Žaloba na ochranu osobnosti s žádosti o přednostní projednání

Transkript

Žaloba na ochranu osobnosti s žádosti o přednostní projednání
K r.lj!JI:':mu SOudil" Bmt
Rooscveltova 648/16
150200 Brno
2 I -OlZolobk}l1~
NerM.ena:
Tel.:
Trvalé bydlj~l",;
Doruoomci adresa:
'ulovaná
porod ní alls len tkll
1(;
Tel.
Trval ~ bydl~tč;
Sídlo provozo"'n)':
V
Brnč
dne 24. 1. 2013
Žaloba na ochranu osobnosti s žádosti o přednostní projednání
J.
Žádoll (I phdnDlltni p rojedllllní v& i
Dovoluji si poMdut soud o pfedllostlÚ projednání této vtci, a to ~ ohl",.klll na to, že je přcdlllet~Dl
žuloby moj e pnivo nll zdraví a pI1ivo na zdraví mého Llenarozeného dlttle. II to v so uvislosti s
porodem, k\",I'Ý
probéhrHJut kolem 4. 3. 2013. Pro to bych 'Ii viržila toho. kdybysl'" co nejdtive
poskylli OCbnulU lčmto n<oŠim :c.áJdsdnhn pr.ivům.
ma
II.
Skutkový !tav
J5= t&otná žena. termín porodu dftčtc mám 4.3.101 3 (\iz kopie tt hotenskéhtl průkazu v pfJJoze).
Jsem zcela ::r.drnvá matka dvou dellR mé dvě pfcdeb.ozi těhotenství a porody jlrob!hly v pol'ádku.
lXti se nomxIily doma bez komplilcaci "l.a pomoci porodni ahlslentky zhrubli v dcn tennlnu porodu
UJčeJl':bo lékatcm.
Vzhledem k tomu,;re i mé tto::tí teb.Olel, ství probíhá bez problémů, dosa"lldni těhotenská \'Y~e!i'mí
prohéh la v potédJ:u, pl<Íl.mj i i třcti Jl'.lrW uskutečnit doma. Pokud mi nebude za.ji~t6na odlx.,mu péče
během mého domác[ho porodu, budu nucena rodil .willa 2!Cda bez odborné pomoci a \fmlo se
v)'rnm~ zvýM nt,iko. že ptipooné komplikllCe, které u porodu moh ou nIlSUU, nehudou včas
rozpoznány II budou J)Út fatální následky, "kte.ým by se druo odbornon péči ptOOc:jit.
Moj~
volba domácího porodu vycházijcdnak z mého fi1osotického presvědčení a nedu vhy k
porodnicím, které v čcských podml:ilkách fy"tematick} porušují práva rodiček (např. infomlov~I.Il:'·
souhlas, odchod se zdravým dítětem hned;po porodu, nepřerušovaný kontakt mezi matkou a
dítčlem, právo na soukromí), ale též~. dop<.lT\lČení Světové zdravotnické organizace a tady
mezinárod11ích výzkumú, které prokazují srovnatelnou bezpečnost porodu v nemocnici a v
domácím prostl'edí u niz.korizikových Že11.
Y dopomčeni Světové zdravOtfiickě orgmnzace (WHOJFRIVMSM/96.24)1 se uvádí:
.. Kd~ by tedy měla žena rodit? Mideme bezpeéně říci, te tena by si ml/a zvolit mls/o. kde se
cítí bezpečně. a na takové periferní úrovni, kde)e dostupná náležilú pNe (FJGO 1<)92). U
tl!hotnýeh ten s nízkým rízikem 10 mUle býl wJma. na malé porodnicU klinice nebo
V porodním centru ve méslě. tl možná i na porodnickém oddr§lení viJtH nemocnice. Jluú to
vlak hýt mlsto. kde hude wdkerá pozornost a péče soustředl!na najejí potřeby a bezpečí, a
které hude co nejblífejejímu domovu a kultuře. Jestliže se má porod uskutecnir doma nebo
v malém periferním porodním centru, mel by býl v rámci příprav na porod sestaven plán pro
případné převezení do řádnl! ,ybaveného zařlzenf. "'
Doporučení Světové
zdravomické organizace dále rozvádí, 'e "normúlnf porod. Ii. kterého je
riziko nízké, fX!třebuje pOU2e pec1i..é sledováni vy.fkolimou a rpúsobilou porodní asistentkou.
