informační leták

Komentáře

Transkript

informační leták
GEODETICKÉ PØÍSTROJE
Série 030R
SET1030R3•SET2030R3•SET3030R3
Bez-hranolové totální stanice
s integrovaným polním záznamníkem
Vyjímeèné vlastnosti dálkomìru
a výkonný SDR software
Dosah bez-hranolového mìøení
350m
Nová technologie dálkomìru
Zcela nová technologie RED-tech je výsledkem
dlouhodobého vývoje a inovací dálkomìrných systémù
V tìchto totálních stanicích je použita technologie dálkomìru RED-tech , která využívá vzorového zobrazení mìøeného paprsku
a A/D mìnièe. Následnì jsou vzdálenosti kalkulovány výkonným softwarem. Výbìr kalkulaèní metody nejlépe odpovídá
podmínkám mìøeného paprsku, což pøináší zvýšení pøesnosti a rychlosti mìøení.
Nyní byla technologie RED-tech ještì vylepšena použitím
zdokonalených optických a elektronických komponentù.
Nová vysílací a pøijímací optika zajišuje ideální dráhu,
kterou svìtlo prochází s minimálními ztrátami. Také
vestavìný, vysoce pøizpùsobivý, optický filtr je schopen
zachytit mnoho vzorkù paprskù nesoucích správnì
namìøené informace. Proto mùžete nyní mìøit s velkou
pøesností i objekty, jejichž mìøení bylo døíve velmi obtížné.
Tyto nové komponenty a zdokonalená technologie otevírají
cestu k nebývalým možnostem bez-hranolového mìøení.
Mìøením vzdálenosti na tøech simultánních frekvencích a jejich souèasným
Vzor obrazu
zpracováním dochází k redukci èasu mìøení.
Ultra dlouhý dosah bez-hranolového mìøení
Totální stanice øady 030R nabízejí pøesné bez-hranolové mìøení na nebývale dlouhé vzdálenosti. Využívají laser tøídy 3R
(IEC/FDA) a jsou schopny pokrýt rozsah bez-hranolového mìøení od 0,3 m do 350 m. (Vzdálenosti jsou uvádìny pøi mìøení na
bílou stranu šedé karty KODAK).
Rozsah bez-hranolového mìøení
a pøesnost (s šedou kartou KODAK)
Tradièní optika Sokkia
Svìtlo je promítáno ze støedu èoèky objektivu
a pøijímáno podél jejího okraje. Ve spojení s úzkým
mìøícím paprskem, umožòuje tento design vysokou
pøesnost a velkou efektivitu pøi mìøení na úzké objekty.
Nový dalekohled navíc poskytuje extrémnì jasný
a ostrý obraz.
SET1030R3 • SET2030R3 • SET3030R3
IEC/FDA tøída laserových výrobkù R3
bílá strana
90% odraz
šedá strana
18% odraz
±(3 + 2ppm x D)mm
±(3 + 2ppm x D)mm
0,3m
100m
±(5 + 10ppm x D)mm
200m
350m
±(5 + 10ppm x D)mm
170m
Pøijímaè
Vysílaè
Optický diagram
zdokonalila bez-hranolové mìøení
Malý prùmìr laserového paprsku zajišuje vysokou pøesnost cílení
A
Série 030R: Úzký laserový paprsek umožòuje mìøení
skrz pøekážky jako drátìný plot èi listoví stromù apod.
Modely se širším paprskem: Bude namìøen jak plot, tak zeï,
což vede k nejednoznaènému mìøení.
C
Série 030R: Mìøení
pod malým úhlem
jako napøíklad
kanalizaèní poklop
na povrchu silnice
jsou provedena
s vysokou pøesností
díky úzkému
paprsku.
B
Série 030R: Díky úzkému
mìøícímu paprsku mohou
být vzdálenosti na zeï
i roh budovy mìøeny
s vysokou pøesností.
Modely se širším
paprskem: Širší mìøící
paprsek pokryje vìtší
plochu než je vhodné
u malých úhlù .
Výsledkem je namìøená
délka kratší nebo delší
než skuteèná.
Modely se širším
paprskem: Široký mìøící
paprsek zachytí blízký
i daleký bod najednou.
Výsledkem bude nepøesné
mìøení.
Øada totálních stanic 030R využívá úzkého viditelného laserového paprsku s malou
stopou pro docílení velmi vysoké pøesnosti. Malé pøedmìty, stejnì jako rohy zdí èi jiných
struktur, mohou být mìøeny velmi snadno. Mùžete též pøesnì mìøit skrz pøekážky jako
napø. pletivový plot èi listoví stromù.
Funkce laserového cílícího paprsku
Viditelný laserový paprsek mùže být použit jako konveèní laserové ukazovátko, které
