Návod pro tachometr CUBE Race

Komentáře

Transkript

Návod pro tachometr CUBE Race
Součástí balení je:
CUBE Race
Baterie typu CR 2032
Kryt na baterii
Úchyt
snímač
Stahovací páska pro upevnění
Spoke magnet (magnet na drát výpletu kola)
Upevnění
Úchyt může být připevněn na řídítka ale i na představec.
Obrázek A: připevnění je možné jak na řídítka tak i na představec (pozice A-2).
Obrázek B: Pro použití na představci, změňte orientaci upevnění řídítek z pozice A do pozice B.
Odstraňte ochrannou pásku. Umístěte úchyt a upevněte ho se stahovací páskou.
Obrázek C: Upevněte snímač se stahovací páskou na vidli (max. vzdálenost k úchytu max. 60 cm;
nejlepší je upevnit úchyt na pravou stranu, úchyt a snímač mohou být na stejné straně).
Obrázek D: Připevněte magnet na výplet tak aby byl značkou k vysílači. Upravte pozici magnetu a
dolaďte snímač v případě potřeby (vzdálenost mezi snímačem a magnetem max. 3 mm).
Obrázek E: Otočte Race o 45 stupňů doleva a instalujte ho na úchyt. Pak jej otočte o 45 stupňů
doprava k zajištění. K odemknutí, jej otočte o 45 stupňů doleva.
1.1. Volitelná montážcadence-set (samostatně k dispozici)
namontujteřídítka, jak je popsáno výše v souvislosti sřídítkynebonapředstavci. Umístěte snímač
na kabel na levý chránič řetezu ve výšce kliky s pomocí stahovací pásky tak aby byla vůle.
Připevněte cadence-magnet ( s pomocí stahovací pásky) z vnitřní strany kliky. Vzdálenost mezi
magnetem a snímačem by měla být max. 3 mm. Magnety musí směřovat přímo ke značce na
snímači. Nyní zapněte kadenci měření v režimu nastavení Race (viz. Kapitola 2.1). Otočte klikou a
párkrát zkontrolujte zda je montáž správná. Nyní utěsněte stahovací pásku.
1.2 uvedení na přenosové tepové frekvence pásu
Varování: tenkdoprovádísport by mělmítobecnouzdravotní prohlídkuna svůjcelkový
zdravotní stav . Zejména začátečníci, osoby starší 35 let a každý, kdo trpí nemocí nebo zraněním
z minulosti. Doporučuje se, aby byly s lékařemkonzultovány rizikové faktory, jako je kouření,
vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, diabetes, nedostatek pohybuanadměrná
hmotnost.
Lidé s kardiostimulátorem by se měli nejdříve před použitím přístroje měřícího srdeční frekvenci
poradit se svým lékařem!
Vysílací opasek je zavěšen do hrudního pásu, který se upevňuje kolem horní části těla.
snímač(plastový díl sCUBE-logem) by mělbýt nastavenna vrchhorní části břicha,
bezprostředněpodhrudní kost, tak, aby bylologonasnímačičitelné (při pohledu zepředu) (viz.obrázek).
Elektrodyvpásu, napravé a levé straněsnímače, musí být v kontaktus pokožkou. Zatáhněte za
pás,pevně, abyse nemohl posouvat, konstantníkontakt je paks tělemzaručenpři pohybu.
PokudRacenedokážezobrazit jakoukolivsrdeční frekvenci, znamená to pravděpodobně, že nedošlo ke
kontaktumezi pokožkouaelektrodami.Navlhčeníelektrodapokožky častopomáhá. Nejlepších výsledků
dosáhnete, pokud použijeteelektrodagel (k dispozici v lékárnách).
Měřenítepové
frekvenceje
možné
pouzev
případě,
nasazenaRacejeuvnitřsnímačes rozsahem příjmu(max. 60 cm).
ževysílacípásje
správně
2. Příprava
Vložení baterie
Vložte baterii typu CR2032 s + nahoru. Uzavřete kryt baterie s mincí, pro ujištění, že to není příliš
utažené. Po vložení baterie se na displeji zobrazí normální režim.(Pokud se nic nebo nesrozumitelné
signály objeví na displeji , stiskněte AC tlačítko na zadní straně počítače pomocíkuličkového
