Kontakty - Honeywell CZ

Komentáře

Transkript

Kontakty - Honeywell CZ
Kontakty
Divize Environmental Controls – Sekce EC Building Èeská republika
Pozice / Jméno:
E-mail:
Telefon:
Vedoucí divize
Environmental Controls
Ing. Ivan Androník
[email protected]
+420 242 442 215
+420 602 210 092
Obchodní manažer
Ing. Vladimír Žaludek
[email protected]
+420 242 442 302
+420 602 306 086
Obchodní manažer
Petr Kraus
[email protected]
+420 242 442 243
+420 602 541 946
Technická podpora I
Ing. Milan Vítovský
[email protected]
+420 242 442 231
+420 602 561 358
Technická podpora II
Ing. Václav Matz, Ph.D.
[email protected]
+420 242 442 312
+420 724 938 990
Technická podpora III
Ing. Michal Lom
[email protected]
+420 730 587 138
Zpracování objednávek
Karla Farkašová
[email protected]
+420 242 442 214
+420 602 210 071
Zpracování objednávek a reklamací
Renata Tomašiková, DiS.
[email protected]
+420 242 442 213
+420 602 210 071
Divize Environmental Controls – Sekce EC Building Slovensko
Pozice / Jméno:
E-mail:
Telefon:
Vedoucí divize
Environmental Controls
Ing. Pavol Skovajsa
[email protected]
+421 232 262 225
+421 903 714 519
Obchodní manažer
Ing. Vladimír Žaludek
[email protected]
+420 242 442 302
+420 602 306 086
Technická podpora
Ing. Ján Šèepka
[email protected]
+421 232 262 283
+421 903 539 650
Zpracování objednávek a reklamací
Ing. Simoneta Jánošová
[email protected]
+421 232 262 223
+421 903 634 068
Adresa Èeská republika:
Honeywell s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00, Praha 4
Tel.: +420 242 442 111
www.honeywell.cz/building
Adresa Slovensko:
Honeywell s.r.o.
Mlýnské Nivy 71
82105, Bratislava 2
Tel.: +421 2 322 622 11
0-1
Novinky
Elektronický e-katalog
Možnost individuálního øízení až 8 zón
Elektronický katalog uvádí kompletní pøehled
výrobkù sekce EC Building.
2
Elektronický katalog umožòuje jednoduché
vyhledávání výrobkù. V elektronickém katalogu
dále naleznete:
3
• Technické parametry
• Katalogové listy
4
• Návody
• Výbìrové programy
5
6
7
8
Internetové stránky EC Building
9
Možnost individuálního øízení až 8 zón
Naše internetové stránky naleznete na adrese:
www.honeywell.cz/building
Na internetových stránkách EC Building jsou
uvedeny nejnovìjší informace a odkazy na
užiteèné programy a stránky.
10
Souèástí internetových stránek jsou i odkazy
na plánovaná produktová a technická školení.
11
12
13
14
0-2
http://www.honeywell.cz/building/
Novinky
TR40/42 - Nástìnný modul s komunikací SYLK
• Verze s displejem CLCMTR42 (viz obr.)
2
• Verze bez displeje CLCMTR40
• Nástìnný modul k IRC LYNX
• Mìøení teploty, vlhkosti a CO2
• Absolutní nebo relativní teplota v oC èi oF
3
• Nastavení a pøepsání žádané teploty a rychlosti ventilátoru
• Možnost ochrany pomocí hesla
4
• Dvouvodièová komunikace po sbìrnici SYLK
5
6
7
8
NOVÉ Technologické snímaèe teploty
9
Krytí IP54 a IP65
• Venkovní snímaèe AF
- NTC20K, NTC10K, Pt1000
10
• Snímaèe teploty do VZT kanálu LF
- NTC20K, NTC10K, Pt1000, Pt100
• Snímaèe teploty pøíložné SF
- NTC20K, NTC10K, Pt1000
11
• Snímaèe teploty do potrubí VF
- NTC20K, NTC10K, Pt1000
2
12
13
14
0-3
Øešení na platformì
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0-4
http://europe.hbc.honeywell.com
NOVINKA Integrace C-Bus sbìrnice do
• Øešení využívá stávající zaøízení BNA (verze 1, 2, 3)/CLIF
• Stejný výkon a schopnosti jako XBS
• Úplný pøístup k C-Bus datùm (Èasové programy, datové body, parametry, alarmy)
C-Bus, neomezený poèet DB
CLAXDRCBUS
C-Bus, max. 500 DB
CLAXDRCBUS500
C-Bus, upgrade z 500 na neomezený poèet DB
CLAXDRCBUSUP
0-5
Mobilní aplikace v systému
• Chytré mobilní telefony se staly neoddiskutovatelnou souèástí této doby a systém AX s jejich
podporou nezùstal pozadu
• Vestavìná podpora pøímo pro tvorbu mobilních aplikací
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0-6
http://europe.hbc.honeywell.com
Energy Manager pro AX systém
• EnergyVision AX je pøímo vestavìn do grafické centrály ARENA AX > jeden produkt
• Data jsou vyèítána pøímo z centrály
• EnergyVision AX je ideální systém pro správu energií, analýzu a optimalizace provozu budovy
0-7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0-8
http://europe.hbc.honeywell.com
Øízení kritických prostor:
0-9
Komplexní øešení pro hotely
INNCOM by Honeywell je komplexní systém, který je
primárnì urèený pro integrované a automatizované øízení
pokojù (IRAS) v ubytovacích zaøízeních jako jsou hotely,
penziony, nemocnice, domovy dùchodcù, vìznice apod.
Samotné øešení INNCOM umožòuje øízení HVAC aplikací
(FCU, otopná tìlesa, podlahové topení, a další) a øízení
osvìtlení. Primárním zamìøením všech systémù a zaøízení
INNCOM by Honeywell je dosáhnout energetických úspor
pøi zajištìní maximálního komfortu pro hotelové hosty.
Celkové øešení INNCOM zahrnuje prostorové termostaty,
reléové moduly, dotekové spínaèe, moduly vstupù/výstupù a
rùzné typy pøevodníkù zajiš¤ující jak drátovou tak
bezdrátovou komunikaci v rámci pokoje i budovy. Všechny
informace z pokojù mohou být zasílány na jedineènou
grafickou centrálu INNcontrol® 3 umožòující 3D zobrazení
budovy, kde jsou uvedeny všechny dùležité informace.
INNCOM by Honeywell nabízí možnosti integrací rùzných
inteligentních zaøízení a softwarových aplikací, které výraznì
pøispívají ke zvýšení komfortu ve všech ubytovacích zaøízení.
Jednou z nìkolika výhod výrobkù INNCOM by Honeywell je
možnost speciálních zákaznických provedení (barvy, fonty,
ikony, tlaèítka). Speciální provedení zajiš¤ují našim
zákazníkùm jedineèné.
0-10
http://www.inncom.com
1
Grafické centrály a interface
2
Volnì programovatelné regulátory
3
Individuální prostorová regulace (IRC)
4
Konfigurovatelné regulátory
5
Snímaèe a nástìnné moduly do interiéru
6
Technologické snímaèe
7
Technologické spínaèe
8
Regulaèní armatury
9
Servopohony
10
Systémy pro mìøení spotøeb
11
Frekvenèní mìnièe
12
Výrobky vyøazené ze sortimentu CLbH
13
14
0-12
http://europe.hbc.honeywell.com
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
_Excel 800
12-5, 12-6
ACN-15T
ACN-20C
ACN-20S
ACN-20T
ACS-15T
8-14, 8-34, 8-42
8-14, 8-34, 8-42
8-14, 8-34, 8-42
8-14, 8-34, 8-42
8-20
8-39, 9-4, 9-5
7-20
7-20
ACS-15W
ACS-20T
ACS-20W
ACS-25T
ACS-25W
8-20
8-20
8-20
8-12, 8-20, 8-32, 8-40
8-20
2102B0514
2102B0515
43191679-001
43191679-002
43191679-007
7-20
7-20
9-8
9-8
9-8
ACS-32T
ACS-32W
AF00-B54
AF10-B54
AF20
8-20
8-20
6-6
6-6
4-3, 12-6
CLAXDBCSV
CLAXDBDB2
CLAXDBMYSQL
CLAXDBORCL
CLAXDBSQL
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
43191679-008
43191679-011
43191679-012
43191680-002
43191680-005
9-8
9-7
9-7
9-8, 9-10
9-7
AF20-B54
AF20-B65
AGF1
AQS71-KAM-T
AS2
6-6
6-6
6-14
6-8, 12-6
9-13
CLAXDBTBL
CLAXDRACX
CLAXDRAXI
CLAXDRBAC500
CLAXDRBACAWS
1-3
2-7
2-7
1-3
1-3
43191680-205
43196000-001
43196000-002
43196000-038
5112-19
9-9
9-7, 9-8, 9-9, 9-10
9-7, 9-8, 9-9, 9-10
9-8, 9-10
8-47, 8-49
7-18
7-18
7-18
7-18
CLAXDRBACEXP
CLAXDRBACOWS
CLAXDRBPORT
CLAXDRDED
CLAXDREIB
1-3
1-3
2-7
2-7
1-3
#
0903403
2102B0510
2102B0511
5112-20
5112-21
5112-51
5585100
8-47, 8-49
8-47, 8-49
8-47, 8-49
8-14, 8-16, 8-18, 8-34, 8-36,
8-38, 8-42, 8-44
A
AB10
AB13
AB20
ASL453
ASL453/24
ASW454
ASW454/24
Strana
B
BDR91A1000
3-19, 3-22, 3-24
C
Objednací èísla
CLAXARENASBS01
CLAXARENASBS05B
CLAXARENASBS10
CLAXARENASBSU1
CLAXARENASBSU5B
CLAXARENASBSUP
CLAXARENASKYPE
CLAXARENASMS
CLAXCOACH
CLAXCOACHSI
CLAXDREIB500
CLAXDREVO
CLAXDRFIDELIO
CLAXDRFLX
CLAXDRGCIR
Strana
1-2
1-2
1-2
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
2-7, 2-23
2-7, 2-23
1-3
2-7
1-3, 2-7
2-7
2-7
CLAXDRGL1
CLAXDRGLX
CLAXDRHLV
CLAXDRHRSM
CLAXDRINF
2-7
2-7
2-7
2-7
2-7
8-60
8-60
8-60
C7068A1007
C7068A1007-5M
C7085A1006
12-6, 12-7
12-6
6-2, 12-7
AB25
AB32
AB40
AB50
AC-15FS
8-60
8-60
8-60
8-60
8-12, 8-16, 8-32, 8-36, 8-40, 8-44
C7085A1014
C7110A1010
C7110C1001
C7110D1009
CARE-80-BASIC
6-2
5-7, 12-6, 12-7
5-5, 12-6
5-5, 5-10, 12-6
2-23
CLAXDRLONIP
CLAXDRLONIP500
CLAXDRMBSIP
CLAXDRMBSIP500
CLAXDRMIL
1-3
1-3
1-3
1-3
2-7
AC-15FT
AC-15TF
AC-15TF-1
AC-20FS
AC-20FT
8-12, 8-16, 8-32, 8-36, 8-40, 8-44
8-24
8-47, 8-49
8-12, 8-16, 8-32, 8-36, 8-40, 8-44
8-12, 8-16, 8-32, 8-36, 8-40, 8-44
CARE-80-FULL
CLAR3DRV-A2A
CLAR3S10
CLAR3U100
CLAR3U20
2-23
12-24
12-24
12-24
12-24
CLAXDRMTCP
CLAXDRMTCP500
CLAXDROBX
CLAXDROBX500
CLAXDROPC
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
12-24
1-2
1-2
1-3
1-3
CLAXDROPC500
CLAXDROPE
CLAXDROPE500
CLAXDRPRO
CLAXDRRSL
1-3
1-3
1-3
2-7
2-7
CLAXDRSMS
CLAXDRSNMP
CLAXDRSNMP500
CLAXDRTBL
CLAXHAWK22UP23
2-7
1-3
1-3
2-7
2-6
AC-20TF
AC-25T
AC-25TF
AC-32T
AC-32TF
8-24, 8-47, 8-49
8-18, 8-38
8-18, 8-24, 8-38, 8-47, 8-49
8-18, 8-38
8-18, 8-24, 8-38, 8-47, 8-49
CLAR3U50
CLAXARENA
CLAXARENAAPC
CLAXARENAAXI
CLAXARENAAXI4
AC-40T
AC-40TF
AC-50TF
ACN-15C
ACN-15S
8-18, 8-38
8-18, 8-24, 8-38, 8-47, 8-49
8-24, 8-47, 8-49
8-14, 8-34, 8-42
8-14, 8-34, 8-42
CLAXARENADED
CLAXARENADED4
CLAXARENAMIL
CLAXARENAMIL4
CLAXARENARUP
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
0-13
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
Strana
CLAXHAWK23UP24
CLAXHAWK24UP25
CLAXHAWK320E
CLAXHAWK32UP33
CLAXHAWK330E
2-6
2-6
2-5
2-6
2-5
CLCMTR40-H-CO2
CLCMTR42
CLCMTR42-CO2
CLCMTR42-H
CLCMTR42-H-CO2
3-3, 5-2
3-3, 5-2
3-3, 5-2
3-3, 5-2
3-3, 5-2
CLLYVB0000AS
CLLYVB4022AS
CLLYVB4024NS
CLLYVB6436AS
CLLYVB6438NS
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
CLAXHAWK33UP34
CLAXHAWK340E
CLAXHAWK34UP35
CLAXHAWK350E
CLAXHAWK630E
2-6
2-5
2-6
2-5
2-5
CLCMTR71
CLCMTR71-H
CLCMTR75
CLCMTR75-H
CLEA2000B21
3-3, 5-2
3-3, 5-2
3-3, 5-2
3-3, 5-2
2-3
CLLYVL0000AS
CLLYVL4022AS
CLLYVL4024NS
CLLYVL6436AS
CLLYVL6438NS
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
CLAXHAWK63UP64
CLAXHAWK63UP64E
CLAXHAWK640E
CLAXHAWK64UP65
CLAXHAWK64UP65E
2-6
2-5
2-5
2-6
2-5
CLEA2000B31
CLEA2014B21
CLEA2014B22
CLEA2014B31
CLEA2014B32
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
CLAXHAWK650E
CLAXHAWK65UP66
CLAXHAWK65UP66E
CLAXHAWK660E
CLAXHAWKBAT
2-5
2-6
2-5
2-5
2-6
CLEA2026B21
CLEA2026B31
CLEAHMI21
CLEAHMI-BASE
CLIF-CBUS1-PC
CLAXHAWKIF232
CLAXHAWKIF485
CLAXHAWKIFLON
CLAXHAWKIO16
CLAXHAWKIO34
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
CLIF-CBUS2-PC
CLIOL821A
CLIOL821A-BLK20
CLIOL822A
CLIOL822A-BLK10
1-5, 12-24
2-3, 2-17, 12-5, 12-6
2-17
2-3, 2-17, 12-6
2-17
CLAXHAWKRUP
CLAXIFGPRS
CLAXIFGPRSACC
CLAXNPBPWR
CLAXNPBPWR230
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
CLIOL823A
CLIOL823A-BLK20
CLIOL824A
CLIOL824A-BLK10
CLIOLR822A
CLAXWPMEU
CL-CARE-80-SI
CL-CARE-FU-LNS
CL-CARE-FU-LON
CL-CARE-FU-WEB
2-6
2-23
2-23
2-23
2-23
CLCH2EL1
CLCH2EL2
CLCH2EL3
CLCH2EL4
CLCH3EL4
2-14
2-14
2-14
2-14
2-13
2-3
2-3
2-3, 2-19
2-3, 2-19
1-5, 12-24
CLMMI00N22
CLMMI00N31
CLMMI00N31-ACC
CLMMI8-1
CLPA13LC02
2-9, 2-13, 2-14, 2-20
2-4, 2-9, 2-13, 2-14, 2-19
2-19
2-20
2-12
CLPA13LC12
CLPA13LM02
CLPA13LM12
CLPA21LC02
CLPA21LC12
2-12
2-12
2-12
2-13
2-13
CLPA21LC22
CLPA21LM02
CLPA21LM12
CL-PROTPLUG-UP
CLSE1L230
2-13
2-13
2-13
2-23
3-4
2-3, 2-17, 12-6
2-17
2-3, 2-17, 12-6
2-17
2-3, 2-17, 12-6
CLSE1L24
CLSE2L230
CLSE2L24
CLSE3L230
CLTG00MMIN01
3-4
3-4
3-4
3-4
2-14
CLIOLR822A-BLK10
CLIOLR824A
CLIOLR824A-BLK10
CLIOP821A
CLIOP821A-BLK20
2-17
2-3, 2-17, 12-6
2-17
2-3, 2-8, 2-15
2-17
CLTG38EXPN01
CLTG38L01
CLTG38L11
CMS927B1072
CMT507A1007/U
2-14
2-14
2-14
3-24
3-20
CLIOP822A
CLIOP823A
CLIOP823A-BLK20
CLIOP824A
CLIOP830A
2-3, 2-8, 2-15
2-3, 2-8, 2-15
2-17
2-3, 2-8, 2-15
2-4, 2-9, 2-16
CMT707A1011
CMT727D1016
CMT907A1074
CMT927A1072
COMP230-1P1-20
3-21
3-22
3-23
3-24
11-2
CLCM1C155
CLCM1H112
CLCM1T11N
CLCM2T11N
CLCM3T111
5-6, 5-12
5-4
5-3, 5-11
5-11
5-11
CLIOP830A-BLK10
CLIOP831A
CLIOP831A-BLK10
CLIOPR822A
CLIOPR822A-BLK10
2-17
2-4, 2-9, 2-16
2-17
2-3, 2-8, 2-15
2-17
COMP230-1P5-20
COMP230-2P2-20
COMP230-P37-20
COMP230-P75-20
COMP400-1P1-20
11-2
11-2
11-2
11-2
11-2
CLCM4C155
CLCM4T111
CLCM5T111
CLCM6H212
CLCM6T111
5-6, 5-12
5-11
5-11
5-11
5-11
CLIOPR824A
CLIOPR824A-BLK10
CLIOPR825A
CLLIONLC01
CLLYUB1012S
2-3, 2-8, 2-15
2-17
2-3, 2-8, 2-15
2-8
3-2
COMP400-1P5-20
COMP400-2P2-20
COMP400-3P0-20
COMP400-4P0-20
COMP400-5P5-20
11-2
11-2
11-2
11-2
11-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
COMP400-P55-20
COMP400-P75-20
COMP-IP21-KIT1
COMP-IP21-KIT2
COMP-IP21-KIT3
11-2
11-2
11-7
11-7
11-7
CLCM6T21N
CLCMNA172B
CLCMTR40
CLCMTR40-C02
CLCMTR40-H
0-14
5-11
5-7
3-3, 5-2
3-3, 5-2
3-3, 5-2
CLLYUB4024S
CLLYUB6438S
CLLYUL1012S
CLLYUL4024S
CLLYUL6438S
http://europe.hbc.honeywell.com
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
Strana
COMP-LOADER
COMP-LOADER-NC
COMP-NEMA1-KIT1
COMP-NEMA1-KIT2
COMP-NEMA1-KIT3
11-5
11-5
11-7
11-7
11-7
DPS2500
DPS2500F
DPS400
DPS400F
DPS500
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
DRF20-S
DRU25-10
DRU25-16
DRU25-2.5
DRU25-4.0
5-3
8-52, 12-17
8-52, 12-17
8-52, 12-17
8-52, 12-17
CR11006
CRT12
CRT2
CRT6
CRT6-12
3-25
2-21
2-21
2-21
2-21
DPS500F
DPSK
DPSL
DPTE100
DPTE1000
7-10
6-10
6-10, 7-10
6-9, 12-8
6-9, 12-8
DRU25-6.3
DRU32-10
DRU32-16
DRU32-25
DT90A1008
8-52, 12-17
8-52, 12-17
8-52, 12-17
8-52, 12-17
3-18
CRT6-6
2-21
DPTE1000D
DPTE1000S
DPTE1000SD
DPTE1002
DPTE100D
6-9, 12-8
6-9, 12-8
6-9, 12-8
6-10, 12-8
6-9, 12-8
DT90E1012
DT92A1004
DT92E1000
DTS92A1011
DTS92E1020
3-18
3-19
3-19
3-19
3-19
6-9, 12-8
6-9, 12-8
6-10, 12-8
6-10, 12-8
6-9, 12-8
DWR06
DWR06-203
DWR1
DWR1-203
DWR16
7-15
7-15
7-15
7-15
7-15
D
DCE1
DCE2
DCM025
2-20
2-20
7-11
DPTE100S
DPTE100SD
DPTE102
DPTE102S
DPTE250
DCM06
DCM1
DCM10
DCM16
DCM25
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
DPTE250D
DPTE252
DPTE500
DPTE5000
DPTE5000D
6-9, 12-8
6-10
6-9, 12-8
6-9, 12-8
6-9, 12-8
DWR16-203
DWR25
DWR25-203
DWR3
DWR3-203
7-15
7-15
7-15
7-15
7-15
DCM3
DCM40
DCM6
DCM625
DCM63
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
DPTE5002
DPTE500D
DPTE500S
DPTE500SD
DPTE502
6-10, 12-8
6-9, 12-8
6-9, 12-8
6-9, 12-8
6-10, 12-8
DWR40
DWR40-203
DWR6
DWR6-203
DWR625
7-15
7-15
7-15
7-15
7-15
DCMV025
DCMV06
DCMV1
DCMV10
DCMV16
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
DPTE50S
DPTE50SD
DPTE52S
DR100GFLA
DR125GFLA
6-9, 12-8
6-9, 12-8
6-10, 12-8
8-50, 12-17
8-50, 12-17
DWR625-203
7-15
DCMV25
DCMV3
DCMV40
DCMV6
DCMV63
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
DR150GFLA
DR15-2GMLA
DR15GMLA
DR200GFLA
DR200GFLA1
8-50, 12-17
8-50
8-50, 12-17
8-50
8-50
E
E.Y5100HG-T_U1
E.Y5112ZN-T_U1
EEM230-D-M
4-4
4-4
10-12
DDCM014
DDCM1
DDCM16
DDCM1602
DDCM252
7-12
7-12
7-12
7-12
7-12
DR20GFLA
DR20GMLA
DR25GFLA
DR25GMLA
DR32GFLA
8-50, 12-17
8-50, 12-17
8-50, 12-17
8-50, 12-17
8-50, 12-17
EEM230-D-M-MID
EEM230-D-MO
EEM230-D-MO-MID
EEM230-D-P
EEM230-D-P-MID
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
DDCM4
DDCM6
DDCM6002
DDCM662
DKF20
7-12
7-12
7-12
7-12
12-7
DR32GMLA
DR40GFLA
DR40GMLA
DR50GFLA
DR65GFLA
8-50, 12-17
8-50, 12-17
8-50, 12-17
8-50, 12-17
8-50, 12-17
EEM400C-D-M
EEM400C-D-M-MID
EEM400C-D-MO
EEM400C-D-MO-MID
EEM400C-D-P
10-13
10-13
10-13
10-13
10-13
DNM025
DPS1000
DPS1000F
DPS200
DPS200F
7-11
7-10
7-10
7-10
7-10
DR80GFLA
DRA02B
DRA-02L
DRA-04B
DRA-04L
8-50, 12-17
11-6
11-6
11-6
11-6
EEM400C-D-P-MID
EEM400-D-M
EEM400-D-M-MID
EEM400-D-MO
EEM400-D-MO-MID
10-13
10-12
10-12
10-12
10-12
0-15
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
EEM400-D-P
EEM400-D-P-MID
EF20
ER9
EVA1-Danfoss
Strana
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
Strana
10-12
10-12
6-13
2-11
9-3
EW450M2000
EW450P0100
EW450P1200
EW450P2000
EW535M0056
10-10
10-10
10-10
10-10
10-14
EWA087HY004
EWA087HY005
EWA087HY006
EWA110C1520-MBUS
EWA110C1520-PO
EW1050AP1200
EW1050AP2000
EW1051AP1200
EW1051AP2000
EW1100AC0600
10-2
10-2
10-2
10-2
10-3
EW535M0057
EW535M0058
EW535M0059
EW535M5777
EW535M5778
10-14
10-14
10-14
10-14
10-14
EWA110C1520-RF
10-3
EWA110C2540-MBUS
10-3
EWA110C2540-PO
10-3
EWA110C2540-RF
10-3
EWA1500035
10-2, 10-3, 10-5, 10-8, 10-11
EW1100AC1100
EW1100AC1200
EW1100AC1400
EW1100AC2000
EW1100CC2800
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
EW535M5780
EW535M5781
EW535M5782
EW535M5783
EW7730A1200
10-14
10-14
10-14
10-14
10-6
EWA1500042
EWA1500062
EWA1500067
EWA1500072
EWA3000783
10-2, 10-3, 10-5, 10-8, 10-11
10-3, 10-5, 10-8
10-3
10-3, 10-5, 10-8
10-9
EW1100CC3900
EW1100CC4600
EW1101AC0600
EW1101AC1100
EW1101AC1200
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
EW7730A1400
EW7730A2000
EW7730A3600
EW7730A4000
EW7730A4600
10-6
10-6
10-6
10-6
10-6
EWA3001303
EWA3001305
EWA3001799
EWA3002684
EWA3002685
10-8
10-8
10-5, 10-9
10-9, 10-11
10-9
EW1101AC1400
EW1101AC2000
EW1101CC2800
EW1101CC3900
EW1101CC4600
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
EW7730A4800
EW7730A5200
EW7730A6000
EW7730A7000
EW7730A7800
10-6
10-6
10-6
10-6
10-6
EWA3003095A
EWA3003095B
EWA3003095C
EWA3004406
EWA3007090
10-9
10-9
10-9
10-9
10-9
EW1300BF1200
EW1300BF2000
EW1300BF3600
EW1300BF4600
EW1300BM1200
10-4
10-4
10-4
10-4
10-4
EW7730F1200
EW7730F2000
EW7730K1200
EW7730K2000
EW7730M1200
10-6
10-6
10-7
10-7
10-7
EWA3007091
EWA3022071
EWA3022073
EWA3022074
EWA3022075
10-9
10-9
10-9
10-9
10-9
EW1300BM2000
EW1300BM3600
EW1300BM4600
EW1301BF1200
EW1301BF2000
10-4
10-4
10-4
10-5
10-5
EW7730M2000
EW7730M3600
EW7731A1200
EW7731A2000
EW7731A3600
10-7
10-7
10-7
10-7
10-7
EWA3022076
EWA3022079
EWA3022097
EWA3022101
EWA3022102
10-9
10-9
10-9
10-9
10-9
EW1301BF3600
EW1301BF4600
EW1301BM1200
EW1301BM2000
EW1301BM3600
10-5
10-5
10-4
10-4
10-4
EW7731A4000
EW7731A4600
EW7731A4800
EW7731A5200
EW7731A6000
10-7
10-7
10-7
10-7
10-7
EWA3022103
EWA3022106
EWA3023125
EWA3023130
EWA3026160
10-9
10-9
10-9
10-9
10-9
EW1301BM4600
EW447A0100
EW447A1200
EW447A2000
EW447M0100
10-4
10-10
10-10
10-10
10-10
EW7731A7000
EW7731A7800
EW7731F1200
EW7731F2000
EW7731M1200
10-7
10-7
10-7
10-7
10-8
EWA3028129
EWA354830
EWA54200001
EWA54200002
EWA54200003
10-9
10-9, 10-11
10-9
10-9
10-9
EW447M1200
EW447M2000
EW447P0100
EW447P1200
EW447P2000
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
EW7731M2000
EW7731M3600
EW7731M4000
EW7731M4800
EW7731M5200
10-8
10-8
10-8
10-8
10-8
EWA54200006
EWA54200017
EWA54200026
EWA54200030
EWA54300011
10-9
10-9
10-9
10-9
10-9
EW450A0100
EW450A1200
EW450A2000
EW450M0100
EW450M1200
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
EW7731M6000
EW7731M7000
EW7731M7800
EW9100AEZ001
EWA087HY003
10-8
10-8
10-8
10-5
10-9, 10-11
EWA54300012
EWP3021322
EXCELON
10-9
10-9
2-23
0-16
http://europe.hbc.honeywell.com
10-5, 10-8, 10-11
10-5, 10-8, 10-11
10-5, 10-8
10-3
10-3
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Strana
F
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
Strana
F42007110 001
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
K
3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-16,
3-17
3-17
HVAC400-11P-21A
HVAC400-11P-54A
HVAC400-132-21A
HVAC400-132-54A
HVAC400-15P-21A
K42008628-001
KTF00-65-2M
KTF20
3-16
6-4
4-3, 12-7
F42007110 002
F42007789 001
F42010971 001
F42010972 001
F42010977 001
3-17
3-16, 3-17
3-23
3-23
3-23
HVAC400-15P-54A
HVAC400-160-21A
HVAC400-160-54A
HVAC400-18P-21A
HVAC400-18P-54A
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
KTF20-65-2M
KTF20-65-2M-B
6-4
6-4
FT6960-18
FT6960-18F
FT6960-30
FT6960-30F
FT6960-60
7-2, 12-7
7-2
7-2, 12-7
7-2
7-2, 12-7
HVAC400-1P1-21A
HVAC400-1P1-54A
HVAC400-1P5-21A
HVAC400-1P5-54A
HVAC400-22P-21A
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
L
FT6960-60F
FT6961-18
FT6961-18F
FT6961-30
FT6961-30F
7-2
7-2, 12-7
7-2
7-2, 12-7
7-2
HVAC400-22P-54A
HVAC400-2P2-21A
HVAC400-2P2-54A
HVAC400-30P-21A
HVAC400-30P-54A
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
LF0-1B54
LF10-3B54
LF20-3B54
LF20-3B65
LF20-3P65-5M
6-2
6-2
6-2
6-2
6-2
FT6961-60
FT6961-60F
7-2, 12-7
7-2
HVAC400-37P-21A
HVAC400-37P-54A
HVAC400-3P0-21A
HVAC400-3P0-54A
HVAC400-45P-21A
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
LIP-3333ECTB
LIP-33ECTB
LIP-3ECTB
LP914A1003/U
LP914A1029/U
1-4
1-4
1-4
12-20
12-20
HVAC400-45P-54A
HVAC400-4P0-21A
HVAC400-4P0-54A
HVAC400-55P-21A
HVAC400-55P-54A
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
LP914A1045/U
LP914A1052/U
LP914A1144/U
LSU25-18
LSU25-22
12-20
12-20
12-20
8-52
8-52
HVAC400-5P5-21A
HVAC400-5P5-54A
HVAC400-75P-21A
HVAC400-75P-54A
HVAC400-7P5-21A
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
LSU25-28
LSU32-22
LSU32-28
LSU32-35
HVAC400-7P5-54A
HVAC400-90P-21A
HVAC400-90P-54A
HVAC-DOOR-KIT
HVAC-FAN-4
11-4
11-4
11-4
11-6
11-8
M
HVAC-FAN-5
HVAC-FAN-6
HVAC-FAN-7
HVAC-FAN-8
HVAC-FAN-9
11-8
11-8
11-8
11-8
11-8
M44-MOD-1M/U
M44-MOD-1MH
M44-MOD-1MH/U
M44-MOD-3M
M44-MOD-3MH
HVAC-HAND-KIT
HVAC-HMI-A
11-6
11-6
M44-MOD-5M
M44-MOD-5MH
M44-VA10
M44-VA50
M5410C1001
F42006646 001
G
GB12
GB12VA
GB20
8-60
8-60
8-60
GB20VA
GB25
GB25VA
GF20
8-60
8-60
8-60
6-13, 12-6
H
H6045A1002
H6120A1000
H7012A1010
7-16, 12-7
7-16, 12-6
5-4, 12-6, 12-7
H7012B1008
H7012B1024
H7012B1030
H7015B1060
H7015B1080
5-4, 12-7
5-4, 12-7
5-4
6-7, 12-7
6-7, 12-7
H7508B1060
H7508B1080
HCA1VEL
HDI10
HE25
6-7, 12-7
6-7, 12-7
9-3
5-5, 5-6, 5-10, 5-12
8-52
HE32
HR90
HSS-DPS
HVAC400-110-21A
HVAC400-110-54A
8-52
12-2
7-19, 12-7
11-4
11-4
I
IF-LON
IO_Excel 800
IRA-AD
1-4, 2-3
12-5
9-5
L641B1004
LF00-1B54
LF00-3B54
M4410E1510
M4410K1515
M44-MOD-1M
M5410L1001
M6061A1013
M6061L1019
M6063A1003
M6063A4007
3-10, 3-11
6-2
6-2
8-52
8-52
8-52
8-52
9-3, 12-10
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
9-4, 12-10
9-4
9-12
9-12
9-11
9-11
0-17
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
Strana
M6063L1009
M6063L4003
M6410C2023
M6410C2031
M6410C4029
9-11
9-11
9-4
9-4
9-4, 12-10
MP953B5003
MP953C5001
MP953C5019
MP953C5027
MP953C5068
12-21
12-22
12-22
12-22
12-22
MVNAAA
MVNAT3
M6410C4037
M6410L2023
M6410L2031
M6410L4029
M6410L4037
9-4
9-4
9-4
9-4, 12-10
9-4
MP953C5076
MP953C5084
MP953C5142
MP953C5159
MP953D5009
12-22
12-22
12-22
12-22
12-22
N
N05010
N05010-SW2
N05230-2POS
9-14, 12-19
9-14, 12-19
9-14, 12-18
MP953D5025
MS4104F1010/U
MS4109F1010/U
MS4604F1010/U
MS4609F1010/U
12-22
12-18
12-19
12-18
12-19
N0524
N0524-SW2
N10010
N10010-SW2
N10230-2POS
9-14, 12-18
9-14, 12-18
9-14, 12-19
9-14, 12-19
9-14, 12-18
8-47, 8-49
9-11
M6422L1003
M7061E1012
M7061E1020
M7410A1001
M7410A1001-3M
9-13
9-12
9-12
9-5
9-5
M7410C1007
M7410C1007-10M
M7410C1015
M7410E1002
M7410E1028
9-4
9-4
9-4
9-5
9-5
MS8104F1010/U
MS8109F1010/U
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024-NO
12-19
12-19
9-2, 12-10
9-2, 12-10
9-2, 12-10
N1024
N1024-SW2
N20010
N20010-SW2
N20230
9-14, 12-18
9-14, 12-18
9-15, 12-13, 12-18, 12-19
9-15, 12-19
9-15, 12-18, 12-19
M7410E2026
M7410E2034
M7410E4022
M7410E4030
ML6420A3007
9-5
9-5
9-5
9-5
9-7, 12-13
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-024S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
9-2, 12-10
9-2, 12-10
9-2
9-2, 12-10
9-2, 12-10
N20230-SW2
N2024
N2024-SW2
N34010
N34230
9-15, 12-18, 12-19
9-15, 12-18, 12-19
9-15, 12-18, 12-19
9-15, 12-19
9-15, 12-18, 12-19
ML6420A3015
ML6420A3023
ML6420A3031
ML6420A3072
ML6421A3005
9-7, 12-13
9-7, 12-13
9-7
9-7, 12-13
9-8, 12-13
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NC
MT4-230S-NO
MT8-024-NC
9-2, 12-10
9-2, 12-10
9-2, 12-10
9-2
9-2, 12-10
N3424
NX-FAN-4
NX-FAN-5
NX-FAN-6
NX-FAN-7
9-15, 12-18, 12-19
11-8
11-8
11-8
11-8
ML6421A3013
ML6421B3004
ML6421B3012
ML6425A3006
ML6425A3014
9-8, 12-13
9-8, 12-13
9-8, 12-13
9-7, 12-13
9-7, 12-13
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NC
MT8-024S-NO
9-2
9-2, 12-10
9-2, 12-10
9-2, 12-10
9-2
NXIP54FR4
NXIP54FR5
NXIP54FR6
NXLOPTAA
NXLPANC
11-7
11-7
11-7
11-5
11-6
ML6425B3005
ML6425B3021
ML6435B1008
ML6435B1016
ML7420A6009
9-7, 12-13
9-7
9-6, 12-10
9-6, 12-10
9-9, 12-13
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NC
9-2, 12-10
9-2
9-2, 12-10
9-2, 12-10
9-2, 12-10
NXLPANRS
NXOPTA1
NXOPTB2
NXOPTB8
NXOPTC2
11-5
11-5
11-5
11-5
11-5
ML7420A6017
ML7420A6025
ML7421A3004
ML7421B3003
ML7425A6008
9-9, 12-13
9-9, 12-13
9-10, 12-13
9-10, 12-13
9-9, 12-13
MT8-230S-NO
MT-ADAPT-HP
MT-ADAPT-HW
MT-CABLE-10M
MT-CABLE-2.5M
9-2
9-3
9-3
9-2
9-2, 12-11
NXOPTC3
NXOPTC6
NXOPTC7
NXOPTCI
NXOPTCJ
11-5
11-5
11-5
11-5
11-5
ML7425B6007
ML7430E1005
ML7435E1004
MP904A5047
MP904C1026
9-9, 12-13
9-6, 12-10
9-6
12-21
12-21
MT-CABLE-5M
MT-CLIP
MVC-40-AC3
MVC-80-AC1
MVC-80-AC1
9-2
9-2
2-4
2-19
2-4
NXPANA
11-6
12-21
12-21
12-21
12-21
12-21
MVC-80-AC2
MVC-80-AC2
MVN613A1500
MVN663A1500
MVN713A1500
2-19
2-4
9-11
9-11
9-11
O
MP904D1057
MP913B1068
MP913C1066
MP953A5005
MP953A5039
0-18
http://europe.hbc.honeywell.com
OPTB1
OPTB4
OPTB5
11-5
11-5
11-5
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
OPTB9
OPTBF
OPTC4
Strana
11-5
11-5
11-5
P
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
Strana
PTHRB0011A2
PTHRB0011V3
PTHRB0041A2
PTHRB0041V3
PTHRB0101A2
6-11
6-11
6-11
6-11
6-11
R7426B2004
R7426B2012
R7426C2002
R7426C2010
R7426D2000
12-3
12-3
12-2, 12-3
12-3
12-3
6-11
6-11
6-11
6-11
6-11
RF20
RFCA-SR10
RFI-0012-5-IP54
RFI-0031-5-IP54
RFI-0061-5-IP54
4-3, 5-3, 12-7
3-15
11-7
11-7
11-7
11-7
7-5
7-4
7-4
7-4
P2
PA1
PP907A1008
7-3, 7-4
7-17
12-20
PTHRB0101V3
PTHRB0161A2
PTHRB0161V3
PTHRB0251A2
PTHRB0251V3
PSHRB0011
PSHRB0041
PSHRB0101
PSHRB0161
PSHRB0251
7-13
7-13
7-13
7-13
7-13
PTHRB0401A2
PTHRB0401V3
PTHRV1011A2
PTHRV1011V3
PTSDB0012V3
6-11
6-11
6-11
6-11
6-12
RFI-0105-5-IP54
RGT240
RN1/MS
RN1/NST
RN2/MS
PSHRB0401
PSHRV1011
PST001RG12S-R
PST001RG34F-R
PST002AG12S-R
7-13
7-13
12-9
12-9
12-9
PTSDB0032V3
PTSDB0062V3
PTSDB0202V3
PTSDM1002V3
PTSDM3002V3
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
RN2/NST
RP416A2008
RP7517A1009
RP920A1009
RP920A1017
7-4
12-20
12-20
12-20
12-20
PST002AG34F-R
PST002RG12S-R
PST002RG34F-R
PST004RG12S-R
PST004RG34F-R
12-9
12-9
12-9
12-9
12-9
PTSRB0011A2
PTSRB0011A3
PTSRB0011V3
PTSRB0041A2
PTSRB0041A3
6-10
6-11
6-11
6-10
6-11
RP920B1007
RP920C1005
RS232C2M
RS232C-4M
R-XF521A
12-20
12-20
11-5
11-5
12-5
PST010AG12S-R
PST010AG34F-R
PST010RG12S-R
PST010RG34F-R
PST025RG12S-R
12-9
12-9
12-9
12-9
12-9
PTSRB0041V3
PTSRB0101A2
PTSRB0101A3
PTSRB0101V3
PTSRB0161A2
6-11
6-10
6-11
6-11
6-10
R-XF522A
R-XF523A
R-XF524A
R-XF525A
R-XF526
12-5
12-5
12-5
12-5
12-5
PST025RG34F-R
PST060RG12S-R
PST100RG12S-R
PST250RG12S-R
PST600RG12S-R
12-9
12-9
12-9
12-9
12-9
PTSRB0161A3
PTSRB0161V3
PTSRB0251A2
PTSRB0251A3
PTSRB0251V3
6-11
6-11
6-10
6-11
6-11
R-XF527
R-XF529
12-5
12-5
PSTM250RG12S-R
PSTM250RG34F-R
PSTM400RG12S-R
PSTM400RG34F-R
PSTM600RG12S-R
12-9
12-9
12-9
12-9
12-9
PTSRB0401A2
PTSRB0401A3
PTSRB0401V3
PTSRV1011A2
PTSRV1011A3
6-10
6-11
6-11
6-10
6-11
S
PSTM600RG34F-R
PSTV01RG12S-R
PSTV01RG34F-R
PTHDB0012A2
PTHDB0012V3
12-9
12-9
12-9
6-12
6-12
PTSRV1011V3
PW20
PW3
PW60
6-11
10-14
2-13, 10-14
10-14
PTHDB0032A2
PTHDB0032V3
PTHDB0062A2
PTHDB0062V3
PTHDB0202A2
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
R
PTHDB0202V3
PTHDM1002A2
PTHDM1002V3
PTHDM3002A2
PTHDM3002V3
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
R2/Nst
R4
R5
R7426A2006
R7426A2014
R1/MS
R1/Nst
R2/MS
S03010
S03010-SW1
S03230-2POS
9-16
9-16
9-16
S03230-2POS-SW1
S0324-2POS
S0324-2POS-SW1
S05010
S05010-SW1
9-16
9-16
9-16
9-16
9-16
7-4
7-4
7-4
S05230-2POS
S05230-2POS-SW1
S0524-2POS
S0524-2POS-SW1
S10010
9-16
9-16
9-16
9-16
9-17, 12-18, 12-19
7-4
7-4
7-4
12-3
12-3
S10010-SW2
S10230-2POS
S10230-2POS-SW2
S1024-2POS
S1024-2POS-SW2
9-17, 12-18
9-17
9-17
9-17, 12-18
9-17
0-19
Rejstøík výrobkù
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
S20010
S20010-SW2
S20230-2POS
S20230-2POS-SW2
S2024-2POS
9-17, 12-19
9-17, 12-19
9-17
9-17
9-17, 12-19
STB1F
STU25
STU32
STW+TR
STW+TRF
S2024-2POS-SW2
S6040A1003
S6065A1003
S6065A2001
SAF25
9-17, 12-19
7-17
7-17
7-17
6-14
4-3
4-3, 12-3
4-2, 12-2, 12-3
12-2, 12-3
4-3, 12-2, 12-3, 12-4
SCS-12
SDC12-31N
SDC12-31PM
SDC12-31PMN
SDC12-31WM
Strana
Objednací èísla
Strana
7-6
8-52
8-52
7-9
7-9
T6590B1000
T7411A1019
T7413A1009
T7413A1041
T7413A1058
3-14
12-7
12-7
12-7
12-7
STW1
STW1F
SW2
SWF62
SWF62L
7-7
7-7
9-15, 9-17
7-18
7-18
T7414C1004
T7414C1012
T7416A1014
T7425B1011
T7460A1001
6-5, 12-7
4-3, 12-7
12-6, 12-7
12-7
5-9
SWS-12
4-3
T7460B1009
T7460C1007
T7460D1005
T7460E1002
T7460F1000
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
SDC12-32PM
SDC3-10N
SDC3-10PM
SDC3-10PMN
SDC3-10WM
12-2
4-3, 12-3
12-3
12-3
4-3, 12-3
T
T4360A1009
T4360A1025
T4NST
3-16
3-16
7-6, 7-7
T7460LIMITER
T7460LONJACK
T7470A1009
T7560A1000
T7560A1018
SDC3-40N
SDC3-40PM
SDC3-40PMN
SDC3-40WM
SDC7-21N
4-3, 12-3
4-2, 12-3
12-3
4-3, 12-3
4-3, 12-3
T4NSTF
T5NST
T5NSTF
T6120A1005
T6120B1003
7-6, 7-7
7-8, 7-9
7-8, 7-9
7-2
7-2
T7560A1026
T7560B1008
T7560B1016
T7560B1024
T7560BLINDS
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
SDC7-21PM
SDC7-21PMN
SDC7-21WM
SDC9-21N
SDC9-21PM
4-2, 12-2, 12-3
12-2, 12-3
4-3, 12-2, 12-3
4-3, 12-3
4-2, 12-2, 12-3
T6360A1004
T6360A1012
T6360B1002
T6360B1010
T6360B1028
3-17
3-17
3-17
3-17
3-17
T7560C1006
T8078C1009
TAM022
TAM150
TAM490
5-4
12-4
7-4
7-4
7-4
SDC9-21WM
SDW10EE
SDW30N
Seznam
SF00-65-1M
4-3, 12-2, 12-3
4-3
4-3
2-6
6-3, 6-5
T6360B1036
T6360B1069
T6360B1085
T6360B1093
T6360B1168
3-17
3-17
3-17
3-17
3-17
TAM813
TBS-smile-1kit
TF22
TFU22
TP937A1006
7-4
4-3
5-10, 12-7
5-10, 12-7
12-20
SF00-B54
SF10-B54
SF20-65-1M
SF20-B54
SF20-B65
6-3, 6-5
6-3, 6-5
6-3, 6-5
6-3, 6-5
6-3, 6-5
T6360C1000
T6360C1018
T6371A1019
T6371B1017
T6371C1015
3-17
3-17
3-10
3-10
3-10
TP937B1004
TP939A1004
TP970A2020/U
TP974A2000
TPU-11-01
12-20, 12-21
12-21
12-20
12-20, 12-21
2-4
SIN-0010-5-0-P
SIN-0018-5-0-P
SIN-0032-5-0-P
SIN-0048-5-0-P
SIN-0075-5-0-P
11-7
11-7
11-7
11-7
11-7
T6372B1032
T6373A1017
T6373A1157
T6373B1015
T6373B1064
3-11
3-11
3-11
3-11
3-11
TPU-45-01
TRM022
TRM150
TRM40
TRMV150
2-4
7-3
7-3
7-3
7-3
SIN-0110-5-0-P
SIN-0180-5-0-P
SLF15
SMARTDRIVE-USBC
SRR
11-7
11-7
7-18
11-5
4-3
T6373C1013
T6374C1004
T6375B1013
T6375B1021
T6375C1003
3-11
3-12
3-12
3-12
3-12
TRMV40
7-3
SSW2-1M
ST221
STB+TR
STB+TRF
STB1
3-9
8-60
7-8
7-8
7-6
T6376B1004
T6377B1011
T6580A1008
T6580A1016
T6590A1000
3-13
3-13
3-15
3-15
3-14
U
0-20
http://europe.hbc.honeywell.com
U10
U430B
5-9
5-8, 5-9
5-3
5-8
5-8
1-4
7-11, 7-12, 7-15
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
V5011R1000
V5011R1018
V5011R1026
8-2, 12-14
8-2, 12-14
8-2, 12-14
V5025A1118
V5025A1126
V5025A1134
V5025A1142
V5025A1159
8-8, 12-15
8-8, 12-15
8-8, 12-15
8-8, 12-15
8-8, 12-15
V5328A1112
V5328A1138
V5328A1146
V5328A1153
V5328A1195
8-4
8-4
8-4
8-4
8-4, 12-15
V5011R1034
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
V5011R1075
8-2, 12-14
8-2, 12-14
8-2, 12-14
8-2, 12-14
8-2, 12-14
V5025A1167
V5049A1425
V5049A1433
V5049A1441
V5049A1458
8-8, 12-15
8-10
8-10
8-10
8-10
V5328A1203
V5328A1211
V5329A1004
V5329A1012
V5329A1020
8-4, 12-15
8-4, 12-15
8-26, 12-15
8-26, 12-15
8-26, 12-15
V5011R1083
V5011R1091
V5013E1063
V5013E1071
V5013E1089
8-2, 12-14
8-2, 12-14
8-24
8-24
8-24
V5049A1508
V5049A1565
V5049A1573
V5049A1581
V5049A1599
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
V5329A1038
V5329A1046
V5329A1053
V5329A1061
V5329A1079
8-26, 12-15
8-26, 12-15
8-26, 12-16
8-26, 12-16
8-26, 12-16
V5013E1097
V5013E1105
V5013E1113
V5013E1121
V5013R1032
8-24
8-24
8-24
8-24
8-22, 12-14, 12-15
V5049A1607
V5049A1615
V5049A1623
V5049A2027
V5049A2035
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
V5329A1087
V5329C1000
V5329C1018
V5329C1026
V5329C1034
8-26, 12-16
8-28
8-28
8-28
8-28, 12-15
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
8-22, 12-14, 12-15
8-22, 12-14, 12-15
8-22, 12-14, 12-15
8-22, 12-14, 12-15
8-22, 12-14, 12-15
V5049A2043
V5050A1090
V5050A1108
V5050A1116
V5050A1124
8-10
8-26
8-26
8-26
8-30, 12-16
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
V5329C1075
V5329C1083
8-28, 12-15
8-28, 12-15
8-28, 12-15
8-28, 12-15
8-28, 12-15
V5013R1099
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
V5016A1010
8-22, 12-14, 12-15
8-28, 12-15
8-28, 12-15
8-28, 12-15
8-6, 12-14, 12-16
V5050A1132
V5050A1140
V5050A1157
V5050A1165
V5050A1173
8-30, 12-16
8-30, 12-16
8-30, 12-16
8-30, 12-16
8-30, 12-16
V5421B1009
V5421B1017
V5421B1025
V5421B1033
V5421B1041
8-58
8-58
8-58
8-58
8-58
V5016A1028
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
V5016A1069
8-6, 12-16
8-6, 12-14, 12-16
8-6, 12-16
8-6, 12-14, 12-16
8-6, 12-14, 12-16
V5050A1181
V5050A1199
V5050A1207
V5050A1215
V5050B1064
8-30, 12-16
8-30, 12-16
8-30, 12-16
8-30, 12-16
8-26
V5421B1058
V5421B1066
V5421B1074
V5421B1082
V5421B1090
8-58
8-58
8-58
8-58
8-58
V5016A1077
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
8-6, 12-14, 12-16
8-6, 12-14, 12-16
8-6, 12-14, 12-16
8-6, 12-14, 12-16
8-6, 12-14, 12-16
V5050B1072
V5050B1080
V5050B1155
V5078B1005
V5078B1013
8-26
8-26
8-30
8-39
8-39
V5422E1001
V5422E1019
V5422L1006
V5422L1014
V5433A1015
8-59
8-59
8-59
8-59
8-53
V5016A1127
V5016A1135
V5016A1143
V5016A1150
V5016A1168
8-6, 12-14, 12-16
8-6, 12-14
8-6, 12-14
8-6
8-6
V5078B1021
V5078B1039
V5078B1047
V5078B1054
V5328A1005
8-39
8-39
8-39
8-39
8-4
V5433A1023
V5433A1031
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
8-53
8-53
8-53
8-53
8-53
V5025A1019
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
V5025A1050
8-8, 12-15
8-8, 12-15
8-8, 12-15
8-8, 12-15
8-8, 12-15
V5328A1013
V5328A1021
V5328A1039
V5328A1047
V5328A1054
8-4
8-4
8-4
8-4
8-4
V5433A1072
V5433G1004
V5433G1012
V5433G1020
V5433G1038
8-53
8-54
8-54
8-54
8-54
V5025A1068
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
V5025A1100
8-8, 12-15
8-8, 12-15
8-8, 12-15
8-8, 12-15
8-8, 12-15
V5328A1062
V5328A1070
V5328A1088
V5328A1096
V5328A1104
8-4
8-4
8-4
8-4
8-4
V5433G1046
V5433G1053
V5433G1061
V5442A1022
V5442A1030
8-54
8-54
8-54
8-56
8-56
V
Strana
Objednací èísla
Strana
0-21
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
Strana
V5442A1048
V5442A1055
V5442G1003
V5442G1011
V5442G1029
8-56
8-56
8-57
8-57
8-57
V5832A4008
V5832A4016
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
8-16
8-16
8-18, 12-11, 12-12
8-18, 12-11, 12-12
8-18, 12-11, 12-12
VBG2-20-8.6
VBG2-25-10
VBG2-25-16
VBG2-25-25
VBG2-25-6.3
8-46
8-46
8-46
8-46
8-46
V5442G1037
V5822A1006
V5822A1014
V5822A1022
V5822A1030
8-57
8-14
8-14
8-14
8-14
V5832B2109
V5832B2117
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
8-18, 12-11, 12-12
8-18, 12-11, 12-12
8-36, 12-11, 12-23
8-36, 12-11
8-36, 12-11, 12-23
VBG2-32-16
VBG2-32-25
VBG2-40-25
VBG2-40-40
VBG2-50-40
8-46
8-46
8-46
8-46
8-46
V5822A1048
V5822A1055
V5822A1063
V5822A1071
V5822A4000
8-14
8-14
8-14
8-14
8-14
V5833A1037
V5833A1045
V5833A1052
V5833A1060
V5833A2076
8-36, 12-11, 12-23
8-36, 12-11, 12-23
8-36, 12-11, 12-23
8-36, 12-11
8-38, 12-11, 12-12
VBG2-50-63
VBG3-15-0.63
VBG3-15-1
VBG3-15-1.6
VBG3-15-2.5
8-46
8-48
8-48
8-48
8-48
V5822A4018
V5823A2003
V5823A2011
V5823A2029
V5823A2037
8-14
8-34
8-34
8-34
8-34
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
V5833A3009
8-38, 12-11, 12-12
8-38, 12-11, 12-12
8-38, 12-11, 12-12
8-38, 12-11, 12-12
8-36
VBG3-15-4
VBG3-15-6.3
VBG3-20-4
VBG3-20-6.3
VBG3-20-8.6
8-48
8-48
8-48
8-48
8-48
V5823A2045
V5823A2052
V5823A2060
V5823A2151
V5823A2169
8-34
8-34
8-34
8-34
8-34
V5833A3017
V5833A4007
V5833A4015
V5833C1009
V5833C1017
8-36
8-36
8-36
8-44, 12-11
8-44, 12-11
VBG3-25-10
VBG3-25-16
VBG3-25-6.3
VBG3-32-16
VBG3-32-25
8-48
8-48
8-48
8-48
8-48
V5823A4009
V5823A4017
V5823C2009
V5823C2017
V5823C2025
8-34
8-34
8-42
8-42
8-42
V5833C1025
V5833C1033
V5833C1041
V5833C1058
V5833C1066
8-44, 12-11
8-44, 12-12
8-44, 12-12
8-44
8-44, 12-11
VBG3-40-25
VBG3-40-40
VBG3-50-40
VBG3-50-63
VCO2
8-48
8-48
8-48
8-48
8-58
V5823C2033
V5823C2041
V5823C2058
V5823C2066
V5823C2157
8-42
8-42
8-42
8-42
8-42
V5833C1140
V5833C1152
V5833C4003
V5833C4011
VA7403A015
8-44
8-44
8-44
8-44
10-5, 10-8
VCU-SET
VF00-1B54
VF00-1B54NW
VF00-1B65
VF00-1B65NW
8-58
6-3
6-3
6-3
6-3
V5823C2165
V5823C4005
V5823C4013
V5825B1001
V5825B1019
8-42
8-42
8-42
8-20, 12-12
8-20, 12-12
VA7403A018
VA7403A020
VA7403A025
VA7404A015
VA7404A018
10-5, 10-8
10-5, 10-8
10-5, 10-8
10-5, 10-8
10-5, 10-8
VF10-1B54T
VF20-1B54
VF20-1B54S
VF20-1B65
VF20-1B65S
6-3
6-3
6-3
6-3
6-3
V5825B1027
V5825B1035
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
8-20, 12-12
8-20, 12-12
8-20, 12-12
8-20, 12-12
8-20, 12-12
VA7404A020
VA7404A025
VA7405A015
VA7405A020
VA7405A025
10-5, 10-8
10-5, 10-8
10-5, 10-8
10-5, 10-8
10-5, 10-8
VF20-3B54
VF20-3B54S
VF20-5B54
VF20A
VF20L
6-3
6-3
6-3
4-3
4-3
V5825B1076
V5825B1084
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
8-20, 12-12
8-20, 12-12
8-16, 12-11
8-16, 12-11
8-16, 12-11
VBG2-15-0.25
VBG2-15-0.4
VBG2-15-0.63
VBG2-15-1
VBG2-15-1.6
8-46
8-46
8-46
8-46
8-46
VF20T
VMM20
VMM20-24
VMM30
VMM30-24
4-3
9-13
9-13
9-13
9-13
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
8-16, 12-11
8-16, 12-11
8-16, 12-11
8-16, 12-11
8-16, 12-11
VBG2-15-2.5
VBG2-15-4
VBG2-15-6.3
VBG2-20-4
VBG2-20-6.3
8-46
8-46
8-46
8-46
8-46
VMM40
VMM40-24
VMM40-24F
VMM40F
VMP10-90
0-22
http://europe.hbc.honeywell.com
9-13
9-13
9-13
9-13
9-12, 9-13
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Strana
VMS2
VMU1
VRM20
VSMF-215-0.16
VSMF-215-0.25
9-12, 9-13
9-12
9-13
8-12
8-12
VSMF-215-0.4
VSMF-215-0.63
VSMF-215-1.0
VSMF-215-1.6
VSMF-215-2.5
Objednací èísla
Strana
W
Objednací èísla
W7704D1008
W7704D1016
W7751D2016/U
3-5, 12-4
3-5, 12-4
3-8, 12-4
XFC3D06001
XFCL2A1
XFCL3A1
XI581B-EU
XI581B-JP
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
W7751F2011/U
W7751H3007
W7752D2007
W7762B1019
W7763C1024
3-8, 12-4
3-9, 12-4
12-4
3-6, 12-4
3-7
XI581B-TW
XI582B-EU
XI582B-JP
XI582B-TW
XL1000C100
VSMF-220-2.5
VSMF-220-4.0
VSMF-225-6.3P
VSMF-225-8.0P
VSMF-315-0.25
8-12
8-12
8-12
8-12
8-32
W7763C1032
W7763D1030
W7763E1003
WB10707/U
WB150
3-7
3-7, 12-4
3-7
3-3
6-4
XL1000C1000
XL1000C50
XL1000C500
XL100C
XL50A
VSMF-315-0.4
VSMF-315-0.63
VSMF-315-1.0
VSMF-315-1.6
VSMF-315-2.5
8-32
8-32
8-32
8-32
8-32
WB300
WB50
WLP1
WMSPS-1
WMSPS-10
6-4
6-4
7-3, 7-4
5-8, 5-9
5-9
VSMF-320-2.5
VSMF-320-4.0
VSMF-325-6.3P
VSMF-325-8.0P
VSMF-415-0.25
8-32
8-32
8-32
8-32
8-40
WMSPS-11
WMSPS-2
WMSPS-3
WMSPS-4
WMSPS-5
5-9
5-6, 5-8, 5-9, 5-11, 5-12
5-8, 5-9
5-8, 5-9
5-8
VSMF-415-0.4
VSMF-415-0.63
VSMF-415-1.0
VSMF-415-1.6
VSMF-415-2.5
8-40
8-40
8-40
8-40
8-40
WMSPS-6
WMSPS-8
WMSPS-9
WS150
WS300
VSMF-420-2.5
VSMF-420-4.0
VSMF-425-6.3P
VSMF-425-8.0P
VSOF-215-1.0
8-40
8-40
8-40
8-40
8-12
WS50
WTU25
WTU32
VSOF-215-1.6
VSOF-215-2.5
VSOF-220-2.5
VSOF-220-4.0
VSOF-225-4.0P
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
X
XAL10
XAL-COV-L
XAL-TERM2
VSOF-225-5.5P
VSOF-315-1.0
VSOF-315-1.6
VSOF-315-2.5
VSOF-320-2.5
8-12
8-32
8-32
8-32
8-32
VSOF-320-4.0
VSOF-325-4.0P
VSOF-325-5.5P
VSOF-415-1.0
VSOF-415-1.6
VSOF-415-2.5
VSOF-420-2.5
VSOF-420-4.0
VSOF-425-4.0P
VSOF-425-5.5P
5-8
5-9
5-9
6-4
6-4
Strana
2-18, 12-5
2-18, 12-5
2-18
12-6
12-6
12-6
12-6
12-6
12-6
12-4
12-4
12-4
12-4
12-4
2-10, 12-2, 12-6
XL50-ACC2
XL50-ACC3
XL50A-CY
XL50A-MMI
XL50A-MMI-EP
2-11
2-11, 2-13
2-11
2-11, 12-2
2-11
XL50A-UMMI-PC
XL50A-UMMIPCCBLON
XL50A-UMMIPCLON
XL50A-UPC
XL50A-UPCCBLON
2-11
2-11
2-11
2-10
2-10
XL50A-UPCLON
XL-ONLINE
XS50
XS812
XS812RO
2-10
2-23
2-11
2-4, 2-9, 2-15, 2-17
2-4, 2-9, 2-15, 2-17
XS814
XS815
XS816
XS817
XS821-22
2-4, 2-9, 2-15, 2-17
2-4, 2-9, 2-15, 2-17
2-4, 2-9, 2-15, 2-17
2-15
2-4, 2-9, 2-15, 2-17
2-4, 2-9, 2-15, 2-17
2-18, 3-4
1-4, 2-4, 2-9, 2-13, 2-14, 2-18, 2-21
XS823
XS824-25
XS830
XS831
XSU821-22
2-4, 2-9, 2-15, 2-17
2-4, 2-9, 2-15, 2-17
2-4, 2-9
2-4, 2-9
2-4, 2-9
XC100-CS
XC100D-CS
XC70-CS
XCL8010A
XD50B-F
7-20
7-20
7-20
12-4
2-11, 12-5
XSU823
XSU824-25
XW582
XW583
XW584
2-4, 2-9
2-4, 2-9
2-20
2-20
2-20
8-32
8-32
8-32
8-40
8-40
XD50B-FC
XD50B-FCL
XD50B-FL
XD50C-FCL
XD50-FCS
2-11, 12-5
2-11, 12-5
2-11, 12-5
2-13
2-11
XW585
XW586
XW882
XW884
XW885
8-40
8-40
8-40
8-40
8-40
XD50-FLS
XD52-FCS
XFC2A06001
XFC2D06001
XFC3A06001
2-11
2-11
2-18
2-18
2-18, 12-5
Z
6-4
8-52
8-52
ZPFL1
ZR100FA
ZR125FA
2-13, 2-14, 2-19, 2-20, 2-22
2-4, 2-9, 2-13, 2-22
2-9, 2-20, 2-22
2-9, 2-20, 2-22
2-4, 2-9, 2-19, 2-22
7-21
8-55, 12-17
8-55, 12-17
0-23
Rejstøík výrobkù
2
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
Strana
Objednací èísla
Strana
ZR150FA
ZR15MA
ZR200FA
ZR20MA
ZR25FA
8-55, 12-17
8-55, 12-17
8-55, 12-17
8-55, 12-17
8-55, 12-17
ZR25MA
ZR32FA
ZR32MA
ZR40FA
ZR40MA
8-55, 12-17
8-55, 12-17
8-55, 12-17
8-55, 12-17
8-55, 12-17
ZR50FA
ZR65FA
ZR80FA
8-55, 12-17
8-55, 12-17
8-55, 12-17
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0-24
http://europe.hbc.honeywell.com
Grafické centrály a interface
Grafické centrály
Sí¤ové prvky LON
C-bus interface
Strana
1-2
1-4
1-5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Grafické centrály
Grafické centrály
1
Grafická centrála ARENA AX
ARENAAX je grafická centrála s webovým rozhraním pro malé i velké aplikace. Jedná se o vysoce
sofistikovaný nadstavbový systém podporující pøipojení jak øídících systémù ventilace, vytápìní a
chlazení tak dalších systémù technologie budov (napø. pøístupové, zabezpeèovací, protipožární
systémy atd.). Centrála je využívána v architekturách, kdy je nìkolik regulátorù HAWK a EAGLE
zapojeno do sítì. ARENAAX je certifikovaná BACnet grafická centrála, která splòuje požadavky pro
Operating a Advanced Workstation.
ARENAAX poskytuje uživateli informace o stavu systému pomocí internetového klienta a
zprostøedkovává serverové funkce jako centralizovaný sbìr informací o systému, sbìr a archivace
dat, sbìr a distribuce alarmù, nastavování èasových programù, poskytování dat do napojených
databázových systémù a pøedávání dat s dalšími napojenými systémy a softwarovými aplikacemi.
Centrála zároveò obsahuje vývojové prostøedí pro naprogramování celého systému.
ARENAAX obsahuje vestavìnou podporu pro nìkteré z nejpoužívanìjších funkcí jako jsou èasové
programy, správa alarmù a grafù.
Vlastnosti:
• Poskytuje pøístup k alarmùm, grafikám, logùm, èasovým rozvrhùm pøes internetový prohlížeè
• Regulátory EAGLE/FALCON mohou být integrovány zdarma. Žádný BACnet ovladaè pro regulátory
tøetích stran nemusí být použit.
• Volitelné ethernetové ovladaèe podporující protokoly BACnet IP, OPC (klient), Modbus TCP, EIB/KNX
IP a SNMP. Datové body lze dokoupit v bloku 500 bodù pro každý z výše uvedených protokolù.
• Dostupné certifikované BACnet ovladaèe (OWS, AWS)
• Uživatelské rozhraní (UI) s vysokým stupnìm uživatelského pøizpùsobení
• Podpora neomezeného poètu uživatelù pøes Internet / Intranet se standardním web prohlížeèem
závisí na hostitelském PC
• Možnost podpory ukládání dat do SQL, Oracle nebo DB2 databáze a HTTP/HTML/XML textových
formátù
• "Audit Trail" zmìn v databázi, databázových záloh, globálního èasu, kalendáøù a centrálních rozvrhù,
regulace a rutin energetického managementu.
• Sofistikovaný proces zasílání a distribuce alarmù vè. využívání e-mailových a SMS zpráv
• Pro zabezpeèení systému a pøístup do systémù je využíván standardní mechanismus postavený na
Java ovìøování a šifrování s volitelnou podporou pøes napojené externí LDAP
• "Help" - založený na HTML stránkách obsahující detailní on-line dokumentaci
• Podpora napojení nìkolika HAWK stanic napojených pøes lokální Ethernet sí¤ nebo Internet
• Verze "Malá grafická centrála" podporuje napojení až 10 regulátorù HAWK/EAGLE
2
3
4
5
6
7
8
Provedení
Grafická centrála ARENA AX pro správu budov
"Malá" Grafická centrála ARENA AX pro správu budov, pouze pro 1 regulátor HAWK
"Malá" Grafická centrála ARENA AX pro správu budov, max. 5 regulátorù HAWK/EAGLE,
obsahuje OWS
"Malá" Grafická centrála ARENA AX pro správu budov, max. 10 regulátorù HAWK/EAGLE
Alarmportál na dedikované PC
9
10
11
12
13
14
1-2
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
CLAXARENA
CLAXARENASBS01
CLAXARENASBS05B
CLAXARENASBS10
CLAXARENAAPC
Grafické centrály
CL ARENA AX ovladaèe
BACnet IP ovladaè, OWS certifikovaný, s 500 BACnet body
CLAXDRBACOWS
Dodateèná BACnet AWS funkce pro ARENA AX
CLAXDRBACAWS
Dodateèná BACnet Server Export funkce pro ARENA AX
CLAXDRBACEXP
Dodateèných 500 BACnet bodù
CLAXDRBAC500
OPC Ovladaè s 500 OPC body
CLAXDROPC
Dodateèných 500 OPC bodù
CLAXDROPC500
SNMP Ovládaè s 500 SNMP body
CLAXDRSNMP
Dodateèných 500 SNMP bodù
CLAXDRSNMP500
EIB IP Ovládaè s 500 EIB body
CLAXDREIB
Dodateèných 500 EIB bodù
CLAXDREIB500
Ovladaè Modbus TCP s 500 Modbus TCP body
CLAXDRMTCP
Dalších 500 Modbus TCP bodù
CLAXDRMTCP500
LON IP ovladaè s 500 LON body
CLAXDRLONIP
Dodateèných 500 LON bodù
CLAXDRLONIP500
Ovladaè OBIX pro datové body non-Niagara s 500 body OBIX
CLAXDROBX
Dodateèných 500 OBIX bodù
CLAXDROBX500
OPC alarmový klient a ovladaè pro oznamování událostí s 500 body
CLAXDROPE
Dodateèných 500 bodù pro OPC alarm a oznamování událostí
CLAXDROPE500
MBus IP ovladaè s 500 body
CLAXDRMBSIP
Dodateèných 500 MBus IP bodù
CLAXDRMBSIP500
Skype služba pro AX Supervisora (plná nebo SBS10)
CLAXARENASKYPE
Ovladaè pro hotelový rezervaèní systém Fidelio
CLAXDRFIDELIO
SMS ovladaè pro ARENA AX
CLAXARENASMS
CL ARENA AX Seznam všech ovladaèù
Kompletní seznam ovladaèù pro system AX (vè. ovladaèù tøetích stran)
1
2
3
4
5
6
7
8
---
CL ARENA AX databázové ovládaèe
Databáze, ovladaè CSV Server
CLAXDBCSV
Databáze, ovladaè MS SQL Server
CLAXDBSQL
Databáze, ovladaè Oracle
CLAXDBORCL
Databáze, ovladaè DB2
CLAXDBDB2
Databáze, ovladaè MySQL
CLAXDBMYSQL
Databáze, ovladaè Table
CLAXDBTBL
9
10
CL ARENA AX Video ovladaèe
Axis Cameras video ovladaè 16 kamer
CLAXARENAAXI
Dodateèné 4 kamery pro Axis video ovladaè
CLAXARENAAXI4
Dedicated Micros NetVu DVR video ovladaè 16 kamer
CLAXARENADED
Dodateèné 4 kamery pro Dedicated Micros NetVu DVR video ovladaè
CLAXARENADED4
Milestone NVM video ovladaè 16 kamer
CLAXARENAMIL
Dodateèné 4 kamery pro Milestone NVM video ovladaè
CLAXARENAMIL4
CL ARENA AX Upgrade
Upgrade grafické centrály SBS01 o 1 HAWK
CLAXARENASBSU1
Upgrade grafické centrály SBS05B o 5 HAWK/EAGLE
CLAXARENASBSU5B
Upgrade SBS10 na "Plnou" grafickou centrálu Arena AX
CLAXARENASBSUP
Upgrade grafické centrály ARENA AX a pøidružených ovladaèù,
upgrade na poslední verzi
CLAXARENARUP
1-3
11
12
13
14
Sí¤ové prvky LON
Sí¤ové prvky LON
1
Sí¤ové prvky LON
Loytec LON Router
Popis výrobku
LIP Tthernet LON router, 1 x Ethernet, 2 x FT-10
EIA-709/IP Multiport Router, 1 x Ethernet, 2 x FT-10, teplotní snímaè, hodiny reálného èasu
EIA-709/IP Multiport Router, 1 x Ethernet, 4 x FT-10, teplotní snímaè, hodiny reálného èasu
2
Objednací èísla
LIP-3ECTB
LIP-33ECTB
LIP-3333ECTB
3
LON - USB rozhraní
Popis výrobku
USB network interface, TP/FT-10, externí 30 cm USB kabel, driver USB 1.1 a 2.0
4
Objednací èísla
U10
Rozhraní k regulátoru Eagle
5
Popis výrobku
Rozhraní pro pøipojení LON k regulátoru Eagle
Objednací èísla
IF-LON
Ukonèovací modul LON
6
Popis výrobku
FTT/LPT impedenèní ukonèovací modul Lon sbìrnice na DIN lištu
7
8
9
10
11
12
13
14
1-4
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
XAL-TERM2
C-bus interface
C-bus interface
1
C-bus interface
Sí¤ový adaptér CLIF poskytuje optimální øešení pro napojení procesní a polní úrovnì BMS systému
Honeywell na LAN sí¤ (Ethernet) s možností napojení na grafickou nadstavbu.
Sí¤ový pøevodník C-Bus/LAN
Popis výrobku
Sí¤ový pøevodník C-Bus/LAN pro použití s grafickou centrálu Arena, 1xC-Bus, 24Vac
Sí¤ový pøevodník C-Bus/LAN pro použití s grafickou centrálu Arena, 2xC-Bus, 24Vac
Objednací èísla
CLIF-CBUS1-PC
CLIF-CBUS2-PC
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1-5
1-6
http://europe.hbc.honeywell.com
Volnì programovatelné regulátory
Strana
Volnì programovatelné regulátory s pøipojením pøes IP
Volnì programovatelné regulátory EXCEL5000
Vstupnì/výstupní moduly
Ovládací panely
Pøíslušenství
Pøíslušenství - kabely
Vývojové prostøedí
2-2
2-8
2-15
2-19
2-21
2-22
2-23
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Volnì programovatelné regulátory s pøipojením pøes IP
Volnì programovatelné regulátory s pøipojením pøes IP
EAGLE - Univerzální programovatelný BACnet regulátor
Univerzální programovatelný BACnet regulátor pro aplikace vytápìní, ventilace a klimatizace a
funkce automatizace budov. Regulátor je BTL a AMEV AS-A certifikován a lze jej použít jak v
samostatných tak v sí¤ových systémech.
Pro všechny budovy
2
Nastavení
3
4
Fyzické vstupy
Integrované vstupy a externí vstupní moduly jsou dostupné pro:
• mìøení teploty, relativní vlhkosti, tlaku atd.
• informace o stavu kontaktù relé, termostatù atd.
Fyzické výstupy
Integrované výstupy a externí výstupní moduly jsou dostupné pro:
• øízení zaøízení jako jsou servomotory
• spínání zaøízení jako jsou èerpadla, ventilátory
Ovládací panel
• Volitelný integrovaný nebo externí HMI, s lokálním jazykem a
ovládním pomocí konfigurovatelného pøístupového seznamu
• Standardní notebook, laptop, dotykový panel, PC pro
plnohodnotné ovládání pøes internetový prohlížeè. Tyto panely
mohou být použity pro nastavení žádaných hodnot, omezení
alarmù, zafixování V/V, pøepisovacích funkcí, trendování,
grafiky soustavy, atd. Pøístupové možnosti jsou USB port nebo
Ethernet.
• Dotykový panel (5,7") CLMMI00N31 pro plnohodnotné
ovládání pomocí Internet Explorer (WIN CE), tento panel lze
použít pro nastavení žádaných hodnot, omezení alarmù,
zafixování V/V, pøepisovacích funkcí, atd.
5
6
7
BMS
ARENA AX
Autonomní funkce
Ano
Popis sbìrnicového
systému
• Standardní BACnet/IP komunikace s ostatními BACnet
regulátory a BACnet zaøízeními
• Standardní BACnet MS/TP komunikace s ostatními BACnet
MS/TP zaøízeními pøes jedno nebo obì RS485 rozhraní
umístìné na desce.
• Panel bus pro komunikaci s Panel V/V moduly pøes jedno nebo
obì RS485 rozhraní umístìné na desce.
• LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter
IF-LON, or Gesytec "Easylon USB+". LonWorks(R) transceiver
type FTT10A
• M-Bus(R) pøes RS232 rozhraní plus externí M-Bus napájecí
adaptér (napø. PW3, PW20, PW60)
• Modbus(R) RTU Master pøes RS485 rozhraní umístìné na
desce
• HTTP a HTTPs (zabezpeèené HTTP) komunikace s webovými
prohlížeèi.
Montáž
• do rozvadìèe
• do pojistkových skøíní v souladu s normou DIN43880
• do pøedních dveøí rozvadìèe (pomocí MVC-80-AC2)
• na zeï (pomocí MVC-80-AC1)
8
9
10
11
12
Krytí
IP20
Napájení
19..29 Vac nebo 20..30 Vdc ; 9 VA
Další popis
13
14
2-2
• Volnì programovatelný pomocí software CARE
• Programovatelný pomocí standardních software modulù
http://europe.hbc.honeywell.com
• Real-time hodiny se zlatým kondenzátorem umožòující zálohu
po dobu 72 hodin
• Pro rozhraní M-Bus použijte PW3, PW20 nebo PW60
Volnì programovatelné regulátory s pøipojením pøes IP
BACnet IP a MS/TP regulátor
Popis výrobku
žádné integrované V/V, max. 600 V/V, s vestavìným HMI
žádné integrované V/V, max. 600 V/V, se socketem RJ45 pro externí HMI
14 integrovaných V/V, max. 52 V/V, s vestavìným HMI, bez Ethernetu
14 integrovaných V/V, max. 52 V/V, s vestavìným HMI
14 integrovaných V/V, max. 52 V/V, se socketem RJ45 pro externí HMI, bez Ethernetu
14 integrovaných V/V, max. 52 V/V, se socketem RJ45 pro externí HMI
26 integrovaných V/V, max.600 V/V, s vestavìným HMI
26 integrovaných V/V, max.600 V/V, se socketem RJ45 pro externí HMI
Rozhraní pro pøipojení LON k regulátoru Eagle
Objednací èísla
CLEA2000B21
CLEA2000B31
CLEA2014B21
CLEA2014B22
CLEA2014B31
CLEA2014B32
CLEA2026B21
CLEA2026B31
IF-LON
