zde

Transkript

zde
Nov6 povoleni
Pokud budete chtit i po z6niku Va5eho st6vajiciho povoleni k odb6ru podzemni nebo
powchov6 vody, popi. k vlpou5tEni odpadnich vod, s vodami nakl6dat, musite legalizovat
naklSd6nis vodami podinim Zidosti o vydini nov6ho povoleni. Formul6i Z6dostiobdrZite
na piislu5n6m vodopr6vnim iriadu. V elektronick6 podob6 jsou tyto formul6ie ke staZeni
v menuDokumentY.
Spr6vni iizeni, tzv. vodopr6vni iizeni, bude zahijeno dnem, kdy VaSi Z6dost obdrZi v6cnd
a mistnE piisluinf vodopr6vni uiad. Ten mriZete dohledat podle druhu a rozsahu Va5eho
nakl6dini s vodami v menu Kde Zidat
Na vydani povoleni k nakl6d6ni s vodami neni prSvni n6rok. Je tieba tak6 poditat s d6lkou
zfkonn6 thrity pro posouzeni VaSi Zidosti, kter6 je platnjni pr6vnimi piedpisy stanovenaaZ
na 3 m6sice a mriZe byt v piipad6 opravnfch prostiedkti i delSi. Proti rozhodnuti o
povoleni/nepovoleni se mtZete odvolat.
Pokud nebude ke dni 1. ledna 2008 pravomocnE rozhodnuto o VaSf Zidosti tak, ie V6m
bude povolenf ud6leno, nelze po tomto datu s vodou poZadovanfm zptisobem naklidat.
A to aZ do doby, kdy Vim bude povoleni pravomocn6ud6leno.
Lze tedypouze doporuditvdasn6podini Zidosti o vydini nov6ho povoleni
ProdlouZenfstSvajicfchpovoleni k naklidini s vodami
Pokud u piislu5n€ho vodoprfvniho riiadu podite nejpozd6ji do 1.7.2007 Z6dost o
prodlouZeni stivajfcfho platn6ho povolenf, mtZe V6m blt pii splndniz6konnlfchpodmfnek
j eho platnostprodlouZena.
Sprivni iizeni, tzv. vodoprilni iizeni, bude zaht$enodnem, kdy VaSi Z6dost obdr1ivEcn6
a mistnd piisluSnli vodoprivni riiad. Ten mtZete dohledat podle druhu a rozsahu Va5eho
iE
nakl6d6nis vodami v menu Kde Zidat.
Na prodlouleni platnosti st6vajiciho povoleni neni prAvni n6rok. Vodopr6vni riiad bude
v r6mci tohoto iizeni zejmlna hodnotit, zda se nezmEnily podminky, za kterych bylo VaSe
povoleni kdysi vydSno. Je tieba tak6 poditat s d6lkou zhkowft lhtity pro posouzeni VaSi
Z6dosti,kter6 je platnjrmi pr6vnimi piedpisy stanovenaay',na 3 mdsice a-mrile bft v piipaddx
opravnfch prostiedkt i delSi. Proti rozhodnuti o prodlouZeni/neprodlouZenipiatnosti'
st6vajicihopovoleni se mtZete odvolat.
Pokud VaSi Z6dostio prodlouZenist6vajicihopovoleni nebudevyhovdno,m6teje5t6 moZnost
po26dat o vyd6ni nov6ho povoleni k odb6ru povrchovfch nebo podzemnich di vypou5t6ni
odpadnichvod postupemuvedenlimv menu MoZnosti ie5enf/Nov6povoleni.
Lze tedypouzedoporuditviasn6 pod6nf ZSdostio prodlouZenistivajiciho povolenf !
Odb6r podzemnicha povrchovfch vod
Kaidy, kdo odebir6podzemninebo povrchovouvodu, musi mit pro takovou dinnostpovoleni
piislu5n6hospr6vnihoorgSnu,tzv. vodoprivniho riiadu, vydan6podle vodniho zitiona (viz
menu Dokumenty) nebo podle piedchozichpr6vnich piedpisti.
