Chrastecké ohlasy č. 6

Transkript

Chrastecké ohlasy č. 6
ZPRAVODAJ MĚSTA CHRASTI
ČERVEN 2 0 07, ČÍSLO 6, ROČNÍK LII
NEPOR
UČÍME VĚTR
U, DEŠTI…
NEPORUČÍME
VĚTRU
Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
Na svatého Petra a Pavla, když hrom tříská, hřiby do země zatiská.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Rýma tento měsíc lidi nejvíce posedá.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Z Chrastecka: V červnu dětem škola končí, radují se Honza s Ančí!
Škola končí, děti září, sejdeme se opět v září.
A následující větou šlápl Samuel Smiles r. 1904 sakra vedle: „Myšlenka, že ženy budou přebírat pracovní místa mužům a budou z nich
námořníci, vojáci, chirurgové či právníci, nestojí za vážné přemýšlení.“
Hor
ecký rrybník
ybník
Horecký
ybník.. FFooto: Jan Sochor
VÝPIS Z USNESENÍ 111
1. SCHŮZE RAD
Y MĚS
TA CHRAS
TI,
RADY
MĚST
CHRASTI,
KON
ANÉ DNE 117
7. 4. 200
7
ONANÉ
2007
Rada měs
městta souhlasí:
- se zprávou o plnění úkolů, uložených finančnímu odboru,
Rada měs
je:
městta sch
schvvalu
aluje:
- ukončení nájemní smlouvy na pronájem sloupu veřejného
osvětlení s panem Petrem Klupkou ke dni 31. 12. 2006,
- použití místnosti skladu na nádvoří pro humanitární sbírku,
pořádanou SPCCH Chrast,
- předložené soupisy víceprací na stavbě „Tělocvična ZŠ Chrast“
a starosta spolu s vedoucím hospodářského odboru vstoupí do
jednání se zhotovitelem se snahou o kompromisní řešení
a předloží výsledky radě ke schválení,
- přehled uzavřených nájemních smluv na pronájem hrobového
místa na pohřebišti v Chrasti.
Rada měs
uču
je zas
tupit
els
tvu měs
městt a dopor
doporuču
učuje
zastupit
tupitels
elstvu
městt a:
- odsouhlasit prodej pozemků v obci a katastrálním území Chrast
a to: pozemku, označeného jako pozemková parcela č. 962/110
manželům Novákovým z Chrasti a prodej pozemků, označených
jako pozemkové parcely č. 962/194 a 962/54 manželům Srkalovým
2
ZPRÁVY Z RADNICE
z Chrasti. Doporučuje realizovat prodej za 30 Kč/m2 (jedná se
o pozemky za první řadovkou odshora vpravo v ulici Budovatelské),
- schválit změny ve složení osadního výboru v Chacholicích,
- odprodat dům č.p. 258 na st.p. 220 v k.ú. Chrast (bývalý dům
zahradníka v zámecké zahradě),
uču
je zas
tupit
els
tvu měs
Rada měs
zastupit
tupitels
elstvu
městt a:
městta nedopor
nedoporuču
učuje
- odsouhlasit úplatný převod pozemku z majetku státu - ÚZSVM
na Město Chrast, označeného jako pozemková parcela č. 1200
v obci a katastrálním území Chrast (pozemek, na kterém stávala
malá trafostanice pod hřbitovem u výjezdu na Rosice).
VÝPIS Z USNESENÍ 112.
2. SCHŮZE
RAD
Y MĚS
TA CHRAS
TI,
RADY
MĚST
CHRASTI,
KON
ANÉ DNE 2. 5. 200
7
ONANÉ
2007
Rada měs
je:
městta sch
schvvalu
aluje:
- uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v Domě s pečovatelskou
službou v Chrasti s Josefem a Marií Petanovými, Chrast. Nájemné
bude věcně usměrňované, snížené na 28,42 Kč/m2. Nájemní
smlouva uzavřena na dobu určitou, nový nájemce není povinen
před uzavření nájemní smlouvy uhradit kauci ve výši 3měsíčního
nájemného,
- možnost uzavření nájemní smlouvu na pronájem tělocvičny
a jedné třídy základní školy paní Boučkové pro kurz STOB ve
dnech 10. 4. - 26. 6. 2007. Smlouvu uzavírá ZŠ,
- zvýšení ceny nájmu nebytových prostor ve smyslu podmínek smluv
o 60% inflace roku 2006, tj. zvýšení o 1,5 % s platností od
1. 7. 2007. Pro období od 07/2007 neuplatňovat inflační nárůst
nebytových prostor pro Svaz skautů a skautek, Svaz postižených
civilizačními chorobami Chrast, Sdružení dobrovolných hasičů
Chacholice, Českou hasičskou jednotu Podlažice, SK Chrast,
- zvýšení ceny nájmu pozemků, pronajatých jako zahrádky o 60%
inflace let 2002, 2004 - 2006, tj. zvýšení o 5,5% s platností od
1. 7. 2007,
Rada měs
městta souhlasí:
- se zvýšením počtu pracovníků finančního odboru o 1 pracovníka
na 1 měsíc - květen 2007 z důvodu předávání agendy a zaučení
nové účetní,
Rada měs
městta nesouhlasí:
- s požadavkem paní Jarmily Žákové a pana Ladislava Mikana na
možnost umístění dopravní značky „ZÁKAZ VJEZDU“ na místní
komunikaci do Podskály,
Rada měs
městt a ber
beree na vědomí:
- uzavření pojistné smlouvy mezi ZŠ Chrast a Českou pojišťovnou
s názvem „Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele“
č. 79177141-19 k datu 5. 4. 2007,
- zprávu hospodářského odboru, týkající se případného prodeje
objektu lékárny, a ukládá hospodářskému odboru pokračovat
v přípravě prodeje (odhad tržní ceny, řešit problémy se zástavou,
možnost dřívější úhrady bance apod.),
Rada měs
uču
je zas
tupit
els
tvu měs
městta dopor
doporuču
učuje
zastupit
tupitels
elstvu
městt a:
- vyjádřit souhlas s auditem celoročního hospodaření města za rok
2006 bez výhrad.
VÝPIS Z USNESENÍ 113.
3. SCHŮZE
RAD
Y MĚS
TA CHRAS
TI,
RADY
MĚST
CHRASTI,
KON
ANÉ DNE 115.
5. 5. 200
7
ONANÉ
2007
Rada měs
je:
městt a sch
schvvalu
aluje:
- poskytnutí příspěvku Českému svazu bojovníků za svobodu
OV ČSBS Chrudim, Široká 29, 537 01 Chrudim, ve výši 2.000,Kč a Abilympijské asociaci 3.000,- Kč,
- zveřejnění údajů o příjmech a výdajích města Chrasti od roku
1998 v členění podle kapitol z důvodu častého požadavku
o sdělení těchto údajů pro různé studijní účely a různé vývojové
studie,
Rada měs
městt a souhlasí:
- s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní
vnitrostátní dopravy na linku 620001 pro dopravce: Petr
Klupka, Budovatelská 707, 538 51 Chrast,
Rada měs
uču
je zas
tupit
els
tvu měs
městt a dopor
doporuču
učuje
zastupit
tupitels
elstvu
městt a:
- odsouhlasit prodej části pozemku, označeného jako stavební
parcela č. 1301, zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku,
označeného jako pozemková parcela č. 81/1, zahrada, včetně
stávajícího příslušenství, vše v obci a k.ú. Chrast. Plocha
prodávajících nemovitostí bude nově určena geometrickým
zaměřením. Podmínky k určení velikosti části pozemku jsou
následující: ponechat 6 m komunikaci. (Jedná se o zaplocenou
zahradu v ulici Osady Ležáků vedle čp. 61)
ODB
OR VNITŘNÍCH VĚCÍ VÁS
ODBOR
INF
ORMUJE, ŽE OD 11.. 11.. 200
7
INFORMUJE,
2007
MŮŽETE U N
AŠEHO ODB
OR
U
NAŠEHO
ODBOR
ORU
POŽÁD
AT O VÝPIS
POŽÁDA
Z OBCHODNÍHO REJS
TŘÍKU
REJSTŘÍKU
TŘÍKU..