peranebopodobným předmětem. Upozornění: Dojde k vymazání všechhodnota nastavení).
2.1 nastavení
Zadejtenastavenírežimustisknutímprostředníhotlačítka po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí‘SET
BIKE1".
Režim nastaveníukončíte pokud znovustiskneteprostřední tlačítkona 3 sekundypřijakémkoli
nastavení.
(Ke změně zobrazenído německéhojazyka, stiskněte krátce levétlačítko, na displeji se zobrazí,
LANGUAGE".Stisknutím prostředního tlačítkazvolítetuto funkci a pak jenpřepínátemezi
‘English‘a‘Deutch‘pravým tlačítkem).
Tato příručka Vám ukáže jaká možná zobrazení můžete na Race vidět.
Jiné nastavení režimu může být zobrazeno stisknutím pravého nebo levého tlačítka,
stiskem prostředního tlačítka zobrazí nastavení, které jste si zvolili.
Možné nastavení režimů:
SET BIKE1 / SET RAD1
SET CLOCK / SET UHR
SET HR / SET HF
SET MISC
EXIT / ENDE
LANGUAGE / SPRACHE
Každýrežim nastavenímůže mítrůznémožnosti pronastavení.
Následující platípro tato nastavení: blikajícíhodnotymohou být změněnys pravýmtlačítkem,
hodnota je pak uloženákrátkým stiskemlevého tlačítkaadalší blikající hodnotynebo hodnotana
displeji se zobrazí.
Pro lepšíčtení vnásledujícíchkapitolách jenastavování režimůtlustěvytištěno anastavenotučnými
písmeny a kurzívou.
SET BIKE1 / SET RAD1
Úprava bike-specifických hodnot, např. Celková vzdálenost, obvod, jednotka a více na bike 1.
Zvolte prostřední tlačítko.
Pronastavení pro bike2, stiskněte krátcepravé a levé tlačítkosoučasněv normálním režimu. Race
přepnětena bike2, pak zadejteznovunastavenírežimu(na displeji se zobrazí SETBIKE2/SETRAD2).
DAY DST / TAGES-DST
Úprava denní vzdálenosti
Default (Zmeškání/prodlení): 000.00 km
Range (rozsah):000,00 to 999,99 km nebo v m
Zadávejte pravýma levýmtlačítkem, levým tlačítkem pak hodnoty uložte.
Zde lze nastavitdenní vzdálenost, např.bod zahájení cesty, pokud použijete vytištěného cestovního
průvodce.
(nastavení nemění celkovou ujetou vzdálenost.Tamjenopravdusužovanékilometryse počítají).
TOT DST / GES. DST
Úprava celkové vzdálenosti
Prodlení: 000.00 km
Rozsah: od 0 až do 99999 km nebo m.
Zadávejte pravým a levým tlačítkem, levým tlačítkem pak hodnoty uložte.
Zde můžete nastavitcelkovou vzdálenost.
Wheel/Radumf.
Nastavení obvodu
Default: 2080 mm
Range: 1000-3999 mm
Zadávejte pravým a levým tlačítkem, levým tlačítkem pak hodnoty uložte.
Zde můžete nastavit celkový obvod.
Obvod kola můžete odvodit z tabulky (obr. G) nebo podle sebe.
Měření obvodu kola ( pro přesnější nastavení):
Udělejte značku na předním kole a na zemi (např. křídou). Jeďte rovně dokud se kolo jednou
neprotočí ( pro velmi přesné měření, zkontrolujte tlak v pláštích, než na kolo nasednete) a označte
polohu na zemi. Nyní změřte přesný obvod kola mezi dvěma značkami na zemi ( v mm) – podívejte se
na obr. F.
Jednotka km popřípadě jednotka mi
Úprava měřící jednotky (kilometrů nebo mil)
Default: km
Zadávejte pravým tlačítkem, levým pak hodnoty ukládejte.
Zdesi můžetevybrat, zdase budou na displeji ukazovatkilometry(km /h) nebo míle(m /h).
CAD OFF/TRITT AUS
Přepínání kadence
Default: OFF/AUS
Zadávejte pravým tlačítkem, levým pak ukládejte.
Zdesi můžetezapnout / vypnoutkadenciměření. Chcete-li použíttuto funkcimusíte
mítvolitelnýkadence-set (k dispozici u místního prodejce).
Nastavení hodin SET CLOCK/SET UHR
nastaveníhodin, dat aclocktime-formátu. Vyberte sisprostřednímtlačítkem.
Čas Time/Uhrzeit
Nastavení hodin
