DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Transkript

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
JO
E l e k t r o n i c k y podepsáno
0 1 . 08. 2G16
I n g . Miroslava Pýchová
ř e d i t e l sekce
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice
Územní pracoviště v Strakonicích
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice I
Č I : 1704849/16/2211 -00540-306401
Vyřizuje: Varnuška Pavel, Oddělení vymáhací
Tel.: (+ 420) 383 363 325, (+ 420) 383 363 111
E-mail: podatelna2211 @fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 8min5pz
DRAŽEBNÍ
Městsky urad Strakonice
Doručeno; 03.08,2016
MUST/037838/2016
lisly 4
druh.
VYHLÁŠKA
pfdohy
inustes5f5ec9bf
Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), s použitím zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „o.s.ř."), ve věci daňové
exekuce nařízené exekučním příkazem č.j.: 765251/16/2211-00540-303588 ze dne 6.4.2016,
nařizuje
dražbu movitých věcí.
Místo konání dražby: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Strakonicích,
Na Ohradě 1067, zasedací místnost v I. patře budovy.
Datum a čas konání dražby: dne 21.09.2016 v 13:00 hod.
Registrace dražitelů: dne 21.09.2016 od
konání dražby.
12:30 hodin do zahájení dražby, v místnosti
Tato dražební vyhláška včetně fotografií dražených movitých věcí je současně zveřejněna na
internetové adrese:
http://www.tinancnisprava.cz - Finanční správa - Dražby tinančních úřadů - Aktuálně
pořádané dražbv orgánů Finanční správv CR
1. Předmětem dražbv ie níže uvedená movitá věc:
Pořa
dové
číslo
1.
2.
Označení a popis dražené věci nebo
souboru věcí
Pistole samonabíjecí
Výrobní číslo:1003154
Kategorie: B
Vzor, zn.:1911-A1,Norinco
Ráže: 45 A.G.P.
Číslo průkazu zbraně: MS 675060
Příslušenství: 1 ks zásobníku
Výrobce: Made in CHINA
Revolver
Výrobní číslo: MM 77069
Kategorie: B
Zjištěná
cena v Kč
6.000,-
Nejnižěí
dražební
podání
Nejméně 1/3
zjištěné ceny
včetně DPH
{% / N)
včetně
spotřební
daně (A/N)
2.000,-
N
N
12.000,-
4.000,-
N
N
Stránka 1 z 4
Vzor.model: Colt Anaconda
Ráže: 44 Remington Magnum
Číslo průkazu zbraně MS 681516
Každý předmět dražby se bude dražit jednotlivě dle uvedeného poradí.
Podle ust. § 8 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění ( dále
jen „ zákon o zbraních „ ),může nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo
nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní
licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Nabýt do vlastnictví zbraň {účastnit se dražby) může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního
průkazu nebo zbrojní licence a má vydáno (platné) povolení k nabytí zbraně kategorie B
(revolveru nebo pistole samonabíjecí) dle § 12 zákona o zbraních. Povolení dle § 12 zákona o
zbraních nepotřebuje držitel zbrojní licence skupiny C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní
nebo střeliva.
Nabýt do vlastnictví zbraň (účastnit se dražby) může také držitel zbrojního průvodního listu pro
trvalý vývoz zbraně nebo střeliva (ten opravňuje fyzickou osobu - držitele zbrojního průkazu,
právnickou nebo fyzickou osobu - držitele zbrojní licence nebo cizince k nabytí vlastnictví a
držení zbraně kategorie A, B nebo C, nebo střeliva do této zbraně, za účelem jejího trvalého
vývozu a k trvalému vývozu mimo území České republiky § 44 odst.2 zákona o zbraních).
Oprávnění být účastníkem dražby je účastník dražby povinen prokázat správci daně před
zapsáním do seznamu účastníků dražby zbrojním průkazem nebo zbrojní licencí. Ověřenou
kopii tohoto průkazu, popr. licence, bude třeba předložit při zápisu účastníka dražby do této
dražby.
2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí:
Prohlídka dražených věcí proběhne v den konání dražby, tj. dne 21.09.2016 od 10:30 hod.
do 11:00 hod. v kanceláři č. 205 ve druhém patře budovy Finančního úřadu pro Jihočeský
kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice.
3. Minimální výše příhozu:
je stanovena na 100,-Kč (stokorun korun českých)
4. Způsob a lhůta úhrady neivvššího dražebního podání:
Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit
účasti ( § 211 odst. 2 daňového řádu).
ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho
5. Předpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené movité věci převzít a za kterých
se stanou ieiich vlastníky:
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo
k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
přiklepu.
Vydražené zbraně budou vydány osobě oprávněné držet zbraň - vydražiteli a to na základě
povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B a předložení dokladů o nabytí vlastnictví k
vydraženému předmětu dražby.
Stránka 2 z 4
správce daně vydá vydražiteli potvrzení o úhradě nejvyššího dražebního podání, které je spolu
s rozhodnutím o udělení příklepu dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému předmětu (§ 211
odst. 3 daňového rádu).
Pokud nebude provedeno rozvrhové řízení, pak přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají
zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci (§ 177 odst. 1 daňového rádu a
§329 odst. 7o.s.ř.).
Bude-li o výtěžku dražby provedeno rozvrhové řízení, pak dnem právní moci rozhodnutí
o rozvrhu zanikají zadržovací a zástavní práva, věcná břemena, výměnky a nájemní a
pachtovní práva váznoucí na předmětu dražby {to neplatí u věcných břemen, výměnků a
nájemních a pachtovních práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u věcných břemen,
výměnků a nájemních a pachtovních práv, za něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada) a další
práva a závady spojené s předmětem dražby (§ 231 odst. 1 daňového řádu).
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají zástavní práva, ledaže by zatěžovala pouze
prodávaný spoluvlastnický podíl (§ 231 odst. 3 daňového rádu).
Přechodem vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele zanikají předkupní právo a výhrada
zpětné koupě k předmětu dražby, nejde-li o zákonné předkupní právo {§ 197 odst. 1 daňového
řádu).
6. Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce:
Každý, komu svědčí k předmětu dražby právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce, se
vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce daně a aby takové uplatnění prokázal
nejpozději do zahájení dražby, jinak kjeho právu nebude při provedení daňové exekuce
přihlíženo (§ 179 a § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu).
7. Výzva k uplatnění pohledávek podle S 195 odst. 2 písm. íl daňového řádu:
Věřitelé z pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím
převodem práva váznoucím na předmětu dražby, pro které není vedena tato daňová exekuce,
se vyzývají, aby své pohledávky uplatnili přihláškou u shora uvedeného správce daně a
prokázali je příslušnými listinami, a to nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh
na přihlášení pohledávky odmítne [§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písm. i) daňového řáduj.
K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem
práva váznoucím na předmětu dražby, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se
nepřihlíží [§ 195 odst. 2 písm. i) daňového řáduj.
Oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu se může přihlásit a prokázat
příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení
odmítne. K přihláškám, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se nepřihlíží
[§ 197 odst. 2 a § 195 odst. 2 písm. i) daňového řádu].
Jiné daňové pohledávky vůči dlužníkovi, než pro které je daňová exekuce vedena, může
správce daně, který vede exekuční řízení, nebo jiný správce daně přihlásit k uspokojení
z rozvrhu výtěžku dražby, nejpozději však do zahájení dražby (§ 197 odst. 4 daňového řádu).
Stránka 3 z 4
8. Upozornění k předkupnímu právu:
Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je
povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 12.09.2016.
Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány, nnúže je osoba, které svědčí,
uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele tato
práva zanikají, nejde-li o zákonné předkupní právo (§ 197 odst. 1 daňového řádu).
Poučení:
Dražit nesmí:
a)
daňový exekutor, licitátor, a další úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník
a manžel dlužníka nebo jejich zástupci, a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí
věci, která je předmětem dražby [§ 201 písm. a) daňového řádu],
b)
vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel
neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání [§ 201 písm. b) daňového řádu].
Dále se dražby nesmí zúčastnit osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby
(k okamžiku příklepu licitátora) došlo k porušení ustanovení zákona o zbraních.
Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky
(§ 195 odst. 5 daňového řádu).
íg. Miroslava pýchová
ředitel sekce
Stránka 4 z 4

