2/07 - ACRI

Komentáře

Transkript

2/07 - ACRI
01_TITULKA.qxp
6.6.2007
22:33
Page 2
2 /2007
02.qxp
6.6.2007
22:31
Page 2
03_OBSAH.qxp
6.6.2007
22:32
Page 3
Rozvoj a perspektivy železnice
Obsah ACRI NEWS
2/2007
Z obsahu vybíráme:
3 Úvodník
4-5 Rozhovor s generálním ředitelem
a předsedou představenstva ČD, a.s.
Ing. Josefem Bazalou
6-11 Novinky z oboru
12-13 Navštívili jsme pro vás
- DT výhybkárna a strojírna, a.s.
14-17 Inzerce
18-19 Vášeň jménem železnice
- Zahradní železnice Drásov
20 Pojďte s námi do muzea
21 Historie na kolejích
22-23 Železnice v ČR
24 Železnice v EU
26 Bez hranic, Personalia
27 3 otázky pro Ing. Luďku Hnulíkovou,
ředitelkou Odboru osobní dopravy
a přepravy ČD, a.s.
28-29 ACRI koktejl
30 Výroční cena ACRI
Železnice byla v době svého vzniku
technické prostředky jedné železnice
v 19. století mimořádným, pro naši gen-
budou bezpečně použitelné i na jiné
eraci už nepředstavitelným impulsem
železnici. Nynější národní železnice tak
přispívajícím k rozvoji mobility lidí,
zanedlouho budou součástí úzkého
expanzi obchodu, následně pak ke kul-
a vzájemného propojení všech dopravní
turnímu rozvoji celé společnosti, ale
systémů, které se stanou nedílným
i k dalšímu technickému rozvoji ruku
prvkem fungujících a prosperujících
v ruce s rozvojem procesu výzkumu,
ekonomik. Z tohoto důvodu lze očeká-
vývoje a výroby vozidel, staveb a zaří-
vat
zení a k rozvoji nových technologií.
dopravy, neboť v uvedených procesech
optimistický
vývoj
železniční
bude plnit své nezastupitelné místo.
Tato dějinná úloha, která byla technice
a technologii dopravy vlastní, v průběhu
Lze očekávat, že železnice:
160 let nezanikla, i když priority
v průkopnictví převzala v začátku 20. sto-
nebude státní, ovšem bude chtít státní podporu tam, kde stát bude uklá-
Redakční rada / členové předsednictva ACRI:
Ing. Tomáš Ignačák, MBA; Ing. Zdeněk
Chrdle, MBA; Ing. Milan Jeřábek, Ing. Zdeněk
Malkovský; Ing. Jaroslav Sedlák, MBA;
Ing. Ladislav Tomica, Ing. Jaromír Jelínek
Vydává:
ACRI - Asociace podniků českého
železničního průmyslu
Šéfredaktorka:
Ing. Marie A. Vopálenská
letí automobilová doprava a následně
nerovnoměrný vývoj v oblasti způsobu
proto musí dostat práva a pravomoci
Redakce:
Sandra Gosmanová, Dis., Jana Kaněvová,
Milena Válková, Jaroslava Bubláková,
Jana Vokračková, Ing. Bedřich Bulička,
Petra Klusková, Jitka Grůzová, Milan Pospíšil,
Martina Koutníková, Tomáš Zeman
Periodicita:
Čtvrtletník, vydání č. 2/2007, ročník IV.
Adresa:
ACRI, Politických vězňů 1419/11,
113 42 Praha 1
e-mail: acri[email protected], www.acri.cz
IČO: 63832721, DIČ: CZ63832721
Zapsána v registru zájmových sdružení
právnických osob vedeného Magistrátem
hl. m. Prahy, č. reg. 35/1995 - Sd.
Layout, grafická úprava, sazba, tisk:
Riehelen Design, www.riehelen.cz
Počet výtisků: 800
Distribuce zdarma prostřednictvím členů
ACRI a vybraných institucí.
Redakce si vyhrazuje právo zkrácení
příspěvků, přesahují-li stanovený rámec.
Přetisk povolen pouze se souhlasem
redakce a se zachováním autorských práv.
MK ČR E 16102
© ACRI 2007
přepravy zboží a pasažérů v neprospěch
i povinnosti podnikatele,
Titulní strana:
Železniční infrastruktura
Foto archiv ACRI
o dalších 20 let později letecká doprava.
dat úkoly,
bude muset úspěšně konkurovat na
dopravním trhu, ale bude proto chtít
tytéž výhody jako silnice - dotace
Bílá kniha „Dopravní politika EU pro rok
2010“ - čas rozhodnout upozorňuje na
těch
oborů
příznivější
dopravy,
pro
životní
které
jsou
k infrastruktuře,
prostředí.
bude muset mít i poskytovat volný
přístup k infrastruktuře bez ohledu na
Současně varuje před tempem růstu
v silniční dopravě a před důsledky,
bude muset být obchodně úspěšná,
hranice států,
bude muset mít špičkové technické
kterými toto dopravní zatížení působí
vybavení pro provoz i řízení provozu
na životní prostředí, na zdraví lidí
s kompatibilitou všeho se vším - a to
a v neposlední řadě na hospodaření
s energiemi. Velký důraz, který klade EU
za příznivé ceny,
na rozvoj železniční dopravy, je v mez-
adaptovat stejně nebo lépe než
inárodním hledisku dán podpůrnou legislativou EU a finanční strategií podpory
bude se muset umět rozvíjet, měnit,
konkurent,
železničních projektů.
bude muset být bezpečná jako dosud
nebo i lepší,
bude muset být šetrná k životnímu
prostředí jako dosud a nebo lepší.
Budoucnost železniční dopravy získává
celoevropský rozměr. Tak, jak celospolečenský rozvoj našeho kontinentu
Budoucnost železnice spočívá v její
vyvolává vznik propojené Evropy, vzniká
schopnosti využít svých stávajících
i potřeba propojených evropských
i potenciálních předností, které mohou
železnic. Evropské železniční instituce
vést k úspěšnosti na dopravním trhu.
za vydatné asistence železničních
společností činí kroky vedoucí k tech-
Ing. Jaromír Jelínek
nické a technologické harmonizaci
člen předsednictva ACRI
železniční dopravy – z tohoto pohledu
bude potlačen význam hranic, neboť
3
04_05_rozhovor.qxp
6.6.2007
22:34
Page 4
Zeptali jsme se Ing. Josefa Bazaly,
generálního ředitele a předsedy
představenstva Českých drah, a.s.
v tržbách z nákladní dopravy činí tento
nárůst 8,1 %), ale také snižování nákladů
a růst produktivity práce.
2. Diskutovaným tématem je segmentace
Českých drah a vznik dceřiných
společností. Jak se ukázalo v loňském
roce, jsou tyto dceřinky jednoznačně
životaschopné, což dokazují jejich
hospodářské výsledky. Očekáváte
totéž u oddělení nákladní dopravy
respektive vzniku ČD Cargo?
ZEPTALI JSME SE
1. České dráhy prožívají období rozsáhlých změn, které jsou součástí strategie
ČD, a.s., stát se významným a konkurenceschopným dopravním podnikem
v České republice. Můžete shrnout
zásadní změny?
Za zásadní obrat v novodobé historii ČD
považuji přijetí dokumentů o strategickém
rozvoji ČD v roce 2004, které nastartovaly
všechny podstatné změny. Jejich prioritou
bylo zejména vyčleňování servisních činností do dceřiných společností a s tím spojený přechod na holdingové uspořádání ve
Skupině České dráhy, a. s. Považuji za nesmírně důležité pro chod firmy efektivně
přizpůsobovat strukturu jejího řízení
potřebám jednotlivých činností. Dnes má
například každý jádrový segment podnikání svého vrcholového zástupce v představenstvu a.s.
Za poslední dobu jsme prošli celou řadou
- mnohdy náročných - restrukturalizačních,
modernizačních, racionalizačních a dalších nezbytných procesů. Za zcela
nejdůležitější však považuji nastartování
změn v myšlení železničářů. Mám na mysli
„prozákaznickou orientaci“ firmy, kterou
je ale nutné uplatňovat na všech stupních
řízení a samozřejmě především v provozu.
Jsem velice rád, že dnes, po několika
letech od uskutečnění prvních strategických rozhodnutí, lze konečně vidět výsledky našeho snažení v praxi. Aktuální
hospodářské výsledky totiž odkazují na
historický přelom, kdy ČD v prvním čtvrtletí
t.r. vykázaly zisk ve výši 14,7 milionu Kč.
Za tímto úspěchem stojí růst ukazatelů
v obou segmentech (tržby z osobní
dopravy vzrostly v tomto období o 12,8 %,
4
Ano, hospodářské výsledky dcer z roku
2006 jsou pro nás více než uspokojivé.
Prakticky všechny (s výjimkou realitních
společností) dosáhly kladných výsledků
hospodaření, některé dokonce vydělaly
více než dvojnásobek oproti roku 2005
(např. Traťová strojní společnost či Dopravní vzdělávací institut). A pochopitelně
obdobně úspěšný vývoj předpokládáme
také u plánované dceřiné společnosti ČD
Cargo. Zde však musím podotknout, že
cílem není prvoplánový zisk. Mezi hlavní
důvody, proč je nutné Cargo odčlenit, patří
zejména ukončení křížového financování
osobní dopravy ze zisků nákladní dopravy,
které, mimoto že není v souladu s evropskou legislativou, výrazně omezuje zdroje na
tolik potřebný průběžný rozvoj nákladní
dopravy. V důsledku to pak mj. znamená, že
se potýkáme s akutním nedostatkem některých řad vozů, nejsme plně schopni
uspokojovat vzrůstající požadavky klientů,
což je pro nás velice nepříjemné. Samostatné ČD Cargo bude rozhodně pružnější jak
vůči zákazníkům, tak také ve smyslu mezinárodní spolupráce s partnery.
Druhou oblast prací bych nazval „spolupráce“. Výstavbu nových, moderních logistických center, které odpovídají současným požadavkům zákazníků připravujeme
ve spolupráci s partnery ať již z komerční
nebo veřejnosprávní oblasti. Provoz center
bude na principu rovnoprávného přístupu
ke všem zákazníkům, což je nutná podmínka pro využití spolufinancování jejich
výstavby z evropských zdrojů. V přípravě
a různém stupni rozpracovanosti máme tři
až pět logistických center. Konkrétně
mohu jmenovat lokality např. Brno, Ostrava nebo Praha. V této oblasti ale stále
voláme po větší podpoře státu při
budování veřejných logistických center.
Domníváme se, že tato centra s rovnoprávným přístupem všech dopravců, silničních i železničních, by měla být
samozřejmou prioritou státu tak, jak lze
vidět i v sousedních zemích.
Třetí oblastí je aktivní spolupráce s developery logistických parků. Snažíme se
o změnu jejich pohledu na železnici jako
ekologického druhu dopravy s vysokou
perspektivou. Projekt logistického centra,
který minimálně ve fázi projektové dokumentace počítá s napojením na železniční
dopravu, bude mít oproti ostatním centrům konkurenční výhodu. Zkušenosti ze
zahraničí tento fakt potvrzují. Aktivně
spolupracujeme např. se společnostmi
Skanska Property, Hochtief, VGP nebo CTP.
V neposlední řadě bych rád zmínil nově
založenou dceřinou společnost ČD Logistics, a. s., která se bude mimo jiné
budováním logistických center zabývat.
3. S nákladní dopravou jsou spojována
logistická centra. Jejich vybudování je
pro konkurenceschopnost železniční
nákladní dopravy nezbytné. Jak probíhají přípravy?
4. České dráhy v roce 2006 zaznamenaly
nárůst cestujících, což je jistě součástí
strategie ČD, a.s. Co chystáte pro osobní dopravu v letošním roce? Jaká bude
pracovní náplň nově vzniklého Odboru
marketingu v osobní dopravě?
Práce na budování veřejných logistických
center bych rozdělil do několika oblastí. Za
prvé se snažíme o maximální využití stávajících zařízení, která jsou umístěna na
hlavních železničních koridorech a mají
předpoklady pro další rozvoj. Příkladem
může být logistické centrum v Lovosicích,
do jehož rozšíření investujeme v průběhu
letošního a příštího roku 184 mil. Kč.
Ano, také v osobní dopravě se snažíme
maximálně zaměřit na potřeby zákazníka
a nabídnout mu takové služby, aby se vlak
stal volbou číslo jedna při zvažování způsobu dopravy. Rok 2006 bych navíc mohl
nazvat rokem Pendolina. A výsledek je jednoznačný: téměř o tři miliony cestujících
více než za rok předcházející. Na tyto
výsledky jsme na jedné straně samozřej-
ACRI NEWS 2/2007
6.6.2007
22:34
Page 5
mě pyšní, České dráhy přestávají být jakousi odstrkovanou Popelkou, ale na
druhou stranu musíme jít dál. Přepravní
trh je dnes otevřený a je pouze na nás,
abychom udělali vše pro náš další
úspěch v konkurenčním prostředí. Proto
také vznikl Odbor marketingu v osobní
dopravě, jehož úkolem je, jak již název
napovídá, mapovat zákazníka, jeho
potřeby a poptávku. Na základě takových analýz bude navrhovat příslušné
produkty, hlídat jejich kvalitu a standardizovanost. Bude garantovat jejich
úspěch u zákazníka tak, aby každá služba ČD, vedle spokojenosti na straně
zákazníka, přinášela také rozvoj osobní
dopravy ČD obecně. Je to jistě správný
krok - v Evropě se již nyní běžně začínají
analyzovat očekávané požadavky cestujících po roce 2020.
vysokostěnné vozy řady Eas v počtu 464
kusů, klanicové vozy pro přepravu dřeva
řady Roos v počtu 184 kusů, dále 50 vozů
řady Tams či 40 kotlových vozů řady Zaes.
V letošním roce bude také dokončena
modernizace dvouosých krytých vozů řady
Gbgkks na vozy řady Kils v celkovém počtu
263 kusů. V 1. čtvrtletí t.r. se dále rozhodlo o navýšení financí pro revizní opravy
nákladních vozů o 250 milionů Kč - především pro zvýšení provozního stavu vozů
řad Es, Eas, Res.
6. Český železniční průmysl se společně
s provozovateli železniční přepravy
a zadavateli, tedy kraji, již nyní
připravuje na možnost čerpání financí
z Evropských fondů. Jak jsou připraveny České dráhy?
V oblasti dálkové dopravy přebírají ČD
v letošním roce zbývající část dodávky
osobních rychlíkových vozů 1. a 2. třídy
- 3 vozy řady Ampz a 11 vozů Bmz a dále
7 lůžkových vozů řady WLABmz. Pro
regionální a příměstskou dopravu bude
letos postupně dodáno rekordních 9 elektrických jednotek řady 471. Dále také
pokračujeme v programu modernizace
vozidel, která se jeví jako méně finančně
náročná než nákup vozidel nových.
V letošním roce ČD přebírají 5 ks modernizovaných řídících vozů řady 954. Pro
možnost sestavování motorových vlaků
bez nutnosti objíždění soupravy a pro
zvýšení přepravní kapacity přebíráme k již
dříve modernizovaným motorovým vozům
řady 854 a řídícím vozům řady 954 letos
celkem 11 modernizovaných přípojných
vozů řady 054. V regionální dopravě
pokračujeme také v programu modernizace dvouvozových motorových soupravy
Regionova řady 814+914 i kapacitnějších
a výkonnějších třívozových motorových
souprav řady 814+014+814. Těchto
souprav bude letos dodáno 23 kusů ve
dvouvozovém a 7 ks v třívozovém provedení. Konečný rozsah dodávek vozidel pro
regionální dopravu v roce 2007 však bude
závislý na potvrzení státních dotací Ministerstvem dopravy ČR.
Kromě připravované účasti na operačních
programech v gesci jednotlivých ministerstvech se ČD zaměřily na Regionální operační programy. V současné době ČD
aktivně připravují studie příležitosti pro
všechny tzv. regiony NUTS II potažmo
všechny kraje v České republice. Tyto
studie poukazují na výhody investic
s finanční spoluúčastí z fondů EU do
obnovy vozového parku železničních
vozidel pro regionální osobní dopravu.
