Stáhnout uživatelskou příručku

Transkript

Stáhnout uživatelskou příručku
Návod k obsluze
Interton TV Streamer
Úvod
Gratulujeme Vám ke koupi zařízení Interton TV Streamer.
Interton TV Streamer Vám poskytne vysoce kvalitní přenos zvuku
z TV, HiFi sterea, osobního počítače nebo podobných zařízení
přímo do Vašich sluchadel.
Prosíme Vás o pečlivé pročtení tohoto návodu k obsluze, abyste
plně využili výhod zařízení Interton TV Streamer. Pokud budete
mít jakékoliv další otázky, obraťte se na svého foniatra.
Pro svou vlastní bezpečnost si pozorně přečtěte kapitolu Důležité informace na stranách 24-25.
FCC ID: X26SAS-2
2
Prohlášení:
Tento přístroj je v souladu s FCC Rules Part 15.
Provozování podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí
akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí funkci.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro
digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti
škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud
není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit
škodlivé rušení rádiových komunikací.
Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní
instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu
nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho
nebo více z následujících opatření:
3
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ve kterém
je připojen přijímač.
• Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika.
Změny nebo modifikace mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
Předpokládané použití
Interton TV Streamer má umožnit uživatelům 2,4 GHz bezdrátových sluchadel lepší sledování TV či jiných zvukových programů.
Základní vlastností Interton TV Streamer je přenést signál z televizoru nebo jiného zvukového zařízení do 2,4 GHz bezdrátových
sluchadel.
Seznam zemí
Produkty s bezdrátovou funkcí jsou určeny k prodeji v zeních Evropské unie a ve Švýcarsku.
Národní omezení:
Norsko: Není dovoleno používat toto zařízení do 20 km od centra
Ny Ålesund.
4
Francie: Není dovoleno používat toto zařízení venku
Itálie: Produkt je určen pro soukromé použití. Není dovoleno provozovat toto zařízení mimo vlastní prostory
Výrobky jsou ve shodě s těmito regulačními požadavky:
V rámci EU: přístroj je ve shodě se základními požadavky podle
Přílohy I Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (MDD) a základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (R & TTE). Prohlášení o shodě je
možné nahlédnout na www.interton.com.
V USA: FCC CFR 47 část 15, podčást C, sekce 15.249.
Ostatní zjištěné platné mezinárodní právní požadavky v zemích
mimo EU a USA. Prosím prostudujte si místní požadavky pro tyto
oblasti.
Výrobky jsou klasifikovány jako přijímač třídy 2 dle EN 300 328
5
6
Obsah
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17
Párování se sluchadly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Aktivace a deaktivace přenosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22
Ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24
Důležité informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Technické specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-35
Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7
Popis
1
2
3
4
5
Přepínač Mono / Stereo
Levý audio konektor
Pravý audio konektor
Mini USB konektor
Párovací tlačítko
1 2
8
4
3
5
6 Zvýšení hlasitosti
7 Snížení hlasitosti
8 Indikace kanálu
9 Kontrolka zapnutí (zelená)
10 Kontrolka aktivity (žlutá)
11 Síťový adaptér
12 Mini USB zástrčka
8
11
12
9 10
6
7
9
Začínáme
Instalace Interton TV Streamer
V závislosti na Vaší TV, HiFi stereu, počítači nebo jiném audio přístroji, instalace zařízení Interton TV Streamer se může lišit. Následující kroky Vás provedou procesem párování a připojení, který
