NechČ ctnost zdobí my‰lenky tvé

Transkript

NechČ ctnost zdobí my‰lenky tvé
NechÈ ctnost zdobí
my‰lenky tvé
B I S K U P H . DAV I D B U R TO N
Pfiedsedající biskup
Musíme stát zpfiíma a odhodlanû chránit kfiesÈanské
hodnoty.
D
ûkuji vám, star‰í Pace, za krásnou úvodní modlitbu – zejména za posluchaãe a fieãníky.
„NechÈ ctnost zdobí my‰lenky tvé
neustále; potom bude rÛsti sebedÛvûra tvá v pfiítomnosti BoÏí.“ (NaS
121:45.)
KdyÏ se blíÏily mé 12. narozeniny,
zb˘valo mi splnit je‰tû nûkolik podmínek, abych mohl postoupit z Primárek.
Jednou z nich bylo odfiíkat tfiináct
âlánkÛ víry ve stanoveném pofiadí.
Prvních dvanáct ãlánkÛ bylo pomûrnû
snadn˘ch, ale ten tfiináct˘ byl mnohem
tûωí. Problémem bylo zapamatovat si
pofiadí jednotliv˘ch ctností. Díky trpûlivé a vytrvalé uãitelce Primárek jsem si
nakonec v‰echno zapamatoval.
76
Po letech jsme se s manÏelkou a
dûtmi nastûhovali do na‰eho prvního
domu. S pfiekvapením jsme zjistili, Ïe
na‰í sousedkou bude moje b˘valá uãitelka Primárek. Bûhem ãtyfiiceti let,
kdy jsme Ïili ve stejné ulici, uchovala
na‰e malé tajemství o mojí poru‰e
uãení.
„Vûfiíme, Ïe máme b˘ti ãestní, pravdiví, cudní, dobrotiví, ctnostní a Ïe máme ãiniti dobro v‰em lidem; vskutku,
mÛÏeme fiíci, Ïe následujeme nabádání Pavlovo – vûfiíme v‰em vûcem, doufáme ve v‰echny vûci, sná‰eli jsme
mnohé vûci a doufáme, Ïe budeme
schopni snésti v‰echny vûci. Je-li cokoli ctnostné, milé nebo dobropovûstné
nebo chvályhodné, o to usilujeme.“
(âlánky víry 1:13.)
Dnes bych rád mluvil o charakterov˘ch vlastnostech, jeÏ naz˘váme ctnosti. Ctnostné vlastnosti tvofií základ
kfiesÈanského Ïivota a jsou vnûj‰ím
projevem na‰eho vnitfiního já. Mnoho
ctností konãí na písmena ost: bezúhonnost, skromnost, dobroãinnost,
duchovnost, zodpovûdnost, zdvofiilost, vûrnost a tak dále. Spoléhaje na
umûleckou svobodu, fiíkám takto zakonãen˘m ctnostem „ost“ ctnosti.
Pfiípona „ost“ oznaãuje stav bytí.
Staãí se jen porozhlédnout, co se
dûje v na‰í spoleãnosti, abychom si
uvûdomili, Ïe ctnostné charakterové
vlastnosti prudce upadají. Pomyslete
na chování fiidiãÛ na pfieplnûn˘ch silnicích; agresivita na silnicích je aÏ
pfiíli‰ ãast˘m jevem. Zdvofiilosti v politice jsme svûdky jen v˘jimeãnû. Zdá
se, Ïe v dobû, kdy státy na celém svûtû ãelí finanãním a ekonomick˘m
problémÛm, je poctivost a ãestnost
nahrazena chamtivostí a korupcí. Pfii
náv‰tûvû stfiední ‰koly se ãasto setkáte s hrubou fieãí a nemravn˘m obleãením. Nûktefií sportovci se chovají
nesportovnû a pokoru projevují jen
tehdy, jsou-li vefiejnû nafiãeni z nelegálního nebo nemorálního jednání.
Velká ãást na‰í populace pociÈuje jen
málo osobní zodpovûdnosti za své
ãasné blaho. Nûktefií jsou ve finanãní
nouzi a obviÀují bankéfie a vûfiitele,
Ïe jim pÛjãili na uspokojení nenasytn˘ch tuÏeb namísto skuteãn˘ch potfieb. Obãas zvítûzí touha pofiídit si
víc, neÏ potfiebujeme, a na‰e ‰tûdrost
na podporu dobré vûci se vytrácí.
Bratfii a sestry, není nutné, abychom se podíleli na této nákaze
ctností, jeÏ proniká do spoleãnosti
a zamofiuje ji. Budeme-li se fiídit
podle svûta a upou‰tût od tradiãních
kfiesÈansk˘ch hodnot, mohou b˘t
následky katastrofální. Osobní víra
a poctivost, jeÏ mají vûãn˘ v˘znam,
ochabnou. SoudrÏnost a duchovnost
v rodinû bude nepfiíznivû ovlivnûna.
Vliv náboÏenství na spoleãnost
bude oslaben a zákony zemû budou
poru‰ovány, a moÏná i ignorovány.
Semínka v‰eho, co souÏí pfiirozeného
ãlovûka, budou vzkvétat k Satanovû
dokonalé radosti.
V kaÏdodenním Ïivotû musíme stát
zpfiíma a odhodlanû chránit kfiesÈanské hodnoty, neboli ony „ost“ ctnosti.
V˘uka ctnostn˘ch vlastností zaãíná
v rodinû, kde rodiãe peãují o dûti a
jsou pro nû pfiíkladem. Dobr˘ pfiíklad
rodiãÛ vyz˘vá k napodobování; ‰patn˘
pfiíklad vede dûti k tomu, Ïe nedbají
uãení rodiãÛ, a tento ‰patn˘ pfiíklad
dokonce ‰ífií dál. Pokryteck˘ pfiíklad
niãí dÛvûryhodnost.
Osmiletá Megan hraje ráda na klavír. Nedávno jí uãitelka na klavír slíbila
odmûnu v podobû koblihy za kaÏdodenní poctivé cviãení. ¤ekla Megan, Ïe
koblihy objedná a nûkdy v prÛbûhu
t˘dne jí zavolá. Pokud ten den cviãila,
