ZMČ 6/21.3 - Brno

Transkript

ZMČ 6/21.3 - Brno
R a d a m ě s t s k é části B r n o - Ž i d e n i c e
Z M C
6/21
ZMČ 6/21.3
jednání Zastupitelstva městské části B r n o - Ž i d e n i c e
k o n a n é dne 12.02.2014
N á v r h s m ě n y o b e c n ě z á v a z n é vyhlášky s t a t u t á r n í h o m ě s t a B r n a č. 20/2001, kterou se
v y d á v á Statut m ě s t a B r n a , ve znění v y h l á š e k pozdějších
Obsah:
•
D ů v o d o v á zpráva (str. 2 )
•
příloha č. 1 - návrh znění nové obecně závazné vyhlášky (str. 3 - 1 3 )
•
příloha č. 2 - důvodová zpráva k návrhu změny Statutu (str. 14 - 15)
•
příloha č. 3 - Porovnání textu (str. 1 6 - 4 5 )
N á v r h usnesení:
v
Zastupitelstvo městské části Brno-Zidenice
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu
města
Brna
schválení
návrhu
změny
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města B r n a č. 20/2001, kterou se vydává Statut města B r n a , v e zněni
vyhlášek pozdějších. Návrh z m ě n y obecně závazné vyhlášky tvoří přílohu č
originálu zápisu.
Stanoviska d o t č e n ý c h o r g á n ů :
•
R M Č tento b o d projednala na svém 8 1 . zasedání dne 03.02.2014 a d o p o r u č i l a Z M Č
výše uvedené usnesení.
Zpracoval:
Ing. Jiří J a n á č e k
,
f
^
Předkládá:
R a d a městské části
Brno-Židenice
v z . M g r . V e r o n i k a Cibulková
Zpracováno dne: 0 5 . 0 2 . 2 0 1 4
Důvodová zpráva
k materiálu Z M Č 6/21.3
N á v r h z m ě n y o b e c n ě z á v a z n é vyhlášky s t a t u t á r n í h o města B r n a č. 20/2001, kterou se
v y d á v á Statut města B r n a , ve z n ě n í vyhlášek pozdějších
Statutární m ě s t o B r n o připravuje návrh z m ě n y o b e c n ě závazné vyhlášky statutárního města
B r n a č. 20/2001, k t e r o u se vydává Statut města B r n a , ve znění vyhlášek pozdějších (dále j e n
Statut).
Navrhované
změny
souvisejí
s platnou
legislativou,
především
s novým
Občanským
z á k o n í k e m č . 89/2012 S b . , který j e účinný o d 01.01.2014 a dále s ním spojené a navazující
aktualizované l e g i s l a t i v y . Současně j e u p r a v e n a příloha č. 2 Statutu o v z á j e m n é m výkonu
přenesené působnosti a výkonu sociálních služeb d l e požadavků jednotlivých M Č (pro M Č
B r n o - Ž i d e n i c e beze z m ě n y ) .
Podrobnější odůvodnění navržených změn, v i z příloha č. 2 tohoto materiálu a porovnání
textu návrhu, v i z příloha č. 3 tohoto materiálu.
Předložený návrh Statutu b y l projednán dne 2 1 . 0 1 . 2 0 1 4 pracovní s k u p i n o u pro n o v e l i z a c i
Statutu m ě s t a B r n a , dne 04.03.2014 b u d e projednán n a S n ě m u starostů a dne 15.03.2014
bude předložen n a zasedání Zastupitelstva města B r n a k e schválení.
Vzhledem
k termínům
n a projednání
zasedání
ZMČ
(12.02.
R M Č dne 03.02.2014, která jej
a 09.04.2014)
b y l materiál
doporučila a v e shodném
předložen
znění takto
předložila n a zasedání Z M Č dne 12.02.2014.
Usnesení R M Č :
•
81, zasedání z e dne 03.02.2014, b o d č. 81/2014. 4/: R a d a městské části B r n o - Ž i d e n i c e
d o p o r u č u j e
Z M Č B r n o - Ž i d e n i c e , aby doporučilo Z a s t u p i t e l s t v u města B r n a schválení návrhu změny
obecně závazné vyhlášky statutárního města B r n a č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města B r n a , v e znění vyhlášek pozdějších. Návrh změny obecně závazné vyhlášky tvoří
přílohu č. 2 originálu zápisu.
STATUTÁRNÍ Mf-STO BRNO
B
R
N
P R Á V N Í P Ř E D P I S Y 2014
STATUTÁRNÍ MĚSTO B R N O
O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č.
/2014,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, vc znění pozdějších vyhlášek.
datum nabytí účinnosti:
O
STATUTÁRNÍ
MKSTO
IÍRNÍ)
O B E C N Ě ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č.
/20I4,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhlášku statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve zněm' pozdějších vyhlášek.
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém 76/031. zasedání konaném dne 18. 3. 2014 na základě
ustanovení § 130 a v souladu s ustanovením $ 84 odst. 2 písni, h) zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích
(obecni zřízení), ve znění pozdějších předpisu, tuto obecně závaznou vyhlášku:
( lánek I
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna c. 20/2001. kterou se vydává Statut města Brna.
ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna 0. 2 1/2001. 25/2001. 2/2002. 5/2002.
7/2002, 24/2002, 3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 15/2006,18/2006,
1/2007,7/2007, 1/2008, 13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010, 14/2010, 23/2010, 7/2011,
16/2011, 1/2012, 10/2012, 5/2013 a 16/2013. se mění a doplňuje takto:
Článek 2
V části II — orgány města, zastupitelstva a rady města, orgány městských částí - se:
v článku 3
v odst. 6
v úvodu slova „majetkoprávních úkonech" nahrazují slovy „právních jednáních",
v písm. c) slova „občanským sdružením" nahrazují slovem „spolkům'",
v písm. d) slovo „svazků" vypouští,
v písm. e) slova „ pohledávky vyšší" nahrazují slovy „dluhu vyššího",
v písm. i) slovo „půjčky" nahrazuje slovem „zápůjčky" a slovo „sdružení" nahrazuje slovem
„společnosti'',
v písm. I) slovo „ sdružení" nahrazuje slovem „ společnosti".
v článku 5
v odst. 2
v písm. v) slova „o uzavření manželství snoubenců )"" nahrazuji slovy „snoubenců, že spolu
vstupují do manželství, )",
25
84
y č Já raku 13
v odst. 1
v písm. g) vypouští slovo „zakládat",
v odst. 2
v úvodu slova „majetkoprávních úkonech"" nahrazují slovy „právních jednáních",
v písm. d) slova „občanským sdružením" nahrazují slovem „spolkům"",
v písm. e) slova ,, pohledávky vyšší" nahrazují slovy ..dluhu vyššího".
Datum nabyli účinnosti'
Strana 2 (celkem 11)
S T Á T U I A R NI M l ' . S K ) U R N O
O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A ě.
/20I4,
v písm. i) slovo ^piijeky" nahrazuje slovem „zápůjčky",
v písni, j) slovo „sdružení" nahra/tije slovem společnosti,
v písm. k) dosavadní text vypouští ¿1 nahrazuje textem: „uzavření smlouvy o přijeti úvěru I K I
opravy, modernizace nebo regenerace bytových domu, na který je možno čerpal finanční
podporu z. veřejných rozpočtu celostátní úrovně; přijeli úvěru je podmíněno předchozím
souhlasem Zastupitelstva města Brna.",
v závěrečném vymezujícím textu v první včte slovo „úkony" nahrazuje slovem „jednání" a
ve druhé větě slova „majetkoprávních úkonech*' nahrazují slovy „právních jednáních".
v článku 13
v odst 17
v první vělě slova „o uzavření manželství snoubenců" nahrazují slovy „snoubenců, že spolu
vstupuji do manželství.",
ve druhé vělě slova „o uzavření manželství snoubenců'" nahrazují slovy „snoubenců, že spolu
vstupují do manželství"' a odkaz 25 nahrazuje odka/cin 84,
z a ř a z u j e nový odst. 18, který zní: „Starosta může zaznamenal poslední uíli zůstavitele nalézajícího
se na území městské části, u nějž je důvodná obava, že zemře dříve, než by mohl pořídil závět" ve formě
veřejné listiny dle zvláštního právního předpisu. )'\
dosavadtaí odstavce 18 a 19 přečíslovávají na odstavce 19 a 20.
Článek 3
V části l i l - působnosti města a městských částí podle jednotlivých oboru působnosti - se:
v článku 25
v odst, 1
v písm. b) vypouští slova „věcného břemene" a na konec zařazuje text „služebnosti a reálného
břemene a smlouvy o zřízení práva stavby"",
v písm. d) slova „Pozemkového fondu'' nahrazují slovy „Státního pozemkového úřadu",
v písm. i) za slova „nájmů" zařazuje závorka se slovem „pachtovného",
v článku 27
v odst. 1
v písm. j) vypouští slova „ve smyslu zvláštních předpisů".
v písm. m) za slova „smlouvy o sdružení" zařazují slova ,.za účelem založení společnosti )".
6I
v článku 28
v odst. 2
vypouští písm. a),
dosavadní písm. b přečíslovává na písm. a),
v článku
33
v odst. 2
v písm. a) za slova „s rozšířenou působností"' zařazuje odkaz 121).
v písm. b) na konec zařazuje odkaz 65).
v písm. c) na konec zařazuje odkaz 122).
Datum nabytí účinnosti:
Strana 3 (celkem 11)
STATUTÁRNÍ MÍ-STOBRNO
OBECNÍ-'. Z A V V / N \ V V I H . Á Š K A č. /20I4,
v Článku 34
v odst. 2
v písni, a}
v písni, b)
V písm. e)
v písm. b)
na konce
na konce
na konec
na konce
zařazuje
zařazuje
zařazuje
zařazuje
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
I 2-1 i,
127).
65),
I 28),
v článku 35
v od st. 2
v písm. a) vypouští text ..veterinární a rostlinolékařské péče, která dle zákonu přísluší oheením
Úřadům ohei s rozšířenou působnosti a povčřeným obecním úřadům," a za slovo „loudu"
zařazuje odkaz 139),
zařazuje nové písm. b), které zní; „ n a úseku veterinární péče vydává na návrh krajské
veterinární správy nařízení obce ) ,
dosavadní písm. b) přečíslovává na písm c),
s
v článku 36
v odst. 2
dosavadní text vypouští a nahrazuje textem:
,.a) vykonávají v I. stupni státní správu na úseku:
veterinární péče. která přísluší obecním úřadům ) ,
rostlinolékařské péče. která přísluší obecním úřadům a obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností, včetně přestupků a správních deliktů '),
zemědělství podle zákona o zemědělství, která přísluší obecním úřadům obci s
rozšířenou působností, včetně správních deliktů
),
b) projednávají v I. stupni správního řízení přestupky na úseku zemědělství ) ,
c) provádějí zemědělské soupisy ' ) ,
M8
l4(
7l
3
v článku 41
v odst. 1
v písm. 1) dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „vede agendu nalezených movitých
věcí",
v článku 42
v odst, 2
vypouští písm. p)
dosavadní písmena q) a r) přečíslovávají na písmena p) a q),
v článku 55
v odst. 1
v písm. e) vypouští odkaz 103),
v odst. 2
v písm. c)
- v deváté odrážce vypouští slovo „nebo", a na konec doplňuje text „a pěstounskou péči na
přechodnou dobu",
- za desátou odrážku vkládají 2 nové odrážky, které zní:
„ - vykonává funkci poručníka v řízeních o osvojení dítěte, ) "
„ - vykonává dohled nad osvojením. ) " ,
105
105
[>alum nah;. ii účinnosti:
Strana 4 (celkem 11)
S T A T U T Á R N Í M I S f <) B R N O
O B F . C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č.
/20U,
v t!osHVi.iilni dvanácté odrážce ta slova "pěstounské péče"' zařazuji sJuva „pěstounské péče i.ia
přechodnou dobu, ) " ,
- v dosavadní třinácté odrážce vypouští slovo „něho" a /A slovo „pěstouny" zařazuji slova „noho
pěstouny na přechodnou ilo.h.u",
- v dosavadní' čtrnácté odrá/cc vypoušli slovu ..nebo", a /a slino „pěstouny-' zařazuji slova ..nebo
pěstouny na přechodnou dobu"",
- vypouští dosavadní patnácti) a šestnáctá odrážka,
- v dosavadní sedmnácté odrážce za slova „pěstounské péče" zařazuji slova „a pěstounské péče na
přechodnou dobu",
- za dosavadní sedmnáctou odrážku vkládá nová odrážka, klení zní":
..- sleduje naplňování dohod o výkonu pěstounské péče a dohod o výkonu pěstounské péče na
přechodnou dobu, )",
- v dosavadní dvacáté druhé odrážce za slov) „pěstounské péče'" vypouští středník a zařazují slova
pěstounské péče na přechodnou dobu",
v písm. i) slova „zbavených způsobilosti k právním úkonům neho v této způsobilosti omezených"
nahrazují slovy ..s omezenou svéprávnosti",
-
r
v č l á n k u 56
v odst. 2
v písm. b)
- v první Odrážce na konci zařazují slova „a vedou evidenci těchto dětí",
- ve druhé odrážce na konci zařazuji slova ,.a ruší je,
- ve třetí odrážce dosavadní text vypouští a nahrazuje textem „podávají návrhy na opatření na ochranu
dětí,
r,
- ve čtvrté odrážce za slova „povinnosti rodičům" zařazuji slova „a jiným osobám odpovědným za
výchovu dítěte" a na konci doplňují slova „a ruší ji"",
- za pátou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„ - podávají vyjádření pro potřeby určení zařízení pro výkon ústavní výchovy, do kterého má být
dítě umístěno, jestliže soud rozhoduje o nařízení ústavní výchovy dítěte nebo o přemístění dítěte do
jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy, )'\
- v dosavadní šesté odrážce stávající text vypouští a nahrazuje textem „vykonávají funkci opatrovníka
a poručníka dětí s výjimkou agendy náhradní rodinné péče; mohou být ustanoveny opatrovníkem i v
případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině, ) " ,
- v dosavadní sedmé odrážce stávající text vypouští a nahrazuje textem "vykonávají poruČenství jako
veřejný poruční k do doby. kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme
funkce', )-\
- v dosavadní osmé odrážce za slova „přiměřené péče zařazuje text „nebo je-li jejich život, normální
vývoj nebo jiný důležitý' zájem vážně ohrožen nebo narušen",
- za dosavadní osmou odrážku vkládá nová odrážka, která zní"
„- podávají jménem dítěte soudu návrh na vydáni předběžného opatření na uložení opatřeni k
ochraně dítěte před domácím násilím jestliže je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí
ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti, ) " ,
v písm. g) slova „zbavených a omezených ve způsobilosti k právním úkonům" nahrazují slovy
„s omezenou svéprávností".
l 0 4
l04
l04
104
l08
v Článku 63
v odst 2
v písni, g) dosavadní text vypouští a nahrazuje textem „vykonává dozor a ukládá sankce za
porušení povinností na úseku ochrany spotřebitele a v dalších oblastech v rozsahu stanoveném
zvláštními právními předpisy
)".
l l 6
Datum nabyti účinnosti:
Strana 5 (celkem 11)
S T A TUTÁRNÍ MÍIS K ) U R N O
O B F C N F Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č.
/20I4,
í"lánek 4
V části IV —hospodaření města a městských částí - s e :
v č l á n k u 75
v odst. 4
v písni, a) v pevní větě v pr\ ní zá\ oree /a slovo „\ ýpújčee" zařazuji slova „smlouvy o pachtu" a
ve druhé a třetí závorce /a s l o v o ..výpůjčky' zařazuje slovo „pachtu",
v p í s m . a) v p r v n í včtč /a s l o v u „navenek" zařazuje s l o v o „převážně".
v písni, c) v první závorce /a slovo ..vypůjčených" zařazuje slovo „propach to váných" a ve
druhé závorce za slovo „výpůjčky" zařazuje slovo „pachtu" .
1
Článek 5
V odkazech - se;
v odkazu č. 6a dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „i; 1543 zák. č. 89/2012 Sh.,
občanský zákoník".
v odkazu č. 25 dosavadní Lext v;pouští a nahrazuje textem: ..odkaz vypuštěn".
v odkazu č. .»7 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem:
13 zák. č. 89/1995 Sb.. o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů"".
v odkazu č. 58 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem „i; I 166 a násl. zák. é. 89/2012 K b občanský zákoník".
v odkazu Č. 59 dosavadní text doplňuje textem „a $ 1175 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. občanský
zákoník",
v odkazu č. 61 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem „íj 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb..
