Business Intelligence systémy - Think Together 2016

Transkript

Business Intelligence systémy - Think Together 2016
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Doktorská vědecká konference
6. února 2012
T
T
THINK TOGETHER
Think Together 2012
Business Intelligence systémy
Business Intelligence systems
Martin Závodný
321
Abstrakt
Cíle
Business Intelligence systémy patří do skupiny systémů pro
podporu rozhodování. Umožňují zpracovávat data z interních
a externích informačních systémů podniků a ve vhodné
formě je poskytovat uživatelům, kteří na jejich základě činí
rozhodnutí strategického významu. Cílem článku je seznámit
čtenáře s významem Business Intelligence systémů, s jejich
základními principy, technologiemi a architekturami.
Cílem článku je seznámit čtenáře s praktickým významem
Business Intelligence systémů, s jejich základními stavebními
prvky, technologiemi a architekturami a uvést specifika,
jimiž se tyto systémy liší od běžných informačních systémů
podniku. Tyto poznatky mohou čtenářům sloužit při návrhu
architektury Business Intelligence systémů ve specifických
podmínkách různých typů organizací.
Klíčová slova
Význam Business Intelligence systémů
Business Intelligence, zdrojové informační systémy, datová
integrace, dočasné úložiště dat, operativní úložiště, datový
sklad, datová tržiště, OLAP, multidimenzionální databáze,
data mining, reporting.
Business Intelligence systems count among the group of
decision support systems. The systems enable processing data
that comes from internal and external enterprise information
systems and provide this data in suitable form to users,
who make decisions on the basis of this data. The purpose
of the article is to familiarize readers with value of Business
Intelligence systems, their basic principles, technologies and
architectures.
Business Intelligence (BI) systémy slouží, na rozdíl od běžných
transakčních systémů1, primárně k podpoře rozhodovací
činnosti. BI systémy poskytují ve vhodné formě agregovaná
analytická data odvozená z dat podnikových informačních
systémů a pomáhají jejich uživatelům proniknout do podstaty
složitých ekonomických jevů, pro jejichž analýzu bylo BI
nasazeno. BI systémy umožňují odhalit vztahy v ekonomické
realitě a sledovat vývoj významných podnikových indikátorů
(ukazatelů) z pohledu jejich relevantních dimenzí�, např.
indikátor vývoje podnikových tržeb z pohledu členění
v jednotlivých regionech. Díky analytickému zaměření
umožňují BI systémy podnikům výrazně zvýšit efektivnost
svých procesů a pomoci jim při rozhodování o strategických
otázkách.
Key Words
Komponenty a technologie BI
Business Intelligence, source systems, data integration, data
staging area, operation data store, data warehouse, data mart,
OLAP, multidimensional databases, data mining, reporting.
V této kapitole jsou popsány základní stavební prvky a
technologie Business Inteligence systémů a je nastíněna obecná
architektura BI. Jednotlivé komponenty, které budou níže
charakterizovány, jsou v rámci specifických BI řešení využívány
Abstract
1
Jejich hlavním cílem je uchovávat a poskytovat evidenci
transakcí, které se odehrávají v podnikových IS.
Think Together 2012
Dostupné z: http://www.thinktogether.cz/
v různém rozsahu a uspořádání, a to zejména v závislosti na
podmínkách daného projektu a požadavcích týkajících se
nasazení aplikací pro podporu rozhodování do vybraných
podnikových oblastí. Následující obrázek znázorňuje typické
propojení a návaznost dílčích komponent BI řešení.
Nástroje datové integrace
Mezi nejvýznamnější komponenty BI řešení patří nástroje
datové integrace, které jsou určeny pro získávání, případně také
slučování a transformace dat z různých zdrojů a poskytování
těchto integrovaných dat dalším systémům, zejm. dalším BI
komponentám. Tyto nástroje lze členit na ETL2 a EAI3, viz
např. (Inmon 2005: 403).
Dočasné úložiště dat (DSA)
Obrázek č. 1: Komponenty a technologie Business Intelligence
Zdrojové systémy
Zdrojové informační systémy jsou takové systémy, ze kterých
BI čerpá data určená pro následné analytické zpracování.
Jedná se především o klasické transakční systémy určené pro
ukládání velkých objemů dat, které nejsou na rozdíl od BI
zaměřeny na analytické úlohy. Jde jednak o interní systémy
podniku (zejm. ERP, systémy pro řízení vztahů se zákazníky,
systémy pro řízení dodavatelko-odběratelských vztahů,
