VY_32_INOVACE_448 Litosféra

Transkript

VY_32_INOVACE_448 Litosféra
Digitální učební materiál
Evidenční číslo materiálu: 448
Autor: Silvie Lidmilová
Datum: 9.1.2012
Ročník: 6.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Zeměpis
Tematický okruh: Přírodní obraz Země
Téma: Litosféra, stavba Země
Druh učebního materiálu: Pracovní list
Anotace: Pracovní list – procvičování stavby Země, pojmů,
zemská kůra, litosférické desky, světadíly.
Zdroj: Obr.1
http://fyzika-sychrov.sweb.cz/StavbaZeme.html
LITOSFÉRA
1) Stavba Země
Nakresli a popiš 3 základní vrstvy Země:
2) Vytvoř správné dvojice:
a) pevninský šelf
b) hypocentrum
c) Etna, Vesuv
d) Mount St. Helens
e) hlubokooceánské příkopy
3) Kdy vznikla Země?
a)před 4,8 miliardy let
b)před 4,8 miliony let
c)před 5,8 miliony let
4) Doplň větu
Prvotní atmosféra byla bez …………………..
1) USA
2) nejhlubší části mořského dna
3) Itálie
4) místo vzniku zemětřesení
5) okraje pevniny zatopené mořem
5) Doplň
Zemská kůra je svrchní část zemského tělesa.
Zemská kůra je dvojího typu:
A)
B)
6) Zemské jádro má dvě části: A) vnitřní
B) vnější
Škrtni ve větě, co se zde nehodí
Vnější jádro je tekuté/pevné.
Vnitřní jádro je tekuté/pevné.
7) Doplň slova do textu
Litosféra, tvořena zemskou …………………………... a svrchním ……………………………. není …………………. .
Je rozlámaná na části, které se nazývají ………………. …………… Ty se neustále velmi pomalu
…………………….. . V místech dotyku litosférických desek často dochází k sopečné činnosti a
……………………………. .
8) Ve školním atlase vyhledej mapu rozložení litosférických desek. Urči, na které
litosférické desce leží Evropa. Napiš názvy dalších (alespoň 2) sousedících litosférických
desek.
9) Hranice litosférických desek nám vymezují jednotlivé kontinenty
Vyjmenuj 7 světadílů:
10) Rozdíl mezi kontinentem a světadílem
Urči co je kontinent a co světadíl:
AMERIKA, SEVERNÍ AMERIKA, EURASIE, EVROPA
LITOSFÉRA- ŘEŠENÍ
1)
Obr. 1
2) a5
b4
c3 d1 e2
3) a
4) kyslíku
5) A: pevninská
B: oceánská
6) vnější – tekuté
vnitřní - pevné
7) kůrou,pláštěm,celistvá,litosférické
desky, pohybují, zemětřesení
8) Školní atlas světa, kartografie Praha str. 14-15.
Evropa leží na Eurasijské desce.
Sousedící litosférické desky – Iránská, Helénská.
9) Amerika, Asie, Evropa, Austrálie, Afrika, Antarktida, Evropa
10) Světadílem se na rozdíl od kontinentu rozumí taková část pevniny, která má
společný historický a geografický vývoj. Tedy například Eurasie je jeden kontinentem,
ale zároveň se jedná o dva světadíly - Evropu a Asii.
Kontinent – Amerika, Eurasie
Světadíl – Severní Amerika, Evropa

Podobné dokumenty