V některých krajích již byly studie příležitosti projednány s krajskými úřady a přístup ČD k obnově vozového parku
prostřednictvím Regionálních operačních
programů se setkal s poměrně kladným
ohlasem. ČD nyní řeší rovněž problematiku přípravy a realizace projektů na
obnovu vozového parku s Úřady regionálních rad, které jsou řídícími orgány
Regionálních operačních programů
a poskytovateli dotací. V souladu s prioritami jednotlivých regionů by v ideálním
případě podle našich předpokladů mohlo
být pořízeno více než 100 ks nových
motorových či elektrických ucelených jednotek o celkovém objemu investic přesahujícím 16 mld. Kč. Musím zdůraznit, že
tento program je pro železniční dopravce
prioritou, protože se jedná o jedinečnou
příležitost zásadnější obnovy vozidel, kde
můžeme až 50 % finančních prostředků
získat formou dotace. Tento program je
Evropskou komisí připraven jen pro nové
členské země EU pouze pro finanční
období 2007–2013 a nepředpokládá se
jeho opakování.
Obdobně se ČD také zaměřují na modernizaci vozů v nákladní dopravě. V letošním
roce je postupně modernizováno 390 ks
výsypných vozů Falls na přepravu zejména
uhlí. Mezi další modernizované řady patří
7. Celá Evropa věnuje nemalé prostředky
na modernizace železniční infrastruktury či výstavby nových rychlejších koridorů. Týká se strategie ČD, a.s. i jejich
dalšího využití?
5. S otázkou osobní dopravy je neoddělitelně spjata i otázka obnovy
vozidlového parku ČD. Jak pokračuje
v roce 2007?
ACRI NEWS 2/2007
Jedním z nejdůležitějších faktorů, které
ovlivňují podnikatelskou úspěšnost
železniční dopravy (výrazněji než u jiných
druhů dopravy), jsou technické parametry
a stav železniční dopravní cesty. Proto ČD
podporují všechny aktivity, vedoucí
k rozvoji české i evropské železniční sítě
a samy řadu aktivit v tomto směru iniciují.
Je tedy samozřejmé, že strategickým
záměrem ČD je využívání všech parametrů a nových technologií, které modernizovaná železniční síť nabízí.
V současné době probíhá modernizace
železniční sítě relativně uspokojivým
tempem. Přesto, abychom mohli účinným způsobem konkurovat zejména
dopravě silniční, přáli bychom si
výrazné zrychlení tempa této modernizace. Především se těšíme na
dokončení modernizace III. a IV. tranzitního železničního koridoru, které nás
konečně plnohodnotně napojí na
západní železniční síť. Kromě toho se
také ČD snaží rekonstruovat nádražní
infrastrukturu, zejména formou projektu
Živá nádraží, ve kterém je dnes již
zařazeno cca 120 stanic.
8. Jak vidíte spolupráci mezi ČD, a.s.
a ACRI pro nejbližší období?
Určitě si vážím, že jsou ČD zvány na
nejrůznější aktivity ACRI, konkrétněji
spolupráci pak jistě oceňují především
naše dcery (ČDT, TSS, VUZ). V nejbližším
období půjde určitě o společný přístup
v řešení aplikace technických specifikací
pro interoperabilitu v jednotlivých subsystémech. Obecně bude jistě i nadále účelné
koordinovat prezentace obou organizací
na domácí i zahraniční půdě.
9. Co byste chtěl vzkázat členům ACRI
a celému našemu domácím železničnímu průmyslu?
Jsem potěšen, že je ACRI velice aktivním
sdružením a je čím dál více vidět:
veletrhy, semináře, propagační materiály, Acri News. Určitě vítám přidružené
členství ve Svazu dopravy ČR a vytvoření
sekce železničního průmyslu. Rozmach
ACRI, který přichází souběžně s rozvojem ČD, vnímám samozřejmě pozitivně.
Věřím, že úspěch jednoho je šancí pro
druhého, naše spolupráce tak vytváří
cenné partnerství, ve kterém se naše
jednotlivé síly nesčítají, ale synergicky
násobí. Je třeba ve vzájemné spolupráci
pokračovat a nepolevovat. Jen společným úsilím je možné vytvářet dobré
podmínky pro železnici v konkurenčním
boji s jinými druhy dopravy.
5
ZEPTALI JSME SE
04_05_rozhovor.qxp
9:41
Page 6
Předmětem studia je Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě. Absolventi studia
najdou uplatnění především při realizacích
dopravních staveb na železnici. Do konce
srpna letošního roku proběhne několik kol
přijímacího řízení. Zájemci o studium najdou bližší informace na internetové adrese
www.sosinformatikybrno.cz.
Pars nova a.s.
První vyrobená příměstská
elektrická jednotka
řady 451 v původním
„historickém“ nátěru
AŽD Praha, s.r.o.
Nový obor na objednávku
- experiment, nebo nový trend?
Brno, 15. března 2006 - Střední škola informatiky a spojů v Brně sáhla po neobvyklém
experimentu. Ve spolupráci se společností
AŽD Praha, předním výrobcem zabezpečovací techniky pro kolejovou a silniční
dopravu, otevřela nový nástavbový obor.
Budoucí úspěšní absolventi mají prakticky
zajištěnou kariéru u AŽD.
Dne 27.4.2007 byla předána ČD, a.s. elektrická jednotka 451.001/451.002, na níž
byla v akciové společnosti Pars nova provedena periodická oprava v rozsahu EH. Za
zmínění rozhodně stojí, že se jedná o první
el. jednotku této již legendární řady, která
je provozována na českých tratích již od
roku 1964. Dopravní jednotka obdržela
původní „prototypový“ nátěr v provedení
LAK I PUR. Nyní se může jako jediná pyšnit
novým nátěrem dle barevného řešení
1. výrobní série.
Ministr průmyslu
navštívil LEKOV, a.s.
9. dubna 2007 dopoledne továrnu navštívil
ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.
Nejdříve byl seznámen s informacemi o podniku, následovala prohlídka závodu.
Společnost LEKOV, a.s. byla založena v roce
1993, v roce 2002 vstoupila do francouzské
skupiny Faiveley Transport, která má 32
poboček po celém světě, v Evropě, Austrálii,
Asii či Severní a jižní Americe. Ministra
nejvíce zajímalo, co Lekovce přineslo spojení s Francouzi, či kdo je jejich největší
konkurencí. Když se od starosty Blovic Jana
Podušky dozvěděl, že je ve městě pouze
čtyřprocentní nezaměstnanost, byl hodně
6
Výjimečná možnost se nyní naskýtá maturantům ze středních škol technického
zaměření. Mohou získat zdarma další
maturitní vysvědčení za pouhý rok intenzivního studia. K tomu se studentům
nabízí možnost ubytování a stravování
v areálu školy.
„V naší firmě se momentálně potýkáme
s nedostatkem odborníků. Proto jsme mimo
jiné oslovili Střední školu informatiky
a spojů, která nám velmi pružně vyšla
vstříc,“ říká ing. Miloslav Sovák, personální
manažer AŽD Praha, který spolu s vedením
školy realizuje tento zajímavý projekt.
„Nadaní studenti, kteří projeví skutečný
zájem, budou mít možnost získat uplatnění
v naší firmě a začít u nás pracovat bezprostředně po ukončení studia. Pro úspěšné
studenty se připravuje stipendijní program,
v jehož rámci mohou získat příspěvek na ubytování a jiné výhody,“ informuje ing. Sovák.
Klokani se vrátili
na Dynamickou zkušebnu
ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
Kořeny Dynamické zkušebny ŠKODA
VÝZKUM s.r.o. sahají k začátku sedmdesátých let minulého století. V té době se
tehdy ještě gigantická ŠKODA Plzeň etablovala svými výrobky v oblasti kolejových
vozidel v bývalém Sovětském Svazu.
Náročné klimatické podmínky spolu s nedobrou kvalitou železničních tratí tohoto teritoria odhalily z pevnostního hlediska slabá
místa na konstrukcích tehdy vyráběných
podvozkových rámů. Ke zjištění příčin
poruch a nalezení optimálních konstrukčních řešení bylo nutno zkoušet. A tak
vznikla zkušebna, vybavená moderním
elektro-hydraulickým zatěžovacím systém
a kvalitním odborným personálem, která si
za léta své činnosti našla stálou klientelu
tuzemských i zahraničních zákazníků.
ACRI NEWS 2/2007
SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA
KOLEJOVÁ VOZIDLA
Třinecká válcovna předvalků a hrubých
profilů se může pochlubit vynikajícími
loňskými výsledky především ve výrobě
kolejnic, která dosáhla 230 tisíc tun a byla
nejvyšší za posledních patnáct let.
Zároveň se podařilo vyválcovat rekordní
množství profilů pro železniční podkladnice v množství 20 tisíc tun. Příznivá je
také skutečnost, že se podařilo ušetřit
14 tisíc tun oceli na předváze, a to především díky velmi dobrému využití vsázky.
Těší při tom skutečnost, že vysoká výroba
byla dosažena při současném dodržení
odpovídající vysoké kvality. Na zmíněné
výsledky měla vliv vedle maximálního
nasazení všech zaměstnanců válcovny
i dřívější realizace řady technických opatření. Pro zabezpečení povrchové kvality
výroby byl např. modernizován systém
ostřiku okují jak na sochorech tak i u kolejnic. V prů-běhu loňského roku došlo ke
kompletní obnově zastaralého měřícího
centra kolejnic a také byl, v rámci plánované
střední opravy, instalován zcela nový systém měření rozměrů kolejnic za studena.
překvapený. „To je velice slušné číslo. Byl
jsem před několika dny na návštěvě v severních Čechách a tam je nezaměstnanost
dost vysoká,“ uvedl Říman.
Vysvětlivky: INFRASTRUKTURA
NOVINKY Z OBORU
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.,
Rekordní výroba
třineckých kolejnic
DODAVATELÉ KOMPONENT
7.6.2007
VÝZKUMNÉ ÚSTAVY A ZKUŠEBNY
06_11_novinky z oboru.qxp
7.6.2007
9:41
Samozřejmým a každodenním úkolem zkušebny je toto portfolio stabilizovat a stále
rozvíjet.
Když v roce 2001 proběhla první „e-mailová“
jednání na téma zkoušení prvků železničních vozidel pro australskou firmu United Goninan bylo nesnadné odhadnout
další jejich vývoj. Vždyť nás dělilo více než
12 tisíc kilometrů a minimálně 22 hodin
letu nejmodernějšími letadly při překonávání této ohromné vzdálenosti. Korespondenční jednání postupovala pomalu
a energie vložená do příprav všech
žádaných podkladů se dlouho zdála být
marná. Po necelém roce vzájemného
„oťukávání“ však vyvinutá snaha přerostla
v závaznou objednávku na provedení statických a dynamických zkoušek železničních podvozkových rámů podle metodik
UIC. První zkouška se týkala příměstské
jednotky OSCAR, operující mezi australským Newcastlem a Sydney. Současně
byla prováděna i zkouška příměstské jednotky HUNTER brázdící tratě v překrásném
údolí řeky téhož jména na jihovýchodním
pobřeží Austrálie. Byl na světě kontrakt
v celkovém objemu více než 10 miliónů
korun. Vlastní realizace tohoto projektu
probíhala v roce 2004 pod přísným dohledem australského zákazníka a tehdy jsme
měli pocit, že k oboustranné spokojenosti.
Článek v celém znění naleznete na
www.acri.cz
Page 7
Corporation v licenci společnosti UniControls. Licenční ujednání stanovuje
počet na celkem 440 modulů, včetně
prototypů a opce.
V tomto a příštím roce bude vyrobeno
celkem 234 vozů Comet VI a v každém
z nich bude komunikační modul
společnosti UniControls, která byla do
projektu zapojena díky zahraničním
referencím v oblasti vlakové komunikace . Modul vychází z téže technologie, jako předloni homologovaný
komunikační uzel UIC gateway, který je
nasazen například v rychlovlacích Pendolino provozovaných v několika
evropských zemích a v soupravách
Minuetto italských drah. Moduly jsou
klíčovými prvky komunikační infrastruktury vlaku a slouží k přenosu
řídicích, stavových a diagnostických
informací mezi jeho jednotlivými subsystémy. Modul také zajišťuje na
komunikační úrovni interoperabilitu
s vozidly vybavenými řídicími systémy
jiných výrobců. Vzhledem k tomu, že
vlaky provozované zákazníkem jsou
sestavovány z více typů vozidel,
byla tato interoperabilita požadována. Je třeba zdůraznit, že požadavek
na spojování vozidel vybavených
řídicími systémy rozdílných výrobců
je stále, a to i v celosvětovém měřítku, výjimečný.
Článek v celém znění naleznete na
www.acri.cz
Firma Bombardier
schválila zařízení vyvinuté
společností UniControls a.s.
pro patrové osobní vozy
Comet VI
V rámci schvalovacího řízení nových
patrových osobních železničních vozů
Comet VI, které vyrábí firma Bombardier
pro společnost New Jersey Transit, bylo
v průběhu dubna validováno zařízení,
součástí kterého je modul vlakové
mezivozové komunikace (gateway) vyvinutý společností UniControls. Modul
vyrábí kanadská firma Quester Tangent
ACRI NEWS 2/2007
Novinky na železničních
okruzích
Zkušebního centra
VUZ Velim
Zkušební centrum VUZ Velim je neustále
zaplněno zajímavými vlakovými jednotkami, lokomotivami nebo nákladními vozy. Přinášíme Vám krátký přehled
těch nejzajímavějších z nich, které byly
k vidění na zkušebních tratí v roce 2007.
Nejdříve to byly zkoušky motorových
lokomotiv Bombardier TRAXX a zkoušky
nákladních vagónů Samms ve spolupráci s VÚKV. Na konci ledna zde probíhaly
zkoušky lokomotivy Taurus pro Siemens.
V únoru to byly zkoušky (TBZ) osobních
vozů Siemens řady Ampz, Bmz, Wlabmz,
určených pro ČD a.s., které pokračovaly
i v měsíci březnu a zkoušky motorových
lokomotiv 709 + 729 pro CZ LOKO.
V měsíci březnu a dubnu se na velkém
zkušebním okruhu uskutečnily zkoušky
elektrické jednotky Flirt od firmy Stadler
Bussnang, zkoušky jednotky Pendolino
a motorové jednotky 814 pro ČD a.s.
a opět zkoušky nákladních vagónů
Sggmrs ve spolupráci s VÚKV.
Tichá kola pro metro
z BONATRANS GROUP a.s.
Bonatrans Group a.s., největší evropský
výrobce dvojkolí a jeho částí, nedávno
provedl jednorázové měření účinnosti
tlumičů hluku na kolech vozů metra,
provozovaných v Bostonu, USA, výrobcem vozů je Kawasaki Heavy Rail.
Tlumiče se skládají z několika vrstev
různých materiálů (ocel, polymery), které
jsou navrženy pro co možná největší
snížení vibrací u konkrétního kola.
Jelikož jsou tato kola již 3 roky v pro-vozu,
byla zkouška dobrým prověřením tlumících účinků. Pohlcování nepříjemného
kvílivého hluku měřeného v provozu jak
v kabině řidiče tak v místech pro pasažéry
dosáhlo úctyhodných 30 db(A) a dokázalo
tak, že účinnost tlumičů se ani po letech
provozování nesnížila.
BONATRANS GROUP a.s. má řadu řešení
pro snížení hluku a vibrací především
pro tramvajové jednotky a vozy metra
provozované v evropských městech.
V poslední době např. zvýšil účinky tlumení hluku kombinací tlumiče hluku
a pryží odpruženého kola pro vozy
metra provozované v Oslu, výrobce
Siemens Transportation.
7
NOVINKY Z OBORU
06_11_novinky z oboru.qxp
06_11_novinky z oboru.qxp
7.6.2007
9:41
Page 8
BORCAD cz s.r.o.
Úspěšná realizace vybavení
lůžkových vozů pro
České dráhy.