Vyhláška č. 550/2006 Sb., ze dne 4. prosince 2006, kterou se stanoví
seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy
z Informačního systému veřejné správy, stanovila v rámci
Pardubického kraje pro poskytování této služby následující obecní
úřady: Heřmanův Městec, Choceň, Chrast, Chvaletice, Jablonné
nad Orlicí, Jevíčko, Lázně Bohdaneč, Letohrad, Nasavrky, Skuteč,
Třemošnice.
Výpis z obchodního rejstříku je zpoplatněn dle zákona č. 634/2004 Sb.,.
L. Boš
tík
ocházk
Boštík
tíkoová, J. Pr
Procházk
ocházkoová
odbor vnitřních věcí
INF
ORMA
CE A ZA
JÍMA
VOS
TI
INFORMA
ORMACE
ZAJÍMA
JÍMAV
OSTI
VÝZN
AMNÉ DNY A VÝR
OČÍ
VÝZNAMNÉ
VÝROČÍ
V MĚSÍCI ČER
VNU R. 200
7
ČERVNU
2007
1. červen
5. červen
20. červen
26. červen
27. červen
8. červen
21. červen
Mezinárodní den dětí (slaví se od r. 1952)
Světový den životního prostředí (od r. 1972)
Světový den uprchlíků (od r. 2000)
Mezinárodní den boje proti zneužívání drog
a nezákonnému obchodování s nimi (od r. 1987)
Den památek obětí komunistického režimu
Světový den rybářství (od r. 1985)
Medard (Medardova kápě čtyřicet dní kape)
letní slunovrat (20.08 hod.)
5. ččer
er
ervven 119947 - vyhlášen Marshallův plán hospodářské obnovy
Evropy (Marshall-ministr zahr. věcí USA). Kladný ohlas našich
vládních představitelů ztichl po návštěvě v Moskvě. Podzimních
jednání evropských zemí o realizaci plánu jsme se již neúčastnili.
8. ččer
er
vna 11828
828 se narodil Alois Gallat (+ 1901), chrudimský úředník,
ervna
ochotnický herec a režisér, 1. starosta Sokola, zakladatel spolku
humoristů tzv. Kosů chrudimských, autor životopisu J. Ressla
a sbírky pověstí o Chrudimi.
8. ččer
er
vna 1188
88
ervna
8877 se konalo 1. veřejné cvičení chrasteckého SOKOLA
při rozvinutí praporu v Chrašicích, v městských lázních.
Jan K
os
ký
Kos
osttomlats
omlatský
3
INF
ORMA
CE A ZA
JÍMA
VOS
TI
INFORMA
ORMACE
ZAJÍMA
JÍMAV
OSTI
PODPOŘME OPRA
VU HŘBIT
OVNÍHO K
OS
TELA…
OPRAVU
HŘBITO
KOS
OSTELA…
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s prosbou o finanční podporu kostela sv. Martina, který byl postaven od J. B Santiniho na našem hřbitově, a tak nám
připomíná dějiny našeho města, tedy život všech našich spoluobčanů, kteří žili před námi. Je to místo posledního odpočinku našich
předků. Neměl by nám být lhostejný stav této stavby. V loňském roce jsme začali s opravou.
V letošním roce pokračujeme v rekonstrukci této památky. Rozpočet na novou krytinu činí 2.850 000 Kč. Chrám je skutečně ve velmi
špatném stavu a hrozí zřícení. Projekt pro akci na záchranu architektonického dědictví vypracoval Ing. Rohlíček, kde velmi podrobně
popsal situaci této vzácné stavby. V roce 2007 máme přislíbenou výraznou finanční pomoc ministerstva kultury z programu záchrany AD
ve výši 800 tis. Kč. Z toho 10% musí hradit vlastník stavby, kterým je farnost Chrast. Proto jsme v dubnu letošního roku uspořádali v naší
farnosti sbírku, při které se vybralo 56 tis. Kč. Věřím, že i vy občané našeho města byste rádi přispěli na tuto památku, a proto se na Vás
obracím touto formou. Je možné poslat peníze na bankovní účet u České spořitelny v Chrasti č.ú. 1142787309/0800 nebo složenkou,
kterou si můžete vyzvednout v kostele. Věřím, že s Vaší pomocí se nám podaří shromáždit další prostředky, aby tato stavba dále sloužila
všem občanům města Chrast.
Všem Vám moc děkuji za Vaši pomoc.
P. Josef Hubálek
adminis
tr
át
or děk
ans
tví Chr
as
administr
trát
átor
děkans
anství
Chras
astt
JEN SSTR
TR
UČNĚ
TRUČNĚ
PODLAŽICE - K
OS
TEL
KOS
OSTEL
S V. MARKÉT
Y
MARKÉTY
- Rozmary počasí pokračovaly i na jaře, v dubnu pršelo jen dvakrát,
v noci na 18. dubna byla bouřka.
- Vystoupení dechového orchestru ZUŠ 8. května dopoledne na
náměstí bylo sjednáno opožděně, proto to květnové číslo CHO
v programu neuvedlo.
- V sobotu 12. května byl v kostele sv. Markéty v Podlažicích
duchovní koncert od 17 hodin a v 19 hodin v sále ZUŠ klavírní
koncert R. Reipricha, do programu CHO to nikdo neoznámil.
- Nepořádek na stadionu - poházené kelímky, krabičky od pití
a cigaret, papíry - to vše po krásném ohňostroji 30. 4. zanechali
naši spoluobčané.
- Informace pro zemědělské podnikatele „e-zpravodajství
z AGROVENKOVA“ můžete získat na www.agrovenkov.cz , kde
najdete množství nejrůznějších informací.
- Nekonečný seriál, ve kterém můžeme sledovat neurvalé chování
našich dětských ratolestí, pokračoval např. ničením plotu na
stadionu, domku v zámecké zahradě, stlaním nedopalků cigaret
a odpadků ve vchodu do kina, ničením zámecké zahrady, včetně
fontánky atd. Lze jen litovat, že tento seriál má velice malou
rodičovskou sledovanost…
- Připomínáme, že obecně závaznou vyhláškou města je nařízeno
třídění domovního odpadu!! Do žlutých kontejnerů se odkládají
vytříděné krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů, krabicového
vína a podobně spolu s plastovými výrobky. Větší plasty (kbelíky,
velké plastové nádoby a podobně) předávejte vždy poslední pátek
v měsíci do svozového auta a nedávejte je ke kontejnerům, kde
leží několik týdnů.
- Že by to bylo tak, že kdo má nepořádek v domácnosti, neváhá
ho dělat i spoluobčanům a sousedům?
V současné době stále častěji zaznívá v různých mediích slovo
Ďáblova bible, Codex gigas, který byl vytvořen v podlažickém
klášteře. Podlažický kostel stojí na památném místě
benediktinského kláštera z 13. století, který byl zničen za
husitských válek. Jedná se o trojlodní stavbu s mimořádně čistým
barokním slohem. Chrám svým vnitřním členěním připomíná
ideově stavbu Jeruzalémského chrámu. Byl postaven díky
biskupovi Janu Fr. Kryštofovi z Talmberka, který tam byl pohřben
v roce 1698. Jsme všichni rádi, že se podařilo opravit podlažický
kostel, a i když není přímo z doby, kdy vnikla Ďáblova bible,
přesto je živou připomínkou místa a části dějin, na které bychom
neměli zapomínat.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem, kteří se na
opravě podíleli a připomenout curiculum vitae této opravy.
