Dasenské listy

Transkript

Dasenské listy
Dasenské listy
Informace o aktuálním dění v naší obci
listopad 2014
KOMUNÁLNÍ VOLBY
Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se
konaly komunální volby do
zastupitelstva obce. Na správný
průběh dohlíželo šest členek volební
komise. Předsedkyní komise byla
Jaroslava Michalová, členkami
volební komise Marta Cíchová,
Marie Radouchová, Marie
Valentová, Nikola Martínková
a zapisovatelkou Klára Pekařová.
Voleb se zúčastnilo 195 voličů, což
představuje 78,31% všech
oprávněných voličů v obci.
Zastupitelstvo obce se skládá ze
sedmi členů. Mandát získalo šest
AKTUALITY
Stavba čistírny
ČISTÍRNA
ODPADNÍCH VOD odpadních vod
zvolených kandidátů ze strany
Sdružení nezávislých kandidátů
obce Dasný a jeden člen strany
Domov.
Dne 2. 11. 2014 se konalo ustavující
zasedání nově zvoleného
zastupitelstva. Starostkou obce byla
zvolena na další volební období
Ing. Ludmila Kahounová
a místostarostou Ing. Jaroslav
Michal. Zápis o průběhu ustavujícího
zasedání je vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu.
D ě k u j e m e p a n u Vo j t ě c h u
Radouchovi a Karlu Benešovi za
vykonanou práci v uplynulém
volebním období a novému
zastupitelstvu přejeme mnoho
úspěchů při zvelebování naší obce.
probíhá podle
p r o j e k t u .
V současnosti
jsou již vyb u d o v á n y
přepouštěcí
komory. Během
kontrolních dnů
nebyly shledány
žádné nedostatky.
OBCHOD
Jak už jsme vás informovali, v minulém
měsíci se uskutečnilo výběrové řízení na
nového provozovatele místního obchodu
s potravinami. Ze dvou zaslaných
nabídek byl vybrán pan Nang, který však
nakonec musel z rodinných důvodů, již
po převzetí obchodu, od smlouvy
odstoupit. Obecní úřad je nyní nucen
vyhlásit nové výběrové řízení.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
ZMĚNA DODAVATELE OBĚDŮ DO MŠ
Od ledna 2015 se změní dodavatel obědů Mateřské školy v Dasném.
Základní škola Dubné, která dosud poskytovala stravování, vypověděla
mateřské škole smlouvu. Důvodem výpovědi, která se týká mimo jiné i MŠ
Čejkovice, byl neustálý nárůst vlastních strávníků a vyčerpání kapacity
školní jídelny. Novým dodavatelem se stane Základní škola Máj, dopravu
bude zajišťovat obec Dasný.
ADVENT PŘÍCHÁZÍ
Obecní úřad Dasný srdečně zve všechny občany v neděli
30. 11. 2014 na tradiční ZAHÁJENÍ ADVENTU. Setkání proběhne
před Mateřskou školkou u našeho vánočního stromu, který bude
v 17 hodin, po krátkém proslovu paní starostky Ludmily Kahounové,
slavnostně rozsvícen.
Pro správné naladění
do adventní pohody se
bude podávat horký
punč a cukroví. Přijďte
se podívat, setkat se
s přáteli, a načerpat
tak sváteční atmosféru
do nadcházejícího
adventního období.
1
Dne 6. 12. 2014 pořádá obecní úřad pro
všechny naše malé i větší občánky (do
12 let věku) Vánoční besídku. Začátek,
který zahájí svým vystoupením divadlo
Máma a Táta, je v 15 hodin. Po pohádce
si za básničku nebo písničku odnesete
malou nadílku. Na všechny se těšíme.
Dasenské listy
listopad 2014
VÝTVARNÝ PROJEKT NAŠICH DĚTÍ
Děti z mateřské školy se zúčastnily
spolu s dalšími mateřskými
a základními školami z Jižních Čech
projektu RECYKLART 2014
s podtitulem: Společné tvoření
z odpadového materiálu výrobních
firem z Českých Budějovic. Ze dvou
vytvořených prací je nejvíce bavila
výroba plastiky s názvem Bludiště
pro myši. Výstava byla zahájena
vernisáží dne 3. 11. 2014 ve druhém
patře Kulturního domu Metropol
v Českých Budějovicích, které se
zúčastnila i paní učitelka mateřské
školy Dasný Alena Scherlingová.
Naši malí umělci se na výtvory všech
zúčastněných pojedou podívat ve
středu 19. 11. 2014, kdy výstava
zároveň končí.
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Český svaz žen pořádal dne
25. 10. 2014 posvícenskou zábavu,
která se letos mimořádně vydařila.
Kulturní zábava přilákala na sedmdesát
hostů, kteří tak svou účastí pokřtili nově
zrekonstruovaný kulturní dům.
Pro zpříjemnění večera upekly členky
svazu žen tradiční koláče a mužskou
část pohostily posvícenskou kýtou.
TAK ŠEL ČAS ...
STAVBA KULTURNÍHO DOMU — 1973
Začátkem roku 1972 bylo započato
bourání staré hospody. Fotografie
ukazuje budovu dřívější hospody, která
byla národnímu výboru předána
Václavem Krejčím. Ten dostal náhradou
domek v Kaplici.
Projekt na nový kulturní dům vypracoval
projektant vojenské stavební správy
v Českých Budějovicích, pan Nedbal.
Původní projekt byl přízemní. V průběhu
stavby byl projekt přepracován. V patře
byl navržen byt pro hostinského, klubovna mládeže a zasedací síň.
Budova byla tak zvýšena z 3,4 m na
5,8 m. S vlastní stavbou se začalo již
v březnu. Za jedinou sobotu byly
vykopány základy s použitím výhradně
ručního nářadí (lopata, krumpáč),
poněvadž se na stavbu nedostavil
objednaný bagrista, snad pro poruchu
stroje. Ještě týž den byly základy
obvodového zdiva v délce asi 70 m
vyzděny. Začalo se tedy s velkým
elánem, který během roku o mnoho
nepoklesl, jak ukazuje další fotografie
z měsíce září.
V září byla dokončena hrubá stavba
a uložena střešní konstrukce.
Do příchodu zimy byla hotová
eternitová střecha a byla zazděna
všechna okna. Na stavbě pracovali
převážně místní občané. Nejen
mladí, ale i ti starší, kteří mnohdy šli
příkladem.
Dne 25. 10. 1973 byla stavba
zkolaudována. A tři dny na to,
v neděli, se konalo slavnostní
otevření. K tanci a poslechu
vyhrávala kapela Babouci.
Obec Dasný v roce 1972.
Celkem zde bylo 60 domů. Z toho čísla
popisná 2, 19, 26, 27, 29 a 46 byla
neobydlená. V č.p.17 se nacházel
hostinec, v č.p. 23 prodejna Jednoty
a v č.p. 38 sídlila škola.
Redakce upozorňuje, že některé údaje jsou v kronice obce hůře čitelné, a může tak dojít k chybné interpretaci. Za případné chyby se omlouváme.
Vydává: Obecní úřad Dasný jako informační občasník, redakce: Ludmila Kahounová, Marie Valentová, Zdeňka Švehlová.
Adresa: Obecní úřad Dasný 17, Hluboká nad Vltavou, 373 41
Úřední hodiny:
Po
9.00 – 18.00
St
9.00 – 17.00
2
internetové stránky:
e-mail:
telefon:
mobilní telefon:
www.dasny.cz
[email protected]
387 965 014
724 188 836