Společnost BORCAD vybavila během
roku 2006 prostřednictvím dodávek pro
SIEMENS Transportation Systems 12
komfortních vozů Českých drah lůžkovými stěnami. Tyto lůžkové stěny se řadí
z hlediska pohodlí, technologie a ergonomie k tomu nejlepšímu, co lze
v současné době v tomto segmentu
nabídnout.
Společnost BORCAD je již tradičním
výrobcem a dodavatelem vysoce kvalitních luxusních sedadel pro vysokorychlostní vlaky, sedadel 1. a 2.třídy
a sedadel pro regionální dopravu a také
lůžkových a lehátkových stěn. Originální
a propracovaná řešení v tomto segmentu kolejové techniky získala řadu
ocenění.
Společnost Kapsch s.r.o.
vyhrála v soutěži na digitální vlakové
radiokomunikační systémy GSM-R
u Rakouské spolkové dráhy. V České
republice se Kapsch po úspěšném pilotním projektu uchází o jeho rozšíření
- dokončení 1. národního železničního
koridoru.
NOVINKY Z OBORU
Kapsch uspěl ve veřejné soutěži vypsané Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) na GSM-R - nový, celoevropský standardizovaný vlakový
radiokomunikační systém. Kapsch
vybaví ÖBB novým digitálním komunikačním systémem, který bude
nejprve zaveden na hlavních spojích
ÖBB napojených na mezinárodní
trasy. Rakousko je po Slovensku
a Česku třetí zemí ve střední Evropě,
která zavádí moderní mobilní komunikační systém pro železniční provoz.
Objem zakázky pro Kapsch CarrierCom dosahuje přitom jen v Rakousku přibližně 40 milionů Euro.
Lůžková stěna nabízí tři varianty nastavení: denní poloha, noční poloha pro
dva cestující a noční poloha pro tři cestující. V denní poloze jsou všechna tři
lůžka sklopena k oddílové příčce a zajištěna - cestující tak mají k dispozici
3 komfortní sedadla. V noční poloze,
kdy jsou vyklopena tři lůžka, je výškový
prostor mezi lůžky cca 78 cm. V poloze
pro dva pasažéry se výškový prostor
mezi lůžky zvětší na více než jeden
metr. Pro nastavení lůžkové stěny do
konfigurace s dvěmi lůžky slouží firmou
BORCAD patentovaný přestavovací
mechanismus, který se ovládá jedním
ergonomicky tvarovaným ovladačem.
Při konstrukčním řešení musely být
zohledněny požadavky zejména na
maximální komfort cestujícího a dále
pak na velmi jednoduchou a snadnou
ovladatelnost celého systému. Vozy
s tímto vybavením jsou nasazeny
v rámci celoevropské sítě nočních vlaků
špičkové kvality EuroNight, zejména
pak v rámci trasy Praha – Wiesbaden.
8
Společnost KAPSCH je jedním ze zakladatelů a aktivních spolutvůrců
celoevropského digitálního rádiového systému GSM–R. Jako systémový integrátor využívá znalostí
drážního prostředí, ve kterém vyvíjí
a buduje rádiové komunikace především v Evropě a Asii. V České republice patří mezi nejvýznamnější reference Kapsche pilotní projekt systému
GSM-R v traťovém úseku Děčín, státní
hranice – Ústí nad Labem – Praha
– Kolín, který od svého spuštění
v lednu 2005 funguje bez jediného
výpadku. Nejde jen o „přeladěný“
veřejný GSM systém, ale o funkčně,
koncepčně a uživatelsky jiné řešení
postavené s cílem zajistit maximální
bezpečnost, spolehlivost a zjednodušení komunikace pro řízení drážní
dopravy. Česká republika získala
díky tomuto úspěšnému pilotnímu
projektu jako jedna z prvních řadu
zkušeností s nasazením a využitím
této technologie.
„Těší nás, že jsme získali zakázku na
nový komunikační systém u ÖBB. Vedle
argumentů týkajících se nákladů bylo
rozhodnuto především díky našemu
rozsáhlému celoevropskému technickému know-how. Kapsch je již tradičně
odborníkem v analogové oblasti a současně předním dodavatelem implementací digitálních vlakových radiokomunikačních systémů v Evropě“, vysvětluje
Thomas Schöpf, předseda představenstva Kapsch CarrierCom, dceřinné společnosti Kapsch-Gruppe.
Článek v celém znění naleznete na
www.acri.cz
Veletrhy Brno, a.s.
- od spedice až po telematiku
Transport a Logistika
Největší oborová přehlídka v regionu
rozšiřuje každoroční zastoupení manipulační, montážní a skladovací techniky
o oblast řízení a služeb. Transport
a Logistika 2007 představí celé spektrum dopravních a logistických technologií i služeb. Zájem o účast je velmi
vysoký, hlásí se tradiční vystavovatelé
stejně jako řada nových firem především z oboru informačních systémů pro
logistiku a řízení podnikových procesů.
Čtyři měsíce před zahájením veletrhu
jsou přihlášeny firmy z devíti zemí,
vedle České republiky především
z Německa, Slovenska a Rakouska.
Nejvíce nových vystavovatelů i nejvyšší
nárůst účasti zaznamenává obor
telematika, komunikační, informační
a řídicí systémy pro logistiku. Moderní
informační technologie se stále častěji
prosazují nejen v nově budovaných logistických centrech, ale také v extrémních
podmínkách průmyslové výroby. Příkladem je technologie zefektivnění práce
pomocí rozpoznávání hlasu „move-byvoice“ nebo technologie RFID umožňující vysokou míru automatizace logistických procesů, kterou v rámci kompletních logistických řešení nabízí řada
vystavovatelů.
ACRI NEWS 2/2007
7.6.2007
9:41
Page 9
Generální stop v podání
GSM-R a ČD-Telematika
ČD-Telematika prakticky předvedla
funkci „Generální stop“ s využitím systému GSM-R. Prezentace funkce se
uskutečnila 28.3.2007 v Praze v železniční stanici Libeň. Předvedení praktické ukázky se účastnili zástupci vlastníka systému GSM-R Správy železniční
dopravní cesty s.o. (SŽDC), největšího
uživatele systému v ČR Českých drah,
dále zástupci dopravce Viamont, výrobci a dodavatelé řešení mobilních
radiostanic T-CZ a RADOM a v neposlední řadě zástupci Drážního úřadu.
Funkce „Generální stop“ slouží hlavně
ke zvýšení bezpečnosti na železničních
tratích a v dnešní době je provozována
zhruba 10 let prostřednictvím analogových rádiových sítí označovaných TRS
TESLA (Traťový rádiový sytém). Dostupnost této funkce nad systémem GSM-R
je jednou z ukázek možností jak lze
tento systém plnohodnotně rozvíjet pro
praktické využití v provozních podmínkách na železnici, a to i nad rámec
mezinárodní specifikace EIRENE,.
Pro praktickou ukázku zastavení vlaku
byly použity dva typy koncových terminálů. Jako první bylo použito prostředí
dispečerského nástroje dopravní deník,
inicializaci funkce předvedl ředitel
odboru 11 Českých drah pan Jaromír
Kadlec. Druhá inicializace pomocí GSM-R
telefonu byla předvedena Markem Rosou
ze SŽDC. Funkce zastavení byla úspěšně
prezentována na dvou vozidlech řady 810
(jedno osazeno radiostanicí od T-CZ,
druhé od Radom).
Ověřovací provoz ukázal, že drezíny
plně splňují zadání RFI. Oba dva typy
drezín byly schváleny italským drážním
úřadem - CESIFER a v polovině dubna
2007 byly schváleny technickou komisí
RFI. Plnou akceptací obou prototypů
byla zahájena výroba dalších 28 kusů
těchto drezín pro RFI.
Oba prototypy jsou v současné době
nasazeny na vysokorychlostní trati Řím
– Neapol.
CZ LOKO, a.s.,
rozšířila svoji nabídku
modernizovaných lokomotiv
Od data výroby prvních čtyřnápravových
motorových lokomotiv řady 729.5
(typ T 419.05) uplynulo více jak dvacet
let a tak logicky již nastala doba, kdy se
jednotliví uživatelé těchto lokomotiv
začínají vážně zaobírat otázkami, jakým
způsobem a jakou nejvhodnější formou
prodloužit jejich provozně-technickou
životnost. A tak na základě požadavků
Třineckých železáren, a.s., vyrobila
společnost CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, první modernizovanou lokomotivy 729.701-3 (729.503-3).
ČD-Telematika tak opět potvrdila svoji
významnou pozici v oblasti vývoje
telematických aplikací pro železniční
dopravu a GSM-R .
(709 kW) a trakčním alternátorem typu
1FC2 454-4. Přenos výkonu je opět proveden jako elektrický střídavě-stejnosměrný
(AC/DC), kdy pomocné pohony mají elektrický AC pohon. V zadní kapotě je vedle
elektrického rozváděče nově instalován
blok elektrodynamické brzdy (EDB). Dosazená EDB pracuje ve spádovém i za-stavovacím režimu. Ovládání lokomotivy pak
zajišťuje nový elektronický řídící a regulační systém NES. Při mo-dernizaci lokomotivy byla využita řada technických
řešení a modernizační prvky, které byly
ověřeny na předcházejících hnacích vozidlech z produkce CZ LOKO, a.s. Lokomotiva s určením pro středně těžkou posunovací službu má teď celkovou hmotnost
84 tun a dosahuje maximální rychlosti
40 km/h (80 km/h při přepravě ve vlaku).
Lokomotiva 729.701-3 bude veřejnosti
představena v rámci veletrhu CZECH
RAILDAYS 2007, který se koná v Ostravě
ve dnech 19. až 21.6.2007.
ZKV s.r.o.
Zkušební laboratoř
kolejových vozidel a strojů
dokončuje v současné době významnou
zakázku, kterou je soubor schvalovacích
zkoušek třídílných souprav MARA, jejichž
výrobce je firma SIEMENS Kolejová vozidla
s.r.o. v Praze na Zličíně a vozidla jsou
vyráběna pro městskou dráhu ve městě
Maracaibo ve Vene-zuele. I když je souprava vozidel postavena na základě vozidel
M1 pro Metro Praha, jedná se o odlišná
vozidla. Soupravy jsou určeny pro venkovní
provoz s trolejovým vedením a jsou proto
vybaveny střešními sběrači proudu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v jsou
vozidla na rozdíl od vozidel M1 vybavena
klimatizací jak v prostoru pro cestující, tak
v kabině strojvedoucího, což znamenalo i úpravu hrubé stavby vozidel ve střešní partii.
MTH Praha a.s.
- drezíny pro Itálii
V MTH Praha a.s. byly vyrobeny dva prototypy drezín pro opravu a údržbu
trakčního vedení pod označením OREL 9
a OREL 12. Drezíny jsou určeny pro italské státní dráhy RFI (Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A.). Projekční řešení a konstrukci prototypů zajišťovala italská
firma AMC2. Prototypy drezín úspěšně
absolvovaly prototypové zkoušky
v České republice a byly v říjnu 2006
předány k provoznímu ověření do Itálie.
ACRI NEWS 2/2007
Při modernizaci lokomotivy byly v podstatě z původní lokomotivy zachovány
kompletní pojezd, hlavní rám, palivová
nádrž, kabina a kapoty s tím, že rozhodující inovační činnosti se zejména orientovaly na pohonný agregát a navazující sestavy. Nyní je v přední kapotě lokomotivy
uložen nový hnací agregát tvořený spalovacím motorem Caterpillar 3412 E DI-TA
Brzdové zkoušky na ZO Wildenrath
Statické (kusové i typové) zkoušky byly
prováděny v SKV v Praze, jízdní zkoušky
prováděla firma ZKV s.r.o. na zkušebním
9
NOVINKY Z OBORU
06_11_novinky z oboru.qxp
06_11_novinky z oboru.qxp
7.6.2007
9:41
Page 10
Zkoušky klimatizace
NOVINKY Z OBORU
okruhu Zkušebního centra Siemens
Wildenrath v SRN. Mezi statické zkoušky
prováděné ve výrobním závodě v Praze na
Zličíně patřila i náročná zkouška klimatizace v klimatické lakovací komoře, kde
bylo při zkouškách dosahováno teplot
50°C a vlhkosti 55% a dále zde byly
prováděny zkoušky větrání, zkoušky
přizpůsobení vozidel zborcené koleji,
zkoušky osvětlení, zkoušky elektrických
zařízení, dveří a pod.
Na zkušebním okruhu Siemens Wildenrath byly prováděny jízdní zkoušky dle
UIC 518, chodové zkoušky, zkoušky
vibrací jak v prostoru pro cestující, tak
v místě obsluhy a dále brzdové zkoušky
včetně zkoušek zajišťovací brzdy
a zkoušek jízdních odporů. Vozidla při
zkouškách vyhověla všem požadavkům
a v současné době probíhá poslední
etapa předávání protokolů ze zkoušek.
SKD TRADE, a.s.
- podvozky tramvají T6A5
Sériová výroba dvojitě vypružených
podvozků tramvají T6A5 probíhá ve
spolupráci s Dopravním podnikem
hlavního města Prahy (DPhlmP) od roku
2006 a náleží v současnosti k nejvýznamnějším zakázkám společnosti SKD.
Při příležitosti konání 8. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS
2007 v Ostravě se uskuteční na stánku
SKD slavnostní předání jubilejního 100.
vyrobeného podvozku pro DPhlmP.
Období od zjištění systémové vady
(vznik únavových trhlin v konstrukčním
10
uzlu vetknutí kyvného ramene do spodní pásnice rámu původního podvozku
ČKD) do zahájení sériové výroby činilo
pouhých 13 měsíců, přičemž bylo nutno
v této krátké době vytvořit novou konstrukční dokumentaci včetně návrhu
zlepšení provozních vlastností, nové
pevnostní výpočty, statické a dynamické
zkoušky, výrobu prototypových podvozků a jejich úspěšné odzkoušení. Při
řešení vlastního uzlu konzoly kyvného
ramene vzniklo zcela odlišné řešení
v porovnání s původním provedením,
a proto bylo zaregistrováno v rejstříku
Úřadu průmyslového vlastnictví jako
užitný vzor.
SKD TRADE si dovoluje touto cestou
pozvat čtenáře ACRI a obchodní partnery k návštěvě svého stánku (volná
plocha B01) na CZECH RAILDAYS 2007,
kde mohou shlédnout mimo řady
dalších exponátů i modernizovaný podvozek T6A5.
10 let společnosti
MSV elektronika s.r.o.
V dubnu letošního roku oslavila společnost MSV elektronika své 10. narozeniny.
Oslavy byly pracovní, neboť vývojové
i výrobní oddělení společnosti je plně
vytíženo realizací zakázek při souběžně
probíhající stavební činnosti v závěrečné
fázi rekonstrukce nové budovy firmy, do
které MSV elektronika přesídlila na
počátku roku.
Společnost MSV elektronika s.r.o. byla
založena 22. dubna 1997 s cílem zachovat a rozvíjet know-how v oblasti vývoje
a výroby elektronických řídících systémů a modulů pro kolejová vozidla
a další průmyslové aplikace, zejména
v oblasti řídících počítačů pro drážní
vozidla a pro ovládání vstupních dveří
a dalších vozidlových subsystémů.
MSV elektronika buduje se svými
zákazníky dlouhodobé partnerské vztahy.
Spolupráce zpravidla začíná již ve fázi
návrhu koncepce, aby byl výsledný produkt optimalizován pro potřeby konečného uživatele. V realizační fázi pak je
cílem vybavit zákazníka v maximální
míře znalostmi i servisní a diagnostickou
technikou tak, aby výrobek mohl být
bezproblémově provozován bez nutnosti
servisních zásahů. Úpravy a optimalizace na základě poznatků z provozu
považujeme za samozřejmost. Činnost
společnosti probíhala zpočátku v prona-
jatých prostorách v areálu Vagónky ve
Studénce. Vyráběli jsme jednak elektronické komponenty do právě vyráběných
řad nových vozidel tohoto výrobce, tak
i náhradní díly pro již provozované řady
vozidel.