Range: od 00:00 do 23:59 nebo od 12:00 do 11:59 A/P
Zadávejte pravým a levým tlačítkem, levým pak hodnoty ukládejte.
Rok Year/Jahr
Nastavení roku.
Default: 2007
Range: 2007 k 2009
Zadávejte pravým tlačítkem, levým pak zadané hodnoty ukládejte.
Zde můžete zadat aktuální den.
Čas Clock/Zeit
Nastavení časového formátu
Default: 24
Zadávejte pravým tlačítkem, levým pak zadané hodnoty ukládejte.
Zde si můžete vybrat mezi 24 nebo 12 hodinovým formátem (AM/PM).
Nastavení HR/SET HR
Přepínání srdečního tempa (ON/AN – OFF/AUS)
Default: OFF/AUS
Zadávejte pravým tlačítkem, ukládejte hodnoty levým tlačítkem.
Zde můžete přepínat nebo vypínat měření srdeční frekvence.
Fitness/Fitness
Nastavení fitness úrovně.
Default: 3
Zadávejte pravým tlačítkem, ukládejte levým tlačítkem.
Rozsah: 1-4, odpovídající následujícím úrovním.
1 – podprůměrné fitness
2- průměrné fitness
3- dobré fitness
4- vysoké fitness
Zdesi můžetenastavitsvouosobní fitnessúroveň, která je nezbytná proCUBEInZonekalkulaci.
SEX/Geschlecht
Zadávejte pravým tlačítkem, ukládejte levým tlačítkem.
Přepínat můžete mezi
m=male (muž) a f=female (žena)
Zadat pohlaví je nezbytné pro CUBEInZone kalkulaci a spotřebu kalorií.
Váha Weight/Gewicht
Range: od 20 až do 220 kg
Zadávejte pravým tlačítkem, ukládejte hodnoty levým tlačítkem.
Váha je potřebná pro CUBEInZone kalkulaci a spotřebě kalorií.
Datum narození Birthdate/Gebjahr
Zadávejte pravým a levým tlačítkem, ukládejte data levým tlačítkem.
Default: 1960
Rozsah: od 1920 až do 2006
Zadání roku narození je nezbytným údajem pro CUBEInZone kalkulaci.
InZone
Zde simůžete spustitCUBEInZone-kalkulaci a tokrátkým stiskempravého a levého tlačítkosoučasně(viz
také kap. 4 proCUBEInZone).
V zájmu ignorace kalkulace, stačí stisknout krátce levé tlačítko.
Za účelemzískánípřesné kalkulaceCUBEInZoneje nutnévložitkonkrétníchosobních údajůve vztahu k
tétoúrovni, pohlaví, hmotnostia datu narození.
Aby byl hrudní pás pro výpočetCUBEInZoneve správné pozici, je dobré zaujmout klidovou
polohu(zůstat sedět auvolnil se) pak spusťteCUBEInZonevýpočetkrátkým stiskempravého a
levéhotlačítka a to současně.
Race naběhne po5 minutách. Během této doby, zůstaňtesedět,uvolněte se zůstaňte klidní,
jakmileRacenezačne měřit minimálnísrdeční frekvencidosaženouběhem této doby (srdeční frekvence
v klidu)auložítuto hodnotupro následujícívýpočet.
Po 5minutách senižší hodnotavypočtená zosobníCUBEInZonezobrazí na displeji.
Nižší HR/ obere HF
Omezení pro nižší tepovoufrekvenci lze nastavitzde nebo(poCUBEInZonekalkulaci) se zobrazí
vypočtená hodnota.
Pokud je aktuálnítepová frekvencenižší, než je tato hodnota,pakRacezobrazíšipku( )jako
optickýalarm.
Rozsah: od 0 až k 240bpm
Zadávejte pravým a levým tlačítkem, ukládejte hodnoty pak levým tlačítkem.
Vyšší HR/ obere HF
Omezení pro vyšší tepovou frekvenci lze nastavit zde nebo ( poCUBEInZone kalkulaci) se zobrazí
vypočtená hodnota.
Pokud je aktuální tepová frekvence vyšší, než je tato hodnota, pak Race zobrazí šipku ( ) jako
optický alarm.
Rozsah: od 0 až do 240 bpm
Zadávejte pravým a levým tlačítkem, hodnoty ukládejte levým tlačítkem.
Max HR/ Max HF
Ukazuje maximální tepovou frekvenci, vypočtenou s CUBEInZone.
Rozsah: od 0 až k 240bpm
Zadávejte pravým a levým tlačítkem, ukládejte hodnoty s levým tlačítkem.
SET MISC
Zdesi můžete přepnoutnapowerdownrežimnebo provéstreset(vymazat všechnyhodnoty).
Zadáváte s prostředním tlačítkem.
