OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ

Komentáře

Transkript

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ
OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ SUCHÁ
STAVEBNÍ ÚŘAD
Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
LISTŮ/PŘÍLOH:
DATUM:
RT4/Z877/6/2014
13.1.2014
OÚHS/124/2014/Mi
Martin Miczka
596 420 293
596 425 467
[email protected]
4/1
14.12.2015
Organic technology s.r.o.
Horní Bečva 191
756 57 Horní Bečva
kterou zastupuje
CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
Tvorkovských 2016/17
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Společnost Organic technology s.r.o., IČO 29384648, Horní Bečva 191, 756 57 Horní Bečva,
kterou zastupuje společnost CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., IČO 48392928, Tvorkovských
2016/17, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory (dále jen "žadatel") podala dne 13.1.2014 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem "Energetické centrum Horní Suchá" (dále jen
„stavba“) na pozemcích parc. č. 1055/1, 1055/126, 1055/158 v katastrálním území Horní Suchá.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Jedná se o stavbu využívající druhotné suroviny biologického charakteru k výrobě bioplynu procesem
fermentace. Účelem této stavby je využití druhotných surovin biologického charakteru k výrobě bioplynu
procesem fermentace. Bioplyn bude jímán, upravován a distribuován do plynovodní sítě.
Stavba je členěna do těchto stavebních objektů a provozních souborů.
SO 01 Hala příjmu a úpravy surovin
SO 02 Horizontální fermentory
SO 03 Dofermentor a zásobník plynu
SO 04 Skladovací nádrže
SO 05 Biologický filtr
SO 06 Tepelná technika
SO 07 Úprava plynu
SO 08 Kogenerační jednotka
SO 09 Spalování přebytečného plynu (fléra)
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy
SO 11 Mostní váha
SO 12 Oplocení
SO 13 Požární nádrž 35m3
SO 14 Přípojka a rozvod pitné vody
SO 15 Dešťová kanalizace, retenční nádrž
SO 16 Průmyslové odpadní vody
SO 17 Vyvedení plynu (těžební plynovod)
SO 18 Přípojka NN
SO 19 Napájecí zařízení
SO 20 Areálové osvětlení
Č.j. 124/2014/OUHS/-27
-
str. 2
SO 21 Venkovní rozvody (areálové), potrubní most
Provozní soubory:
PS 01 Příjem a příprava surovin
PS 02 Zařízení pro odvod a likvidaci odpadního vzduchu
PS 03 Hlavní fermentor
PS 04 Dofermentor
PS 05 Skladování digestátu
PS 06 Hygienizace
PS 07 Tepelná technika
PS 08 Čerpací stanice
PS 09 Plynové hospodářství
PS 10 Kogenerační jednotka
PS 11 Zařízení pro výrobu hnojiva (SEV)
PS 12 Elektrotechnika
PS 13 Systém kontroly a řízení
PS 14 Rozvody potrubí
PS 15 Nádrže
Stavební úřad Obecního úřadu Horní Suchá, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně, protože jde o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení, nařizuje podle § 87 odst. 2
stavebního zákona k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
19. ledna 2016 (úterý) v 9:30 hodin
se schůzkou pozvaných před budovou č.p. 1370 na ulici Na Františku v Horní Suché (bývalá správní
budova).
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro
vydání rozhodnutí (stavební úřad Obecního úřadu Horní Suchá, úřední dny: Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 17:00).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena poté, co bylo oznámeno zahájení řízení, a to do
doby konání veřejného ústního jednání na místě:
Na vývěsní desce u informační tabule na pozemku parc.č. 1055/160 v katastrálním území Horní
Suchá u křižovatky ulic Na Františku a Průmyslová v Horní Suché tak, aby byla viditelná a čitelná
z veřejné pozemní komunikace na pozemku parc.č. 1055/158 v katastrálním území Horní Suchá.
Součástí informace bude grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.
Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí § 36 odst. 3 správního řádu:
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném
rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Vzhledem