občanský zákoník".
v odkazu č. 65 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem:
15 zák. č. 183/2006 Sb,.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů",
v odkazu č. 69 vypouští slova
9",
v odkazu č. 73 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem:
35 odst. I písm. a) až e)
zák. č. 200/1990 Sb„ o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů",
v odkazu č. 79 dosavadní text vypouští
č. 89/2012 S b „ občanský zákoník",
a
nahrazuje
textem:
„ij 1051
a
násl.
zákona
v odkazu č. 87 text první odrážky vypouští a nahrazuje textem „íj 465 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník",
-
v odkazu č. 88 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „odkaz vypuštěn",
v odkazu č. 103 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem „odkaz vypuštěn",
v odkazu č. 105 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem „zák. č, 89/2012 S b „ občanský
zákoník",
v odkazu č. 108 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních"',
v odkazu č. 115 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „§ 46 písm. b) zák. č. 166/1999
Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů",
v odkazu č. 118 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb.
o veterinární péči, ve zněni pozdějších předpisů",
;
Daium nabyli účinnosti:
Strana 6 (celkem 11)
STATUTÁRNÍ MĚSTO URNO
OBFX-Nř: ZÁVAZNÁ VVIII-ÁSKA č.
/20U,
v odkazu č. 121 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: ,Jj 1.06 zúkx. 2.54/2U0.I Sb,, u
vodách, ve znění pozdějších předpisu, íj 27 / a k ě. 271/2001 Sb., o vodovodech a k a n a l i / a c í c h
pro veřejnou potřebu a o / n i c n O některých zákonu (zákon o vodovodech a k a n a l i / a c í c h ) , ve
znění pozdějších předpisu".
v odkazu ě. 122 dosavadní' lexl vypouští a nahrazuje textem; .,*) 79 zák. Č. 254/2001 S b . . o
vodách, ve znění pozdějších předpisů".
v odkazu ě. 124 dosavadní texl vypouští a nahrazuje textem; „ij 105 / a k . č. 254/2001 Sb.. o
vodách, ve znění pozdějších předpisů"',
v odkazu ě. 127 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „§ 8 odst. 1 písm. a) bod I. a 5. í; 8
odst. I písni, b) vod I a 5, § 15 a $ 17 zák. č. 251/2001 S b . , o vodách, ve znění pozdějších
předpisů*',
v odkazu č. 128 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem:
78 zák. é. 254/2001 S b . . o
vodách, ve znění pozdějších předpisů".
v odkazu č. 139 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „§ 14 a $ 15 /ák. c. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního londu. ve znění pozdějších předpisů".
v odkazu č. 140 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „$ 7.1 odst. I. 2. a 3 zák. č.
326/2004 Sb. o rostliuolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů".
v odkazu č. 143 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „§ 2e a ž 2h, §5b odst. 5 p í s n i , a)
zák. ě. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů",
v odkazu č. 144 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem „odkaz vypuštěn",
K
v odkazu č. 145 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem „odkaz vypuštěn".
Článek 6
V příloze č. 2 - Přehled činností v přenesené působnosti, které vykonávají některé městské
části p r o j i n é městské části - se:
v odstavci „Městská část Brno-královo Pole vykonává státní správu pro:
Městskou část Brno-Utěchov na úseku:"
•
v bodě 1. Bydlení vypouští 3. odrážka.
»
v bodě 2. Lesní hospodářství a myslivost:
název „Lesního hospodářství a m y s l i v o s t i " nahrazuje názvem „Lesního hospodářství,
myslivostí a rybářství",
ve druhé odrážce slova „ I. 2, 3 a 4 " nahrazují slovy „ 1 - 4 " ,
mezi druhou a třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní: .,§ 13 odst. 8, § 20 odst. 2 a
§ 30 odst. 1 -8 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů",
&
v bodě 3. Sociální péče:
v první odrážce vypouští slova „§ 19 odst. 5 " a
„28"' a slovo „ 3 6 " nahrazuje slovem „35"',
42b" a slovo „ 2 9 " nahrazuje slovem
ve třetí odrážce vypouští stávající text a nahrazuje textem „§ 465 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník".
*
v bodě 9. Vodního hospodářství
dosavadní text vypouští a nahrazuje textem:
§ 8 odst. 1 písm. a) bod I a 5. § 8 odst. 1 písm. b) bod I a 5. § 15, § 17 odst. I písm.
c). § 78 a íj 105 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,
§ 15 zák. č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona),
ve znění pozdějších předpisů.".
[);ttuni nabyti účinnosti:
Strana 7 (celkem 11)
STATUTÁRNÍ M L S T O B R N O
O B K C N L Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. /20I4,
„Městskou část Brno-.íehnicc nu useku:"'
•
v bodě 1. Bydlení vy poušti 3. odrážka.
•
v bodě 2. Sociální péče:
v první odrážce vypouští slova
19 odst. 5 " a slova „ | 42b"', slovo ,,29" nahrazuje
slovem „ 2 8 " a slovo „36 " nahrazuje slovem „ 3 5 " ,
ve třetí odrážce vypouští stávající text a nahrazuje textem „§ 4(>5 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.",
l
•
v bodě 6. Zemědělství, odíraná zemědělského půdního fondu, veterinární a rostlinolékařské
péče:
ve druhé odrážce za slova
70" vkládají' slova „odst. 2" a slova , J , 2. 3 " nahrazuji
slovy .,1-3",
ve čtvrté odrážce slova ,,| 2c. § 21"odst. 2.. § 2 g " nahrazují slovy ,,| 2c - § 2 l i " a vypouští
slova „ve znění zák. č. 85/2004 S b . . "
»
v bodě 7. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
ve druhé odrážce slova „ 1 , 2 , 3 a 4" nahrazují slovy ..1-4"',
ve třetí odrážce na začátek zařazují slova „í; I 3 odst. 8"' a za slova „ij 20 odst. 2" zařazují
slova „a § 30 odst. 1-8",
•
v bode 11. Vodního hospodářství
dosavadní text vypouští a nahrazuje textem:
§ 8 odst. 1 písni, a) bod I a 5. 8 odst. I písni, b) bod I a 5. íj I 5. $ 17 odsí. I písni
c). § 78 a § 105 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisu
§ 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákona), věznění pozdějších předpisů
v odstavci „Městská Část Brno-sever vykonává státní správu pro:
Městskou část Brno-Maloměřice a Ohřány na úseku:"
•a
v bodě 2. Bydlení vypouští 3. odrážka.
v odstavci „Městská část Brno-jih vykonává státní správu pro:
Městskou část B r n o - C h r l i c e na úseku:"
»
v bodě 2. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
před stávající odrážku zařazují 3 nové odrážky, které zní:
,,§ 53 o d s t 1-3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 63 odst. 1-4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
§ 30 odst. I-S zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů"',
„Městskou část Brno-Tuřany na úseku:"
•
v bodě 2. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
před stávající odrážku zařazují 3 nové odrážky, které zní:
„§ 53 odst. 1-3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, věznění pozdějších předpisů,
§ 63 odst. 1-4 zák. č. 449/2001 S b „ o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
§ 30 odst. I -8 zák. č. 99/2004 S b „ o rybářství, ve znění pozdějších předpisů",
Ltmiri nabyti účinno-ui:
Strana 8 (celkem 11)
STATUTÁRNÍ M L S T O B R N O
O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A ř.
/2«l4,
„Městskou čásl Brno-NIatina na ú s e k u : "
*
v hodě 2. Lesního hospodářsH i. myslivosti a rybářství
před stávající odrážku zařazují 3 nove odrážky, které /ní
„íj 53 odst. 1-3 zák. é. 289/1995 Sb., o losích, ve /není pozdějších předpisu,
íj 63 odst. 1-4 zák. c. 1 19/200 I Sb.- o myslivosti, ve /něm' pozdějších předpisu,
30 odst. 1-8 /ák. ě. 99/2004 Sb.. o rybářství, ve zněni pozdějších předpisu",
x
v odstavci „Městská čásl Brno-Bystrc vykonává státní správu pro:
„Městskou Část Brno-Žebětín na úseku:"
*
v bodě 2. Vodního hospodářství
dosavadní text vypouští a nahrazuje textem:
§ 8 odst. I písm. a) bod I a 5. ^ 8 odst. I písni, b) bod l a 5. $ 15, i} 17 odst. I písm.
c), § 78 a § 105 zák. č. 254/2001 Sb.. o vodách, ve znění pozdějších předpisu
í; 15 zák. č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona),
ve znění pozdějších předpisu",
»
v bodě 3. Zemědělství, ochrana zemědělského půdního fondu, veterinární a rostlinolékařské
péče:
ve druhé odrážce za slova „i; 70" vkládají slova „odst. 2" a slova „ I . 2. 3 " nahrazují
slovy „ 1 - 3 " ,
ve čtvrté odrážce slova „íj 2c, $ 2f odst. 2, {j 2 g " nahrazují slovy
2e - $ 21r a vypouští
slova „ve znění zák. č. 85/2004 Sb.."
*
v bodě 4. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
ve druhé odrážce text „ i , 2. 3 a 4 " nahrazuje slovy ., I - 4 "
ve třetí odrážce na začátek zařazují slova „$ I 3 odst. 8" a za slova
slova „a § 30 odst. 1-8",
20 odst. 2" zařazují
„Městskou část Brno-Kníničky na úseku:"
*
v bodě 2. Vodního hospodářství
dosavadní text vypouští a nahrazuje textem:
§ 8 odst. I písm. a) bod l a 5. § 8 odst. I písni, b) bod I a 5, § 15, § 17 odst. I písm.
c), § 78 a § 105 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, vc znění pozdějších předpisů,
§ 15 zák. č. I 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona),
ve znění pozdějších předpisů.",
»
v bodě 3. Zemědělství, ochrana zemědělského půdního fondu, veterinární a rostlinolékařské
péče:
vypouštějí písm. a) až d),
ve druhé odrážce z a slova „§ 70"" vkládají slova „odst. 2 " a slova „ I . 2, 3'" nahrazují
slovy „ I - 3 " ,
ve čtvrté odrážce slova „§ 2e, § 2 f odst. 2, § 2 g " nahrazují slovy „§ 2e - § 2 h " a vypouští
slova „ve znění zák, č. 85/2004 S b „ "
»
v bodě 4. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
vypouštějí písm. a) a b),
ve druhé odrážce slova „ I , 2, 3 a 4 " nahrazují slovy „1-4",
ve třetí odrážce na začátek zařazují slova „§ i 3 odst. 8" a za slova „§ 20 odst. 2" zařazují
slova „a § 30 odst. 1-8",
*
v bodě 8. Bydlení vypouští 3. odrážka,
Datum nabyli účinností:
Strana 9 (celkem 11)
STATUTÁRNÍ M l . S T O B R N O
O B E C NÍ. Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A é.
/20I4,
v o d s t a v c i M ě s t s k á část Brno-Kcčkovicc a Muk, rá I hm\ v\ konává siálni správu pro:
Městskou část Bruo-Ořešín na úseku:"
®
v hodě 1. Zemědělství, ochránil zemědělského půdního loudu, vetciinárni a rostlínolékařské
péče:
ve druhé odráž.ee za slova
70" vkládají slova „odst, 2" a slova . . I . 2. V' nahrazuji
síovy ., I -.V",
ve čtvrté odrážce slova
2c. ^ 21 "odsi. 2, § 2 g " nahrazují slovy
2c - jí 2 h " a vypouští
slova „ve znění zák. ě. 85/2004 Sb.,'\
•
v b o d l 2. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
ve druhé odrážce slova „ I . 2. 3 a 4 " nahrazují slovy .. I -4".
ve třetí odrážce na začátek zařazují slova „^ I 3 odst. 8" a za slova „§ 20 odst. 2" zařazují
slova ..a § 30 odst, ¡-8",
•
v bodě 7. Sociální péče:
v první odrážce vypouští slova „ÍÍ 10 odst. 5 " a ..íj 4 2 b " a slovo „ 2 9 " nahrazuje slovem
„ 2 8 " a slovo „ 3 6 " nahrazuje slovem „ 3 5 " ,
ve třetí odrážce vypouští stávající text a nahrazuje textem „sř 465 zák.č. 89/20(2 Sb.,
občanský zákoník.",
„Městskou část Brno-Ivanovice na úseku:""
•
v bodě 1. Bydleni vypouští 3. odrážka,
vypouští bod 2. Zemědělství,
rostiinolčkařské péče,
ochrana
zemědělského
půdního
loudu,
veterinární a
•
vypouští bod 3. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství,
®
v dosavadním bodě 4. Sociální péče:
v první odrážce vypouští slova „<í 19 odst. 5 " a
42b" a slovo ,,29 " nahrazuje slovem
„ 2 8 " a slovo „36"" nahrazuje slovem „35"',
ve třetí odrážce vypouští stávajicí text a nahrazuje textem ..§ 465 zák.č. 89/2012 Sb,,
občanský zákoník'",
•
vypouští bod 6. Životního prostředí,
•
vypouští bod 7. Dopravy a silničního hospodářství,
•
dosavadní body 4., 5. a 8. přečíslovávají na body 2., 3. a 4..
v odstavci „Městská část Brno-Žebětín vykonává státní správu pro:
„Městskou Část Brno-Kníničky na úseku:"
«
v bodě 1. Sociální péče:
v první odrážce vypouští slova
19 odst. 5'' a ,.§ 42b" a slovo „29"" nahrazuje slovem
„ 2 8 " a slovo „ 3 6 " nahrazuje slovem „ 3 5 " ,
ve třetí odrážce vypouští stávající text a nahrazuje textem ,.§ 465 zák.č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník".
DiiLiiin nabvii úéinnosii:
Strana 10 (celkem 11)
S T A T U T Á R N Í M I . S l'() B R N O
O B E C N Í ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A t
/20I4,
< lanek 7
V příloze č. 6 - Kontrolní rád
se:
v článku 2
v od st. 1
V písni. a) nahrazuje dosavadní lexl ..po dohodě se statutárním zástupcem kontrolovaného
Subjektu, nelni jím pověřenou osobou' textem ..po dohodě se statutárním Orgánem nebo
oprávuénvm zástupcem kontrolovánéfio subjektu.'".
Č lánek 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Bc. Roman Onderka, M B A
primátor města Brna
Ing. Robert Kotzian, P h . D .
1. náměstek primátora města Brna
Datum nabyti účinností.
Strana 11 (celkem 11)
Důvodová
zpráva
Navržené úpravy Statutu města Brna jsou zpracovány na základě:
1.
2.
Platné aktualizované legislativy, zejména
oblastech:
•
kompetence Z M B , primátora, ZMČ a starosty (cl. 3, 5, 11, 13)
•
Majetek (čl. 25 a 75)
•
Bydlení (čl. 27 a 28, Příloha č. 2)
•
Vnitřní věci (čl. 41 a 42)
•
Sociální péče (články 55, 56, Příloha č. 2)
•
Kontrolní řád (Příloha č. 6)
•
odkazy na legislativu (v souvislosti s výše uvedenými úpravami)
Požadavků M Č :
•
3.
nového Občanského zákoníku, a to v
úprava vzájemného výkonu přenesené úsobnosti Brno-lvanovice (Příloha č. 2)
Podnětů útvarů M M B v oblastech přenesené působnosti:
•
vodního hospodářství, zemědělství, ochrany zemědělského půdního fondu, veterinární
a rostlinolékařské péče (čl. 33 - 36. odkazů na legislativu, Příloha č. 2)
•
živnostenského podnikání (článek 63)
Úprava terminologie v kompetencích zastupitelstev (články 3 a 11)
Provedena s ohledem na nový občanský zákoník.
Úprava kompetence primátora, úprava a doplnění kompetence starosty (články 5 a 13)
Provedeno s ohledem na nový občanský zákoník.
Úprava terminologie v oblasti majetku (články 25 a 75)
Provedena s ohledem na nový občanský zákoník.
Úprava v oblasti bydlení (články 27, 28. Příloha č. 2)
Provedena s ohledem na nový občanský zákoník.
Doplnění v oblasti vodního hospodářství (články 33, 34)
Pro lepší přehlednost je doplněno o odkazy na příslušné právní předpisy.
Úprava v oblasti zemědělství, ochrany
rostlinolékařské péče (články 35, 36)
zemědělského
půdního
fondu,
veterinární
a
Pro lepší přehlednost bylo znění upraveno dle jednotlivých zákonů a byly upřesněny
jednotlivé vykonávané činnosti. Současně bylo doplněno o odkazy na příslušné právní
předpisy.
Úpravy v oblasti vnitřních věcí (články 41, 42)