získá svou odmûnu. KdyÏ uãitelka zavolala, nebyla Megan doma a nemohla
odpovûdût. Na pfií‰tí hodinû se uãitelka Megan zeptala, zda cviãila, naãeÏ jí
Megan odpovûdûla, Ïe si myslí, Ïe ano,
a vzala si svou odmûnu. KdyÏ si koblihy v‰imla Meganina maminka, zeptala
se jí na to a pomohla jí pochopit, Ïe
musí b˘t poctivá. Z podnûtu maminky
zavolala Megan své uãitelce, aby se jí
omluvila. KdyÏ se pak s uãitelkou vidûla, vy‰lo najevo, Ïe Megan opravdu splnila svÛj úkol z hudební teorie a tím si
svou odmûnu zcela zaslouÏila. Díky
moudr˘m a starostliv˘m rodiãÛm si
bude Megan dlouho pamatovat cenná
ponauãení.
Nበ15let˘ vnuk Ben je velmi nad‰en˘ lyÏafi – zúãastnil se nûkolika
závodÛ a vedl si velmi dobfie. Pfied
jedním takov˘m závodem v Idahu
mu jeho rodiãe pfiipomnûli, Ïe o jeho úãasti na závodech rozhodnou
známky ve ‰kole. Rodiãe rezervovali
byt v Sun Valley v Idahu, chystali se
pfiijet prarodiãe a Ben se horeãnû
snaÏil dosáhnout ve ‰kole onûch vysok˘ch cílÛ, které on i jeho rodiãe
oãekávali. Nakonec v‰ak svého cíle
nedosáhl. Na lyÏafiské závody nejel a
ztratil body potfiebné na kvalifikaci
na juniorskou olympiádu. Ben v‰ak
porozumûl v˘znamu spolehlivosti a
zodpovûdnosti. KdyÏ si rodiãe stojí
za sv˘m, velmi ãasto trpí a trápí se
víc neÏ jejich dûti, které chtûjí nûãemu nauãit.
President James E. Faust podotkl,
Ïe bezúhonnost je matkou mnoha
ctností. ¤ekl, Ïe bezúhonnost lze
definovat „jako pfiísné zachovávání
kodexu mravních hodnot“. Také
poznamenal, Ïe „bezúhonnost je
svûtlem, jeÏ vychází z ukáznûného
L I A H O N A LISTOPAD 2009
77
svûdomí. Je to síla poslu‰nosti v na‰em nitru.“ („Integrity, the Mother of
Many Virtues“, v Speaking Out on
Moral Issues [1998], 61, 62.) Postrádáli ãlovûk bezúhonnost, je pro nûj tûÏké projevovat ctnostné vlastnosti.
Chybí-li bezúhonnost, na poctivost
se ãasto zapomíná. Chybí-li bezúhonnost, je naru‰ena zdvofiilost. Je-li
bezúhonnost nedÛleÏitá, je obtíÏné
uchovat si duchovnost. V dobách
Starého zákona pouãoval MojÏí‰ dûti
Izraele, Ïe „jestliÏe by muÏ slib aneb
pfiísahu uãinil Hospodinu, závazkem
zavazuje du‰i svou, nezru‰í slova svého; podlé v‰eho, coÏ vy‰lo z úst jeho,
uãiní“. (Numeri 30:2.)
President Thomas S. Monson nám
pfied nûkolika lety pfiipomnûl, Ïe „vût‰ina lidí se nedopustí zoufal˘ch ãinÛ,
pokud byli uãeni, Ïe dÛstojnost, ãestnost a bezúhonnost jsou dÛleÏitûj‰í
neÏ odplata nebo vztek; pokud chápou, Ïe úcta a laskavost nakonec
78
dávají ãlovûku lep‰í ‰anci na úspûch“.
(„Family Values in a Violent Society“,
Deseret News, Jan. 16, 1994, A12, citováno v „Finding Peace“, Liahona,
Mar. 2004, 4.)
MoÏná jste sly‰eli o Ztraceném
praporu v 1. svûtové válce, o deseti
ztracen˘ch kmenech Izraele nebo o
„ztracen˘ch chlapcích“ ve hfie Petr
Pan od J. M. Barrieho. MoÏná také
znáte hudební album od Michaela
McLeana nazvané The Forgotten
Carols [Zapomenuté koledy].
Ctnostné vlastnosti, zvlá‰tû ty „ost“
ctnosti, nesmíme nikdy zapomenout
ani odloÏit. Pokud je zapomeneme
nebo je odloÏíme, nevyhnutelnû se
z nich stanou „ztracené ctnosti“. A
ztratí-li se ctnosti, rodiny budou znatelnû oslabeny, osobní víra v Pána
JeÏí‰e Krista poleví a dÛleÏité vûãné
vztahy mohou b˘t ohroÏeny.
Praktikování ctností v ‰irokém mûfiítku mÛÏe uvolnit Satanovo pevné
sevfiení spoleãnosti a zniãit jeho záludn˘ plán zmocnit se srdce, mysli i
ducha smrtelníkÛ.
Nyní je naãase, abychom se spojili
v záchranû a zachování toho, co je
„ctnostné, milé nebo dobropovûstné
nebo chvályhodné“. Dovolíme-li, aby
ctnost zdobila na‰e my‰lenky neustále, a budeme-li ve svém Ïivotû pûstovat ctnostné vlastnosti, zlep‰í se
spoleãnost i instituce, na‰e dûti a rodiny budou posíleny a nበÏivot bude poÏehnán vírou a bezúhonností.
Prohla‰uji, a svûdãím o tom, Ïe
Nebesk˘ Otec od sv˘ch dûtí oãekává,
Ïe budou praktikovat bezúhonnost,
zdvofiilost, vûrnost, dobroãinnost,
‰tûdrost, mravnost a v‰echny ostatní
„ost“ ctnosti. KéÏ jsme natolik pokorní, abychom mûli pfiíleÏitost jednat
dle své zodpovûdnosti projevovat
svou schopnost tak ãinit, o to se
modlím v posvátném jménu JeÏí‰e
Krista, amen. ■