2
3
Externí HMI. Montáž do pøedních dveøí rozvadìèe nebo s CLEAHMI-BASE: na zeï/kovový
povrch nebo jako pøenosné zaøízení. Pøipojení pomocí ethernetového kabelu, max. 5m
4
Popis výrobku
Volitelné externí HMI, s lokálním jazykem a ovládáním pomocí konfigurovatelného pøístupového
seznamu
Konzole pro externí displej HMI - pøenosné øešení (držení v ruce), montáž na zeï nebo uchycení na
magnet
5
Objednací èísla
CLEAHMI21
CLEAHMI-BASE
PanelBus V/V moduly, konfigurovatelná funkce LED, - bezpeènostní polohy, - ochrana
proti zkratu
Popis výrobku
PanelBus modul 8 analogových vstupù NTC10k, NTC20k, Ni1000, Pt1000, Pt3000, Balco500,
kontakt
PanelBus modul 8 analogových výstupù 0..10Vdc, 3-polohových, binární 0/10V
PanelBus modul 8 analogových výstupù module 0..10Vdc, 3-polohových, binární 0/10V;
s ruèním ovládáním potenciometry
PanelBus modul 12 digitálních vstupù - kontakt nebo èítaè 20 Hz
PanelBus modul 6 reléových výstupù, SPDT pøepínací kontakty 250V, 2(1) A, zpìtná vazba
PanelBus modul 6 reléových výstupù, SPDT pøepínací kontakty 250V, 2(1) A, zpìtná vazba;
s ruèním ovládáním
PanelBus modul 3x3-polohových výstupù ( 3x 3-polohový výstup s ruèním ovládání)
6
Objednací èísla
CLIOP821A
7
CLIOP822A
CLIOPR822A
CLIOP823A
CLIOP824A
CLIOPR824A
8
CLIOPR825A
9
LON V/V moduly, -konfigurovatelná funkce LED, - bezpeènostní polohy, - ochrana proti zkratu
Popis výrobku
LON bus modul 8 analogových vstupù NTC10k, NTC20k, Ni1000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontakt
LON bus modul 8 analogových výstupù 0..10Vdc, 3-polohových, binární 0/10V
LON bus modul 8 analogových výstupù module 0..10Vdc, 3-polohových, binární 0/10V;
s ruèním ovládáním potenciometry
LON bus modul 12 digitálních vstupù - kontakt nebo èítaè 20 Hz
LON bus modul 6 reléových výstupù, SPDT pøepínací kontakty 250V, 2(1) A, zpìtná vazba
LON bus modul 6 reléových výstupù, SPDT pøepínací kontakty 250V, 2(1) A, zpìtná vazba;
s ruèním ovládáním
Objednací èísla
CLIOL821A
CLIOL822A
CLIOLR822A
10
CLIOL823A
CLIOL824A
CLIOLR824A
11
12
13
14
2-3
Volnì programovatelné regulátory s pøipojením pøes IP
Svorkovnicové moduly
Popis výrobku
Svorkovnicový modul pro analogové vstupnì / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku
modulù a popisovací štítek)
Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulù a
popisovací štítek)
Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulù a
popisovací štítek)
2
3
Svorkovnicový blok (šroubové svorky)
4
Popis výrobku
Svorkovnicový blok (šroubové svorky) pro moduly CLIOP(L) 821, 822 vè. modulové propojky a
popisovacího štítku
Svorkovnicový blok (šroubové svorky) pro modulyCLIOP(L) 823 vè. modulové propojky a
popisovacího štítku
Svorkovnicový blok (šroubové svorky) pro moduly CLIOP(L) 824, 825 vè. modulové propojky a
popisovacího štítku
5
Objednací èísla
XS821-22
XS823
XS824-25
Objednací èísla
XSU821-22
XSU823
XSU824-25
PanelBus kombinovaný V/V modul, 8 AI NTC20k, 8 AO 0..10Vdc, 12 DI binární 15Hz, 6 DO 24V 0,5A
Popis výrobku
Kombinovaný V/V modul s pérovými svorkami
Kombinovaný V/V modul se šroubovými svorkami
6
Objednací èísla
CLIOP830A
CLIOP831A
Kabely spojující regulátor s:
7
Laptopy; 3 m, stínìný, RJ45
XW885
M-BUS koncentrátorem PWxx
XW586
Pøíslušenství pro V/V moduly:
8
9
Modul ruèního odpojení svorek pro V/V moduly
XS812
Modul ruèního odpojení reléového modulu
XS812RO
Pøídavný svorkovnicový blok MVC-40-AC3 (10 kusù v balení)
XS814
Køížová klema pro 6 relé (20 kusù v balení)
XS815
Modulová propojka (10 kusù v balení)
XS816
Popisovací štítky pro dist. moduly CLIOL(P) 82x (10 ks)
XAL10
Rozšiøující èásti pro regulátor EAGLE:
10
11
12
Odnímatelné pérové svorky; kompletní sada 9 konektorù (pro svorky 1 - 47); pro
CLEA2014Bxx a CLEA2026Bxx
TPU-45-01
Odnímatelné pérové svorky; kompletní sada 3 konektorù (pro svorky 1 - 47); pro
CLEA2000Bxx
TPU-11-01
Kryt svorek pro regulátor Eagle (barva: RAL9011); 10 kusù v balení
MVC-80-AC1
Pøíslušenství pro montáž na pøední dveøe (barva: RAL9011); 10 kusù v balení
MVC-80-AC2
Strain relief (10 kusù v balení)
MVC-40-AC3
Pøíslušenství pro kombinované V/V moduly a regulator EAGLE:
13
Pøídavná svorkovnice (10 kusù v balení)
XS830
Pøídavná svorkovnice pro proudové vstupy (10 kusù v balení)
XS831
Modulová propojka (10 kusù v balení)
XS816
Dodateèné produkty pro regulátory:
14
2-4
Centraline Touch - Grafický barevný dotykový disple
CLMMI00N31
FTT/LPT impedenèní ukonèovací modul Lon sbìrnice na DIN lištu
XAL-TERM2
http://europe.hbc.honeywell.com
Volnì programovatelné regulátory s pøipojením pøes IP
HAWK - regulátor a integrátor pro aplikace automatizace budov
HAWK je kompaktní regulátor urèený pro integraci systémù automatizace budov jako jsou øídící
systémy vytápìní, ventilace, klimatizace, systémy sledování spotøeb energií a ovládání osvìtlení,
systémy komfortní individuální regulace a dalších systémù nutných pro chod budovy. HAWK je
malé zaøízení poskytující uživateli komplexní služby jako øízení jednotlivých technologií budovy,
sbìr dat, sbìr a distribuce alarmových hlášení, nastavení èasových programù a dozor celé
technologie pøes uživatelsky pøíjemné prostøedí, a to vše pøes internetové pøipojení. HAWK
obsahuje vestavìný web server a jeho souèástí je i vývojové prostøedí pro vytváøení aplikace.
HAWK nabízí možnost øídit a spravovat externí zaøízení pøes Internet a pøenášet uživateli real time
informace v grafickém zobrazení. To vše umožòuje efektivní plánování a realizování projektu pro
malé i velké aplikace.
Fyzické vstupy/výstupy
• CentraLine LON V/V moduly (CLIOL)
• Externí V/V moduly s univerzálními V/V pro: mìøení teploty, relativní vlhkosti, tlaku, atd.; stav relé
kontaktù, termostatù atd. a od zaøízení jako servomotory; a relé výstupy pro èerpadla, ventilátory atd.
• M2M modely s integrovanými vstupy a výstupy
Integrace
• Honeywell C-Bus pøes B-Port
• Honeywell Galaxy System
• Otevøené systémy, všechy Modbus typy, BACnet IP a MSTP, LON (pøes plug-in kartu), EIB/KNX IP,
M-bus, oBiX a SNMP
• Více viz sekce Ovladaèe
Komunikaèní karty
• 2 rozšiøující sloty pro pøipojení komunikaèních karet. (LON, RS232, RS485, GPRS)
Web server
• Podporuje nejrozšíøenìjší prohlížeèe
• Rùzné profily jsou podporovány (jak profily, kde Java plugin je nutný, ale také profily, kde je pouze
HTML vyžadováno).
• Mobilní zaøízení podporující HTML 5, iOS, Adroid...
Nastavení
Volnì programovatelný pøes vývojové prostøedí COACHAX
instalované pøímo v zaøízení
BMS
ARENAAX, možnost napojit i do EBI nebo SymmetrE pøes
otevøené protokoly BACnet a LonWorks
Autonomní funkce
Ano
Montáž
Montáž na DIN lištu nebo na stìnu
4
5
6
7
9
Objednací èísla
CLAXHAWK660E
CLAXHAWK650E
CLAXHAWK640E
CLAXHAWK630E
10
11
HAWK 300E, bez baterie
Popis výrobku
HAWK 350, Java heap memory 96 MB
HAWK 340, Java heap memory 24 MB
HAWK 330, Java heap memory 24 MB; max. 500kRU, 200 (EIB 500) bodù/sí¤
HAWK 320, Java heap memory 24 MB; max. 400kRU, 8 zaøízení/sí¤, max. 34 NDIO bodù,
max. jedna další sí¤, max. 100 bodù/sí¤
3
8
HAWK 600E, bez baterie
Popis výrobku
HAWK 660, Java heap memory 96 MB
HAWK 650, Java heap memory 48 MB
HAWK 640, Java heap memory 48 MB, zdrojové jednotky max. 1000kRU
HAWK 630, Java heap memory 48 MB, zdrojové jednotky max. 450kRU,
ovladaèe max. 200 bodù (EIB/KNX 500 bodù)
2
Objednací èísla
CLAXHAWK350E
CLAXHAWK340E
CLAXHAWK330E
CLAXHAWK320E
12
13
HAWK 600E Upgrade
Upgrade HAWK 630E na 640E
CLAXHAWK63UP64E
Upgrade HAWK 640E na 650E
CLAXHAWK64UP65E
Upgrade HAWK 650E na 660E
CLAXHAWK65UP66E
2-5
14
Volnì programovatelné regulátory s pøipojením pøes IP
HAWK 300E Upgrade
2
Upgrade HAWK 320E na 330E
CLAXHAWK32UP33
Upgrade HAWK 330E na 340E
CLAXHAWK33UP34
Upgrade HAWK 340E na 350E
CLAXHAWK34UP35
HAWK 600 Upgrade
3
Upgrade HAWK 630 na 640
CLAXHAWK63UP64
Upgrade HAWK 640 na 650
CLAXHAWK64UP65
Upgrade HAWK 650 na 660
CLAXHAWK65UP66
HAWK 200 Upgrade
4
Upgrade HAWK 220 na 230
CLAXHAWK22UP23
Upgrade HAWK 230 na 240
CLAXHAWK23UP24
Upgrade HAWK 240 na 250
CLAXHAWK24UP25
5
HAWK revizní upgrade
6
I/O moduly na DIN lištu; max. 4xIO16 nebo 2xIO16 + 1xIO34 (nelze pro M2M)
Upgrade regulátoru HAWK a pøidružených ovládaèù, revizní upgrade na poslední
verzi
7
CLAXHAWKRUP
8 univerzálních vstupù, 4 reléové výstupy, 4 0..10 Vdc analogové výstupy
CLAXHAWKIO16
16 univerzálních vstupù, 10 reléových výstupù, 8 0..10 Vdc analogových výstupù;
poznámka: tento modul má vestavìné 24 Vac/dc napájení
CLAXHAWKIO34
Komunikaèní karty do rozšiøujících slotù
8
LON adaptér
CLAXHAWKIFLON
RS-232 adaptér
CLAXHAWKIF232
2 x RS-485 adaptér
CLAXHAWKIF485
Karta rozhraní GPRS (nelze pro M2M)
9
GPRS adaptér pro regulátory HAWK 2/6, pøipojení do komunikaèního konektoru
CLAXIFGPRS
Externí anténa pro GPRS modem
CLAXIFGPRSACC
Napájení pro 1 HAWK modul (nelze pro M2M)
10
11
Nástìnný napájecí adaptér, vstup 100..240 Vac, 50/60 Hz, Evropská zástrèka
CLAXWPMEU
Napájecí modul, vstup 24 Vac/dc, montáž na DIN lištu
CLAXNPBPWR
Napájecí modul, vstup 230 Vac 50/60 Hz, montáž na DIN lištu
CLAXNPBPWR230
Náhradní baterie pro øady regulátoru HAWK 200 and 600
CLAXHAWKBAT
Seznam všech ovladaèù
Seznam všech AX ovladaèù (vèetnì ovladaèù tøetích stran)
12
13
14
2-6
http://europe.hbc.honeywell.com
Seznam
Volnì programovatelné regulátory s pøipojením pøes IP
Ovladaèe pro HAWK
Ovladaè Honeywell C-Bus pøes B-Port
CLAXDRBPORT
Ovladaè Honeywell Evohome
CLAXDREVO
Ovladaè Honeywell Galaxy
CLAXDRGLX
Ovladaè Honeywell Galaxy 1 Panel
CLAXDRGL1
Ovladaè pro Helvar zaøízení (pro osvìtlení Dali)
CLAXDRHLV
SMS služby pro HAWK
CLAXDRSMS
Ovladaè pro hotelový rezervovací systém Micros Fidelio (IP)
CLAXDRFIDELIO
Ovladaè pro Horstmann zaøízení
CLAXDRHRSM
Ovladaè Global Cache
CLAXDRGCIR
Ovladaè Flex pøes R232 nebo RS485
CLAXDRFLX
Ovladaè Protec fire (protipožární systém)
CLAXDRPRO
Ovladaè pro Resol (regulátor solárního ohøevu vody)
CLAXDRRSL
Table ovladaè
CLAXDRTBL
Ovladaè Andover AC256
CLAXDRACX
Ovladaè Andover Infintity Continuum
CLAXDRINF
2
3
4
5
Video ovladaèe
Axis Video 4 kamery ovladaè
CLAXDRAXI
Dedicated Micros DVR 4 kamery ovladaè
CLAXDRDED
Milestone NVM 4 kamery ovladaè
CLAXDRMIL
6
COACH software
7
COACHAX pro koncového uživatele
CLAXCOACH
COACHAX pro systémové integrátory (licence na 1 rok)
CLAXCOACHSI
8
9
10
11
12
13
14
2-7
Volnì programovatelné regulátory EXCEL5000
Volnì programovatelné regulátory EXCEL5000
XL 800 LION - volnì programovatelný DDC regulátor (max. 190 I/O)
DDC regulátor EXCEL 800 LION je novým výrobkem øady Excel5000. Uplatní se v široké škále
aplikací automatizace budov. Regulátor mùže být použit samostatnì èi být zapojen do sítì. Pro
vzdálený pøístup lze využít vytáèené spojení pøes modem.
Pro všechny typy budov.
2
Nastavení
3
Fyzické vstupy
Panel-Bus a Lon-Bus vstupní moduly umožòují:
• mìøení teploty, relativní vlhkosti, tlaku atd.
• naèítání stavù relé, termostatù atd.
Fyzické výstupy
Panel-Bus a Lon-Bus výstupní moduly umožòují:
• regulace zaøízení jako pohony (konfigurovatelná bezpeènostní
poloha)
• spínání zaøízení jako èerpadla, ventilátory atd.
Ovládací panel
na RS232 port lze pøipojit operátorský panel CLMMI00N22/
CLMMI00N31, které mohou být využity pro nastavení žádaných
hodnot, alarmù, V/V, pøepisování hodnot, trendování atd.
BMS
regulátory lze napojit na grafické centrály EBI nebo SymmetrE
Autonomní funkce
ano
4
5
Popis sbìrnicového
systému
6
7
8
9
• konfigurovatelný pomocí vývojového nástroje COACH
• volnì programovatelný vývojovým nástrojem CARE
• lze využít pøedpøipravené softwarové moduly
• Bus komunikace ("fyzický C-bus" nebo "C-bus pøes LON")
• LonWorks(R) bus
• Panel-bus komunikace mezi regulátorem a panel-bus I/O
moduly
Typ vysílaèe
LonWorks(R) FTT10A
Montáž
DIN lišta
Krytí
IP30
Pamì¤ová záloha
pomocí zlatého kondenzátoru po dobu 72 hodin po výpadku
napájení
Napájení
24 Vacdc; 5 VA
Modemové pøipojení
pøímo pøipojitelný
C-bus pøipojení
pøímo pøipojitelný
Pøipojení k LON-bus
pøímo pøipojitelný
Panel bus komunikace
pøímo pøipojitelná
Regulátor Excel 800 LION
Popis výrobku
Procesorová jednotka
10
Objednací èísla
CLLIONLC01
Panel bus I/O moduly, - konfigurovatelné funkce LED, - bezpeènostní poloha, - pøepì¤ová ochrana
Popis výrobku
Panel bus modul 8 analogových vstupù NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000,
Balco500, kontakt
Panel bus modul 8 analogových výstupù 0..10Vdc, 3-polohových, binární 0/10V
Panel bus modul 8 analogových výstupù module 0..10Vdc, 3-polohových, binární 0/10V; s ruèním
ovládáním potenciometry
Panel bus modul 12 digitálních vstupù - kontakt nebo èítaè 20 Hz
Panel bus modul 6 reléových výstupù, SPDT pøepínací kontakty 250V, 2(1) A, zpìtná vazba
Panel bus modul 6 reléových výstupù, SPDT pøepínací kontakty 250V, 2(1) A, zpìtná vazba; s
ruèním ovládáním
Panel bus modul 3x3-polohových výstupù ( 3x 3-polohový výstup s ruèním ovládání)
11
12
13
14
2-8
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
CLIOP821A
CLIOP822A
CLIOPR822A
CLIOP823A
CLIOP824A
CLIOPR824A
CLIOPR825A
Volnì programovatelné regulátory EXCEL5000
Svorkovnicové moduly
Popis výrobku
Svorkovnicový modul pro analogové vstupnì / výstupní moduly
(obsahující svorkovnici, propojku modulù a popisovací štítek)
Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly
(obsahující svorkovnici, propojku modulù a popisovací štítek)
Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly
(obsahující svorkovnici, propojku modulù a popisovací štítek)
Objednací èísla
XS821-22
XS823
2
XS824-25
Svorkovnicové moduly (šroubové)
Popis výrobku
Svorkovnicový modul (šroubové svorky) pro analogové vstupnì / výstupní moduly
(obsahující svorkovnici, propojku modulù a popisovací štítek)
Svorkovnicový modul (šroubové svorky) pro digitální vstupní moduly
(obsahující svorkovnici, propojku modulù a popisovací štítek)
Svorkovnicový modul (šroubové svorky) pro reléové a 3-polohové moduly
(obsahující svorkovnici, propojku modulù a popisovací štítek)
Objednací èísla
XSU821-22
4
XSU823
XSU824-25
5
Panel bus kombinovaný V/V modul, 8 AI NTC20k, 8 AO 0..10Vdc, 12 DI 15Hz, 6 DO 24V 0,5A
Popis výrobku
Kombinovaný V/V modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), pérové svorky
Objednací èísla
CLIOP830A
6
Panel bus kombinovaný V/V modul, 8 AI NTC20k, 8 AO 0..10Vdc, 12 DI 15Hz, 6 relé 24V 0,5A
Popis výrobku
Kombinovaný V/V modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky
3
Objednací èísla
CLIOP831A
7
Kabely pro pøipojení CLLIONLC01 s:
Modem; 1,8 m, konektor RJ45 9 pin sub-D
XW586
Panelem operátora CLMMI00N22; 5 m, køížený, konektor RJ45
XW882
PC; 3 m, køížený, konektor RJ45
XW885
8
Kabely s adaptéry pro regulátory s konektorem 9 pin sub-D
Kabel s adaptérem 0,2 m, køížený, RJ45 - 9 pin sub-D; XW884 + XW882 (=XW582)
propojuje CLMMI00N22 s regulátorem; XW884 + XW885 (=XW585)
propojuje PC s regulátorem
XW884
9
Pøíslušenství pro vstupnì/výstupní moduly
Modul manuálního pøerušení spojení pro AI/AO/DI moduly
XS812
Modul manuálního pøerušení spojení pro reléové výstupní moduly
XS812RO
10 kusù pøídavných svorek (pro distribuci signálù)
XS814
20 kusù køížových klem na možné propojení 6 releových zemí
XS815
10 kusù modulových propojek
XS816
10 kusù držákù popisovacích štítkù
XAL10
10
11
Pøíslušenství pro kombinované I/O moduly
10 kusù pøídavných svorek
XS830
10 kusù pøídavných svorek s odporvy 500 ohm pro proudové vstupy
XS831
10 kusù modulových propojek
XS816
12
13
Další pøíslušenství pro regulátor LION
Externí kabel operátora s kabelem (5 m)
CLMMI00N22
Panel operátora CentraLine Touch
CLMMI00N31
Zakonèovací modul LON
XAL-TERM2
14
2-9
Volnì programovatelné regulátory EXCEL5000
XL50 - kompaktní volnì programovatelný DDC regulátor (max. 22 + 46 I/O)
DDC regulátor pro malé a støední HVAC aplikace. Regulátor mùže být nasazen jako autonomní
nebo napojen na sbìrnici (C-bus nebo LonWorks). Zároveò umožòuje i vzdálený pøístup pøes
modem vytáèeným spojením nebo GSM.
2
3
4
Nastavení
Zásuvný aplikaèní modul umožòuje nahrání softwaru aplikace
pøes vývojové prostøedí(CARE - volnì programovatelné).
Fyzické vstupy
8 vstupù (AI) pro snímaèe NTC20k, 0..10V=, 0..20mA
• 4 vstupy (DI) pro bezpotenciálový kontakt nebo 24V=
Fyzické výstupy
4 analogové výstupy (AO) 0..10V=
• 6 digitálních výstupù (DO) 24Vac
BMS
Pro správu je možné použít grafické centrály SymmetrE nebo EBI.
Autonomní funkce
ano
Popis sbìrnicového
systému
5
6
7
8
9
• C-bus - komunikaèní sbìrnice pro výmìnu informací s
ostatními regulátory øady Excel 5000 nebo nadstavbovým
systémem (max. 29 regulátorù na jedné sbìrnici + sí¤ový
pøevodník BNA)
• LonWorks(R) - umoòuje rozšíøení kapacity regulátoru o další
fyzické vstupy a výstupy (viz sekce IO moduly) nebo
komunikaci s ostatními regulátory øady Excel 5000 èi
nadstavbovým systémem (EBI, SymmetrE)
Typ vysílaèe
LonWorks(R) FTT10A
Aplikaèní karty
úložištì aplikaèního softwaru, lokalizovaných displejù a
komunikaèní rozhraní regulátoru
Montáž
na DIN lištu nebo do dveøí rozvadìèe
Krytí
IP30, IP54 s montážním pøíslušenstvím
Svorkovnice
dva bloky šroubovacích svorkovnic
Pamì¤ová záloha
pomocí zlatého kondenzátoru po dobu 72 hodin po výpadku
napájení
Napájení
24 Vac; 10 VA
Modemové pøipojení
pøes aplikaèní kartu
C-bus pøipojení
pøes aplikaèní kartu
Pøipojení k LON-bus
pøes aplikaèní kartu
Regulátor bez uživatelského panelu vèetnì svorkovnice XS50 a montážní sady ACC2
Popis výrobku
Regulátor
Regulátor s modulem XD50B-FC
Regulátor s modulem XD50B-FCL
Regulátor s modulem XD50B-FL
10
11
12
13
14
2-10
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
XL50A
XL50A-UPC
XL50A-UPCCBLON
XL50A-UPCLON
Volnì programovatelné regulátory EXCEL5000
Regulátor s uživatelským panelem vèetnì svorkovnice XS50 a montážní sady ACC2
Popis výrobku
Regulátor s uživatelským panelem
Regulátor s uživatelským panelem a modulem XD50B-FC
Regulátor s uživatelským panelem a modulem XD50B-FCL
Regulátor s uživatelským panelem a modulem XD50B-FL
Regulátor s uživatelským panelem a modulem XD50B-F
Regulátor s uživatelským panelem (èeské znaky) a modulem XD50B-F
Objednací èísla
XL50A-MMI
XL50A-UMMI-PC
XL50A-UMMIPCCBLON
XL50A-UMMIPCLON
XL50A-MMI-EP
XL50A-CY
3
XL50 volnì programovatelná aplikaèní karta bez komunikace
Popis výrobku
Karta Flash-EPROM
2
Objednací èísla
XD50B-F
4
XL50 volnì programovatelná aplikaèní karta s komunikací
Popis výrobku
Karta s Flash-EPROM, modem, C-bus
Karta s Flash-EPROM, modem, LON-bus
Karta s Flash-EPROM, modem, C-bus, LON-bus
Karta s Flash-EPROM, modem, C-bus, M-bus
Karta s Flash-EPROM, modem, LON-bus, M-bus
Karta s Flash-EPROM a rozšíøenou pamìtí pro trendové záznamy, modem, C-bus, M-bus
Objednací èísla
XD50B-FC
XD50B-FL
XD50B-FCL
XD50-FCS
XD50-FLS
XD52-FCS
5
6
Pøíslušenství
Pár svorkovnic pro regulátor XL50
XS50
Tìsnící guma pro zvýšení krytí pøi montáži regulátoru do dveøí rozvadìèe (IP54)
XL50-ACC3
Pár svorek pro montáž XL50 na DIN lištu
XL50-ACC2
Pøitahovací svorky pro montáž regulátoru XL50 do dveøí rozvadìèe
ER9
7
8
9
10
11
12
13
14
2-11
Volnì programovatelné regulátory EXCEL5000
XL50 Panther - kompaktní volnì programovatelný DDC regulátor (max. 22 + 46 I/O)
CentraLine regulátor pro malé a støední HVAC aplikace. Regulátor mùže být nasazen jako
autonomní nebo napojen na sbìrnici (C-bus nebo LonWorks). Zároveò umožòuje i vzdálený
pøístup pøes modem vytáèeným spojením nebo GSM.
2
Nastavení
3
4
Fyzické vstupy
• Analogové vstupy(AI) pro snímaèe NTC20kohm nebo
0-10V(4-20mA)
• Digitální vstupy (DI), suché kontakty nebo 24 Vdc
Fyzické výstupy
• Analogové výstupy (AO) 0..10 Vdc
• Digitální výstupy (DO) 24 Vac
BMS
ARENA 3.00
Autonomní funkce
ano
Popis sbìrnicového
systému
5
6
7
8
9
10
Regulátor je volnì programovatelný pomocí CARE nebo
konfigurovatelný pomocí COACH. Aplikaèní karta s øídicím
software, se stovkami rùzných volitelných aplikací a parametrù.
• LonWorks(R) - umožòuje rozšíøení kapacity regulátoru o další
fyzické vstupy a výstupy (viz sekce V/V moduly) nebo
komunikaci s ostatními regulátory øady Excel 5000 èi
nadstavbovým systémem (EBI, SymmetrE, Arena, Arena AX)
• C-bus - komunikaèní sbìrnice pro výmìnu informací s
ostatními regulátory øady Excel 5000 nebo nadstavbovým
systémem (max. 29 regulátorù na jedné sbìrnici + sí¤ový
pøevodník BNA)
• M-bus - komunikaèní rozhraní pro napojení zaøízení
podporující Meter bus rozhraní (hlavnì mìøièe tepla, chladu a
spotøeby elektrické energie)
Typ vysílaèe
LonWorks(R) FTT10A
Aplikaèní karty
úložištì aplikaèního softwaru, lokalizovaných displejù a
komunikaèní rozhraní regulátoru
Montáž
na DIN lištu nebo do dveøí rozvadìèe
Krytí
IP30, IP54 with door mounting accessories (supplied)
Svorkovnice
dva bloky šroubovacích svorkovnic
Pamì¤ová záloha
zlatý kondenzátor pro zálohu RAM 72 hodin and real-time hodiny
Napájení
24 Vac; 10 VA
C-bus pøipojení
pøes aplikaèní kartu
Pøipojení k LON-bus
pøes aplikaèní kartu
M-bus komunikace
pøímo pøipojitelná
Další popis
Použijte software CARE pro volné programování nebo COACH
pro výbìr vhodné øídicí strategie.
XL 25 MiniPANTHER; 4 AI, 4 DI, 2 AO, 3 DO
Popis výrobku
Regulátor XL 25 miniPANTHER s komunikaèním rozhraním LON + C-Bus
Regulátor XL 25 miniPANTHER s vestavìným panelem operátora a komunikaèním
rozhraním LON + C-Bus
Regulátor XL 25 miniPANTHER s komunikaèním rozhraním LON + M-Bus
Regulátor XL 25 miniPANTHER s komunikaèním rozhraním LON + M-Bus + panel operátora
11
12
13
14
2-12
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
CLPA13LC02
CLPA13LC12
CLPA13LM02
CLPA13LM12
Volnì programovatelné regulátory EXCEL5000
XL 50 PANTHER; 8 AI, 4 DI, 4 AO, 6 DO
Popis výrobku
Regulátor XL 50 PANTHER s komunikaèním rozhraním LON + C-Bus
Regulátor XL 50 PANTHER s vestavìným panelem operátora a komunikaèním
rozhraním LON + C-Bus
Regulátor XL 50 PANTHER s vestavìným panelem operátora (Cyrilice) a komunikaèním
rozhraním LON + C-Bus
Regulátor XL 50 PANTHER s komunikaèním rozhraním LON + M-Bus
Regulátor XL 50 PANTHER s vestavìným panelem operátora a komunikaèním
rozhraním LON + M-Bus
Objednací èísla
CLPA21LC02
CLPA21LC12
2
CLPA21LC22
CLPA21LM02
CLPA21LM12
3
Pøíslušenství pro M-bus XL50 PANTHER
Koncentrátor na M-bus sbìrnici
PW3
Propojovací kabel mezi koncentrátorem a aplikaèním modulem regulátoru
XW586
4
Další pøíslušenství
Externí panel operátora s pøipojovacím kabelem (5 m); montáž na stìnu
nebo na dveøe rozvadìèe
CLMMI00N22
CentraLine grafický dotykový displej "Touch"
CLMMI00N31
Propojovací kabel mezi CL-Touch/PC a PANTHER/TIGER
XW585
Aplikaèní modul, s Flash-EPROM a komunikaèním rozhraním pro modem,
C-bus a LON-bus
XD50C-FCL
Tìsnící guma pro zvýšení krytí pøi montáži regulátoru do dveøí rozvadìèe (IP54)
XL50-ACC3
Zakonèovací modul pro sbìrnici LON
XAL-TERM2
6
7
COACH
COACH pro zkušené partnery
5
CLCH3EL4
8
9
10
11
12
13
14
2-13
Volnì programovatelné regulátory EXCEL5000
XL 40 TIGER - kompaktní volnì programovatelný DDC regulátor (max. 38 + 38 + 46 I/O)
Volnì programovatelný regulátor øady CentraLine s reléovými výstupy pro HVAC aplikace.
Regulátor mùže být použit samostatnì nebo v síti. Pro vzdálený pøístup lze využít vytáèené
modemové pøipojení.
2
Nastavení
volnì programovatelný vývojovým nástrojem CARE nebo
konfigurovatelný konfiguraèním nástrojem COACH
Fyzické vstupy
• Analogové vstupy (AI) pro snímaèe NTC20k, aktivní snímaèe
0..10 V, 0/4..20 mA (použijte signální oddìlovaè) nebo pomalý
suchý pøepínací kontakt
• digitální vstupy (DI) pro beznapì¤ové kontakty, 24 Vdc nebo
24 Vac
Fyzické výstupy
• analogové výstupy (AO) 0..10V=
• digitální reléové výstupy (DO) s pøepínacími SPDT nebo se
spínacími SPST kontakty
3
4
5
6
7
8
BMS
regulátory lze napojit na grafické centrály EBI, SymmetrE,
ARENA, RANGER
Autonomní funkce
ano
Popis sbìrnicového
systému
LonWorks(R)
Typ vysílaèe
LonWorks(R) FTT10A
Montáž
DIN lišta
Krytí
IP30
Svorkovnice
šroubové svorkovnice
Pamì¤ová záloha
pomocí zlatého kondensátoru po dobu 72 hodin po výpadku
napájení
Napájení
24 Vac; 15 VA
Pøipojení k LON-bus
pøímo pøipojitelný
Volnì programovatelný regulátor TIGER; 8 AI, 14 DI, 4 AO, 12 DO (3 SPDT, 9 SPST)
Popis výrobku
Regulátor bez MMI displeje
Regulátor s displejem MMI
9
Objednací èísla
CLTG38L01
CLTG38L11
Pøíslušenství pro regulátory TIGER
10
11
Rozšiøující I/O modul, 8 AI, 14 DI, 4 AO, 12 DO (3 SPDT, 9 SPST) pøipojení na DIN lištu
pomocí plastových pøíchytek a plochým kabelem (350 mm). K regulátoru TIGER je
možné pøipojit pouze 1 modul.
CLTG38EXPN01
Externí panel operátora s kabelem 5 m; montáž na stìnu/dveøe.
CLMMI00N22
Dotykový displej CentraLine Touch
CLMMI00N31
Kabel pro propojení mezi CL-Touch/PC a PANTHER/TIGER
XW585
Zakonèovací modul LON
XAL-TERM2
Pøíslušenství pro CLTG38L01
Externí panel operátora, montáž na stìnu, s montážní sadou a plochým kabelem 1.5 m
12
CLTG00MMIN01
SW nástroj COACH
13
COACH pro koncové uživatele
CLCH2EL1
COACH pro expety
CLCH2EL2
COACH pro partnery
CLCH2EL3
COACH pro odborníky a experty
CLCH2EL4
14
2-14
http://europe.hbc.honeywell.com
Vstupnì/výstupní moduly
Vstupnì/výstupní moduly
PanelBus vstupnì/výstupní moduly, CLIOP
Panel Bus vstupnì/výstupní moduly lze využít v kombinaci s regulátory Excel 800-LION a Eagle.
K regulátoru Excel 800-LION lze pøipojit až 16 modulù, do max. vzdálenosti 40m. Kombinace
použitých modulù je volná. K regulátoru Eagle lze pøipojit až 16 modulù jednoho typu na jednu
RS485, do max. vzdálenosti 1000m. Celkem tedy až 128 V/V modulù na Eagle.
• DIN lišta, pojistková skøíò nebo na stìnu
• manuální ovládání a potenciometry
• konfigurovatelné funkce LED
• bezpeènostní poloha
• pevná svorkovnice
• napájení 24 Vac
• pøepì¤ová ochrana
PanelBus vstupnì/výstupní moduly
Popis výrobku
Panel Bus modul 8 analogových vstupù NTC10k, NTC20k, Ni1000, Pt1000, Pt3000, Balco, kontakt
Panel Bus modul 8 analogových výstupù 0..10Vdc, 3-polohových, binární 0/10V
Panel Bus modul 8 analogových výstupù module 0..10Vdc, 3-polohových, binární 0/10V;
s ruèním ovládáním potenciometry
Panel Bus modul 12 digitálních vstupù - kontakt nebo èítaè 20 Hz
Panel Bus modul 6 reléových výstupù, SPDT pøepínací kontakty 250V, 2(1) A, zpìtná vazba
Panel Bus modul 6 reléových výstupù, SPDT pøepínací kontakty 250V, 2(1) A, zpìtná vazba;
s ruèním ovládáním
Panel Bus modul 3x3-polohových výstupù ( 3x 3-polohový výstup s ruèním ovládání)
2
3
Objednací èísla
CLIOP821A
CLIOP822A
CLIOPR822A
CLIOP823A
CLIOP824A
CLIOPR824A
4
5
6
CLIOPR825A
Svorkovnicové moduly
Popis výrobku
Svorkovnicový modul pro analogové vstupnì / výstupní moduly (obsahující svorkovnici,
propojku modulù a popisovací štítek)
Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici,
propojku modulù a popisovací štítek)
Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici,
propojku modulù a popisovací štítek)
Objednací èísla
XS821-22
7
XS823
8
XS824-25
Pøíslušenství pro vstupnì/výstupní moduly
Modul manuálního pøerušení spojení pro AI/AO/DI moduly
XS812
Modul manuálního pøerušení spojení pro reléové výstupní moduly
XS812RO
10 kusù pøídavných svorek (pro distribuci signálù)
XS814
20 kusù køížových klem na možné propojení 6 reléových zemí
XS815
40 kusù køížových klem na možné propojení 3 reléových zemí
XS817
10 kusù modulových propojek
XS816
10 kusù úchytù popisovacích štítkù
XAL10
9
10
11
12
13
14
2-15
Vstupnì/výstupní moduly
PanelBus kombinovaný vstupnì/výstupní modul (8 AI, 8 AO, 12 DI, 6 DO) CLIOP830A/CLIOP831A
Panel Bus svorkovnicový modul s integrovanými V/V moduly. Modul obsahuje 8 analogových
vstupù NTC20k, 8 analogových výstupù 0...10V, 12 digitálních vstupù 15Hz a 6 reléových výstupù
24V, 0,5A.
Pro všechny typy budov.
2
Nastavení
3
Fyzické vstupy
Panel Bus vstupní moduly umožòují:
• mìøení teploty, relativní vlhkosti, tlaku atd.
• naèítání stavù relé, termostatù atd.
Fyzické výstupy
Panel Bus výstupní moduly umožòují:
• regulace zaøízení jako pohony (konfigurovatelná bezpeènostní
poloha)
• spínání zaøízení jako èerpadla, ventilátory atd.
4
5
• volnì programovatelný vývojovým nástrojem CARE
Autonomní funkce
ano
Popis sbìrnicového
systému
Panel Bus komunikace mezi regulátorem a Panel-Bus V/V moduly
Typ vysílaèe
6
Montáž
DIN lišta
Krytí
IP20
Napájení
24 Vacdc; 4,6 VA
Panel bus komunikace
pøímo pøipojitelná
Panel bus modul
7
Popis výrobku
Kombinovaný V/V modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), pérové svorky
Kombinovaný V/V modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky
8
9
10
11
12
13
14
2-16
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
CLIOP830A
CLIOP831A
Vstupnì/výstupní moduly
LonWorks vstupnì/výstupní moduly, CLIOL
LonMark certifikované vstupnì/výstupní moduly lze využít v kombinaci s regulátory EXCEL40,
EXCEL 50, Excel 800-LION, Excel Web (jako rozšiøující V/V moduly) èi Eagle (pøes IF-LON) a
pøípadnì s regulátory jiných výrobcu popdorujících komunikaci po otevøeném komunikaèním
protokolu LonWorks.
• dveøe rozvadìèe, DIN lišta, pojistková skøíò nebo na stìnu
• manuální ovládání a potenciometry
• konfigurovatelné funkce LED
• bezpeènostní poloha
• pevná svorkovnice
• napájení 24 Vac
• pøepì¤ová ochrana
2
3
4
LON vstupnì/výstupní moduly
Popis výrobku
LON bus modul 8 analogových vstupù NTC10k, NTC20k, Ni1000, Pt1000, Pt3000,
Balco500, kontakt
LON bus modul 8 analogových výstupù 0..10Vdc, 3-polohových, binární 0/10V
LON bus modul 8 analogových výstupù module 0..10Vdc, 3-polohových, binární 0/10V;
s ruèním ovládáním potenciometry
LON bus modul 12 digitálních vstupù - kontakt nebo èítaè 20 Hz
LON bus modul 6 reléových výstupù, SPDT pøepínací kontakty 250V, 2(1) A, zpìtná vazba
LON bus modul 6 reléových výstupù, SPDT pøepínací kontakty 250V, 2(1) A, zpìtná vazba;
s ruèním ovládáním
Objednací èísla
CLIOL821A
5
CLIOL822A
CLIOLR822A
CLIOL823A
CLIOL824A
CLIOLR824A
6
Svorkovnicové moduly
Popis výrobku
Svorkovnicový modul pro analogové vstupnì / výstupní moduly
(obsahující svorkovnici, propojku modulù a popisovací štítek)
Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly
(obsahující svorkovnici, propojku modulù a popisovací štítek)
Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly
(obsahující svorkovnici, propojku modulù a popisovací štítek)
7
Objednací èísla
XS821-22
XS823
8
XS824-25
9
Pøíslušenství pro vstupnì/výstupní moduly
Modul manuálního pøerušení spojení pro AI/AO/DI moduly
XS812
Modul manuálního pøerušení spojení pro reléové výstupní moduly
XS812RO
10 kusù pøídavných svorek (pro distribuci signálù)
XS814
20 kusù køížových klem na možné propojení 6 reléových zemí
XS815
10 kusù modulových propojek
XS816
10 kusù držákù popisovacích štítkù
XAL10
10
11
Balení
20x CLIOL821A a 20x XS821-22
CLIOL821A-BLK20
10x CLIOL822A a 10x XS821-22
CLIOL822A-BLK10
20x CLIOL823A a 20x XS823
CLIOL823A-BLK20
10x CLIOL824A a 10x XS824-25
CLIOL824A-BLK10
10x CLIOLR822A a 10x XS821-22
CLIOLR822A-BLK10
10x CLIOLR824A a 10x XS824-25
CLIOLR824A-BLK10
20x CLIOP821A a 20x XS821-22
CLIOP821A-BLK20
20x CLIOP823A a 20x XS823
CLIOP823A-BLK20
10x CLIOP830A
CLIOP830A-BLK10
10x CLIOPR822A a 10x XS821-22
CLIOPR822A-BLK10
10x CLIOLR824A a 10x XS824-25
CLIOPR824A-BLK10
10x CLIOP831A
CLIOP831A-BLK10
2-17
12
13
14
Vstupnì/výstupní moduly
LonWorks kombinované vstupnì/výstupní moduly, XFC Excel Smart
LonMark certifikované distribuované moduly XFC nabízejí ideální kombinaci vstupù a výstupù v
jednom zaøízení. Moduly lze využít v kombinaci s Honeywell regulátory Excel 40, Excel 50, Excel 800,
Excel Web a Eagle èi regulátory tøetích stran, podporující komunikaèní protokol LonTalk.
• Konfigurace modulu pomocí LNS plug-in.
• Montáž do rozvadìèù, pojistkových skøíní nebo pøímo na stìnu èi DIN lištu.
• Možnost manuálního pøepínání a konfigurace funkce LED.
• Reléové výstupy: 2x pøepínací a 2x spínací.
2
3
Fyzické výstupy
2x 0..10V + 4x relé
24V moduly
4
5
Napájení
Vac; VA
24; 5
Svorkovnice
pevná
Funkce ruèního
ovládání
–
Indikace
LED
–
24; 5
odnímatelná
6 pøepínaèù
10x stav
Indikace
LED
–
10x stav
Fyzické vstupy
4x NTC20K nebo napìtí/kontakt+
4x rychlý kontakt
4x NTC20K nebo napìtí/kontakt+
4x rychlý kontakt
Objednací èísla
XFC3A06001
XFC3D06001
230V moduly
6
Napájení
Vac; VA
230; 10
Svorkovnice
pevná
Funkce ruèního
ovládání
–
230; 10
odnímatelná
6 pøepínaèù
7
Fyzické vstupy
4x NTC20K nebo napìtí/kontakt +
4x rychlý kontakt
4x NTC20K nebo napìtí/kontakt +
4x rychlý kontakt
Objednací èísla
XFC2A06001
XFC2D06001
Pøíslušenství
8
Impedanèní zakonèovací modul pro LonWorks (FTT10) sbìrnici
XAL-TERM2
Balíèek 8 krytù svorkovnic, pro 230V moduly
XAL-COV-L
LonWorks kombinované vstupnì / výstupní moduly, XFCL Excel Smart I/O Compact
9
Smíšené distribuované moduly XFCL rozšiøují výbìr kombinovaných vstupnì/výstupních modulù a tím
zvyšují variabilitu kontrolérù øady EXCEL 5000 a Excel Web. Jsou vhodné pro instalaci na strategických
místech budovy, tak aby se snížily náklady na kabeláž a práci s ní spojenou. Moduly jsou urèeny pro
nasazení s regulátory Excel 40, Excel 50, Excel 800, Excel Web èi regulátory jiných výrobcù podporující
komunikaci prostøednictvím LON protokolu.
• Konfigurace modulù pomocí vývojového nástroje CARE.
• LonWork servisní tlaèítko a LED na èelním krytu modulu.
• Nastavení až 3 rozdílných spínacích logických tabulek fungujících paralelnì (nezávislá funkce na
regulátoru).
• Montáž do rozvadìèe, DIN-lištu, pojistkové skøínì nebo pøímo na stìnu.
10
11
12
Svorkovnice
pevná
Fyzické vstupy
3x NTC20k nebo 3x napìtí/kontakt + 3x rychlý kontakt
Fyzické výstupy
3x relé se spoleènou zemí
Napájení (Vac; VA)
24; 5
230; 10
13
Objednací èísla
XFCL3A1
XFCL2A1
Pøíslušenství
14
2-18
Balíèek 8 držákù popisovacích štítkù, pro 230V moduly s manuálními pøepínaèi
XAL-COV-L
Impedanèní zakonèovací modul s vyjímatelnou svorkovnicí pro napojení PC s
vývojovým prostøedím pro LonWorks aplikace
XAL-TERM2
http://europe.hbc.honeywell.com
Ovládací panely
Ovládací panely
CentraLine externí HMI pro regulátor Eagle
Externí ovládací panel HMI pro regulator Eagle xxxB31/32. Urèený buï pro montáž do dveøí
rozvadìèe nebo s CLEAHMI-BASE pro montáž na zeï nebo uchycení na magnet. Propojení
pomocí ethernetového kabelu, max. 5 m.
Externí ovládací panel pro regulátor Eagle xxxB31/32.
Popis výrobku
Externí displej pro regulátory Eagle xxxB31/32, montáž do dveøí rozvadìèe
Konzole pro externí displej CLEAHMI21 - pøenosné øešení (držení v ruce),
montáž na zeï nebo uchycení na magnet
Objednací èísla
CLEAHMI21
CLEAHMI-BASE
2
3
Rozšiøující èásti
Kryt svorek pro regulátor Eagle (barva: RAL9011); 10 kusù v balení
MVC-80-AC1
Pøíslušenství pro montáž na pøední dveøe (barva: RAL9011); 10 kusù v balení
MVC-80-AC2
4
Grafický dotykový displej "Touch"
5
Dotykový displej "Touch" je jednoduše ovladatelnou a robustní operaèní jednotkou pro pøístup k
datùm regulátorù øady EXCEL. Poskytuje operátorovi uživatelsky pøijatelné prostøedí ovládatelné
prsty nebo perem panelu, které je souèástí dodávky. Uživatel má možnost pøizpùsobení prostøedí
vytvoøením vlastních listù rychlého náhledu (Fast-access listu) obsahujícího datové body, èasové
programy a parametry.
Vlastnosti:
• barevný TFT grafický dotykový panel, rozmìry 86 x 115 mm
• pøístup chránìn uživatelskými hesly (rùzné operátorské pøístupové úrovnì)
• lokální jazyky: angliètina, francouzština, španìlština, nìmèina, italština, švédština, japonština,
nizozemština
• jednotné operátorské prostøedí pro všechny typy regulátorù EXCEL
• automatická detekce a komunikace s napojenými regulátory
• jednoduchá výmìna stávajících panelù za dotykové "Touch" panely
• možnost zobrazení dat všech regulátorù na sbìrnici
• komunikaèní rozhraní - Ethernet, RS232C, USB
• montáž do dveøí rozvadìèe, IP65
• napájení 24Vac nebo 24Vdc
6
7
8
Objednací èísla
CLMMI00N31
9
Propojovací kabel mezi panelem "Touch"/PC a regulátory XL40-Tiger,
XL50-Pather, Xl100 a XL500
XW585
10
Propojovací kabel mezi panelem "Touch"/PC a regulátorem XL800-Lion
XW885
Kabel
Náhradní díly
Montážní sada grafického displeje CLMMI00N31 do dveøí rozvadìèe vè. pøísluèenství
CLMMI00N31-ACC
11
12
13
14
2-19
Ovládací panely
Grafický dotykový displej CentraLine Touch CLMMI8
Barevný dotykový displej pro použití s webovými grafickými stránkami regulátorù CentraLine AX a
FALCON.
To zahrnuje audio, Wi-Fi a drátové IP pøipojení.
Rozhraní je založeno na procesoru Atom, které bylo speciálnì upraveno pro usnadnìní
nastavování. Využívá vlastní vestavìný Windows XP prohlížeè bìžící v celoobrazovkovém režimu.
2
Vlastnosti:
• 800 x 600 pixelù
• plochý èelní panel a nízký profil
• montáž na stìnu a panel
• napájecí zdroj a montážní sada jsou souèástí dodávky (IP64)
3
Objednací èísla
CLMMI8-1
4
Panel operátora pro regulátory øady EXCEL 5000, CLMMI00N22
5
• Zobrazovací jednotka XI582 slouží k zobrazování a nastavení všech hodnot a parametrù regulátorù
øady Excel 5000 vèetnì žádaných hodnot èi èasových programù. Lze i zobrazit èasové prùbìhy
zvolených velièin, alarmové hlášení a aktuální hodnoty snímaèù a stavy regulaèních armatur
napojených na øídící jednotku.
• Panel je vybaven podsvíceným LCD displejem s možností zobrazit 6 øádkù po 34 znacích. Pro
ovládání se využívá 8 funkèních kláves. Kontrast displeje lze korigovat.
• Možnost zacházení s panelem je chránìna bezpeènostními hesly ve 3 úrovních pøístupu, což zajiš¤uje
ochranu dat pøed nepovolaným zásahem.
6
7
Popis výrobku
Pro regulátory øady EXCEL 5000 , pøenosný model pøípadnì
montáž na dveøe rozvadìèe
Další popis
Panel operátora lze umístit až do vzdálenosti 5 metrù od
regulátoru. V pøípadì nutnosti lze panel instalovat do max.
vzdálenosti 1000m a to za pøedpokladu použití pøevodníkù
RS232/422.
8
Azbuka, evropská a èínská znaková sada
9
Objednací èísla
CLMMI00N22
Kabely
10
11
Propojovací kabel, 5 m, propojení z XI582 do portu RS232 pro regulátory EXCEL 5000
XW582
Propojovací kabel, 5 m, propojení z XI582 do svorek XC5010C nebo XL100C
XW583
5 m dlouhý pøipojovací kabel ze sériového portu PC na port RS232 kontrolérù XL5000
XW585
Propojovací kabel, 5 m, propojení z XI582 do portu RS232 (RJ45) pro regulátor
Excel 800
XW882
Adaptéry
12
Adaptér pro kabel XW882 s konektorem pro napojení do portu RS232 regulátorù
Excel 50/100/500
XW884
Adaptér pro kabel XW582 s konektorem pro napojení do portu B-port regulátorù
Excel 600
XW584
DIN zástrèky
13
5-polová DIN zástrèka - samièka pro montáž do dveøí rozvadìèe
DCE1
5-polová DIN zástrèka - sameèek pro montáž do dveøí rozvadìèe
DCE2
14
2-20
http://europe.hbc.honeywell.com
Pøíslušenství
Pøíslušenství
FTT/LPT impedanèní zakonèovací modul sbìrnice LON
Modul XAL-Term je komfortní zakonèovací modul, které lze namontovat pøímo na DIN-lištu,
obsahuje vstupní a výstupní svorky pro napojení LON sbìrnice a svorky pro jednoduchý pøístup
na sbìrnici (využitelné pro servisní zapojení vývojových programù apod.). Typ zakonèení lze
nastavit propojkami na adaptéru (žádné ukonèení/ volná topologie / sbìrnicová topologie).
Objednací èísla
XAL-TERM2
2
3
4
Transformátor
Krytí
IP00
Vstupní napìtí
220/230 V volitelné, 50Hz
Výstupní napìtí
24Vac
Další popis
S pojistkou. Známka VDE0551.
Provedení
48 VA
144 VA
288 VA
5
Objednací èísla
CRT2
CRT6
CRT12
6
7
Transformátor, 2 sekundární vinutí
8
Krytí
IP00
Vstupní napìtí
230 V, 50Hz
Výstupní napìtí
2 x 24Vac, oddìlené
Další popis
S hlavní pojistkou. Známka VDE0551.
Provedení
144/144 VA
150/250 VA
9
Objednací èísla
CRT6-6
CRT6-12
10
11
12
13
14
2-21
Pøíslušenství - kabely
Pøíslušenství - kabely
Pøehled kabelù
PANTHER/TIGER kabely
Popis výrobku
Kabel pro pøipojení PANTHER/TIGER k CL-Touch/PC
Kabel pro pøipojení z M-bus PANTHER k adaptéru PW3; 1,8 m, RJ45 9 pin sub-D
2
Objednací èísla
XW585
XW586
LION kabely
3
Popis výrobku
Kabel pro pøipojení regulátoru LION k Modemu; 1,8 m, RJ45 9 pin sub-D
Kabel pro pøipojení regulátoruLION k rozhraní CLMMI00N22; 5 m, stínìný,
RJ45 (XW882=XW582+XW586)
Kabel pro pøipojení regulátoru LION k panelu CL-Touch/PC; 3 m, stínìný,
RJ45 (XW885=XW585+XW586)
4
Objednací èísla
XW586
XW882
XW885
Adaptéry pro regulátory s 9 pin sub-D konektorem
5
Popis výrobku
Kabel o délce 0,2 m, stínìný, RJ45 - 9 pin sub-D; XW884 + XW882 (=XW582) pøipojený k
CLMMI00N22 s regulátorem; XW884 + XW885 (=XW585) spojuje PC s regulátorem
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2-22
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
XW884
Vývojové prostøedí
Vývojové prostøedí
COACH AX - Vývojový software pro systém AX (HAWK, LYNX, ARENA AX)
Software COACH AX je vývojový a inženýrský nástroj primárnì urèený pro programování grafické
centrály ARENA AX, regulátoru HAWK a IRC LYNX. Prostøednictvím tohoto softwaruje možné
definovat podporované komunikaèní protokoly, vyèítat datové body z rùzných zaøízení
komunikujících po rùzných protokolech, vytváøet øídící strategiea logiku, nastavovat alarmy, trendy
a historie a následnì vytvoøit grafickou vizualizaci. Pro používání tohoto software je nutné
absolvovat certifikaèní školení.
COACH AX
Popis výrobku
AX Coach - Licence vývojového prostøedí pro koncového uživatele, konfigurace Arena Ax a Hawk,
neomezená platnost
AX Coach - Licence vývojového prostøedí Coach Ax na jeden rok pro systémové integrátory
(všechny funkce)
2
Objednací èísla
CLAXCOACH
3
CLAXCOACHSI
4
CARE - Vývojový software
5
Care
Popis výrobku
Vývojový nástroj CARE 8 Basic s LON a Bacnet bez LNS podporou vè. USB licenèního klíèe
Vývojový nástroj CARE 8 s LON, Bacnet a LNS podporou vè. USB licenèního klíèe
Vývojový nástroj CARE 8 - plná verze
Objednací èísla
CARE-80-BASIC
CL-CARE-80-SI
CARE-80-FULL
6
Rozšíøení a upgrade CARE
Popis výrobku
USB licenèní klíè pro upgrade z CARE 7 na CARE 8
Rozšíøení licence o podporu LNS
Rozšíøení licence o programování LON aplikací
Rozšíøení licence o programování regulátorù XLWEB
Objednací èísla
CL-PROTPLUG-UP
CL-CARE-FU-LNS
CL-CARE-FU-LON
CL-CARE-FU-WEB
7
8
Další software
Popis výrobku
EXCELON LONWORKS NETWORK
XL-online stand alone
Objednací èísla
EXCELON
XL-ONLINE
9
10
11
12
13
14
2-23
2-24
http://europe.hbc.honeywell.com
Individuální prostorová regulace (IRC)
Strana
Komunikativní volnì programovatelné regulátory LYNX
Komunikativní konfigurovatelné regulátory - EXCEL
Nekomunikativní mechanické regulátory FCU
Nekomunikativní elektronické regulátory FCU
Ostatní nekomunikativní regulátory
3-2
3-4
3-10
3-14
3-16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Komunikativní volnì programovatelné regulátory LYNX
Komunikativní volnì programovatelné regulátory LYNX
Komunikativní volnì programovatelné regulátory LYNX (LON/BACnet)
IRC regulátory LYNX jsou vhodné jak pro použití øízení FCU nebo VAV, tak pro univerzální aplikace
HVAC. Každý regulátor komunikuje prostøednictvím LonWorks nebo BACnet MS/TP. Regulátory
jsou podle typu vybaveny univerzálními vstupy pro externí snímaèe, digitálními vstupy, a
analogovými i digitálními výstupy. Všechny regulátory Lynx umožòují pøipojení a komunikaci po
sbìrnici Sylk (pro nástìnné ovladaèe). Tyto regulátory poskytují mnoho funkcí pro systémy
individuální regulace místností a jsou programovatelné prostøednictvím software COACHAX.
2
Univerzální regulátory bez snímaèe tlakové diference a pohonu
3
Fyzické vstupy
Fyzické výstupy
1 univerzální
1 analogové,
2 digitální
2 analogové,
4 digitální
3 analogové,
8 digitálních
1 analogový,
2 digitální
2 analogové,
4 digitální
3 analogové,
8 digitálních
4
4 univerzální
5
6 univerzálních,
4 digitální
1 univerzální
4 univerzální
6
6 univerzálních,
4 digitální
Napájení
Vac; VA
24; 5
BACnet komunikace
Pøipojení k LON-bus
Objednací èísla
–
pøímo pøipojitelný
CLLYUL1012S
24; 5
–
pøímo pøipojitelný
CLLYUL4024S
24; 5
–
pøímo pøipojitelný
CLLYUL6438S
24; 5
pøímo pøipojitelná
–
CLLYUB1012S
24; 5
pøímo pøipojitelná
–
CLLYUB4024S
24; 5
pøímo pøipojitelná
–
CLLYUB6438S
VAV regulátory se snímaèem tlakové diference a klapkovým pohonem 5 Nm
7
8
Fyzické vstupy
Fyzické výstupy
–
4 univerzální
–
2 analogové,
2 digitální
3 analogové,
6 digitálních
–
2 analogové,
2 digitální
3 analogové,
6 digitálních
6 univerzálních,
4 digitální
–
4 univerzální
9
6 univerzálních,
4 digitální
10
Napájení
Vac; VA
24; 9
24; 9
BACnet komunikace
Pøipojení k LON-bus
Objednací èísla
–
–
pøímo pøipojitelný
pøímo pøipojitelný
CLLYVL0000AS
CLLYVL4022AS
24; 9
–
pøímo pøipojitelný
CLLYVL6436AS
24; 9
24; 9
pøímo pøipojitelná
pøímo pøipojitelná
–
–
CLLYVB0000AS
CLLYVB4022AS
24; 9
pøímo pøipojitelná
–
CLLYVB6436AS
VAV regulátory se snímaèem tlakové diference, bez klapkového pohonu
11
Fyzické vstupy
Fyzické výstupy
4 univerzální
2 analogové,
4 digitální
3 analogové,
8 digitálních
2 analogové,
4 digitální
3 analogové,
8 digitálních
6 univerzálních,
4 digitální
4 univerzální
12
6 univerzálních,
4 digitální
13
14
3-2
http://europe.hbc.honeywell.com
Napájení
Vac; VA
24; 5
BACnet komunikace
Pøipojení k LON-bus
Objednací èísla
–
pøímo pøipojitelný
CLLYVL4024NS
24; 5
–
pøímo pøipojitelný
CLLYVL6438NS
24; 5
pøímo pøipojitelná
–
CLLYVB4024NS
24; 5
pøímo pøipojitelná
–
CLLYVB6438NS
Komunikativní volnì programovatelné regulátory LYNX
Konfigurovatelné nástìnné moduly
Nástìnný modul bez ovládacích prvkù - snímaè teploty,
komunikace+napájení Sylk-bus
CLCMTR40
Nástìnný modul bez ovládacích prvkù - snímaè teploty + vlhkosti,
komunikace+napájení Sylk-bus
CLCMTR40-H
Nástìnný modul bez ovládacích prvkù - snímaè teploty + CO2,
komunikace+napájení Sylk-bus
CLCMTR40-C02
Nástìnný modul bez ovládacích prvkù - snímaè teploty + vlhkosti + CO2,
komunikace+napájení Sylk-bus
CLCMTR40-H-CO2
Nástìnný modul s displejem a tlaèítky, komunikace+napájení Sylk-bus,
vestavìný snímaè teploty, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
CLCMTR42
Nástìnný modul s displejem a tlaèítky, komunikace+napájení Sylk-bus,
vestavìný snímaè teploty + vlhkosti, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
CLCMTR42-H
Nástìnný modul s displejem a tlaèítky, komunikace+napájení Sylk-bus,
vestavìný snímaè teploty + CO2, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
CLCMTR42-CO2
Nástìnný modul s displejem a tlaèítky, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavìný
snímaè teploty + vlhkosti + CO2, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
CLCMTR42-H-CO2
Nástìnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus,
vestavìný snímaè teploty, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
CLCMTR71
Nástìnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus,
vestavìný snímaè teploty a vlhkosti, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
CLCMTR71-H
Nástìnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus,
vestavìný snímaè teploty, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání, podpora
èasových programù
CLCMTR75
Nástìnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus,
vestavìný snímaè teploty a vlhkosti, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání,
podpora èasových programù
CLCMTR75-H
2
3
4
5
6
7
Pøíslušenství
Instalaèní box pro modely Micro Lynx (typy .L00., .L10., .L40.)
WB10707/U
8
9
10
11
12
13
14
3-3
Komunikativní konfigurovatelné regulátory - EXCEL
Komunikativní konfigurovatelné regulátory - EXCEL
SERVAL - regulátor pro FCU
Regulátor pro individuální regulaci místností - ovládání 2-trubkových a 4-trubkových FCU,
otopných tìles, podlahového vytápìní a chladicích stropù.
Øízení vytápìní, chlazení, 3-otáèkového ventilátoru a elektrického dohøevu.
2
3
4
5
6
7
8
Výstupní signál vytápìní
triaky (500 mA) konfigurovatelné pro termopohony, PWM nebo
3-bodovou regulaci
Výstupní signál chlazení
triaky (500 mA) konfigurovatelné pro termopohony, nebo 3-bodovou
regulaci
Výstupní signál ventilátoru
3 relé (250V~, 3A)
Výstupní signál na dohøev
relé (250V~, 10A) (6A UL916)
Øídící funkce
pouze vytápìní, pouze chlazení, pøepínání vytápìní/chlazení, vytápìní
a chlazení v sekvenci; pøídavný elektrický dohøev; nastavení mrtvého
pásma
Režimy èinnosti
obsazeno, neobsazeno, pohotovost, otevøené okno, protimrazová
ochrana, porucha ventilátoru, pøepínání léto/zima
Povinné vstupy
analogový vstup snímaèe teploty NTC20k nebo pøídavný XL10
nástìnný modul s vestavìným snímaèem teploty
Volitelné vstupy
Konfigurovatelné programovacím nástrojem COACH nebo CARE:
• 1 digitální vstup nastavitelný jako: okenní kontakt nebo obsazenost
nebo detekce pohybu nebo pøepnutí režimu
• 1 digitální vstup pro okenní kontakt
Autonomní funkce
ano
Možnost komunikace
ano
Typ sbìrnice
LonWorks (R)
LonMark (R) profily
8020
Další popis
Funkce regulátoru jsou konfigurovatelné programovacím nástrojem
COACH nebo CARE od CentraLine, a umožòují pøizpùsobení regulace
pro konkrétní aplikaci.
Napájení
Výstup
Vac; VA na dohøev
230; 6
•
9
10
11
Výstupy
triaku 24Vac
–
4x pro vytápìní/
chlazení
–
Výstupy
triaku 230Vac
4x pro vytápìní/
chlazení
–
Pomocný
výstupní signál
–
Note
–
CLSE1L230
–
–
CLSE1L24
4x pro vytápìní/
chlazení
AO promìnná
rychlost
ventilátoru
AO promìnná
rychlost
ventilátoru
–
–
CLSE2L230
24; 3
•
230; 6
•
230; 6
•
4x pro vytápìní/
chlazení
–
230; 6
–
–
2x pro vytápìní/
chlazení
Pomocné
napájení polní
instrumentace
–
Objednací èísla
CLSE2L24
CLSE3L230
Pøíslušenství
Ochranný kryt svorkovnice - balení 8 kusù
12
13
14
3-4
http://europe.hbc.honeywell.com
XAL-COV-L
Komunikativní konfigurovatelné regulátory - EXCEL
W7704 - Regulátor Excel 12 pro fan-coilové jednotky, osvìtlení a žaluzie
Multifunkèní regulátor pro ovládání fan-coilù (2 nebo 4-trubkové indukèní/fan-coilové jednotky),
osvìtlení a žaluzií je svým rozsahem schopen pokrýt velkou škálu aplikací zónové regulace.
Regulátor lze rychle nastavit a uvést do provozu prostøednictvím LNS Plug-in v kombinaci s
nástrojem CARE nebo jiným softwarovým nástrojem podporujícím práci s LNS.
Øídící funkce
Možnost komunikace
ano
Typ sbìrnice
LonWorks (R)
LonMark (R) profily
2
možnost výbìru 3 standardních aplikací:
• vytápìní/chlazení a 3-rychlostní ventilátor; 2x svìtla vypnuto/
zapnuto a do 2 svìtel možnost stmívání nebo regulace konstantní
hladiny osvìtlení v místnosti; poloha žaluzií
• 3x vytápìní/chlazení a 3-rychlostní ventilátor; 3x svìtla vypnuto/
zapnuto a do 2 svìtel možnost stmívání nebo regulace konstantní
hladiny osvìtlení v místnosti; další volné vstupy a výstupy
ovládané pøes LON
• 2x vytápìní/chlazení a 3-rychlostní ventilátor; 4x svìtla vypnuto/
zapnuto a do 2 svìtel možnost stmívání nebo regulace konstantní
hladiny osvìtlení v místnosti; další volné vstupy a výstupy
ovládané pøes LON
3
4
5
• profil 8501: SCC - Fan Coil (1 objekt)
• profil 3040: Lamp Actuator (2 objekty)
• profil 1060: Occupancy Sensor (1 objekt)
• uzavøená smyèka pohonu Objekt 4: Sunblind Actuator (1 objekt)
Fyzické vstupy
• 7 analogových vstupù pro snímaèe a volièe žádaných hodnot
• 4 digitální vstupy pro tlaèítkové spínaèe svìtel a tlaèítka
manipulace se žaluziemi
Fyzické výstupy
• 2 analogové výstupy pro pohony a/nebo svìtla
• 11 digitálních výstupù (6 triakù, 5 relé) pro 3-bodové pohony,
svìtla, žaluzie a ventilátory
Napájení
Vac; VA
24; 10
230; 20
6
7
Objednací èísla
W7704D1008
W7704D1016
8
9
10
11
12
13
14
3-5
Komunikativní konfigurovatelné regulátory - EXCEL
W7762 - Regulátor Excel 10 pro systémy s vodním ohøevem a chlazením
Regulátor prostorové teploty pro systémy s vodním ohøevem a chlazením. Pokrývá širokou oblast
