Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Komentáře

Transkript

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie
Moderní a poválečné umění
Současné umění
Fotografie
Modern and post-war art
Contemporary art
Photographs
aukce č. 6
auction no. 6
středa 19. května 2010 od 19. 00 hod.
Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1
Wednesday, 19th May 2010, from 7 p. m.
Leica Gallery Prague, Školská 28, Prague 1
www.artkunst.cz
Moderní a poválečné umění
Současné umění
Fotografie
Modern and post-war art
Contemporary art
Photographs
Výstava
sobota 15. 5. 2010 - středa 19. 5. 2010
denně od 12.00 do 19.00 hod.
v Galerii 5. patro (nově v 1. patře)
Myslíkova 9, Praha 1
Preview
Saturday 15. 5. 2010 - Wednesday 19. 5. 2010
daily 12noon until 7p.m.
at the Gallery 5. patro (now at the 1st floor)
Myslíkova 9, Prague 1
Aukce
středa 19. května 2010
od 19. 00 hod.
v Leica Gallery Prague
Školská 28, Praha 1
Auction
Wednesday, 19th May 2010
from 7p.m.
at the Leica Gallery Prague
Školská 28, Prague 1
více informací / for further information
galerie 5. patro (nově v 1. patře / now at the 1st floor)
Myslíkova 9, 110 00 Praha 1
tel./ fax: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
[email protected]
www.artkunst.cz
Důležitá upozornění a pravidla aukce
Important information and auction notice
1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu
před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je
povinen doložit svou totožnost pomocí občanského
průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu
účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení, že není
osobou vyloučenou z dražby podle zákona č. 26/2000 Sb.
1. Enrollment of bidders. For bidders, it is possible
to enroll on the day of the auction itself, one hour
before the auction begins at the venue of the public
sale. Upon the demand of the Auctioneer or one
of his proxies, the participants are obliged to prove
their identity with on official ID card or passport and
to submit a declaration of honour according to which
they are not ineligible for public sales.
2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit
i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě
písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka
k svému zastoupení v aukci. Tato plná moc musí
obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis,
vyvolávací cenu a nákupní limit, za který je
zmocněnec oprávněn předměty dražit.
3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po
dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc
musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné
nabídce, kromě nákupního limitu.
Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě
s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 hodin před
začátkem aukce.
4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí
uvedeném v katalogu, které může licitátor
z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání
předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím
dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud
dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez
odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu
licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě
jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep
účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Učiněným podáním je účastník dražby vázán.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je
dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto
ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně.
5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
Příhoz
do 2 000 Kč
2 000 - 5 000 Kč
5 000 - 10 000 Kč
10 000 - 20 000 Kč
20 000 - 50 000 Kč
50 000 - 100 000 Kč
100 000 - 200 000 Kč
200 000 - 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně
aukční provize ve výši 18 % (včetně DPH).
7. Způsob úhrady. Vydražitel je povinen uhradit cenu
dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním
převodem během nebo po dokončení aukce,
nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne
konání dražby.
8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených
předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem
vydražiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené
vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny
buď v den konání aukce, nebo od čtvrtka 20. 5. do
soboty 22. 5. 2010 v prostorách Galerie 5. patro,
Myslíkova 9, Praha 1, od 12 do 18 hodin.
Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou
zaokrouhleny a pouze orientační.
2. Absentee bids. A participant may also make his
bid without being present at the auction, based upon
a power of attorney with date, address and phone
contact that authorizes the Auctioneer to represent
him at the auction. is power of attorney must
contain the catalogue number, the detailed
description of the object and the maximum
purchase limit that the proxy may bid.
3. Bidding by telephone. Subject to on agreement
with the Auction House & Gallery, the participant
may bid by telephone. e respective power of
attorney must contain the same data as stated above
for written offers, except for the purchase limit.
Upon the respective agreement with the auctioneer,
all motions for bidding by telephone must
be registered in person, one day prior to the
commencement of the auction at the very latest.
4. e course of auction. e auctioned goods are
put up in the order listed in the catalogue, subject
to organizational changes by the Auctioneer. Aer
the respective object is put up, the participants may
make their bids by raising their bidding number.
e auction continues as long as bids are made.
e Auctioneer may deny a bid without giving
reasons. If, despite two calls by the Auctioneer, no
further bid is made, then the Auctioneer announces
the lost bid again and, aer a third call, knocks down
for the benefit of the participant with the highest bid.
e participant is bound by his bid. e bidding
price may not be curtailed aerwards. e increment
goes to the participant whose bid was knocked down.
Any disputes in this regard are settled exclusively
by virtue of the Auction House & Gallery‘s decision
5. e increments. e Auctioneer states
the increments as follows:
Actual bidding price
Increment
up to 2 000 CZK
2 000 - 5 000 CZK
5 000 - 10 000 CZK
10 000 - 20 000 CZK
20 000 - 50 000 CZK
50 000 - 100 000 CZK
100 000 - 200 000 CZK
200 000 - 500 000 CZK
over 500 000 CZK
100 CZK
200 CZK
500 CZK
1 000 CZK
2 000 CZK
5 000 CZK
10 000 CZK
20 000 CZK
50 000 CZK
e Auctioneer reserves the right to decide the order
and amount of the increments.
6. Buyer´s Premium. e Auctioneer will charge
a buyer´s premium of 18 % (incl. VAT) of the hammer
price on behalf of the purchaser.
7. Terms of Payment. e bidder is obliged to pay
the price achieved in the public sale in cash or by
bank transfer, during or aer the auction, however,
5 calendar days aer the day of auction at the very
latest.
8. Passage of ownership and takeover of auctioned
goods. e objects will be handed out to the bidder
upon payment of the auction price in full, based upon
a payment certificate, either on the day of auction
or from ursday, May 20 until Saturday
22nd May 2010 on the premises of the Galerie
5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, 12noon - 6p.m.
Note: e starting prices in Euro are rounded off and
only for the purpose of information.
Rejstřík autorů
Anlaufová Jitka
137
Arp Hans (FR)
95
Balcar Jiří
33
Balcar Karel
176
Balková Barbora
221, 222
Baňka Pavel
218
Berko Peter (SK)
237
Bláha Václav
77, 78
Blandiche Nadine (FR)
93, 94
Blatný Milan Fano
235
Boštík Václav
96, 97, 98, 99
Brabenec Jaromír
109, 110
Brázda Pavel
89, 90, 91, 92, 154
Bromová Veronika
233, 234
Burian Zdeněk
24
Cajthaml David
189
Calder Alexander (USA) podle 39
Císařovský Tomáš
145, 147, 148, 149, 150
David Jiří
152
del Risco Koupová Eva
187
Delaunay Sonia (FR)
84
Diviš Stanislav
144
Dlouhý Bedřich
88
Drábková Renata
193
Ernst Max (DE)
6
Fárová Gabina
258
Francis Sam (USA)
79
Funke Jaromír
245
Gabriel Michal
151
Gatewood Charles (USA)
270, 271, 272
Gerboc Martin (SK)
166
Giger H.R. (CH)
167
Gross František
20
Grünzweig Bedřich
247, 248, 249
Grygar Milan
115, 116
Grygar Štěpán
206, 207
Hampl Josef
48, 49
Hanke Jiří
255, 256, 257
Hankeová Jiřina
185, 227
Hardi Vanesa (SK)
202
Havelková Jolana
219, 220
Hayek Pavel
126, 127, 128
Hísek Jan
171, 172, 173, 174
Hliněnský Robert
66, 67, 68, 69
Holomíček Bohdan
228
Chaba Karel
47
Chagall Marc (RU/FR)
7, 8, 10, 11
Chatrný Dalibor
63, 64, 65, 120, 121, 122,
123, 124
Chatrný Ivan
111, 112, 113, 114
Irmanovová Anna
