Jan Klumpera vydal brožuru pod názvem „Řeky říčky

Komentáře

Transkript

Jan Klumpera vydal brožuru pod názvem „Řeky říčky
Š + Š
OBECNÍ
NOVINY
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE
A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH
Číslo 2
Ročník 2010
17. únor
OTEVŘENÍ OKRUŢNÍ KŘIŢOVATKY VE ŠŤÁHLAVECH
V úterý 9.2.2010 byla otevřena nová okružní
křižovatka ve Šťáhlavech. Slavnostního otevření,
které proběhlo před restaurací „Radyně“, se
zúčastnili zástupci projektanta, Krajského úřadu,
Magistrátu
města Plzně, SUS, Dálničních staveb a
OBECNÍ
starosta obce. Po projevech jednotlivých účastníků
NOVINY
byla natažena páska, ze které si každý ze
MĚSÍČNÍ
ZPRAVODAJ
ZASTUPITELSTVA
OBCEsvůj díl..
zmíněných zástupců ustřihl
A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH
Plzeňský rozhlas natáčel rozhovor se starostou
obce, kterému redaktorka položila několik otázek
týkajících se okružní křižovatky i dalších plánovaných akcí v obci..
Š + Š
Usnesení
z XXIII. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Šťáhlavy, konaného dne 27.1.2010 v salonku
restaurace ve Šťáhlavicích
Přítomno 11 zastupitelů
Omluveni: 4 (Bartůněk, Karban, Kůla, Synáč)
Zastupitelstvo obce schválilo:
- dotaci pro obecní lesy ve výši 363.442 Kč.
- řád zeleně obce.
- ceny vodného a stočného pro rok 2010 s účinností od 1.1.2010. Vodné 34,67 Kč, stočné 24,47 Kč bez DPH.
- smlouvu o přezkoumání hospodaření obce s firmou Ing. Jan Nozar
- prodej plechového skladu panu Zd. Šloufovi za 15.000 Kč. Sklad bude demontován do1.4. 2010
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Řád zeleně obce.
- plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008 až 2018.
ZO neschválilo:
- dodatek č.1 ke stanovám DSO Povodí Berounky.
SDH Šťáhlavice
V pátek 15. ledna proběhla na sále Výroční valná
hromada SDH Šťáhlavice, na které byl zhodnocen
uplynulý rok z pozice velitele sboru a vedoucích
jednotlivých družstev a schválen plán činnosti na rok
letošní. Mimo jiné se dobrovolní hasiči zavázali k
zorganizování Dětského dne s dětskou soutěží, dále
uspořádat další ročník poháru firmy Fenestra v
požárním sportu žen a mužů, poté i tradiční zábavu. Na
podzim vše vyvrcholí sběrem šrotu a v zimě další
Ladovskou zabijačkou.
V sobotu 16. ledna jsme uspořádali v sále místního
pohostinství hasičský bál. V příjemně vytopeném
a vyzdobeném sále líbezně hrála kapela Ozvěny. 459
cen tomboly volalo ke koupi lístků, aby tanečníci mohli
na chvíli vydechnout a odpočinout si, zatančila děvčata
souboru ASYMETRIX z tanečního studia Hanky
Pavlíčkové. Poprvé vystoupily mladé tanečnice ve
21 hodin a o hodinu později podruhé. O půlnoci hasiči
nezklamali a připravili půlnoční překvapení. Po loňské
Bombě přišlo letošní PITIPITIPA aneb karatistickotaneční vystoupení „Kovárenské smečky“. Bál se
vyvedl, v milé atmosféře se všichni zúčastnění dobře
bavili.
Eva Bezděkovská a Dušan Krňoul
Plán akcí na sále ve Šťáhlavicích
27.února
6.března
19.března
3.dubna
24. dubna
maškarní ples TJ Sokol Šťáhlavice, hraje Ametyst
sousedská veselice ČZS Šťáhlavy
valná hromada TJ Sokol Šťáhlavice
Vejcobraní TJ Sokol Šťáhlavice
Modračkový bál Koule and Koule
Zimní údrţba
Letošní dlouhá zima prověřuje již třetí měsíc
připravenost obce a trpělivost občanů. S novým
přívalem sněhu vyjíždí na svou nekonečnou pouť
po místních cestách nasmlouvaný traktor s pluhem
a posypovým zařízením. Místní chodník od
prodejny nad nádražím až ke KS Europe (dříve KS
Katalog Servis) udržuje traktůrek obecních lesů a
hlavně zaměstnanci obce, kteří se starají o jeho
posyp a dolaďují to, co nejde uklidit strojově. S
čerstvě napadaným sněhem není problém, ten
nastane až poté, co sluníčko něco málo rozpustí a
mráz přes noc dokoná dílo zkázy. Ráno pak na
všechny čeká nebezpečná ledovka, s kterou se dá
bojovat jen posypem a projet celou obec zabere
dost času. Navíc díky provozu na těchto silnicích je
spousta posypového materiálu odvážena na
pneumatikách automobilů pryč.
Nutno podotknout, že bez pomoci všech
občanů, kteří si uklízejí před svými nemovitostmi,
by byl boj se sněhem a ledem náročnější. Proto
bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se na
