návod k instalaci a obsluze zařízení

Transkript

návod k instalaci a obsluze zařízení
Model 8-708
ver. 1.0
MSG
IN
IN
THRU
BUS
MIDI
OUT
VK-8M
RESET
EXPRESSION
PEDAL
DC 8-15V
VK-8M REMOTE CONTROLLER
Special Professional Series
by CHD Elektroservis
Model 8-708
MIN
MAX
FX LEVEL
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ROTARY
OVERDRIVE
RING
NÁVOD K INSTALACI
A OBSLUZE ZAŘÍZENÍ
VK-8M
Remote Controller
Model 8-708 ver. 1.0
Obsah
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
8.
Popis zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojovací konektory, ovládací a indikační prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k napájecímu adaptéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k MIDI sběrnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k modulu VK-8M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení externího kontinuálního pedálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetovací sekvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivace zvoleného efektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí / zapnutí aktivního efektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontinuální řízení aktivního efektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna programu na VK-8M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přemapování MIDI kontrolérů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtrace neplatných dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikace provozních stavů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikace stavu efektů na VK-8M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikace aktivity MIDI výstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikace chyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cejchování externího kontinuálního pedálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záruční podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobce :
CHD Elektroservis, s.r.o.
9. května 78/35, 198 00 Praha 9
[email protected]
www.chd-el.cz
2
Copyright © 2001-2003 CHD Elektroservis, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
strana
.3
.3
.3
.3
.4
.4
.4
.4
.4
.4
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.6
.6
.6
.6
.7
.7
.7
VK-8M
Remote Controller
Model 8-708 ver. 1.0
1. POPIS ZAŘÍZENÍ
VK-8M Remote Controller umožňuje v reálném čase dálkově ovládat některé z funkcí varhanního zvukového modulu Roland
VK-8M. K zařízení lze připojit i externí „Expression“ pedál, takže dané funkce je pak možné kompletně řídit pouze nožními
ovladači bez potřeby uvolnění jedné ruky pro manipulaci s ovládacími prvky modulu VK-8M. Prostřednictvím zařízení lze :
spouštět a zastavovat efekt „Rotary Sound“ a plynule řídit jeho rychlost,
vypínat a zapínat efekt „Overdrive“ a řídit plynule úroveň jeho zkreslení,
vypínat a zapínat efekt „Ring Modulator“ a plynule řídit frekvenci jeho nosné.
Všechna nastavení výše uvedených efektů je možné provádět souběžně z panelu VK-8M i z externího ovladače – díky
obousměrné MIDI komunikaci jsou obě zařízení trvale synchronizována.
1.1. PŘIPOJOVACÍ KONEKTORY, OVLÁDACÍ A INDIKAČNÍ PRVKY
Připojovací konektory a resetovací tlačítko jsou soustředěny na zadním panelu zařízení, ovládací prvky a indikační svítivé
diody (LED) pak na horním panelu. Umístění a názvy všech prvků jsou uvedeny na obr. 1.
Obr. 1 – Ovládací a indikační prvky, připojovací konektory
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
Indikace aktivity MIDI výstupu
Vstup MIDI-IN pro MIDI sběrnici
Výstup MIDI-THRU pro MIDI sběrnici
Vstup MIDI-IN pro VK-8M
Výstup MIDI-OUT pro VK-8M
Vstup napájení z externího adaptéru
Resetovací tlačítko
Manuální kontinuální kontrolér úrovně aktivního efektu
Vstup externího kontinuálního pedálu „Expression“
Nožní spínač efektu „Rotary Sound“
Indikace aktivity kontroléru efektu „Rotary Sound“
Indikace spuštění / zastavení efektu „Rotary Sound“
Nožní spínač efektu „Overdrive“
Indikace aktivity kontroléru efektu „Overdrive“
Indikace zapnutí / vypnutí efektu „Overdrive“