Č.j. 124/2014/OUHS/-27
str. 3
k výše uvedenému stavební úřad Obecního úřadu Horní Suchá na základě dosavadního průběhu řízení,
posouzení předložených dokladů a podkladů, sděluje, že po provedení veřejného ústního jednání budou
shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, a že se účastníci řízení mohou k podkladům
rozhodnutí vyjádřit.
Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na stavebním úřadě Obecního úřadu Horní Suchá, v úřední
dny: pondělí a středa od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hod., a to nejpozději do konce pracovní doby
Obecního úřadu Horní Suchá dne 25.1.2016.
V případě, že v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady, ani nenastanou další
pro průběh řízení podstatné skutečnosti, bude po uplynutí stanovené lhůty stavebním úřadem Obecního
úřadu horní suchá ve věci rozhodnuto.
Poučení:
Účastnící mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastnící se mohou před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc (viz. § 33 a násl. správního řádu).
V rámci řízení jsou účastníci oprávněni:
• nestanoví-li zákon jinak, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, do kdy mohou účastnící činit své návrhy;
• své námitky či připomínky podat ve výše uvedené lhůtě či termínu, jinak k nim nebude
přihlédnuto;
• vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jím správní úřad informace o
řízení; nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností;
• činit podání a jednat ve svém jazyce nebo jazyce své národnostní menšiny;
• žádat sdělení oprávněných úředních osob, které v dané věci činí úkony;
• před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům;
• zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do momentu vydání rozhodnutí správního
úřadu.
Účastníci řízení nebo jejich zástupci jsou podle § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, správní řád, povinni se na výzvu oprávněné úřední osoby prokázat průkazem totožnosti.
Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona pak rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále
předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Podle § 87 odst. 2 stavebního zákona: žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního
řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to
do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního
řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na
okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání,
pokud mělo porušení této povinností žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V
případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.
Dle § 180 odst. 1 písm. b) stavebního zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí
správního deliktu tím, že jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle
§ 87 odst. 2. Ve smyslu § 180 odst. 3 písm. d) stavebního zákona, pak lze za správní delikt podle § 180
odst. 1 písm. b) stavebního zákona, uložit pokuta ve výši do 200 000 Kč.
Podle § 89 stavebního zákona:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení
musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně pří veřejném ústním jednání, při kterém musí
být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění
Č.j. 124/2014/OUHS/-27
str. 4
od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků
řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se
nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2
písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 4 musí být účastníci řízení poučeni v
oznámení o zahájení řízení.
Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických
norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce
občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě
námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
Podle § 172 stavebního zákona: pověřený zaměstnanec stavebního úřadu, orgánu územního plánování a
