SG-7R46 SG-7R45 CJ-NX10

Transkript

SG-7R46 SG-7R45 CJ-NX10
SI-7R45E-02
Základní bezpečnostní pokyny
JAPAN
PA
LOCK
Uzavřená matice
Pozor na
správnou
orientaci
Podložka s jazýčkem
Pravá
prachovka C
2.
Unašeč
Na osu náboje nasaďte na obě strany podložky
s jazýčkem. Nyní otočte řadící člen tak, aby výstupky
podložky zapadaly do drážky patek zadní vidlice.
V této poloze, kdy je téměř vodorovně s vidlicí, může
být řadící člen upevněn.
Pozn.:
Pokud na osu upevňujete další součásti jako např.
držáky blatníku, umístěte je ve vyobrazeném pořadí.
Podložka s jazýčkem (levá)
Podložka s jazýčkem
JA
CJ-
PA
Řadící člen
N
1
NX
0
LOCK
Podložka
Uzavřená
matice
Drážka v patce vidlice
Podložka s
jazýčkem (pravá)
JA
Montáž řadícího členu na náboj
PA
10
NX
CJ- N
Držák blatníku
LOCK
Vodítko
Držák nosiče
7R
1.
Na pravou stranu náboje nasaďte krytku unašeče. Poté
otočte vodítkem řadícího členu ve směru šipky tak,
aby se žlutá značka ● zarovnala se žlutou značkou ▲
a poté zarovnejte žluté značky ▲ na řadícím členu se
žlutými značkami ▲ na pravé straně náboje.
Zarovnat
Zadní vidlice
reakce brzdy pečlivě upevněte na vidlici
5. Rameno
pomocí objímky.
• Pro běžné a obrácené patky zadní vidlice jsou
dodávány různé podložky s jazýčkem. Vhodné
podložky s jazýčkem volte podle provedení patek.
Žluté značky ▲
Objímka ramene brzdy
Pokud je rameno
do správné polohy
natočeno silou,
kolo půjde otáčet
ztěžka. Natočení do
polohy při montáži
neprovádějte silou.
Non-turn
washer
Podložka
s jazýčkem
POZNÁMKA:
Forkvidlice
end
Patka
• Měnit převodové stupně je možné i při šlapání, ve
vyjímečných případech mohou být, při běžné změně
převodu, západky rohatky uvnitř náboje hlučnější.
JAPAN
• Pokud kolo začne vykazovat při otáčení odpor, měl by být do
ložisek aplikován mazací tuk.
• Do vnitřních částí náboje nevpravujte nikdy olej, neboť by
vyplavil náplň mazacího tuku.
Standardní
7R/černá
7L/šedá
Opačná
6R/stříbrná
6L/bílá
= 0°
Opačná (úplný
kryt řetězu)
5R/žlutá
5L/hnědá
= 0°
JAPAN
Krytka unašeče
Řadící člen
20
38
Unašeč
Pozor na
správnou
orientaci
Zadní vidlice
Rameno brzdy
Pozn.:
• Při montáži objímky přidržujte šroub klíčem 10mm
a pečlivě dotáhněte matici.
Značka
7R
Utahovací moment:
2-3Nm
• Pokud se řetěz při jízdě sesmekává z pastorků, vyměňte
pastorky i řetěz.
• S dotazy na způsob použití a údržby se obraťte na svého
cykloprodejce.
Size
Velikosti:
Left
Vlevo
CJ-NX10
• Pastorky by měly být v pravidelných intervalech čištěny
neutrálním prostředkem a poté opět namazány. Čištění
řetězu neutrálním prostředkem a jeho mazání je účinný
způsob na prodloužení jeho životnosti i životnosti pastorků.
• Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a
zhoršení vlastností způsobené běžným používáním.
Mark/ Color
Označení/barva
Right
Vpravo
CJ-NX10
• Řadící člen CJ-NX10 lze použít s pastorky 16 až 23z.
• Výstupky by měly být na konci vidlice
Žluté značky ▲
• Podložky s jazýčkem usaďte tak, aby
výstupky byly usazeny v drážce vidlice na
obou stranách náboje.
člen upevněte na náboj pomocí upevňovacího
2. Řadící
kroužku. Při usazování pojistného kroužku zarovnejte
žluté značky ● se žlutou značkou ● na vodítku řadícího
členu a poté jej pootočte o 45 stupňů ve směru
hodinových ruček.
• Po dotažení objímky zkontrolujte, zda šroub
přesahuje přes matici přibližně o 2-3mm.
Matice objímky
Rameno brzdy
Objímka ramene
brzdy
rameno brzdy Inter-M na vidlici pomocí
3. Upevněte
objímky předběžně ji dotáhněte šroubem s maticí a
Upevňovací kroužek řadícího členu
dotáhněte upevňovací matici brzdy.
Pozn.:
SI-7R45E
SG-7R46
SG-7R45
CJ-NX10
7R
CJ-NX10
Patka vidlice
Pastorek
• Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně
přečtěte servisní pokyny. Uvolněné, opotřebované, nebo
poškozené součástky mohou zapříčinit vážné poranění
jezdce. Důrazně doporučujeme používat výhradně originální
náhradní díly Shimano.
• Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte
je na bezpečném místě pro budoucí potřebu.
Utahovací moment:
30-45Nm
Osa náboje
Pojistný kroužek
• Při upevňování náboje do rámu se ujistěte, že na obou
stranách je příslušná podložka s jazýčkem. Poté pečlivě
dotáhněte upevňovací matice příslušným utahovacím
momentem. Pokud by byla podložka s jazýčkem umístěna
jen na jedné straně, nebo upevňovací matice nedostatečně
dotaženy, mohlo by dojít k vyklouznutí jazýčku a protočení
náboje s řadícím členem. Řadící lanko by v tomto případě
prudce trhlo s řídítky a mohlo by dojít k pádu s vážnými
následky.
• Před jízdou zkontrolujte, zda jsou obě kola bicyklu spolehlivě
upevněna. Pokud by došlo jakýmkoli způsobem k uvolnění,
může případné upadnutí kola způsobit pád s vážným
zraněním.
pastorek nasaďte řetěz a náboj vložte do patek
1. Na
zadní vidlice.
JA
• Při upevňování ramene brzdy k zadní vidlici se ujistěte,
že objímka odpovídá průměru vidlice a pečlivě dotáhněte
upevňovací šroub s matici stanoveným utahovacím
momentem.
Pro upevnění objímky použijte matici s nylonovým kroužkem
(samojistící matici). Doporučujeme použít standardní objímku
ramene brzdy, šroub a matici Shimano. Použijte typ objímky
odpovídající průměru zadní vidlice.
Pokud by došlo k sesmeknutí objímky z ramene brzdy
nebo poškození upevňovacího šroubu, rameno brzdy by
se začalo otáčet a prudce by trhlo s řídíkty, nebo by došlo
k zablokování kola a případně pádu jezdce s vážnými
následky.
Pravou prachovku C usaďte na unašeč na pravé straně náboje. Nasuňte pastorek a upevněte jej pojistným kroužkem.
10
NX
CJ- N
UPOZORNĚNÍ - Prevence nebezpečí nehody:
řetěz a kolo upevněte v patkách vidlice
4. Napněte
uzavřenými maticemi.
Montáž náboje do rámu
Montáž pastorku na náboj
Pokud je rameno reakce brzdy ve vyobrazené
špatné poloze a nelze jej předběžně uchytit
objímkou, povolte upevňovací matici brzdy a
rameno brzdy otočte. Poté, po předběžném
dotažení objímky dotáhněte upevňovací matici
brzdy.
Při usazování zarovnejte žluté značky ●.
02
2-3mm
Šroub objímky
(M6 16mm)
Objímka ramene brzdy
Zadní vidlice
Vodítko řadícího členu
CJ-NX10
JAPAN
Technické a servisní pokyny
Otočte o 45°
Upevňovací kroužek řadícího členu
CJ-NX10
JAPAN
Rameno brzdy
Upevňovací matice brzdy
Před používáním se seznamte s těmito servisními pokyny
společně s pokyny pro brzdy Inter-M a řadící jednotky
Inter-7.
Řadící člen pečlivě
upevněte.
Utahovací moment:
20-25Nm
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez
upozornění. (Česky)