odklízení sněhu podílí. Jestliže se vyskytne nějaký
nedostatek či problém při zimní údržbě, zavolejte
na Obecní úřad a my se vynasnažíme vše napravit,
pokud to bude v našich silách.
Dušan Krňoul
Místní knihovna Šťáhlavice
Po delší přestávce zaviněnou rekonstrukcí bývalé
školy, se postupně začíná s půjčováním knížek v
nově upravených prostorách nad hospodou. První
dychtiví čtenáři měli možnost si počátkem února
vypůjčit nové knížky.
Ve středu 3. března
proběhne první letošní beseda paní Marie Fryčové
a provoz knihovny bude tak obnoven v plném
rozsahu.
Nově bude otvíracím dnem v knihovně ve
Šťáhlavicích každá středa od 16.00 do 19.00 hod..
Od března by měl být rovněž zprovozněn internet
zdarma a vysílání místního rozhlasu.
Dušan Krňoul
Lednové události v základní škole
7. ledna 2010 se uskutečnila beseda představitelů ZŠ Šťáhlavy a jejího zřizovatele Obce Šťáhlavy s rodiči
budoucích prvňáčků.
Ředitelka školy seznámila všechny zúčastněné s učitelským sborem, vzdělávacím programem, učebními plány a
se vším, co škola žákům a rodičům nabízí. Starosta obce zodpověděl též mnohé dotazy. Při společné prohlídce
školy pokračovala diskuse a rodiče se od pedagogických pracovníků dozvěděli ještě mnoho dalších informací o
chodu školy.
Škola se s rodiči rozloučila pozváním k zápisu jejich dětí do 1. ročníku, který se pak uskutečnil v pondělí 18.
ledna 2010. Tento den byl velkým dnem pro šťáhlavské předškoláky. Někteří přišli suverénně, někteří s obavami,
ale všichni se představili a přednesli básničku nebo zazpívali
písničku. Pak si povídali s paní učitelkou, hledali rozdíly na
obrázku, určovali barvy, poznávali geometrické tvary, číslice a
mnozí i písmena. Za svou odvahu a šikovnost si odnesli dárky.
Do 1. třídy bylo zapsáno 19 žáků, z toho zákonní zástupci dvou
předškoláků požádali o odklad školní docházky.
Na
rozdíl
od
většiny dospělých si
děti užívaly letošní
opravdové zimy i ve
škole. Při hodinách
tělesné výchovy i
odpoledne ve školní družině bobovaly a sáňkovaly na kopečku v areálu
školní zahrady.
Ve čtvrtek 28. 1. bylo zakončeno 1. pololetí školního roku
2009/2010 vydáním pololetního vysvědčení. V pátek následovaly
jednodenní pololetní prázdniny a hned v dalším týdnu jarní prázdniny,
takže si děti mohly odpočinout od školních povinností a užít si zimních
radovánek.
Mgr. Jana Škardová, Mgr. Hana Šťovíčková
Krátké ohlédnutí za činností mateřské školy
Na základní škole pololetí končívá vysvědčením. My
ve šťáhlavské mateřské školce uzavřeme první polovinu
školního roku krátkým ohlédnutím.
Začátek nového školního roku byl trochu jiný než
předešlých 19 let. Naše bývalá ředitelka se rozhodla
definitivně odevzdat klíče od ředitelny i od školky a
nyní si již užívá vytouženého odpočinku. Všichni víme,
že si to opravdu zaslouží.
Začátkem října si nejstarší děti alespoň symbolicky
prodloužily letní radovánky zahájením kurzu plavecké
výchovy v krásném moderním bazénu v Rokycanech.
Po kurzu v Plzni a Blovicích je to již třetí bazén.
Tradiční akcí je podzimní zavírání zahrady. Koncem
října jsme společně s rodiči shrabali listí, uklidili
lavičky, stany týpí, zkrátka připravili zahradu na zimu.
Další říjnovou akcí bylo tzv. „Dýňové řádění“. Díky
zahradnické vášni dnes již bývalé ředitelky MŠ paní
Věry Skalové a některých dalších rodičů jsme i
tentokrát měli spoustu přírodního materiálu-dýně velké
i malé, kulaté i šišaté, žluté, zelené i strakaté.
Tradicí se již pomalu stává i relaxační odpoledne
s masážemi pro děti a rodiče. Paní Pavla Kochmanová
tuto akci vedla v naší školce již podruhé a nevšedním
způsobem zpříjemnila skupince maminek s dětmi
nevlídné listopadové odpoledne.
Prosinec byl již od samého začátku ve znamení
Mikulášsko-čertovské a vánoční nálady. Pekly se
perníky, proběhl čertovský mejdan i vánoční kabaret.
Předvánoční těšení pokračovalo prodejní výstavkou, do
které rodiče přinášeli různé vánoční drobnosti.
Velkorysí návštěvníci vánoční burzy svými nákupy
přispěli velmi pěknou částkou do pokladny UNIE
rodičů. Vyvrcholením bylo „Štědré
dopoledne“.
Nadílka byla bohatá mimo jiné i díky sponzorům. U
vánočního stromku se s našimi dětmi sešli i zástupci
obecního úřadu a sponzorů, kteří rovněž přispěli
pěknými dárky. Dalšími vzácnými hosty byli také
bývalí zaměstnanci, bez jejichž ochotné a obětavé
pomoci by se těžko obešla nejedna akce školky.
Před skončením prvního pololetí proběhl ještě jeden
zásadní moment v životě příštích prvňáčků – zápis do
základní školy. Těsně před tím ještě stihli krátkou
návštěvu ve šťáhlavské škole – to aby věděli do čeho
jdou.
Nedávné prázdniny, i když se MŠ přímo netýkají,
daly trochu vydechnout jak dětem, tak i zaměstnancům
školky. Však budeme všichni do druhé poloviny
školního roku spoustu síly a energie potřebovat.
Za MŠ Ludmila Dědková (redakcí zkráceno)
Sponzorský dar
MŠ získala, jako sponzorský dar, výrobník čaje, který urychlí a usnadní vaření čaje pro děti.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat firmě Katalog Servis s.r.o. za tento pěkný dar, který bychom si jinak
nemohli finančně dovolit.
Za zaměstnance ŠJ MŠ Šťáhlavy Dana Kovářová, vedoucí ŠJ MŠ
Ředitelství mateřské školy ve Šťáhlavech oznamuje, že
zápis do mateřské školy se uskuteční 11.3.2010 v době od 13.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy
/při zápisu rodiče předloží rodný list ditěte/
PRODEJ CHOVNÉ DRŦBEŢE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.54 Plzeň – jih
 12 hod. Spálené Poříčí /parkoviště na náměstí/  13 hod. Blovice /na náměstí/
 14 hod. Nezvěstice /u požární zbrojnice/  14,30 hod. Šťáhlavy /na návsi/
 15hod. Starý Plzenec /Smetanova ul./
Prodej 31.3.2010
při objednání 10 ks kuřic – kbelík ZDARMA!!!
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18 týd.
cena: 130-150,-Kč
Prodej 5.5.2010
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18 týd.
cena: 130-150,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3 týd.
60-80,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3 týd.
60-80,-Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3 týd.
90-110,-Kč
Husy /bílé/
1-3 týd.
130-150,-Kč
Husy /landeské/
1-3 týd.
130-150,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8 týd.
250-290,-Kč
Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Praţská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15hod.! [email protected]
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant
ţíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček –17-20 týdnů - Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří .
Je možno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč / ks
Prodeje se uskuteční : Šťáhlavy, v úterý 23. března 2010 - u Jednoty vedle hospody - v 15. 20 hod.
Případné bližší informace tel : 728605840 606490805 415740719 728165166
Do mateřské školy s úsměvem.
11.3.2010 se koná zápis dětí do mateřské školy. Vstup do
kolektivu bez maminek, tatínků, babiček nebo dědečků je pro
mnohé děti obrovským zážitkem, ale především něčím
novým a nepoznaným. Na jedné straně - to velké množství
hraček (které doma třeba nemám), spousta nových kamarádů,
veliké množství jiných poznatků, na druhé straně – kam šla ta
maminka? Budu se radovat, nebo smutnit? Kolektiv PIZZA
MUSIC BAR ZÁMECKÁ připravil pro novopečené
„mateřáčky“překvapení..
Protože paní Zima předává svou vládu Jaru, rozloučíme se
s ní tak, že novopečení „mateřáčci“, kteří namalují obrázek,
(třeba jen sněhovou kouli), dostanou v Zámecké restauraci
sladké překvapení. Obrázek, který bude vylosován, bude
umístěn na nástěnce před místním OÚ. Přejeme jim šťastné i
veselé dny v Mateřské škole, žádné stonání a žádný smutek.
Kolektiv zaměstnanců restaurace Zámecká
SHD Šťáhlavy
Sbor dobrovolných hasičů ve Šťáhlavech pořádá 13. března 2010 od 14.00 hod. v místní tělocvičně Dětský
maškarní bál.
K tanci zahraje Standa Kluzák. Občerstvení zajištěno.
Přezůvky s sebou.
Srdečně zvou pořadatelé.
Vydává: Obecní úřad ve Šťáhlavech, Masarykova 169 * Redakce: ing. J. Pečený
Cena výtisku 2.- Kč * Povoleno MK ČR E 12316
V prodeji: ve stáncích u pana Vozky a p. Čimerové ve Šťáhlavech a v prodejně ZKD ve Šťáhlavicích
Příspěvky, dotazy, připomínky zasílejte na adresu: OÚ Šťáhlavy, s označením Š + Š.
Starosta 377 969 078* tajemník 377 969 071* sekretariát 377 969 201* fax: 377 969 070
net: www.stahlavy.cz [email protected]

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Obec Šťáhlavy

zde ke stažení - