Tajemství vítězství: Mít víru Yahushuovu

Komentáře

Transkript

Tajemství vítězství: Mít víru Yahushuovu
Tajemství vítězství:
Mít víru Yahushuovu
Zjevení 14 obsahuje fascinující popis poslední generace: „Jsou bez poskvrny před trůnem Yahuwaha.“ „Tu jsou
ti, kteří zachovávají přikázání Yahuwaha a víru Yahushuovu.” (viz Zjevení 14,5 a 12) Poslední generace je
jedinečná, protože ze všech generací, které kdy žily, jedině o ní se píše, že bude bez poskvrny, a to proto, že
zachovávají obojí: přikázání Yahuwahova a Yahushuovu víru.
„Zachovávat“ znamená více než jen vlastnit. Znamená to také strážit a udržovat. Poslední generace je před
Yahem bez vady, protože zachovávají, ochraňují a uchovávají Yahushuovu víru. Tato Yahushuova víra je
uschopňuje k tomu, aby zachovávali božský zákon a byli nalezeni bez vady.
Existuje mnoho zmatku ohledně toho, co přesně znamená „Yahushuova víra“. Někteří se zamýšlejí, jestli to
znamená víru v Yahushuu. Pravdou je, že existují dva významy: víra v Yahushuu a víra Yahushuova. Obojí je
potřebné pro spasení.
Pro mnohé se zmatek ještě zvětšuje, protože přesně nechápou, co přesně víra sama je! Mnoho lidí se domnívá,
že pokud neprožívají nějaké záplavy dobrých pocitů, pak jim chybí víra. Často truchlí nad tímto nedostatkem a
vzpomínají na doby, kdy se cítili plni víry, a proto se snaží přivodit si dobré pocity, ale cítí se mizerně, když se
jim nepodaří změnit své pocity. To je tragická chyba. Víra není pocit! Víra je pouze souhlas v mysli s tím, že to,
co někdo jiný řekl, je pravda To je vše.
Slovník definuje víru takto:
Víra, souhlas mysli s pravdou o tom, co někdo jiný prohlásil, opírajíc se o jeho autoritu a věrohodnost, bez
dalšího důkazu; úsudek, který někdo jiný uvádí nebo dosvědčuje je pravda... Souhlas mysli s pravdou návrhu
rozvinutého někým jiným...1
Toto je čistá víra Yahushuova.
On prožíval tuto čistou víru ve
Svého Otce, když přebýval na
zemi. I když Yahushua vždy
věděl, že byl synem Yahuwaha,
když byl inkarnován, nenarodil
se s výhodou nahromaděných
vzpomínek na svůj vztah s
Otcem. Naopak, musel rozvíjet
rostoucí vztah se Svým Otcem
skrze denní komunikaci a
společenství. Kdyby se syn
narodil se všemi vzpomínkami
na své minulé zážitky se svým
Otcem, když přebýval v nebi,
pak by měl oproti nám výhodu a
nemohl by být pro nás
skutečným příkladem. Spasitel
mohl být pokoušen a byl
pokoušen. To je velmi skutečná součást Yahuwahova plánu pro záchranu hříšníků. „Slušeloť zajisté na toho,
pro kteréhož jest všecko a skrze kteréhož jest všecko, aby mnohé syny přiveda k slávě, vůdce spasení jejich
skrze utrpení dokonalého učinil.“ (Židům 2,10)2
Jako vůdce našeho spasení, Yahushua zdokonalil víru v Yahuwaha. To je manifestováno v Jeho životě na zemi.
Okamžiky Yahushuových nejtěžších zkoušek víry Písmo popisuje podrobně: Pokušení na poušti a ukřižování.
Obě chvíle největšího konfliktu překonal Yahushua pomocí užití víry v Jeho Otce. Yahushua přehlížel neustálé
výzvy Jeho vlastních pocitů a svěřil Svou existenci raději zaslíbením Jeho Otce.
Spasitel nepoužil žádné síly mimo náš dosah, aby jednal tak jak jednal, vše skrze víru v Yahuwaha. Skutečnost
Yahushuova vítězství skrze víru v Jeho Otce je shrnuta ve slovech, která vyslovil během doby největšího
pokušení. Yahushuovo zvolání uprostřed utrpení ”Můj El, Můj El, proč jsi Mne opustil?” bylo přímou citací z
Žalmu 22,1. To odhaluje, že i při utrpení největší agónie a zaplaven Satanovými pokušeními ke zpochybnění