Provedeny s ohledem na nový občanský zákoník.
Úpravy v oblasti sociální péče (články 55, 56. Příloha č. 2)
Navržené změny souvisí s rekodifikací českého soukromého práva provedenou i přijetím
nového občanského zákoníku s účinností od I. 1. 2014. Pro oblast sociálně-právní ochrany
dětí bylo stěžejní i přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
(zákon č. 303/2013 Sb., část 30.) a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
jenž nově upravuje řízení mimo jiné ve věcech osvojení a ve věcech péče soudu o nezletilé.
Nový občanský zákoník přináší řadu změn i v oblasti rodinného práva, které se promítají do
výkonu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče. Ustanovuje mimo jiné
12
povinnost výkonu funkce poručníka v řízeních o osvojení dítěte, zavádí nově dohled nad
osvojením. Naproti tomu rozhodování o svěření dítěte do předpěstounské péče a do péče
budoucího osvojitele je nově kompetencí soudu. Změnám shora uvedených právních předpisů
odpovídá i předkládaná úprava textu statutu.
Úpravy v oblasti živnostenského podnikání fčlánek 63)
Je navržena drobná úprava textu pro jeho lepší srozumitelnost.
Úpravy v Příloze č. 2
•
je vypuštěno provádění řízení o poskytnutí ochrany před zásahem do pokojného stavu dle
§ 5 zákona č. 40/1964 S., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nový
občanský zákoník tuto úpravu j i ž neobsahuje,
•
na úseku vodního hospodářství bylo zjištěno, že stávající úprava neobsahuje všechna
příslušná ustanovení dle článku 34 Statutu, proto bylo celé přepracováno,
•
u působnosti na úseku lesního hospodářství, myslivosti a rybářství bylo zjištěno, že
některé městské části vykonávají pro jiné městské části i činnosti, které nebyly uvedeny.
V některých případech (např. MČ Brno-Královo Pole pro MČ Brno-Útěchov) bylo třeba
doplnit slovo „rybářství, u jiných (MČ Brno-Jih) celou příslušnost vyjma přestupků. Dále
bylo upraveno znění k zákonu o myslivosti a zákonu o rybářství, který byl doplněn o
příslušná ustanovení týkající se vydávání rybářských lístků dle informací z městských
částí,
•
u působnosti na úseku zemědělství, ochrany zemědělského půdního fondu, veterinární a
rostlinolékařské péče došlo pouze k doplnění a konkretizaci ustanovení příslušných
právních předpisů,
•
Zastupitelstvo Městské části Brno-Ivanovice schválilo provádění výkonu státní správy
v některých úsecích činnosti, které doposud nevykonávala. Proto MČ požádala o
vypuštění těchto činností vykonávaných pro ni dosud Městskou částí Brno-Řečkovíce a
Mokrá H o r a , a to ke dni 1. 4. 2013.
Úpravy v odkazech
Provedeny s ohledem na aktualizaci a vývoj legislativy, zejména na nový občanský zákoník.
Úprava v Kontrolním řádu (Příloha č. 6)
Důvodem této navrhované změny je skutečnost, že nový občanský zákoník termín „statutární
zástupce" nezná.
13
POROVNÁNÍ TI XTH
M,ÁNI;K j
ZASTUPITELSTVO MÍ.SÍ A HRNA
[6] Zastupitelstvo města Brna rozhoduje n těc hto ntajtfftvHpfávfHeh--úkonec h prúvtiwh
města:
/iWmi/nW;
a)
nabyti ¿1 převod nemovitých véei včetně vydání nemovitosti podle zvláštních zákonů- ).
převod bytů a nebytových prostorů z majetku města,
b)
poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 kč a penčžitých darfl ve výši nad 20 000 Kč
fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c)
poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech ob&Wfrdvým••sdm£enHHv/>r*M(/w.
humanitárním organizac ím a jiným fyzic kým nebo právnic kým osobám působíc ím v oblasti
mládeže, tělovýc hovy a sportu, soc iálníc h služeb, podpory rodin, požární oc hrany, kultury,
vzdělávání a vědy. Zdravotnic tví, protidrogovýc h aktivit, prevenc e kriminality a oc hrany
životního prostředí,
K
d) peněžité i nepeněžité vklady do svas&fi právnických osob.
e)
vzdání se práva a prominutí pohledáváyť//»/m vy&W vyltího ne? 20 000 Kč,
f)
zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotil vyšší než 20 000 Kč.
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč.
i)
uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo : /půjcky, o poskytnutí dotace, 0 převzetí
dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupeni k závazku a smlouvy o
sáfk&tmspolttčnasti,
j)
zastavení nemovitých věcí.
(
k) emise komunálních obligací,
I)
uzavření smlouvy o s4ra£ew společnosti a poskytováni majetkových hodnot podle smlouvy
o sdruženi spohčni >sti, jehož je obec účastníkem.
Č L Á N E K 5 - PRIMÁTOR MĚSTA URNA
[2]
Primátor města Brna:
v) může přijímat prohlášení
-uzavřeni manželství snoubenců, iť spoiu vstupuji tío munitlsivi
ČLÁNEK 11 - Z A S T U P I T E L S T V O MĚSTSKÉ ČÁSTI
[1]
Zastupitelstvo městské Části je orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti. Jednání
zastupitelstva městské části upravuje jednací řád zastupitelstva městské části.
Zastupitelství* městské části je tímto Statutem vyhrazeno:
a)
schvalovat program rozvoje městské části,
b) schvalovat rozpočet závěrečný účet a účetní závěrku městské části, projednávat rozpočtový
výhled městské části,
c) přijímat usnesení k Části územněpiánovací dokumentace týkající se území příslušné městské
části, která má být předložena podle článku 3 odst. [2] písm. b) tohoto Statutu ke schválení
Zastupitelstvu města Brna,
d) uzavírat dohody o změně hranic městské části po předchozím souhlasu Zastupitelstva města
Brna,
e)
0
vyjadřovat se ke změně hranic katastrálních území,
zřizovat trvalé a dočasné fondy městské Části,
14
g)
zřizoval .1 rUfíil příspěvkové organizace nelni organí/ačni složky městské Části, ftmláuul a
ruSit obecné prospěšné společnosti, pokud neobdrží do 60 dnů ode dne oznámenI záměru
zřízení nebo zániku těchto organizací a organizačních složek od Rady města Brna zamítavé
stanovisko.
Zastupitelstvu městské Části přísluší rozhodovat [mdle § 85 a I n zákona o obcích o těchto
majotkopfdwfah • ukončen próvntch fcdmhtích vztahujících se k majetku, jehož správa je
svěřena městské Části:
a) nabývání nemovitého majetku do vlastnictví města; toto nabyti podléhá oznamovací
povinnosti dle článku 75 tohoto Statutu,
b) vydávání nemovitosti podle zvláštních předpisů ve smyslu článku 27 tohoto Statutu.
c) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kc
fyzickým nebo právnickým osobám v jednom kalendářním roce,
d) poskytováni dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech obflaiuikým sáru^MÍmspfllkům^
humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury,
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminalit) a ochrany
životního prostředí,
e) vzdání se práva a prominuli pohledávkydluhu vy5ŠÍ V) Mlho než 20 tis. KČ do úhrnné výše 5
% celkových příjmů schváleného rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, maximálně však do
úhrnné výse 2 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok.
f)
zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 tis. Kč do úhrnné výše I míl. Kč
za příslušný rozpočtový rok,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) postoupení pohledávky vyšši než 20 000 Kč
i)
j)
k)
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, r./půjčky nebo dotace městskou častí do úhrnné výše 5
% celkových příjmu schváleného rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, uzavření zástavních
smluv k zajištění pohledávek města vůči třetím osobám v případech, kdy tyto pohledávky
vznikly činností MČ,
uzavření smlouvy o s4fwžení společnosti a poskytnutí majetkových hodnot podle smlouvy o
sdfBžeftí sp<>U\'in>.s!/, jehož je městská část účastníkem, a to Za podmínky předchozího
souhlasu Zastupitelstva města Brna,
^-a i fem^^^vy^fřijgU-évC ru na• opravyy^Heé^cafeagfriiebe-fagMWfaW panelových donúV,
m-4it^ -ÍQ^M&řH* é^^
předpisu )--a-&ffllmtvy-&
přijgtí-Bvěm ze Státního fondu-fogvť^e-bydlení pod!o zvláštního předpbu ) ; přijati úvěru jg
peám^B8-^eď8heefen--seBhlasTOi Zastupitelstva města Brna,- uzavřeni smlouvy o přijeti
úvěru na opřeny, modernizace nebo regenerace bytových domů. na který je motno čerpat
finanční podporu Z veřejných rozpočtu celostátní úrovně, přijetí úvčru je podmíněno
předchozím souhlasem Zastupitelstva městu Brna,
převodu vlastnictví jednotek v domech j i m svěřených, včetně podílů na společných částech
doma a na pozemku zastavěném domem a na pozemku souvisejícím, a o převodu vlastnictví
podílů na pozemku zastavěném domem a na pozemku souvisejícím vlastníkům jednotek
v domech j i m svěřených, díe zvláštních předpisů,
) s výjimkou MČ Brno-Židenice.
j
t
J
í
j44
J
w
1)
59
Nad rámec objemů uvedených pod písmeny e), f)> i) tohoto odstavce mohou městské části
provádět právní ú&sfsy /edněmípouze s předchozím souhlasem Zastupitelstva města Brna.
Pro rozhodování o vyjmenovaných maj^tkopmveíeh—úkonech, hitich jednáních
platí
ustanovení článku 3 odst. [7] tohoto Statutu.
15
( ' L A N E K 13 S I A K O S 1 A
[ 17] Starosta, tnistoskiiť ;t.t nebo povařený ělcn yaslupitelstvii městské části, kletá je matričním
úřadem může přijímal prohlášení i> uzavřeni manželství snoubenců, j ť spolu vstupuji di>
manželství.
Starosta nebo místostarosta městské části, která není matričním úřadem, může přijímat prohlášení
o uzavření manželství snoubenců, í ť spolu vstupuji ttn manželství je h jeden ze snoubenců
přihlášen k trvalému pobytu v |eho správním obvodu.
[IS] Starosta muže zaznamenat poslední \ uit ztiajvíiefe nalězajieiiui se na území měsixké čdsti n
nějž je důvodná ohava, ?e zemře dříve, než h\ mfthj pořídit závěť i\ -Jitřině veřejně listiny dle
zvláštního právního předpisu. ")
n
fT&}/V9/
Starosta odpovídá za informováni veřejnosti o činností příslušné mčstské části a za
zpracování podkladů o Činností příslušné mčstské části za předcházející kalendářní rok a jejich
předložení magistrálu pro zpracování a zveřejněni výri>čni zprávy o Činnosti města ")
fí-9}/70/
Starosta projednává se statutárním orgánem příspěvkové organizace statutárního města
Brna, zřízené zastupitelstvem městské části, jmenování nebo odvoláni vedoucího útvaru interního
auditu této organizace.
MAJETEK
ČLÁNEK 25 - PŮSOBNOST MĚSTA
[ 11
Samostatná působnost:
a) vede evidenci a účetnictví o majetku města a zajišťuje a metodicky řídí jeho inventarizaci,
vyhledává podklady a zajišťuje technické a právní listiny potřebné pro zápis majetku města
do katastru nemovitostí,
b) provádí dispozice s majetkem města včetně pohledávek a závazků podle zvláštních předpisů,
zejména uzavírá kupní a darovací smlouvy, smlouvy o nájmu, výpůjčce a zástavní smlouvy
a smlouvy o zřízení věcného- břemene slutehnosti a reálného břemene a smlouvy o zřízeni
práva staxb\,
c) zastupuje město v majetkoprávních záležitostech před soudy. Státním zastupitelstvím a
ostatními orgány,
d) zabezpečuje nabývaní majetku a převody z vlastnictví ČR do vlastnictví města a převody
zemědělských pozemků z vlastnictví ČR - správy Po-zamkového—teaéa Státního
pozemkového úřadu ČR - do vlastnictví města podle zvláštních předpisů,
e) zastupuje město jako vlastníka nemovitostí v řízeních prováděných podle stavebního zákona
a při řízeních o pozemkových úpravách,
f) zabezpečuje přípravu a zpracování informací o majetkových vztazích v rámci realizace
strategických a rozvojových investic města, provádí výkupy nemovitostí pro účely realizace
rozvojových záměrů města,
g) zabezpečuje prezentaci rozvojových záměrů týkajících se nemovitého majetku města
v médiích a při propagačních akcích,
h) zajišťuje informativní a poradenskou službu v oblasti nakládání s nemovitým majetkem
města a vede evidenci podáni fyzických a právnických osob na dispozice s majetkem města,
i) zabezpečuje ekonomické využití majetku města, zajišťuje jeho ocenění, navrhuje výši
kupních cen a výši nájmů /• .
, zajišťuje výkon správy Cenové mapy pozemků
města Brna a její aktualizaci.
16
BYDLENÍ
Č L Á N E K 27 - n i S O K N O S T M Ě S T A
f 1 ] Samostatná působnost:
a)
zpracovává koncepci bydleni ve městě, rozbory potřeli bydleni a stavu bytového loudu v
majetku města, včetně majetku svěřeného městským částem, a zajišťuje její realizaci,
b)
vede v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Hrna
a podmínkami zajišťování bytové náhrady (dále jen „pravidly pronájmu bytů") centrální
evidenci obytných domu v majetku města, bytu a jejich nájemců a centrální evidenci
žadatelů o pronájem bytu,
c)
upravuje způsob a podmínky pronajímaní bytů a poskytování bytových náhrad v domech v
majetku města, včetně domů svěřených městským Částem; zabezpečuje v souladu s pravidly
pronájmu bytů pronájem bytů,
d)
upravuje způsob a podmínky budování půdních vestaveb a nástaveb v domech v majetku
města, včetně domů svěřených městským Částem, a v souladu s pravidly města Hrna ' "
zabezpečuje jejich realizací,
í
e)
zabezpečuje v souladu s pravidly pronájmu nebytových prostor pronájem nebytových prostor
a výpovědi z nájmu nebytových prostor v domech, které nejsou svěřeny městským částem.
f)
vyřizuje podání ve věcech nájmu bytů v domech v majetku města, včetně bytů v domech
svěřených městským částem v souladu s plavidly pronájmu bytů,
g)
vypovídá smlouvy o nájmu bytů a zastupuje město Brno v řízeních před soudy týkajícími se
nájmu bytů a nebytových prostor, vzniku, změny a zániku nájemného vztahu k bytům a
nebytovým prostorám, jejich vyklizení a úhrady nájemného za užívání bytů a nebytových
prostor a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor v domech v
majetku města, které nejsou svěřeny městským Částem,
h)
upravuje pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor závazným dokumentem, )
zabezpeč uj e j ej i ch rea I i zac i,
i)
vydává prohlášení o vymezení jednotek v domech v majetku města Brna, nesvěřených
městským Částem, )
S7
53
j)
vykonává práva a povinnosti vlastníka jednotek ve společenství vlastníků jednotek-ve &fsy&ki
«v4éšíftíeívpředpÍ5-a ) v domech nesvěřených městským částem,
5Í>
k)
uzavírá s vlastníky jednotek smlouvy o úpravě práv k pozemkům v domech nesvěřených
městským částem,
1)
zajišťuje přípravu nové bytové výstavby, koordinuje veškeré činnosti související s žádostmi
o státní dotaci na podporu bydlení za město Brno,
m)
uzavírá smlouvy o sdružení zj účelem zaloUní společnosti ) a o výstavbě pro budování
nájemních bytů a technické infrastruktury a vykonává s tím související Činnosti,
n)
uzavírá smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem vybudovaným s pomocí státní
dotace na výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury a provádí závěrečné
ekonomické vyhodnocení akce.
6 1
ČLÁNEK 28 - PŮSOBNOST M Ě S T S K Ý C H ČÁSTÍ
[2] Přenesená působnost:
a) ?©5&£>éHj-í—ve—^eaek—zfefffiékre-—zéséthti—de—jsekej-ítéhe—stavti—plesem—pravé—&béae&
vyplývajícihD-g- Bájmu-byta o nebyfovýgfe-piS5t-c>r—^)
:
b}a
rozhodují spory o výši nájemného mezi dosavadním nájemcem bytu a nebytového
prostoru a vlastníkem navrácené nemovitosti v případech stanovených zvláštním předpisem.
62, 63. 64-,
17
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ČLÁNEK 33
PŮSíOItNOST WftřTTA
] Přenesená působnost:
a) v I. stupni vykonává působnost vodoprávního úřadu, která podle zákona o vodách a zákona
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu přísluší obecním úřadům obci s rozšířenou
působností, ) s výjimkou pravomocí svěřených městským častém na základě Čl í-l odsl 2
písm. b) tohoto Statutu,
b) vykonává působnost speciálního stavebního úřadu 1. stupně u vodních dél. která dle zákona
přísluší obecním úřadům obcí s nešířenou působností, s výjimkou pravomoci svěřených
městským Částem na základě čl M odst 2 písm. c) tohoto Statutu. )
6>
c) řídí, kontroluje a koordinuje činnost účastníků ochrany před povodněmi, zpracovává
Povodňový plán města Brna, )
d) projednává v 1. stupni správního řízeni veškeré přestupky a jiné správní delikty na úseku
vodního hospodářství.
ČLÁNEK 34 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Přenese nápůsobnost:
a) vykonávají působnost vodoprávního úřadu, která podle zákona o vodách přísluší obecním
úřadům, upravují, omezují, popřípadě zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami, )
b) povolují pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání s povrchovými
a podzemními vodami, s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo
nakládáním souvisejí, rozhodují v případech, kdy jím přísluší povolovat vodní díla, též o
ostatních vodohospodářských záležitostech týkajících se tohoto vodního díla. vydávají souhlas
ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích
neovlivňujícím odtokové poměry, vyjadřují se v případech, v nichž jsou příslušné k udělení
povolení nebo souhlasu, • j
c) vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu I. stupně u vodních děl uvedených v písm.
b) tohoto odstavce, )
65
d) řídí, dozírají a koordinují ochranu před povodněmi na svém územním obvodu, zpracovávají
povodňový plán městské Části. )
Z E M Ě D Ě L S T V Í , O C H R A N A ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO EONDli, VETERINÁRNÍ A
ROSTLINOLÉKAŘSKÉ P É Č E
ČLÁNEK 35 - PŮSOBNOST MĚSTA
Přenesená působnost:
a) v I. stupni vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
)
vetgfmémí-^rc^Hnolékařské péče,—ktefá—dle—gák&mi příslnSi obňcním—úřadům obeí
S H ^ Q g š ^ f ^ ^ ^ k ^ ^ & t ^ e ^ v ^ n ý n T obecfHffi-úťaáňs^
BÍ)b)
tni iU-jkh i ťtírínjmi /vev ivdďvá na návrh krajské wt-jri*únv tprá\ \ n-r izet' oK.-,
tyč)
v 1 stupni provádí správní řízení o uložení pokuty nebo povinnosti složit kauci podle
zvláštních předpisů.
70
18
ČLÁNEK Jo
PŮSOBNOST MOSTSKÝCH ČÁSTÍ
Přenesená posobnost:
[2]
a>-v (. <shjpftt vykonávajkstátm s p ávu fut wektt veterinární ti f oslhn^lekaf-rké oeOe. W f á tile
b)-pmvikiejt /aevitk>vánf-/.emětlélskéltn ptnlniktUele, vedou jejich evidenci tt vydávají
o^vědče^ň-tv -tfúpks-u -tkv evidence -/ewédělsk^lto podnikatele a IH>2hodují -w vyřa/eni
e)
nťf^etHWvaj+ v 4;—sttifHÚ spávního ír/etn- ve-^eFé přestupky na úseku zentédélalvi tt
f^hmdék^-^éf**ee-ft s^iv4^H4j4Hé-^'4vfH dWtkty.
a) vykonávají v l slupni státní správu na úseku
veterinární péče, která přísluší obecním úřadům
rosttinolékařské péče, která přidusí obecním ářadtim a obecním úřadům obcí s rozkiřenmt
působnosti, včetně přestupku a správních deliktu ""),
zemědělství podle zákona o zemědělství, krerá přísluší ohecníin úřadům obci s rozšířenou
působnosti, včetně správních deliktu '"),
b) projediién-iiji v l stupni správního řízeni přestupky na úseku zemědělství *),
c) provádějí zemědělské soupisy
1
)
VNITŘNÍ VĚCI
ČLÁNEK 41 - PŮSOBNOST M Ě S T A
[ 1 ] Samostatná působnost:
I) vede agendu žtřát a nálezů vede agendu nalezených movitých věcí ")
Č L Á N E K 42 - PŮSOBNOST M Ě S T S K Ý C H ČÁSTÍ
[2]
Přenesená působnost:
a)
vedou matriční agendu včetně rozliodování ve věcech změny jména a příjmení,
b)
úřad městské části, pověřený vedením matriky, uvedený ve zvláštním právním předpise 154)
vykonává v I. stupni správního řízení agendu zvláštní matriky, 84)
)
c)
úřad městské Části, pověřený vedením matriky, uvedený ve zvláštním právním předpise
vykonává v v I, stupni správního řízení agendu registrovaného partnerství.
1551
l % )
d)
provádějí ověřování opisů listin a pravosti podpisů,
e)
zajišťují organ i zač ně-technické zabezpečení voleb ve spolupráci s městem,
f)
plní úkoly na úseku sčítání lidu, domů a bytů ve spolupráci s městem,
g)
projednávají v í. stupni správního řízení přestupky ve věcech označováni budov, ulic a
veřejného prostranství, ve věcech narušení vzhledu obce, proti pořádku ve státní správě
(vyskytující se na více úsecích státní správy), přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy,
proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, jakož i ostatní přestupky ve státní
správě a územní samosprávě, přestupky ve věcech místního referenda {provádí-li se
referendum v městské Části) a přestupky a správní delikty ve věcech státních symbolů České
republiky a související jiné správní deíikry,
h)
projednávají v 1. stupni správního řízení přestupky na úseku matrikjrnéna a příjmení, 76)
i)
přijímají oznámení o shromážděních nepřesahujících rámec městské Částí; rozhodují o jeho
zákazu a projednávají v I. stupni správního řízení přestupky na tomto úseku, 77)
j)
dozírají na dodržování předpisů o státních symbolech,
k)
vedou agendu související se soudním vystěhováním z bytů, 85)
1)
ukládají v odůvodněných případech předběžná opatření.
19
ni)
rozhoduji v l stupni správního fí/eni vc věci vyplacení jednorázové náhrady ke /mírněni
nčUcrých křivd /působených komunistickým režimem vc snu/ski zvláštního předpisu, K6)
n)
vykonávají funkci o|Utfrovnfka osob, jejichž pobyt není znám, případné / jiného vá/ného
důvodu, je li to třeba k ochraně zájmů těchto osob nebo veřejného zájmu, X7)
o)
úřady městských části, pověřené vedením matrik, vykonávají Činností na úseku občanských
prúka/ii a cestovních dokladů svěřené jun zvláštními předpisy, S I, 82)
p) pfojetfaávají v j . stopni sfHávnfhtt-ťř/títú návrt iy na poskytnuti ochrany prott Ptejmému zásahu
do pokojného stavth&8)
q)p) úřady městských části uvedené ve zvláštním právním předpise 39) vydávají ověřené výstupy
* informačních systémů veřejné správy 31f] a prováděli autorizovanou konverzi dokumentu.
40)
F)I/) projednávají v I. stupni správního řízeni přestupky proti předpisům, kterými se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, vyjma těch přestupků, jichž se
dopustili zaměstnanci statutárního města Brna zařazení do Magistrálu města Brna.
SOCIÁLNÍ PÉČE
ČLÁNEK 55 - PŮSOBNOST MĚSTA
[1]
Samostatná působnost:
e) plní funkci zřizovatele zařízení sociálních služeb celoměstského významu podle zvláštních
předpisů
""
a koordinuje spolupráci s městskými částmi v dané oblasti,
1071
[2] Přenesený působnost:
e) v oblasti péče o rodinu a děti:
-
poskytuje základní a zprostředkovává odborné sociální poradenství, "")
-
zajišťuje pomoc při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb,
-
vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
-
provádí sociální šetření jako východisko pro analýzu a posouzeni životní situace klienta,
-
realizuje činnosti vedoucí ke zlepšení životní situace klienta,
-
spolupracuje s navazujícími orgány a organizacemi při řešení životní situace klienta, )
-
provádí na dožádání šetření různých aspektů životní situace klienta,
-
spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku
nepříznivých životních situací klienta, )
l07
l07
')
1
)
)
in7
l07
)
107
-
vykonává sociálně-právní ochranu dětí v agendě náhradní rodinné péče, ) vede evidenci
těchto děti a evidenci žadatelů o osvojení .-neb© pěstounskou péči a pěstounskou pěj: no
pf-ťchocintni dobu,
-
vykonává funkci opatrovníka a poaičníka dětí v řízení o svěření dítěte do náhradní
rodinné péče a dětí v náhradní rodinné péči v případech, kdy byly ustanoveny soudem,
včetně správy jejich majetku,
)
l04
l05
i \ í" i."_h / tank. i r " v
v 'fiZ&H+h O o v i u / V " / tHféfj
)
-
zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí při zprostředkování náhradní rodinné péče,
-
vyhledává děti,
pěstounské péče
104
)
kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou
pec, tup Jt-hti-t-d ' nebo osvojení, )
l04
20
vyhledává ly/ieké osoby vhodné stát st: osvojiteli, H«MKI pěstoun) nebo pěsftumy na
h \II).HI Í / ' / ' M a zajišťuje podklad) jejich žádosti pro odborné posouzeni krajským
- -
I'M i
I
úřadem,
)
posuzuje žádosti osob vhodných st.it se osvojiteli nebo pěstoun) nebo pěstoun) na
piw tu •d um d< >/•« a r o/hoduje o jejich žádo.ti, pokud nejsou splnéns podmlnk)
zákona, )
—-ro/h<Klujť v ). slupni správního řizent o svěřeni dtléle do péCe budoucích osvojitelů, je h
tííté v pěstounské pé£-MMJ -preelmdnou dobu. v ústavu nebo v zaří/eni pro éétt ^yWujiei
okamziton ptHHoe-zft^Hoduoíí MH«lnnel>t>í» vúle rtHliéii. )
RMhwImVv I .--st H f ^ - f ^ w n H W - ř í z e n i ^*^ěieiú-dHěte>^n péée 4y-Zfeké +>řřeby-, -klem-H+4
*4f em -stát -se-pé^ttwntHnr~je-4t -dn> --z^whodnuti- -smtdu- -v-iístavth-v-wřizetn "pfn--déu
vyZadujíc-í -uki«H^ú«n^pH«HW-Hebo^nés4tHtttN^
dobui^xíolwé^KHye
bý4-d< •t-peée lwkkHiek4>pe>4oun&s^
t,H
I*i \± I • i *i j
lUUlVUV
y
7
uzavírá dohod) o výkonu pěstounské péče u pěstounské péče na přeehxlnou dohu
upravující výkon práv a povinností s osobou pečující a osobou v evidenci.
-
Sleduje naplftoxáni dohod o výkonu pěstounské pécc a dohod o výkonu pěstounské péče na
přechodnou dohu "")
-
vydává v případě neuzavření dohody 0 výkonu pěstounské péče rozhodnutí upravující
výkon práv a povinností osoby pečující a osoby v evidenci, "")
-
podává návrhy na opatření na ochranu dětí,
-
sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, " )
m
)
1
4
vykonává funkci opatrovníka dětí ve vztahu k cizině v agendě náhradní rodinné péče, a to
v rozsahu zákona," )
1
-
poskytuje poradenskou pomoc související s osvojením nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dohu, sleduje vývoj děti v náhradní
rodinné péčí.
-
sleduje ve spolupráci s městskými Částmi nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje
příčiny jejich vzniku a činí opatření k omezování jejich působení, )
-
poskytuje sociálně-právní poradenství,
-
provádí sociální depistáž, )
-
kontroluje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
-
řídí, zabezpečuje a koordinuje odbornou, metodickou a konzultační činnost Systému
včasné intervence ve městě pro agendu sociálně-právní ochrany dětí,
l04
)
l04
i) zabezpečuje kontrolní a konzultační činnost při výkonu funkcí veřejného opatrovnictví u osob
népráwwstu výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce
důchodového pojištění,
ČLÁNEK 56 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
[2] Přenesená působnost:
a) poskytují sociální poradenství,
l 0 7 )
b) v oblasti péče o rodinu a děti:
-
vykonávají sociálně-právní ochranu dětí s výjimkou Činností vykonávaných městem a
>,,/;
-
u/7.-" ttčelti
•déi>,
m
rozhodují v l . stupni správního řízení o výchovných opatřeních a sledují, zda jsou
dodržována opatření, o nichž rozhodly . -' /• > / '')
21
podávují M r t v i l i MHhtu n<i I U K I A M H výchovného opatření * U H itsiK-luv odejmuli dítótť / péěe
rodičů nebo jm^M^oby *hl|iov^.lné z.t výchovu dítěte H tu pnHlIoufreni tkfhy (tvání tohota
výchovného opatření neUv tt.t jeho-/tušení.
) /-c/n C n,i\rh\ >u opatřeni n i itehnmu
mi"")
rozhodují v I. slupni správního řízení o uložení povinnosti rodičům a jiným osahám
<>dp>>\čdným w m hm u dítěte využil odhornou poradenskou pomoc a mil ji,
)
vydávají písemný souhlas s pobytem dítěte, u něhož byla naři/en.i ústavní nebo ochranná
výchova, mimo ústavní zaří/ení.
'
podávají w/ádiení pro ptithíh} určeni zařízeni pro \ ikon ustavní v\\ 'fany. d-> kterého inu
být dítě umístěno, j-.-stlizc s<u/d rozhoduje <> nařfsenl ůstttvrií vývhovy dítěte nvho <>
přemístěni dítěte do jiného zařízeni pro výkon ustavní výchovy,
-
vykonávají íu+iktt -t>f >.*t rovník a -a • jwruenltáa dětí -v případech, ktíy byly • ustanoveny
soiKÍem-,—vyjimkwt - tl^í-v^othiý^f-dH-HáítťHdtH -^yhmwé-péťtf, -vťetHe -sptávy -jeftek
majetky— *- a- veuVm -evídenc-t — děti. -ktetým 4 ^ y - - o s t a t * weny - o p u u w m k e m nebo
poručníkenvn ^ mávají funkci opatrovníka a poruéníka děti s výjimkou agend) náhradní
rodinné peče.
mohou hýt ustanoven} opatrovníkem i v případě zastupování dněte Ve
vztahu k cizině. 1
ww
1114
-
vykonávají -ftH4.c-+ -o^úwu+ka--tfétí—ve--vi4alm -k^4^rté---a--sfn4u|Tfaťttjí-^4^dtffH--^^
r1
-
E
i
JCI i
"wj
J 1»^
p 'J
t«»111
11 trrrrr \s v l i
I
" • i v J V i 11
T T V " , J U I I I \ . T T T T T T TTI
TTriTTtTv t
uv
11
v r u n i LI T ;
T I
r.rJT^"
vykonávají poručenstvi jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje ditén
poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce, ""i',
zajíŠfují neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez přiměřené péče nebo jedí jejích
Uvol. normální vývoj neho jiný důletitý zájem váině ohroien něho narušen, a navrhují
soudu vydání předběžného opatření.
m í í )
-
podávají Jménem dítěte soudu návrh na vydáni přcdhéinélto opatřeni na uh>lení opatření
k ochraně
dítěte před domácím násilím jestliže je dítě vystaveno tělesnému neho
duševnímu násilí ze stran) rodiče neho jiné osobv, která tije s dítětem ve společné
domácnosti.
)
poskytují ve spoluprácí s městem pomoc dětem vyžadujícím zvýšenou pozornost při
překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivu, s cílem umožnit jim
začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního,
-
účastní se trestního a přestupkového řízení vedeného proti mladistvému,
-
zabezpečují výkon sociální kurately pro děti a mládež,
-
provádějí sociální depistáž.
-
sledují dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
-
zprostředkovávají sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
-
zabezpečují poskytování pečovatelské služby rodinám s dětmi, jejíchž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby,
I 0 4 ,
'
m
Gf,)
l04)
1071
c) v oblasti péče o seniory a osoby zdravotně postižené:
-
zastupují osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání
smlouvy o poskytnutí sociální služby,
1071
