Stahuj zde - David Beckham

Komentáře

Transkript

Stahuj zde - David Beckham
ČTRNÁCTÁ
KAPITOLA:
SMRTELNÝ CHROPOT GALAXY
avid B e c k h a m vždy prohlašoval, že obdivuje p ř í m o č a r o u u p ř í m n o s t
N e w y o r č a n ů , ovšem zda t u t o vlastnost ocení i u n o v é h o trenéra, jenž
se v t o m t o městě narodil, už byla docela jiná otázka.
Jak b u d e B e c k h a m n a A r e n u reagovat, nedokázal totiž n i k d o o d h a d n o u t .
N a d r u h o u s t r a n u však bylo p r a v d ě p o d o b n é , ž e b y m o h l B e c k h a m k l a d n ě
h o d n o t i t A r e n o v y krátké, leč intenzivní t r é n i n k y a vyčerpávající předzápasovou přípravu. N e b u d e však B e c k h a m pociťovat přetrvávající rozladění z t o h o ,
že mu nebylo u m o ž n ě n o podílet se na výběrovém řízení na n o v é h o trenéra?
B u d e B e c k h a m respektovat a m e r i c k é h o k o u č e , který mu bez o b a l u ř e k n e i to,
co by třeba slyšel jen nerad? Přizpůsobí se B e c k h a m Arenově a m e r i c k é m u
stylu k o m u n i k a c e , jehož součástí jsou časté (a často neformální) rozmluvy
s k a p i t á n e m ? A hlavně - b u d e B e c k h a m Arenovi důvěřovat, když ví, že má
trenér úzké vazby s D o n o v a n e m , jehož vztahy s B e c k h a m e m b ě h e m krize
v Galaxy ještě víc ochladly?
Poté co s G u l l i t e m D o n o v a n t é m ě ř nemluvil, měl n á h l e díky n o v é m u
h l a v n í m u k o u č i k l u b u o p ě t informace z p r v n í ruky, p o d o b n ě jako p ř e d t í m
p o d F r a n k e m Yallopem. A r e n a dal D o n o v a n o v i r o k u 2 0 0 0 první šanci v ná­
r o d n í m m u ž s t v u a důvěřoval mu natolik, že ho na světovém š a m p i o n á t u
2 0 0 2 v p o u h ý c h dvaceti letech postavil do základní sestavy. D o n o v a n vůči
Arenovi pociťoval n e s m í r n ý v d ě k a zároveň ho mrzelo, j a k ý m z p ů s o b e m tre­
nér přišel o m í s t o p o t é , co za čtyři roky skončily U S A na turnaji už po základ­
n í s k u p i n ě . „Zažili j s m e spolu h o d n ě ú s p ě c h ů , ale r o k u 2 0 0 6 jsem m u m o c
radosti neudělal," připustil D o n o v a n , „a když trenér m u s í odejít, vždycky si
to člověk t a k t r o c h u vyčítá. Vždycky j s m e však spolu vycházeli bezvadně."
D o k o n c e t o m u bylo tak, že v d o b ě , k d y A r e n a m o h l pociťovat h o ř k o s t kvůli
D o n o v a n o v ý m c h a b ý m v ý k o n ů m na Mistrovství světa 2 0 0 6 , psal občas tre­
nér fotbalistovi e-maily, v nichž mu gratuloval a děkoval. Skoro jako by Arena
tušil, že j e d n o h o d n e zase b u d o u pracovat spolu.
Ve světě profesionálního fotbalu ovšem člověk neví d n e ani h o d i n y a tentýž
den, k d y se Arena ujal funkce v Galaxy, zjistil D o n o v a n , že Arenovi volal jeho
SMRTELNÝ CHROPOT GALAXY
přítel Jürgen Klinsmann, který právě trénoval německý velkoklub Bayern M n i ­
chov. Klinsmann, který už d l o u h o bydlel v Kalifornii, projevil zájem D o n o v a n a
angažovat. V následném telefonickém rozhovoru K l i n s m a n n D o n o v a n o v i vy­
světlil, že by ho ve svém t ý m u rád viděl, ale že by prý správní rada k l u b u namís­
to přestupu „natvrdo" dala přednost hostování, a to vzhledem k převládajícímu
d o j m u , že D o n o v a n už v N ě m e c k u dvakrát selhal. D o n o v a n sice odvětil, že to
chápe, zároveň mu však bylo jasné, že hostování uprostřed sezóny M L S nepři­
padá v úvahu. K l i n s m a n n souhlasil, že se k t ě m t o d e b a t á m o p ě t vrátí poté, k d y
p r o Galaxy rozehraný ročník skončí. Donovanovi takový zájem polichotil, byt
by to znamenalo návrat tam, kde zažil nejtrpčí okamžiky kariéry.
„ N a j e d n u stranu si říkám ,ach jo, zase to N ě m e c k o ' , " přiznal D o n o v a n ,
„ale je fakt, že jsem byl t e h d y ještě m o c mladý, nevyzrálý jako h r á č a zřej­
mě i jako člověk. A M n i c h o v je n á d h e r n é město. Je t a m Jürgen, a když vás
chce sám trenér, je to n e d o c e n i t e l n é . Navíc t a m m ů ž e Bianca létat p ř í m o u
linkou. Č í m víc o t o m přemýšlím, t í m víc jsem Bayernu nakloněný. Vždyť
p a t ř í k nejlepším k l u b ů m na světě. Hraje Ligu mistrů. Z t o h o t o hlediska je to
a b s o l u t n í vrchol." Z á r o v e ň však stálo za to se p t á t , nakolik se na D o n o v a n o v ě
touze odejít do Evropy podílel B e c k h a m ů v p ř í c h o d a p r o b l é m y v Galaxy. N a ­
příklad C h r i s Klein n e m ě l nejmenší p o c h y b n o s t i . „Výrazně," prohlásil. Sám
D o n o v a n volil mírnější vyjádření. „Trochu to s t í m m o ž n á souvisí," připustil
a dodal, že h l a v n í m d ů v o d e m je j e h o o s o b n í p r o m ě n a a pocit, že s t í m , jak
spěje k zenitu kariéry, chce zkusit zase něco n o v é h o .
M o ž n o s t , že p r o rok 2 0 0 9 přijde o svého nejlepšího svěřence, představova­
la p r o A r e n u další p r o m ě n n o u v jakémsi m o n u m e n t á l n í m o b r o d n é m proce­
su. N o v ý trenér už p r o Leiwekeho sepisoval o b š í r n o u zprávu, v níž nastiňoval,
co je třeba udělat, počínaje získáním finančních p r o s t ř e d k ů na p ř e s t u p y přes
ulehčení p l a t o v é m u s t r o p u a k o n č e p ř e p r a c o v á n í m s t r u k t u r y mládežnických
t ý m ů k l u b u s cílem lépe v Galaxy vyvážit p o m ě r laciných m l a d ý c h t a l e n t ů
a d r a h ý c h hvězd. V k r á t k o d o b é m m ě ř í t k u A r e n a zcela změnil p o d o b u trénin­
ků a předzápasovou přípravu. T y t a m byly Gullitovy n e k o n e č n é zápasy d v o u
jedenáctek p r o t i sobě, n a h r a d i l a je práce s m í č e m , větší d ů r a z na k o n d i č n í
s t r á n k u i vštěpování taktických p o k y n ů n o v á č k ů m . T y t a m byly Gullitovy
nejasné či skoro neexistující výzvědné informace, n a h r a d i l y je detailní roz­
b o r y soupeřících mužstev. T y t a m byly všeobecné z m a t k y o h l e d n ě organizace
defenzívy a ú l o h jednotlivých hráčů, nahradila je zlepšená k o m u n i k a c e s re­
alizačním t ý m e m i mezi sebou navzájem. A t a t a m byla i Gullitova u v o l n ě n á
pracovní morálka, nahradily ji h o d i n y d ř i n y ze strany k o u č e A r e n y i j e h o
asistentů, kteří navíc hráče vyzývali k t o m u , aby se za n i m i v p ř í p a d ě p o t ř e b y
neostýchali zajít do kanceláří.
225
EXPERIMENT BECKHAM
Z m ě n a atmosféry v m u ž s t v u p o d A r e n o u byla p ř í m o h m a t a t e l n á , ať už
člověk hovořil s D o n o v a n e m („ten rozdíl v úrovni detailů je jak d e n a n o c " ) ,
