1. lekce smysl modlitby: uctívání

Transkript

1. lekce smysl modlitby: uctívání
Pracovnílist
1.LEKCE-SMYSLMODLITBY:UCTÍVÁNÍ
1.LEKCE
SMYSLMODLITBY:
UCTÍVÁNÍ
KLÍČOVÝVERŠ:
„OTČE,AŤSEPOSVĚTÍTVÉJMÉNO“(Lukáš11,1-2)
Nezapomeňtesi:
•
počítačsreproduktory
•
hudbupročasmodliteb
(5MINUT)PŘIVÍTÁNÍ
CÍL:ABYSEVŠICHNICÍTILIDOBŘE
•
Představtecílekurzuavysvětlete,jakbudekurzprobíhat.
•
NickyGumbel,průkopníkkurzůAlfa,říká,že„modlitbajenejdůležitějšíčinnostívnašemživotě.
Tojehlavnízpůsob,jakýmrozvíjímevztahsnašímOtcemvnebesích“.1
•
Vysvětlete,žebudečaspromodlitbyadiskusiažejsmevšichnivesvémmodlitebnímživotěna
různéúrovni.Pokudbysivšakněkdonepřál,abybylpožádánopřečtenípasážezBible,sdílení,
nebohlasitoumodlitbu,aťtořeknepředem.
•
Zahajtemodlitbou.
(15MINUT)VIDEO
CÍL:PŘEDSTAVITKURZADNEŠNÍTÉMA:UCTÍVÁNÍ
•
Modlitbajejakobednasnářadím–jsouvnívšechnydruhymodliteb(Efeským6,18).
•
Modlitbazačínáakončívuctívání–šplhánídoOtcovynáruče.Bůhneníprodejníautomat.
•
„UctíváníjepozvedánísrdceamyslikBohu,anižbychomhoocokolivžádali,aleradovalisezBoží
přítomnosti.“–CommonBookofPrayer2
1 NickyGumbel,Otázkyživota(AlphaInternational,2010)
2 TextzknihyTheBookofCommonPrayer,publikovánsesvolenímCambridgeUniversityPress
Pracovnílist
1.LEKCE-SMYSLMODLITBY:UCTÍVÁNÍ
(20MINUT)DISKUZE
CÍL:VTÁHNOUTVŠECHNYDOSDÍLENÍSVÝCHMYŠLENEKAOTÁZEK
•
Coprovásbylovevideunejpřínosnější?
•
Jakéotázkytovevásvyvolalo?
•
(ve skupinkách po dvou, či třech) Popište nějakou dobrou zkušenost s modlitbou, např.
moment,kdyjstezískalijasnouodpověďnebojstezažiliBožípřítomnost.
•
Cojeprovásohledněmodlitebtěžké?
•
Poznámkyprovedoucího:
Nejlepším způsobem, jak usnadnit diskuzi ve skupinách po více než pěti lidech, je rozdělit je do
menšíchskupinpodvounebotřech,takžesekaždýdostanekeslovu–nejentihlasitějšíčlenové
skupinky. Když začne váznout konverzace, znovu se sejdeme a přineseme zpětnou vazbu z každé
skupiny.Toznamená,žesepřednesou„nejlepší“příběhyvšempřítomnýmaomezísetakzbytečné
tlachání.
(15MINUT)PUSŤTESEDOTOHO
CÍL:UCTÍVAT!
•
Hudba:Pusťtepotichujakokulisunějakéchvály.
•
Žalm103:Přečtětesihospolečně,pomalu,veršpoverši.
» Pokudjenatočas,můžetesepoveršíchvečtenístřídata(kdyžtonebudenepříjemné)modlit
seděkovnoumodlitbutýkajícísetohotožalmu.
•
Otevřenémodlitby:
» DopřejtesičasbýtvkliduavychutnatsipokojBožípřítomnosti.
» Potévytvořteprostorproobecnémodlitby,uctíváníadíkůvzdání.
Pozn.:
Nejsou-ličlenovévašískupinyzvyklímodlitsenahlas,existujejednoduchýzpůsob,jakjektomu
povzbudit.Pošletepapírapožádejteje,abyvšichninapsalikrátkoumodlitbu–svysvětlením,že
pak systematicky obejdete celou místnost a vyzvete každého, aby přečetl svou napsanou
modlitbunahlasapakřekl„Amen“.Pomocítohotomodeluzískajídůvěruabrzyužnebudousvé
papírypotřebovat!