Powerdown/STROMSPAR
Zapnutí Powerdown režimu(např. před výměnoubaterie, po uložení hodnot).
Při zapnutí, stiskněte krátce pravé a levé tlačítkoa to současně, zobrazení vybledne, a Raceje
vpowerdownrežimu. Krátkým stiskemlibovolného tlačítka, Racezačneopětzačne ukazovat
normálnírežim.
Reset/Löschen
Zde můžete smazatvšechny hodnoty(včetně celkového počtuhodnot). Učiníte tak krátkým stiskem
pravého a levého tlačítka a to současně, displej vám ukáže"Reset" apak normálnírežim.
Pokud si jenchcete odstranitdenníhodnoty, stisknětepravé a levé tlačítkopo dobu tří
sekundvnormálním režimu.
3. Funkce
Race má automatický start/stop pokud je v držáku na řídítka.
To znamená, že4 sekundypo prvnímotočení kola se nadispleji zobrazínormálnírežim aaktuální
rychlost. 1 minutu pootočení posledního kola (a bezstisknutí tlačítka)sedisplejzmění na''
Úspornýrežim''. Během tohotorežimu, se zobrazuje pouze čas.
V případě, žese kolo otáčí, nebo stisknete tlačítko,počítačobnoví normálnífunkce
Měření volitelné srdeční frekvencefunguje ibezsignálu rychlosti: pokud jeRacev normálním
režimu(stisknutím libovolného tlačítkaneboauto-start), pak sesnímač pro srdeční
frekvenciautomatickyzapne. A pokudse tepová frekvencezobrazína displeji, pak se Race
automatickydo režimu spánku nepřepne.
ProzměnuzBIKE 1na BIKE2(a zpět) musítestisknoutkrátce pravé a levé tlačítkoa tosoučasně(v levéčásti
displejese1změní na2azpět).
Pro vymazání veškerých denních hodnot, stisknětepravé a levé tlačítkopo dobu tří sekund.
Racemá troj-lemovanýdisplej. Ve střední části se zobrazujevždyaktuální rychlost, vlevo vedle s malou
1 nebo 2, s číslem které ukazuje, zda aktuální hodnotyjsouplatnépro BIKE1 neboBIKE 2.
Chcete-li posunoutfunkci nahorním displeji, stisknětepravé tlačítko, k postoupenífunkcena nižším
displejistisknětelevétlačítko.
Vždykrátkýstiskemstředníhotlačítka se vámukážoupodfunkcetéto funkce a to vdolní části displeje.
Funkce vhorní části displeje:
TM-dennídoba jízdy(obr. 2)
Heartrate(TEPOVÁ FREKVENCE)–pokud jezapnuto(obr.3)
DST-denní ujetá vzdálenost (obr.4)
Time/čas (obr.1)
(Vysvětlení těchto funkcíviz, funkce vdolní části displeje)
Funkce uprostřed displeje:
SPD-aktuální rychlost
Ukazuje aktuálnírychlostv km/hnebom / h.
Rozsah: od 0 do 199,9 km/h nebo m/h
Šipka na levé stranědispleje indikuje, zda jeaktuálnírychlost vyšší(šipka nahoru) nebo pomalejší (šipka
dolů), než je aktuálníprůměrná rychlost.
funkce vdolní části displeje:
DST – denní vzdálenost (obr.5)
udává vzdálenostujetou vkilometrech nebo mílích.
Rozsah: od 0 do 999,99 km nebo mi.
TOT - celková vzdálenost (obr. 6)
sub-funkce funkcedenníhovzdálenosti.
Udávácelkovou vzdálenostujetouv kilometrech nebo vmílích( a tood posledního resetu nebovýměně
baterie).
Σ TOT - součetcelkové vzdálenosti uBIKE1aBIKE2(obr.7)
Podfunkcefunkcedennívzdálenosti.
Označujesoučetcelkové vzdálenostiujetou vkilometrech nebo v mílích(od posledního resetu nebopři
výměně baterie) na BIKE 1aBIKE2.
Rozsah: od 2 až do 999,99 km nebo mi
Ø – průměrná rychlost (obr.8)
ukazuje aktuálníprůměrnou rychlostv km/hnebo v mi/h.
rozsah: od 0 do 199,9 km/h nebo mi/h (desetinné místo jevysoce postaveným)
MAX – maximální rychlost (obr.9)
Podfunkcefunkceprůměrné rychlosti
Udávánejvyšší rychlostujetou vkm/hnebo mi/h.
Rozsah: od 0 do 199,9 km/h ( desetinné místo je vysoce postaveným)
Čas (obr. 10)
Udává aktuální čas.
Rozsah: od 00:00:00 do 23:59:59 nebo od 12:00:00 do 11:59:59 AM/PM