aby hyly v(as zji.'lény počínujici komplikuce. ,Vepotřebuje iádné zásahy, ale povzbuzování,
podporu u {ruchu lásloylné péče. "
Podle britské studi~ z listopadu 2011 2 je za určit)'ch okolnosti porod v domácim prostfcdi
dokonce oproti porodu v n~mocnici výhodnčjš! jak pro dítě, tak pro žen". Tato studie
pracovala s daly 64.538 zdrav)'ch ten s niZkorizikovým těhotenstvím a bylo zjištěno, že pro
druho- a vícerodičky neexistuj ~ statisticky významný rozdíl ve VÝSkyhl komplikací m~zi
porodem doma a v porodnicí, avšak: u všech ten rodících mimo porodnici existuje podstatně
men.ší pravděpodobnost intervencí, snadnčji začnou kojit, narozené dčti dosahují vyšMho
Apgar skóre (hodnoceni zdravotnlho ~taV\l 11<wor(lzenee po porod,,) a novorozend se
rychleji adaptuji.
Dalši nejnov6jilí bri tská studie z listopadu 2012 3 porovnávala riziko poporodního krvácení u
ní~.korizikových ~~n podle místa porodu a bylo zjištěno, t~ riziko poporodního krváecJÚ je
v}znuumě vyšší u rodiček, které ~ rozhodnou rodit v nemocnici oproti ženám, které rodí
doma.
To, že zdravotni péče v nemocnici má svá znaťná rizika, uznává i Ministerstvo
zdravomictvf, které ve svém oficiálním materiálu uvádí, Ž~ v rámci Evropské unie j e zlrruba
8 až 12 procentům pacientl' pfijat}'ch do nemocnic zpusobena újma ~hem poskytování
~.dnlvotní péče. 4
Bydlím v
a v těhotenství a během domácí porodu jsem chtěla v}uZit péče >.alované porod11í
, "Jh t OOpco.uČe.ní je dO.tuPIlY· O<\-line ~ap!. ;od;~p:/iawkJ.cdda!a/lIWHO
Pe.e '"
lJI\ll>chu.1l(lml~l~ill0J'OXQdq.pdf.
n.. "FIirthpl"".
in Eng\and Re, earch Programme - hnp:llwww.net<co.ac.ulc·hodr/projďclails.php.!tef-08_1604_140
'R.elu i.c ti.... or p01< lpII.r1.um ha.mc-rha!.", in planned home birth, compored with phlllned hospital birth: Re.ult. ohn
ob<cnaliOl\~ 1 Mudy of mL""' jOO,OOO m. ternitie, in t!Je UK - http://eprints.roron.ac.l1JJ344819
; Pt~ze"tacc Akční pilin h'ali\y ~ l:>e>:pečws!i zdmvoolÍ péče _ http·ilwww,mzcr.w·dokumeJrtyln:LÍniilelllyo;,;dra,"Q!J1jc Lvi-~-/.aTT>.-'t"Uje-na- bezpec~lcp~cjentu-Drect.tavuj c-ilkC!li-plM-kyality-J-bezpecu oslÍ-LdmVow. i-peB-J\il­
obdobj 3444 1511Jhtml
•
Ilsi5terUlr;:y II Msledl\Qu as.isleJ.lCí pti domlk:ťm porodu, n~bot' mi bylO' mw,llO, žc žalovaná péči u
dom.::! pos1:ytovala, Z toho dl\vodujsem žalO'vunol.l požádala <.1 poskytnuti této pé~e (viz
žádost o péči p1i porodu v pmozc) ,
porodů
2alm'3Jlá mi odpověděla (viz odpověď v pfUoze). -k lIlA dostatečné zIru!eroosti 5 vederum rorodil
doma i ~hno potřebné vybavení k vedeni ~ntánrúch porodů doma 3 rovněž se domroh-.i spolu
se svým !ldvokl!.tem, t.c má i oprávn ~ni k wdení porodrl doma. Nicméni! jedin}'m dtlvodt'lll, prO'
který muji žádosti nenuiže vyhověl, je nátlak KrajskéhO' Madu Jihomorav~keho kraje. kletý jí
vyhrcyJ.uje li kvidačními pokutami, II Z toho plynoucí obavy svoje povoláni v plném l oZMhIl
vykomh'nt.
