DUM 49A - Voda [režim kompatibility]

Transkript

DUM 49A - Voda [režim kompatibility]
Šablona: V/II
DUM 49
Období: leden 2012
Předmět: Prvouka
Ročník: 3
Autor: Mgr. Adriana Benšová
Metodický list/anotace
Prezentace umožní žákům pochopit koloběh vody v přírodě.
Seznámí žáky s výskytem vody, jejich formami, čistotou a znečišťováním vod.
Základní podmínkou pro život všech živých organizmů na Zemi je voda.
Rostliny a živočichové vodu jednak přijímají a voda je i součástí jejich těl.
Lidské tělo obsahuje také vodu – 70 % vody.
Voda je kapalina. Má 3 skupenství:
Pevné – vyskytuje se jako
S NÍ H
L E D
K R O UP Y
Kapalné – vyskytuje se jako
DÉ Š Ť
RO S A
Plynné – vyskytuje se jako
VODNÍ
P Á R A
Voda je i součástí půdy.
Voda - slaná – v mořích a oceánech (je nepoživatelná)
- sladká – v jezerech, rybnících, řekách, potocích, v půdě, v podzemí
moře
oceán
jezero
rybník
řeka
Voda slaná i sladká je životním prostředím mnoha živočichů a rostlin.
Po úpravách se voda sladká používá jako voda pitná.
Vydra říční
Bobr
Voda na Zemi nevzniká, ani se nikam neztrácí, pouze se přeměňuje a obíhá.
Říkáme tomu koloběh vody v přírodě.
Voda se vypařuje z moří a oceánů. Vodní pára stoupá a vytváří mraky. Ochlazením
se vodní pára mění v déšť nebo sníh a padá dolů na zemský povrch. Část vody
vsakuje do země a vytváří zásoby podzemních vod. Ostatní voda stéká do řek a
řeky ji odvádějí zpět do oceánu.
Voda – povrchová – nachází se na povrchu – horský pramen, potok, řeka, moře
- podzemní – voda obsažená v půdě, léčivé prameny
Voda – pitná – upravená v úpravnách vody (filtrovaná, chlorovaná voda)
- užitková – ze studní, v domácnosti
- odpadová – kanalizace, v domácnosti
Znečišťování vod – vypouštěním škodlivých a chemických látek z továren do řek,
potoků, jezer, moří
- škodlivé látky se dostávají i do podzemních vod – hnojením,
chemickými postřiky rostlin
Stav životního prostředí se nazývá EKOLOGIE.
J E Z E R A
1.
Vodní plochy se sladkou vodou …
2.
Vodní toky označené na mapě modrou barvou …
3.
Voda slaná je v ….
4.
Voda se nejčastěji vyskytuje jako ….
5.
Voda, která je obsažena v půdě je voda ….
6.
Horký pramen, který vystřikuje nad zemský povrch …
7.
Vodu, kterou pijeme je voda ….
8.
Největší vodní plochy na Zemi jsou ….
Ř EK Y
M O Ř Í CH
K A PA L I N A
P O D Z E M N Í
G E J Z Í R
P I T N Á
O C E Á NY
Zdroje – obrázky:
www.google.cz
www.obrazky.cz