regulaèních aplikací vèetnì otopných tìles, indukèních jednotek a klimatizaèních jednotek bez
ventilátoru a umožòuje regulaci prostorové teploty za použití rùzných sekvencí vytápìní a chlazení.
Je vhodný pro montáž na stìnu i na jednotku. Topné systémy mohou být vodní nebo elektrické,
chladicí systémy mohou být zásobovány chladnou vodou nebo mohou být kompresorové.
Pro vytápìní a chlazení
2
3
4
Výstupní signál vytápìní
2 triakové výstupy (24V~, 250mA) konfigurovatelné pro termopohon,
PWM, 2-polohovou, 3-bodovou èi nìkolikastupòovou regulaci
Výstupní signál chlazení
2 triakové výstupy (24V~, 250mA) konfigurovatelné pro termopohon,
PWM, 2-polohovou, 3-bodovou èi nìkolikastupòovou regulaci
Øídící funkce
pouze vytápìní, pouze chlazení, pøepínatelný režim vytápìní/chlazení,
vytápìní a chlazení v sekvenci, nastavení mrtvého pásma
Režimy èinnosti
obsazeno, neobsazeno, pohotovost, otevøené okno, protimrazová
ochrana, pøepínání léto/zima
Volitelné vstupy
5
6
7
• 1 digitální vstup konfigurovatelný pro: okenní kontakt, obsazení
místnosti, pohyb
• 1 analogový vstup pro snímaè teploty NTC20k nebo nástìnný
modul XL10 s integrovaným snímaèem teploty
• XL10 nástìnný modul (T7460, T7560) s integrovaným snímaèem
teploty a dalšími funkcemi
• sí¤ový vstup pro snímaè teploty, žádanou hodnotu, obsazení a
další funkce
Autonomní funkce
ano
Možnost komunikace
ano
Typ sbìrnice
LonWorks (R)
LonMark (R) profily
8020
Napájení
24 Vac; 0,5 VA
8
Objednací èísla
W7762B1019
9
10
11
12
13
14
3-6
http://europe.hbc.honeywell.com
Komunikativní konfigurovatelné regulátory - EXCEL
W7763 - Regulátor Excel 10 pro stropní chladící jednotky
Regulátory W7763 výrobní øady Excel 10 jsou urèeny k regulaci stropních chladicích jednotek
(stropního chlazení) s ochranou proti kondenzaci a zajiš¤ují regulaci prostorové teploty za použití
rùzných sekvencí vytápìní a chlazení. Pokrývají širokou oblast regulaèních aplikací vèetnì
otopných tìles, indukèních jednotek a klimatizaèních jednotek bez ventilátorù. Jsou vhodné pro
montáž jak na stìnu, tak pøímo do jednotek.
Pro chlazení stropními chladícími jednotkami a vytápìní otopnými tìlesy.
2
Výstupní signál vytápìní
2 triaky (24V~, 250mA) konfigurovatelné pro termopohony, PWM, 2polohovou, 3-bodovou èi nìkolikastupòovou regulaci
Výstupní signál chlazení
2 triaky (24V~, 250mA) konfigurovatelné pro termopohony, PWM, 2polohovou, 3-bodovou èi nìkolikastupòovou regulaci
Øídící funkce
pouze vytápìní, pouze chlazení, pøepínatelný režim vytápìní/chlazení,
vytápìní a chlazení v sekvenci, regulace na rosný bod, regulace min.
teploty topné vody, nastavení mrtvého pásma
Režimy èinnosti
obsazeno, neobsazeno, pohotovost, otevøené okno, protimrazová
ochrana, pøepínání léto/zima, rosný bod a kondenzace
Povinné vstupy
analogový vstup snímaèe teploty NTC20k nebo pøídavný XL10
nástìnný modul s vestavìným snímaèem teploty
Volitelné vstupy
• 2 univerzální konfigurovatelné vstupy pro okenní kontakt, obsazení
místnosti, kondenzaci, pohyb èi pøepnutí režimu
• 1 analogový vstup pro relativní vlhkost v prostoru
• vstup pro nástìnný modul XL10 (T7460, T7560) s integrovaným
snímaèem teploty a dalšími funkcemi
• sí¤ový vstup pro rosný bod / nebezpeèí kondenzace
• sí¤ový vstup pro teplotní snímaè, žádanou hodnotu, obsazení
místnosti nebo další funkce
Autonomní funkce
ano
Možnost komunikace
ano
Typ sbìrnice
LonWorks (R)
LonMark (R) profily
8020
Napájení
24 Vac; 0,5 VA
Voliè teploty
oC
10 ... 35
- ... +
- ... +
–
3
4
5
6
7
8
Vestavìný teplotní snímaè
Vestavìné tlaèítko obsazení
•
•
–
–
•
•
–
–
Objednací èísla
9
W7763C1024
W7763C1032
W7763D1030
W7763E1003
10
11
12
13
14
3-7
Komunikativní konfigurovatelné regulátory - EXCEL
W7751 - Regulátor Excel 10 pro jednotky s promìnným prùtokem vzduchu (VAV boxy)
2
Regulátory W7751D, F øady Excel 10 se zabudovaným Microbridge snímaèem prùtoku vzduchu
jsou urèené pro regulaci vzduchotechnických zaøízení s promìnným prùtokem vzduchu (VAV
boxy). Regulátory usmìròují proudìní vzduchu VAV-systémù závisle i nezávisle na tlaku. Obecnì
dodávají VAV-systémy do zón pouze chladný vzduch. Regulátory W7751 jsou opatøeny
pøídavnými výstupy k ovládání ohøívaèù vzduchu. Ohøívaèe mohou být elektrické
(nìkolikastupòové) nebo teplovodní s regulací teploty. Pøi dodávce vzduchu a odsávání je v
zónách provádìno vyrovnání tlaku.
Pro pøívodní vzduchovou klapku, ohøívaè a chladiè.
3
Výstupní signál ventilátoru
1 triak konfigurovatelný pro PWM a 2-polohovou regulaci
Výstupní signál na dohøev
1 ... 3 triaky konfigurovatelné pro PWM, 3-bodovou, jedno nebo
nìkolikastupòovou regulaci
4
Výstupní signál ventilu
2 triaky pro 3-bodovou regulaci
Pomocný výstupní signál
1 .. 3 triaky pro až 2 pomocné výstupy nebo 1 pomocný (1 triak) + 1
pulsní (2 triaky)
Øídící funkce
pouze chlazení, pøepínatelný režim vytápìní/chlazení, vytápìní a
chlazení v sekvenci s konstantním nebo plynulým ohøevem, chlazení
/ teplovodní vytápìní v sekvenci s min. ohøevem,
sériový/paralelní ventilátor, plynulá regulace ventilátoru
Funkce ovládání se
2 regulátory
2 VZT kanály s konstantním prùtokem, 2 VZT kanály se smìšováním
a bez smìšování
Režimy èinnosti
obsazeno, neobsazeno, pohotovost, otevøené okno, porucha
ventilátoru, pøepínání léto/zima, noèní provìtrání (ranní nábìh),
vyvìtrání kouøe
5
6
Povinné vstupy
• analogový vstup snímaèe teploty NTC20k nebo pøídavný XL10
nástìnný modul s vestavìným snímaèem teploty
• prùtok vzduchu (impulsní odbìry z VZT)
Volitelné vstupy
• vstupy pro nástìnný modul XL10 (T7460, T7560) s integrovaným
snímaèem teploty a dalšími funkcemi
• sí¤ový vstup pro snímaè teploty, žádanou hodnotu, obsazení a
další funkce
• 1 analogový vstup pro kanálový snímaè teploty (pøívodní nebo
odvodní kanál) nebo prostorový snímaè teploty NTC20k
• 3 konfigurovatelné digitální vstupy pro: okenní kontakt, manuální
pøepínání vytápìní/chlazení, obsazení místnosti nebo alarmové
stavy
7
8
9
10
Autonomní funkce
ano
Možnost komunikace
ano
Typ sbìrnice
LonWorks (R)
LonMark (R) profily
8010
Napájení
24 Vac; 10 VA
Další popis
Zatížení triaku 24Vac, 25...400mA. Maximální zatížení pro všechny
triaky dohromady je 400mA.
11
Provedení
s vnitøní svorkovnicí
s vnìjší svorkovnicí
12
13
14
3-8
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
W7751D2016/U
W7751F2011/U
Komunikativní konfigurovatelné regulátory - EXCEL
W7751H - Regulátor Excel 10 Smart s klapkovým pohonem pro jednotky s
promìnným prùtokem vzduchu (VAV boxy)
Inteligentní akèní èlen W7751H je souèástí øady Excel 10 a je urèen pro vzduchotechnická zaøízení
s promìnným prùtokem vzduchu (VAV boxy). Tento regulaèní celek, obsahující Microbridge
snímaè prùtoku vzduchu a klapkový pohon, umožòuje regulaci proudìní vzduchu nezávisle na
tlaku, a ovládání klapky v závislosti na tlaku. Regulátor W7751H je opatøen dvìma pøídavnými
výstupy k ovládání ventilátoru nebo ohøívaèù vzduchu. Ohøívaèe mohou být nìkolikastupòové
elektrické nebo teplovodní s regulací teploty.
Pro pøívodní vzduchovou klapku, ohøívaè/teplovodní ohøev a ventilátor.
Výstupní signál
2
3
2 triaky (24Vac, 25..400mA) konfigurovatelné na PWM, 3-bodovou
nebo jedno èi nìkolikastupòovou regulaci pro:
• 3-bodový pohon
• 2-stupòový ohøívaè
• 1-stupòový ohøívaè + ventilátor
• 1 ventilátor
4
Øídící funkce
pouze chlazení, pøepínatelný režim vytápìní/chlazení, vytápìní a
chlazení v sekvenci s konstantním nebo plynulým ohøevem, chlazení
/ teplovodní ohøev v sekvenci s min. ohøevem, 2 VZT kanály, 2 VZT
kanály se smìšováním vzduchu
5
Funkce ovládání se
2 regulátory
2 VZT kanály s konstantním prùtokem, 2 VZT kanály se smìšováním
a bez smìšování
Režimy èinnosti
obsazeno, neobsazeno, pohotovost, otevøené okno
6
Povinné vstupy
• analogový vstup snímaèe teploty NTC20k nebo pøídavný XL10
nástìnný modul s vestavìným snímaèem teploty
• prùtok vzduchu (impusní odbìry z VZT)
Volitelné vstupy
• vstup pro nástìnný modul XL10 (T7460, T7560) s integrovaným
snímaèem teploty a dalšími funkcemi
• sí¤ový vstup pro snímaè teploty, žádanou hodnotu, útlum a další
funkce
• 1 analogový vstup konfigurovatelný pro kanálový snímaè teploty
(pøívod, odtah) nebo prostorový snímaè teploty NTC20k
• sí¤ový vstup pro okenní kontakt, obsazenost a vynucení zmìny
stavu
Autonomní funkce
ano
Možnost komunikace
ano
Typ sbìrnice
LonWorks (R)
LonMark (R) profily
8010
Napájení
24 Vac; 6 VA
Krouticí moment
6 Nm
Rozmìry (VxŠxH)
142 mm; 103 mm; 76 mm
Krytí
IP40 pro montáž ve všech polohách
8
9
10
Objednací èísla
W7751H3007
Sada pøídavných spínaèù, 2 spínací kontakty volnì nastavitelné, IP54,
pøipojovací kabel 1m
7
SSW2-1M
11
12
13
14
3-9
Nekomunikativní mechanické regulátory FCU
Nekomunikativní mechanické regulátory FCU
T6370/T6371 - Mechanický termostat pro FCU, 230Vac, 2-trubkové jednotky,
pouze ovládání rychlosti ventilátoru
Mechanický termostat pro FCU.
Pouze pro regulaci rychlosti ventilátoru v soustavách s fan-coilovými jednotkami a malými VZT
jednotkami.
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací kontakty, 230Vac, 4A(odporová zátìž),
2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ano
Funkce ruèního ovládání
pøepínaè zap/vyp
Pøepínaè ventilátoru
1/2/3
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
130 mm; 85 mm; 40 mm
Další popis
Pro automatické pøepínání mezi vytápìním a chlazením v závislosti na
teplotì pøívodní topné vody do FCU je nutné k T6371C pøipojit
pøíložný termostat L641B1004.
7
Vytápìní / chlazení
8
vytápìní nebo chlazení
vytápìní a chlazení
vytápìní a chlazení
9
Režim ruèního ovládání
vytápìní/chlazení
–
vytápìní/chlazení
–
Automatické pøepínání
vytápìní/chlazení
–
–
externí termostat
Objednací èísla
T6371A1019
T6371B1017
T6371C1015
Pøíslušenství
Zarážka pro omezení rozsahu (20 kusù)
F42006646 001
Pøíložný termostat umožòuje automatické pøepínání vytápìní / chlazení s T6371C
L641B1004
10
11
12
13
14
3-10
http://europe.hbc.honeywell.com
Nekomunikativní mechanické regulátory FCU
T6372/T6373 - Mechanický termostat pro FCU, 230Vac, 2-trubkové jednotky,
ovládání ventilu a rychlosti ventilátoru
Nástìnný mechanický termostat FCU jednotek.
Pro øízení ventilu nebo ventilu a rychlosti ventilátoru v aplikacích 2-trubkových FCU jednotek.
Certifikace výrobku
2
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací kontakt 230Vac, 4A(odporová zátìž),
2A(induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
3
o
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 C
Pevná hystereze
1 oC
4
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ano
Funkce ruèního ovládání
Pøepínaè zap/vyp
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
130 mm; 85 mm; 40 mm
Další popis
Modely T6372C a T6373C využívají napojený pøíložný termostat
(L641B1004) k automatickému pøepínání režimù vytápìní/chlazení, v
závislosti na teplotì vody vstupující do fan-coilové jednotky. Model
T6373A1157 vyžaduje ruèní pøepnutí tìchto režimù, pøípadnì
napojení termostatu na centrální pøepínaè režimù ovládající skupinu
jednotek.
Vytápìní / chlazení
vytápìní a chlazení
vytápìní nebo
chlazení
vytápìní nebo
chlazení
vytápìní a chlazení
vytápìní a chlazení
vytápìní a chlazení
Pøepínaè
ventilátoru
–
1/2/3
5
Øízení ventilátoru
Režim ruèního
Automatické
- opakované,
ovládání
pøepínání
spojité vytápìní/chlazení vytápìní/chlazení
oba vytápìní/chlazení
–
spojité
–
–
6
7
Objednací èísla
8
T6372B1032
T6373A1017
1/2/3
spojité
–
–
T6373A1157
1/2/3
1/2/3
1/2/3
spojité vytápìní/chlazení
oba vytápìní/chlazení
spojité
–
–
–
externí termostat
T6373B1015
T6373B1064
T6373C1013
9
10
Pøíslušenství
Zarážka pro omezení rozsahu (20 kusù)
F42006646 001
Pøíložný termostat, který pomocí T6371C umožòuje automatické pøepínání
vytápìní/chlazení
L641B1004
11
12
13
14
3-11
Nekomunikativní mechanické regulátory FCU
T6374/T6375 - Mechanický termostat pro FCU, 230Vac, 4-trubkové jednotky,
ovládání ventilu a rychlosti ventilátoru
Nástìnný mechanický termostat FCU jednotek.
Pro øízení ventilù nebo ventilù a rychlosti ventilátoru v aplikacích 4-trubkových FCU jednotek,
s možností nasazení pro øízení split jednotek a malých VZT jednotek.
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací kontakt 230Vac, 4A(odporová zátìž), 2A(induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ano
Vytápìní / chlazení
vytápìní a chlazení
Jazyk specifikace
vícejazyèné
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
130 mm; 85 mm; 40 mm
Další popis
Modely T6374C a T6375C používají sekvenèní øízení s mrtvým
pásmem 1,5 oC mezi žádanou spínací teplotou pro vytápìní a
chlazení.
Funkce ruèního
ovládání
8
9
Pøepínaè Øízení ventilátoru ventilátoru opakované, spojité
–
Pøepínaè zap/vyp
–
1/2/3
–
spojité
Pøepínaè zap/vyp
Pøepínaè zap/vyp
1/2/3
1/2/3
spojité
spojité
Režim ruèního
ovládání
vytápìní/chlazení
–
vytápìní/ventilátor/
chlazení
vytápìní/chlazení
–
Automatické
pøepínání
vytápìní/chlazení
sekvenèní øízení
–
–
sekvenèní øízení
Objednací èísla
T6374C1004
T6375B1013
T6375B1021
T6375C1003
Pøíslušenství
Zarážka pro omezení rozsahu (20 kusù)
10
11
12
13
14
3-12
http://europe.hbc.honeywell.com
F42006646 001
Nekomunikativní mechanické regulátory FCU
T6376/T6377 - Mechanický termostat pro HVAC aplikace, 230Vac,
ovládání tepelných èerpadel a malých VZT jednotek
Nástìnný mechanický termostat pro HVAC jednotky.
Pro øízení ventilátoru, kompresoru, reverzního ventilu a pøídavného ohøívaèe ve split jednotkách,
tepelných èerpadlech a malých VZT jednotkách.
2
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací kontakt 230Vac, 4A(odporová zátìž), 2A(induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
vytápìní a chlazení
Pøídavný výstup
ventil
Øízení ventilátoru opakované, spojité
oba
Režim ruèního ovládání
vytápìní/chlazení
vytápìní/vypnuto/chlazení
Jazyk specifikace
vícejazyèné
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
130 mm; 85 mm; 40 mm
Další popis
Modely T6376B, T6377B1003, T6377B1011 jsou vhodné pro
ovládání tepelných èerpadel s reverzním ventilem. Modely T6376B,
T6377B1045, T6377B1151 jsou vhodné pro vládání malých VZT
jednotek.
Topné tìlísko
•
–
Teplotnì øízený výstup
ventilátor + kompresor + topné tìleso
ventilátor + kompresor
3
4
5
6
Pøepínaè ventilátoru
auto/trvale zap.
1/2/3+auto/trvale zap
Objednací èísla
T6376B1004
T6377B1011
7
8
9
Pøíslušenství
Zarážka pro omezení rozsahu (20 kusù)
F42006646 001
10
11
12
13
14
3-13
Nekomunikativní elektronické regulátory FCU
Nekomunikativní elektronické regulátory FCU
T6590 - Digitální prostorové termostaty pro FCU
Digitální termostat s displejem pro øízení fan-coilových jednotek.
Digitální prostorové termostaty øady T6590 jsou vhodné pro dvoubodovou P+I regulaci ventilu
pøípadnì ventilu a ventilátoru ve fan-coilových a malých klimatizaèních jednotkách. Moderní,
atraktivní a komplexní nastavení modelu T6590 jsou vhodné pro široký okruh aplikací.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
6
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací kontakty, 230 Vac, 3 A (odporová zátìž), 1 A (induktivní
zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 32 oC
Výstupní signál
Zap/Vyp P+I, 230Vac
Teplotní snímaè
NTC20k
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
98 mm; 147 mm; 30 mm
Napájení
230 Vac; 3 VA
Umístìní èidla
vestavìné
Další popis
Obsahuje následující funkce:
• Servisní režim pro detailní nastavení mnoha parametrù
• Energeticky úsporný režim aktivovatelný externím vstupem
• Nastavitelné mrtvé pásmo pro souèasné ovládání vytápìní i
chlazení
• Nastavitelné omezení min. a max. žádané teploty
• Nastavitelná minimální doba rozepnutí relé (vytápìní nebo
chlazení) napø. pro ochranu kompresoru proti èastému spínání
• V pøípadì ztráty napájení se nakonfigurované hodnoty trvale
uchovají v pamìti EEPROM
• Možnost pøipojení vzdáleného snímaèe referenèní teploty (nìkteré
modely)
7
8
9
Provedení
Pro 2-trubkové systémy
Pro 4-trubkové systémy
10
11
12
13
14
3-14
CE
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
T6590A1000
T6590B1000
Nekomunikativní elektronické regulátory FCU
T6580 - Mechanický regulátor FCU TIREE
Mechanický prostorový termostat pro FCU se zabudovaným teplotním snímaèem
Pro øízení termopohonù ventilù, otáèek ventilátoru a pøídavného elektrického ohøevu.
Modely pro 2 trubkové a 4 trubkové systémy.
• Vytápìní/chlazení, pøípadnì s elektrickým dohøevem (vyžadován snímaè vody)
• pøepínání vytápìní / chlazení
• pouze pro ventilátory
• protimrazová ochrana (pokud je aktivní okenní kontakt)
2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Vstupní signál
volitelný snímaè teploty odvodního vzduchu, snímaè teploty vody,
kontakt pro útlum teploty, okenní kontakt
Výstupní signál
triaky (230V 0,8A) zap/vyp nebo PWM pro termopohony vytápìní
nebo chlazení, spínaèe (230V 1,25A až 3A) pro ventilátory (3otáèkové) a dohøívaè
Napájení
230 Vac; 5 VA
Funkce ruèního ovládání
požadovaná teplota; rychlost ventilátoru auto/vyp/nízká/støední/
vysoká
Rozmìry (VxŠxH)
88 mm; 118 mm; 31 mm
Krytí
IP30
Montáž
pøímo na zeï
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Jazyk specifikace
Instalaèní pøíruèka - anglicky, francouzky, italsky, španìlsky
Popis výrobku
FCU regulátor pro 2/4 trubkové systémy. S tlaèítkem pro pøepínání, komfort/útlum a indikaèní LED;
nastavitelné mrtvé pásmo pro vytápìní/chlazení
FCU regulátor - ekonomická verze. Pouze výstupy on/off pro dvoutrubkový systém.
4
5
6
Objednací èísla
T6580A1008
7
T6580A1016
8
Snímaèe
Teplotní snímaè vratného vzduchu NTC10k
3
RFCA-SR10
9
10
11
12
13
14
3-15
Ostatní nekomunikativní regulátory
Ostatní nekomunikativní regulátory
T4360A - Mechanický prostorový termostat protimrazové
ochrany se spínacími kontakty
Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany.
Používá se pro protimrazovou ochranu budov, vnitøního vybavení a venkovního potrubí.
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Vhodné pro
protimrazovou ochranu
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 20 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ne
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
10(3) A
Jazyk specifikace
angliètina
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
Pro protimrazovou ochranu potrubí je nutné pøipojit pøíložný termostat
na potrubí L641B1004. T4360A reguluje vytápìní v závislosti na
snížené teplotì a L641B vypne vytápìní, když se potrubí ohøeje.
7
Kryt proti nedovolené manipulaci
ano
podporováno
8
Objednací èísla
T4360A1009
T4360A1025
Pøíslušenství
9
Zarážka pro omezení rozsahu (20 kusù)
F42006646 001
Podkladová deska pro montáž do nestandardních krabic
F42007789 001
Sestava protimrazové ochrany, obsahuje T4360A + L641B
K42008628-001
10
11
12
13
14
3-16
http://europe.hbc.honeywell.com
Ostatní nekomunikativní regulátory
T6360 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní nebo
chlazení s pøepínacími kontakty
Mechanický prostorový termostat.
Pro regulaci prostorové teploty v otopných a chladících systémech s plynovým ventilem, zónovým
ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd.
2
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací SPDT kontakty, 230 Vac, vytápìní 10 A (odporová zátìž),
3 A (induktivní zátìž); chlazení 6 A (odporová zátìž), 2 A (induktiní
zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
4
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných
funkcí.
Topné tìlísko
3
Funkce ruèního
ovládání
Funkce
indikátoru
Stupnice
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
pøepínaè zap/vyp
pøepínaè zap/vyp
–
závislé na
pøipojení
–
závislé na
pøipojení
–
vytápìní
sepnuto
–
–
–
–
–
závislé na
pøipojení
5
Jazyk
specifikace
Objednací èísla
–
–
Kryt proti
nedovolené
manipulaci
–
–
vícejazyèný
vícejazyèný
T6360A1004
T6360A1012
–
–
–
–
vícejazyèný
vícejazyèný
T6360B1002
T6360B1010
–
–
–
–
angliètina
angliètina
T6360B1028
T6360B1036
–
1 až 5
–
–
–
–
ano
–
ano
podporováno
–
–
angliètina
angliètina
vícejazyèný
angliètina
vícejazyèný
vícejazyèný
T6360B1069
T6360B1085
T6360B1093
T6360B1168
T6360C1000
T6360C1018
6
7
8
9
10
11
Pøíslušenství
Zarážka pro omezení rozsahu (20 kusù)
F42006646 001
Neprùhledná ochranná krytka termostatu proti poškození
F42007110 001
Prùhledná ochranná krytka termostatu proti poškození
F42007110 002
Podkladová deska pro montáž do nestandardních krabic
F42007789 001
12
13
14
3-17
Ostatní nekomunikativní regulátory
Digitální prostorový termostat DT90
Digitální prostorový termostat vybavený velkým LCD displejem umožòuje jednoduché a pøehledné
ovládání.
Pro regulaci prostorové teploty ve vytápìcích systémech s kotlem, zónovým ventilem, obìhovým
èerpadlem atd.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
6
7
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 8 A (odporová zátìž),
2 A (induktivní zátìž)
Pevná hystereze
0,6 K
Zdroj napájení
bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie
Životnost baterií
minimálnì 1 rok
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Výstupní signál
zap/vyp
Teplotní snímaè
NTC10k
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
88 mm; 83 mm; 32 mm
Další popis
Další vlastnosti:
• atraktivní moderní design, který neruší v žádném interiéru
• jednoduchá obsluha
• nastavování požadované teploty eliminuje nechtìné zadání teploty
a její nechtìnou zmìnu
• v pøípadì vypnutí termostatu se aktivuje funkce protimrazové
ochrany
8
Provedení
Digitální termostat
Digitální termostat s ECO módem
9
10
11
12
13
14
3-18
CE
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
DT90A1008
DT90E1012
Ostatní nekomunikativní regulátory
Bezdrátový prostorový termostat DT92
Termostat DT92 se skládá z termostatu a reléové jednotky, které mezi sebou obousmìrnì
bezdrátovì komunikují. Tento termostat není programovatelný, obsahuje velký LCD displej a je
možno ho ovládat pomocí tøí tlaèítek.
Pro ovládání kotlù, zónových ventilù, èerpadel, termoelektrických pohonù a FCU jednotek.
• termostat obsahuje samouèící se TPI Fuzzy logiku
• nastavitelné pásmo proporcionality
• nastavitelný èas sepnutí/vypnutí
• protimrazová ochrana
• teplotní omezení
• instalaèní mód
• kontrola síly signálu
2
3
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
jednotka relé s SPDT-kontaktem 24..230 Vac, zátìž 5 A odporová,
3 A induktivní; bezpotenciálový kontakt
Zdroj napájení
4
• jednotka relé: 230 V, 1 VA
• napájení termostatu: baterie 2 x 1,5 V AA alkalické
5
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Výstupní signál
zap/vyp
Funkce ruèního ovládání
-vyp/standby, -nastavení, -ECO
Zobrazované funkce
termostat:
• prostorový termostat, nastavení, mód vyp/standby, stav relé,
RF komunikace, mód ECO a èasovaè
• protimrazová ochrana, vnitøní chyba, indikace baterií, indikace
ztráty komunikace
6
Indikace LED
jednotka relé:
• zelená LED pro zobrazení stavu relé zap/vyp, test pøenosu
• èervená LED pro indikaci stavu pøi párování s jednotkou relé,
ztráta komunikace
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
7
8
9
Termostat s reléovou jednotkou
Provedení
základní
s tlaèítkem ECO
Objednací èísla
DT92A1004
DT92E1000
11
Náhradní díly
Bezdrátový digitální pokojový termostat, bez releové jednotky, komunikace se
systémem EvoHome
DTS92A1011
Bezdrátový digitální pokojový termostat, bez releové jednotky, EKO tlaèítko,
komunikace se systémem EvoHome
DTS92E1020
Reléová jednotka bezdrátovì ovládaná, 5(3)A 230V AC (pro systém EvoHome,
bezdrátové termostaty)
BDR91A1000
10
12
13
14
3-19
Ostatní nekomunikativní regulátory
Sedmidenní konfigurovatelný prostorový termostat CM507
2
Termostat CM507 je urèen k èasovì a teplotnì øízené regulaci otopných systémù domù a bytù.
Lze jej využít ve spojení s plynovými, olejovými a kombinovanými kotli. Termostat CM507 má velký
LCD displej a jednoduché rozmístìní ovládacích prvkù umožòující snadnou instalaci a obsluhu.
Zaøízení je vhodné pro uživatele, kteøí touží po pøesné a spolehlivé regulaci teploty s možností
programování a jednoduchého ovládání.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles v otopných
systémech.
3
Zdroj napájení
Bateriové napájìní, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie - souèástí dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Spínací SPST kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A
(odporová zátìž), 0,5..2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
88,5 mm; 133 mm; 26 mm
Standardní èasový
formát displeje
24 h
4
5
6
7
8
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Provedení
7-denní programovatelný termostat CM507
Další popis
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Servisní režim pro nastavení
Sedmidenní program
9
Objednací èísla
CMT507A1007/U
10
11
12
13
14
3-20
http://europe.hbc.honeywell.com
Ostatní nekomunikativní regulátory
7-denní konfigurovatelný prostorový termostat CM707
Termostat CM707 je konfigurovatelný prostorový termostat s týdenním programem. Termostat se
vyznaèuje snadnou instalací, pøehledným LCD displejem a jednoduchou obsluhou. Nastavení
termostatu umožòuje 4 teplotní zmìny bìhem jednoho dne.
Termostat se používá k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových
èerpadel, termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles v
otopných systémech.
2
Zdroj napájení
Bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie - souèástí dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A
(odporová zátìž), 0,5..2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
4
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
88,5 mm; 133 mm; 26 mm
Standardní èasový
formát displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
3
5
6
7
• Èasový program je uložen v pamìti EEPROM
• Servisní režim pro detailní nastavení
8
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT707A1011
9
10
11
12
13
14
3-21
Ostatní nekomunikativní regulátory
Bezdrátový 7-denní konfigurovatelný prostorový termostat CM727RF
Termostat CM727 je bezdrátový konfigurovatelný prostorový termostat s týdenním programem.
Termostat se vyznaèuje snadnou instalací, pøehledným LCD displejem a jednoduchou obsluhou.
Nastavení termostatu umožòuje 4 teplotní zmìny bìhem jednoho dne. Provedení regulátoru
umožòuje bezdrátovou komunikaci mezi termostatem a reléovou jednotkou, která je souèástí
balení.
Používá se k ovládání kombinovaných plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles (<10A).
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zdroj napájení
Pokojová jednotka CM727: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické
baterie jsou souèástí dodávky; reléová jednotka: sí¤ové napájení
230 V, 50 Hz
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporovì, 3 A induktivnì
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování
Tøída pøijímaèe 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 35 oC
Øídící funkce
Fuzzy logika
Teplotní nastavení pro den
6
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Dovolená
ano
Optimalizace
ne
Standardní èasový
formát displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Provedení
Bezdrátový 7-denní programovatelný termostat se spec. módy
CM727
Další popis
Možnost nastavení až 4 nezávislých teplotních zmìn bìhem jednoho
dne
• Každá pokojová jednotka mùže být navázána na nìkolik reléových
jednotek (napø. pro regulaci nìkolik a topných panelù)
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Pøednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou
jednotkou a reléovou jednotkou
• Servisní režim pro detailní nastavení
11
12
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT727D1016
13
Reléová jednotka BDR91
Reléová jednotka s možností manuálního vypnutí
14
3-22
http://europe.hbc.honeywell.com
BDR91A1000
Ostatní nekomunikativní regulátory
7-denní konfigurovatelný prostorový termostat CM907
Termostat CM907 je konfigurovatelný prostorový termostat s týdenním programem. Termostat se
vyznaèuje snadnou instalací, pøehledným a podsvíceným LCD displejem a jednoduchou obsluhou.
Nastavení termostatu umožòuje 6 teplotních zmìn bìhem jednoho dne.
Termostat se používá k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových
èerpadel, termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles nebo pro
vzduchotechnické jednotky.
Zdroj napájení
Bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA, alkalické baterie jsou souèástí
dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..8 A
(odporová zátìž), 0,5..3 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Teplotní nastavení pro den
6 nezávislých teplotních nastavení
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
89 mm; 133 mm; 26 mm
Dovolená
ano
Optimalizace
ano
Standardní èasový
formát displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Displej
Èesky/Slovensky/Polsky
Další popis
2
3
4
5
6
7
8
• Podsvícený LCD displej
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Vstup pro pøipojení oddìleného teplotního èidla nebo èidla
venkovní teploty
• Vstup pro pøipojení telefonního terminálu
• Servisní režim pro detailní nastavení
9
10
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT907A1074
11
Pøíslušenství
Oddìlené teplotní èidlo pro CM907
F42010972 001
Èidlo venkovní teploty pro CM907
F42010971 001
Svorkovnice pro pøipojení telefonního terminálu k CM907
F42010977 001
12
13
14
3-23
Ostatní nekomunikativní regulátory
Bezdrátový 7-denní konfigurovatelný prostorový termostat CM927RF
2
Termostat CM927 je bezdrátový konfigurovatelný prostorový termostat s týdenním programem.
Termostat se vyznaèuje snadnou instalací, pøehledným a podsvíceným LCD displejem a
jednoduchou obsluhou. Nastavení termostatu umožòuje 6 teplotních zmìn bìhem jednoho dne.
Provedení regulátoru umožòuje bezdrátovou komunikaci mezi termostatem a reléovou jednotkou,
která je souèástí balení.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles nebo pro
vzduchotechnické jednotky.
3
Zdroj napájení
Pokojová jednotka CMT927B: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA
Alkalické baterie jsou souèástí dodávky; Reléová jednotka: sí¤ové
napájení 230 V, 50 Hz
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporovì, 3 A induktivnì
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování
Tøída pøijímaèe 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 35 oC
4
5
6
7
8
9
10
Øídící funkce
Fuzzy logika
Teplotní nastavení pro den
6
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Dovolená
ano
Optimalizace
ano
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Displej
Èesky/Slovensky/Polsky
Další popis
11
• Podsvícený LCD displej
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Pøednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou
jednotkou a reléovou jednotkou
• Servisní režim pro detailní nastavení
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT927A1072
12
Reléová jednotka BDR91
Reléová jednotka s možností manuálního sepnutí
13
BDR91A1000
Pokojová jednotka CMS927B
7-denní prostorový termostat (Cz, Sk, Pol verze)
14
3-24
http://europe.hbc.honeywell.com
CMS927B1072
Ostatní nekomunikativní regulátory
Digitální konfigurovatelný OpenTherm regulátor CR04
Pokojové jednotky série CR04 pøedstavují novou generaci digitálních pokojových jednotek s
konfigurovatelným pokojovým regulátorem teploty využívající komunikaèní protokol OpenTherm.
Tyto jednotky mohou být použity jako hlavní souèást systému a nebo jako pøíslušenství k
systémùm, vybavených odpovídajícím rozhraním pro komunikaci s tímto typem jednotek.
Používá se k ovládání kotlù využívající komunikaèní protokol OpenTherm.
Zdroj napájení
Regulátor je napájen z kotle.
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Provedení
Digitální programovatelný openTherm regulator CR04
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
7-denní vytápìcí program, 7-denní program pro ohøev TUV
• zobrazení provozních stavù kotle
• 3 nastavitelné teplotní úrovnì, diagnostika poruch
• 5 základních topných programù pøednastavených z výroby
• možnost okamžité zmìny teploty
• automatický a ruèní provoz a režim vypnutí s protimrazovou
ochranou
• dálková kontrola a programování parametrù kotle, napájení
regulátoru z kotle
• dvouvodièové propojení s kotlem bez polarity
• ekvitermní funkce, optimalizace startu kotle
2
3
4
5
6
7
8
Sedmidenní program
Objednací èísla
CR11006
9
10
11
12
13
14
3-25
3-26
http://europe.hbc.honeywell.com
Konfigurovatelné regulátory
Ekvitermní regulátory pro vytápìní
Kaskádový øadiè kotlù AX
Strana
4-2
4-4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ekvitermní regulátory pro vytápìní
Ekvitermní regulátory pro vytápìní
Ekvitermní regulátor SMILE pro vytápìní a výmìníkové stanice
Ekvitermní regulátor SMILE je konfigurovatelný regulátor s mikroprocesorem a velkým
podsvíceným displejem. Regulátor SMILE se konfiguruje prostøednictvím parametrù, které jsou
pøímo pøístupné v menu regulátoru.
Regulátor SMILE je vhodný pro všechny aplikace lokálního a dálkového
vytápìní, které obsahují:
• pøímý topný okruh a/nebo smìšovací topné okruhy
• libovolnými kotli (podpora komunikace OpenTherm)
• ohøevem teplé vody (TUV)
• ventilem na výmìníkové stanici
2
3
4
5
6
Nastavení
Nastavení regulátoru pro zvolené aplikace je možné zadáním èísla
hydraulického schématu nebo bez zadání èíselného kódu pouze
úpravou parametrù.
Režimy èinnosti
Vytápìní s èasovým programem a bez èasového programu, útlumový
režim, letní provoz, manuální režim, režim automatického ovládání
Funkce hodin
Vytápìní s vlastním týdenním èasovým programem, ohøev teplé vody
s týdenním èasovým programem, 15 prázdninových period
Krytí
IP30
Maximální teplota okolí
50 oC
Napájení
230 Vac; 5,8 VA
Baterie
obsahuje 3VLi
Popis sbìrnicového systému
7
Fyzické výstupy
Reléové SPST spínací výstupy s max. zatížením 2A, 250V
• Standardní reléové výstupy jsou vhodné pro ovládání èerpadel a
pohonù smìšovacích ventilù. Pohony smìšovacích ventilù
vyžadují 2 výstupy.
• Funkce volitelných výstupù je závislá na nastavení parametrù
8
Typy pøipojitelných snímaèù
NTC 20 kohm
Další popis
Jeden vstup na regulátoru mùže být použit jako impulsní. Tímto
zpùsobem mùže být napø. zaznamenáván poèet provozních hodin.
9
10
Výstup kotle
Topný okruh
–
1x: smìšovací ventil
+ èerpadlo
1x: smìšovací ventil
+ èerpadlo; èerpadlo
1x: smìšovací ventil
+ èerpadlo; èerpadlo
2x: smìš. ventil
+ èerpadlo; èerpadlo
jedno/
dvoustupòový
jedno/
dvoustupòový
jedno/
dvoustupòový
11
12
13
14
4-2
• Honeywell sbìrnicový systém s max. 5 SMILE regulátory a
3 pokojovými jednotkami pro nastavení žádané teploty na každý
regulátor; max. délka sbìrnice 100 m; regulátor lze využívat
autonomnì.
• OpenTherm pro všechny modely, kromì SDC3-40..
http://europe.hbc.honeywell.com
Teplá
užitková voda
–
Pøídavný
výstup
–
Fyzické vstupy
Objednací èísla
4 (1 var.)
SDC3-40PM
nabíjecí
èerpadlo
nabíjecí
èerpadlo
nabíjecí
èerpadlo
–
6 (SDC 1v DHC 3v)
SDC7-21PM
2 variabilní
11 (3 var.)
SDC9-21PM
2 variabilní
12 (3 var.)
SDC12-31PM
Ekvitermní regulátory pro vytápìní
Montáž na zeï, HxWxD = 96x285x90 mm; Displej a dokumentace: Nìmecky, Francouzsky,
Anglicky, Holandsky; 11 dalších jazykù je také podporováno
Výstup kotle
Topný okruh
jednostupòový
èerpadlo
– 1x: smìšovací ventil +
èerpadlo
jedno/ 1x: smìšovací ventil +
dvoustupòový
èerpadlo; èerpadlo
jedno/ 1x: smìšovací ventil +
dvoustupòový
èerpadlo; èerpadlo
jedno/
2x: smìš. ventil +
dvoustupòový
èerpadlo; èerpadlo
Teplá
užitková voda
nabíjecí
èerpadlo
–
Pøídavný
výstup
–
Fyzické vstupy
Objednací èísla
4 (1 var.)
SDC3-10WM
–
4 (1 var.)
SDC3-40WM
nabíjecí
èerpadlo
nabíjecí
èerpadlo
nabíjecí
èerpadlo
–
6 (SDC 1v DHC 3v)
SDC7-21WM
2 variabilní
11 (3 var.)
SDC9-21WM
2 variabilní
12 (3 var.)
SDC12-31WM
2
3
4
Montáž do panelu, VxŠxH = 96x144x75 mm; Jazykové verze a dokumentace: Rumunština,
Ruština, Polština, Maïarština, Èeština, Tureètina, Angliètina
Výstup kotle
Topný okruh
jednostupòový
èerpadlo
– 1x: smìšovací ventil +
èerpadlo
jedno/ 1x: smìšovací ventil +
dvoustupòový
èerpadlo; èerpadlo
jedno/ 1x: smìšovací ventil +
dvoustupòový
èerpadlo; èerpadlo
jedno/
2x: smìš. ventil +
dvoustupòový
èerpadlo; èerpadlo
Teplá
užitková voda
nabíjecí
èerpadlo
–
Pøídavný
výstup
–
Fyzické vstupy
Objednací èísla
4 (1 var.)
SDC3-10N
–
4 (1 var.)
SDC3-40N
nabíjecí
èerpadlo
nabíjecí
èerpadlo
nabíjecí
èerpadlo
–
6 (SDC 1v DHC 3v)
SDC7-21N
2 variabilní
11 (3 var.)
SDC9-21N
2 variabilní
12 (3 var.)
SDC12-31N
6
7
Snímaèe teploty
Snímaè venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60°C, IP30
AF20
Pøíložný / venkovní snímaè teploty NTC20k
T7414C1012
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, rozsah 0 až 110°C, IP30
VF20A
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 135mm, NTC20k, -25...130°C
VF20T
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 300mm, NTC20k, -25...130°C
VF20L
Kotlový snímaè teploty vody NTC20k, rozsah -20..100°C, IP62
KTF20
Prostorový snímaè teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30, montáž na zeï
RF20
8
9
10
Prostorová jednotka s teplotním snímaèem, noèní, denní a auto spínaè
Prostorová jednotka pro východní Evropu
SDW10EE
11
Digitální prostorová jednotka, teplotní snímaè, pøístup k funkcím regulátoru
Digitální prostorová jednotka pro východní Evropu
5
SDW30N
Pøíslušenství pro montáž
12
Pøipojovací modul SMILE pro montáž na stìnu
SWS-12
Pøipojovací modul SMILE pro montáž do panelu
SCS-12
Redukovaný rám pro vyøíznuté panely ZG52 /53 /55 / 82 /85 nebo
ZG215 /215V /252 /254
SRR
Svorkovnice pro jeden regulátor Smile (N-Verze)
TBS-smile-1kit
13
14
4-3
Kaskádový øadiè kotlù AX
Kaskádový øadiè kotlù AX
Ekvitermní regulátor a kaskádový øadiè kotlù AX
Øada ekvitermních regulátorù AX je vhodná pro regulaci malých a støedních kotelen èinžovních
domù, komerèních budov a výrobních prostor, s možností pružného rozšiøování systému o další
zdroje tepla a topné okruhy. Regulátor umožòuje využití mnoha speciálních funkcí a nastavení,
které zvyšují komfort, hospodárnost a spolehlivost øízení otopných soustav. Možnost dálkového
monitorování celého systému øeší bez kompromisù øízení bezobslužných kotelen. Archivace
provozních údajù umožní servisním organizacím velmi snadnou diagnostiku pøípadných poruch v
kotelnì. Regulátor AX5100HG mùže být použit pro regulaci kaskády kotlù, pøímého topného
okruhu, smìšovaného okruhu, cirkulaèního èerpadla a ohøevu teplé vody (TUV).
Hlavní rysy:
• Jednoduché ovládání pomocí 4 tlaèítek a dvouøádkového podsvíceného LCD displeje
• Jednoduchá a intuitivní struktura menu
• 6 výstupních relé (beznapì¤ové kontakty)
• 8 vstupù (analogové i digitální)
• Ukládání individuálních funkcí
• Použitelné samostatnì i jako souèást soustavy (XIB bus sbìrnice)
• LED indikátor stavu relé (otevøeno / uzavøeno)
• Dálkové øízení (modem)
• Informace o poruchách (fax spojený s PC)
2
3
4
5
6
7
8
Maximální teplota okolí
40 oC
Napájení
230 Vac; 6 VA
Popis sbìrnicového systému
XIB Bus
Fyzické výstupy
6
Typy pøipojitelných snímaèù
NTC 10kOhm
Certifikace výrobku
CE
Rozmìry (VxŠxH)
165 mm; 205 mm; 55 mm
Montáž
Nástìnné provedení
Hmotnost
700 g
Ekvitermní regulátor AX
Popis výrobku
Kaskádový øadiè AX5100HG (kompletní sada vèetnì èidel)
Zónový regulátor AX5112ZN (kompletní sada vèetnì èidel)
9
10
11
12
13
14
4-4
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
E.Y5100HG-T_U1
E.Y5112ZN-T_U1
Snímaèe a nástìnné moduly do interiéru Strana
Komunikativní nástìnné moduly se sbìrnicí SYLK
Snímaèe teploty
Kombinované snímaèe teploty a vlhkosti
Snímaèe CO2
Snímaèe kvality ovzduší
Ovládací nástìnné moduly
5-2
5-3
5-4
5-5
5-7
5-8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Komunikativní nástìnné moduly se sbìrnicí SYLK
Komunikativní nástìnné moduly se sbìrnicí SYLK
Nástìnný modul øady TR4x
CLCMTR40 (bez displeje) a CLCMTR42 (s displejem) jsou nástìnné moduly komunikující po
dvoudrátové (na polaritì nezávislé) sbìrnici Sylk s volnì programovatelnými regulátory LYNX.
Mohou být konfigurovány pomocí vývojového prostøedí COACH AX.
CLCMTR40/42 jsou jednoduché teplotní nástìnné moduly se základním požadovanou teplotou,
možností pøepsání a nastavení otáèek ventilátoru. Jsou navrženy pro širokou škálu aplikací.
K dispozici je i varianta s èidlem pro mìøení koncentrace CO2.
2
3
Krytí
IP30
Pracovní teplota
0 ... 50 oC
Popis výrobku
Nástìnný modul bez ovládacích prvkù - snímaè teploty, komunikace+napájení Sylk-bus
Nástìnný modul bez ovládacích prvkù - snímaè teploty + vlhkosti, komunikace+napájení Sylk-bus
Nástìnný modul bez ovládacích prvkù - snímaè teploty + CO2, komunikace+napájení Sylk-bus
Nástìnný modul bez ovládacích prvkù - snímaè teploty + vlhkosti + CO2, komunikace+napájení
Sylk-bus
Nástìnný modul s displejem a tlaèítky, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavìný snímaè teploty,
zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
Nástìnný modul s displejem a tlaèítky, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavìný snímaè teploty
+ vlhkosti, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
Nástìnný modul s displejem a tlaèítky, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavìný snímaè teploty
+ CO2, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
Nástìnný modul s displejem a tlaèítky, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavìný snímaè teploty
+ vlhkosti + CO2, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
4
5
6
Objednací èísla
CLCMTR40
CLCMTR40-C02
CLCMTR40-H
CLCMTR40-H-CO2
CLCMTR42
CLCMTR42-CO2
CLCMTR42-H
CLCMTR42-H-CO2
7
Nástìnný modul øady TR7x
Øada CLCMTR7x jsou nástìnné moduly komunikující po dvoudrátové, na polaritì nezávislé
sbìrnici Sylk s volnì programovatelnými regulátory LYNX. Všechny modely mají zabudovaný
prostorový snímaè teploty a LCD panel se tøemi tlaèítky a dvìma nahoru/dolù nastavovacími
tlaèítky. Modely CLCMTR7x-H mají navíc zabudovaný snímaè vlhkosti. Nástìnné moduly mohou
být nakonfigurovány pomocí SW COACH AX.
8
Montáž zaøízení
9
pro vnitøní prostøedí
Popis výrobku
Nástìnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavìný snímaè
teploty, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
Nástìnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavìný snímaè
teploty a vlhkosti, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání
Nástìnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavìný snímaè
teploty, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání, podpora èasových programù
Nástìnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavìný snímaè
teploty a vlhkosti, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání, podpora èasových programù
10
11
12
13
14
5-2
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
CLCMTR71
CLCMTR71-H
CLCMTR75
CLCMTR75-H
Snímaèe teploty
Snímaèe teploty
Prostorový snímaè teploty, Economy
Krytí
IP30
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
6 ... 40 oC
2
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
56 mm; 46 mm; 19,3 mm
Svorky
2
Svorkovnice
s pružinou
Další popis
T7470A1009 je dodáváno v balení po 5 kusech.
3
Objednací èísla
T7470A1009
4
5
Prostorový snímaè teploty
Krytí
IP30
Pracovní teplota
10 ... 40 oC
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 99 mm; 30 mm
Teplotní snímaè
NTC20k
2 x NTC20k
6
Svorky
2
3
Objednací èísla
RF20
DRF20-S
7
8
Prostorový snímaè teploty, CentraLine
Krytí
IP30
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
6 ... 40 oC
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 104 mm; 33 mm
Svorky
2
9
10
Objednací èísla
CLCM1T11N
11
12
13
14
5-3
Kombinované snímaèe teploty a vlhkosti
Kombinované snímaèe teploty a vlhkosti
Prostorový snímaè relativní vlhkosti a teploty
2
3
4
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
10 ... 40 oC
Relativní vlhkost
5 ... 90 %rh
Snímaè vlhkosti
kapacitní
Výstupní signál relativní vlhkosti
0 až 10 V DC
Napájení
24 Vacdc; 0,15 VA
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 99 mm; 30 mm
Svorky
5
Objednací èísla
T7560C1006
5
Prostorový snímaè relativní vlhkosti a teploty, CentraLine
6
7
8
Krytí
IP30
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
6 ... 40 oC
Relativní vlhkost
20 ... 95 %rh
Snímaè vlhkosti
kapacitní
Výstupní signál relativní vlhkosti
0 až 10 V DC
Napájení
24 Vacdc; 0,15 VA
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 104 mm; 33 mm
Svorky
4
Další popis
centrální ovládání žádané hodnoty
9
Objednací èísla
CLCM1H112
10
Prostorový snímaè relativní vlhkosti a teploty
Kombinovaný snímaè teploty a vlhkosti s rùznými snímacími teplotními elementy.
11
12
13
Certifikace výrobku
IEC751 tøída B pro snímaè Pt1000
Krytí
IP30
Relativní vlhkost
5 ... 95 %rh
Snímaè vlhkosti
kapacitní
Výstupní signál relativní vlhkosti
0 až 10 V DC
Napájení
24 Vac; 0,48 VA
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
130 mm; 80 mm; 34 mm
Teplotní snímaè
–
Pt1000
NTC20k
–
14
5-4
http://europe.hbc.honeywell.com
Výstupní signál
–
–
–
teplota: 0..10V=
Pracovní teplota (oC)
–
0 ... 50
0 ... 50
0 ... 50
Objednací èísla
H7012A1010
H7012B1008
H7012B1024
H7012B1030
Snímaèe CO2
Snímaèe CO2
Prostorový snímaè CO2
Prostorový snímaè pro sledování koncentrace CO2 v prostoru s možností napojení dalších zaøízení
pro pøípadné provìtrávání.
Indikace LED
Výstupní signál
indikátor CO2
2
• CO2: 0..10 V pro 0..2000 ppm (výchozí nastavení) nebo
0..3000 ppm
• teplota: 0..10 V
Napájení
24 Vac; 2 VA
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 99 mm; 30 mm
Další popis
Automatická základní kalibrace a rychlé kalibraèní možnosti.
3
Objednací èísla
C7110C1001
5
Nástìnný modul s možností snímání teploty a CO2
Pro snímání a regulaci koncentrace CO2 v ovzduší a snímání prostorové teploty. Nástìnné moduly
jsou pøímo pøipojitelné k regulátorùm øady EXCEL 5000 pøípadnì XL12.
Indikace LED
6
obsazenost
Krytí
IP30
Výstupní signál
CO2: 0..10 V pro 0..2000 ppm (výchozí nastavení) nebo 0..3000
ppm
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
10 ... 35 oC
Voliè teploty
-5 ... 5 oC
Pøídavný voliè
12 ... 30 oC
Obsazenost
auto/bypass
Napájení
24 Vac; 2 VA
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 99 mm; 30 mm
Další popis
7
8
9
• Voliè žádané hodnoty je dodáván s nástìnným modulem ve
ètyøech provedeních a to modrý a bílý, s relativní a absolutní
stupnicí.
• Automatická zakladní kalibrace a rychlé kalibraèní možnosti.
10
Objednací èísla
C7110D1009
PC kabel(PC software pro konfiguraci na vyžádání od Honeywell)
4
11
HDI10
12
13
14
5-5
Snímaèe CO2
Nástìnný modul s možností snímání teploty a CO2, CentraLine
Pro snímání a regulaci koncentrace CO2 v ovzduší a snímání prostorové teploty. Nástìnné moduly
jsou pøímo pøipojitelné k regulátorùm øady EXCEL 5000. Kromì základných vlastností nástìnných
modulù (nastavení žádané hodnoty, tlaèídko obsazení, snímání teploty) obsahují i snímaè C02.
2
Krytí
IP30
Výstupní signál
signál snímaèe CO2 je konfigurovatelný na analogový èi digitální
výstup
• 0..10V pro 0..2000 ppm (pøednastaveno)
• 0..10 V nebo 2..10 V pro 0..2000 ppm nebo 0..3000 ppm
(konfigurovatelné)
Napájení
24 Vacdc; 2,8 VA
3
4
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 104 mm; 33 mm
Teplotní
snímaè
5
–
NTC20k
6
Pracovní
teplota
oC
–
6 ... 40
Voliè
teploty
K
–
-5 ... 5
Pøídavný
voliè
oC
–
12 ... 30
Obsazenost
–
auto/bypass
Svorky
Indikace
LED
3 indikace CO2
7
obsazenost
Objednací èísla
CLCM1C155
CLCM4C155
Pøíslušenství
Neprùhledný kryt korekèního koleèka proti neoprávnìné zmìnì (25 kusù)
WMSPS-2
PC kabel rozhraní (PC software na vyžádání)
HDI10
7
8
9
10
11
12
13
14
5-6
http://europe.hbc.honeywell.com
Snímaèe kvality ovzduší
Snímaèe kvality ovzduší
Snímaè kvality ovzduší
Snímaè kvality ovzduší se používá pro detekci nepøíjemných zápachù, cigaretového kouøe a
výparù produkovaných materiály použitými v nábytku, kobercích, malbì, lepidlech apod.
Krytí
III dle EN60730-1I IP30 dle EN60529
Výstupní signál
0..10Vdc
Napájení
24 Vacdc; 1 VA
2
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 99 mm; 30 mm
Další popis
na snímaèi lze nastavit výstupní odchylku a funkci LED kontrolky.
3
Objednací èísla
C7110A1010
Snímaè kvality ovzduší, CentraLine
5
Snímaè kvality ovzduší se používá pro detekci nepøíjemných zápachù, cigaretového kouøe a
výparù produkovaných materiály použitými v nábytku, kobercích, malbì, lepidlech apod.
Krytí
IP30
Výstupní signál
0..10Vdc
Napájení
24 Vacdc; 1 VA
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 104 mm; 33 mm
Indikace LED
indikace kvality vzduchu
Další popis
Na snímaèi lze nastavit výstupní odchylku.
4
6
7
Objednací èísla
CLCMNA172B
8
9
10
11
12
13
14
5-7
Ovládací nástìnné moduly
Ovládací nástìnné moduly
Nástìnné moduly pro regulátory EXCEL 5000, s displejem
Snímaèe prostorové teploty s displejem pro regulátory øady Excel 10, 12 a Excel 50..800. Nástìnné
moduly dále mohou být vybaveny volièem žádané teploty, tlaèítkem obsazenosti, pøepínaèem
rychlosti ventilátoru a pøepínaèem režimù. Model se snímaèem relativní vlhkosti.
2
Zobrazované funkce
3
4
5
prostorová teplota, nastavená teplota, obsazenost, rychlost
ventilátoru
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
10 ... 40 oC
Voliè teploty
-5 ... 5 oC
Pøídavný voliè
12 ... 30 oC
Obsazenost
zap/vyp
Pøepínaè ventilátoru
možnost konfigurace
Napájení
24 Vac; 2 VA
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 99 mm; 30 mm
Další popis
Možnosti konfigurace:
• poèet rychlostí ventilátoru
• relativní/absolutní stupnice volièe
• povolení/zakázání zabrazování teploty místnosti
• jednotky teploty (°C/°F)
6
Relativní
vlhkost
%rh
–
–
–
5 ... 90
5 ... 90
5 ... 90
7
8
Snímaè
vlhkosti
Výstupní signál
relativní vlhkosti
Svorky
Provedení
–
–
–
kapacitní
kapacitní
kapacitní
–
–
–
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
7
7
7
8
8
8
modrý voliè/tlaèítko
bílý voliè/tlaèítko
bílý voliè/tlaèítko/°F
modrý voliè/tlaèítko
bílý voliè/tlaèítko
bílý voliè/tlaèítko/°F
Objednací èísla
T7560A1000
T7560A1026
T7560A1018
T7560B1008
T7560B1024
T7560B1016
Pøíslušenství
9
LON/BACnet karta
T7460LONJACK
Kryt pro voliè/tlaèítko T7560 (50 kusù)
T7560BLINDS
Náhradní díly
10
11
Zaslepovací kryt, modrý (25 kusù)
WMSPS-1
Zaslepovací kryt, bílý (25 kusù)
WMSPS-2
Kulatý kryt, modrý (25 kusù)
WMSPS-3
Kulatý kryt, bílý (25 kusù)
WMSPS-4
Koleèko pro nastavení žádané hodnoty, modré, bez potisku (25 kusù)
WMSPS-5
Koleèko pro nastavení žádané hodnoty, bílé, bez potisku (25 kusù)
WMSPS-6
12
13
14
5-8
http://europe.hbc.honeywell.com
Ovládací nástìnné moduly
Nástìnné moduly pro regulátory Excel 10, 12 a Excel 5000
Snímaèe prostorové teploty pro regulátory øady Excel 10, 12 a Excel 50..800. Nástìnné moduly
dále mohou být vybaveny volièem žádané teploty, tlaèítkem obsazenosti a pøepínaèem rychlosti
ventilátoru.
Indikace LED
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
10 ... 35 oC
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 99 mm; 30 mm
Další popis
Modely s volièem teploty jsou dodávány ve ètyøech provedeních;
bílé a modré, relativní a absolutní stupnice.
Voliè teploty
oC
–
-5 ... 5
-5 ... 5
-5 ... 5
-5 ... 5
-5 ... 5
2