2alovaná mi zároveň poskytla vcškeré kopie uvedených dokumentů. (žádost advokúta o infO'rm ace,
odpověd' knljského úfu<.lu. osvčdčení k ,'}'kOnll zdnlVotnického povolání bez odborného dohledu v
oberu pmodlú as.istentka. registrace zdravotnickéhO' utlzcni - vše v pliloZll) a vyzvala mě, abych se
s:Ul\a obrát ila na pfísluŠllé instituce a domáhala se: svého pr!Íl'"d lUl asistovaný porod doma.
Hl.
Priv:nl tlprllVa
Ii:Yrcp~1d ůmluva O' O'~bTlll1ě
lidských [I r'" a
zákllldor~b
svcbod
Právo na asiSlO'vaný porO'd doma., resp. právo na ~'olbu \J11.~ porodll, jc d le rozhodnuti F.~'mpskétw
~ud\l pro (jd~kú práV9 ve věd Temt>vS21r.)' proti Maďar$ku (MíŽllOSt f, 67545f09, ro;{$\II,kk ze dne
14, 12, 2010) :;ouč1Í.sti právu na ochranu :;ouk.romého a rodinného ::>:iv\ltll chránčného čl. S, Soud v
rozhodnuti u~dl, že stát nesmí odrazovat zdravotnick.é pracovníky od asistence u domácJcb porodú,
zfejD~,
že dopis..:e strally kmjsktbo úrnd u n.:ní
poskytováni péč<: II porodu clonili.
Je
rúčúnj injm
lIež protiprávním odrazov;1nim od
Právem Ull soukromf v sO'uvisloni s porody doma se zabýval i (stavní soud ve svém rozhodnutí 7.C
dne PL OS 26/1 lze dne 9. 3. 2012, &mdkyně Eliška WagMTova v odilvodněni uvedla, 1e!ol:: žrny
musí domáhal ntho práv:a na porod doma pro!>1fcdnietvhn tizení ve věci ocltrnny o!!O~1 i.
Úmluva O' odllr.llcni vJt<:h forem diskrl",inaee žen
ÚmllLva zavazuje smluvní státy přijDlout vcť.::e.-ú \lpattcnl k OOSUonfDI di~kriminacc ŽCIl v ohlasti
pčče O' zdrav! a zajistit pHsmp ke zdrnvo lal péěi. Výbor pro od~'tnInb1i d i~inace 2cn (CEDAW)
koor.1atujc w .\rych Závč~n~h doporučdl ích 7.C dne 22, 10. 20 I O O'mezenou motn~1 eeských
'1e1! l:VO!il si porod m imo porodnici.
Další zá,.. azné rnczinárcdnl dokumenty g'lfImtujicl fl rw.vo na ochrnnu ..:d raví
IJrnl uV!l o lidskýc h p rávech II biomc:didně 1.akotvuje ve ~vém čl. 3 rovnou dostnpnost ~.drJvoUlÍ
péů: a zavszuj e ~mluvnl Sl él II O'pattcni k :l.llji5tbú ro~"f1é dostupnO'!>!i ....dr'dVomí péče polfičoé
kvality,
EVIopsU lIOI:ililni charta ve ! ,'ém čl. I I stanovl právo na ochranu z.dravl a nM stal se plijQ\im té-\O'
mllO'uvy zavázallll.."init Op8l!tní k prevenci nemocÍ.
V případě d~tíje práYQ na zdrav! také zakotveno v ~l. 24 Úmluv)' o právech dítěk. C.cský stát ~
zavá7.al zubezpečit, aby Metné dí((; nebylo zbaveno svého právu na přístup ke zdravotnickým
sI0.bárn. II učinit oputřcw ke ~llitování kojene<:ké úmztrlOSti, k zaji~čni ,dmvotw ~če pro ~'kchny
d~ti, II poskytnuti odpovld3jíd ptčematkém před i po porodu i k odst~ni \'kch tradieních
praktik
~kodlcfch zdra~i d~tl.
