K-Flex lepidla K414 (*)

Transkript

K-Flex lepidla K414 (*)
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle ES č. 1907/2006, článek 31 a 453/2010
Lepidlo K-FLEX K-414
Zpracováno:
L’ISOLANTE K-FLEX
21.11.2013
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum
tisku:
17.01.2014
Podle ES č. 1907/2006, článek 31 a 453/2010
Lepidlo K-FLEX K-414
strana 1/7
1. IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU)
Obchodní název: K-FLEX K-414
Číslo výrobku: F018144250
Kategorie produktu: lepidla, tmely
Použití přípravku:
lepidlo
Výrobce - zhotovitel:
L’Isolante K-Flex srl
Via Leonardo da Vinci, 36 - 20877 Roncello (MB) - Taliansko
tel.: +39 0396824200; fax: +39 0396824350
email: [email protected]
Distributor:
Insul Flex, s.r.o.
Pujmanové 1556/20. 140 00 Praha 4, tel.: +420 281 861 990
email: [email protected]
Informace v případě nouze:
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon (24 hodin/denně)
224 919 293; 224 915 402; 224 914 575.
2. IDENTIFIKACE RIZIK
Klasifikace látky nebo přípravku:
Klasifikácia podle Nařízení (ES) č. 1272/2008
GHS02 – Hořlavé látky
Hořlavá kapalina 2
H225 Vysocehořlavá kapalina a páry
GHS09 – Látky nebezpečné pro životní prostředí
Chronické riziko pro vodní zdroje 2
H411 Jedovatý pro vodní organismy s dloudobým účinkem
GHS07 – Dráždivé látky
Podráždění kůže 2
H315 Dráždí kůži
Podráždění očí 2
H319 Způsobuje vážné podráždení očí
STOT ST 3
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasifikace podle Směrnice 67/548/EEC nebo Směrnice 1999/45/EC
R36:
R11:
Xi; Dráždivé látky a přípravky
Dráždí oči a kůži
F; Vysoce hořlavé látky a přípravky
Vysoce hořlavý
N; Látky a přípravky nebezpečné pro životní prostředí
R51/53: Jedovatý pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodní složce životního prostředí
R67:
Páry mohou způsobit ospalost a závratě
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace týkající se nejzávažnejších nebezpečí pro zdraví člověka a životní prostředí
Výrobek musí být označený ve smyslu „Všeobecné klasifikace pro výrobky z EU“ v posledním platném znění.
Strana 1 z 7
www.kflex.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle ES č. 1907/2006, článek 31 a 453/2010
Lepidlo K-FLEX K-414
Má narkotizující účinek.
Systém klasifikace:
Klasifikace je ve smyslu posledního vydání EU-seznamu a zahrnuje informace společnosti a informace z literatury.
Součásti etikety:
Nebezpečné komponenty k označení:
Rozpouštědlové benzíny (ropné), hydrogenačně rafinované, lehké, naftenické.
Označení etikety podle nařízení (ES) č.: 1272/2008
Výrobek musí být označený ve smyslu Nařízení EU o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Výstražné symboly rizika látek:
GHS02
GHS07
GHS09
Význam symbolů: Nebezpečí
Výstražná upozornění (H-věty)
H225 Vysocehořlavá kapalina a páry
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné poranění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 Jedovatý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla / jisker / otevřeného ohně / horkých povrchů. Nekuřte.
P241 Používejte elektrické / ventilační / osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P303+P361+P353 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU (vlasy): ihned odstraňte / svlečte všechny kontaminované části oděvu.
Pokožku opláchněte vodou / sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut oplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je
to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachovaní.
P405 Uchovávejte uzavřené.
P501 Zneškodněte obsah / nádobu ve smyslu místních / regionálních / národních / mezinárodních nařízení.
Doplňující informace:
Obsahuje Kalafunu. Může vyvolat alergickou reakci
Jiná nebezpečí
Výsledky PBT a vPvB hodnocení látek (látky vzbuzující mimořádné obavy)
PBT: nepoužité
vPvB: nepoužité
3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
Chemická charakteristika: směsi
Složení / popis: Přípravek obsahuje směs níže uvedených látek s přídavkem látek které nejsou nebezpečné.
CAS: 92062-15-2
EINECS: 295-529-9
Alifatické a nafténové uhlovodíky s obsahem n-hexanu <4%
Rozpouštědlové benzíny (ropné), hydrogenačně rafinované, lehké, naftenické.
30-50%
(Parafínový gáč (ropný) s nízkou teplotou tání, hydrogenačně rafinovaný. Složitá směs uhlovodíků získaná
katalytickou hydrogenací ropného parafínového gáče s nízkou teplotou tání. Obsahuje převážně uhlovodíky
s lineárními a rozvětvenými řetězci s počtem uhlíkových atomů v molekule převážne větším než C12.)