G r e g e m V a n n e y m („napětí v naší k a b i n ě vymizelo") či s A l a n e m G o r d o n e m
(„Bruce je s t o p r o c e n t n ě připravený, p o d R u u d e m jsme nebyli připravení ani
na p ě t p r o c e n t " ) . Na B e c k h a m o v y d o j m y však bylo ještě třeba si počkat, jeli­
kož A r e n ů v p r v n í t ý d e n u mužstva (a dva z j e h o p r v n í c h tří zápasů na lavičce
Galaxy) kvůli reprezentačním p o v i n n o s t e m zmeškal. V z h l e d e m k t o m u , že
do k o n c e základní části zbývalo už jen deset zápasů a p o s t u p do vyřazovacích
bojů byl v n e d o h l e d n u , tlak na t ý m , který už přes dva měsíce nevyhrál, neu­
stále stoupal. „ P o k u d tohle mužstvo n e n a s t o u p í vítěznou cestu, b u d e se n a k o ­
n e c e x p e r i m e n t B e c k h a m z fotbalového hlediska p o d o b a t tak t r o c h u frašce,"
posteskl si Vanney. „ N a další sezónu už prostě čekat nelze. M u s í k t o m u dojít
okamžitě."
Přese všechna vylepšení v ka b in ě se j e d n a l o stále o totéž mužstvo Galaxy,
tentýž hráčský kádr, jehož sebedůvěra byla v troskách, a t ý d n y bez vítězství
ubíhaly s otupující pravidelností zpráv z Wall Streetu, který zažíval nejhorší
o b d o b í od velké hospodářské krize. K l u b u nijak neprospívalo ani r o z h o d n u ­
tí M L S h r á t zápasy i v d o b ě m e z i n á r o d n í c h reprezentačních přestávek. Bez
B e c k h a m a s D o n o v a n e m prohráli Galaxy při Arenově d e b u t u 2 1 . s r p n a na
d o m á c í m trávníku 0:1 s C h i c a g e m , čímž se jejich š ň ů r a bez výhry p r o t á h l a už
na devět zápasů. D o b r o u zprávou však bylo alespoň t o , že se Arenovi podařilo
získat levého záložníka E d d i e h o Lewise, z k u š e n é h o a m e r i c k é h o reprezentanta,
který m o h l zaplnit mezeru trvající už od d o b y Gullitova fiaska s Celestinem
Babayarem. Všichni doufali, že Lewis, jehož centry se považovaly v Americe
za nejlepší, k o n e č n ě ú t o č n é fázi Galaxy d o d á t o u ž e b n ě očekávanou údernost,
která vyváží nebezpečí hrozící soupeři zprava od B e c k h a m a .
K t o m u bylo p o c h o p i t e l n ě zapotřebí B e c k h a m o v y fyzické p ř í t o m n o s t i ,
která byla č í m dál zřídkavějším jevem, jelikož b ě h e m závěrečné fáze základní
části M L S často obracel p o z o r n o s t j i n a m . B e c k h a m měl s p a d e n o na histo­
rický rekord B o b b y h o M o o r a v p o č t u reprezentačních startů u hráče z pole
v dresu anglického n á r o d n í h o t ý m u (sto osm) a 2 0 . s r p n a dosáhl v přátelském
u t k á n í s Č e s k o u r e p u b l i k o u m e t y s číslovkou sto tři. Avšak nejenže Beckham
následující d e n ani nehodlal za Galaxy n a s t o u p i t (na rozdíl od p o d o b n é si­
tuace r o k u 2 0 0 7 ) , d o k o n c e se ani h n e d nevrátil do Los Angeles a m í s t o t o h o
odletěl do Pekingu, aby na závěrečném ceremoniálu h e r m o h l reprezentovat
delegaci olympijského L o n d ý n a p r o r o k 2 0 1 2 . (Jeho ú k o l e m bylo k o p n o u t
do míče na střeše poschoďového a u t o b u s u stojícího na ploše stadiónu.) Kvůli
226
SMRTELNÝ CHROPOT GALAXY
t o m u t o výletu B e c k h a m sice žádné u t k á n í Galaxy navíc nezameškal - cestu
k o l e m světa zakončil v p o n d ě l í t á n o na losangeleském letišti, o d k u d i h n e d
zamířil n a t r é n i n k - , přesto j í m vyvolal p o l e m i k u . N a j e d n u s t r a n u s i u n a ­
vený B e c k h a m t í m t o fakultativním výletem do už tak n á r o č n é h o cestovního
p r o g r a m u přidal další tisíce k i l o m e t r ů navzdory t o m u , že Galaxy stále kráčeli
od j e d n o h o n e z d a r u ke d r u h é m u . „David si letí přes p ů l světa, aby m o h l
n a olympijském s t a d i ó n u mezi lidi k o p n o u t m i č u d u , " prohlásil D o n o v a n ,
„jenže je to náš k a p i t á n a náš mančaft na t o m zrovna n e n í nejrůžověji, jelikož
j s m e už dva měsíce nevyhráli. A t a k se p t á m , k d e leží jeho priority?"
F u n k c i o n á ř i M L S ovšem vnímali B e c k h a m o v o vystoupení p ř e d zraky m i ­
liardy lidí celého světa jako c e n n o u propagaci své soutěže, a ani o s t a t n í m
fotbalistům Galaxy B e c k h a m o v a cesta nijak nevadila. „Beztak jsme měli o ví­
k e n d u v o l n o , " prozradil Vanney.
Ze všeho nejvíc potřebovali B e c k h a m i Galaxy vyhrát. Psychologický úči­
n e k tolika porážek na B e c k h a m a se dal těžko změřit, ale j e h o frustrace na
hřišti (zaviněné spoluhráči i r o z h o d č í m ) byly zcela zjevné. „ M á m pocit, že
š ň ů r u devíti zápasů bez vítězství jsem ještě nezažil," postěžoval si B e c k h a m
v t ý d n u před zápasem s N e w E n g l a n d Revolution a m ě l p r a v d u . Před pří­
c h o d e m do U S A se mu za třináct let kariéry v M a n c h e s t e r u U n i t e d a Realu
M a d r i d nestalo, aby j e h o mužstvo zakusilo více než p ě t ligových u t k á n í bez
výhry v řadě. Za třináct měsíců v Galaxy už j e h o k l u b potkala série sedmi
nevítězných ligových klání r o k u 2 0 0 7 a devíti (a ještě nekončila) r o k u 2 0 0 8 .
„Člověk si m u s í p o ř á d věřit," prohlásil B e c k h a m a na o k a m ž i k jako by z něj
mluvil kapitán, jímž se tolik chtěl stát, „a hráči musejí bojovat a nic nevzdá­
vat, protože p o k u d na vás přijdou k r u š n é časy, je nejdůležitější t á h n o u t jako
mančaft za jeden provaz."
V t o m t o směru bylo p o z i t i v n í m k r o k e m , jak se Galaxy 3 0 . srpna doká­
zali vyrovnat s nepříznivým stavem 0:1 v zápase s N e w E n g l a n d . Ačkoli se
Beckhamovi nijak zvlášť nedařilo a byla na n ě m znát č í m dál větší únava,
D o n o v a n o v i se povedlo o r á m o v a t poločasovou přestávku d v ě m a krásnými
b r a n k a m i po kolmicích od Petera Vagenase a E d d i e h o Lewise a dostat t a k
hosty d o v e d e n í 2 : 1 . „Koukejte m ě začít bránit, jinak v á m t a m š o u p n u ještě
t ř e t í h o ! " křičel D o n o v a n na urostlého defenzivního záložníka d o m á c í c h Shalrieho Josepha. Pakliže si D o n o v a n přál, aby B e c k h a m projevil zápal p r o h r u ,
bezpochyby tak Angličan učinil v okamžiku, k d y běžel padesát m e t r ů , aby
D o n o v a n a p o gólu objal.
Galaxy v t o m t o zápase soupeře přehráli, ale když už se zdálo, že hosté po
d v o u a p ů l měsících zaznamenají první vítězství, p r o d r a l se o b r a n o u právě
Joseph a vyrovnal na k o n e č n ý c h 2:2. Šňůra bez výhry se tak p r o t á h l a již na
227
EXPERIMENT BECKHAM
deset u t k á n í , byť i B e c k h a m kvitoval A r e n ů v nový režim k l a d n ě . „Poslední
