Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Komentáře

Transkript

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie
Moderní a poválečné umění
Současné umění
Fotografie
Modern and post-war art
Contemporary art
Photographs
Výstava
pátek 25. 11. 2011 - úterý 29. 11. 2011
denně od 12.00 do 19.00 hod.
v Galerii 5. patro (nově v 1. patře)
Myslíkova 9, Praha 1
Preview
Friday 25. 11. 2011 - Tuesday 29. 11. 2011
daily 12 noon until 7 p.m.
at the Gallery 5. patro (now at the 1st floor)
Myslíkova 9, Prague 1
Aukce
úterý 29. listopadu 2011
od 19. 00 hod.
Galerie fotografie Louvre (1. patro)
Národní 22, Praha 1
Auction
Tuesday, 29th November 2011
from 7 p.m.
Galerie fotografie Louvre (1st floor)
Národní 22, Praha 1
více informací / for further information
galerie 5. patro
(nově v 1. patře / now at the 1st floor)
Myslíkova 9, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
[email protected]
www.artkunst.cz
Důležitá upozornění a pravidla aukce
1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu před
aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je povinen
doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či
cestovního pasu, zapsat se do seznamu účastníků dražby
a podepsat čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou
z dražby podle zákona č. 26/2000 Sb.
2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit
i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě
písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka k svému
zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat
čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací
cenu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn
předměty dražit.
3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po
dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí
obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce,
kromě nákupního limitu.
Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě
s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 hodin před
začátkem aukce.
4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí uvedeném
v katalogu, které může licitátor z organizačních důvodů
změnit. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit
příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se
koná, pokud dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání
bez odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu
licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě
jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep
účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu
dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je
dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto
ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně.
Important information and auction notice
5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
do 2 000 Kč
2 000 - 5 000 Kč
5 000 - 10 000 Kč
10 000 - 20 000 Kč
20 000 - 50 000 Kč
50 000 - 100 000 Kč
100 000 - 200 000 Kč
200 000 - 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně
aukční provize ve výši 20 % (včetně DPH).
7. Způsob úhrady. Vydražitel je povinen uhradit cenu
dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním
převodem během nebo po dokončení aukce, nejpozději
však do 5 kalendářních dnů ode dne konání dražby.
8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených
předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem
vydražiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené
vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď
v den konání aukce, nebo od středy 30. 11. do soboty
3. 12. 2011 v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9,
Praha 1, od 12 do 18 hodin.
Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou
zaokrouhleny a pouze orientační.
1. Enrollment of bidders - For bidders, it is possible to
enroll on the day of the auction itself, one hour before
the auction begins at the venue of the public sale. Upon
the demand of the Auctioneer or one of his proxies, the
participants are obliged to prove their identity with on
official ID card or passport and to submit a declaration
of honour according to which they are not ineligible for
public sales.
5. The increments - The Auctioneer states the
increments as follows:
Actual bidding price
up to 2 000 CZK
2 000 - 5 000 CZK
5 000 - 10 000 CZK
10 000 - 20 000 CZK
20 000 - 50 000 CZK
50 000 - 100 000 CZK
100 000 - 200 000 CZK
200 000 - 500 000 CZK
over 500 000 CZK
Increment
100 CZK
200 CZK
500 CZK
1 000 CZK
2 000 CZK
5 000 CZK
10 000 CZK
20 000 CZK
50 000 CZK
2. Absentee bids - A participant may also make his
bid without being present at the auction, based upon a
power of attorney with date, address and phone contact
that authorizes the Auctioneer to represent him at
the auction. This power of attorney must contain the
catalogue number, the detailed description of the object
The Auctioneer reserves the right to decide the order
and the maximum purchase limit that the proxy may
and amount of the increments.
bid.
3. Bidding by telephone - Subject to on agreement
with the Auction House & Gallery, the participant may
bid by telephone. The respective power of attorney
must contain the same data as stated above for written
offers, except for the purchase limit.
Upon the respective agreement with the auctioneer,
all motions for bidding by telephone must
be registered in person, one day prior to the
commencement of the auction at the very latest.
4. The course of auction - The auctioned goods are
put up in the order listed in the catalogue, subject to
organizational changes by the Auctioneer. After the
respective object is put up, the participants may make
their bids by raising their bidding number. The auction
continues as long as bids are made. The Auctioneer
may deny a bid without giving reasons. If, despite two
calls by the Auctioneer, no further bid is made, then the
Auctioneer announces the lost bid again and, after a
third call, knocks down for the benefit of the participant
with the highest bid.
The participant is bound by his bid. The bidding price
may not be curtailed afterwards. The increment goes
to the participant whose bid was knocked down. Any
disputes in this regard are settled exclusively by virtue
of the Auction House & Gallery‘s decision
6. Buyer´s Premium - The Auctioneer will charge
a buyer´s premium of 20 % (incl. VAT) of the hammer
price on behalf of the purchaser.
7. Terms of Payment - The bidder is obliged to pay
the price achieved in the public sale in cash or by bank
transfer, during or after the auction, however,
5 calendar days after the day of auction
at the very latest.
8. Passage of ownership and takeover of auctioned
goods - The objects will be handed out to the bidder
upon payment of the auction price in full, based upon
a payment certificate, either on the day of auction or
from Wednesday, 30th November until Saturday
3rd December on the premises of the Galerie 5. patro,
Myslíkova 9, Praha 1, 12 noon – 6 pm
Note: The starting prices in Euro are rounded off and
only for the purpose of information.
Rejstřík autorů
Alt Hynek / Vajd Aleksandra 200
Anderle Jiří 20
Balcar Jiří 26
Bělocvětov Andrej 15, 16
Boštík Václav 39, 71D, 71E
Brázda Pavel 61, 62, 63
Cajthaml David 231, 232
Císařovský Tomáš 121, 236
Crook Gordon 224
Čepelák Ladislav 255
Černický Jiří 101, 102
Černý Filip 223
David Jiří 83, 106, 107, 235
de Saint-Phalle Niki (FR) 10
Diviš Stanislav 99, 110, 122, 158, 159, 160
Dlouhý Bedřich 34, 35
Dokoupil Jiří Georg 95
Dorazio Piero (IT) 51
Drtikol František 179
Fárová Gábina 217, 218, 176
Francis Sam (USA) 87, 88
Gabriel Michal 111
Gažiová Ladislava (SK) 167
Giger H. R. (CH) 117
Grygar Milan 66, 71B
Grygar Štipán 202
Hanke Jiří 192
Hankeová Jiřina
201
Haring Keith 126
Havelková Jolana 203
Hayek Pavel 148
Hísek Jan 22, 23, 24
Hlininský Robert 36, 37, 38
Hodonský František 259
Holomíček Bohdan 213, 214
Hošek Jakub 118
Hošková Anežka 127
Houdek Vladimír 119
Humhal Pavel 239
Chaba Karel 59, 60
Chagall Marc 11, 12, 13, 14
Chatrný Dalibor 46, 47, 48, 49
Chatrný Ivan 76, 77, 78
Christo (FR) 104
Janoušková Věra 27, 245
Jarcovják Vladimír 57, 229
Kanta Antonín 227
Katz Alex( USA) 94
Kiml Václav 249
Kintera Kryštof 108
Klimeš Svatopluk 234
Kočí Václav 151
Kolář Jiří 55, 56, 221
Kolíbal Stanislav 65, 70, 71, 96
Kolínská Jitka 17
Kornatovský Jiří 147
Koťátková Eva 238
Kovanda Jiří 52, 53, 54, 71A, 91
Kožíšek Petr 172
Kubíček Jan 41, 42, 43
Kučerová Alena 28, 29, 40, 253, 254, 256, 257
Kula Vlastimil 196, 197
Kupka František 1, 2, 3, 4
Kvíčala Petr 149
Kyndrová Dana 173
Lauschman Jan 182, 183
Lhoták Kamil 25
Lichtenstein Roy (USA) podle 125
Mainer Martin 84, 120, 233
Malich Karel 67
Malina Petr 168
Malý Antonín 177
Mančuška Ján 240
Masson André (FR) 5, 6, 7
Matoušek František 82, 112, 139, 140, 141
Merta Jan 72, 73, 85, 97
Miró Joan (ES) 8, 9, 222
Mrázková Daisy 146
Načeradský Jiří 246, 250
Naďo Rastislav (SK) 115, 116
Nápravník Milan 193
Nimcová Barbora B. 162, 163
Novák Vladimír 69
Nováková Věra 64
Novosad Karel 80
Ouhel Ivan 21
Pastrňák Petr 81, 103, 134, 135
Pepe Dita 175
Pešicová Jaroslava 258
Petrbok Jiří 92, 155
Písařík Petr 98, 100, 123
Placht Otto 142, 143
Ranný Michal 30, 31, 32, 33
Rauschenberg Robert (USA) 105
Rittstein Michael 156
Róna Jaroslav 109, 136, 137, 138, 144, 145
Roubík Ondřej 164, 165
Rovella G. 260
Ružička Drahomír Josef 180, 181, 184
Sadovská Dorota (SK) 169, 170
Sakuma Eva 154
Samek Jiří 230
Saudková Sára 219, 220
Sedlecký Zbyněk 166
Seydl Zdeněk 248
Sion Zbyšek 252
Sitenský Ladislav 185
Skrepl Vladimír 241
Slíva Jiří 247
Sobek Evžen 204, 205
Sopko Jiří 89, 90
Stach Jiří 194, 195
Stano Tono 198, 199
Stratil Václav 128, 129, 130, 133
Střížek Antonín 237, 242
Sudek Josef 178
Sýkora Zdenik 44, 45
Sýkorová Lenka 171
Šimera Evžen 152, 153
Šimotová Adriena 68, 71C
Šípek Bořek 261
Škoda Michal 150
Špaňhel Jakub 93, 131, 132
Štědrý Karel 161
Štreit Jindřich 174, 209, 210, 211, 212
Tapies Antoni (E) 74, 75
Tereza z Davle 215, 216
Tichý Miroslav 186, 187, 188, 189, 190, 191
Trnka Jiří 18, 19
Urbásek Miloš 79
Válová Jitka 58
Vasarely Viktor (FR) 50
Velíšek Martin 113, 114
Veselý Libor 222A
Víková Jindra 226
Vleková Tereza 206, 207, 208
Vojtěchovský Ludik 228
Vyležal Josef 251
Wallace David (USA) 243, 244
Warhol Andy, podle (USA) 124
Žáček Josef 157
Ženatá Kamila 225
1
2
3
4
5
6
1 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice - Quatres Histoires en blanc et noir
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
4 500 Kč / 180 €
2 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice - Quatres Histoires en blanc et noir
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
4 500 Kč / 180 €
3 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice - Quatres Histoires en blanc et noir
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
4 500 Kč / 180 €
4 Kupka František (podle) 1871 - 1957
Plakát
barevná litografie, 63 x 45 cm
Plakát k výstavì Kupka Gouaches Aquarelles Pastels,
Galerie Karl Flinker Paris, 1960; tisk: Mourlot
10 000 Kč / 400 €
7
5 Masson André (FR) 1896 - 1987
Bez názvu
70. léta. 20. stol., barevná litografie, 95/125, 61 x 47 cm
signováno, datováno a číslováno
11 500 Kč / 460 €
6 Masson André (FR) 1896 - 1987
La Table Hantée
70. léta 20. stol., barevná litografie, 50/150, 42 x 33,5 cm
signováno, datováno a číslováno
9 500 Kč / 380 €
7 Masson André (FR) 1896 - 1987
L´Ane d´or
70. léta 20. stol.,
černobílá litografie, 14/85, 53 x 75 cm
signováno, datováno a číslováno
papír v pravém horním rohu
lehce pomačkaný
6 500 Kč / 260 €
8
9
11
12
13
14
10
14
8 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Z cyklu Maravillas con variaciones acrosticas
en el jardín de Miro
1975, litografie, 50 x 36 cm,
signováno v kameni, rám
4 000 Kč / 160 €
9 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Z cyklu Maravillas con variaciones acrosticas
en el jardín de Miro
1975, litografie, 49,7 x 71,7 cm,
signováno v kameni, rám
5 000 Kč / 200 €
10 de Saint-Phalle Niki (FR) 1930 - 2002
Daddy
1973, sítotisk, 36/150, 84 x 79
signováno, rám
12 000 Kč / 480 €
11 Chagall Marc (RU) 1887- 1985
Žebřík
1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám
3 800 Kč / 152 €
12 Chagall Marc (RU) 1887- 1985
Zelená Eiffelovka
1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám
3 800 Kč / 152 €
13 Chagall Marc (RU) 1887- 1985
Zátiší
1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám
3 800 Kč / 152 €
14 Chagall Marc (RU) 1887- 1985
Vesnice
1957, litografie, 23 x 20 cm, rám
1 800 Kč / 72 €
15
18
17
19
16
15 Bělocvětov Andrej 1923 - 1997
Bez názvu
olej na kartonu, 42 x 31 cm,
signováno, rám
25 000 Kč / 1 000 €
16 Bělocvětov Andrej 1923 - 1997
Zátiší s rybami
1956, tempera na papíře, 13,5 x 22,5 cm,
signováno, rám
5 000 Kč / 200 €
17 Kolínská Jitka 1930 - 1992
Zimní dítě
1953, olej na plátně, 55,5 x 41 cm,
signováno a datováno vzadu
40 000 Kč / 1 600 €
18 Trnka Jiří 1912 - 1969
Postava
suchá jehla, 14/25, 5,5 x 5,5 cm,
signováno a číslováno
4 000 Kč / 160 €
18 Trnka Jiří 1912 - 1969
Postava
suchá jehla, 18/25, 7 x 4,8 cm,
signováno a číslováno
4 000 Kč / 160 €
22
24
20
21
23
20 Anderle Jiří 1936
Free float anxi
1979, lept, suchá jehla, 39/40, 99 x 75 cm
signováno a datováno, rám
14 000 Kč / 560 €
21 Ouhel Ivan 1945
Bez názvu
1999, akvarel, 60 x 42 cm,
signováno a datováno, rám
10 500 Kč / 420 €
22 Hísek Jan 1965
Zjevení Janovo III.
1998, mezzotinta A. T. (III/XX), 29,5 x 15,5 cm
signováno, číslováno a datováno, rám
5 800 Kč / 232 €
24 Hísek Jan 1965
Smrt v Benátkách V.
2003, mezzotinta, A.E. (XI/XX), 22 x 20 cm
signováno, číslováno a datováno, rám
7 500 Kč / 300 €
23 Hísek Jan 1965
Anděl v domě
1990, mezzotinta, 10/77 7,5 x 7 cm
signováno, èíslováno a datováno,rám
3 200 Kč / 128 €
25
28
26
27
29
25 Lhoták Kamil 1912 - 1990
Špulka v krajině
1972, litografie, 120/120, 25 x 51 cm
signováno a datováno, rám
13 000 Kč / 520 €
27 Janoušková Věra 1922 - 2010
Pták
1999, koláž, 30 x 21 cm,
signováno a datováno vzadu, rám
8 000 Kč / 320 €
26 Balcar Jiří 1929 - 1968
Dekret
1959, lept, 24,5 x 15 cm, signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
28 Kučerová Alena 1935
Krajina u Jizery
1987, tisk z perforovaného plechu, 3/60,
59 x 87 cm
signováno, datováno a číslováno,
tisk v perfektním stavu
17 000 Kč / 680 €
29 Kučerová Alena 1935
Louka
1992, tisk z perforovaného plechu, 2/60,
61,5 x 87,5 cm
signováno, datováno a číslováno,
tisk v perfektním stavu
16 000 Kč / 640 €
31
30
32
34
33
35
30 Ranný Michal 1946 - 1981
Krajina
kombinovaná technika na papíře, 20 x 15,5 cm, rám
Z pozůstalosti autora
7 000 Kč / 280 €
31 Ranný Michal 1946 - 1981
Kámen
kombinovaná technika na papíře, 26,5 x 14,5 m, rám
Z pozůstalosti autora
7 500 Kč / 300 €
32 Ranný Michal 1946 - 1981
Moře
1979, kresba tuší, 17 x 12 cm, datováno, rám
Z pozůstalosti autora
5 500 Kč / 220 €
33 Ranný Michal 1946 - 1981
Krajina
kombinovaná technika na papíře, 21 x 15,5 cm, rám
Z pozůstalosti autora
7 500 Kč / 300 €
34 Dlouhý Bedřich 1932
Zklamání z cest
1980 olej na plátně,
130 x 160 cm, signováno a datováno vzadu
180 000 Kč / 7 200 €
35 Dlouhý Bedřich 1932
Testování domova
1989, kombinovaná technika na papíøe, 43,5 x 50 cm
signováno a datováno, rám
17 000 Kč / 680 €
39
36
38
37
40
36 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Hvězdné hodiny
1970, akvarel na papíře, 19 x 33,5 cm,
signováno a datováno vzadu, rám
8 500 Kč / 340 €
37 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Bez názvu
1970, akvarel na papíře, 25,5 x 35 cm,
signováno a datováno, rám
9 500 Kč / 380 €
38 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Bez názvu
1970, akvarel na papíře, 28,5 x 19 cm,
signováno a datováno, rám
8 500 Kč / 340 €
39 Boštík Václav 1913 - 2005
Bez názvu
1994, barevná suchá jehla, 10/25,
11 x 9,5 cm, signováno a datováno
6 000 Kč / 240 €
40 Kučerová Alena 1935
Kůň v krajině
1989, suchá jehla, 6/10, 7 x 10,5 cm,
signováno datováno a číslováno, pod sklem
2 000 Kč / 80 €
44
41
43
44
45
42
zadní strana
41 Kubíček Jan 1927
Bez názvu
1968/80, barevný sítotisk, 27/50, 58 x 41,5 cm,
signováno a datováno, rám
14 000 Kč / 560 €
42 Kubíček Jan 1927
Bez názvu
1993/1997, sítotisk, 85/110, 62,5 x 45 cm,
signováno, datováno a číslováno
4 900 Kč / 196 €
43 Kubíček Jan 1927
Bez názvu
1987/1997, sítotisk, 87/110, 62,5 x 45 cm,
signováno, datováno a číslováno
4 900 Kč / 196 €
44 Sýkora Zdeněk 1920 - 2011
Mořské pobřeží
1957, akvarel na papíře
(oboustranně),
38 x 56 cm,
signováno a datováno, rám
90 000 Kč / 3 600 €
45 Sýkora Zdeněk 1920 - 2011
7 linií pro Uměleckou besedu
1996, sítotisk, 102/150, 44,5 x 44,5 cm,
signováno, číslováno a datováno
Lit.: Zdenìk Sýkora,
Grafika, 2008, il. Str. 156,
papír minimálnì zvlněný
28 000 Kč / 1 120 €
50
47
46
48
49
51
46 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
1986, tužka na papíře, 61 x 86 cm,
signováno a datováno
8 000 Kč / 320 €
47 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
1962, dřevoryt, 52 x 36 cm,
signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
48 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
2009, perokresba, 42 x 60 cm,
monogramováno a datováno
5 000 Kč / 200 €
49 Chatrný Dalibor 1925
Dekalk (PF 1990)
1989, akvarel na papíře, 18 x 28 cm,
signováno a datováno
2 000 Kč / 80 €
50 Vasarely Viktor (FR) 1906 - 1997
Bez názvu
sítotisk, 27/90, 43 x 43 cm,
signováno a číslováno
15 000 Kč / 600 €
51 Dorazio Piero (IT) 1927 - 2005
F/2
1996, litografie, 13 x 62 cm,
signováno a datováno, rám
4 500 Kč / 180 €
52
55
53
54
56
52 Kovanda Jiří 1953
Bez názvu (6/81)
1981, kombinovaná technika na papíře,
63 x 45 cm, vzadu signováno a datováno
18 000 Kč / 720 €
53 Kovanda Jiří 1953
Bez názvu (3/81)
1981, kombinovaná technika na papíře,
63 x 45 cm, vzadu signováno a datováno
18 000 Kč / 720 €
55 Kolář Jiří 1914 - 2002
Okno
1970, lept, 60/60, 39,5 x 39,5 cm,
signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
54 Kovanda Jiří 1953
Bez názvu (9/82)
1982, kombinovaná technika na papíře,
63 x 45 cm, vzadu signováno a datováno
18 000 Kč / 720 €
56 Kolář Jiří 1914 - 2002
Akt
1992, koláž, 14,3 x 10 cm,
signováno a datováno vzadu, rám
5 000 Kč / 200 €
58
57
57 Jarcovják Vladimír 1927 - 2007
Červený květ
1974, kombinovaná technika na plátně,
130 x 130 cm, signováno a datováno
95 000 Kč / 3 800 €
58 Válová Jitka 1922 - 2011
Bez názvu
1960, kombinovaná technika na papíře,
140 x 110 cm
Provenience: Soukromá sbírka Praha
poškozeno, restaurováno, rám
85 000 Kč / 3 400 €
59
61
62
64
63
60
59 Chaba Karel 1959
Věže
2007, olej na plátně, 65 x 50 cm,
signováno
40 000 Kč / 1 600 €
60 Chaba Karel 1959
Po schodech
olej na podložce, 42 x 35 cm,
signováno
32 000 Kč / 1 280 €
61 Brázda Pavel 1926
Závodník č. 2
2005, barevný sítotisk na ručním papíře, XVIII/XXII,
25 x 25 cm, signováno, datováno a číslováno
12 500 Kč / 500 €
62 Brázda Pavel 1926
Závodník a díváci
2005, barevný sítotisk na ručním papíře, XI/XIII,
21 x 30 cm, signováno, datováno a číslováno
12 500 Kč / 500 €
63 Brázda Pavel 1926
Závodník
2005, barevný sítotisk na ručním papíře, 1/17,
30 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno
12 500 Kč / 500 €
64 Nováková Věra 1928
Slzy stařičké sfingy
2011, barevná litografie, 3/50, 41 x 60 cm,
signováno, datováno a číslováno
1 800 Kč / 72 €
67
66
65
65 Kolíbal Stanislav 1926
Kompozice
1995, tužka a akvarel na papíře, 40 x 28,5 cm,
signováno a datováno, rám
14 000 Kč / 560 €
66 Grygar Milan 1926
Prostorová partirura
1969/2004, litografie, e.a., 72 x 50 cm,
signováno a datováno
papír na několika místech pomačkaný, rám
14 000 Kč / 560 €
67 Malich Karel 1924
Bez názvu
1999, pastel na papíře, 100 x 71 cm,
signováno a datováno vzadu
70 000 Kč / 2 800 €
68
70
71
69
68 Šimotová Adriena 1926
Hlava
1997, sítotisk, 79/ 130, 45 x 45 cm,
signováno a datováno, rám
7 500 Kč / 300 €
69 Novák Vladimír 1947
Bez názvu
1992, kombinovaná technika na papíře,
70 x 50 cm,
signováno a datováno
13 000 Kč / 520 €
70 Kolíbal Stanislav 1926
Bez názvu
1989, kombinovaná technika na papíře,
21 x 26 cm, signováno a datováno, rám
12 000 Kč / 480 €
71 Kolíbal Stanislav 1926
Kompozice
1983, sítotisk VI/ XXX, 12 x 17,5 cm,
signováno a datováno, rám
3 800 Kč / 152 €
71A
71C
71C Šimotová Adriena 1926
Bez názvu (Tvář)
1999, kombinovaná technika na papíře,
45 x 35 cm, signováno a datováno, rám
58 000 Kč / 2 320 €
71D Boštík Václav 1913 - 2005
Mlhovina
pastel na papíře, 13,5 x 10,5 cm,
signováno, rám
15 000 Kč / 600 €
71B
71A Kovanda Jiří 1953
Bez názvu
1981, kombinovaná technika na papíře,
63 x 45 cm, vzadu signováno a datováno, rám
Ilustrováno v katalogu:
Jiří Kovanda, Galerie Klavoty / Klenová, 2011
22 000 Kč / 880 €
71B Grygar Milan 1926
Bez názvu
1989, kombinovaná technika na papíře,
87 x 62 cm, vzadu signováno a datováno, rám
48 000 Kč / 1 920 €
71E Boštík Václav 1913 - 2005
Bez názvu
1996, pastel na papíře, 15 x 11 cm,
signováno a datováno, rám
16 500 Kč / 660 €
71E
71D
74
72
73
75
72 Merta Jan 1952
Blaženost
1999, litografie, 13/100, 53 x 40 cm,
signováno a datováno, rám
5 000 Kč / 200 €
74 Tapies Antoni (ES) 1923
La practica de l´arte
1973, litografie, prova d´artista (autorský tisk),
63,5 x 89,5 cm, signováno, číslováno a datováno
slepotisk Erkerpresse St. Gallen, rám
25 000 Kč / 1 000 €
73 Merta Jan 1952
Nova
1998, litografie, 9/100, 35 x 27 cm,
signováno a datováno, rám
3 000 Kč / 120 €
75 Tapies Antoni (ES) 1923
Poema
1973, barevná litografie, 168/500, 84 x 63,5 cm,
signováno a číslováno, rám
8 500 Kč / 340 €
76
77
79
80
78
76 Chatrný Ivan 1928 - 1983
Kompozice XXII
1969, serigrafie, 18/21, 40 x 29 cm,
signováno, datováno a číslováno
3 000 Kč / 120 €
77 Chatrný Ivan 1928 - 1983
Kompozice VI.
serigrafie, 14/15, 31 x 26 cm,
signováno, datováno a číslováno
2 200 Kč / 88 €
78 Chatrný Ivan 1928 - 1983
Kompozice
1980, serigrafie, 12/15, 28 x 21 cm,
signováno, datováno a číslováno
1 600 Kč / 64 €
79 Urbásek Miloš 1932 - 1988
Geometrická kompozice
1975, serigrafie, 6/90, 78 x 56 cm,
signováno a datováno, rám
Slepotisk: Erkerpresse St. Gallen
6 000 Kč / 240 €
80 Novosad Karel 1940
Strahlung - Radiation
1979, serigrafie, 75/200, 50 x 25 cm,
signováno, datováno a číslováno
2 000 Kč / 80 €
81
83
84
82
81 Pastrňák Petr 1962
Motýli
2003, litografie, 71/100, 50 x 35 cm,
signováno a datováno, rám
1 500 Kč / 60 €
82 Matoušek František 1967
Wrangler jeans
1999, litografie, 56/100, 35 x 28 cm,
signováno a datováno, rám
1 500 Kč / 60 €
85
86
83 David Jiří 1956
Budha
2000, litografie, 2/100, 43 x 30 cm,
signováno a datováno, rám
1 800 Kč / 72 €
84 Mainer Martin 1959
Bez názvu
1998, barevný sítotisk, 39/100, 35 x 27 cm,
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
85 Merta Jan 1952
Mám rád Ameriku? Má Amerika ráda mě?
2002, barevný sítotisk, 83/100,
40 x 31 cm, signováno a datováno, rám
3 000 Kč / 120 €
86 Pastrňák Petr 1962
Bez názvu
2000, litografie 2/100, 42 x 31 cm,
signováno a datováno, rám
2 400 Kč / 96 €
88
87
87 Francis Sam (USA) 1923 - 1994
Untitled
1976, litografie, 22/30
94,5 x 68 cm,
signováno a číslováno, rám
32 000 Kč / 1 280 €
88 Francis Sam (USA) 1923 - 1994
Sail I
1968, litografie, 27/40,
101,6 x 71 cm,
signováno a číslováno, rám
38 000 Kč / 1 520 €
91
92
89
93
90
89 Sopko Jiří 1942
Kompozice s kuželem a hlavou
1996, akryl na plátně,
95 x 105 cm,
signováno a datováno
75 000 Kč / 3 000 €
90 Sopko Jiří 1942
Bez názvu
1982, akvarel na ručním papíře,
41,5 x 58 cm,
signováno a datováno, rám
12 000 Kč / 480 €
91 Kovanda Jiří 1954
Kompozice
2009, litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm,
signováno, datováno a číslováno
2 000 Kč / 80 €
92 Petrbok Jiří 1962
Bez názvu
2010, litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm,
signováno, datováno a číslováno
2 000 Kč / 80 €
93 Špaňhel Jakub 1976
Bez názvu
2009, litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm,
signováno, datováno a číslováno
2 000 Kč / 80 €
96
94
97
98
99
95
94 Katz Alex (USA) 1927
Black Pond
1989, dřevoryt, 32/100, 32 x 48 cm,
signováno, Vydavatel: Edice Parkett, rám
15 000 Kč / 600 €
96 Kolíbal Stanislav 1926
Kompozice
2000, litografie, 2/100, 42 x 31 cm,
signováno a datováno, rám
2 400 Kč / 96 €
97 Merta Jan 1952
Bez názvu
1996, barevný sítotisk, 83/100, 29 x30 cm,
signováno a datováno, rám
3 000 Kč / 120 €
95 Dokoupil Jiří Georg 1954
Bez názvu
2002, sítotisk, 83/100, 22,5 x 32 cm,
signováno a datováno, rám
3 000 Kč / 120 €
98 Písařík Petr 1968
Bez názvu
1996, barevný sítotisk, 40/100, 42 x 30 cm,
signováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
99 Diviš Stanislav 1953
Bez názvu
1996, barevný sítotisk, 40/100, 42 x 30 cm,
signováno a datováno
1 200 Kč / 48 €
100
100
103
101
102
100 Písařík Petr 1969
Bez názvu - diptych
2010, 2 x kombinovaná technika na plátně,
(2x) 30 x 30 cm, signováno a datováno vzadu
30 000 Kč / 1 200 €
101 Černický Jiří 1966
TV I
2003-2004, akryl na plátně, 40 x 50 cm,
signováno a datováno vzadu
9 000 Kč / 360 €
102 Černický Jiří 1966
TV II
2003-2004, akryl na plátně, 40 x 50 cm,
signováno a datováno vzadu
9 000 Kč / 360 €
103 Pastrňák Petr 1962
Ze série Louky
2005, akryl na papíře, 100 x 75 cm,
signováno a datováno, rám
25 000 Kč / 1 000 €
105
104
104 Christo (FR) 1935
Wrapped Venus (Project for Villa Borghese, Rome)
1974, litografie a koláž, 146/200, 59,5 x 45 cm,
signováno, rám
22 000 Kč / 880 €
105 Rauschenberg Robert (USA) 1925 - 2008