Xn R65;
F R11;
N R51/53; R67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Horlavá kapalina 2, H225;
2, H411;
CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
Aspirační toxicita 1, H304;
Podráždění kůže 2, H315; TOST 3; H336
etyl-acetát; C4H8O2
10-25%
Xi R36;
F R11; R66-67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hořlavá kapalina 2, H225;
Podráždění očí 2, H319; TOST 3; H336
CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
aceton; C3H6O
CAS: 64742-49-0
EINECS: 931-254-9
nafta (ropná), hydrogenačně rafinovaná, lehká
10-25%
Xi R36;
F R11; R66-67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hořlavá kapalina 2, H225;
Podráždění očí 2, H319; TOST 3; H336
10-25%
Xn R65;
Xi R38;
F R11;
N R51/53
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Horlavá kapalina 2, H225;
2, H411;
Strana 2 z 7
Chronické riziko pro vodní prostředí
Aspirační toxicita 1, H304;
Chronické riziko pro vodní prostředí
Podráždění kůže 2, H315; TOST 3; H336
www.kflex.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle ES č. 1907/2006, článek 31 a 453/2010
Lepidlo K-FLEX K-414
CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
přírodní živice
Komplexní směs získaná z dřeva, speciálně z borovicového dřeva. Skládá se převážně z kyselin přírodních
živic a modifikovaných kyselin přírodních živic jako jsou diméry a dekarboxylované živicové kyseliny.
Obsahuje též živice stabilizované katalytickou disproporcionací.
0,10,7%
Xi R43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senzibilizace kůže 1, H317
CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
2,6-di-tert-butyl-p-cresol
N R50/53
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,050,2%
Akutní riziko pro vodní prostředí 1, H400; Chronické riziko pro vodní prostředí 1, H410;
Akutníní toxicita 4, H302;
Látky UVCB
(látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály)
CAS: 64742-49-0
nafta (ropná), hydrogenačně rafinovaná, lehká
Dodatečné upozornění: další informace jsou uvedeny v kapitole 16
4. OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI
Při nadýchaní: V případu bezvědomí uložte a přepravujte pacienta ve stabilizované poloze.
Při kontaktu s pokožkou: Okamžitě umyjte vodou a mýdlem a pořádně opláchněte.
Při zásahu očí: Oplachujte otevřené oko několik minut pod tekoucí vodou. Když symptomy přetrvávají, vyhledejte
lékařskou pomoc.
Při požití: Když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Informace pro lékaře: Relevantní informace nejsou k dispozici
5. OPATŘENÍ PŘI LIKVIDACI POŽÁRU
Vhodné hasicí prostředky: CO2 (oxid uhličitý), písek, hasicí prášek. Nehaste vodou !
Nevhodné hasicí prostředky (z bezpečnostních důvodů): voda, vodný hasici přístroj
Doporučení pro požárníky: Relevantní informace nejsou k dispozici
Ochranné pomůcky: nejsou vyžadované
6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU
Osobní bezpečnostní opatření, ochranné pomůcky a nouzové postupy:
Noste osobní ochranné pracovní pomůcky. Odveďte z místa úniku osoby, které nemají OOPP.
Opatření na ochranu životního prostředí:
Zabraňte proniknutí produktu do odpadového systému, výkopů a sklepů.
Když dojd k úniku produktu do vodního toku nebo do odpadového systému, informujte o tom příslušné úřady.
Zabraňte úniku do kanalizace / povrchových nebo podzemních vod.
Metoda čistění (sanace):
Zlikvidujte produkt absorbčním materiálem (písek, štěrkový písek, univerzální pojiva, piliny).
Zajistěte dostatečné větrání.
Neoplachovat vodou nebo čistícími prostředky na vodní bázi.
Odvolávka na další body/ sekce:
Respektujte pokyny uvedené v bodu 7 ohledně manipulace a skladování.
Respektujte pokyny uvedené v bodu 8 ohledně doby expozice a osobních ochranných pomůcek.
Respektujte pokyny uvedené v bodu 13 ohledně opatření při zneškodňování.
7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Pokyny pro zacházení:
Opatření pro bezpečné zacházení: Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti.
Informace o ochraně před požárem a výbuchem: Skladujte mimo dosahu zdroje ohně. – Nekuřte.
Ochraňujte před elektrostatickým nábojem.
Podmínky bezpečného skladování:
Požadavky na skladovací prostory a obaly: Bez specifických požadavků.
Informace o skladovaní ve spoločném skladovacím zařízení: Bez specifických požadavků.
Další podmínky skladování: Uchovávejte nádoby vždy pevně uzavřené.