Povolenf k odbEru povrchov6 vody nenf tieba, pokud k odb6ru nevyuZiv6 zvl6stniho
technick6hozaiizeni,pro jehoZ provoz je tieba dod6vat elektrickou,mechanickounebo iinou
energii.
Povolenfk odbdruneni rovn6Zpotieba, pokudje odebran6voda dod6v6natieti osoboujako
,,zboLi" (napi. vod6renskouspolednosti,kter6 si pro svoji dinnost povoleni zaji5t'uje,u*u,
apod.).
Vodoprivni riiad je d6st obecniho/mdstsk6ho/krajsk6ho
riiadu (v6t5inou se jedn6 o odbor
Zivotnihoprostiedi), kter'-im6 na starostivodni hospod6istvi.Podle druhu a zprisobu u1iv1ni
povrchovlich nebo podzemnich vod jsou v prvnim stupni piislu5ni k rozhodovani bud'
obecni/m6stsk6
nebokrajsk6 riiady.
Povrchovi voda je voda, kter6 se piirozenE vyskytuje na zemsk6mpovrchu (ieky, potoky,
rybniky, jezera, voda v odstavnlfchramenechvodnich tokt, apod.),popf. po piechodnoudobu
mtZe t6ci i pod povrchem (napi. zatrubn6n;fpotok), nebo naoput u naOrimnich vedenich
(napi. akvadukt).
Podzemni voda je voda, kter6 se piirozen6 vyskytuje pod zems(im powchem v zemskfch
dutin6ch a zvodndl;ich.vrstv6ch.Podzemnf voda se mtZe jimat ve studnich di vrtech (typy
studni:kopan6studna,vrtan| studna,zitiezy apod.).
V'
Povoleni k piim6mu odbErupodzemnichnebo povrchovfch vod se mtiZe dolikat napi.
n6sleduj
icich subjektt :
.
.
.
.
r
.
.
.
drobnych Zivnostnikfi- zahradnictvi,
mydky,di5tdniuliceapod.
fyzick6 osoby v zem6ddlskfch usedlostech - dobytek, chov drobn6ho
zviiectva, zallv1ni, myti apod.
Zeffi6d6lcfr - zavlalovenl, nap6jeni zviYat
rybnikeffi - odbdrvody pro napou5t6nirybnikir,s6dek, lihni, vodnlch nedrli
provozovatel&veiejnfch koupaliSt'(napou5tdnf)
provozovatelfi lyiaiskfch are6ltr (zasndZov6ni= vyroba sndhuvodnimi
d6ly)
fyzickfch osob - odb6r podzemnivody (pitnedi uZitkov60dely);odb6r
povrchov6vody (zalev6ni,WC, apod.)
a dalSich.
Ten, kdo odebir6povrchovounebopodzemnivodu bez piisluSn6hopovoleni,vystawje se
postihu(pokutE),kter6mriZedinitv pfipadE:
sankdnimu
.
.
fyzickl osoby aZ 50 000 Kd
pr6vnick6osoby nebo fyzickdosoby podnikajiciaZ 10 000 000 Kd
Ke dni 1. ledna2008zanikneplatnostt6chpovolenik odb6rupovrchovfchnebo
podzemnichvod,kterf byla vydSnaa nabylaprivnf mocido 31.prosince2001.
PovolenfvydanSod 1. ledna2002plati i nadile.
jsou
Povolenivydani do 31.prosince2001,kteri nabylaprivni moci ai po 31.12.2001,
tak6stile platn6.
Privnf moc by mdla bft vyznadena
na konkr6tnimpovoleni.V piipad6pochybnosti
o datu
nabyti privni moci je tieba obr6tit se na piislu5nf vodopr6vniriiad, resp. na org6n,kterf
povolenivydal.
Zhnikpovolenfk odb6rupodzemnich
nebopovrchovjchvod setedynevztahujena:
. povolenivydan6od 1.1.2002
.
povolenl,kter5 byla sice vydan6 do 31.12.2001,ale prdvni moci nabylaa2 po
31.12.2001
o
povoleni k odbdr&m podzemnfchvod ze zdroj0 urdenych pro individu6lni
zSsobovdnidom6cnostlpitnouvodou
Ndkter6specifick6piipady odbErupodzemnichnebo povrchovfchvod jsou popsAnyve
VlfkladechMinisterstvazemEddlstvi,
v menuDokumenty.
kter6naleznete
Jakpiedejit ziniku sv6hopovolenisedozvitev menuMoinosti ieSeni.