Nožní spínač efektu „Ring Modulator“
Indikace aktivity kontroléru efektu „Ring Modulator“
Indikace zapnutí / vypnutí efektu „Ring Modulator“
1.2. FUNKCE ZAŘÍZENÍ
Zjednodušené blokové funkční schéma zařízení je znázorněno na obr. 2. MIDI signál ze vstupu „Bus-In“ prochází beze
změny na výstup „Bus-Thru“ a současně je smícháván s vlastními daty generovanými CPU, výsledná data jsou vysílána do
výstupu „VK8M-Out“. Data zpětně přijatá ze vstupu „VK8M-In“ jsou zpracovávána v CPU.
Obr. 2 – Funkční blokové schéma
2. INSTALACE ZAŘÍZENÍ
Zařízení se zapojuje mezi zdroj MIDI dat (master keyboard, PC, sekvencer) a varhanní modul VK-8M podle obr. 3.
V minimální konfiguraci musí být použit zdroj MIDI dat (např. řídící klaviatura) propojený jedním MIDI kabelem s ovladačem a
3
Copyright © 2001-2003 CHD Elektroservis, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
VK-8M
Remote Controller
Model 8-708 ver. 1.0
modul VK-8M propojený dvěma kabely s ovladačem. Další navazující MIDI zařízení a externí „Expression Pedal“ jsou
nepovinné části systému.
Obr. 3 – Zapojení systému
2.1. PŘIPOJENÍ K NAPÁJECÍMU ADAPTÉRU
Napájecí napětí pro ovladač se přivádí z externího adaptéru na konektor DC [6]. Konektor je běžného provedení (průměr
centrálního kolíku je 2,1 mm). Externí stejnosměrný adaptér musí být schopen dodávat proud až cca 100 mA při napětí v
rozmezí 8 až 15 voltů.
Na konektoru adaptéru musí být na plášti záporný pól a na dutince kladný pól napětí. Polarita napájecího konektoru je také
graficky vyznačena na panelu zařízení. Ovladač má vestavěnou ochranu proti přepólovaní napájecího napětí. Dojde-li k tomu,
ovladač sice nefunguje, ale nepoškodí se.
2.2. PŘIPOJENÍ K MIDI SBĚRNICI
Pro připojení ke zdroji MIDI dat slouží konektor MIDI-BUS-IN [2] na zadním panelu zařízení. Do tohoto konektoru je potřeba
pomocí standardního MIDI kabelu připojit výstup MIDI-OUT řídící klaviatury, PC, sekvenceru apod.
Pokud je ze zdroje MIDI dat ovládáno kromě modulu VK-8M ještě jiné zařízení, signál pro ně je k dispozici na výstupu MIDIBUS-THU [3]. MIDI data na tomto výstupu jsou shodná se vstupními daty, nejsou nijak upravována a nedochází zde ani
k žádnému zpožďování dat.
2.3. PŘIPOJENÍ K MODULU VK-8M
Pro správnou funkci musí být ovladač propojen s varhanním modulem VK-8M pomocí dvou standardních MIDI kabelů,
protože obě zařízení spolu komunikují obousměrně. Výstup ovladače MIDI-VK8M-OUT [5] se propojuje se vstupem MIDI-IN
modulu VK-8M, vstup ovladače MIDI-VK8M-IN [4] se propojuje s výstupem MIDI-OUT modulu VK-8M.
2.4. PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO KONTINUÁLNÍHO PEDÁLU
Pokud je využíván externí kontinuální pedál (tzv. „Expression Pedal“), je třeba jej připojit do konektoru EXPRESSIONPEDAL [9] typu Jack 1/4“ stereo na zadním panelu ovladače. Externí kontinuální pedál musí splňovat podmínky uvedené
v kapitole 5.
Pozn.: Před prvním použitím pedálu je třeba jej ocejchovat, postup je uveden v kapitole 5.
3. OBSLUHA
Po zapojení systému dle předchozích kapitol je možné ovladač zapnout. To se provede zasunutím konektoru napájecího
adaptéru do dutinky DC [6] na zadním panelu ovladače. Ovladač není vybaven hlavním vypínačem, pracuje ihned po připojení
napájecího adaptéru.
3.1. RESETOVACÍ SEKVENCE
Ihned po zapnutí zařízení proběhne automaticky interní resetovací sekvence, během níž jsou veškeré funkce ovladače
uvedeny do výchozích klidových stavů a jsou vymazány všechny interní vyrovnávací datové bufery. Poté se rozblikají všechny
žluté LED ACTIVE [11], [14], [17] a ovladač čeká na stisk tlačítka RESET [7]. Stisk tohoto tlačítka spouští sekvenci, během níž
si ovladač a modul VK-8M vzájemně předají potřebné údaje o svém nastavení. Teprve po stisku tlačítka RESET [7] je celý
systém schopen činnosti.
Tlačítko RESET [7] je možné stisknout i kdykoliv během provozu pro aktualizaci komunikace mezi ovladačem a modulem
VK-8M, tato potřeba by však za normálního provozu prakticky neměla nastat, pokud je celý systém správně zapojen.