S opravou se začalo v roce 2001, kdy farnost Chrast nechala
vypracovat projektovou dokumentaci. Zpracovali ji Fr. Schejbal
a ing. P. Shejbal z Vysokého Mýta za 78 750 Kč. V dalším roce
jsme začali s opravou střechy na lodi kostela, protože do chrámu
zatékalo a při ponechání stávajícího stavu hrozilo postupně
zničení celého kostela. Opravy pokračovaly plynule v roce 2003,
2004, a 2005, kdy se stavba dokončila opravou pláště kostela.
Celkem přispěly v těchto letech následující instituce:
OkÚ Chrudim ………………………………………………………800.000 Kč
Ministerstvo kultury …………………………..…………………2,142.000 Kč
Farnost Chrast s Biskupstvím královéhradeckým … 638.854 Kč
Město Chrast ……………………………………………………… 469.000 Kč
Celkem ………………………………………………………………4,049.854 Kč
NEBANK
OV N Í
NEBANKO
PŮJČKY
- pro zaměstnance i důchodce
- pro podnikatele i s nulovým daněním
vyřízení zdarma
777 968 66444
Placená inz
er
ce
inzer
erce
od 6.000,- Kč
do 115.000.000,5.000.000,- Kč
Kostel z vnějšího pohledu dnes září do širokého kraje, ale přesto
si dovolím tvrdit, že je velká část námahy teprve před námi.
Samotná stavba nebyla stavěna jen jako ozdoba nebo připomínka
historie, ale jako výzva k obnově kultury v našem národě. Byl
zde řád benediktinů. Klášter sice zanikl, ale jejich styl života,
jejich životní krédo Ora et labora (Modli se a pracuj) můžeme
chápat jako výzvu k obnově našeho vztahu k práci, ale
i k modlitbě. V tom můžeme zahlédnout poselství pro náš kraj
a význam hodnotného díla, které bylo v tomto klášteře vytvořeno.
P. Josef Hubálek
adminis
tr
át
or a ducho
vní sspr
pr
áv
ce ffar
ar
nos
tí L
už
as
administr
trát
átor
duchovní
práv
ávce
arnos
ností
Luž
užee a Chr
Chras
astt
4
INF
ORMA
CE A ZA
JÍMA
VOS
TI
INFORMA
ORMACE
ZAJÍMA
JÍMAV
OSTI
ŠK
OL
Y
ŠKOL
OLY
VZPOMÍNKA
ŠK
OLNÍ F
OTBAL
ŠKOLNÍ
FO
Dne 11. 6. 2007 se zármutkem v srdci vzpomeneme 3. výročí
úmrtí MUDR. Jiřího Jindry. Nikdy nezapomeneme.
Vzpomíná manž
elk
manželk
elkaa a dcer
dceraa
PODĚK
OVÁNÍ
PODĚKO
Děkujeme všem, kteří doprovodili při posledním rozloučení naši
milovanou manželku, maminku a babičku, paní Jaroslavu Jelínkovou.
Dále děkujeme Policii Chrast za zabezpečení dopravy při
pohřebním průvodu a městu Chrast za květinový dar.
Také děkujeme za všechny projevené kondolence, soustrasti
a květinové dary. Na památku zesnulé nikdy nezapomeneme.
František Jelínek
Děkujeme všem za projevenou osobní a písemnou účast při
posledním rozloučení s panem Ladislavem Říhou a za květinové
dary. Na památku zesnulého nikdy nezapomeneme.
rodina Řího
Říhovva a Mutr
Mutroova
Pečovatelská služba Chrast děkuje hudební skupině GALA TEA ze Slatiňan za hezké prožití svátečního odpoledne ke Dni
matek v jídelně Domu s pečovatelskou službou.
Český rybářský svaz - místní organizace Chrast, děkuje všem
sponzorům za dary na rybářské závody, které se konaly 28. dubna
2007 v Chrasti.
ŠK
OL
Y
ŠKOL
OLY
ZŠ A SOUTĚŽE
Naši žáci se účastní soutěží znalostních i sportovních, zkoušejí si
konkurenční prostředí, ba i se žáky gymnázií se utkávají, někdy s větším,
či menším úspěchem, počet škol zapojených do soutěží je velmi různá.
První vlaštovkou soutěží ve II.pololetí je konverzace v německém
jazyce, kde v mladších byly Olga Tůmová a Tereza Přibylová na
pěkném 2. a 3. místě, 8. a 10. patřilo starším žákyním Lence
Ivaniskové a Lence Dostálové.
Olympiády z českého jazyka se zúčastnily Helena Fejtková a Klára
Blahová z 9. tříd.
V silně obsazené konverzaci v anglickém jazyce je 2.místo Kateřiny
Broklové a 7. místo Veroniky Novotné v mladších velkým
úspěchem, ve starších byla. Nikol Modráčková na 13. a Radka
Zubíková na 14. místě.
Dějepisná olympiáda je nejen o znalostech, ale i o orientaci
v pramenech a knihách - 7. místo Tomáše Novotného a 12. Evy
Lebduškové z 32 soutěžících jsou dobrá.
3.místo Jana Blehy ve fyzikální olympiádě je velkým úspěchem
a 1.příčka Petra Formana v matematické olympiádě Z8 vynikající.,
Renata Popelářová v MO Z6 obsadila 10. místo. V další matematické
soutěži Pythagoriáda obsadili sedmáci Jan Čechlovský, Petra
Dopitová a Barbora Svobodová 9. - 11. místo.
Zdravotní soutěž proběhla 3.5. a opět s velkou radostí konstatuji,
že výsledky jsou stabilní, tj. družstvo mladších (M.Hubinková,
K.Horčičková, N.Kopecká, H.Moravčíková a K.Břeňová) se umístilo
na 2. místě a na 1. s postupem do krajského kola družstvo starších
ve složení: K.Horáková, R.Popelářová, K.Blehová, T.Lacmanová
a B. Svobodová.
Dopravní soutěž z 15. 5. dopadla obdobně - mladší (K. Horčičková,
M. Hubinková, K. Blehová, D. Vavřina, L. Slováček) obsadili
2. místo a 1. místo s postupem do krajského kola zvládli R.Popelářová,
P.Konečná, B.Meduna a M.Dulay.
Všem gratulujeme za reprezentaci školy.
I. Mr
ázk
Mrázk
ázkoová
I letos se fotbalisté naší ZŠ zúčastnili soutěže CocaCola Školský
pohár. Hráli žáci 7., 8. a 9. tříd. Nevedli si vůbec špatně, postupně
porazili ZŠ Luži 3:1, DDŠ Hrochův Týnec 3:0 a ZŠ Rosice 10:1. Ve
vyrovnaném utkání podlehli ZŠ Dašice 0:2.
V turnaji o McDonald's Cup - minifotbal - skončili žáci 4. a 5.tříd
v okrskovém kole na druhém místě. Remizovali se ZŠ Husova
Chrudim 1:1 a prohráli se ZŠ U Stadionu Chrudim 1:5.
Všichni školní fotbalisté si zasluhují dík a příště taky víc štěstí.
F. Such
Suchýý
16. ŠK
OLNÍ AKADEMIE
ŠKOLNÍ
tentokrát s podtitulem Máme rádi zvířata proběhne v případě
pěkného počasí na nádvoří zámku dne 26. 6. od 14. hodiny a 27. 6.
od 16 hodin.
Rodiče a příznivce školy zvou žáci 1. - 9.ročníků.
IM
ŠA
CHO
VNICE OPĚT ZAŽIL
Y
ŠACHO
CHOVNICE
ZAŽILY
OJE
TĚŽKÉ SOUB
SOUBO
Novým šachovým přeborníkem ZŠ Chrast se poslední dubnovou
sobotu stal Jan Čechlovský žák 7. B., druhý tentokrát skončil loňský
vítěz Miroslav Červinka z 9. B. a třetí místo obsadil Michal Urválek
z Chrudimi. Každoročně je tento dubnový turnaj dějištěm
překvapení, ani letos tomu nebylo jinak, očekávaný nástup mladší
„šachové drobotiny“ se projevil v plné síle.
Hrálo se obvyklým švýcarským způsobem bez zapisování. Každý
z pětatřiceti účastníků musel pod odborným dohledem rozhodčího
turnaje p. Jiřího Hájka sedmkrát zasednout k šachovnici s přibližně
stejně zdatným soupeřem. Podceňovat mladší soupeře se některým
opravdu nevyplatilo. Po poledni ze školy odcházely děti s mnoha
novými zážitky a uznáním svého šachového umění. Vždyť soupeřit
s dětmi z osmi škol v okolí se nepodaří každý den. Děkujeme velice
paní Dianě Boháčové - FS Boháč s.r.o. za finanční dar na ceny pro
účastníky turnaje, děkujeme paní Monice Jaré za sladkosti a všem
rodičům za věnované drobnosti.
Mar
tina Lacmano
Martina
Lacmanovvá, šškkolní klub
PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ
- 1. června se uskuteční na zahradě MŠ slavnost ke Dni dětí, plná
soutěží a hudby.
- 7. června pojedeme na výlet do areálu pardubického letiště, kde
máme dojednanou prohlídku.
- 11. června za námi do MŠ přijede divadlo Srdíčko s pohádkou
ZLATOVLÁSKA.
- 21. června se uskuteční na zámeckém nádvoří slavnostní ukončení
školního roku s programem MŠ, diskotékou a vyřazením
budoucích prvňáčků.
- Na konec školního roku navštívíme novou cukrárnu a popřejeme
si pěkné prázdniny a krásnou dovolenou.
MŠ děk
uje:
děku
- Jednotě Hlinsko - samoobsluze Chrast, prodejně Vlasta, prodejně
paní L. Motyčkové, prodejně paní J. Mutrové, paní A. Mikanové
za sladkosti ke Dni dětí.
- Za pomoc při organizaci Dne dětí základní škole .
- Za uspořádání jarního koncertu základní umělecké škole.
- MěÚ Chrast za zapůjčení nádvoří a hospodářskému odboru za
přípravu nádvoří na Slavnostní ukončení školního roku.
- Za zapůjčení aparatury a přípravu diskotéky panu Ing. B. Černému.
- Panu T. Klůcovi a M. Kubáškovi za výměnu plášťů a duší
u motokár.
- Panu P. Steklému za papíry do kopírky.
- Paní I. Vostradovské za hračky.
- Panu M. Broklovi za odvoz sběru.
-ED-
5
ŠK
OL
Y
ŠKOL
OLY
ZPRÁVY ZE ZUŠ J. N
CÍKA
N.. FIL
FILCÍKA
V minulém čísle CHO jsme vás informovali o krajském kole soutěže
tanečních a jazzových orchestrů zákl. uměleckých škol, které
ches
tr ZUŠ Chr
as
proběhlo ve Skutči 26. dubna. Taneční or
orches
chestr
Chras
astt pod
taktovkou p. uč. Tomáše Židka za asistence p. uč. Petra Židka zde
zís
né 11.. mís
získk al výbor
výborné
místto. Blahopřejeme.
Ve dnech 30. dubna a 1. května proběhlo ústřední kolo soutěže
dechových orchestrů ZUŠ v Litvínově-Chudeříně, kam se poprvé
v historii probojovala také chrastecká dechovka, která si domů
odv
ezla kr
ásné 5. mís
odvezla
krásné
místto. Oběma vyučujícím, kteří orchestr vedou
- p. uč. Jaroslavu Švadlenkovi a p. uč. Haně Žemličkové, patří velký
dík za jejich obětavou a velmi náročnou práci.
Co ch
er
vnu?
chyystáme v ččer
ervnu?
Letos poprvé byl pozván chrastecký dechový orchestr na mezinárodní
festival dechových hudeb „Kmochův Kolín“, který se uskuteční ve dnech
9. a 10. června. Naše dechovka bude vystupovat na koncertech v Kutné
Hoře, Českém Brodě a na závěrečném monstrkoncertu v Kolíně.
er
vna v 1177 hod. vás srdečně zveme do chrastecké
V pátek 15. ččer
ervna
ečný kkoncer
oncer
ů, na kterém vystoupí
sokolovny na závěr
závěrečný
oncertt soubor
souborů,
pěvecké sbory a orchestry naší školy a jako host se představí dechový
orchestr ze ZUŠ Skuteč.
er
vna se na půdě školy uskuteční 7. ročník celostátní
V sobotu 16. ččer
ervna
ova Chr
as
t“
soutěže houslových duet „Filcík
„Filcíko
Chras
ast“
t“. Navečer - od 18 hodin
se v zámecké kapli uskuteční koncert vítězů. Soutěž i koncer
oncertt vítězů
jsou přístupné veřejnosti. Zejména na koncertě v kapli vždy zazní
pozoruhodné výkony a je velká škoda, že v minulosti publikum tvořili
pouze účastníci soutěže a pedagogové ZUŠ, chrasteckých občanů přišlo
velmi málo. Doufejme, že v tomto roce tomu bude jinak.
er
vna od
Závěrem bychom vás chtěli pozvat ve středu 20. ččer
ervna
17 hodin do sálu ZUŠ, kde proběhne poslední akce v tomto školním
ečný a absolv
ents
ký kkoncer
oncer
roce - závěr
závěrečný
absolvents
entský
oncertt.
Našim žákům přejeme hezké prázdniny a se žáky i posluchači se
budeme těšit na viděnou v novém školním roce.
2)
Političtí vězni a délk
es
tu:
délkaa tr
tres
estu:
Adámek Jaroslav - 2 1/4 roku
Brázda Miroslav - 12 roků a propadnutí jmění
Hausenblasová Marie - 25 roků
Hyksa Bohumil - 12 roků
Chour Jan - 2 roky
Kratochvíl Karel - 2 roky
Modráček Alois ze Skály - 1rok, pokuta 10.000 Kč, propadnutí jmění
P. Němec Josef -14 měsíců, pokuta 5.000 Kč
Sádovský Jan - 18 měsíců a pokuta 10.000 Kč
Svatoň Rudolf - 3 roky
Vagenknecht Vladimír - 25 roků
Vagenknechtová Milena - 18 měsíců
V seznamu chybí Václav Vrba a Marta Jelínková, kteří asi v době
zatčení neměli bydliště v Chrasti.
Připojují část závěru publikace: „Několik stovek vězňů z trestných
táborů a věznic komunistického režimu žije dosud v našem středu,
nepostřehnutelně i pro zkušeného pozorovatele. Sami nalezli svou
identitu i název pro ni. MUKL byla za nejtěžších dob útisku zkratka
pro Muže Určené K Likvidaci, syny samostatných rolníků či
obchodníků, již „třídním původem“ poznamenané, stoupence
Masarykovy a Benešovy demokracie, intenzivně věřící občany,
studenty, toužící po létech izolace za německé okupace po kulturní
svobodě. Ale i kurážné dělníky, zvyklé říci, co si myslí, kteří se
všichni ocitli převážně začátkem padesátých let v zajetí věznic
stalinského režimu u nás. I když šlo většinou o muže, režim nešetřil
ani ženy. I ony sdílely časté hrozby a nezáviděníhodné osudy“.
Není to pěkné čtení, otřesné je líčení utrpení při výsleších, jichž se
dopouštěli vyšetřovatelé STB nebo popisování nelítostných poměrů
ve věznicích a koncentračních táborech. Tak mě napadá, úctu
popraveným z doby nacistické okupace jsme projevili zřízením
pamětních desek a každoročně pokládanými květinami, ale
perzekuovaným občanům z komunistické éry jsme stále dlužni.
Napravíme to někdy v blízké budoucnosti?
-Z Ž-
M. Ptáčník
as
Ptáčníkoová - ZUŠ Chr
Chras
astt
HIS
TORIE
HIST
INZER
CE
INZERCE
III. ODB
OJ
ODBO
KOUPÍM POŠT
OVNÍ ZNÁMKY
,pohledy a obálky
POŠTO
ZNÁMKY,pohledy
obálky,,
celé sbír
ky
,
větší
mno
žs
tví
i
pozůs
t
alos
t
po
sběr
at
eli.
sbírky
ky,
množs
žství pozůstalost
sběrat
ateli.
Platím v ho
t
o
v
os
ti,ne
jvyšší
mo
žné
cen
y
.
Infor
mace
hot osti,ne
ti,nejvyšší možné ceny Informace
na ttel.:
el.: 72
7244 229 292
Začátkem letošního roku vyšla publikace „Perzekuce občanů okresu
Chrudim v letech 1948 - 1989 - političtí vězni - hrdinové III. odboje“,
vydala ji chrudimská pobočka Konfederace politických vězňů za
podpory Okresního státního archivu (autor dr. Josef Ptáček - náklad
800 kusů). Úvodních 16 kapitol líčí stručně politický vývoj po
r. 1945 a především represe po Únoru 1948 - zatýkání, výslechy,
mučení, koncentrační tábory, věznice, popravy a pád komunismu
r. 1989.
Hlavním obsahem je seznam lidí, kteří byli zatčeni, vyslýcháni
a odsouzeni, ve stručné tabulce jsou uvedena jména nepodmíněně
odsouzených do 1 roku, je jich více jak 200, „zasloužily“ se o to
Lidové soudy v Chrudimi a Hlinsku. Na 186 stranách jsou uvedeni
občané odsouzení k delším trestům i k trestům nejvyšším. Jako
„trestné činy“ jsou uváděny - velezrada, pobuřování proti republice,
pokus o opuštění republiky, ohrožení zásobování, podvracení
republiky, neoznámení trestního činu, vyzvědačství atd. U některých
jsou připojeny fotografie, u všech pak data narození, bydliště, datum
odsouzení, výše trestu, místa věznění, datum rehabilitace a případě
úmrtí.
Ve stručném přehledu uvádím jména občanů Chrasti a okolí:
1)
Nepodmínečné tr
es
ok
u
tres
estt y do 1 rrok
oku
Klouček Karel - 10 měsíců a pokuta 5.000 Kč
Kratochvíl Bohumil - 6 měsíců
Novotný Rudolf - 6 měsíců
Sejtko Josef - 6 měsíců a 600 Kč
Štorek Bohumil z Podlažic - 8 měsíců
ombinace žula,
Pr
odám pomník v ur
no
Prodám
urno
novvém háji - kkombinace
ter
aso napr
oti kkos
os
tina v Chr
as
ti. Le
vně.
Martina
Chras
asti.
Levně.
eraso
napro
osttelu sv
sv.. Mar
tel. č. 46966
4696677670.
CES
TOVNÍ A
GENTURA JOLAN
A
CEST
AGENTURA
JOLANA
SKUTEČ TEL: 469 350 930
VYHLEDÁME PR
OV
ÁS NEJLEPŠÍ ZÁJEZD
Y LAS
PRO
VÁS
ZÁJEZDY
LAST
T MINUTE
VNU ZA SUPER CENY
ČERVNU
NA ČESKÉM TRHU V ČER
OVÝCH SPOLE
ČNOS
TI
OBJEDNÁVÁNÍ ZÁJEZDŮ INTERNET
INTERNETO
SPOLEČNOS
ČNOSTI
INVIA
YC
Z , NET TRA
VEL A DALŠÍCH
INVIA,, ZÁJEZD
ZÁJEZDY
CZ
TRAVEL
PŘÍMO U CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
PORADÍME V
ÁM S VÝBĚREM OBLÍBENÝCH
VÁM
LET
OVISEK ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY
LETO
ZÁJEZDY POBYTOVÉ, POZNÁVACÍ, SPORTOVNÍ, RELAXAČNÍ...
DO VŠECH TURISTICKY ATRAKTIVNÍCH ZEMÍ
HOTELY, PENZIONY, CHALUPY V ČECHÁH A NA SLOVENSKU
170 P
AR
TNERSKÝCH CES
TOVNÍCH KANCELÁŘÍ
PAR
ARTNERSKÝCH
CEST
KA
TAL
OG
Y K VYZVEDNUTÍ V C
A JOLAN
A
KAT
ALOG
OGY
CA
JOLANA
WWW
.JOLAN
ATOUR.C
Z
WWW.JOLAN
.JOLANA
OUR.CZ
SKUTE
Č, P
AL. NÁM. P
o - Pá 9.00 - 112.00,
2.00, 113.00
3.00 - 1177.00
SKUTEČ,
PAL.
Po
6
SPOR
T
SPORT
G YMN
AS
TIKA - JJARNÍ
ARNÍ ÚSPĚCHY
YMNAS
ASTIKA
Bř
ez
en - Župní záv
od V
ysoké Mýt
Břez
ezen
závod
Vysoké
Mýtoo
SG
1. místo
Petra Pavlíková, kat. D 1991
2. místo
Denisa Pospíšilová, kat. ž - 1999
Anička Koutníková, kat. ž - 1998
Kristýna Břeňová, kat. ž - 1997
Tereza Krausová, kat. ž - 1995
3. místo
Kristýna Kulhánková, kat. ž - 1995
Duben - Záv
od všes
tr
annos
ti P
ar
dubice
Závod
všestr
trannos
annosti
Par
ardubice
SG
1. místo
Anička Koutníková Ž 1
Petra Pavlíková
D
3. místo
Kristýna Břeňová
Ž2
4. místo
Deniska Pospíšilová Ž 1 /o pouhou 0,1b/
ŠPLH
1. místo
Terezka Kulhánková Ž 1
3. místo
Kristýna Kulhánková Ž 3
PLA
VÁNÍ
PLAV
2. místo
Kristýna Břeňová
Ž2
3. místo
Petra Pavlíková
D
Květen - Všestrannost- Ústí n/Orlicí
1. místo
Kristýna Břeňová
Ž2
1. místo
Petra Pavlíková
D
Obě se staly absolutními vítězkami v soutěži všestrannosti
a postoupily do celostátního přeboru ČOS do Pardubic, respektive
do Prahy.
Všem děkujeme a gratulujeme a postupujícím přejeme hodně
úspěchů při reprezentování našeho města na celostátním kolbišti.
Pavlík
auso
ola Chr
as
vlíkoová a Kr
Krauso
ausovvá SG Sok
Sokola
Chras
astt
O ODDÍL
U ORIENT
AČNÍHO
ODDÍLU
ORIENTAČNÍHO
BĚHU - DOK
ONČENÍ
DOKONČENÍ
Oddíl má velice dobrou partu, která drží pospolu a je velkým
motivačním lákadlem členství. Jsme taková „velká rodina“, která
se snaží společně fungovat nejen na závodech a sportovních
akcích, ale i na různých kulturních a společenských akcích.
Samozřejmě, že někteří mají k sobě dál a jiní blíž, ale takové to
zdravé jádro oddílu (podstatná část) funguje velice činně.
Za náš oddíl závodí členové z Chrasti a blízkého okolí, ale
i početná skupina z Chrudimi (není zde oddíl OB) a pár členů
bydlících v Pardubicích (tam je velký oddíl OK Lokomotiva
Pardubice, který má více než 200 členů, přesto někteří z Pardubic
běhají za nás). Zastavíme-li se u výkonnosti a výsledků členů
oddílu, jsou zde patrné velké rozdíly. Někdo se snaží, poctivě
trénuje a výsledky má, někdo si jde zaběhat občas a tvoří takový
šedý průměr, jiný zas běhá jenom pro radost a účastní se pouze
závodů bez tréninku... Ale takhle to funguje asi všude. Podstatné
je, že kdo chce dělat něco víc, tak má možnost a oddíl ho plně
podporuje. Velice pěkných výsledků dosahoval Jirka Jansa, který
momentálně vycestoval na rok do Švédska, a v ženách Lenka
Blechová. Ale i mnoho dalších se ve výsledkové listině také
rozhodně neztratí. Ke zkvalitnění výsledků jistě přispěje loňské
založení pražské tréninkové skupiny Vysočiny, sdružující
skupinku „Highlanderů“ společně trénujících v Praze, místě
jejich studia či práce, pod taktovkou nově přistupujícího člena
Freda s bohatými trenérskými zkušenostmi (v Praze je přes týden
poměrně hodně studujících či pracujících orientačních běžců
z Chrasti)
Svou činností se snažíme mezi závodníky z celé České republiky
(ale i ze zahraničí) prezentovat nejen náš oddíl, ale i samotné
město Chrast. Jsme velice rádi, že můžeme svojí sportovní
aktivitou dělat jednak něco dobrého a užitečného pro sebe, ale
také hlavně pro mládež, kterou se snažíme pro náš krásný zdravý
sport v přírodě získat. Těmito stručnými informacemi o našem
oddíle se snažíme alespoň trochu čtenářům Chrasteckých ohlasů
přiblížit, že i v poměrně malém městě, jako je Chrast, může
dobře a úspěšně fungovat docela velký oddíl, který nemají ani
daleko větší a významnější města.
Pravidelně aktualizované informace najdete na internetových
oddílových stránkách oddílu orientačního běhu SK Chrast
http://www.obchrast.com
Ing. T
omáš Matr
as
Tomáš
Matras
KOP
ANÁ V CHRAS
TI
OPANÁ
CHRASTI
Výsledky
ýsledky::
29. 4. žáci Chrast
dorost Chrast
Chrast A
Chrast B
5. 5.
Hlinsko
Slatiňany
Slatiňany A
6. 5. Chrast B
8. 5.
žáci Chrast
Pardubičky
Paramo Pce
13. 5. žáci Chrast
dorost Chrast
Chrast A
Městec
19. 5. SK Chrudim
Chrast B
20. 5. Třemošnice
Utkání
2. 6.
9. 6.
10. 6.
-
v Chrasti:
So Chrast B
So Chrast B
Ne žáci Chrast
dorost Chrast
Choceň
Mikulovice
Mikulovice
Krouna
žáci Chrast
dorost Chrast
Chrast A
Slatiňany B
Třemošnice
dorost Chrast
Chrast A
Vysoké Mýto
Řečany
Řečany
Chrast B
žáci Chrast
Prosetín B
Chrast A
-
st. 0 - 2
2-2
0-8
0-5
st. 3 - 0
3-4
4-2
3-2
st. 0 - 2
2-0
4-0
st. 0 - 2
2-1
0-0
2-1
st. 0 - 2
5-3
5-0
ml. 2 - 6
ml. 7 - 0
ml. 0 - 5
ml. 0 - 5
ml. 3 - 1
Rozhovice B 17.00 hodin
Bořice
17.00 hodin
Polička
9.30 a 1,15 hodin
Chroustovice 14.45 hodin
-zž-
KUL
TURA
KULTURA
TERMÍNY KUL
TURNÍCH AK
CÍ
KULTURNÍCH
AKCÍ
3. 6. Svat
omichals
ké gr
egoriáns
ké chor
ály - kkos
os
ké
atomichals
omichalské
gregoriáns
egoriánské
chorály
osttel sv
sv.. Mar
Marké
kétt y
Podlažice -1
-155 hodin
14. 6. (čtvr
onč
ení ttaneční
aneční sezón
OHÉMIA (čtvrttek) - Zak
Zakonč
ončení
sezónyy TŠ B
BOHÉMIA
pro všechny děti a rodiče.
Hudba - tanec - sport - soutěže - občerstvení - pro děti i pro rodiče
Od 17.00 do 20.00 hodin - stadion Chrast - sportovní areál
15. 6. Koncer
oncertt decho
dechovvé hudb
hudbyy ZUŠ - sokolovna - 17.00
as
vých due
16. 6. Filcík
ova Chr
Filcíko
Chras
astt - soutěž houslo
houslových
duett - ZUŠ - 8.00 hodin
16. 6. Koncer
apli muz
ea - 1188 hodin
oncertt vítězů v kkapli
muzea
17. 6. Swingo
vý ffes
es
tiv
al - IX. ročník - nádvoří zámku - 14 hodin
Swingový
estiv
tival
(viz samostatný článek)
20. 6. Závěr
ečný a absolv
ents
ký kkoncer
oncer
Závěrečný
absolvents
entský
oncertt - 1177 hodin
21. 6. Zak
onč
ení šškkolního rrok
ok
u MŠ - nádvoří zámku - 15 hodin
Zakonč
ončení
oku
23. 6. Ibiza Summer Hollida
Hollidayy - sokolovna - 20.00 hodin
Přijďte s námi přivítat blížící se prázdniny.
Bude pro vás připravena písečná pláž - míchané nápoje.
D. J. DASTY - D. J. POWER - D. J. SWEETER
Další info: www.sokolovny-chrast.com
26. 6. 16. šškkolní ak
ademie - nádvoří zámku - 14 hodin
akademie
27. 6. 16. šškkolní ak
ademie - nádvoří zámku - 16 hodin
akademie
Červen - výstavy v muzeu - výstavní síň - Krejčovství - galerie Malby
Hany Vaškové
7
KUL
TURA
KULTURA
OZVĚNY T
ANE
ČNÍ ŠK
OL
Y
TANE
ANEČNÍ
ŠKOL
OLY
Zápis do Podzimních kurzů tance a spol. výchovy 2007 v Chrasti.
Zapíšeme již pouze chlapce nebo celé páry.
Zahájení tanečních kurzů v sobotu 8. září - 14.00 hodin.
Le
tní ttaneční
aneční tábor Pr
oseč 200
Letní
Proseč
20077 - 4. až 11. srpna 2007 - areál ZŠ Proseč
Pořádá Taneční škola BOHÉMIA Chrast. Pojeďte s námi - ještě máme
devět volných míst.
ance 200
7“
eogr
af
ie a pár
ové ttance
2007“
Mezinárodní taneční festival „Pleso
„Plesovvé chor
choreogr
eograf
afie
páro
dospělých proběhl 5. května v Chrudimi. Příjemně zaplněný sál tleskal
26 soutěžním vystoupením plesovým choreografiím (mistrovství SUT ČR),
4 soutěžním choreografiím polky a 33 párům soutěžícím v české polce (tyto
dvě soutěže byly mistrovstvím České republiky). V programu vystoupily
i skupiny DTŠ Chrast - taneční skupina Mažoretky zahájila celou akci
vystoupením „TO MY!“, DiscoStars se prezentovalo vystoupením „CÍTÍM SE
SKVĚLE“. TK Bohémia zahájil večerní program předtančením „RŮŽOVÝ
VALČÍK“ a diskotéková skupina P.F.D. při finále soutěží předvedla svou street
show choreografii „FOR HIM“. V programu se prezentovala i pobočka TŠ
Bohémia - skupina Diskoholky Chotěboř se svou choreografií „RED DRESS“.
Taneční klub BOHÉMIA Chrast, pod vedením Lenky Kratochvílové,
v plesových choreografiích bojoval statečně a s choreografií „PIRÁTI
Z KARIBIKU“ skončil těsně před branami finále na 11. místě. Vše si vynahradil
v soutěži choreografií polky a s vystoupením „JIŘINKOVÁ POLKA“ vybojoval
bronzové medaile a stal se II. vícemistrem ČR pro rok 2007.
V mistrovské soutěži párů nás výborně reprezentoval mladý pár Jiří Havel
a Aneta Hemerková, který skončil v semifinále na 8. místě.
V soutěžích a vystoupeních hostů se na tanečním parketě vystřídalo 525
tanečníků a akci navštívilo přes 200 diváků.
Celou chrudimskou akci pořádala již po čtrnácté TŠ BOHÉMIA - Ing.
Bohumil a Hana Černých - Chrast ve spolupráci se Svazem učitelů tance
ČR. Akci podporoval Pardubický kraj a Ministerstvo kultury ČR.
Tato akce reprezentovala město Chrast, i když probíhala v prostorách
chrudimského muzea, o čemž svědčí i fakt, že ceny předávala mistostarostka
Chrasti paní Martina Lacmanová, společně se zástupcem SUT ČR panem
Stanislavem Zíkou a zástupkyní pořádající organizace paní Hanou Černou.
Děkujeme i všem sponzorům i našim spolupracovníkům a kamarádům za
jejich pomoc.
„Dár
ek maminkám aneb My v rroce
oce 200
7“ - tento profilový pořad se
„Dárek
2007“
konal v neděli 20. května v chrastecké sokolovně. Svým rodičům, kamarádům
a dalším příznivcům tance se předvedly všechny třídy a skupiny Dětské
taneční školy Chrast, Taneční klub Bohémia a skupiny P.F.D. a Taneční Chrast i Junior a Diskoholky Chotěboř. Diváci viděli ve 2 hodinovém programu 20
kolektivních choreografií a taneční ukázek a dozvěděli se zajímavosti z letošní historie Taneční školy BOHÉMIA manželů Černých. Všechny choreografie
připravili a nacvičili se svými svěřenci lektoři a trenéři taneční školy - Jaroslava Havlová, Lenka Kratochvílová, Michaela Chvojková, Tereza Svobodová, Pavla
Bláhová, Filip Černý, Michelle Málková a Bohumil Černý a my jim za jejich celoroční práci děkujeme. Závěrečný tanec patřil pochopitelně všem. Již tradičně
jsme tančili „letní hit“ z minulého léta - HEY BABY, při kterém nám z nebe padaly „taneční bonbóny“. Taneční výkony a dobrá pohoda byly příslibem na
celostátní soutěže, které nás ještě čekají, ale i na báječné prázdniny a taneční tábor.
19. a 2277. května se naše soubory P.F.D. a DISCOSTARS účastnily celostátních kol Festivalu tanečního mládí - Mis
tr
ovství Čes
ké rrepubliky
epubliky SUT v Plzni
Mistr
tro
České
a České Lípě. Na tuto soutěž postoupily z regionálního a zemského kola FTM. Výsledky byly známy až po uzávěrce Chrasteckých ohlasů.
Ing. Bohumil Čer
ný
Černý
KINO „K
OR
UN
A“ CHRAS
T
„KOR
ORUN
UNA“
CHRAST
UV
ÁDÍ A PŘIPRA
VUJE:
UVÁDÍ
PŘIPRAVUJE:
ZAČÁ
TKY PR
OMÍT
ÁNÍ OD 118
8 HODIN!
ZAČÁTKY
PROMÍT
OMÍTÁNÍ
ČER
VEN
ČERVEN
2. 6.
9. 6.
16. 6.
23. 6.
30. 6.
GOYOVY PŘÍZRAKY - USA/Španělsko, režie Miloš Forman
BITVA U THERMOPYL - USA
APOKALYPTO - USA
PRÁZDNINY PANA BEANA - Velká Británie
ARTUR A MINIMOJOVÉ - Francie, rodinný, animovaný
s hraným - vstupné 19+1 Kč
ČER
VENE
C
ČERVENE
VENEC
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
VRATNÉ LAHVE - VYNIKAJÍCÍ ČESKÁ KOMEDIE Jana Svěráka
DIVOČÁCI
ROBINSONOVI - rodinný, animovaný - vstupné 19+1 Kč
KVASKA - český film s Danielem Landou
SRPEN
4. 8. PUSINKY - český film - holky ala snowboarďáci
22. 8. TERKEL MÁ PROBLÉM - rodinný, animovaný - vstupné
19+1 Kč
18. 8. ROMING - báječná česká komedie s Bolkem Polívkou
a Mariánem Labudou
25. 8. BESTIÁŘ - český film
Na kkaždém
aždém př
eds
je 1 poukázk
olný vvsstup
předs
edsttavení se losu
losuje
poukázkaa na vvolný
pr
o dvě osob
pro
osobyy.
IX. R
OČNÍK SSWINGO
WINGO
VÉHO
ROČNÍK
WINGOVÉHO
FES
TIV
AL
U MLADÝCH
ALU
FESTIV
TIVAL
Vážení přátelé swingové hudby,
er
vna pr
oběhne od 1144 hodin na nádv
oř
u již IX.
dne 17. ččer
ervna
proběhne
nádvoř
oříí zámk
zámku
ročník swingo
es
tiv
alu mladých
swingovvého ffes
estiv
tivalu
mladých. I v letošním roce přivítáme
na nádvoří zámku nám známé, ale také zatím neznámé soubory.
Jako každoročně, tak i letos zahájí festival domácí - Taneční orchestr
ZUŠ J. N. Filcíka Chrast. Dále pro nás, stálé návštěvníky, jistě
známý a osvědčený Taneční orchestr ZUŠ Pardubice - Havlíčkova.
Jako nová tvář se představí Black Band ze ZUŠ Ústí nad Orlicí,
který je společně s Tanečním orchestrem ZUŠ Pardubice ve dnech
8. a 9. června účastníkem ústředního kola soutěže ZUŠ v Litvínově.
Hostem letošního festivalu je KYX Orchestra z Chrudimi, který
má za sebou již mnoho vystoupení a koncertů a 10. června - tedy
týden před naším festivalem, vystoupí na velmi prestižním jazzovém
festivalu v Litvínově. Je to parta krásných mladých lidí Chrudimi
a blízkého okolí, kteří hrají jazzrockové, latinskoamerické, swingové
a funky skladby v moderních aranžích pro obsazení big-band. Kapela
vznikla na jaře roku 2004 a jejím uměleckým šéfem je Roman Fišer.
Všechny Vás srdečně zvu, přijďte, nebudete litovat.