•
Závěr:MohlibysteuzavřítmodlitboudánskéhofilozofaSørenaKierkegaarda:
„Nebeský Otče, když se v našich srdcích probouzí myšlenka, ať se nemusí probouzet jako
vystrašenéptáče,kteréděsíobyčejnémouchy,alejakodítěprobouzejícísezesvéhospánku
snebeskýmúsměvem.Amen.“3
3 SestavenoVeronicouZundel,TheLionBookofFamousPrayers(Lion,1983),str.74
Pracovnílist
1.LEKCE-SMYSLMODLITBY:UCTÍVÁNÍ
(5MINUT)ROZVIŇTETÉMA
CÍL:PRAKTIKUJTEUCTÍVÁNÍVNADCHÁZEJÍCÍMTÝDNUZAPOUŽITÍ
NÁSTROJŮOSOBNÍMODLITBY
•
Nástrojeosobnímodlitby:modlitbaPáně
Povzbuďtelidiknastaveníbudíkunasvýchmobilníchtelefonech,abysemohlipohodlněve
svém čase modlit modlitbu Páně pomalu a snažili se využít každý řádek jako vyhledávací
program:prozkoumatrůznémyšlenky,vždyzačínatuctívánímadíkůvzdáním:„Otčenáškterý
jsivnebesích,aťseposvětítvéjméno…“
JDĚTEDOHLOUBKY:Volitelnýdoplňujícímateriál
(20MINUT)JDĚTEDOHLOUBKY
CÍL:VYVOLEJTEDALŠÍDISKUZIZBIBLE
•
Přečtětesi:
Lukáš10.38-42–příběhoJežíšověnávštěvěuMarieaMarty
•
Vysvětlete:
Vžidovskékultuřeznamenásezeníuněčíchnohouto,žeseodnějchceteněconaučit.Tobyl
postojžáka.MariechtělabýtsJežíšem,protožekněmuvzhlédlaapochopila,žejimiluje.
Po dvaceti letech poslouchání zpovědí si jeden katolický kněz povšiml, že nejčastějším
zaznamenaným problémem byl „Bůh“, protože jen málo křesťanů skutečně věří tomu, že je
Bůh miluje a má je rád. „To je asi ta nejtěžší pravda k přijetí. Probouzíme se každé ráno
súžasem,žejsmemilovániBohem?NechámeutvářetsvůjběžnýživotBožítouhoumítsnámi
vztah?“4
•
Diskuze:
C.S.Lewis,autorLetopisůNarnie,prohlásil:„Bůhnástím,ženámpřikázalhooslavovat,zve
ktomu,abychomsihoužívali.“5.
Co je pro vás příjemné na Boží přítomnosti? Co vás motivuje k uctívání? Existují ve vašem
životěnějakémimořádnéokamžiky,zejménaurčitámísta,písně,lidéneboudálosti?
DALŠÍZDROJE
UŽITEČNÉODKAZYAILUSTRACE
•
„Svatbasmouženounebylastrategiíprovýchovudětí.Vzaljsemsijiproto,žejsemsníchtělbýt.
Jednímznejkrásnějšíchdůsledkůbylyděti.“–PeteGreig
•
„To, jak někdo věří Bohu, se nejlépe nepozná v nějakém vyznání, ale vtom, jakým způsobem
dotyčný mluví s Bohem, když nikdo jiný neposlouchá.“ – Nancy Mairs, která žila s roztroušenou
sklerózouvícenežčtyřicetlet.6
4 DavidFord,Theshapeofliving.SpiritualDirectionsforEverydayLife(CanterburyPress,2012),str.28
5 C.S.Lewis,ÚvahynadŽalmy(Návratdomů,2015)
6 NancyMairsová,OrdinaryTime:CyclesinMarriage,Faith,andRenewal(BeaconPress,1994)
Pracovnílist
1.LEKCE-SMYSLMODLITBY:UCTÍVÁNÍ
•
Uctíváníjedělánímtoho,cojepřirozené.„Nikdyjsemsinevšiml,žekaždáradostakaždépotěšení
sespontánněprojevujechválou…Všudevesvětěseozýváchvála–milenciobdivujísvémilenky,
čtenářichválísvéhooblíbenéhobásníka,turistéobdivujíkrajinu,hráčipějíódynasvouoblíbenou
hru.“ –C.S.Lewis7
•
SlavnýskladatelJ.S.Bachměltěžkýživot–vdesetiletechosiřel,jednoubylnacelýměsícuvězněn
a tři z jeho dětí zemřely… Bach měl mnoho důvodů si stěžovat, a přesto jeho hudba přetékala
uctíváním.Vkantátěč.82Ichhabegenugznínásledujícítext:„Jsembohatý!VzaljsemSpasitele…
donáručí.Jsembohatý.“
•
„Vášmodlitebníživotjenejlepšíspíšetehdy,kdyžsevytrvalemodlítekrátkémodlitby,nežkdyžse
příležitostněpomodlítedlouhoumodlitbu.“–PeteGreig
DALŠÍZDROJE
•
Video:BillHybels,KafesBohem(vangličtině):https://youtu.be/-xU9GR4H0WQ
•
Přečtětesi:BratrVavřinec,PraxeBožípřítomnosti–www.modlitby24-7.cz/zdroje
•
Přečtětesi:PeteGreig,Krvavýměsícnaobzoru(DENVsetín,2010)–www.modlitby24-7.cz/kniha
7C.S.Lewis,ÚvahynadŽalmy(Návratdomů,2015)