The Tramp
1974, lept, reliéf a koláž, 118/300, 73 x 46 cm,
signováno, datováno a číslováno, rám, Slepotisk United Press,
vzadu razítko edice: Untitled Press, Florida
25 000 Kč / 1 000 €
108
107
106
106 David Jiří 1956
Narození
1990, olej na plátně, 100 x 80 cm,
signováno a datováno
vzadu na zadní stranì nálepka:
La Biennale di Venezia, 1990
55 000 Kč / 2 200 €
106 David Jiří 1956
Zahrada
1989, olej na plátně, 100 x 80 cm,
signováno a datováno vzadu
55 000 Kč / 2 200 €
108 Kintera Kryštof 1972
One or Two or Crowd
(Album v plastovém obalu)
2008, 14 x aerografická (stříkaná)
kresba na papíře
(náklad 17 exemplářů),
(14 x) 75 x 105 cm,
signováno, datováno
a číslovánou vzadu,
Vydavatel: Dominik Art Editions
39 000 Kč / 1 560 €
113
109
110
111
112
114
109 Róna Jaroslav 1957
Nádrže
1996, litografie, 40/100, 42 x 30 cm,
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
110 Diviš Stanislav 1953
Dva svìty
1998, litografie, 39/100, 35 x 27 cm,
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
111 Gabriel Michal 1960
Bez názvu
1997, barevný sítotisk, 22/100, 42 x 30,5 cm,
signováno a datováno
1 200 Kč / 48 €
112 Matoušek František 1967
Kirsten McMenamy, topmodel
1998, litografie, 9/100, 35 x 28 cm,
signováno a datováno
1 800 Kč / 72 €
113 Velíšek Martin 1963
Ubytovna
1993, kresba tužkou na papíře,
62,3 x 45,3 cm,
signováno a datováno, rám
18 000 Kč / 720 €
114 Velíšek Martin 1963
Bankovka
1996, kombinovaná technika na papíře,
16 x 33 cm,
signováno a datováno, rám
4 900 Kč / 196 €
117
115
115 Naďo Rastislav (SK) 1976
Bicho Anatomy
2003, akryl na kartonu, 80 x 52 cm,
signováno vzadu
3 500 Kč / 140 €
116 Naďo Rastislav (SK) 1976
Hypocrites
2003, kombinovaná technika na kartonu,
53 x 80 cm, signováno a datováno vzadu
3 500 Kč / 140 €
116
117 Giger H. R. (CH) 1940
Erotomechanics
1980, 6 x serigrafie, 42/300, 70 x 100 cm,
6 x signováno a datováno
V pùvodních autorských deskách,
Vydal H. R. Giger, tisk: Albin Uldry
45 000 Kč / 1 800 €
119
118
118 Hošek Jakub 1979
Warm In The Winter (Ditptych)
2011, akryl na plátně, cut painting,
(2x) 45 x 29,7, signováno vzadu
38 000 Kč / 1 520 €
119 Houdek Vladimír 1984
Zelený anagram
2010, olej na plátně, 190 x 160 cm,
signováno a datováno vzadu
40 000 Kč / 1 600 €
120
121
124
122
123
120 Mainer Martin 1959
Plutí
2003, litografie, 88/100, 46 x 31 cm,
signováno a datováno
1 400 Kč / 56 €
121 Císařovský Tomáš 1962
Bez názvu
2000, litografie, 60/100, 42 x 31 cm,
signováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
122 Diviš Stanislav 1953
Bez názvu
2003, litografie, 71/100, 45 x 32 cm,
signováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
123 Písařík Petr 1968
„M“
2000, litografie, 2/100, 42 x 23 cm,
signováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
124 Warhol Andy (USA), (podle) 1928 - 1987
Flowers
10 x barevný sítotisk, 90 x 90 cm (10x)
vzadu razítko: Edition Sunday B. Morning
/ Fill in your own signature
Edice Sunday B. Morning vznikla
podle série Flowers A. Warhola z roku 1970
Všechny listy v perfektním stavu,
1 x rámováno
32 000 Kč / 1 280 €
127
125
128
126
125 Lichtenstein Roy (USA), podle 1923 - 1997
As I Opened Fire (triptych)
1998, ofsetová litografie (3x), 60,7 x 49,7 cm (3 x), rám
Vydalo: Stedelijk Museum Amsterdam
podle stejnojmenného triptychu z roku 1964
na zadní straně: Edition and colour correction
Stedelijk Museum Amsterdam
8 000 Kč / 320 €
126 Haring Keith (USA)
Montreux
1983, barevný sítotisk, 100 x 70 cm, rám
5 500 Kč / 220 €
127 Hošková Anežka 1982
Bez názvu (diptych)
2007, akryl na plátně, (2x) 100 x 120 cm,
signováno a datováno vzadu
60 000 Kč / 2 400 €
128 Stratil Václav 1950
Nejsem joint, jsem cígo / Jsem smutný Miloš
2003, 2 x kombinovaná technika na papíře
(1 x oboustranná),
(2x) 59 x 42
8 500 Kč / 340 €
129
131
130
132
133
129 Stratil Václav 1950
Liška
2010, olej na plátně, 75 x 115 cm,
signováno a datováno vzadu
60 000 Kč / 2 400 €
130 Stratil Václav 1950
Bez názvu (4x)
80. léta, černá tuš a pero na papíře,
(4x) 41 x 31 cm,
2 x vzadu signováno,
Vystaveno v Muzeu umění Olomouc,
V. Stratil, Kresby 1955-2000
26 000 Kč / 1 040 €
131 Špaňhel Jakub 1976
Z cyklu Praha
2006, litografie, 44/50, 44 x 54 cm,
signováno, datováno a číslováno, rám
4 500 Kč / 180 €
132 Špaňhel Jakub 1976
Z cyklu Praha
2006, litografie, 44/50, 44 x 54 cm,
signováno, datováno a číslováno, rám
4 500 Kč / 180 €
133 Stratil Václav 1950
Bez názvu (2x)
2003, 2 x kombinovaná technika na papíře,
(2x) 20 x 27 cm,
signováno: Miloš 2003 (2x)
4 500 Kč / 180 €
136
134
137
135
134 Pastrňák Petr 1962
Broskvoň
2008, akryl na plátně, 195 x 85 cm,
signováno a datováno vzadu
70 000 Kč / 2 800 €
136 Róna Jaroslav 1957
Azazel
2004, akvarel na papíře, 29,5 x 42 cm,
signováno a datováno, rám
18 000 Kč / 720 €
135 Pastrňák Petr 1962
Motýli
1998, litografie, 9/100, 35 x 28 cm,
signováno a datováno, rám
2 200 Kč / 88 €
137 Róna Jaroslav 1957
Tropický plod
2004, akvarel na papíře, 29,5 x 42 cm,
signováno a datováno, rám
18 000 Kč / 720 €
138 Róna Jaroslav 1957
Válka na Marsu
2004, akvarel na papíře, 29,5 x 42 cm,
signováno a datováno, rám
18 000 Kč / 720 €
138
139
142
140
143
141
139 Matoušek František 1967
Malá krajina
2009, akryl na džínovině, 33 x 20 cm,
signováno a datováno vzadu
19 000 Kč / 760 €
140 Matoušek František 1967
Stromovka
2010, akryl na džínovině, 55 x 35 cm,
signováno a datováno vzadu
28 000 Kč / 1 120 €
142 Placht Otto 1962
Magická rostlina
2011, olej na plátně, 50 x 70 cm,
signováno a datováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
141 Matoušek František 1967
Bez názvu
2010, akryl na džínovině, 65 x 30 cm,
signováno a datováno vzadu
30 000 Kč / 1 200 €
143 Placht Otto 1962
Tantrica II.
2000 - 2011, olej na plátně, 105 x 66 cm,
signováno a datováno vzadu
35 000 Kč / 1 400 €
146
144
145
147
146 Mrázková Daisy 1923
Pískovec
1996, tempera na plátně,
130 x 130 cm,
monogramováno a datováno
70 000 Kč / 2 800 €
144 Róna Jaroslav 1957
Smutná událost
1995, olej na plátně, 105 x 100 cm,
signováno a datováno vzadu
160 000 Kč / 6 400 €
144 Róna Jaroslav 1957
Anděl
2010, patinovaný bronz, výška 54 cm,
signováno a datováno na soklu
130 000 Kč / 5 200 €
147 Kornatovský Jiří 1952
Kresba 56
2011, kombinovaná technika
na plátně,
80 x 100 cm,
signováno a datováno
45 000 Kč / 1 800 €
150
148
149
151
148 Hayek Pavel 2009
Køeny
1992, akryl na plátně, 105 x 105 cm,
signováno a datováno vzadu
65 000 Kč / 2 600 €
149 Kvíčala Petr 1960
No 33
2007, akryl na plátně, 32 x 59 cm,
signováno a datováno vzadu
42 000 Kč / 1 680 €
150 Škoda Michal 1962
Bez názvu, 2008/6
2008, akryl na mdf,
100 x 70 x 3 cm,
signováno a datováno vzadu
55 000 Kč / 2 200 €
151 Kočí Václav 1981
Along the way
2011, akryl na plátně,
90 x 150,
signováno a datováno vzadu
35 000 Kč / 1 400 €
154
152
153
155
152 Šimera Evžen 1980
Nový Informel
2011, akryl na plátně, 70 x 90 cm,
signováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
153 Šimera Evžen 1980
Slon
2011, akryl na plátně, 60 x 80 cm,
signováno vzadu
22 000 Kč / 880 €
154 Sakuma Eva 1975
Tokyo
2008, akryl na plátně, 70 x 160 cm,
signováno a datováno vzadu
32 000 Kč / 1 280 €
155 Petrbok Jiří 1962
Ve vodě II.
1999, kombinovaná technika na desce,
61 x 40 cm,signováno a datováno vzadu
28 000 Kč / 1 120 €
156
157
156 Rittstein Michael 1949
Sparring
2010, akryl na plátně, 140 x 120 cm,
signováno a datováno vzadu
95 000 Kč / 3 800 €
157 Žáček Josef 1951
Sen o apokalypse
1995, olej na plátně, 163 x 125 cm,
signováno a datováno vzadu
65 000 Kč / 2 600 €
160
158
161
159
158 Diviš Stanislav 1953
Blue Velvet
1998, akryl na plátně, 70 x 80 cm,
signováno a datováno vzadu
50 000 Kč / 2 000 €
160 Diviš Stanislav 1953
Erotický triptych
2005, akryl na plátně, 155 x 140 cm,
signováno a datováno vzadu
120 000 Kč / 4 800 €
159 Diviš Stanislav 1953
Katedrála
1997, akryl na plátně, 60 x 76 cm,
signováno a datováno vzadu
30 000 Kč / 1 200 €
161 Štědrý Karel 1985
Doteky plošných a objemových forem XI.
2011, akryl na plátně, 70 x 85 cm,
signováno a datováno vzadu
23 000 Kč / 920 €
164
162
165
163
162 Nìmcová Barbora B. 1972
Křesílko
2008, akryl na plátně, 100 x 110 cm,
signováno a datováno vzadu
25 000 Kč / 1 000 €
163 Nìmcová Barbora B. 1972
Zakotvené lodě
2011, akryl na plátně, 80 x 110 cm,
signováno a datováno vzadu
21 000 Kč / 840 €
164 Roubík Ondřej 1988
Postel
2010, olej na plátně, 95 x 110 cm,
signováno a datováno
16 000 Kč / 640 €
165 Roubík Ondřej 1988
Autíèko
2010, olej na plátně, 60 x 80 cm,
