macrom reproduktor

Transkript

macrom reproduktor
BEZDRÁTOVÝ
REPRODUKT
OR
UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
EASY.B
EASY.W
Obsah
CZ
CZ Záruka
Specifikace
Ochrana před vodou a prachem
Přehled o produktu
Nabíjení baterie
LED indikátor stavu
Zapnutí/vypnutí
Párování a propojení se zařízením Bluetooth
Párování pomocí NFC (Near Field Communication)
radiová bezdrátová komunikace
Opětovné připojení k zařízení Bluetooth
Upravení hlasitosti
Přijetí hovoru
Poslech hudby
AUX vstup
Péče o produkt
Obsah balení
2
2
2
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
Záruka
Děkujeme za nákup tohoto produktu Macrom. V případě potřeby záručního
servisu pro tento produkt se obraťte na obchod, kde jste ho koupili nebo na
Macrom distributora ve vaší zemi. Záruka se nevztahuje na škody způsobené v
důsledku nesprávného použití anebo instalace, nesprávného připojení k napájení
a nesprávného zdroje audio video.
Specifikace
EASY umí přehrát hudbu z kompatibilního hudebního přehrávače. Operační
rozsah je do 10 metrů. EASY vyhovuje následujícím Bluetooth® specifikacím:
Bluetooth V3.0 a podporuje A2DP, AVRCP, a HFP profily. Pomocný audio vstup
3,5 mm audio konektor. Vstup napájení 5V DC - 0.5 A.
Ochrana před vodou a prachem
EASY je určen pro venkovní použití i při kritických podmínkách jako je déšť a
stříkání vody, kde by jiná zařízení byla zničena. Za předpokladu, že zadní kryt je
zavřen, EASY může odolat nízkotlakým proudům vody, které míří na jakékoli
jeho části, a přítomnosti prachu. Pokud je zadní kryt otevřený, proud vody může
způsobit vážné poškození výrobku a ztrátu záruky.
-2-
CZ
Přehled o produktu EN
Přijetí hovorů a zrušení párování
Ovládání přehrávání PLAY / PAUSE
Zapnutí / vypnutí
Hlasitost –
Hlasitost +
LED indikátor baterie
LED Bluetooth indikátor
Citlivá NFC oblast
Micro USB nabíjecí port
Zadní kryt
Auxiliary Input
-3-
Nabíjení baterie
CZ
Připojte Micro USB kabel ke konektoru
na zadní straně jednotky. Zapojte
druhý konec do kompatibilní USB nabíječky
nebo USB portu počítače. LED indikátor
baterie svítí při nabíjení oranžově a vypne
se, když je baterie plně nabitá.
Pro rychlejší nabíjení nezapomeňte před
nabíjením odpojit jednotku.
Plné nabití baterie trvá přibližně 4 hodiny.
Při plném nabití je provozní doba baterie
přibližně 8 hodin při 60% úrovni hlasitosti
přehrávání.
DC IN 5V
LED indikátor stavu
Bluetooth status
• Blikající modrá LED dioda: Bluetooth zapnutý bez připojení (připravený
pro spárování).
• Svítí modrá LED dioda: Bluetooth spárovaný a připojený.
Status baterie
• Svítí oranžová LED dioda: nabíjení.
• Vypnutá oranžová LED dioda: plně nabito.
• Červená LED dioda: slabá baterie.
Zapnutí/vypnutí
• Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko
(
) asi na 3 vteřiny, až reproduktor
vydá 4 vzestupné tóny a Bluetooth LED
indikátor bliká.
• Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko
(
) asi na 3 vteřiny, až reproduktor
vydá 4 sestupné tóny a Bluetooth LED
indikátor se vypne.
-4-
Zapněte EASY. Modrá LED dioda bliká. Z Bluetooth funkce zařízení, které má
být spárováno, hledejte nové zařízení s názvem “MACROM EASY”. Vyberte ho,
a pokud je potřeba, zadejte kód “0000”. Když je párování úspěšně dokončeno,
indikátor LED svítí modře a jednotka vydá dva tóny. Pokud byl proces párování
neúspěšný, vypněte jednotku a zopakujte kroky výše. Specifické procesy
párování se mohou lišit, pro další informace se proto podívejte do uživatelské
příručky zařízení.
Párování pomocí NFC (Near Field Communication)
Když je EASY připravený na spárování
(modrá LED dioda bliká) zkontaktujte
citlivou NFC oblast zařízení, které chcete
spárovat s citlivou NFC oblastí EASY,
která se nachází na pravé straně
ovládacích tlačítek. Vyčkejte, až se naváže
spojení.
Některá
zařízení
mohou
vyžadovat potvrzení pro připojení. Více
informací o technologii NFC naleznete v
uživatelské příručce k zařízení Bluetooth,
které chcete připojit. V případě, že zařízení
nepodporuje NFC, připojte zařízení v
manuálním režimu.
Opětovné připojení k zařízení Bluetooth
Pokaždé když je EASY zapnutý, připojí se
automaticky k poslednímu připojenému
zařízení a jednotka vydá dva tóny, když je
připojená. EASY dokáže uložit až 6
různých zařízení. K odpojení zařízení
stiskněte (
) na 3 vteřiny.
Upravení hlasitosti
K upravení hlasitosti při poslechu hudby
stiskněte tlačítka +/-.
-5-
CZ
Párování a propojení se zařízením Bluetooth
Přijetí hovoru
CZ
K přijetí telefonního hovoru z mobilního telefonu, použijte jako obvykle. K vyřízení
hovorů z EASY, podívejte se na instrukce níže:
• Přijmout hovor: stiskněte tlačítko (
).
• Odmítnout hovor: stiskněte a
podržte tlačítko (
).
• Zavěsit hovor: stiskněte tlačítko (
).
• Hlasové vytáčení: stiskněte 2x tlačítko (
).
U většiny mobilních telefonů, pokud je příchozí hovor přijat pomocí telefonních
povelů, konverzace bude automaticky přesunuta na telefon. K přesměrování zpět
k EASY použijte přepínač zdroje audio signálu v menu telefonu. Pro více
informací se podívejte do uživatelské příručky telefonu.
Poslech hudby
Připojte jednotku ke kompatibilnímu
hudebnímu přehrávači, který podporuje
A2DP
profil.
Ke
spuštění
nebo
pozastavení hudby z jednotky krátce
stiskněte tlačítko (
).
AUX vstup
K připojení zařízení k AUX vstupu použijte
kabel poskytnutý k jednotce. Když je
konektor
připojený
k AUX
vstupu,
Bluetooth funkce je automaticky vypnutá.
Bluetooth
funkce
je
automaticky
obnovená, když je konektor odpojen od
AUX vstupu.
-6-
Péče o produkt
Pamatujte, že váš Macrom produkt je elektronické zařízení a proto se s ním musí
zacházet opatrně.
•
•
•
•
Nevystavujte jej mechanickým nárazům a otřesům.
Nevystavujte jej nadměrnému teplu.
Udržujte jej mimo elektromagnetické pole.
Neponořujte do vody.
Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky servisované části. Otevření produktu či
snaha ho opravit ukončí záruku.
Obsah balíčku
•
•
•
•
•
EASY bezdrátový reproduktor
Micro USB kabel
AUX audio kabel s 3.5 mm JACK konektorem
Šňůrka
Uživatelská příručka
MACROM značka je registrovanou ochrannou známkou ALDINET S.p.A.
Declaration of Conformity
ALDINET S.p.A
Viale C. Colombo, 8 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Italy
Tel. +39 02 484781
w w w . m a c r o m . i t
CZ
BLUETOOTH ® světová značka a loga jsou registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými Bluetooth SIG, Inc a jakékoli použití těchto známek ALDINET S.p.A. na
základě licence.