orgánu obce (dále jen "oprávněná úřední osoba"), pokud plní úkoly podle tohoto zákona, je oprávněn
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
a)zjišťování stavu stavby a pozemku,
b)opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Do obydlí může oprávněná úřední osoba vstoupit, jen pokud je to nezbytné pro ochranu života, zdraví
nebo bezpečností osob. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské
činnosti, může do něj oprávněná úřední osoba vstoupit též, je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné
správy podle tohoto zákona. Uživatel obydlí je v uvedených případech povinen oprávněné úřední osobě
vstup do obydlí umožnit.
Oprávnění ke vstupu se prokazuje zvláštním průkazem, ve kterém je uvedeno jméno, příjmení,
zaměstnavatel a funkce oprávněné úřední osoby, rozsah oprávnění a vymezení platnosti průkazu. Průkaz
musí být opatřen otiskem úředního razítka a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce osoby, která
pověření vydala. Pokud je to třeba, přizve oprávněná úřední osoba na pozemek, stavbu a do stavby
znalce, autorizovaného inspektora nebo pověřeného pracovníka dotčeného orgánu, popřípadě další osoby
z důvodu jejich odborných znalostí. Vlastník je povinen umožnit pro účely podle odstavce 1 vykonání
nezbytných zkoušek a měření použitím nezbytných technických zařízení či prostředků. Oprávněné úřední
osoby i přizvané osoby jsou povinny dbát, aby při vstupu na pozemek, stavbu nebo do stavby nedošlo ke
škodě, které bylo možno zabránit.
Pokud vlastník pozemku nebo stavby bude bránit vstupu oprávněné úřední osobě nebo jí přizvané osobě,
může mu stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, umožnění vstupu nařídit. Odvolání
proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Podle § 173 odst. 1 stavebního zákona může stavební úřad rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky,
anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že:
a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu,
b)na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona
povinen.
Dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje
písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně
pouze jednoho zmocněnce.
Dle § 34 odst. 1 správního řádu zástupce podle § 32 a 33 v řízení vystupuje jménem zastoupeného.
Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Dle § 34 odst. 2 správního řádu
Č.j. 124/2014/OUHS/-27
str. 5
s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat, doručují se písemnosti pouze
zástupci a doručení zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt, nestanoví-li zákon jinak.
Příloha:
- situační výkres širších vztahů
„otisk razítka“
Martin Miczka v. r.
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dní na úřední desce obce Horní Suchá a Havířov,
třicátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne : ………………………….
Sejmuto dne : …………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno na elektronické úřední desce dne : ……………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.
Obdrží:
Účastník územního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):
CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., IDDS: cdnvxyd
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) a § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou
vyhláškou):
Obec Horní Suchá, Sportovní č.p. 2/3, 735 35 Horní Suchá
Asental Land, s.r.o., Gregorova č.p. 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, Sirotčí č.p. 1145/7, Vítkovice, 703 86 Ostrava 3
Advanced World Transport a.s., Hornopolní č.p. 3314/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
F I T E a.s., Výstavní č.p. 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Jaroslav Kübl, Čelakovského č.p. 1594/2b, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Č.j. 124/2014/OUHS/-27
str. 6
Jana Küblová, Čelakovského č.p. 1594/2b, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Green Gas DPB, a.s., Rudé armády č.p. 637, 739 21 Paskov