signováno a datováno
18 000 Kč / 720 €
166
167
166 Sedlecký Zbyněk 1976
Station
2007, akryl na plátně, 140 x 200 cm,
signováno a datováno vzadu
80 000 Kč / 3 200 €
167 Gažiová Ladislava (SK) 1981
Bez názvu
2005, sprej na plátně, 120 x 200 cm,
signováno a datováno vzadu
60 000 Kč / 2 400 €
168
Máme otevřeno?, o.s. poskytuje již 13 let sociální služby především lidem s mentálním postižením
a autismem (dětem i dospělým) v rámci 6 programů především v Praze a Středočeském kraji.
Poslání organizace: Podporujeme lidi se speciálními potřebami - především s mentálním postižením
a autismem - zejména v jejich pracovních a volnočasových aktivitách. Zprostředkováváme jim kontakt
s lidme bez postižení a usilujeme o to, aby co nejvíce z nás „mělo otevřeno“.
170
171
171 Sýkorová Lenka 1972
Tři kameny
2006, hlubotisk, lak, 83 x 62 cm,
signováno, rám,
Draženo ve prospěch
občanského sdružení
Máme otevřeno?
3 000 Kč / 120 €
172 Kožíšek Petr 1972
Labuť černokrká
2006, tempera a email na plátně,
115 x 160 cm,
signováno,
Draženo ve prospěch
občanského sdružení
Máme otevřeno?
10 000 Kč / 400 €
169
172
168 Malina Petr 1976
Diskuze
2008, olej na plátně, 50 x 50 cm,
signováno a datováno vzadu
19 000 Kč / 760 €
169 Sadovská Dorota (SK) 1973
Pozajtra odznovu (diptych)
2011, 2 x olej na plátně a kortonu, laserový tisk,
(2x) 14,8 x 30 cm, signováno vzadu
7 500 Kč / 300 €
170 Sadovská Dorota (SK) 1973
Ako z obrázku
2011, C - print na hliníku, 33,2 x 25, 2 cm
signováno vzadu
5 000 Kč / 200 €
FOTOGRAFIE
Nadace Leontinka podporuje zrakově postižené děti a mládež od roku 2005 - více
na www.nadaceleontinka.cz. Také díky podpoře fotografů a jejich přispění na benefiční aukci fotografií je možné
tuto pomoc realizovat. Fotografie poskytli autoři pro benefiční účely.
Celý výtěžek z aukce bude rozdělen v grantovém řízení v roce 2013. Děkujeme za Vaši podporu.
173
175
174
176
178
179
173 Kyndrová Dana 1955
Odchod sovětských vojsk
1990/2007, černobílá fotografie,
40 x 30 cm, signováno vzadu,
Draženo ve prospěch
Nadace Leontinka
8 000 Kč / 320 €
174 Štreit Jindřich 1946
Vajglev
1985, černobílá fotografie,
40 x 27 cm,
signováno a datováno vzadu,
Draženo ve prospěch
Nadace Leontinka
7 000 Kč / 280 €
177
175 Pepe Dita 1973
Bez názvu (ze souboru Autoportréty)
2003, barevná fotografie, 50 x 50 cm,
signováno a číslováno vzadu,
Draženo ve prospěch
Nadace Leontinka
4 000 Kč / 160 €
177 Malý Antonín 1950
Psí oči (fotografický projekt na podporu vodících psů)
2010, barevná fotografie, 33 x 48,5 cm, signováno,
Draženo ve prospěch Nadace Leontinka
4 000 Kč / 160 €
176 Fárová Gábina 1963
Ve sprše (z cyklu Povinné relaxace)
2000, černobílá fotografie,
60 x 45 cm, signováno,
Draženo ve prospěch
Nadace Leontinka
18 000 Kč / 720 €
178 Sudek Josef 1896 - 1976
Svatý Vít
1928, černobílá fotografie, 38 x 27,5 cm,
připevněno a signováno na kartonu, rám
40 000 Kč / 1 600 €
179 Drtikol František 1883 - 1961
T. Rabindranath
1921, bromografie č. 45, 28,5 x 23 cm,
Značeno v desce: Drtikol - Prague, Podìbrady,
Bromografia
8 500 Kč / 340 €
182
180
184
183
181
180 Růžička Drahomír Josef 1870 - 1960
V japonské zahradě
1940, černobílá fotografie, 37 x 32 cm,
signováno a datováno vzadu,
autorem připsáno:
In a Japanese garden, N.Y. World Fair 1940
25 000 Kč / 1 000 €
181 Růžička Drahomír Josef 1870 - 1960
Pod stromem
1932, černobílá fotografie, 19,5 x 26 cm,
monogramováno a datováno vzadu
18 000 Kč / 720 €
182 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Z Polabí
kolem roku 1932, černobílá fotografie, 39 x 33 cm,
signováno vzadu
16 000 Kč / 640 €
183 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Sedící děvčice
1925, černobílá fotografie, 23,5 x 32,5 cm,
signováno a datováno vzadu
12 000 Kč / 480 €
184 Růžička Drahomír Josef 1870 - 1960
Okno
1932, černobílá fotografie, 26 x 27 cm,
monogramováno a datováno vzadu
7 500 Kč / 300 €
186
187
185
188
186 Tichý Miroslav 1926 - 2011
Dvě ženy na plovárně v Kyjově
černobílá fotografie, 18 x 13 cm,
přiložen znalecký posudek Lubomír Slanař, Brno
38 000 Kč / 1 520 €
187 Tichý Miroslav 1926 - 2011
Žena z námìstí v Kyjově
černobílá fotografie, 26 x 17,2 cm,
přiložen znalecký posudek Lubomír Slanař, Brno
38 000 Kč / 1 520 €
185 Sitenský Ladislav 1919 - 2009
Noční Praha
1937, černobílá fotografie (autorská zvětšenina),
50 x 48 cm, fotografie na zadní straně připevněna
na volném papíře; na papiře vzadu signováno
a datováno
30 000 Kč / 1 200 €
188 Tichý Miroslav 1926 - 2011
Barbora Buksová
80. léta, černobílá fotografie
(montována v paspartě),
17,5 x11,8 cm,
přiložen znalecký posudek Lubomír Slanař, Brno
35 000 Kč / 1 400 €
189
190
192
191
189 Tichý Miroslav 1926 - 2011
Bez názvu
černobílá fotografie, 12,8 x 9,5 cm,
přiloženo potvrzení pravosti
Jany Hebnarové
42 000 Kč / 1 680 €
190 Tichý Miroslav 1926 - 2011
Bez názvu
černobílá fotografie, 21 x 11 cm,
přiloženo potvrzení pravosti
Jany Hebnarové
47 000 Kč / 1 880 €
191 Tichý Miroslav 1926 - 2011
Bez názvu
černobílá fotografie, 10,8 x 12,5 cm,
přiloženo potvrzení pravosti
Jany Hebnarové
55 000 Kč / 2 200 €
193
192 Hanke Jiří 1944
Kladno - Kročehlavy
1977, soubor 4 černobílých fotografií
(vintage printy), (4x) 18 x 24 cm,
razítko a podpis na zadní straně
10 000 Kč / 400 €
193 Nápravník Milan 1931
Inversáž
kolem roku 1977, černobílá fotografie, montáž,
21 x 21 cm,
Provenience: Sbírka Petr Spilmann Bochum
7 500 Kč / 300 €
194
196
195
197
194 Stach Jiří 1944
Bez názvu
1999, černobílá fotografie, 3/25, 29.5 x 39 cm,
signováno a číslováno vzadu
5 000 Kč / 200 €
195 Stach Jiří 1944
Bez názvu
2000, černobílá fotografie, 3/25, 35 x 30 cm,
signováno a číslováno vzadu
5 000 Kč / 200 €
196 Kula Vlastimil 1950
Z cyklu Erotica Prohibita
2000, černobílá fotografie, 18/30,
18 x 24 cm,
signováno, číslováno
a datováno vzadu
6 000 Kč / 240 €
197 Kula Vlastimil 1950
Z cyklu Erotica Prohibita
2001, černobílá fotografie, 17/30,
18 x 24 cm,
signováno, číslováno
a datováno vzadu
6 000 Kč / 240 €
198
200
200 Alt Hynek / Vajd Aleksandra 1971 / 1976
Untitled (Cave I)
2011, lambda print, 1/3, 110 x 80 cm,
signováno, číslováno a datováno vzadu
10 000 Kč / 400 €
199
201 Hankeová Jiřina 1948
Za zrcadlem
2010, archivní pigmentový tisk, 60 x 45 cm,
signováno, rámováno
5 000 Kč / 200 €
201
198 Stano Tono (SK) 1960
Bez názvu
1990, černobílá fotografie
(autorská zvětšenina), 38 x 49,5 cm,
vzadu signováno a datováno
27 000 Kč / 1 080 €
199 Stano Tono (SK) 1960
Bez názvu
1989, černobílá fotografie
(autorská zvětšenina), 50,5 x 42,5 cm,
vzadu signováno a datováno
30 000 Kč / 1 200 €
202
204
205
203
204 Sobek Evžen 1967
Hidden Landscapes nr. 5
2010, inkjet print na dibondu, plexi lamino,
2/10, 100 x 75 cm,
signováno, číslováno a datováno vzadu
13 500 Kč / 540 €
202 Grygar Štěpán 1955
Bez názvu
2001, černobílá fotografie, 46 x 59 cm,
signováno vzadu
17 500 Kč / 700 €
203 Havelková Jolana 1966
Návrh na změnu patury
2010, fotogram, 30 x 23 cm,
signováno vzadu
1 200 Kč / 48 €
205 Sobek Evžen 1967
Hidden Landscapes nr. 6
2010, inkjet print na dibondu, plexi lamino,
2/10, 100 x 75 cm,
signováno, číslováno a datováno vzadu
13 500 Kč / 540 €
205A Sobek Evžen 1967
Z cyklu Life in Blue
2011, inkjet print na papíru
Hahnemühle baryta fine art, 3/10,
signováno, číslováno a datováno vzadu
9 000 Kč / 360 €
205A
207 Vlčková Tereza 1983
Mirrors inside (No.4)
2009, pigmentový tisk na papíře Hahnemühle,
3/15, 60 x 90 cm,
signováno, datováno a číslováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
208 Vlčková Tereza 1983
Mirrors inside (No.7)
2009, pigmentový tisk na papíře Hahnemühle,
3/15, 60 x 80 cm,
signováno, datováno a číslováno vzadu
18 000 Kč / 720 €
207
208
Tichá aukce
Položky 209 až 261 mohou být vydraženy pouze písemnou nabídkou.
Příklep bude udělen nejvyšší nabídce, a to jeden dražební krok nad nižší nabídkou.
Pokud je na položku podaná pouze jediná nabídka, získá ji vydražitel za vyvolávací cenu.
Písemným vydražením je vydražitel stejně vázán jako v živé aukci.
Pro tichou aukci platí stejné dražební a platební podmínky, jaké jsou uvedeny v katalogu.
Silent auction
Only written bids will be admitted for lots 310-361. For these the highest bid will win, at a price
equal to one step above the second-highest bid. If only one bid is submitted for a lot, the price paid
by the winning bidder for that lot will be the starting price. A successful bid will bind the bidder
to the same rules as in the normal auction, including the conditions of payment and transfer