by měl být snadno proveditelný téměř kýmkoliv. Začněte připojením kabelů a proces dokončete spárováním zařízení Interton TV
Streamer s Vašimi sluchadly.
Připojení audio kabelů k Interton TV Streamer. Pro TV, HiFi stereo a počítač.
1. Připojte síťový adaptér dodávaný firmou Interton do zásuvky
a zapojte Mini USB konektor do Interton TV Streamer.
2. Připojte bílý a červený audio kabel do bílého a červeného konektoru na Interton TV Streamer.
3. Zapojte opačný konec červeného a bílého audio kabelu
do terminálu „AUDIO OUT” na Vaší televizi.
4. Terminál „AUDIO OUT” je obvykle označen písmeny „L – R”
(vlevo - vpravo), „AUDIO OUT” bývá umístěn na zadním panelu
televize. Alternativně můžete tento kabel připojit do svého HiFi
sterea (zesilovače).
10
Poznámka: Při tomto zapojení bude většina TV přijímačů
dodávat zvuk současně do reproduktorů i do sluchadel.
U některých TV můžete nastavit poměr mezi „AUDIO
OUT“ a reproduktory - řiďte se uživatelskou příručkou
svého TV přijímače.
11
V balení naleznete příslušenství pro montáž zařízení na zeď. Namísto použití šroubů můžete také TV Streamer připevnit suchým
zipem na boční nebo vrchní stranu televize. Pro dosažení nejlepšího výkonu by měl být TV Streamer umístěn vertikálně, buďto
na zdi, nebo na stolku ve stojánku, který je součástí balení.
Alternativní instalace audio kabelů
Pokud nejde Interton TV Streamer připojit k Vaší TV pomocí AUDIO OUT konektorů, existují alternativní instalace: Jack adaptér,
SCART adaptér.
Jack adaptér - pro TV a PC
1. Připojte síťový adaptér dodávaný firmou Interton do zásuvky
a zapojte Mini USB konektor do Interton TV Streamer.
2. Připojte bílý a červený audio kabel do bílého a červeného konektoru na Interton TV Streamer.
12
3. Na opačný konec bílého a červeného audio kabelu připojte
Jack adaptér.
4. Zapojte Jack adaptér do sluchátkového výstupu Vaší TV, nebo
do audio výstupu PC.
13
Poznámka: Sluchátkový výstup se obvykle nachází
na přední nebo boční straně TV. Při použití sluchátkového konektoru obvykle dojde ke ztlumení reproduktorů
TV a zvuk slyší pouze osoba se sluchátky. Pokud nechcete, aby
reproduktory TV byly ztlumené, připojte TV Streamer podle předchozího návodu, nebo podle následujícího pomocí scart adaptéru.
Vaše TV však může podporovat současný provoz reproduktorů
a sluchátek. Tuto možnost ověřte v uživatelské příručce Vaší TV.
Scart adaptér – pro TV
1. Připojte síťový adaptér dodávaný firmou Interton do zásuvky
a zapojte Mini USB konektor
do Interton TV Streamer.
2. Připojte bílý a červený audio
kabel do bílého a červeného
konektoru na Interton TV Streamer.
3. Na opačný konec audio kabelu
připojte adaptér scart.
4. Zapojte adaptér scart do scart terminálu Vaší TV.
Poznámka: Výstupní scart terminál bývá obvykle umístěn
na zadním nebo bočním panelu TV nebo DVD. Při použití tohoto terminálu je obvykle video konektor zároveň
nastaven jako audio výstup. Pokud potřebujete změnit nastavení
přenosu zvuku, naleznete tento postup v uživatelské příručce TV.
14
Digitálně-analogový audio převodník
Pokud je zařízení (TV, HiFi) vybaveno pouze digitálním výstupem,
budete pro připojení TV Streamer potřebovat „digitálně-analogový audio převodník” a optický Toslink kabel. Tyto 2 položky seženete obvykle v prodejnách s audio elektronikou.
1. Připojte síťový adaptér dodávaný firmou Interton do zásuvky
a zapojte Mini USB konektor do Interton TV Streamer.
2. Připojte bílý a červený audio kabel do bílého a červeného konektoru na Interton TV Streamer.
3. Výstup digitálně-analogového audio převodníku připojte
k opačnému konci audio kabelu.
4. Digitálně-analogový převodník připojte do síťové zásuvky. 5. Digitálně-analogový audio převodník připojte k TV pomocí
optického audio kabelu Toslink. Jeden konec kabelu připojte