dobroty Jeho vlastního Otce, držela se Yahushuova mysl Yahových zaslíbení.
Žalm 22 byl proroctvím ukřižování! Verše 14-16 jsou fyzickým popisem toho, co se stane s tělem, když visí na
kříži. Verš 18 přesně předpověděl, co římští vojáci udělají s Yahushuovým oděvem. „Dělí mezi sebou roucha
má a o můj oděv metou los.“ Posměch knězů, jak je zaznamenán v Matouši 27,41-43, byl slovo od slova
naplněním Žalmu 22,7 a 8: „Všichni, kteříž mne vidí, posmívají se mi, ošklebují se, a hlavami potřásají,
říkajíce: Důvěřoval v [Yahuwaha], nechť Ho vysvobodí; nechať jej vytrhne, poněvadž se Mu v Něm zalíbilo.“
Naplňováním Své mysli Písmem praktikoval Yahushua neustále víru v Yahuwaha. Zvolil si nevšímat si Svých
pocitů opuštěnosti a raději věřit v lásku Svého Otce. Právě tento Žalm, který tak dokonale předpověděl
Yahushuovu zkoušku na Kříži, obsahoval také víru inspirující slova: ”Ty zajisté jsi svatý, zůstávající vždycky k
veliké chvále Izraelovi. V tebe doufali otcové naši, doufali, a vysvobozovals je. K tobě volávali, a spomáhals
jim; v tobě doufali, a nebývali zahanbeni.“ (Žalm 22,3-5)
”Satan se svým krutým pokoušením sužoval srdce [Yahushuovo]. Spasitel neviděl za hranice
hrobu. Naděje mu nedávala jistotu vítězství nad smrtí, ani nezaručovala, že Otec Jeho oběť
přijme. Obával se, že hřích se [Yahuwahu] natolik protiví, že by jejich odloučení mohlo být
věčné. Kristus pociťoval úzkost, která se zmocní hříšných lidí, až se za ně milost přestane
přimlouvat. Vědomí hříchu, který obracel Otcův hněv proti Němu jako zástupci člověka,
ztěžovalo Kristu jeho úděl natolik, že Synu [Yaha] puklo srdce. Náhle se tma okolo kříže
zdvihla a jasným a zvučným hlasem, který – jak se zdálo – dolehl ke všem stvořením,
[Yahushua] zvolal: ”Dokonáno jest.” ”Otče, do tvých rukou skládám svého ducha.” Kolem kříže
rozsvitlo světlo a tvář Spasitelova zazářila slávou jako slunce. Pak sklonil hlavu na svou hruď a
zemřel.
Uprostřed strašné temnoty, zdánlivě opuštěn [Yahuwahem], [Yahushua] dopil do dna kalich
lidské bídy. V těchto strašných hodinách spoléhal na důkazy, že Ho Jeho Otec přijímá, které Mu
byly dosud dány. Znal povahu Svého Otce; chápal Jeho spravedlnost, Jeho milosrdenství a Jeho
nesmírnou lásku. Vírou spočíval v Něm a poslouchat Ho Mu vždy činilo radost. A v této
odevzdanosti [Yahuwahovi] se rozplynul i pocit, že ztratil přízeň Svého Otce. Byla to víra,
kterou [Yahushua] zvítězil.”3
Yahushua pro nás vytvořil záchranu, abychom skrze víru v Něj mohli vírou přijmout Jeho vítězství pro nás.
Toto je ta víra, kterou bude mít těch 144.000, kteří budou stát před Yahuwahem bez poskvrny. Oni poznali
tajemství spasení: Zvolit si věřit v Yahova zaslíbení, nehledě na své pocity, a důvěřovat v Něj, i kdyby se
nebesa hroutila.
Pochybnosti o Yahově slově jsou tou největší překážkou k vítězství v boji proti hříchu a vlastnímu já. Od doby,
kdy Eva uvěřila slovu hada, ”Nikoli nezemřete smrtí!“ Genesis 3,4, namísto slovu Yahuwaha, ”V který bys koli
den z něho jedl, smrtí umřeš.“ Genesis 2,17, každý syn a dcera Adama pochybovali o slově Yaha.
Toto je to, v čem spočívá víra v Yahushuu, a tak jako se vším ostatním, i víra je dar. Yahuwah dal každému
člověku určitou míru víry. „Tak jakž jednomu každému Bůh udělil míru víry.“ (Římanům 12,3) Tato míra víry
je právě dostačující, aby modlící se a prosící člověk mohl obdržet Yahushuovu víru, víru, kterou On zdokonalil