Datum (obr.11)
Podfunkce funkce času
Udává aktuální datum (dd/mm/rr).
TM – denní čas jízdy (obr. 13)
Ukazuje aktuální denní čas jízdy.
Rozsah: od 0 do 999:59 h
TOT – celková doba jízdy
Podfunkce funkce TM
Ukazuje celkový součet doby jízdy (od posledního resetu nebopři výměně baterie).
Rozsah: od 0 do 999:59 h
Σ TOT – celkový součetjízdnídoby uBIKE1aBIKE2 (obr. 14)
Podfunkce funkce TM
Ukazuje celkový součet doby jízdy ( od posledního resetu nebo při výměně baterie).
Rozsah: od 0 do 999:59 h.
Následující funkce se objeví pouze, pokud režim nastavení zůstane zapnutý.
(pro měření kadencebudete potřebovatsamostatně dodávaný cadenceset).
CAP – kadence (obr.15)
Ukazuje aktuální kadenci (rpm – otáčky za minutu)
Rozsah: od 0 do 250 rpm
Ø – průměrná kadence
Podfunkce funkce kadence
Rozsah: od 0 do 250 rpm
MAX – maximální kadence
Podfunkce funkce kadence
Ukazuje maximální dosaženou kadenci.
Rozsah: od 0 do 250 rpm
Následující funkce(tepová frekvence aspotřeba kalorií) se zobrazí pouze, pokud jetepová
frekvencezapnutávrežimu nastavení(pro měřenítepové frekvencemusíte mítsamostatně dodávaný
heartrate-set)
HR –tepová frekvence
Ukazuje aktuální tepovou frekvenci (bpm =počet tepů za minutu)
Rozsah: od 0 do 250 bpm
Na pravéstraněspodní části displeje seukazuje šipka, zda je aktuálnítepová frekvencenižší (
),v rámci (
)nebo nad ( ) nastavenými limitytepové frekvence.
Ø – průměrná tepová frekvence
Podfunkce funkce tepové frekvence
Ukazuje průměrnou tepovou frekvenci ( od posledního vymazání).
Rozsah: od 0 do 240 bpm
MAX – maximální tepová frekvence (obr.20)
Podfunkce funkce tepové frekvence
Ukazuje maximální tepovou frekvenci ( od posledního vymazání).
Rozsah: od 0 do 240 bpm
Tréninkový časpod dolní limitstanovený protepovou frekvenci(obr. 21)
Podfunkce pro měřenítepové frekvence
Ukazujetréninkovýčas, během kteréhotepová frekvencepoklesla poddolní limit (od posledního
vymazání).
Rozsah: od 0 do 9:59:59 h
Tréninkový časv rámcistanovených limitů protepovou frekvenci(obr. 22)
Ukazuje tréninkový čas během něhož bylatepová frekvencev rámcilhůty stanovena ( od posledního
vymazání).
Rozsah: od 0 do 9:59:59 h
Tréninkový časnad horním stanovenýmlimitem protepovou frekvenci (obr. 23)
Ukazuje tréninkový čas běhemněhož tepová frekvencepřekročíhorní limit-set ( od posledního
vymazání).
Rozsah: od 0 do 9:59:59 h
kCal – spotřeba kalorií (obr. 24)
Ukazuje aktuální spotřebu kalorií.
Rozsah: od 0 do 99999 kCal
TOT – celková spotřeba kalorií
Podfunkce funkce spotřeby kalorií
Ukazuje celkovou spotřebu kalorií ( od posledního vymazání nebo výměny baterie)
Rozsah: od 0 do 99999 kCal
4. CUBEInZone – filozofie a aplikace
CubeInZone je řešením pro tunejlepšípersonalizacivašehotréninku.
S CUBEInZonefunkcí je mimo jiné také možné vypočítatoptimálnítréninkovýpráha tona základěvašich
osobníchúdajůavaší klidové tepové frekvence.
CUBEInZonejeideálním řešenímproosobníkardiotréninkpři využití v jakémkoliv
sportu,odjogginguapřespolní běh,na silnici i naspinningu.
Chcete zlepšit vaší kondici?- zhubnout? -trénovata zároveňvždy brát v úvahusvé zdraví?Každýnajde
následně ten správnýcílv jeho zaměření.Alejak při trénování dosáhnout těchto cílůa to tím
nejefektivnějšímmožným způsobem? Jaknajít tu správnouintenzituúsilí přitréninku?
CUBEInZonejeoptimálnítréninkZONEproúsilí, odporahubnutí.
CoCUBEInZonedělá?
Počítáoptimálnítréninkové zónyproúsilí, odporahubnutí.