Rosvícená LED dioda popø. blikající slouží k indikaci pøítomnosti,
funkce LED se dá pøeprogramovat
Pøídavný voliè
oC
–
12 ... 30
12 ... 30
12 ... 30
12 ... 30
12 ... 30
3
Obsazenost
Pøepínaè ventilátoru
–
–
auto/bypass
–
auto/bypass
auto/bypass
–
–
–
auto/vyp/1/2/3
auto/vyp/zap
auto/vyp/1/2/3
4
Objednací èísla
T7460A1001
T7460B1009
T7460C1007
T7460D1005
T7460E1002
T7460F1000
5
6
Rozhraní pro pøímé pøipojení T7460 a T7560 k síti LonWorks (balení po 5 kusech)
T7460LONJACK
Zarážka pro omezení nastavení teploty na nástìnných modulech T7460 a T7560
(100 kusù)
T7460LIMITER
7
Zaslepovací kryt, modrý (25 kusù)
WMSPS-1
WMSPS-2
8
Zaslepovací kryt, bílý (25 kusù)
Kulatý knoflík, modrý (25 kusù)
WMSPS-3
Kulatý knoflík, bílý (25 kusù)
WMSPS-4
Náhradní díly pro všechny modely T7460
9
Náhradní díly pro T7460B,C,D,E,F
Koleèko pro nastavení žádané hodnoty, modré (rozsah +/-5K) (25 kusù)
WMSPS-8
Balíèek skládající se z: 1 zaslepovacího krytu, bílý; 1 koleèka pro nastavení žádané
hodnoty, modré (rozsah 12..30); 1 koleèka pro nastavení žádané hodnoty, bílé
(rozsah 12..30); 10 koleèek pro nastavení žádané hodnoty, bílé (rozsah +/-5K)
WMSPS-9
10
Náhradní díly pro T7460D,E,F
Pøepínaè rychlosti ventilátoru (50 kusù)
11
WMSPS-10
Náhradní díly pro T7460C,E,F
Tlaèítko obsazenosti (50 kusù)
WMSPS-11
12
13
14
5-9
Ovládací nástìnné moduly
Nástìnný modul pro aplikace vytápìní, NTC
Snímaèe prostorové teploty pro regulátory øady Excel 10, 12 a Excel 50..800. Nástìnné moduly
dále mohou být vybaveny volièem žádané teploty, tlaèítkem obsazenosti
2
3
4
5
6
Indikace LED
Rosvícená LED dioda popø. blikající slouží k indikaci pøítomnosti,
funkce LED se dá pøeprogramovat s regulatory Excel 20..800
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
-15 ... 40 oC
Voliè teploty
-7 ... 7 oC
Obsazenost
auto/vyp/zap
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 99 mm; 30 mm
Další popis
Modely s volièem teploty jsou dodávány ve ètyøech provedeních;
bílé a modré, relativní a absolutní stupnice.
Popis výrobku
Snímaè s s koleèkem pro nastavení
Objednací èísla
TF22
Popis výrobku
Snímaè s tlaèítky pro nastavení žádané hodnoty a displej
Objednací èísla
TFU22
7
8
Nástìnný modul s možností snímání teploty a CO2
Pro snímání a regulaci koncentrace CO2 v ovzduší a snímání prostorové teploty. Nástìnné moduly
jsou pøímo pøipojitelné k regulátorùm øady EXCEL 5000 pøípadnì XL12.
9
Indikace LED
10
11
12
obsazenost
Krytí
IP30
Výstupní signál
CO2: 0..10 V pro 0..2000 ppm (výchozí nastavení) nebo 0..3000
ppm
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
10 ... 35 oC
Voliè teploty
-5 ... 5 oC
Pøídavný voliè
12 ... 30 oC
Obsazenost
auto/bypass
Napájení
24 Vac; 2 VA
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 99 mm; 30 mm
Další popis
13
• Voliè žádané hodnoty je dodáván s nástìnným modulem ve
ètyøech provedeních a to modrý a bílý, s relativní a absolutní
stupnicí.
• Automatická zakladní kalibrace a rychlé kalibraèní možnosti.
Objednací èísla
C7110D1009
14
PC kabel(PC software pro konfiguraci na vyžádání od Honeywell)
5-10
http://europe.hbc.honeywell.com
HDI10
Ovládací nástìnné moduly
Nástìnné moduly s displejem, se snímaèi teploty a relativní vlhkosti, CentraLine
Snímaè prostorové teploty s displejem. Model se snímaèem relativní vlhkosti.
Zobrazované funkce
prostorová teplota, nastavená teplota, obsazenost, stav
ventilátoru, relativní vlhkost
Krytí
IP30
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
6 ... 40 oC
Voliè teploty
-5 ... 5 K
Pøídavný voliè
12 ... 30 oC
Obsazenost
zap/vyp
Pøepínaè ventilátoru
auto/vyp/1/2/3
Napájení
24 Vac; 0,5 VA
3
4
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 104 mm; 33 mm
Další popis
Možnosti konfigurace:
• poèet rychlostí ventilátoru
• relativní / absolutní stupnice volièe
• povolení/zakázání zabrazování teploty místnosti
• centrální ovládání žádané hodnoty a rychlosti ventilátoru
Relativní vlhkost
%rh
–
10/15/20 ... 95
Snímaè vlhkosti
Výstupní signál
relativní vlhkosti
–
0 až 10 V DC
–
kapacitní
2
Svorky
7
8
5
6
Objednací èísla
CLCM6T21N
CLCM6H212
7
WMSPS-2
Neprùhledný kryt korekèního koleèka proti neoprávnìné zmìnì (25 kusù)
8
Nástìnné moduly se snímaèi teploty, CentraLine
Krytí
IP30
Teplotní snímaè
NTC20k
9
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 104 mm; 33 mm
10
Pracovní
teplota
o
C
6 ... 40
6 ... 40
-15 ... 40
Voliè
teploty
K
–
-5 ... 5
-7 ... 7
Pøídavný
voliè
o
C
–
12 ... 30
–
6 ... 40
6 ... 40
6 ... 40
-5 ... 5
-5 ... 5
-5 ... 5
12 ... 30
12 ... 30
12 ... 30
Obsazenost
Pøepínaè
ventilátoru
Svorky
–
–
auto/vyp/zap
–
–
–
auto/bypass
auto/bypass
auto/bypass
–
auto/vyp/zap
auto/vyp/1/2/3
Neprùhledný kryt korekèního koleèka proti neoprávnìné zmìnì (25 kusù)
Indikace
LED
Poznámka
2
3
5
–
–
indikace chyb
7
7
7
–
–
–
–
–
ne pro XL10,
XL12, CLSE
–
–
–
Objednací èísla
11
CLCM1T11N
CLCM2T11N
CLCM3T111
12
CLCM4T111
CLCM5T111
CLCM6T111
13
WMSPS-2
14
5-11
Ovládací nástìnné moduly
Nástìnný modul s možností snímání teploty a CO2, CentraLine
Pro snímání a regulaci koncentrace CO2 v ovzduší a snímání prostorové teploty. Nástìnné moduly
jsou pøímo pøipojitelné k regulátorùm øady EXCEL 5000. Kromì základných vlastností nástìnných
modulù (nastavení žádané hodnoty, tlaèídko obsazení, snímání teploty) obsahují i snímaè C02.
2
Krytí
IP30
Výstupní signál
signál snímaèe CO2 je konfigurovatelný na analogový èi digitální
výstup
• 0..10V pro 0..2000 ppm (pøednastaveno)
• 0..10 V nebo 2..10 V pro 0..2000 ppm nebo 0..3000 ppm
(konfigurovatelné)
Napájení
24 Vacdc; 2,8 VA
3
4
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
104 mm; 104 mm; 33 mm
Teplotní
snímaè
5
–
NTC20k
6
Pracovní
teplota
oC
–
6 ... 40
Voliè
teploty
K
–
-5 ... 5
Pøídavný
voliè
oC
–
12 ... 30
Obsazenost
Svorky Indikace LED
–
auto/bypass
3 indikace CO2
7
obsazenost
Objednací èísla
CLCM1C155
CLCM4C155
Pøíslušenství
Neprùhledný kryt korekèního koleèka proti neoprávnìné zmìnì (25 kusù)
WMSPS-2
PC kabel rozhraní (PC software na vyžádání)
HDI10
7
8
9
10
11
12
13
14
5-12
http://europe.hbc.honeywell.com
Technologické snímaèe
Snímaèe teploty do VZT kanálu
Snímaèe teploty do potrubí
Snímaèe teploty pøíložné
Venkovní snímaèe
Kombinované snímaèe vlhkosti a teploty
Snímaèe CO2
Snímaèe tlaku a tlakové diference
Ostatní snímaèe
Strana
6-2
6-3
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Snímaèe teploty do VZT kanálu
Snímaèe teploty do VZT kanálu
Snímaè teploty do VZT kanálu, NTC
-40 ... 110 oC
Pracovní teplota
2
Montáž zaøízení
VZT kanál
Hloubka jímky
300 mm
Svorky
2
Další popis
Vlhkost 5..95%, nekondenzující
3
Teplotní snímaè
Délka kabelu
m
–
–
–
5
NTC10k
NTC20k
NTC20k
NTC20k
4
5
Krytí
Objednací èísla
IP54
IP54
IP65
IP65
LF10-3B54
LF20-3B54
LF20-3B65
LF20-3P65-5M
Snímaè teploty do VZT kanálu, PT
6
7
Pracovní teplota
-40 ... 110 oC
Montáž zaøízení
VZT kanál
Svorky
2
Krytí
IP54
Další popis
Vlhkost 5..95%, nekondenzující
Teplotní snímaè
8
Pt100
Pt1000
Pt1000
Hloubka jímky
mm
150
150
300
Objednací èísla
LF0-1B54
LF00-1B54
LF00-3B54
9
Snímaè teploty prùmìrovací do VZT kanálu, NTC20k
Prùmìrovací teplotní èidlo, pouzdro pro montáž na stìnu potrubí, ohebný prut se senzory,
pøipojovací kabel délky 0,5m a ètyøi pøíchytky.
Urèeno pro mìøení v potrubí, kde se mohou vyskytovat nerovnomìrná rozložení teplot.
10
Pracovní teplota
-30 ... 70 oC
Montáž zaøízení
VZT kanál
11
Svorky
2
Další popis
Na ohebném, 3m dlouhém prutu jsou ètyøi senzory rozmístìné po
celé délce.
12
Teplotní snímaè
4 x Pt1000
4 x NTC20k
13
14
6-2
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
C7085A1006
C7085A1014
Snímaèe teploty do potrubí
Snímaèe teploty do potrubí
Snímaè teploty do potrubí, NTC
Svorky
2
2
Ponorné provedení vèetnì jímky
Teplotní
snímaè
NTC10k
NTC20k
NTC20k
NTC20k
NTC20k
NTC20k
NTC20k
NTC20k
Pracovní
teplota
oC
-40 ... 150
-40 ... 150
-40 ... 150
-40 ... 150
-40 ... 150
-40 ... 150
-40 ... 150
-40 ... 150
Montáž
zaøízení
Materiál jímky
Závit
jímky
do jímky
do jímky
do jímky
do jímky
do jímky
do jímky
do jímky
do jímky
mosaz
mosaz
mosaz
mosaz
nerezová ocel
nerezová ocel
mosaz
nerezová ocel
R1/2"
R1/2"
R1/2"
R1/2"
R1/2"
R1/2"
R1/2"
R1/2"
Hloubka
jímky
mm
150
150
300
50
150
300
150
150
Délka
kabelu
m
-
Krytí
Objednací èísla
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP65
IP65
VF10-1B54T
VF20-1B54
VF20-3B54
VF20-5B54
VF20-1B54S
VF20-3B54S
VF20-1B65
VF20-1B65S
Délka
kabelu
m
-
Krytí
Objednací èísla
IP54
SF10-B54
3
4
5
Pøíložné provedení pro pøipáskování
Teplotní
snímaè
Pracovní
teplota
o
C
NTC10k -40 ... 110
NTC20k -40 ... 110
NTC20k -40 ... 110
NTC20k -40 ... 110
Montáž
zaøízení
Materiál
jímky
Závit
jímky
pøipáskování
k trubce
pøipáskování
k trubce
pøipáskování
k trubce
pøipáskování
k trubce
–
–
Hloubka
jímky
mm
–
–
–
–
-
IP54
SF20-B54
–
–
–
-
IP65
SF20-B65
–
–
–
1
IP65
SF20-65-1M
6
7
8
Snímaè teploty do potrubí, PT
Teplotní snímaè
Pt1000
Svorky
2
9
Ponorné provedení vèetnì jímky
Pracovní
teplota
oC
-40 ... 150
-40 ... 150
Montáž zaøízení
Materiál
jímky
Závit
jímky
do jímky
do jímky
mosaz
mosaz
R1/2"
R1/2"
Montáž zaøízení
Materiál
jímky
Závit
jímky
do jímky
do jímky
–
–
–
–
Materiál
jímky
Závit
jímky
–
–
–
–
10
Hloubka
jímky
mm
150
150
Délka
kabelu
m
-
Krytí
Objednací èísla
IP54
IP65
VF00-1B54
VF00-1B65
11
Hloubka
jímky
mm
150
150
Délka
kabelu
m
-
Krytí
Objednací èísla
12
IP54
IP65
VF00-1B54NW
VF00-1B65NW
Hloubka
jímky
mm
–
–
Délka
kabelu
m
1
Krytí
Objednací èísla
Ponorné provedení bez jímky
Pracovní
teplota
oC
-40 ... 150
-40 ... 150
13
Pøíložné provedení pro pøipáskování
Pracovní
Montáž zaøízení
teplota
oC
-40 ... 110 pøipáskování k trubce
-40 ... 110 pøipáskování k trubce
14
IP54
IP65
SF00-B54
SF00-65-1M
6-3
Snímaèe teploty do potrubí
Snímaè teploty kabelový, NTC
Vodotìsný teplotní snímaè.
2
3
4
Krytí
IP65
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
-30 ... 105 oC
Montáž zaøízení
univerzální
Hloubka jímky
min. 50 mm
Snímací èidlo ( x L)
6 mm; 50 mm
Svorky
2
Délka kabelu
2m
Další popis
KTF20-65-2M-B (= balík 50 èidel typu KTF20)
Objednací èísla
KTF20-65-2M
KTF20-65-2M-B
5
Jímky
Ocelová jímka 50 mm R1/2", PN25
WS50
Mosazná jímka 50 mm R1/2", PN10
WB50
Ocelová jímka 150 mm R1/2", PN25
WS150
Mosazná jímka 150 mm R1/2", PN10
WB150
7
Ocelová jímka 300 mm R1/2", PN25
WS300
Mosazná jímka 300 mm R1/2", PN10
WB300
8
Snímaè teploty kabelový, PT
6
9
10
Krytí
IP65
Teplotní snímaè
Pt1000
Pracovní teplota
-30 ... 105 oC
Montáž zaøízení
univerzální
Hloubka jímky
min. 50 mm
Snímací èidlo ( x L)
6 mm; 50 mm
Svorky
2
Délka kabelu
2m
Objednací èísla
KTF00-65-2M
11
Jímky
12
13
Ocelová jímka 50 mm R1/2", PN25
WS50
Mosazná jímka 50 mm R1/2", PN10
WB50
Ocelová jímka 150 mm R1/2", PN25
WS150
Mosazná jímka 150 mm R1/2", PN10
WB150
Ocelová jímka 300 mm R1/2", PN25
WS300
Mosazná jímka 300 mm R1/2", PN10
WB300
14
6-4
http://europe.hbc.honeywell.com
Snímaèe teploty pøíložné
Snímaèe teploty pøíložné
Snímaè teploty pøíložný, NTC
Pracovní teplota
-40 ... 110 oC
Montáž zaøízení
pøipáskování k trubce
Svorky
2
2
Pøíložné provedení pro pøipáskování
Teplotní snímaè
Délka kabelu
m
–
–
–
1
NTC10k
NTC20k
NTC20k
NTC20k
Krytí
Objednací èísla
IP54
IP54
IP65
IP65
SF10-B54
SF20-B54
SF20-B65
SF20-65-1M
4
5
Snímaè teploty pøíložný, PT
Teplotní snímaè
Pt1000
Pracovní teplota
-40 ... 110 oC
Montáž zaøízení
pøipáskování k trubce
Svorky
2
6
Pøíložné provedení pro pøipáskování
Délka kabelu
m
–
1
3
Krytí
Objednací èísla
IP54
IP65
SF00-B54
SF00-65-1M
7
8
Snímaè teploty venkovní, pomocný pøíložný pásek
9
Certifikace výrobku
IEC751 tøída B
Krytí
IP65
Teplotní snímaè
Pt1000
Pracovní teplota
-30 ... 70 oC
Montáž zaøízení
venkovní/pomocný
Svorky
2
Délka kabelu
1m
10
11
Objednací èísla
T7414C1004
12
13
14
6-5
Venkovní snímaèe
Venkovní snímaèe
Snímaè teploty venkovní, NTC
-40 ... 70 oC
Pracovní teplota
2
Montáž zaøízení
pro vnejší prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
56 mm; 81 mm; 49 mm
Svorky
2
3
Teplotní snímaè
NTC10k
NTC20k
NTC20k
Krytí
IP54
IP54
IP65
Objednací èísla
AF10-B54
AF20-B54
AF20-B65
4
Snímaè teploty venkovní, PT
5
6
Teplotní snímaè
Pt1000
Pracovní teplota
-40 ... 70 oC
Montáž zaøízení
pro vnejší prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
56 mm; 81 mm; 49 mm
Svorky
2
Krytí
IP54
7
Objednací èísla
AF00-B54
8
9
10
11
12
13
14
6-6
http://europe.hbc.honeywell.com
Kombinované snímaèe vlhkosti a teploty
Kombinované snímaèe vlhkosti a teploty
Kanálový snímaè teploty a vlhkosti
Krytí
IP65
Výstupní signál
• teplota: 0..10 V
• relativní vlhkost: 0..10 V
2
Relativní vlhkost
0 ... 100 %rh
Snímaè vlhkosti
kapacitní
Napájení
24 Vacdc; 0,4 VA
Montáž zaøízení
VZT kanál
Hloubka jímky
235 mm
Další popis
Snímaè relativní vlhkosti, pøesnost 2,5%.
3
4
Pracovní teplota
oC
0 ... 50
-30 ... 70
Svorky
Poznámka
5
7
–
výstup: NTC20k sensor
Objednací èísla
H7015B1060
H7015B1080
5
Snímaè relativní vlhkosti a teploty pro vnìjší prostøedí
6
Krytí
IP34
Pracovní teplota
-30 ... 50 oC
Relativní vlhkost
5 ... 95 %rh
Snímaè vlhkosti
kapacitní
Výstupní signál relativní
vlhkosti
0 až 10 V DC
Napájení
24 Vac; 0,25 VA
Montáž zaøízení
pro vnejší prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
172 mm; 132 mm; 60 mm
Další popis
Snímaè relativní vlhkosti, tøída pøesnosti: 3%.
Teplotní snímaè
–
NTC20k
Výstupní signál
teplota: 0..10V=
–
7
8
Svorky
5
6
9
Objednací èísla
H7508B1060
H7508B1080
10
11
12
13
14
6-7
Snímaèe CO2
Snímaèe CO2
Snímaè CO2 a teploty do VZT kanálu
Pro mìøení a kontrolu koncentrace CO2 i teploty v budovách.
2
3
Krytí
IP65 pøi montáži dolù, jinak IP20
Výstupní signál
Použitelné výstupní signály:
• 0..10 V pro 0..2000 ppm CO2
• 0..10 V pro 0..50 oC
Napájení
24 Vac; max. 3 VA
Montáž zaøízení
VZT kanál
Svorky
5
Objednací èísla
AQS71-KAM-T
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6-8
http://europe.hbc.honeywell.com
Snímaèe tlaku a tlakové diference
Snímaèe tlaku a tlakové diference
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch (DPTE)
Snímaè tlakové diference pro vzduchotechniku/klimatizaci.
Pro mìøení tlaku a tlakové diference ve VZT kanálu, na filtrech, pro øízení výkonu ventilátorù, polohy
VZT klapek a ochranu životního prostøedí.
Druh tlaku
diferenèní tlak, relativní
Pøipojení
trubièka 6mm
Elektrické pøipojení
M20x1,5
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
ABS a POM
Princip mìøení
piezorezistivní
2
3
Materiál teplotního èidla
ABS + POM
Teplota média
0 ... 50 oC
Médium
plynné
Okolní teplota
0 ... 50 oC
Další popis
Dodávka vèetnì pøíslušenství : montážní sada do VZT kanálu
DPSK (2m silikonové hadièky a pøipojovací trubièky).
• Rozsah mìøení je nastavitelný pomocí pøepínaèe.
• Tovární nastavení: viz sloupec "rozsah tlaku". Kompletní škály
tlakových rozsahù jsou uvedeny v katalogovém listu.
4
5
6
3-vodièové provedení, volitelné 0 - 10 V/4 - 20 mA, analogový výstup,
napájecí napìtí 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Tlakový rozsah
Pa
-50 ... 50
-100 ... 100
-500 ... 500
-1000 ... 1000
0 ... 100/250
0 ... 250/500
0 ... 500/1000
0 ... 1000/2500
0 ... 5000/10000
Maximální tlak
kPa
20
20
20
20
20
20
20
40
60
Objednací èísla
7
DPTE50S
DPTE100S
DPTE500S
DPTE1000S
DPTE100
DPTE250
DPTE500
DPTE1000
DPTE5000
8
9
3-vodièové provedení, volitelné 0 - 10 V/4 - 20 mA, analogový výstup,
napájecí napìtí 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz s LED Display
Tlakový rozsah
Pa
-50 ... 50
-100 ... 100
-500 ... 500
-1000 ... 1000
0 ... 100/250
0 ... 250/500
0 ... 500/1000
0 ... 1000/2500
0 ... 5000/10000
Maximální tlak
kPa
20
20
20
20
20
20
20
40
60
Objednací èísla
DPTE50SD
DPTE100SD
DPTE500SD
DPTE1000SD
DPTE100D
DPTE250D
DPTE500D
DPTE1000D
DPTE5000D
10
11
12
13
14
6-9
Snímaèe tlaku a tlakové diference
2-vodièové provedení, analogový výstup 4 - 20 mA, napájecí napìtí 16 ... 32 Vdc
Tlakový rozsah
Pa
-50 ... 50
-100 ... 100
0 ... 100/250
0 ... 250/500
0 ... 500/1000
0 ... 1000/2500
0 ... 5000/10000
2
3
Maximální tlak
kPa
20
20
20
20
20
40
60
Objednací èísla
DPTE52S
DPTE102S
DPTE102
DPTE252
DPTE502
DPTE1002
DPTE5002
Pøíslušenství
4
Montážní sada do VZT kanálu: 2m silikonové hadièky a 2 pøipojovací trubièky
DPSJ se šrouby
DPSK
Montážní svorka ve tvaru L
DPSL
5
PT - Snímaè tlaku pro kapaliny a plyny
Elektronické snímaèe tlaku øízené mikroprocesorem pro relativní tlak o rozsazích -1 to +1 a 0 to 40
bar. Jsou vhodné pro extrémnì široký rozsah aplikací, vèetnì pøesného mìøení a øízení tlaku.
Vlastnosti :
• Konfigurovatelný výstup 0/2...10V (3-vodièový) nebo 0/4...20 mA (2,3-vodièový)
• Nastavitelný útlumový filtr
• LCD grafický diplej (pouze provedení HMI) mùže být softwarovì natoèen pro lepší èitelnost v krocích
po 90°
6
7
8
Teplota média
-20 ... 80 oC
Materiál teplotního èidla
1.4571
Certifikáty
Všechny 2-vodièové verze jsou SIL2 schváleny dle podle IEC
61508
Snímaè tlaku bez displeje (2-vodièový, 4-20mA)
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
9
10
11
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
12
13
14
6-10
http://europe.hbc.honeywell.com
Stupeò krytí
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
Okolní teplota
oC
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
Objednací èísla
PTSRV1011A2
PTSRB0011A2
PTSRB0041A2
PTSRB0101A2
PTSRB0161A2
PTSRB0251A2
PTSRB0401A2
Snímaèe tlaku a tlakové diference
Snímaè tlaku bez displeje (3-vodièový, 0-10V)
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
Stupeò krytí
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
Okolní teplota
o
C
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
Objednací èísla
Okolní teplota
o
C
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
Objednací èísla
PTSRV1011V3
PTSRB0011V3
PTSRB0041V3
PTSRB0101V3
PTSRB0161V3
PTSRB0251V3
PTSRB0401V3
Snímaè tlaku bez displeje (3-vodièový, 4-20mA)
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
Stupeò krytí
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
PTSRV1011A3
PTSRB0011A3
PTSRB0041A3
PTSRB0101A3
PTSRB0161A3
PTSRB0251A3
PTSRB0401A3
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
3
4
5
6
7
Snímaè tlaku s displejem (2-vodièový, 4-20mA)
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
2
Stupeò krytí
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
Okolní teplota
o
C
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
Objednací èísla
PTHRV1011A2
PTHRB0011A2
PTHRB0041A2
PTHRB0101A2
PTHRB0161A2
PTHRB0251A2
PTHRB0401A2
8
9
10
Snímaè tlaku s displejem (3-vodièový, 0-10V)
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
Stupeò krytí
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
Okolní teplota
oC
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
Objednací èísla
PTHRV1011V3
PTHRB0011V3
PTHRB0041V3
PTHRB0101V3
PTHRB0161V3
PTHRB0251V3
PTHRB0401V3
11
12
13
14
6-11
Snímaèe tlaku a tlakové diference
Snímaè tlakové diference pro plyny a kapaliny (Smart SN DIFF)
Elektronické snímaèe tlaku øízené mikroprocesorem pro snímaní tlakové diference 0 ... 20 bar.
Jsou vhodné pro extrémnì široký rozsah aplikací, vèetnì pøesného mìøení a øízení tlaku.
Vlastnosti:
• konfigurovatelné jako 0/2...10V or 0/4...20 mA (3-vodièové)
• Nastavitelný útlum filtru
• LCD grafický diplej (pouze provedení HMI) mùže být softwarovì natoèen pro lepší èitelnost v krocích
po 90°; HMI lze volnì otáèet o 310o
• Samomonitorovací elektronika
• Napájení 24 VAC/DC (3-vodièové)
• Napájení 18-35 V DC (2-vodièové)
2
3
-20 ... 80 oC
Teplota média
4
Snímaè tlaku s displejem (2-vodièové)
Tlakový rozsah
bar
0 ... 0,1
0 ... 0,3
0 ... 1
0 ... 3
0 ... 6
0 ... 20
5
6
Maximální tlak
bar
0,9
0,9
3
9
21
60
Stupeò krytí
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
Okolní teplota
o
C
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
Objednací èísla
Okolní teplota
oC
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
Objednací èísla
Okolní teplota
oC
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
Objednací èísla
PTHDM1002A2
PTHDM3002A2
PTHDB0012A2
PTHDB0032A2
PTHDB0062A2
PTHDB0202A2
Snímaè tlaku bez displeje (3-vodièové)
7
Tlakový rozsah
bar
0 ... 0,1
0 ... 0,3
0 ... 1
0 ... 3
0 ... 6
0 ... 20
8
9
Maximální tlak
bar
0,9
0,9
3
9
21
60
Stupeò krytí
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
PTSDM1002V3
PTSDM3002V3
PTSDB0012V3
PTSDB0032V3
PTSDB0062V3
PTSDB0202V3
Snímaè tlaku s displejem (3-vodièové)
Tlakový rozsah
bar
0 ... 0,1
0 ... 0,3
0 ... 1
0 ... 3
0 ... 6
0 ... 20
10
11
Maximální tlak
bar
0,9
0,9
3
9
21
60
12
13
14
6-12
http://europe.hbc.honeywell.com
Stupeò krytí
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
PTHDM1002V3
PTHDM3002V3
PTHDB0012V3
PTHDB0032V3
PTHDB0062V3
PTHDB0202V3
Ostatní snímaèe
Ostatní snímaèe
Snímaè teploty pùdy, NTC20k
Urèený k použití ve sklenících a podobných pøípadech
Krytí
IP62
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
-20 ... 34 oC
Montáž zaøízení
skleník, zem
Svorky
2
Délka kabelu
5m
2
3
Objednací èísla
EF20
4
Snímaè teploty pro skleníky, vodotìsný, NTC20k
5
pro použití ve sklenících a podobných aplikacích
Certifikace výrobku
IEC144
Krytí
IP30
Teplotní snímaè
NTC20k
Pracovní teplota
-20 ... 30 oC
Montáž zaøízení
skleník, vzduch
Svorky
2
Délka kabelu
5m
6
7
Objednací èísla
GF20
8
9
10
11
12
13
14
6-13
Ostatní snímaèe
Teplotní snímaè spalin
Ocelový zásuvný snímaè teploty s montážní pøírubou.
Pro mìøení teploty kouøových plynù, spalin.
2
3
Teplotní snímaè
Pt1000
Pracovní teplota
0 ... 320 oC
Limitní teploty média
Teploty do 400 oC jsou možné krátkodobì
Montáž zaøízení
odvod spalin plynových spotøebièù
Hloubka jímky
120 mm
Délka kabelu
1m
Další popis
Dodáván vèetnì kabelu s ocelovým opláštìním.
4
Objednací èísla
AGF1
5
Snímaè oslunìní pro vyrovnání teplot
Snímaè sluneèního záøení. Obsahuje dva snímací elementy.
6
7
Krytí
IP30
Montáž zaøízení
pro vnejší prostøedí
Rozmìry (VxŠxH)
120 mm; 60 mm; 50 mm
Svorky
3
Další popis
Zaøízení je napájeno 10Vdc z regulátoru (podstanice) ØS. Výstupní
signál sluneèního záøení(0..5Vdc = 0..500 W/m2) musí být pøipojen
do analogového vstupu regulátoru (podstanice) ØS.
Objednací èísla
SAF25
8
9
10
11
12
13
14
6-14
http://europe.hbc.honeywell.com
Technologické spínaèe
Termostaty
Bezpeènostní termostaty
Manostaty
Regulátory vlhkosti (hygrostaty)
Spínaèe prùtoku
Spínaèe ostatních velièin
Alarmy a detektory plynù
Strana
7-2
7-6
7-10
7-16
7-17
7-19
7-20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Termostaty
Termostaty
Jednostupòový termostat protimrazové ochrany
Protimrazový termostat pro ohøívaèe ve vzduchotechnických systémech a chladicích systémech.
Termostat protimrazové ochrany je vyvinut pro systémy, kde teplota nesmí klesnout pod urèenou
teplotu, napø. ohøívaèe v klimatizaèních systémech nebo tepelné výmìníky v chladících
systémech.
2
3
Materiál pouzdra
Polykarbonát a ABS plast
Okolní teplota
-20 ... 55 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací kontakty 24..250 Vac, 15(8)A
Typ aplikace
protimrazová ochrana
Stupeò krytí
IP65
4
Teplotní snímaè
jímka s kapilárou
kapilára
kapilára
jímka s kapilárou
kapilára
kapilára
5
6
Teplotní snímaè
jímka s kapilárou
kapilára
kapilára
jímka s kapilárou
kapilára
kapilára
7
8
9
Délka kapiláry
m
1,8
3
6
1,8
3
6
Mechanické blokování
opìtovného spuštìní
manualnì
manualnì
manualnì
automaticky
automaticky
automaticky
Objednací èísla
Délka kapiláry
m
1,8
3
6
1,8
3
6
Mechanické blokování
opìtovného spuštìní
manualnì
manualnì
manualnì
automaticky
automaticky
automaticky
Objednací èísla
FT6960-18F
FT6960-30F
FT6960-60F
FT6961-18F
FT6961-30F
FT6961-60F
FT6960-18
FT6960-30
FT6960-60
FT6961-18
FT6961-30
FT6961-60
T6120 - Termostat prostorový, 1/2 stupòový
Prostorový termostat pro øízení vytápìní, chlazení a ventilace v prùmyslovém prostøedí.
10
Materiál pouzdra
plast ABS vystužený sklenìnými vlákny
Zpùsob ovládání
koleèko
Typ aplikace
prostorový termostat
Pevná hystereze
1K
Další popis
T6120B je 2-stupòový termostat s nastalitelným 2..10 K rozdílem
spínacích teplot.
11
Rozsah teplotního nastavení
o
C
0 ... 60
-30 ... 30
12
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
spínací 250Vac 10A (1,5A)
spínací 250Vac 15A (8A)
13
14
7-2
http://europe.hbc.honeywell.com
Stupeò krytí
IP54
IP65
Objednací èísla
T6120A1005
T6120B1003
Termostaty
TRM - Termostat prostorový, prùmyslové provedení
Prostorové termostaty TRM jsou vhodné pro využití v prùmyslových aplikacích, sklenících, stájích
a skladech. Mùže také sloužit pro monitorování maximální teploty a jako regulaèní termostat v
systémech vytápìní, chlazení a ventilace v prùmyslových prostorech.
2
Elektrické pøipojení
Konektor DIN EN 175301
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
litina GD Al Si 12 podle DIN 1725
Okolní teplota
-15 ... 70 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací kontakty 250 Vac, 8(5) A
Volitelné funkce
doplnìním objednacího èísla o doplòkové èíslo níže uvedené rozšíøíte
vlastnosti uvedeného výrobku
• -213: pozlacené kontakty, spínací kapacita: max. 24Vdc, 100 mA,
min. 5Vdc, 2mA. Ostatní nejsou dostupné s nastavitelnou spínací
diferencí.
• -301: kryt vodièového pøipojení ve stupni krytí IP65
• -351: stupeò krytí IP65, kryt se speciálním ochranným povrchem
(verze do chemicky nároèného prostøedí)
• -513: pozlacené kontakty, IP65, spínací kapacita: max. 24 Vdc,
100 mA, min. 5Vdc, 2mA, stupeò ochrany Ex-i
Certifikáty
3
SIL 2 dle IEC 61508-2
Typ aplikace
prostorový termostat, prùmyslový
Další popis
Obsahuje montážní konzoly, oznaèení H1.
Pevná hystereze
K
1
1
1
Nastavitelná
hystereze
K
–
–
–
Max. pracovní
teplota snímaèe
oC
70
70
70
6
Objednací èísla
8
TRM022
TRM40
TRM150
9
Termostaty s nastavitelnou hysterezí
Rozsah teplotního
nastavení
o
C
0 ... 40
10 ... 50
5
7
Termostaty s pevnou hysterezí
Rozsah teplotního
nastavení
oC
-20 ... 20
0 ... 40
10 ... 50
4
Pevná hystereze
K
–
–
Nastavitelná
hystereze
K
3 ... 10
3 ... 10
Max. pracovní
teplota snímaèe
o
C
70
70
Objednací èísla
10
TRMV40
TRMV150
Pøíslušenství
Tìsnìní
P2
Teplovodivá smìs
WLP1
11
12
13
14
7-3
Termostaty
TAM - Termostat kapilárový
Snímací tìleso na konci kapiláry je aktivní (teplotnì citlivou) èástí termostatu. Zmìny teploty na
kapiláøe samotné nemají žádný vliv na spínanou teplotu. Instalace snímacího tìlesa do tlakových
nádob všeho druhu je možná pøi použití jímky.
2
3
4
Elektrické pøipojení
Konektor DIN EN 175301
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
tlakovì litý kov (GDAlSi 12 dle DIN 1725)
Okolní teplota
-15 ... 70 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací kontakty 250 Vac, 8(5) A
Délka kapiláry
1,5 m
Volitelné funkce
Pøipojte kód uvedený níže k vybranému typovému oznaèení pro výbìr
zvláštní funkce dle popisu
• -213: Pozlacené kontakty, zatížitelnost max. 24 Vdc, 100 mA,
min. 5 Vdc, 2 mA. Není možné kombinovat s požadavkem na
nastavitelnou hysterezi
• -301: Svorkovnicové pøipojení, IP65
• -351: Krytí IP65, pouzdro s povrchovou ochranou(chemická verze)
• -513: pozlacené kontakty, IP65, spínací kapacita: max. 24 Vdc,
100 mA, min. 5Vdc, 2mA, stupeò ochrany Ex-i
Certifikáty
SIL 2 dle IEC 61508-2
Typ aplikace
kapilára
5
6
Rozsah teplotního nastavení
o
C
-20 ... 20
10 ... 50
40 ... 90
80 ... 130
7
8
Pevná hystereze
K
1,5
1,5
2
2
Max. pracovní teplota snímaèe
o
C
110
110
125
150
Objednací èísla
TAM022
TAM150
TAM490
TAM813
Jímky
9
10
Jímka z èervené mosazi G1/2" PN25, ponor/délka 135/151 mm
R1/MS
Jímka z nerezové oceli G1/2" PN25, ponor/délka 135/151 mm
R1/Nst
Jímka z èervené mosazi G1/2" PN25, ponor/délka 220/236 mm
R2/MS
Jímka z nerezové oceli G1/2" PN63, ponor/délka 220/236 mm
R2/Nst
3mm kapilára, pøipojovací závit G1/2, beztlakové provedení
R4
3mm kapilára, gumové pøipojení, vrtání 10 mm, beztlakové provedení
R5
Jímky NPT
11
12
Jímka z èervené mosazi G1/2" NPT PN25, ponor/délka 135/151 mm
RN1/MS
Jímka z nerezové oceli G1/2" NPT PN63, ponor/délka 135/151 mm
RN1/NST
Jímka z èervené mosazi G1/2" NPT PN25, ponor/délka 220/236 mm
RN2/MS
Jímka z nerezové oceli G1/2" NPT PN63, ponor/délka 220/236 mm
RN2/NST
Další pøíslušenství
13
Tìsnìní
P2
Teplovodivá smìs
WLP1
14
7-4
http://europe.hbc.honeywell.com
Termostaty
RGT - Termostat kouøových plynù
Termostat kouøovách plynù je urèen pro zajištìní bezpeènostních funkcí v kotlech na tuhé palivo
pøípadnì dalších aplikací, kde je nutné monitorovat vysoké teploty vzduchu.
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT 10A/250Vac
Zpùsob ovládání
vestavìné
Montáž zaøízení
odvod spalin plynových spotøebièù
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 400 oC
Nastavitelná hystereze
10 ... 18 oC
2
3
Objednací èísla
RGT240
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7-5
Bezpeènostní termostaty
Bezpeènostní termostaty
Bezpeènostní omezovací termostat s ruèním resetem (STB1)
Jímkový termostat do návarku.
2
3
4
5
6
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
Hliníkový výlis s plastovým krytem
Okolní teplota
0 ... 80 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
spínací kontakt 230 Vac, 10A
Mechanické blokování
opìtovného spuštìní
mechanický zámek, ruèní reset na krytu termostatu
Hloubka jímky
150 mm
Certifikáty
TUEV-sválení podle STB 89 507
Typ aplikace
termostat s jímkou
Funkce termostatu
vnitøní nastavení teploty, vnìjší nulování
Rozsah teplotního nastavení
60 ... 130 oC
Montáž zaøízení
do jímky
Materiál jímky
èervená mosaz, plátovaný nikl
Závit jímky
R1/2"
Max. pracovní teplota
snímaèe
150 oC
Objednací èísla
STB1
STB1F
7
Pøíslušenství
8
Nerezová jímka R1/2" x 150 mm
T4NST
Ocelová jímka R1/2" x 150 mm
T4NSTF
9
10
11
12
13
14
7-6
http://europe.hbc.honeywell.com
Bezpeènostní termostaty
Bezpeènostní omezovací termostat, ruèní reset, velký pracovní rozsah (STW1)
Jímkový termostat do návarku.
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
hliníkový výlis s plastovým krytem
Okolní teplota
0 ... 80 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
spínací kontakt 230 Vac, 10A
Mechanické blokování
opìtovného spuštìní
bez mechanického zámku
Certifikáty
TUEV-sválení podle STW / STB 89 407 S
2
3
Typ aplikace
termostat s jímkou
Funkce termostatu
vnitøní nastavení teploty, vnitøní nulování
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 150 oC
Montáž zaøízení
do jímky
Hloubka jímky
150 mm
Materiál jímky
èervená mosaz, plátovaný nikl
Závit jímky
R1/2"
Max. pracovní teplota
snímaèe
175 oC
Další popis
Spínací hystereze je pøibližnì 4% nastavené hodnoty sepnutí.
4
5
6
Objednací èísla
STW1
STW1F
7
Pøíslušenství
Nerezová jímka R1/2" x 150 mm
T4NST
Ocelová jímka R1/2" x 150 mm
T4NSTF
8
9
10
11
12
13
14
7-7
Bezpeènostní termostaty
Bezpeènostní termostat s voliè spínání a odpojením (STBTR)
Bezpeènostní termostat do návarku s jímkou.
Pro bezpeèností aplikace øízení teploty, a pøípady havarijních stavù technologie v souvislosti s
dosažením nadlimitních teplot.
2
3
4
5
6
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
hliníkový výlis s plastovým krytem
Okolní teplota
0 ... 80 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
bezpeènostní regulaèní spínací kontakt 230 Vac, 10A; odpojovací
teplotní spínací kontakt 230 Vac, 10A
Mechanické blokování
opìtovného spuštìní
odpojovací mechanický zámek, ruèní reset na krytu termostatu
Hloubka jímky
150 mm
Certifikáty
TUEV-sválení podle TR / STB 90 007
Typ aplikace
termostat + regulátor s jímkou
Funkce termostatu
vnitøní nastavení teploty, venkovní nulování
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 110 oC
Montáž zaøízení
do jímky
Materiál jímky
èervená mosaz, plátovaný nikl
Závit jímky
R1/2"
Max. pracovní teplota
snímaèe
130 oC
Další popis
Spínací hystereze je pøibližnì 4% nastavené hodnoty sepnutí.
Odpojovací teplota je nastavitelná v rozsahu 30...110 oC.
7
Objednací èísla
STB+TR
STB+TRF
8
Pøíslušenství
9
Nerezová jímka R1/2" x 150 mm
T5NST
Ocelová jímka R1/2" x 150 mm
T5NSTF
10
11
12
13
14
7-8
http://europe.hbc.honeywell.com
Bezpeènostní termostaty
Bezpeènostní termostat s volièem spínání, odpojením a automatickým resetem
(STWTR)
Bezpeènostní termostat do návarku s jímkou.
Pro bezpeèností aplikace øízení teploty, a pøípady havarijního vypínání technologie v souvislosti s
dosažením nadlimitních teplot.
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
hliníkový výlis s plastovým krytem
Okolní teplota
0 ... 80 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
bezpeènostní regulaèní spínací kontakt 230 Vac, 10A; odpojovací
havarijní teplotní spínací kontakt 230 Vac, 10A
Mechanické blokování
opìtovného spuštìní
odpojovací mechanický zámek, automatický reset
Hloubka jímky
150 mm
Certifikáty
TUEV-schválení TR / STW (STB)89 907 S
Typ aplikace
termostat + regulátor s jímkou
Funkce termostatu
vnitøní nastavení teploty, vnitøní nulování
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 150 oC
Montáž zaøízení
do jímky
Materiál jímky
èervená mosaz, plátovaný nikl
Závit jímky
R1/2"
Max. pracovní teplota
snímaèe
175 oC
Další popis
Spínací hystereze je pøibližnì 4% nastavené hodnoty sepnutí.
Odpojovací havarijní teplota je nastavitelná: 20..150 oC.
2
3
4
5
6
7
Objednací èísla
STW+TR
STW+TRF
8
Pøíslušenství
Nerezová jímka R1/2" x 150 mm
T5NST
Ocelová jímka R1/2" x 150 mm
T5NSTF
9
10
11
12
13
14
7-9
Manostaty
Manostaty
DPS - Spínaè tlakové diference pro vzduch
Tlakový diferenèní spínaè (manostat) pro instalaci do vzduchotechnických zaøízení pøípadnì
ventilaèních systémù za úèelem monitorování zanešení filtrù pøípadnì prùtoku vzduchu nebo
jiných neagresivní plynù.
2
3
4
5
Druh tlaku
pøetlak, relativní
Pøipojení
Vývody pro pøipojení plastových trubièek s vnitøním prùmìrem 5 mm
Elektrické pøipojení
AMP konektor 6,3x0,8 (DIN 46244) nebo svorkovnice
Stupeò krytí
IP54
Materiál teplotního èidla
ABS + Silikon
Teplota média
-20 ... 85 oC
Okolní teplota
-20 ... 85 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT spínaè 240 Vac; 1,5 A (0.4)A
Certifikáty
CE0085AR0013 dle EC smìrnice pro spotøebièe plynných paliv EU/
2009/142/EG a DIN EN 1854
Maximální tlak
10 kPa
Další popis
Pøíslušenství dodávané s tlakovým spínaèem: 2 m silikonová hadice,
2 kusy šroubení se šrouby, 2 šrouby pro montáž na tìlo, 3
svorkovnice.
6
7
8
9
10
Rozsah nastavení tlaku
Pa
20 ... 200
40 ... 400
50 ... 500
200 ... 1000
500 ... 2500
Spínací diference
mbar
0,1
0,2
0,2
1
1,5
Objednací èísla
Rozsah nastavení tlaku
Pa
20 ... 200
40 ... 400
50 ... 500
200 ... 1000
500 ... 2500
Spínací diference
mbar
0,1
0,2
0,2
1
1,5
Objednací èísla
DPS200
DPS400
DPS500
DPS1000
DPS2500
DPS200F
DPS400F
DPS500F
DPS1000F
DPS2500F
Pøíslušenství
Montážní pøíchytka ve tvaru L pro montáž napø. na stropu
11
DPSL
DCM - Spínaè tlaku kapalin a plynù
Manostat pro sledování pøekroèení nastavené hodnoty tlaku neagresivních kapalin nebo plynù.
12
13
14
7-10
Druh tlaku
pøetlak, relativní
Pøipojení
Vnitøní závit G1/4, vnìjší závit G1/2
Elektrické pøipojení
Konektor DIN EN 175301
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
Robusní kryt z lisovaného hliníku GD AI Si 12 odolný vùèi moøské
vodì.
Teplota média
-25 ... 70 oC
Limitní teploty média
Teploty do 85oC jsou pøípustné jen krátkodobì. Vyšší teploty média
jsou možné, pokud je dodržena teplota na snímaèi prostøednictvím
ochranného pøíslušenství (napø. smyèka nebo sifon v impulsním
potrubí).
http://europe.hbc.honeywell.com
Manostaty
Okolní teplota
-25 ... 70 oC
Max. teplota okolí
Pøi teplotách pod 0 oC se ujistìte, že vodní kondenzát není na snímaèi
pøípadnì ve spínací èásti zaøízení
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT mikrospínaè 250 Vac; zátìž 5A (indukèní), 8A (odporová)
Volitelné funkce
Pøi výbìru dodatkové funkce, doplòte za typové èíslo èíselnou zkratku
dodatkové funkce
• -301: kryt vodièového pøipojení ve stupni krytí IP65
• -307: 2 mikrospínaèe, spínaèe jsou zapojeny sériovì nebo
paralelnì, pevný spínací interval, pøipojení pøímo do krabice
svorkovnice, IP65 (kromì DDCM252, 662, 1602, 6002)
• -217: mikrospínaèe, spínaèe jsou zapojeny sériovì, nastavitelný
spínací interval, pøipojení do zástrèky snímaèe, IP54 (kromì
DDCM252, 662, 1602, 6002)
• -213: pozlacené kontakty, spínací kapacita: max. 24Vdc, 100 mA,
min. 5Vdc, 2mA.
• -351: stupeò krytí IP65, kryt se speciálním ochranným povrchem
• -513: pozlacené kontakty, spínací diference permanentní, IP65,
spínací kapacita: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5Vdc, 2mA, vhodný
odizolovaný spínaný zesilovaè, stupeò ochrany Ex-i
Certifikáty
Nastavitelná Spínací diference
spínací diference
bar
bar
–
0,03
–
0,04
–
0,04
–
0,1
–
0,15
–
0,25
–
0,3
–
0,5
–
1
–
1,3
–
2
–
0,03
Maximální tlak
bar
6
6
6
16
16
25
25
25
60
60
130
6
Materiál
teplotního èidla
Mìï + Mosaz
Mìï + Mosaz
Mìï + Mosaz
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
Objednací èísla
DCM025
DCM06
DCM1
DCM3
DCM6
DCM625
DCM10
DCM16
DCM25
DCM40
DCM63
DNM025
4
5
Nastavitelná Spínací diference
spínací diference
bar
bar
0,03 ... 0,4
–
0,04 ... 0,5
–
0,07 ... 0,55
–
0,15 ... 1,5
–
0,25 ... 2
–
0,5 ... 2,8
–
0,7 ... 3,5
–
1,3 ... 6
–
2,6 ... 6,6
–
3 ... 10
–
Kondenzaèní smyèka
6
7
8
9
10
Nastavitelná tlaková hystereze spínání
Rozsah
nastavení tlaku
bar
0,04 ... 0,25
0,1 ... 0,6
0,2 ... 1,6
0,2 ... 2,5
0,5 ... 6
1 ... 10
3 ... 16
4 ... 25
8 ... 40
16 ... 63
3
SIL 2 dle IEC 61508-2
Pevnì nastavená tlaková hystereze spínání
Rozsah
nastavení tlaku
bar
0,04 ... 0,25
0,1 ... 0,6
0,2 ... 1,6
0,2 ... 2,5
0,5 ... 6
0,5 ... 6
1 ... 10
3 ... 16
4 ... 25
8 ... 40
16 ... 63
0,04 ... 0,25
2
Maximální tlak
bar
6
6
6
16
16
25
25
60
60
130
Materiál
teplotního èidla
Mìï + Mosaz
Mìï + Mosaz
Mìï + Mosaz
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
Objednací èísla
11
DCMV025
DCMV06
DCMV1
DCMV3
DCMV6
DCMV10
DCMV16
DCMV25
DCMV40
DCMV63
12
13
14
U430B
7-11
Manostaty
DDCM - Spínaè tlakové diference kapalin a plynù
Slouží ke snímání prùtoku a øízení diferenèního tlaku páry, plynù, studené / horké vody a k
automatickému sledování stavu zneèištìní filtrù
2
3
Druh tlaku
diferenèní tlak, relativní
Pøipojení
Vnitøní závit G1/4
Elektrické pøipojení
Konektor DIN EN 175301
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
Robusní kryt z lisovaného hliníku GD AI Si 12 odolný vùèi moøské
vodì
Teplota média
-25 ... 70 oC
Limitní teploty média
Teploty do 85oC jsou pøípustné jen krátkodobì. Vyšší teploty média
jsou možné, pokud je dodržena teplota na snímaèi prostøednictvím
ochranného pøíslušenství (napø. smyèka nebo sifon v impulsním
potrubí).
Okolní teplota
-25 ... 70 oC
Max. teplota okolí
Pøi teplotách pod 0oC se ujistìte, že vodní kondenzát není na snímaèi
pøípadnì ve spínací èásti zaøízení.
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT mikrospínaè 250 Vac; zátìž 5A (indukèní), 8A (odporová)
Volitelné funkce
Pøi výbìru dodatkové funkce, doplntì za typové èíslo èíselnou zkratku
dodatkové funkce
• -301: kryt vodièového pøipojení ve stupni krytí IP65
• -205: omezovaè maxima s opìtným zapnutím, blokace pøi
vzrùstajícím tlaku
• -206: omezovaè minima s opìtným zapnutím, blokace pøi
klesajícím tlaku
• -307: 2 mikrospínaèe, spínaèe jsou zapojeny sériovì nebo
paralelnì, pevný spínací interval, pøipojení pøímo do krabice
svorkovnice, IP65 (kromì DDCM252, 662, 1602, 6002)
• -217: 2 mikrospínaèe, spínaèe jsou zapojeny sériovì, nastavitelný
spínací interval, pøipojení do zástrèky snímaèe, IP54 (kromì
DDCM252, 662, 1602, 6002)
• -213: pozlacené kontakty, spínací kapacita: max. 24Vdc, 100 mA,
min. 5Vdc, 2mA
• -351: stupeò krytí IP65, kryt se speciálním ochranným povrchem
• -513: pozlacené kontakty, spínací diference permanentní, IP65,
spínací kapacita: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5Vdc, 2mA, vhodný
odizolovaný spínaný zesilovaè, stupeò ochrany Ex-i
Certifikáty
SIL2 dle IEC 61508-2
4
5
6
7
8
9
10
Rozsah nastavení
tlaku
bar
0,004 ... 0,025
0,01 ... 0,06
0,02 ... 0,16
0,1 ... 0,6
-0,1 ... 0,4
0,2 ... 1,6
1 ... 4
0,5 ... 6
3 ... 16
11
12
13
Spínací diference
Maximální tlak
bar
0,002
0,015
0,02
0,035
0,15
0,13
0,2
0,2
0,6
bar
0,5
1,5
3
3
15
15
25
15
25
Kondenzaèní smyèka
14
7-12
http://europe.hbc.honeywell.com
Materiál teplotního
èidla
Perbunan + Hliník
Perbunan + Hliník
Perbunan + Hliník
Perbunan + Hliník
1.4305 + 1.4571
1.4305 + 1.4571
1.4305 + 1.4571
1.4305 + 1.4571
1.4305 + 1.4571
Objednací èísla
DDCM252
DDCM662
DDCM1602
DDCM6002
DDCM014
DDCM1
DDCM4
DDCM6
DDCM16
U430B
Manostaty
PS - Spínaè tlaku pro kapaliny a plyny
Elektronické spínaèe tlaku øízené mikroprocesorem pro relativní tlak o rozsazích -1 až +1 a 0 až 40
bar. Jsou vhodné pro extrémnì široký rozsah aplikací, vèetnì pøesného øízení a monitoringu tlaku.
Vlastnosti :
• otevøený kolektor
• Konfigurovatelný monitoring min/max/tlak
• Nastavitelná prodleva po výpadku, výskytu chyby
• Hystereze definována nastavenou hodnotou a vynulováním
• LCD grafický diplej (pouze provedení HMI) mùže být softwarovì natoèen pro lepší èitelnost v krocích
po 90o
Teplota média
-20 ... 80 oC
Materiál teplotního èidla
1.4571
Stupeò krytí
IP65
Okolní teplota
-20 ... 70 oC
2
3
4
Spínaè tlaku s displejem
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
Objednací èísla
PSHRV1011
PSHRB0011
PSHRB0041
PSHRB0101
PSHRB0161
PSHRB0251
PSHRB0401
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7-13
Manostaty
Spínaè tlaku pro horké kapaliny, páru, plyn a oleje (DWR)
Pro sledování pøetlaku v systémech s párou, horkou vodou, hoølavými plyny a tekutými palivy.
2
3
4
5
6
Druh tlaku
pøetlak, relativní
Pøipojení
Vnitøní závit G1/4, vnìjší závit G1/2
Elektrické pøipojení
Konektor DIN EN 175301
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
Robusní kryt z lisovaného hliníku GD AI Si 12 odolný vùèi moøské
vodì
Materiál teplotního èidla
1.4104 + 1.4571
Teplota média
-25 ... 70 oC
Limitní teploty média
Teploty do 85oC jsou pøípustné jen krátkodobì. Vyšší teploty média
jsou možné, pokud je dodržena teplota na snímaèi prostøednictvím
ochranného pøíslušenství (napø. smyèka nebo sifon v impulsním
potrubí).
Okolní teplota
-25 ... 70 oC
Max. teplota okolí
Pøi teplotách pod 0oC se ujistìte, že vodní kondenzát není na snímaèi
pøípadnì ve spínací èásti zaøízení.
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT microspínaè 250 Vac; zátìž 5A (indukèní), 8A (odporová)
Mechanické blokování
opìtovného spuštìní
Se speciální funkcí je možné
Volitelné funkce
Pøi výbìru dodatkové funkce, doplntì za typové èíslo èíselnou zkratku
dodatkové funkce
• -213: pozlacené kontakty, spínací kapacita: max. 24Vdc, 100 mA,
min. 5Vdc, 2mA.
• -301: kryt vodièového pøipojení ve stupni krytí IP65
• -513: pozlacené kontakty, IP65, spínací diference permanentní,
zátìž: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA; vhodný
odizolovaný spínaný zesilovaè, stupeò ochrany EEx-i
• -574: normálnì zavøený kontakt s odporovým èlenem pro
monitoring minimálního tlaku, pozlacené kontakty, kryt s
ochranným povlakem, IP65, stupeò ochrany Ex-i
• -575: normálnì zavøený kontakt s možností opìtovného
odblokování a odporovým èlenem pro monitoring minimálního
tlaku, pozlacené kontakty, kryt s ochranným povlakem, IP66,
stupeò ochrany Ex-i
• -576: normálnì zavøený kontakt s odporovým èlenem pro
monitoring maximálního tlaku, pozlacené kontakty, kryt s
ochranným povlakem, IP65, stupeò ochrany Ex-i
• -577: normálnì zavøený kontakt s možností opìtovného
odblokování a odporovým èlenem pro monitoring maximálního
tlaku, pozlacené kontakty, kryt s ochranným povlakem, IP65,
stupeò ochrany Ex-i
7
8
9
10
11
Certifikáty
12
13
14
7-14
http://europe.hbc.honeywell.com
• ID 0000007042 dle VdTUEV Memorandum Pressure 100, Issue
07.2006 a DIN EN 12952-11 a DIN EN 12953-9:2007
• TV.DWFS (SDBFS).12-281 dle VdTUEV Memorandum Pressure
100, Issue 07.2006 a DIN EN 12952-11 a DIN EN 12953-9:2007
• ID 0000035004 dle DIN EN 764-7:2002 a DIN EN 13611:2008
• CE-0085CL0343 dle to DIN EN 1854, Issue 07.2006
• 01 202 931-B-11-0003 dle Directive 97/23 EC
• SIL2 dle IEC 61508-2
Manostaty
Pevnì nastavená tlaková hystereze spínání
Rozsah
nastavení tlaku
bar
0,1 ... 0,6
0,2 ... 1,6
0,2 ... 2,5
0,5 ... 6
0,5 ... 6
3 ... 16
4 ... 25
8 ... 40
Nastavitelná
spínací diference
bar
–
–
–
–
–
–
–
–
Spínací
diference
bar
0,04
0,06
0,1
0,2
0,25
0,5
1
1,3
Maximální
tlak
bar
6
6
16
16
25
25
63
63
Maximální pøípustný
tlak plynu
bar
6
6
10
10
20
20
50
50
Objednací èísla
Maximální
tlak
bar
6
6
16
16
25
25
63
63
Maximální pøípustný
tlak plynu
bar
6
6
10
10
20
20
50
50
Objednací èísla
2
DWR06
DWR1
DWR3
DWR6
DWR625
DWR16
DWR25
DWR40
3
4
Nastavitelná tlaková hystereze spínání
Rozsah
nastavení tlaku
bar
0,1 ... 0,6
0,2 ... 1,6
0,2 ... 2,5
0,5 ... 6
0,5 ... 6
3 ... 16
4 ... 25
8 ... 40
Nastavitelná
spínací diference
bar
0,08 ... 0,5
0,15 ... 0,6
0,17 ... 1,2
0,3 ... 1,4
0,4 ... 2,5
0,75 ... 3,15
1,3 ... 6
2,3 ... 6,6
Kondenzaèní smyèka
Spínací
diference
bar
–
–
–
–
–
–
–
–
5
DWR06-203
DWR1-203
DWR3-203
DWR6-203
DWR625-203
DWR16-203
DWR25-203
DWR40-203
6
7
U430B
8
9
10
11
12
13
14
7-15
Regulátory vlhkosti (hygrostaty)
Regulátory vlhkosti (hygrostaty)
Hygrostaty do VZT kanálu
Jednostupòové hygrostaty jsou navrženy pro monitorování relativní vlhkosti v klimatizaèních
systémech a komorách a pro øízení zvlhèovaèe a odvlhèovaèe vzduchu ve vnitøních bazénových
objektech. Další aplikace zahrnují regulaci vlhkosti vzduchu ve skladovacích prostorách potravin,
textilním a papírenském prùmyslu, pøi tiskaøských pracích, v optickém a chemickém prùmyslu, ve
skleníkách, nemocnicích a všude tam, kde musí být úroveò relativní vlhkosti vzduchu mìøena,
øízena a monitorována.
2
3
4
5
6
Rozsah nastavení relativní
vlhkosti
35 ... 100 %rh
Hystereze spínání (Relativní
vlhkost)
5 %rh
Okolní teplota
-10 ... 65 oC
Aplikace zvlhèování /
vysoušení
Vysoušení + Zvlhèování
Montáž zaøízení
VZT kanál
Hloubka jímky
222 mm
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací kontakty 250Vac 15(8)A)
Krytí
IP65
Další popis
Maximální rychlost vzduchu ve VZT kanálu : 8 m/s.
Hygrostat do VZT kanálu H6045
Objednací èísla
H6045A1002
7
Prostorové hygrostaty
Hygrostaty pro 2-stavovou regulaci vlhkosti (odvlhèení) v klimatizovaných prostorech. Lze je
použít i pro regulaci vlhkosti v zastøešených bazénech.
8
9
10
11
Rozsah nastavení relativní
vlhkosti
35 ... 100 %rh
Hystereze spínání (Relativní
vlhkost)
4 %rh
Okolní teplota
0 ... 60 oC
Aplikace zvlhèování /
vysoušení
Vysoušení + Zvlhèování
Montáž zaøízení
pro vnitøní prostøedí
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT 230Vac/5A (0,2A)
Krytí
IP30
Prostorový hygrostat H6120
Objednací èísla
H6120A1000
12
13
14
7-16
http://europe.hbc.honeywell.com
Spínaèe prùtoku
Spínaèe prùtoku
S6040A1003 - Spínaè prùtoku lopatkový pro vzduch a plyny
Spínaèe prùtoku slouží pro monitoring intenzity prùtoku vzduchu a plynù v aplikacích HVAC.
Pro monitoring prùtoku vzduchu a neagresivních plynù ve VZT kanálech.
Krytí
IP65
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT, spínací výkon 15(8)A, 24...230 VAC
Zpùsob ovládání
šroub
Maximální teplota média
85 oC
Rozsah nastavení
2,5..9,2 m/s
Maximální tlak
0,25 bar
2
3
Objednací èísla
S6040A1003
PA1
Sada lopatek
4
5
S6065A - Spínaè prùtoku lopatkový pro kapaliny
6
Pro monitoring prùtoku vody, olejù, chladících a mazacích médií potrubím- HVAC aplikace.
Krytí
IP65
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT, spínací výkon 15(8)A, 24...230 VAC
Zpùsob ovládání
šroub
Maximální teplota média
120 oC
7
Kapaliny
Médium
Rozsah nastavení
neagresivní kapaliny
agresivní kapaliny
0,6..165 m3/h v závislosti na svìtlosti potrubí
0,6..165 m3/h v závislosti na svìtlosti potrubí
Maximální tlak
bar
11
30
Objednací èísla
S6065A1003
S6065A2001
8
9
10
11
12
13
14
7-17
Spínaèe prùtoku
Spínaè prùtoku kapalin, elektronický
Spínaè prùtoku kapalin se skládá ze 2 èástí a to snímací jednotky typ SWF62 nebo SWF62L a
vyhodnocovací jednotky typ ASW454. Citlivost lze pøesnì nastavit pomocí hrubého a jemného
potenciometru. Stav sepnutí je indikován pomocí LED. Snímací prvek musí být umístìn v prùtoku
kapaliny.
2
3
Krytí
Snímaè: IP65; vyhodnocovací jednotka: IP32
Výstupní signál
Vyhodnocovací jednotka: spínací relé SPST 8A, 250Vac, spínací bod
rychlosti proudìní kapalného média lze nastavit nejníže na 0,03 m/s
Další popis
Pro snímaè:
• Teplota média 0..80 oC
• nerezový snímací element
Snímaè
4
Napájení
Vac; VA
–; –
–; –
5
Montáž zaøízení
do jímky
do jímky
Hloubka jímky
mm
25
45
Pøipojení - potrubí
"
G1/4
G1/2
Objednací èísla
Hloubka jímky
mm
–
–
Pøipojení - potrubí
"
–
–
Objednací èísla
SWF62
SWF62L
Vyhodnocovací jednotka
Napájení
Vac; VA
230; 3
24; 3
6
7
Montáž zaøízení
univerzální
univerzální
ASW454
ASW454/24
Spínaè prùtoku vzduchu, elektronický
Spínaè prùtoku vzduchu se skládá ze 2 èástí a to snímací jednotky typ SLF.. a vyhodnocovací
jednotky typ ASL...
Pro sledování prùtoku vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách, ventilaèních systémech a
chladících systémech, kde je nutné detekovat prùtok vzduchu èi neutrálních plynù.
8
9
Krytí
Snímaè: IP32
Výstupní signál
Vyhodnocovací jednotka: spínací relé SPST 8A, 250Vac, mezní
spínací hodnotu rychlosti proudìní lze nastavit v rozsahu 0,1..20 m/s
Další popis
Teplota proudícího média: -20..100 oC.
Snímaè
10
Montáž zaøízení
VZT kanál
11
Hloubka jímky
mm
150
Napájení
Vac; VA
–; –
Objednací èísla
Hloubka jímky
mm
–
–
Napájení
Vac; VA
24; 3
230; 3
Objednací èísla
SLF15
Vyhodnocovací jednotka
Montáž zaøízení
univerzální
univerzální
12
13
14
7-18
http://europe.hbc.honeywell.com
ASL453/24
ASL453
Spínaèe ostatních velièin
Spínaèe ostatních velièin
Spínaè rosného bodu
Tento spínaè reagující pøed dosažením rosného bodu slouží k omezování
tvorby kondenzátu na potrubí chlazení nebo na chladícím zaøízení
(monitoruje teplotu povrchu a sleduje, zda se neblíží k rosnému bodu). Je
vhodný pro montáž na rovné i kulaté plochy. Snímaè mìøí relativní vlhkost
pøevážnì pøímo na chladné ploše a mùže být tudíž užíván:
• pro regulaci chladicího výkonu
• pro øízení chladících systémù
• signalizuje, zda se teplota neblíží k rosnému bodu
Indikace stavu pomocí LED, která ukazuje nebezpeèí kondenzace
Spínací bod pøi 90 %rh, hystereze 5 %rh
Okolní teplota
2
3
0 ... 50 oC
4
Krytí
IP40
Montáž
na zeï nebo potrubí (max. 50 mm)
Napájení
24 Vac; 0,3 VA
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
bezpotenciálový pøepínací kontakt; max. 24 Vac/dc, 1 A
Pøipojení vodièù
5-pólové push-in svorky, max. 1,5mm2
5
Objednací èísla
HSS-DPS
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7-19
Alarmy a detektory plynù
Alarmy a detektory plynù
Detektor oxidu uhelnatého XC
Hlásièe výskytu CO øady X byly optimalizovány tak, aby byly vhodné pro použití v oblasti ochrany
obytných objektù pøed CO. Jsou konstruovány tak, aby splòovaly potøeby majitelù domù i
jednotlivých uživatelù.
Detektor zjiš¤uje obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu. Pøístroj se instaluje v místnostech, které
obsahují spotøebiè paliva. Pøístroj musí být ve vzdálenosti 1 - 3 m od možného zdroje CO.
2
3
Certifikace výrobku
Nezávislá certifikace zkušebnou podle evropských norem EN502911:2010 a EN50291-2:2010
Další popis
Princip detekce: Elektrochemický èlánek Ecosure (XC70) Ecosure X®
(XC100, XC100D)