d) provádějí či dokončují výkon rozhodnutí v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, peněžitých
dávek sociální péče a mimořádných výhod zahájený přede dnem nabytí úplné účinnosti
zvláštního zákona.
'
, 0 6 a
l 0 7 a )
e) rozhodují v I. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového
pojištění v případech stanovených zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
' dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti.
f) projednávají v I. stupni správního řízení přestupky na úseku sociální péče a na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a související správní delikty.
4 3 )
22
g) vykonávají funkcí opatrovníka osob zbavených & ome/enyeh ve ^ptnobtlosfi k pťftvníw
úkonům s_iimczen ni iv/vj/j »v// v případech, kdy bvlv pjitanovgny s_oijdoni.
1
ŽIVNOSTENSKÁ; PODNIKÁNÍ
ČLÁNEK 63 - PŮSOBNOST MĚSTA
Přenesená působnost:
a) vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
tj. činnosti
týkající se živností koncesovaných, živností ohlašovacích vázaných, řemeslných a Živnosti
volné, a souvisejícími právními předpisy,
1 1 1
11
b) plní funkci jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu,
c) provádí živnostenskou kontrolu a ukládá
právního předpisu,
'
sankce za porušení povinností podle zvláštního
1111
d) je provozovatelem živnostenského
předpisem, " ,
rejstříku
v rozsahu stanoveném
zvláštním
právním
4 )
e) projednává v I stupni správního řízení přestupky upravené zvláštními právními předpisy
114, 117) .
'
f) projednává v 1. stupni správního řízení přestupky na úseku podnikání, přestupky na úseku
porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní (irmě, '
g) v y k o n á ^ á — d a - z ^ - H ^ - ^ ^
ochrany
sp^třebite4e-a-5*>uv-ís^
stanovené^^á^tiTw^fHÚvniuH předpisy^ vykonává
dozor a ukládá sankce za porušení povinnosti na úseku ochrany spotřebitele a v
dalších oblastech v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
)
1
6
ČÁST IV. HOSPODAŘENÍ MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
ČLÁNEK 75- HOSPODAŘENÍ S MĚSTSKÝM M A J E T K E M
Městská část je oprávněna nakládat se svěřeným majetkem jménem města v rozsahu vymezeném
tímto Statutem, s níže uvedenými omezeními:
a)
městská část k uzavření nájemní smlouvy (smlouvy o výpůjčce, smlouvy o pachtu) na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou delší než jeden rok a na dobu určitou delši než 15 let, a dále
k uzavření nájemní smlouvy (výpůjčky, pachtu) za účelem realizace budov a přístaveb
budov, tj. nadzemních staveb, které jsou prostorově soustředěny a navenek převážné
uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi musí mít předchozí souhlas Rady
města Brna s podmínkami nájemního vztahu (výpůjčky, pachtu). Rovněž ke změně stavby
dočasné na stavbu trvalou musí mít městská Část předchozí souhlas Rady města Brna. Tento
souhlas je vyžadován taktéž u změny kategorie majetku. Neobdrží-lt městská část do 60 dnů
ode dne doručení žádosti o souhlas zamítavé písemné stanovisko, má se za to. že souhlas byl
udělen. Žádost o souhlas musí vždy obsahovat podmínky stanovené v Či. 2 odst. 3 Pravidel
pro svěřování majetku městským částem, která jsou Přílohou č. 5 Statutu města Brna V
případě, že Rada města Brna vydá zamítavé stanovisko, může městská část požádat
o přezkoumání Zastupitelstvem města Brna, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
zamítavého stanoviska Rady města Brna. Do doby konečného rozhodnuti Zastupitelstva
města Brna se má za to, že souhlas nebyl udělen. Městská část je oprávněna právní úkon,
k němuž byl udělen předchozí souhlas Rady města Brna po nabytí účinnosti obecně závazné
vyhlášky města Brna č. 12/2009, realizovat 24 měsíců od udělení předchozího souhlasu.
Uplynutím této lhůty oprávnění městské části realizovat právní úkon zaniká. O změnu stavby
dočasné na stavbu trvalou musí městská část požádat nejpozději 6 měsíců před uplynutím
stanovené doby trvání stavby.
23
b)
při svěřování majetku měsbkvm čá rtem <i při udělováni předchozího soufilu.su mohou orgány
města určit doplňující podmínkj nakládáni s tímto majetkem.
c)
na pozemcích pronajatých (vypůjčených, f>ro/>in fitowinvi Íi) na dohu do 15 let nesmi byl
umísťována stavba, její/ doba trváni určená stavebním úřadem piesahujc dobu pron.ipun
(výpůjčky, pachtu),
d) městská část je oprávněna se svěřeným majetkem naklad,it po jeho protokolárním převzetí,
e)
městská Část předává Magistrátu města Hrna podklady pro evidenci díspo/ie a hospodařeni
s nemovitým majetkem města (např. uzavřeně .smlouvy ápod ) - ohlašovací povinnost, a to ve
lhůtě do 30 dnů od uzavřeni smlouvy nebo vzniku podkladu potřebného pro předmětnou
evidenci,
O
nemovitý majetek, který městská část nabývá jménem města včetně majetku vybudovaného
vlastní investiční činností, podléliá oznámení Radě města Brna (oznamovací povinnost), a to
bezodkladně; provedením zápisu v katastru nemovitosti je nemovitý majetek svěřen městské
Části; pokud se tento majetek nezapisuje do katastru nemovitostí, je svěřen městské Části
dnem přijetí oznamovací povinnosti Radou města Flrna.
g)
zápisy údajů a návrhy na vklad práv do katastru nemovitosti zajišťuje město,
h) starosta městské části nebo jím pověřené osoby jsou zmocněni k právním úkonům se
svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném tímto Statutem,
i)
městská část zajišťuje zveřejnění záměru dispozic v rozsahu, jí svěřeném podle zvláštního
předpisu, ) pokud neobdrží oznámení, že toto zveřejnění již zajistilo město.
53
ODKAZY
§•4-zák. Č. 94/l963--Sb„ o-fodmě.-v^-zněof po-zdéjšfc-b předpisu odkaz vypuštěn
odkaz--vypuštěn.'' 13 zák č
S9 ¡995 Sb, o statut statistické stitibč, iv zněni pozdějších
předpisů
^...4 .-4.?,..^ák—.g--?^
;
a-nebytovým prosti
gáfeeny (zaken o vlastnictví bytů), ve znfoH-pegdéffiťh předpisů § i 166 a násl zúk č
89 2012 Sb, občanský zákoník
zák. Č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňuji některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
jf 11"5 a nás! zák č fS9 2012 Sb , občanský zákoník
$-£-gáfcr-ěr-4&4964 Sí>.-{-občanaký zákoník,- ve-gňžftf-pegďjptefa přsofosa $ 2"!t> a nas! zák
č 89 2012 Sb. občanský' zákoník
odkaz vypuátén j tS zák č l^X'2*t06Sb o územním pljnwám
a itavahnim řadu (stavební
zákoni ve zněnipnzdějtúrh'přgdpfait
•§-9-zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, ve znění pozdějších předpisů
7
odkaz vypuštěn í 35 odsi 1 pism a' o: • i rdí c 2O0S199OS* v t+esntpcich vc zněn
poSděýiich pitídfHIU
tOSl a *KU:
vo 2"!2
Í.
24
^7)
§ 29 zdk. é.-40/l964 Sb.robéaoíiký /tMuHtík. ve aiiNif fHwdéjftfch předpisů
..
Š'J.20!2 Sh. občanský, zákoník
1
46$ uii
......
í; 29 zák. č. 99/I96J Kb., občansky soudní rad, ve zněni pozdějších předpisů
§ 32 zák. č. 500/2004 Sb.. správní rád, ve znění pozdějších předpisů
88)
103)
ý /tilv^-ě.- 40/1964 Sh^oučtutský vak oni Iv, ve eNeftf-fKMáejftteb/ftatp^ odkaz vypatlán
vyhl. 6, 183/1991 Sb., MPSV 6RTM<H**HW prwádi zákon o r.oťiólnfnt znhe zpoOoní a aftun
ONU o působnosti orgánů-ČR v gtwiéwim ziibe/jwéeni, ve zněm poatejSfoh pietipno odkaz
vypuštěn
105)
$jj 37, 37b), 79, 83
108)
zák. č. W 9 6 3 - S k r - » rodině, ve znění ^ * H ^ ^ l ^ n Y d p i * ů zák t
SřV. občanův zákoník
«S'9
$- 76a zák. ě. 99/1963-^rr-obětHteký ^*HU»
#á4.
ú^»z^}s4ťlv ^>f'etlpisů zák č
20/J Sb„ o znjáš/nťch řízeních soudních
115)
odkaz, vypuštěn; 46 písm hj zák C 166 1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších
předpisu
lig)
122)
odkaz vypuštěn §46 písm. a> zák č i66 1999 Sb.. o veterinární péčí. ve zněni pozdějších
předpisu
odkaz vypužtěný 106 zák ě 2)4 2001 Sb., o vodách, ve zněni pozdějších předpisu. £ 2" zák
č 2'4 2001 SK, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zněni pozdějších předpisu
odkaz vypuňtón} 7'9 zák č 254 200! Sb . o vodách, ve znění pozdějších předpisu
124)
odkaz vypuštěn;' 105 zák č 254 200! Sb . o vodách, ve znění pozdějších předpím
121)
127)
128)
139)
šté«v H odst / písm ai hod i a 5. § 8 odít / písm b) vod l a 5 i 15 a jt i
č 254 2001 Sb.. o vadách, ve zněni pozdějších předpisů
t,,§ 7H zák č 2Í4 206! Sb , o vodách ve zněni pozdějších předpisu
v
odkaz vypužtén f 14 a | I5zák
ě >.M 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fandu ve
znění pozdějších předpisů
140)
odkaz vypuštěn
73 odst. I. 2, a 3 zák č 326 2004 Sb o rostlino/ékařské péči,
vězněni
pozdějších předpisu
143)
odkaz vypužtĎn/ 2e at § 2h. §5b odst 5 písm. a) zák ě 252 199? Sk, o zemědělství \*
zněni pozdějších předpis U
144)
nařízgní vlády č. 299/2001 Sb., o použin-prostředků Státního fondu rozvojo-bydlcní ks kryti
fQk
'"Ve-'"a^&^-^egdéfš4^-př-&dpis4 odkaz
vypuštěn
145
noi-ízsní vlády č. 396/2001 Sb., o použití 'proottedkfr-Státniho fondu rozvoje byt
opravy a modernizaci bytu? v»gnění pozdějžíoh-předpisů odkaz ivpuft n
%
25
P ř í I o li a í . 6
Statutu
městu
Brnu
Kontrolní řád
Článek 2
PRÁVA A POVINNOSTI KONTROLNÍCH PRACOVNÍKU
A KONTROLOVANÝCH SUBJEKTŮ PŘI PROVÁDĚNI KONTROLY
Kontrolní pracovníci jsou při provádění koniroly oprávněni:
a) vstupovat do objektů, zařízení, nu pozemky a do jiných prostor kontrolovaných subjektu,
pokud to souvisí s předmětem kontroly, tyto úkony Činit po-uV>htHÍě-se irta^utáwún-zástupce+í)
kontrolovaného subjektUv-nebt>4ío+-ptwéřtfO>>uosobou p< > d<*h kIč se statutárním orgánem nebe
oprávněným zástupcem kontrolovaného subjektu.
26
7/:;' : '
i•
P ř í Io h a
Statutu
c. 2
in ě s t a B i u a
Vzájemný výkon přenesené působnosti a výkon sociálních služeb
Část I - Městské části vykonávající některé činností v přenesené působnosti pro jiné
městské časti
Část í I - Městské ěástt vykonávající terénní a ambulantní sociální služby (pečovatelská služba,
denní stacionáře, centra denních služeb) a pobytovou sociální síuihu fmlk^ačovad
služby)
D U B E N 2014
Strana 1 (celkem 17)
( ást I
Městské časti vykonávající některé činnosti v přenesené působnosti pro jiné
městské části
Městská Část IŽrno-sIřcd vykonává státní správu pro:
Městskou část Brno í*<>lititižcc na úseku
íj 15 odst. 2 písni, d) /ak. é 239/2000 Sb., o Integrovaném
/áchranncm systému.
1. Civilní ochran)
2. Vnitřních věcímatriky
-
zák. Č. 301/2000 Sb„ o matrikách, jménu a pfijniení a u /niěnc
některých souvisejících zákonu, ve zněni po/dějších předpisů,
vyhláška M V ČR č 207/2001 Sh . kterou
č. 301/2000 Sh.. vc zněni pozdějSícb předpisu.
sc provádí
zákon
Městskou Část Brno-Stary Lískovec na úseku
1. Civilní ochrany
-
§ 15 odst. 2 písni, d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném
záchranném systému.
2. Vnitřních věcímatriky
-
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonu., vc zněni pozdějších předpisu,
-
vyhláška M V Čít č 207/2001 S b . kterou sc provádí
č_ 301/2000 Sb... ve znění pozdějších předpisů.
zákon
Městskou část Brno-Nový Lískovec na úseku:
1. Civilní ochrany
-
§ 15 odst. 2 pístn. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném
záchranném systému.
2. Vnitřních věcímatriky
-
zák. Č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonu, ve zněm' pozdějších předpisů,
-
vyhláška M V ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
Č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Městskou Část Brno-Bosonohy na úseku:
1. Vnitřních věcímatriky
-
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů,
-
vyhláška M V ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí
č. 301/2000 Sb,, ve znění pozdějších předpisů.
zákon
Městskou část Brno-Kohoutovice na úseku:
3. Vnitřních věcímatriky
-
zák. č. 301/2000 Sb.., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-
vyhláška M V ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí
Č. 301/2000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů.
zákon
D U B E N 2014
Strana 2 {celkem 17)
Městská část Brno-Žnoovřesky vykonává státní správu pro:
Městskou část. Brno-Komín n.i úsekn;
1. Vnitřních věcímatriky
zák č 501/2000 Sb., o matrikách, (měnu a příjmení a p změně
některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů,
-
vyhláška M V Č R c. 207/2001 Sir, kterou *e provádí
č 101/2000 Sb.. ve zněni pozdějších předpisů.
zákon
Městskou Část Brno-Jundrov na úseku:
1. Vnitřních věcímatriky
-
zák Č. 301/2000SK, o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisu.
-
vyhláška M V Č R C. 207/2001 S b . kterou se provádí
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu
zákon
Městská část Brno-Královo Pole vykonává státní správu pro:
Městskou část Brno-Medlánky na úseku;
1. Vnitřních věcímatriky
-
zák. Č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-
vyhláška M V ČR č. 207/2001 S b . kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Městskou část Bmo-Útechov na úseku:
1, Bydlení
-
zák. Č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve zněni
pozdějších předpisů,
zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých
křivd, ve zněni pozdějších předpisů.
majetkových
zák. č. 40/1964 Sb-, občanský sákonik. ve znění pozdějších
předpisů,
zák. Č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů
řeholních řádů a
kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Lesního hospodářství.
a
myslivostí
a
§ 5 3 odst. 1-3 zák. č. 289/1995
pozdějších předpisů,
Sb., o
lesích,
ve znění
rybářství
.
§ 6 3 odst. I, 2, 3 a 1 1-4 zák. Č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
zněni pozdějších předpisů,
-
ftSodtl
* y 20 oJsf 2a$30od<! I-S:á!<
ryhiiHfvi ví! zněni pozdějších
předpisu
-
§ 3 5 odst.l písm. c), f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
č. 99 2004 Sb , o
D U B E N 2014
Strana 3 (celkem 17)
3. Sociální péče
s<,. 10 l /, LOttttat 5Í
SnVP-JV.
H (I, §5 Ifctť W. fr4*b.
51.52.
54-Í7, tj
$ 62 z.ik č . íšu/IOTí M> , o soLiálnc-právní
nehraně děti ve zněni pozdějších předpisů,
§
17 odst
la, | 91, odst. 6, zak ř
MiX.MiMo Sli o sociálních
službách, ve lnění pozdějších předpisů,
$•
•§$ 193 1°3 galu i . 9W1963 Sb. ohěmu.ký ciiuuui řád. * e m i n i
poadajSujh píedpÍMj> 4ň3 zak č H9 2(>l 2 Sb , nhěiuisk) zákoník.
t
4. Civilní ochrany
§ 1 5 odst 2 pism. d) zák. č. 239/2000 S b .
záchranném systému.
5. Zdravotnictví
§ 22 odst 4 a g 2-1 zákona č. 379/2005 Sb..o ochraně před
alkoholiiíiicm a jinými losikomanieuii. ve znění pozdějších
předpisů.
o Integrovaném
§§ 29. 30 zák č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněni pozdějších
předpisů
zák. č\ 301/2000Sb., o matrikách, jménu ;i příjmení a o změně
některých souvisejících
zákonů, ve zněni pozdějších předpisu.
6. Vnitřních věcímatriky
vyhláška M V ČR C. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon ě.