Lichtgitter CZ spol. s r. o., U Lékárny č.p. 1366/1, 735 35 Horní Suchá
befra electronic, s.r.o., K Prádlu č.p. 858/1, 735 35 Horní Suchá
AGROTEC a.s., Brněnská č.p. 12/74, 693 01 Hustopeče u Brna
PRIMAGAS s.r.o., Na Pankráci č.p. 30, 4, 140 00 Praha 4
RQL s.r.o., U Jelena č.p. 109/7, Šumbark, 736 01 Havířov 1
J U B A R , spol. s r.o., Stonava č.p. 842, 735 34 Stonava
EXELSIOR GROUP s.r.o., Biskupský dvůr č.p. 2095/8, 110 00 Praha 1-Nové Město
SLEZSKÁ MECHATRONIKA a.s., Havlíčkovo nábřeží č.p. 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava 2
Miroslav Delong, Padlých hrdinů č.p. 801/5a, Bludovice, 736 01 Havířov 1
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
ELKA NOVA s.r.o., Hořanská č.p. 1324/2, 735 35 Horní Suchá
TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny č.p. 869/5, 735 35 Horní Suchá
RNDr. Jan Kandrnál, CSc., U Stružníku č.p. 504/41, Bludovice, 736 01 Havířov 1
VAPES CE s.r.o., Stonavská č.p. 51/6, 735 35 Horní Suchá
OTTO INVEST, s.r.o., Masarykovo nám. č.p. 28/15, Fryštát, 733 01 Karviná 1
Speciální technologie, s.r.o., U Staré elektrárny č.p. 1881/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10
PROENERGO TRADE s.r.o., K Zimovudce č.p. 364, Lutyně, 735 14 Orlová 4
STABRA CZ s.r.o., Frýdecká č.p. 819/44, 739 32 Vratimov 1
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava 9
PROFINVESTIK s.r.o., Příborská č.p. 333, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Statutární město Havířov, Svornosti č.p. 86/2, Město, 736 01 Havířov 1
CART, spol. s r. o., K Prádlu č.p. 857/5, 735 35 Horní Suchá
Koloman Nemeškürty, Odborů č.p. 1187, 735 41 Petřvald u Karviné
Změna pro život z.s., Na Vyhlídce č.p. 1556/1, Město, 736 01 Havířov 1
Jan Piecha, Kubelíkova č.p. 1314/6, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Jarmila Piechová, Kubelíkova č.p. 1314/6, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Miroslav Stařičný, Kollárova č.p. 1278/3, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Vlastimil Žákovský, Konzumní č.p. 414/27, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Marek Swaczyna, Zahradní č.p. 1207/9, 735 35 Horní Suchá
Lubomír Holka, Kysucká č.p. 1808/6, 737 01 Český Těšín 1
Ludmila Losová, Nad Terasou č.p. 1166/4, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Miroslav Los, Nad Terasou č.p. 1166/4, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Emerich Miczek, Hornosušská č.p. 998/87, 735 35 Horní Suchá
Alena Miczková, Hornosušská č.p. 998/87, 735 35 Horní Suchá
Jiří Sedláček, Národní třída č.p. 581/12, Město, 736 01 Havířov 1
Věra Sedláčková, Národní třída č.p. 581/12, Město, 736 01 Havířov 1
Libor Novotný, Matuškova č.p. 1056/14, Město, 736 01 Havířov 1
Ing. Jiří Kypast, Přímá č.p. 1331/3, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Alena Kypastová, Přímá č.p. 1331/3, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Stanislav Daněk, Orlí č.p. 401/3, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Anna Haladová, Dělnická č.p. 429/9, Město, 736 01 Havířov 1
Věslav Kiedroň, Vnitřní č.p. 841/47, 735 35 Horní Suchá
Ing. Silvestr Penkala, V Zimném dole č.p. 704, Město, 735 11 Orlová 1
Vlasta Penkalová, V Zimném dole č.p. 704, Město, 735 11 Orlová 1
Tadeáš Zegzułka, Rossenbergových č.p. 536/2, Město, 736 01 Havířov 1
Zdenka Zegzulková, Čeladná č.p. 714, 739 12 Čeladná
Pavel Potiška, U Stružníku č.p. 517/15, Bludovice, 736 01 Havířov 1
Lada Potišková, U Stružníku č.p. 517/15, Bludovice, 736 01 Havířov 1
Jiří Ferdián, Hlavní třída č.p. 169/48, Město, 736 01 Havířov 1
Emilie Ferdiánová, Hlavní třída č.p. 169/48, Město, 736 01 Havířov 1
Ing. Jiří Chobot, Návsí č.p. 922, 739 92 Návsí
Mgr. Hana Chobotová, Návsí č.p. 922, 739 92 Návsí
Jana Pavelková, Horní Bludovice č.p. 306, 739 37 Horní Bludovice
Kamil Gron, Nákupní č.p. 419/5, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Č.j. 124/2014/OUHS/-27