umožòuje interiérové nivelaèní práce, vertikální vytyèování, cílení a mnohem více.
Mìøení s hranolem na dlouhé vzdálenosti
Mìøení na dlouhé vzdálenosti je možné zacílením na odrazný hranol.
S použitím jednoho hranolu AP01 mùžete mìøit až do 5.000) m s pøesností
+ (2 + 2 ppm x D) mm. Mùžete též použít odrazné štítky pro mìøení do 500 m**)
s pøesností + (3 + 2 ppm x D).
*) za dobrého poèasí
**) s použitím štítkù RS90N-K
V modu mìøení na odrazné štítky èi hranoly, je
maximální výkon laseru redukován na 0,22mW.
To je ekvivalentní tøídì laseru IEC/FDA 1/I. Totální
stanice øady 030R také obsahují bezpeènostní filtr
v dalekohledu, který chrání vaše oèi proti laserovému
paprsku v pøípadì, že máte stroj pøepnut
do bez-hranolového modu a neèekanì zacílíte
na hranol èi odrazný štítek.
Série 030R
Vestavìný dekodér
s absolutním odeèítáním hodnoty
LED
CCD
Okamžitá kontrola stavu
Každá z totálních stanic 030R má vestavìný kontrolní
panel na obou stranách. Tyto panely mají jednoduše
èitelnou LCD obrazovku s 8 linkami, díky které mùžete
rychle zjistit základní informace, jako režim dálkomìru
(mìøení na hranol, štítky, èi bez-hranolové) ve kterém
pracujete, èi stav laserového paprsku.
disk dekodéru
Originální Sokkia dekodér s absolutním odeèítáním hodnoty
byl poprvé použit u digitálního nivelaèního pøístroje SDL30.
Zajišuje stabilitu a spolehlivost mìøení. Jeho výhody: není
tøeba otáèet dalekohledem pro nulovou indexaci po zapnutí
stroje, nedochází k žádné úhlové chybì pøi rychlém otáèení
dalekohledu, vysoká hluková tolerance, jednoduché
vycentrování. Jeho efektivita spoèívá i v tom, že pøi každém
restartování stroje se na displeji okamžitì zobrazí azimut.
Trojosý kompenzátor
pro vysokou spolehlivost
Vertikální a horizontální úhly jsou kompenzovány dvouosým
kompenzátorem, který kontroluje urovnání totální stanice
ve dvou smìrech. Navíc kolimaèní funkce koriguje výchylku
mechanické osy dálkomìru. Toto spojení zajišuje
maximální spolehlivost úhlového mìøení.
Velká interní pamì
Umožní pojmout až 8.800 bodù ve formátu SDR33. Jeho
struktura Vám umožní vytvoøit bezlimitní poèet zakázek.
Vstup pro pamìovou jednotku Compact
Flash memory card (CF memory card type)
je standardní výbavou tìchto
totálních stanic. S možností
tìchto pamìových jednotek
není kapacita pamìti omezena.
Cca 76.000 bodù mùžete uložit
na kartu o kapacitì 8MB.
Doporuèeny jsou karty
do kapacity 128 MB, které jsou
k dispozici v komerèním prodeji.
Bez-hranolové mìøení
Mìøení na
odrazný štítek
Mìøení na
odrazný hranol
Výbìr terèe stisknutím jednoho tlaèítka
Výbìr terèe je velmi jednoduchou operací - pouze
vyberte zda chcete mìøit bez hranolu, na hranol èi
odrazný štítek a stisknìte klávesu SFT dle posloupnosti.
Vybraný terè je zobrazen na panelu pro jednoduché
potvrzení.
Plnì alfanumerická klávesnice
s jednoduchými soft-klávesnicemi
Alfanumerické klávesy jsou umístìny tak, aby
umožòovaly co nejrychlejší provoz. Zadávání jmen
zakázek, èísel bodù, hodnoty souøadnic a zpracování
namìøených dat je možno provádìt rychle a efektivnì.
Ètyøi jednoduše použitelné soft-klávesy jsou vestavìny
pro další zjednodušení provozu mìøení.
Extrémní odolnost
Odolnost totálních stanic øady 030R proti vodì
a prachu odpovídá normì IP64.
RED-tech pro bezhranolové mìøení
SF14 bezdrátová klávesnice (pøídavná)
Má 37 kláves (vèetnì alfanumerických,
softkláves a kontrolních), což
umožòuje rychlé a jednoduché
zadávání dat, èísel bodù
a hodnoty souøadnic.
Další výhodou je
ochrana proti prachu
a vodì (odpovídající
normì IP44).
Tuto bezdrátovou klávesnici lze
použít i pro modely totálních stanic