Rozvoj firmy se zrychlil v r. 2001, kdy
díky zvyšujícímu se objemu výroby se
stávající výrobní a administrativní prostory staly nedostatečnými a společnost
se přestěhovala do vlastních prostor
v rekonstruované budově ve Studénce.
Z technického hlediska pak se společnost začala vyvíjet stavebnici ModuRail
pro řídící systémy kolejových vozidel,
založenou na 16- a 32-bitových procesorech Fujitsu s širokým využitím komunikací pomocí sériových linek CAN.
Společným znakem řídících systémů
společnosti MSV elektronika je řešení
mezivozové komunikace pomocí národní vlakové linky „Dálkové řízení a přenos
informací po vlaku“, která se po zavedení řady 843-043-943 stala standardem ČD pro vozidla regionální dopravy
s násobným řízením nebo řídícími vozy.
Povely a data na vozidle jsou přenášeny
pomocí sběrnic CAN, popř. RS485, jízdní
režimy (jízda i brzda) se ovládají jediným
prvkem – master kontroler. Standardní
funkcí je pak automatická regulace
rychlosti, pokud je vozidlo vybaveno
elektricky ovládaným brzdičem.
Článek v celém znění naleznete na
www.acri.cz
ČKD Kutná Hora a.s.
výrobce podvozků
nákladních vagonů.
V roce 2007 ČKD Kutná Hora a.s. dodá
na evropský trh více než tisíc podvozků
řady TF 25 , AMIII, Barber Easy Ride.
V současné době je již v plné přípravě
výroba nových typů podvozků.
ČKD Kutná Hora a.s. se stává největším výrobcem podvozků pro nákladní vagony v ČR.
ACRI NEWS 2/2007
7.6.2007
9:41
Zkoušky tramvají pro USA,
vyrobených firmou INEKON
TRAMS a.s., provádí
ZKV s.r.o. - Zkušební
laboratoř kolejových
vozidel a strojů.
V současné době provádí zkušebna ZKV
s.r.o. soubor schvalovacích zkoušek
třídílných nízkopodlažních tramvají pro
USA, vyráběných firmou INEKON TRAMS
a.s.. Vozidla jsou vyráběna pro městské
dráhy ve městech Portland, Washington
a Seattle. Vozidla TRIO typ 12 jsou konstruována na základě tramvaje typu
TRIO pro města v ČR, ale s některými
značnými odchylkami. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou vozidla na
rozdíl od vozidel TRIO vybavena klimatizací jak v prostoru pro cestující, tak
v kabině řidiče a dále jsou tramvaje
řešeny jako obousměrné, což si vyžádalo značné úpravy hrubé stavby skříně
vozidel. Jiné jsou i podvozky a vypružení
podvozků.
Foto: Pevnostní zkouška skříně
Statické pevnostní zkoušky podvozku
i skříní vozidel prováděla firma ZKV
s.r.o. na své zkušební hale na Kladně,
dynamické pevnostní zkoušky podvozků byly prováděny kooperací. Další
statické (kusové i typové) zkoušky byly
prováděny v Ostravě, jízdní zkoušky
prováděla firma ZKV s.r.o. na tramvajové trati města Portland v USA.
Page 11
hováno venkovních teplot 40°C a vlhkosti ve voze 55% a dále zde byly
prováděny zkoušky větrání, zkoušky
přizpůsobení vozidel zborcené koleji,
zkoušky osvětlení, zkoušky elektrických
zařízení, dveří, plošin pro invalidy a pod.
Na zkušební trati v DPO Ostrava byly
provedeny zkoušky vibrací, zkoušky
hlukové a typové zkoušky jízdní při
různých zatíženích vozidla. Dále zde
byly prováděny kusové zkoušky jízdní
každého vozu.
Na tratích města Portland byly provedeny zkoušky výkonové, oteplovací, brzdové a hlukové. Vozidla při zkouškách
vyhověla všem požadavkům a v současné době probíhá poslední etapa
předávání protokolů ze zkoušek. Dále
probíhají zkoušky vozidel pro města
Washington a Seattle.
CZ LOKO, a.s.
Modernizované
lokomotivy řady 740.3
Neklesající zájem provozovatelů motorových lokomotiv o obnovu vozového parku
formou inovace jejich stávajících starších
vozidel potvrzuje i zvyšující se počet
uskutečněných modernizací lokomotiv
řady 740 (typ T 448.0). A tak také
v poslední době, téměř bez vyvolání větší
pozornosti, se také ve výrobních
společnostech fy CZ LOKO realizovaly
přestavby lokomotivy 740 na provedení
označované jako lokomotiva řady 740.3,
tzv. „ultralight“, kdy je původní, leckdy
z provozního využití výkonově nadhodnocený spalovací motor lokomotivy,
nahrazen novým motorem Caterpillar
C15 (CAT 3406) o výkonu 369 kW.
hlivost a snadná údržba spalovacího
motoru. Nelze nezmínit ani ten fakt, že
motor C15 splňuje nejpřísnější ekologické limity. Modernizované lokomotivy
řady 740.3 jsou tak nyní již provozovány
na vlečkách společností OKD, Doprava,
a.s, DEZA, a.s., VÍTKOVICE Doprava, a.s.
či Velkolom Čertovy schody a.s.
LEKOV, a.s. slavil rekord
Francouzské TGV je nejrychlejším
vlakem na světě. V úterý (3. dubna
2007) vytvořený světový rekord (574,
8 km/h) na železnici se přímo týká
i blovické firmy LEKOV, a.s. LEKOV je od
roku 2002 součástí francouzské
průmyslové skupiny Faiveley Transport,
jednoho ze světových lídrů v oblasti
dodávek do železničního průmyslu.
Rekordní vlak vyrobený firmou Alstom
byl vybaven mimo jiné i komponenty
a systémy od společnosti Faiveley Transport - brzdovým systémem, systémy
měření rychlosti, protiskluzovými systémy a v neposlední řadě pantografem
- sběračem elektrického proudu.
Právě přenos proudu byl jeden z nejdůležitějších aspektů, který pozitivně
přispěl k překonání rychlostního rekordu. Problémem při vysokých rychlostech je udržení konstantní přítlačné
síly pantografu na trolej, proti které
působí aerodynamické síly vyvolané
turbulencí, kterou způsobuje profil
vozidla.
Pantograf společnosti Faiveley byl vybrán
pro tento světový rekord díky dlouholetému know-how právě v oblasti vysokorychlostních sběračů proudu. Vlak TGV,
který překonal rychlostní rekord byl
osazen nejnovější verzí elektronicky
řízeného pantografu typu CX.
Manažer výrobkové řady pantografů
společnosti, p. Jean Delignieres řekl:
„Náš pantograf je stále jediným
funkčním elektronicky řízeným typem
na trhu.“
Foto: Zkoušky ve městě Portland
Mezi statické zkoušky, prováděné ve
výrobním závodě v Ostravě, patřila
i náročná zkouška klimatizace v lakovací
komoře, kde bylo při zkouškách dosa-
ACRI NEWS 2/2007
Zvyšující se zájem provozovatelů o tento
modernizovaný typ lokomotivy tak
potvrzuje skutečnost vhodnosti zvoleného výkonu motoru ke standardním
provozním potřebám středně těžkého
posunovací služby, kdy hlavní prioritou
jsou úspory pohonných hmot, spole-
11
NOVINKY Z OBORU
06_11_novinky z oboru.qxp
12_13_Navstivili.qxp
6.6.2007
22:36
Page 12
NAVŠTÍVILI JSME PRO VÁS
DT - Výhybkárna
a st rojírna, a.s.
Železnice, to nejsou pouze kolejová vozidla.
Pro provoz kolejových vozidel je nezbytně
nutná dopravní cesta, železniční
infrastruktura, která se samozřejmě
neobejde bez kolejnic a výhybek.
A právě výrobce výhybek DT - Výhybkárnu
a strojírnu, a.s. jsme navštívili tentokrát.
Povídal si s námi Ing. Jiří Zatloukal
- obchodně finanční ředitel společnosti.
Pane řediteli, v lednu letošního roku došlo ke změně názvu
společnosti na DT – Výhybkárnu a strojírnu, a.s. Můžete nám
společnost krátce představit?
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. je výrobní společnost v rukou
výhradně českého kapitálu se sídlem v Prostějově.
Společnost byla založena v roce 1992 pod názvem Železárny
D+T, spol. s r.o. a zahájila výrobní a obchodní činnost po privatizaci části státního podniku Železárny Prostějov v roce
1993. V roce 1995 došlo ke změně názvu na DT výhybkárna
a mostárna, spol. s r.o. Od 1. 1. 2004 změnila společnost
právní formu na akciovou společnost. Ke dni 2. října 2006
prodala společnost veškerá aktiva závodu mostárna
- pozemky, budovy, stroje a zařízení - a přestala v tomto segmentu trhu podnikat. V souvislosti s tímto prodejem
mostárny změnila společnost ke dni 1. ledna 2007 název na
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
výroba důlních a polních výhybek, výroba stavěcích a elektrických řídicích skříní pro tramvajové výhybky, provozování
dopravy, výroba a rozvod tepla a elektřiny a spousta dalších
vedlejších činností.
Pane řediteli, můžeme se Vás zeptat, proč společnost v loňském
roce prodala svůj bývalý závod mostárnu?
Rozhodnutí akcionářů prodat aktiva závodu mostárna
a nepokračovat v podnikatelské aktivitě v segmentu mostních
a stavebních ocelových konstrukcí bylo zcela jistě nejvýznamnější událostí v životě společnosti v roce 2006. Toto rozhodnutí akcionářů pak bylo realizováno k datu 2. října 2006, kdy
bývalý závod mostárna převzala firma UNICON se sídlem
v Třebíči. Důvodem pro toto zásadní rozhodnutí bylo zúžit
rozsah podnikatelské aktivity společnosti zejména na oblast
železničních a žlábkových výhybek a současně získat potřebné finanční prostředky na realizaci nákladných investic
ve společnosti v Prostějově i dceřiné společnosti na Slovensku v Novém Mestě nad Váhom a na případné akvizice
v tuzemsku i v zahraničí v roce 2007 a následujících.
Společnost má v současné době téměř 400 zaměstnanců
a jejím hlavním výrobním programem jsou železniční a tramvajové výhybky. K tomuto hlavnímu programu pak přistupuje
celá škála činností jako výroba a montáž zdvihacích zařízení,
12
ACRI NEWS 2/2007
12_13_Navstivili.qxp
6.6.2007
22:36
Page 13
Do náplně činnosti vaší společnosti patří především výhybkové
konstrukce pro železniční a tramvajové tratě. Co to konkrétně
znamená a kde můžeme vaše výrobky vidět?
V oblasti produkce a dodávek žlábkových výhybek určených pro
městskou dopravu byly v roce 2006 nejvýznamnějšími obchodními partnery DP Ostrava, DP Brno a DP Olomouc. Spolu s tramvajovými výhybkami se nám daří dodávat i stavěcí skříně DT.
Mezi nejvýznamnější zakázky můžeme zařadit dodávky
stavěcích skříní DT2, DT5 pro Dopravní podnik města Brna, a.s,
a Dopravní podnik Ostrava, a.s. V roce 2006 byla taktéž úspěšně
dokončena validace stavebnicové stavěcí skříně PSH-42-KB
v Dopravním podniku města Brna, a.s. s velmi pozitivním výsledkem a ohlasem uživatele.
Od roku 2006 došlo k dalšímu rozšíření vlastního podílu DT SVM
na hodnotě konečného produktu. Z DT Prostějov byly dodávány
pouze komponenty výhybkových konstrukcí vyžadující speciální
technologie a zařízení, jako jsou zejména srdcovky, jazyky, opornice a žlabové pražce. Dodávky výhybek byly realizovány pro
úseky V. koridoru v trase Bratislava – Žilina – Košice. Konkrétně
se jednalo o železniční stanice Rača, Cífer, Pezinok, Leopoldov,
Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Poprad a Prešov. Dále to byla
přípojka k areálu KIA a výhybna Horná Streda.
V roce 2006 pokračoval i úspěšný rozvoj exportu mimo území
Slovenské republiky. Byly realizovány významné dodávky nejen pro
tradiční obchodní partnery na území Švýcarska, Německa, Turecka,
Belgie, Argentiny a Norska, ale i pro společnost nová teritoria
Španělska, Černé Hory a Filipín. Dodávány byly výhybkové konstrukce z profilů žlábkových i vignolových kolejnic různých profilů.
V roce 2006 se tak podařilo rozšířit zahraniční obchodní vztahy,
které dávají předpoklad úspěchů v proexportní politice
společnosti v dalším období.
Jaké plány má DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.?
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s má rozsáhlé exportní aktivity.
Jaká byla vaše největší a nejzajímavější zakázka?
Středem našeho exportního zájmu zůstává stále Slovenská
republika. V roce 2006 došlo oproti roku 2005 k podstatnému
nárůstu dodávek výhybkových konstrukcí soustav UIC60 a S49
pro investiční akce Železnic Slovenské republiky prostřednictvím naší dceřiné společnosti - DT Slovenská výhybkáreň
a mostáreň, a.s. v Novém Mestě nad Váhom. Tuto naši dceřinou společnost jsme na Slovensku založili v roce 2002 a jejím
základním posláním je zajistit výrobu a montáž železničních
výhybek, montáž tramvajových výhybek a dodávky náhradních
dílů pro potřeby slovenského trhu a tím uspokojit potřebu
Železnic Slovenské republiky, vlečkařů a tramvajové městské
dopravy na Slovensku.
ACRI NEWS 2/2007
V minulém roce zahájila společnost tzv. energetickou transformaci. V rámci této etapy byla provedena 1. část rekonstrukce
a zateplení střešního pláště budovy výhybkárny. V tomto roce
a v roce následujícím bude v těchto činnostech pokračováno
a následně bude pořízeno nové plynové topení formou lokálních
závěsných infrazářičů. Současně budeme v letošním roce
pokračovat v zastřešování pracoviště regenerací výhybek
a budování rozsáhlé tzv. „studené haly“. V letošním roce
uvedeme do provozu rovnačku srdcovek vyrobenou energetickostrojírenským závodem naší společnosti a dále zprovozníme již
třetí kovoobráběcí centrum nakoupené od firmy SHW z Německa,
které zvýší kapacitu strojního obrábění pro potřeby zvládnutí
vyšších požadavků na dodávky tramvajových výhybek.
V rámci řešení a výstupů úkolů výzkumu a vývoje lze považovat
za největší přínos vyrobení kompletní štíhlé výhybky tvaru J60
1:26,5-2500 s pohyblivým hrotem srdcovky s upevněním na
betonových pražcích. Tato výhybka je určena pro rychlost 300
km/hod v přímém směru. V letošním roce byla tato výhybka
vložena do sítě SŽDC a bude validována z hlediska ověření projektovaných vlastností. Tímto krokem naše společnost jen
potvrdila, že patří k úzké špičce výrobců výhybek v Evropě.
Děkujeme za rozhovor, redakční rada
13
NAVŠTÍVILI JSME PRO VÁS
Pokud jde o hlavní výrobní program společnosti - železniční
výhybky - byly v roce 2006 realizovány dodávky výhybkových
kostrukcí pro vysokorychlostní tratě pro úsek spojující I. a II.
železniční koridor, tj. pro železniční stanice Brodek u Přerova,
Grygov, Lukavice a Mohelnice. Současně byly realizovány
dodávky uvedeného typu výhybkových konstrukcí i pro zahájenou modernizaci a optimalizaci úseků III. a IV. železničního koridoru. Pro tyto investiční akce Správy železniční dopravní cesty,
s.o. byly železniční výhybky dodávány do železničních stanic
Uhřiněves, Říčany a Křimice. V uplynulém roce byly dokončeny
téměř 3 roky trvající dodávky pro přestavbu železničního uzlu
Bohumín a dále pokračovaly dodávky pro přestavbu dalšího významného železničního uzlu Ústí nad Labem, tyto budou
pokračovat i v roce 2007. Pro toto období jsou již smluvně
dohodnuty i dodávky pro další železniční uzel Kolín.