personální agenda, aj.), jednak o externí zdroje (např. databáze
adres, ekonomických subjektů, aj.).
ISBN: 978-80-213-2275-2
DSA4 je nepovinná komponenta BI řešení, která slouží
k dočasnému uložení dat extrahovaných ze zdrojových
systémů. Data v DSA odpovídají zdrojové předloze a nejsou
transformována. V rámci ETL procesu5 probíhá transformace
dat určených pro další BI komponenty (pro datový sklad).
Dočasné úložiště dat se proto uplatňuje především v
případech, kdy transformace dat nemohou být prováděny
nad permanentně zatíženými provozními systémy, neboť
by přitom mohlo dojít k nežádoucímu omezení výkonu
provozních systémů. Po zpracování a přenosu dat do dalších
BI komponent se data z DSA odstraní.
Operativní úložiště dat (ODS)
Podle Billa
integrovaný,
dat sloužící
v organizaci
Inmona je ODS6 subjektově orientovaný,
nestálý, časově aktuální a detailní soubor
pro rychlou podporu rozhodovacích procesů
(Inmon: 2005). Následující interpretace pojmů
2
Extraction, Transformation and Loading
3
Enterprise Application Integration
4
Data Staging Area
5
Procesu přenosu, transformace a nahrání dat ze zdrojového
do cílového systému.
6
Oparational data store
323
z uvedené definice vychází z (Novotný, Pour, Slánský 2004:
30–32):
• Subjektově orientovaný – data jsou rozdělena podle jejich
typu, ne podle zdroje odkud byla získána
• Integrovaný – do ODS jsou ukládána celopodniková data,
ne pouze data za určitá dílčí oddělení podniku
• Nestálý – měnící se při každém nahrání
• Časové aktuální – ODS neobsahuje historická data, pouze
aktuální snímky zdrojových systémů
• Detailní – zpravidla jsou ukládána pouze detailní data
bez agregací. Vzhledem k neustálé změně a aktualizaci
dat v ODS by nebylo příliš efektivní stále přepočítávat
agregované hodnoty
Na rozdíl od DSA slouží ODS jako databáze přímo podporující
analytický proces. DSA je pouze dočasné úložiště dat před
jejich zpracováním. ODS svoje data přímo poskytuje koncovým
uživatelům a aplikacím pro podporu rozhodování, přičemž
je kladen důraz především na aktuálnost poskytovaných
dat. Typickým příkladem využití ODS je centrální databáze
základních číselníků (zákazníci, dodavatelé, produkty)
dostupná uživatelům napříč celým podnikem.
Datový sklad (DW)
Datový sklad je souhrn dat, která slouží především k
naplňování potřeb aplikací Business Intelligence. DW integruje
data z různých provozních systémů a obsahuje historické
informace, nad kterými je možno provádět analýzy v čase.
Podle Billa Inmona je datový sklad integrovaný, subjektově
orientovaný, stálý a časově rozlišený souhrn dat, nad kterým
je možno provádět rozsáhlé analýzy.
ISBN: 978-80-213-2275-2
Definice většiny pojmů již byla zmíněna v rámci popisu
komponenty ODS, doplňme ještě zbývající podle (Novotný,
Pour, Slánský, 2004: 30–32):
• Stálý – data, která již jednou byla nahrána do datového
skladu, v něm existují po celou dobu jeho života a nemění
se. To však neznamená, že později již do datového skladu
nejsou nahrávána data další, která teprve v budoucnu
vzniknou
• Časové rozlišený – data je možno rozlišit podle hlediska
času a díky tomu lze provádět analýzy vývoje určité
předmětné oblasti v čase
Datová tržiště (Data Mart)
Jsou specificky zaměřené datové sklady, určené pro pokrytí
problematiky týkající se určitého omezeného okruhu uživatelů.
Využívají se například jen v rámci konkrétního oddělení,
divize, příp. pobočky podniku a umožňující ad hoc analýzy.
Data marty jsou decentralizované datové sklady, které se
postupně integrují do celopodnikového řešení. Uplatňují se
především v architektuře nezávislých datových tržišť (viz
kapitola Architektura BI řešení) a díky tomu, že je možno je řešit
jako relativně samostatné celky, je možno dosáhnout poměrně
rychlého zavedení požadovaných datových analytických
aplikací, při relativně nízkých investičních nákladech a rizicích.
OLAP a multidimenzionální databáze
Jde o technologii založenou na multidimenzionální databázi.
Hlavním principem OLAP je multidimenzionální tabulka
umožňující flexibilně měnit jednotlivé dimenze a umožnit tak
uživateli sledovat data týkající se ekonomické reality podniku
z různých pohledů (resp. z pohledu různých zaměnitelných
dimenzí).
324
OLAP se liší od běžných transakčních systémů (OLTP)
především účelem svého použití. Zatímco běžné OLTP
systémy pracují s operativními daty a mají za úkol napomáhat
automatizaci a optimalizaci běžné činnosti firmy (např.