188
Janoušek Vladimír
26
Janoušková Věra
27, 28, 31
Jarcovják Vladimír
43, 44, 45
Jarcovjáková Libuše
259
Jirásek Václav
216, 217
Kanta Antonín
208
Koblasa Jan
18, 19, 32
Kolář Jiří
52, 53
Kolíbal Stanislav
103, 104, 105
Kornatovský Jiří
136
Kovanda Jiří
85, 86, 87
Krátký Čestmír
251
Kubíček Jan
61, 62
Kučerová Alena
40, 41, 42
Kula Vlastimil
260, 261
Kupka František
1, 2
Kvíčala Petr
132, 133
Lauschmann Jan
239, 240, 241, 242, 243
Lhoták Kamil
22, 23
Lichtenstein Roy (USA) podle 55
Lomová Ivana
175
Lukas Jan
246
Mainer Martin
143
Malich Karel
101, 102
Malina Petr
191, 192
Mangold Robert (USA)
106, 107
Masson André (FR)
4, 5
Matal Bohumír
25
Matoušek František
156, 157, 158, 159
Matuška Jakub
165
Merta Jan
146, 153
Merta Jan
153
Miró Joan (ES)
36, 37, 38, 50, 51, 56,
57, 58, 59
Mirvald Vladislav
82
Naďo Rastislav (SK)
196, 197, 198
Němcová Barbora B.
177
Němec Rudolf
74
Nepraš Karel
29
Nikl Petr
170
Nováková-Ondreičková Petra 186
Nový Antonín
264, 265
Pacovská Květa
30, 117, 118
Pastrňák Petr
142
Pěchouček Michal
155
Penck A. R. (DE)
80
Petrbok Jiří
168, 169
Petrů Míša
200, 202
Picasso Pablo (ES)
9
Pinkava Ivan
211, 212
Písařík Petr
138, 139, 140, 141
Placht Otto
199
Portfolio 7
232
Prekop Rudo (SK)
209, 210
Ranný Michal
70, 71, 72, 73
Rauschenberg Robert (USA) 54
Růžička Drahomír
238
Sadovská Dorota (SK)
194, 195
Sakuma Eva
182, 183, 184
Saudková Sára
268, 269
Sedlecký Zbyněk
190
Sikora Rudolf (SK)
83
Sitenský Ladislav
250
Skrepl Vladimír
162, 163, 164
Skřivánek Jaromír
46
Smetana Tomáš
179
Sobek Evžen
229, 230, 231
Sopko Jiří
76
Sozanský Jiří
75
Stanko Vasil (SK)
266, 267
Streit Jindřich
252, 253, 254
Stuchelová Věra
236
Sudek Josef
244
Sýkora Zdeněk
60, 100, 119, 129, 130, 131
Šimánek Dušan
213, 214, 215
Šimera Evžen
203, 204, 205
Šimotová Adriena
15, 16, 17
Škoda Michal
134, 135
Špaňhel Jakub
180, 181
Švankmajer Jan
12, 13, 14
Tichý František
21
Tikal Václav
34
Tockstein Josef
35
Toyen
3
Tůma Stanislav
262, 263
Typlt Lubomír
161
Urbásek Miloš
125
Vasarely Victor (FR)
108
Vlčková Tereza
223, 224, 225, 226
Vožniak Jaroslav
81
Žáček Josef
160
Ženatá Kamila
178
3
1 Kupka František / 1871-1957
Kompozice (Zvuk zvonu), 1912
lept (pozdější tisk)
27,5 x 22 cm
signováno v desce červené razítko: Kupka
9 500 Kč / 380 €
3 Toyen / 1902-1980
Z cyklu Studna ve věži - Střepy snů, 1967
kolorovaná suchá jehla
EA 3/17, 22 x 15,5 cm
signováno a číslováno
papír nepatrně pomačkaný
32 000 Kč / 1 280 €
4 Masson André (FR) / 1896-1987
Scéne érotique, 70. léta 20. st.
litografie 59/150
50 x 65 cm
signováno a číslováno
7 500 Kč / 300 €
5 Masson André (FR) / 1896-1987
Scéne érotique, 70. léta 20. st.
litografie 93/125
47 x 61 cm
signováno a číslováno
8 500 Kč / 340 €
4
2 Kupka František / 1871-1957
Kompozice, 1921
suchá jehla (pozdější tisk)
23,5 x 15,5 cm
signováno v desce červené razítko: Kupka
na zadní straně razítko:
Ouevre certifié authentique, Paris. Čisl. 38/110.
Razítko sbírky: Collection privée de J-P-LX.
Eauforte originale gravée par F. Kupka
et datée de 1921
7 500 Kč / 300 €
5
6
9
6 Ernst Max (DE) / 1891-1976
Espace vert, 1970
lept a akvatinta 76/100
25 x 20 cm
signováno
Lit.: Spiess/Leppien, Max Ernst
- soupis grafického díla č. 143
28 000 Kč / 1 120 €
7
8
9 Picasso Pablo (ES) / 1881-1973
Femme vue de dos, 1956
lept
37 x 28 cm
v desce signováno a datováno:
Cannes Le 22.12.1956
18 000 Kč / 720 €
7 Chagall Marc (RU/FR) / 1887-1985
Eiffelovka v zeleném, 1957
litografie
23 x 20 cm
Vydavatel: Maeght, Paris, Lit.: Mourlot 201
3 500 Kč / 140 €
10 Chagall Marc (RU/FR) / 1887-1985
Zoufalý Job (Z cyklu Bible), 1960
litografie
35 x 26 cm
Z Verve 37/38, La Bible, Lit.: Mourlot 254
7 500 Kč / 300 €
8 Chagall Marc (RU/FR) / 1887-1985
Paříž
litografie
333 x 27 cm
na zadní straně text, list restaurován
9 500 Kč / 380 €
11 Chagall Marc (RU/FR) / 1887-1985
Kain a Abel, 1960
litografie
35 x 26 cm
Z Verve 37/38, La Bible, Lit.: Mourlot 238
5 000 Kč / 200 €
10
11
17
12
12 Švankmajer Jan / 1934
Taktilismus všedního dne, 2000
objekt
23,5 x 32 x 9 cm
signováno a datováno
20 000 Kč / 800 €
13 Švankmajer Jan / 1934
Přírodopis Tab. 2, 1973
barevný lept 24/65
64 x 49 cm
signováno, datováno a číslováno
6 000 Kč / 240 €
14 Švankmajer Jan / 1934
Přírodopis Tab. 4, 1973
barevný lept 25/65
64 x 49 cm
signováno, datováno a číslováno
6 500 Kč / 260 €
13
14
17 Šimotová Adriena / 1926
Bez názvu, 2005
uhel na papíře
63 x 48,5 cm
signováno a datováno, rám
65 000 Kč / 2 600 €
15 Šimotová Adriena / 1926
Bez názvu, 1971
barevný lept a reliéf 5/30
72 x 55 cm
signováno a datováno
v papíře hnědé skvrny
25 000 Kč / 1 000 €
16 Šimotová Adriena / 1926
Bez názvu, 1975
sítotisk 33/100
54 x 38 cm
signováno a datováno
6 000 Kč / 240 €
15
16
19
18
22
23
20
20
24
21
22 Lhoták Kamil / 1912-1990
Bez názvu, 1973
kolorovaná litografie 15/75
18 x 15 cm
signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
18 Koblasa Jan / 1932
PF 75, 1975
tuš na papíře
21 x 29 cm
signováno, datováno
a dedikováno
3 000 Kč / 120 €
20 Gross František / 1909-1985
Strojek, 1980
2 x litografie (1x číslováno 85/100)
28 x 20 cm (2x)
oba listy signované
1 x datováno, 1 x číslováno
4 000 Kč / 160 €
23 Lhoták Kamil / 1912-1990
Krajina, 1975
litografie 27/120
16 x 29 cm
signováno a datováno
5 000 Kč / 200 €
19 Koblasa Jan / 1932
PF 69(?)
kombinovaná technika na papíře
26 x 31 cm
signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
21 Tichý František / 1896-1961
Bez názvu, 1948
suchá jehla
10,5 x 8,5 cm
signováno a datováno, pod sklem
5 000 Kč / 200 €
24 Burian Zdeněk / 1905-1981
Sestřelen
tužka, akvarel na papíře
36,5 x 26 cm
signováno
rám
27 000 Kč / 1 080 €
25 Matal Bohumír / 1922-1988
Kompozice, 1971
olej na sololitu
46 x 32,5 cm
signováno a datováno
v levém horním rohu min. restaurováno
(restaurátorská zpráva)
49 000 Kč / 1 960 €
26 Janoušek Vladimír / 1922-1986
Bez názvu, 1967
kombinovaná technika na papíře
33 x 45 cm
signováno a datováno
na zadní straně:
Z pozůstalosti sochaře
Vladimíra Janouška č.35,
signováno Věrou Janouškovou
8 000 Kč / 320 €
27 Janoušková Věra / 1922
Postavy, 1976
litografie
53 x 37 cm
signováno a datováno
4 500 Kč / 180 €
28 Janoušková Věra / 1922
Bez názvu, 1989
koláž
71 x 51 cm
vzadu monogram a datováno
9 000 Kč / 360 €
29
32
29 Nepraš Karel / 1932-2002
Knedlíky se zelím, 1968
lept 40/40
49,5 x 64,5 cm
signováno a datováno
6 000 Kč / 240 €
30 Pacovská Květa / 1928
Bez názvu, 1980
litografie 38/100
27,5 x 22 cm
signováno a datováno
pod sklem
1 000 Kč / 40 €
34
35
33
31 Janoušková Věra / 1922
Hlava, 1997
sítotisk 138/200
40 x 30 cm
signováno a datováno
800 Kč / 32 €
30
32 Koblasa Jan / 1932
La balena rigetta giona, 1968
litografie XVII/XX
47 x 65 cm
signováno, datováno
a číslováno
5 300 Kč / 212 €
31
33 Balcar Jiří / 1929-1968
Kompozice, 1962
lept
15 x 7 cm
signováno a datováno, rám
5 000 Kč / 200 €
35
34 Tikal Václav / 1905-1964
Obrazy města, 1946
suchá jehla
18,5 x 27 cm
rám
Na zadní straně razítko:
Z pozůstalosti Václava Tikala
5 500 Kč / 220 €
35 Tockstein Josef / 1912-1996
Stavení / Dvě postavy, 1980
tempera na sololitu
42 x 22 cm
monogram J.T.,
oboustranný obraz
8 000 Kč / 320 €
36
37
40
41
38
39
40 Kučerová Alena / 1935
Bez názvu (16. leden 1969), 1969
tisk z perforované desky 1/30
53,7 x 75,5 cm
signováno a datováno
17 000 Kč / 680 €
36 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Litographie I, 1972
barevná litografie
32 x 24,7 cm
rám
Lit.: F. Mourlot, Lithographe No. 857
3 500 Kč / 140 €
37 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Litographie VI, 1972
barevná litografie
32 x 24,7 cm
rám
Lit.: F. Mourlot, Lithographe No. 862
3 500 Kč / 140 €
38 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Litographie VIII, 1972
barevná litografie
32 x 49 cm
rám
list uprostřed s ohybem
Lit.: F. Mourlot, Lithographe No. 864
4 500 Kč / 180 €
39 Calder Alexander (USA) podle / 1896-1976
e Tree, 1971
litografie
60 x 50 cm
monogram a datum v kameni
3 800 Kč / 152 €
41 Kučerová Alena / 1935
Koupání, 1981
tisk z perforované desky 5/20
53,3 x 74 cm
signováno a datováno
15 000 Kč / 600 €
42 Kučerová Alena / 1935
List č. 27, 1967
tisk z perforované desky 12/20
46,5 x 61 cm
signováno a datováno
na zadní straně nálepka:
Mostra Internazionale della Grafica,
Firenze, 1968 a razítko italského cla
21 000 Kč / 840 €
42
44
45
43
46
43 Jarcovják Vladimír / 1927-2007
Melancholie, 1980
litografie 5/20
33 x 35 cm
signováno a datováno
papír častečně pomačkaný
1 000 Kč / 40 €
45 Jarcovják Vladimír / 1927-2007
Žlutý objekt, 1989
asambláž
34 x 38 cm
signováno a datováno
24 000 Kč / 960 €
44 Jarcovják Vladimír / 1927-2007
Oblaka, 1996
olej na desce
69 x 49 cm
signováno a datováno