Zákon II
~.dr~votních ~I u'.h'cb
a pék u
pťlrodu
d omll
Ustanoven! § I I Ild~t. 5 zákow o zdravotních !ilužb:\ch v souvislosti s milllem poskytovAni
zdravo\n{ péče uvádí: .. 7.dta~otnf slufby m(Jhou b}1 ].IQJkylO~ány pcmz~ VI!" zdravotnidr*h zařízmi<:h
V mistech uved(mých v oprávněni k pos/ry/owjn! zďravotn(ch !>-fufeb; to ""pla/Í v pfipodé zdravotní
piče podyrovW1i ve "{tU/nim sociJlnim prostředí. ... ".
l!staoovenl § 10 odsl. 1 písm. b) bHu vymezuje r drllvotní pioč{ posk)-10V"dnOll \"1: vlastnim
wciálnilll pr05tfcd i PllClen ta: "ZdroVQw{ piN PQs/ryII.TWlmm "l'e v{uJ'm{m socia{nim prostředi
pacientlljJou ... b) domácípiče. Iďerou je o.felfovateld:á piče . ..
UstaMvenl § 5 oo:I.r!L 2 plsm . g) u~i bUBí V)mezaú oktřovatelsk"é péče: "().(etfo\·aleMw pi~e,
jejímž účtltm je wl>-ůnf, podpora a 'I(n·rát:eni zdrctvi a uspokojUI'Óni bioJogiclrj-cl.. psychických a
sociúl"ich potřeb zmini nJ>ch nebo wni1:.lf'ch v wIlViS/IJ.' li .f poruchou zdravotního sIfJVujednm/iw;';"
nebo skupin nebo "I' souvi.,-{(J.11i s tlhotcn..,·'v{m a porodem .... ".
l;staoovem § \O odst. J sumO"i, žc: "V nunei zďraVQOl( péče podle od5ta.~·oe 1 lze vykon.:ivat pooze
Wm": zdrovoLn I výkony, jejichž posltytnul[ neru podroim?no tcchnick5 m a vtcoym vybaVCIÚJ.u
uulnSm kjejich IJ'"Ovedcul ve zdr.l~nllŮe~1D :r.WlZl:nI."
Toto tochlŮcké a věcné \-ybave.tú Up1"3VUjC vyhl~ku Č. 9212012 Sb. (respektive dt!vc č. 22112010
Sb.), která. v ptípadf porodních asi stentek upravuje tti typy pracovi1ť a jejkh vybavení: 1)
prncovi!~ porodní asístentky, kde nejsou vedeny porody, 2) pracoviflo! porodni asÍSlenlky, kde jSQu
vedeny fyziologiekc porody a 3) kOnlakmi "TlIeovi!~ oktfovalclské pW: v gynekolOl! ii a porodní
asisknci.
z výše uvlldených ustanoveni zákona o :r.dravotníeh ~lu;bách vyplývá, ;I!; Zákon p(.IČft.á s moŽllos\1
poskytoval :t.dravotIú péčí ve vlastním sociálním prostřc:d f rodičky. !Wdl totiž péči v .'IOu\-Lslosti ~
porodem (nikoliv pouze pre.Jporodnf nebo poporodní ~i) výslo~ mezi o<;eltov8telskou péči . A
llŠeltnvatclskou ~i je motné poskytoval ijako dmn éc i péči neboli jako péči ve I'laslOÍni s<)l.-irunim
pros\fedl pac ienta.
stanoví i t~l, k ve vlElStn{m !IOCiMJÚl.ll pmsttcdí lze po skytovat j en takové zdmvotnl
vjXony. jej ich1: poskytnuti není poom.ÍJl!no tcchniekj1n II VČCD~'Ill vyhavením nutnym k jej ích
JlIovedeni ve :r.dravotniekém /a!i:zcni.
Zákon
(lv~m
Tato VS'jímka SC' ovi\em nevztah uje na případ porodil doma, n~boť vyhl~ka o technlck6n a věcnéut
vybaveni upravuje V)'lI1ovll! vybaveni porodní !l.>istentky j pro po~k)'ováni dllmici péče u :rárovcň
se nik de v pr.\vních pfedpiscch neuvádl, k by II porodu hyb dána nějaká vioj imka a .to by asi~tetICi
u porodu nolb)'lo možné po!\kytOVllt v r.nnc1 domácí ~e II stanovauiho vybavení pro domácí péči
(např. ptístroj pro detekci ozev plodu, p<.Im~cky k vykWnl tčhatn~ ženy, lonometr, foneooO&kap,
teplom~r, POITl(K:ky pro první pomoc , bOl( pro přepravu biologi ckého Illuteriilu, telefon). l\aopak ze
stanovcllého v}baveni lze doy,.dlt, žc se jedná i o vybavení pro s.amoUlé y~dení porodu. neboť box
pro ptcpr8\U biologického m~riálo patrn! bude slnuži t lc ptc:v0111 pJ!l!Centy po porodu II ~. pfipad!
péče \. pn1bčhu lawtenSlv l či až v ŠCSlÍnedčll tělko bude potkba...