ERP systémy, účetnictví, personalistika), OLAP pracují s
analytickými informacemi, které vznikají na základě odvození
z operativních dat transakčních systémů, a jsou určeny
především pro podporu rozhodovacích činností managementu.
Data pro OLTP jsou nejčastěji ukládána v relačních databázích
v normalizované podobě (resp. 3. normální formě). Analytická
data není vhodné ukládat tímto způsobem, neboť pokud je
potřeba poskytnout uživateli možnost rychle nahlížet na data
z pohledu různých dimenzí, lze to v případě normalizovaně
uložených dat zajistit jen velmi obtížně. Data pro OLAP
jsou proto ukládána v multidimenzionální struktuře7, která
je optimalizována pro uložení a interaktivní zpracování
(analýzy) multidimenzionálních dat, podrobněji viz např.
(Thomsen 2002: 262). OLAP obsahuje různé úrovně agregace
dat (podle hierarchické struktury definovaných dimenzí) a
zahrnuje také faktor času, díky čemuž lze sledovat historický
vývoj definovaných ukazatelů.
V rámci multidimenzionální analýzy, která probíhá nad OLAP
kostkou, jde o to, získat hodnotu určitého vybraného ukazatele
příslušejícího k uživatelem zvoleným dimenzím, viz obr. 2
(ukazatelem jsou tržby, dimenzemi čas a typ výrobku). Volbou
určité kombinace dimenzí je určen prvek multidimenzionální
databáze, který obsahuje hodnotu nebo algoritmus pro výpočet
dané hodnoty. Standardním ukazatelem je obvykle ekonomická
proměnná, která je sledována přes časovou dimenzi a současně
7
Technologie pro uložení OLAP kostek je možno rozčlenit
na ROLAP, MOLAP, HOLAP a DOLAP. Rozdíly mezi těmito
technologiemi jsou dány způsobem uložení multidimenzionálních
(OLAP) kostek.
ISBN: 978-80-213-2275-2
přes několik dalších dimenzí (např. organizační jednotka, typ
výrobku, zákaznické segmenty, dodavatelé, region, atd.).
Obrázek č. 2: Multidimenzionální analýza – vývoj tržeb u
jednotlivých typů výrobků
Dimenze jsou většinou uspořádány v hierarchické struktuře
podle míry zachycovaného detailu, například dimenze týkající
se výrobků může být členěna na kategorii výrobku (např.
notebook) a typ výrobku (např. HP ProBook 6460b) nebo
dimenze týkající se lokality prodeje na stát, region, apod. Systémy
BI zajišťují automatické agregace hodnot (ekonomických
proměnných) podle definovaných úrovní dimenzí. Pokud
by totiž bylo nutné provádět součty mnoha hodnot až při
zobrazování dat odpovídajících zvoleným pohledům, odezva
systému by mohla být příliš velká. Předvypočítané a v OLAP
kostkách uložené hodnoty agregovaných dat, odpovídající
jednotlivým hierarchiím dimenzí, umožňují snadno měnit
325
detail zobrazovaných dat8 a pružně zaměňovat dimenze, přes
něž jsou data nahlížena.
Data mining
Nástroje data miningu slouží pro netriviální dobývání
skrytých, předem neznámých a potenciálně užitečných
informací z dat a využívají přitom četných matematických a
statistických technik.
Hlavním rozdílem mezi data miningem a OLAP analýzou
je, že zatímco OLAP zkoumá vztahy známé a dobře
strukturované a pracuje nad agregovanými daty (dimenze a
ukazatele jsou pevně svázány), data mining pracuje zpravidla
nad neagregovanými daty datového skladu (příp. primárního
systému) a jeho cílem je nacházet nové skutečnosti a vztahy ve
zkoumaných datech.
Data mining může být využit například pro detekci podvodů
(daňové úřady, pojišťovny, banky), analýzy nákupních
košíků, profilace zákazníků (segmentace), udržení zákazníků
(vytipování rizikových zákazníků a jejich udržení proaktivním
přístupem), stanovení diagnózy (lékařství), analýzu chování
návštěvníků webových stránek a mnohé další, viz např. (Ye,
Nong, 2003).
Data mining zpravidla pracuje se strukturovanými daty,
pro úplnost zmiňuji ještě následující specifické druhy data
miningu, které využívají dat spíše nestrukturovaných:
• Text mining – jde o dolování informací z textových
nestrukturovaných dat.
• Web mining – jde o dolování informací z dat pocházejících
z webových stránek
8
Někdy se označuje jako drill-down (pohyb z hierarchicky
vyšší úrovně dimenze na nižší) nebo drill-up (pohyb z hierarchicky
nižší úrovně dimenze na vyšší).
ISBN: 978-80-213-2275-2
Reporting
Reporting je činnost spojená se získáváním dat z datových
úložišť a jejich zobrazováním uživatelům. Reporting lze podle
jeho charakteru rozdělit na:
• standardní – jde o zpravidla periodické generování
výkazů, které mají stále stejnou strukturou.
• ad hoc – specifický jednorázový výkaz vytvářený na
