Prezentace aplikace PowerPoint

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Váš investiční průvodce
Vydává A11, s.r.o., vydavatelství odborných a regi on ál ní c h t i t u l ů
Váš investiční průvodce
i nnovat i on kom bi nuj e lifestylová t é m a t a s odborn ým o b s a h e m
v obl as t i investic, realit, ří z ení firem a lidských zdrojů. Časop i s cílí n a m aj i t el e firem s o b r a t e m 10 a ž 250 m i l i onů k o r u n se
s í dl em v p r a ž s k é m regionu. Tipy n a t rávení volného času, sebevzdělávání nebo pěstování z ál i b dopl ňuj í rozhovory s úspěšnými podnikat el i, seri óz ní investiční poradenst ví , nejnovější
poz nat k y v ří z ení firem, r e a l i t n í projekty i p r a ž s k á t é m a t a
s význam ným podni kat el ským potenci ál em . Stálými r u b r i k a m i
jsou m i m o jiné fashi on, c a r a sports&travel.
Investiční poradce
Innovation 1/2015
Investice
Základy budoucnosti
Do manželství, do vzdělání, do dětí – investujeme nejen
peníze, ale i čas či námahu jen proto, abychom z toho
v budoucnu „něco měli“. Investujeme vždy něco, co pro nás
má hodnotu, co je pro nás vzácné. Sice tedy nejen penězi
živ je člověk, ale obvykle právě ty jsou až v první řadě.
t e x t Petr Fejtek f o t o Volvo Ocean Race a archiv
F
ilozofovat o smyslu životních hodnot,
dvanáct, ale žá dná nemá efektivní sílu předpovědi.
Teprve
zdraví, času stráveného s dětmi apod.
Jsou to zkrátka pořád jen teorie, nic příliš důvěrymůžeme dlouho, ale zůstaneme přece jen osobní zku- hodného. Mnohé navíc vycházejí opět jen z minulých u
těch peněz. Necháme mimo i ty „velké“
souvislostí, které se nemusí tak přesně opakovat.
šenosti jsou
investice, které jsou doménou státu či
Přesto jsou a ž osobní zkušenosti skutečně trvalé
skutečně
f ir em . Přesto se pokusíme i na ty soukroa jedna z
ta. Až když přijdete o své skutečné peníze, můžete
mé investice podívat z určitého nadhledu.
trvalé a jednejdůležitějších je možná překvapivě ztráJak se starat osvé úspory
Asi výchozím problémem je mít se o co starat, tedy
musím e nejdřív nějaké peníze mít, ušetřit, uspořit.
Obvykle to není snadné, ale většinou to možné je.
Přemýšlení, racionalita, rozumná skromnost nemusí
bolet, i když se nikomu z ná s asi nepodaří znovu
vymyslet něco jako dynamit nebo kontaktní čočky.
Založit a vést firmu na menší nápad nemožné není
a mnohým se to daří. Třeba jeden z nejúspěšnějších
českých podniků je Linet, který vyrábí tak „obyčejný“
sortiment jako nemocniční lůžka. Přesto patří mezi
světovou elitu a zakladatel Zbyněk Frolík chce do pěti
let zvednout tržby společnosti z loňských asi 3,5 miliardy korun na zhruba 6,5 miliardy korun.
Nervy v první řadě
Ať již založíte firmu, anebo budete spravovat své
úspory tradičněji, prvořadé je udržet na uzdě nervy.
To se lehce řekne, ale takové knížecí rady jsou (jako
rady obvykle) málo platné. Přímo geniálně popsal
tyto snahy jeden ukrajinský básník: „Snažit se předávat zkušenosti mladým je jako roubovat jablka na
kvetoucí jabloň“.
Je to paradoxní, ale právě v oblasti investic jsou
zkušenosti vlastně jediný zdroj „vědění“, který máme
k dispozici. Ekonomických teorií máme totiž do tuctu
na z nejdůležitějších
je možná
překvapivě
ztráta.
se skutečně poučit – do té doby jsou všechny řeči
o riziku jen akademické řeči.
„Nesmíte se dívat na vlny kolem, ale na obzor, jinak se vám udělá špatně,“ říká o mořeplavbě nejbohatší Saúd, princ Alvalíd bin Talál. S investováním je to podobné.
Jaké má kdo plány
Když už si myslíte, že nervy na uzdě udržíte, musíme
si alespoň trochu rozmyslet „co s načatým životem“.
Před několika lety se velmi módním nástrojem stal
tzv. finanční plán. Není to zdaleka úplná hloupost,
jen se mu člověk nesmí úplně odevzdat. Život se totiž
často mění velmi nepředvídatelně, a jak říkají znalci,
nepřítel číhá všude. Určitý harmonogram cílů by si
však každý měl udělat –čeho chce dosáhnout dřív
(a za kolik), čeho potom (a za kolik) atd.
Obecně pak samozřejmě platí, že by každý měl
mít nějaké rezervy, raději větší než nižší. Držet
určitou hotovost je ostatně vhodné nejen jako rezervu pro nepředvídané či neplánované výdaje, ale i
v investicích je to důležité na „výhodné nákupy“.
Ostatně víte, že i investiční guru Warren Buffett drží
úctyhodných 64 mld. dolarů v hotovosti a trojnásobek v likvidních papírech? Na nákupy má tedy peněz
dost.
Co je to investice?
Jako investice se v ekonomii označuje ta část příjmu (důchodu), která je vložena do
kapitálu. Tedy do dlouhodobých statků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale
umožní zvýšení produkce statků v budoucnosti. Ekonomický subjekt (stát, podnik,
jednotlivec) tak odloží část své současné spotřeby (úspor) za účelem získání
budoucího užitku. Budoucí užitek či výnos může být peněžního nebo nepeněžního
charakteru. To je spíše makroekonomický pohled na investice.
20
Riziko není jen kolísání
Jestli nepřijmete fakt, že výnos je jen odměnou za
podstoupené riziko, zůstaňte u bankovních (nejvýš
termínovaných) bankovních vkladů. Sice málo, ale
kolísají i fondy peněžního trhu, na dluhopisových
trzích lze reálně prodělat i za desetileté (v 70. letech
i dvacetileté) období.
Riziko je strašidelné slovo, lépe je hovořit o nejistotě. Důvodem i příčinou je právě kolísání trhů, takže
ztrácíte jistotu, že zrovna nebudou v propadu ve chvíli, kdy budete chtít či potřebovat aktivum prodat.
Zadívejte se na graf vývoje základních akciových trhů
od roku 2000, tedy za posledních téměř 15 let (na další
dvoustraně). Vidíte ty vlny, propady obou krizí? Technologický Nasdaq dokonce po prasknutí tzv. dotcom bubliny dosáhl svého maxima teprve zcela nedávno.
Držet strategii
Řada investorů podléhá při investování různým
psychologickým předsudkům, jako jsou přehnaný
optimismus, nadměrné sebevědomí nebo naopak
averze k nejistotě. Tímto tématem se zabývají takzvané behaviorální finance, a jak naznačuje název, jde
hodně o psychologii.
K tomu se přidávají ještě horší nepřátelé, kteří
působí krátkodoběji: panika je asi nejhorší (proč, k
tomu se ještě dostaneme), ale i podléhání módě, důvěřivé skákání na špeky „zaručených tipů“ a mnohé
další. Patří sem i staré dobré poučení „nelez do toho,
o čem nic nevíš“.
Jistěže se názory postupem věku, nabytých zkušeností i vývoje společnosti mění, ale staré ověřené
recepty zůstávají platné.
Rozhodný horizont
V určité zkratce je začátkem investice nákup aktiva,
závěrem pak jeho prodej. Jak víme, na kolísajícím
trhu je sice i nákup určitým rizikem (lépe je jistě
nakupovat levně), ale mnohem větším nebezpečím
je č a s prodeje. V každém investičním (finančním)
plánu si musíme alespoň rámcově určit, na jak
2
1
Hlavní sekce časopisu
téma čísla
investor
leadership
Roste popt ávka po u r č i t é m t ypu služeb?
Rýsuje s e nová p o d n i k a t e l s k á příležitost? i nnovat i on je u toho! Trendy
a k o m e n t á ř e t r h u , už i t ečné informace.
Využíváte n a p l n o všechny investiční
n á s t r o j e a dovednosti? Diverzifikujete?
A co t a k h l e z k u s i t něco nového? Pravid e l n á r u b r i k a i nnovat i on při pravov a n á
ve s p o l u p r á c i s klíčovými odborníky
vám p o m ů ž e k úspěchu.
Efektivní ří z ení firmy, využívání
lidských z droj ů a sebezdokonalování
jsou nezbytným i a t r i b u t y ú s p ě š n é h o
podni kání .
reality
praha
leasure
Realitní projekty, k t e r é opravdu stojí z a
poz ornos t . Kanceláře, byty n a investici,
sklady, logistické parky.
Koncent race podnikat elsk ých a invest i ční ch pří l ež i t ost í je v Praz e, j e d n o m
z n e j b o h a t š í c h regi onů EU, m i m o ř á d n ě
vysoká. Klíčovou je s p r á v n á volba, dobré
n a č a s o v á n í a d o s t a t e k informací . O ty
u ž s e p o s t a r á innovation.
Svět s t a r o ž i t n o s t í , exkluzivních a u t
a dobře p a d n o u c í c h obleků nebo cestování z a s p o r t e m , lákavé d e s t i n a c e
a zážitky š i t é n a m í ru? S t ačí si vybrat
ve volnočasových r u b r i k á c h innovation.
Vychází čtvrtletně
tištěný náklad 13500 výtisků
Ceník inzerce 2015
436 mm × 268 mm
+ 5 mm spad
218 mm × 268 mm
+ 5 mm spad
218 mm × 134 mm
+ 5 m m spad
218 mm × 89 mm
+ 5 mm spad
109 mm × 268 mm
+ 5 mm spad
2/1
189 000 Kč
1/1
119 000 Kč
1/2 šířka
79 000 Kč
1/3 šířka
59 000 Kč
1/2 výška
79 000 Kč
72 mm × 268 mm
+ 5 mm spad
1/3 výška
59 000 Kč
2. strana obálky
139 000 Kč
Vkládaná inzerce
10 g 95 000 Kč
3. strana obálky
129 000 Kč
Přepáskování titulu
95 000 Kč
4. strana obálky
149 000 Kč
Vklad CD
95 000 Kč
Technická specifikace časopisu
— Obálka 250g křída lamino mat
— Vnitřní strany 100g křída lesk
— Počet stran 80 + 4
—100g křída, V2, 4/4
Ediční plán Innovation 2016
Vydání
Uzávěrka
inzerce
Termín
vydání
1 2016
20.3.
2 2016
13.6.
Alternativní
investiční
produkty
Reality
Cestování
Styl
zdraví &
wellnes
Hodinky
Lázně
Téma
Investice
30.3.
Počítačové
hry, IT
startupy
Forex
Drahé kovy a
diamanty
Developerské
projekty
Extrémní
zážitky
23.6.
Ropa a uhlí
Nemovitostní
fondy
Věda a výzkum
Rekreační
objekty a
pozemky
Holiday
Drahé kovy a
diamanty
Kancelářské
prostory a
správa
majetku
Aktivní
dovolená
Známky, mince,
starožitnosti
Investiční
bydlení
Lyžování a
exotické
destinace
3 2016
12.9.
22.9.
Daňové ráje
Investiční
produkty
4 2016
14.11
24.11.
Šlechtici –
podnikatelé
Komodity
řízení
firem
technologie
auta
Bezpečnost
domácnosti i
podnikání
Fleet
management,
luxusní auta
IT řešení
pro fimy
Jachting
Sportovní a
Bazény a
volnočasová
sauny
móda
Chytré
domácnosti
Motocykly a
rodinná auta
Koučink
Fotbal –
EURO 2016
Boty a další Soukromé
doplňky
kliniky
IT řešení pro
firmy
Užitkové
automobily
Human
resources
Golf a
dostihy
Mobilní
technologie
Fleet
management,
terénní auta
CRM a
koučink
Lyžování a
extrémní
sporty
Pánské
obleky
Estetická
chirurgie
sport
Reality, přehled toho nejlepšího v Praze
Sekce Reality je u r č e n á p r o inzerci r e a l i t n í c h a developerských
projektů. Nemovitosti jsou m ez i investory s t á l e oblíbenější komoditou. V p ř e h l e d u se z a m ě ř í m e n a t ř i nejzajímavější segm en t y –
kom erční nemovitosti, obytné nemovitosti a volné st avební plochy.
P ředs t avt e č t e n á ř ů m i nnovat i on svou a k t u á l n í nabí dku. 64 %
n a š i c h č t e n á ř ů zvažuje v s t ř e d n ě d l o u h é m h o r i z o n t u investovat do
real i t a 71 % n a š i c h č t e n á ř ů považuje investici do nemovitostí z a
j e d n u z nejjistějších investic vůbec!
Reality
Innovation 1/2015
Bytových projektů vhodných k investicím vznikají desítky
a postupn é oživování stavební výroby jejich poč et ještě zvýší.
Pro nerozhodné investory přinášíme tipy na dvě pražské lokality,
jež by neměly ve vašem výběru chybět.
Příznivá realita
P
ražské Modřany se dlouhodobě drží
m ohou vybírat z různých barev a dekorů, případně
v centru pozornosti developerů. Může
je m ěnit a doplňovat. Třešničkou n a dortu jsou pak
za to blízká příroda plynule navazutakzvané chytré byty 1(2)+kk.
jící n a údolí Vltavy a zároveň sn a d ná
V těchto variabilních bytech je m ožné úpravou pládostupnost do m ěsta. Z těchto výhod těží
nované polopříčky vytvořit jeden velký obytný prostor
i projekt Byty U Dubu situovaný v blíznebo si ložnici zcela oddělit a vytvořit útulný a plnokosti přírodní pam átky Modřanská rokle. Budoucí
hodnotný byt 2+kk. Skleněné příčky, posuvné dveře,
obyvatelé nebudou m uset za ničím daleko, v blízjaponské stěny, nebo tradiční sa m ost at né vstupy
kosti najdou příležitost pro sportovního vyžití (golf,
zm ění styl bytu podle požadavků a stylu klienta. Vesquash, tenis, dráha pro in-line bruslení nebo t ře b a
likost bytu kolem 50 m2 s prostornou lodžií (12,5 m2)
jogging), v docházkové vzdálenosti jsou pak obchody,
nabídne dostatek prostoru pro život a relaxaci, ale
školy i školky, poliklinika Modřany, restaurace, kino i velké úložné prostory. Tém ěř každý byt disponuje a
další služby. Projekt nabízí i výbornou dopravní do- kom orou a prostorem pro vestavěné skříně. Právě
stupnost, zastávka autobusu MHD je přím o u domu, díky své variabilitě a vPraze velmi oblíbenému rozzastávka tram vaje je vzdálena a si 250 m.
m ěru je byt 1(2)+kk vhodný jako investice.
Ve vyšších patrech jsou um ístěné větší byty 3+kk
Investice do variability
a 4+kk s t e ra sam i a ž 230 m2 a výhledy přes Vltavu
V ceně bytu je zahrnuto standardní vybavení v moa do nedaleké Modřanské rokle.
derním m ateriálovém a designovém provedení.
Projekt ocenila odborná porota – jako Realitní
V rám ci balíčků Standard a Standard+ si pak klienti
projekt roku 2014 n a Praze 4.
Developer
Ku ch a ř &
Thein s.r.o.
Počet bytů v projektu
157
Velikostní kategorie
Termín dokončení
1+kk
a ž 4+kk
4. čtvrtletí
2016
Ceny bytů vč. DPH od
36 536
Kč/m2
V ceně bytu
je zahrnuto
standardní
vybavení
v moderním
materiálovém
a designovém
provedení.
V j ed n é z n ej za j í ma v ěj ší ch lok alit P r a h y 6 – Dejvicích, v t ě s n é m dy Top a P r emi u m , n a n i ch ž se podíl el i a r ch i t ek t i a d esi g n éř i ze
so u sed st v í T iché Š á r k y a Jenerálk y , vyroste v n á sl ed u j í c í ch les t u d i a Olgoj Chorch oj .
t ech r ezi d en č n í k o mp l ex 50 r o d i n n ý c h d o m ů v n í zk o en er g e t i ck é m
D ů r a z byl k l a d en n a fu nk ční d esi g n s požadavk y n a vysokou kvalis t a n d a r d u . Kr á sn é p r o st ř e d í a n a d ča so v á a r c h i t e k t u r a r o d i n n ý c h t u vnitřn í h o p r o st ř ed í a zároveň d o sa žen í mi n i má l n í ch provozních
d o m ů o d a t el i ér u Š a fer H á j ek j so u z á r u k o u za ch o v á n í b o n i t y to- n á k l a d ů . Každý rodin n ý d ů m je n a d s t a n d a r d n ě tepel n ě izolován
h o t o mí st a .
a o sa zen k valitními okny s trojitým zask lení m, u mo žň u j í cí m efektivn í využití slu nečn í h o zá ř en í v zi mn í ch i letních měsících. O přirozeÚspora v nízké režii
n ě zdravé p r o st ř ed í se so u ča sn o u elimina cí tepelných zt r á t se s t a r á
t o p ´r ezi d en ce svým b u d o u c í m o b y v a t el ů m n a b í d n e p o l o so u k r o mý cen t r á l n í individu álně ř í zen á větrací jedno tk a s r ek u p er a cí tepla.
p a r k s d esi g n o v o u k lu bovn ou , d ět sk ý m h ř i š t ě m a a l ej emi vzrostP r o j ek t se m ů ž e p o ch l u b i t vynik ající d o p r a v n í o b sl u žn o st í –
lých s t r o m ů v obytn ý ch u licích. V r á m c i a r e á l u b u d e n e p ř e t r ž i t ě p o b l í ž se n a c h á z í n o v á s t a n i c e m e t r a A Bořislavk a, n a Letišt ě k
d i sp o zi ci r ecep ce se ši r o k o u šk á l o u sl u žeb včetn ě ostrahy.
Václava Havla je t o p a k j en něk olik m i n u t jízdy a u t e m .
S t ej n ě d ů l eži t é jak o k o n cep ce a benefity a r e á l u j so u i dispozi V r á mc i r ezi d e n čn í h o k o mp l exu je m o ž n é nav ští vit u kázk ový
c e j ed n ot l i v ý ch d o m ů a b u d o u c í p r o v o zn í nák la d y . U v šech t y p ů vzorový d ů m k o mp l et n ě za ř í ze n ý a vybavený p o d le n á v r h u s t u d i a
d o m ů o vel ik osti 165 m2 – 285 m2 s d v o j g a r á ží b u d e m í t k l i en t n a Olgoj C h or ch o j t a k , ab y si b u d o u cí ma j i t el é mo h l i b y d l ení v top’revýběr z více v a r i a n t d i sp o zi čn í ch ř ešen í . Z á k l a d em j so u s t a n d a r zidenci vyzkou šet.
Developer
KKCG Real
Estate
Počet domů v projektu
dokončení
Velikostní kategorie
50
užitná
7.
etapa
od
164 plocha
m2
dokončena
15. 4. 2015
Termín
Ceny domů
na vyžádání
u developera
Čtenáři časopisu Innovation
84 %
16 %
53 %
72 %
muži
ženy
m aj i t el ů firem je ve věku
30 – 49 let
m aj i t el ů žije v d o m á c n o s t e c h
s nejvyšší životní úrovní (AB)
78 %
64 %
89 %
75 %
m aj i t el ů chce ve s t ř e d n ě
dlouhém horizontu
investovat
m aj i t el ů chce ve s t ř e d n ě
dlouhém horizontu
investovat do real i t
m aj i t el ů z a j í m á t é m a
Investic
m aj i t el ů z a j í m á t é m a
Realit
63 %
88 %
m aj i t el ů firem z a j í m á t é m a
Leasure
m aj i t el ů firem by
nem ěni l o PRAHU jako
m í s t o p r o svůj b u s i n e s s
P r a h a je 9. n e j b o h a t š í regi on
v Evropě a d r u h ý n e j b o h a t š í
regi on ve s t ř e d n í Evropě
V P r a z e je 16 500 firem, k t e r é
m a j í o b r a t 10 - 250 mil. Kč
Distribuce časopisu
K prodeji na novinových stancích v Praze je určeno
4.000 ks
Předplatitelé
1.500 ks
Náklad č a s o p i s u
13.500 ks
K a d r e s n é di s t ri buci p ř í m o m a j i t e l ů m
firem v obl as t i P rahy je u r č e n o
8.000 ks
Innovation brunch
Setkání úspěšných podnikatelů a jejich
rodinných příslušníků, které spojuje téma
INNOVACE a INVESTICE
ČERVEN 2016
ZÁŘÍ 2016
LISTOPAD 2016
Proč inzerovat v Innovation
Innovation oslovuje jasně definovanou
cílovou skupinu a je lokálně zaměřen
na hlavní město Prahu a její okolí.
innovation je určen pro majitele
a statutární zástupce pražských
firem, které mají obrat nad 10 mil. Kč.
innovation ví, o čem chtějí jeho čtenáři
číst a za co chtějí utrácet své peníze.
Redakce
Inzerce
Marketing a distribuce
Jan Bruno Tropp š é f r e d a k t o r
T e l : 776 227 266
e-mail: [email protected]
Kateřina Cicvárková
Te l : 7 2 4 0 3 9 9 5 5
e-mail: [email protected]
Ondřej Matěj Hrubeš
T e l : 734 354 178
e-mail [email protected]