30R a 10.
Èidla pro komunikaci s externí
klávesnicí (FOF senzory)
Originální a vysoce kompaktní
Sokkia FOF senzory jsou umístìny
na obou stranách totální stanice.
Umožòují komunikaci s
bezdrátovou klávesnicí SF14. Tyto
senzory jsou extrémnì odolné vùèi
svìtelnému rušení a mají široký
rozsah pøíjmu signálù umožòující
komfortní používání externí
klávesnice.
FOF senzor
Výkonný software SDR,
komplexní øešení v terénu
Jednotka vytyèovacího svìtla GDL2
(k objednání pøi výrobì)
je vysoce efektivní pøi vytyèovacích pracích. Vytyèovací
svìtlo se skládá ze dvou barev, které jsou vysílány
z jednoho otvoru. Z levé strany vidíte pouze zelené svìtlo,
z pravé pouze èervené svìtlo. Pokud vidíte zelené i èervené
svìtlo souèasnì blikat, znamená to, že jste ve správném
smìru cílení dalekohledu. Vytyèovací svìtlo má dosah
150m. Viditelný je též speciální blikající vzorek, který je
urèen pro barvoslepé uživatele.
Svìtlo mùže být použito
v dosahu 150m
Vytyèovací jednotka GDL2
Viditelný dosah
Viditelná šíøka
Centrální rozlišení
Speciální blikající vzorek je urèen
pro barvoslepé uživatele
Zelená LED (524nm) a èervená LED (630nm) (tøída IEC 1LED)
1,3 m až 150 m
Hor.+vert.: více než +/- 4°, cca 7 m na 100 m
cca 4´, cca 12 cm na 100 m
Pro maximální zefektivnìní práce v terénu, jsou totální stanice øady 030R standardnì vybaveny softwarem SDR Expert,
který poskytuje integrované øešení pro široké použití pøi sbìru dat a jejich následném zpracování.
FUNK
Zakázka
Pøístroj
Nastavení zakázky
Konfigurace ètení
Parametry
Jednotky
Datum a èas
Mazání zakázky
Knihovna kódù
Hardware
Card menu
Jazyk
SURV
Topografie
Vyrovnání polygonu
Protínání zpìt
Sbìr v sadách
Prohlížení sad
Mìøení fasád budov
Kolimace
Ofset libely
Nepøístupná výška
Vstup z klávesnice
COGO
Vytýèení souøadnic
Vytýèení pøímky
Vytýèení oblouku
Protínání zpìt
Inverze
Plochy
Prùseèíky
Promítání bodù
Mìøická pøímka
Transformace
Vstup z klávesnice
ROAD
Vyber silnici
Vytýèení silnice
Vytyè povrch silnice
Silnice topografie
Mìøení pøíèných øezù
Definuj silnici
Prohlížení silnice
Definuj šablonu
Prohlížení šablony
Standardní
výbava
...........................................................................................................................................................................................
BDC35A dobíjitelná Ni-MH baterie (2 ks), CDC40 rychlo-nabíjeèka, CP7 trubicový kompas, kryt èoèky,
olovnice, sada náøadí, látka na èištìní optiky, vinylový kryt, pøenosný kufr a popruhy.
Pro komunikaci totální stanice s PC je dodáván komunikaèní software ProLINK (Win 95, 98, NT, 2000, XP).
Série 030R
SET1030R3•SET2030R3•SET3030R3
BEZ-HRANOLOVÉ TOTÁLNÍ STANICE
Dalekohled
Délka
Apertura objektivu
Zvìtšení, obraz
Rozlišovací schopnost
Zorné pole
Minimální zaostøení
Osvìtlení nitkového køíže
Úhlové mìøení
Úhlové jednotky
H+V
Rozlišovací schopnost displeje H+V
Pøesnost (ISO12857-2:1997)
Doba mìøení
Automatický dvouosý kompenzátor
Druh
Rozsah
Kolimaèní program
Režim displeje
H
V
Ustanovky
Mìøení délky
Výkon laseru
Max. dosah (šikmá vzdálenost)
Bez-hranolové
S odrazným štítkem
S minihranolem
S 1 hranolem APO1
S 1 hranolem APO1
Jednotky mìøení
Rozlišovací schopnost displeje
P
D
Pøesnost bez-hranolové (pøesné)
bez-hranolové (rychlé)
s odrazným štítkem
s hranolem AP01
Doba mìøení pøesné
rychlé/tracking
Typy mìøení vzdáleností
Atmosferická korekce
Korekce konstanty hranolu
Korekce refrakce a zakøivení zemì
Registrace a pøenos dat, OS
Operaèní systém
Pamì Interní pamì
Flash Memory Card
Rozhraní
Výstup pro tiskárnu
Všeobecné informace
Displej
Klávesnice
