MIKE MIGNOLA TOM SNIEGOSKI

Komentáře

Transkript

MIKE MIGNOLA TOM SNIEGOSKI
MIKE MIGNOLA
TOM SNIEGOSKI
CHRISTOPHER GOLDEN
RYAN SOOK
CURTIS ARNOLD
BRIAN McDONALD
DEREK THOMPSON
MATT SMITH
Překlad:
JAN KANTŮREK
Á
U
A
N
Y
O •
K
Z
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.
VÝ
www.comicscentrum.cz
ÍH
• ÚŘA
D
LN
PA
ORM
N
A
R
MU
B
O
A
Dutozem
a další povídky
Námět
Mike Mignola
R
Vydání připravil
Scott Allie
Soubor graficky upravily
Lia Ribacchiová a Lani Schreibsteinová
Vydavatel
Mike Richardson
Neil Hankerson ✠ výkonný vicepresident
Tom Weddle ✠ ekonomický vicepresident
Randy Stradley ✠ vicepresident vydavatelství
Chris Warner ✠ senior redaktor
Anita Nelsonová ✠ obchodní a licenční vicepresidentka
Michael Martens ✠ vicepresident obchodního rozvoje
David Scroggy ✠ vicepresident produktového rozvoje
Lia Ribacchiová ✠ art director
Dale LaFountain ✠ vicepresident informačních technologií
Darlene Vogelová ✠ ředitelka nákupu
Ken Lizzi ✠ hlavní právník
ČESKÉ VYDÁNÍ
Jan Kantůrek ✠ překlad z angličtiny
Martin Trojan ✠ lettering
Václav Dort ✠ šéfredaktor, barevné korekce
Kamil Bernášek ✠ redaktor
Milena Vojtková ✠ korektury
Jitka Fialová ✠ distribuce
Comics Centrum ✠ předtisková příprava
Navštivte naše internetové stránky:
http://www.comicscentrum.cz
nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ulice), 120 00 Praha 2
Telefon: 296 302 570, 296 302 571, FA X: 296 302 573
Z anglického originálu BPRD: Hollow Earth and Other Stories, vydaného nakladatelstvím Dark Horse
Comics Inc. v roce 2003, českou verzi vydal: Martin Trojan – 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2
První české vydání © 2008
Vytištěno v České republice
ISBN: 978-80-86839-20-2 – vázaná
ISBN: 978-80-86839-21-9 – brožovaná
© 2002, 2008 Dark Horse Comics & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována
nebo jinou formou publikována bez přímého písemného souhlasu autorů.
Text and illustrations of BPRD: Hollow Earth & Other Stories™ copyright © 2002, 2008, Michael Mignola. Dark Horse Comics © and
the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse Comics Inc., registered in various categories and countries. All rights reserved.
Dutozem
Dutozem
V horách
Ura lu,
za polá rn ím
kru h em.
Námět
Mike Mignola, Christopher Golden & Tom Sniegoski
Kresba tužkou
Ryan Sook
Kresba tuší
Ryan Sook & Curtis Arnold
Barvy
Dave Stewart
Vítej.
Ten s en
ožívá zde.
Potřeb uji
vaši
pomoc.
Ag a rth a je
jen s en.
Je toh le
Ag a rth a?
Ta kže n en í
skutečn á...
N ikdy
jsem dost dobře
n euměla požá dat
o pomoc.
Hoří ve
m ně oh eň a já
ho n edokážu
ovlá dat.
Oh,
Bože...
Pokoušela
jsi se tu věc
zotročit,
zkrotit ji
silou své
vůle. To je
opovážlivé.
Eliza b etho
Sh erm a nová,
přišla js i
n a správn é
m ísto.
M u síš
se s ní
sm ířit.
m u síš s e
sm ířit
s am a s e
s ebou.
N ezou fej,
dítě...
Před
dvěm a
lety.
Nyn í.
Ka nceláře Úřa du
pa ra norm á ln í ho
výzkum u a ob ra ny.
Fa irfi eld,
Con n ecticut.
úřa d byl Za ložen
roku 1944 zesn u lým
profesorem trevorem
Bruttenholmem
a m ezin árodní sku pinou
vědců jako odpověď
na nacistické — a později
sovětské — oku ltní
pokusy. V současnosti
m á za úkol sledovat,
zkoum at
a shrom ažďovat
n a dpřirozen é jevy
po celém světě.
Pa n Kra u s?
Prom iňte, že
jste m u sel
čekat. Jsem Kate
Corriga nová.
To n ic,
s lečno
Corrig a nová.
A prosím,
říkejte m i Joh a n n e,
když m ám e být kolegy,
Tyh le form a lity
jsou zbytečn é.
Mám e ta dy
da lší zn esvěcen í
hřb itova
v Haverh i llu,
jo,
v Ma ssach u setts.
měl bys n a
stopy
to někoho
po obřa du...
n a s a dit co
Rozh ázen á těla,
n ejdřív.
chybějící
části...
Ještě
něco?
ja ko
obvykle.
Co ta
věc s kuřaty
v novém
Mexiku?
...zjistíte, že
život v n ašem
a reá lu m á
m nožství výhod,
které vyváží i to,
že n evych ázím e
ven n a
veřejnost.
N ic nového.
Možn á, že to byla
jen jedn a z těch
a b norm a lit.
ojedinělý jev.
As i o n ic
n ejde.
Ta ky
dou fám.
Kate,
je ta dy
ten nový
člověk.
Zdravotn í
zařízen í,
b azén,
rozleh lá
kn ihovn a
a dlou h é tu ristické
tra sy, krásn é
po celý rok.
Mys lím, že
s e vám váš
byt b u de
líb it.
A co ti ostatn í...
zvláštn í... ag enti
prac ující v terén u?
Js em vděčný za to, co
pro mě Úřa d u děla l,
a le n a ty ostatn í
js em h rozně
zvědavý...
...n a příkla d ten
Hellboy. Kdy ho
uvidím?
to
bych
taky rá da
věděla.
Hellboy...
On totiž...
no...
Nen í to jenom proto,
že šou pli Rogerovi
bom b u, a le jsou ta dy jin é
věcičky, co nosím v sobě.
Koru n a Apoka lypsy?
Pravá ruka zkázy?
Květy vyrůstající
z m é krve?
A kam
chceš
jít?
do
Afriky.
A potom?
Končím.
Kam
mě vítr
zava n e.
Ta k
hodně
štěstí.
ty toho
C hceš vážně
n ech at?
Jo.
Vza l
s i n a ča s
volno.
Zdravím,
Joh a n n e.
G uten tag,
dr. Ma n n ing.
Kate?
Moh la bys
za skočit
ke m ně do
do ka nceláře?
Jen
pokračujte,
Joh a n n e.
Dohon ím vás
v kn ihovně.
Co s e děje,
Tom e?
Vypa dáš
n ervózně.
„...dom ácí
mazlíčky.
Ta ky
k tom u m ám
velm i dob rý
důvod.
Mám dojem,
že n ás chce
Ab e opu stit.
Ob ávám s e,
že by s s ebou
moh l vzít
i Rog era.
O čem to m luvíš?
Tedy, m ám ho rá da,
a le je to rybí m už.
Kam by šel?
b ez h ellboye
a s celou tou
věcí kolem
rog era už
Úřa du
n edůvěřují.
A můžeš
jim to m ít
za zlé?
Mys lím, že
toh le je jedin é
m ísto n a
světě, kam
patří.
A le to n en í
všech no.
Když je
m ám e
v tým u...
Já vím.
jde o prestiž.
Když jsou n a
Vím, že
n aší výplatn í listině,
o ně m áš
vypa dám e lépe
vážně
n ež kon ku rence
sta rost,
a pom á h ají n ám
Tom e.
vym ačkat ja k
A le jestli
z federá lů, ta k
chceš, a by
z Britů víc
ta dy
peněz.
zůsta li, měl
bys o n ich
možn á
m luvit
troch u
jin a k.
Brát je
ja ko lidi,
n e ja ko...
Dostali jste se
na konec ukázky.
Celý příběh
si můžete přečíst
kliknutím sem.
Heca
Em em-Ra.
Čern á bohyně
N eb-Og eroth.
Zn esvěti la ch rám
ta kovým způsob em,
že to přivola lo
zlý vich r...
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.

