Prenatal diagnosis of genetic diseases

Komentáře

Transkript

Prenatal diagnosis of genetic diseases
Prenatální diagnostika
genetických onemocnění
Ishraq Dhaifalah MD.
Úvod:
• Donedávna měly rizikové páry pouze 2 možnosti:
- smířit se s rizikem
- zvolit jednu z uvedených možností (dlouhodobá
antikoncepce, sterilizace, ukončení těhotenství
nebo dokonce adopce či umělé oplodnění)
Teprve od roku 1966 se, díky objevené souvislosti
mezi vyšším věkem matky a zvýšeným výskytem
Downova syndromu, začala vyvíjet prenatální
diagnostika.
• Cílem prenatální diagnostiky
není jen odhalit abnormality
plodu a ukončit graviditu.
• Prenatální diagnostika si klade
další úkoly:
• Seznámit páry, u kterých je zvýšené riziko
narození dítěte s jakoukoli vadou, se všemi
možnostmi volby
• Zmírnit strach a obavy (zvláště ve skupinách s
vysokým rizikem )
• Seznámit páry s vysokým rizikem s možnostmi
dalších dostupných testů a vyšetření
• Poskytnout párům možnost volby vhodného řešení
problému (psychologická podpora,
těhotenství/porod, postnatální řešení )
• Umožnit prenatální léčbu postiženému plodu
Indikace pro prenatální diagnostiku:
• pokročilý věk matky
• předchozí dítě s
chromozomální
abnormalitou
• chromozomální
abnormalita v
anamnéze
• monogenní choroba
v anamnéze
• defekty neurální
trubice v anamnéze
• jiné strukturální
abnormality v
anamnéze
• abnormality
detekované v současné
graviditě
• další rizikové faktory
(krvácení, špatná
porodnická anamnéza,
onemocnění matky)
Pokročilý věk matky
• nejčastější indikace pro prenatální
diagnostiku
• neexistuje přesná věková hranice
• většina center nabízí AMC nebo CVS ve 37
letech nebo ve věku nad 35 let(riziko 1:350)
• u plodů s m.Down je větší pravděpodobnost
spontánního potratu
Předchozí dítě s chromozomální abnormalitou
• Předchozí dítě s m.Down, vzniklým na podkladě
nondisjunkce nebo nebalancované translokace,
znamená v příští graviditě nárůst rizika o 5%
• Pokud je 1 z rodičů nositelem balancované
chromozomální odchylky (translokace, inverze),
která způsobila vážné problémy předchozímu
dítěti díky zděděné nebalancované formě, je
rekurentní riziko pro další potomky mezi 1-2% a
15-20%. Výše rizika závisí na přirozeném
rozdělení chromozomů a lokalizaci defektu.
Chromozomální abnormalita v anamnéze
• Riziko pro potomky se obvykle nezvyšuje oproti
obecné populaci, protože většina chromozom.
odchylek vzniká spíše jako následek nondisjunkce
než familial rearregement
• Anamnéza m.Down
• Nicméně ne každý zjištěný případ je jednoznačnou
indikací pro invazivní vyšetření plodu
Monogenní choroba v anamnéze
– postižené předchozí dítě
– postižený 1 z rodičů
– pozitivní rodinná anamnéza
– riziko rekurence je v této skupině 25-50% a
v dostupných případech by měla být
nabídnuta prenatální diagnostika – DNA
analýza nebo biochemické testování
(achondroplazie, Huntingtonova chorea,
neurofibromatoza )
Defekty neurální trubice v anamnéze
• U příbuzných I. a II. stupně by mělo být přesně
určeno riziko
• Vysoce rizikové případy by měly být upřesněny
pomocí AMC a výšky hladiny AFP
• Ultrazvukové vyšetření je dnes metodou volby
• Malé uzavřené defekty neurální trubice mohou
být někdy přehlédnuty i zkušeným sonografistou
(naštěstí nejsou spojeny z vážnými zdravotními
problémy)
Jiné strukturální abnormality v anamnéze
• Sestavení a zhodnocení rodokmenu
• Zhodnocení výše rizika
• Zvýšené riziko
podrobné UZ vyšetření
mezi 16. – 18. týdnem gravidity, které umožní
detekci většiny vážných defektů
( kraniální, kardiální, renální, končetinové defekty)
Abnormality detekované v současné graviditě
• Indikací pro invazivní diagnostiku může být
pozitivní biochemický screening nebo UZ
diagnostikovaná anomálie
• IUGR je další indikací jak pro prenatální
chromozomální diagnostiku, tak pro potvrzení
event. vážné a se životem neslučitelné abnormality
Další vysoce rizikové faktory
• Příbuzenský vztah
• Špatná porodnická anamnéza ( předchozí
potrat nebo porod mrtvě narozeného dítěte)
znamenají zvýšené riziko v další graviditě –
umožnění UZ vyšetření plodu a
chromozomální vyšetření rodičů
- choroby matky – dekompenzovaný DM
nebo léčená epilepsie (valproáty) –
umožnění UZ vyšetření
Metody prenatální diagnostiky
• Invazivní:
• Amniocentéza
• Odběr choriových
klků
• Kordocentéza
• Preimplantační
diagnostika
• Fetoskopie
• Neinvazivní:
• Hladina AFP v séru
• Biochemický
maternální screening
• Ultrazvuk
• Izolace fetálních
buněk z mateřské
cirkulace
Invazivní metody prenatální diagnostiky
Amniocentéza
- odběr 10 – 20 ml amniální tekutiny
transabdominálně pod UZ kontrolou po 16. týdnu
gravidity
- za 2 týdny většinou bývá dostatečné množství
buněk pro chromozomální analýzu
- žadatelé by měli být informováni o udávaném
riziku spontánního potratu 0,5-1% a o možnosti
ukončení gravidity v případě potvrzení postižení
plodu
Odběr choriových klků
• Umožňuje diagnostiku v I. trimestru pod UZ
kontrolou transabdominálně aspirací
choriových klků
• Ty jsou zdrojem fetálních buněk získaných z
vnější vrstvy trofoblastu
• Výsledky jsou do 3 dnů, klky jsou zdrojem
velkého množství DNA materiálu
• Nevýhodou je riziko spont. potratu 2-3% +