do vstupu převodníku a druhý konec do optického audio výstupu Vaší TV.
15
16
17
Párování s Vašimi sluchadly
Poznámka! Následující informace je určena primárně
pro Vašeho foniatra, který ve většině případů provede
všechny potřebné úkony k tomu, abyste mohli používat
Interton TV Streamer se svými sluchadly. Nicméně, proces je
navržen tak, aby byl jednoduchý a měl by být snadno proveditelný téměř kýmkoliv.
Párování je proces, kterým se zřizuje exkluzivní komunikace mezi
Vašimi sluchadly a Vaším Interton TV Streamer. Váš foniatr může
nastavit párování při nastavování sluchadel. Případně můžete
sami postupovat podle níže uvedených kroků pro spárování sluchadla s Interton TV Streamer:
1. Ujistěte se, že Interton TV Streamer je zapojený do zástrčky
a svítí zelená kontrolka napájení. Vaše sluchadla musí být vypnuta – otevřete bateriová pouzdra.
2. Jednou zmáčkněte párovací tlačítko na Interton TV Streamer
(5 na straně 8). Tím aktivujete žlutou kontrolku aktivity (10
na straně 9) indikující, že byl zahájen proces párování. Zároveň
bude svítit indikace kanálu 1 (8 na straně 9), pokud jste párovací tlačítko stiskli pouze jednou. Párovací režim bude aktivní
po dobu 20 vteřin.
18
3. Po aktivování párovacího režimu uzavřete bateriová pouzdra
obou sluchadel a ujistěte se, že jsou zapnutá. (Pokud žlutá
kontrolka aktivity zhasne před zapnutím sluchadel, proces párování nebude dokončen). Úspěšné párování bude indikováno
přehráním melodie v obou sluchadlech. Nyní jste připraveni
k použití Interton TV Streamer!
Párování s druhým a třetím zařízením Interton TV Streamer
S daným párem sluchadel je možno spárovat až tři zařízení Interton TV Streamer. Pro párování druhého zařízení Interton TV
Streamer stiskněte jeho párovací tlačítko dvakrát, čímž rozsvítíte kontrolku kanálu č. 2 (8 na straně 9). Poté zavřete bateriová
pouzdra sluchadel. Třetí zařízení Interton TV Streamer spárujete
tak, že jeho párovací tlačítko stisknete třikrát a proces dokončíte
podle výše popsaného postupu.
19
Aktivace a deaktivace přenosu
Zapněte TV, HiFi stereo, počítač nebo jiné zařízení, které je připojené k Interton TV Streamer. Ujistěte se, že sluchadla jsou také
zapnutá. Přenos může být zahájen jedním ze dvou způsobů:
1. Zmáčkněte a držte tlačítko na obou sluchadlech po dobu 3
vteřin. Je potřeba toto učinit na obou sluchadlech, aby byl vysílaný audio signál slyšet na obou uších. Jakmile je Interton TV
Streamer připojen, je ve sluchadlech přehrána melodie a poté
je slyšet vysílaný audio signál.
2. Pokud máte Interton dálkové ovládání (volitelně), jednoduše
na něm stiskněte tlačítko Interton TV Streamer. Pokud tak učiníte, bude krátce zobrazena ikona vyhledávání na displeji dálkového ovladače. Jakmile jsou sluchadla připojena k Interton
TV Streamer, je v obou přehrána krátká melodie pro potvrzení
přítomnosti vysílaného audio signálu a na displeji je zobrazena
ikona přenosu. Vysílaný signál je nyní slyšet v obou sluchadlech.
Aktivace přenosu na druhém a třetím Interton TV Streamer
Pokud máte k dispozici více než jeden Interton TV Streamer,
stiskněte tlačítko Interton TV Streamer na dálkovém ovladači
dvakrát nebo třikrát podle toho, přes které zařízení chcete audio
signál poslouchat.
20
Vyhledávání TV
Připojeno k TV
Tlačítko Interton TV Streamer
Až tři zařízení Interton TV Streamer jsou označeny písmeny A,
B nebo C a právě používaný Interton TV Streamer je zobrazen
na displeji dálkového ovladače.
Pokud nevlastníte dálkový ovladač, zmáčkněte a držte tlačítko
na sluchadle dvakrát nebo třikrát po dobu 3 vteřin podle toho,
který Interton TV Streamer chcete aktivovat.
21
Ukončení přenosu
• Krátce stiskněte tlačítko na obou sluchadlech. Po stisknutí tlačítka bude na dané straně přenos ukončen.