4
Copyright © 2001-2003 CHD Elektroservis, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
VK-8M
Remote Controller
Model 8-708 ver. 1.0
3.2. AKTIVACE ZVOLENÉHO EFEKTU
Pomocí nožních spínačů [10], [13], [16] se určuje, který z efektů modulu VK-8M je aktivován pro řízení z ovladače. Aktivovat
lze vždy pouze jediný z efektů, aktivovaný efekt je indikován blikáním nebo trvalým svitem odpovídající žluté LED ACTIVE [11],
[14], [17].
Bezprostředně po zapnutí zařízení (po proběhnutí resetovací sekvence) není aktivován žádný z efektů VK-8M a tudíž nesvítí
ani jedna ze žlutých indikačních LED ACTIVE [11], [14], [17].
Po prvním stisku nožního spínače zvoleného efektu [10], [13] nebo [16] se jen rozsvítí či rozbliká odpovídající žlutá LED
ACTIVE [11], [14] nebo [17] – efekt je tím aktivován, ale aktuální stav efektu (vypnuto / zapnuto) se nezmění.
3.3. VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ AKTIVNÍHO EFEKTU
Opakovanými stisky nožního spínače [11], [14] resp. [17] již aktivovaného efektu se tento efekt střídavě vypíná nebo zapíná.
Okamžitý stav efektu (zapnuto / vypnuto) indikují LED ON/OFF [12], [15] resp. [18].
3.4. KONTINUÁLNÍ ŘÍZENÍ AKTIVNÍHO EFEKTU
Kontinuální řízení aktivního efektu modulu VK-8M je možné provádět buď manuálně pomocí regulátoru FX-LEVEL [8] nebo
pomocí externího regulátoru (pedálu) připojeného do konektoru EXPRESSION-PEDAL [9]. Způsob ovládání je automaticky
určen během resetu po zapnutí ovladače : Pokud není externí pedál připojen, ovladač reaguje na manuální regulátor FX-LEVEL
[8]. Pokud je externí pedál připojen, ovladač ignoruje manuální regulátor FX-LEVEL [8] a řídí se jen externím pedálem.
Pozn.: Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte externí pedál při provozu (tzn. je-li již ovladač zapnut). Nehrozí sice žádné
poškození kterékoliv části systému, ale není pak zaručena správná funkce kontinuálního řízení efektů modulu VK-8M. Manuální
(interní) nebo externí regulace jsou řízeny dvěma odlišnými sekcemi operačního systému ovladače a patřičná sekce je volena
pouze při jeho zapnutí. Změny typu regulátoru provedené za provozu ovladač nesleduje a nijak na ně nereaguje.
Kontinuální řízení je možné provádět u toho efektu modulu VK-8M, který je právě aktivní - to je ten, jehož žlutá LED ACTIVE
[11], [14], resp. [17] trvale svítí nebo bliká. Pokud odpovídající LED bliká, znamená to, že kontinuální řízení je povoleno, ale
poloha kontinuálního regulátoru (interního FX-LEVEL [8] nebo externího pedálu) neodpovídá úrovni nastavené v modulu VK8M. Tento stav většinou nastane při změně aktivního efektu nebo při změně programu (zvuku) na VK-8M. V případě blikání
LED ACTIVE [11], [14], resp. [17] je třeba pohybovat kontinuálním regulátorem tak dlouho, dokud nedojde k zachycení – tj.
k vyrovnání hodnoty dané polohou regulátoru a hodnoty úrovně efektu nastavené na VK-8M. Po zachycení se LED ACTIVE
[11], [14], resp. [17] rozsvítí trvale a teprve od této chvíle je umožněno řídit úroveň aktivního efektu kontinuálním kontrolérem.
3.5. ZMĚNA PROGRAMU NA VK-8M
Je-li na modulu VK-8M změněn program (zvuková banka), a to buď tlačítky na panelu modulu VK-8M nebo MIDI povelem
z řídící klaviatury apod., je automaticky současně změněno i aktuální nastavení ovladače podle nových platných parametrů
zvuku VK-8M (díky obousměrné MIDI komunikaci si ovladač a VK-8M ihned předají všechny potřebné údaje). V případě změny
programu (zvuku) na VK-8M tedy uživatel nemusí nijak manuálně zasahovat nastavení ovladače a není ani třeba opakovaně
mačkat tlačítko RESET [7] jako po zapnutí ovladače.
3.6. PŘEMAPOVÁNÍ MIDI KONTROLÉRŮ
Vzhledem k tomu, že modul VK-8M nerozeznává MIDI kontrolér č. 7 (Volume), je v ovladači tento kontrolér přemapován na
kontrolér č. 11 (Expression), aby bylo možno provádět změny hlasitosti modulu VK-8M standardním regulátorem hlasitosti na
vysílači MIDI dat (řídící klaviatura, PC, sekvencer apod.). Toto přemapování probíhá automaticky na všech MIDI kanálech.