14_17_inzerce.qxp
6.6.2007
22:37
Page 14
Váš partner
s padesátiletou
tradicí a zkušeností
v oboru
Poskytujeme strojní
i opravárenské kapacity
a technologické
přepravy v rámci
údržby, oprav
a investiční činnosti
na železničních tratích
pro ČD, a. s. a ostatní
stavební firmy na území
ČR i v zahraničí.
Traťová strojní společnost, a. s.
Hlaváčova 206, 530 02 Pardubice
Tel.: (+420) 972 322 210
Fax: (+420) 972 322 211
e-mail: [email protected]
http://www.tssas.cz
InzTSS_A5.indd 1
17.10.2006 10:11:48
14_17_inzerce.qxp
6.6.2007
22:38
Page 15
w w w. p a rs n ov a . c z
Vlaky, lidé
a jejich příběhy
60 years in motion
14_17_inzerce.qxp
6.6.2007
22:38
Page 16
SKD TRADE, a.s.
Kolbenova 917/5d, Praha 9 CZ-190 00
Tel.: +420 26603 5303, 5306
Tel./fax: +420 26603 5304
E-mail: [email protected]
www.skd.cz
Spole nost SKD TRADE, a.s.
je držitelem certifikátu systému
ízení jakosti EN ISO 9001:2000
ud leným spole ností RWTÜV
Systems GmbH.
- výroba a prodej originálních díl
pro kolejová vozidla „ KD“
podle licence
SIEMENS Kolejová vozidla s.r.o.
- autorizované opravy, servis
a modernizace díl
pro tramvaje
a dieselelektrické
lokomotivy „ KD“
V˘zkumn˘ Ústav Îelezniãní, a. s.
VUZ poskytuje ‰irok˘
sortiment sluÏeb v oboru
Ïelezniãního systému:
Autorizované ãinnosti
– posuzování shody
Akreditované ãinnosti
– provádûní zkou‰ek
– certifikace v˘robkÛ
Expertní ãinnosti
SluÏby Zku‰ebního centra VUZ Velim
– Ïelezniãní zku‰ební okruhy
velk˘ okruh - 13,272 km
mal˘ okruh - 3,951 km
nejvy‰‰í rychlost 210 km/h
tfii napájecí trakãní soustavy
– dynamick˘ zku‰ební stav
– hala pro pfiípravu zkou‰ek
Autorizovaná osoba ã. AO 258 / Notifikovaná osoba ã. 1714
Akreditovaná zku‰ební laboratofi ã. 1462
Akreditovan˘ certifikaãní orgán certifikující v˘robky ã. 3149
Povûfiená právnická osoba k provádûní zkou‰ek dráÏních vozidel
a urãen˘ch technick˘ch zafiízení
www.cdvuz.cz
Uznání Zku‰ební laboratofie pro zkou‰ení kolejov˘ch vozidel
vydané Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Nûmecko
VUZ, a. s., Novodvorská 1698,
142 01 Praha 4 – Braník, âeská republika
Uznání Zku‰ební laboratofie pro zkou‰ení kolejov˘ch vozidel
vydané Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Tecnica, CESIFER
14_17_inzerce.qxp
6.6.2007
22:38
Page 17
18_19_VASEN ZELEZNICE.qxp
6.6.2007
22:40
Page 18
Největší zahradní železnice
v Drásově
ŽELEZNICE V ČÍSLECH:
Délka tratě 500 m, rozchod 600 mm
17 výhybek, 3 depa,
2 návěstidla mechanická
1 mechanická předválečná předzvěst
5 akumulátorých lokomotiv AK2U
motorové lokomotivy BN15,
BND15, BN 30
3 osobní vagónky
VÁŠEŇ JMÉNEM ŽELEZNICE
V letošním první čísle ACRI NEWS jsme
pro vás připravili první díl seriálu pro
všechny obdivovatele modelových
železnic. Ten první nám představil
druhé největší TT kolejiště v České
republice, které si na půdě své
domku již 9 let buduje pan Jaroslav
Navrátil z Vrčeně.
V tomto díle vám
představíme kolejiště
poněkud větší, a to největší
zahradní železnici
v Drásově. Je to skvělý tip
na výlet, který ocení
nejen ti nejmenší.
ZAHRADNÍ ŽELEZNICE
Drásov u Tišnova, zahrada JUDr.
Zdeňka Jobánka, to je cíl naší reportáže. Vystudovaný právník a velký
fanda vlaků má na své zahradě 500 m
kolejí o rozchodu 600 mm, 5 aku-
18
ACRI NEWS 2/2007
18_19_VASEN ZELEZNICE.qxp
6.6.2007
22:40
Page 19
mulátorových lokomotiv, několik motorových lokomotiv,
3 osobní vagónky a mnoho dalšího příslušenství, nářadí,
náčiní, kuriozit a dalších artefaktů, které by vydaly na zajímavé muzeum.
Vlastní projížďka začíná jak jinak než zakoupením
jízdenek, a to pravých drásovských. Kontrolu jízdenek
a jejich označení provádí osobně strojvůdce v historické
uniformě. Ještě zahoukat a jedeme. Vláček se svižným
tempem vydává vpřed. Cestou míjíme historické návěstidlo, které se právě opravuje, depa skrývající své poklady,
rozkvetlou louku, i několik koček.
ACRI NEWS 2/2007
CO DÁLE
Muzeum je jedním z dalších kroků k rozšíření současných
aktivit. Následovat by mělo i rozšíření tratě o dalších 400
a vybudování parkoviště pro návštěvníky. Ročně jich tady
přivítají kolem 6000. Mezi nejvděčnější návštěvníky patří
samozřejmě děti, pro které je připraven poutaný výklad
o železnici.
PROVOZNÍ DOBA:
Jezdí se každou první neděli v měsíci, v létě od 12 do 18h,
v zimě do 12 do 16h. Je možné domluvit individuální termín.
Kontakt:
Zahradní železnice
Drásov u Tišnova
JUDr. Zdeněk Jobánek
[email protected]
http://www.feldbahn.ic.cz
19
VÁŠEŇ JMÉNEM ŽELEZNICE
Pan Jobánek snil o úzkokolejce již od dětství. Dům po
prarodičích se za-hradou pak nabídl skvělou příležitost
k jeho realizaci. V 90. letech zakoupil první dvě lokomotivy, založil Klub 600 a společně s kamarády se pustil do
díla. Stavba trvala téměř 10 let. V současné době je
hlavní provoz zajišťován pomocí akumulátorových lokomotiv „karlíků“. Dva dvounápravové vagonky jsou repliky vagonů z roku 1909 udělané podle katalogu, jeden
čtyřnápravový je podle podkladů z 20. let minulého
století. Vagonky jsou stylové a jejich renovace je velmi
zdařilá.
POJĎTE S NÁMI DO MUZEA
20_21_muzeum.qxp
6.6.2007
22:41
Page 20
Ojedinělé evropské muzeum
Řízení železniční dopravy bez sdělovacího a zabezpečovacího zařízení si snad nikdo nedovede představit. Aby
nezůstaly jen vzpomínky na různé dobové sdělovací
a zabezpečovací systémy, soustředili pracovníci odvětví Sdělovací a zabezpečovací techniky do ojedinělé sbírky velkou řadu
této techniky. Aby tyto „skvosty“ neležely jen v depozitáři, byla
v roce 1988 otevřena v železniční stanici Vidnava „Muzejní
expozice sdělovací a zabezpečovací techniky“. Využila se
k tomu nádherná budova bývalé přechodové stanice, a to
zejména proto, že zřízení expozice si vyžádalo minimální náklady. Vidnava se nachází v severním výběžku Jesenicka.
Odlehlost tohoto ojedinělého muzea a velký zájem o jeho
expozici nás přinutila hledat prostory někde ve vnitrozemí.
Cesta vlakem do Vidnavy byl vlastně dvoudenní výlet.
V roce 2001 se prostory konečně našly, a to v Hradci Králové,
v areálu společnosti Signalmont s.r.o. Slavnostní otevření se
pak konalo dne 22. června 2001. Přiblížení muzea oblasti, kde
jsou soustředěna odborná učiliště, střední a vysoké školy se
zaměřením na železniční dopravu, získalo muzeum pravidelný
příliv návštěvníků. Jezdí sem zájemci o železniční tématiku
z celé ČR, ale i ze zahraničí. Chodí sem i základní školy a byly
zde dokonce i děti z mateřské školy, kterým naši kustodi Ctibor
Pokorný a Václav Stolín postavili na podlahu kolejiště a ukazovali dětem, jak vlak jezdí a automaticky se zavírají závory
a přepínají světla na návěstidlech.
20
V muzeu můžete vidět vývoj jak sdělovacích, tak zabezpečovacích zařízení. Můžete zde vidět i původní návěstní koš a žezlo.
U nás se košová návěstidla používala na Severní dráze císaře
Ferdinanda až do roku 1877. Telegraf patřil na železnici k dlouho
užívanému sdělovacímu zařízení, až byl nahrazen dálnopisem
okolo roku 1962. Řada pamětníků vzpomíná, jak skládala tzv.
telegrafní zkoušku. A ti ostatní si určitě pamatují film s Vlastou
Burianem „Přednosta stanice“, jak Vlasta Burian obsluhoval
telegraf. Skoro na každém hradě mají Bílou paní
a v tomto muzeu v noci obsluhuje přístroje duch Vlasty Buriana.
Můžete zde vidět řadu zvonkových návěstí, která také prošla
svým vývojem. Tato zařízení se v Rakousko-Uhersku používala
od roku 1854. Velký pokrok při řízení dopravy nastal po vynálezu
telefonu. Telefon přenášel lidský hlas a dorozumívání, jak se
správně ajznboňácky říkalo, se výrazně zdokonalilo. Však se také
do padesátých let používal výraz „Dorozumívací a zabezpečovací správa“. K nejslavnějším telefonům patří telefonní přístroj
vzor 1909 pro dva okruhy, kterým také Vlasta Burian telefonoval. I ten zde můžete vidět a vyzkoušet si ho. Je nutno podotknout, že převážná většina exponátů je funkčních a naši kustodi
je zapojili tak, aby si je návštěvníci mohli vyzkoušet sami. Vidět
na vlastní oči, jak se uvolňuje a zavírá hradlová vložka, patří
u studentů k velkým zážitkům. Podobně, když vidí při „vytáčení“
telefonu, jak pracuje čtvercový volič na telefonní ústředně. Velkou práci v železniční dopravě sehrály telefonní zapojovače od
těch nejjednodušších až po ty nejmodernější elektronické. Telefonní zapojovač je vlastně malá manuální ústředna pro
výpravčího, aby mohl přijímat různé telefonické linky z jednoho
pracoviště, ale přitom je nesměl spojovat.
ACRI NEWS 2/2007
6.6.2007
22:41
Page 21
Můžete zde vidět i část telegrafního sloupu se stupačkami
pomocí kterých údržba prováděla opravy vedení. Vyzkoušet si
můžete i venkovní telefonní objekty. Zvláštním druhem
dorozumívacího zařízení byla selektorová zařízení. Vzhledem
k tomu, že telefonní vedení vedlo po telegrafních sloupech
a nebylo možno na tyto sloupy umístit velký počet telefonních
linek, tak selektorová zařízení umožňovala hovor na jedné telefonní lince mezi dvěma stanicemi, aniž druzí jejich hovor
poslouchali. To bylo možné jen v případě nutnosti po
odstranění speciální plomby. První zařízení pochází z roku
1920 z USA. U nás bylo poprvé nasazeno na trati Praha – Kolín
v roce 1924. Automatizace telefonního procesu pronikla i na
železnici a můžete zde vidět řadu telefonních ústředen, z nichž
k nejmasovějším patřila drážní automatická telefonní ústředna
ÚSTD 5/41. Výraz ÚSTD znamenal: ústředna synchronní
třídičová drážní. Železnice si zajišťovala i hodinová zařízení,
která můžete v expozici také vidět.
Při vstupu do areálu můžete vidět venkovní část expozice
zabezpečovací techniky. Jsou zde zvonková návěstí zvaná
„Číňan“, předzvěsti, mechanické návěstidlo DR, mechanické
návěstidlo ČSD, různá světelná návěstidla, výstražníky přejezdových zařízení, automatické závory, seřaďovací návěstidla
mechanická, elektrická, návěstní upozorňovadla, uzávěry koleje, kolejové brzdy aj. Ze sdělovací techniky pak radiovleky
sloužící pro nouzové centrální řízení dopravy .
Ve vnitřní expozici pak naleznete zabezpečovácké poklady. Je
zde expozice různých druhů výměnových zámků, přestavníků,
ACRI NEWS 2/2007
závorníků, sběrné (ústřední) zámky, páky k ovládání výměn
a návěstidel pomocí drátovodu, mechanické pohony závor. Je
zde původní distanční návěstidlo, stavědlo typu EINHEIT
s řídicím přístrojem Rank z Bruntálu. Velkou část expozice zaujímají zařízení „pevná páka“. Jsou zde různé typy traťových
zařízení. Expozice zabezpečovacích relé a další exponáty.
V expozici je také uloženo mnoho literatury, předpisů,
vzorových listů aj. Prohlédnout si je můžete ve studovně. Naši
kustodi vám promítnou i filmy o zabezpečovací technice.
Expozice má následující dělení:
Foyer 1 – památky dokumentující zřízení
a slavnostní otevření expozice
Koridor 9 – Epocha počátků železnice
Sál 2 – Dopravní dobová kancelář
Sál 3 – Společný vývoj prvků
Sál 7 – Od telegrafu po automatické telefonní ústředny
Sál 8 – Audiovizuální sál
Sál 10 – Knihovna a studovna
Venkovní část expozice
Adresa:
Kydlinovská 1300
Hradec králové
Tel.: +420 972 228 705
Ing. Josef Schrötter
21
HISTORIE NA KOLEJÍCH
20_21_muzeum.qxp
22_24_zeleznice CR a EU.qxp
6.6.2007
22:42
EVROPSKÉ FONDY
POSKYTNOU ČESKÉ DOPRAVĚ
5,76 MILIARD EUR
Ministerstvo dopravy předpokládá, že
první výzvy pro předkládání projektů pro
financování z fondů EU prostřednictvím
Operačního programu Doprava (OPD)
budou vyhlášeny během letošního 3. čtvrtletí. Pro příští roky je přitom v OPD
připraveno na financování dopravní infrastruktury v průměru přes 20 miliard
korun, na celé období 2007 až 2013 to
pak je přes 152 miliard korun (5,76 miliardy eur).
ŽELEZNICE V ČR
„Zdroje z EU budou pro příští roky
důležitým zdrojem financování rozvoje
dopravní infrastruktury v České republice,
což je jasné z porovnání s výhledem
rozpočtu SFDI, kde pro příští roky
počítáme zhruba se zachováním dosavadního rozsahu kolem 60 miliard
korun,“ komentuje význam OPD pro Českou republiku náměstek ministra dopravy
pro infrastrukturu Jiří Hodač.
Zdroje naplnění příjmové strany SFDI by
se přitom do budoucna, po skončení privatizačních příjmů, měly skládat jednak
prostředků ze státního rozpočtu (v rozsahu 45 miliard coby mandatorního výdaje), příjmů z mýtného, dálničních známek
a části výnosu ze spotřebních daní.
Dodatečné zdroje by pak do dopravní
infrastruktury měly plynout z nových
možností financování, jejichž vyhledávání je jedním z klíčových úkolů nového
ředitele SFDI. „Již jsme se aktivně zapojili
do práce řídicího výboru PPP projektu pro
D3, a kromě toho jsme zahájili neformální jednání o možnostech využití sekuritizace. Principem tohoto klasického
finančního nástroje je ‚zástava‘ budoucích příjmů ve prospěch partnera, od
něhož získáme potřebné prostředky
dnes. Důležité je připomenout, že hlavní
podmínkou všech nových metod financování je, že nebudou mít dopad na
dluhovou službu České republiky,“ říká
ředitel SFDI Gustáv Slamečka.