• Úrovnì alarmu: 43 ppm po dobu 19 až 75 minut, 100 ppm po dobu
6 až 25 minut, 300 ppm ménì než 1,5 minuty
• Napájení bateriemi
• Pamì¤ vyhlášených poplachù
• Volitelná pøedbìžná poplašná signalizace
• Signalizace dosažení konce životnosti
• 10letá (XC100, XC100D) nebo 7letá (XC70) životnost a záruka
• Bezúdržbové provedení, bez vymìnitelných dílù
• Zvýraznìné zobrazení poplašného hlášení (XC100, XC100D)
• LCD displej (XC100D)
4
5
Objednací èísla
XC70-CS
XC100-CS
XC100D-CS
6
7
Detektor oxidu uhelnatého s kontaktem SF340
Detektor úniku oxidu uhelnatého umožòuje zjistit pøítomnost oxidu uhelnatého ve vzduchu.
Detektor umožòuje zjistit obsah oxidu uhelnatého od hodnoty 50 ppm.
Detektor zjiš¤uje obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu. Pøístroj se instaluje v místnostech, které
obsahují spotøebiè paliva. Pøístroj musí být ve vzdálenosti 1 - 3 m od možného zdroje CO. Detektor
obsahuje zvukovou i vizuální indikaci obsahu CO.
8
9
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Princip detekce: Elektrochemnická komùrka
• Úrovnì alarmu: 50 ppm po dobu 60 až 90 minut, 100 ppm po dobu
10 až 40 minut, 300 ppm ménì než 3 minuty
• Napájení bateriemi
• Životnost 6,5 roku
10
Popis výrobku
CO ALARM SF340E - napájení 230VAC, záložní baterie, výmìnný snímací element
CO ALARM SF340F - napájení 230VAC, záložní baterie, výstupní relé, možnost vzájemného
propojení nìkolika detektorù, výmìnný snímací element
CO ALARM SF340F - napájení 12/24VAC, záložní baterie, výstupní relé, možnost vzájemného
propojení nìkolika detektorù, výmìnný snímací element
11
12
Objednací èísla
2102B0510
2102B0511
2102B0514
Náhradní díly
SF340M - vymìnitelný snímací element pro CO ALARM SF340
13
14
7-20
http://europe.hbc.honeywell.com
2102B0515
Alarmy a detektory plynù
Detektor hoølavých plynù ZPFL
Detektor úniku hoølavých plynù umožòuje urèit rozsah a místo hoølavých plynù: zemního plynu,
metanu, propanu, butanu, LPG a LNG. Detektor je vybaven optickou a akustickou signalizací.
Alarm je urèen k použití v samostatných bytových jednotkách. Mùže být použit v bytech, domech,
ale nesmí být instalován ve venkovních prostorách.
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Provedení do ruky
• Lehký, skladný, cenovì dostupný
• Jednoduché ovìøení provozuschopnosti
2
3
Objednací èísla
ZPFL1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7-21
7-22
http://europe.hbc.honeywell.com
Regulaèní armatury
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Trojcestné regulaèní ventily lineární
Trojcestné regulaèní ventily lineární s obtokem
Regulaèní ventily rotaèní
Uzavírací a škrticí klapky
Elektromagnetické ventily
Strana
8-2
8-22
8-40
8-46
8-58
8-60
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
V5011R - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro aplikace ve vytápìní, ventilaci a klimatizaci; horká/studená voda dle VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5011R/S
Typ ventilu
2-cestný
Materiály
tìleso z mosazi, døík z nerezové oceli; kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Médium
voda
20 mm, mosazné pøipojení
5
6
7
8
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
9
10
11
12
13
14
8-2
http://europe.hbc.honeywell.com
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1000
700
460
260
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
–
1600
1600
1500
850
Objednací èísla
V5011R1000
V5011R1018
V5011R1026
V5011R1034
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
V5011R1075
V5011R1083
V5011R1091
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
volitelné
volitelné
volitelné
Doba
chodu
min
0,5
1,0
1,8
Návrat
Zpìtná
pomocí
vazba
pružiny
– 2 až 10 V DC
– 2 až 10 V DC
• 2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
•
•
–
0/2 až 10 V DC
24 Vac
2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=; 0/
4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
–
–
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
• 2 až 10 V DC
ML7425A6008
–
–
volitelné
volitelné
1,0
1,0
–
–
–
volitelná
ML7420A6025
ML6420A3072
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3023
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3007
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3005
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3006
230 Vac
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3031
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3021
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
24 Vac
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
– 2 až 10 V DC
ML7421A3004
24 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
volitelná
ML6421A3005
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
–
ML6421A3013
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
ML7420A6017
ML7420A6009
ML7425B6007
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-3
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
V5328A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, pøírubové provedení DN15-150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5328A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..50 jsou schválené dle DIN EN 14597
(do teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
15
20
20
25
32
40
50
65
80
5
6
7
8
9
Hodnoty
Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1000
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
50
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1300
750
470
230
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
90
90
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
o
C
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Objednací èísla
Teplota
média
o
C
2 ... 200
2 ... 200
2 ... 200
Objednací èísla
V5328A1138
V5328A1146
V5328A1153
V5328A1005
V5328A1013
V5328A1021
V5328A1039
V5328A1047
V5328A1054
V5328A1062
V5328A1070
V5328A1088
V5328A1096
V5328A1104
V5328A1112
38 mm
Svìtlost
DN
mm
100
125
150
10
11
Hodnoty
Kvs
160
250
360
12
13
14
8-4
http://europe.hbc.honeywell.com
mm
38
38
38
V5328A1195
V5328A1203
V5328A1211
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
volitelné
volitelné
volitelné
Doba
chodu
min
0,5
1,0
1,8
Návrat
Zpìtná
pomocí
vazba
pružiny
– 2 až 10 V DC
– 2 až 10 V DC
• 2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
•
•
–
0/2 až 10 V DC
24 Vac
2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
–
–
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
• 2 až 10 V DC
ML7425A6008
–
–
volitelné
volitelné
1,0
1,0
–
–
–
volitelná
ML7420A6025
ML6420A3072
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3023
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3007
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3005
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3006
230 Vac
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3031
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3021
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
24 Vac
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
– 2 až 10 V DC
ML7421A3004
24 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
volitelná
ML6421A3005
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
–
ML6421A3013
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
– 2 až 10 V DC
ML7421B3003
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
volitelná
ML6421B3004
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
–
ML6421B3012
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
ML7420A6017
ML7420A6009
ML7425B6007
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-5
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
V5016A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tlakovì vyvážená kuželka DN15-150
Ventil s tlakovì vyváženou kuželkou urèený pro uzavøené systémy.
Teplá/studená voda (max. 50% glykol) dle požadavkù VDI2035; nebo pára.
2
3
4
5
Série ventilù
V5016A
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z litiny GGG40.3, døík z nerez oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 180 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..80 jsou schválené dle DIN EN 14597
(do teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
100
125
150
160
250
360
6
7
8
9
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
Zdvih
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
–
1600
–
1600
–
1600
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5016A1010
V5016A1028
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
V5016A1069
V5016A1077
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
V5016A1127
V5016A1135
38 mm
10
11
12
13
14
8-6
http://europe.hbc.honeywell.com
mm
38
38
38
Objednací èísla
V5016A1143
V5016A1150
V5016A1168
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Pohony
20 mm; 600 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
volitelné
volitelné
volitelné
Doba
chodu
min
0,5
1,0
1,8
Návrat
Zpìtná
pomocí
vazba
pružiny
– 2 až 10 V DC
– 2 až 10 V DC
• 2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
•
•
–
0/2 až 10 V DC
24 Vac
2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
–
–
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
• 2 až 10 V DC
ML7425A6008
–
–
volitelné
volitelné
1,0
1,0
–
–
–
volitelná
ML7420A6025
ML6420A3072
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3023
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3007
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3005
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3006
230 Vac
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3031
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3021
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
24 Vac
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
3,5
– 2 až 10 V DC
ML7421B3003
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
volitelná
ML6421B3004
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
–
ML6421B3012
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
ML7420A6017
ML7420A6009
ML7425B6007
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-7
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
V5025A - Dvoucestný regulaèní ventil PN25, tlakovì vyvážená kuželka DN15-150
Ventil s tlakovì vyváženou kuželkou urèený pro uzavøené systémy.
Pro systémy vytápìní; teplá nebo studená voda (max. 50% glykol); voda nebo pára
2
3
4
5
Série ventilù
V5025A
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z litiny GGG40.3, døík z nerez oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 200 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..80 jsou schválené dle DIN EN 14597
(do teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
100
125
150
160
250
360
6
7
8
9
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
Zdvih
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
–
2500
–
2500
–
2500
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5025A1019
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
V5025A1050
V5025A1068
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
V5025A1100
V5025A1118
V5025A1126
V5025A1134
38 mm
10
11
12
13
14
8-8
http://europe.hbc.honeywell.com
mm
38
38
38
Objednací èísla
V5025A1142
V5025A1159
V5025A1167
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Pohony
20 mm; 600 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
volitelné
volitelné
volitelné
Doba
chodu
min
0,5
1,0
1,8
Návrat
Zpìtná
pomocí
vazba
pružiny
– 2 až 10 V DC
– 2 až 10 V DC
• 2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
•
•
–
0/2 až 10 V DC
24 Vac
2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
–
–
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
• 2 až 10 V DC
ML7425A6008
–
–
volitelné
volitelné
1,0
1,0
–
–
–
volitelná
ML7420A6025
ML6420A3072
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3023
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3007
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3005
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3006
230 Vac
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3031
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3021
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
24 Vac
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
3,5
– 2 až 10 V DC
ML7421B3003
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
volitelná
ML6421B3004
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
–
ML6421B3012
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
ML7420A6017
ML7420A6009
ML7425B6007
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-9
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
V5049A - Dvoucestný regulaèní ventil PN40, pøírubové provedení DN15-100
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
2
3
Série ventilù
V5049
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda / pára
Materiály
Tìleso: ocelolitinal GS-C25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 220 oC
Jmenovitý tlak
PN40
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
4
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..65 jsou schválené dle DIN EN 14597
(do teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
5
20 mm
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
80
100
100
160
6
7
8
9
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1000
2500
1000
2500
1000
2500
1000
2500
600
2000
350
1300
200
750
120
500
Zdvih
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
–
230
–
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5049A2027
V5049A2035
V5049A2043
V5049A1425
V5049A1433
V5049A1441
V5049A1458
V5049A1508
V5049A1565
V5049A1573
V5049A1581
V5049A1599
V5049A1607
38 mm
10
11
12
13
14
8-10
http://europe.hbc.honeywell.com
mm
38
38
Objednací èísla
V5049A1615
V5049A1623
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
volitelné
volitelné
volitelné
Doba
chodu
min
0,5
1,0
1,8
Návrat
Zpìtná
pomocí
vazba
pružiny
– 2 až 10 V DC
– 2 až 10 V DC
• 2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
•
•
–
0/2 až 10 V DC
24 Vac
2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
–
–
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
• 2 až 10 V DC
ML7425A6008
–
–
volitelné
volitelné
1,0
1,0
–
–
–
volitelná
ML7420A6025
ML6420A3072
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3023
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3007
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3005
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3006
230 Vac
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3031
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3021
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
24 Vac
ventil
otevøen
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
– 2 až 10 V DC
ML7421A3004
24 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
volitelná
ML6421A3005
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
–
ML6421A3013
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
– 2 až 10 V DC
ML7421B3003
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
volitelná
ML6421B3004
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
–
ML6421B3012
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
ML7420A6017
ML7420A6009
ML7425B6007
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-11
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
VSxF-2 - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20/25
Pro individuální regulaci (IRC), FCU jednotky a malé ohøívaèe/chladièe; teplá voda nebo smìs vody
s glykolem (max. 50% glykolu), kvalita vody dle VDI2035.
Typ ventilu
2
3
4
2-cestný
Médium
voda
Materiály
tìlo z mosazi, døík z korozivzdorné oceli, ucpávka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí.
2,5 mm On/off; krytkou lze ovládat plný zdvih
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
20
20
25
25
5
6
7
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G1 1/4
G1 1/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
1
600
–
1,6
300
–
2,5
150
–
2,5
200
–
4
100
–
4
200
–
5,5
200
–
Zdvih
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
Objednací èísla
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
VSOF-215-1.0
VSOF-215-1.6
VSOF-215-2.5
VSOF-220-2.5
VSOF-220-4.0
VSOF-225-4.0P
VSOF-225-5.5P
6,5 mm regulaèní; nastavovací krytka otvírá A-B na pùl zvihu (do 50% otevøení)
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
15
20
20
25
25
8
9
10
11
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G1 1/4
G1 1/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
0,16
600
600
0,25
600
600
0,4
600
600
0,63
600
600
1
600
600
1,6
300
300
2,5
100
100
2,5
150
150
4
50
50
6,3
250
250
8
250
250
Zdvih
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
Objednací èísla
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
VSMF-215-0.16
VSMF-215-0.25
VSMF-215-0.4
VSMF-215-0.63
VSMF-215-1.0
VSMF-215-1.6
VSMF-215-2.5
VSMF-220-2.5
VSMF-220-4.0
VSMF-225-6.3P
VSMF-225-8.0P
Pøíslušenství
12
Pájitelné pøipojení pro ventily DN15, velikost potrubí 12 mm
AC-15FS
Pájitelné pøipojení pro ventily DN20, velikost potrubí 15 mm
AC-20FS
Pøipojení s vnìjšími závity pro ventily DN15, velikost potrubí R3/8"
AC-15FT
Pøipojení s vnìjšími závity pro ventily DN20, velikost potrubí R1/2"
AC-20FT
Pøipojení s vnìjšími závity pro ventily DN25, velikost potrubí R1"
ACS-25T
13
14
8-12
http://europe.hbc.honeywell.com
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Pohony
2,5 mm; 90 N
2,5 mm; 100 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0 až 10 V DC
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil otevøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
75 s
0 až 10 V DC
24 Vdc
ventil otevøen
–
–
75 s
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
•
•
–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
–
2
–
–
–
2
–
2
6 min
6 min
6 min
3,6/16 s
6 min
6 min
6 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
3,6/16 s
6,5 min
6,5 min
6,5 min
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
optional:
1, 3 ,5
optional:
1, 3 ,5
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230S-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NO
M4410E1510
2
3
4
5
M4410K1515
MT8-024-NC
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024S-NC
M5410C1001
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230S-NC
M5410L1001
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NO
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L4029
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-13
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
V5822A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na kuželovou plochu DN15/20
Pro IRC systémy, fan coil jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro horkou/studenou vodu
(max. 50% glykol), pro vodu dle VDI2035.
Série ventilù
2
3
4
V5822A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda
Materiály
tìlo mosaz, døík nerezová ocel, závit mosaz
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, kónické tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s nastavovací krytkou (neplatí pro provedení
otevøeno/zavøeno).
2,5 mm
5
Svìtlost
DN
mm
15
20
6
Pøipojení potrubí
"
G1/2
1 1/8" x 14
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
1,6
180
–
2,5
50
–
Zdvih
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
1 1/8" x 14
1 1/8" x 14
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
0,16
600
1600
0,25
600
1600
0,4
600
1600
0,63
600
1600
1
180
1200
1,6
180
1200
2,5
50
400
4
50
400
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5822A4000
V5822A4018
6,5 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
20
7
8
9
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5822A1006
V5822A1014
V5822A1022
V5822A1030
V5822A1048
V5822A1055
V5822A1063
V5822A1071
Pøíslušenství
10
11
Svorné šroubení pro ventil DN15, pro prùmìr trubky 15 mm
ACN-15C
Svorné šroubení pro ventil DN20, pro prùmìr trubky 22 mm
ACN-20C
Letovací nátrubek pro ventil DN15, pro prùmìr trubky 12 mm
ACN-15S
Letovací nátrubek pro ventil DN20, pro prùmìr trubky 15 mm
ACN-20S
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN15, pro trubku 3/8"
ACN-15T
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN20, pro trubku 1/2"
ACN-20T
Náhradní krytka (balení 10 kusù)
5585100
12
13
14
8-14
http://europe.hbc.honeywell.com
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Pohony
2,5 mm; 90 N
2,5 mm; 100 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
0 až 10 V DC
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
–
–
ventil uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
–
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
57 s
57 s
75 s
0 až 10 V DC
24 Vdc
ventil uzavøen
–
–
75 s
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
24 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
•
•
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
2
–
–
–
2
–
2
3,6/16 s
6 min
6 min
6 min
6 min
6 min
6 min
3,6/16 s
6,5 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
0,9
3
optional:
1, 3 ,5
optional:
1, 3 ,5
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NO
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230S-NC
M7410A1001
M7410A1001-3M
M4410E1510
2
3
4
5
M4410K1515
M5410C1001
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NO
MT8-024-NC
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024S-NC
M5410L1001
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230S-NC
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L4029
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-15
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
V5832A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20
Pro IRC systémy, fan coil jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro horkou/studenou vodu
(max. 50% glykol), pro vodu dle VDI2035.
Série ventilù
2
3
4
V5832A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda
Materiály
Tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s nastavovací krytkou (neplatí pro provedení
otevøeno/zavøeno).
2,5 mm
5
Svìtlost
DN
mm
15
20
6
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G3/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
1,6
180
–
2,5
50
–
Zdvih
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
0,16
600
1600
0,25
600
1600
0,4
600
1600
0,63
600
1600
1
180
1200
1,6
180
1200
2,5
50
400
4
50
400
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5832A4008
V5832A4016
6,5 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
20
7
8
9
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
Pøíslušenství
10
11
Letovací nátrubek pro ventil DN15, pro prùmìr trubky 12 mm
AC-15FS
Letovací nátrubek pro ventil DN20, pro prùmìr trubky 15 mm
AC-20FS
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN15, pro trubku 3/8"
AC-15FT
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN20, pro trubku 1/2"
AC-20FT
Náhradní krytka (balení 10 kusù)
5585100
12
13
14
8-16
http://europe.hbc.honeywell.com
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Pohony
2,5 mm; 90 N
2,5 mm; 100 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
0 až 10 V DC
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
–
–
ventil uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
–
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
57 s
57 s
75 s
0 až 10 V DC
24 Vdc
ventil uzavøen
–
–
75 s
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
24 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil otevøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
•
•
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
2
–
–
–
2
–
2
3,6/16 s
6 min
6 min
6 min
6 min
6 min
6 min
3,6/16 s
6,5 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
0,9
3
optional:
1, 3 ,5
optional:
1, 3 ,5
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NO
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230S-NC
M7410A1001
M7410A1001-3M
M4410E1510
2
3
4
5
M4410K1515
M5410C1001
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NO
MT8-024-NC
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024S-NC
M5410L1001
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230S-NC
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L4029
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-17
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
V5832B - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN25-40
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou ragulaèní kuželkou
Pro FCu jednotky a malé ohøívaèe/vìtráky; teplá nebo studená voda (max. 50% glykolu), dle
VDI2035.
2
3
4
5
Série ventilù
V5832B2
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda
Materiály
Tìleso z mosazi, døík z oceli, èep z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
lineární
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí.
6,5 mm
Svìtlost DN
6
mm
25
25
25
32
40
7
Pøipojení potrubí
"
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2 1/4
Hodnoty Kvs
4
6,3
10
16
25
Uzavírací tlak s
pohonem 300 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Uzavírací tlak s
pohonem 400 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Objednací èísla
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
V5832B2109
V5832B2117
Pøíslušenství
8
9
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN25, pro trubku R1"
AC-25T
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN32, pro trubku R11/4"
AC-32T
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN40, pro trubku R11/2"
AC-40T
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN25, pro trubku Rp1"
AC-25TF
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN32, pro trubku Rp11/4"
AC-32TF
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN40, pro trubku Rp11/2"
AC-40TF
Nastavovací krytka (balení 10 kusù)
5585100
10
11
12
13
14
8-18
http://europe.hbc.honeywell.com
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Pohony
6,5 mm; 300 N
6,5 mm; 400 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
–
–
–
–
–
•
•
–
24 Vac
–
24 Vac
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
–
–
2
–
Doba
chodu
s
150
150
150
150
Délka
kabelu
m
1,5
1,5
1,5
1,5
Návrat
pomocí
pružiny
–
–
–
–
•
–
150
1,5
–
M6410C2031
–
•
2
150
1,5
–
M6410C4037
230 Vac
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
230 Vac
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
24 Vac
24 Vac
–
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
•
–
–
–
15
60
–
–
–
•
ML7430E1005
ML7435E1004
–
–
60
–
•
ML6435B1008
–
–
60
–
•
ML6435B1016
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
M7410E1028
M7410E2034
M7410E4030
M7410C1015
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-19
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
V5825B - Kompaktní dvoucestný regulaèní ventil PN25, tlakovì vyvážená kuželka,
DN15-32
Kompaktní dvoucestný regulaèní ventil s širokým rozsahem aplikací.
Pro TUV a vytápìní; teplá/studená voda (max. 50% glykol) dle požadavkù VDI2035.
2
3
4
5
6
Série ventilù
V5825B
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z èerveného bronzu (DIN1705), døík z oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Uzavírací tlak s pohonem
300 N
1600 kPa
Uzavírací tlak s pohonem
400 N
2500 kPa
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Schváleno dle DIN EN 14597, pohony ML7435E/ML6435B.
6,5 mm
Svìtlost DN
mm
15
15
15
15
15
20
20
25
32
7
8
9
Pøipojení - potrubí
"
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G1
G1
G1 1/4
G1 1/2
Hodnoty Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
Objednací èísla
V5825B1001
V5825B1019
V5825B1027
V5825B1035
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
V5825B1076
V5825B1084
Pøíslušenství
10
11
Vnìjší závitové pøipojení pro ventily DN15, velikost potrubí R1/2"
ACS-15T
Vnìjší závitové pøipojení pro ventily DN20, velikost potrubí R3/4"
ACS-20T
Vnìjší závitové pøipojení pro ventily DN25, velikost potrubí R1"
ACS-25T
Vnìjší závitové pøipojení pro ventily DN32, velikost potrubí R1 1/4"
ACS-32T
Varné pøipojení pro ventily DN15, velikost potrubí 1/2"
ACS-15W
Varné pøipojení pro ventily DN20, velikost potrubí 3/4"
ACS-20W
Varné pøipojení pro ventily DN25, velikost potrubí 1"
ACS-25W
Varné pøipojení pro ventily DN32, velikost potrubí 1 1/4"
ACS-32W
12
13
14
8-20
http://europe.hbc.honeywell.com
Dvoucestné regulaèní ventily lineární
Pohony
6,5 mm; 300 N
6,5 mm; 400 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
–
–
–
–
–
•
•
–
24 Vac
–
24 Vac
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
–
–
2
–
Doba
chodu
s
150
150
150
150
Délka
kabelu
m
1,5
1,5
1,5
1,5
Návrat
pomocí
pružiny
–
–
–
–
•
–
150
1,5
–
M6410C2031
–
•
2
150
1,5
–
M6410C4037
230 Vac
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
230 Vac
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
24 Vac
24 Vac
–
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
•
–
–
–
15
60
–
–
–
•
ML7430E1005
ML7435E1004
–
–
60
–
•
ML6435B1008
–
–
60
–
•
ML6435B1016
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
M7410E1028
M7410E2034
M7410E4030
M7410C1015
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-21
Trojcestné regulaèní ventily lineární
Trojcestné regulaèní ventily lineární
V5013R - Trojcestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro vytápìní, ventilaci a klimatizaci, otevøené okruhy; teplá/studená voda dle požadavkù VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5013R
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
20 mm
5
6
7
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
20
25
32
40
50
2,5
4
6,3
10
16
25
40
8
9
10
11
12
13
14
8-22
http://europe.hbc.honeywell.com
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1000
700
460
260
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
1600
1600
1500
850
Objednací èísla
V5013R1032
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
Trojcestné regulaèní ventily lineární
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
volitelné
volitelné
volitelné
Doba
chodu
min
0,5
1,0
1,8
Návrat
Zpìtná
pomocí
vazba
pružiny
– 2 až 10 V DC
– 2 až 10 V DC
• 2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
•
•
–
0/2 až 10 V DC
24 Vac
2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
–
–
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
• 2 až 10 V DC
ML7425B6007
–
–
volitelné
volitelné
1,0
1,0
–
–
–
volitelná
ML7420A6025
ML6420A3072
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3023
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3007
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3006
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3005
230 Vac
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3031
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3021
24 Vac
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
– 2 až 10 V DC
ML7421A3004
24 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
volitelná
ML6421A3005
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
–
ML6421A3013
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
ML7420A6017
ML7420A6009
ML7425A6008
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-23
Trojcestné regulaèní ventily lineární
V5013E - Trojcestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro vytápìní, ventilaci a klimatizaci, otevøené okruhy; teplá/studená voda dle požadavkù VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5013E
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
ekviprocentní
20 mm
5
Svìtlost DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
6
7
Pøipojení potrubí
"
G1 1/8
G1 1/8
G1 1/4
G1 1/2
G2
G2 1/4
G2 3/4
Hodnoty Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
1600
–
1600
–
1600
–
1000
1600
700
1600
460
1500
260
850
Objednací èísla
V5013E1063
V5013E1071
V5013E1089
V5013E1097
V5013E1105
V5013E1113
V5013E1121
Pøíslušenství
8
9
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN15, pro trubku R1/2"
AC-15TF
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN20, pro trubku R3/4"
AC-20TF
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN25, pro trubku R1"
AC-25TF
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN32, pro trubku R11/4"
AC-32TF
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN40, pro trubku R11/2"
AC-40TF
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN50, pro trubku R2"
AC-50TF
10
11
12
13
14
8-24
http://europe.hbc.honeywell.com
Trojcestné regulaèní ventily lineární
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
volitelné
volitelné
volitelné
Doba
chodu
min
0,5
1,0
1,8
Návrat
Zpìtná
pomocí
vazba
pružiny
– 2 až 10 V DC
– 2 až 10 V DC
• 2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
•
•
–
0/2 až 10 V DC
24 Vac
2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
–
–
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
• 2 až 10 V DC
ML7425B6007
–
–
volitelné
volitelné
1,0
1,0
–
–
–
volitelná
ML7420A6025
ML6420A3072
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3023
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3007
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3006
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3005
230 Vac
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3031
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3021
24 Vac
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
– 2 až 10 V DC
ML7421A3004
24 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
volitelná
ML6421A3005
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
–
ML6421A3013
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
ML7420A6017
ML7420A6009
ML7425A6008
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-25
Trojcestné regulaèní ventily lineární
V5329A/V5050A,B - Trojcestný regulaèní ventil PN16, pøírubové pøipojení DN15 až
DN150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
2
3
Série ventilù
V5329A/V5050
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
4
20 mm
5
6
7
8
Typ ventilu
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
10
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
1000
1000
1000
650
400
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
90
90
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
o
C
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Reg.
charakteristika
Teplota
média
oC
2 ... 220
2 ... 220
2 ... 220
Reg.
charakteristika
Teplota
média
o
C
2 ... 220
2 ... 220
2 ... 220
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5329A1004
V5329A1012
V5329A1020
V5329A1038
V5329A1046
V5329A1053
V5329A1061
V5329A1079
V5329A1087
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
mm
100
160
125
250
150
360
mm
38
38
38
lineární
lineární
lineární
Objednací èísla
V5050A1090
V5050A1108
V5050A1116
38 mm, reverzní, otevøení ve smìru AB-A: døík nahoru
Typ ventilu
11
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1000
1000
1000
1000
790
480
260
160
100
38 mm, smìšovací
Typ ventilu
9
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
mm
15
2,5
15
4
20
6,3
25
10
32
16
40
25
50
40
65
63
80
100
3-cestný obrác.
3-cestný obrác.
3-cestný obrác.
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
mm
100
160
125
250
150
360
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
90
90
12
13
14
8-26
http://europe.hbc.honeywell.com
Zdvih
mm
38
38
38
lineární
lineární
lineární
Objednací èísla
V5050B1064
V5050B1072
V5050B1080
Trojcestné regulaèní ventily lineární
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
volitelné
volitelné
volitelné
Doba
chodu
min
0,5
1,0
1,8
Návrat
Zpìtná
pomocí
vazba
pružiny
– 2 až 10 V DC
– 2 až 10 V DC
• 2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
•
•
–
0/2 až 10 V DC
24 Vac
2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
–
–
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
• 2 až 10 V DC
ML7425B6007
–
–
volitelné
volitelné
1,0
1,0
–
–
–
volitelná
ML7420A6025
ML6420A3072
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3023
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3007
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3006
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3005
230 Vac
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3031
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3021
24 Vac
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
– 2 až 10 V DC
ML7421A3004
24 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
volitelná
ML6421A3005
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
–
ML6421A3013
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
– 2 až 10 V DC
ML7421B3003
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
volitelná
ML6421B3004
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
–
ML6421B3012
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
ML7420A6017
ML7420A6009
ML7425A6008
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-27
Trojcestné regulaèní ventily lineární
V5329C/V5015A - Trojcestný smìšovací ventil PN6, pøírubové pøipojení DN15 až
DN150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5329C/V5015
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso ventilu: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
20 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
65
80
5
6
7
Hodnoty
Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
600
–
600
–
600
–
600
–
600
–
480
600
260
600
160
600
100
400
Zdvih Teplota média
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
–
150
–
120
–
80
Zdvih Teplota média
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
o
C
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
V5329C1000
V5329C1018
V5329C1026
V5329C1034
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
V5329C1075
V5329C1083
38 mm
8
Svìtlost
DN
mm
100
125
150
9
Hodnoty
Kvs
140
220
310
10
11
12
13
14
8-28
http://europe.hbc.honeywell.com
mm
38
38
38
Objednací èísla
oC
2 ... 120
2 ... 120
2 ... 120
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
Trojcestné regulaèní ventily lineární
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
volitelné
volitelné
volitelné
Doba
chodu
min
0,5
1,0
1,8
Návrat
Zpìtná
pomocí
vazba
pružiny
– 2 až 10 V DC
– 2 až 10 V DC
• 2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
•
•
–
0/2 až 10 V DC
24 Vac
2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=; 0/
4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=; 0/
4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
–
–
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
• 2 až 10 V DC
ML7425B6007
–
–
volitelné
volitelné
1,0
1,0
–
–
–
volitelná
ML7420A6025
ML6420A3072
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3023
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3007
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3006
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3005
230 Vac
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3031
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3021
24 Vac
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
– 2 až 10 V DC
ML7421A3004
24 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
volitelná
ML6421A3005
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
–
ML6421A3013
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
– 2 až 10 V DC
ML7421B3003
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
volitelná
ML6421B3004
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
–
ML6421B3012
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
ML7420A6017
ML7420A6009
ML7425A6008
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-29
Trojcestné regulaèní ventily lineární
V5050A/B - Trojcestný smìšovací ventil PN25/40, pøírubové pøipojení DN15-100
Ventil urèený pro uzavøené topné systémy, kvalita teplé vody dle VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5050
Médium
voda
Materiály
tìleso: ocelolitina GS-C25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 220 oC
Jmenovitý tlak
PN25/40
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
lineární
20 mm
Typ ventilu
5
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
3-cestný smìš.
6
7
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
65
80
Hodnoty
Kvs
Svìtlost
DN
mm
100
Hodnoty
Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
50
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
2500
2500
2500
2500
2000
1300
750
500
230
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5050A1124
V5050A1132
V5050A1140
V5050A1157
V5050A1165
V5050A1173
V5050A1181
V5050A1199
V5050A1207
38 mm,smìšovací
Typ ventilu
8
3-cestný smìš.
9
160
mm
38
Objednací èísla
V5050A1215
38 mm, reverzní, otevøení ve smìru AB-A: døík nahoru
Typ ventilu
10
3-cestný obrác.
Svìtlost
DN
mm
100
Hodnoty
Kvs
11
12
13
14
8-30
http://europe.hbc.honeywell.com
160
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
mm
38
Objednací èísla
V5050B1155
Trojcestné regulaèní ventily lineární
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
volitelné
volitelné
volitelné
Doba
chodu
min
0,5
1,0
1,8
Návrat
Zpìtná
pomocí
vazba
pružiny
– 2 až 10 V DC
– 2 až 10 V DC
• 2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
24 Vac
24 Vac
24 Vac
•
•
–
0/2 až 10 V DC
24 Vac
2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=; 0/
4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=; 0/
4..20mA
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
–
–
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
• 2 až 10 V DC
ML7425B6007
–
–
volitelné
volitelné
1,0
1,0
–
–
–
volitelná
ML7420A6025
ML6420A3072
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3023
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3007
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3006
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3005
230 Vac
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
volitelná
ML6420A3031
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425B3021
24 Vac
A-AB
otevøen
A-AB
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
– 2 až 10 V DC
ML7421A3004
24 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
volitelná
ML6421A3005
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
–
ML6421A3013
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
– 2 až 10 V DC
ML7421B3003
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
volitelná
ML6421B3004
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
–
ML6421B3012
24 Vac
230 Vac
Objednací èísla
ML7420A6017
ML7420A6009
ML7425A6008
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-31
Trojcestné regulaèní ventily lineární
VSxF-3 - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20/25
Pro individuální regulaci vytápìní, vzduchotechnické jednotky a malé ohøívaèe/chladièe; teplá
voda a studená voda (max. 50% glykol), kvalita vody dle VDI2035.
Typ ventilu
2
3
4
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìlo z mosazi, døík z korozivzdorné oceli, kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí.
2,5 mm On/off; krytkou lze ovládat plný zdvih
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
20
20
25
25
5
6
7
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G1 1/4
G1 1/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
1
600
–
1,6
300
–
2,5
150
–
2,5
200
–
4
100
–
4
200
–
5,5
200
–
Zdvih
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
Objednací èísla
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
VSOF-315-1.0
VSOF-315-1.6
VSOF-315-2.5
VSOF-320-2.5
VSOF-320-4.0
VSOF-325-4.0P
VSOF-325-5.5P
6,5 mm regulaèní; nastavovací krytka otvírá A-B na pùl zvihu (do 50% otevøení);
B-AB je lineární a Kvs je o stupeò nižší než A-AB
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
20
25
25
8
9
10
11
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G1 1/4
G1 1/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
0,25
600
600
0,4
600
600
0,63
600
600
1
600
600
1,6
300
300
2,5
100
100
2,5
150
150
4
50
50
6,3
250
250
8
250
250
Zdvih
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
Objednací èísla
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
VSMF-315-0.25
VSMF-315-0.4
VSMF-315-0.63
VSMF-315-1.0
VSMF-315-1.6
VSMF-315-2.5
VSMF-320-2.5
VSMF-320-4.0
VSMF-325-6.3P
VSMF-325-8.0P
Pøíslušenství
12
Pájitelné pøipojení pro ventily DN15, velikost potrubí 12 mm
AC-15FS
Pájitelné pøipojení pro ventily DN20, velikost potrubí 15 mm
AC-20FS
Pøipojení s vnìjšími závity pro ventily DN15, velikost potrubí R3/8"
AC-15FT
Pøipojení s vnìjšími závity pro ventily DN20, velikost potrubí R1/2"
AC-20FT
Pøipojení s vnìjšími závity pro ventily DN25, velikost potrubí R1"
ACS-25T
13
14
8-32
http://europe.hbc.honeywell.com
Trojcestné regulaèní ventily lineární
Pohony
2,5 mm; 90 N
2,5 mm; 100 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0 až 10 V DC
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
75 s
0 až 10 V DC
24 Vdc
A-AB otevøen
–
–
75 s
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
•
•
–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
–
2
–
–
–
2
–
2
6 min
6 min
6 min
3,6/16 s
6 min
6 min
6 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
3,6/16 s
6,5 min
6,5 min
6,5 min
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
optional:
1, 3 ,5
optional:
1, 3 ,5
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230S-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NO
M4410E1510
2
3
4
5
M4410K1515
MT8-024-NC
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024S-NC
M5410C1001
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230S-NC
M5410L1001
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NO
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L4029
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-33
Trojcestné regulaèní ventily lineární
V5823A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na kuželovou plochu DN15/20
Pro IRC systémy, fan coil jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro horkou/studenou vodu
(max. 50% glykol), pro vodu dle VDI2035.
2
3
4
5
Série ventilù
V5823A
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìlo mosaz, døík nerezová ocel, kuželka mosaz
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, kónické tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí (neplatí pro OTV/ZAV
provedení). Hlavní cesta (A-AB) má ekviprocentní charakteristiku,
B-AB je lineární. Prùtoèná kapacita B-AB je o stupeò nižší než AAB.
2,5 mm
Svìtlost
DN
mm
15
20
6
Pøipojení potrubí
"
G1/2
1 1/8" x 14
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
1,6
150
–
2,5
50
–
Zdvih
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
1 1/8" x 14
1 1/8" x 14
1 1/8" x 14
1 1/8" x 14
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
0,25
500
800
0,4
500
800
0,63
500
800
1
150
250
1,6
150
250
2,5
–
240
2,5
50
100
4
–
240
4
50
100
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5823A4009
V5823A4017
6,5 mm
7
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
20
20
20
20
8
9
10
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5823A2003
V5823A2011
V5823A2029
V5823A2037
V5823A2045
V5823A2151
V5823A2052
V5823A2169
V5823A2060
Pøíslušenství
11
12
Svorné šroubení pro ventil DN15, pro prùmìr trubky 15 mm
ACN-15C
Svorné šroubení pro ventil DN20, pro prùmìr trubky 22 mm
ACN-20C
Letovací nátrubek pro ventil DN15, pro prùmìr trubky 12 mm
ACN-15S
Letovací nátrubek pro ventil DN20, pro prùmìr trubky 15 mm
ACN-20S
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN15, pro trubku 3/8"
ACN-15T
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN20, pro trubku 1/2"
ACN-20T
Náhradní krytka (balení 10 kusù)
5585100
13
14
8-34
http://europe.hbc.honeywell.com
Trojcestné regulaèní ventily lineární
Pohony
2,5 mm; 90 N
2,5 mm; 100 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
0 až 10 V DC
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
–
–
A-AB otevøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
–
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
57 s
57 s
75 s
0 až 10 V DC
24 Vdc
A-AB otevøen
–
–
75 s
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
•
•
–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
–
2
–
–
–
2
–
2
6 min
6 min
6 min
3,6/16 s
6 min
6 min
6 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
3,6/16 s
6,5 min
6,5 min
6,5 min
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
0,9
3
optional:
1, 3 ,5
optional:
1, 3 ,5
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230S-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NO
M7410A1001
M7410A1001-3M
M4410E1510
2
3
4
5
M4410K1515
MT8-024-NC
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024S-NC
M5410C1001
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230S-NC
M5410L1001
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NO
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L4029
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-35
Trojcestné regulaèní ventily lineární
V5833A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20
Pro IRC systémy, FCU jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro teplotu/studenou vodu
(max. 50% glykol) dle VDI2035.
2
3
4
5
Série ventilù
V5833A
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s nastavovací krytkou (neplatí pro OTV/ZAV
provedení). Hlavní cesta A-AB má ekviprocentní charakteristiku,
B-AB má lineární.
2,5 mm
Svìtlost
DN
mm
15
20
6
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G3/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
1,6
150
–
2,5
50
–
Zdvih
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
0,25
500
800
0,4
500
800
0,63
500
800
1
150
250
1,6
150
250
2,5
–
240
2,5
50
100
4
–
240
4
50
100
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5833A4007
V5833A4015
6,5 mm
7
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
20
20
20
20
8
9
10
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A3009
V5833A1052
V5833A3017
V5833A1060
Pøíslušenství
11
Letovací nátrubek pro ventil DN15, pro prùmìr trubky 12 mm
AC-15FS
Letovací nátrubek pro ventil DN20, pro prùmìr trubky 15 mm
AC-20FS
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN15, pro trubku 3/8"
AC-15FT
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN20, pro trubku 1/2"
AC-20FT
Náhradní krytka (balení 10 kusù)
5585100
12
13
14
8-36
http://europe.hbc.honeywell.com
Trojcestné regulaèní ventily lineární
Pohony
2,5 mm; 90 N
2,5 mm; 100 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
0 až 10 V DC
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
–
–
A-AB otevøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
–
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
57 s
57 s
75 s
0 až 10 V DC
24 Vdc
A-AB otevøen
–
–
75 s
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
•
•
–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
–
2
–
–
–
2
–
2
6 min
6 min
6 min
3,6/16 s
6 min
6 min
6 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
3,6/16 s
6,5 min
6,5 min
6,5 min
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
0,9
3
optional:
1, 3 ,5
optional:
1, 3 ,5