skrze Svá utrpení. Má dost víry v Yahushuu, aby věřil, že přijímá víru v Yahushuu, když o ni žádá. „[Yahuwah]
poskytl vše potřebné, aby hříšný člověk mohl zvítězit skrze víru v zaslíbeného Spasitele.“4
Příliš často se stává, že lidé mají víru na počátku své křesťanské cesty, ale pak se stávají zmatenými a začínají si
myslet, že musí sami konat nějakou práci, aby vítězili. Všechna taková úsilí končí nezdarem. Praktikují víru
důvěrou v to, že jim Yahuwah odpustil hříchy minulosti, ale dělají chybu v tom, že nepokračují v praktikování
víry v Yahushuu, aby jim dal Jeho víru k překonání současných pokušení.
Vítězný křesťanský život, poslušnost, která ti dovoluje stát před Yahem bez poskvrny, je možná jen tehdy, když
Yahushua žije v tobě. ”Jenž jest tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho. Jimžto
[Yahuwah] ráčil známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest
přebývání Krista v vás, kterýž jest naděje slávy.“ (Kolosským 1,26 a 27)
Zvol si věřit tomu, že Yahushua zvítězil v každé oblasti, ve které jsi pokoušen. Zvol si věřit tomu, že On ti dal
to vítězství, které zvítězil kvůli tobě. Uvěř tomu, protože Jeho slovo říká, že to je pravda, a ty nepotřebuješ
žádný další důkaz. Jeho slovo je dostačující proto, jaký On je: čistá láska, naprosté poznání, úplná spravedlnost
a absolutní moc.
I když je víra dar, je zde pro tebe taky nějaká práce. Musíš si zvolit, že budeš věřit, zvolit si, že budeš věřit
každý den. Studuj Yahuwahův charakter lásky. Důvěřuj tomu, že má zalíbení v laskavosti a spravedlnosti.
Vyživovaná víra poroste rychle. Učiň svým zvykem důvěřovat bez ohledu na tvé pocity. Pokud máš požehnání
dobrých pocitů, neprocvičuješ víru. Když prožíváš ty nejhorší pocity, zvol si důvěřovat navzdory těmto
pocitům. „Věřit znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ (Židům 11,1)
Učiň svým zvykem vyjadřovat vděčnost za všechno. ”Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Ze všeho díky
čiňte; neboť to je vůle Yahuwahova v Yahushuovi pomazaném pro vás.” (viz 1. Tessalonickým 5,16-18) To je
pozitivní příkaz. Pokud tak budeš dělat, budeš nadmíru požehnán. Když přijdou zkoušky, jakože v tomto životě
přijdou, zvol si důvěřovat. Hledej něco v každé situaci, za co můžeš děkovat tvému Nebeskému Otci.
Vyjadřovat vděčnost Yahuwahovi za Jeho mnohá požehnání je klíčem k budování víry. Rozpoznání
Yahuwahových darů vyvolává vděčnost v srdci. Vděčnost probouzí lásku, která obratem rozvíjí víru v to, že to,
co On zaslíbil, také učiní. Studuj Yahuwahův charakter. Pozoruj Jeho milující laskavost v Jeho jednání s
druhými. Je bezpečné Mu důvěřovat!
Přijmi dnes skrze víru, že Nebe poskytlo vše potřebné pro tvou věčnou spásu, odpuštění hříchů minulosti a
vítězství nad přítomnými pokušeními. „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Yahushuu, byli jsme
pokřtěni v Jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s Ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen
z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.“ (viz Římanům 6,3.4)
Přijmi dar Yahuwaha a žij zcela nový život skrze přijetí Nebeského daru,Yahushuovy víry.
1
Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828.
2
Všechny verše jsou z Kralické nebo Ekumenické Bible.
3
E. G. White, Desire of Ages, str. 753 a 756, v závorkách jsou nahrazená jména.
4
E. G. White, Manuscripts, sv. 6, str. 147.
5
Z originálního textu jsme vzali všechna pohanská jména a tituly Otce a Syna a nahradili je původními danými
jmény. – WLC Team