Kro!llČ toOO, že ;.alo\"aui splňuje vybavelÚ pro poskytovň.Iú dom ici peče. tw-é spli\.uje vybaveni dle
stundard"O llejv~tší če*.é profesní orgrulizftCe porodn/ch asistentek Ccské konli:redcrace porodní eh
a5Íl;teTI!ek pro porodJJí a.~i 5!elltky v komun.itIÚ péti, kletc upfR\'lIj í vybaveni pro 1., 2., 3. i 4. dohu
porodn í v domácím proslhili rodičky i pm [l1"V{ú oklknl I1OVOmA!fJ«". s
Pokud by vedcnl pllrQJ.1.I v souladu ~ vM~ck)l.ni pozllfItky bylo "podIl1lnčno technickým a v!cným
vybavením nutným k jejich proYed~nf ve zdravotnickém zalizew", jistě by to llvÍldHa Svčtov:\.
zdravotnická O'll!UliUlCe ve svých doporuČClÚCh. Ta ovšem.. jak je uvedeno vj.§c. pouduje jen
pthomnost purodIú asistentky, j ej ' povzbuzováni, podporo. llW:yplnOlU p«:i a sledováni porodu z
jeji so.rany. rol zaj iSl'uje práv! pfúnroj pro ddekci ozev plodu. klcrý je !IOue3!>ti vybIVaú ve
v)'bhi.b:. Osta1 ~ v fad! zemi, jlllco je Nbnccko, R.1kol1>ko, Vell.:á Bri té11;.:, Nízozeml, je porOO
doUlB 5Ou61<;\1 btžné nabídky ;rdfuvotni péče a i v těchto zemích mají porodni asistentky ~ !iebou
6
pouzc kuftík 5 pomůckami a nikoliv vybaveni polVdniho sélu.
Z:!kon o :t.dravotn feh
~lužb'ch ,
d alU phdpi")" Ol
oprjvn~lI.i
lalobkyné
Zákon stanovl, Ž< zdmvotní slu:i.by m6k pnskytov;!.l polUX'
p;Uřič~ opriivumJ.
len
poskytovatel, který k lOmu m1
Žalovaná m á jak o~věd~eJú k výkonu ;r.dnIVotnid:ého povolání bez odborného dohledu v oboru
porodní Wlistcmka pod registračn!nt č/s\em 0()6..002\ ..4R79 (rozhodnut! Minis1eritva zdnIvotnietvi
~. j. ~ZUR 17249120 11fVZV ze dn~ 9. 3. 2011), lak i n:gi~ci ru: stiltního .....IInl.votniekého zafiUTrl
druhu a I"07!IQh u po;skyto\.arn': zdnovotní pere "Porodní lIl>i5leOlka· kontaktní pmcovi!lč porodní
asistcnlky" a fonu! ,,domácf pť(e" (rozboomní Kntjského ůtadu J ihomorllvského kraje t . j . JMK
452 HlnOl l lRcg.644f2008 le dne 18. 4 . 20 12.
CtI se rozwni výkonem povolání ponxlní asistentky, je llvcd cno v zákoně ~. 9612004 Sb., o
nelckařských .....dravotniekých JXlvolUních. 1\ v pro .... ád~cí vyhlááce č. 5512011 Sb.. o činnOSl«:n
zdravolniekých pracovníků a j inýc11 odborných prawvulW.