301/2000 Sb.. ve znění pozdějších předpisů.
zák. č 183/2006 S b , o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zák č IV1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. § 15
odst I pírsrn. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7. Stavebního úřadu
8. Dopravy a silničního
hospodářství
fr4fl5-3wkr-ór-354/3QQ4 Sb.,-e-*edáeh; ve znCni-pegdéffich předpisů?
vť^é-^ffiňsri--spe^á4iRtíW-stavebního úřadu potUe-usk-^-4-5-odst-. 4pfeffi:^)-^á^4."^3/-29 Oé--S45^ •*> územním plánování a stavebním
řadaĚ5řa*&bm-gák-*>r>), ve zněst-poadejších•předpisů.
jř b odst l pism a) bod 1 o 5, § H odst í pí tm bi bod / a 3, i
15. § I" odst I pism ch § ?H a § W3 zák ť 254 2001 Sb , o
vodách ve znění pozdějších
předpisu,
9. Vodního hospodářství
1
i
§ 15 zák č ÍS3 2006 Sb, o územním plánováni
řádu (stavební zákona), \e zněni pozdějších
o stavebním
předpisu
Městskou Část Brno-Jehnice na useku:
1. Bydlení
-
zák. č. 87/1991 Sb.. o mimosoudních rehabilitacích, ve znění
pozdějších předpisů,
zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových
křivd, ve znění pozdějších předpisů,
§--5--gáfe7-é.---4-S/-Í-9^
předpisů,
pozdě-jšieh
zák. Č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů
řeholních řádů a
kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Sociální péče
-
§§ 10-17, § 19 odot 5, §§ 392^30, §§ 31-34, §§
>37, § 43b; §§
51,52, §§ 54-57, § 59, § 62 zák č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
D U B E N 2014
Strana 4 (celkem 17)
ochraně děli, ve zněni pozdějších předpisu.
| 37 od.l
la. § 91, od.si
(,. zak
Č, IOS 2()Oo Sb o sociálních
služ.lúi h, ve znění pozdějších předpisů,
§ Tou, Sil 49*491 yák. ě MWt w. i S K . nb&msky *Htdttí řád. ve-vnění
pozdějších pftťdpisá? 465 zák č
3. Civilní ochrany
§ 1:5 odst
2 písni, d) zák. ě.
20t2 Sb . občanův takotuk
2 W.'2nni) Sb..
o Integrovaném
záchranném systému
4. Vnitřních věcí:
a) projednávání přestupků v I. stupni správního řízeni:
zák. Č. 200/1900 Sb.. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem:
§ 2 nařízení vlády č. 165/1997 Sb.. o vyplacení jednorázové
náhrady
ke
zmírnění
některých
křivd
způsobených
kon i unistickým režimem,
c) matriky:
zák. Č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a v změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška M V ČR c. 207/2001 Sb., kterou
č. 30I/2O0O Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Životního prostředí
se
provádí
zákon
§ 80 zák c. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
| 23 odst. I písm. a), § 2 5 odst. I písm. d), § 30 odst. I písrn a)
zákona c„ 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 46 odst. 2 zákona č.
200/1990 Sb.. 0 přestupcích, ve znění pozdějších předpisu,
§ 8, § 63, § 87 odst, I písm. g), odst. 2 písm. e). odst. 3 písm. d), e)
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů,
§ 24 odst. 3, § 24a zák. č. 246/1992 Sb., na
týrání, ve znění pozdějších předpisů,
ochranu zvířat proti
§ 45 zák. c. 200/1990 0 přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zemědělství, ochrany
zemědělského půdního
fondu, veterinární a
rostlinolékařské péče
§ 42 odst. 1 písm. b),
§ 46 písm. a)
zák. č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů,
§ 70 odst 2, § 73 odst. 1,
1-3 zák. č. 326/2004 Sb., o
rostlinoíékařsképéči, věznění pozdějších předpisů,
§ 3 5 odst. 1 písm. a)-e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů,
§ 2 e , § 2 f o d s L 2, § 2 g v2, - i2h zák. č. 252/1997 Sb., vo znčni zák
Sb., o zemědělství, ve zněm' pozdějších předpisů,
1
§ 13 zák. Č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů.
7. Lesního hospodářství,
myslivosti a rybářství
I 53 odst. 1-3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích,
předpisů,
§ 6 3 odst. 1, 2, 3 & 4 1-4 zák. č.
znění pozdějších předpisů,
ve
znění pozdějších
449/200! Sb., o myslivosti, ve
• (3 ••../.' • § 20 odst. 2
• >"••<•
rybářství, ve znění pozdějších předpisů,
M zák. c. 99/2004 Sb., o
D U B E N 2014
Strana 5 (celkem 17)
§ íš od .1 I písitl t ), f) / il- Í 2lKI I S l i
, (i přestup; k h. vc zilOi
po/děj 'iicli předpisů.
8. Dopravy u silničního
hospodářství
-
zák č I í/1997 Sh .. v po/emnich komunikacích, vc zním pozdějších
předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úfadu dle usl $ l
odst I pism t j zúk C ISV2OO0 Sh., o ú/emním plánováni a
stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů
s
9. Stavebního úřadu
zák. č. 183/2006 S b . o uzemním plánováni a stavebním řádu
(stavební zákon), vc znění pozdějších pfedptsA.
10. Zdravotnictví
§ 22 odst 4 a § 24 zákona č 379/2005 Sb.. o ochraně před
alkoholismem a jinými toxffcontaníemí, ve znění pozdějších předpisu,
§§ 29, 30 zák. č 200/1990 Sb., o přestupcích, vc znění pozdějších
předpisů.
11. Vodního hospodářství
§40S--gŽfer Č,- 254/201)4 -Mfc^**-vodáť4fr-ve- ^^i^>adě}sk4*-pfe4pisů
vč ^>tó-4wm«íí-spe«á4í^
1
{stavebm-?ákon>.-Vť ynéní pozdějších předpisu.
§ 8 od\t i písni i/i bod i a 5. * H odst I pistu b) bod / a 5. ft
13, § l odst i pism ch ,# "b o ; 105 zak. č 254 2001 Sh o
vodách, i v zněni pnzdéjsíeli
předpisu.
r
-í i 5 zák c IHS IWVi Sb . a územním plánováni a stavebním
řádu (slin ebni zákathii \ t znění pozdějších
předpisu
Městskou část Brno-Ivanovice na úseku:
1. Vnitřních věcímatriky
zák Č. 301/2000 S b , o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška M V ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Městská část Bmo-sever vykonává státní správo pro:
Městskou část Bmo-Maíoměřice a Obrany na úseku:
1. Vnitřních věcí:
a) projednávání přestupků v I, stupni správního řízení:
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) matriky:
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
vyhláška M V ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Bydlení
zák. č, 87/1991 Sb., o mimosoudních
pozdějších předpisů,
rehabilitacích, ve znění
zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků
některých
majetkových
D U B E M 2014
Strana 6 (celkem 17)
křivil, ve /učni po/déjšich předpisu,
^ .5
VŮK-HJ,
AWWifi Sh . ol*." misky rókoofh, v e z u e n i poftfejsiťh
předpisu,
z.ik ú 298/19°!) S b , (i úpravě nčfclerých majetkových vztahů
řehtáních řádíi a
kongregaci ¿1 arcibiskupství olomouckého, vc
zuční pozdějších předpisů.
3.Civilní ochran}
-
§ 1 5 pdsť 2 písm d) zák C 239/20tM) Sb.,
záchranném systému.
u Integrovaném
Městská část Brno-ŽkU-nice vykonává státní správu pro:
Městskou část Brno Slatina tia úseku:
I. Vnitřních věcímatriky
-
zák ě. 301/2000 Sb.,o matrikách, jíněnu a příjmení a o změně
některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisu.
-
vyhláška M V ČR č. 207/2001 Sb, kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Městskou část Brno-Cernovice na úseku.
1. Vnitřních věcímatriky
-
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících
zákonů, ve zněni pozdějších předpisů,
-
vyhláSka MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 301 /2000 Sb-, ve znění pozdějších předpisů.
Městskou Část Brno-jih na úseku:
1. Vnitřních věcímatriky
-
zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o zrněné
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-
vyhláška M V ČR ě, 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
Č. 301 /2000 Sb.. ve znění pozdějších předpisů.
T
Městská Čásj Brnojih vykonává státní správu pro:
Městskou část Brno-Chrlice na úseku:
1. Zemědělství, ochrany
zemědělského půdního
fondu, veterinární a
rostl inolékařské péče
-
§ 35 odst. I písm. a)-e) zák. č. 200^1990 Sb., o přestupcích, ve zněni
pozdějších předpisů.
2. Lesního hospodářství.
myslivosti a rybářství
-
SSSodtt
předpisů
-
3. Vnitřních věcí
DUBEN 2014
-
1-3 zák c 289 ¡995 Sb . o lesích
ve
znčtiíp*t:dejikh
,» 63 odst i-i zák č
44-t 2"''! $b
o m\ divoši
w
s*téni pozděišiL h předpisu
3" odn M ''-'i č 99 y>>U Sb c h bá^dvr W zn^r
pozdeyšfJr^Cifymu
§ 35 odst. ! písm. c) a f) zák, č 200/1990 Sb,, o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
1
§§ 21, 42. 42c, 46, 47, 47b, 48, 49, 50 zák. č. 200/1990 Sb.,
Strana 7 (celkem 17)
ip přestupcích, ve zněni pozdě)Meh předpisu
4. Kultury
í 1 zák č. 200/ |9*HI Sb., o přestupcích, ve zitóul p< iztlcj íítíli
předpisu.
5. Zdravotnictví
*
íj§ 2 ), 29a zákon.) C. 2U0/I VíO S b , o přestupcích, vc znění pozdějších
předpisu
6. Sociální péče
-
§ 30 zákona C 200/1 990 Sb . o přestupcích, ve znění pozdejšich
předpisů.
7. Školství
L
§ 31 zákona Č, 200/1 990 si>, u přestupcích, ve zněni poatějSich
předpisů.
Městskou část Brno-Tuřany na úseku:
1. Zemědělství, ochran)
zemědělského půdního
fondu, veterinární a
rostlinolékařské péče
§ 35 odst. I písm. a)
pozdějších předpisů.
2. Lesního hospodářství,
myslivosti a rybářství
§53odst
1-3 zák č 2S9-'1995 Sb., o IcsUh. ve wténí pozdějiich
předpisů,
i 63 odst. 1-4 zák č
449 2001 Sb.. o myslivosti ve
zněni pozdějších
předpisu
ij 30 odst
pozdějších
e) zák. č. 200/1990 Sb.. o přestupcích, ve zněni
l-S zák C
00 2004 Sb., o rybářství,
vc zněm
předpisu
§ 35 odst. I písm. c) a 0 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Vnitřních věcí
§| 21, 42, 42c, 46. 47, 47b, 48, 49, 50 zák. c. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Kultury
§ 32 zák. č. 200/1990 S b , o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
5. Zdravotnictví
|| 29, 29a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
6. Sociální péče
§ 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
7. Školství
§ 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Městskou Část Brno-Slatina na úseku:
1. Zemědělství, ochrany
zemědělského půdního
fondu, veterinární a
rostli no lékařské péče
§ 35 odst. 1 písni, a ) - e) zák. Č, 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Lesního hospodářství,
myslivosti a rybářství
í 53 odst 1-3 Zitk C 2S9-1995 Sb . o lesích ve zněni
pozdéfši-.lpředpisu.
"i 63 odst 1-4 zák i
449 200/ Sb. o m\ di\om
\.
znétn pozilějšií
hphdpi-.it
,' i" ódu
/• zák č
99 20i)4 Sb (i n hj.->/\ í w z*féni
v
P»:dc u-hp;-cdr>^
h
§ 35 odst. I písm. c) a f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
D U B E N 2014
Sirana 8 (celkem ¡7)
3. Vnitrních věci
21, 42; 42c. 4<>. 17. 47h. 4X. 49, So •,,[, ř 200/1 W9() S!> ,
o přestupcích, ve zněni pozdějších předpisů
4. Kultury
¡5 3? zák č. 300/f 990 sh , o přestupcích, ve zněni pozdějších
předpisů
5. Zdravotnictví
§{{ 29, 29a /.ikona t £00/1490 Sh . o přcstupuch. ve zněni pozdějších
předpisů.
6. Sociální péče
íj 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
7. Š k o l s t v í
§ 31 zákona č.200/1990 Sh., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Mfetská
čivsi B i n i v - b - B y . - i - v y k o n á tú s t á t n í s p r á v u p r o :
M ě s t s k o u Část B r n o - Ž e b ě t i n na ú s e k u .
1. Dopravy a silničního
hospodářství
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. § 15
odst. 1 písni, c) zák. Č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisu
2. Vodního hospodářství
§ 105 zák. č. 251/2001 Sb„ o vodách, ve znění pozdéjžích pfcdpisů
píšu*-.- é) -žá4^-ť^44£3/3O0é- ^>^ o-ú z^^m^f4áfHwáfB--a stavebftfm-řádu
fs4av^?bťH~zékť>^^^^^
př-tfdptsů
jf Xodst. I pínn a> bod i a 5. § H odst i písni, b) bod i a 5. <
($, S 1 odst l phtn c). j( ~S a § 105 zák č 254 200! Sb . v
vodách, ve začni pozdějších
předpisu.
r
:
7
•í 15 zák č
1*3 20<)6 Sb„ o územním plánování
řádu (stavebnízákonu',
3. Zemědělství, ochrany
zemědělského pfidníh
fondu, veterinární a
rostímoíěkařské péče
ic znění pozdějších
o stavebním
předpisu.
§ 42 odst. 1 přsm, b),
H6písm.a)
zák. č. 166/1999 Sb., o
veterinární péci. ve znění pozdějších předpisů,
§ 70 odst. 2, § 73 odst i , 2, 3 1-3 zák. č. 326/2004 Sb., o
rosfJmoféksřské péčš. ve znění pozdějších předpisů,
§ 3 5 odst ! písni. a)-e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
znění pozdějších předpisů,
ve
§ 2 e § 2 f o d s t 2, § 2 g § 2e - §2h zák. č. 252/1997 Sb., vc znčnf zák.
ě7-S5/^0-4-S%^ o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
?
§ 1 3 zák. č. 89/S995 Sb., o státní statistické službě, ve zněni
pozdějších předpisů.
myslivosti a rybářství
§ 53 odst. 1-3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích,
předpisů,
§ 6 3 odst. 1, 2, 3 Q-41-4
zněn; pozdějších předpisů,
zák. č.
ve
znění pozdějších
449/2001 Sb., o myslivosti, ve
; 13 ,Ja Š §. 20 odst 2 a ; 30 adiL í-H zák. č. 99/2004 Sb., o
rybářství, ve zněni pozdějších předpisů,
§ 35 odst. 1 písm. c), f) zák. Č, 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
i. Vnitřních věcí:
D U B E N 2014
Strana 9 (celkem 17)
a) projednáváni přestupku \ I stupni správního řízeni.
zák. Č 200 1990Sb.. o přestupcích ve/néui pozdějiieh předpisů.
b) matriky:
zák c ÍOI/2O0O S b , o matrikách, jménu ¡1 příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve ziiěnl po/déjSíeli předpisů,
-
vyhláška M V C'H č. 207/200] Sb.. kterou
Č. 30172000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
se provMi
§ 15 odst 2 písni, d> zák. é. 2 . V O M ) Sb..
záchranném systému.
6. Civilní ochrany
-
7, Zdravotnictví
zákon
o Integrovaném
tjij 29, 36 zák. č. 200/1990 Sb., 0 přestupcích, ve znění pozdějších
předpisu.
Městskou část Brno-Kníniékv na úseku:
. Dopravy a silničního
hospodářství
zák. č 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů včetně Činnosti speciálního stavebního úřadu dle USt. § 15
odst. I písni, c) zák. ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Vodního hospodářství
£ 405-Hřák7^r^54/24*04-4^^^
vé<rfotMtfWH^i-^ee4áh^^
-pouUe-usfr~f~k5 odst.- 4
p45u^-Hií)-zák:--ť---4S3/24K^^
t^išvzhm^ákmih-w-^ě^m-po^dě}šk4v^řtfd}>is ů
•§ S odst I pism. en bod I a 5, § & odst l písni b) hod I a $, § 15,
| r od.a I pism cl. | H a 5) ¡05 zak é 254 200} Sb . o
vodách Vv znění pozdější ch
předpisu,
í 15 zák ť í&j 2006 Sb . o územním plánovaní a skivabttfnt nulu
/stavební zákonar
\e znění/•ozdě/ších
předpisu.
3. Zemědělství, ochrany
zemědělského půdního
fondu, veterinární a
rostlinoSékařské péče:
fe^H-hMéémí—odstraněmo) ukládání pokut podia zvláštních přodpfoů,
— d ) vydávání-oavčdčQm samosžatnč hospodařícím rolníkům,
§ 42 odst. 1 písm. b), § 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární
péčí, ve z n ě n í pozdějších předpisů,
-
§ 70 odst 2, § 73 odst. 1, 2, 31-5 zák. č. 326/2004 Sb., o
rostl i no lékařské péči, ve znění pozdějších předpisů,
§ 35 odst. 1 písm. a)-e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, věznění
pozdějších předpisů,
-
fr3e. § 2 f odsi. 2, § 2g ?2,- - > > z á k . č. 252/1997 Sb., v® znění zák. č.
Sé/2-QQ4-£feT; o zemědělství, ve znění p ozdějších předpisů,