Podobné dokumenty

Yahushuova Spravedlnost: Jediná Naděj pro Hříšníky Print

Yahushuova Spravedlnost: Jediná Naděj pro Hříšníky Print Drž se pevně zaslíbení, nechej slova Bible protékat jako očisťující vlna skrze tvou mysl, a přijmeš spravedlnost, kterou potřebuješ, abys byl spasen. Největší touhou Nebeského Otce je, aby oděl kaž...

Více

Ellen Whiteová: Falešný prorok nebo nebeský posel? Print

Ellen Whiteová: Falešný prorok nebo nebeský posel? Print WLC věří, že služba Ellen G. Whiteové plně naplňuje všechna kritéria pravého proroka a že je povinností Yahuwahova lidu přijímat a žít podle učení v jejích spisech. I když by nikdo neměl používat z...

Více

Kedatangan Kedua | Bagian 1 – Reuni Kemenangan

Kedatangan Kedua | Bagian 1 – Reuni Kemenangan soukromého charakteru by se měly řešit individuálně a o samotě před Yahem. Neměly by být vyneseny na světlo ve skupině nebo v rodině. Pokud někdo ublížil někomu jinému, je dobré si to vyříkat ještě...

Více

Pravda jak je v Yahushuovi Print

Pravda jak je v Yahushuovi Print modlit za to, aby nám Yahuwah zjevil, jací skutečně jsme, jak nás vidí On. Neměli bychom však přestávat se modlit, když ho žádáme o zjevení o nás samých, měli bychom se modlit, aby nám byl zjeven Y...

Více

Druhý příchod: část 2

Druhý příchod: část 2 neznají Yahuwaha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Yahushuu. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy Jeho moci. (viz 2. Tessalonickým 1,7-9) „A pak se ukáž...

Více

Nebeské uzdravení | Přírodní léčivé prostředky

Nebeské uzdravení | Přírodní léčivé prostředky Yahushua touží po tom, aby lidství spolupracovalo s božstvím. Co může lidská moc učinit, k tomu není povolaná božská moc. Yahuwah neobchází lidskou pomoc, ale spíše nás posiluje, abychom s Ním spo...

Více

Jezuité a Zeměkoule: Matka všech konspirací! Print

Jezuité a Zeměkoule: Matka všech konspirací! Print "Ve velké lži je vždy jistá síla důvěryhodnosti; široké masy ... ochotněji padnou za oběť velké lži než malé, protože sami lidé často říkají malé lži při malých příležitostech, ale styděli by se uc...

Více

Je trinity (božská trojice) biblická? Trojjediné božstvo

Je trinity (božská trojice) biblická? Trojjediné božstvo tohoto jemného posunu důležitosti spočívá v tom, že zbavuje věřícího potřeby dělat cokoliv … jiného než jednoduše „přijmout Ježíše“. Písmo učí, že Yahuwah má působit V nás. „Neboť YAH je ten, který...

Více

Žádná Svatá trojice (Trinity), žádná 3 božstva, ale jeden Eloah Print

Žádná Svatá trojice (Trinity), žádná 3 božstva, ale jeden Eloah Print 8. Co předal jediný Eloah, Ot ec všech, Svému jednorozenému? "Nebo jakož Otec má život sám v sobě, tak jest dal i Synu, aby měl život v samém sobě." (Jan 5,26) "Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz os...

Více