STEICO image CZ.indd

Transkript

STEICO image CZ.indd
Stavební materiály ze dřeva
a konopí šetrné k životnímu prostředí
staráme se o vašeazdproahvoidli
dřevo a konoPí dokonalá SurovIna
Dřevo je plně obnovitelná surovina. Náleží k nejstarším stavebním materiálům používaným člověkem.
Tisíce let sloužilo k budování domů, mostů a mnoha
jiných konstrukcí. Dnes je ceněno zvláště za fyzikálněmechanické a užitkové vlastnosti. V posledních letech
velmi vzrostlo ekologické cítění investorů. Stále více
chceme bydlet v domech postavených ze zdravotně
nezávadných materiálů šetrných k životnímu prostředí. Skupina STEICO od začátku své činnosti klade
zvláště důraz na ekologii. Dbáme na to aby dřevo
námi používané pro výrobu desek pocházelo z lesů
pěstovaných podle světových standardů FSC, které je
především těženo v ošetřovaných porostech. Forest
Stewardship Council je mezinárodní organizace (non
- profit). Podporující lesní hospodářství na celém
světě a upřednostňuje především aspekty ekonomické, společenské a životního prostředí. Značka FSC
na výrobcích označuje, že dřevní surovina pochází
z lesů, kde se upřednostňují zásady dobrého lesního
hospodaření. Neustále optimalizujeme technologické
procesy, díky čemu vyrábíme bez škodlivých chemických přísad.
Našim odběratelům zaručujeme nejvyšší jakost výrobků a zdravotní nezávadnost. Jako odpověď na stále
větší požadavky trhu na ekologické výrobky jsme
rozšířili náš sortiment o izolační materiály STEICO
z konopných vláken. Konopí - v určitém období vytlačené z trhu, znovu získává stále větší počet stoupenců. Z něj je možno vyrábět různé výrobky, mezi jinými
textilie,léky a stavební materiály. Konopí je surovina
mnohokrát rychleji rostoucí než dřevo, jeho vegetační
období je od tří do čtyř měsíců.
STeIco – bydlíme zdravĚ
Inovované výrobky STEICO izolují zároveň tepelně
i akusticky. Při jejich použití uspoříme značné náklady
na energie. Díky jejich vyjímečným izolačním vlastnostem se v našich domech
cítíme komfortně a je
v nich velmi zdravé
mikroklima.
Výrobky STEICO
chrání konstrukce před vlhkostí
a proti houbám.
Vytvářejí tím velmi
dobré hygienické
podmínky v obytných
místnostech. Výrobky STEICO jsou velmi lehce opracovatelné nedráždí pokožku a mají dlouhou životnost
- stavební materiály pro generace!
ochrana Před zTráTou TePla v zImĚ
- Izolace Před TePlem v lÉTĚ
Desky STEICO dominují nad tradičními stavebními materiály především vyjímečnými izolačními vlastnostmi.
Hlavním účelem tepelné izolace STEICO je v létě zpoždění vnikání tepla přes konstrukci budovy. Výrobky
STEICO kromě nízké tepelné vodivosti se odlišuji velmi
vysokou akumulací tepla. Hromadí tepelnou energii
celý den a převádějí teplo do místnosti teprve po 12
hodinách, kdy je venku chladněji (fázový posun). Dobře izolovaná stavba snižuje ztráty energie v zimě, což
prakticky znamená nižší emise CO2. Tímto způsobem
se STEICO přičiňuje o ochranu přírodního životního
prostředí a o zdraví budoucích pokolení. Snažíme
se o to aby naše výrobky přesvědčily zákazníky svou
kvalitou a všestraným použitím. Jako první jsme se
podrobili certifikaci FSC z celým sortimentem výrobků.
Výrobky STEICO dostaly označení evropským znakem
jakosti natureplus®.