Současně je na všech MIDI kanálech filtrován MIDI kontrolér č. 11 (Expression), aby nedocházelo ke kolizím v případě, že zdroj
MIDI dat vysílá oba kontroléry č. 7 i č. 11.
Pozn.: Přemapování kontroléru č. 7 a filtrace kontroléru č. 11 probíhá pouze na výstupu ovladače MIDI-VK8M-OUT [5], MIDI
data na výstupu MIDI-BUS-THU [3] zůstávají vždy beze změny – jsou shodná s daty na vstupu MIDI-BUS-IN [2].
3.7. FILTRACE NEPLATNÝCH DAT
Operační systém modulu VK-8M obsahuje chybu, která zásadním způsobem znemožňuje jeho plné začlenění do sestavy
MIDI zařízení jiných výrobců než Roland Inc. Tato chyba spočívá v tom, že vždy při přijetí povelů „GM Reset“ (SysEx: F0 7E 7F
09 01 F7) nebo „XG Reset“ (SysEx: F0 43 10 4C 00 00 7E 00 F7) se modul trvale zablokuje a nelze jej žádným způsobem
ovládat a navíc místo zvoleného zvuku začne generovat pouze šum a nedefinovatelná glissanda.
Proto je do ovladače před jeho výstup pro modul VK-8M (tj. MIDI-VK8M-OUT [5]) vložen filtr výše uvedených SysEx zpráv,
který zabrání jejich vyslání do VK-8M a tím zachovává plnou schopnost spolupráce modulu s jakýmikoliv dalšími nástroji (např.
firmy Yamaha apod.).
4. INDIKACE PROVOZNÍCH STAVŮ
Veškeré provozní stavy zařízení jsou indikovány pomocí svítivých diod (LED) na horním panelu zařízení – viz obr. 1. Určité
kombinace svitu LED rovněž mohou indikovat nefunkčnost systému – chybové stavy.
5
Copyright © 2001-2003 CHD Elektroservis, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
VK-8M
Remote Controller
Model 8-708 ver. 1.0
4.1. INDIKACE STAVU EFEKTŮ NA VK-8M
Aktuální stav všech řízených efektů je indikován pomocí dvoubarevných LED ON/OFF [12], [15], [18]. Pokud kterákoliv
z těchto LED svítí trvale červeně, je odpovídající efekt vypnut. V případě, že kterákoliv z těchto LED svítí trvale zeleně, je
odpovídající efekt zapnut.
Žluté LED ACTIVE [11], [14], [17] indikují, který z efektů je aktivní. Za provozu vždy svítí nebo bliká pouze jediná
z uvedených LED – odpovídající efekt je pak aktivní a lze jej ovládat (vypínat / zapínat a kontinuálně řídit).
4.2. INDIKACE AKTIVITY MIDI VÝSTUPU
Zelená LED MIDI-MSG [1] indikuje krátkým blikáním aktivitu výstupu MIDI-VK8M-OUT [5], tj. skutečnost, že jsou tímto
výstupem právě vysílána nějaká data. Vždy při vyslání MIDI eventu zelená LED MIDI-VK8M-OUT [5] krátce blikne. V případě
hustšího toku dat (častěji než po cca 100 ms) jednotlivá bliknutí splývají a LED MIDI-VK8M-OUT [5] pak zdánlivě svítí trvale.
4.3. INDIKACE CHYB
Dojde-li za provozu zařízení k jakékoliv chybě, která znemožní jeho správnou funkci, je veškerá činnost ovladače zastavena.
Uživatel je o tomto stavu informován pomocí LED ACTIVE [11], [14], [17] a ON/OFF [12], [15], [18]. Vždy při vzniku fatální chyby
(přeplnění interních buferů ovladače, chybná komunikace mezi ovladačem a VK-8M apod.) se trvale rozsvítí všechny žluté LED
ACTIVE [11], [14], [17] a LED ON/OFF [12], [15], [18] začnou červeně blikat.
Při vzniku fatální chyby je nutné ovladač vypnout a zpětně zapnout (tj. odpojit a opět připojit napájecí adaptér) a tím uvést
všechny obvody ovladače do výchozího pracovního stavu.
5. CEJCHOVÁNÍ EXTERNÍHO KONTINUÁLNÍHO PEDÁLU
K zařízení může být připojen téměř jakýkoliv typ externího kontinuálního pedálu („Expression“), musí však splňovat alespoň
následující podmínky :
vnitřní zapojení pedálu podle obr. 4
odpor potenciometru pedálu v rozmezí 1000 až 250000 ohmů
logaritmický, lineární nebo exponenciální průběh dráhy potenciometru pedálu
nevyužité části dráhy potenciometru pedálu (tzv. „mrtvá dráha“) na začátku i konci max. 8% z celkového odporu
Před užíváním externího kontinuálního pedálu musí být provedeno jeho ocejchování podle následujícího postupu :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Připojte externí kontinuální pedál do konektoru EXPRESSION-PEDAL [9].
Stiskněte tlačítko RESET [7] a držte je stisknuté.
Zapněte ovladač (připojte jej k napájecímu adaptéru) a pak teprve uvolněte tlačítko RESET [7].
Nyní bliká žlutá LED [11] - nastavte pedál na minimum a stiskněte nožní spínač[10].
