Westfalia - rozhovor

Transkript

Westfalia - rozhovor
16-17 rozhovor+inz:Sestava 1
26.2.2010
10:25
Stránka 2
ZAUJALO NÁS
Westfalia – Rozhovor
Arshia Shariat (vpravo)
s Filipem Guryãou z Blue Rentu,
prodejcem Westfalie na
ãeském trhu.
I První vestavby po nás chtûli spojeneãtí vojáci
䊑 Autor: JAN BORDOVSK¯
Na minulém veletrhu Caravaning Brno jsme se na stánku
firmy Blue Rent potkali s Arshiou Shariatem, člověkem,
který má ve Westfalii na starost prodej vozů na zahraničních
trzích. Během dlouhého rozhovoru nám odhalil mnoho
zajímavostí z historie i současnosti této firmy.
Na Caravan Salonu je kaÏd˘m rokem vidût, jak pfiib˘vá konkurence
v sektoru vestaveb. Jak se k tomu
Westfalia staví?
Ano, malé vestavby jsou velkým trendem posledních tří čtyř let, kdy si lidé
stále častěji chtějí koupit jen jedno auto,
které mohou používat celý den – pro ježdění do práce, na nákupy i na dovolenou – a k němu si případně přikoupit
ještě malý vůz do města. Téměř všichni
velcí výrobci vypozorovali hlad po těchto
vozech a začali je nabízet. Jedinými značkami, které v tomto oboru mají nějakou
tradici a zkušenosti, jsou však Westfalia,
La Strada a Pössl.
Kdy a jak se Westfalia k v˘robû
obytn˘ch vestaveb dostala?
Naše historie výroby obytných vestaveb sahá do let těsně po druhé světové
válce, kdy ve Vestfálsku (severozápadní
část Německa) pobývali angličtí a američtí vojáci. V roce 1951 k nám přišel jeden
americký důstojník a žádal, abychom mu
vyrobili něco ve stylu obytných přívěsů,
které jsme vyráběli již předtím, ale vestavěné v jeho zbrusu nové dodávce Volkswagen Transporter. Po něm pak začali
přicházet především angličtí vojáci, kteří
s vozy jezdili tehdy velmi zdlouhavou cestu za svými rodinami do Anglie a kempin-
16
CAMPING, CARS & CARAVANS 2/2010
kové auto pro ně bylo ideální. Tím odstartovala naše série dnes již legendárních
vestaveb do vozů Transporter T1, T2, T3
a T4. Westfalia byla první na světě, kdo
začal obytné vestavby vyrábět. Mnoho
dnes běžně používaných prvků bylo vynalezeno u nás: tažné zařízení v jeho
dnešní podobě, zvedací střecha a další.
Jak˘ je to pocit, kdyÏ va‰e vynálezy napodobuje velká ãást v˘znamn˘ch karavaninkov˘ch v˘robcÛ?
Do jisté míry nás to činí hrdými, protože to ukazuje, že něco děláme dobře. Lidé
by nekopírovali věci, o kterých by si nemysleli, že jsou dobré a úspěšné. Samozřejmě tím přicházíme o část prodejů, ale
ostatní výrobci svou reklamou propagují
často obytné vestavby obecně, a tím i ty
naše.
Tradice a zku‰enosti Westfalie
jsou jednou z jejích nejvût‰ích
pfiedností. Které jsou ty dal‰í?
Lidé si Westfalii kupují především ze
tří čtyř důvodů. Jedním je tradice a důvěryhodnost. Lidé si kupují znovu auta,
která znají, protože je měli jejich prarodiče a rodiče, takže si je často koupí
i jejich děti. Dalším důvodem je kvalita
zpracování, o které tvrdíme, že je nejvyšší
v nabízeném sektoru. Můžete si třeba
oběma nohama stoupnout na jakoukoli
část nábytku a víte, že vás udrží. To u konkurence nehrozí. Dále je to variabilita
našich vestaveb. Do ní investujeme velké
prostředky a naše vozy obsahují mnoho
různých maličkých vychytávek, které ale
lidé mají rádi. Například naše zadní lavice
jako jediné procházejí crash-testy a jsou
testovány i na pohodlí a vliv na záda při
dlouhých jízdách. Jsme jediní certifikovaní dodavatelé vestaveb v celé Evropě, a to
pro takové výrobce, jako je Mercedes,
Ford a Opel. A když chcete být dvorním
dodavatelem Mercedesu, musí být vaše
kvalita bezvadná.
Dafií se vám s ohledem na v˘‰e
uvedené drÏet cenu na podobné
úrovni jako konkurence?
Samozřejmě, že když srovnáte základní cenu našich vestaveb s konkurencí,
budeme vždy o dost dražší. Je nutné se
ale podívat, co vše je v základní výbavě.
Pokud se budete chtít dostat s jinou značkou na stejnou výbavu jako u nás, budeme dražší již jen v řádu desítek tisíc, za což
zákazník dostane nejen kvalitu, ale také