4HE-ARKOFRESPONSIBLEFORESTRY
2
3
YWdW\b[n
flex
[bWij_Ya»j[f[bd»_pebWY[
ultralam
construction
4-
[bWij_Ya»j[f[bd»_pebWY[paedefõ
Zł^elÜlhijl[dÜZĨ[le
deidõaelłioijÜcfheijĨ[Y^o"ijhefoWijÝdo
12
11
• stabilní rozměry a vysoká nosnost
• úzký průřez, nízká váha
• úsporné konstrukční prvky snižující
tepelné můstky v konstrukci
• nosné konstrukční prvky jako doplněk
k sortimentu izolačních materiálů STEICO
11
1
2
• elastická tepelná izolace
z přírodního dřevního vlákna
• k izolaci prostor mezi konstrukčními
prvky střech, stěn a stropů
• k izolací prostorů mezi konstrukčními
elementy střech, stěn a stropů
• v některých evropských zemích systém
velmi výhodných vládních dotačních
programů
5
4
8
therm
2
ijWX_bdõj[f[bd»_pebWY[
5
sehr gut
3
3
4
STEICO therm
Holzfaser-Dämmstoff
protect
1
ZĨ[lelb»ad_j»_pebWËdõZ[iaW
11
5
4
Jahrbuch für 2008
10
9
• odolná proti stlačení, použití
-izolace střech, stěn a podlah
• zároveň vhodná jako izolační deska
pod betonovou mazaninu
3
6
11
• izolační dřevovláknitá deska
vhodná pod omítkové systémy
• obzvláště difúzně otevřená
12
4
11
8
5
2
isorel plus
fhefhŁcoibelÜWfbeY^ÜijĨ[Y^o
10
therm internal
1
8
_dj[h_Ühel»_pebWY[pZĨ[ldõ^elb»adW
7
2
1
• izolační desky pro ploché střechy,
stěny a podlahy
• obzvláště vysoká pevnost v tlaku
universal
_pebWËdõZ[iaWfheijĨ[ĬdõWijÝdelÜ
aedijhkaY[ifĨõheZdõfhoiaoĨ_Yõ
| komPleTní SorTImenT
special
ioijÜcpWj[fb[dõ
ZĨ[lelb»ad_jłc_Z[iaWc_
underfloor
feZabWZfhebWc_d»jelÜ
WlõY[lhijlÜfeZbW^o
• univerzální izolace určená především
pro izolaci stěn z interiérové strany
• ideální pro rekonstrukce zděných
a hrázděných stěn
ProdukTů STeIco
floor
_pebWËd_feZbW^elłioijÜc
zell
ZĨ[lelb»ad_j»_pebWY[
Wfb_aelWd»l^»dÝdõc
dřevovláknitá deska
isorel
STEICO zell
Holzfaser-Einblasdämmung
sehr gut
4
• spojení profilem P+D
• ochraňuje před větrem,
vlhkostí a hlukem
• odolná proti působení atmosferických
vlivů pod střešní krytinou
4
5
• určený k renovaci podkroví a stěn
• ochraňuje před větrem, vlhkostí
a hlukem
• stabilní díky zdvojeným profilům P+D
6
• pod plovoucí laminátové a vícevrstvé
podlahy tlumí kročejový hluk
7
• izolační podlahový systém umožňuje
pokládání dřevěných podlah
• dokonale akusticky izoluje
8
Jahrbuch für 2008
• difúzně otevřená výplňová izolace do
uzavřených prostor
• dokonalá izolační vrstva, vyplňující
každé místo prostoru
• objemově stálá - nesesedá se
9
• všestranná tepelná i zvuková izolace