t ý d e n jsme kvalitně potrénovali a v ů b e c dělali věci, které jsou třeba," nechal
se B e c k h a m slyšet po zápase, „a dnešek je p r v n í m k r o k e m k t o m u , a b y c h o m
se vrátili na s p r á v n o u c e s t u . . . J a k o t ý m jsme táhli za j e d e n provaz, což v ně­
kolika posledních měsících nebylo pravidlem."
Jenže další dvě Beckhamova a D o n o v a n o v a u t k á n í světové kvalifikace zna­
m e n a l a p r o Galaxy další dva kroky zpátky. D o m á c í remíza 2:2 s Realem Salt
Lake 6. září (které ani jeden z h r á č ů nepřihlížel) p r o t á h l a o n u nevítěznou sérii
na číslovku jedenáct a v dalším klání 13. srpna v Kansasu působily o b ě hvězdy
d o j m e m , jako by se nacházely v j i n é m časovém p á s m u . B e c k h a m při vítězství
Anglie 4:1 v C h o r v a t s k u o tři d n y dříve strávil na hřišti p o u h ý c h šest m i n u t ,
kdežto D o n o v a n odehrál při výhře U S A 3:0 n a d T r i n i d a d e m a T o b a g e m celý
zápas. V n e p o v e d e n é m klání h r a n é m za deště na trávníku p o k r e s l e n é m čá­
r a m i na americký fotbal se B e c k h a m při d r u h é m gólu Kansasu p o d o b a l spíš
s o l n é m u sloupu, neboť z pěti m e t r ů jen přihlížel, jak D a v y A r n a u d , hráč,
kterého měl hlídat, t v r d o u r a n o u z dálky pečetí v ý h r u W i z a r d s na 2:0.
Od p o s l e d n í h o vítězství Galaxy u p l y n u l y již d l o u h é tři měsíce a š ň ů r a bez
výhry, která začala 2 1 . června B e c k h a m o v o u n e p r o m ě n ě n o u šancí v devade­
sáté m i n u t ě zápasu s C o l u m b u s e m , se již p r o t á h l a na neuvěřitelných dvanáct
zápasů a stala se t o u v ů b e c nejdelší v historii k l u b u . B e c k h a m o v o americké
d o b r o d r u ž s t v í se tak na hřišti p r o m ě n i l o doslova v katastrofu, fotbalovou ob­
dobu potopení Titaniku.
Na pozápasovou tiskovou konferenci přišel B e c k h a m v obyčejné m o d r é
m i k i n ě Galaxy, nikoli ve značkovém oděvu, který na p o d o b n é akce zpravidla
nosíval. „ D o b r ý večer - a n e b o o d p o l e d n e , " řekl. „Vlastně ani nevím, co je
v t u h l e chvíli správně."
P o d o b n ě své tiskovky zahajoval B e c k h a m často. Z p r v u byl t e n t o trpký
n á ř e k v ě č n é h o cestovatele vtipný. Jenže s t í m , jak se porážky Galaxy kupily
jako m r t v é ryby na b ř e h u po r o p n é havárii, stal se z něj spíš o t ř e p a n ý refrén
člověka, který se d o s u d nepoučil. B e c k h a m m o h l sebevíce zdůrazňovat, že
mu cestovní itinerář nezabrání h r á t (a d o b ř e hrát) za k l u b i reprezentaci, za­
čínalo však být stále patrnější, že t o h o chce zvládat příliš m n o h o najednou.
(Zvlášť let do Číny n y n í působil jako zcela zbytečný.) B e c k h a m už několik
zápasů neběhal ú p l n ě n a p l n o . Na otázku, jestli má těžké nohy, přikývl. „Ano,
m u s í m přiznat, že t r o c h u a n o , " odvětil, přestože ve d v o u zápasech za anglický
n á r o d n í t ý m o d e h r á l v součtu p o u z e šestnáct m i n u t . „Po u t k á n í v Chorvat­
sku jsem letěl do L o n d ý n a a z L o n d ý n a do Los Angeles. Vrátil jsem se myslím
včera n e b o předevčírem a h n e d v p á t e k brzo r á n o se zase vydal na cestu, což
je o p r a v d u n á r o č n é , protože se zároveň snažím o p ě t přizpůsobit časovému
228
SMRTELNÝ CHROPOT GALAXY
p o s u n u . A v noci na dnešek jsem t o h o m o c nenaspal. Nijak se to na m n ě sice
nepodepsalo, ale na d r u h o u stranu mi to v d n e š n í m zápase ani neprospělo."
B e c k h a m si o sobě m o ž n á s o b l i b o u myslel, že je nezničitelný, ovšem ve
skutečnosti to byl už třiatřicetiletý fotbalista, u kterého regenerace n e p r o b í h á
zdaleka tak rychle jako o deset let dřív. J e h o nešťastná snaha z r o k u 2 0 0 7
o d e h r á t v L o n d ý n ě a Los Angeles celých devadesát m i n u t ve d v o u d n e c h po
sobě ho měla u p o z o r n i t , aby se tolik nepřepínal, jenže on i nadále hodlal p l n i t
požadavky své globální značky. A bylo to znát.
Po zápase na letišti v Kansas C i t y řekl Arena Beckhamovi, ať si na příští tři
d n y vezme volno. „Jeď d o m ů , " vybídl ho trenér. „Až do středy tě n e c h c e m e
vidět." Arena cítil, že je důležité, aby spolu vycházeli, a p r o t o se z á m ě r n ě ne­
chal veřejně slyšet (na tiskové konferenci, kde seděl h n e d vedle B e c k h a m a ) , že
od něj byla chyba postavit v Kansasu u n a v e n é h o B e c k h a m a i D o n o v a n a tak
krátce po u t k á n í c h jejich reprezentačních celků. Bylo očividné, že A r e n o v a
slova nejsou ani tak určena sdělovacím p r o s t ř e d k ů m jako spíš Beckhamovi k o u č projevil o c h o t u přiznat vlastní c h y b u v naději, že to B e c k h a m o c e n í
a snad mu to i oplatí nasazením v nadcházejících kláních, která bylo p o t ř e b a
b e z p o d m í n e č n ě vyhrát.
Ale ani po t ř í d e n n í m o d p o č i n k u se B e c k h a m na svém p r v n í m s t ř e d e č n í m
t r é n i n k u příliš nepředvedl. H e r n ě to stále nebylo o n o a t r e n é r ů m připadalo,
že se na spoluhráče zbytečně hněvá. V j e d n u chvíli si ho p r o t o vzal Arena
s t r a n o u . „Jsi v p o h o d ě ? " zeptal se.
„Jo," odvětil B e c k h a m . „Jenom na mě p o ř á d ještě t r o c h u doléhá únava."
Další d e n už vypadal t r é n i n k lépe. Když skončil, přitočil se k Beckhamovi
A r e n ů v p r v n í asistent D a v e Sarachan, který ligu d o b ř e znal, jelikož sám čtyři
a p ů l r o k u působil jako hlavní trenér v Chicagu, které d o k o n c e r o k u 2 0 0 3
dovedl do finále play-off. Z v y k n o u t si na t o , že koučuje světovou hvězdu,
bylo p r o Sarachana zprvu obtížné - j e h o dcera měla n a d postelí B e c k h a m ů v
plakát -, nový realizační t ý m se však snažil vydobýt si B e c k h a m o v o u z n á n í
t í m , že se k n ě m u b u d e chovat jako ke k a ž d é m u j i n é m u svěřenci. Přesto Sara­
c h a n sledoval, jak B e c k h a m vychází se spoluhráči na hřišti i v kabině, a nabyl
pocitu, že jakožto k a p i t á n mužstva by m o h l udělat víc. „Člověk potřebuje n ě ­
k o h o , k e k o m u m ů ž e vzhlížet, k d o dokáže p o j m e n o v a t problémy," prohlásil
Sarachan. „Připadá m i , jako by t a d y každý k o l e m řady věcí chodil tak t r o c h u
po špičkách. C h t ě l i b y c h o m , aby se víc zapojoval. M o ž n á je potřeba, aby se
cítil do t o h o t o projektu a mužstva skutečně n a p l n o vtažený."
Přesto se Sarachanovi zdálo, že se B e c k h a m tak docela z o d p o v ě d n o s t i ne­