základě aktuálních potřeb uživatele
Speciálním případem reportingu patřícím do oblasti Business
Intelligence, je reporting nad OLAP kostkou. Nejčastější
výstupy OLAP reportingu mají podobu:
• kontingenční tabulky
• kontingenčního graf
• dashboardu9
Stále častěji se do BI a reportingových nástrojů integrují
prezentační funkce, které tvoří další vrstvu nad kontingenčními
tabulkami a grafy. Jde o nejrůznější přehledy, dashboardy,
manažerské kokpity a další. Významnými funkcemi
reportingových nástrojů jsou:
• Pravidelné vytváření a zasílání specifických reportů
zaměstnancům, kteří je potřebují pro své rozhodování
• Zasílání výstrahy, např. na email nebo mobilní telefon, v
případě, že se určitý ukazatel nevyvíjí podle plánu, resp.
je pod hranicí tolerance
• Zobrazení
analýz
a
ukazatelů
prostřednictvím
manažerského kokpitu, pomocí několika obrazovek s
grafy, tabulkami a barevnými indikacemi podle toho, zda
9
Forma reportingu využívající intuitivní způsob zobrazení
hodnot metrik, např. ve formě semaforu, ciferníku, stupnice a další.
326
je ve sledované oblasti dodržen plán, příp. nedodržen
nebo překročen
Nejčastěji používanými metodami pro analýzu dat OLAP
kostek jsou:
• Drill down – postupné zobrazování většího detailu dat,
posouvání v hierarchii dimenzí směrem k nižší hierarchii
(např. zpodrobňování dimenze času – od roků až po dny).
V kontingenční tabulce funguje formou rozbalovacího
menu dimenzí.
• Drill up – opačný postup než v případě drill down, přesun
z detailu na vyšší úroveň agregace
• Slice a dice – omezení výběru nad multidimenzionální
OLAP kostkou
‒‒ Slice – výběr dimenze
‒‒ Dice – výběr hodnoty v dimenzi
• Pivot – záměna dimenzí u vytvářeného pohledu
Metadata repository
Aby bylo BI řešení dostatečně flexibilní a škálovatelné, je nutné
udržovat detailní dokumentaci všech procesů, které zahrnuje.
V kontextu BI obsahují Metadata Repository informace
o jednotlivých procesech, strukturách a komponentách
celkového řešení Business Intelligence. Zahrnují zejména
dokumentaci zdrojových dat, datových modelů, mapování
zdrojových systémů na entity používané v BI řešeních,
transformační pravidla a výpočty, popisy funkcí, nastavení
obchodních pravidel a další. Celofiremní repository
nevztahující se pouze k BI potom mohou obsahovat širokou
paletu informací popisujících veškeré informační systémy
podniku a jejich komponenty – pravidla, procesy, metodiky,
hardware, software, síťování, jednotlivé funkce komponent IS a
ISBN: 978-80-213-2275-2
další. Přínosem Metadata Repository je především centralizace
informací o podnikových datech na jednom místě a s tím
související zprůhlednění celého BI řešení, redukce výskytu
redundantních dat a zefektivnění vývoje.
(Novotný, Pour, Slánský 2004: 37) zmiňuje pro oblast BI
následující relevantní oblasti metadat
• Metadata zdrojových systémů
• Metadata databázových komponent
• Metadata ETL procesu
• Metadata uživatelské vrstvy
Data
Kritickým faktorem úspěchu BI řešení jsou kvalitní data.
Pokud data nemají potřebnou kvalitu, nemohou mít analýzy,
které jsou na základě nich vytvářeny přílišnou vypovídací
hodnotu. Kvalita dat může být zajištěna již ve zdrojových
systémech, pokud tomu tak není, je potřeba data ještě před
jejich zpracováním vyčistit (v rámci ETL procesu nebo pomocí
speciálních nástrojů pro zajištění datové kvality). Vyhnout
se čištění dat vyžaduje vybudovat v podniku konzistentní a
integrovanou datovou základnu a vhodně nastavit procesy pro
práci s datovými zdroji. Podle následujících znaků je možno
hodnotit kvalitu datové základny podniku:
• Úplnost – obsahuje všechna data potřebná pro danou
úlohu
• Přesnost – data odpovídají realitě a nejsou zkreslená
• Struktura – data jsou uložena ve vhodném a jednotném
formátu
• Konzistence – data nejsou vzájemně v rozporu, nejsou
porušeny standardy a vazby mezi daty (např. databáze
327
zákazníků v různých lokalitách musí mít pro stejného
zákazníka stejné identifikační číslo)
• Neredundance – nedochází k duplicitnímu ukládání dat
• Soudržnost – data musí být navázána na související data
pomocí vazeb a integritních omezení
Architektura BI řešení
Obecně jsou uváděny dvě architektury řešení Business
Intelligence, se kterými je možno se v podnikové praxi v
současné době setkat. Patří mezi ně architektura nezávislých
datových tržišť a architektura konsolidovaného datového