Podobné dokumenty

Zpravodaj 3/2011

Zpravodaj 3/2011 zpoãátku nûjakou slziãku uronili. Není pro nû jednoduché odpoutat se od rodiãÛ a zvykat si na úplnû cizí dospûlé osoby, také zcela nové prostfiedí a reÏim dne, podfiídit se autoritû uãitelek a sÏít s...

Více

demarini jed

demarini jed jako pracovní název a náplÀ pfiedná‰ek byla taková, aby pfiilákala co nej‰ir‰í spektrum náv‰tûvníkÛ. Prof. Mornstein navrhuje obû témata spojit, otázka zÛstává kdo bude zodpovídat, která Poboãka, neb...

Více

T Y P O G R A F I A

T Y P O G R A F I A Jsou ti‰tûné noviny pod tlakem? Ano, je tomu skuteãnû tak. Lze je je‰tû zachránit? I zde je odpovûì „ano“. To dokazuje mimo jiné Springer-Verlag tím, Ïe jeho noviny „Bild Zeitung“, které se stále t...

Více

Sestava 1

Sestava 1 hysterii ufiíznutím po‰tûváãku. A my jsme je‰tû do zaãátku Juliina kurzu ani nevûdûli, jak pfiesnû vypadá. Va‰e spolubydlící moÏná po letech ztrácí chuÈ na sex ne proto, Ïe by ji opustila schopnost r...

Více

1/2012

1/2012 V pondûlí 28. 11. 2011 se tfiídy 1.A i B, 2.A a tfiída DYS se sv˘mi vyuãujícími vypravily na prohlídku planetária v Hole‰ovicích. V‰echny dûti se tû‰ily na skfiítka z planetária, kter˘ je mûl seznámit...

Více

SAMIkapanen

SAMIkapanen Jak ho tak poslouchám, je mi jasné, kudy se Kapanen vydá, aÏ s hokejem v NHL skonãí. Má

Více

International Express Pre

International Express Pre UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliÏnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n) aktivita, ãinnost actually (adv) ve skuteãno...

Více