Hodnotyse lišíod člověka k člověkupřesto zde nabízejí pevnoupodporu vzaměřenívždyzůstávajímezi70% a85%maximální tepové frekvence.
(+/-5% tolerance, s přihlédnutím kaktuálnítepové frekvenci, v klidu as úrovní výcviku).
Otázka ohledněspalovánítukůjevidět ve ‘'správném‘‘ světlesCUBEInZone-nazákladě vybraných
osobních dat.
5. Výměna baterie
Race: Otevřete kryt baterie se šroubovákem (vyšroubujtedoleva). Vložtebaterii typu CR2032(použijte
prosím bateriis hladkýmminus-pólem) splus-pólemsměrem nahoru. Zavřetekryt baterie, ujistěte se že
není příliš utažený. Po vloženíbateriese na displejizobrazínormální režim.
Pokud se na displeji nic nezobrazí popřípadě se zobrazí nesrozumitelnéznaky, stisknětetlačítka ACna
zadnístraně počítačepomocíkuličkového peranebopodobným předmětem. Pozor: Tak dojde k
vymazání všechhodnota nastavení.
( výměna baterienavolitelnémhrudním pásuse dělástejným způsobem)
Snímač:otevřetekryt baterienahornístraně snímačesešroubovákem(odšroubujte vlevo), vyjměte
staroubaterii a vložte novou12Vbaterii, typ23A(s plus-polemnahoru). Zavřetekryt baterie, a ujistěte
se, že jste ho příliš neutáhli.
Prosím,nevyhazujtebateriedo normálníhosmetí.
6. Řešení problémů
Vadný nebo bez displeje
- zkontrolujte, zdaje bateriesprávně nainstalovánapopřípadě vyměňte baterii
(Upozornění: vyjmutíbaterievymaže všechnanastaveníahodnotyv Race).
- Stiskněte AC- tlačítko na zadní straně snímače.
Nezobrazení rychlosti
- zkontrolujte, zdaje senzor na kolesprávně namontován
- zkontrolujtepolohu spoke-magnetu(max. 3 mmvzdálenost mezi pláštěm-senzorem)
- ujistěte se, žeZávod jenamontován vdržákusprávně
- zjistěte obvod kola
vysoká rychlost nebo nízká
- zjistěte obvod kola
- zkontrolujte, zdapoužívátemílenebokilometry
Neobjevuje se žádná tepová frekvence, nebo jsouzobrazenéhodnoty nesprávné nebonestabilní.
- Přesvědčte se, zda jetepová frekvencezapnutáv režimu nastavení.
- Skontrolujte hrudní pás(baterii)
- pokožka je příliš suchá nebo studená
- vzdálenost meziRaceahrudním pásemje příliš velká(max. 60 cm)
Nezobrazuje se kadencenebo jsou hodnotynesprávnénebonestabilní
- zkontrolujte, zdaje kadence zapnutav režimu nastavení
- zkontrolujte zda je snímačamagnetsprávně nainstalován
7. Garance
Nabízímezáruku24 měsíců a to oddatanákupu Race.Záruka je omezena na základě materiálua
zpracováním chyb. Na baterie se záruka nevztahuje.
Záruka je platnápouze tehdy, pokudje snímač s příslušenstvím, s kterým bylo manipulovánoa
udržovánoopatrněa podle návodu k použití.
Chcete-livrátitRaceza podmínek/ podmínkyzáruky, prosím,informujte svéhoprodejce, místního
distributoranebo pošletepočítač (spolu s veškerým příslušenstvím)s dokladem okoupi(datum) as
dostatečnýmpoštovným, na:
C CUBE Service
Pending Systém GmbH& Co KG
Ludwig-Hüttner –Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97007 80
Fax.: +49 9231 97007 60
[email protected]
www.CUBE.eu
Prosím,přečtětesi pečlivě návod.Před odesláním k nám, zkontrolujte počítača baterii.Výměnazařízení, nebo opravený přístrojvám bude zaslánabezplatně, pokud vám bude uznán oprávněný
záruční nárok. Prosím, kontaktujte našehomístního distributora.
Oprava:
Pokud je vášRacezaslán na opravu(nebo výměnu baterie), nebo není-li nárok na zárukuplatný,
opravyaž do výše19 EUR -budou provedenyautomaticky.
V případě vyššíchnákladů na opravybudete upozorněni.Opravené zařízení budeodesláno zpětna
dobírku.