skladu, obě jsou stručně charakterizovány v následujících
kapitolách, podle (Novotný, Pour, Slánský 2004: 45–51).
Architektura nezávislých datových tržišť
Podnikové řešení Business Intelligence je tvořeno několika
nezávislými datovými tržišti, která slouží pro potřeby
jednotlivých specifických útvarů podniku. Každé tržiště
zpravidla zahrnuje veškeré komponenty BI, které umožňují
získat, transformovat, ukládat a prezentovat analytická data
uživatelům. Ačkoli jsou jednotlivá tržiště relativně nezávislá,
je snahou podniků vzájemně je propojit přes tzv. sdílené
dimenze, tedy dimenzionální tabulky, které jsou opakovaně
použity v různých datových tržištích. Celkové řešení BI je v
rámci této architektury obvykle budováno postupně, přičemž
každé nově vytvářené tržiště má za cíl využít co nejvíce
již existujících dimenzí. Sdílené dimenze (např. zákazník,
produkt, atd.) zajišťují vzájemnou konzistenci reportingu
jednotlivých tržišť.
Tato architektura je využívána zejména pokud je potřeba
pokrýt analytické potřeby jednotlivých oddělení podniku
ISBN: 978-80-213-2275-2
co nejrychleji, při relativně nižší ceně projektu, přičemž
není příliš kladen důraz na budoucí integraci řešení, neboť
určitým nedostatkem této architektury je obtížnější integrace
jednotlivých datových tržišť do celopodnikového řešení. To
je dáno zejména náročnou implementací sdílených dimenzí a
potřebou vytvořit jednotnou vrstva reportingu nad několika
datovými tržišti.
Architektura konsolidovaného datového skladu
V rámci této architektury jde primárně o vybudování
integrovaného BI řešení. Jeho základem je konsolidovaný
datový sklad obsahující jak detailní, tak agregovaná data.
Řešení je doplněno o závislá datová tržiště, která využívají
konsolidovaná data datového skladu. Vytvoření této
architektury vyžaduje detailní počáteční analýzu požadavků
a vytvoření celkové koncepce, i proto bývá zejména v
počátečních fázích časově i finančně náročnější. Na druhé
straně přináší výhodu v podobě konsolidovaného reportingu,
snazší rozšiřitelnosti bez nutnosti řešit náročnější integrační
problémy a větší podporu analytických a data miningových
úloh. Tato architektura bývá zaváděna buď jednorázově,
zejména pokud jde o menší projekty nebo přírůstkově, pokud
jde o větší časově náročnější řešení.
328
Závěr
Literatura
V příspěvku byl představen význam a komponenty Business
Intelligence systémů a zmíněna role těchto komponent v rámci
celku. Byly také uvedeny nejvýznamnější odlišnosti BI systémů
od klasických systémů.
Je potřeba si uvědomit, že použití BI komponent v rámci BI
systémů, je vždy determinováno konkrétními podmínkami
projektů implementace BI systémů. Z praxe lze odvodit
zásadu, že čím komplexnější je oblast zdrojových systémů a
čím větší jsou požadavky na integraci dat z různých zdrojů,
tím je i architektura BI systémů členitější. U méně komplexních
systémů, co do počtu a kvality dat zdrojových systémů, nemusí
být zastoupeny všechny BI komponenty. Především pak ty,
které mají na starosti přípravu dat do vhodné podoby pro
analytické aplikace BI systémů (zejm. komponenty ODS, DWH).
Naopak u komplexnějších systémů mohou být využívány
komponenty stejného typu i vícekrát (např. komponenty DSA,
data marty). V daném kontextu závisí samozřejmě i na dalších
aspektech, jako jsou disponibilní kapacity na vývoj BI systémů,
úroveň ICT infrastruktury společnosti a dalších.
V rámci omezeného rozsahu příspěvku nebylo možno se
věnovat dalším důležitým oblastem, která navazují na téma
rozebírané v tomto článku. Jedná se především o dosud málo
pokrytou oblast metodik vývoje BI systémů, oblast datové
kvality a oblast aplikací BI. Tyto témata mohou být pokryty
budoucím dalším výzkumem.
Inmon, H. W.: Buildig the Data Warehouse. Wiley Publishing,
4. vyd. 2005. ISBN 0-7645-9944- 5, 543 s.
Kimball, R., Ross, M.: The Data Warehouse Toolkit – The Complete
Guide To Dimensional Modeling. Wiley Compure Publishing, 2.
vyd. 2002. ISBN 0-471-20024-7.
Thomsen E,: OLAP Solutions – Building Multidimensional
Information Systems. John Wiley & Sons. 2. vyd. 2002. ISBN
0-471-40030-0, 661 s.
Novotný, O., Pour, J., Slánský, D.: Business Intelligence – Jak
využít bohatství ve vašich datech, 1. vyd. Praha: Grada Publishing,
2004. 192 s. ISBN 80-247-1094-3.
Ye, Nong: The Handbook of Data Mining, New Jersey Lawrence
Erlbaum Associates, 2003, 689 s. ISBN 0-8058-4081-8.
ISBN: 978-80-213-2275-2
329