Skladujte v chladu a suchu v dobře uzavřených nádobách.
8. KONTROLY EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA
Další informace o konstrukci technických zařízení: Bez dalších údajů; Respektujte pokyny uvedené v bodu 6.
Kontrolní parametry:
*
Složky s hraničními hodnotami, které vyžadují monitoring na pracovišti
Strana 3 z 7
www.kflex.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle ES č. 1907/2006, článek 31 a 453/2010
Lepidlo K-FLEX K-414
*
141-78-6 etyl-acetát
Krátkodobá expozice: 400 ppm
WEL
Dlouhodobá expozice: 200 ppm
*
67-64-1 acetón
Krátkodobá expozice: 3620 mg/m3 , 1500 ppm
WEL
Dlouhodobá expozice: 1210 mg/m3 , 500 ppm
Další informace: Seznamy platné při výrobě byly použité jako základ.
Kontroly expozice
Osobní ochranné pomůcky:
Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv.
Okamžite svlečte kontaminovaný oděv.
Před přestávkou a na konci práce si umyjte ruce.
Nevdechujte plyny / páry / aerosoly.
Zabraňte kontaktu s pokožkou a zasažení očí.
Ochrana dýchacích orgánů:
V případě krátkodobé nebo méně intenzivní expozice ovzduší použijte dýchací přístroj s filtrem.
V případě, intenzivní nebo delší expozice použijte ochranný dýchací přístroj.
V případě nedostatečného větrání používejte vhodný ochranný dýchací přístroj.
Ochrana rukou:
Použijte ochranné rukavice.
Rukavice musí být vyrobené z materiálu nepropustného a odolného vúči produktu / materiálu / přípravku. Vzhledem k
Chybějící zkoušce neexistují žádné doporučení ohledně materiálu rukavic pro konkrétní produkt / přípravek / chemickou
směs. Výběr materiálu rukavic zvažte podle porovnání časové výdrže, hodnot difuze a degradace materiálu rukavic.
Výběr vhodných rukavic nezávisí pouze na materiálu, ale také na dalších kvalitativních znacích, které se u výrobců liší.
Jelikož je výrobek směsí vícerých látek, nemůžeme odolnost materiálu rukavic dopředu určit, a proto musí být při používání
sledované.
Propustnost materiálu rukavic
Přesné doby používání rukavic udává výrobce a musí být dodržené.
Ochrana očí:
Utěsněné ochranné brýle.
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Informace o zakladních fyzikálních a chemických vlastnostech.
Všeobecné informace:
Vzhled:
Typ:
Tekutina
Barva:
Podle specifikace produktu
Zápach:
Charakteristický
Změna stavu:
Bod tání:
Neurčený
Bod varu:
55°C
Bod vzplanutí:
-20°C
Teplota vznícení:
Samovolné vznícení:
Nebezpečí exploze:
Limity výbušnosti:
Spodní hranice:
Horní hranice:
Tlak páry při 20 °C
200 °C
Produkt není samovznítitelný.
Výrobek není výbušný avšak mohou se vytvořit výbušné směsi par se vzduchem.
1,2 Obj.%
13,0 Obj.%
233 hPa
Hustota při 20°C
0,85 g/cm3
Rozpustnost / mísitelnost s vodou:
Viskozita:
Dynamická při 20°C
Obsah rozpouštědel:
Organická rozpouštědla:
Voda:
VOC (EU):
Obsah pevných látek:
Není mísitelný s vodou, případně málo mísitelný.
Strana 4 z 7
700 mPas
77,3%
0,0%
661.6 g/l
22,5%
www.kflex.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle ES č. 1907/2006, článek 31 a 453/2010
Lepidlo K-FLEX K-414
10. STABILITA A REAKTIVITA
Reaktivita
Chemická stabilita
Tepelný rozklad / podmínky, kterým je nutné se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při dodržování způsobu použití.
Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známé žádné nebezpečné reakce.
Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známé žádné nebezpečné produkty rozkladu.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Informace o toxikologických účincích
Akútní toxicita:
Primární dráždivé účinky:
* Na pokožku: dráždí kůži a sliznice
* Na oči: dráždivý účinek
Senzibilizace: Nejsou známé žádné senzibilizující účinky.
Další toxikologické informace:
Produkt má následující nebezpečné vlastnosti podle metody výpočtu všeobecné klasifikační směrnice ES pro
přípravky vydané v poslední verzi: Dráždivý
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Toxicita
Akvatická (vodní) toxicita: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
Ekotoxické účinky:
Poznámka: Toxický pro ryby
Další ekologické informace:
Všeobecné poznámky:
Je též jedovatý pro ryby a vodní plankton ve vodních nádržích.
Toxický pro vodní organizmy.