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230S-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NO
M7410A1001
M7410A1001-3M
M4410E1510
2
3
4
5
M4410K1515
MT8-024-NC
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024S-NC
M5410C1001
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230S-NC
M5410L1001
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NO
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L4029
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-37
Trojcestné regulaèní ventily lineární
V5833A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu DN25 až DN40
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou regulaèní kuželkou.
Pro FCU jednotky a malé ohøívaèe/vìtráky; teplá nebo studená voda (max. 50% glykolu), dle VDI2035.
2
3
4
5
Série ventilù
V5833A2
Typ ventilu
3-cestný smìš. tl. vyváž.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli, kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
lineární
Další popis
Ventily se dodávají s nastavovací krytkou.
6,5 mm
Svìtlost
DN (mm)
25
25
25
32
40
6
7
Pøipojení potrubí (")
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2 1/4
Hodnoty
Kvs
4
6,3
10
16
25
Uzavírací tlak s
pohonem 300 N (kPa)
600
600
600
300
–
Uzavírací tlak s
pohonem 400 N (kPa)
1600
1600
1600
1200
1000
Objednací èísla
V5833A2076
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
Pøíslušenství
8
9
Pohony
10
6,5 mm; 300 N
11
12
13
6,5 mm; 400 N
14
8-38
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN25, pro trubku R1"
AC-25T
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN32, pro trubku R11/4"
AC-32T
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN40, pro trubku R11/2"
AC-40T
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN25, pro trubku Rp1"
AC-25TF
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN32, pro trubku Rp11/4"
AC-32TF
Nátrubek s vnitøním závitem pro ventil DN40, pro trubku Rp11/2"
AC-40TF
Náhradní krytka (balení 10 kusù)
5585100
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
–
–
2
–
Doba
chodu
s
150
150
150
150
Délka
kabelu
m
1,5
1,5
1,5
1,5
Návrat
pomocí
pružiny
–
–
–
–
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
–
–
–
–
–
•
•
–
24 Vac
–
24 Vac
•
–
150
1,5
–
M6410C2031
–
•
2
150
1,5
–
M6410C4037
230 Vac
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
230 Vac
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
24 Vac
24 Vac
24 Vac
–
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
•
–
–
–
–
–
15
60
60
–
–
–
–
•
•
ML7430E1005
ML7435E1004
ML6435B1008
230 Vac
A-AB uzavøen
–
–
60
–
•
ML6435B1016
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
M7410E1028
M7410E2034
M7410E4030
M7410C1015
Trojcestné regulaèní ventily lineární
V5078B - Trojcestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až DN50
Pro aplikace ve vytápìní, klimatizaci a pro fan coil jednotky; horkou/studenou vodu.
Série ventilù
V5078B
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso: mosaz RG5, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Uzavírací tlak s pohonem
180 N
1000 kPa
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
2
3
4
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Pro pøipojení pohonu je nutné použít adaptér 0903403, který se
objednává samostatnì.
5
6,5 mm
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Pøipojení - potrubí
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Hodnoty Kvs
2,5
3,3
5
5
11
13
6,5 mm; 180 N
V5078B1005
V5078B1013
V5078B1021
V5078B1039
V5078B1047
V5078B1054
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
–
•
•
–
24 Vac
6
7
8
0903403
Adaptér pro montáž pohonu
Pohony
Objednací èísla
–
–
2
–
Doba
chodu
s
150
150
150
150
Délka
kabelu
m
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
–
–
150
10
M7410C1007-10M
24 Vac
•
–
150
1,5
M6410C2023
24 Vac
•
2
150
1,5
M6410C4029
230 Vac
•
–
150
1,5
M6410L2023
230 Vac
•
2
150
1,5
M6410L4029
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
M7410C1007
9
10
11
12
13
14
8-39
Trojcestné regulaèní ventily lineární s obtokem
Trojcestné regulaèní ventily lineární s obtokem
VSxF-4 - Trojcestný regulaèní ventil s obtokem PN16, tìsnìní na plochu DN15/20/25
Pro individuální regulaci vytápìní, vzduchotechnické jednotky a malé ohøívaèe/chladièe; teplá
voda nebo studená voda (max. 50% glykol), kvalita vody dle VDI2035.
Typ ventilu
2
3
4
3-cestný smìš. obtok
Médium
voda
Materiály
tìlo z mosazi, døík z korozivzdorné oceli, kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí.
2,5 mm On/off; krytkou lze ovládat plný zdvih
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
20
20
25
25
5
6
7
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G1 1/4
G1 1/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
1
600
–
1,6
300
–
2,5
150
–
2,5
200
–
4
100
–
4
200
–
5,5
200
–
Zdvih
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
Objednací èísla
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
O/Z
VSOF-415-1.0
VSOF-415-1.6
VSOF-415-2.5
VSOF-420-2.5
VSOF-420-4.0
VSOF-425-4.0P
VSOF-425-5.5P
6,5 mm regulaèní; nastavovací krytka otvírá A-B na pùl zvihu (do 50% otevøení);
B-AB je lineární a Kvs je o stupeò nižší než A-AB
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
20
25
25
8
9
10
11
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G1 1/4
G1 1/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
0,25
600
600
0,4
600
600
0,63
600
600
1
600
600
1,6
300
300
2,5
100
100
2,5
150
150
4
50
50
6,3
250
250
8
250
250
Zdvih
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
Objednací èísla
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
VSMF-415-0.25
VSMF-415-0.4
VSMF-415-0.63
VSMF-415-1.0
VSMF-415-1.6
VSMF-415-2.5
VSMF-420-2.5
VSMF-420-4.0
VSMF-425-6.3P
VSMF-425-8.0P
Pøíslušenství
12
Pájitelné pøipojení pro ventily DN15, velikost potrubí 12 mm
AC-15FS
Pájitelné pøipojení pro ventily DN20, velikost potrubí 15 mm
AC-20FS
Pøipojení s vnìjšími závity pro ventily DN15, velikost potrubí R3/8"
AC-15FT
Pøipojení s vnìjšími závity pro ventily DN20, velikost potrubí R1/2"
AC-20FT
Pøipojení s vnìjšími závity pro ventily DN25, velikost potrubí R1"
ACS-25T
13
14
8-40
http://europe.hbc.honeywell.com
Trojcestné regulaèní ventily lineární s obtokem
Pohony
2,5 mm; 90 N
2,5 mm; 100 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0 až 10 V DC
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
75 s
0 až 10 V DC
24 Vdc
A-AB otevøen
–
–
75 s
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
•
•
–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
–
2
–
–
–
2
–
2
6 min
6 min
6 min
3,6/16 s
6 min
6 min
6 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
3,6/16 s
6,5 min
6,5 min
6,5 min
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
optional:
1, 3 ,5
optional:
1, 3 ,5
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230S-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NO
M4410E1510
2
3
4
5
M4410K1515
MT8-024-NC
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024S-NC
M5410C1001
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230S-NC
M5410L1001
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NO
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L4029
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-41
Trojcestné regulaèní ventily lineární s obtokem
V5823C - Trojcestný regulaèní ventil s obtokem PN16, tìsnìní na kuželovou plochu,
DN15/20
Pro IRC systémy, fan coil jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro horkou/studenou vodu
(max. 50% glykol), pro vodu dle VDI2035.
2
Série ventilù
3
4
V5823C
Typ ventilu
3-cestný smìš. obtok
Médium
voda
Materiály
tìlo mosaz, døík nerezová ocel, kuželka mosaz
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, kónické tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí (neplatí pro OTV/ZAV
provedení). Hlavní cesta(A-AB) má ekviprocentní charakteristiku,
B-AB má lineární. Prùtoèná kapacita B-AB je o jeden stupeò nižší
než A-AB.
5
2,5 mm
Svìtlost
DN
mm
15
20
6
7
Pøipojení potrubí
"
G1/2
1 1/8" x 14
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
1,6
150
–
2,5
50
–
Zdvih
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
1 1/8" x 14
1 1/8" x 14
1 1/8" x 14
1 1/8" x 14
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
0,25
500
800
0,4
500
800
0,63
500
800
1
150
250
1,6
150
250
2,5
–
240
2,5
50
100
4
–
240
4
50
100
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5823C4005
V5823C4013
6,5 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
20
20
20
20
8
9
10
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5823C2009
V5823C2017
V5823C2025
V5823C2033
V5823C2041
V5823C2157
V5823C2058
V5823C2165
V5823C2066
Pøíslušenství
11
12
Svorné šroubení pro ventil DN15, pro prùmìr trubky 15 mm
ACN-15C
Svorné šroubení pro ventil DN20, pro prùmìr trubky 22 mm
ACN-20C
Letovací nátrubek pro ventil DN15, pro prùmìr trubky 12 mm
ACN-15S
Letovací nátrubek pro ventil DN20, pro prùmìr trubky 15 mm
ACN-20S
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN15, pro trubku 3/8"
ACN-15T
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN20, pro trubku 1/2"
ACN-20T
Náhradní krytka (balení 10 kusù)
5585100
13
14
8-42
http://europe.hbc.honeywell.com
Trojcestné regulaèní ventily lineární s obtokem
Pohony
2,5 mm; 90 N
2,5 mm; 100 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
0 až 10 V DC
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
–
–
A-AB otevøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
–
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
57 s
57 s
75 s
0 až 10 V DC
24 Vdc
A-AB otevøen
–
–
75 s
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
•
•
–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
–
2
–
–
–
2
–
2
6 min
6 min
6 min
3,6/16 s
6 min
6 min
6 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
3,6/16 s
6,5 min
6,5 min
6,5 min
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
0,9
3
optional:
1, 3 ,5
optional:
1, 3 ,5
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230S-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NO
M7410A1001
M7410A1001-3M
M4410E1510
2
3
4
5
M4410K1515
MT8-024-NC
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024S-NC
M5410C1001
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230S-NC
M5410L1001
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NO
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L4029
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-43
Trojcestné regulaèní ventily lineární s obtokem
V5833C - Trojcestný regulaèní ventil s obtokem PN16, tìsnìní na plochu DN15/20
Pro IRC systémy, fan coil jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro horkou/studenou vodu
(max. 50% glykol), pro vodu dle VDI2035.
Série ventilù
2
3
4
5
V5833C
Typ ventilu
3-cestný smìš. obtok
Médium
voda
Materiály
tìlo mosaz, døík nerezová ocel, kuželka mosaz
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí (neplatí pro OTV/ZAV
provedení). Hlavní cesta (A-AB) má ekviprocentní charakteristiku,
B-AB je lineární. Prùtoèná kapacita B-AB je o stupeò nižší než AAB.
2,5 mm
Svìtlost
DN
mm
15
20
6
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G3/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
1,6
150
–
2,5
50
–
Zdvih
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
Hodnoty Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
Kvs pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
0,25
500
800
0,4
500
800
0,63
500
800
1
150
250
1,6
150
250
2,5
–
240
2,5
50
100
4
–
240
4
50
100
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5833C4003
V5833C4011
6,5 mm
7
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
20
20
20
20
8
9
10
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5833C1066
V5833C1009
V5833C1017
V5833C1025
V5833C1033
V5833C1140
V5833C1041
V5833C1152
V5833C1058
Pøíslušenství
11
Letovací nátrubek pro ventil DN15, pro prùmìr trubky 12 mm
AC-15FS
Letovací nátrubek pro ventil DN20, pro prùmìr trubky 15 mm
AC-20FS
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN15, pro trubku 3/8"
AC-15FT
Nátrubek s vnìjším závitem pro ventil DN20, pro trubku 1/2"
AC-20FT
Náhradní krytka (balení 10 kusù)
5585100
12
13
14
8-44
http://europe.hbc.honeywell.com
Trojcestné regulaèní ventily lineární s obtokem
Pohony
2,5 mm; 90 N
2,5 mm; 100 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní
signál
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
0 až 10 V DC
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
–
–
A-AB otevøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
–
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
4 min
57 s
57 s
75 s
0 až 10 V DC
24 Vdc
A-AB otevøen
–
–
75 s
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
A-AB uzavøen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
•
•
–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
–
2
–
–
–
2
–
2
6 min
6 min
6 min
3,6/16 s
6 min
6 min
6 min
6,5 min
6,5 min
6,5 min
3,6/16 s
6,5 min
6,5 min
6,5 min
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
150 s
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
0,9
3
optional:
1, 3 ,5
optional:
1, 3 ,5
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1
2,5
1
1,5
1
2,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230S-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NO
M7410A1001
M7410A1001-3M
M4410E1510
2
3
4
5
M4410K1515
MT8-024-NC
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024S-NC
M5410C1001
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230S-NC
M5410L1001
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NO
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L4029
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-45
Regulaèní ventily rotaèní
Regulaèní ventily rotaèní
VBG2 - 2-cestné kulové regulaèní ventily, PN25, DN15-50
VBG regulaèní kulové ventily slouží k regulaci prùtoku topné vody a chladící vody s obsahem
glykolu do 50% podle VDI2035 ve vytápìní, vzduchotechnice a chlazení (systémy HVAC). Lze je
využít jak pro plynulou regulaci, tak pro režim OTV/ZAV.
Ekviprocentní prùtoková charakteristika
2
3
4
Médium
voda
Materiály
tìlo z korozivzdorné mosazi, døík z mosazi, kulové tìleso z
pochromované mosazi, prùtoková clonka Noryl®.
Tìsnìní
sedlo Teflon® s EPDM O-kroužky
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
5 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Typ ventilu
2-cestný
DN15..32; 2-cestné kulové regulaèní ventily
5
Svìtlost DN
mm
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25
32
32
6
7
8
9
10
Pøipojení - potrubí
"
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G2
G2
Hodnoty Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
4
6,3
8,6
6,3
10
16
25
16
25
Uzavøení
kPa
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
680
680
680
680
680
680
Objednací èísla
VBG2-15-0.25
VBG2-15-0.4
VBG2-15-0.63
VBG2-15-1
VBG2-15-1.6
VBG2-15-2.5
VBG2-15-4
VBG2-15-6.3
VBG2-20-4
VBG2-20-6.3
VBG2-20-8.6
VBG2-25-6.3
VBG2-25-10
VBG2-25-16
VBG2-25-25
VBG2-32-16
VBG2-32-25
DN40, DN50 ventily; ventily; dodáváno s adaptérem 5112-51 pro M60, M70 pohony
Svìtlost DN
mm
40
40
50
50
11
12
Pøipojení - potrubí
"
G 2 1/4
G 2 1/4
G 2 3/4
G 2 3/4
13
14
8-46
http://europe.hbc.honeywell.com
Hodnoty Kvs
25
40
40
63
Uzavøení
kPa
680
680
680
680
Objednací èísla
VBG2-40-25
VBG2-40-40
VBG2-50-40
VBG2-50-63
Regulaèní ventily rotaèní
Pøíslušenství pro DN15..32 ventily
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN15
AC-15TF-1
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN20
AC-20TF
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN25
AC-25TF
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN32
AC-32TF
Náhradní pøevodová høídelka s ucpávkou, pro VBG DN15-20
5112-19
Náhradní pøevodová høídelka s ucpávkou, pro VBG DN25-32
5112-20
Plastový adaptér pro montáž pohonu
MVNAAA
2
3
Pøíslušenství pro DN40, DN50 ventily
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN40
AC-40TF
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN50
AC-50TF
Náhradní pøevodová høídelka s ucpávkou, pro VBG DN40-50
5112-21
Náhradní adapter ventilu pro VBG ventily, DN40, DN50
5112-51
4
M6061A1013
M6061L1019
M7061E1012
MVN613A1500
MVN663A1500
MVN713A1500
5
10
24 Vac
Tøípolohová regulace
10
230 Vac
Tøípolohová regulace
10
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
3
24 Vac
2/3-pol
3
230 Vac
2/3-pol
3
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
Krouticí moment [Nm]
Napájecí napìtí
Vstupní signál
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
VBG2-15-0.25
VBG2-15-0.4
VBG2-15-0.63
VBG2-15-1
VBG2-15-1.6
VBG2-15-2.5
VBG2-15-4
VBG2-15-6.3
VBG2-20-4
VBG2-20-6.3
VBG2-20-8.6
VBG2-25-6.3
VBG2-25-10
VBG2-25-16
VBG2-25-25
VBG2-32-16
VBG2-32-25
VBG2-40-25
VBG2-40-40
VBG2-50-40
VBG2-50-63
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-47
Regulaèní ventily rotaèní
VBG3 - 3-cestné kulové regulaèní ventily, PN25, DN15-50
VBG regulaèní kulové ventily slouží k regulaci prùtoku topné vody a chladící vody s obsahem
glykolu do 50% podle VDI2035 ve vytápìní, vzduchotechnice a chlazení (systémy HVAC). Lze je
využít jak pro plynulou regulaci, tak pro režim OTV/ZAV.
Ekviprocentní prùtoková charakteristika
2
3
4
Médium
voda
Materiály
tìlo z korozivzdorné mosazi, døík z mosazi, kulové tìleso z
pochromované mosazi, prùtoková clonka Noryl®
Tìsnìní
sedlo Teflon® s EPDM O-kroužky
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
5 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Typ ventilu
manuální otvírání
DN15..32 ventil; dodáváno s MVNAAA adaptér pro MVN pohony
5
Svìtlost DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
20
20
25
25
25
32
32
6
7
8
9
Pøipojení - potrubí
"
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G2
G2
Hodnoty Kvs
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
4
6,3
8,6
6,3
10
16
16
25
Uzavøení
kPa
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
270
270
Objednací èísla
VBG3-15-0.63
VBG3-15-1
VBG3-15-1.6
VBG3-15-2.5
VBG3-15-4
VBG3-15-6.3
VBG3-20-4
VBG3-20-6.3
VBG3-20-8.6
VBG3-25-6.3
VBG3-25-10
VBG3-25-16
VBG3-32-16
VBG3-32-25
DN40, DN50 ventily; dodáváno s adaptérem 5112-51 pro M60, M70 pohony
Svìtlost DN
mm
40
40
50
50
10
11
Pøipojení - potrubí
"
G 2 1/4
G 2 1/4
G 2 3/4
G 2 3/4
12
13
14
8-48
http://europe.hbc.honeywell.com
Hodnoty Kvs
25
40
40
63
Uzavøení
kPa
680
680
680
680
Objednací èísla
VBG3-40-25
VBG3-40-40
VBG3-50-40
VBG3-50-63
Regulaèní ventily rotaèní
Pøíslušenství pro DN15..32 ventily
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN15
AC-15TF-1
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN20
AC-20TF
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN25
AC-25TF
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN32
AC-32TF
Náhradní pøevodová høídelka s ucpávkou, pro VBG DN15-20
5112-19
Náhradní pøevodová høídelka s ucpávkou, pro VBG DN25-32
5112-20
Plastový adaptér pro montáž pohonu
MVNAAA
2
3
Pøíslušenství pro DN40, DN50 ventily
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN40
AC-40TF
Pøipojovací šroubení pro VBG ventily DN50
AC-50TF
Náhradní pøevodová høídelka s ucpávkou, pro VBG DN40-50
5112-21
Náhradní adapter ventilu pro VBG ventily, DN40, DN50
5112-51
4
M6061A1013
M6061L1019
M7061E1012
MVN613A1500
MVN663A1500
MVN713A1500
5
10
24 Vac
Tøípolohová regulace
10
230 Vac
Tøípolohová regulace
10
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
3
24 Vac
2/3-pol
3
230 Vac
2/3-pol
3
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
Krouticí moment [Nm]
Napájecí napìtí
Vstupní signál
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
VBG3-15-0.63
VBG3-15-1
VBG3-15-1.6
VBG3-15-2.5
VBG3-15-4
VBG3-15-6.3
VBG3-20-4
VBG3-20-6.3
VBG3-20-8.6
VBG3-25-6.3
VBG3-25-10
VBG3-25-16
VBG3-32-16
VBG3-32-25
VBG3-40-25
VBG3-40-40
VBG3-50-40
VBG3-50-63
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-49
Regulaèní ventily rotaèní
DR - Trojcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pro
smìs voda/glykol 50%.
Série ventilù
2
3
4
DRG
Typ ventilu
3-cestné rotaèní smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso ventilu: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Redukované delta P
40 kPa
Závitové provedení
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
25
32
40
5
6
7
Hodnoty
Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
Max.
delta P
kPa
100
100
100
100
100
100
Krouticí moment
pro max. delta P
Nm
10
10
10
10
10
20
Krouticí moment pøi
redukovaném delta P
Nm
10
10
10
10
10
10
Krouticí moment
pro max. delta P
Nm
10
10
10
20
20
20
30
40
40
40
40
40
Krouticí moment pøi
redukovaném delta P
Nm
10
10
10
10
20
20
20
30
30
40
40
40
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
DR15-2GMLA
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
Pøírubové provedení
Svìtlost
DN
mm
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
200
8
9
10
11
Hodnoty
Kvs
6,3
10
16
25
40
63
100
160
250
630
1000
1600
Max.
delta P
kPa
100
100
100
100
100
100
100
100
70
50
50
50
12
13
14
8-50
http://europe.hbc.honeywell.com
Pøipojení
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
Objednací èísla
DR20GFLA
DR25GFLA
DR32GFLA
DR40GFLA
DR50GFLA
DR65GFLA
DR80GFLA
DR100GFLA
DR125GFLA
DR150GFLA
DR200GFLA1
DR200GFLA
VRM20
VMM40F
VMM40-24F
VMM40-24
VMM40
VMM30-24
VMM30
VMM20-24
VMM20
M7061E1020
M7061E1012
M6061L1019
M6061A1013
Regulaèní ventily rotaèní
Krouticí moment [Nm]
10
10
10
20
20
20
30
30
40
40
40
40
20
24 Vac 230 Vac 24 Vac/dc 24 Vac/dc 230 Vac 24 Vac 230 Vac 24 Vac 230 Vac 24 Vac
24 Vac 230 Vac 24 Vac/dc Napájecí napìtí
Tøípoloho Tøípoloho 0/2 až 10 0/2 až 10 Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho 0/2 až 10 Vstupní signál
vá
vá
V DC
V DC
vá
vá
vá
vá
vá
vá
vá
vá
V DC
regulace regulace
regulace regulace regulace regulace regulace regulace regulace regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
DR15-2GMLA
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
DR20GFLA
DR25GFLA
DR32GFLA
DR40GFLA
DR50GFLA
DR65GFLA
DR80GFLA
DR100GFLA
DR125GFLA
DR150GFLA
DR200GFLA1
DR200GFLA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-51
Regulaèní ventily rotaèní
DRU - Trojcestný rotaèní ventil PN10
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035;
pro smìs voda/glykol 50%.
Série ventilù
2
3
4
DRU
Typ ventilu
3-cestné rotaèní smìš. obtok
Médium
voda
Materiály
tìlo litina GG20, vnitøní èásti pochromovány
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnìjší závit
Max. delta P
100 kPa
Univerzální rotaèní ventil
5
Svìtlost DN (mm)
25
25
25
25
25
32
32
32
6
7
Hodnoty Kvs
2,5
4
6,3
10
16
10
16
25
Krouticí moment pro max. delta P (Nm)
10
10
10
10
10
20
20
20
Objednací èísla
DRU25-2.5
DRU25-4.0
DRU25-6.3
DRU25-10
DRU25-16
DRU32-10
DRU32-16
DRU32-25
H-nástavec
8
H-nástavec DN25
HE25
H-nástavec DN32
HE32
Pøíslušenství
LSU25-22
Pájecí vsuvka s tìsnìním a pøevleènou maticí, DN25, prùmìr 28 mm
LSU25-28
Pájecí vsuvka s tìsnìním a pøevleènou maticí, DN32, prùmìr 22 mm
LSU32-22
Pájecí vsuvka s tìsnìním a pøevleènou maticí, DN32, prùmìr 28 mm
LSU32-28
Pájecí vsuvka s tìsnìním a pøevleènou maticí, DN32, prùmìr 35 mm
LSU32-35
Vsuvka s vnitøním závitem s tìsnìním a pøevleènou maticí, DN25, prùmìr 25 mm
STU25
Vsuvka s vnitøním závitem s tìsnìním a pøevleènou maticí, DN32, prùmìr 32 mm
STU32
12
10
10
10
24 Vac
230 Vac
24 Vac/dc
Tøípolohová regulace Tøípolohová regulace 0/2 až 10 V DC
13
•
•
•
•
•
–
–
–
14
8-52
•
•
•
•
•
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
http://europe.hbc.honeywell.com
20
20
20
24 Vac/dc
230 Vac
24 Vac
0/2 až 10 V DC Tøípolohová regulace Tøípolohová regulace
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VRM20
Pájecí vsuvka s tìsnìním a pøevleènou maticí, DN25, prùmìr 22 mm
VMM20-24
LSU25-18
VMM20
WTU32
Pájecí vsuvka s tìsnìním a pøevleènou maticí, DN25, prùmìr 18 mm
M7061E1020
Navaøovací vsuvka s tìsnìním a pøevleènou maticí, DN32, prùmìr 32 mm
M6061A1013
11
WTU25
M7061E1012
10
Navaøovací vsuvka s tìsnìním a pøevleènou maticí, DN25, prùmìr 25 mm
M6061L1019
9
20
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
•
•
•
•
•
•
•
•
Krouticí moment [Nm]
Napájecí napìtí
Vstupní signál
DRU25-2.5
DRU25-4.0
DRU25-6.3
DRU25-10
DRU25-16
DRU32-10
DRU32-16
DRU32-25
Regulaèní ventily rotaèní
V5433A - Trojcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pro
smìs voda/glykol 50%.
Série ventilù
V5433A
Typ ventilu
3-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
2
3
4
5
Svìtlost DN
mm
20
20
20
25
32
40
50
Hodnoty Kvs
M6063A1003
M6063A4007
M6063L1009
M6063L4003
2,5
4
6,3
10
16
25
40
7
24 Vac
Tøípolohová regulace
7
24 Vac
Tøípolohová regulace
7
230 Vac
Tøípolohová regulace
7
230 Vac
Tøípolohová regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
6
7
8
Krouticí moment [Nm]
Napájecí napìtí
Vstupní signál
9
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
10
11
12
13
14
8-53
Regulaèní ventily rotaèní
V5433G - Trojcestný rotaèní ventil PN6, pochromovaný
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pro
smìs voda/glykol 50%.
2
3
4
5
Série ventilù
V5433G
Typ ventilu
3-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: pochromovaná litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
Svìtlost DN
mm
20
20
20
25
32
40
50
6
8
M6063A4007
M6063L1009
M6063L4003
2,5
4
6,3
10
16
25
40
M6063A1003
7
Hodnoty Kvs
9
7
24 Vac
Tøípolohová regulace
7
24 Vac
Tøípolohová regulace
7
230 Vac
Tøípolohová regulace
7
230 Vac
Tøípolohová regulace
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
V5433G1004
V5433G1012
V5433G1020
V5433G1038
V5433G1046
V5433G1053
V5433G1061
Krouticí moment [Nm]
Napájecí napìtí
Vstupní signál
V5433G1004
V5433G1012
V5433G1020
V5433G1038
V5433G1046
V5433G1053
V5433G1061
11
ZR - Ètyøcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pro
smìs voda/glykol 50%.
12
13
14
8-54
Série ventilù
ZR
Typ ventilu
4-cestné rotaèní smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Jmenovitý tlak
PN6
http://europe.hbc.honeywell.com
Regulaèní ventily rotaèní
mm
15
20
25
32
40
Max.
delta P
Krouticí moment
pro max. delta P
Redukované
delta P
kPa
100
100
100
100
100
Nm
20
20
20
20
20
kPa
80
80
80
80
70
Max.
delta P
Krouticí moment
pro max. delta P
Redukované
delta P
kPa
100
100
100
100
100
100
80
50
40
30
Nm
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
kPa
80
80
70
100
100
100
80
50
40
30
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
10
10
20
20
30
30
30
30
30
VMM20-24
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
VMM20
Závitové provedení
4
6,3
10
16
25
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
10
10
10
10
Teplota
média
Pøipojení
Objednací èísla
oC
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Teplota
média
Pøipojení
2
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
3
Objednací èísla
4
ZR25FA
ZR32FA
ZR40FA
ZR50FA
ZR65FA
ZR80FA
ZR100FA
ZR125FA
ZR150FA
ZR200FA
5
oC
6
7
8
VRM20
VMM40F
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
pøíruby dle DIN2531
VMM40-24F
VMM40-24
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 110
VMM40
VMM30-24
VMM30
M7061E1020
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630
M7061E1012
mm
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
M6061L1019
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
M6061A1013
Pøírubové provedení
Krouticí moment [Nm]
10
10
10
20
20
20
30
30
40
40
40
40
20
24 Vac 230 Vac 24 Vac/dc 24 Vac/dc 230 Vac 24 Vac 230 Vac 24 Vac 230 Vac 24 Vac
24 Vac 230 Vac 24 Vac/dc Napájecí napìtí
Tøípoloho Tøípoloho 0/2 až 10 0/2 až 10 Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho Tøípoloho 0/2 až 10 Vstupní signál
vá
vá
V DC
V DC
vá
vá
vá
vá
vá
vá
vá
vá
V DC
regulace regulace
regulace regulace regulace regulace regulace regulace regulace regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
ZR25FA
ZR32FA
ZR40FA
ZR50FA
ZR65FA
ZR80FA
ZR100FA
ZR125FA
ZR150FA
ZR200FA
9
10
11
12
13
14
8-55
Regulaèní ventily rotaèní
V5442A - Ètyøcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035;
pro smìs voda/glykol 50%.
2
3
4
5
Série ventilù
V5442A
Typ ventilu
4-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
Svìtlost DN
mm
20
20
25
32
M6063L4003
9
M6063L1009
8
M6063A4007
7
7
24 Vac
Tøípolohová regulace
7
24 Vac
Tøípolohová regulace
7
230 Vac
Tøípolohová regulace
7
230 Vac
Tøípolohová regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
11
12
13
14
8-56
4
6,3
10
16
M6063A1003
6
Hodnoty Kvs
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
V5442A1022
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
Krouticí moment [Nm]
Napájecí napìtí
Vstupní signál
V5442A1022
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
Regulaèní ventily rotaèní
V5442G - Ètyøcestný rotaèní ventil PN6, pochromovaný
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035;
pro smìs voda/glykol 50%.
Série ventilù
V5442G
Typ ventilu
4-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: pochromovaná litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
2
3
4
5
Svìtlost DN
mm
20
20
25
32
Hodnoty Kvs
M6063A1003
M6063A4007
M6063L1009
M6063L4003
4
6,3
10
16
7
24 Vac
Tøípolohová regulace
7
24 Vac
Tøípolohová regulace
7
230 Vac
Tøípolohová regulace
7
230 Vac
Tøípolohová regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
V5442G1003
V5442G1011
V5442G1029
V5442G1037
6
7
Krouticí moment [Nm]
Napájecí napìtí
Vstupní signál
V5442G1003
V5442G1011
V5442G1029
V5442G1037
8
9
10
11
12
13
14
8-57
Uzavírací a škrticí klapky
Uzavírací a škrticí klapky
V5421B - Mezipøírubová uzavírací a škrtící klapka DN25-200
Pro aplikace vytápìní a chlazení - vybavení kotelen, výmìníkových stanic a rozvodù chladicí vody.
Pro topnou a chladicí vodu s max. 50% glykolu.
Série ventilù
2
3
4
5
V5421B
Typ ventilu
motorizovaný
Médium
voda
Materiály
rotaèní disk DN25-80 korozivzdorná ocel 1.4581, DN100-200
tvárná litina GGG40, povrch DeltaMagni
Tìsnìní
EPDM
Úhel natoèení
90 o
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
ucpávka
Další popis
Bez pøírub. Pohony (M6061.., M7061.., M6422L1003) musí být
objednány oddìlenì.
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
Max. delta P
26
26
50
116
259
377
763
1030
1790
3460
kPa
1600
1600
1600
1000
1000
1000
800
600
400
300
mm
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
6
7
8
Krouticí moment
pro max. delta P
Nm
8
8
12
12
15
25
40
40
40
60
Teplota média
Objednací èísla
o
C
-10 ... 120
-10 ... 120
-10 ... 120
-10 ... 120
-10 ... 120
-10 ... 120
-10 ... 120
0 ... 90
0 ... 90
0 ... 90
V5421B1009
V5421B1017
V5421B1025
V5421B1033
V5421B1041
V5421B1058
V5421B1066
V5421B1074
V5421B1082
V5421B1090
Náhradní díly
VMM30-24
VMM40
VMM40-24
40
230 Vac
Tøípolohová
regulace
20
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
20
230 Vac
Tøípolohová
regulace
20
24 Vac
Tøípolohová
regulace
30
230 Vac
Tøípolohová
regulace
30
24 Vac
Tøípolohová
regulace
40
230 Vac
Tøípolohová
regulace
40
24 Vac
Tøípolohová
regulace
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
–
14
8-58
http://europe.hbc.honeywell.com
VRM20
VMM30
13
VCO2
VMM20-24
12
Pøipojovací konzola
VMM20
11
VCU-SET
M7061E1020
10
Pøipojovací kus pro montáž pohonu na klapku V5421B DN25-150
M6422L1003
9
Krouticí moment [Nm]
20
24 Vac/dc Napájecí napìtí
0/2 až 10 V DC Vstupní signál
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
V5421B1009
V5421B1017
V5421B1025
V5421B1033
V5421B1041
V5421B1058
V5421B1066
V5421B1074
V5421B1082
V5421B1090
Uzavírací a škrticí klapky
V5422 - Mezipøírubová klapka s pohonem DN250-300
Škrtící klapka s integrovaným pohonem.
Pro topnou vodu s max. 50% glykolu.
Série ventilù
V5422L/E
Typ ventilu
øízené otvírání
Médium
voda
Materiály
tìleso a disk z tvárné litiny GGG40, povrch disku DeltaMagni,
høídel nerezová ocel 1.4021
Tìsnìní
EPDM
Krytí
IP67
Indikace polohy
mechanický ukazatel
Max. delta P
1000 kPa
Úhel natoèení
max. 90 o
Jmenovitý tlak
PN10
2
3
4
Pøipojení
ucpávka
Ruèní provoz
postranním koleèkem
5
Napájení
230 Vac; 276 VA
Doba chodu
30 s
Teplota média
-10 ... 120 oC
Další popis
Sendvièové provedení - bez pøírub.
6
3-bodová regulace, s 2x SPST 230 Vac koncovým spínaèem
Svìtlost DN
mm
250
300
Hodnoty Kvs
5070
7430
Krouticí moment
Nm
250
600
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Objednací èísla
V5422L1006
V5422L1014
8
Plynulá regulace 0/2..10V, 0/4..20mA, analogová zpìtná vazba
Svìtlost DN
mm
250
300
Hodnoty Kvs
5070
7430
Krouticí moment
Nm
250
600
7
Vstupní signál
0/2..10V=; 0/4..20mA
0/2..10V=; 0/4..20mA
Objednací èísla
9
V5422E1001
V5422E1019
10
11
12
13
14
8-59
Elektromagnetické ventily
Elektromagnetické ventily
AB - Solenoidový ventil pro kapalná média
Dvoucestné soleidové ventily øady AB jsou vhodné pro obecné aplikace a pro svùj provoz
nevyžadují žádnou minimální tlakovou diferenci (pøímo øízené). Vyhoví i v instalacích, kde diferenèní
tlak rychle kolísá a není možno jej pøesnì urèit. Lze je použít pro neutrální média jako voda,
hydraulický olej, oleje obecnì a tuky bez pøísad.
2
Aplikace ventilu
3
4
voda
Materiály
Tìlo: mosaz Vnitøní èásti: nerezová ocel Tìsnìní: Perbunan
Teplota média
-10 ... 90 oC
Okolní teplota
-10 ... 55 oC
Provozní mód
normálnì uzavøeno
Napájecí zdroj
230V 50Hz
Pracovní rozsah
0 ... 10 bar
Svìtlost DN (mm)
10
13
20
25
25
40
40
5
6
Hodnoty Kvs
1,8
3,5
8,6
11
11
30
30
Pøipojení
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
Objednací èísla
AB10
AB13
AB20
AB25
AB32
AB40
AB50
Pøíslušenství
7
ST221
Pøipojovací adaptér s LED-displejem pro napìtí 230Vac
GB - Solenoidový ventil pro plynná a kapalná média
8
Dvoucestné soleidové ventily øady GB jsou vhodné pro obecné zasazení a jejich funkènost není
závislá na specifickém minimálním diferenèním tlaku na ventilu. Jsou ideální pro instalaci v
pøípadech, kde diferenèní tlak rychle kolísá a není možno ho pøesnì urèit. Také jsou vhodné pro
použití v topných a chladicích okruzích.
9
10
11
Aplikace ventilu
plyn/kapalina
Materiály
Tìlo: (viz níže), mosaz nebo nerezová ocel (1.4410) Vnitøní èásti:
nerezová ocel
Teplota média
-10 ... 90 oC
Okolní teplota
-10 ... 55 oC
Provozní mód
normálnì uzavøeno
Napájecí zdroj
230V 45..60Hz
Pracovní rozsah
0 ... 16 bar
Mosazné tìlo, tìsnìní Perbunan
Svìtlost DN (mm)
12
20
25
12
Hodnoty Kvs
2,8
5
10
Pøipojení
G1/2
G3/4
G1
Objednací èísla
GB12
GB20
GB25
Hodnoty Kvs
2,8
5
10
Pøipojení
G1/2
G3/4
G1
Objednací èísla
GB12VA
GB20VA
GB25VA
Nerezové tìlo 1.4410, tìsnìní Viton(R)
13
Svìtlost DN (mm)
12
20
25
14
Pøíslušenství
Pøipojovací adaptér s LED-displejem pro napìtí 230Vac
8-60
http://europe.hbc.honeywell.com
ST221
Servopohony
Termoelektrické pohony
Pohony pro malé lineární ventily
Pohony pro velké lineární ventily
Pohony rotaèních ventilù
Klapkové pohony
Strana
9-2
9-4
9-7
9-11
9-14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Termoelektrické pohony
Termoelektrické pohony
Termoelektrický pohon pro 2-polohovou regulaci, Smart-T
Termoelektrický pohon otevøeno/zavøeno a ovládání PWM.
2
3
Krytí
IP44
Indikace polohy
Èervený indikátor
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty, 5(3) A; pøi napájení sepnutý kontakt
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Další popis
Pohon je dodávan vèetnì montážního klipu (MT-CLIP) a montážního
adaptéru M30 x 1,5 (MT-ADAPT-HW).
• Další adaptéry na vyžádání.
• Speciální délka kabelù nebo speciální konektory na vyžádání.
• Efektivní zdvih pro ventily je 2,5/6,5 mm; maximální zdvih 4/8 mm.
4
2,5 mm; 90 N
5
6
7
8
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Koncové
spínaèe
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
Doba
chodu
min
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Poèáteèní
proud
A
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
Objednací èísla
Doba
chodu
min
6
6
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Poèáteèní
proud
A
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
1
2,5
1
Objednací èísla
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024S-NO
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024S-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230S-NC
6,5 mm; 90 N
9
10
11
12
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Koncové
spínaèe
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NO
MT8-024-NC
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024S-NC
MT8-230-NO
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230S-NC
Pøíslušenství
13
Extra montážní klip; 10 kusù
MT-CLIP
Pøipojovací kabely (ne pro modely s koncový spínaèi)
14
9-2
Kabel 2,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-2.5M
Kabel 5 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-5M
Kabel 10 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-10M
http://europe.hbc.honeywell.com
Termoelektrické pohony
Montážní adaptéry
Extra montážní adaptér M30 x 1,5; 10 kusù
MT-ADAPT-HW
Montážní adaptér pro ventily Herz; 10 kusù
MT-ADAPT-HP
Montážní adaptér pro ventily Danfoss-RA
EVA1-Danfoss
Montážní adaptér pro ventily Velta -Compact Manifold
HCA1VEL
2
Termoelektrický pohon, plynulá regulace 0..10V, 2,5 mm 100 N, M4410
3
Malé lineární termopohony M4410E/K jsou urèeny spoleènì s Honeywell
regulátory prostorové teploty pro plynulou regulaci v otopných a
chladicích systémech. Velikost pøipojení M30 x 1,5. Termopohon (spolu s
adaptérem M44-VA10, který je souèástí dodávky) je vhodný pro použití s
následujícími ventily (majícími rozmìr døíku 11,5 ± 0.3 mm):
• V58xxA4, V58xxC4, VSO
• V300, V2000
• V2464, V2474
Oddìlený adaptér lze objednat M44-VA50. S tímto adaptérem je pohon pro ventily s rozmìrem
døíku 10,5 mm.
Krytí
IP54
Síla na døíku
100 N
Vstupní signál
0 až 10 V DC
Zdvih
2,5 mm
Výpadek napájení
prodloužení
Doba chodu
75 s
Délka kabelu
optional: 1, 3 ,5 m
Required materials
check accessories
Další popis
Efektivní zdvih pro ventily Honeywell 2,5 mm; max. zdvih 4 mm.
4
5
6
7
8
2,5 mm; 100 N
Napájecí napìtí
24 Vac
24 Vdc
Objednací èísla
M4410E1510
M4410K1515
9
Kabely (starý kabel pohonù MT010 lze take využít)
Pøipojovací kabel 1 metr, 3 x 0,22 mm2 (1 kus)
M44-MOD-1M/U
2
Pøipojovací kabel 1 metr, 3 x 0,22 mm (10 kusù)
M44-MOD-1M
Pøipojovací kabel 3 metry, 3 x 0,22 mm2 (10 kusù)
M44-MOD-3M
Pøipojovací kabel 5 metrù, 3 x 0,22
mm2
M44-MOD-5M
(10 kusù)
Nehalogenový pøipojovací kabel, 1 metr, 3 x 0,22
mm2
(1 kus)
M44-MOD-1MH/U
Nehalogenový pøipojovací kabel, 1 metr, 3 x 0,22
mm2
(10 kusù)
M44-MOD-1MH
Nehalogenový pøipojovací kabel, 3 metry, 3 x 0,22 mm2 (10 kusù)
Nehalogenový pøipojovací kabel, 5 metrù, 3 x 0,22
10
mm2
(10 kusù)
11
M44-MOD-3MH
M44-MOD-5MH
Adaptéry na ventil M30 x 1,5
Adaptér VA10 na ventil, M30 x 1,5, sada 10 kusù;
pro ventily s rozmìrem døíku 11,5 mm
M44-VA10
Adaptér VA50 na ventil, M30 x 1,5, sada 10 kusù;
pro ventily s rozmìrem døíku 10,5 mm
M44-VA50
12
13
14
9-3
Pohony pro malé lineární ventily
Pohony pro malé lineární ventily
Rychlý servopohon, 2-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 90 N, M5410
Elektrický pohon pro 2-polohové øízení, vhodné pro ventily øad VS, V58.. DN15/20 a V100/V2000
TRV-série.
Krytí
2
3
4
IP54
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Výpadek napájení
zkrácení
Doba chodu
3,6/16 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ruèní ovládání v krytu ventilu.
6,5 mm; 90 N
Napájecí napìtí
24 Vac
230 Vac
5
6
Objednací èísla
M5410C1001
M5410L1001
Malý servopohon, 3-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410
Elektrický pohon s tøípolohovým øízením.
7
8
9
Krytí
IP43/IP42
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt; proud: 1 A induktivní, 5 A odporová zátìž
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Doba chodu
150 s
Další popis
Pro ruèní ovládání lze použít ochrannou krytku ventilu (platí pro
pohony M7410). U provedení se dvìma spínaèi koncové polohy je
druhý spínaè nastavitelný.
6,5 mm; 180 N; pro ventily série: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Síla na døíku
N
180
180
180
180
180
180
10
11
Napájecí napìtí
Ruèní ovládání Koncové spínaèe
24 Vac
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
–
–
•
•
•
•
–
–
–
2
–
2
Délka kabelu
m
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
Délka kabelu
m
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L4029
6,5 mm; 300 N; pro ventily série: V5825B, V5832B2, V5833A2
12
Síla na døíku
N
300
300
300
300
300
13
14
Napájecí napìtí
Ruèní ovládání Koncové spínaèe
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
–
•
•
•
•
–
–
2
–
2
M7410C1015
M6410C2031
M6410C4037
M6410L2031
M6410L4037
Pøíslušenství
Adaptér pro ventily øady V5077B/V5078B
9-4
http://europe.hbc.honeywell.com
0903403
Pohony pro malé lineární ventily
Malý servopohon, 3-polohová regulace, zdvih 2,5 mm 90 N, M7410A
Elektrický servopohon s 3-polohovou regulací pro ventily øady: V135, V136, V58..A4, V58..C4,
VSO.
Krytí
IP43
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Napájecí napìtí
24 Vac
2
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
2,5 mm
Doba chodu
57 s
Další popis
IRVA1 mechanicky odolné provedení pro veøejné prostory
3
4
2,5 mm; 90 N
Délka kabelu
m
0,9
3
Objednací èísla
M7410A1001
M7410A1001-3M
Pøíslušenství
6
IRA-AD
Adaptér pro ventily Danfoss typu RA
5
7
Pohon 0/2..10V pro zónovou regulaci, 6,5 mm 180/300 N, M7410E
Elektrický pohon s tøípolohovým ovládáním.
Krytí
IP42
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt, proud: 1A induktivní, 5A odporová zátìž
Napájecí napìtí
24 Vac
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Doba chodu
150 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
U provedení se dvìma spínaèi koncové polohy je druhý spínaè
nastavitelný.
8
9
10
6,5 mm; 180 N; pro ventily série: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Síla na døíku
N
180
180
180
Zdvih
mm
6,5
6,5
6,5
Ruèní ovládání
Koncové spínaèe
–
•
•
–
–
2
Objednací èísla
11
M7410E1002
M7410E2026
M7410E4022
6,5 mm; 300 N; pro ventily série: V5825B, V5832B2, V5833A2
Síla na døíku
N
300
300
300
Zdvih
mm
6,5
6,5
6,5
Ruèní ovládání
Koncové spínaèe
–
•
•
–
–
2
Objednací èísla
12
M7410E1028
M7410E2034
M7410E4030
13
0903403
14
Pøíslušenství
Adaptér pro ventily V5077B/V5078B
9-5
Pohony pro malé lineární ventily
Lineární pohon s vratnou pružinou, 3-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 400 N, ML6435
Elektrický lineární pohon s vratnou pružinou pro 3-polohovou regulaci, pro ventily øad V5825B,
V5832B/V5833A (DN25..40).
Krytí
2
3
4
IP54
Síla na døíku
400 N
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Výpadek napájení
zkrácení
Doba chodu
60 s
Návrat pomocí pružiny
ano
Další popis
Schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s V5825B.
6,5 mm; 400 N
Napájecí napìtí
24 Vac
230 Vac
5
6
Objednací èísla
ML6435B1008
ML6435B1016
Lineární servopohon, plynulá regulace 0/2..10V, 6,5 mm 400 N, ML7430/ML7435
Elektrický lineární servopohon pro plynulou regulaci vhodný pro ventily øad V5825B,
V5832B/V5833A (DN25..40).
Krytí
7
IP54
Napájecí napìtí
24 Vac
Síla na døíku
400 N
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
8
Zdvih
6,5 mm
Další popis
Pro ML7435E1004: schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s
V5825B.
9
6,5 mm; 400 N
10
Výpadek napájení
Ruèní ovládání
–
zkrácení
•
–
11
12
13
14
9-6
http://europe.hbc.honeywell.com
Doba chodu Návrat pomocí pružiny
s
15
–
60
•
Objednací èísla
ML7430E1005
ML7435E1004
Pohony pro velké lineární ventily
Pohony pro velké lineární ventily
Elektrický lineární pohon pro 3-polohovou regulaci, zdvih 20 mm 600 N, ML6420/
ML6425
Elektrický lineární pohon pro ventily série: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050,
V5328, V5329.
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Zpìtná vazba
volitelná
3
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
600 N
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
20 mm
Další popis
2
4
Pro modely ML6425: schváleno dle DIN EN 14597 (do teploty 130
C) v kombinaci s V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
o
20 mm; 600 N
Napájecí napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní ovládání
Doba chodu
24 Vac
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
–
–
–
–
–
•
–
•
•
•
min
1,0
1,0
0,5
1,0
0,5
Napájecí napìtí
Výpadek
napájení
Ruèní ovládání
Doba chodu
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
prodloužení
zkrácení
prodloužení
zkrácení
–
–
–
–
min
1,8
1,8
1,8
1,8
Návrat pomocí
pružiny
–
–
–
–
–
Objednací èísla
ML6420A3007
ML6420A3072
ML6420A3023
ML6420A3015
ML6420A3031
6
7
20 mm; 600 N, vratná pružina
Návrat pomocí
pružiny
•
•
•
•
5
Objednací èísla
8
ML6425A3006
ML6425B3005
ML6425A3014
ML6425B3021
9
Pøíslušenství
Nastavitelné spínaèe koncové polohy, SPDT, (250 V AC, 10 A)
43191680-005
Zpìtnovazební potenciometr 10 k ohm
43191679-011
Zpìtnovazební potenciometr 220 ohm
43191679-012
10
Sada pro vysoké teploty
V5011R/S, V5013R/E; V5328A/V5329A DN15..32
43196000-001
V5016A/V5025A/V5050A DN15..80; V5049A DN15..65; V5095A DN20..80;
V5328A/V5329A DN40..80
43196000-002
11
12
13
14
9-7
Pohony pro velké lineární ventily
Elektrický lineární pohon pro 3-polohovou regulaci, zdvih 20/38 mm 1800 N, ML6421
Elektrický lineární pohon pro ventily série: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050,
V5328, V5329.
2
3
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí na tømenu pohonu
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
1800 N
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Ruèní ovládání
ano
20 mm; 1800 N
4
Napájecí napìtí
24 Vac
230 Vac
5
Zdvih
mm
20
20
Doba chodu
min
1,9
1,9
Zpìtná vazba
Zdvih
mm
38
38
Doba chodu
min
3,5
3,5
Zpìtná vazba
volitelná
–
Objednací èísla
ML6421A3005
ML6421A3013
38 mm; 1800 N
Napájecí napìtí
6
24 Vac
230 Vac
volitelná
–
Objednací èísla
ML6421B3004
ML6421B3012
Pøílušenství
7
8
9
Dvojitý spínaè koncové polohy SPDT, nastavitelný (250 V AC, 10 A).
43191680-002
Jednoduchý zpìtnovazební potenciometr 220/135 ohm,
pro provedení se zdvihem 20 mm
43191679-001
Jednoduchý zpìtnovazební potenciometr 10 kohm,
pro provedení se zdvihem 20 mm
43191679-007
Jednoduchý zpìtnovazební potenciometr 220/135 ohm,
pro provedení se zdvihem 38 mm
43191679-002
Jednoduchý zpìtnovazební potenciometr 10 kohm,
pro provedení se zdvihem 38 mm
43191679-008
Sada pro vysoké teploty
10
V5011R/S, V5013R/E; V5328A/V5329A DN15..32
43196000-001
V5016A/V5025A/V5050A DN15..80; V5049A DN15..65; V5095A DN20..80;
V5328A/V5329A DN40..80
43196000-002
V5015A/V5016A/V5025A/V5049A/V5050A/B/V5328A 38 mm
43196000-038
11
12
13
14
9-8
http://europe.hbc.honeywell.com
Pohony pro velké lineární ventily
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci 0/2..10V, zdvih 20 mm 600 N,
ML7420/ML7425
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci, pro ventily série: V5011, V5013, V5016A, V5025,
V5049, V5050, V5328, V5329.
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Poloha regulaèního
šoupátka pøi výpadku
øídicího signálu
Nastavitelné
2
3
Koncové spínaèe
volitelné
Napájecí napìtí
24 Vac
Síla na døíku
600 N
Zdvih
20 mm
Další popis
Systém ovládání je revezrní. Pro modely ML7425: schváleno dle
DIN EN 14597 (až do teploty 130 oC) v kombinaci s V5016A/
V5025A/V5328A/V5049A.
4
5
20 mm; 600 N
Vstupní signál
Výpadek
napájení
0/2 až 10 V DC
2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Ruèní
ovládání
–
–
–
•
–
•
Doba chodu
min
1,0
1,0
0,5
Návrat pomocí
pružiny
Zpìtná vazba
Objednací èísla
–
–
–
2 až 10 V DC
–
2 až 10 V DC
ML7420A6009
ML7420A6025
ML7420A6017
Návrat pomocí
pružiny
Zpìtná vazba
Objednací èísla
•
•
2 až 10 V DC
2 až 10 V DC
ML7425A6008
ML7425B6007
6
7
20 mm; 600 N, vratná pružina
Vstupní signál
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
prodloužení
zkrácení
–
–
Doba chodu
min
1,8
1,8
8
Pøíslušenství
Pomocný pøepínaè (250 V~, 10 A)
9
43191680-205
Sada pro vysoké teploty
V5011R/S, V5013R/E; V5328A/V5329A DN15..32
43196000-001
V5016A/V5025A/V5050A DN15..80; V5049A DN15..65; V5095A DN20..80;
V5328A/V5329A DN40..80
43196000-002
10
11
12
13
14
9-9
Pohony pro velké lineární ventily
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci 0/2..10V, 20/38 mm 1800 N, ML7421
Elektrický lineární motor pro plynulou regulaci pro série ventilù: V5011, V5013, V5015, V5016,
V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
2
3
4
5
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Poloha regulaèního
šoupátka pøi výpadku
øídicího signálu
Nastavitelná: uzavøen, otevøen na 50%, otevøen úplnì
Zpìtná vazba
2 až 10 V DC
Koncové spínaèe
volitelné
Napájecí napìtí
24 Vac
Síla na døíku
1800 N
Vstupní signál
0/2..10V=; 0/4..20mA
Ruèní ovládání
ano
20 mm; 1800 N
6
Zdvih
mm
20
Doba chodu
min
1,9
Objednací èísla
Zdvih
mm
38
Doba chodu
min
3,5
Objednací èísla
ML7421A3004
38 mm; 1800 N
7
ML7421B3003
Pøíslušenství
Dvojitý spínaè koncové polohy SPDT, nastavitelný (250V AC, 10 A)
8
43191680-002
Sada pro vysoké teploty
9
V5011R/S, V5013R/E; V5328A/V5329A DN15..32
43196000-001
V5016A/V5025A/V5050A DN15..80; V5049A DN15..65; V5095A DN20..80; V5328A/
V5329A DN40..80
43196000-002
V5015A/V5016A/V5025A/V5049A/V5050A/B/V5328A 38 mm
43196000-038
10
11
12
13
14
9-10
http://europe.hbc.honeywell.com
Pohony rotaèních ventilù
Pohony rotaèních ventilù
Rotaèní pohony, MVN
Elektrický pohon pro kulové regulaèní ventily VBG.
Pohon lze snadno nacvaknout na ventil - není potøebný žádný nástroj
Krytí
IP40
Indikace polohy
stupnice
Krouticí moment
3 Nm
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Délka kabelu
1,5 m
2
3
3-bodové øízení
Napájecí napìtí
Vstupní signál
24 Vac
230 Vac
2/3-pol
2/3-pol
Doba chodu
s
108
108
Objednací èísla
Doba chodu
s
90
Objednací èísla
MVN613A1500
MVN663A1500
Modulaèní øízení (0..2-10 V)
Napájecí napìtí
Vstupní signál
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
MVN713A1500
4
5
6
Pøíslušenství
MVNAT3
Náhradní šroubovací svorkovnice
7
Kompaktní rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily
8
Elektrický servopohon pro rotaèní smìšovací ventily CORONA V5433A/G, V5442A/G.
Krytí
IP44
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty; 1A induktivnì, 3 A odporovì
Krouticí moment
7 Nm
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Doba chodu
100 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Možnost ruèního ovládání
Napájecí napìtí
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
9
10
Koncové spínaèe
–
2
–
2
Objednací èísla
M6063A1003
M6063A4007
M6063L1009
M6063L4003
11
12
13
14
9-11
Pohony rotaèních ventilù
Standardní rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily Centra ZR, DR, DRU a DRR. Vhodné
nasazení v otopných soustavách.
Krytí
2
3
IP54
Indikace polohy
Stupnice natoèení pohonu
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Další popis
Odblokovací tlaèítko pro manuální provoz
Tøípolohová regulace
Krouticí
moment
Nm
10
10
4
5
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
24 Vac
230 Vac
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
24 Vac/dc
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Doba
chodu
min
1,5
1,5
Zpìtná
vazba
Koncové
spínaèe
Objednací èísla
–
–