Podobné dokumenty

petr_jasa_datove_sklady

petr_jasa_datove_sklady Databáze sloužící k podpoře rozhodování, která je uložena odděleně od operační databáze Podpora pro zpracování informací poskytnutím platformy sloučených historických dat pro analýzu „Podnikově str...

Více

H – Personální zabezpečení - přednášející

H – Personální zabezpečení - přednášející 1974 - dosud ČVUT v Praze – fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví – odborná pracovnice vědy a výzkumu, od 1975 odborná asistentka 1983 – obhájila disertační práci v oboru odv...

Více

Využití datového skladu jako zdroje pro Business

Využití datového skladu jako zdroje pro Business na to, aby byla jasně znázorněna role datového skladu. V práci také zmíním současné trendy v oblasti datových skladů a BI nástrojů a nastíním jejich vývoj do budoucna. Kromě teoretického znáz...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza hospodářství

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza hospodářství obyvatele se však Čína s Japonskem nemůže vůbec měřit. V roce 2009 dosáhl v Japonsku hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele 37 800 USD, zatímco v Číně pouze 3 600 USD (BusinessInfo, 2010). Japon...

Více

Präsentation 1

Präsentation 1 Na základě výsledků deskriptivních statistik (viz Tabulka č. 1) zemědělské produkce (výstupu) lze konstatovat, že zkoumaný soubor panelových dat je značně heterogenní (směrodatná odchylka je vyšší ...

Více

využití inteligentních nástrojů pro analýzu technologických dat

využití inteligentních nástrojů pro analýzu technologických dat Integrace znamená, že data, která jsou ukládána do centrálního datového skladu, pocházejí z více provozních systémů. Předmětová orientace vymezuje určitou pojmovou aparaturu pro okruh dat, která da...

Více