• Na dálkovém ovladači (volitelně) stačí pouze stisknout tlačítko „P”, umístěné uprostřed klávesnice. Tím se sluchadla vrátí
k naposledy použitému poslechovému programu. Můžete také
stisknout tlačítko „Domů“ pro návrat k výchozímu nastavení.
• Pokud používáte telefon s Interton Phone Clip nebo s funkcí
PhoneNow™, přenos přes Interton TV Streamer bude dočasně přerušen. Po ukončení hovoru bude přenos opět pokračovat.
Poznámka! Můžete se ocitnout mimo dosah svého zařízení Interton TV Streamer (>7m). Pokud se vrátíte do jeho
dosahu během 5 minut, Vaše sluchadla se znovu automaticky připojí a přenos bude pokračovat.
22
Ovladače
Nastavení hlasitosti
Interton TV Streamer byl navržen tak, aby poskytoval komfortní
úroveň hlasitosti ihned po instalaci. Pro některé přístroje, nebo
v určitých poslechových situacích však může být potřeba hlasitost doladit. Můžete tak učinit několika způsoby. Mějte však
na paměti, že změny hlasitosti se týkají pouze vysílaného signálu,
nikoliv celkové hlasitosti okolních zvuků.
• Použijte tlačítka „+” a „-“ (6 a 7 na straně 9) pro nastavení
komfortní hladiny hlasitosti. Ujistěte se, že jsou sluchadla komfortně nastavena než začnete upravovat hlasitost. Ve většině
případů by toto nastavení mělo být provedeno pouze jednou,
jelikož Interton TV Streamer je považován za zařízení typu „nastavit a dále se nestarat“.
• Použijte Interton dálkový ovladač (volitelně) pro nastavení hlasitosti. Požádejte svého foniatra o bližší informace o tomto
zařízení.
• Hlasitost může být v některých případech dále nastavena
přímo na zdroji signálu, například zeslabením televize. Většinou dojde ke změně hlasitosti jak vysílaného audia (signálu
bezdrátově přenášeného do Vašich sluchadel), tak i zvuku
z reproduktorů (který při normálním provozu zachytí mikrofony
sluchadel). Tím je samozřejmě ovlivněna poslechová hlasitost
i pro ostatní posluchače v místnosti.
23
Přepínač Mono/Stereo
Dvoupolohový přepínač (1 na straně 8) můžete použít pro nastavení Stereo (dva kanály) nebo Mono (jeden kanál) přenosu. Pokud
používáte sluchadla na obou uších, měl by být přepínač nastaven na Stereo. Pokud používáte pouze jedno sluchadlo, přepněte
na Mono.
Důležité informace
Péče a údržba
• Interton TV Streamer čistěte suchým hadříkem. K čištění nikdy
nepoužívejte domácí čisticí prostředky (prací prášek, mýdlo,
atd...) nebo líh.
• Pokud Interton TV Streamer nepoužíváte, odpojte síťový
adaptér ze zásuvky.
Všeobecná varování
• Zařízení udržujte mimo dosah dětí do tří let věku.
• Interton TV Streamer používá pro komunikaci s jinými bezdrátovými zařízeními digitálně kódovaný přenos o nízkém výkonu.
Přestože je to nepravděpodobné, může dojít k ovlivnění ostatních blízko položených elektronických zařízení. V takovém případě oddalte Interton TV Streamer od příslušného zařízení.
• Používejte Interton TV Streamer pouze se síťovým adaptérem,
dodaným spolu s tímto produktem.
24
• Pokud se při provozu zařízení Interton TV Streamer objeví
rušení způsobené elektromagnetickým zářením, vzdalte se
z jeho dosahu.
Obecná upozornění
• Vašim sluchadlům a tomuto zařízení byl při nastavení přidělen unikátní kód pro vzájemnou komunikaci. Tím je zajištěno,
že Interton TV Streamer nebude ovlivňovat sluchadla jiných
uživatelů.
• Vysoce výkonná elektronická zařízení, velké elektronické instalace a kovové konstrukce mohou zhoršit a výrazně snížit
provozní dosah.
• Používejte pouze originální příslušenství Interton.
• Na zařízení neprovádějte žádné změny či úpravy.
• Otevření pouzdra může Interton TV Streamer poškodit. Pokud
se vyskytnou problémy, které nedokážete sami vyřešit, obraťte se na servis.
• Interton TV Streamer smí být opravován pouze v autorizovaném servisu.
• Nepoužívejte Interton TV Streamer v místech, kde je zakázáno
RF vysílání, např. v letadlech.
• Interton TV Streamer připojujte pouze k zařízením, která jsou