32 000 Kč / 1 280 €
46 Skřivánek Jaromír / 1923
Kompozice, 1968
smalt na dřevě
53 x 40 cm
signováno a datováno
22 000 Kč / 880 €
47 Chaba Karel / 1925
Staré zámecké schody, 2004
olej na plátně
80 x 60 cm
signováno a datováno
78 000 Kč / 3 120 €
50
51
52
48 Hampl Josef / 1932
Jádro, 1968
olej na plátně
61 x 50 cm
signováno a datováno
38 000 Kč / 1 520 €
53
50 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Z cyklu Maravillas con variaciones acròsticas
en el jardín de Mirò, 1975
litografie
49,7 x 71,7 cm
signováno v kameni
5 500 Kč / 220 €
49 Hampl Josef / 1932
Dopisy pro mě, 1996
šitá koláž na papíře
90 x 60 cm
signováno a datováno
20 000 Kč / 800 €
51 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Z cyklu Maravillas con variaciones acròsticas
en el jardín de Mirò, 1975
litografie
49,7 x 71,7 cm
signováno v kameni
5 500 Kč / 220 €
52 Kolář Jiří / 1914-2002
Motýli
sítotisk
78 x 67 cm
papír a povrch se stopami
2 000 Kč / 80 €
53 Kolář Jiří / 1914-2002
Coral, 1970
barevný lept 60/60
40 x 39 cm
signováno a datováno, rám
5 500 Kč / 220 €
54
56
54 Rauschenberg Robert (USA) /
1925-2008
e Tramp, 1974
lept,reliéf a koláž 118/300
73 x 46 cm
signováno, datováno
a číslováno, rám
Slepotisk United Press
vzadu razítko edice:
Untitled Press, Florida
32 000 Kč / 1 280 €
57
58
59
55 Lichtenstein Roy (USA) podle /
1923-1997
As I Opened Fire (triptych), 1998
ofsetová litografie (3x)
60,7 x 49,7 cm (3 x), rám
Vydalo: Stedelijk Museum Amsterdam
podle stejnojmenného triptychu
z roku 1964
na zadní straně: Edition and colour
correction Stedelijk Museum
Amsterdam
12 000 Kč / 480 €
55
55
55
56 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Z cyklu Maravillas con variaciones
acròsticas en el jardín de Mirò, 1975
litografie
50 x 36 cm
signováno v kameni
4 900 Kč / 196 €
58 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Z cyklu Maravillas con variaciones
acròsticas en el jardín de Mirò, 1975
litografie
50 x 36 cm
signováno v kameni
4 900 Kč / 196 €
57 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Z cyklu Maravillas con variaciones
acròsticas en el jardín de Mirò, 1975
litografie
50 x 36 cm
signováno v kameni
4 900 Kč / 196 €
59 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Z cyklu Maravillas con variaciones
acròsticas en el jardín de Mirò, 1975
litografie
50 x 36 cm
signováno v kameni
4 900 Kč / 196 €
60
63
64
61
62
60 Sýkora Zdeněk / 1920
Modrý ležák, 2006
5barevná serigrafie na papíře 28/70
70 x 100 cm
signováno a číslováno, rám
Lit.: Zdeněk Sýkora, Grafika, str. 158
90 000 Kč / 3 600 €
61 Kubíček Jan / 1927
Kompozice, 1992-94
sítotisk 4/75
62 x 45 cm
signováno a datováno
5 500 Kč / 220 €
62 Kubíček Jan / 1927
Kompozice, 1992-94
barevný sítotisk 5/75
62 x 45 cm
signováno a datováno
5 500 Kč / 220 €
63 Chatrný Dalibor / 1925
Kresba magnetem, 1993
barva a kovové piliny na papíře
44 x 62 cm
signováno a datováno
okraje lehce pomačkané
4 500 Kč / 180 €
64 Chatrný Dalibor / 1925
Kresba magnetem, 1989(?)
barva a kovové piliny na papíře
44 x 62 cm
signováno a datováno
4 500 Kč / 180 €
65 Chatrný Dalibor / 1925
Kresba magnetem, 1994
barva a kovové piliny na papíře
44 x 62 cm
signováno a datováno
4 500 Kč / 180 €
65
66
70
67
73
68
69
71
66 Hliněnský Robert / 1908-1979
Housenka v pyžamu, 1975
olej na lepence
22,5 x 20,5 cm
signováno a datováno
12 000 Kč / 480 €
68 Hliněnský Robert / 1910-1979
Bez názvu, 1971
akvarel na papíře
19 x 28 cm
signováno a datováno
8 000 Kč / 320 €
67 Hliněnský Robert / 1909-1979
Rozštěp, 1971
akvarel na papíře
20 x 28 cm
signováno a datováno
8 000 Kč / 320 €
69 Hliněnský Robert / 1911-1979
Bez názvu, 1970
akvarel na papíře
20,5 x 27 cm
signováno a datováno
8 000 Kč / 320 €
72
70 Ranný Michal / 1946-1981
Krajina
olej na plátně
71 x 84 cm
Provenience: z autorovy pozůstalosti
55 000 Kč / 2 200 €
72 Ranný Michal / 1946-1981
Pobřeží, 1968
tuš a pero na papíře
14,5 x 20,5 cm
datováno, slepotisk M.R., rám, Provenience: z autorovy pozůstalosti
3 900 Kč / 156 €
71 Ranný Michal / 1946-1981
Crikvenica 21.5.1969, 1969
kombinovaná technika na papíře
36 x 34 cm, rám
Provenience: z autorovy pozůstalosti
7 900 Kč / 316 €
73 Ranný Michal / 1946-1981
Bez názvu, 1976
kombinovaná technika na papíře
21,5 x 15,5 cm, rám
Provenience: z autorovy pozůstalosti
7 500 Kč / 300 €
76
74 Němec Rudolf / 1936
Letící anděl, 2008
akryl na plátně
64 x 45 cm
signováno a datováno vzadu
36 000 Kč / 1 440 €
77
78
76 Sopko Jiří / 1942
Bez názvu, 1974
akvarel na papíře
49 x 69 cm
signováno a datováno
12 000 Kč / 480 €
77 Bláha Václav / 1949
Ve sprše, 1980
litografie, autorský tisk
42 x 30 cm
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
75 Sozanský Jiří / 1946
Bez názvu, 1995
lept 89/100
50 x 40 cm
signováno
1 500 Kč / 60 €
78 Bláha Václav / 1949
Jogging, 1980
litografie 66/80
42 x 30 cm
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
80
81
79 Francis Sam (USA) / 1923-1994
Untitled, 1976
litografie 13/20
67,2 x 55,9 cm, rám
signováno
45 000 Kč / 1 800 €
80 Penck A. R. (DE) / 1939
Bez názvu
litografie 35/70
70 x 100 cm
signováno
Atelier lithographique Ré et Grobeti
9 500 Kč / 380 €
81 Vožniak Jaroslav / 1933-2005
Bez názvu, 1993
laky na sololitu
40 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
vzadu č. V72/728
drobná poškození na povrchu
9 000 Kč / 360 €
82
82 Mirvald Vladislav / 1921-2003
Zatiší: krychle a kruhy, 30.III.2001, 2001
olej na kartonu
42 x 29,5 cm
signováno a datováno vzadu
39 000 Kč / 1 560 €
83 Sikora Rudolf (SK) / 1946
Z cyklu Malevičův hrob III, 1995-2004
sítotisk 53/110
44 x 44 cm
signováno
1 500 Kč / 60 €
83
84 Delaunay Sonia (FR) / 1885-1980
Valet Carreau, 70. léta 20. st.
litografie
61,5 x 45,5 cm, rám
signováno
32 000 Kč / 1 280 €
87
85
86
85 Kovanda Jiří / 1954
Hmyz (11/94), 1994
kombinovaná technika na papíře
59 x 41,5 cm
signováno a datováno vzadu
14 000 Kč / 560 €
86 Kovanda Jiří / 1954
Bez názvu (2/82), 1982
kombinovaná technika na papíře
62 x 45 cm
signováno a datováno vzadu
16 000 Kč / 640 €
87 Kovanda Jiří / 1954
Bez názvu (9/85), 1985
kombinovaná technika na papíře
70 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
19 000 Kč / 760 €
88 Dlouhý Bedřich / 1932
Okénko, 2008
kombinová technika
150 x 120 cm
signováno a datováno vzadu
120 000 Kč / 4 800 €
89
91
93
90
92
94
89 Brázda Pavel / 1926
Visionář a 2 ženy, 2009
digitální tisk 1/5
40 x 29,5 cm
signováno, datováno a číslováno
3 500 Kč / 140 €
91 Brázda Pavel / 1926
Snídaně 2 válečníků, 2009
digitální tisk 1/7
26,5 x 29,5 cm
signováno, datováno a číslováno
2 800 Kč / 112 €
90 Brázda Pavel / 1926
Rozdělený obličej, 2009
digitální tisk 1/5
40,5 x 28,5
signováno, datováno a číslováno
3 500 Kč / 140 €
92 Brázda Pavel / 1926
Pohled do konečné nicoty, 2009
digitální tisk 1/5
40 x 29,5 cm
signováno, datováno a číslováno
3 500 Kč / 140 €
93 Blandiche Nadine (FR) / 1970
Cols enchantés, 2004
litografie 29/50
48 x 67 cm
signováno a datováno
4 800 Kč / 192 €
94 Blandiche Nadine (FR) / 1970
Cols enchantés, 2004
litografie 44/50
44 x 50 cm
signováno a datováno
4 800 Kč / 192 €
96
97
98
99
96 Boštík Václav / 1913-2005
Bez názvu, 1997
suchá jehla kolorovaná pastelem
16 x 14 cm
signováno
Ilustrace k publikaci Li Po,
Jdu tichou půlnocí
Vydalo nakladatelství Aulos
v Praze, 1997
náklad 70 číslovaných exemplářů
11 000 Kč / 440 €
97 Boštík Václav / 1913-2005
Bez názvu, 1997
suchá jehla kolorovaná pastelem
16 x 14 cm
signováno
Ilustrace k publikaci Li Po,
Jdu tichou půlnocí
Vydalo nakladatelství Aulos
v Praze, 1997
náklad 70 číslovaných exemplářů
11 000 Kč / 440 €
98 Boštík Václav / 1913-2005
Bez názvu, 1997
suchá jehla kolorovaná pastelem
16 x 14 cm
signováno
Ilustrace k publikaci Li Po,
Jdu tichou půlnocí
Vydalo nakladatelství Aulos
v Praze, 1997
náklad 70 číslovaných exemplářů
11 000 Kč / 440 €
95 Arp Hans (FR) / 1886-1966
Composition, 1953
sítotisk 119/300
44 x 32,5 cm
signováno a číslováno, rám
Ed. Art d´aujourd´hui
20 000 Kč / 800 €
99 Boštík Václav / 1913-2005
Bez názvu, 1997
suchá jehla kolorovaná pastelem
16 x 14 cm
signováno
Ilustrace k publikaci Li Po,
Jdu tichou půlnocí
Vydalo nakladatelství Aulos
v Praze, 1997
náklad 70 číslovaných exemplářů
11 000 Kč / 440 €
103
100
104
100 Sýkora Zdeněk / 1920
Bez názvu
(Část obrazu Linie č.146, 1998), 2003
sítotisk 96/250
30 x 21 cm
signováno, datováno a číslováno
na zadní straně text k výstavě
vydala Galerie Zdeněk Sklenář v Praze
k výstavě Zdeněk Sýkora 1998/2003
10 000 Kč / 400 €
101 Malich Karel / 1924
Bez názvu, 2003
matné plexisklo
15 x 21 cm
signováno a datováno
vydala Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
9 000 Kč / 360 €
102 Malich Karel / 1924
Bez názvu, 2004
matné plexisklo
15 x 21 cm