vůz postavený na Mercedesu. Takže ano,
na první pohled jsme dražší než konkurence, bohatě to ale vyvažujeme jinde.
Zaznamenali jste v minul˘ch letech s nástupem finanãní krize
zv˘‰en˘ zájem o co nejniωí cenu
modelÛ?
Samozřejmě, že v tomto období přicházíme o část zákazníků, a to především
o lidi ze střední třídy, kteří si ještě nedávno mohli náš vůz bez potíží dovolit, ale
nyní musí více šetřit, mají strach o práci
a proto o útratě peněz více přemýšlí.
Nejsou to lidé, kteří by byli ve finančních
potížích, ale mají strach z toho, že by se
do nich mohli dostat, proto nákup raději
odloží. U našich dražších modelů se ale
žádná krize neprojevuje a stejně je tomu
i u jiných prodejců. Jsou to vozy, které si
kupují bohatí lidé, kteří krizí příliš postiženi nejsou, a pokud ano, zůstávají stále
bohatými, takže auto si dovolit mohou
bez velkého uvažování. I proto je Westfalia oblíbená především u zákazníků ve
věku 40 až 50 let, kteří již mají dobrou pozici v zaměstnání, splacený dům, slušné
finanční úspory a podobně.
Historie Westfalie v posledních
zhruba deseti letech je pomûrnû
divoká, i vzhledem k tomu, Ïe jste
se roze‰li s Volkswagenem, jehoÏ
vozy va‰e vestavby v podstatû zrodily a proslavily. Co se tedy stalo?
V devadesátých letech byla Westfalia
odkoupena Mercedesem a stala se z ní
jeho dceřiná společnost. Před dvěma lety
ale Mercedes začal rozprodávat všechny
odnože, které přímo nesouvisely s výrobou vozů značky Mercedes, proto prodal
také Westfalii. Naše firma pak pokračovala ve své činnosti samostatně a dále
dodávala obytné vestavby například Mercedesu, Volkswagenu nebo Fordu. Abychom se ale zbavili závislosti na jejich
prodejích, které v té době klesaly, začali
jsme od těchto výrobců vozy nakupovat
a také přestavovat a prodávat je sami.
Westfalia je proto nyní zcela samostatnou
firmou, která si buduje vlastní síť prodejců. Z tohoto důvodu spolupracujeme
i s Filipem Guryčou z firmy Blue Rent prodávající naše vozy v Česku. Je trochu
legrační, že naše vestavby mají více než
26.2.2010
10:25
Stránka 3
INZERCE
16-17 rozhovor+inz:Sestava 1
náhradních dílů a podobně. Prodali jsme
třeba jedno auto postavené na Mercedesu do Číny. Nemáme problém poslat
tam díly na opravu. Zato když se něco pokazilo na Mercedesu, museli auto odvézt
zpátky na opravu do Německa.
Myslíte, Ïe je moÏné na dne‰ní trh
uvést vÛz, kter˘ se stane stejnou
legendou, jakou se stal Volkswagen Bus v 60. letech?
Tyto vozy odstartovaly po válce jednu z karavaninkov˘ch revolucí.
Obytné vestavby ve vozech VW Transporter se staly hitem. Zájem
o segment obytn˘ch dodávek proÏívá v posledních letech renesanci.
(Foto: vwspijlbus.blogspot.com)
šedesátiletou tradici, ale zároveň je naše
firma nejmladší na tomto trhu. Jsme
v poměrně zvláštním postavení, protože
i když jsme začali samostatně podnikat
v době krize, zažíváme neustálý nárůst
prodejů. Nikdy předtím si naši značku
například nemohli koupit ve Švédsku,
i když ji tam všichni znali. Teď jsou z toho
nadšeni. Model Michelangelo je například několikanásobně úspěšnější, než
jsme očekávali – v plánu bylo na podzim
2009 prodat třicet těchto aut a prodali
jsme jich více než osmdesát.
namontujeme do něj zvedací střechu,
nábytek a všechny instalace, vrátíme jej
zpět Mercedesu, dostaneme zaplaceno za
provedení přestavby, ale vůz se dále prodává pod značkou Mercedes v jejich autosalonech. Podobně to děláme i pro Ford
a další značky. Na druhou stranu si ale
část vozů kupujeme. Provedeme u nich
přestavbu, dáme jim vlastní název a pak
si je sami prodáváme pod značkou Westfalia prostřednictvím našich dealerů.
KvÛli va‰emu vlastnictví Mercedesem tedy do‰lo k ukonãení spolupráce s VW?
Neřekl bych to úplně takto. Spíše se
snažíme najít vhodné partnery, se kterými jsme schopni se dobře domluvit na
prodeji našich vozů tak, aby byly k dostání na perspektivních a významných
trzích. Nejde nám o to, mít na mapě co
nejvíce teček s prodejnami. Takže se, lépe