Nyní bliká žlutá LED [14] - nastavte pedál co možná nejpřesněji do střední polohy a stiskněte nožní spínač[13].
Nyní bliká žlutá LED [17] - nastavte pedál na maximum a stiskněte nožní spínač[16].
V tuto chvíli provede operační systém ovladače vyhodnocení údajů naměřených v předchozích bodech a výsledek je
zobrazen pomocí LED [12], [15], [18] :
svítí-li všechny LED [12], [15], [18] zeleně, je použitý kontinuální pedál vyhovující - jeho parametry byly uloženy do paměti
ovladače a při příštím zapnutí s připojeným pedálem bude ovladač regulovat úrovně efektů VK-8M korektně,
svítí-li LED [12] červeně, nevyhovuje použitý kontinuální pedál v poloze minima,
svítí-li LED [15] červeně, nevyhovuje průběh dráhy potenciometru použitého kontinuálního pedálu,
svítí-li LED [18] červeně, nevyhovuje použitý kontinuální pedál v poloze maxima.
Pokud svítí některá z LED [12], [15], [18] červeně, ovladač nedokáže s připojeným pedálem pracovat a tudíž si ani neukládá
do paměti jeho parametry.
8) Vypněte ovladač (odpojte napájecí adaptér). Pokud byl připojený kontinuální pedál shledán jako vyhovující, bude s ním při
příštím zapnutí ovladač normálně pracovat. Pokud pedál nevyhověl, připojte jiný a zopakujte cejchovací postup.
Obr. 4 – Zapojení „Expression“ pedálu
6
Copyright © 2001-2003 CHD Elektroservis, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
VK-8M
Remote Controller
Model 8-708 ver. 1.0
6. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí :
Odběr ze zdroje :
Jištění :
Konektor externího napáječe :
MIDI konektory :
Konektor „Expression“ :
Průchozí zpoždění MIDI dat :
stejnosměrné 8 V až 15 V z externího napáječe
max. 100 mA
ochrana proti přepólování napájecího napětí
standardní souosý, prům. 6 / 2,1 mm, na dutince + pól, na plášti - pól
standardní DIN 41524 (5 pinů 180°)
Jack 1/4" stereo (viz obr. 3)
„BUS-IN“ → „BUS-THRU“ typicky 0,005 ms
„BUS-IN“ → „VK8M-OUT“ typicky 0,6 ms, max. 1 ms
Rozměry (mm / inch) :
Váha :
Elektrické provedení :
EMC :
Provozní prostředí :
Rozsah pracovních teplot :
Relativní vlhkost :
189 / 7,44 (šířka) x 48,5 / 1,91 (výška) x 139,5 / 5,49 (hloubka)
cca 300 g
dle ustanovení ČSN EN 60335-1+A55, ČSN EN 60335-2-45
dle ustanovení ČSN EN 55014
obyčejné
+10 až +35 °C
do 80 % r.v.
7. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že vlastnosti tohoto výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 168/1997 Sb.
a č. 169/1997 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého a návodem k používání stanoveného použití bezpečný, že byla přijata
opatření k zabezpečení shody všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními
požadavky nařízení vlády, které se na něj vztahují.
CHD Elektroservis
8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na zařízení je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců ode dne převzetí zařízení spotřebitelem. Datum musí být uvedeno
v kupním dokladu spolu s potvrzením prodejce.
V této době budou bezplatně odstraněny všechny závady zařízení a jeho příslušenství, které byly způsobeny použitím
vadného materiálu a nebo chybnou montáží při výrobě.
Záruční opravu uplatňuje spotřebitel u prodejce.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Pro zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení.
Spotřebitel ztrácí nárok na bezplatnou záruční opravu, jestliže spolu s výrobkem nepředloží řádně vyplněný kupní doklad
nebo jestliže závady na výrobku byly způsobeny :
• neodvratnou událostí (živelnou pohromou),
• připojením na nesprávné napájecí napětí,
• přetížením vstupů resp. výstupů připojením zdroje signálu resp. zátěže s neodpovídajícími vlastnostmi apod.,
• chybnou obsluhou zařízení, která odporuje pokynům uvedeným v návodu k obsluze,
• mechanickým poškozením vinou spotřebitele při přepravě nebo při používání zařízení,
• neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou bez souhlasu výrobce.
7
Copyright © 2001-2003 CHD Elektroservis, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.