signováno a datováno
vydala Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
9 000 Kč / 360 €
101
102
103 Kolíbal Stanislav / 1926
Kompozice, 1999
akvarel a tužka na papíře
15 x 15 cm
Signováno vzadu
5 000 Kč / 200 €
104 Kolíbal Stanislav / 1926
Kompozice, 1999
akvarel a tužka na papíře
15 x 15 cm
signováno vzadu
5 000 Kč / 200 €
105 Kolíbal Stanislav / 1926
Bez názvu, 2000
serigrafie 60/100
46 x 33 cm
signováno, rám
3 800 Kč / 152 €
105
108
106
108 Vasarely Victor (FR) / 1906-1997
Kompozice
sítotisk na černém papíře 32/100
57 x 38 cm
signováno, datováno a číslováno
slepotisk: Guilde Internationale de la Serigraphie, rám
9 500 Kč / 380 €
109 Brabenec Jaromír / 1934
Kompozice, 1977
serigrafie, ea I/X
56 x 44 cm
signováno a datováno
malý ohyb v pravém rohu dole
7 000 Kč / 280 €
110 Brabenec Jaromír / 1935
Kompozice, 1977
serigrafie, ea I/X
55 x 42 cm
signováno a datováno
7 000 Kč / 280 €
109
107
106 Mangold Robert (USA) / 1937
Imperfect Circle 2, 1973
serigrafie 25/50
35,5 x 36 cm
signováno, datováno a číslováno, rám
25 000 Kč / 1 000 €
107 Mangold Robert (USA) / 1937
Distorted Circle within a Polygon, 1973
serigrafie 20/50
37 x 36,5 cm
signováno, datováno a číslováno, rám
25 000 Kč / 1 000 €
110
115
111
114
113
117
116
118
112
111 Chatrný Ivan / 1928-1983
Čtverce a kruhy, 1969
2 x sítotisk 10/15 a 15/24
42 x 24 cm a 39 x 27 cm
oba listy signovány a číslovány, 1 datován
6 000 Kč / 240 €
113 Chatrný Ivan / 1928-1983
Segmenty / Kompozice, 1970
2 x sítotisk 13/15 a 12/15
23 x 33 cm a 33 x 22 cm
oba listy signovány a číslovány, 1 datován
5 500 Kč / 220 €
115 Grygar Milan / 1926
Antifona, 2010
akryl, řezaný papír
23 x 23 cm
signováno a datováno vzadu
18 000 Kč / 720 €
117 Pacovská Květa / 1928
Struktura času I, 2006
digitální grafika 2/7
29 x 20 cm
signováno, datováno a číslováno
5 000 Kč / 200 €
112 Chatrný Ivan / 1928-1983
Tvary, 1979
2 x sítotisk 8/20 a 12/18
28 x 38 cm a 26 x 40 cm
oba listy signovány, číslovány a datovány
6 000 Kč / 240 €
114 Chatrný Ivan / 1928-1983
Řezy / Hlava, 1981
2 x sítotisk 6/15 a 6/20
17 x 17 cm a 18 x 27 cm
oba listy signovány, číslovány a datovány
5 000 Kč / 200 €
116 Grygar Milan / 1926
Antifona, 2010
akryl, řezaný papír
23 x 23 cm
signováno a datováno vzadu
18 000 Kč / 720 €
118 Pacovská Květa / 1928
Struktura času II, 2006
digitální grafika 2/7
29 x 20 cm
signováno, datováno a číslováno
5 000 Kč / 200 €
120
120 Chatrný Dalibor / 1925
Bez názvu, 1998
pastel a kombinovaná technika na sololitu
51 x 44 cm
monogram a datováno vzadu
35 000 Kč / 1 400 €
121 Chatrný Dalibor / 1925
JSEMMESJ, 1988
akryl na kartonu
62 x 87 cm
signováno a datováno
20 000 Kč / 800 €
121
119 Sýkora Zdeněk / 1920
Jan Neruda, Písně Kosmické, 1999
7 x sítotisk v bibliofilní publikaci nakladatelství Aulos
7 x 34 cm
7 sítotisků, z toho 2 přes dvoustranu
všechny signovány
Ex. 14 z 50, v původním kartonovém obalu
Typografická úprava Zdeněk Cígler
69 000 Kč / 2 760 €
123
123 Chatrný Dalibor / 1925
Kresba magnetem, 1992-99
sítotisk 6/15
50 x 70 cm
signováno, datováno a číslováno
3 000 Kč / 120 €
124
124 Chatrný Dalibor / 1925
Kresba magnetem, 1992-99
sítotisk 5/15
50 x 70 cm
signováno, datováno a číslováno
3 000 Kč / 120 €
125
122 Chatrný Dalibor / 1925
Bez názvu (Spektrum), 1973-83
6 x grafika a kombinovaná technika na papíře
62 x 44 cm (6 x)
signováno, datováno a číslováno
jednotlivé listy s různým číslováním z edice 14 kusů
papír častečně pomačkaný, na okrajích malé trhliny
18 000 Kč / 720 €
125 Urbásek Miloš / 1932-1988
Kompozice, 1975
sítotisk 40/90
76 x 56 cm
signováno a datováno, rám
slepotisk: Erkerpresse St. Gallen
6 500 Kč / 260 €
126
129
130
126 Hayek Pavel / 1959
Orobinec, 2009
akryl na plátně
60 x 60 cm
signováno a datováno vzadu
30 000 Kč / 1 200 €
127 Hayek Pavel / 1959
Zebry I, 2009
sítotisk 25/30
59,5 x 59 cm
signováno a datováno
4 000 Kč / 160 €
128 Hayek Pavel / 1959
Zebry II, 2009
sítotisk 29/30
59,5 x 59 cm
signováno a datováno
4 000 Kč / 160 €
127
128
129 Sýkora Zdeněk / 1920
7 linií pro Uměleckou besedu, 1996
sítotisk 102/150
44,5 x 44,5 cm
signováno a datováno
na 2 místech téměř neznatelné poškození povrchu
15 000 Kč / 600 €
130 Sýkora Zdeněk / 1920
Grafika (plakát), 2008
sítotisk
99 x 68,5 cm
signováno, rám
14 000 Kč / 560 €
131 Sýkora Zdeněk / 1920
William Faulkner - Elly, 2005
sítotisk
28,5 x 28,5 cm
signováno vzadu, rám
Vydavatel: nakladatelství Aulos, Praha
List z bibliofilní publikace, náklad 70 Ex.
16 000 Kč / 640 €
131
133
132
134
133 Kvíčala Petr / 1960
No.6, 2009
akryl na plátně
105 x 170 cm
signováno a datováno vzadu
125 000 Kč / 5 000 €
132 Kvíčala Petr / 1960
No.5, 2008
akryl na plátně
75 x 90 cm
signováno a datováno vzadu
60 000 Kč / 2 400 €
135
134 Škoda Michal / 1962
Objekt nástěnný, 2002
akryl na MDF
66 x 66 x 10 cm
signováno vzadu
Il. v katalogu: M.Š. 2000-03
NG v Praze, 22.1.-2.5.2004
54 000 Kč / 2 160 €
135 Škoda Michal / 1962
Bez názvu (K 24), 2004
pastelka na kartonu
40 x 35 cm
signováno vzadu,rám
20 000 Kč / 800 €
138
136
137
139
136 Kornatovský Jiří / 1952
Meditace, 2009-10
kombinová technika na plátně
100 x 150 cm
signováno
75 000 Kč / 3 000 €
137 Anlaufová Jitka / 1962
Místo, 2009
akryl na plátně
65 x 59 cm
signováno
12 000 Kč / 480 €
138 Písařík Petr / 1968
Ze série Rondo V, 2009
kombinovaná technika na plátně
140 x 110 cm
signováno
82 000 Kč / 3 280 €
139 Písařík Petr / 1968
Plot z růží, 2008
kombinovaná technika na plátně
215 x 25 cm
signováno
65 000 Kč / 2 600 €
140
141
142
140 Písařík Petr / 1968
Noční květina, 2008
kombinovaná technika na plátně
51 x 45 cm
signováno
20 000 Kč / 800 €
141 Písařík Petr / 1968
Bez názvu, 1996
sítotisk 83/100
42,5 x 30,5 cm
signováno, rám
2 500 Kč / 100 €
142 Pastrňák Petr / 1962
Bez názvu, 2000
serigrafie 60/100
46 x 33 cm
signováno, rám
3 200 Kč / 128 €
143 Mainer Martin / 1959
etouf, 2000
litografie 2/100
35 x 49,5 cm
na horním okraji stopy
lepící pásky
signováno, rám
2 200 Kč / 88 €
144 Diviš Stanislav / 1953
Bez názvu, 2000
serigrafie 60/100
42 x 29,5 cm
signováno, rám
2 000 Kč / 80 €
145 Císařovský Tomáš / 1962
Bez názvu, 2000
serigrafie 60/100
42 x 31 cm
signováno
2 000 Kč / 80 €
146 Merta Jan / 1952
Buďte opatrní!, 2000
serigrafie 60/100
48 x 34 cm
signováno, rám
3 500 Kč / 140 €
143
144
145
146
147
148
153
151
149
150
152
154
147 Císařovský Tomáš / 1962
Bez názvu, 2010
akvarel na papíru Arches
76 x 56 cm
signováno vzadu
12 000 Kč / 480 €
149 Císařovský Tomáš / 1962
Bez názvu, 2010
akvarel na papíru Arches
76 x 56 cm
signováno vzadu
12 000 Kč / 480 €
151 Gabriel Michal / 1960
Bez názvu, 2000
serigrafie 60/100
46 x 33 cm
signováno, rám
1 800 Kč / 72 €
153 Merta Jan / 1952
Slum, 2003
litografie 88/100
49 x 35 cm
signováno, rám
3 500 Kč / 140 €
148 Císařovský Tomáš / 1962
Bez názvu, 2010
akvarel na papíru Arches
76 x 56 cm
signováno vzadu
12 000 Kč / 480 €
150 Císařovský Tomáš / 1962
Bez názvu, 2010
akvarel na papíru Arches
76 x 56 cm
signováno vzadu
12 000 Kč / 480 €
152 David Jiří / 1958
Hruška, 1996
sítotisk 83/100
42 x 30 cm
signováno, rám
2 500 Kč / 100 €
154 Brázda Pavel / 1926
Závodník a diváci, 2005
sítotisk 16/30
21 x 30 cm
signováno, datováno a číslováno
10 000 Kč / 400 €
155
157
157 Matoušek František / 1968
Domácí kino, 2008
vypárávaná riflovina, akryl
85 x 75 cm
signováno a datováno vzadu
48 000 Kč / 1 920 €
158 Matoušek František / 1967
Itálie, 2007
akryl na vypárávané riflovině
25 x 25 cm
signováno a datováno vzadu
18 000 Kč / 720 €
156
155 Pěchouček Michal / 1973
Zastávka, 1994
linoryt 5/6
49,5 x 56,5 cm
signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
156 Matoušek František / 1967
H. D.
sítotisk 33/77
72 x 57 cm
signováno a číslováno
1 800 Kč / 72 €
159 Matoušek František / 1967
Co na světě mám rád, 2009
akryl na vypárávané riflovině
40 x 20 cm
signováno a datováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
158
159
162
160 Žáček Josef / 1951
Bez názvu, 1993-2006
olej na plátně
125 x 15 cm
signováno a datováno vzadu
55 000 Kč / 2 200 €
163
164
162 Skrepl Vladimír / 1955
Podivné přátelství, 2008
akryl na plátně
93 x 136 cm
signováno a datováno vzadu
75 000 Kč / 3 000 €
163 Skrepl Vladimír / 1955
Pink Boy, 2005
akryl a glitry na plátně
40 x 30 cm
signováno a datováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
161 Typlt Lubomír / 1975
Bez názvu, 2002
lept 8/30
39 x 29 cm
signováno, datováno a číslováno, rám
4 500 Kč / 180 €
164 Skrepl Vladimír / 1955
Pink Skull, 2005
akryl a glitry na plátně
40 x 30 cm
signováno a datováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
165
168
165 Matuška Jakub / 1981
Hovězí restaurace, 2009
akryl, sprej, airbrush na plátně
70 x 105 cm
signováno vzadu
24 000 Kč / 960 €