Třída ohrožení vody 2 (Německý předpis). (Vlastní hodnocení) : nebezpečný pro vodu
Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do země.
Výsledky PBT a vPvB hodnocení:
* PBT: není použitelný
* vPvB: není použitelný
13. OPATŘENÍ PŘI ZNEŠKODŇOVANÍ
Metody nakládání s odpadem
Doporučení:
Nesmí být likvidovaný spoločně s komunálním odpadem. Zabraňte vniknutí do kanalizace.
Nevyčistěné obaly:
Doporučení: Likvidace musí být vykonána v souladu s platnými předpisy.
14. INFORMACE O DOPRAVĚ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozemní přeprava ADR/RID (mezinárodní)
ADR/RID třída:
3 hořlavé kapalné látky
Identifikační číslo nebezpečí (KEMLER KÓD):
33
UN-číslo:
1133
Obalová skupina:
II
Označení nebezpečnosti:
3
Zvláštní označení:
Symbol (ryba a strom)
UN správný technický název (oficiální označení):
1133 LEPIDLA (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa)
Kód omezení pro tunely:
D/E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Námořní přeprava IMDG:
IMDG třída:
UN-číslo:
Označení:
Obalová skupina:
EMS číslo:
Strana 5 z 7
3
1133
3
II
F-E,S-D
www.kflex.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle ES č. 1907/2006, článek 31 a 453/2010
Lepidlo K-FLEX K-414
Látka znečisťující moře:
Ano – Symbol (ryba a strom)
Správný technický název (oficiální označení):
LEPIDLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
ICAO/IATA třída:
3
UN/ID číslo:
1133
Označení:
3
Obalová skupina:
II
Správný technický název (oficiální označení):
LEPIDLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UN “Modelové Nařízení” :
UN1133, LEPIDLA, 3, II
Ekologické nebezpečí:
Produkt obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí: alifatické a nafténové uhlovodíky s obsahem n-hexanu <4%
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele.
Varování: Hořlavé kapaliny
15. REGULAČNÍ INFORMACE:
Bezpečnost, zdraví a životní prostředí / právní předpisy specifické pro látku nebo směs
Národní předpisy:
Technické pokyny (vzduch):
Třída
Podíl v %
NK
77,8
Třída ohrožení vod: Třída ohrožení vody 2 (vlastní hodnocení): nebezpečný pro vodu
Chemické bezpečnostní hodnocení: Nebylo provedeno.
16. DALŠÍ INFORMACE:
Tyto informace jsou založené na nejaktuálnějších vědomostech, které měla společnost k dispozici v době přípravy tohoto
dokumentu. Tento dokument by se však neměl považovat za záruku specifických vlastností produktů tak, jak jsou popsané,
ani za záruku vhodnosti na konkrétní účel. Uvedené informace nepredstavují záruku vlastností produktu a nezakladají žádný
smluvní právní vztah.
Příslušné věty:
H225 Vysoko hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždení očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závrať.
H400 Velmi toxický pro vodní prostředí
H410 Velmi toxický pro vodní prostředí s dlouhodobým účinkem.
H411 Jedovatý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem.
R11
Velmi hořlavý
R36
Dráždí oči.
R38
Dráždí pokožku.
R43
Může způsobit senzibilizaci při kontaktu s pokožkou.
R48
Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.
R50/53 Velmi toxický pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodní složce životního prostředí.
R51/53 Jedovatý pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodní složce životního prostředí.
R65
Škodlivý, po požití může způsobit poškození plic.
R66
Opakovaná expozice může způsobit vysušení, nebo popraskání kůže.
R67
Páry mohou způsobit ospalost a závrať.
Odbor vydávající bezpečnostní list: R&D Department.
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Marenghi
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des merchandises dangereuses par Route./ European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road. (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí).
RID: Réglement international concernant le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer./ Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail. (Předpisy týkající se medzinárodní přepravy
nebezpečného materiálu po železnici)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. (Medzinárodní námořní kodex nebezpečných věcí).
IATA: International Air Transport Association. (Medzinárodní sdružení pro leteckou dopravu).
Strana 6 z 7
www.kflex.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle ES č. 1907/2006, článek 31 a 453/2010
Lepidlo K-FLEX K-414
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the “International Air Transport Association” (IATA). IATA nařízení o
nebezpečných materiálech.
ICAO: International Civil Aviation Organization. Medzinárodní organizace pro civilní letectví.
ICAO-TI: Technical Instructions by the “International Civil Aviation Organization” (ICAO). ICAO Technické pokyny.
GHS: Globaly Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Globální harmonizovaný systém klasifikace
a označování chemických látek
Údaje byly v porovnání s předcházející verzí změněny.
Strana 7 z 7
www.kflex.cz

Podobné dokumenty