Podobné dokumenty

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Jasenová

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Jasenová 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ ............................................................................................................................. 6 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího...

Více

Q7-20-NORS

Q7-20-NORS Z bezpečnostních důvodů (ochrana před opařením při eventuálním výtoku vody pojistným T&P ventilem) je třeba vést od pojistného ventilu k odpadu odvodní trubku rozměru 3/4", která má být ukončena ma...

Více

Databáze VST plug-inů

Databáze VST plug-inů Databáze VaVC JAMU obsahuje už pouze plug-iny, které byly shledány nejen plně funkčními, ale byla u nich nalezena alespoň jistá úroveň kvality zvuků, nebo zpracování zvuku, specifcké kompoziční či ...

Více

(výbuchová) prevence a ochrana

(výbuchová) prevence a ochrana které jsou umístěna v prostorách s nesnadným přístupem, chráněny bezplamenným odlehčením výbuchu bez zvýšených nákladů na stavební úpravy, které jsou obvykle spojeny s montáží klasického odlehčení....

Více

q7-30-norso/e

q7-30-norso/e Při vyřizování reklamací ohřívačů Quantum jsme se v mnoha případech setkali s poškozením nádrží způsobených bodovou (důlkovou) korozí. Považujeme za důležité Vás s tímto poznatkem seznámit zejména ...

Více

PDF - unie comenius

PDF - unie comenius obtočení pupečníku okolo krku plodu) nebo chronická (v důsledku dysfunkce placenty již před porodem). Trauma vzniká především během protrahovaného porodu, tj. při příliš dlouhé 2. doby porodní, a p...

Více

KUPNÍ SMLOUVA 1. 2. xxx

KUPNÍ SMLOUVA 1. 2. xxx 1. Předmět koupě má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení předmětu...

Více

midi system exclusive komunikace

midi system exclusive komunikace Bulk Dump – Instrument Assign – přiřazení nástrojů a jejich dynamického rozsahu jednotlivým MIDI notám

Více

Uživatelský manuál - c

Uživatelský manuál - c poškození sluchu či zvonění v uších, doporučujeme navštívit lékaře. 5. Přístroj by neměl být umístěn na místě nebo v poloze, která by zabraňovala jeho chlazení. 6. Umístěte jej opodál tepelných zdr...

Více