k tomu určena.
25
Technické specifikace
Provozní dosah: Napájení: Wireless: Provozní teploty: Teplota pro skladování:
až 7 metrů
externí síťový adaptér
2,4 GHz
0 až 55ºC
-20 až 60ºC
Teplotní test, informace o přepravě a skladování
Produkt je podrobován různým testům při teplotě a vlhkosti cyklující od -25° C do +70 ° C v souladu s vnitřními a průmyslovými
standardy.
Záruka
Na Interton TV Streamer se vztahuje standardní záruční lhůta v trvání 24 měsíců ode dne prodeje.
Co je předmětem záruky?
Veškeré elektrické komponenty, které v důsledku zpracování, výrobní nebo konstrukční vady nedokáží správně fungovat při běžném používání po dobu platnosti této záruky budou vyměněny
nebo opraveny bezplatně v autorizovaném servisu.
Pokud se zjistí, že oprava není proveditelná, bude celá jednotka po dohodě autorizovaného servisu se zákazníkem vyměněna
za odpovídající novou.
26
Co není předmětem záruky?
Problémy vyplývající z nesprávné manipulace nebo péče, nadměrného používání, nehody, opravy provedené neoprávněnou
osobou, vystavení agresivnímu prostředí nebo poškození v důsledku vniknutí cizích předmětů do přístroje nejsou pokryty zárukou a mohou mít za následek její neplatnost. Výše uvedená záruka nemá vliv na žádná zákonná práva, která můžete mít v rámci
platných vnitrostátních právních předpisů upravujících prodej
spotřebního zboží. Více informací obdržíte u svého foniatra nebo
v autorizovaném servisu.
Sériové číslo:
Datum prodeje:
27
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
SYMPTOM
PŘÍČINA
Stisknutí tlačítka Interton
TV Streamer na dálkovém
ovladači neprovede žádnou
akci.
Interton TV Streamer nebyl spárován se sluchadly.
Tlačítko na sluchadle bylo
stisknuto na více než 3
vteřiny, ale bez jakéhokoliv
efektu.
Interton TV Streamer nebyl spárován se sluchadly.
Párovací tlačítko na Interton
TV Streamer je stisknuto,
ve sluchadle však nebyla
přehrána žádná melodie.
Interton TV Streamer a sluchadlo
nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu.
Dálkové ovládání a sluchadla nejsou ve vzájemném bezdrátovém
dosahu.
Interton TV Streamer a sluchadlo
nejsou současně v párovacím
režimu.
28
MOŽNÁ NÁPRAVA
Proveďte proces párování.
Ujistěte se, že dálkové ovládání a sluchadla jsou ve vzájemném
bezdrátovém dosahu a znovu spusťte přenos.
Proveďte proces párování.
Ujistěte se, že Interton TV Streamer a sluchadlo jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu a opakujte proces párování.
Opakujte proces párování a ujistěte se, že bateriová pouzdra sluchadel jsou zavřená během 20 vteřin po stisku párovacího tlačítka na Interton TV Streamer.
29
SYMPTOM
PŘÍČINA
Po stisknutí tlačítka Interton
TV Streamer na dálkovém
ovladači nedojde při vyhledávání k nalezení žádného
přenosu audio signálu (indikováno ikonou „X“ na displeji).
Interton TV Streamer a sluchadla
nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu.
Interton TV Streamer není zapnutý.
Interton TV Streamer není správně
připojen k TV.
Interton TV Streamer je buďto vypnutý, nebo je ztlumený výstup z TV.
Ačkoliv jsou sluchadla v pro- Interton TV Streamer a sluchadla
gramu pro přenos, není nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu.
v nich slyšet žádný zvuk.
TV je buďto vypnutá, nebo je ztlumený výstup z TV.
Zvuk z Interton TV Streamer Hladina audio vstupu z TV je příliš vysoká.
je zkreslený.
30
MOŽNÁ NÁPRAVA
Ujistěte se, že Interton TV Streamer a sluchadla jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu a znovu spusťte přenos.
Zapněte Interton TV Streamer a znovu spusťte přenos.
Správně připojte kabel mezi Interton TV Streamer a TV a znovu
spusťte přenos.
Zapněte nebo zesilte výstup z TV a znovu spusťte přenos.
Ujistěte se, že Interton TV Streamer a sluchadla jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu.