of auctioned goods.
Tichá aukce
206
206 Vlčková Tereza 1983
A Perfect day, Elise
2007, pigmentový tisk na papíře Hahnemühle,
5/18, 50 x 50 cm,
signováno, datováno a číslováno vzadu
23 000 Kč / 920 €
209
210
213
211
209 Štreit Jindřich 1946
Na konci světa
1997, černobílá fotografie, 27 x 37,5 cm,
signováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
210 Štreit Jindřich 1946
Na konci světa
1997, černobílá fotografie, 27 x 37,5 cm,
signováno a datováno vzadu
7 000 Kč / 680 €
211 Štreit Jindřich 1946
Na konci světa
1997, černobílá fotografie,
27 x 37,5 cm,
signováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
212 Štreit Jindřich 1946
Na konci světa
1997, černobílá fotografie,
27 x 37,5 cm,
signováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
213 Holomíček Bohdan 1943
Jen krásná vzpomínka
1983, černobílá fotografie,
17,5 x 26 cm,
signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
214 Holomíček Bohdan 1943
Vždycky když jedu kolem
asi 1985, černobílá fotografie,
18 x 26 cm,
signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
214
Tichá aukce
Tichá aukce
212
216
215 Tereza z Davle 1975
Salome
2008, černobílá fotografie,
2/15, 34 x 25 cm,
signováno, číslováno
a datováno vzadu, rám
16 500 Kč / 660 €
216 Tereza z Davle 1975
Linda
2008, černobílá fotografie,
2/15, 36 x 25 cm,
signováno, číslováno
a datováno vzadu,
papír na dolním pravém okraji
lehce pomačkán, rám
16 500 Kč / 660 €
217
218
217 Fárová Gábina 1963
Pocta A. Muchovi
2004, černobílá fotografie, 1/10, 74 x 58 cm,
signováno, datováno a číslováno vzadu, rám
28 000 Kč / 1 120 €
Tichá aukce
Tichá aukce
215
218 Fárová Gábina 1963
Náruč heřmánku
2004, černobílá fotografie, 1/10, 74 x 58 cm,
signováno, datováno a číslováno vzadu, rám
30 000 Kč / 1 200 €
Tichá aukce
Tichá aukce
221
219
222
220
219 Saudková Sára 1967
Plnou parou!
2000, černobílá fotografie, 40 x 30 cm,
signováno, rám
8 000 Kč / 320 €
220 Saudková Sára 1967
Půdorys
2000, černobílá fotografie, 22 x 15 cm,
signováno, rám
5 000 Kč / 200 €
221 Kolář Jiří 1914 - 2002
Venuše
1968, ofset, 38 x 54,5 cm,
vzadu razítko: edition h. haseke,
Hannover
800 Kč / 32 €
222 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Litographie X
1972, barevná litografie, 32 x 49,5 cm, rám,
papír s ohybem uprostřed
2 800 Kč / 112 €
222A Veselý Libor 1977
Bez názvu
2004, akryl na plátně, 40 x 53 cm
signováno a datováno vzadu
6 000 Kč / 240 €
222A
225
Tichá aukce
Tichá aukce
223
226
224
223 Černý Filip 1975
Terč (Bradavka)
2009, akryl na plátnì,
průměr 100 cm,
signováno a datováno vzadu
45 000 Kč / 1 800 €
224 Crook Gordon 1921
Držme pohromadě
1993, autorský tisk, 60 x 15 cm,
signováno a datováno, rám
10 000 Kč / 400 €
225 Ženatá Kamila 1953
Stín
2009, akryl na plátně, 100 x 100 cm,
signováno dole vpravo
35 000 Kč / 1 400 €
226 Víková Jindra 1946
Levhart s plavkyní
2002, digitální koláž, 1/10, 42 x 63 cm,
signováno, datováno a číslováno
4 800 Kč / 192 €
227
229 Jarcovják Vladimír 1927 - 2007
Abstraktní kompozice
1987, barevný lept, 46 x 34 cm,
signováno, nalepeno na kartonu, rám
2 800 Kč / 112 €
228
227 Kanta Antonín 1952
Z cyklu fotokoláž IV.
2011, barevná fotografie,
45 x 30 cm,
signováno a datováno
4 200 Kč / 168 €
228 Vojtěchovský Ludìk
Abstraktní kompozice
2004, černobílá fotografie,
1/15, 28 x 20 cm,
signováno, rám
3 000 Kč / 120 €
230 Samek Jiří 1955
Zasnìžená konstrukce
2000, kombinovaná grafická technika,
7/10, 71 x 99 cm,
signováno, datováno a číslováno
6 000 Kč / 240 €
230
Tichá aukce
Tichá aukce
229
233
234
235
232
231 Cajthaml David 1959
Déšť
2010, barevný linoryt, 9/16, 25 x 35 cm,
signováno, datováno a číslováno
1 500 Kč / 60 €
232 Cajthaml David 1959
Voda
2010, barevný linoryt, 10/13, 25 x 35 cm,
signováno, datováno a číslováno
1 500 Kč / 60 €
Tichá aukce
Tichá aukce
231
236
233 Mainer Martin 1959
Plazma
2005, serigrafie, A. T.,
50 x 35 cm,
signováno
1 200 Kč / 48 €
234 Klimeš Svatopluk 1944
Bez názvu
2009, propalovaná litografie, 78/80,
29,5 x 21 cm,
signováno, datováno a číslováno
300 Kč / 12 €
235 David Jiří 1958
Rozměry
2009, litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm,
signováno, datováno a číslováno
300 Kč / 12 €
236 Císařovský Tomáš 1962
Postava
2009, litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm,
signováno, datováno a číslováno
300 Kč / 12 €
238
240
241
Tichá aukce
Tichá aukce
237
242
239
237 Střížek Antonín 1959
Ulice
2009, litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm,
signováno, datováno a číslováno
300 Kč / 12 €
238 Kožátková Eva 1982
Bez názvu
2009, litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm,
signováno, datováno a číslováno
300 Kč / 12 €
239 Humhal Pavel 1965
Bez názvu
1996, barevný sítotisk, 83/100, 37 x 29 cm,
signováno a datováno
300 Kč / 12 €
240 Mančuška Ján 1972 - 2011
Projekce
2009, litografie, 78/80, 21 x 29,5 cm,
signováno, datováno a číslováno
300 Kč / 12 €
241 Střížek Antonín 1959
Zátiší
1999, litografie, 56100, 35 x 28 cm,
signováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
242 Skrepl Vladimír 1955
Vladimir
2009, litografie, 78/80, 21 x 29,5 cm,
signováno, datováno a číslováno
300 Kč / 12 €
Tichá aukce
245 Janoušková Věra 1922 - 2010
Hlava
1997, serigrafie, 138/200, 40 x 30 cm,
signováno a datováno
800 Kč / 32 €
246 Načeradský Jiří 1939
Hlava
1994, akvarel na papíře, 21 x 29,5 cm,
signováno a datováno, rámováno
1 200 Kč / 48 €
244
243 Wallace David (USA) 1980
Bez názvu
2002, akryl na plátně, 90 x 65 cm,
signováno a datováno na zadní straně
5 500 Kč / 220 €
244 Wallace David (USA) 1980
Bez názvu
2002, akryl na plátně, 40 x 40 cm,
signováno a datováno na zadní straně
2 200 Kč / 88 €
246
Tichá aukce
245
243
250
247
Tichá aukce
Tichá aukce
248
251
249
247 Slíva Jiří 1947
Bez názvu
lept, 3/40, 70 x 50 cm,
signováno a číslováno, rám
Draženo ve prospěch občanského
sdružení Máme otevřeno?
5 000 Kč / 200 €
248 Seydl Zdeněk 1916 - 1978
Slepičí hloupost
barevná litografie, 35 x 50 cm,
signováno, papír na okraji natržen
1 000 Kč / 40 €
249 Kiml Václav 1928 - 2001
Mostek
1993, barevná litografie, 70/85,
28 x 18 cm, signováno, datováno a číslováno
500 Kč / 20 €
252
250 Načeradský Jiří 1939
Socha
2002, tuš na papíře, 42 x 59 cm,
signováno, rám
1 500 Kč / 60 €
251 Vyležal Josef 1940 - 1989
Kompozice
1962, tuš, škrábaná technika na papíře,
23,5 x 31 cm, monogramováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
252 Sion Zbyšek 1938
Bez názvu
1975, kresba perem, 29,5 x 21 cm,
signováno a datováno, rám
1 800 Kč / 72 €
Tichá aukce
256
254
255 Čepelák Ladislav 1924 - 2000
Krajina
1966, lept, 52/100, 36 x 49 cm,
signováno a datováno, rám
4 500 Kč / 180 €
253 Kučerová Alena 1935
Skákání do vody
1977, tisk z perforovaného plechu,
5/10 (autorský tisk),
53 x 73,5 cm,
signováno, datováno a číslováno,
papír lehce zvlněný, drobné skvrny, rám
14 000 Kč / 560 €
254 Kučerová Alena 1935
Krajina
1986, tisk z perforovaného plechu,
1/10 (autorský tisk),
53 x 74 cm, signováno,
datováno a číslováno,
papír zvlněný, rám
14 000 Kč / 560 €
257
256 Kučerová Alena 1935
Bez názvu
1969, tisk z perforovaného plechu, 2/30,
12,5 x 20 cm,
signováno, datováno a číslováno
3 000 Kč / 120 €
257 Kučerová Alena 1935
Bez názvu
1965, tisk z perforovaného plechu, 7/30,
14 x 20 cm,
signováno, datováno a číslováno
3 000 Kč / 120 €
Tichá aukce
255
253
258
259
Tichá aukce
Tichá aukce
260
261
260 Rovella G.
Orientální měwwsto
1. polovina 20.století, olej na plátně,
70 x 105 cm,
signováno, drobná poškození, rám
5 000 Kč / 200 €
258 Pešicová Jaroslava 1935
Loutkové divadlo
1979, lept, 14/50, 55 x 64 cm,
signováno a datováno, rám
2 000 Kč / 80 €
259 Hodonský František 1945
Bez názvu
1998, litografie, 48 x 58 cm,
signováno, datováno a číslováno
1 500 Kč / 60 €
261 Šípek Bořek 1949
Váza
barevné a bílé sklo, výška ca. 50 cm
2 500 Kč / 100 €
Dražební vyhláška
společnosti artkunst, s.r.o., IČ: 275 94 564
Na Švihance 9, 120 00 Praha 2
(provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1)
Článek 1.
Všeobecná ustanovení
1. Aukční síň artkunst s.r.o., sídlem Praha 2, Na Švihance 1527/
9, PSČ 12000 (provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha
1), IČ: 27594564 (dále jen „Dražebník“) provádí na žádost
vlastníků dražených předmětů veřejnou dobrovolnou dražbu
podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších předpisů, při dodržování zákona č. 21/
2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 26/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty.