končetinové defekty, pokud se CVS provede
před 9. týdnem grav.
Kordocentéza
• Vizualizace umbilikálních cév transabdominálně
pomocí UZ a získání vzorku fetální krve
• Využití – obvykle v managementu Rh
izoimunizace a v některých případech diagnostiky
mozaicismu
Kordocentéza
Fetoskopie
• Vizualizace plodu fetoskopem (tato metoda
byla vytlačena moderním UZ)
• Detekce jemných, špatně viditelných
defektů
• Získání vzorků z plodu u některých
vzácných diagnóz jako dědičných kožních
anomálií (epidermolysis bulosa),
metabolických vad
Fetoskopie
Neinvazivní metody prenatální diagnostiky
Sérový AFP
• Většinou prováděný kolem 16. týdne grav.
• Nejcitlivější marker pro NTD
• Dříve se diagnostika NTD prováděla
pomocí AMC, v současnosti zkušený
sonografista odhalí NTD pomocí UZ
• prekoncepční a perikoncepční užívání
kyseliny listové snižuje riziko vzniku NTD
Neinvazivní metody prenatální diagnostiky
Biochemický screening II. trimestru
• Rutinně prováděný test pro detekci NTD, m.Down
a m. Edwards v 16. týdnu gravidity ze séra matky
• Schopen detekovat až 75% NTD a 60-70%
m.Down
Incresed risk AFP
UE3
HCG
Down’s syn. Dec.
Dec.
Inc.
Trisomy 18
Dec.
Dec.
Dec.
NTD
Inc.
Not
Not
applicable applicable
Ultrazvukové vyšetření
• Je cennou metodou prenatální diagnostiky
• Používán jak v porodnictví, tak v prenatální
diagnostice strukturálních abnormalit, které
nejsou spojeny s chromozomálními,
biochemickými ani molekulárními defekty
• Je to neinvazivní metoda bez vedlejších
účinků na plod nebo matku
• Nutností je dobrá kvalita UZ přístroje a
zkušený sonografista
• UZ vyšetření je nabízeno tam, kde je známa
pozitivní anamnéza geneticky dědičných chorob
• Detailní UZ vyšetření je rovněž součástí běžného
screeningu kolem 18.t.g. k detekci strukturálních
abnormalit
• UZ vyšetření je schopno odhalit znaky, které
zvyšují pravděpodobnost možné chromozomální
aberace a na jejichž podkladě je indikována AMC
Nové metody prenatální diagnostiky v současné
době ve vývoji
• Preimplantační genetická diagnostika
• Detekce fetálních buněk v mateřské cirkulaci
Preimplantační genetická
diagnostika
Izolace fetálních buněk z mateřské cirkulace
Izolace fetálních buněk z mateřské cirkulace
Problémy prenatální diagnostiky
•
•
•
•
v získání vzorku nebo problém s kultivací
nejasný výsledek chromozomálního vyšetření
nečekaný výsledek chromozomálního vyšetření
nejednoznačné minor markery
Prenatální léčba
• Ve většině případů je při prenatálním potvrzení
abnormalit možné těhotenství ukončit
• Vývoj genové terapie směřuje v budoucnu k
možnostem efektivní léčby in utero
Příklady genové terapie
• Léčba kongenitální adrenální hyperplazie –
autozomálně recesivně dědičné choroby.
Postižení jedinci ženského pohlaví se rodí s
virilizací zevního genitálu. Tomu se dá
předejít účinnou terapií steroidy v časném
gestačním stáří.
Genová terapie
Kombinovaná immunodeficience
chybění adenosine deaminasy
kostní dřeň
retroviry
Cystická fibroza
deficience transmembránového reg. genu
liposomy
spojují se s epitheliálními buňkami
Haemophilia A
gen pro faktor VIII
jaterní tkáń
aplikace do portální žíly
Plicní karcinom
K - ras (onkogene) u 30-40 % adenokarcinomů
instilace zrcadlového genu kodujícího transferovou RNA
blokující dekódování
p53 tum. suppresor gene u 50-70 % všech karcinomů
instilace dobře pracující genové kopie
retrovirus - do tumorozního kožiska
• Jako další příklad genové terapie byl
doložen případ léčby plodu postiženého
kombinovanou imunodeficiencí.
Transfundované kmenové buňky jsou
plodem rozpoznávány jako vlastní s
dlouhodobou životností. Tato imunologická
tolerance plodu by mohla umožnit léčbu
plodu ještě před narozením.
Intrauterinní punkce sublinquální žlázy
Megavesica - zavedený stent
Pig tail
Megavesica - stent po punkci
Pig tail
Megavesica při chlopních zadní uretry
Fetální endotracheální okluze
(FETO)
fetoscope
trachea
balloon
Fetální endotracheální okluze (FETO)
Fetoscopie / tracheoscopie
Tongue
Vocal cords
Laserová ablace: Identická
dvojčata
Monochorionic
Fetální smrt
Dichorionic
10%
2%
MC
DC
Léčba: Fetální tumory
Laserová koagulace cévního zásobení
Placental chorioangioma
Sacrococcygeal teratoma
Lung sequestration
Pleurální efuze - Thoracoamniální shunting
Pleurální efuze - thoracoamniální shunting
Perspektivy
Preimplantační diagnostika
Cílená izolace fetálních buněk z mateřského
oběhu
Genová terapie
Operativa in utero
Klonování tkání a orgánů ?
Shrnutí prenatální diagnostiky:
• Možnosti neinvazivních metod (AFP pro
NTD, triple test pro m.Down, UZ )
• Invazivní metody jako AMC nebo CVS jsou
obvykle doporučovány k diagnostice
chromozomálních nebo monogenních
abnormalit
• Riziko samovolného potratu invazivních
metod je nízké
• Nejčastější indikace prenatální diagnostiky je věk
matky, pozitivní rodinná anamnéza monogenních
chorob nebo strukturálních abnormalit a pozitivní
těhotenský screening
• Zatímco význam většiny prenatálně
diagnostikovaných nálezů je jasný, v některých
případech je velmi těžké se vyjádřit k budoucímu
vývoji plodu.
V takovém případě by měla být rodičům
nabídnuta specializovaná genetická konzultace.