Podle uvedeného 'lákona: " Za ~jÝm lX'lIOlárlí porodní ufio"tenrky se po vai.r.je J'ť'skyWván( :dra'~Jlnl
v pmmlnr asisTenci, to jt z ajWfn{ nezbytné/I!) dohl~du, poskytováni piče a rady tenám !Jfhem
pN~
I.<hotenslví, pff porodu a Je.flinedtl(. pokud pmh íhaj{.fyzlolo;:icky,
pťl.\·kylo",íni pMe
ved~ní ./)Ili%
;:ickiho porodu a
o now)rozen,·e. "
!'otIle provádčcí v}h lášky: ~ Porodnf w:islentMl ... 11O.d)1Hje a zojit{uje Mz "dborného dohledu a
bez indikace uWudní a speciafiwvanou o/erio WJleMwu péči fělwlnl lenl. rodící ženi Cl Unl do
fesfilw Iýd= po porodu proslfWn/(:rvím okrfavalc!,·bilw procesu. Pfiwm ;:ej rnbm můte
... připravuvu/ rodičku k porodu, pečovat o ni ve vSech doMch porodních a "é$1 fyziologiclr.Y porod,
včelně případného niJ.\"lřihu hrtúc: v neodkladných případech vist I porod v poloze koncem
pánevnim; neodkladným připad~m se mzumi l'~etlovaci neho fičebný v>'kon nť.Zhymý k záchran!!
tiwra nebo zdt-m·l.
Porodní a.ri:slenlko mide posltylQ' ·o/ be:: odbornéml oohledu a bez indikm:e oJerfowucLdl)u piéi
.fyz/o{'Jgic!ri mu nowmuncí prostfednlcrvim u.~etřova/dski}1lJ procesu a pro vádll je/w první
oltlfeni, včerm! p!lpadnéhu zahájeni oianli ;,,; resuscitace . ..
'.e
7. vý~ uvedcného jol tedy zřejmé,
}alovaná mli. vdkerá platná oprávněni k po skytoyánl domácí
pěče. bez , "ýji mky vztahlljíci se k porodu. a že í sollčál;tí jejibo povol&li porodní asistentky j e
samo!>lallla a bez indi.lrncc lékafe vés( fyziologický porod.
Ukon o Ldravotnl~h
~lnJ.bách
a wotnost ndmítuoul padt-nta
'~'lokni ml webu """·"...okpa.",, ~ ~~l Doku.mcnl)·
'v~ napf. 0IMl}-::a Ll&\' ll<hkjrll pr;i~ ~ porod!tíol> ...i.tentek 1ll11ll0 por<>dnic"C. An&1ýn p ohnl (tpJa~y \)'bn>uf<;h
ewops/<j cb SlÍ.a.~
-
bJlp:!lIlp.cz/r .. bllka~lH$.lS1ellld:-mim<>-t>OfO(lDl~
Zákon o zd.rawtnfch slttl.b3ch ve svtnl § 48 u\1Ídi tu.:o;alivní drn.ody, pro I..' clt m(l!e poskytov.ttel
odDÚtDOUt pnjt1f pacienta do péče. Jedná se o pfipad, kdy mli "rlra"otnickS' pracovník plnou
kapacitu nebo pfijrti pacienta bráni pmYQZ/Ů důvody. nebo o piipad, kdy \"UlMcnost mlsla pob)'iu
p:tcicnla ncumotl!uje poskytováni n!iov~těvnl slu2by - ovlcmjrn v odbom~tech praJr:ticlr:ťoo lékaře.
anebo o ptíp&d, kdy pacient není poj ištěncem zdnwotni pojišťovny. s klerou má po!lkytovatcl
\lZIlvtenou smlouvu.
po skytnut! péče jí nebráni ani jeden " těchto dllvodů, ale
v)'hradn6 nát lak ze strany Krajského úřadu, který jl hrozí pokutami. V tomto pl'Ipadě sc ov~em
nejedná o lákorwý důvod pro odmítnutí péče pao:ienwvi.
Jak uvedla ve své odpo,'Mi f.ulovani -
IV.
~.
Zha b do orobnostnícb pni"
Odm ílDut! ža(O\'lIIJé poskytnout mi wa"oruJ péti u porodu doma byltl neopnl vnčoé. neboť
taJovaOO má vcM;em oprávněni posl'ylOV:!1 jako porodní 38istenlka domácí péči \'C!elI\Č \iedení
pol'lldu doma ajcj! odmílnlllí poskytnout ~i nebylo odfivodntno zBkormým i důvody.
péče ledy došlo k zásahu do mýl;h oscbnostnich práv, a to do právlI Oll 1I.IrolvI a do
pcáva Oll wukroml, a s lim spojené ujmt, ktení spočívá ~. oixl.vách, zda budeme mil já í mé d~ud
nenarozené d!te ZIlji~t(;nu zdravolni ~i bčhcm porodu v domádm prostledi II zda nenastauc. n~jaká
komplikllce, Pokud by mi pé;;";' během porodu doma nebyla poskytnuta, palc by do~lo pochopitc:lně
k mnohem Zévatn!jšl újm! , a to k o(,kpf<101 pr!wpu ke zdrnvotni p éči. K takové iljmě o~cm latim
nedo~hl a lze ji ptcdcjít, pokud bude vyhověno m'lj! !a.lob~.