řečeno, pomalu rozhlížíme. Pokud cítíme,
že pro nás na zahraničním trhu není
vhodný partner, raději počkáme.
Ano, samozřejmě. Jako součást Mercedesu bychom se totiž dostali ke konstrukčním plánům nových Transporterů,
což bylo pro Volkswagen pochopitelně
nepřijatelné, takže s námi ukončil spolupráci. Poslední VW California, který vyráběla Westfalia, byl postaven na Transporteru T4. Vůz California T5 si již vyrábí
Volkswagen sám. Je to pro nás trošku
problém, protože nám volá spousta lidí,
kteří si koupili novou Californii, třeba již
třetí v pořadí, a teď naštvaně říkají: „To
není ta kvalita, na kterou jsem od vás zvyklý, co jste to vyrobili?“ Musíme je odmítat s tím, že s novou Californií již nemáme nic společného. Nechtějí věřit, že po
padesáti letech již pro VW nevyrábíme.
Kolikrát nám pak řeknou: „Hm, kdybych
to věděl dříve, tak bych si ji nekoupil.“ Je
to pro nás kompliment. Ale třeba se naše
spolupráce s VW časem obnoví, možné je
všechno.
Nabízí souãasná Westfalia pouze
své vozy, nebo i nadále dodává
vestavby pro velké v˘robce?
Děláme obojí. Například model Marco
Polo je námi přestavěný Mercedes Viano.
Dostaneme od Mercedesu prázdné Viano,
V souãasné dobû se tedy Westfalia
snaÏí dostat na co nejvíce trhÛ?
Odkud myslíte, Ïe znaãku Westfalia znají lidé nejlépe?
Z filmů o Woodstocku! Vážně! Píší nám
lidé z Číny a Japonska, že znají naše Transportery T1 a T2 z éry hippies. Viděli na
nich naše loga a ptají se, jestli je pořád
vyrábíme. Zrovna jsem dostal e-mail
z Kalifornie od muže, jehož táta cestoval
v 60. letech jako rocker ve starém VW
a nyní by od nás chtěl něco nového. Takže
ano, dávná historie naší značky je pro nás
velmi důležitá. Jednáme teď o zastoupení
i v Kanadě a Austrálii, kde byly Westfalie
také hodně oblíbené. Bohužel právě Spojené státy, kde máme obrovskou základnu fanoušků, jsou pro nás velkým problémem, protože na dovážené vozy se tam
vztahují obrovské byrokratické překážky.
Z těchto důvodů se tam příliš neprodávají
ani Mercedesy a vzniká mnoho problémů s plněním záručních lhůt, dodávkou
Určitě je to možné, my ho už dokonce
máme. Je jím model James Cook, který se
pomalu stává naším novodobým symbolem. Na všech výstavách, kde jsem
poslední rok byl, přicházeli lidé k James
Cookovi a prohlíželi si jej s radostí, že se
konečně mohou podívat zblízka. Nikdy by
si toto auto třeba nemohli koupit, ale
znají jej z cest a chtějí jej vidět. Je to jako
Ferrari na výstavách aut. V Česku tak známý bohužel není, protože jej sem Mercedes nikdy nedovážel.
UvaÏujete také o v˘robû modulov˘ch systémÛ, které se dají z vozu
jednodu‰e zcela vyjmout?
U většiny vozů je již dnes interiér vyjímatelný. Například model Michelangelo
se dá rychle vyklidit a zůstane v něm jen
kuchyňský blok na boku. Mnoho našich
zákazníků z řad živnostníků naše auta
používá k dennímu provozu a práci s tím,
že o víkendu do nich dají zadní lavici
a skříňky a jedou na výlet. Nedávno jsem
se stěhoval a použil k tomu firemní Sven
Hedin. Naproti tomu James Cook je vestavěný napevno a jeho součásti nejsou
určené k vyjímání.
Jaké jsou nejv˘znamnûj‰í vynálezy a inovace Westfalie v poslední dobû?
Všechny naše nejnovější vynálezy
a zlepšení aplikujeme nejdříve do Jamese
Cooka, což je naše vlajková loď. Najdete
tam například úplně nové teplovodní
podlahové topení, patentovaný systém
sklápění dolního i horního lůžka, který
jsme vynalezli a který nikde jinde nenajdete, a dále celou řadu malých technických vylepšení. Samozřejmě že vynalézt
znovu celé auto dnes již možné není.
Když jsme ale v minulém prototypu přišli
s červeným odstínem nábytku, lidé si
klepali na čelo, protože všichni ostatní
používali dekory dřeva. Teď si tento červený nábytek objednává 80 % zákazníků.
Protože je jiný, ostatní ho nemají. Takže
se nesnažíme přicházet vždy jen s revolučními nápady, ale také s postupnými malými změnami, které ale často udávají trend.
䊐