Podobné dokumenty

Žabí mor - Comics Centrum

Žabí mor - Comics Centrum Navštivte naše internetové stránky: www.comicscentrum.cz nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké) Praha 2, 120 00 Telefon: 296 302 570, 296 302 571, fax: 296 302 573 Z anglického ori...

Více

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 5: FAMILY VALUES Copyright© 1999, 2000, 2005, 2014 Frank Miller, Inc. All Rights Reserved. Sin City and the Sin City logo are registered trademarks of Frank Miller, ...

Více

Konec ukázky. Celou knihu

Konec ukázky. Celou knihu FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 1: THE HARD GOODBYE Copyright © 1991, 1992, 1993, 2001, 2005, 2014 Frank Miller, Inc. All rights reserved. Sin City and the Sin City logo are registered trademarks o...

Více

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum JITKA FIALOVÁ • distribuce COMICS CENTRUM • předtisková příprava PODĚKOVÁNÍ JAKUBU ČERVINKOVI a PETRU PROUZOVI za pomoc s retušemi

Více

na motivy příběhů roberta e. howarda

na motivy příběhů roberta e. howarda Velice nám pomohli Jimmy Betancourt, Guy Davis, Christian Endres, Ryan Jorgensen, Christian Langhagen, Andrew Mergenthaler, Gunther Nickel a Chris Warner.

Více

Poř.číslo Autor knihy Název knihy Poznámka 1. Patterson James

Poř.číslo Autor knihy Název knihy Poznámka 1. Patterson James Čurbes (rukověť omylů a (ne)šťastných náhod Proměna Trilogie Drahokamy (Rudá jako rubín, Modrá jako safír, Zelená jako smaragd) První láska Padlí andělé 1,2,3 Rudá královna Zmizelé dívky Polibek sm...

Více