zříká. A s p o ň s o u d ě dle rozmluvy, k t e r o u t o h o d n e po t r é n i n k u vedli.
„Tak jak to jde?" zeptal se Sarachan.
229
EXPERIMENT BECKHAM
„ D o b ř e , " odtušil B e c k h a m a napil se vody.
„Teď v s o b o t u m u s í m e vyhrát."
„Jo, já vím. Potřebujeme j e d n o vítězství a to nás n a k o p n e . Do play-off se
p o ř á d ještě m ů ž e m e dostat."
M ě l p r a v d u . V kterékoli evropské lize by Galaxy — se š ň ů r o u dvanácti zá­
pasů bez výhry a bilancí 6-8-10, která byla nejhorší v soutěži - tvrdě bojovali
o z á c h r a n u v sestupovém p á s m u u d n a tabulky. O v š e m v k o u z e l n é m světě
M L S k l u b u šest zápasů p ř e d k o n c e m stále scházely k p o s t u p u do vyřazovací
části p o u h é čtyři body. Vyloučit se n e d a l o nic, d o k o n c e ani zisk titulu.
Ze všech myslitelných a b s u r d n í c h předzápasových prezentací, které m o h l i
Galaxy nachystat, by zřejmě nejvyšší p ř í č k u obsadila právě ta, k d y si David
B e c k h a m 2 0 . září p ř e d u t k á n í m s D . C . U n i t e d potřásal r u k o u s i m p e r i á l n í m
vojákem z Hvězdných válek. Veškeré hollywoodské veselí však vyprchalo už
j e d n a s e d m d e s á t vteřin po ú v o d n í m hvizdu, k d y Galaxy ze závaru po r o h o ­
v é m k o p u v šestnáctce inkasovali nejrychlejší gól v r o č n í k u a soupeř se tak
dostal do vedení 1:0. Z o c h o z ů s t a d i ó n u se snášel ohlušující pískot d o m á c í h o
publika, a když se L a n d o n D o n o v a n otočil, zahlédl, jak k a p i t á n Galaxy spílá
spoluhráčům.
„Kreténi pitomí!" ulevil si B e c k h a m .
D o n o v a n jen kroutil hlavou. Už zase. V d u c h u přemítal, jestli se B e c k h a m
vůbec ještě po zbytek zápasu b u d e snažit. „ D a v i d e ! " křikl. „Jdeme na t o , chla­
pe! M u s í m e p o ř á d n ě m á k n o u t ! " D o n o v a n a stále víc dopalovalo, že u Beckhama vídá jakousi nevrlost a až odevzdanost, zvlášt vzhledem k t o m u , kolik
vydělával peněz a že nosil k a p i t á n s k o u pásku. „Čekal bych, že uzná, že už
delší d o b u nehraje d o b ř e , " nechal se t e n t ý d e n slyšet D o n o v a n . „Lidi, kteří se
ve fotbale vyznají, totiž vědí, že právě fotbal n e n í zdaleka j e d i n ý m d ů v o d e m
p r o t o , kolik vydělává a kolik p o z o r n o s t i se mu dostává. Je to d o b r ý hráč, ale
n e n í t í m t y p e m , za k t e r ý m člověk přijde a řekne: ,Veď nás, zaveď nás do země
zaslíbené.'"
Alespoň v t o m t o zápase byl takovým h r á č e m právě D o n o v a n . Svou první
b r a n k u , jíž vyrovnal na 1:1, vstřelil ve dvacáté třetí m i n u t ě , k d y skvostným
z p ů s o b e m v p l n é m b ě h u zakončil přihrávku C h r i s e Kleina. A j e h o d r u h ý
gól byl ještě lepší: to za dalších dvanáct m i n u t n a p ř á h l ze dvaadvaceti m e t r ů
k dělovce, když se na levé straně uvolnil skoro jako rozehrávač v basketbalu.
( S h o d o u okolností sledoval zápas z B e c k h a m o v y lóže T o n y Parker, rozehrávač
z N B A . ) Krátce p ř e d poločasem zvýšil na 3:1 Alan G o r d o n typickou gordon o v s k o u střelou, špatně trefeným m í č e m , k t e r ý m mířil na z a d n í tyčku, ale
230
SMRTELNÝ CHROPOT GALAXY
jakýmsi z p ů s o b e m se mu jej podařilo protlačit do sítě mezi b r a n k á ř e m a bližší
tyčí a d o s á h n o u t t a k páté trefy v sezóně. („Za deset let mi můžeš prozradit,
jestli jsi střílel na zadní n e b o p ř e d n í tyč," vtipkoval A r e n a v p r ů b ě h u t ý d n e
při t ý m o v é m rozboru u videa.) Rezervní g ó l m a n Galaxy Josh W i c k s sice na
začátku d r u h é h o poločasu věnoval soupeři b r a n k u , když špatně vyběhl na
d l o u h ý centr, ovšem D o n o v a n měl ještě v rukávu dvě skvostné akce. Při p r o ­
t i ú t o k u v osmdesáté p r v n í m i n u t ě si v p o k u t o v é m ú z e m í U n i t e d zasekl m í č
a za o b r a n u poslal n a d ý c h a n ý centr na Petera Vagenase, který z voleje zvýšil
už na 4:2. Svůj hattrick a výhru 5:2 p a k zpečetil D o n o v a n v nastavení, k d y
si zaběhl za o b r a n u U n i t e d a coby nejlepší střelec ligy zaznamenal už devate­
náctý gól v sezóně.
Epická série Galaxy v p o d o b ě dvanácti zápasů bez výhry tak skončila, sta­
čilo, aby u t k á n í ovládl jediný h r á č a předvedl p l n ý potenciál svého n a d á n í .
A p o d o b n ě p o z o r u h o d n á byla i skutečnost, že k r o m ě o n o h o výlevu h n ě v u
h n e d na začátku u t k á n í nepředvedl B e c k h a m vůbec nic, nepodílel se ani na
j e d n é z pěti b r a n e k mužstva. J e h o j e d i n ý m p ř í n o s e m bylo, že si ve d r u h é m
poločase na M a r k u Burchovi z U n i t e d vykoledoval p ř í s n o u červenou k a r t u
(kterou sám B e c k h a m zpochybnil), když po Burchově b ě ž n é m faulu spadl
do r e k l a m n í c h p a n e l ů . N ě k d y se až zdálo, jako by B e c k h a m veškerou ener­
gii vyplýtvával d e b a t a m i s h l a v n í m s u d í m i j e h o asistenty místo t o h o , aby
burcoval spoluhráče a věnoval se hře. B e c k h a m měl za t o , že ve vzteku hraje
lip. „Myslím si, že to tak je," řekl. „Lidi se mě často ptají, jestli bych tuhle
složku ze své h r y n e m ě l vymýtit. A já j i m pokaždé o d p o v í d á m , že už jsem
prostě takový, že takhle hraju. H o d n ě to prožívám a občas to i přeženu, ale
bohužel to n e d o k á ž u ovlivnit... nerad p r o h r á v á m . A jelikož byly poslední
měsíce krušné, je to h o d n ě frustrující. Ale j e d n o d u š e to m á m v sobě a už se
t o h o n i k d y nezbavím."
N a o p a k D o n o v a n o v i se zdálo, že díky svým devatenácti b r a n k á m a deví­
ti asistencím má právo zpochybňovat B e c k h a m o v y m a t n é výkony, priority
i zálibu v peskování rozhodčích. D o n o v a n si přál, aby novináři na B e c k h a m a
vyvíjeli větší tlak. „Proč se n ě k d o D a v i d a nezeptá: . N e p ř i p a d á vám, že zájem
či e m o c e dáváte najevo p o u z e v případě, k d y se u p í s k n e rozhodčí? Co to
děláte?'", uvažoval D o n o v a n . „V Anglii by ho rozcupovali." K l u b svým jed­
n á n í m D o n o v a n o v u zlobu ještě u m o c n i l . Porušil totiž j e d n u z hlavních zásad
profesionálního sportu, když angažoval n o v o u posilu (Beckhama) pobírající
vyšší plat než nejlepší h r á č v k á d r u ( D o n o v a n ) , aniž by byl o n e n fotbalista
lepší. Celý p r o b l é m ještě zhoršovala skutečnost, že Galaxy s n e ú p r o s n o u pra­
videlností prohrávali, a navíc měl D o n o v a n pocit, že ho klub přinutil vzdát se