pro střešní, stěnové a podlahové k-ce
• snadná a rychlá montáž
5
Přehled všech výrobků STEICO
f
1.220
proměnlivá* 2.500 / 1.200
1.220
1.325 - 2.600
až 20.500
šířka [mm]
575 / (670♦♦)
575
600
600
600 600
590
380
proměnlivá* 1.200 / 1.000
380
600 - 1.250
až 1.250
plocha desky [m2]
0,70 / (0,82)
0,69
0,81
0,81
1,43 1,07
0,47
0,43
proměnlivá*
0,43
0,77 - 3,25
40 dtto 60 proměnlivá*
8 dtto 19
3,00 / 1,20
fyzikální veličiny ♦♦♦
deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti lD [W / ( m * K )]
hustota [kg/m3]
0,038
50
0,040
40
pevnost v tlaku [kPa]
0,040
0,042
0,048
0,046
0,050
250
0,040
160
0,050
160
200
270
240
50
70
200
100
40
cca 40
100
5
E
E
0,040
0,042 0,048
230
160
190 - 265
lepené vrstvy dýhy
podélně orientované
100
40
50 - 180
STEICOultralam X
odpor průchodu vzduchu [kPa * s / m2]
5
5
100
100
100
100
požární klasifikace podle EN 13501-1
E
E
E
E
E
E
6
6
6
6
6
6
6
6
6
E
STEICOultralam R
100
E
E
E
lepené vrstvy dýhy
lepené křížem k sobě
STEICOultralam i
průmyslová kvalita
ij
he
Łf
dõa
ei
?#d
jÜc
ioi
SW 90
790
SW 60
1.880
SW 45
19 až 109
2.500
SJ 90
40 dtto 160
1.350
SJ 60
40 a 60
1.350
výška profillu (mm)
4 dtto 7
1.200♦
–
–
–
160
160
–
200
200
200
200
200
–
240
240
240
240
240
240
300
300
300
300
300
300
360
360
360
360
360
360
–
400
400
–
400
400
délka
60 dtto 120
1.220♦
40 dtto 200 40 dtto 240 20 dtto 160 40 dtto 160
dtto 16 m
délka
profilu
22 dtto 52
délka [mm]
SJ 45
rozměry ♦
tloušťka [mm]
wa
Ýd ll
o
jhe
joi
s
k t
i
^e
id
lÜ
łi
lh
oij
ijl
Üc
[d
fh
ÜZ
ei
Ĩ[l
jĨ[
e
dõ
bWË
pe
»_
d_j
Zł
de
lb»
b»a
el
[l
ZĨ
Y^
pro
Z[
iaW te
ct
ult
ral
am
4-
int
ern
al
W
ad
the
r
[l
dõ^ m
e
ZĨ
p
Y[
l»
Ühe
[h_
_dj
dř
ZĨ
ev
[l
ov
el
lák
b»a
nit
_p
ád
pe
»_
d_j
ZbW
fe
d_
bWË
_pe
ebW
[W
bWY
io
lł
^e
esk is
ore
a
l
l^
ze
l
fb_ l
ae
lW
d»
flo
or
c
ijÜ
Wl ZabW
õY[ Zf
lhi he
jlÜ bWc
fe _d
ZbW »je
^o lÜ
fbe
W
lÜ
ibe
co
hŁ
ef
fh
»d
[ia
Ýd
Wc
_
õc
un
de
rfl
oo
r
iso
Üi re
jĨ[
lp
Y^
o
_pe
lus
b
W
ae
di ËdõZ
jhk [i
aY aW
[i fh
fĨ ei un
õhe jĨ[
Zd Ĭd iv
õf õW
ers
hoi ijÝ
ao
ioi
Ĩ_Y delÜ a
jÜc
l
õ
pW
j[f
b[d
õZ sp
Ĩ[l
el ec
b»a
d_j ia
łc l
fe
_Z
Y^
the
[
rm
bWY
pe
»_
[bd
j[f
dõ
X_b
ijW
[bW
[bW
ij_
ij_
Ya
Ya
»j
»j
[f
[f
[bd
[bd
»_
»_
pe
pe
bWY
bWY
fle
[ x
YWd
[p W
ae \b
[n
de
fõ
Výrobky STEICO mohou být úspěšně používány na střechách,
stěnách, stropech nebo podlahách. Jsou paropropustné,
zachovávají zdravé prostředí v místnosti.
Eliminují tepelné mosty a jsou
jednoduše opracovatelné.
zároveň
jako izolace
všeobecné podmínky použití
střecha
- nadkrokevní izolace
střecha - venkovní izolace pod střešní krytinu;
slouží zároveň jako pojistná hydroizolace
střecha - izolace mezikrovních prostor
6
6
6
6
střecha - vnitřní izolace
6
6
6
6
6
6
stěna - venkovní fasádní izolace
pod omítku
6
6
6
6
6
6
stěna - dřevostavby
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
stěna - vnitřní izolace
6
6
6
6
6
6
6
6
6
stěna - izolace příček
6
6
6
6
6
6
6
6
stropy, podlahy
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
nosníky, deskové konstrukční
prvky pro suchou
výstavbu
použitelné pro
střechy, stropy,
stěny a rekonstrukce
použitelné
pro stěny
a zateplování
fasád
6
♦
jiné formáty a tloušťky na objednávku, minimální množství na individuální zakázku = 60 m3
možno dodat také ve formě klínů, viz. informační prospekt
♦♦♦návod k použití a normované hodnoty najdete v informačních prospektech
♦♦
* záleží na velikosti přepážky
Výroba - tradice a zároveň inovace pro moderní stavebnictví
Skupina STEICO je podnikem celosvětového rozsahu. Díky svým závodům - Czarnków, Czarna Woda
(Polsko) a Casteljaloux disponuje největším výrobním
zázemím v Evropě. Naše výrobky z dřevního vlákna
a konopí vyrábíme na nejmodernějších výrobních
linkách. Velké zkušenost - moderní technologie a
zároveň odbornost našich pracovníků nám dovolují vyhovět požadavkům čím dál tím více náročných
zákazníků.
Všechny izolační materiály STEICO z dřevního vlákna
jsou vyráběny ve shodě s normou EN 13171 nebo
EN 622-4. Průběžná vnitřní a vnější kontrola jakosti
(MPA NRW Institut výzkumu materiálů - Nordrhein
Westfallen nebo ve Sztutgartu) zaručuje nejvyšší
jakost výrobků STEICO. Od srpna 2003 je výroba
certifikována - TÜV Süddeutschland - ISO 9001:2000.
Tímto způsobem garantujeme našim zákazníkům
nejvyšší jakost výrobků.
Jakost šetrná k životnímu prostředí - potvrzená certifikáty
European Technical Approval ETA-06/0238
Distributor:
Operating site
certified accor.
ISO 9001:2008
Právo na technické změny vyhrazeno. 10 / 2010. Platné je vždy aktuální vydání.
4HE-ARKOFRESPONSIBLEFORESTRY
Celý sortiment výrobků STEICO má evropský certifikát
jakosti natureplus®. natureplus® podporuje ochranu
životního prostředí a zdraví. Vypovídá o vysokém podílu obnovitelných surovin, nízkou spotřebou energie
při výrobě a zároveň o malých emisích chemických
látek při výrobě a použití. Výzkumné ústavy natureplus®: ECO Umweltinstitut TÜV Süddeutschland IBO
Institut für Baubiologie und -ökologie, Österreich.
STEICO garantuje svým klientům komplexní kontrolu
jakosti počínající od lesů a končící hotovým výrobkem.
STEICO AG
Werk Czarnków
Z-23.15-1452
www.steico.com
Skupina STEICO jako první výrobce dřevovláknitých
desek se přihlásila k FSC celým sortimentem svých
výrobků. Certifikát FSC (Forest Stewardship Council)
vypovídá o použití při výrobě suroviny a materiály pocházející z lesů obhodspodařovaných podle
světových standard. Prioritou je pro nás zachování
lesního hospodářství přibližujícímu se přirozenému stavu a zároveň ekologickému využití dřeva.
CZ