Zapněte TV nebo zesilte výstup z TV.
Nastavte hlasitost na Interton TV Streamer tak, aby zvuk nebyl
zkreslený.
31
SYMPTOM
PŘÍČINA
Úroveň hlasitosti Interton TV Hladina audio vstupu z TV je příStreamer je příliš nízká.
liš nízká.
Zvuk z Interton TV Streamer Interton TV Streamer a sluchadla
je zkreslený, nebo se občas jsou na hranici vzájemného bezdrátového dosahu.
vyskytují výpadky zvuku.
Interton TV Streamer a sluchadla
nejsou v přímé „dohledové“ vzdálenosti.
Zvuk Interton TV Streamer Vaše TV není schopna synchronení synchronizován s obra- nizovat zvuk z vybraného audio
výstupu s obrazem.
zem TV
Zvuk Interton TV Streamer Vaše TV není schopna synchronení synchronizován se zvu- nizovat zvuk z vybraného audio
výstupu se zvukem z reprodukkem z reproduktorů TV.
torů.
32
MOŽNÁ NÁPRAVA
Nastavte hlasitost tlačítky „+“ a „-“ na Interton TV Streamer tak,
aby zvuk byl přiměřeně hlasitý.
Přesuňte se o trochu blíže k Interton TV Streamer.
Ujistěte se, že je Interton TV Streamer umístěn v optimální pozici,
a že se nacházíte v normálním dosahu bez výrazných překážek,
bránících přenosu.
Pokud je to možné, vyzkoušejte jiný audio výstup Vaší TV. Pokud
to nepomůže, obraťte se na prodejce TV.
Interton TV Streamer nemá téměř žádné zpoždění a nebývá tedy
příčinou vzniku potíží se synchronizací.
Pokud je to možné, vyzkoušejte jiný audio výstup Vaší TV. Pokud
to nepomůže, obraťte se na prodejce TV.
Interton TV Streamer nemá téměř žádné zpoždění a nebývá tedy
příčinou vzniku potíží s dozvukem.
33
SYMPTOM
PŘÍČINA
Zvuk sluchadel je příliš hlasi- Hladina audio vstupu z TV není
tý nebo příliš tichý.
vhodná.
Sluchadlo samovolně opustí Interton TV Streamer a sluchadla
program audio přenosu.
byly mimo vzájemný bezdrátový
dosah více než 5 minut.
Baterie ve sluchadle je natolik
vybitá, že již nepodporuje audio
přenos.
Po připojení a spárování slu- Můžete k TV připojit dekodér.
chadel s Vaší TV není slyšet
přenášený zvuk z Interton TV Vaše TV podporuje pouze „Audio
Streamer.
Out“ nebo reproduktory, ne však
obojí najednou.
34
MOŽNÁ NÁPRAVA
Nastavte hlasitost tlačítky „+“ a „-“ na Interton TV Streamer tak,
aby zvuk byl přiměřeně hlasitý.
Alternativně (volitelně) použijte tlačítka „+“ a „-“ na dálkovém ovladači k provedení této operace.
Ujistěte se, že Interton TV Streamer a sluchadla jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu a znovu spusťte přenos.
Vyměňte baterii ve sluchadle za novou.
Připojte bílý a červený výstupní audio kabel přímo do dekodéru.
K TV zkuste připojit externí zesilovač s reproduktory a Interton TV
Streamer připojte k tomuto externímu komponentu.
35
Dodavatel, záruční a pozáruční servis:
Sluchadlová akustika spol. s r. o.
Žitná 24
120 00 Praha 2
IČ: 48593273
Tel./Fax: 224 941 641
E-mail: [email protected]
www.sla.cz
www.interton.cz
Tel. (servis): 222 512 377
E-mail: [email protected]
36
Poznámky:
37
Dávejte pozor na údaje označené výstražným symbolem
VÝSTRAHA upozorňuje na situace, při kterých může dojít k vážnému zranění,
UPOZORNĚNÍ označuje situace, při kterých hrozí malé nebo lehké poranění
Rady a tipy, jak lépe ovládat své příslušenství Interton.
Zařízení obsahuje vysílač RF
Produkt je aplikovanou částí Type B
38
Pomáhejte také při ochraně životního prostředí a postarejte se o to, aby bylo příslušenství po skončení své
životnosti znehodnoceno podle platných předpisů.
Jakékoliv problémy vztahující se k direktivě EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC a R&TTE Direktivy
1999/5/EEC by měly být směrovány na GN Hearing A /S,
Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denmark
39
SLA-00115-R1.0
Výrobce:
Interton A/S | Lautrupbjerg 7 | DK-2750 Ballerup | Denmark
Tel.: +45 45 75 1111 | Fax: +45 45 75 1119 | www.interton.com