volitelné
volitelné
M6061A1013
M6061L1019
Doba
chodu
min
1,5
3,0
Zpìtná
vazba
Koncové
spínaèe
Objednací èísla
volitelná
volitelná
–
–
Plynulé øízení
Krouticí
moment
Nm
10
20
6
M7061E1012
M7061E1020
Pøíslušenství pro tøípolohové pohony
7
8
Zpìtnovazební potenciometr 10 kohm, pouze pro M6061L1035
VMP10-90
Doplòková jednotka pro servopohony VMM - 2 koncové spínaèe
VMS2
Pøíslušenství pro spojité pohony
Doplòková jednotka pro servopohony VRM, hlášení polohy, výstup 0..10 V
9
10
11
12
13
14
9-12
http://europe.hbc.honeywell.com
VMU1
Pohony rotaèních ventilù
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR.
Krytí
IP54
Indikace polohy
Stupnice natoèení pohonu
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
2
3
Koncové spínaèe
volitelné
Další popis
Odblokovací tlaèítko pro manuální provoz
Tøípolohová regulace
Krouticí moment
Nm
20
20
30
30
40
40
Napájecí napìtí
Vstupní signál
Zpìtná vazba
24 Vac
230 Vac
24 Vac
230 Vac
24 Vac
230 Vac
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
–
–
–
volitelná
–
–
Napájecí napìtí
Vstupní signál
Zpìtná vazba
24 Vac
230 Vac
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
volitelná
volitelná
Napájecí napìtí
Vstupní signál
Zpìtná vazba
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
volitelná
Doba chodu
min
1,6
1,6
2,3
2,3
3,5
3,5
Objednací èísla
Doba chodu
min
1,2
1,2
Objednací èísla
Doba chodu
min
3,0
Objednací èísla
VMM20-24
VMM20
VMM30-24
VMM30
VMM40-24
VMM40
5
6
Tøípolohová regulace
Krouticí moment
Nm
40
40
7
VMM40-24F
VMM40F
Spojitá regulace
Krouticí moment
Nm
20
4
8
VRM20
9
Pøíslušenství pro tøípolohové pohony
Zpìtnovazební potenciometr 10 kohm, pouze pro modely s touto volbou
VMP10-90
Doplòková jednotka pro servopohony VMM - 2 koncové spínaèe
VMS2
10
Pohon pro V5421B1090
Krytí
IP54
Napájecí napìtí
230 Vac
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Vestavìný omezovaè úhlu
natoèení
ne
Ruèní ovládání
ano
Koncové spínaèe
volitelné
Doba chodu
150 s
Krouticí moment
40 Nm
11
12
13
Objednací èísla
M6422L1003
Pøíslušenství
Koncové spínaèe
AS2
9-13
14
Klapkové pohony
Klapkové pohony
Klapkový pohon SmartAct 5/10 Nm
Klapkový pohon pro vzduchové klapky, klimatizaèní jednotky, žaluzie a vzduchotechnické jednotky.
2
3
Krytí
IP54
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt 230 V, 5(3) A pro modely s koncovými
spínaèi
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 8..16 mm a ètvercovou høídel 6..13 mm
Vestavìný omezovaè úhlu
natoèení
ano
Ruèní ovládání
ano
Další popis
• Odnímatelná svorkovnicex, s kabelem M20x1,5 1/2" NPT.
• Smìr otáèení nastavitelný prostøednictvím pøepínaèe.
• Nastavitelné mechanické zarážky v balení.
4
Pro klapky do 1 ètvereèního metru
5
6
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
Koncové
spínaèe
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
2/3-pol
2/3-pol
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;2/3-bod
0/2..10V=;2/3-bod
24 Vac/dc
24 Vac/dc
7
–
2
–
Doba
chodu
s
110
110
max. 110
Krouticí
moment
Nm
5
5
5
Klapková
plocha
m2
1
1
1
–
2
90/110
90/110
5
5
1
1
Krouticí
moment
Nm
10
10
10
Klapková
plocha
m2
2
2
2
10
10
2
2
Objednací èísla
N0524
N0524-SW2
N05230-2POS
N05010
N05010-SW2
Pro klapky do 2 ètvereèních metrù
8
9
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
Koncové
spínaèe
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
2/3-pol
2/3-pol
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;2/3-bod
0/2..10V=;2/3-bod
–
2
–
Doba
chodu
s
110
110
max. 140
–
2
90/110
90/110
24 Vac/dc
24 Vac/dc
10
11
12
13
14
9-14
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
N1024
N1024-SW2
N10230-2POS
N10010
N10010-SW2
Klapkové pohony
Klapkový pohon SmartAct 20/34 Nm
Bezpružinové klapkové pohony pro vzduchové klapky, klimatizaèní jednotky, žaluzie a VAV
jednotky.
2
Krytí
IP54
Indikace polohy
Otoèná èást o 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakty 230V, 5 (3) A pro modely s koncovými
spínaèi
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 10..27 mm a ètvercovou høídel 10..18 mm
Ruèní ovládání
ano
Další popis
3
• Spojka umožòující manuální nastavení
• Mechanické nastavení koncových poloh
• Odnímatelná svorkovnicex, s kabelem M20x1,5 1/2" NPT.
• Možnost instalace v libovolné poloze
• Pro modulaèní øídící modely: Øídící vstupní signál mùže být
proudový nebo napì¤ový
• Modely s plynulou regulací: Pomocí vnitøních spínaèù lze
nastavit, že celý rozsah øídícího signálu bude použit pro
zvolený rotaèní úhel pohonu.
4
5
Pro klapky do 4 ètvereèních metrù
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
Vestavìný omezovaè
úhlu natoèení
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
2/3-pol
2/3-pol
2/3-pol
2/3-pol
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
•
•
•
•
•
•
volitelné
2
volitelné
2
volitelné
2
–
–
–
–
0/2..10V=
0/2..10V=
6
Doba
chodu
s
110
110
110
110
95
95
Krouticí Klapková
moment
plocha
Nm
m2
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
Objednací èísla
N2024
N2024-SW2
N20230
N20230-SW2
N20010
N20010-SW2
7
Doba
chodu
s
110
110
95
Krouticí Klapková
moment
plocha
Nm
m2
34
6
34
6
34
6
Objednací èísla
9
N3424
N34230
N34010
10
SW2
11
8
Pro klapky do 6 ètvereèních metrù
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
Vestavìný omezovaè
úhlu natoèení
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
24 Vac
230 Vac
24 Vac/dc
2/3-pol
2/3-pol
0/2 až 10 V DC
–
–
–
volitelné
volitelné
volitelné
–
–
0/2..10V=
Volitelné pøíslušenství
Koncové spínaèe se dvìma pøepínacími SPDT kontakty
12
13
14
9-15
Klapkové pohony
Klapkový pohon SmartAct 3/5 Nm s vratnou pružinou
Pøímo øízený klapkový pohon s adaptérem pro automatické centrování.
Pro bezpeènostní aplikace vyžadující vratnou pružinu (napø. protimrazovou ochranu).
2
3
4
Krytí
IP54
Indikace polohy
Rotace 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
modely s 1 SPDT kontaktem 250 V, 8 (5) A; nastavitelný rozsah
mezi 0o a 95o
Pøipojení k høídeli
pro kulaté høídele 9..16 mm; pro hranaté høídele 6..13 mm
Návrat pomocí pružiny
ano
Ruèní ovládání
ne
Doba zpìtného chodu
(pružinou)
25 s
• Smìr rotace nastavitelný otoèením pohonu o 180o ve vertikální
ose.
• Pohon dodáván s kompletní montážní sadou.
• Odnímatelný kryt pro pøímé zapojení (M20x1,5).
Další popis
5
6
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
24 Vac/dc
–
24 Vac/dc
24 Vac/dc
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;3-bod
0/2..10V=;3-bod
Napájecí
napìtí
24 Vac/dc
24 Vac/dc
7
230 Vac
230 Vac
8
9
10
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
11
24 Vac/dc
24 Vac/dc
–
Doba
chodu
s
45
Krouticí
moment
Nm
3
Klapková
plocha
m2
0,6
1
–
45
3
0,6
S0324-2POS-SW1
–
–
45
3
0,6
S03230-2POS
1
–
45
3
0,6
S03230-2POS-SW1
–
1
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
90
90
3
3
0,6
0,6
S03010
S03010-SW1
Vstupní
signál
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;3-bod
0/2..10V=;3-bod
–
–
Doba
chodu
s
45
Krouticí
moment
Nm
5
Klapková
plocha
m2
1
1
–
45
5
1
S0524-2POS-SW1
–
–
45
5
1
S05230-2POS
1
–
45
5
1
S05230-2POS-SW1
–
1
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
90
90
5
5
1
1
S05010
S05010-SW1
12
13
14
9-16
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
S0324-2POS
Objednací èísla
S0524-2POS
Klapkové pohony
Klapkový pohon 10/20 Nm, SmartAct s vratnou pružinou
Klapkové pohony s adaptértem pro automatické vycentrování na na høídely klapky.
Pro ochranné aplikace vyžadující jako ochranu vratnou pružinu (napø. protimrazová ochrana).
Krytí
IP54
Indikace polohy
Otoèná èást o 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
Modely se dvìmi pøepínacími SPDT kontakty 250 V, 3 (1,5) A;
pøednastaveno na 7o a 85o
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 10..27 mm a ètvercovou høídel 13..19 mm
Návrat pomocí pružiny
ano
Ruèní ovládání
ano
Doba zpìtného chodu
(pružinou)
20 s
Napájecí
napìtí
Vstupní signál
24 Vac/dc
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;3-bod
0/2..10V=;3-bod
230 Vac
230 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
Napájecí
napìtí
Vstupní signál
24 Vac/dc
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;3-bod
0/2..10V=;3-bod
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
3
4
• Smìr otáèení je volitelný pøetoèením pohonu o 180o ve
vertikální ose.
• Pohon dodáván s kompletní sadou montážních èástí.
• Automaticky nastavitelný spínaè. Pomocí této funkce
odpovídá rozpìtí øídícího signálu použito pro postupné otoèení
klapkového pohonu.
• Pohon mùže být zablokovaný a ruènì nastavitelný.
Další popis
24 Vac/dc
2
Koncové Zpìtná vazba
spínaèe
Krouticí
moment
Nm
10
Klapková
plocha
m2
1,5
5
volitelné
–
Doba
chodu
s
45
Objednací èísla
2
–
45
10
1,5
S1024-2POS-SW2
volitelné
–
45
10
1,5
S10230-2POS
2
–
45
10
1,5
S10230-2POS-SW2
volitelné
2
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
90
90
10
10
1,5
1,5
S10010
S10010-SW2
Koncové Zpìtná vazba
spínaèe
Krouticí
moment
Nm
20
Klapková
plocha
m2
4,6
S1024-2POS
6
7
8
9
volitelné
–
Doba
chodu
s
45
Objednací èísla
2
–
45
20
4,6
S2024-2POS-SW2
volitelné
–
45
20
4,6
S20230-2POS
2
–
45
20
4,6
S20230-2POS-SW2
volitelné
2
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
90
90
20
20
4,6
4,6
S20010
S20010-SW2
10
S2024-2POS
11
12
Volitelné pøíslušenství
Koncové spínaèe se dvìma pøepínacími SPDT kontakty
13
SW2
14
9-17
9-18
http://europe.hbc.honeywell.com
Systémy pro mìøení spotøeb
Mìøièe spotøeb vody
Mìøièe spotøeb tepla/chladu
Mìøièe spotøeb elektøiny
Systémové komponenty M-Bus
Strana
10-2
10-6
10-12
10-14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mìøièe spotøeb vody
Mìøièe spotøeb vody
Mìøièe spotøeby vody s pulsním výstupem EW105
Mìøiè prùtoku studené a teplé vody s pulsním výstupem EW105. Série EW105 se používá pro
mìøení prùtoku vody v potrubních systémech. Jsou dostupné ve svìtlosti DN15 a DN20. Poèítadlo
i pulsní kabel je pevnì pøipojen k tìlu mìrièe.
Mìøièe vody EW1050 jsou vhodné pro systémy se studenou vodou do 30C. Mìøièe vody EW1051
jsou vhodné pro systémy s teplou vodou do 90C.
2
Hlavní rysy
3
4
5
• Plnì odolný vùèi vnìjším magnetickým polím
• Robustní snímaè prùtoku
• Pulsní výstup jako standard
Médium
horká nebo studená užit. voda
Maximální pracovní tlak
16 bar
Mìøicí metoda
jednoduchá
Zobrazované funkce
Pìtimístné poèítadlo
Certifikace výrobku
MID
Rozhraní
Pulsní výstup
Typ rozhraní
Pevné
EW1050 - mìøiè spotøeby pro studenou vodu
Svìtlost DN
mm
15
20
6
Stálý prùtok
m3/h
2,5
4
Délka
mm
110
130
Pøipojení
Teplotní tøída
Objednací èísla
G 3/4
G1
T30
T30
EW1050AP1200
EW1050AP2000
Pøipojení
Teplotní tøída
Objednací èísla
G 3/4
G1
T90
T90
EW1051AP1200
EW1051AP2000
EW1051 - mìøiè spotøeby pro teplou vodu
7
Svìtlost DN
mm
15
20
8
Stálý prùtok
m3/h
2,5
4
Délka
mm
110
130
Sada nerezových šroubù, tìsnìní a externí závitové pøipojení (nutné jedno balení na mìøiè)
9
Pro DN15, závit 1/2"
EWA1500035
Pro DN20, závit 3/4"
EWA1500042
Mìøièe spotøeby vody EW110
10
Série EW110 se používá pro mìøení spotøeby vody v potrubních systémech s teplou nebo
studenou vodou. Jsou dostupné ve svìtlosti DN15 a DN20 s poèítadlem. Lze je dovybavit moduly
pro M-Bus, pulsní výstup nebo RF .
Mìøièe vody EW1100 jsou vhodné pro systémy se studenou vodou do 30 C. Mìøièe vody EW1101
jsou vhodné pro systémy s teplou vodou do 90 C nebo 130 C.
11
Hlavní rysy
12
Médium
horká nebo studená užit. voda
Maximální pracovní tlak
16 bar
Mìøicí metoda
jednoduchá
Zobrazované funkce
13
14
10-2
• Kompaktní design
• Rotaèní poèítadlo
• Lze dovybavit moduly pro M-Bus, pulsní výstup nebo RF
(OMS, 848MHz)
• DN15...20: Osmimístné poèítadlo
• DN25...40: Pìtimístné poèítadlo s èíselníky pro desetinná
místa
Certifikace výrobku
MID
• DN15...20: ACS, KTW
• DN25...40: WRAS
Typ rozhraní
Dovybavení
http://europe.hbc.honeywell.com
Mìøièe spotøeb vody
EW1100 - mìøiè spotøeby pro studenou vodu, DN15...20
Svìtlost DN
mm
15
15
15
20
20
Stálý prùtok
m3/h
1,6
2,5
2,5
2,5
4
Délka
mm
110
80
110
130
130
Pøipojení
Teplotní tøída
Objednací èísla
G 3/4
G 3/4
G 3/4
G1
G1
T30
T30
T30
T30
T30
EW1100AC0600
EW1100AC1100
EW1100AC1200
EW1100AC1400
EW1100AC2000
Pøipojení
Teplotní tøída
Objednací èísla
G 1 1/4
G 1 1/2
G2
T30
T30
T30
EW1100CC2800
EW1100CC3900
EW1100CC4600
2
3
EW1100 - mìøiè spotøeby pro studenou vodu, DN25...40
Svìtlost DN
mm
25
32
40
Stálý prùtok
m3/h
6,3
10
16
Délka
mm
260
260
300
4
5
EW1101 - mìøiè spotøeby pro teplou vodu, DN15...20
Svìtlost DN
mm
15
15
15
20
20
Stálý prùtok
m3/h
1,6
2,5
2,5
2,5
4
Délka
mm
110
80
110
130
130
Pøipojení
Teplotní tøída
Objednací èísla
G 3/4
G 3/4
G 3/4
G1
G1
T90
T90
T90
T90
T90
EW1101AC0600
EW1101AC1100
EW1101AC1200
EW1101AC1400
EW1101AC2000
Pøipojení
Teplotní tøída
Objednací èísla
G 1 1/4
G 1 1/2
G2
T130
T130
T130
EW1101CC2800
EW1101CC3900
EW1101CC4600
6
7
EW1101 - mìøiè spotøeby pro teplou vodu, DN25...40
Svìtlost DN
mm
25
32
40
Stálý prùtok
m3/h
6,3
10
16
Délka
mm
260
260
300
8
9
Sada nerezových šroubù, tìsnìní a externí závitové pøipojení (nutné jedno balení na mìøiè)
Pro DN15, závit 1/2"
EWA1500035
Pro DN20, závit 3/4"
EWA1500042
Pro DN25, závit 1"
EWA1500062
Pro DN32, závit 1 1/4"
EWA1500067
Pro DN40, závit 1 1/2"
EWA1500072
10
Komunikaèní moduly
M-Bus modul pro EW110, DN15-20
EWA110C1520-MBUS
M-Bus modul pro EW110, DN25-40
EWA110C2540-MBUS
Modul s pulsním výstupem pro EW110, DN15-20
EWA110C1520-PO
Modul s pulsním výstupem pro EW110, DN25-40
EWA110C2540-PO
RF (OMS, 848MHz) modul pro EW110, DN15-20
EWA110C1520-RF
RF (OMS, 848MHz) modul pro EW110, DN25-40
EWA110C2540-RF
11
12
13
14
10-3
Mìøièe spotøeb vody
Prùtokomìry pro vodu, série EW130
Prùtokomìry Honeywell série EW130 se používají pro mìøení prùtoku teplé a studené vody.
Prùtokomìry jsou dostupné v dimenzích DN15 až DN40 a obsahují elektornický mìøicí systém s
optickým rozhraním, M-Bus komunikací nebo RF výstupem. Prùtokomìry EW1300 jsou vhodné
pro mìøení prùtoku studené vody do teploty až 30C. Prùtokomìry EW1301 jsou vhodné pro
mìøení prùtoku teplé vody do teploty až 90C.
Mìøení prùtoku studené nebo teplé vody.
2
Hlavní rysy
• Dostupné ve verzi s M-Bus nebo RF
• Elektronický snímaè pro záznam prùtoku
• Optické rozhraní jako standard
• Nastavitelný datum pro fakturování
• Otoèný displej
3
4
5
Mìøicí metoda
násobná
Zobrazované funkce
LCD, 7-digitù
Zdroj napájení
Lithiové baterie (životnost 10 let)
Certifikace výrobku
MID
Typ rozhraní
Pevné
Série EW130 s rozhraním M-Bus pro mìøení prùtoku studené vody
Médium
Svìtlost
DN
mm
studená
15
užit. voda
studená
20
užit. voda
studená
25
užit. voda
studená
40
užit. voda
6
7
8
Stálý
prùtok
m3/h
2,5
Délka
Pøipojení
Teplotní
tøída
Rozhraní
Objednací èísla
T30
Maximální
pracovní tlak
bar
10
mm
110
G 3/4
M-Bus
EW1300BM1200
4
130
G1
T30
16
M-Bus
EW1300BM2000
6,3
260
G 1 1/4
T30
16
M-Bus
EW1300BM3600
10
300
G2
T30
16
M-Bus
EW1300BM4600
Maximální
pracovní tlak
bar
10
16
16
16
Rozhraní
Objednací èísla
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
EW1301BM1200
EW1301BM2000
EW1301BM3600
EW1301BM4600
Rozhraní
Objednací èísla
RF
EW1300BF1200
Série EW130 s rozhraním M-Bus pro mìøení prùtoku teplé vody
Médium
9
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
10
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
40
Stálý
prùtok
m3/h
2,5
4
6,3
10
Délka
Pøipojení
Teplotní
tøída
mm
110
130
260
300
G 3/4
G1
G 1 1/4
G2
T90
T90
T90
T90
Série EW130 s RF rozhraním pro mìøení prùtoku studené vody
Médium
Svìtlost
DN
mm
studená
15
užit. voda
studená
20
užit. voda
studená
25
užit. voda
studená
40
užit. voda
11
12
13
Stálý
prùtok
m3/h
2,5
Délka
Pøipojení
Teplotní
tøída
mm
110
G 3/4
T30
Maximální
pracovní tlak
bar
10
4
130
G1
T30
16
RF
EW1300BF2000
6,3
260
G 1 1/4
T30
16
RF
EW1300BF3600
10
300
G2
T30
16
RF
EW1300BF4600
14
10-4
http://europe.hbc.honeywell.com
Mìøièe spotøeb vody
Série EW130 s RF rozhraním M-Bus pro mìøení prùtoku teplé vody
Médium
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
40
Stálý
prùtok
m3/h
2,5
4
6,3
10
Délka
Pøipojení
Teplotní
tøída
mm
110
130
260
300
G 3/4
G1
G 1 1/4
G2
T90
T90
T90
T90
Maximální
pracovní tlak
bar
10
16
16
16
Rozhraní
Objednací èísla
RF
RF
RF
RF
EW1301BF1200
EW1301BF2000
EW1301BF3600
EW1301BF4600
3
Sada dvou pøevleèných matic s vnìjším závitem s mosaznými koncovkami a tìsnìním
Pro dimenzi DN15, závit 1/2"
EWA1500035
Pro dimenzi DN20, závit 3/4"
EWA1500042
Pro dimenzi DN25, závit 1"
EWA1500062
Pro dimenzi DN40, závit 1 1/2"
EWA1500072
2
4
Sada šroubení Sanpress z èerveného bronzu a lisovací tvarovkou a tìsnìním
Pro dimenzi DN15, pro prùmìr potrubí 15mm
VA7404A015
Pro dimenzi DN15, pro prùmìr potrubí 18mm
VA7404A018
Pro dimenzi DN20, pro prùmìr potrubí 22mm
VA7404A020
Pro dimenzi DN25, pro prùmìr potrubí 28mm
VA7404A025
5
6
Sada šroubení Mapress z nerezové oceli a lisovací tvarovkou a tìsnìním
Pro dimenzi DN15, pro prùmìr potrubí 15mm
VA7403A015
Pro dimenzi DN15, pro prùmìr potrubí 18mm
VA7403A018
Pro dimenzi DN20, pro prùmìr potrubí 22mm
VA7403A020
Pro dimenzi DN25, pro prùmìr potrubí 28mm
VA7403A025
7
Sada s pøevleènou maticí s vnitøním závitem z èerveného bronzu a tìsnìním
Pro dimenzi DN15, závit Rp1/2"
VA7405A015
Pro dimenzi DN20, závit Rp3/4"
VA7405A020
Pro dimenzi DN25, závit Rp1"
VA7405A025
8
Kulový ventil s vnitøními závity
DN15, G1/2" vnitøní závit
EWA087HY004
DN20, G3/4" vnitøní závit
EWA087HY005
DN25, G1" vnitøní závit
EWA087HY006
9
10
11
Externí modul M-Bus na RF
Pro verze EW1300BM a EW1301BM
EW9100AEZ001
12
Optoèlen s Bluetooth
Pro všechny verze EW130
13
EWA3001799
14
10-5
Mìøièe spotøeb tepla/chladu
Mìøièe spotøeb tepla/chladu
Ultrazvukové mìøièe tepla a chladu, série EW773
Statický kompaktní mìøiè spotøeby tepla/chladu s integrovaným elektronickým mìøicím systémem
založeném na ultrazvukovém principu. Mìøiè se skládá ze systému pro mìøení energie,
ultrazvukového prùtokomìru a teplotních snímaèù.
Mìøení spotøeby tepla a/nebo chladu je založeno na mìøení objemu a teploty pøívodní a vratné
vody.
2
Hlavní rysy
• Vylepšená úèinnost
• Dlouhodobá stabilita, testováno a ovìøeno pomocí nezávislého
AGFW testu
• Odolný proti neèistotám
• Univerzální napájení
• Volitelnì s integrovaným RF, otevøený standard pro mìøení,
868MHz
• Možnost vzdáleného odeèítání (AMR) prostøednictvím
pøídavných modulù
3
4
5
6
Mìøicí metoda
ultrazvuková
Zobrazované funkce
LCD, 8-digitù
Zdroj napájení
• Standard: 3.6V A-cell lithiová baterie (životnost 11 let)
• Volitelné: 3.6V D-cell lithiová baterie (životnost 16), hlavní
jednotka 230Vac nebo 24Vac
Certifikace výrobku
• Schváleno pro ultrazvuková mìøení s dynamickým rozsahem
1:250 (qi:qp) ve tøídì 2
• Schváleno dle MID ve tøídì 2 a 3 a PTB K 7.2 (chlazení)
Dynamický rozsah
7
8
9
10
11
12
1:250
EW7730A Ultrazvukový mìøiè tepla
Médium
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
Svìtlost
DN
mm
15
20
20
25
32
40
40
50
65
80
100
Nominální
prùtok (qp)
m3/h
1,5
2,5
2,5
6
6
10
10
15
25
40
60
Délka
Pøipojení
mm
110
130
130
260
260
300
300
270
300
300
360
G 3/4
G1
G1
G 1 1/4
Pøíruby PN25
G2
Pøíruby PN25
Pøíruby PN25
Pøíruby PN25
Pøíruby PN25
Pøíruby PN25
Teplota
Maximální
média pracovní tlak
oC
bar
5 ... 130
16
5 ... 130
16
5 ... 130
16
5 ... 150
16
5 ... 150
25
5 ... 150
16
5 ... 150
25
5 ... 150
25
5 ... 150
25
5 ... 150
25
5 ... 150
25
Rozhraní
Typ rozhraní
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dovybavení (dva sloty)
Dovybavení (dva sloty)
Dovybavení (dva sloty)
Dovybavení (dva sloty)
Dovybavení (dva sloty)
Dovybavení (dva sloty)
Dovybavení (dva sloty)
Dovybavení (dva sloty)
Dovybavení (dva sloty)
Dovybavení (dva sloty)
Dovybavení (dva sloty)
Rozhraní
Typ rozhraní
RF
RF
Pevné
Pevné
Objednací èísla
EW7730A1200
EW7730A1400
EW7730A2000
EW7730A3600
EW7730A4000
EW7730A4600
EW7730A4800
EW7730A5200
EW7730A6000
EW7730A7000
EW7730A7800
EW7730F Ultrazvukový mìøiè tepla pro aplikace vytápìní, s RF modulem
Médium
topná voda
topná voda
Svìtlost
DN
mm
15
20
Nominální
prùtok (qp)
m3/h
1,5
2,5
Délka
Pøipojení
mm
110
130
G 3/4
G1
Teplota
Maximální
média pracovní tlak
o
C
bar
5 ... 130
16
5 ... 130
16
13
14
10-6
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
EW7730F1200
EW7730F2000
Mìøièe spotøeb tepla/chladu
EW7730M Ultrazvukový mìøiè tepla pro aplikace vytápìní, s M-Bus modulem
Médium
topná
voda
topná
voda
topná
voda
Svìtlost
DN
mm
15
Nominální
prùtok (qp)
m3/h
1,5
Délka
Pøipojení
Teplota
Maximální
média pracovní tlak
oC
bar
5 ... 130
16
Rozhraní
Typ rozhraní
mm
110
G 3/4
M-Bus
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
20
2,5
130
G1
5 ... 130
16
M-Bus
25
6
260
G 1 1/4
5 ... 150
16
M-Bus
Teplota
Maximální
média pracovní tlak
o
C
bar
5 ... 130
16
Rozhraní
Typ rozhraní
M-Bus +
puls
M-Bus +
puls
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Objednací èísla
EW7730M1200
2
EW7730M2000
EW7730M3600
3
Objednací èísla
4
EW7730K Ultrazvukový mìøiè tepla; s M-Bus a pulsním vstupem
Médium
topná
voda
topná
voda
Svìtlost
DN
mm
15
Nominální
prùtok (qp)
m3/h
1,5
Délka
Pøipojení
mm
110
G 3/4
20
2,5
130
G1
5 ... 130
16
EW7730K1200
EW7730K2000
5
6
EW7731A Ultrazvukový mìøiè tepla a chladu
Médium
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
Svìtlost
DN
mm
15
Nominální
prùtok (qp)
m3/h
1,5
Délka
Pøipojení
Teplota
Maximální
média pracovní tlak
o
C
bar
5 ... 105
16
Rozhraní
Typ rozhraní
Objednací èísla
mm
110
G 3/4
–
Dovybavení
(dva sloty)
Dovybavení
(dva sloty)
Dovybavení
(dva sloty)
Dovybavení
(dva sloty)
Dovybavení
(dva sloty)
Dovybavení
(dva sloty)
Dovybavení
(dva sloty)
Dovybavení
(dva sloty)
Dovybavení
(dva sloty)
Dovybavení
(dva sloty)
EW7731A1200
20
2,5
130
G1
5 ... 105
16
–
25
6
260
G 1 1/4
5 ... 105
16
–
32
6
260
Pøíruby PN25
5 ... 105
25
–
40
10
300
G2
5 ... 105
16
–
40
10
300
Pøíruby PN25
5 ... 105
25
–
50
15
270
Pøíruby PN25
5 ... 105
25
–
65
25
300
Pøíruby PN25
5 ... 105
25
–
80
40
300
Pøíruby PN25
5 ... 105
25
–
100
60
360
Pøíruby PN25
5 ... 105
25
–
EW7731A7800
11
Teplota
Maximální
média pracovní tlak
o
C
bar
5 ... 105
16
Rozhraní
Typ rozhraní
Objednací èísla
12
RF
Pevné
EW7731F1200
RF
Pevné
EW7731F2000
7
EW7731A2000
EW7731A3600
EW7731A4000
8
EW7731A4600
EW7731A4800
9
EW7731A5200
EW7731A6000
10
EW7731A7000
EW7731F Ultrazvukový mìøiè tepla a chladu; s RF a dvìma pulsními vstupy
Médium
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
Svìtlost
DN
mm
15
Nominální
prùtok (qp)
m3/h
1,5
Délka
Pøipojení
mm
110
G 3/4
20
2,5
130
G1
5 ... 105
16
13
14
10-7
Mìøièe spotøeb tepla/chladu
EW7731M Ultrazvukový mìøiè tepla a chladu; s M-Bus modulem
Médium
2
3
4
5
6
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
Svìtlost
DN
mm
15
Nominální
prùtok (qp)
m3/h
1,5
Délka
Pøipojení
Teplota
Maximální
média pracovní tlak
oC
bar
5 ... 105
16
Rozhraní
Typ rozhraní
mm
110
G 3/4
M-Bus
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
Dovybavení
(nainstalováno z výroby)
20
2,5
130
G1
5 ... 105
16
M-Bus
25
6
260
G 1 1/4
5 ... 105
16
M-Bus
32
6
260
5 ... 105
25
M-Bus
40
10
300
5 ... 105
25
M-Bus
50
15
270
5 ... 105
25
M-Bus
65
25
300
5 ... 105
25
M-Bus
80
40
300
5 ... 105
25
M-Bus
100
60
360
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
5 ... 105
25
M-Bus
Objednací èísla
EW7731M1200
EW7731M2000
EW7731M3600
EW7731M4000
EW7731M4800
EW7731M5200
EW7731M6000
EW7731M7000
EW7731M7800
Sada dvou pøevleèných matic s vnìjším závitem z mosazi a tìsnìním
7
Pro dimenzi DN15, závit 1/2"
EWA1500035
Pro dimenzi DN20, závit 3/4"
EWA1500042
Pro dimenzi DN25, závit 1"
EWA1500062
Pro dimenzi DN25, závit 1 1/2"
EWA1500072
Sada šroubení Sanpress z èerveného bronzu a tìsnìní
8
9
Pro dimenzi DN15, pro prùmìr potrubí 15 mm
VA7404A015
Pro dimenzi DN15, pro prùmìr potrubí 18 mm
VA7404A018
Pro dimenzi DN20, pro prùmìr potrubí 22 mm
VA7404A020
Pro dimenzi DN25, pro prùmìr potrubí 28 mm
VA7404A025
Sada šroubení Mapress z nerezové oceli a tìsnìní
10
Pro dimenzi DN15, pro prùmìr potrubí 15 mm
VA7403A015
Pro dimenzi DN15, pro prùmìr potrubí 18 mm
VA7403A018
Pro dimenzi DN20, pro prùmìr potrubí 22 mm
VA7403A020
Pro dimenzi DN25, pro prùmìr potrubí 28 mm
VA7403A025
Sada s pøevleènou maticí s vnitøním závitem z èerveného bronzu a tìsnìním
11
12
Pro dimenzi DN15, závit Rp1/2"
VA7405A015
Pro dimenzi DN20, závit Rp3/4"
VA7405A020
Pro dimenzi DN25, závit Rp1"
VA7405A025
Teplotní snímaè - instalaèní sada (balení 20kusù)
13
Mosaz, max. 130C
EWA3001303
Plast, max. 90C
EWA3001305
Kulový ventil s pøipojením pro teplotní snímaè pøívodního potrubí
14
10-8
DN15, G1/2" vnitøní závity
EWA087HY004
DN20, G3/4" vnitøní závity
EWA087HY005
DN25, G1" vnitøní závity
EWA087HY006
http://europe.hbc.honeywell.com
Mìøièe spotøeb tepla/chladu
Šroubení se závitem pro teplotní snímaè
R1/2" vnìjší závit, M10x1 závit pro snímaè
EWA087HY003
G1/4" vnìjší závit, M10x1 závit pro snímaè
EWA354830
Imerzní sada z mosazi (schváleno dle MID)
35mm, pro DN15...32
EWA3002684
52mm, pro DN40...65
EWA3002685
85mm, pro DN80...125
EWA3004406
2
3
Moduly
M-Bus komunikaèní modul
EWA3022071
M-Bus komunikaèní modul (balení 72 kusù)
EWA3023125
Modul pulsního výstupu se dvìma výstupy
EWA3022073
Modul pulsního vstupu se dvìma vstupy
EWA3022074
Modul pulsního vstupu se dvìma vstupy(sada 72 kusù)
EWA3023130
Modul kombinovaný - vstupy/výstupy
EWA3022075
Rozhraní RS232 s kabelem
EWA3028129
Rozhraní RS485
EWA3022101
Modul analogový - 4...20mA
EWA3022106
4
5
6
Napájecí zdroj
Baterie 3.6V DC (životnost 11 let) jako zámìna za standardní baterii
EWA3022102
Baterie 3.6V DC (životnost 16 let)
EWA3022103
Napájecí jednotka 230V AC
EWA3022076
Napájecí jednotka 24V AC
EWA3022079
Vymìnitelná záložní baterie pro hlavní napájení
EWA3022097
7
Montážní sady
8
Nástìnná montáž
EWA3007090
Nástìnná montáž (sada 20 kusù)
EWA3007091
Rohová montáž 105
EWA3026160
Distanèní sloupky
EWA54300011
Montáž na DIN
EWA54300012
9
Optoèlen Bluetooth
Pro všechny EW773
10
EWA3001799
IzarSet Expert dongl
Pro všechny EW773
EWP3021322
11
Kalibraèní certifikát
Pro až 5 mìøièù
EWA3003095A
Od 6 do 20 mìøièù
EWA3003095B
Pro více než 20 mìøièù
EWA3003095C
12
Moduly a pøíslušenství pro EW773
Baterie 3.6V DC (životnost 11 let) jako zámìna za standardní baterii
EWA54200006
Baterie 3.6V DC (životnost 16 let)
EWA3000783
Komunikaèní modul M-Bus (pro typy EW773xA)
EWA54200001
Modul pulsního výstupu (2 výstupy)
EWA54200002
Modul pulsního vstupu (2 vstupy)
EWA54200003
RF modul
EWA54200017
Kombinovaný pulní vstupní/výstupní modul
EWA54200026
Modul s rozhraním RS232
EWA54200030
10-9
13
14
Mìøièe spotøeb tepla/chladu
Mechanický kalorimetr EW447, EW450
Statický kompaktní mìøiè s elekronickým mìøením, který se skládá z elektronického poèítaèe
energie a mechanického mìøièe prùtoku.
Mìøení spotøeby tepla a/nebo chladu v závislosti na objemu prùtoku na pøívodním a vratném
potrubí v systémech vytápìní.
2
Hlavní rysy
• Vhodné pro mìøení spotøeby tepla (EW447) nebo tepla a
chladu (EW450)
• Na vstupu a výstupu není vyžadováno žádné vyvážení
• Možnost vzdáleného odeètu pomocí M-bus nebo pulsního
výstupu
3
4
5
Mìøicí metoda
násobná
Zobrazované funkce
LCD, 7-èíslic
Zdroj napájení
Lithium baterie s životností 12 let
Certifikace výrobku
MID
Dynamický rozsah
1:100
Teplota média
5 ... 90 oC
Maximální pracovní tlak
16 bar
Mechanický kalorimetr EW447 pro mìøení tepla
Médium Svìtlost DN
6
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
topná voda
7
8
9
mm
15
15
20
15
15
20
15
15
20
Nominální
prùtok (qp)
m3/h
0,6
1,5
2,5
0,6
1,5
2,5
0,6
1,5
2,5
Délka
Pøipojení
Rozhraní
Typ
rozhraní
mm
110
110
130
110
110
130
110
110
130
G 3/4
G 3/4
G1
G 3/4
G 3/4
G1
G 3/4
G 3/4
G1
–
–
–
M-Bus
M-Bus
M-Bus
Pulsní výstup
Pulsní výstup
Pulsní výstup
–
–
–
Pevné
Pevné
Pevné
Pevné
Pevné
Pevné
Objednací èísla
EW447A0100
EW447A1200
EW447A2000
EW447M0100
EW447M1200
EW447M2000
EW447P0100
EW447P1200
EW447P2000
Mechanický kalorimetr EW450 pro mìøení tepla a chladu
Médium Svìtlost DN
10
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
11
12
13
14
10-10
Délka
Pøipojení
Rozhraní
Typ
rozhraní
mm
15
Nominální
prùtok (qp)
m3/h
0,6
mm
110
G 3/4
–
–
EW450A0100
15
1,5
110
G 3/4
–
–
EW450A1200
20
2,5
130
G1
–
–
EW450A2000
15
0,6
110
G 3/4
M-Bus
Pevné
EW450M0100
15
1,5
110
G 3/4
M-Bus
Pevné
EW450M1200
20
2,5
130
G1
M-Bus
Pevné
EW450M2000
15
0,6
110
G 3/4 Pulsní výstup
Pevné
EW450P0100
15
1,5
110
G 3/4 Pulsní výstup
Pevné
EW450P1200
20
2,5
130
G 1 Pulsní výstup
Pevné
EW450P2000
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
Mìøièe spotøeb tepla/chladu
Sada dvou pøevleèných matic s vnìjším závitem a mosazné koncovky a tìsnìní
Pro dimenzi DN15, závit 1/2"
EWA1500035
Pro dimenzi DN20, závit 3/4"
EWA1500042
Kulový ventil s pøipojením pro pøívodní teplotu
G1/2" vnitøní závit
EWA087HY004
G3/4" vnitøní závit
EWA087HY005
2
3
4
Díl pro pøipojení snímaèe pøívodního potrubí
R1/2" vnìjší závit, M10x1 závit snímaèe
EWA087HY003
G1/4" vnìjší závit, M10x1 závit snímaèe
EWA354830
5
Imerzní sada z mosazi (schváleno dle MID)
35mm, pro DN15...32
EWA3002684
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10-11
Mìøièe spotøeb elektøiny
Mìøièe spotøeb elektøiny
Elektromìr, 1 fáze, 32A, LCD, EEM230-D
Elektromìr s pøímým odeèítáním relevantních dat jako je spotøeba (celková a èásteèná), proud a
napìtí, èinný a jalový výkon.
• 1-fázový elektromìr, 230 VAC 50 Hz
• Pøímé mìøení proudu až do 32 A
• Tøída pøesnosti B dle EN50470-3, tøída pøesnosti 1 dle IEC62053-21
• 7-místný displej
• Podsvícené LCD
• Mìøení celkové i èásteènì spotøebované elektrické energie
• Vratná hodnota dílèího energie
• Zobrazení okamžitého výkonu
• Jalový výkon k dispozici prostøednictvím rozhraní
• Zobrazení napìtí
• Zobrazení proudu
• Vymazání indikace poruchy
2
3
4
Rozhraní
ModBus RTU
ModBus RTU
M-Bus
M-Bus
pulsní
pulsní
5
6
Certifikáty
–
MID
–
MID
–
MID
Objednací èísla
EEM230-D-MO
EEM230-D-MO-MID
EEM230-D-M
EEM230-D-M-MID
EEM230-D-P
EEM230-D-P-MID
Elektromìr, 3 fáze, 65A, 2 tarify, LCD, EEM400-D
7
Elektromìr s pøímým odeèítáním relevantních dat jako je spotøeba (celková a èásteèná), proud a
napìtí pro každou fázi, èinný a jalový výkon pro každou fázi a pro 3 faze.
• 3-fázový elektromìr, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
• Pøímé mìøení proudu až 65 A
• Tøída pøesnosti B dle EN50470-3, tøída pøesnosti 1 dle IEC62053-21
• 7-místný displej
• Podsvícené LCD
• Mìøení celkové i èásteènì spotøebované elektrické energie
• Mìøení ve 2 tarifech
• Zobrazení okamžitého výkonu pro každou fázi a pro všechny fáze
• Zobrazení napìtí každé fáze
• Zobrazení proudu
• Jalový výkon pro každou a/nebo všechny faze k dispozici prostøednictvím rozhraní
• Odeètení hodnot bez napájení
• Vymazání indikace poruchy
8
9
10
Rozhraní
ModBus RTU
ModBus RTU
M-Bus
M-Bus
pulsní
pulsní
11
12
13
14
10-12
http://europe.hbc.honeywell.com
Certifikáty
–
MID
–
MID
–
MID
Objednací èísla
EEM400-D-MO
EEM400-D-MO-MID
EEM400-D-M
EEM400-D-M-MID
EEM400-D-P
EEM400-D-P-MID
Mìøièe spotøeb elektøiny
Elektromìr, 3 fáze pro proudový transformátor 5A, LCD, EEM400C-D
Elektromìr s pøímým odeèítáním relevantních dat jako je spotøeba (celková a èásteèná), proud a
napìtí pro každou fázi, èinný a jalový výkon pro každou fázi a pro 3 faze.
• 3-fázový elektromìr, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
• Mìøení proudu pomocí transformátoru proudu až do 1500 A.
• Tøída pøesnosti B dle EN50470-3, tøída pøesnosti 1 dle IEC62053-21
• 7-místný displej
• Podsvícené LCD
• Mìøení celkové i èásteènì spotøebované elektrické energie
• CT pomìr je blokován drátovou propojkou
• Zobrazení okamžitého výkonu pro každou fázi a pro všechny fáze
• Zobrazení napìtí každé fáze
• Zobrazení proudu
• Jalový výkon pro každou a/nebo všechny faze k dispozici prostøednictvím rozhraní
• Odeètení hodnot bez napájení
• Vymazání indikace poruchy
Rozhraní
ModBus RTU
ModBus RTU
M-Bus
M-Bus
pulsní
pulsní
Certifikáty
–
MID
–
MID
–
MID
2
3
4
Objednací èísla
EEM400C-D-MO
EEM400C-D-MO-MID
EEM400C-D-M
EEM400C-D-M-MID
EEM400C-D-P
EEM400C-D-P-MID
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10-13
Systémové komponenty M-Bus
Systémové komponenty M-Bus
Systémové komponenty M-Bus, série EW535
Systémové komponenty M-Bus, série EW535, umožòují vzdálený záznam a vyèítání z mìøièù
po sbìrnici M-Bus (napø. ultrazvukových mìøièù tepla Honeywell série EW773).
Sbìrnice M-Bus slouží pro pøipojení rùzných mìøièù spotøeby tepla, prùtoku vody k centrální
jednotce. Zaznamenávané hodnoty jsou ukládány v centrální jednotce a mohou být vyèítány do
PC. Mnoho systému neobsahující sbìrnici M-Bus mùže být i pøesto pøipojeno prostøednictvím
pøevodníku.
2
3
Materiály
Tìlo vyrobené z šedého teplu odolného plastu
Okolní teplota
-20 ... 70 oC
Maximální vlhkost
90 %rh
EW535
4
Model
IzarCenter 60
IzarCenter 60 Memory
5
IzarCenter 120
IzarCenter 120 Memory
6
IzarCenter 250
IzarCenter 250 Memory
Hydro-Port Pulse
Hydro-Port Analog
7
Hydro-Port Housing
Hydro-Port Control
8
Popis výrobku
Pøevodník M-Bus pro max. 60 M-Bus zaøízení
M-Bus master pro max. 60 M-Bus zaøízení,
256MB data logger memory
Pøevodník M-Bus pro max. 120 M-Bus zaøízení,
256MB data logger memory
M-Bus master pro max. 120 M-Bus zaøízení,
256MB data logger memory
Pøevodník M-Bus pro max. 250 M-Bus zaøízení
M-Bus master pro max. 250 M-Bus zaøízení,
256MB data logger memory
Pulsní meøiè pro M-Bus pøevodník, 2 pulsní vstupy
Pøevodník pro mìøièe s analogovým výstupem
420mA k M-Bus, 2 analogové vstupy, 1 analogový výstup,
1 vstup pro teplotní snímaè PT
Tìlo s krytím IP66 pro moduly Hydro-Port
Reléový modul M-Bus se 2 digitálními vstupy a 2
stavovým reléovým výstupem
Objednací èísla
EW535M5777
EW535M5781
EW535M5778
EW535M5782
EW535M5780
EW535M5783
EW535M0056
EW535M0057
EW535M0058
EW535M0059
Koncentrátory M-Bus øady PW
9
Koncentrátory øady PW slouží jako Master pro komunikaci po sbìrnici M-Bus. Jsou dostupné
ve variantách pro 3, 20 a 60 mìøièù. RS232 a optické rozhraní jsou k dispozici pro komunikaci
s øídicím poèítaèem. To umožòuje, aby namìøené hodnoty byly snadno zaznamenané do PC.
Materiály
10
Okolní teplota
-20 ... 70 oC
Maximální vlhkost
90 %rh
Model
11
Koncetrátor PW
Popis výrobku
Koncentrátor M-bus pro 3 mìøièe
Koncentrátor M-bus pro 20 mìøièù
Koncentrátor M-bus pro 60 mìøièù
12
13
14
10-14
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
PW3
PW20
PW60
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe
Pøíslušenství
Strana
11-2
11-5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe
SmartDrive Compact - Frekvenèní mìnièe 0,37..5,5kW, IP20
Frekvenèní mìnièe pro indukèní motory s vestavìným RFI filtrem. Splòuje všechny požadavky
EMC a LVD.
Frekvenèní mìnièe SmartDrive Compact jsou mìnièe kompaktní velikosti s jednoduchým
ovládáním. Výrobek mùže být použit v rùzných aplikacích vyžadující jednoduchý software urèený
jednak pro promìnný moment (aplikace HVAC) a konstatní moment (motory v prùmyslových
prostøedích).
2
Hlavní rysy
• Pøíruèka pro rychlý start
• Integrovaný RFI filtr
• Flexibilní montáž pomocí šroubù nebo na DIN lištu
• Kompaktní velikost
• Software je pøizpùsobený pro typické HVAC aplikace
• Maximální okolní teplota 50 oC; (40 oC pro COMP230-2P2-20)
• Jednoduchý software
• Uložení parametrù i v pøípadì, že frekvenèní mìniè není
napájený, pomocí pøíslušenství COMP-LOADER
• Konfigurovatelné vstupy a výstupy
• Vstupy/Výstupy: 2 analogové vstupy (1 napì¤ový + 1
proudový), 6 digitálních vstupù, 3 digitální výstupy (2 relé + 1
otevøený kolektor), 1 analogový výstup (mA) a Modbus RTU
3
4
5
6
7
8
Série
SmartDrive Compact
RFI-filtr
integrované
Výstupní frekvence
0 ... 320 Hz
Frekvenèní rozlišení
0,01 Hz
Sériová komunikace
Modbus RTU
Odolnost
Splòuje všechny EMC požadavky
Vyzaøování
EN61800-3 (kategorie C2), C-Tick
Bezpeènost
EN61800-5, CE, UL, cUL
Stupeò krytí
IP20
Více informací
http://inverter.ecc.emea.honeywell.com
208..240V, 1 fáze
Napìtí
9
230V
230V
230V
230V
230V
10
11
Nízká zátìž
(Ventilátory/
èerpadla)
kW
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
Nízkozátìžový
proud I
Velká zátìž
(motory)
Velkozátìžový
proud I
Brzdový
støídaè
1 fázový
vstup
3 fázový
vstup
A
2,4
3,7
4,8
7
9,6
kW
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
A
2,4
3,7
4,8
7
9,6
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
Nízkozátìžový
proud I
Velká zátìž
(motory)
Velkozátìžový
proud I
Brzdový
støídaè
1 fázový
vstup
3 fázový
vstup
A
1,9
2,4
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
kW
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
A
1,9
2,4
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
–
–
–
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
COMP230-P37-20
COMP230-P75-20
COMP230-1P1-20
COMP230-1P5-20
COMP230-2P2-20
380..480V, 3 fáze
Napìtí
12
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
13
14
11-2
Nízká zátìž
(Ventilátory/
èerpadla)
kW
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
COMP400-P55-20
COMP400-P75-20
COMP400-1P1-20
COMP400-1P5-20
COMP400-2P2-20
COMP400-3P0-20
COMP400-4P0-20
COMP400-5P5-20
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC
Frekvenèní mìniè pro indukèní motory a motory s permanentním magnetem. Mìniè má
integrované RFI filtry a splòuje nároky dle EMC a LVD.
Frekvenèní mìnièe SmartDrive HVAC jsou speciálnì vytvoøeny pro aplikace vytápìní, chlazení,
vzduchotechniky a ventilace.
Hlavní rysy
Série
3
4
5
6
SmartDrive HVAC
RFI-filtr
integrované
Napìtí
400V
Výstupní frekvence
0 ... 320 Hz
Frekvenèní rozlišení
0,01 Hz
Sériová komunikace
Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus
RTU, N2. Volitelné: LonWorks
Odolnost
Splòuje požadavky na EMC
Vyzaøování
2
• Odnímatelný vícejazyèný HMI s pokroèilým displejem/
klávesnicí (funkce kopírování parametrù)
• Kompaktní velikost
• Integrované 360o uzemnìní stínìní napájecího kabelu uvnitø
pøístroje, není potøeba kabelové vývodky
• Lakované plošné spoje jako standard
• Hodiny reálného èasu
• Vstupy/Výstupy: 2 analogové vstupy (mA/V), 6 digitálních
vstupù, 2 relé (NO/NC), 1 termistor (PTC), 1 analogový výstup
(mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
• Flexibilní I/O konfigurace: 2 sloty pro rozšiøující karty
• Start Up wizard - pro rychlé uvedení do provozu pro èerpadla
a ventilátory
• Mini wizardy pro pokroèilé aplikace: PID a kaskádové øízení
• Inteligentní automatické funkce: optimalizátor èasu, pøehøátí,
pøepìtí apod.
• PID regulátor s pokroèilými funkcemi
• U/f øízení
7
8
• EN61800-3, kategorie C2
• EN61800-3, kategorie C1 s volitelnými filtry. Typ: RFI.. (viz
Pøíslušenství)
• EN61000-3-12
Bezpeènost
EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fázový vstup
ne
3 fázový vstup
ano
Více informací
http://inverter.ecc.emea.honeywell.com
9
10
11
12
13
14
11-3
Frekvenèní mìnièe
IP21
Stupeò krytí
2
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
3
4
5
6
7
Nízká zátìž Nízkozátìžový proud I
(Ventilátory/èerpadla)
kW
A
1,1
3,4
1,5
4,8
2,2
5,6
3
8
4
9,6
5,5
12
7,5
16
11
23
15
31
18,5
38
22
46
30
61
37
72
45
87
55
105
75
140
90
170
110
205
132
261
160
310
Velikost
Nízká zátìž Nízkozátìžový proud I
(Ventilátory/èerpadla)
kW
A
1,1
3,4
1,5
4,8
2,2
5,6
3
8
4
9,6
5,5
12
7,5
16
11
23
15
31
18,5
38
22
46
30
61
37
72
45
87
55
105
75
140
90
170
110
205
132
261
160
310
Velikost
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
Objednací èísla
HVAC400-1P1-21A
HVAC400-1P5-21A
HVAC400-2P2-21A
HVAC400-3P0-21A
HVAC400-4P0-21A
HVAC400-5P5-21A
HVAC400-7P5-21A
HVAC400-11P-21A
HVAC400-15P-21A
HVAC400-18P-21A
HVAC400-22P-21A
HVAC400-30P-21A
HVAC400-37P-21A
HVAC400-45P-21A
HVAC400-55P-21A
HVAC400-75P-21A
HVAC400-90P-21A
HVAC400-110-21A
HVAC400-132-21A
HVAC400-160-21A
IP54
Stupeò krytí
8
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
9
10
11
12
13
14
11-4
http://europe.hbc.honeywell.com
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
Objednací èísla
HVAC400-1P1-54A
HVAC400-1P5-54A
HVAC400-2P2-54A
HVAC400-3P0-54A
HVAC400-4P0-54A
HVAC400-5P5-54A
HVAC400-7P5-54A
HVAC400-11P-54A
HVAC400-15P-54A
HVAC400-18P-54A
HVAC400-22P-54A
HVAC400-30P-54A
HVAC400-37P-54A
HVAC400-45P-54A
HVAC400-55P-54A
HVAC400-75P-54A
HVAC400-90P-54A
HVAC400-110-54A
HVAC400-132-54A
HVAC400-160-54A
Pøíslušenství
Pøíslušenství
Náhradní díly a pøíslušenství pro frekvenèní mìnièe
Vstupy a výstupy frekvenèních mìnièù Honeywell mohou být jednoduše modifikovány pøidáním
rozšiøujících karet. Tyto karty se jednoduše instalují, pouhým zasunutím do slotu umístìného na
frekvenèním mìnièi.
Karty komunikaèních rozhraní
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
LonWorks
•
•
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
Modbus/N2 (RS485)
Profibus DP
CANopen (slave)
DeviceNet
Modbus TCP/IP (Ethernet)
BACnet MS/TP (RS485)
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
6 digitálních vstupù/výstupù
(programovatelných)
1 analogový vstup (mA),
2 analogové výstupy (mA)
3 relé (NO)
1 relé, 5 Vac vstupù (42..240 Vac)
1 analogový vstup (mA/V), 1 relé (NO),
1 digitální výstup (otevøený kolektor)
3 digitální vstupy, 1 relé (NO/NC),
1 digitální výstup
standardní NXS slot A board: 6 DI,
1 DO (otevøený kolektor), 2 AI, 1 AO
2 relé (1 NO, 1 NO/NC), 1 termistor
3 Pt100 vstup
–
2
SmartDrive
HVAC
•
SmartDrive
Compact
–
Objednací èísla
SmartDrive
HVAC
–
–
–
–
–
–
SmartDrive
Compact
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
SmartDrive
Compact
–
Objednací èísla
•
SmartDrive
HVAC
•
•
•
•
–
OPTB4
•
–
–
•
•
–
•
•
•
–
–
–
OPTB5
OPTB9
OPTBF
•
–
–
–
NXLOPTAA
–
•
–
–
NXOPTA1
•
–
•
•
–
–
–
–
NXOPTB2
NXOPTB8
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
SmartDrive Compact nahrání/vyètení
parametrù a rozhraní PC se softwarem a
kabely pro USB pøipojení
SmartDrive Compact nahrání/vyètení
parametrù a rozhraní PC se softwarem
SmartDrive 3.0m USB PC kabel pro pøipojení
–
–
SmartDrive
HVAC
–
SmartDrive
Compact
•
–
–
–
•
COMP-LOADERNC
–
–
•
•
SMARTDRIVEUSBC
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
NXL RS232 adaptér (pro PC pøipojení)
2 m kabel RS232
4 m kabel RS232
•
•
•
–
•
•
SmartDrive
HVAC
–
–
–
SmartDrive
Compact
–
–
–
OPTC4
3
Fieldbus cards
4
NXOPTC2
NXOPTC3
NXOPTC6
NXOPTC7
NXOPTCI
NXOPTCJ
5
Rozšiøující karty vstupù/výstupù
6
OPTB1
7
8
9
10
SmartDrive pøipojení k PC
Objednací èísla
COMP-LOADER
11
12
NXL/NXS nástroje pro pøipojení k PC
Objednací èísla
NXLPANRS
RS232C2M
RS232C-4M
13
14
11-5
Pøíslušenství
Zobrazovací panely SmartDrive HVAC
2
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
SmartDrive
HVAC
•
SmartDrive
Compact
–
Objednací èísla
Standardní grafický zobrazovací panel s
klávesnicí SmartDrive HVAC
–
–
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
SmartDrive
HVAC
–
SmartDrive
Compact
–
Objednací èísla
Standardní 7-segmentový zobrazovací displej
•
–
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
SmartDrive
HVAC
–
SmartDrive
Compact
–
Objednací èísla
Standardní alfanumerický displej NXS
–
•
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
SmartDrive
Compact
–
Objednací èísla
–
SmartDrive
HVAC
–
Instalaèní sada pro pøipojení displeje NXL do
dveøí rozvadìèe, 2m kabel
Instalaèní sada pro pøipojení displeje NXL do
dveøí rozvadìèe, 4m kabel
Instalaèní sada pro pøipojení displeje NXS do
dveøí rozvadìèe, 2m kabel
Instalaèní sada pro pøipojení displeje NXS do
dveøí rozvadìèe, 4m kabel
Instalaèní sada pro pøipojení displeje
SmartDrive HVAC do dveøí rozvadìèe,
3m kabel
Instalaèní sada pro ruèní práci s displejem
SmartDrive HVAC, 3m kabel
•
•
–
–
–
DRA-04L
–
•
–
–
DRA02B
–
•
–
–
DRA-04B
–
–
•
–
HVAC-DOOR-KIT
–
–
•
–
HVAC-HAND-KIT
HVAC-HMI-A
Zobrazovací panely NXL
3
NXLPANC
4
5
Zobrazovací panely NXS
6
NXPANA
7
Sady pro instalace displejù
8
9
10
11
12
13
14
11-6
http://europe.hbc.honeywell.com
DRA-02L
Pøíslušenství
Sada pro zvýšení krytí z IP20 na IP21 pro SmartDrive COMPACT
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
–
SmartDrive
HVAC
•
SmartDrive
Compact
–
Sada pro zvýšení krytí na IP21 pro SmartDrive
COMPACT, velikost MI1
Sada pro zvýšení krytí na IP21 pro SmartDrive
COMPACT, velikost MI2
Sada pro zvýšení krytí na IP21 pro SmartDrive
COMPACT, velikost MI3
Sada pro zvýšení krytí s krytem pøídavných
svorek na IP21 pro SmartDrive COMPACT,
velikost MI1
Sada pro zvýšení krytí s krytem pøídavných
svorek na IP21 pro SmartDrive COMPACT,
velikost MI2
Sada pro zvýšení krytí s krytem pøídavných
svorek na IP21 pro SmartDrive COMPACT,
velikost MI3
–
–
–
•
–
COMP-IP21-KIT2
–
–
•
–
COMP-IP21-KIT3
–
–
•
–
COMP-NEMA1KIT1
–
–
•
–
COMP-NEMA1KIT2
–
–
•
–
Objednací èísla
COMP-IP21-KIT1
2
3
4
COMP-NEMA1KIT3
5
Sada pro zvýšení krytí z IP20 na IP54 pro NXL HVAC/NXS
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
•
SmartDrive
HVAC
–
SmartDrive
Compact
–
Sada pro zvýšení krytí na IP54 pro
NXL HVAC/NXS, velikost 4
(HVAC03-HVAC12, NXS0003-NXS0012)
Sada pro zvýšení krytí na IP54 pro
NXL HVAC/NXS, velikost 5
(HVAC16-HVAC31, NXS0016-NXS0031)
Sada pro zvýšení krytí na IP54 pro
NXL HVAC/NXS, velikost 6
(HVAC38-HVAC61, NXS0038-NXS0061)
•
Objednací èísla
•
•
–
–
NXIP54FR5
•
•
–
–
NXIP54FR6
6
NXIP54FR4
7
8
Sinusový filtr 380-500V, IP00 pro NXL/NXS
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
SmartDrive
Compact
–
Objednací èísla
•
SmartDrive
HVAC
•
Filtr pro nominální proud 10 A (40oC),
8,8 A (50oC)
Filtr pro nominální proud 18 A (40oC),
16 A (50oC)
Filtr pro nominální proud 32 A (40oC), 28 A
(50oC)
Filtr pro nominální proud 48 A (40oC),
42 A (50oC)
Filtr pro nominální proud 75 A (40oC),
66 A (50oC)
Filtr pro nominální proud 110 A (40oC),
97 A (50oC)
Filtr pro nominální proud 180 A (40oC),
155 A (50oC)
•
•
•
•
–
SIN-0018-5-0-P
•
•
•
–
SIN-0032-5-0-P
•
•
•
–
SIN-0048-5-0-P
•
•
•
–
SIN-0075-5-0-P
•
•
•
–
SIN-0110-5-0-P
•
•
•
–
SIN-0180-5-0-P
SmartDrive
HVAC
•
•
•
•
SmartDrive
Compact
–
–
–
–
Objednací èísla
SIN-0010-5-0-P
9
10
11
12
SmartDrive HVAC C1 conducted emission filter IP54
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
C1 RFI-filter for size 4
C1 RFI-filter for size 5
C1 RFI-filter for size 6
C1 RFI-filter for size 7
–
–
–
–
–
–
–
–
RFI-0012-5-IP54
RFI-0031-5-IP54
RFI-0061-5-IP54
RFI-0105-5-IP54
11-7
13
14
Pøíslušenství
Náhradní díly pro chlazení frekvenèních mìnièù
2
3
4
5
6
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
Náhradní ventilátor pro NXL HVAC / NXS
Compact, velikost 4 (HVAC03-HVAC12,
NXS0003-NXS0012)
Náhradní ventilátor pro NXL HVAC / NXS
Compact, velikost 5 (HVAC16-HVAC31,
NXS0016-NXS0031)
Náhradní ventilátor pro NXL HVAC / NXS
Compact, velikost 6 (HVAC38-HVAC61,
NXS0038-NXS0061)
Náhradní ventilátor pro NXS, velikost 7
(NXS0072-NXS0105)
Náhradní ventilátor pro SmartDrive HVAC,
velikost 4 (HVAC400-1P1..HVAC400-5P5)
Náhradní ventilátor pro SmartDrive HVAC,
velikost 5 (HVAC400-7P5..HVAC400-15P)
Náhradní ventilátor pro SmartDrive HVAC,
velikost 6 (HVAC400-18P..HVAC400-30P)
Náhradní ventilátor pro SmartDrive HVAC,
velikost 7 (HVAC400-37P..HVAC400-55P)
SmartDrive HVAC spare part fan size 8
(HVAC400-75P..HVAC400-110P)
SmartDrive HVAC spare part fan size 9
(HVAC400-132P..HVAC400-160P)
•
7
8
9
10
11
12
13
14
11-8
http://europe.hbc.honeywell.com
•
SmartDrive
HVAC
–
SmartDrive
Compact
–
Objednací èísla
•
•
–
–
NX-FAN-5
•
•
–
–
NX-FAN-6
–
•
–
–
NX-FAN-7
–
–
•
–
HVAC-FAN-4
–
–
•
–
HVAC-FAN-5
–
–
•
–
HVAC-FAN-6
–
–
•
–
HVAC-FAN-7
–
–
•
–
HVAC-FAN-8
–
–
•
–
HVAC-FAN-9
NX-FAN-4
Výrobky vyøazené ze sortimentu CLbH
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Grafické centrály
Strana
12-2
12-24
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy - Øídící systémy
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
2
Stará data:
Staré typy A..Z
DHC23-1
DHC23-2
DHC43-1PC
DHC43-1WC
DHC43-1WC
DHC43-2PC
DHC43-2WC
DHC43-3PC
DHC43-3WC
DHC43-3WC
DHC53
DHC53-MMI
DHC53-W582
EV302
HR40
MCR35
MCR40
MCR200-12
MCR200-13
MCR200-22
MCR200-32
MCR200-41
MCR200-43
MCR200-45
MCR200-51
MCR200-52
MCR200-53
MCR200-54
MCR200-55
MCR200-71
MCR200-73
MCR200-74
MCR200-81 var. 1
MCR200-81 var. 2
MCR200-81 var. 3
MCR200-82 var. 1
MCR200-82 var. 2
R7420A1004
R7420A1012
R7420B1002
R7420B1010
R7420B1036
R7420C1000
R7420C1026
R7420D1008
R7420D1016
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-2
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO (nový typ potøebuje SWS-12)
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO (nový typ potøebuje SWS-12)
Ekvitermní regulátor, 8AI, 4AO, 4DI, 6DO
Ekvitermní regulátor, 8AI, 4AO, 4DI, 6DO
Provedení s 50 DHC53-W (50x nový typ +XS50+XL50ACC2)
Elektronický radiátorový regulátor
Elektronický radiátorový regulátor
Ekvitermní regulátor SMILE
Kotlový regulátor
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
MCR200 s fixní aplikací
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
SDC7-21PM
SDC9-21PM
SDC7-21PM
SDC7-21WM
SDC7-21PMN
SDC9-21PM
SDC9-21WM
SDC12-31PM
SDC12-31WM
SDC12-31PMN
XL50A
XL50A-MMI
XL50A
HR90
HR90
SDC9-21PM
SDC9-21PM
SDC9-21PM
SDC9-21PM
SDC12-31PM
SDC12-31PM
SDC12-31PM
SDC12-31PM
SDC12-31PM
SDC9-21PM
SDC12-31PM
SDC12-31PM
SDC12-31PM
SDC9-21PM
SDC9-21PM
SDC12-31PM
SDC12-32PM
SDC9-21PM
SDC9-21PM
SDC9-21PM
SDC12-31PM
SDC12-31PM
R7426C2002
R7426C2002
R7426C2002
R7426C2002
R7426C2002
R7426C2002
R7426C2002
R7426C2002
R7426C2002
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
R7420D1024
R7420E1005
R7420F1003
R7420F1037
R7420F1045
R7420G..
R7420J..
R7426A1008
R7426A1016
R7426B1006
R7426B1014
R7426C1004
R7426C1012
R7426D1002
SDC3-10E
SDC3-10PC
SDC3-10PC
SDC3-10WC
SDC3-10WC
SDC3-10WD
SDC3-40E
SDC3-40F
SDC3-40F
SDC3-40PC
SDC3-40PC
SDC3-40WC
SDC3-40WC
SDC3-40WD
SDC6-20PC
SDC6-20PC
SDC6-20WC
SDC6-20WC
SDC6-20WD
SDC7-21E
SDC7-21F
SDC7-21F
SDC7-21PC
SDC7-21PC
SDC7-21T
SDC7-21WC
SDC7-21WC
SDC8-21PC
SDC8-21WC
SDC9-21PC
SDC9-21T
SDC9-21WC
SDC12-31E
SDC12-31F
SDC12-31PC
SDC12-31PC
SDC12-31T
SDC12-31WC
SDC12-31WC
Popis výrobku
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Micronik 100
Regulátor teploty, 1 øídící výstup
Regulátor teploty s hodinami reálného èasu, 1 øídící výstup
Regulátor teploty, 3 øídící výstupy
Regulátor teploty s hodinami reálného èasu, 3 øídící výstup
Regulátor teploty s hodinami reálného èasu, 3 øídící výstup
Regulátor teploty s hodinami reálného èasu, 3 øídící výstup
Regulátor s universálními vstupy, 1 øídící výstup
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO (nový typ potøebuje SWS-12)
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO (nový typ potøebuje SWS-12)
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO (nový typ potøebuje SWS-12)
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE IT/SP/SW/NO (nový typ potøebuje SWS-12)
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Ekvitermní regulátor SMILE
Objednací èísla
R7426C2002
R7426C2002
R7426D2000
R7426D2000
R7426D2000
R7426B2004
R7426C2002
R7426A2006
R7426A2014
R7426B2004
R7426B2012
R7426C2002
R7426C2010
R7426D2000
SDC3-10N
SDC3-10PM
SDC3-10PMN
SDC3-10WM
SDC3-10PMN
SDC3-10WM
SDC3-40N
SDC3-40PM
SDC3-40PMN
SDC3-40PM
SDC3-40PMN
SDC3-40WM
SDC3-40PMN
SDC3-40WM
SDC7-21PM
SDC7-21PMN
SDC7-21WM
SDC7-21PMN
SDC7-21WM
SDC7-21N
SDC7-21PM
SDC7-21PMN
SDC7-21PM
SDC7-21PMN
SDC7-21N
SDC7-21WM
SDC7-21PMN
SDC9-21PM
SDC9-21WM
SDC9-21PM
SDC9-21N
SDC9-21WM
SDC12-31N
SDC12-31PMN
SDC12-31PM
SDC12-31PMN
SDC12-31N