166 Gerboc Martin (SK) / 1971
Mlčení umění je pŕeceňováno, 2009
autorský tisk 3/10
45 x 70 cm
signováno
7 500 Kč / 300 €
166
167 Giger H.R. (CH) / 1940
Biomechanoid, 70. léta 20. st.
sítotisk
63 x 93 cm
signováno a autorem označeno:
Probedruck (zkušební tisk), rám
papír lehce zvlněný
11 500 Kč / 500 €
169
167
168 Petrbok Jiří / 1962
Z cyklu Spermomasky, 1999-2002
kombinovaná technika na plátně
45 x 40 cm
signováno vzadu
22 000 Kč / 880 €
169 Petrbok Jiří / 1962
Bez názvu, 1999
kombinovaná technika na papíře
30 x 24 cm
signováno, rám
8 500 Kč / 340 €
174
171 Hísek Jan / 1965
Spící, 2009
mezzotinta 19/52
10 x 14 cm
signováno
1 500 Kč / 60 €
172 Hísek Jan / 1965
Krajina, 2004
čárová mezzotinta 15/27
12,5 x 12,5 cm
signováno
1 900 Kč / 76 €
173 Hísek Jan / 1965
Ovečka, 2007
suchá jehla 6/7
14 x 20 cm
signováno
3 200 Kč / 128 €
174 Hísek Jan / 1965
Svítání zázraků, 1997
mezzotinta 27/33
43 x 51 cm
signováno
9 500 Kč / 380 €
173
170 Nikl Petr / 1960
Trojlístek, 2008
akryl na plátně
145 x 145 cm
signováno a datováno vzadu
70 000 Kč / 2 800 €
171
172
177
175
176
175 Lomová Ivana / 1959
Modrý pokoj, 2007
olej na plátně
100 x 120 cm
signováno a datováno vzadu
68 000 Kč / 2 720 €
176 Balcar Karel / 1966
Duch mediální obrazu, 2000
olej a akryl na plátně
50 x 40 cm
signováno vzadu
22 000 Kč / 880 €
177 Němcová Barbora B. / 1972
Kanoista v Tróji, 2010
akryl na plátně
80 x 100 cm
signováno vzadu
24 000 Kč / 960 €
178
178
178 Ženatá Kamila / 1953
Cill Rialaig - Pobřeží, 2009
2 x akryl na plátně
40 x 50 cm (2x)
signováno vzadu
19 000 Kč / 760 €
180
181
179
183
180 Špaňhel Jakub / 1976
Z cyklu Praha, 2006
litografie 44/50
55 x 44 cm
signováno, datováno a číslováno
4 000 Kč / 160 €
181 Špaňhel Jakub / 1976
Z cyklu Praha, 2006
litografie 44/50
55 x 44 cm
signováno, datováno a číslováno
4 000 Kč / 160 €
179 Smetana Tomáš / 1960
Jarka, 2007
tužka, tuš
29 x 25,5 cm
signováno a datováno vzadu, rám
9 000 Kč / 360 €
182
183 Sakuma Eva / 1975
Jarmila, 2008
akryl na plátně
100 x 100 cm
signováno a datováno vzadu
Jarmila Novotná byla v 20. a 30. letech
byla vedle Ema Destinové
nejvýznamnější operní pěvkyní
32 000 Kč / 1 280 €
182 Sakuma Eva / 1975
Mariko v zahradě, 2008
akryl na plátně
30 x 24 cm
signováno a datováno vzadu
9 500 Kč / 380 €
184
186
187
189
188
185
184 Sakuma Eva / 1975
Moře, 2008
akryl na plátně
85 x 120 cm
signováno a datováno vzadu
28 000 Kč / 1 120 €
185 Hankeová Jiřina / 1948
Jízda, 2010
akryl, škrábaný karton
42 x 29,5 cm
signováno, rám
11 000 Kč / 440 €
186 Nováková-Ondreičková Petra / 1968
Z cyklu Jsou dny, 2006
olej na plátně
30 x 20 cm
signováno a datováno vzadu
7 000 Kč / 280 €
188 del Risco Koupová Eva / 1978
Nitky životů, 2009
kombinovaná technika a vyšívání
40 x 60 cm
signováno
3 300 Kč / 132 €
187 Irmanovová Anna / 1970
Dva, 2008-09
akryl na plátně
70 x 48 cm
signováno a datováno vzadu
5 000 Kč / 200 €
189 Cajthaml David / 1959
Krystal, 2009
kresba perem, koláž, asambláž
43 x 36 cm
signováno a datováno, rám
6 000 Kč / 240 €
190
194 Sadovská Dorota (SK) / 1973
Homogaph No. 8, 2010
akryl na šatech
variabilní velikost, max. 65 x 50 cm
signováno a datováno
24 000 Kč / 960 €
190 Sedlecký Zbyněk / 1976
Zaměstnanec, 2010
akryl na plátně
100 x 80 cm
signováno a datováno vzadu
30 000 Kč / 1 200 €
195 Sadovská Dorota (SK) / 1973
Corporalities No. 13, 2003
barevná fotografie
authors print
29 x 29 cm
signováno a datováno
na dolním okraji kartonu
4 800 Kč / 192 €
191 Malina Petr / 1976
Přátelé, 2006
olej na plátně
40 x 55 cm
signováno a datováno vzadu
22 000 Kč / 880 €
192 Malina Petr / 1976
Loď, 2006
olej na plátně
30 x 40 cm
signováno a datováno vzadu
14 000 Kč / 560 €
191
192
194
193 Drábková Renata / 1969
Bez názvu
barevné křídy na ručním papíře
77 x 57
signováno, rám
9 000 Kč / 360 €
195
193
197
196
198
196 Naďo Rastislav (SK) / 1976
Diseases explained, 2009
kombinovaná technika na kartonu
39 x 52 cm
signováno a datováno vzadu
2 500 Kč / 100 €
197 Naďo Rastislav (SK) / 1976
Legionary desease, 2003
kombinovaná technika na kartonu
66 x 55 cm
signováno a datováno vzadu
2 200 Kč / 88 €
198 Naďo Rastislav (SK) / 1976
Hypocrites, 2003
kombinovaná technika na kartonu
53 x 80 cm
signováno a datováno vzadu
3 800 Kč / 152 €
199 Placht Otto / 1962
Bez názvu, 2009
kombinovaná technika na plátně
140 x 140 cm
signováno a datováno vzadu
62 000 Kč / 2 480 €
200
202 Hardi Vanesa (SK) / 1971
Bez názvu, 2009
kombinovaná technika na papíře (3x)
28 x 23 cm (3x)
signováno, rámováno
27 000 Kč / 1 080 €
201
200 Petrů Míša / 1978
Nekonečný obraz I
(interaktivní objekt), 2008
čiré a barevné plexisklo
50 x 50 cm
signováno
12 000 Kč / 480 €
201 Petrů Míša / 1978
Nekonečný obraz II
(interaktivní objekt), 2008
čiré a barevné plexisklo
50 x 50 cm
signováno
12 000 Kč / 480 €
206
203
205
204
207
203 Šimera Evžen / 1980
90%Monochrom, 2010
akryl na plátně
90 x 80 cm
signováno vzadu
21 000 Kč / 880 €
204 Šimera Evžen / 1980
90%Monochrom, 2010
akryl na plátně
70 x 90 cm
signováno vzadu
20 000 Kč / 880 €
205 Šimera Evžen / 1980
90%Monochrom, 2010
akryl na plátně
80 x 90 cm
signováno vzadu
24 000 Kč / 1 000 €
206 Grygar Štěpán / 1955
Bez názvu, 2008
černobílá fotografie
(autorská zvětšenina)
46 x 59 cm
signováno a datováno vzadu
16 000 Kč / 640 €
207 Grygar Štěpán / 1955
Bez názvu, 2008
černobílá fotografie
(autorská zvětšenina)
46 x 59 cm
signováno a datováno vzadu
16 000 Kč / 640 €
209
210
208
209 Prekop Rudo (SK) / 1959
Tři tulipány (z cyklu Květiny), 2008-09
černobílá bromostříbrná fotografie 4/10
44,5 x 44,5 cm
signováno, číslováno a datováno vzadu
na zadní straně označení a razítka autora
19 000 Kč / 760 €
211
212
210 Prekop Rudo (SK) / 1959
Pocta oceli (z cyklu Zátiší), 2008
černobílá bromostříbrná fotografie 3/10
44,5 x 44,5 cm
signováno, číslováno a datováno vzadu
na zadní straně označení a razítka autora
18 000 Kč / 720 €
208 Kanta Antonín / 1952
Dva světy, 2005
barevná fotografie
45 x 30 cm
signováno a datováno vzadu, pasparta
4 200 Kč / 168 €
211 Pinkava Ivan / 1961
Orange, 2004
černobílá fotografie 1/13
22 x 26 cm
signováno a číslováno vzadu
rám, antireflexní sklo
32 000 Kč / 1 280 €
212 Pinkava Ivan / 1961
Velká hostina, 2003
černobílá fotografie 2/10
20,5 x 28,7 cm
signováno a číslováno vzadu, rám
Tato položka je dražena ve prospěch
občanského sdružení Máme otevřeno?
24 000 Kč / 960 €
213
215
214
216
213 Šimánek Dušan / 1948
Bez názvu, 2000
gelatine sivler print 1/8
25 x 26 cm
signováno, datováno
a číslováno vzadu, rám
17 000 Kč / 680 €
217
214 Šimánek Dušan / 1948
Bez názvu, 2000
gelatine sivler print 1/8
25 x 26 cm
signováno, datováno
a číslováno vzadu, rám
17 000 Kč / 680 €
215 Šimánek Dušan / 1948
Z cyklu Okna, 2005
archivní pigementový tisk na papíře 1/6
60 x 67 cm
signováno, datováno
a číslováno vzadu, rám
22 000 Kč / 880 €
216 Jirásek Václav / 1965
Smrtka, 2006
černobílá fotografie na barytu 2/7
105 x 80 cm
signováno, datováno a číslováno vzadu, rám
42 000 Kč / 1 680 €
217 Jirásek Václav / 1965
Světlo, 2002
černobílá (tónovaná) fotografie 1/11
50,5 x 41,7 cm
signováno a datováno
26 000 Kč / 1 040 €
218
221
222
219
220
218 Baňka Pavel / 1941
Žebříček (Ladder), 1986
silver gelatine print
(čb fotografie na barytovém papíře)
ap 1/3 (autorský tisk)
40 x 50 cm
signováno a číslováno vzadu, rám
38 000 Kč / 1 520 €
219 Havelková Jolana / 1966
Původní plán, 2009
pigmentový tisk na papíru Hahnemühle FineArt Baryta 1/25
44 x 35 cm
datováno a číslováno
3 500 Kč / 140 €
220 Havelková Jolana / 1966
Původní plán, 2009
pigmentový tisk na papíru Hahnemühle FineArt Baryta 1/25
44 x 35 cm
datováno a číslováno
3 500 Kč / 140 €
221 Balková Barbora / 1978
Denní přízrak
z cyklu Přízraky, 2009
digitální fotografie
(lambdaprint) 1/15
50 x 50 cm
signováno
7 000 Kč / 280 €
222 Balková Barbora / 1978
Noční přízrak
z cyklu Přízraky, 2009
digitální fotografie
(lambdaprint) 1/15
50 x 50 cm
signováno
7 000 Kč / 280 €
223
225
224
226
225 Vlčková Tereza / 1983
Z cyklu Mirrors Inside, 2009
digitální tisk na papíru Hahnemühle 4/15
60 x 90 cm
signováno, číslováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
226 Vlčková Tereza / 1983
Z cyklu Mirrors Inside, 2009
digitální tisk na papíru Hahnemühle 3/15
60 x 60 cm
signováno, číslováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
223 Vlčková Tereza / 1983
Z cyklu Mirrors Inside, 2009
digitální tisk na papíru Hahnemühle 4/15
60 x 90 cm
signováno, číslováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
224 Vlčková Tereza / 1983
Z cyklu Mirrors Inside, 2009
digitální tisk na papíru Hahnemühle 4/15
60 x 90 cm
signováno, číslováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
227
229
227 Hankeová Jiřina / 1948