§ 13 zák. č. 89/1995 S b . , o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Lesního hospodářství.,
D U B E N 2014
Strana "10 (celkem 17)
myslivosti a rybářství;
a) výkon státní sptévy-na-wsefctMwyM+votith kiei-v potil* zák«*ta přfoluňi otvHWs
—b)pfejedflévéflí^řeefapfe&-»a ú^eku
lesního ln>s|MHlářs*vk4Hysiivtvsti a rybářství.
§53otlsl l - 3 / á k . i
předpisů,
289/1495 Sb., olesíeh,
zněni
-
§ 6 3 odst 4 2 - * - H Al-4
znění pozdějších předpisů,
-
§ /ň Í H / V / A. § 20 odst. 2 t/ i ' 30 odst i -S zák ě
rybářství, vě znění pozdějších předpisu.
-
§ 35 odst I písm. c). 0
pozdějších předpisu
7
r
zák C.
vc
pozdějšich
4I9'200I Sb.. o myslivosti, ve
99/2004 S b , o
zák. ě. 200/1990 Sb . o přestupcích, ve zněni
5. Vnitřních věcí:
a) projednávání přestupku v I. stupni správního řízení:
zák. č. 200/1990 S b , o přestupcích, ve zněni pozdějších předpisů,
b) vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem:
§ 2 nařízení
vlády ě. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové
náhrady ke zmírněni některých křivd způsobených komunistickým
režimem,
c) matriky:
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
6. Školství
-
vyhláška M V ČR ě. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon ě. 301/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
-
§ 31 zákona ě. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
7. Majetku:
a) majetkoprávní záležitosti vyplývající z přenesené působnosti a svěřené Statutem města Brna,
zák. ě. 87/1991 Sb., o
mimosoudních
rehabilitacích, ve
znění
pozdějších předpisů.
ent
zák.
č. S7/S993 Sb.,, o mimosoudních
píedplsů,
rehabilitacích,
ve znění
pozá&j&ch
zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků
křivd, ve znění pozdějších předpisů,
některých
majetkových
• f - ý - g é f c •gr-4'^k9^-^b^7-^b^^aký^-z-á4^ĚHH k,- ve znění pozdějšími
:
zák. Č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních
řádů a
kongregací a
arcibiskupství olomouckého, ve znění
pozdějších předpisů.
9. Životního prostředí
§ 80 zák. č. 185/2001 Sb., c odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 23 odst 1 písm. a), § 25 odst. I písm. d), § 30 odst. 1 písm. a) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 4 6 odst. 2 zákona ě. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve zněni pozdějších předpisů,
§ 8, § 63, § 87 odst. I písm. g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. d), e)
zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění
D U B E N 2014
Strana 11 (celkem 17)
pozdějších předpisů.
-
$24 odsi ( §
Aik C Wft/l992Sb., na
týrání, ve zněni pozdcj Uch předpisů,
Oclliunu ZVihlI
pruh
§ 45 zák. č 200/1990 o přestupcích, ve /učni pozdějších předpisů
10. Civilní ochrany
§ 15 odst 2 pisni dj zák č. 239/2000 S K .
záchranném systému.
11. Zdravotnictví
§ 22 odsi I a tj 24 zákona č. 379/20(15 Sh., o nelítané před
alkoholismem a jinými tovíkontuníemt, ve /nimi pozdějších předpisů.
-
o Integrovaném
§§ 29, 30 zák. i 200/1990 Sh., o přestupcích, ve zněni pozdějších
předpisů.
Městská část Brno-Ref koviťť a Mokrá Hora vykonává státní správu pro:
Městskou část Brno-OřeŠín na úseku:
I. Zemědělství, ochrany
zemědělského půdního
fondu, veterinární a
rostlinolékařské péce
íj 42 odst. I písni, b), § 46 písm. a) zák č. 166/1999 Sh., o veterinární
péci, ve znění pozdějších předpisů,
§ 70 od.it 2 § 71 odst. ), 2, 3/-3 zák č 126/2004 S h , o
rostlinolékařské péci, ve zněni pozdějších předpisů,
§ 35 odst. I písni. a)-e) zák é. 200/1990 S b , o přestupcích, vě zněni
pozdějších předpisů.
§ 3c\ § 2f odst. 2 : 2, § 2g zák. é. 252/1997 Sh., ve znění zák.4.
&5&004 Sb-.; o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
§ 13 zák. c. 89/1995 S b , o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů.
2. Lesního hospodářství,
myslivosti a rybářsfví
§ 53 otíst. 1-3 zák. é. 289/1995 Sb., o lesích,
předpisů,
§ 6 3 odst. 4 3 4 - a 4 / - /
znění pozdějších předpisů,
r
T
zák. č.
ve
znění pozdéjšíeíi
449/2001 Sb., o myslivosti, ve
Í ti odsi H § 20 odst. 2 a $ SO odít
rybářství,, ve znění pozdějších předpisů,
h8 zák. č. 99/2004 Sb., o
§ 35 odst. I písm. c). I) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
píízdějskh předpisů.
3. Požární ochrany
§ 2 9 odst. 3 písm. a), b) zák. c. 133/1935 Sb., o požární ochraně
v úplném znění.
4. Civilní ochrany
§ 15 odst 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb.,
/ .' --; :rér systému.
o Integrovaném
:
5. Přestupků
zák. ě. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vnitřních věcí:
a) vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem:
§ 2 nařízeni vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové
náhrady
ke
zmírnění
některých
křivd
způsobených
komunistickým režimem,
b) matriky:
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
D U B E N 2014
Strana 12 (celkem 17}
7. Sociální
-
vyhláška M V ( li č 2O7/200I Nh . kterou se nrovádi zákon C ttM/2000
S K , ve zněni po/dojšich předpisů
-
§| io-l 7, § W odsi-5-. §§ 292#-30. jf§ Í l - K §| S62Í-37, * 42b.
51.52, g$ 54-57, § 59, § 62 /ák. C J59/I999 S k . o sociálné-právni
ochraně děti. vc znění pozdějších předpisu,
§ 37 odsl. la, § 9 1 . odsl. 6, zák. ě. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů,
-
| 76a, §jř 192 193 zák. & 99/1963 Sb., oběunaliý floudní řad, ve aiční
peadéj&fehpfadpisů 4ú5 zákč. SO 2012 Sh., ohčun.skx zákoník..
-
§ 22 odst. 4 a § 24 zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před
alkoholismem a jinými toxikomanienů, ve znění pozdějších předpisů.
-
§§ 29, 30 zák. ě. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
9. Školství
-
§ 31 zákona č. 200/1990 Sh., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
10. Dopravy a silnic.
hospodářství
-
zák. ě. 13/1997 S b . o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů včetně činností speciálního stavebního úřadu dle ust. § 15
odst. I písm. c) zák. ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11. Životního prostředí
-
§ 80 zák- c. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
8. Zdravotnictví
§ 23 odst. ( písm. a), § 25 odst. I písm. d), § 30 odst. I písm. a; zákona
č. 201/2012 Sb., 0 ochraně ovzduší, § 46 odst. 2 zákona ě. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 8 , § 63, § 87 odst. I písm. g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. d) e)
zák. č\ 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějlích předpisů,
r
§ 2 4 odst. 3, § 24a zák. ě. 246/1992 Sb., na
týrání., ve zněm pozdějších předpisů,
ochranu zvířat proti
§ 45 zák. č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městskou část Bmo-Ivanovice m v&vkw.
1, Bydkioí
zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních
pozdějších předpisů,
rehabilitacích,
zák. č. 403/Í990 Sb., o zmírnění následků
křivd, ve znění pozdějších předpisů,
některých
'§
ve znění
majetkových
sáh -4^MfWH Sb., eběamký zákoník, v s zn&ro i.pgaÉjffiÉfo
píedpslí,
zák. L 29S/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů
řeholních řádů a
kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve
zněm pozdějších předpisů.
§ 4 2 odot. 1 písm. b), § 46písm. :aj zák \VfáĚň&&Sb,^
veteHnarní
- zemědliskéhp půdního
—wŠ\&o$080&W péče
§ 70, § 73 odst. 1, 2, 3 zák. č. 32673004 Sb., o rostlinolékafská péči,
% ^ t ó ; $ ^ d ^ l l c h přM^isů,
| B5 ofl& t - p j m n t ^
pozdějších přsdpisů,
ve zněni
D U B E N 2014
Strana 13 (celkem 17)
•>
^ 21 odsi. 2. .s áti zák é. I i2-1007 S k . ve ťttdfti zák c 85/2004
M>,-u zemědělství, ve zněni pthídéfíítfh ptvdpt-iů,
$ I? aňk.
pfetípis+h
3. Lesního hospodářst v í.
—mysl i ves4nr rybářství
jtWfWS- S k . o-sútni-shifistické službě, veynčni fwilé|-.iťti
H M & tnlwt h -2, 3 a 4 /ák. tv 44W2004-&bs, o myslivosti, v*
ZHťt lř-fWtkíj4t CÍ> f>ítf <4ťHMt-,
jfr -gO-^Sfr.—3- ?lák : ť-T-~99^jO04 SO , O- *y ÍMf^Vh,—Vtf -?fttí+H -^H^ItfJStťtí
,jj> • l l l l ^ l l
r*»zdéjšiťb přtf^ipifrH-.
42. Sociální pece
§§ 10-17, $-49 odst. 5, íjí} Ž92S-3G, Si 31-34. §§ 0635-37, $-424>,
51,52. §§ 54-57, § 59, § 62 zák. ě. 359/1999 Sb., o sociálně-pravní
ochraně dětí. ve znění pozdějších předpisů,
§ 37 odst l a . § 9l.odst. 6, Zák. C. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů,
§ 76a, §§ 192 193 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
§•3. Civilní ochrany
§ 15 odsl. 2 písrn. d) zák. c. 239/2000 Sb..
záchranném systému.
o Integrovaném
r-T". - .
-^•43^>á^.-4-pÍM^-a-K-H? 3-§-edsM--pf.smv d •),; -§-30-edst: 4 p4sm-_--a-> s á k w m
č. .301/2012 Sb., o ochranO os^Uuňí, § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990
Sb.;- o-přesfeipe^Vw^iě+u' •poalěj^cb-pfedpisů;
. ^ - g - ^ - ^ - ^ g - T - ^ f e ^ ^ ^ s f i i . g), ^>dslr4^sfflr^--edst. 3 písni. d),-»)
xá4b—ěr44-4/4992--Sbr —o-—t*cbťafw— f £mi4 ^--&Ay&$fc^ —ve •-•Wféiií
i
5:31 odst'-l,; ! t l f a a a k . Č;%46yt9Mfb,,--%Q
^éi^,-v^-gaěfH-pežéějŠ4ek
ochrana gvléat pmN
^ ....£„42 /4SžQg^i&^
-ve- z*
i
t
y-24
§ 22 odst. 4 a § 24 zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před
alkoholismem a jinými toxikornaniemi, ve znění pozdějších předpisů,
§§ 29, 30 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
D U B E N 2014
Strana 14 (celkem 17)
M ě s t s k á část ISmo-I J.seň vykonává státní správu p r o :
Městskou část Brno Vinohrady na úseku;
1, Vnitřních věcímatriky
zák. C.JM)I/2tKK) Sb., o matrikách, jménu a příjmení ,i o ?menč
některých souvisejících zákonů, vc /něm pozdějších předpisů,
-
vyhláška M V ČR ¿.207/200! Sb.. kterou se p rovádí zákon
í. JO 1/2000 Sb., ve zněm p ozdějších předpisů
Městská část Brno-Tuřany vykonává státní správu pro:
Městskou Část Brno-Chrlice na úseku
1. Vnitřních věcímatriky
-
zák. ě. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve zněni pozdějších předpisů.
-
vyhláška M V ČR C. 207/2001 Sb.. kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
M - ě s t s k á Cá&t B r > l V ; i r A M : 'v yl o-nn vš. titátiv\ s
V Í H ;I .fn::
Městskou Část Brno-KnínjČky na úseku:
1. Sociální péče
-
§§ 10-17, § 19 odst. S, §§ 3925-30, §§31-34, §§ 3635-37, §-4243; §§
51,52, §§ 54-57, § 59, § 62 zák. t 359/1999 Sb., o sociálné-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
-
§ 37 odst. fa, § 91, odst. 6, zák. ě. 108/2006 Sb. o sociálních
Službách, ve znění pozdějších předpisů,
•
§ 76a, §§ 192-193 zák. ě. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zněni
pozdějších předpisů.
D U B E N 2014
Strana 15 {celkem 17)
Cmí
II
Městské části
vykonávající terénní a ambulantní sociální slu/.h)
(pečovatelská služba, denní stacionáře, cen Ira <len nich slitích) a pobytovou
sociální službu (otllcličovací slu/by)
Městská část Brno-střed
1= Vykonává sociální sluchy
pečovatelskou službu a centra dennícli služeb pro území:
Městské části Brnovstřed, pokud není dále uvedeno jinak
Městské části Brno-[Johnnice
Městské části Brno-Stary I iskovec
Městské části Brno-Nový t iskovce
Městské části Brno-Bosonohy
Městské části Brno-Kohoutovicc
Městská část Brno-Žabovřesky
1. Vykonává sociální služby ~ pť-Čovalelslkoiii službu a ctralm deiiníťli služeb pro úterní:
Městské části Brno-Žabovřcsky
Městské části Brno-Kornin
Městské části Bmo-Jundrov
Městské části Brno-Žebětín
Městské části Brno-střed - ulice:
Antonínská, Arne Nováka., Bayerova, Barvičova. Bílého., Burešova, B. Martinu, Botanická.
Bratří Čapků, Cihlářská, Čápkova, Dostálova., Dřevařská, Foustkova, l . Stránecké, Gorkého.,
Grohova, Havlíčkova, Heinrichova, Hefceletova, Hlávkova, Hoppova, Hrnčířská, Janáčkovo
nám., Jana Uhra, Jaselská. Jiráskova, Jiříkovského, Kaplanova, Kampelíkova. Klácelova,
Konečného nám., Kounicova (část). Kraví hora, Krondlova, Lerchova, Lidická (Část), L.
Podéště, Moravské náměstí (Část), Mahenova, Marešova, Mášova. Mezírka., nám. Míru.
Nerudova, Obilní trh, Pavlíkova, Pekárenská, Preslova, Rezkova, Roubalova, Rudišova,
Rybkova,
Sedlákova, Slovákova, Smetanova, Sokolská, Soukupova, Stojanová, Sušilova,
Štefáníkova (část), Šumavská (Část), Tučkova, Tvrdého (Část), Tyršův sad, Údolní (část), Úvoz,
Vaňkovo nám., Veveří, Všetičkova. Wankelova, Wolkerova. Wurmova, Zahradníkova, Zachová,
Závodní, Žerotínovo nám., Žižkova
;
2. Vykonává pobytovou sociální slíažfey — odlehčovad služby.
Mostská část Binao-Kráfoyo Fok
'L Vykopává sociální sSažby - pečOVí^eSskoB sltffjbu a dcfflflíi stacionář pro území:
Městské části Brno-Královo Pole
Městské části Brno-Med láníky
Městské části Brno-Úíěchov
Městské části Brno-Jehnice
Městské Části Brn o-Ivanovice
Městské Části Brno-Ořešín
Městské části Brno-ŘeČkovíce a Mokrá Hora
2. Vykonává pobytovou socSáHpí službu - odlehčovací služby..
D U B E N 2014
Strana 16 (celkem 17)
^201)4. t-:/2lKM, WZWi. '< • '
7/2011, ¡6/201 í, !/2!M \ !-:/.:- ' i
'• i
;
r
1
:•
-' i
•• ' • • '
' ""
* '' "
;
:
•
' ' •
... . t •. .
..
1
M ě s t s k á č a s j Brno-sťyer
1. Vykoiíává sociální služby - pečovatelskou službu pro ú/enií
Městské částí Brno-sever
Městské části Brno-Maloměřtce a Obrany
Městské Části Brno-střed ulice:
Bartošova, Barvířská, Bratislavská do 63 a 66, Ccjl do 64 a 0f Diohuěho (tuha, l ianc.uuzska
do 62, Hilleho, Hvězdová lichá. Kolišté, Komerova. Kudclnvu. I idická sudá. I.u/ánccká.
Milady Horákové, nám. 28. října, Plynárenská. Ponávka, Příční. Přikop-; Radlas, Soudní, Stará,
Špitálica - lichá do II, Tkalcovská sudá. íraubova lichá, ti Kpt. Jaroše, Valcha. Vlhká od
4 a 5 Vrchlického sad, Šámalova K:> a dále, Kuldova, Zábrdovicka. Paslmkova. Tomáškova
Vaničková, Kroková. Lazaretní
t
;
3
2. Vykonává pobytovorai sociální službu - o d k l i t w a c í služby.
M ě s t s k á část Brno-Zidctticc
1. Vykonává sociál o í služby - pečovatelskou službu a centra demiíeli služeb pro ú/ťnrí:
Městské části Brno-Židenice
Městské části Brno-Líšeň
Městské částí Brno-SIatina
Městské části Brno-Chrlice
Městské části Brno-Tuřany
Městské části. Brno-Vinohrady
Městské části Brno-Černovice
Městské části Brno-jih
Městské Části Brno-střed - ulice:
Cyrilská, Koželužská, Křenová. Podnásepni, Skořepka, Stavební, Špitálka 17 až 41, 8 až 20,
Štěpánská, Dornych, Košťálová, Mlýnská, Opuštěná, Přízova, Rosická, Spálená, Trnitá, Uhelná,
Úzká, Čechyňská, Kolískova, Masná, Rumiště, Řeznická, Šujanovo nám., Zvonařka, Plotní,
Železniční
2. Vykonává pobytovou sociální službu - oďtehČovací služby.
Městská část Brao-Bystrc
L Vykonává sociálnf služby - pečovatelskou sliažbu a centra denních služeb pro území:
Městské části Brao-Bystrc
Městské části Brno-Kníničky
2. Vykonává p©fey/t©v©u sociální slulbu - ©.rMefaěoyaa služby.
D U B E N 2014
Strana 17 (celkem 17)