Podobné dokumenty

Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového

Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového se provádějí rozvody a  instalace, prostory jsou tu vyklizeny a  vymalovány. Tam, kde je zapotřebí, aby se práce uskutečnily při teplotě vyšší než 5 °C, prostory se zabezpečují vyhřátým vzduchem ne...

Více

Jak se uspořádat - Amazon Web Services

Jak se uspořádat - Amazon Web Services paracetamol nedráždí žaludek a střeva

Více

Současné trendy ve zpracovánl` výběru a marketinku

Současné trendy ve zpracovánl` výběru a marketinku tu v konečnémšáIku. Selektivni sběr pouze zralých třešní,třídění' doba ferjsou těmi nejdůležitějši mentacea sušení mi faktory při zpracováníkávy. Přimícháníjen několÍkadesetinprocentanedozrátých tř...

Více

12 - Kulturnidumjavornik

12 - Kulturnidumjavornik vrátili zpět na základnu. O dva dny později jsme byli vysláni k požáru v objektu bývalé pily v Horním Fořtu. Po příjezdu zde již byla jednotka SDH Uhelná. Společně jsme provedli průzkum za použití ...

Více

stáhnout - Omnitherm

stáhnout - Omnitherm ty na displeji měsíce). V tomtostaVustiskněte znoVUt|aČÍtko se pronáVratk nastavení, neborněsíce symbo|em s|Unce nebozobrazeni jako provozní komÍortnÍ' čiekonomické tep|oty za SitUace' provozního D...

Více

CZ IN 4423 Cyklotrenažér inSPORTline EVOTRON (RB5020)

CZ IN 4423 Cyklotrenažér inSPORTline EVOTRON (RB5020) TIME (ČAS): Zvolte funkci TIME pomocí tlačítka MODE. Na displeji bude zobrazena doba cvičení. SPEED (RYCHLOST): Zvolte funkci SPEED pomocí tlačítka MODE. Na displeji se bude zobrazovat aktuální ryc...

Více

Případová studie nasazení systému FlexiBee ve firmě Crumpler

Případová studie nasazení systému FlexiBee ve firmě Crumpler Působíte nejen v Česku, ale také na Slovensku a Maďarsku, věnujete se maloobchodu a velkoobchodu. To je poměrně heterogenní prostředí, jak zvládáte účetnictví? Používáme ekonomický systém, který ná...

Více

fsr.rv - Ionic-CARE Triton X6

fsr.rv - Ionic-CARE Triton X6 mErenikontrolujepritok vzduchua regulujejej tah aby byl konstantnE100l/min.Ve vzorkovactch cyklechbyly vyuiiv6ny piedprogramovan6 objemyrasrvan6hovzduchua fo 250a 500litrf. Malenf bylo zahrjenostan...

Více

Převodník pro magneticko

Převodník pro magneticko Podrobné informace o jednotlivých snímačích, jejich připojení a uzemnění - viz samostatný provozní předpis.

Více