kapitánské pásky a že je B e c k h a m jako v ů d c e neschopný.
231
EXPERIMENT BECKHAM
D o n o v a n se zapřísahal, že vůči Beckhamovi nepociťuje ž á d n o u osobní
nevraživost, že je mu j e d n o , co B e c k h a m dělá ve v o l n é m čase, když není
s m u ž s t v e m . Z á r o v e ň však A m e r i č a n u p ř í m n ě přiznával, že si po d o b u expe­
r i m e n t u B e c k h a m p ř i p a d á upozaděný, a to především p r o t o , že v sezóně 2008
byl D o n o v a n zdaleka nejlepším h r á č e m Galaxy. „Lhal bych, kdybych tvrdil,
že mě jako h r d é h o člověka a h r d é h o sportovce nebolí, když mě tak trochu
přehlížejí," posteskl si. „Přál bych si, aby lidé ocenili, že mi na t ý m u záleží a že
p r o něj d ý c h á m , a d o u f á m , že se to aspoň zčásti přenese i na D a v i d a . " D o n o ­
van trval na t o m , že měl od začátku s B e c k h a m e m rozpory p o u z e tehdy, když
mu připadalo, že Angličan m u ž s t v u dostatečně n e p o m á h á . „Jenže letos se už
m n o h o k r á t stalo, ž e n á m n a hřišti p ř í m o uškodil," d o d a l D o n o v a n .
T o u d o b o u už spolu dvě největší hvězdy Galaxy t é m ě ř nemluvily a od­
s t u p mezi n i m i byl ještě větší než mezi jejich o b ř í m i plakáty shlížejícími na
m ě s t o z jižních r o h ů s t a d i ó n u H D C . A tak začal D o n o v a n Beckhama sledo­
vat a hledal detaily, které by m o h l y vysvětlovat j e h o rozpoložení, neochotu
důvěřovat, objasnit tajemství, které ho obestíralo, i ú l o h u 19 Entertainment
v Galaxy. D o n o v a n o v i n e u n i k l o , že se A r e n ů v p ř í c h o d shoduje s vyhazovem
Terryho Byrna, a tak přemýšlel, zda t o , co u B e c k h a m a považoval za nevrlost
a p o d r á ž d ě n o s t , s Byrnovým o d c h o d e m nějak nesouvisí n e b o zda je to prostě
jen důsledek tolika porážek na hřišti. J e d n é z m ě n y si D o n o v a n pochopitelně
povšiml. Když mužstvo ještě trénoval Gullit, zdržoval se B e c k h a m po trénin­
ku v šatně, dopřával si masáže a ledové koupele a d o k o n c e čas od času jedl se
spoluhráči a povídal si s n i m i . „Ale od té doby, co je tady Bruce," líčil Dono­
van, „David pravidelně přichází t é m ě ř každý d e n jako poslední a po tréninku
vždy mizí jako p r v n í . . . Já si ještě leduju k o l e n o a m l u v í m s reportéry, a on už
je převlečený a odchází. A tak si v d u c h u ř í k á m ach jo.
Na B e c k h a m o v u o b r a n u je však n u t n o říct, že tréninky nevynechával ani
n e c h o d i l p o z d ě a ne všichni j e h o spoluhráči vnímali t o , co D o n o v a n . Greg
V a n n e y n e m ě l pocit, že by byl B e c k h a m nabručený, d o m n í v a l se však, že
mezi fotbalisty existuje B e c k h a m ů v t á b o r a D o n o v a n ů v tábor, což nebyl ani
tak výsledek panujícího napětí jako spíš soupeření, jež je přirozené v každém
mužstvu, které má dva hlavní aktéry. C h r i s Klein na d r u h o u stranu s Donov a n e m souhlasil v t o m , že se B e c k h a m v chování k o s t a t n í m h r á č ů m Galaxy
skutečně změnil. I Klein poukazoval na B e c k h a m ů v zvyk přicházet na tré­
n i n k jako poslední a odcházet jako p r v n í a nedokázal si vybavit jediný případ,
k d y by B e c k h a m po t r é n i n k u zůstal a nacvičoval se spoluhráči standardní
situace, přestože z nich mužstvo od p o č á t k u května nedalo j e d i n o u branku.
„ K a ž d o p á d n ě v n í m á m , že u něj došlo k p o s u n u od zájmu o to, abychom
vítězili, k t o m u , aby sbíral reprezentační starty," p o d o t k l Klein. „Proto je teď
232
SMRTELNÝ CHROPOT GALAXY
p r o něj zřejmě nejdůležitější, aby překonal rekord v p o č t u zápasů za n á r o d n í
t ý m , jenže to n á m je k n i č e m u . "
Podle Kleina bylo p ř í č i n o u B e c k h a m o v a o d s t u p u o d s p o l u h r á č ů d o znač­
né m í r y to, že si k n i m nedokázal najít cestu, a to v i n o u své stydlivosti, od­
lišného společenského postavení i cizí n á r o d n o s t i . V době, k d y B e c k h a m sle­
doval výsledky Los Angeles Lakers, d o m n í v a l se Klein, ho m o h l i spoluhráči
d e b a t a m i o basketbalové N B A zapojit do nevážné konverzace, typické p r o
k a ž d o u fungující k a b i n u . Finále N B A ale skončilo v červnu a o s t a t n í c h t é m a t
d o m i n u j í c í c h r o z m l u v á m v šatně se B e c k h a m stranil. N a p ř í k l a d se t a m n e u ­
stále hovořilo o prezidentských volbách 2 0 0 8 - Klein jako zapálený republi­
k á n tyto rozhovory velmi rád podněcoval -, jenže B e c k h a m se n i k d y netajil
t í m , že p o l i t i k o u p o h r d á , a d o k o n c e i o d m í t a l v britských volbách hlasovat.
P o d o b n ě se se začátkem sezóny N F L vyrojilo v šatně Galaxy h n e d několik
zapálených fanoušků a m e r i c k é h o fotbalu, ovšem B e c k h a m a t e n t o sport ani
t r o c h u nezajímal, a p r o t o se pravidelných p o n d ě l n í c h debat neúčastnil.
„Je d o b ř e , že se na t ě c h t o akcích podílí i L a n d o n coby nejlepší fotbalista
u nás," pochválil ho Klein. „Miluje sport, americký fotbal i univerzitní sou­
těže a tohle je p r o něj ideální příležitost, jak se dostat do styku i s kluky z juniorky. Je p r o ně díky t o m u s k u t e č n o u postavou. A přesně po t o m h l e podle
mě lidi touží: po spoluhráči, který je z masa a kostí a na k t e r é h o se m ů ž o u
s p o l e h n o u t , který si je pustí i k sobě d o m ů a tak p o d o b n ě . " O s t a t n í d r a h é
z a h r a n i č n í hvězdy v M L S se tak chovaly. K u p ř í k l a d u J u a n Pablo Ángel z N e w
Yorku, Kolumbijec, jenž působil v Anglii i Argentině, pozval v p r ů b ě h u roč­
n í k u 2 0 0 8 k sobě d o m ů na večeři t é m ě ř všechny své spoluhráče z t ý m u R e d
Bulls s o d ů v o d n ě n í m , že p o k u d ho vnímají jako obyčejného člověka, p o m á h á
t o utužovat t ý m o v é h o d u c h a .
Beckhamovi spoluhráči však j e h o d ů m viděli p o u z e tehdy, když si otevřeli
časopis People.
Byt se tak dělo p o m ě r n ě často, nebylo s n a d n é u v y k n o u t pomyšlení, že D a ­
vid B e c k h a m přespává v týchž obyčejných h o t e l e c h jako o s t a t n í smrtelníci.
Stadión Toyota Park, patřící k l u b u C h i c a g o Fire, leží v illinoiském Bridgeview, d r s n é m p r ů m y s l o v é m p ř e d m ě s t í vzdáleném světlené roky od M i c h i ­
gan Avenue i lepších čtvrtí města. H o t e l e m , který M L S určila p r o hostují­
cí ligová mužstva, byl n i č í m nevynikající M a r r i o t t v areálu M i d w a y H o t e l