str. 7
Vladislav Vokřínek, Kmochova č.p. 1210/6, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Věra Vokřínková, Kmochova č.p. 1210/6, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Ing. Otto Garkisch, Dělnická č.p. 1179/29, Město, 736 01 Havířov 1
Mgr. Jana Garkischová, Horní Bludovice č.p. 351, 739 37 Horní Bludovice
Jan Wojtas, Kollárova č.p. 1279/1, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Alena Wojtasová, Kollárova č.p. 1279/1, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Vítězslav Rosmarin, Studentská č.p. 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Jindřiška Rosmarinová, Studentská č.p. 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Vlasta Brdičková, V Zimném dole č.p. 704, Město, 735 11 Orlová 1
Ing. Jan Vincenec, Dlouhá třída č.p. 1404/50, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Markéta Vincenecová, Dlouhá třída č.p. 1404/50, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Miroslav Valenta, Nedbalova č.p. 617/12, Město, 736 01 Havířov 1
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
Josef Smrž, Jaroslava Vrchlického č.p. 1486/2, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Eliška Smržová, Jaroslava Vrchlického č.p. 1486/2, Podlesí, 736 01 Havířov 1
OKD, a.s., Stonavská č.p. 2179, Doly, 735 06 Karviná 6
Martin Škorpil, Mánesova č.p. 998/52, Město, 736 01 Havířov 1
Lenka Somolová, Jurije Gagarina č.p. 1514/10, Podlesí, 736 01 Havířov 1
RD Invest, s.r.o., Husova č.p. 256/8a, Brno-střed, Brno-město, 602 00 Brno 2
PESTAV CZ s.r.o., Černá cesta č.p. 990/1, 735 35 Horní Suchá
ANO..., s.r.o., K Prádlu č.p. 934/3, 735 35 Horní Suchá
BONEL spol. s r.o., Kloboukova č.p. 2230/36, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
VENTO BOHEMIA spol. s r.o., Černá cesta č.p. 919/3, 735 35 Horní Suchá
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Petr Raab, Haškova č.p. 744/22, Ráj, 734 01 Karviná 4
Eva Raabová, Haškova č.p. 744/22, Ráj, 734 01 Karviná 4
Erbert Ivo, JUDr. - soudní exekutor, Milešovská č.p. 1326/4, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Jaromír Golasowski, Karolíny Světlé č.p. 1362/18, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená č.p. 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Pavel Kováč, Stavební č.p. 1223/5, 735 35 Horní Suchá
Lenka Kováčová, Stavební č.p. 1223/5, 735 35 Horní Suchá
JUDr. Arnold Chlebový, Dlouhá třída č.p. 1049/55, Město, 736 01 Havířov 1
Alois Tomiczek, Kosmonautů č.p. 1214/7, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Zdeňka Tomiczková, Kosmonautů č.p. 1214/7, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Petr Kubica, Dělnická č.p. 1179/29, Město, 736 01 Havířov 1
Anna Ciompová, Mládežnická č.p. 1576/10, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Ing. Ivan Požár, Turgeněvova č.p. 893/2, Město, 736 01 Havířov 1
Ing. Daniela Požárová, Turgeněvova č.p. 893/2, Město, 736 01 Havířov 1
Karel Jaroš, Zručná č.p. 911/1, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
Anna Baarová, Dělnická č.p. 1180/31, Město, 736 01 Havířov 1
Vít Mikula, Karvinská č.p. 1230/32, Město, 736 01 Havířov 1
Ing. Zdeněk Preissler, Dělnická č.p. 1181/33, Město, 736 01 Havířov 1
Alena Preisslerová, Dělnická č.p. 1181/33, Město, 736 01 Havířov 1
Ludmila Svobodová, Mánesova č.p. 559/4, Město, 736 01 Havířov 1
Hildegarda Petříková, Povoznická č.p. 1234/14, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
Karel Bajtek, Nad Terasou č.p. 1168/16, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Věra Bajtková, Nad Terasou č.p. 1168/16, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Zdenek Mudrák, Dvořákova č.p. 79/7, Město, 736 01 Havířov 1
Hana Grenová, Dvořákova č.p. 79/7, Město, 736 01 Havířov 1