Vypou5tEniodpadnfchvod
Kaidy, kdo vypou5ti odpadni vody do vod povrchovfch nebo podzemnich,
musi mit
povoleni piislu5n6ho spr6vniho org6nu, tzv. vodopr{vniho riiadu, vydan6 podle
vodniho
zilkona (viz menu Dokumenty) nebo podle piedchozich pr6vnich piedpisu.
Povoleni neni potieba, pokud jsou odpadni vody likvidov6ny (napi. odv6d6ny do
veiejn6
kanalizace nebo vyv61eny ze Zumpy apod.) kanalizadni spoteenostf,kter6 mri povinnost
zajistit si pro svou dinnostpiisluSn6povoleni.
:!ri
'ii
Vodoprivni rlFad je d6st obecniho/mdstsk6holkrajsk6ho
riiadu (v6t5inou se jedn6 o odbor
Zivotniho prostiedi), kteny'm6 na starostivodni hospod6istvi. Podle druhu a zptsobu uLiv1ni
povrchov;fch nebo podzemnich vod jsou v prvnim stupni piislu5ni k rozhodovdni
bud
obecni/m6stsk6nebo kraj sk6 riiady.
Odpadni voda je voda, kter6 byla pouhit| v obytnfch, prumyslovlich, zem6d6lskych,
zdravotnickljich nebo jinfch stavb6ch, d6le voda pouLith i zaizenicir nebo dopravnich
prostiedcich, a md zmdndnoujakost (tzn. sloZeni nebo teplotu). MtiZe to blft jin6
i
voda
odt6kajici z v1i5e uvedenlich staveb nebo zaiizeni di dopravnich prostiedkti, pokud
mriZe
ohrozit jakost povrchoqich nebo podzemnich vod. Jednd se napi. o vodu zWC,
mydky,
pradky apod.
Povoleni k vypou5tdniodpadnichvod do vod podzemnichnebo povrchovychvod se tak
mfiZe
dotfkat napi. niisledujicich subjektri:
'
.
.
.
drobnychiivnostnik0- pieddi5t6n6
odpadnivody
(napi.vodyz technologie,
mydkyaut,penziony,
mal6distirny
odpadnich
vodapod.);
obci - distfrnyodpadnich
vod;
fyzickich osob - domovnidistirny
odpadnich
vodapod.;
a dalSich.
Ten, kdo vlpou5ti odpadni vodu do vod povrchoqfch nebo podzemnich bez piislu5n6ho
povoleni, vystavuje se sankdnimupostihu(pokutE), kter6 mriZedirrit., piipad6:
.
.
fyzickl osobyaZ S0 000 Kc
pr6vnick6osobynebofyzickeosobypodnikajiciaz 10 000000 Kc
Ke dni l. Iedna 2008 zanikne platnost tEchpovoleni k vypou5tEniodpadnfchvod do v
od
povrchovfch nebo podzemnich,kteri byla
rydina a nabyla privnf moci do 31. prosince
2001.
Povolenfvydani od 1. ledna 2002 plati i nad6le.
Povolenivydani do 31. prosince 2001,kter6 nabyla privni moci aLpo 31.12.2001,
jsou
tak6stile ptatn6.
PrSvni moc by mdla bft vyznad,ena
na konkr6tnimpovoleni.v piipadEpochybnostio datu
nabyti pr6vni moci je tieba obritit se na piislusnf vodopr6vniriiad, resp.na orgin, ktery
povolenivydal.
zhnik povolenik vypoustdniodpadnfchvod setedynevztahujena:
o povolenivydandod 1.1.2002
.
povoleni,kter6byla sice vydaniido 31.12.2001,
ale pr6vnimoci nabylaa2 po
31.12.2001
Jak piedejit ziniku sv6hopovolenise dozvitev menu MoZnosti ie5eni.