SDC12-31WM
SDC12-31PMN
12-3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
SDC12-31WD
T8078B1001
T8078B1027
T8078B1035
2
T8078B1050
T8392A1002
W7704A1004
W7704B1002
W7704C1000
W7704F1003
W7751D2008
W7751F2003
W7751H2009
W7752E2004
W7752E200X
W7762A1037
W7762A1045
W7762A1052
W7762B1001
XC5010C
XC5210C
XC6010
XCL5010
XL100B
XL100B-XD
XL1000A1000
XL1000B100
XL1000B1000
XL1000A500
XL1000B500
XL1000B50
ZAC800-651-50
3
4
5
6
7
8
9
Popis výrobku
Ekvitermní regulátor SMILE
Regulátor prostorové teploty, 24Vac, plynulá, zap./vyp
Regulátor prostorové teploty, 24Vac, plynulá, zap./vyp
(nový typ vyžaduje T8109C1002)
Regulátor prostorové teploty, 24Vac, plynulá, zap./vyp
Regulátor prostorové teploty, 24Vac, plynulá, zap./vyp
(nový typ vyžaduje T8109C1002)
Regulátor prostorové teploty, 24Vac, plynulá, zap./vyp
Komplexní regulátor individuální regulace, XL12
Komplexní regulátor individuální regulace, XL12
Komplexní regulátor individuální regulace, XL12
Komplexní regulátor individuální regulace, XL12
Regulátor individuální regulace, XL10 VAV; vnitøní pøipojení
Regulátor individuální regulace, XL10 VAV; vnitøní pøipojení
Inteligentní akèní èlen, XL10 Smart VAV
Regulátor individuální regulace, pro FCU aplikace, 230V
OEM verze
Regulátor individuální regulace pro vodní vytápìní a chlazení, XL10 HYD
Regulátor individuální regulace pro vodní vytápìní a chlazení, XL10 HYD
Regulátor individuální regulace pro vodní vytápìní a chlazení, XL10 HYD
Regulátor individuální regulace pro vodní vytápìní a chlazení, XL10 HYD
Volnì programovatelný regulátor pro HVAC aplikace, Excel 5000
Volnì programovatelný regulátor pro HVAC aplikace, Excel 5000
Volnì programovatelný regulátor pro HVAC aplikace, Excel 5000
Volnì programovatelný regulátor pro HVAC aplikace, Excel 5000
Volnì programovatelný regulátor pro HVAC aplikace, Excel 5000
Volnì programovatelný regulátor pro HVAC aplikace, Excel 5000
Volnì programovatelný regulátor, Excel Web
Volnì programovatelný regulátor, Excel Web
Volnì programovatelný regulátor, Excel Web
Volnì programovatelný regulátor, Excel Web
Volnì programovatelný regulátor, Excel Web
Volnì programovatelný regulátor, Excel Web
XL12 OEM verze
10
11
12
13
14
12-4
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
SDC12-31WM
T8078C1009
T8078C1009
T8078C1009
T8078C1009
T8078C1009
W7704D1016
W7704D1016
W7704D1008
W7704D1016
W7751D2016/U
W7751F2011/U
W7751H3007
W7752D2007
W7752D2007
W7763D1030
W7763D1030
W7763D1030
W7762B1019
XCL8010A
XCL8010A
XCL8010A
XCL8010A
XL100C
XL100C
XL1000C1000
XL1000C100
XL1000C1000
XL1000C500
XL1000C500
XL1000C50
W7704D1008
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy - Pøíslušenství øídících systémù
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
Stará data:
Staré typy A..Z
Q7014A1007
Q7014B1005
XD50-F-AH01
XD50-F-AH02
XD50-F-AH03
XD50-F-HE01
XD50-F-HT01
XD50-F-HT02
XD50-F
XD50-FC-AH01
XD50-FC-AH02
XD50-FC-AH03
XD50-FC-HE01
XD50-FC-HT01
XD50-FC-HT02
XD50-FC
XD50-FCL-AH01
XD50-FCL-AH02
XD50-FCL-AH03
XD50-FCL-HE01
XD50-FCL-HT01
XD50-FCL-HT02
XD50-FCL
XD50-FL-AH03
XD50-FL-HE01
XD50-FL
XD505A
XD508
XD509
XDL505B
XF521A
XF522A
XF523A
XF524A
XF525A
XF526
XF527
XF529
XFC1A06001
XFC1D06001
XFC2A05001
XFC2D05001
XFC3A05001
XFC3D05001
2
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
Digitální vstupnì/výstupní modul s LON komunikací, 4 digitální vstupy
Digitální vstupnì/výstupní modul s LON komunikací, 4 reléové výstupy
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50, bez komunikace, s Flash pamìtí
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50, bez komunikace, s Flash pamìtí
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50, bez komunikace, s Flash pamìtí
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50, bez komunikace, s Flash pamìtí
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50, bez komunikace, s Flash pamìtí
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50, bez komunikace, s Flash pamìtí
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50, bez komunikace, s Flash pamìtí
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus a LON komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus a LON komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus a LON komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus a LON komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus a LON komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus a LON komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s C-Bus a LON komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s LON komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s LON komunikací
Aplikaèní modul regulátoru Excel 50 s LON komunikací
Komunikaèní modul C-Bus10kBit
Komunikaèní modul C-Bus 1MBit
Vysokorychlostní opakovaè C-bus sbìrnice
Aplikaèní modul regulátoru XCL5010
Modul analogových vstupù
Modul analogových výstupù
Modul digitálních vstupù
Modul digitálních reléových výstupù
Modul 3-polohové regulace
Modul analogových vstupù (Pt100...)
Modul analogových výstupù
Releový výstupní modul, bez spínaèù
XL Smart I/O modlu, 110Vac, 4DI, 4 relé, 4 AI a 2 AO
XL Smart I/O modul, 110Vac, 4DI, 4 relé, 4 AI,
2 AO s ruèním ovládáním a LED indikací
XL Smart I/O
XL Smart I/O
XL Smart I/O
XL Smart I/O
Objednací èísla
XFCL2A1
XFCL2A1
XD50B-F
XD50B-F
XD50B-F
XD50B-F
XD50B-F
XD50B-F
XD50B-F
XD50B-FC
XD50B-FC
XD50B-FC
XD50B-FC
XD50B-FC
XD50B-FC
XD50B-FC
XD50B-FCL
XD50B-FCL
XD50B-FCL
XD50B-FCL
XD50B-FCL
XD50B-FCL
XD50B-FCL
XD50B-FL
XD50B-FL
XD50B-FL
_Excel 800
_Excel 800
_Excel 800
R-XF521A
R-XF522A
R-XF523A
R-XF524A
R-XF525A
R-XF526
R-XF527
R-XF529
IO_Excel 800
XFC3A06001
XFC3D06001
IO_Excel 800
IO_Excel 800
IO_Excel 800
CLIOL821A
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-5
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
XFL521
XFL521A
XFL521B
XFL522
XFL522A
XFL522B
XFL523
XFL523A
XFL523B
XFL524
XFL524A
XFL524B
XFLR522B
XFLR524B
XFR522
XFR522A
XFR524
XFR524A
XI581AH
XI581TW
XI581-JP
XI582AH
XI582TW
XI582-JP
XL20XD
XL20XD508
2
3
4
5
6
7
8
Popis výrobku
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Distribuovaný I/O modul s LON komunikací pro systémy EXCEL 5000
Panel operátora pro EXCEL 5000
Panel operátora pro EXCEL 5000
Panel operátora pro EXCEL 5000
Panel operátora pro EXCEL 5000
Panel operátora pro EXCEL 5000
Panel operátora pro EXCEL 5000
Komunikaèní modul s C-Bus komunikací pro regulátor XL20
1 Mbit komunikaèní modul s C-Bus komunikací pro regulátor XL20
Objednací èísla
CLIOL821A
CLIOL821A
CLIOL822A
CLIOL822A
CLIOL822A
CLIOL823A
CLIOL823A
CLIOL823A
CLIOL824A
CLIOL824A
CLIOL824A
CLIOLR822A
CLIOLR824A
CLIOLR822A
CLIOLR822A
CLIOLR824A
CLIOLR824A
_Excel 800
XI581B-EU
XI581B-TW
XI581B-JP
XI582B-EU
XI582B-TW
XI582B-JP
XL50A
XL50A
Staré typy - Snímaèe a spínaèe
Níže uvedené výrobky již nejsou dodávány. Lze je nahradit výrobky uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních výrobkù, proto je nutné si všechny
vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
9
Stará data:
10
Staré typy A..Z
AFF-L
AQS31
AQS31-KAM
AQS41
AQS51
AQS51-KAM
AQS61
AQS61-KAM
AQS71-KAM
C7068A1007B
C7068A1007-3M
C7068A1007-8M
C7110A1005
DAF20
DGF20
H600A1022
H7012A1009
11
12
13
14
12-6
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
Venkovní snímaè teploty s LON komunikací (nový typ potøebuje konvertr)
Snímaè teploty a CO2 ( možný další alternativní náhrada - C7110D1009 )
Snímaè CO2 do VZT kanálu
Snímaè teploty a CO2 a displejem
CO2 Snímaè/teplotní sensor
CO2 Snímaè/ teplotní snímaè pro VZT potrubí
CO2 Snímaè/ teplotní snímaè/ displej
CO2 Snímaè/ teplotní snímaè/ displej pro VZT potrubí
CO2 Snímaè pro VZT potrubí
Snímaè teploty
Snímaè teploty
Snímaè teploty
Snímaè kvality vzduchu
Venkovní teplotní èidlo, NTC
Vlhkost nepropouštìjící snímaè teploty, NTC
Prostorový snímaè vlhkosti
Prostorový snímaè relativní vlhkosti
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
T7416A1014
C7110C1001
AQS71-KAM-T
C7110D1009
C7110C1001
AQS71-KAM-T
C7110C1001
AQS71-KAM-T
AQS71-KAM-T
C7068A1007
C7068A1007-5M
C7068A1007-5M
C7110A1010
AF20
GF20
H6120A1000
H7012A1010
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
H7012B1007
H7012B1023
H7015A1006
H7015B1020
H7508A1034
H7508A1042
HGK1
HKF1
HRF1
KTF20AC
LMS31
LQR1
RF20A
SWM1/FS1-F
T6046A1006
T6046A1014
T6950A1000
T6950A1018
T6950A1026
T6951A1009
T6951A1017
T6951A1025
T6960A1008
T6960A1016
T6960A1024
T6961A1007
T6961A1015
T6961A1023
T7411A1027
T7411B1009
T7411B1017
T7413A1066
T7413A1074
T7416A1006
T7416C1002
T7416C1010
T7425A1005-L
T7460H
T7560H
TF26H
VF20L-L
VF20T-L
WPF20A
WPF20L
WPF20T
Popis výrobku
Prostorový snímaè relativní vlhkosti./ teplotní èidlo
Prostorový snímaè relativní vlhkosti./teplotní èidlo
Kanálový snímaè relativní vlhkosti.- a teploty/pøevodník
Kanálový snímaè relativní vlhkosti.- a snímaè teploty/pøevodník
Venkovní snímaè relativní vlhkosti.- a snímaè teploty/pøevodník (nový typ
potøebuje: H7012BALCO500KIT)
Venkovní snímaè relativní vlhkosti.- a snímaè teploty/pøevodník
Hygrostat do VZT kanálu
Hygrostat do VZT kanálu
Prostorivý Hygrostat
Snímaè teploty vody, NTC
Prùmìrový snímaè teploty do VZT kanálu, PTC
Snímaè kvality vzduchu
Prostorový snímaè teploty, NTC
Snímaè rosného bodu
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Termostat protimrazové ochrany
Kanálové èidlo teploty, Pt1000
Kanálové èidlo teploty, NTC, flexibilní sonda
Kanálové èidlo teploty, Pt1000, flexibilní sonda
Snímaè teploty pro vodní aplikace, Pt1000
Snímaè teploty pro vodní aplikace, Pt1000
Venkovní snímaè teploty, Pt1000
Venkovní a pøíložný snímaè teploty, Pt1000
Venkovní a pøíložný snímaè teploty, NTC
Rychlý jímkový snímaè teploty s LON komunikací, 75 mm (nový typ
potøebuje konvertr)
Nástìný modul se snímaèem teploty, volièem žádané teploty a tlaèítkem
obsazení
Nástìný modul se snímaèem teploty, volièem žádané teploty, tlaèítkem
obsazení a displejem
Nástìný modul se snímaèem teploty, volièem žádané teploty, tlaèítkem
obsazení a displejem
Jímkový snímaè teploty s LON komunikací, 300 mm (nový typ potøebuje
konvertr + VFL)
Jímkový snímaè teploty s LON komunikací, 135 mm (nový typ potøebuje
konvertr)
Èidlo teploty vody, NTC, pøíložné
Èidlo teploty vody, NTC, ponorné
Èidlo teploty vody, NTC, ponorné
Objednací èísla
H7012B1008
H7012B1024
H7015B1060
H7015B1080
H7508B1060
H7508B1080
H6045A1002
H7015B1060
H7012A1010
KTF20
C7085A1006
C7110A1010
RF20
HSS-DPS
FT6960-18
FT6960-30
FT6960-18
FT6960-30
FT6960-60
FT6961-18
FT6961-30
FT6961-60
FT6960-18
FT6960-30
FT6960-60
FT6961-18
FT6961-30
FT6961-60
T7411A1019
C7068A1007
T7411A1019
T7413A1041
T7413A1058
T7416A1014
T7414C1004
T7414C1012
T7425B1011
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TF22
TFU22
TFU22
12
T7413A1058
T7413A1009
13
DKF20
DKF20
DKF20
14
12-7
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy - Tlakové snímaèe a spínaèe
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
2
Stará data:
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Snímaèe
3
Staré typy A..Z
DPT100, DPTM100
DPT1000, DPTM1000
DPT1000D, DPTM1000D
DPT1002, DPTM1002
DPT100D, DPTM100D
DPT102, DPTM102
DPT110, DPTM110
DPT1100, DPTM1100
DPT1100D, DPTM1100D
DPT110D, DPTM110D
DPT112, DPTM112
DPT250, DPTM250
DPT250D, DPTM250D
DPT50, DPTM50
DPT500, DPTM500
DPT5000, DPTM5000
DPT5000D, DPTM5000D
DPT5002, DPTM5002
DPT500D, DPTM500D
DPT502, DPTM502
DPT50D, DPTM50D
DPT52, DPTM52
DPT550, DPTM550
DPT550D, DPTM550D
SK10
SK10-AK
SK20
SK20-AK
SK5
SK5-AK
SKV10
SKV10-AK
SKV5
SKV5-AK
SL10-2
SL10-3
SL20-3
SL5-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-8
http://europe.hbc.honeywell.com
Popis výrobku
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch
Diferenèní tlakový snímaè 0-1000Pa
Diferenèní tlakový snímaè 0-1000Pa / Displej
Diferenèní tlakový snímaè 0-2000Pa
Diferenèní tlakový snímaè 0-2000Pa / Displej
Diferenèní tlakový snímaè 0-500Pa
Diferenèní tlakový snímaè 0-500Pa / Displej
Diferenèní tlakový snímaè +/- 1000Pa
Diferenèní tlakový snímaè +/- 1000Pa / Displej
Diferenèní tlakový snímaè +/- 500Pa
Diferenèní tlakový snímaè +/- 500Pa / Displej
Diferenèní tlakový snímaè 0-1000Pa, 2-vodièový
Diferenèní tlakový snímaè 0-1000Pa, 3-vodièový
Diferenèní tlakový snímaè 0-2000Pa, 3-vodièový
Diferenèní tlakový snímaè 0-500Pa, 3-vodièový
Objednací èísla
DPTE100
DPTE1000
DPTE1000D
DPTE1002
DPTE100D
DPTE102
DPTE100S
DPTE1000S
DPTE1000SD
DPTE100SD
DPTE102S
DPTE250
DPTE250D
DPTE50S
DPTE500
DPTE5000
DPTE5000D
DPTE5002
DPTE500D
DPTE502
DPTE50SD
DPTE52S
DPTE500S
DPTE500SD
DPTE1000
DPTE1000D
DPTE1000
DPTE1000D
DPTE500
DPTE500D
DPTE1000S
DPTE1000SD
DPTE500
DPTE500D
DPTE502
DPTE500
DPTE1002
DPTE250
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Elektronický tlakový spínaè pro kapaliny s nízkou viskozitou (SmartPress)
Staré typy A..Z
PSTV01RG12S
PSTM250RG12S
PSTM400RG12S
PSTM600RG12S
PST001RG12S
PST002RG12S
PST004RG12S
PST010RG12S
PST025RG12S
PST060RG12S
PST100RG12S
PST250RG12S
PST600RG12S
PST002AG12S
PST010AG12S
Popis výrobku
Tlakový spínaè -1..1 bar
Tlakový spínaè 0..0,25 bar
Tlakový spínaè 0..04 bar
Tlakový spínaè 0..0,6 bar
Tlakový spínaè 0..1 bar
Tlakový spínaè 0..1,6 bar
Tlakový spínaè 0..4 bar
Tlakový spínaè 0..10 bar
Tlakový spínaè 0..25 bar
Tlakový spínaè 0..60 bar
Tlakový spínaè 0..100 bar
Tlakový spínaè 0..250 bar
Tlakový spínaè 0..600 bar
Tlakový spínaè 0..2 bar
Tlakový spínaè 0..10 bar
Objednací èísla
PSTV01RG12S-R
PSTM250RG12S-R
PSTM400RG12S-R
PSTM600RG12S-R
PST001RG12S-R
PST002RG12S-R
PST004RG12S-R
PST010RG12S-R
PST025RG12S-R
PST060RG12S-R
PST100RG12S-R
PST250RG12S-R
PST600RG12S-R
PST002AG12S-R
PST010AG12S-R
2
3
4
5
Electronic Pressure switch for liquid, HIGH viscosity/roiled liquid (SmartPress)
Staré typy A..Z
PSTV01RG34F
PSTM250RG34F
PSTM400RG34F
PSTM600RG34F
PST001RG34F
PST002RG34F
PST004RG34F
PST010RG34F
PST025RG34F
PST002AG34F
PST010AG34F
Popis výrobku
Tlakový spínaè -1..1 bar
Tlakový spínaè 0..0,25 bar
Tlakový spínaè 0..04 bar
Tlakový spínaè 0..0,6 bar
Tlakový spínaè 0..1 bar
Tlakový spínaè 0..1,6 bar
Tlakový spínaè 0..4 bar
Tlakový spínaè 0..10 bar
Tlakový spínaè 0..25 bar
Tlakový spínaè 0..2 bar
Tlakový spínaè 0..10 bar
Objednací èísla
PSTV01RG34F-R
PSTM250RG34F-R
PSTM400RG34F-R
PSTM600RG34F-R
PST001RG34F-R
PST002RG34F-R
PST004RG34F-R
PST010RG34F-R
PST025RG34F-R
PST002AG34F-R
PST010AG34F-R
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-9
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Steré typy - Malé pohony
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
2
Stará data:
Staré typy A..Z
H200-AO
H200-AG
M100-AG
M100-AGE
M100-AG-L
M100-AGX
M100-AO
M100-AO-L
M100-AOX
M100-BG
M100-BGE
M100-BG-L
M100-BO-L
M4450A1009
M452A1006
M452B1005
M5410C4005
M656A1002
M656B1001
M8001V230
M8001V24
M8450A1000
ML6425B2015
ML6425B2023
ML7420A2016
MT010
MT010-N
MT010-3M
MT010-3MN
MT4-024LC-NC
MT4-024LC-NO
MT4-230LC-NC
MT4-230LC-NO
MT8-024LC-NC
MT8-024LC-NO
MT8-230LC-NC
MT8-230LC-NO
Z100-AG
Z100-AGE
Z100-AO
Z100-BG
Z100-BGE
Z100-BO
Z108-AA
Z108-BA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-10
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
Termoelektrický pohon , 24V, 4mm, NO
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NC
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NC
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NC, spínaèe v koncových polohách
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NC, 2,5m pøipojovací kabel
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NC, malý pøíkon
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NO
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NO, 2,5m pøipojovací kabel
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NO, malý pøíkon
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm, NC
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm, NC, spínaèe v koncových polohách
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm, NC, 2,5m pøipojovací kabel
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm, NO, 2,5m pøipojovací kabel
Termoelektrický pohon, 230V, 8mm, NO, 2,5m pøipojovací kabel
Termoelektrický pohon, 230V, 8mm, NC, spínaèe v koncových polohách
Termoelektrický pohon, 24V, 8mm, NC, spínaèe v koncových polohách
Rychlý pohon 24V, 2,5mm, 90N, 1,5m cable
Modulaèní pohon 230Vac 2 spínaèe (nový typ potøebuje 0903403)
Modulaèní pohon 24Vac 2 spínaèe (nový typ potøebuje 0903403)
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm
Termoelektrický pohon, 24V, 8mm, NO, 2,5m pøipojovací kabel
Pohon 3-polohové regulace, 24Vac
Pohon 3-polohové regulace, 230Vac
Pohon plynulé regulace, 24Vac
Termoelektrický pohon, 24V, 3,5mm, 0..10V, 1m
Termoelektrický pohon, 24V, 3,5mm, 0..10V, 1m
Termoelektrický pohon, 24V, 3,5mm, 0..10V, 3m
Termoelektrický pohon, 24V, 3,5mm, 0..10V, 3m
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NC
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NO
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm, NC
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm, NO
Termoelektrický pohon, 24V, 8mm, NC
Termoelektrický pohon, 24V, 8mm, NO
Termoelektrický pohon, 230V, 8mm, NC
Termoelektrický pohon, 230V, 8mm, NO
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NC
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NC, switch
Termoelektrický pohon, 24V,4mm, NO
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm, NC
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm, NC, switch
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm, NO
Termoelektrický pohon, 24V, 4mm, NC, switch
Termoelektrický pohon, 230V, 4mm, NC, switch
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
MT4-024-NO
MT4-024-NC
MT4-024-NC
MT4-024S-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024-NC
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024-NO
MT4-230-NC
MT4-230S-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230-NO-2.5M
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NC
MT8-024S-NC
M5410C1001
M6410L4029
M6410C4029
MT4-230-NC
MT4-024-NC
MT8-024-NO-2.5M
ML6435B1008
ML6435B1016
ML7430E1005
M4410E1510
M4410E1510
M4410E1510
M4410E1510
MT4-024-NC
MT4-024-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NO
MT8-024-NC
MT8-024-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NO
MT4-024-NC
MT4-024S-NC
MT4-024-NO
MT4-230-NC
MT4-230S-NC
MT4-230-NO
MT4-024S-NC
MT4-230S-NC
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Accessories
Staré typy A..Z
MT-CABLE-1.5M
Popis výrobku
Cable
Objednací èísla
MT-CABLE-2.5M
2
Staré typy - Malé lineární ventily
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
Stará data:
Staré typy A..Z
V5802D1020
V5802D1038
V5802D1046
V5802D1053
V5802D1079
V5802D1087
V5802D1095
V5802D1103
V5803D1029
V5803D1037
V5803D1045
V5803D1052
V5803D1060
V5803D1078
V5803D1086
V5803D1094
V5803D1102
V5812A1008
V5812A1016
V5812A1024
V5812A1032
V5812A1040
V5812A1057
V5812A1065
V5812A1073
V5813A1007
V5813A1015
V5813A1023
V5813A1031
V5813A1049
V5813A1056
V5813A1064
V5813C1003
V5813C1011
V5813C1029
V5813C1037
3
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, vnìjší závit (nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnìjší závit
(nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnìjší závit
(nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnìjší závit
(nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnìjší závit
(nový typ + šroubení)
Objednací èísla
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
V5832B2109
V5832B2117
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A1052
V5833A2076
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A1052
V5833A1060
V5833C1066
4
V5833C1009
13
5
6
7
8
9
10
11
12
V5833C1017
V5833C1025
12-11
14
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
V5813C1045
V5813C1052
V5832B1085
V5832B1093
V5832B1101
V5832B1119
V5833A1078
V5833A1086
V5833A1094
V5833A1102
2
3
4
V5842B2008
V5842B2016
5
V5842B2024
V5842B2032
6
V5842B2040
V5843A2009
7
V5843A2017
V5843A2025
8
V5843A2033
V5843A2041
V5872B1003
V5872B1011
V5872B1029
V5872B1037
V5872B1045
V5872B1052
V5872B1060
V5872B1078
V5872B1086
9
10
11
Popis výrobku
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnìjší závit
(nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnìjší závit
(nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, ploché pøipojení
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, ploché pøipojení
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, ploché pøipojení
2-cestný lineární regulaèní ventil,PN16, ploché pøipojení
3- cestný regulaèní ventil PN16 s plochým tìsnìním
3- cestný regulaèní ventil PN16 s plochým tìsnìním
3- cestný regulaèní ventil PN16 s plochým tìsnìním
3- cestný regulaèní ventil PN16 s plochým tìsnìním
2-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnitøní závit
(nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnitøní závit
(nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnitøní závit
(nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnitøní závit
(nový typ + šroubení)
2-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnitøní závit
(nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnitøní závit
(nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnitøní závit
(nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnitøní závit
(nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnitøní závit
(nový typ + šroubení)
3-cestný lineární regulaèní ventil s obtokem,PN16, vnitøní závit
(nový typ + šroubení)
2- cestný lineární regulaèní ventil, PN16, vnìjší závit, tlakovì vyvážený
2- cestný lineární regulaèní ventil, PN16, vnìjší závit, tlakovì vyvážený
2- cestný lineární regulaèní ventil, PN16, vnìjší závit, tlakovì vyvážený
2- cestný lineární regulaèní ventil, PN16, vnìjší závit, tlakovì vyvážený
2- cestný lineární regulaèní ventil, PN16, vnìjší závit, tlakovì vyvážený
2- cestný lineární regulaèní ventil, PN16, vnìjší závit, tlakovì vyvážený
2- cestný lineární regulaèní ventil, PN16, vnìjší závit, tlakovì vyvážený
2- cestný lineární regulaèní ventil, PN16, vnìjší závit, tlakovì vyvážený
2- cestný lineární regulaèní ventil, PN16, vnìjší závit, tlakovì vyvážený
12
13
14
12-12
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
V5833C1033
V5833C1041
V5832B2083
V5832B2091
V5832B2109
V5832B2117
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
V5832B2109
V5832B2117
V5833A2076
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
V5825B1001
V5825B1019
V5825B1027
V5825B1035
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
V5825B1076
V5825B1084
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy - Velké pohony
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
Stará data:
Staré typy A..Z
M234A1016
M634A1009
M634B1032
M644A1065
M644A1073
M644G1010
M644G1028
M644G1036
M644G1044
M645B1004
M645C1003
M6420A1001-7
M6420A1027-7
M6420A1035-7
M6420A1043-7
M6420A1050-7
M6421A1000-7
M6421A1026-7
M6421B1008-7
M6421B1024-7
M6425A1006-7
M6425A1030-7
M6425B1004-7
M6421A1000
M6421A1026
M6421B1008
M6421B1024
M744E1002
M744E1002
M7420A1009-7
M7420A1025-7
M7420A1017-7
M7421A1008-7
M7421A1016
M7421B1006-7
M7421B1014
M7425A1004-7
M7425B1002-7
ML7420A3006
ML7420A3014
ML7420A3048
ML7420A3071
ML7425A3005
ML7425B3004
2
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
Rotaèní pohon, 3-pol. regulace
Rotaèní pohon, 3-pol. regulace
Rotaèní pohon, 3-pol. regulace
Rotaèní pohon, 3-pol. regulace
Rotaèní pohon, 3-pol. regulace
Rotaèní pohon, 3-pol. regulace
Rotaèní pohon, 3-pol. regulace
Rotaèní pohon, 3-pol. regulace
Rotaèní pohon, 3-pol. regulace
Rotaèní pohon s vratnou pružinou, 3-pol. regulace
Rotaèní pohon s vratnou pružinou, 3-pol. regulace
Lineární pohon, 3-pol. regulace, zdvih 20 mm
Lineární pohon, 3-pol. regulace, zdvih 20 mm
Lineární pohon, 3-pol. regulace, zdvih 20 mm
Lineární pohon, 3-pol. regulace, zdvih 20 mm
(nový typ potøebuje 43191680-005)
Lineární pohon, 3-pol. regulace, zdvih 20 mm
Lineární pohon, 3-pol. regulace, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 114s
Lineární pohon, 3-pol. regulace, 230 V, zdvih 20mm, doba bìhu 114s
Pohon 210s, 24 V, 38mm,
Pohon 210s, 230 V, 38mm,
Lineární pohon s vratnou pružinou, 3-pol. regulace, 24 V, zdvih 20mm
Lineární pohon s vratnou pružinou, 3-pol. regulace, 230 V, zdvih 20mm
Lineární pohon s vratnou pružinou, 3-pol. regulace, 230 V
Lineární pohon, 3-pol. regulace, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 114s
Lineární pohon, 3-pol. regulace, 230 V, zdvih 20mm, doba bìhu 114s
Lineární pohon, 3-pol. regulace, 24 V, zdvih 38mm, doba bìhu 210s
Lineární pohon, 3-pol. regulace, 230 V, zdvih 38mm, doba bìhu 210s
Klapkový rotaèní pohon, 0/2...10 V, 24 V, doba bìhu 60s
Rotaèní pohon ventilu, 0/2...10 V, 24 V, doba bìhu 60s
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 60s
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 60s
(nový typ potøebuje 43191680-205)
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 30s
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 114s
Lineární pohon reverzní, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 114s
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 38mm, doba bìhu 210s
Lineární pohon reverzní, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 38mm, doba bìhu 210s
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 108s
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 108s, SR-ret.
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 60s
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 30s
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 30s
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 60s
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 108s, SR-ext.,
Lineární pohon, 0/2...10 V, 24 V, zdvih 20mm, doba bìhu 108s, SR-ret.
Objednací èísla
ML6420A3015
ML6420A3007
ML6420A3015
ML6420A3072
ML6420A3072
ML6420A3007
ML6420A3007
ML6420A3023
ML6420A3023
ML6425A3006
ML6425A3006
ML6420A3007
ML6420A3007
ML6420A3023
ML6420A3007
ML6420A3015
ML6421A3005
ML6421A3013
ML6421B3004
ML6421B3012
ML6425A3006
ML6425A3014
ML6425B3005
ML6421A3005
ML6421A3013
ML6421B3004
ML6421B3012
N20010
ML7420A6009
ML7420A6009
ML7420A6009
ML7420A6017
ML7421A3004
ML7421A3004
ML7421B3003
ML7421B3003
ML7425A6008
ML7425B6007
ML7420A6009
ML7420A6017
ML7420A6017
ML7420A6025
ML7425A6008
ML7425B6007
12-13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy - Velké lineární ventily
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
2
Stará data:
Staré typy A..Z
V176A5051
V176A5053
V176A5055
V176B5102
V176B5104
V176B5156
V176B5158
V176B5257
V176B5259
V176B5300
V176B5302
V176B5353
V176B5405
V176B5457
V5011A8002
V5011A8010
V5011A8028
V5011A8036
V5011A8044
V5011A8051
V5011A8069
V5011A8077
V5011A8093
V5011A8143
V5011A8150
V5011A8168
V5011A8176
V5011A8184
V5011A8192
V5011A8200
V5011A8218
V5011A8226
V5011A8234
V5013A1245
V5013A1252
V5013A1260
V5013A1278
V5013A1286
V5013A1294
V5013A1302
V5013A1310
V5013A1328
V5013A1336
V5013A1344
V5013A1351
V5013A1369
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-14
http://europe.hbc.honeywell.com
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
Objednací èísla
V5016A1010
V5016A1036
V5016A1051
V5016A1069
V5016A1077
V5016A1077
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
V5016A1127
V5016A1135
V5016A1143
V5011R1018
V5011R1026
V5011R1034
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
V5011R1075
V5011R1083
V5011R1091
V5011R1000
V5011R1018
V5011R1026
V5011R1034
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
V5011R1075
V5011R1083
V5011R1091
V5013R1032
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
V5013A2003
V5013A2011
V5013A2029
V5013A2037
V5013A2045
V5013A2052
V5013A2060
V5013A8000
V5013A8018
V5013A8026
V5013A8034
V5013A8042
V5013A8059
V5013A8067
V5015A1094
V5015A1102
V5015A1110
V5015A1128
V5015A1136
V5015A1144
V5015A1185
V5015A1193
V5015A1201
V5015A1219
V5015A1227
V5015A1235
V5015A1243
V5015A1250
V5015A1268
V5025B1017
V5025B1025
V5025B1033
V5025B1041
V5025B1058
V5025B1066
V5025B1074
V5025B1082
V5025B1090
V5025B1108
V5025B1116
V5025B1124
V5025B1132
V5025B1140
V5025B1157
V5025B1165
V5049A1201
V5049A1219
V5049A1227
V5050A1009
V5050A1017
V5050A1025
V5050A1033
V5050A1041
Popis výrobku
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, závit
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN6, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN25, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
Objednací èísla
V5013R1032
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
V5013R1032
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
V5329C1034
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
V5329C1075
V5329C1083
V5329C1034
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
V5329C1075
V5329C1083
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
V5025A1019
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
V5025A1050
V5025A1068
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
V5025A1100
V5025A1118
V5025A1126
V5025A1134
V5025A1142
V5025A1159
V5025A1167
V5328A1195
V5328A1203
V5328A1211
V5329A1004
V5329A1012
V5329A1020
V5329A1038
V5329A1046
12-15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
V5050A1058
V5050A1066
V5050A1074
V5050A1082
V5050A1363
V5050A1371
V5050A1389
V5050A1397
V5050A1405
V5050A1413
V5050A1421
V5050A1439
V5050A1447
V5050A1454
V5095A1016
V5095A1024
V5095A1032
V5095A1040
V5095A1057
V5095A1065
V5095A1073
V5095A1081
V5095A1099
V5095A1107
V5095A1115
V5095A1123
V5095A1131
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-16
http://europe.hbc.honeywell.com
Popis výrobku
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN16, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN25/40, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN25/40, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN25/40, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN25/40, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN25/40, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN25/40, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN25/40, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN25/40, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN25/40, pøíruba
3-cestný lineární regulaèní ventil, PN25/40, pøíruba
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
2-cestný lineární regulaèní ventil pro velké dif. tlaky, PN16
Objednací èísla
V5329A1053
V5329A1061
V5329A1079
V5329A1087
V5050A1124
V5050A1132
V5050A1140
V5050A1157
V5050A1165
V5050A1173
V5050A1181
V5050A1199
V5050A1207
V5050A1215
V5016A1010
V5016A1028
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
V5016A1069
V5016A1077
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
V5016A1119
V5016A1127
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy - Rotaèní ventily
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
Stará data:
Staré typy A..Z
DRK15
DRK20
DRK25
DRK32
DRK40
V5431A1025
V5431A1033
V5431A1041
V5431A1058
V5431A1066
V5431F1032
V5431F1040
V5431F1057
V5431F1065
V5431F1073
V5431F1081
V5431F1099
V5431F1107
V5431F1115
V5431F1123
V5434T1010
V5434T1028
V5434T1036
V5434T1044
V5434T1051
V5434T1069
V5434T1077
V5434T1085
V5441A1023
V5441A1031
V5441A1049
V5441A1056
V5441A1064
V5441F1048
V5441F1055
V5441F1063
V5441F1071
V5441F1089
V5441F1097
V5441F1105
V5441F1113
V5441F1121
V5441F1139
2
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný rotaèní ventil DN15 vnitøní závit
3-cestný rotaèní ventil DN20 vnitøní závit
3-cestný rotaèní ventil DN25 vnitøní závit
3-cestný rotaèní ventil DN32 vnitøní závit
3-cestný rotaèní ventil DN40 vnitøní závit
3-cestný rotaèní ventil DN20 pøíruba
3-cestný rotaèní ventil DN25 pøíruba
3-cestný rotaèní ventil DN32 pøíruba
3-cestný rotaèní ventil DN40 pøíruba
3-cestný rotaèní ventil DN50 pøíruba
3-cestný rotaèní ventil DN65 pøíruba
3-cestný rotaèní ventil DN80 pøíruba
3-cestný rotaèní ventil DN100 pøíruba
3-cestný rotaèní ventil DN125 pøíruba
3-cestný rotaèní ventil DN150 pøíruba
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
3-cestný univerzální rotaèní ventil
4-cestný rotaèní ventil DN15 vnitøní závit
4-cestný rotaèní ventil DN20 vnitøní závit
4-cestný rotaèní ventil DN25 vnitøní závit
4-cestný rotaèní ventil DN32 vnitøní závit
4-cestný rotaèní ventil DN40 vnitøní závit
4-cestný rotaèní ventil DN25 pøíruba
4-cestný rotaèní ventil DN32 pøíruba
4-cestný rotaèní ventil DN40 pøíruba
4-cestný rotaèní ventil DN50 pøíruba
4-cestný rotaèní ventil DN65 pøíruba
4-cestný rotaèní ventil DN80 pøíruba
4-cestný rotaèní ventil DN100 pøíruba
4-cestný rotaèní ventil DN125 pøíruba
4-cestný rotaèní ventil DN150 pøíruba
4-cestný rotaèní ventil DN200 pøíruba
Objednací èísla
DRU25-4.0
DRU25-6.3
DRU25-10
DRU32-16
DRU32-25
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
DR20GFLA
DR25GFLA
DR32GFLA
DR40GFLA
DR50GFLA
DR65GFLA
DR80GFLA
DR100GFLA
DR125GFLA
DR150GFLA
DRU25-2.5
DRU25-4.0
DRU25-6.3
DRU25-10
DRU25-16
DRU32-10
DRU32-16
DRU32-25
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
ZR25FA
ZR32FA
ZR40FA
ZR50FA
ZR65FA
ZR80FA
ZR100FA
ZR125FA
ZR150FA
ZR200FA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-17
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy - Klapkové pohony
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
2
Stará data:
Staré typy A..Z
BEL-AM230
BEL-AM230-2H
BEL-AM230-S
BEL-AM230-2-SH
BEL-AM24
BEL-AM24H
BEL-AM24-S
BEL-AM24-SH
BEL-GM220H
BEL-GM24H
3
4
5
BEL-LM230-SH
BEL-LM230H
BEL-LM24-SH
BEL-LM24H
BEL-NM230H
BEL-NM24H
M6530A1008
M6531A1007
M6531B1005
M6535A1003
M7531A1005
M7535A1001-7
ML4115A1009/U
ML4115B1008/U
ML4115C1007/U
ML4115D1006/U
ML6161E2005
ML6161E3011
ML6161E3029
ML6174E2008
ML6174E3014
ML6174E3022
ML6184E1009
ML6184E1017
ML6185E1006
6
7
8
9
10
11
12
ML6185E1014
ML6194E1008
ML6661E3010
13
ML6661E3028
ML6674E3013
14
ML6674E3021
ML6684E1008
12-18
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
Klapkový pohon 230Vac, 18Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 230Vac, 18Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 230Vac, 18Nm, 2-pol. regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon 230Vac, 18Nm, 2-pol. regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon 24Vac, 18Nm, 2-pol.regulace
Klapkový pohon 24Vac, 18Nm, 2-pol.regulace
Klapkový pohon 24Vac, 18Nm, 2-pol. regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon 24Vac, 18Nm, 2-pol. regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon 230Vac, 30Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 30Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 230Vac, 4Nm, 2-pol. regulace, koncové spínaèe
(nový typ potøebuje SSW2)
Klapkový pohon 230Vac, 4Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 4Nm, 2-pol. regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon 24Vac, 4Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 230Vac, 8Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 8Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 7,5Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 15Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 230Vac, 15Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon s vratnou pružinou 24Vac, 12Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 15Nm, 0...10V
Klapkový pohon s vratnou pružinou 24Vac, 12Nm, 3-pol. regulace
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Klapkový pohon 24Vac, 4Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 5Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 5Nm, 3-pol. regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon 24Vac, 8Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 10Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 10Nm, 3-pos, koncové spínaèe
Klapkový pohon 24Vac, 17Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 17Nm, 3-pol. regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon s vratnou pružinou 24Vac, 6Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon s vratnou pružinou 24Vac, 6Nm, 3-pol.
regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon 24Vac, 34Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 230Vac, 5Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 230Vac, 5Nm, 3-pol. regulace, koncové spínaèe
(nový typ potøebuje SSW2)
Klapkový pohon 230Vac, 10Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 230Vac, 10Nm, 3-pol. regulace, koncové spínaèe
(nový typ potøebuje SSW2)
Klapkový pohon 230Vac, 17Nm, 3-pol. regulace
http://europe.hbc.honeywell.com
Objednací èísla
N20230
N20230
N20230-SW2
N20230-SW2
N2024
N2024
N2024-SW2
N2024-SW2
N34230
N3424
N05230-2POS
N05230-2POS
N0524-SW2
N0524
N10230-2POS
N1024
N1024
N2024
N20230
S1024-2POS
N20010
S10010
MS4104F1010/U
MS4104F1010/U
MS4604F1010/U
MS4604F1010/U
N0524
N0524
N0524-SW2
N1024
N1024
N1024-SW2
N2024
N2024-SW2
S10010
S10010-SW2
N3424
N05230-2POS
N05230-2POS
N10230-2POS
N10230-2POS
N20230
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
ML6684E1016
ML6694E1007
ML7161E2004
ML7161E3010
ML7161E3028
ML7174E2004
ML7174E2007
ML7174E3013
ML7174E3021
ML7284E1006
ML7285E1003
ML7294E1005
ML7295E1007
ML7295E1015
ML8115A1005/U
ML8115B1004/U
ML8195E1003
ML8195E1011
MS4209F1007/U
MS4309F1005/U
MS4709F1014/U
MS4809F1012/U
MS8209F1003/U
MS8309F1001/U
N20230-2POS
N2024-2POS
N20010A
N20010A-SW2
N20230A
N20230A-SW2
N2024A
N2024A-SW2
N34010A
N34230A
N3424A
Popis výrobku
Klapkový pohon 230Vac, 17Nm, 3-pol. regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon 230Vac, 34Nm, 3-pol. regulace, koncové spínaèe (nový
typ potøebuje SSW2)
Klapkový pohon 24Vac, 4Nm, 0...10V
Klapkový pohon 24Vac, 5Nm, 0...10V
Klapkový pohon 24Vac, 5Nm, 0...10V, koncové spínaèe
Klapkový pohon 24Vac, 4Nm, 0...10V
Klapkový pohon 24Vac, 8Nm, 0...10V
Klapkový pohon 24Vac, 10Nm, 0...10V
Klapkový pohon 24Vac, 10Nm, 0...10V, koncové spínaèe
Klapkový pohon 24Vac, 17Nm, 0...10V
Klapkový pohon s vratnou pružinou 24Vac, 6Nm, 0...10V
Klapkový pohon 24Vac, 34Nm, 0...10V
Klapkový pohon s vratnou pružinou 24Vac, 16Nm, 0...10V
Klapkový pohon s vratnou pružinou 24Vac, 16Nm, 0...10V,
koncové spínaèe
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Klapkový pohon s vratnou pružinou 24Vac, 16Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon s vratnou pružinou 24Vac, 16Nm, 2-pol. regulace,
koncové spínaèe
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Pohon pro požární a protikouøové klapky
Klapkový pohon 230Vac, 20Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 20Nm, 2-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 20Nm, 0...10V
Klapkový pohon 24Vac, 20Nm, 0...10V, koncové spínaèe
Klapkový pohon 230Vac, 20Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 230Vac, 20Nm, 3-pol. regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon 24Vac, 20Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 20Nm, 3-pol. regulace, koncové spínaèe
Klapkový pohon 24Vac, 34Nm, 0...10V
Klapkový pohon 230Vac, 34Nm, 3-pol. regulace
Klapkový pohon 24Vac, 34Nm, 3-pol. regulace
Objednací èísla
N20230-SW2
N34230
N05010
N05010
N05010-SW2
N05010
N10010
N10010
N10010-SW2
N20010
S10010
N34010
S20010
S20010-SW2
MS8104F1010/U
MS8104F1010/U
S2024-2POS
S2024-2POS-SW2
MS4109F1010/U
MS4109F1010/U
MS4609F1010/U
MS4609F1010/U
MS8109F1010/U
MS8109F1010/U
N20230
N2024
N20010
N20010-SW2
N20230
N20230-SW2
N2024
N2024-SW2
N34010
N34230
N3424
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-19
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy - Pneumatika
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
2
Stará data:
Staré typy A..Z
LP914A1037
LP914A1045
LP914A1052
LP914A1060
LP914A1151/U
LP914A1177/U
LP914A1193/U
LP914A1201/U
LP914A1235/U
PP902
RP403D2023
RP416A1000
RP7507A1000
RP908A1070
RP908A1088
RP908B1045
RP908B1052
RP908B1128
RP908B1136
RP914A1007
RP914A1023
RP914A1049
RP914B1047
RP914B1062
RP914B1088
RP914B1096
RP914C1003
RP914C1029
RP914C1045
RP914C1052
TP910A1429
TP913B1036
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TP925A1000
TP931A1002
12
TP931A1010
TP931B1000
13
TP931B1034
TP931C1008
TP931C1016
14
TP931D1006
12-20
http://europe.hbc.honeywell.com
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
Pneumatický snímaè teploty
Pneumatický snímaè teploty
Pneumatický snímaè teploty
Pneumatický snímaè teploty
Pneumatický snímaè teploty
Pneumatický snímaè teploty
Pneumatický snímaè teploty
Pneumatický snímaè teploty
Pneumatický snímaè teploty
Pneumatický snímaè teploty
Elektro-pneumatické relé
Elektro-pneumatické relé
Elektro-pneumatický konverzní modul
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický regulátor snímaných velièin
Pneumatický prostorový regulátor teploty
Pneumatický prostorový regulátor teploty
Pneumatický prostorový regulátor teploty
(nový typ potøebuje 14002362-001)
Pneumatický prostorový regulátor teploty
(nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický prostorový regulátor teploty
(nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický prostorový regulátor teploty
(nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický prostorový regulátor teploty
(nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický prostorový regulátor teploty
Pneumatický prostorový regulátor teploty
Pneumatický prostorový regulátor teploty
(nový typ potøebuje 43176366-003)
Objednací èísla
LP914A1003/U
LP914A1045/U
LP914A1052/U
LP914A1045/U
LP914A1003/U
LP914A1029/U
LP914A1045/U
LP914A1052/U
LP914A1144/U
PP907A1008
RP416A2008
RP416A2008
RP7517A1009
RP920A1017
RP920A1009
RP920B1007
RP920B1007
RP920C1005
RP920C1005
RP920A1017
RP920A1017
RP920A1009
RP920B1007
RP920B1007
RP920B1007
RP920B1007
RP920C1005
RP920C1005
RP920C1005
RP920C1005
TP970A2020/U
TP970A2020/U
TP974A2000
TP937A1006
TP937A1006
TP937A1006
TP937A1006
TP937A1006
TP937A1006
TP937B1004
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
TP931D1014
TP931E1003
TP931E1011
TP931F1001
TP931F1019
TP934A1009
TP934A1017
TP934A1025
TP934A1033
TP934C1005
TP934C1013
TP974A1000
Popis výrobku
Pneumatický prostorový regulátor teploty
(nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický prostorový regulátor teploty
(nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický prostorový regulátor teploty
(nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický prostorový regulátor teploty
Pneumatický prostorový regulátor teploty
Pneumatický regulátor teploty (nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický regulátor teploty (nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický regulátor teploty (nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický regulátor teploty (nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický regulátor teploty (nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický regulátor teploty (nový typ potøebuje 43176366-003)
Pneumatický prostorový regulátor teploty
Objednací èísla
TP937B1004
TP937B1004
TP937B1004
TP937B1004
TP937B1004
TP939A1004
TP939A1004
TP939A1004
TP939A1004
TP939A1004
TP939A1004
TP974A2000
2
3
4
5
Staré typy - Pneumatické ventily a pohony
Níže uvedené produkty již nejsou dodávány. Lze je nahradit produkty uvedenými v posledním
sloupci. Náhrady nemusí obsahovat všechny funkce pùvodních produktù, proto je nutné si
všechny vlastnosti podrobnì zkontrolovat.
Stará data:
Staré typy A..Z
MP903A1039
MP904A5005
MP904A5013
MP904A5039
MP904B5003
MP909A1371
MP909A1389
MP909B1353
MP953A1004
MP953A1012
MP953A1020
MP953A1038
MP953A1046
MP953A1053
MP953A1079
MP953A1087
MP953A1095
MP953A1103
MP953A1145
MP953A1178
MP953A5013
MP953A5021
MP953A5047
MP953B1002
MP953B1028
MP953B1036
MP953B1051
MP953B5011
6
http://ecc.emea.honeywell.com/sphider/search.php
Popis výrobku
Pneumatický klapkový pohon
Pneumatický klapkový pohon
Pneumatický klapkový pohon
Pneumatický klapkový pohon
Pneumatický klapkový pohon
Pneumatický klapkový pohon
Pneumatický klapkový pohon
Pneumatický klapkový pohon
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Objednací èísla
MP904C1026
MP904A5047
MP904A5047
MP904A5047
MP904D1057
MP913B1068
MP913B1068
MP913C1066
MP953A5005
MP953A5005
MP953A5039
MP953A5039
MP953A5005
MP953A5039
MP953A5005
MP953A5005
MP953A5005
MP953A5005
MP953A5039
MP953A5039
MP953A5005
MP953A5005
MP953A5039
MP953B5003
MP953B5003
MP953B5003
MP953B5003
MP953B5003
12-21
7
8
9
10
11
12
13
14
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
MP953C1000
MP953C1018
MP953C1026
MP953C1034
MP953C1042
MP953C1059
MP953C1067
MP953C1075
MP953C1083
MP953C1125
MP953C1133
MP953C1174
MP953C1182
MP953C1190
MP953C1208
MP953C1216
MP953C1224
MP953C1232
MP953C1240
MP953C1257
MP953C1414
MP953C1422
MP953C5035
MP953C5043
MP953C5050
MP953C5092
MP953C5100
MP953C5118
MP953C5126
MP953D1008
MP953D1024
MP953D1032
MP953D1073
MP953D1099
MP953D1107
MP953D1123
MP953D1131
MP953D1156
MP953D1164
MP953D5017
MP953D5033
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-22
http://europe.hbc.honeywell.com
Popis výrobku
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Pneumatický pohon ventilu
Objednací èísla
MP953C5001
MP953C5019
MP953C5027
MP953C5001
MP953C5019
MP953C5027
MP953C5068
MP953C5076
MP953C5084
MP953C5142
MP953C5159
MP953C5001
MP953C5019
MP953C5027
MP953C5001
MP953C5019
MP953C5027
MP953C5068
MP953C5076
MP953C5084
MP953C5084
MP953C5076
MP953C5001
MP953C5019
MP953C5027
MP953C5027
MP953C5027
MP953C5068
MP953C5084
MP953D5009
MP953D5009
MP953D5009
MP953D5025
MP953D5025
MP953D5009
MP953D5009
MP953D5025
MP953D5025
MP953D5009
MP953D5009
MP953D5025
Náhrady již nevyrábìných výrobkù
Staré typy A..Z
VP532A5004
VP532A5012
VP532A5020
VP532A5038
VP532A5046
VP532A5053
VP532A5061
VP532A5079
VP532A5087
VP532A5095
VP532A5103
VP532A5111
VP532A5129
VP532A5137
VP532A5145
VP532A5152
VP532A5160
VP532A5178
Popis výrobku
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1017)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1017)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1017)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-20FT+MP958A1017)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1017)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1017)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-20FT+MP958A1017)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-20FT+MP958A1017)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-20FT+MP958A1017)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1025)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ++ AC-15FT+MP958A1025)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1025)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-20FT+MP958A1025)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1009)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1009)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1009)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-15FT+MP958A1009)
3-cestný pneumatický regulaèní ventil PN16
(nevý typ+ AC-20FT+MP958A1009)
Objednací èísla
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
2
V5833A1052
V5833A1003
3
V5833A1029
V5833A1037
4
V5833A1045
V5833A1052
5
V5833A1029
V5833A1037
6
V5833A1045
V5833A1052
V5833A1003
7
V5833A1029
V5833A1037
8
V5833A1045
V5833A1052
9
10
11
12
13
14
12-23
Grafické centrály
Grafické centrály
Grafická centrála ARENA
ARENA je webová grafická centrála pro LON, C-Bus a BACnet CentraLine regulátory, která je
urèená pro malé a støední aplikace. Umožòuje pøístup až do 50 lokálních nebo vzdálených LAN sítí
(max. 30 vzdálených sítí s BACnet VPN). Maximální poèet datových bodù je 10.000 + 10.000NVs.
Centrálu ARENA je možné ovládat internetovým prohlížeèem v režimu PC klient a to bez
jakéhokoliv dalšího softwaru.
V grafické centrále ARENA lze spravovat i monitorovat veškeré prvky a funkce aplikace (napø.
prostorová teplota, teplota média, vlhkost vzduchu, atd.). Tyto funkce je možné ovládat lokálnì i
vzdálenì. Pomocí konfiguraèních nástrojù COACH a CARE jsou všechny systémy a jejich data
pøístupná lokálnì nebo vzdálenì. Všechny prvky a funkce (napø. prostorová teplota, teplota média,
vlhkost vzduchu, atd.) v CentraLine øídících systémech lze spravovat a monitorovat pomocí
grafické centrály ARENA.
Licence ARENA obsahuje i grafický editor, pomocí kterého je možné vytvoøit zcela nezávislé
grafické prostøedí pro jakoukoliv obsluhu.
• Snadná instalace díky funkci plug and play, automatické rozpoznání všech CentraLine zaøízení v
rámci jedné nebo více sítí. Automatická detekce LON, C-Bus a BACnet zaøízení pomocí nové verze
ARENA3.
• Integrovaný grafický editor s knihovnou grafických symbolù pro tvorbu systémových zobrazení,
navigaèních oken a dalších stránek.
• Ovládání a monitoring až 50 lokálních nebo vzdálených systémù.
• Øízení nezávislé na softwaru vzdáleného pøístupu. Funkce vzdáleného pøístupu nevyžadují další
software. Postaèuje pouze Microsoft(R) Internet Explorer 8.0, 11.0 nebo vyšší na klientském PC.
• Pokroèilé funkce pro správu budov: možnosti zpracování a zasílání alarmù (tiskárna, e-mail, jiné
centrály ARENA, historie, statistiky), rozšíøení funkce grafického trendování s možností pøizpùsobení
i exportování do souboru pro MS Excel. Automatická správa databáze s pøídavným pluginem
"scheduled export".
• Udìlení pøístupových práv umožòuje individuální pøístup, viditelnost a ovládání zvolených funkcí.
• Otevøenost díky LON, C-Bus a BACnet architektuøe. Trend data lze exportovat pro další software
pro správu energie.
2
3
4
5
6
7
Provedení
Max. 10 regulátorù na ARENA3.0, obsahuje 1 spojení Arena-to-Arena
Upgrade pro dodateèných 20 regulátorù
Upgrade pro dodateèných 50 regulátorù
Upgrade pro dodateèných 100 regulátorù
Ovladaè pro spojení Arena-to-Arena
8
9
Objednací èísla
CLAR3S10
CLAR3U20
CLAR3U50
CLAR3U100
CLAR3DRV-A2A
Sí¤ový pøevodník ARENA - C-Bus
Arena C-Bus/TCP/IP sí¤ový pøevodník pro 1 C-Bus
CLIF-CBUS1-PC
Arena C-Bus/TCP/IP sí¤ový pøevodník pro 2 C-Bus
CLIF-CBUS2-PC
10
11
12
13
14
12-24
http://europe.hbc.honeywell.com

Podobné dokumenty

Ceník 2015 - Honeywell CZ

Ceník 2015 - Honeywell CZ http://www.facebook.com/coalarm

Více

Zónový regulátor

Zónový regulátor ► Anténu instalujte na vhodném místě blízko zónového regulátoru. Zajistěte rádiové spojení s příslušným

Více

Novinky - Honeywell CZ

Novinky - Honeywell CZ Obchodní manažer - Oblast II Ing. Miloš Hoff, PhD.

Více

Regulace Vytápění Voda

Regulace Vytápění Voda Obchodní manažer - Oblast I, vedoucí sekce Velkoobchody

Více

Řešené statistické příklady v SPSS

Řešené statistické příklady v SPSS proměnné (Variable View). Mezi listy přecházíme standardním způsobem známým z tabulkových procesorů Poznámka: S daty v data pohledu (Data View) pracujeme vellice podobně jako s obvyklou tabulkou ve...

Více

core vision

core vision K ovládání pøehrávaèe slouží dotyková plocha vedle pravého kraje displeje, která je urèena pro volbu a potvrzování pøíkazù. Posunem prstu po dotykovém snímaèi nahoru a dolù mùžete listovat seznamem...

Více