Podobné dokumenty

Historie firmy Westfalia

Historie firmy Westfalia vlajkové lodi Sprinteru James Cook. Modely od Westfalie odebírá také Opel. Po třech letech ale Mercedes Westfalii odprodává a ta se tak stává opět samostatnou firmou s vlastním výrobním programem. ...

Více

BIOMARKERY U KARCINOMŮ PRSU, OVARIÍ A PROSTATY

BIOMARKERY U KARCINOMŮ PRSU, OVARIÍ A PROSTATY v rámci projektu strukturálních fondů EU (projekt OPVK CZ1.07./2.3.00/09.0142) v roce 2011. Jejím cílem je přehledně shrnout poznatky o třech nejčastějších typech karcinomů – prsu, ovaria a prostat...

Více

Wheatstoneuv mustek

Wheatstoneuv mustek 1. Zapojíme elektrický obvod podle obr. 1. Měřený odpor RX umístíme na pozici odporu R1. Pro vyvažování můstku použijeme odporovou dekádu – odpor R2. Odpory R3 a R4 volíme v dekadických hodnotách, ...

Více

prosinec 2014 - Scuderia Praha

prosinec 2014 - Scuderia Praha odprezentovat naši dlouhodobou strategii a vizi. Již jste možná zaregistrovali v tisku, že jsme se společně s Markem Dospivou rozhodli kapitálově vstoupit do Scuderie Praha. Na rozdíl od jiných byz...

Více

prezentace - Projekty EUPRO II

prezentace - Projekty EUPRO II zdůvodněte výši cestovného, vč. uvedení konkrétního cíle a účelu cesty, např. na jakých konferencích je plánována aktivní účast.

Více

NÁDOROVÉ MARKERY

NÁDOROVÉ MARKERY • časném odhalení reziduální choroby • epidemiologie

Více

IFA H3 - Robur

IFA H3 - Robur Wanderer, Audi a Horch, tudíž měl svá želízka ve všech sektorech automobilového i motocyklového trhu. U DKW se vyráběly motocykly od 100 do 600 cm3 a lehké lidové osobní automobily. U Wandererů to ...

Více

BS Build servis_brozura A5_2014.ai

BS Build servis_brozura A5_2014.ai UNC060, 061, JCB-UNC, JCB 1CX malý traktorbagr (šíře podkopové lžíce-30, 50, palet.vidle) 500,-/h Vysokozdvižný vozík, nosnost 2,5t: 490,-/h nebo 3.000,-/den VIBRAČNÍ deska/pěch (bez obsluhy) 1.500...

Více

TS-480HX TX-480SAT

TS-480HX TX-480SAT vám tento transceiver rozšířené možnosti redukce rušení a zlepšení kvality zvuku, Všimnete si rozdílu, až se setkáte s QRM a QRN. Až se naučíte s tímto transceiverem pracovat, rovněž zjistíte, že K...

Více