Tomáš V
agenknecht
Vagenknecht
star
os
ta
taros
osta
8
KUL
TURA
KULTURA
CHRAS
T HLED
ALA NEJLEPŠÍ ZPĚV
AČKU A T
ANE
ČNICI R
OKU 200
7
CHRAST
HLEDALA
ZPĚVAČKU
TANE
ANEČNICI
ROKU
2007
V úterý 8. května 2007 proběhlo v příjemně zaplněné chrastecké sokolovně
(120 diváků) finále soutěží „Chrast hledá SuperStar a StarDance“.
I když soutěže byly vyhlášeny pro chlapce i dívky do předkol, které
proběhly na konci dubna, přihlásily se výhradně dívky. Poroty vybraly
vždy po 3 finalistech z oboru zpěvu i tance ve dvou věkových
kategoriích. Finalisté prošli v úterý dopoledne generálkou soutěže
a v 15 hodin se začal již skutečný finalový souboj.
V pěv
eckých soutěžích se vvee ffinále
inále př
eds
předs
edsttavily
vily::
pěveckých
- děti (1. až 5. třída ZŠ) - Beáta Danková, Lenka Málková
Kristýna Šimková nepřišla, a protože ani nesdělila, že se soutěže
nezúčastní, nemohli jsme nominovat náhradnici, což je určitě velká
škoda pro soutěžící, kteří vypadli v předkole.
- junioři (6. až 9. třída ZŠ) - Lenka Šťastná, Romana Sokolová, Karolína
Blehová.
Soutěžící zazpívali povinnou písničku na karaoke (vybrali si ji ze
seznamu skladeb) a volnou písničku bez doprovodu dle vlastního
tar a SStarDance.
tarDance. FFooto: Michal Kr
at
och
víl
SuperStar
Krat
atoch
ochvíl
výběru. Odborná porota se k jejich výkonům vyjádřila a udělila jim SuperS
body. Potom již přišli na řadu diváci., kteří hlasovali pomocí lístečků pro svého favorita. Hlasování tedy obdobné jako např. v právě
probíhající televizní taneční soutěži Bailando. Součet hlasů diváků a bodů poroty stanovil pořadí, a tak se dětskou SuperStar stala Lenka
Málková (153 bodů a hlasů) a juniorskou SuperStar Romana Sokolová (128 bodů a hlasů).
V ttanečních
anečních soutěžích se vvee ffinále
inále př
eds
předs
edsttavily
vily::
- děti (1. až 5. třída ZŠ) - Anežka Doležalová, Aneta Kalinová, Lucie Oplíštilová
- junioři (6. až 9. třída ZŠ) - Karolína Blehová, Renata Popelářová, Jolana Lažová.
Taneční soutěže probíhaly obdobně jako pěvecké. Nejprve se tančil povinný tanec a potom volné vystoupení. Hlasování probíhalo pochopitelně
také stejně jako při pěvecké soutěži.
Dětskou StarDance se stala Lucie Oplíštilová (135 bodů a hlasů) a juniorskou StarDance se stala Jolana Lažová (141 bodů a hlasů).
Nejvyšší počty získaných hlasů a bodů určily absolutní vítězky:
Lenk
ová - Gr
andSuperSt
ar
Jolana Lažo
andSt
arDance
Lenkaa Málk
Málko
GrandSuperSt
andSuperStar
Lažovvá - Gr
GrandSt
andStarDance
Celou akci pořádalo Město Chrast ve spolupráci se školním klubem při ZŠ a Taneční školou Bohémia, která připravila i celý finálový pořad.
Ing. Bohumil Čer
ný
Černý
KREJČ
OVS T VÍ - VÝS
TAVA V MUZEU
KREJČO
VÝST
Kr
eť
Kreejč
jčoovská peč
pečeť
eť.. FFooto: Jan Schütz
Př
tnos
ti měs
ts
kého muz
ea, která
Přiijďt
jďtee se podí
podívvat na zajíma
zajímavvou výs
výsttavu vvee výs
výsttavní mís
místnos
tnosti
městs
tského
muzea,
dokumentuje na archivních materiálech a předmětech z depozitářů chrastecké krejčovství.
Oblečení se původně pořizovalo doma, ale s rostoucími požadavky a nároky se objevovala stále
nová móda a s ní se zrodilo nové řemeslo - krejčovství. V dílnách se ručně šily městské šaty, různě
střižené pláště s podšívkou, sukně, šněrovačky, kaftany, kamizoly atd. Krejčovské práce se prováděly
rukodělně a na míru. Ve městech a na vesnicích býval vždy dostatek krejčích, což vedlo k velké
konkurenci a k názoru, že se jedná o chudé řemeslníky.
Cech krejčovský a postřihačský patří v Chrasti k nejstarším. První artikule vydal už Albrecht
Slavata z Chlumu a Košumberka, které bohužel 15. října 1709 shořely.
Nové byly sepsány za biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic dne
7. května 1714. V čele cechu stáli dva cechmistři volení mistry
a potrvrzení vrchností. Každý z nich dostával jeden klíč od cechovní
pokladnice. Cech měl rovněž vlastní prapor. Na jeho lícové straně se
nachází postava s nůžkami za bílým stolem. V levém dolním rohu se
nalézá znak, ve kterém je žehlička. Na rubové autor vyobrazil Svatou
Rodinu sedící kolem stolu, v jehož čele dominuje postava Ježíše.
Nový živnostenský řád, vydaný 20. prosince 1859, znamenal zlom
v životě řemeslníků, protože přinesl svobodu podnikání a zánik cechů.
Chrastečtí krejčí, společně s obuvníky a tkalci, založili Společenstvo
oděvních živností. Jejich stanovy byly potvrzeny až 23. července 1890.
Od 2. poloviny 19. století dochází k rozvoji krejčovského řemesla,
které se rozdělilo na dámské a pánské. Speciální skupinu dále vytvořily
vyšívačky.
Koncem 19. století se v Chrasti zřizovaly menší továrny, které
navazovaly na tradiční krejčovské řemeslo.
Výs
ena v o
ací době muz
ea až do 30. ččer
er
vna 200
ýsttava je o
ottevř
vřena
ottevír
vírací
muzea
ervna
20077.
Mgr
Mgr.. Jan Schütz
Kr
Kreejč
jčoovství. FFooto: Jan Schütz
CHRASTECKÉ OHLASY, zpravodajský měsíčník města Chrasti. Vydává: Město Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimi. Redakční
komise: Ivana Mrázková, Zbyněk Žemlička, Jiří Sochor. Náklad 1200 výtisků. Telefon: 469 666 100, fax: 469 667 291,
E-mail: [email protected] Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů. Nepodepsané články jsou redakční. Inzerce
se přijímá na podatelně MěÚ Chrast. Grafickou úpravu, sazbu a tisk zajišťuje HITBOX Brno, www.dtp.hitbox.cz. Dáno do tisku
dne 22. 5. 2007. Reg. pod zn. MK ČR E 11838. Podávání poštovních zásilek povoleno. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do 20. dne každého měsíce.

Podobné dokumenty

Chrastecké ohlasy č. 5

Chrastecké ohlasy č. 5 - Po počátečních problémech pokračuje rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu v Chacholicích ve spolupráci s VČE, a.s., která rekonstruuje svoji rozvodnou síť. - Návštěvníci Chrasti chválí snah...

Více

Chrastecké ohlasy č. 6

Chrastecké ohlasy č. 6 - po projednání firmu Petr Hanuš na opravu zborcené zdi a opravu střechy č.p. 6 za maximální cenu 110.000,- Kč,

Více

Chrastecké ohlasy č. 7/8

Chrastecké ohlasy č. 7/8 výherní automaty ziskem, je hezké, že vyhrané peníze může investovat do prospěšných věcí, ale opravdu si myslíte, že to „za to“ stojí? Negativa závislostí na výherních automatech nelze přepočítávat...

Více