Podobné dokumenty

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci 6. Netlačte na displej silným tlakem. Mohlo by dojít k jeho poškození. 7. Abyste zábránili poškození displeje, nepoužívejte k ovládání ostré předměty. 8. Pro snažší použití přístroje lepší pochopen...

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR Párování a propojení se zařízením Bluetooth Zapněte M-BTP50. Modrá LED dioda bliká. Z Bluetooth funkce zařízení, které má být spárováno, hledejte nové zařízení s názvem “M-BTP50”. Vyberte ho, a pok...

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci 5. Pøi nízkých teplotách mùže v pøístroji po zatopení ve vozu zkondenzovat vodní pára, která mùže zpùsobit disfunkci, zejména pøi snaze o ètení disku. Vyjnìte disk z pøístroje, otøete jej mìkkým ha...

Více

Vytisknout tuto část

Vytisknout tuto část V závislosti na technických specifikacích připojeného zařízení nemusíte být schopni si prohlédnout nebo editovat soubor, i když přenos proběhl úspěšně. Abyste si mohli prohlédnout nebo editovat sou...

Více

RUE-M300 Remote Controller for NVE-M300P Installation

RUE-M300 Remote Controller for NVE-M300P Installation 1) Když je Upgrade software dokončen, připojte USB IR Receiver (A) k NVE-M300P přes USB kabel dodávaný s NVE-M300P. Standardní USB prodlužovací kabely mohou být použity, pokud není délka kabelu IR ...

Více

Vytisknout tuto část

Vytisknout tuto část Abyste si mohli prohlédnout nebo editovat soubor na připojeném zařízení, nahlédněte do provozního manuálu připojeného zařízení ohledně kompatibilní velikosti snímku. Při záznamu nastavte shodnou ne...

Více

RUE-M300 Remote Controller for NVE-M300P

RUE-M300 Remote Controller for NVE-M300P Poznámka: K aktivaci RUE-M300 stiskněte jakékoliv tlačítko kromě tlačítka TMC. Po této inicializaci je RUE-M300 dálkový ovladač připraven k použití.

Více

Návod na použití - Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth Artone 3

Návod na použití - Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth Artone 3 Párování s mobilním telefonem Vzdálenost pro párování mezi mobilním telefonem a smyčkou by měla být max. 1 m. Stiskněte dlouze MFT tlačítko na Bluetooth smyčce, dokud zařne střídavě blikat červená ...

Více

Vážení obchodní přátelé, v souvislosti s úspěchem a expanzí značky

Vážení obchodní přátelé, v souvislosti s úspěchem a expanzí značky reklamační technici z Loděnic. Nejste-li si jisti, je lépe problém předem konzultovat než ztrácet čas odstrojováním vidlice, zasíláním atd. K snazší orientaci Vašeho personálu by mohl přispět i zje...

Více