Podobné dokumenty

Současný stav klinické genetiky

Současný stav klinické genetiky • Odumření plodu po poranění • Vyvolání děložní činnosti • Kontinuální odtok plodové vody • Poškození těhotné

Více

Dvojí populace erytrocytů 16.10.2012

Dvojí populace erytrocytů 16.10.2012 odebraných nebo nedostatečně zcentrifugovaných Koagulační faktory - uvolněné do plazmy, zejména u starých vzorků Vysoký počet leukocytů – vytváří bariéru na povrchu gelu Podpovrchové antigeny (kryp...

Více

prenatální diagnostika

prenatální diagnostika • je odebráno asi 2-3 ml pupečníkové krve plodu, což je pouze malá část celkového objemu krve plodu a rychle se nahradí; odběr krve plodu z pupečníku lze přirovnat k odběru krve • vyšetření bílých ...

Více

Homeopatie č. 26/2000

Homeopatie č. 26/2000 Tito lékaøi se èasto vyjadøují o léèitelích s velkým uznáním. Co je nejdùležitìjší, obèané si v duchu demokracie vybírají toho èi onoho podle jeho povìsti a výsledkù, nikoliv podle nìjakého jiného ...

Více

Hodnocení kvality měření šíjového projasnění v prvním

Hodnocení kvality měření šíjového projasnění v prvním MoM odpovídají koeficientu pravděpodobnosti pro trizomii 21. Individuální pacientské riziko je potom stanoveno vynásobením věkem daného a priorní riziko koeficientem pravděpodobnosti pro daný MoM [...

Více

FORMULÁŘ 1 Vrozené anomálie (strana 1/4)

FORMULÁŘ 1 Vrozené anomálie (strana 1/4) Délka těhotenství (v týdnech) _________

Více

Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mTc

Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mTc Příprava: K posouzení funkce žlučníku, popř. podezření na cholecystitidu, by měl být pacient vyšetřen na lačno (lační po dobu max. 12 hodin, ne déle). Tři až čtyři hodiny před vyšetřením pacient sn...

Více