Z cyklu Čtvrté období, 2010
inkjet na papíru Somerset 2/5
60 x 42 cm
signováno
5 000 Kč / 200 €
228 Holomíček Bohdan / 1943
Letadlo 2, 2009
barevná fotografie
pigmentový tisk na plátně 1/3
100 x 130 cm
signováno
12 000 Kč / 480 €
230
228
229 Sobek Evžen / 1967
Z cyklu Hidden Landscapes, 2009
inkjet print 2/10
(plexi lamino na Dibondu)
75 x 100 cm
signováno a datováno vzadu
9 500 Kč / 380 €
230 Sobek Evžen / 967
Z cyklu Hidden Landscapes, 2009
inkjet print 4/10
(plexi lamino na Dibondu)
75 x 100 cm
signováno a datováno vzadu
13 500 Kč / 540 €
231 Sobek Evžen / 1967
Z cyklu Hidden Landscapes, 2010
inkjet print 3/10
(plexi lamino na Dibondu)
75 x 100 cm
signováno a datováno vzadu
9 500 Kč / 380 €
231
233
234
232 Portfolio 7; autoři: Zdeňka Hanáková (1968),
Anna Lara Feldeková (1976), Daniela Vokounová (1979),
Jitka Walterová (1974), Richard Moravec (1976),
Petr Neubert (1974), Tomáš Rasl (1975)
7 x černobílá fotografie, 2001-09
45 x 34 (portfolio)
velikosti fotografií různé
každá fotografie vzadu signována
úvodní text: Prof. Pavel Dias
9 000 Kč / 360 €
233 Bromová Veronika / 1966
Já kaktus, 2009
digitální fotografie 1/5
80 x 60 cm
signováno a datováno, rám
22 000 Kč / 880 €
234 Bromová Veronika / 1966
Pěstitelka, 2009
digitální fotografie 1/5
80 x 60 cm
signováno a datováno, rám
22 000 Kč / 880 €
236
235
236 Stuchelová Věra / 1973
Z cyklu Vzdálenost (č. 1), 2008-09
černobílá fotografie
archivní tisk č.2/7
40 x 50 cm
signováno a číslováno, rám
9 000 Kč / 360 €
235 Blatný Milan Fano / 1972
Ptačice, 2008
digitální tisk na papíře 1/12
50 x 50 cm
signováno vzadu
6 000 Kč / 240 €
237 Berko Peter (SK) / 1982
Postmoderná umelkyňa, 2009
silvergelatine print na akvarelovém papíře 1/4
79 x 55 cm
signováno a datováno vzadu
5 000 Kč / 200 €
Fotografie 20. a 21. století
241
240
238
238 Růžička Drahomír / 1870-1960
A California Farm, 1939
černobílá tónovaná fotografie
33,5 x 26 cm
signováno a datováno vzadu, rám
32 000 Kč / 1 280 €
243
242
239 Lauschmann Jan / 1901-1991
Parkoviště, 1933
černobílá fotografie
(autorská pozdější zvětšenina)
28 x 36,5 cm
signováno a datováno vzadu, rám
9 000 Kč / 360 €
239
240 Lauschmann Jan / 1902-1991
Skalní útes, 1934
černobílá bromostříbrná fotografie
36 x 31 cm
sigováno a monogram vzadu, rám
24 000 Kč / 960 €
242 Lauschmann Jan / 1904-1991
Chalupy, 1924
černobílá tónovaná fotografie
21 x 15,5 cm
signováno vzadu, rám
10 500 Kč / 420 €
241 Lauschmann Jan / 1903-1991
Jaro pod mostem, 1939
černobílá fotografie
28,5 x 20,5 cm
signováno a datováno vzadu, rám
24 000 Kč / 960 €
243 Lauschmann Jan / 1905-1991
Břízy, 1922
černobílá fotografie
20,7 x 16,5 cm
signováno a datováno na kartonu, rám
10 500 Kč / 420 €
244
245
245
246 Lukas Jan / 1915-2006
Bez názvů, 50. léta 20. st.
6 x černobílá fotografie
18,5 x 13 cm (4x), 14 x 13 cm (2x)
nesignované
1 fotografie s razítkem na zadní straně:
FOTO JAN LUKAS
60 000 Kč / 2 400 €
244 Sudek Josef / 1896-1976
Krajina, 1975
černobílá fotografie
4,5 x 7,5 cm, rám
Na zadní straně Sudkova dedikace
Janu Lauschmannovi
10 000 Kč / 400 €
245 Funke Jaromír / 1896-1945
Z Chrámu sv. Víta (Císař Karel IV, Anna Svídnická)
2 bromostříbrné fotografie
29 x 23 cm (2x)
nesignováno, rám
10 000 Kč / 400 €
247
249
248
250
250 Sitenský Ladislav / 1919-2009
Na Nový rok, 1939
černobílá fotografie
40 x 30 cm
signováno, razítko autora vzadu
drobné ohyby a minimální poškození v papíře
17 000 Kč / 680 €
247 Grünzweig Bedřich / 1910-2005
Between Heaven and Earth
(Mezi nebem a zemí), New York, 1950-51
černobílá fotografie
(pozdější autorská zvětšenina)
27,8 x 35,3 cm
signováno vzadu, vzadu razítko autora
25 000 Kč / 1 000 €
248 Grünzweig Bedřich / 1910-2005
Grand Central Waitingroom
(Čekárna Grand Central), New York, 1952
černobílá fotografie
(pozdější autorská zvětšenina)
27,8 x 35,3 cm
signováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
249 Grünzweig Bedřich / 1910-2005
e Midtown Elevated
(Město z nadhledu), New York, 1955-56
černobílá fotografie
(pozdější autorská zvětšenina)
27,8 x 35,3 cm
signováno vzadu
25 000 Kč / 1 000 €
251 Krátký Čestmír / 1932
Z cyklu Můj svět, 1965
černobílá fotografie
29 x 39,5 cm
monogram a datum vpravo dole
15 000 Kč / 600 €
251
255
252
253
254
256
255 Hanke Jiří / 1944
Bez názvu, ze souboru Má zátiší, 2005
černobílá fotografie na barytu 2/5
38 x 28 cm
signováno a číslováno vzadu
10 000 Kč / 400 €
252 Streit Jindřich / 1946
Z cyklu Farma, 1992/93
černobílá fotografie
28 x 38 cm
signováno, datováno vzadu
a označeno: Rakousko
17 000 Kč / 680 €
253 Streit Jindřich / 1946
Z cyklu Farma, 1992/93
černobílá fotografie
28 x 38 cm
signováno, datováno vzadu
a označeno: Rakousko
17 000 Kč / 680 €
254 Streit Jindřich / 1946
Z cyklu Farma, 1992/93
černobílá fotografie
28 x 38 cm
signováno, datováno vzadu
a označeno: Rakousko
17 000 Kč / 680 €
256 Hanke Jiří / 1944
Bez názvu, ze souboru Má zátiší, 2005
černobílá fotografie na barytu 2/5
38 x 28 cm
signováno a číslováno vzadu
10 000 Kč / 400 €
257 Hanke Jiří / 1944
Jitka Válová, 2007
černobílá fotografie na barytu 2/5
38 x 28 cm
signováno a číslováno vzadu
10 000 Kč / 400 €
257
259
258
260
261
259 Jarcovjáková Libuše / 1952
Hybia Line I (Tokio), 1999
archive inkjet print
65 x 100 cm
signováno vzadu, rám
20 000 Kč / 800 €
258 Fárová Gabina / 1963
Klášter ve Valdicích, č. 6, 1990
černobílá fotografie 6/10
100 x 70 cm
signováno
28 000 Kč / 1 120 €
260 Kula Vlastimil / 1950
Z cyklu With Satyr in Bed, 2002
gelatine silver print 1/10
28 x 23 cm
signováno a číslováno vzadu
Zobrazeno v publikaci: Vlastimil Kula, Taschen, 2003
7 500 Kč / 300 €
261 Kula Vlastimil / 1950
Z cyklu Rape of a Photographer, 2002
gelatine silver print 1/10
28 x 23 cm
signováno a číslováno vzadu
Zobrazeno v publikaci: Vlastimil Kula, Taschen, 2003
7 500 Kč / 300 €
263
267
266
262
264
262 Tůma Stanislav / 1950-2005
Holoubci (18. 5. 1999), 1999
černobílá fotografie
35,4 x 23,4 cm
signováno, rám
Lit.: Stanislav Tůma, Pražské podhradí, č. 50
15 000 Kč / 600 €
268
269
263 Tůma Stanislav / 1950-2005
Pro Pavla K. (14. 3. 1988), 1988
černobílá fotografie
35,3 x 24 cm
signováno, rám
Lit.: Stanislav Tůma, Pražské podhradí, č. 89
15 000 Kč / 600 €
265
264 Nový Antonín / 1944
Viktorka v křesle
(ze série Mucha Girls, Praha), 1974/2006
pigmentový archivní tisk na papíře Hahnemühle 1/6
32 x 23 cm
signováno, datováno a číslováno vzadu
2 000 Kč / 80 €
265 Nový Antonín / 1944
Slávka u postele
(ze série Mucha Girls, Praha), 1974/2006
pigmentový archivní tisk na papíře Hahnemühle 1/6
32 x 23 cm
signováno, datováno a číslováno vzadu
2 000 Kč / 80 €
266 Stanko Vasil (SK) / 1962
Z cyklu Hlava, 1992
kolorovaná fotografie
45 x 45 cm
signováno a datováno
6 000 Kč / 240 €
268 Saudková Sára / 1967
Klandr, 1998
černobílá fotografie 4/15
29 x 25,5 cm
signováno, rám, certifikát autorky přiložen
9 000 Kč / 360 €
267 Stanko Vasil (SK) / 1962
Z cyklu Hlava, 1992
kolorovaná fotografie
45 x 45 cm
signováno a datováno
6 000 Kč / 240 €
269 Saudková Sára / 1967
Cigár, 2000
černobílá tónovaná fotografie 7/15
29 x 33 cm
signováno, rám, certifikát autorky přiložen
9 000 Kč / 360 €
270
Plná moc k zastupování při dražbě
Pověřuji dražebníka artkunst s.r.o. | galerie 5. patro
aby mne zastupoval v dražbě konané dne 19. 5. 2010
v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1, a dražil
za mne následující položky až do výše uvedených
limitů:
Katalogové číslo:
Název položky:
Vyvolávací cena (Kč):
Limit:
271
270 Gatewood Charles (USA) / 1942
Mardi Gras, New Orleans, 1992
černobílá fotografie 2/25
35 x 45 cm
signováno a číslováno vzadu
Lit.: Charles Gatewood, Badlands, ill. str. 147
22 000 Kč / 880 €
272
271 Gatewood Charles (USA) / 1942
Annie Sprinkle, Woodstock - New York, 1980-1994
černobílá fotografie 2/25
30,5 x 45 cm
signováno a číslováno vzadu
Lit.: Charles Gatewood, Badlands, ill. str. 164
22 000 Kč / 880 €
272 Gatewood Charles (USA) / 1942
Gallery Opening, New York, 1970-2001
černobílá fotografie 5/25
26,5 x 40,5 cm
signováno a číslováno vzadu
Lit.: Charles Gatewood, Badlands, ill. str. 311
22 000 Kč / 880 €
Zavazuji se, že uhradím cenu dosaženou vydražením
a navýšenou o 18 % provize (včetně DPH) ve lhůtách
stanovených v dražební vyhlášce.
jméno a příjmení:
Čestně prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou
z dražby podle zákona č.26/2000 Sb.
V Praze, dne:
podpis:
adresa:
telefon:
mobil:
email:
datum narození:
číslo OP/pasu, vydal:
Myslíkova 9, 110 00 Praha 1
tel. / fax: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
mail: [email protected]
web: www.artkunst.cz
Dražební vyhláška
společnosti artkunst, s.r.o., IČ: 275 94 564
Na Švihance 9, 120 00 Praha 2
(provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1)
Článek 1.
Všeobecná ustanovení
1. Aukční síň artkunst s.r.o., sídlem Praha 2, Na Švihance
1527/9, PSČ 12000 (provozovna galerie 5. patro, Myslíkova
9, Praha 1), IČ: 27594564 (dále jen „Dražebník“) provádí na
žádost vlastníků dražených předmětů veřejnou dobrovolnou
dražbu podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržování
zákona č. 21/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 26/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji
a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
2. Předměty dražby (aukce) uvedené v aukčním katalogu
budou vystavovány v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova
9, Praha 1, od 15. 5. 2010 do 19. 5. 2010, kde je možno učinit
prohlídku těchto předmětů, a to denně od 12.00 do 19.00 hod.
3. Aukce (dražba) proběhne dne 19. 5. 2010 od 19.00 hod.
v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1.
4. Učiněným podáním (příhozem) je účastník dražby vázán.
5. Jakékoli spory týkající se toho, komu byl předmět dražby
přiklepnut, rozhoduje Dražitel.
6. Nebylo-li učiněno ani po opakované výzvě nejnižší
podání, licitátor dražbu daného předmětu dražby ukončí
a předmět je pokládán za nevydražený.
Článek 4.
1. Účastník dražby může dražit i bez své osobní
přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci
s datem, adresou a telefonním spojením, kterou zmocní
dražebníka k zastoupení na dražbě. Tato plná moc musí
obsahovat katalogové číslo, přesný popis předmětu a nákupní
limit, za který je zmocněnec oprávněn předmět vydražit.
V případě shodných limitů má přednost limit obdržený
dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má přednost
příklep dražitele, který je osobně přítomen v sále. Limity drží
aukční síň v tajnosti i po dražbě a může přijetí plné moci
vázat na složení zálohy.
2. Účastník může po dohodě s aukční síní dražit po
telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při
písemné nabídce, kromě nákupního limitu, přičemž podpis
účastníka musí být úředně ověřen.
3. Všechny písemné dražební nabídky, stejně jako žádosti
o dražení po telefonu, je třeba po dohodě s dražitelem
zaregistrovat osobně, a to nejpozději 1 den před začátkem
aukce.
Článek 2.
Předměty dražby
1. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně
nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu,
který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
2. Údaje o předmětu dražby v aukčním katalogu nebo
Článek 5.
jejich část, zejména pak popis stavu předmětu dražby a údaje Výše příhozů
o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou
Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
uvedeny pouze podle dostupných informací.
Okamžitá dražební cena
Příhoz
Článek 3.
do 2 000 Kč
100 Kč
Průběh dražby
1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka
2 000 - 5 000 Kč
200 Kč
nebo osoby jím pověřené doložit svou totožnost pomocí
5 000 - 10 000 Kč
500 Kč
občanského průkazu či cestovního pasu, popřípadě doložit
10 000 - 20 000 Kč
1 000 Kč
své oprávnění jednat za účastníka dražby, je-li účastníkem
20 000 - 50 000 Kč
2 000 Kč
dražby právnická osoba, je osoba jejím jménem jednající
50 000 - 100 000 Kč
5 000 Kč
povinna prokázat své oprávnění k jednání výpisem
100 000 - 200 000 Kč
10 000 Kč
z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a platným
200 000 - 500 000 Kč
20 000 Kč
průkazem totožnosti. Dále jsou účastníci povinni dát se
nad 500 000 Kč
50 000 Kč
zapsat do seznamu účastníků dražby a předložit své čestné
prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.
2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor
příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Účastníci
dražby přihazují během aukce osobně a výhradně pomocí
Článek 6.
dražebních čísel, která obdrží při registraci před aukcí.
Cena dosažená vydražením, Odměna dražebníka, Způsob
3. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Výše úhrady
jednotlivých příhozů je vázána na okamžitou dražební cenu
1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné
(tj. částku, na kterou byly již v průběhu dražby
vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně
učiněny příhozy) a je určena v Článku 4. této vyhlášky.
snížit.
2. S každým předmětem dražby je spojena povinnost
vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za provedení
dražby, která zahrnuje zejména poplatek za provedení dražby,
uskladnění předmětu dražby do doby jejího převzetí ze
strany vydražitele. Výše této odměny je 18 % z ceny dosažené
vydražením daného předmětu dražby, včetně DPH.
3. Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka
je vydražitel povinen uhradit v hotovosti během nebo po
dokončení dražby, nejpozději však do 5 kalendářních dnů
ode dne konání dražby.
4. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč,
je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením
ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení dražby.
5. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené
lhůtě zruší dražebník bezodkladně (bez dalšího poskytnutí
lhůty) příklep, čímž se věc stane nevydraženou.
Článek 7.
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby
1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve
stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
2. Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví
a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo
osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby,
budou dražebníkem předány vydražiteli po zaplacení celé
ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení
ceny buď v den aukce na místě konání, nebo v prostorách
dražebníka v běžné otevírací době (viz Článek 1. této
vyhlášky). Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby
písemně potvrdit, jinak je dražitel oprávněn předmět dražby
zadržet.
3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím
předmětu dražby nese vydražitel.
4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází
z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za
škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.
Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese
nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1. Předměty dražby se vydávají ve stavu, ve kterém se
nacházejí v okamžiku příklepu. Udělením příklepu končí
povinnost záruky dražebníka. Veškeré předměty jsou
popsány v katalogu podle nejlepšího vědomí a svědomí
a draží se bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis.
Zobrazení v katalogu slouží pouze pro identifikaci předmětu.
Všechny údaje týkající se autorství, přisuzovaných vlastností,
pravosti, původu, data, provenience, stavu či vyvolávací ceny
vyjadřují pouze názor dražitele. Účastník dražby se musí
před dražbou sám seznámit se stavem každé věci
a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému
popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.
2. Popis předmětu dražby a odhad zpravidla provádějí
odborníci dražebníka. U jednotlivých předmětů, zejména
starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen
v případě, že ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty
mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunkční apod.
3. Položky označené (*) může dražit pouze občan ČR,
který se při placení prokáže platným občanským průkazem.
Vývoz těchto předmětů kulturní hodnoty podléhá
zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji
a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Vývoz těchto předmětů z území ČR lze uskutečnit
pouze při doložení osvědčení, že nejsou prohlášeny za
kulturní památku nebo národní kulturní památku, nejsou
součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo
národní kulturní památku a nepodléhají režimu dle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Osoby účastnící se dražby se podřizují podmínkám
obsaženým v této dražební vyhlášce, přičemž průběh dražby
se řídí touto dražební vyhláškou.
5. Dražební vyhláška je vypracována v souladu s českým
právem a řídí se příslušnými právními předpisy v platném
znění. Všechny transakce upravené či vzešlé na základě této
dražební vyhlášky, jakož i další související skutečnosti,
se řídí českým právem.
Do podzimní aukce 2010
přijímáme kvalitní díla českých
a zahraničních autorů
obrazy, plastiky, práce na papíře,
grafiky, multiply a fotografie
Obraťte se na nás pro nezávazný
odhad děl, která byste rádi nabídli
do prodeje prostřednictvím aukce
nabízí poradenství
a zprostředkování v oblasti
nákupu a prodeje
uměleckých děl 20. století
Myslíkova 9
110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
email: [email protected]
www.artkunst.cz

