(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117

Komentáře

Transkript

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117
(objevování je radost)
1–2
2014
č. 1252
117
Editorial
Pfii pohledu na lednov˘ teplomûr se vnucuje pfiídomek „témûfi jarní“. Po dlouh˘ch sváteãních
t˘dnech vstupujeme i my v Typografii do nového období se zmûnou frekvence vydávání
z tradiãního mûsíãníku na dvoumûsíãník. Znamená to, Ïe v tomto roce vyjde ‰est dvojãísel místo
dosavadních 10 mûsíãních vydání a letního dvojãísla.
V leto‰ním roce se hned v pfiedjafií konají v Brnû tradiãní veletrhy Embax, 28. mezinárodní veletrh
obalÛ a obalov˘ch technologií, a PRINTexpo, 27. mezinárodní veletrh technologií pro tisk,
signmaking a signage. Na jafie na nû v Praze naváÏe Reklama-Polygraf a kniÏní veletrh Svût knihy.
ZdrojÛ informací z oboru i pfiíleÏitostí ke kontaktÛm komerãním i osobním bude opût dostatek,
pfiestoÏe se oborem ‰ífiila plíÏivá zpráva, Ïe veletrhy a v˘stavy nejsou to pravé a v‰echno
informaãní dûní pohltí Facebook, Twitter a internet, prostû nová média. Samozfiejmû na tom
je mnoho pravdy, ale zaprvé ten úprk k nov˘m médiím není tak v˘razn˘ ani rychl˘, jak mnozí
nad‰enû ohla‰ovali a stejnû silnû se projevuje známá a pfii technologick˘ch revolucích obvyklá
zpûtná vlna, znamenající po krátké dobû návrat mnoh˘ch k tradiãním formám pfiíjmu informací,
ãtení z listu a k oblibû ‰ustícího a vonícího papíru. VzpomeÀme jen na pfiedvánoãní plná
knihkupectví a internetov˘ kniÏní obchod. Spí‰e se r˘suje jakási plichta, prostû si kaÏd˘ vyhledá
své favority a zvládne pouÏívat obojí podle chuti, cen a kultury dotyãného média, jak
se to v moderní dobû patfií. Nebude ani vítûzÛ, ani poraÏen˘ch... asi. Tiskárny i rotaãky jedou dál
a nov˘ch technik je víc neÏ kdykoliv dfiíve. Na‰tûstí pfiíli‰ daleko nevidíme, nemajíce kfii‰Èálov˘ch
koulí.
Téma pfiedtiskov˘ch technik a technologií, které je tûÏi‰tûm tohoto vydání, je trvalé a neustále
potfiebné i nové. V systémovém my‰lení je dobré mít etapu pfiípravnou a teprve po ní etapu
realizaãní. V médiích i prÛmyslov˘ch oborech je to dokonce nezbytné, kdo tuto zákonitost neuznává
a nepraktikuje, záhy shledává ve své práci a v jejím v˘sledku chyby a ztráty.
PrÛmûrná úroveÀ tisku a pfiíbuzn˘ch médií u nás je dnes nespornû vy‰‰í neÏ kdykoliv v minulosti.
Pozitivní vliv na to mûla urãitû nová svobodná investiãní vlna bez chatrné a omezující plánovací
ma‰inérie, stejnû jako voln˘ pfiístup k nejnovûj‰ím technikám a informacím. Pfiesto zÛstaly
i v pokrokové technice ostrÛvky a trvalé nedostatky pfiedev‰ím na stranû lidí a jejich vztahÛ
a to ve v‰ech vrstvách spoleãnosti.
Chceme se na podnût lidí z v˘robní praxe a ‰kolství tûmto citliv˘m a nelehk˘m otázkám vûnovat,
potfiebujeme k tomu v‰ak nezbytnû spolupracující a nemlãící ãtenáfie – vás, pfiátelé a kolegové.
Zkuste nám napsat pfiíbûhy z vlastního prostfiedí a z vlastních zku‰eností, rádi je v pfií‰tích ãíslech
stého dvacátého ‰estého roãníku otiskneme.
Pfiejeme vám, milí abonenti a ãtenáfii Typografie, v novém roce 2014 pevné zdraví a ‰tûstí
v rodinném i pracovním Ïivotû nebo v dÛchodu a více chuti psát a sdílet se s ostatními. naplno
se rozjíÏdí soutûÏ Kalendáfi roku 2014, jiÏ pfiicházejí pfiihlá‰ky (je‰tû do 15. bfiezna!) a roste opût
zájem.
Vladislav Najbrt, redakce Typografia a vydavatelství Digirama.
Novoroãenka od na‰eho slovenského spolupracovníka
grafika a kaligrafa ªubomíra Krátkeho. Novoroãenka
je jedním z ideálních motivÛ pro ruku dobrého kaligrafa.
Dal‰í zajímavé novoroãenky najdete na str. 22.
Obálku lednovo-únorové vytvofiila
Zuzana Breãanová
Zuzana Breãanová (nar. 1985) vystudovala
Vy‰‰í odbornou ‰kolu grafickou a Stfiední
prÛmyslovou ‰kolu grafickou Hellichova.
V prÛbûhu své kariéry pro‰la mnoha oblastmi
grafického designu od grafického studia,
kniÏního nakladatelství, galerie souãasného
v˘tvarného umûní aÏ po vydavatelství ãasopisÛ.
V souãasné dobû pracuje jako art direktorka
renomovaného ekonomického t˘deníku.
Její portfolio mÛÏete shlédnout
na www.zubrdesign.com.
OBSAH
CONTENTS
1 Milan Lelek
Pfiedtisková pfiíprava v roce 2014 – Web-to-Print
Prepress in 2014 – Web-to-Print
4 Jitka Böhmová
Anketa Web-to-print v praxi
Questionnaire Web-to-print in Practice
6 Ondfiej Sedláãek
Jak prodávat tiskoviny „on-line“ aneb Co obná‰í „uÏivatelsky
pfiátelsk˘“ webov˘ portál s tiskovinami...
How to sell printed matter „on-line“ or exactly what
„user-friendly“ web portal with printed matters
9 Nové ·kolicí centrum spoleãnosti Repromat, a.s
The new training center of the company Repromat, a.s.
10 Milan Lelek
Krátce ze zahraniãí
Shortly from abroad
12 Jitka Böhmová
Rozhovor se ãlenem Kolegia Typografie –
O fiízení kontroly a kvality s Cicero Stapro Group
Interview with member of the Kolegium Typografie
About the production and quality management
Cicero Stapro Group
14 Jednou vûtou, tfiemi vûtami
One sentence, three sentences
15 Franti‰ek Plíva
Vzácn˘ pfietisk LetopisÛ Trojánsk˘ch v roce 1918 jeÏ vydal
Spolek faktorÛ knihtiskáren a písmolijen
Rare overprint Letopisy Trojánské in 1918 which issued
Association of printing factors letterpress printing houses
and type foundries
16 ªubomír Krátky
Du‰an Junek – Plagát a typografia
Du‰an Junek – Poster and typography
18 Jitka Böhmová
Îeny v tiskárnách a médiích: Ludmila Favardin,
zakladatelka Edition Lidu
Women in the printing and media: Ludmila Favardin,
founder of Edition Lidu
19 SoutûÏ Art Books Wanted International Award 2014
Competition Art Books Wanted International Award 2014
20 Ing. Zdenûk Sládek
Umí více weby nebo tiskoviny?
Can more websites or printed materials?
22 Novoroãenky 2014
New Year Cards 2014
24 Kreativní soutûÏ spoleãnosti Antalis zná své vítûze
Creative Competition of the company Antalis knows its winners
25 Aktuality z domova a ze zahraniãí
Actualities from printing industry
28 Kolegium Typografie pfiedstavuje své ãleny
Kolegium Typografie introduces its members
Typografia digitální
Pfiíloha o digitálním tisku ti‰tûná digitálním tiskem vloÏená
uvnitfi ãísla
TYPOGRAFIA 1–2/2014/1252/ROâNÍK 117
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, 164 00 Praha 6,
Adresa redakce Tuchomûfiická 343, 164 00 Praha 6,
www.typografiacz.cz
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, +420 776 664 427
[email protected]
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, +420 776 613 647
[email protected]
Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Milan Mar‰o,
ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal,
Jifií Zápotock˘
Zahraniãní partnefii Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: Zuzana Breãanová
Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o.
Tisk Tercie Praha spol. s r.o.
Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, 164 00 Praha 6,
Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné
700 Kã + 15 % DPH
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch
ãlánkÛ.
Pfiedtisková pfiíprava
v roce 2014 – Web-to-Print
V posledních letech jsem napsal fiadu pfiíspûvkÛ
k problematice online tiskáren. Pfied rokem jsem
také napsal ãlánek k problematice zpracování
PDF, kde jsem ãerpal z publikace „PDFX-ready –
workflow V2“. Koncem minulého roku vy‰lo nové
vydání pro rok 2014. Nové vydání má o nûkolik
stran ménû, ale v podstatû se nic nemûní. K této
nové publikaci se je‰tû vrátím.
¤adu dní jsem na konci roku vûnoval stahování
technologick˘ch informací k problematice
prÛmyslu tisku. Patfiím je‰tû ke generaci, která
sledovala v˘voj polygrafie v okolních zemích,
která pravidelnû ãetla nûmeck˘ odborn˘ tisk,
nav‰tûvovala v˘stavy, pracovala v odborn˘ch
komisích. Na‰e generace „pfieÏila“ fotosazbu,
skenery a fiízení „podnikání“ z ministerstva, pfies
generální fieditelství, podnik aÏ po v˘robní závod
s omezenou pravomocí.
Od pfielomu tisíciletí roste vyuÏívání web to print
se v‰emi druhy technologií tisku a obchodními
modely. Pfies web podporované fie‰ení pro
zpracování tiskov˘ch zakázek je standardem
podnikání, jak potvrzuje i souãasná situace
v ãeské polygrafii.
Identifikace nov˘ch potfieb kompetencí,
dovedností a znalostí V˘chozím bodem
souãasn˘ch úvah v rámci EU jsou vÏdy „hybné
síly“ a logické závûry (které ale ãasto bohuÏel
vypl˘vají jen z domnûnek a odhadÛ).
Technologické spoleãnosti vytváfiejí celou fiadu
nov˘ch pracovních pfiíleÏitostí, jenÏe v Evropû
pro nû mladí lidé nemají kvalifikaci. Pfiíli‰ málo
absolventÛ vysok˘ch ‰kol vystudovalo
inÏen˘rství, vûdu ãi technologii a nejsou tedy
k dispozici pro pracovní pfiíleÏitosti, vznikající
v inovativním technologickém sektoru, do kterého
patfií i oblasti ve spojení s mediálním prÛmyslem
a tím i s prÛmyslem tisku.
Dovednosti se t˘kají schopností aplikovat znalosti
a pouÏít know-how pfii plnûní úkolÛ a fie‰ení
problémÛ. V kontextu Evropského rámce
kvalifikací (European Qualification Framework,
zkr. EQF) se popisují dovednosti jako kognitivní
(zahrnující pouÏívání logického, intuitivního
a kreativního my‰lení), nebo praktické (zahrnující
manuální zruãnost a vyuÏívání metod, materiálÛ,
pracovních nástrojÛ a pomÛcek). Novû vznikající
kompetence u kvalifikovanûj‰ích pracovních
pfiíleÏitostí se vût‰inou t˘kají toho, jak se uãit,
komunikovat, integrovat a adaptovat se na mûnící
se prostfiedí, vedle vysoce kvalitního vzdûlávání
v oblasti vûdy, inÏen˘rství a technologie.
Zamûfiení vysoko‰kolského vzdûlávání
V Nûmecku nabízí vysoko‰kolské vzdûlání pro
technologii polygrafie (grafické techniky)
celkem pût mûst: Berlín, Chemnitz, Mnichov,
Lipsko a Wupperttal. Jsou nabízeny znalosti
z oblastí workflow, systémÛ managementu,
lze získat zku‰enosti z oblasti v˘roby, trÏního
pfiehledu nejrÛznûj‰ích fiídících a produkãních
systémÛ vãetnû plánování konfigurací tûchto
systémÛ. Praktika zahrnují integrovan˘
workflow, systémov˘ management,
a rozhodování o integraãních procesech, kde
jde o automatizaci v porovnání
se srozumitelností kontroly procesÛ. Hlavnû
jde v Nûmecku o to, aby vysoké ‰koly byly
technologicky na v˘‰i, zprostfiedkovávaly
praktické projekty, které by se odráÏely
v diplomov˘ch pracích studentÛ.
Nûmecká spoleãnost pro spotfiebitelské studie
a televizní stanice N24 zkoumala sluÏby tiskáren
Do testu byla zahrnuta nabídka sluÏeb
následujících online tiskáren:
■ http://www.cewe-print.de / Cewe-Print GmbH
■ http://www.diedruckerei.de / Onlineprinters
GmbH
■ http://www.flyeralarm.de / flyeralarm GmbH
■ http://www.flyerpilot.de / Printgroup GmbH
& Co. KG
■ http://www.overnightprints.de / Farheap GmbH
Germany
■ http://www.primus-onlinedruck.de / Primus
international printing GmbH
■ http://www.saxoprint.de / Saxoprint GmbH
■ http://www.unitedprint.de / unitedprint.com
Deutschland GmbH
■ http://www.wir-machen-druck.de / Druckerei
Wir machen Druck GmbH
■ http://www.vistaprint.de / Vistaprint B.V.
Pfiíklad individuálního dárkového obalu, krabiãky ti‰tûné
digitálnû s individuálním pfiáním doplnûn˘m zadan˘m
obrazem – obdoba „fotoknihy“
Typografia 1–2 2014
Kritéria rozãlenila do jednotliv˘ch bodÛ Deutsche
Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) a N24
do pûti hlavních testovacích oblastí.
Velké rozdíly byly v cenách a trÏních
podmínkách. Do cenové anal˘zy byly pouÏity
ceny za 1000 vizitek, 1000 letákÛ, 100 plakátÛ
a 100 pohlednic. V‰echny tyto produkty nebyly
k dispozici u v‰ech testovan˘ch tiskáren, jak
z hlediska mnoÏství, tak i z hlediska
poÏadovan˘ch formátÛ. Z hlediska uÏivatelského
komfortu byly v‰echny tiskárny schopny na sv˘ch
internetov˘ch stránkách pfiesvûdãit potenciální
zákazníky, jak lze nabízené tiskoviny objednat.
Problémy byly v oblasti poradenství, kde v˘znamn˘
potenciál pro optimalizaci nabídky e-mailové
poptávky byly zodpovûzeny jen u necel˘ch 60 %
dotazÛ. Z toho bylo necel˘ch 70 % Ïádostí
zodpovûzeno do detailu. U telefonick˘ch dotazÛ byl
do 30 sekund na „drátû“ kompetentní partner jen
v 45 % pfiípadÛ.
Pro posouzení kvality produkce slouÏila objednávka
vizitek a letákÛ. Zvlá‰tû pfii tisku obrazu bylo
hodnoceno, zda je obraz jasn˘ a zfieteln˘.
Takov˘to online shop pro business to customer
(B to C), tedy od v˘robce pfiímo ke koneãnému
spotfiebiteli, pfiedstavuje v tomto pfiípadû krabiãka
z kartonu, do které se vkládá ãokoláda zabalená
do folie.
Krabiãky dodává Elanders Germany GmbH
z Waiblingenu u Stuttgartu. Termín dodání
je do deseti dnÛ. Pro Ritter Sport je to zajímavé
tím, „Ïe taková tabulka mÛÏe stát i ‰est Euro“.
Firma Elanders nabízí individuální digitálnû ti‰tûné
krabiãky i pro pralinky Lindt a Hachez. Na internetu
naleznete nepfieberné mnoÏství takov˘chto nabídek.
Onlineprinters Neustadt a.d.Aisch Horní Franky,
Bavorsko – jedna z nejvût‰ích online tiskáren
v Evropû V pfiehledu online tiskáren je tento
podnik uveden pod pÛvodním názvem
„diedruckerei.de“, kterou zaloÏil Walter Meyer
v roce 2004 s kapitálem pouh˘ch 50 000 Euro.
V roce 2008 byl Meyer natolik úspû‰n˘, Ïe zaloÏil
Onlineprinters GmbH, a tím online tisk
internacionalizoval. Koncem minulého roku
uvedl, Ïe disponuje více neÏ 200 000 stál˘mi
zákazníky – se stoupající tendencí.
Celkové hodnocení:
Celkové hodnocení online tiskáren
Dodavatel
flyeralarm.de
cewe-print.de
wir-machen-druck.de
saxoprint.de
unitedprint.de
flyerpilot.de
diedruckerei.de
overnightprints.de
primus-onlinedruck.de
vistaprint.de
DosaÏení cíle
90,53
90,42
86,42
85,70
84,64
81,99
80,75
79,09
78.25
71,13
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Známka
Hodnocení
1,6
1,6
1,9
2
2
2,2
2,3
2,4
2,4
2,9
dobré
dobré
dobré
dobré
dobré
dobré
dobré
dobré
dobré
vyhovující
Podrobné v˘sledky studie jsou k dispozici za ochrann˘ poplatek ve v˘‰i 650 Euro plus DPH
u spoleãnosti DtGV ([email protected]).
své klipy. Ov‰em komunikaci na tûchto sítích
nepfieceÀuje: „Na na‰í Facebook stránce není ani
jedno procento na‰ich zákazníkÛ“, uvádí Meyer
„protoÏe to takto probíhá nejen u nás, nenahradí
zatím sociální media ostatní komunikaãní
kanály.“ Proto i nadále provozuje personálnû silnû
obsazenou telefonickou hotline linku. Obdobné
zfiejmû platí i pro e-mailov˘ zákaznick˘ servis.
Onlineprinters GmbH disponují tfiemi
produkãními podniky, kde disponují
90 moderními ofsetov˘mi tiskov˘mi jednotkami
a velk˘m poãtem digitálních tiskov˘ch strojÛ,
od A3 ãernobíl˘ch tiskáren, aÏ po velkoformátov˘
ink jet tisk. Cílem je uspokojovat potfieby
zákazníkÛ s nemodernûj‰í dostupnou technikou
a technologií, cenovû v˘hodnû a v nejvy‰‰í kvalitû
a pfiedev‰ím v celoevropském mûfiítku.
Úspûch „Onlineprinters“ je pfiekvapující zvlá‰tû
proto, Ïe se tiskové branÏi ‰patnû dafií. Jak uvedl
Paul Albert Deimel, generální manaÏer
Bundesverband Druck und Medien (BVDM)
„nejsou problémy tiskového prÛmyslu
konjunkturální, ale strukturální.“ Od roku 2000
bylo uzavfieno v Nûmecku 3879 závodÛ a práci
ztratilo 64 140 zamûstnancÛ. Vzhledem ke krizi
v branÏi novin, ztrátû zákazníkÛ, jako byla Quelle,
pfieb˘vá kapacita nejménû v rozsahu 20 %.
Zasílatelství pfiechází na internet: Amazon
pfiipravuje kapacity i u nás a hledá budoucí
zamûstnance v Praze a v Brnû.
Jak Deimel dále poznamenává, pfie‰ly zakázky,
které netrpí pod velk˘m ãasov˘m tlakem do zemí
s nízk˘mi mzdov˘mi náklady. Jde o knihy
a odbornou literaturu. Ale i úspû‰né online
tiskárny mají svÛj podíl na propadu cen. „Tyto
firmy“, uvádí Deimel, „toho dosáhly tím, Ïe pfies
excelentní workflow pracují levnû, místo tiskáren
s klasick˘mi postupy.“
Mnohdy postaãí pro B to B jen zmûnit logo a firemní dárek
je realizován. Tento pfiíklad nabízí ‰v˘carská firma Handeys
Individuální dárkové obaly na ãokoládu
Ritter Sport Vedle celkového hodnocení online
tiskáren je nezbytné se podívat na nûkteré
konkrétní pfiíklady realizace takovéhoto
obchodního modelu. Zajímav˘m pfiíkladem jsou
individuální obaly na ãokoládové tabulky Ritter
Sport. Pfiíklad jsem opatfiil ãesk˘m textem.
Jako produktov˘ pfiíklad se nabízí „kvadratická,
praktická, dobrá“ tabulková ãokoláda v pestrém
foliovém obalu. Znaãkového zboÏí, jako je Ritter
Sport, se v nûmeckém Waldenbuchu dennû vyrábí
cca 2,5 milionÛ kusÛ pestfie zabalen˘ch tabulek.
Ritter Sport vyuÏívá efekt svého nezamûnitelného
balení.
Zaãátky nebyly ale pfiíli‰ rÛÏové. Teprve,
aÏ si Meyer zajistil u „Google“ propagaci pro své
online nabídky, nepfiestával v odbytu telefon
zvonit. Vzhledem ke sluãování mohl nabídnout
ceny, které tradiãní tiskárna nemohla ustát. Ale
pfiedev‰ím nepracoval se Ïádn˘mi skryt˘mi
náklady, takÏe nabízené ceny byly skuteãnû ceny
finálních produktÛ.
Má zájem i pfies online dobfie znát svou klientelu.
VyuÏívá k tomu sociální media, jako je Facebook,
Twitter nebo Xing (Xing – dfiíve jako Open
Business Club anebo openBC, urãená preváÏnû
na udrÏování obchodních/firemních kontaktÛ).
Nechává zpracovat blogy, prezentuje na Youtube
Promotion, která zaji‰Èuje individuální firemní propagaci,
napfiíklad s ãokoládou Lindt od 300 exempláfiÛ.

Podobné dokumenty

TYPOGRAFIA

TYPOGRAFIA Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, ...

Více

návod k obsluze

návod k obsluze Hodinky Tommy Hilfiger se vyrábûjí s úzkostlivou pozorností na jakost, funkci a detail. Pfieãtûte si prosím podrobnû níÏe uvedené informace a pokyny o funkcích a pouÏití va‰ich nov˘ch hodinek. BATER...

Více

Apr. - Jún 2008 - Slavia Capital

Apr. - Jún 2008 - Slavia Capital Zhruba tfietina ãeské fiepky konãí za hranicemi a loni její v˘voz dokonce zlomil rekord, kdyÏ vzrostl více neÏ sedminásobnû. Plodina konãila hlavnû v Nûmecku, které uÏ dnes pfiidává do nafty 4,4 proce...

Více

Cyklisticke hotely - Schladming

Cyklisticke hotely - Schladming Nejlepší poloha pro bikery! V tomto čtyřhvězdičkovém hotelu zažijete skvělou odpočinkovou i aktivní dovolenou: relaxace, pohodlí, přátelské a rodinné prostředí. Dvoulůžkové pokoje i apartmány jsou ...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf Obálka: Veronika Mar‰álková, AVE ART ...

Více

T Y P O G R A F I A

T Y P O G R A F I A ·éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647 [email protected] Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová,...

Více