Operační program Doprava je největším
českým operačním programem (22,25 %
z objemu všech prostředků v operačních
programech). Jeho prioritami jsou vedle
podpory multimodální nákladní přepravy,
rozvoje vnitrozemské vodní dopravy
a podpory modernizace pražského metra
22
Page 22
především modernizace železniční sítě
a sítě dálnic, rychlostních komunikací
a silnic I. třídy. „Z OPD nebude financován rozvoj a modernizace silnic II. a III.
třídy, tedy komunikací v majetku krajů.
Těch se týkají Regionální operační programy, které jednotlivé kraje připravují
samostatně, v rámci své kompetence, bez
vlivu centrálních institucí,“ dodává ředitel Odboru fondů EU Ministerstva dopravy
Tomáš Čoček.
Tisková zpráva Ministerstva dopravy
tel Správy železniční dopravní cesty
Ing. Jan Komárek.
Evropské infrastrukturní železniční
společnosti řeší velmi podobné úkoly,
potřebují zvýšit kapacitu pro nejžádanější trasy a současně zvýšit
spolehlivost, především zvýšit kvalitu
služeb, které může železnice nabídnout. Zákazníky nejvíce zajímá přepravní čas, snížení ceny za poskytnuté
služby a v neposlední řadě i zajištění
bezpečnosti přepravovaného nákladu.
Vyvážené financování je základem pro
vytvoření konkurenceschopné železniční dopravy
ŠÉFOVÉ INFRASTRUKTURNÍCH
SPOLEČNOSTÍ SE SEŠLI
VE VÍDNI
Evropské železniční infrastrukturní
společnosti jsou připraveny splnit svou
úlohu pro dobré fungování železniční
dopravy.
Železniční infrastruktura potřebuje
dostatečné finanční prostředky, aby
byla schopna nabídnout své kvalitní
služby v rámci zajištění udržitelného
dopravního systému Evropy. Na svém,
v pořadí již 3. evropském summitu, se
na tom shodli zástupci 30 železničních
infrastrukturních společností. Schůzka
na nejvyšší úrovni se konala dne 16.
května 2007 ve Vídni, organizace se
ujaly mezinárodní železniční společnosti CER (Community of European
Railway and Infrastructure Companies)
a EIM (European Rail Infrastructure
Managers).
V průběhu jednání zazněly otázky, zda
je schopna současná železniční síť
vyhovět
rostoucím
požadavkům
kladeným na železnice. Jednání byl přítomen Karel Vinck, evropský koordinátor pro implementaci systému ERTMS
a Jonathan Scheele, vedoucí odboru
projektů TEN Evropské komise. Českou
republiku representoval generální ředi-
Jedním z nevyhnutelných opatření je
záruka jasného a spolehlivého financování z veřejného sektoru. Šéfové
infrastrukturních společností podtrhli
zásadní důležitost uzavření víceleté
smlouvy mezi státem a infrastrukturními železničními podniky. Úroveň
poplatků za užití železniční dopravní
cesty, kterou musí dopravci zaplatit, má
bezesporu přímý vliv na konkurenceschopnost železnice. Ve srovnání
se silniční dopravou však není tato
soutěž příliš čistá, závisí na výši investic, které stát vkládá do železniční a do
silniční sítě. Zejména ve státech střední
a východní Evropy neexistují žádné
víceleté dohody pro budoucí financování železniční sítě.
Jedním z nejvýznamnějších evropských
koridorů je koridor A ze severního
holandského přístavu Rotterdam do
italského Janova. Šéfové železnic,
kterými tato trasa prochází, popisovali
ve Vídni, jak je možné spolupracovat
a koordinovat činnosti tak, aby vyšli
vstříc požadavkům nákladní dopravy.
Na tomto úseku se odhaduje, že do
konce roku 2015 se objem nákladní
dopravy zvýší na dvojnásobek. Aby bylo
možné tento objem přepravit, je potřebné dokončit zásadní infrastrukturní projekty, kterými jsou:
Betuwe dráha v Holandsku
Tunel Lötschberg ve Švýcarsku
Zavedení ERTMS na celém koridoru.
Michael Robson, generální tajemník
společnosti EIM řekl: „Úzká spolupráce
mezi všemi evropskými železničními
infrastrukturními společnostmi je nezbytná stejně jako zajištění potřebného
financování železniční dopravní cesty.
Dobrým příkladem je transevropský koridor A (Rotterdam-Basilej-Milán-Janov).
ACRI NEWS 2/2007
6.6.2007
22:43
Karel Vinck, koordinátor evropské komise
pro rozšíření systému ERTMS podtrhl nutnost zavedení jednotného systému řízení
v co nejkratší době, nejenom pro koridor
A. Je více než jasné, že vůle realizovat tento projekt ERTMS záleží jak na podpoře
fondů Evropské Unie, tak na jednotlivých
členských státech a jejich národních
příspěvcích.
Územím ČR prochází koridor E - viz mapa
Evropská železniční páteřní síť
Jan Komarek, vicepresident CER a generální ředitel SŽDC dodal, že „vlády států
střední a východní Evropy by neměly své
infrastrukturní společnosti ponechat bez
zajištění potřebné finanční podpory pro
modernizaci a rozvoj železniční sítě.
Zejména kvalitní železniční síť a podpora
železniční dopravy jako takové může
pomoci přesunout náklady z přetížených
silnic na železnici.“
Page 23
témových lokomotiv řady 380 určených
pro osobní dopravu.
Podle komise toto opatření přispěje
k rozvoji železniční dopravy v ČR a je
slučitelné s evropským právem. "Kolejová vozidla společnosti České dráhy pro
osobní dopravu jsou velmi zastaralá a je
třeba je nahradit, aby se omezila jejich
poruchovost a zvýšila spolehlivost
a bezpečnost služeb osobní železniční
dopravy v České republice," uvedla
Evropská komise.
Podle komise má státní záruka velmi
omezený dopad na obchodní podmínky.
ČD jednak hradí úrokovou sazbu za úvěr,
byť výhodnější než při standardních
tržních podmínkách. Záruka se navíc
vztahuje pouze na osobní železniční
dopravu v ČR, což je odvětví, které podle
pravidel Evropské unie ještě není otevřené
hospodářské soutěži.
Anna Kodysová, 25. 5. 2007
BRUSEL SCHVÁLIL STÁTNÍ
ZÁRUKU NA ÚVĚR
EUROFIMA 2007
Evropská komise na svém zasedání
10. května nevznesla žádné námitky
proti státní záruce na úvěr pro České
dráhy, a.s., na nákup nových železničních kolejových vozidel. Půjčku ve
výši 30 milionů eur (cca 840 milionů
korun) drahám poskytne Eurofima - Evropská společnost pro financování železničních vozů. Finanční prostředky budou
použity na pokračování víceletých programů nákupu nových příměstských jednotek řady 471 (CityElefant) a třísys-
Komise se dále domnívá, že navržené
opatření přispěje k rozvoji ekonomických
aktivit, které jsou ve společném zájmu občanů a v souladu s evropskou dopravní politikou. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky ještě musí schválit vláda a parlament.
EU Press Room, ČTK
Foto Eurofirma
NA SLOVENSKO
I NA JADRAN
AUTOVLAKEM
Doba dovolených se blíží a většina
z vás již jistě začala přemýšlet, kam
vyrazí, a hlavně jakým dopravním
prostředkem. Nabízíme vám dvě
oblasti, kam pohodlně dojedete
vlakem, aniž byste se museli vzdát
svého auta. Kolony na dálnicích a placení mýtného s námi nepoznáte.
Zatímco spíte nebo odpočíváte
v lehátkových či lůžkových vozech, váš
automobil i jízdní kola pro celou rodinu se vezou s vámi.
Poprad
Cestu z Prahy hl. n. do stanice PopradTatry (607 kilometrů) vlak urazí za 8,5
hodiny. Autovlak odjíždí z Prahy hl. n.
na rychlíku 225 Laborec ve 22.07 h,
v Popradu je již v 6.26 h. Z Popradu se
autovlak vrací ve 21.45 h, v Praze je
v 6.30 h. Tuto službu ocení především
turisté mířící do Vysokých nebo
Nízkých Tater, případně na střední
Slovensko.
Košice
Do více než 700 km vzdálených Košic
využijí cestu autovlakem především
návštěvníci této východoslovenské
metropole, dalších míst východního
Slovenska – Prešova, Humenného
a Trebišova, popř. východního Polska
a Maďarska a Ukrajiny. Souprava s vagonem pro přepravu automobilů odjíždí z Prahy hl. n. ve 20.02 h jako rychlík
423 Cassovia a do Košic přijíždí v 6.48
h. Z Košic autovlak odjíždí na stejnojmenném rychlíku ve 22.18 h, v Praze
je v 8.30 h.
Split
Pohodlnou, rychlou a cenově výhodnou přepravu vás i vašeho automobilu
na chorvatské pobřeží nabízí v letní
sezoně rychlík Českých drah Jadran.
Rychlík Jadran odjíždí z pražského
hlavního nádraží denně od 22. června
do 7. září 2007 v 7.54 h, do Splitu přijede následující den v 5.45 h. Na
zpáteční cestu ze Splitu se pak vydává
mezi 23. červnem a 8. zářím 2007 ve
20.56 h, do Prahy hl. n. přijede ve 20.00 h.
Nabídka rychlíku Jadran:
vozy 2. třídy k sezení
lůžkové vozy
lehátkové vozy
přeprava automobilů
(pouze z/do Prahy hl.n.)
přeprava jízdních kol
Bližší informace naleznete na
www.cd.cz/autovlak
a na bílé informační lince:
840 112 113
ACRI NEWS 2/2007
23
ŽELEZNICE V ČR
22_24_zeleznice CR a EU.qxp
22_24_zeleznice CR a EU.qxp
6.6.2007
22:43
PRVNÍ VÝZVA PROGRAMU
VÍCELETÉHO PROGRAMU
TEN-T 2007-2013
Rozhodnutím Evropské Komise byl zřízen
víceletý pracovní program pro granty v rámci transevropských dopravních sítí (TEN-T)
pro období 2007-2013.
ŽELEZNICE V EU
Podpora, která bude udělována na základě
víceletého pracovního programu, bude
důležitým pilířem financování transevropských dopravních sítí Evropské Unie
v daném období. Program je určen
nejvyšším prioritám v rámci sítě, definované rozhodnutím 884/2004/EC Evropského Parlamentu a Rady a týká se tedy:
30 prioritních projektů, stanovených
Přilohou 3 uvedeného rozhodnutí
Inteligentních dopravních systémů všech
druhů doprav, které přispívají k optimalizaci kapacity a efektivnosti stávající
a nové infrastruktury
Opatření
pro rozvoj interoperabilní
železniční sítě, včetně tratí pro nákladní
dopravu a ERTMS
Co se týče inteligentních dopravních systémů a železniční interoperability, program poskytne značnou podporu soustavnému uplatňování takto zaměřených
projektů za účelem implementace cílů
Evropské dopravní politiky.
Udělení grantů TEN-T v oblasti prioritních
projektů je podmíněno plným uplatněním
evropské legislativy, definující interoperabilitu, a to včetně ERTMS.
Část rozpočtu ve výši 500 milonů eur je
vyhrazena pro projekty implementace
ERTMS. Za tímto účelem budou vyhlášeny
dvě výzvy – v letech 2007 a 2009. Termín
pro podání návrhů projektů v rámci první
výzvy byl stanoven na 20. července 2007.
Podpora ERTMS z TEN-T poskytuje zcela
mimořádnou možnost čerpání z unijních
fondů a to jak ze strany manažerů infrastruktury, tak i železničních společností
pro kofinancování palubních zařízení.
Důležitým faktorem pro poskytnutí podpory je ovšem prokazatelné cílení na tratě
mezinárodních koridorů a na vozidla,
určená pro mezinárodní provoz.
Českou republiku protíná trasa prioritního koridoru ERTMS Drážďany – Praha
– Vídeň/Bratislava – Budapešť. SŽDC
a ČD budou proto podávat návrhy projektů v rámci tohoto koridoru, jehož koordinaci zajišťuje CER.
Libor Lochman, CER
24
Page 24
KOMISE PŘEDSTAVILA
ALTERNATIVY PRO
DOKONČENÍ PROJEKTU
GALILEO
18 . 05. 2007
Podle Komise by nejrychlejším způsobem
jak navigační systém Galileo zprovoznit
bylo nalezení dodatečných 2,4 miliardy
eur, z kterých by se financovalo vybudování infrastruktury.
„Je třeba změnit profil partnerství veřejného a soukromého sektoru při implementaci Galilea tak, aby bylo možné jej
zprovoznit do roku 2012,“ uvedl komisař
pro dopravu Jacques Barrot, když v polovině
týdne představoval sdělení Komise
o situaci, v jaké se satelitní navigační systém Galileo nachází.
Pracovní dokument Komise, který doprovází vydání sdělení, představuje krátký
přehled historie projektu Galileo, vyjednávání o koncesní smlouvě a příčinách
jeho selhání, které údajně vyplývalyz
neshod ohledně umístění hlavních zařízení
zajišťujících provoz, rolí, které měla hrát
jednotlivá odvětví, způsobu repatriace
podílů na odvedené práci, principu, jakým
by mělo fungovat přerozdělování zisků,
nebo „z mylné představy, že tržní riziko
může být přeneseno na soukromý sektor,
z technické komplexity programu a nedostatečně silného řízení ze strany veřejného
sektoru“. Oba dokumenty navíc předkládají šest odlišných scénářů, které Komise
identifikovala jako možné cesty, jež by
posunuly projekt Galileo kupředu. Alternativní scénáře zahrnují jak zachování
současného stavu, tak zastavení Galilea
a uvádí odhad nákladů, rizik a dostupnosti
každé z navrhovaných alternativ.
Sama Komise dává přednost alternativě,
podle níž bude vybudování infrastruktury,
které by mělo být završeno v roce 2012,
financováno z veřejných zdrojů. Provoz
satelitního systému by byl poté realizován
formou partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Tato varianta by znamenala zrušení
výběrového řízení na koncesní smlouvu
z roku 2005, stejně jako nová výběrová
řízení Evropské vesmírné agentury (ESA) na
výstavbu a spuštění 30 satelitů. Nové
výběrové řízení ke koncesní smlouvě, které
by určilo firmy zodpovědné za provoz by
mělo být zorganizováno pravděpodobně
v roce 2012.
Z finančního hlediska by to znamenalo, že
by se záhlaví finanční perspektivy na léta
2007-2013 muselo změnit a na projekt
Galileo by bylo vyhrazeno více prostředků.
V současné době přitom záhlaví předpokládá vyhrazení 1 miliardy eur na projekt
Galileo. Pokud bude celá infrastruktura
vybudována v souladu s návrhem Komise
z veřejných prostředků, bude zapotřebí
nalézt dodatečných 2,4 miliardy eur.
Celkově má vybudování satelitního zařízení
stát 3,4 miliardy eur. Jednou z možností jak
získat dodatečné 2,4 miliardy eur, je požádat členské státy o mezivládní způsob
financování. Také tuto variantu dokumenty
Komise uvažují. Evropští ministři pro
dopravu rozhodnou o dalším postupu na
svém setkání 7. a 8. června 2007.
Tisková zpráva EK
POSLANCI PODPOŘILI NOVÁ
PRAVIDLA PRO VEŘEJNÉ
SOUTĚŽE VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ
Evropský parlament dne 10. 5. 2007
ukončil sedmileté vyjednávání přijetím
kompromisního textu, v němž uvádí,
jakým způsobem by měly být v členských
zemích udělovány kontrakty na zakázky
pro veřejnou dopravu.
Veřejná doprava stále nabývá na významu, zejména ve městech, která se potýkají s velkými dopravními zácpami a problémy se životním prostředím, jež má na
svědomí nadměrné používání automobilů.
Úsilí ochránit a rozšířit služby v tomto
(v evropských zemích převážně ztrátovém) sektoru, aniž by došlo k nadměrnému zvýšení poplatků za dopravu,
stále více závisí na veřejném financování.
Ve výsledku mají nad sektorem dohled
veřejné firmy a jejich zavedení soukromí
smluvní partneři, což ovšem vyvolává
řadu stížnosti a soudních žalob ze strany
soukromých provozovatelů, kteří zpochybňují procedury udělování těchto
kontraktů.