Podobné dokumenty

výsledky - CykloNovinky.cz

výsledky - CykloNovinky.cz AMBROSIUS Carlos BERAN Andy CARMESIN Johannes MÜLLER Tom RUDYS Paul SCHNEIDER William WEBER Philip ZETZSCHE Till SCHMIEDEL Sebastian MAGDEBURG Tobias LINTZEL Philip WITTMANN Hannes DÖPEL Robin KÄßM...

Více

R E G I O N E M O R L I C K A L A N Š K R O U N 2 0 1 5

R E G I O N E M   O R L I C K A   L A N Š K R O U N   2 0 1 5 AMBROSIUS Carlos BERAN Andy CARMESIN Johannes MÜLLER Tom RUDYS Paul SCHNEIDER William WEBER Philip ZETZSCHE Till SCHMIEDEL Sebastian MAGDEBURG Tobias LINTZEL Philip WITTMANN Hannes DÖPEL Robin KÄßM...

Více

ZDE - Galerie Miro

ZDE - Galerie Miro v desce datováno a značeno vpravo nahoře zrcadlově obráceně „ Biffé 13 Oct 1913“ / dated in board and signed right up mirror reversed „Biffé 13 Oct 1913“ celý list byl v desce přeškrtán šikmými lin...

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie více informací / further information galerie 5. patro (nově v 1. patře / now at the 1st floor) Myslíkova 9, 110 00 Praha 1 tel./ fax: +420 222 210 860 mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.a...

Více

zde - Genesis

zde - Genesis Bluetooth handsfree s hlasovým ovládáním v češtině - umožňuje ovládání telefonu, rádia a médií

Více

katalog aukce ke stažení

katalog aukce ke stažení parter, Vojtěšská 11, Praha 1. Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační.

Více

Here - Rudolf Samohejl

Here - Rudolf Samohejl Selected Collective Exhibitions 2016 Place of the Monument, Vi Per Gallery, Curator : Anežka Bartlová, Prague, CZ 2015 Ways Could be Diverse, National Technical Library, Curator : Radka Schmelzová,...

Více