2. Předměty dražby (aukce) uvedené v aukčním katalogu
budou vystavovány v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9,
Praha 1, od 25. 11. 2011 do 29. 11. 2011, kde je možno učinit
prohlídku těchto předmětů, a to denně od 12.00 do 19.00
hodin.
3. Aukce (dražba) proběhne dne 29. 11. 2011 od 19.00 hodin
v Galerii Fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1.
4. Učiněným podáním (příhozem) je účastník dražby vázán.
5. Jakékoli spory týkající se toho, komu byl předmět dražby
přiklepnut, rozhoduje Dražitel.
6. Nebylo-li učiněno ani po opakované výzvě nejnižší
podání, licitátor dražbu daného předmětu dražby ukončí
a předmět je pokládán za nevydražený.
Článek 4.
1. Účastník dražby může dražit i bez své osobní
přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci
s datem, adresou a telefonním spojením, kterou zmocní
dražebníka k zastoupení na dražbě. Tato plná moc musí
obsahovat katalogové číslo, přesný popis předmětu a nákupní
limit, za který je zmocněnec oprávněn předmět vydražit.
V případě shodných limitů má přednost limit obdržený
dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má přednost
příklep dražitele, který je osobně přítomen v sále. Limity drží
aukční síň v tajnosti i po dražbě a může přijetí plné moci
vázat na složení zálohy.
2. Účastník může po dohodě s aukční síní dražit po
telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při
písemné nabídce, kromě nákupního limitu, přičemž podpis
účastníka musí být úředně ověřen.
3. Všechny písemné dražební nabídky, stejně jako žádosti
o dražení po telefonu, je třeba po dohodě s dražitelem
zaregistrovat osobně, a to nejpozději 1 den před začátkem
aukce.
Článek 2.
Předměty dražby
1. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně
nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který
je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
Článek 5.
2. Údaje o předmětu dražby v aukčním katalogu nebo
Výše příhozů
jejich část, zejména pak popis stavu předmětu dražby a údaje
Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou
uvedeny pouze podle dostupných informací.
Okamžitá dražební cena
Příhoz
Článek 3.
Průběh dražby
1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo
osoby jím pověřené doložit svou totožnost pomocí občanského
průkazu či cestovního pasu, popřípadě doložit své oprávnění
jednat za účastníka dražby, je-li účastníkem dražby právnická
osoba, je osoba jejím jménem jednající povinna prokázat své
oprávnění k jednání výpisem z obchodního rejstříku ne starším
3 měsíců a platným průkazem totožnosti. Dále jsou účastníci
povinni dát se zapsat do seznamu účastníků dražby a předložit
své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.
2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit
příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Účastníci
dražby přihazují během aukce osobně a výhradně pomocí
dražebních čísel, která obdrží při registraci před aukcí.
3. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Výše
jednotlivých příhozů je vázána na okamžitou dražební cenu (tj.
částku, na kterou byly již v průběhu dražby
učiněny příhozy) a je určena v Článku 4. této vyhlášky.
do 2 000 Kč
2 000 - 5 000 Kč
5 000 - 10 000 Kč
10 000 - 20 000 Kč
20 000 - 50 000 Kč
50 000 - 100 000 Kč
100 000 - 200 000 Kč
200 000 - 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor
Článek 6.
Cena dosažená vydražením, Odměna dražebníka, Způsob
úhrady
1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné
vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně
snížit.
2. S každým předmětem dražby je spojena povinnost
vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za provedení
dražby, která zahrnuje zejména poplatek za provedení dražby,
uskladnění předmětu dražby do doby jejího převzetí ze
strany vydražitele. Výše této odměny je 18 % z ceny dosažené
vydražením daného předmětu dražby, včetně DPH.
3. Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka
je vydražitel povinen uhradit v hotovosti během nebo po
dokončení dražby, nejpozději však do 5 kalendářních dnů
ode dne konání dražby.
4. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč,
je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením
ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení dražby.
5. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené
lhůtě zruší dražebník bezodkladně (bez dalšího poskytnutí
lhůty) příklep, čímž se věc stane nevydraženou.
Článek 7.
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby
1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve
stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
2. Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví
a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo
osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby,
budou dražebníkem předány vydražiteli po zaplacení celé
ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení
ceny buď v den aukce na místě konání, nebo v prostorách
dražebníka v běžné otevírací době (viz Článek 1. této
vyhlášky). Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby
písemně potvrdit, jinak je dražitel oprávněn předmět dražby
zadržet.
3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím
předmětu dražby nese vydražitel.
4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází
z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby;
v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu
způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.
Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese
nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1. Předměty dražby se vydávají ve stavu, ve kterém se
nacházejí v okamžiku příklepu. Udělením příklepu končí
povinnost záruky dražebníka. Veškeré předměty jsou popsány
v katalogu podle nejlepšího vědomí a svědomí
a draží se bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis.
Zobrazení v katalogu slouží pouze pro identifikaci předmětu.
Všechny údaje týkající se autorství, přisuzovaných vlastností,
pravosti, původu, data, provenience, stavu či vyvolávací ceny
vyjadřují pouze názor dražitele. Účastník dražby se musí před
dražbou sám seznámit se stavem každé věci
a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému
popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.
2. Popis předmětu dražby a odhad zpravidla provádějí
odborníci dražebníka. U jednotlivých předmětů, zejména
starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen
v případě, že ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty
mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunkční apod.
3. Položky označené (*) může dražit pouze občan ČR,
který se při placení prokáže platným občanským průkazem.
Vývoz těchto předmětů kulturní hodnoty podléhá
zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji
a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Vývoz těchto předmětů z území ČR lze uskutečnit
pouze při doložení osvědčení, že nejsou prohlášeny za
kulturní památku nebo národní kulturní památku, nejsou
součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo
národní kulturní památku a nepodléhají režimu dle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Osoby účastnící se dražby se podřizují podmínkám
obsaženým v této dražební vyhlášce, přičemž průběh dražby
se řídí touto dražební vyhláškou.
5. Dražební vyhláška je vypracována v souladu s českým
právem a řídí se příslušnými právními předpisy v platném
znění. Všechny transakce upravené či vzešlé na základě této
dražební vyhlášky, jakož i další související skutečnosti,
se řídí českým právem.
Plná moc k zastupování při dražbě
Pověřuji dražebníka artkunst s.r.o. | galerie 5. patro
aby mne zastupoval v dražbě konané dne 29. 11. 2011
v Galerii Fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1,
a dražil za mne následující položky až do výše
uvedených limitů:
Katalogové číslo:
Název položky:
Zavazuji se, že uhradím cenu dosaženou vydražením
a navýšenou o 18 % provize (včetně DPH) ve lhůtách
stanovených v dražební vyhlášce.
jméno a příjmení:
Vyvolávací cena (Kč):
Limit:
Čestně prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou
z dražby podle zákona č. 26/2000 Sb.
V Praze, dne:
podpis:
adresa:
telefon / mobil:
email:
rodné číslo:
číslo OP/pasu, vydal:
Myslíkova 9, 110 00 Praha 1
tel. / fax: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
mail: [email protected]
web: www.artkunst.cz