Za účelem nápravy této situace Komise
navrhla v červenci roku 2000 vytvořit
rovné podmínky pro podnikatele, kteří
mají zájem o provozování veřejné
železniční a autobusové dopravy. Návrh
obsahoval povinnost vyhlašovat veřejné
soutěže na kontrakty pro veřejnou
dopravu.
Celé znění článku naleznete na web
stránkách ACRI: http://www.acri.cz
Tisková zpráva EK
ACRI NEWS 2/2007
25_inzerce.qxp
6.6.2007
22:45
Page 25
26_27_bezhranic_3otazky.qxp
6.6.2007
22:46
Page 26
Bez hranic
Personalia
BEZ HRANIC / PERSONALIA
Ruské dráhy pořizují nové
elektrické lokomotivy
Ruské dráhy pořizují nové elektrické lokomotivy. V lednu 2006 zahájila lokomotivka
Novočerkasskij elektrovozostrojitělnyj zavod
(NEVZ, součást koncernu Transmašholding)
se sídlem v Novočerkassku sériovou výrobu
nové generace výkonných dvoudílných elektrických nákladních lokomotiv řady 2ES5K.
Ty mají výkon 6 120 kW, jsou určeny pro
napájecí napětí 25 kV 50 Hz, jsou
označovány jménem „Jermak“ a staly se
základem nové, modulární koncepce lokomotiv NEVZu. Po pozvolném náběhu výroby
pak do konce minulého roku vyjely
z Novočerkassku už stroje do inventárního
čísla 044. Deset z nich bylo odesláno např.
do depa Smoljaninovo, Dalněvostočnaja
dráha RŽD. Během roku 2007 by mělo závod
opustit dalších 48 nových lokomotiv, všechny s určením pro Vostočno-Sibirskou dráhu.
Snímek ukazuje novotou vonící lokomotivy
2ES5K-051, 050, 049 a 048 v areálu NEVZu
v březnu t. r. Portfolio NEVZu zahrnuje také
ještě výkonnější, 3dílné lokomotivy „Jermak“, které jsou vybaveny tzv. boosterem,
což je střední díl bez kabin strojvedoucího.
Prototyp 2ES5K-001 o výkonu 9 180 kW byl
dokončen loni v létě a je stále ještě testován,
a to na různých místech RŽD. V létě 2006 byl
kupř. nasazen do služby na Zabajkalské
dráze na Transsibiřské magistrále, kde
předvedl své schopnosti v úseku Petrovskij
zavod - Karymskaja, v němž trať překonává
pohoří Jabloňovyj chrebet a dosahuje zde
svého nejvyššího bodu. Celkové výsledky
zkoušek jsou dle vyjádření RŽD i výrobce
velmi uspokojující: lokomotiva utáhne bez
přípřeže vlak až o hmotnosti 6 500 t a na
dlouhých stoupáních je ve srovnání se
staršími stroji schopná dosáhnout rychlosti
o 7-10 km/h vyšší. Se schválením typu se
počítá ještě v roce 2007, poté bude zahájena sériová výroba lokomotiv, jež budou
sloužit na drahách Krasnojarskaja, Vostočno-Sibirskaja a Zabajkalskaja. Pro letošek hovoří plány NEVZu o osmi strojích.
V Novočerkassku v současnosti probíhají
také zkoušky obdobné lokomotivy řady
26
Dne 2. dubna 2007 byl do pozice
generálního ředitele IRIS (IRIS - Mezinárodní standard železničního průmyslu) zvolen Bernard Kaufmann. Ve funkci
nahradil Michaela Wixe, který prezentoval IRIS v posledních dvou letech.
2ES4K, určené ovšem pro napětí 3 kV ss,
která byla dokončena v létě 2006 a byla pojmenována jako „Dončak“. Horní snímek
zachytil prototyp 2ES4K-001 na zkušebním
okruhu NEVZu v březnu 2007. Později bude
testován i na trati Bělorečenskaja - Majkop
(Severokavkazská dráha), která byla
a dodnes je zkušebním polygonem ministerstva dopravy pro vysoké rychlosti. Schválení
řady 2ES4K se očekává koncem léta 2007
a první čtyři sérioví „Donští kozáci“ budou
postaveni v roce 2008.
Novým tiskovým mluvčím Českých drah,
a.s. se stal Ondřej Kubala, který doposud pracoval jako ekonomický redaktor
Českého rozhlasu 1 Radiožurnál. Do
funkce vedoucího tiskového oddělení
a tiskového mluvčího byl oficiálně uveden od 1. května 2007. Ondřej Kubala
vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze, Fakultu podnikohospodářskou.
Problematice železniční dopravy se
věnoval jak v průběhu studií, tak
i během svého zaměstnání v Českém
rozhlase.
Rychlostní REKORD
Doslova celý svět sledoval s úžasem výsledky zkoušek velmi vysokými rychlostmi, které
na právě dokončované francouzské vysokorychlostní trati LGV Est (Paříž - Štrasburk)
v posledních měsících prováděly společně
železnice SNCF, správce infrastruktury RFF
a firma ALSTOM se speciálně složenou jednotkou TGV. Ta dne 3. 4. 2007 v 13,14 h
dosáhla světového rychlostního rekordu
kolejových vozidel hodnotou 574,8 km/h
a v tento moment ji přibližuje i připojený
snímek. Jednotka v sobě kombinovala technologie TGV (dva hnací vozy TGV POS a tři
vložené vozy TGV Duplex) a AGV (podvozky
s motory + příslušné trakční měniče z právě
vyvíjené jednotky firmy ALSTOM s pohonem
rozmístěným po soupravě pod podlahou
vozů). Parametry tohoto „tuningovaného“
TGV činily: hmotnost 268 t, délka 106 m
a výkon téměř 20 000 kW! Dosavadní rekord pocházel ze dne 18. 5. 1990 a držela ho
jednotka TGV Atlantique č. 325, která v kilometru 166 trati LGV Atlantique nedaleko
Vendôme dosáhla rychlosti 515,3 km/h.
Zdroj obou článků: Železniční magazín
Aleš Ondrůj, který doposud zastával
funkci tiskového mluvčího ČD, a.s.,
nyní působí na pozici ředitele Odboru
marketingu v osobní dopravě ČD, a.s.
Do funkce byl uveden již 1. března
2007, během následujících dvou
měsíců probíhalo předání agendy
tiskového oddělení. Od 1. května
2007 se Aleš Ondrůj plně věnuje práci
ředitele Odboru marketingu. Pod
tento odbor budou spadat zejména
aktivity v oblasti marketingových
výzkumů a analýz, produkty v osobní
dopravě, kvalita služeb a jejich standardizace; stejně jako strategie marketingu a komunikace se zákazníkem
v oblasti osobní dopravy. Cílem
nového odboru je další posilování
pozice osobní dopravy Českých drah
na přepravním trhu v ČR.
Martin Černohorský novým ředitelem
zahraničního prodeje SKD TRADE, a.s.
Novým ředitelem zahraničního prodeje
SKD TRADE, a.s. se stal Ing. Martin
Černohorský. Do společnosti přišel z finančního a bankovního sektoru. Do roku
1999 pracoval v ČKD Tatra, a.s. a ČKD
Trakce, a.s. ve funkcích obchodního
ředitele. Má třináctiletou praxi ve strojírenství, speciálně v oboru výroby a dodávek kolejových vozidel. Jeho hlavním
úkolem bude expanze firmy do zahraničí.
ACRI NEWS 2/2007
26_27_bezhranic_3otazky.qxp
6.6.2007
22:46
Page 27
3 otázky pro
Ing. Luďku Hnulíkovou,
1.
Železniční osobní přeprava zaznamenala v roce 2006 výrazný nárůst cestujících. Co podle Vás přivedlo cestující
zpět na železnici?
Máte pravdu, v roce 2006 přepravily
České dráhy, a.s téměř 181 mil. cestujících, v meziročním srovnání jde
o nárůst v absolutních hodnotách o 2,6
milionu zákazníků, v procentuálním
vyjádření pak o 1,5 %. Výši počtu cestujících přitom ovlivňuje řada faktorů,
skutečností je rovněž fakt, že opatření
v organizaci železniční dopravy, která
znamenají změnu poptávkového modelu tvorby jízdního řádu za model
nabídkový, se projevují s časovým
zpožděním minimálně jednoho roku.
Je asi na místě velmi lákavý termín
nabídkový model jízdního řádu vysvětlit
- k filozofické změně přípravy obchodního jízdního řádu došlo zejména
v rámci přípravy objednávky v dálkové
dopravě, kdy se model dopravní
obsluhy přestává vázat na zažité poptávkové časy, nýbrž se jeho základním
kriteriem stává takt a jeho rozpětí. Takto
daná jednoduchost jízdního řádu a dostatečná četnost nabízeného spojení je
jedním ze základních předpokladů
zvýšeného zájmu cestujících. Svou roli
rovněž výrazně hraje velká migrace obyvatelstva za prací a za studiem, a to
nejen v rámci České republiky, ale i ze
zahraničí, zejména ze Slovenska a Polska, protože dosud není zcela běžným
zvykem se za prací stěhovat.
2.
Objednatelem dopravní obslužnosti
jsou dnes kraje. Jak hodnotíte spolupráci s kraji?
Troufám si říci, že spolupráce je dobrá.
Objednatelem dopravní obslužnosti jsou
nejen kraje, ale i ministerstvo dopravy pro
dálkovou dopravu, která i v rámci regionu
plní mezi většími sídelními celky svou
dopravní funkci. Letošní rok je třetím
rokem, kdy je uplatňován nově nastavený
model odpovědnosti za zajištění dopravní
obslužnosti v regionální dopravě kompletně v pravomoci kraje a finanční
ACRI NEWS 2/2007
spoluúčast na krytí prokazatelné ztráty
z provozování veřejné dopravy je řešena
na smluvním základě, tj. jako standardní
obchodní vztah. Jednotlivé kraje se snaží
v rámci svého regionu o co nejefektivnější
vynaložení prostředků, které jsou jim v rámci rozpočtu kraje na zajištění dopravní
nabídky k dispozici, České dráhy se na
druhou stranu snaží o co nejvyšší podíl na
dopravním trhu. Obě strany spolu nutně
musí vést konstruktivní dialog, který vede
v závěru k uzavření smlouvy. Pro řadu
našich partnerů bylo převzetí objednávání
i železniční dopravy zpočátku velkou
neznámou – odchylné jsou lhůty projednávání, návrh jízdního řádu je nutno projednávat s téměř ročním předstihem,
v řadě případů, z titulu omezení daných
dopravní cestou, nelze zcela přesně
vyhovět časovým požadavkům na vedení
spoje a pak je nutno přijmout mnohdy
i nepopulární rozhodnutí - např. upřednostnění požadavků návozu na určitý čas
před přípojnými návaznostmi. Objednatelům se v rámci zajištění základní
dopravní obslužnosti snažíme v maximální možné míře vyhovět, vycházíme totiž
z předpokladu, že nejlépe znají dopravní
potřeby svých občanů. V řadě případů
dochází i zde ke změně filozofie při objednávání jízdního řádu, kdy je poptávkový
model (nabídka spojení v předpokládaných poptávkových časech) nahrazován nabídkovým modelem taktové
dopravy s odchylným rozpětím taktu
v období přepravní špičky a sedla.
3.
Jaký očekáváte vývoj v dalších letech
v regionální osobní dopravě?
To je trochu zjednodušující otázka. Pro
objektivní odpověď je nutno vyčlenit
jako samostatný segment regionální
dopravy dopravu příměstskou a tuto
posuzovat samostatně. Příměstská
doprava je v oblastech velkých aglomerací stále větším fenoménem, a to nejen
z důvodu rychlé výstavby satelitních
měst. Zvyšujícími se kongescemi městské silniční sítě stále více občanů volí
pro cestu do zaměstnání železniční
dopravu, této volbě nahrává nejen poloha nádraží v centrech měst, ale i rychle
se rozvíjející integrované dopravní systémy. Brzdou ještě rychlejšího rozvoje
tohoto systému jsou omezení daná dostupným vozovým parkem a infrastruktura, která je využívána současně i dálkovou dopravou. Investiční záměry,
v cílovém stavu sledující výrazné
zlepšení pozice železniční dopravy
v městských a příměstských dopravních
systémech, však po dobu realizace spíše
znemožňují plně uspokojit poptávku po
nabídce dopravního spojení a tak brání
podstatně rychlejšímu rozvoji tohoto
segmentu. Do budoucna bude v příměstské dopravě jednoznačně pokračovat
další dynamický rozvoj.
I v ostatní regionální dopravě je nezbytné zapojení železniční dopravy do integrovaných dopravních systémů. Z hlediska efektivity bude sílit tlak objednatelů po koordinaci všech dopravců,
zajišťujících dopravní obsluhu území
a technologicky je železniční doprava
předurčena k přepravě větších frekvenčních proudů. Je nutno využít tuto
výhodu a v rámci dopravních systémů
plnit funkci páteře, k níž doprava autobusová plní funkci „napáječů“. Na
druhou stranu tuto pozici můžeme
získat a udržet pouze v případě, že
nabídneme garanci včasnosti, spolehlivosti a odpovídajícího vozového
parku. Za předpokladu dalšího rozšiřování integrovaných dopravních systémů, věřím, že rozsah železniční regionální dopravy bude srovnatelný se
současností. Bez důsledné koordinace
a rozvoje integrovaných systémů vytvářejících předpoklady pro maximální
využití všech předpokladů železniční
dopravy, bude z důvodu podstatně vyšší
finanční náročnosti železniční dopravy,
obávám se, docházet k určitému poklesu podílu železniční dopravy na
regionální dopravní obsluze.
Děkujeme za rozhovor, redakční rada
Rozhovor byl redakčně zkrácen, plné znění
rozhovoru najdete na www.acri.cz
27
3 OTÁZKY PRO...
ředitelku Odboru osobní dopravy a přepravy ČD, a.s.
28_29_ACRI koktejl OK.qxp
6.6.2007
22:48
Zasedání
19. valné hromady ACRI
ACRI KOKTEJL
V Praze se konalo 7. 3. 2007 zasedání
19. valné hromady ACRI. Byly přijaty základní cíle ACRI pro další období, které
doplňují již v minulosti schválenou
strategii, bylo schváleno přidružené
členství ACRI ke Svazu dopravy ČR. Jako
hosté vystoupili na zasedání Ing. Josef
Bazala, předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Ing. Jan Komárek,
generální ředitel SŽDC, s.o. a Petr Kašík,
výkonný ředitel Svazu dopravy ČR.
Pro další úspěšný rozvoj schválila 19. valná hromada tyto základní cíle:
podporovat rozvoj odvětví dopravy
s důrazem na rozvoj železničního průmyslu a dopravního strojírenství,
prosazovat harmonizaci nákladů železniční a silniční dopravy,
propagovat výhody železniční a kombinované dopravy,
podporovat obnovu parku kolejových
vozidel,
podporovat rozvoj interoperability a koordinovat provádění reforem českého
železničního sektoru dle požadavků
Evropské unie,
podporovat a úzce spolupracovat při
získávání a čerpání finančních dotací
z fondů Evropské unie,
všeobecně propagovat český železniční
průmysl v zahraničí, ve spolupráci
s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem průmyslu a obchodu České
republiky vytvářet účinné mechanizmy
proexportní podpory.
Náměstek ministra dopravy Ing. Vojtěch
Kocourek se zasedání, s ohledem na
pracovní vytížení, nemohl zúčastnit
a delegátům vzkázal: „Velmi kladně
hodnotím úlohu ACRI při komunikaci
a spolupráci napříč spektrem subjektů
železničního průmyslu a směrem
k provozovatelům železniční dopravy a
ke státní správě a také jednotný postup
při prosazování společných zájmů. Jsem
potěšen, že český železniční průmysl
nabývá v zahraničí na vážnosti a stává
se tak partnerem, se kterým je třeba při
rozvoji evropské železnice počítat.