Podobné dokumenty

návod k obsluze

návod k obsluze generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Požádejte svého foniatra, aby v zadní části tohoto návodu k obsluze vyplnil informace o nastavených poslechových programech. Při každém zapnutí sluchadla je automaticky aktivován první poslechový p...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Děkujeme, že jste se rozhodli pro toto sluchadlo INTERTON. Jsme hrdí na naše sluchadla a jsme si jistí, že jste zvolili jeden z nejlepších produktů na trhu. Prosíme Vás o pečlivé pročtení tohoto n...

Více

healthy hearing program special olympics international

healthy hearing program special olympics international  navštívit ORL lékaře pro odstranění ušního mazu  Vpravo  navštívit ORL lékaře pro vyšetření možného středoušního problému  Vpravo  navštívit foniatra / ORL lékaře k podrobnému vyšetření sluch...

Více

Závěsná (BTE)

Závěsná (BTE) instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových ko...

Více

Stáhněte leták o Tinnitu

Stáhněte leták o Tinnitu technologie Surround Sound by ReSound, poskytující přesný prostorový poslech a srozumitelnost řeči. Takže i v komplexních poslechových situacích uslyšíte všechny zvuky kolem sebe. A dokonce i při z...

Více

RIE - ReSound

RIE - ReSound instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a  používáno v  souladu s  pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových...

Více

Jabra LINK™ 280

Jabra LINK™ 280 6. Váš telefon nyní zjišťuje, zda se v blízkosti nenachází zařízení Bluetooth, která se snaží o spárování. Mezi těmito zařízeními by se měl rovněž nacházet ovladač. Pomocí ovládacích prvků telefon...

Více