Odnútnutfm
Jakkoliv l l~ ,'ldmitnutf poskytnuti péče ze 5tl'1Uly ŽIllo",'ané lidsky pochopit. nebot' ŽIllonlllá je ne
vlastni vinou ubětí proůprávnfch výhrů.t.ck ze maay Kn;jskéllu úřadu Jihllmoravského l:raje. které j i
odraruj! od poslJ'tnutí pofaduVl!l1é ~e, odpov-Moost Zll msah do OSQbnootnicll práv je
ohj ek lívlliho charakteru, za který f.alO\'llIlá ,,~~ odpovědnost a muže ledy proti IÚ byl vedeno I1zcni
na ochr&.llu orobnosti.
Krotm toho Ú5taVní SQwJ v již xminčném rozhodnutí odká:t.al ;~y. kreJť se e htějl domahat
zdrovotnl péče u porodu doma, na !;I.llldni Hzctú na ochrwru owbnosti.l'filem2 upozcnúl. 2e solldy
musf zohlednit výklad E\iJopskébo SQudu pro lidskli prlVIl. Vzhledem k tom u, }~ II mčm ptípadě
netli koho jiného talo\iat a požadovat po něm p'l~kytnull péče, nezbývá mí, než )tl }.alohou domflha!
poskytnutí péec pfímo ]Xl žalované touto žaJ('bou, když i sama žalovaná uvedlll, te n~bil nátlaku zc
strnny Krl\Íského úfadu péči by mi poskytla. II SIUI\I! mě vy~a\a, abych IiC domáhala svého pniv:! na
as.istoVElll)' pomd.
V.
N~\1'b
NlIl'ákladě
Vý!c uvcdenčbo tMám !>Oud, aby vydal náslcduj ici rozsudek:
I.
porodni Ilsistc:mka se sldlc:m
. IČ
wsáhll! do osobno.slnfch pr(lI'. konkrém! do pniVI! na z.dravl a do práva na soukromí,
trvale bytem
dm, že jako
talohl.1'OO
, !liIr.
po~!lJva\elka péče v odbornosti porodu! asistentka ~ OJ:ml.vněním poskytovat domácl péčí lIdmH1a
blobkyni bez z.íkonnéhn dúvodu poskytuout domácí zdnlVolni péči pří fyziologickém porodu
talobkyo! v jejím vlastrúm >ociálnlm prostředl.
2alo\'anÍl
II
.
1.aJO~lU1é
porodnj asistent~e 9C ~dlem
~
tIldáda, aby ve dnech 22. 2.· 14.3.2012 po
, Jl:
soUl! iJIDO~1i Zl: ~trnny ta loblr:ynč
, Ic'L
, oso1mě ~Iobkyni poskytla domoci zdravotni
jejiD1 fyziologickém porodu ve vlastu!ro sociaJolm pro:;tň:dí na adrese
nar.
péči
pii
Pfllohy:
I.
Kopie ttbotcuského pn1kv..u
1.
2.ád0Sl blohkyni': II poskytnull ~e pti plAnewaném porodu doma
3.
OdpovM tal(wané Ilit žádost žalobJcynč
4.
ládOSf advol<áta ifulovlIllé o inforrtt8Ce KllIjSké<u u úřadu Jibomoravskčho kraje
S.
OdpovM' Kraj ského úřadu Jillomorav~Hhl,l kraje
6.
Osvědčení žalované k výkonu ~.drólvotnického povoláni bez odhúmého <.!ohll:Ůu \' oboru
pon'ldnf !U.li$lentka pod fCgistratnlm č!~l em 006-0021 -4879 (rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
~. j. YlZDR 17249/2011NZV ze dne 9. 3. 20Jl )
7.
Registrace nestátního zdravotuickčho zatlzenf (To ~hlldnuti Krajského Ul'adu jjhtl!nomvsk~ho
kraj e č. j. JM K 4528 112011!Reg.644/20011 ze dM 18.4.2012)