Bezdrátová klávesnice
Funkce laserového cílícího paprsku
Indikátor vyzaøování laser. paprsku
Vytyèovací svìtla
Citlivost libel
trubicová
krabicová
grafická LCD
Optický centrovaè, zvìtšení
Pracovní teplota
Ochrana proti vodì a prachu
Rozmìr s držadlem a baterií
Výška stroje
Váha s držadlem a baterií
Zdroj energie
Baterie BDC35A
Automatické vypnutí
SOKKIA s.r.o.
Škroupovo nám. 1255/9
130 00 Praha 3
Tel.: 222 726 010, 222 725 540
Fax: 222 726 159
E-mail: [email protected]
SPECIFIKACE
SET1030R3
SET2030R3
Plnì prùchozí, souosé cílení a mìøení délky.
171 mm
45 mm
30 x, vzpøímený
2.5"
1°30’´(26m/1000m)
1,3 m
5 úrovní svìtelnosti
Skenování fotoelektrickým absolutním rotaèním enkordérem.
Stupnì/gony/mil - možnost výbìru
0.5"/1", 0.1/0.2mg, 0.002/0.005mil
1"/0.3mgon/0,005mil
2"/0.6mgon/0,01mil
0.5 vteøiny nebo ménì, nepøetržitì
Možnost volby "zapnuto"/ "vypnuto"
Dvouosý kapalinový kompenzátor
±3’´(±55 mgon), vychýlení mimo rozsah zobrazeno na displeji
Zapnuto/vypnuto - možnost výbìru
Ve smìru i proti smìru hodinových ruèièek dle výbìru, možnost nastavení 0, libovolného úhlu
Zenitový úhel (Zenit 0), vertikální úhel (Horizont 0), volitelné
Hrubé/jemné dvou-rychlostní
Modulovaný laser, metoda fázového porovnání, èervený paprsek, koaxiální optika.
Bez-hranolový režim:
Tøída 3R (max. 5mW)
Režim mìøení na hranoly, odrazné štítky: Tøída 1/I (max. 0.22mW)
P: Prùmìrné podmínky:lehká mlha, viditelnost cca 20km, slabé chvìní
D: Dobré podmínky: bez mlhy, viditelnost cca 40km, žádné chvìní
0,3 - 350m (bílá plocha, 90% odrazivosti)
0,3 - 170m (šedá plocha, 18% odrazivosti)
RS90N-K: 1.3 - 500m, RS50NK: 1.3 - 300m, RS10N-K: 1.3 - 100m
CP01: 1.3 - 800m, OR1PA: 1.3 - 500m
1.3 - 4 000m
1.3 - 5 000m
metry nebo stopy - dle výbìru
0.0001/0.001 m (pøesné mìøení)
0.001m(rychlé mìøení)/0.01m (tracking)
0.3 - 200m: ±(3+2ppmxD)mm, 200 - 350m: ±(5+10ppmxD)mm
0.3 - 200m: ±(6+2ppmxD)mm, 200 - 350m: ±(8+10ppmxD)mm
±(3+2ppmxD)mm (pøesné), ±(6+2ppmxD)mm (rychlé)
±(2+2ppmxD)mm (pøesné), ±(5+2ppmxD)mm (rychlé)
Opakované: každou 1,4 vteøiny (poèáteèní mìøení 3,1 vteøin), jedno mìøení: 3,5 vteøin
Rychlé jednou: 2,9 vteøin/tracking: každou 0,4 vteøiny (poèáteèní 2,7 vteøin)
Pøesné(jednou/opakovené), Rychlé(jednou), Tracking
Lze zadat hodnoty: teplota, tlak, vlhkost, ppm
-99 až + 99 mm (krok =1mm), pevné nastavení hodnoty 0 v bez-hranolovém režimu
zapnuto(K=0.14/0.20)/vypnuto možnost volby
SET3030R3
1"/5", 0.2/1mg, 0.005/0.02mil
3"/1mgon/0,015mil
0.001m (pøesné mìøení)
MS-DOS kompatibilní (DR-DOS)
Cca 8 800 bodù ve formátu SDR33, cca 10 000 bodù ve formátu SDR2x
Typ I (max. 128MB)
Asynchronní, sériové, RS-232C kompatibilní, Baudova rychlost od 1.200 do 38.400 bps
Centronics kompatibilní pomocí pøídavného kabelu DOC46
Alfanumerický/grafický bodový LCD, 8 øádek po 20 znacích, osvìtlení v obou polohách
Plnì alfanumerická, 43 kláves v obou polohách
Pøídavná SF14
Zapnuto/vypnuto - možnost výbìru (automatické vypnutí po 5 min provozu), nefunguje spoleènì s vytyè. svìtly
Ano
Nejsou ve standadrní výbavì
20"/2mm
30"/2mm
10’/2mm
3’/mimo kruh
5,5 x
3x
-20°C až + 50°C
IP64 (IEC 60529:1989)
186 x 171 x 345 mm
236 mm od spodní èásti podložky, 193 mm od talíøe podložky
5,9 kg
6V DC
Ni-MH dobíjitelná baterie, 2 ks BDC35A ve standardní výbavì
Úhlové + dálkové mìøení nepøetržité cca 5 hodin (jedno mìøìní po 30 vteøinách)
Pouze úhlové mìøení : cca 8 hodin
Nabíjecí èas se standardní rychlo-nabíjeèkou : cca 70 minut
Možno nastavit od 1 do 99 minut
LASEROVÉ ZÁØENÍ
VYVARUJTE SE PØÍMÉHO POHLEDU
MAX 5mW LD 635-690nm
Tøída 3R laserového výrobku
IEC 60825-1 Am 2 2001