Center, k o m p l e x u p o d o b n ě p o n u r ý c h h o t e l ů (Fairfield I n n , H i l t o n G a r d e n
I n n , C o u r t y a r d by M a r r i o t t ) nedaleko chicagského letiště Midway. N e b y l a
to právě nej bezpečnější část města. D v a d n y B e c k h a m se spoluhráči pobýval
233
EXPERIMENT BECKHAM
ve čtvrti tvořené zešeřelými h o s p ů d k a m i , z a b e d n ě n ý m i a u t o o p r a v n a m i , auto­
bazary a železničním seřadištěm.
„Já na nějaké společné p r o c h á z k y m o c nejsem," žertoval s hráči d e n před
zápasem Bruce Arena, „ale jestli se, hoši, b u d e t e chtít zítra p o r o z h l í d n o u t po
okolí, t a k si s sebou asi v e z m u o c h r a n k u . " K o u č vtipkoval jen n a p ů l - nebál
se ani t a k rozvášněných fanoušků jako spíš ozbrojených násilníků.
Blížil se velký zápas: duel vysílaný stanicí E S P N 2 po celé zemi z vypro­
d a n é h o s t a d i ó n u se d v ě m a hvězdami ligy - B e c k h a m e m a m e x i c k ý m národ­
n í m h r d i n o u C u a u h t é m o c e m Blankem z C h i c a g a - a důsledky p r o zbytek
sezóny. Galaxy k u p o d i v u p ě t zápasů p ř e d k o n c e m základní části chyběly na
příčku zaručující play-off p o u h é dva body. Tři z nich měli sehrát na hřištích
s o u p e ř ů a navíc p r o t i m u ž s t v ů m , která v M L S patřila k nejlepším: Chicagu,
C o l u m b u s u a H o u s t o n u . Klání m ě lo přihlížet několik v ý z n a m n ý c h činitelů
ligy, například šéf E S P N J o h n Skipper, m u ž , který vsadil na t o , že Američany
fotbal v televizi přiláká, a ředitel M L S D o n Garber.
B ě h e m devíti let ve funkci dozíral Garber, dříve taktéž funkcionář v N F L ,
na pozvolný, avšak trvalý rozvoj M L S . Od kritické situace r o k u 2 0 0 2 , kdy se
kvůli k r a c h u k l u b ů z T a m p y a M i a m i soutěž zúžila na p o u h ý c h deset týmů,
prošla liga díky Garberovi transformací. R o k u 2 0 0 8 už M L S disponovala
slušnými celostátními televizními s m l o u v a m i h n e d se čtyřmi stanicemi, ne­
m l u v ě o čtrnácti klubech, z nichž osmička působila na stadiónech určených
v ý h r a d n ě p r o k o p a n o u . V rámci pokračujícího rozšiřování se má soutěž do
roku 2 0 1 1 rozrůst o další čtyři oddíly (a až p ů l t u c e t s t a d i ó n ů ) . G a r b e r měl na
všech t ě c h t o zásluhách bezpochyby lví podíl, jelikož vytvořil slibnou dlouho­
d o b o u strategii a zároveň sjednotil n e j e d n o t n é majitele k l u b ů , přilákal nové,
vybudoval vedlejší byznys v p o d o b ě k o n á n í lukrativních neligových zápasů
v U S A (a to včetně exhibicí evropských k l u b ů a u t k á n í mexické reprezentace)
a k a n d i d á t y rozšíření soutěže nechal soupeřit mezi sebou, aby se zvýšila po­
ptávka p o v s t u p u d o M L S .
G a r b e r si sport, který propagoval, n a k o n e c velmi oblíbil, v hloubi duše
to však byl především o b c h o d n í k , který neváhal přibarvovat informace pro
média, jestliže to vyhovovalo j e h o p o t ř e b á m . N a v z d o r y n e z d a r ů m Galaxy na
hřišti G a r b e r prohlašoval, že z j e h o p o h l e d u je e x p e r i m e n t B e c k h a m obrov­
ský úspěch, třeba už jen p r o t o , že díky n ě m u milióny lidí (v U S A i po celém
světě) objevily existenci M L S . G a r b e r p o z n a m e n a l , že když roku 2 0 0 8 trávil
s r o d i n o u d o v o l e n o u v h o r á c h z á p a d n í Číny, nejenže jejich průvodce znal
Beckhama, ale d o k o n c e se ptal, jak se mu v Los Angeles Galaxy daří. Pokud
ovšem člověk přesto po Garberovi žádal vysvětlení, v č e m je B e c k h a m úspěš­
ný od chvíle, k d y podepsal s m l o u v u a přestoupil do Los Angeles - jinými
234
SMRTELNÝ CHROPOT GALAXY
slovy od slavnostního představení 13. července 2 0 0 7 -, z m o h l se v í c e m é n ě
jen na to, že se o h á n ě l návštěvností zápasů a p r o d e j e m dresů.
„Byla by ostuda, kdyby se po všech těch úspěších m i m o hřiště nedokázal
tenhle t ý m prosadit i na trávníku a celá tato zkušenost by n a k o n e c zase nebyla
tak pozitivní, jak být m o h l a , " připustil n a k o n e c Garber. „Je to však součást
procesu, k t e r ý m p r o c h á z í m e posledních třináct let. N e n í to s n a d n é . Člověk
se m u s í p o u č i t ze zkušeností, i když se třeba d o p u s t í nějaké té chyby. P o m ů ž e
n á m to v dalším zlepšování, tak to prostě je, když v téhle zemi p ů s o b í t e ve
sportu, který se rozvíjí. Samozřejmě se m o ž n á každý v u r č i t o u chvíli o h l é d n e ­
me a ř e k n e m e si: ,Skoda, že některé věci n e p r o b ě h l y jinak.' Jenže díky téhle
zkušenosti se m o ž n á v lecčems r o z h o d n e m e jinak, což n á m p o m ů ž e dostat se
tam, kam chceme."
G a r b e r nepopíral, že se udělaly i chyby. „Z d n e š n í h o p o h l e d u bych tře­
ba řekl, že a n g a ž m á R u u d a Gullita n i k d o nepovažuje z ničí strany za d o b r ý
krok," prohlásil a připustil, že zásah 19 E n t e r t a i n m e n t do řízení L.A. Galaxy
představuje p o u č e n í , které liga potřebovala k t o m u , aby do b u d o u c n a přistu­
povala j i n a k ke v z t a h ů m se slavnými hvězdami a jejich manažery. Přesto když
G a r b e r seděl v luxusní lóži n a d půlicí čárou v y p r o d a n é h o T o y o t a Parku, ne­
ubránil se úžasu n a d t í m , jaký rozruch na s t a d i ó n u fotbalový zápas vyvolává.
A ačkoli by jako šéf ligy měl být nestranný, bylo h n e d od ú v o d n í h o hvizdu
jasné, že si G a r b e r přeje, aby největší tahák M L S (totiž Galaxy) p o s t o u p i l do
play-off a p o k u d m o ž n o až do finále na d o m á c í m s t a d i ó n u . „ B e c k h a m proti
Blankovi ve finále - u m í t e si to představit?" n a d h o d i l G a r b e r v j e d n u chvíli
a v hlavě mu vířily vidiny koláčů sledovanosti. V p r v n í m poločase u h o d i l
G a r b e r p ě s t m i do stolu pokaždé, když se fotbalistům Galaxy na hřišti něco
nepovedlo. „Chicago už má play-off zajištěné," konstatoval. „ M u s í m e t a m
m í t na finále i Galaxy. N e b o aspoň Chivas."
Jenže Galaxy o p ě t navázali na sérii porážek. E d d i e Lewis i navzdory převaze
d o m á c í c h ještě př e d přestávkou vyrovnával na 1:1, ale zkraje d r u h é h o polo­
času se o b r a n a Galaxy b ě h e m d v o u m i n u t ú p l n ě sesypala. N á h r a d n í b r a n k á ř
Josh Wicks, který pokaždé, když zastoupil z r a n ě n é h o Steva C r o n i n a , inka­
soval zbytečný gól, se nejprve dopustil fatální chyby, když v padesáté s e d m é
m i n u t ě vyběhl daleko p ř e d šestnáctku a dovolil Blankovi skórovat do p r á z d n é