Podobné dokumenty

Příběh z Heřmanova Městce

Příběh z Heřmanova Městce I dnes je tu dominantou synagoga, po dlouhém chátrání se dočkala generální rekonstrukce a může tak znovu hrdě hledět do budoucna.Většina domků se však nedochovala a místo po nich zeje prázdnotou.

Více

zde ke stažení

zde ke stažení $ťBnEÉ'r Ťffi Fná#j$f* Édpi*, sffi'l$iiE d*E{*1$o&El, 2 aríkgru č.33?i}gt}3sbŤ e gs'*v*&n$x pÉpt*t*ťqrlcEc*Eí@ĚjffipřBrp*sů" Í,gnn Finertě*Ímďiřae' v (k'rg*Ě }řIefu#{try*bmá $ewrnn*l

Více

VeÍejnó vyhlóSka o doruňení Mčstsky úiad Varnsdorf, ekonomicky

VeÍejnó vyhlóSka o doruňení Mčstsky úiad Varnsdorf, ekonomicky MèU Varnsdorf,Ném.E.BeneÈe 470, Varnsdorl,kancelói,ò.9. ve lhùtè 15-ti dní ode dne vyvèSenítéto vyhlé5ky. Ve varnsdorfu dne 12'8'2010 u *-_,

Více

internetové noviny pro mladé internetové noviny pro

internetové noviny pro mladé internetové noviny pro Už při startování prý řekl, že se jí nic nestane, pokud bude dělat to, co řekne, a že má být klidná. Také mluvil o únosu a že prý když rodiče zaplatí, může být třeba druhý den zase doma. „Já jsem o...

Více

Kanálové jednotky standardní

Kanálové jednotky standardní Obr. 1 Výměnné jednotky rozhraní PCM3OU .....................................................................................D-4 Obr. 2 Blokové schéma jednotky EM2P ...................................

Více