Radek Polák, Střední č.p. 504/3, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Petr Czech, Dlouhá třída č.p. 1172/99c, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Stanislav Tyrlík, Sládkova č.p. 3047/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Ing. Martina Malyszová, Janáčkova č.p. 1246, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Ing. Jan Malysz, Janáčkova č.p. 1246, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
MUDr. Jan Maťko, Kaštanová č.p. 283/2, 735 35 Horní Suchá
Č.j. 124/2014/OUHS/-27
str. 8
Iveta Maťková, Kaštanová č.p. 283/2, 735 35 Horní Suchá
JUDr. Ivan Kožušník, Šestajovická č.p. 1081/6, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98
Bc. Lenka Kožušníková, Horní Bludovice č.p. 534, 739 37 Horní Bludovice
Miroslav Pištělák, Kaštanová č.p. 285/3, 735 35 Horní Suchá
Ing. Josef Potiška, 1. máje č.p. 1164, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Pavel Maxian, Dobrovského č.p. 686/2, Město, 736 01 Havířov 1
TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny č.p. 869/5, 735 35 Horní Suchá
Pavel Grobelný, Orlí č.p. 401/3, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Martina Grobelná, Orlí č.p. 401/3, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Obec Horní Suchá, Sportovní č.p. 2/3, 735 35 Horní Suchá
RPG Byty, s.r.o., Gregorova č.p. 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Miloslav Balšán, Purkyňova č.p. 34/5, Město, 736 01 Havířov 1
RD STYL a.s., Plaská č.p. 622/3, 150 00 Praha 5-Malá Strana
AGADAN spol. s r. o., Na Františku č.p. 1365/3, 735 35 Horní Suchá
Martin Kinšt, K Sosni č.p. 506, Václavovice, 739 34 Šenov u Ostravy
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Davuri Holding B.V., Claude Debussylaan č.p. 24, 1082MD Amsterdam, Netherlands
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně č.p. 3162/3, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
Ostrava 2
Citibank Europe plc, organizační složka, organizační složka, Bucharova č.p. 2641/14, Praha 5-Stodůlky,
158 00 Praha 58
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
ING Bank N.V., Českomoravská č.p. 2420/15, 190 00 Praha 9-Libeň
Jiří Tesarčík, Palárenská č.p. 1340/4, 735 35 Horní Suchá
MUDr. Ivana Tesarčíková, Palárenská č.p. 1340/4, 735 35 Horní Suchá
Vrána Tomáš, JUDr., advokát, JUDr. Tomáš Vrána
Aleš Zalejský, Moskevská č.p. 1113/1a, Město, 736 01 Havířov 1
GASCONTROL, společnost s r.o., Nový Svět č.p. 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
Vladislav Buzek parc.č. 824 v katastrálním území Prostřední Suchá
Emílie Hudecová, Dukelská 20/281, Bytča, Slovensko
Radek Badura, Těrlická č.p. 26/24, 735 42 Dolní Těrlicko
Alena Lafková, Lidická č.p. 1176/52a, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Jiří Urbančík, Kapitána Jasioka č.p. 859/4, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Dotčené orgány pro územní řízení:
Drážní úřad, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná,
IDDS: w8pai4f
Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, IDDS: 7zhb6tn
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, IDDS: 7zhb6tn
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, Inspektorát Karviná, IDDS: vc98dh6
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, IDDS: fmwdzsv
Ostatní: pro vyvěšení na úřední desce
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, IDDS: 7zhb6tn

Podobné dokumenty

L\rsa d* ^...."..1..0`."...0.5,...-^?01L.. cr. t ct.z

L\rsa d* ^.... k l6debndmuo5etieni vdel podle piilohy tohoto naineni v souladu s piibalovo-uinformacf k jeho pouZitf,nebo 2. o5etieniv5echvdelstevna stanovi5tipiipravkem s fdinnou l6tkou kyselinoumravendfnebo thy...

Více

5/2015 - Doubrava

5/2015 - Doubrava § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního...

Více

Prohlášení Radovana Krejčíře Na úvod bych chtěl říct, že jsem

Prohlášení Radovana Krejčíře Na úvod bych chtěl říct, že jsem B. Neuměl anglicky a nebyl schopen se pohybovat v byznysu. C. Byl narkoman a alkoholik. D. Byl uprchlík utíkající před policií a svým tehdejším obchodním partnerem. Okamžitě jsem navázal kontakt s ...

Více