branky. A dvě m i n u t y n a t o C h r i s Rolfe svou d r u h o u trefou zápas zpečetil
na k o n e č n ý c h 3:1 p r o C h i c a g o . Poslední m i n u t y t r á p e n í h r á č ů Galaxy ještě
umocnily, p r o t o ž e D o n o v a n ve vyložené šanci přestřelil a Beckhamovi, který
předvedl další n e m a s t n ý neslaný výkon, už došla trpělivost. V osmdesáté šesté
m i n u t ě poslal m í č z r o h o v é h o k o p u do šestnáctky na n e o b s a z e n é h o Seana
Franklina, t e n však hlavičkoval p o u z e p ř í m o p o d sebe. B e c k h a m nevěřícně
235
EXPERIMENT BECKHAM
kroutil hlavou a rozmrzele rozhazoval r u k a m a . „Zbývá, n á m č í m dál t í m m í ň
zápasů," posteskl si po u t k á n í a později ještě d o d a l , že jeho t ý m „neprojevil
c h a r a k t e r " a „vůbec nebojoval".
D r u h ý d e n už však B e c k h a m o p ě t vyloudil úsměv na rtech — a to právě
včas, neboť spolu s Victorií v newyorském o b c h o d n í m d o m ě Macy's zahajo­
vali v U S A prodej svého nové p á n s k é h o a d á m s k é h o p a r f é m u s názvem Sig­
nature.
N á k u p n í středisko zaplnily stovky obdivovatelů, přesto by mezi nimi
člověk jen h o r k o těžko hledal n ě k o h o , k d o by znal výsledek včerejšího zápasu
n e b o postavení Galaxy v tabulce M L S . A m o ž n á to bylo i d o b ř e . T ý m u z Los
Angeles n y n í čtyři zápasy p ř e d k o n c e m chybělo k p o s t u p u do play-off pět
b o d ů a Arena m u ž s t v u řekl, že b u d o u zřejmě potřebovat získat deset bodů
(tedy třikrát vyhrát a j e d n o u remizovat), aby se na p o s t u p o v é m místě udrže­
li. Ba co hůř, příštím s o u p e ř e m Galaxy měl být 4. října C o l u m b u s , nejlepší
mužstvo v lize.
Z n a m e n í m t o h o , jak velké p r o b l é m y sužují Galaxy na b r a n k á ř s k é m pos­
tu, byla skutečnost, že Arena do nejdůležitějšího u t k á n í sezóny postavil od
začátku až třetího g ó l m a n a v p o ř a d í Joshe Saunderse, přestože neměl v lize
o d e h r a n o u ani m i n u t u . Před zraky v y p r o d a n é h o s t a d i ó n u si Galaxy nedoká­
zali vypracovat j e d i n o u n e b e z p e č e n o u b r a n k o v o u příležitost. D o n o v a n nedo­
stával p o t ř e b n é přihrávky. B e c k h a m nadále pokračoval v m a t n ý c h výkonech.
A o b r a n a Galaxy, přestože hrála lépe než v p ř e d c h o z í c h t ý d n e c h , v poslední
p ě t i m i n u t o v c e p r v n í h o poločasu polevila a neuhlídala Alejandra Morena,
který hlavou vstřelil jediný gól zápasu. Výhra C o l u m b u s u C r e w 1:0 byla za­
d o s t i u č i n ě n í m zejména p r o M o r e n a , jelikož se ho L.A. svého času zbavili,
a pro k o u č e d o m á c í c h Sigiho S c h m i d a , jehož p r o p u š t ě n í m z Galaxy roku
2 0 0 4 odstartoval t ý m d l o u h o d o b ý v ý k o n n o s t n í pokles, vrcholící n y n í největší krizi v klubové historii.
V p a t n á c t i zápasech za s e b o u — což je p ř e s n ě p o l o v i n a základní části
M L S — dokázali B e c k h a m o v i L.A. Galaxy v y h r á t p ř e s n ě j e d e n j e d i n ý duel.
D í k y t o m u , že t e n d e n zvítězilo i T o r o n t o , nasbírali Galaxy v ů b e c nejméně
b o d ů v celé lize. P o k u d člověk p a d l s t ý m e m až na d n o , sotva si dokázal
u v ě d o m i t , jakých r o z m ě r ů n e z d a r y v sezóně 2 0 0 8 dosáhly, a to zejména
kvůli t o m u , že se p o r á ž k y p r o m ě n i l y v n ě c o zcela b ě ž n é h o a v divácích,
kteří m u s e l i sledovat j e d e n zápas p l n ý m i z e r n é h o fotbalu za d r u h ý m , vyvo­
lávaly s t r n u l o u o t u p ě l o s t . K d y b y byli Galaxy z á v o d n í k ů ň , už d á v n o by jej
nechali u t r a t i t . Vleklá krize k l u b u byla svým z p ů s o b e m j e d i n e č n o u labora­
toří, skýtala totiž příležitost sledovat, kteří hráči myslí svá slova vážně, když
h o v o ř í o t a k z á s a d n í c h s p o r t o v n í c h h o d n o t á c h jako „nasazení", „charakter"
a „vůdčí s c h o p n o s t i " .
236
SMRTELNÝ CHROPOT GALAXY
A n y n í bylo zřejmé, že David B e c k h a m mezi ně v roce 2 0 0 8 nepatří. T v á ř í
v tvář tolika p o r á ž k á m , kolik jich ještě za celou kariéru nezažil, B e c k h a m o v o
zaujetí p r o h r u opadalo. Ztrácel pozornost. O h e ň se v n ě m p r o b o u z e l p o u z e
sporadicky, a když, tak pouze s m ě r e m k r o z h o d č í m . J e h o v ů d č í s c h o p n o s t i ,
které n i k d y nebyly příliš výrazné, se projevovaly a zase uvadaly s t í m , jak
se vzdaloval s p o l u h r á č ů m . R o z h o d n ě nebyl j e d i n ý m viníkem, pobíral však
nejvyšší plat a zprostit ho jakékoli zodpovědnosti a svalit v i n u na nekvalitní
spoluhráče, n a z m a t k y v e vedení k l u b u n e b o n a pravidla M L S , b y z n a m e ­
nalo ignorovat d ů k a z y na hřišti i m i m o něj. Navíc kvůli žluté kartě, k t e r o u
B e c k h a m viděl v první půli u t k á n í s C o l u m b u s e m za tvrdý zákrok zezadu na
R o b b i e h o Rogerse a která už p r o něj byla několikátá v p o ř a d í , nesměl v dal­
ším ligovém zápase n a s t o u p i t . Přestože už p ř ed sebou Galaxy měli p o u z e tři
duely, B e c k h a m h n e d t e n následující musel vynechat kvůli r e p r e z e n t a č n í m
p o v i n n o s t e m a v t o m dalším si p a k o d p y k a t z m i ň o v a n ý distanc.
Galaxy měli stále ještě m a t e m a t i c k o u šanci na play-off a tu ještě 12. října
přiživili d o m á c í v ý h r o u 3:2 n a d C o l o r a d e m , k d y D o n o v a n přišel na hřiště
až jako n á h r a d n í k , jelikož d e n p ř e d t í m odehrál v dresu americké reprezenta­
ce duel světové kvalifikace. Ke klíčovému střetnutí, které museli stůj co stůj
vyhrát, t a k Galaxy odlétali 18. října do H o u s t o n u . B e c k h a m hrál za Anglii
o tři d n y dřív, a přestože byl v trestu, m o h l jako správný k a p i t á n odcestovat
do Texasu spolu s t ý m e m , aby spoluhráče burcoval a povzbuzoval. Této ú l o h y
se n a k o n e c zhostil Peter Vagenas, jelikož do zápasu kvůli zranění n e m o h l
nastoupit.
B e c k h a m totiž zůstal v Anglii. Ve čtvrtek zahajoval n o v o u r e k l a m n í k a m ­
p a ň p r o jistou p o t r a v i n á ř s k o u firmu. V p á t e k si spolu s Victorií zašel v L o n ­
d ý n ě na večeři s G e r i Halliwellovou, někdejší č l e n k o u Spice Girls, a jejím
manželem.
A když v s o b o t u fotbalisté Galaxy prohráli v H o u s t o n u 0:3, což byl u m í r á ­
ček za nejnevydařenější sezónou k l u b u v dějinách americké k o p a n é , byl jejich
k a p i t á n přes s e d m tisíc k i l o m e t r ů daleko.
237