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo, je povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do zahájení dražby. Je-li předkupní právo prokázáno, může je osoba, které svědčí, upla...

Více

cj1046 Dražební vyhláška.

cj1046 Dražební vyhláška. Každý, komu svědčí k předmětu dražby právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce, se vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce daně a aby takové uplatnění prokázal nejpozději do zahá...

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 530 02 Pardubice a další práva váznoucí na věci (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 329 odst. 7 o.s.ř.). Bude-li o výtěžku dražby provedeno rozvrhové řízení, pak dnem právní moci rozhodnutí o rozvrhu zanikají zadržova...

Více

Stáhnout - Dolní Rožínka

Stáhnout - Dolní Rožínka povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 14. 9. 2016. Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Př...

Více

zde ke stažení - Oficiální stránky Obce Čelechovice na Hané

zde ke stažení - Oficiální stránky Obce Čelechovice na Hané R o d i n n i d ů m č ' p ' . l 3 . t r c e r t t l v i r t t ri ie t t t t l r i t o s t - z1deč l l l. ř a t - l o r rk o l l c t l v r . Č i i s t e Č l1l č l o d s k l e p c r l ro b i e k t s ...

Více

Exekutorský úřad Praha 1 - povinný Majer Jaroslav

Exekutorský úřad Praha 1 - povinný Majer Jaroslav že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít. XI. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o...

Více

dražební vyhláška - Exekutorský úřad Kutná Hora

dražební vyhláška - Exekutorský úřad Kutná Hora Osoby, které mají k draženým movitým věcem smluvní předkupní právo, mohou toto právo uplatnit jen v dražbě jako dražitelé; udělení příklepu předkupní právo těchto osob zaniká. Podmínky trvání zákon...

Více

195 EX 825-06 - e

195 EX 825-06 - e lhůta pro námitky proti udělení příklepu v délce 1 hodiny. Námitky je možné soudnímu exekutorovi doručit v některé z forem předepsaných touto vyhláškou pro Doklad o prokázání totožnosti (viz výrok ...

Více