Podobné dokumenty

Srpnové číslo 6 - 2013.

Srpnové číslo 6 - 2013. v Tøeboni, nejlépe v rodinném domì/vypomohu v domácnosti i na zahradì, postarám se o seniora i dìti. Tel.: 723 219 341. Pronajmu byt 2+kk v Tøeboni, novì zrekonstruovaný. Tel.: 721 873 643. Prodám ...

Více

Ceník 2016

Ceník 2016 rám: 6061 Alu, vidlice: UHC Performance karbon / Felt, microShift, Shimano Claris2x8, Alex DA22

Více

EMGETON KATALOG

EMGETON KATALOG automatické přetáčení obrazu, které uživatelé ocení zejména při práci s dokumenty, čtení elektronických knih nebo pro pohodlné prohlížení internetových stránek. Aby mohl být moderní tablet dostateč...

Více

Amatérská radiotechnika a elektronika - 1. díl

Amatérská radiotechnika a elektronika - 1. díl Úloha písem ných potvrzení form ou lístku QSL vystupuje do po­ předí k účelům registrace, co se v provozu D X událo, na jakých pásm ech apod. Člověk v žádném druhu činnosti nezapom íná na p r­ vek ...

Více

Ověřená technologie určování svislých průhybů kovových mostních

Ověřená technologie určování svislých průhybů kovových mostních CF-19 s programem IBIS-S Controller. Ke zpracování měření je možno použít program IBIS Data Viewer. Pro doplňková měření se použijí vhodné geodetické přístroje, zejména totální stanice s bezhranolo...

Více

Závěrečný účet SMO za rok 2010 - textová část

Závěrečný účet SMO za rok 2010 - textová část Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2010 objemu 147,6 mil. Kč, z nichž největší podíl mají příjmy z pronájmu majetku (bytových a nebytových prostor a pozemků). V položce přijatých sankčních plateb a vra...

Více

Leica e-mail 02/2004

Leica e-mail 02/2004 Dne 16.02. jsme Vám poprvé prostřednictvím médií představili novou Profesionální řadu totálních stanic TPS1200. Naživo jste si ji pak mohli prohlédnout na letošní dubnové LEICA Tour. Pokud Vás zauj...

Více