Podobné dokumenty

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn O pořadí a výši příhozů rozhoduje licit...

Více

interaktivního průvodce

interaktivního průvodce New York, ale jeho kniha Shashin Yo Sayonara už dávala fotografii sbohem (Sbohem fotografie, 1972) těžko čitelným proudem dezorientovaných obrazů. Okamžité intenzitě snapshotu jsou ještě blíž násle...

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie více informací / further information galerie 1. patro Myslíkova 9, 110 00 Praha 1 mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

Aukční katalog k 5. aukci fotografií pro Leontinku

Aukční katalog k 5. aukci fotografií pro Leontinku Aukce se uskuteční 29. listopadu 2010 od 19 hodin v hotelu Intercontinental Praha, ve spolupráci s aukční síní artkunst s. r. o., (galerie 5. patro), Myslíkova 9, Praha 1, www.artkunst.cz z darů so...

Více

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO číslo 135 březen 2014

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO číslo 135 březen 2014 Motyková Lucie, Mžyková Viktorie, Novotná Barbora, Papalová Natálie, Przybyla A d a m , Š i p k a To m á š , Šnapková Nela, Štefánková Tereza, Wnetrzak Adam, Žahourek Daniel

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie at the Leica Gallery Prague Školská 28, Prague 1 více informací / for further information galerie 5. patro (nově v 1. patře / now at the 1st floor) Myslíkova 9, 110 00 Praha 1 tel./ fax: +420 222 2...

Více