Podobné dokumenty

SG-7R46 SG-7R50 CJ-NX10

SG-7R46 SG-7R50 CJ-NX10 a nelze jej předběžně uchytit objímkou, povolte upevňovací matici brzdy a rameno brzdy otočte. Poté, po předběžném dotažení objímky dotáhněte upevňovací matici brzdy.

Více

SG-7C18 SG-7C30 CJ-NX10

SG-7C18 SG-7C30 CJ-NX10 Pokud by byla podložka s jazýčkem umístěna jen na jedné straně, nebo upevňovací matice nedostatečně dotaženy, mohlo by dojít k vyklouznutí jazýčku a protočení náboje s řadícím členem. Řadící lanko ...

Více

SG-3R75 CJ-NX40 SG-3R75 CJ-NX40

SG-3R75 CJ-NX40 SG-3R75 CJ-NX40 tuk Shimano pro náboje s vnitřním řazením nebo mazací sadu. Opomenutí použití speciálních mazacích prostředků může způsobit problémy, špatnou funkci a selhání mechanismu. • Náboj s vnitřním řazením...

Více

SG-8R31 SG-8R36 CJ-8S20

SG-8R31 SG-8R36 CJ-8S20 Pokud nejsou žluté nastavovací značky zarovnané, otáčejte nastavovacím šroubem u řadící jednotky až do srovnání značek. Poté přeřaďte z 4 na 1 a poté zpět na 4 a opět zkontrolujte, zda jsou nastavo...

Více

SG-S700 CS-S500 CJ-S700

SG-S700 CS-S500 CJ-S700 VAROVÁNÍ – Prevence nebezpečí nehody: Při upevňování náboje do rámu se ujistěte, že na obou stranách je příslušná podložka s jazýčkem. Poté pečlivě dotáhněte upevňovací matice příslušným utahovacím...

Více