Zásadním úkolem však zůstává zajistit
obnovu domácího kolejového vozidlového parku a nutnost vybudování
moderní železniční infrastruktury na
evropské úrovni. A to jak z fondů EU, tak
i financováním z národních zdrojů. Příkladem je i ministerský Program
pořízení a obnovy kolejových vozidel, ze
kterého již druhým rokem probíhá finan-
28
Page 28
cování obnovy kolejových vozidel ČD,
a.s. Díky tomuto programu se částečně,
prozatím však stále ještě nedostatečně,
srovnávají podmínky se silniční dopravou. Železničnímu průmyslu přeji
hodně zdaru a úspěchů v další práci.“
Ing. Josef Bazala, předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. ve svém
vystoupení pozdravil přítomné členy
ACRI a informoval valnou hromadu o záměrech Českých drah pro další období.
„České dráhy zakončily rok 2006 jako
období s výrazným růstem výkonů i dalších ukazatelů v oblasti osobní i nákladní
dopravy. Počet přepravených cestujících
překročil 180 milionů. I v dálkové osobní
dopravě ČD zaznamenaly návrat cestujících na železnici. Také v nákladní
dopravě byly zahájeny procesy, které by
měly vrátit část nákladní dopravy ze silnic
zpět na železnici,“ zhodnotil rok 2006 Ing.
Josef Bazala. „Logicky když rostou výkony
v odvětví dopravy a roste i železniční
doprava, je to dobrá zpráva pro podniky
železničního průmyslu. České dráhy potřebují obnovovat vozidlový park jak
prostřednictvím modernizací, tak i nákupem nových vozidel. Zde je připraveno
a rozběhnuto několik programů. Druhým
rokem běží program ministerstva dopravy
pro pořízení a obnovu kolejových vozidel.
Letos je v něm připravena částka 400 milionů Kč, která by se měla v příštím roce
ještě dále zvýšit,“ konstatoval Ing. Josef
Bazala. Zmínil také program EUROFIMA
a Regionální operační programy (ROP).
ROP umožňují čerpat finance na nákup
a modernizace kolejových vozidel v období
let 2007 až 2013 ve výši 245 milionů eur.
ČD budou ve spolupráci s kraji připravovat
projekty pro železniční kolejová vozidla
vycházející právě z financování ROP. Optimální výše čerpání do tohoto odvětví by
byla ve výši 3/4 této částky. „Zde bude
hrát ACRI významnou roli při zpracování
projektů a při jejich předkládání krajům,
které především by měly těmito penězi
disponovat,“ vyzval Ing. Josef Bazala představitele ACRI ke spolupráci.
a tvorbě hrubého domácího produktu,“
zhodnotil dnešní pozici asociace její
předseda předsednictva Ing. Tomáš
Ignačák.
Normalizační procesy
a český železniční průmysl
Dne 22. května 2007 proběhl v sídle ČNI
v Praze seminář Normalizační procesy
a český železniční průmysl, který
připravila ACRI ve spolupráci s Českým
normalizačním institutem. Odborným
garantem za ACRI byl pan Ing. Malkovský, ředitel VÚKV a člen předsednictva
ACRI. Tématem byly normalizační procesy, které se bezprostředně týkají
českého železničního průmyslu. Kromě
ČNI se zúčastnili i zástupci MD, ČD, SŽDC
a Drážního úřadu. Seminář se setkal
s velkým zájmem jak ze strany členské
základny ACRI, tak ze strany odborné
veřejnosti, což potěšilo především jeho
organizátory.
Expertní pracovní skupina
ACRI pro spolupráci
s Ruskem
Ve dnech 14.–16. 3. 2007 probíhalo v Praze
zasedání Smíšené komise ČR-RF pro
hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Oficiálního jednání se účastnili zástupci českého ministerstva dopravy pod vedením pana
náměstka Kocourka a zástupci Ministerstva dopravy Ruské federace a Ruských
drah vedené náměstkem ministra dopravy a státním tajemníkem panem Aris-
„Loňský rok byl z hlediska hodnocení
vývoje ACRI určitě dalším velmi významným obdobím. Za poslední tři roky s uplatněním nové strategie došlo k nárůstu členské základny z původního počtu 16 členů
na současných 45 členů. Těchto 45 členských firem celkově zaměstnává 21 tisíc
zaměstnanců a společně vytváří roční tržby ve výši 45 miliard Kč, z toho 1/3 tvoří
export. Členské firmy se tak nezanedbatelně podílí na exportu, ekonomickém růstu
ACRI NEWS 2/2007
6.6.2007
22:48
Page 29
Expertní pracovní skupina
ACRI pro evropské záležitosti
Koncem loňského roku byla ustanovena
expertní skupina, která se bude zabývat
evropskou problematikou související se
železničním průmyslem.
tovem. Spolupráce se týká těchto tří
oblastí: železniční strojírenství a kolejová vozidla, železniční infrastruktura
a transformace železnic.
Expertní pracovní skupina ACRI pro
spolupráci s Ruskem připravila odborné prezentace a technické návštěvy.
Kromě návštěvy předního českého
výrobce kolejových vozidel firmy ŠKODA
TRANSPORTATION v Plzni měla ruská
delegace možnost exkurze v rámci
pražské integrované dopravy. Zástupci
DP Praha společně s ROPID pro delegaci
připravili jízdu nízkopodlažní tramvají
ŠKODA 14T. Tato zvláštní jízda byla
zaměřena nejen na užitné vlastnosti tramvaje, ale také na představení moderního
řešení kolejové infrastruktury v městské
aglomeraci a v neposlední řadě také na jízdu spojenou s prohlídkou hlavního města.
Další jednání komise se uskuteční
během letošního roku v Moskvě.
V rámci této skupiny bylo vytvořeno
5 oblastí: 1. telematické aplikace pro
osobní dopravu, 2. osobní vozy, hnací
vozidla, 3. infrastruktura, 4. ERTMS,
5. certifikace železničních dep/opraven.
Mezi hlavní úkoly pracovní skupiny patří
především zmapování kontaktů na evropské úrovni a pravidelný reporting
- jedenkrát za čtvrt roku s cílem sledování novinek, legislativních změn
a dalších podstatných událostí týkajících se železničního průmyslu.
Členové ACRI mají možnost získat veškeré informace na webových stránkách,
v části „Pro členy“.
ŽEL-RAIL 2007
Ve dnech 18.–21. 9. 2007 se uskuteční
v pořadí již 9. ročník mezinárodní výstavy
výrobků a služeb pro potřeby železnice
ŽEL-RAIL. Záštitu nad touto událostí
převzal ministr dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky Ľubomír Vážny.
Generálními partnery jsou již tradičně
Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej
republiky, Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia a Železničná spoločnosť Slovensko. Odbornými garanty jsou Únia európskych železničných inženierov (UEEIV),
Žilinská univerzita, Zväz železničných inženierov Slovenskej republiky a Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite.
Součástí výstavy bude i předávání
„Zlatých medailí ŽEL-RAIL 2007“, které se
uskuteční ve večerních hodinách prvního
výstavního dne za účasti vystavovatelů
a odborné obce. Zlaté medaile jsou
udělovány nejlepším exponátům vědecko-odbornou obcí, která je zároveň garantem
kvality oceněných exponátů. Součástí
samotné výstavy bude i několik bloků
přednášek, které se budou konat na půdě
univerzity v Žilině v rámci týdne železničních aktivit pod názvem „RAILINFORM“.
První den to bude konference „Vysokorychlostní tratě“, která bude v následujících dnech pokračovat konferencí
„Současné problémy kolejových vozidel“.
Na tomto ročníku organizátoři předpokládají účast slovenské a české železniční eli-
ACRI NEWS 2/2007
ty, představit by se měly i společnosti
z Německa, Slovinka, Chorvatska, Anglie či
Ruska.
www.acri.cz
v novém kabátě
a s novými informacemi
Od března t.r. změnily webové stránky
ACRI svou grafickou podobu, nyní se
prezentují předhlednou moderní strukturou a designem. Od března také
najdete na našich webových stránkách
více informací, nové odkazy a rubriky.
Naleznete zde i veškeré informace
o Výroční ceně ACRI.
Kalendář akcí 2007
SRPEN 2007
Předsednictvo ACRI
ZÁŘÍ 2007
Předsednictvo ACRI
28. 9. 2007
ACRI news 3/2007
7.-8. 9. 2007
Výjezdní zasedání členské základny ACRI
23. 9.–27. 9. 2007
International wheelset congres, Praha
ŘÍJEN 2007
2. 10. 2007
Vyhlášení Výroční ceny ACRI, MSV Brno
UNIFE - zasedání Strategické komise
a Národních asociací, Brusel
UNIFE - zasedání Inovační a Harmonizační
komise, Brusel
LISTOPAD 2007
27. 11. 2007
ACRI news 4/2007
20. 11.–21. 11. 2007
Transport Ostrava
27. 11. 2007
Předsednictvo ACRI
27. 11.–28. 11. 2007
ACRI seminář
Kalendář veletrhů 2007
24. 9.–29. 9. 2007
Plovdiv - TECHNICAL FAIR, Mezinárodní
technický veletrh (dotace MPO)
1. 10.–5. 10. 2007
MSV Brno 2007
49. mezinárodní strojírenský veletrh
Transport a Logistika
4. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky
2. 10.–6. 10. 2007
BUKUREŠŤ – TIB, Mezinárodní technický
veletrh (dotace MPO)
12. 11.–14. 11. 2007
Rail#Tec 2007 - Dortmund
Mezinárodní železniční veletrh a kongres
29
ACRI KOKTEJL
28_29_ACRI koktejl OK.qxp
30_acri cena.qxp
7.6.2007
9:45
Page 30
VÝROČNÍ CENA ACRI
Prestižní ocenění uděluje
ACRI pod záštitou Ministerstva
dopravy České republiky.
1. ročník prestižní soutěže Výroční cena
ACRI za rok 2006 je unikátním oceněním
podniků českého železničního průmyslu.
Jedinečnost ocenění je dána jejím
zaměřením na železniční průmysl. Výsledky Výroční ceny ACRI budou vyhlášeny
společně s udílením Zlatých medailí
v rámci 49. mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně v říjnu 2007.
Posláním soutěže, nad kterou převzalo
záštitu Ministerstvo dopravy ČR, je podpořit český železniční průmysl, jenž má na
našem území velmi dlouhou a významnou
tradici a který v posledním období prošel
složitým procesem revitalizace a který
dnes opět zaujímá své důležité postavení
v české ekonomice. Výroční cena ACRI
umožní ocenit každodenní náročnou práci
firem českého železničního průmyslu za
udržení dobrého jména a pověsti české
železnice doma i v Evropě, umožní přiblížit její nemalé výsledky odborné
a laické veřejnosti. Tato iniciativa dává
základ nové tradici, která pomůže lépe
poznat svět dnešní železnice a zároveň
tak pomůže hájit zájmy jak provozovatelů železniční přepravy, tak i českých
firem zabývajících se železničním strojírenstvím. Výroční cena ACRI je výrazem
potřeby lépe a viditelněji prezentovat
pokrok, který tento obor zaznamenal.
Výroční cena ACRI je oceněním produktů
a služeb českého železničního průmyslu.
Jistě bude přínosem k rozvoji a zvýšení
prestiže tohoto oboru. Kredit soutěže
zvyšuje i to, že její výsledky budou vy-
hlášeny společně se slavnostním udílením
tradičních Zlatých medailí na 49. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
dne 2. 10. 2007.
Podrobné informace naleznete na internetových stránkách www.acri.cz.
Partnery Výroční ceny ACRI jsou České
dráhy, a.s., SŽDC, s.o., ČSOB, Czech Invest,
EGAP a Veletrhy Brno, a.s.
Mediálními partnery jsou periodika Dopravní noviny, Železničář, Grand Expres.
České dráhy
„České dráhy výroční cenu ACRI vnímají
jako výraznou motivaci pro rozvoj odvětví
železničního průmyslu v České republice.
Využíváme řadu výrobků českého
železničního průmyslu a jakákoliv iniciativa, která motivuje výrobce k tomu, aby
jejich výrobky představovaly skutečnou
špičku, je v konečné fázi přínosem pro
dopravce a jejich zákazníky - tedy i pro
České dráhy.“
SŽDC, s.o.
„Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), která kromě
jiných povinností plní roli vlastníka
prakticky veškeré železniční infrastruktury v České republice, je odpovědná za
zajištění provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční sítě. Je investorem rozsáhlých modernizací tranzitních železničních koridorů i rekonstrukcí ostatních tratí. Zaměřuje se také
na akce racionalizačního charakteru
s cílem dosažení úspor v provozních
nákladech, na elektrizace dalších
vybraných tratí, na budování GSM-R
a ETCS. Proto úzká spolupráce s pod-
niky českého železničního průmyslu je
nezbytnou součástí činnosti SŽDC.“
EGAP
„Velmi si vážíme toho, že jsme se mohli
stát partnery Výroční ceny ACRI. Exportní
garanční a pojišťovací společnost, a.s.
(EGAP) má ve své náplni práce podporu
českého exportu formou pojištění proti
rizikům v mezinárodním obchodě. Poskytuje pojistnou ochranu proti případům
nezaplacení úvěrů z komerčních i politických příčin, usnadňuje českým vývozcům
přístup k bankovním službám a rovněž kryje rizika spojená s investováním v zahraničí. Mezi podniky českého železničního
průmyslu je mnoho významných exportérů
a proto je spojení EGAP a ACRI zcela
přirozené a vzájemně prospěšné.“
Veletrhy Brno, a.s.
„Železniční technika patří k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu již od
jeho prvního ročníku v roce 1959. Za
bezmála padesát let existence MSV se
na kolejích u pavilonu A prezentovalo
vždy to nejlepší, co český železniční
průmysl nabízel, což představovalo
mnoho desítek kolejových vozidel
a jejich příslušenství. Tuto prezentaci
chceme podporovat i nadále, protože
kolejová vozidla stále patří k návštěvnicky nejatraktivnějším exponátům.
Společnost Veletrhy Brno, a.s. přivítala
iniciativu ACRI při vyhlášení Výroční
ceny asociace a rozhodla se tuto soutěž
sponzorsky podpořit. Oceněné firmy
představí návštěvníkům své výrobky na
veletrhu Transport a Logistika ve dnech
1.-5.10. 2007.“
Asociace podniků českého
železničního průmyslu vyhlašuje
1. ročník prestižní soutěže
Výroční cena ACRI
Ojedinělé ocenění zaměřené na kolejovou dopravu a železnici uděluje ACRI
pod záštitou Ministerstva dopravy České republiky.
Vyhlášení vítězů proběhne v rámci 49. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
společně s udělováním Zlatých medailí dne 2. 10. 2007
Hlavní partneři:
30
www.acri.cz
Mediální partneři:
ACRI NEWS 2/2007
31_inzerce.qxp
6.6.2007
22:50
Page 31
Koncern ZKL
Výzkum, vývoj, výroba a zkoušení valivých a speciálních ložisek
Technicko-konzultační služby a poradenství v oblasti ložisek
www.zkl.cz
ZKL, a. s. - Jedovnická 8, 628 00 Brno / ZKL Bearings CZ, a. s. - Holečkova 31, 150 95 Praha 5
ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. - Jedovnická 8, 628 00 Brno / ZKL Brno, a. s. - Trnkova 111, 632 00 Brno
ZKL Hanušovice, a. s. - Zábřežská 247, 788 33 Hanušovice / ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. - Nádražní 214, 431 51 Klášterec nad Ohří
KOMPONENTY PRO
• řadiče
• kolejnicové
brzdy
• spřáhla
TRAKČNÍ VOZIDLA
• stykače
• spínače
• odpojovače
KOMPONENTY
PRO ENERGETIKU
• odpojovače
• silové kontakty
STEJNOSMĚRNÉ ZDROJE
• usměrňovače • rozvaděče
Alfa Union, a.s.
Mezi Vodami 1955, 143 00 Praha 4 - Modřany
inzerat_alfa_new.indd 1
w w w. a l f a u n i o n . c z
23.5.2007 14:09:11
32 kola .qxp
6.6.2007
22:52
Page 1

Podobné dokumenty