Podobné dokumenty

Stahuj zde - David Beckham

Stahuj zde - David Beckham Když hráči v p o n d ě l í r á n o dorazili do šatny, uvítal je vzkaz na nástěnce, že se mají v 9.45 dostavit do společenské místnosti. Schůzka netrvala d l o u h o , ani ne p ě t m i n u t . Fotba...

Více

KONEČNÁ? - David Beckham

KONEČNÁ? - David Beckham tálních c h l a p c ů na p ř e d n í c h příčkách zdaleka nefiguroval, u dívek dosáhl v ů b e c nejvyššího skóre. P o d o b n ě získal B e c k h a m r o k u 2 0 0 8 o c e n ě n í p r o nejoblíbeněj...

Více

BECKHAM 2.0

BECKHAM 2.0 k tomu chceš za s e b e říct?" „Bez komentáře," hlesne s úsměvem. „Sou­ hlasím se vším, co říká moje žena." N e b y l o divu, že firma E m p o r i o A r m a n i zaznamenala po uvedení reklam s B e ...

Více

Stahuj zde - David Beckham

Stahuj zde - David Beckham Yorku během dlouhého a u p ř í m n é h o rozhovoru krátce před Beckhamovým přestupem z Manchesteru U n i t e d do Reálu M a d r i d , což byla největší sportovní událost roku 2003. A nyní Real přij...

Více

Stahuj zde - David Beckham

Stahuj zde - David Beckham ať už to m a n č a f t u prospěje n e b o uškodí n e b o ho to nijak neovlivní. N ě c o ta­ k o v é h o by se stávat n e m ě l o . P o k u d mi na vlastním t ý m u záleží, tak se m u s í m ptát, c ...

Více

17:30 Cena Relay 2 - český klusácký spolek

17:30 Cena Relay 2 - český klusácký spolek Hlavní dostih dnešního odpoledne je druhým dílem celosezónního seriálu Pražského okruhu určeného elitním klusákům. Prvního dílu dostihu, který byl měřením sil na krátké trati, se zúčastnil jen Vade...

Více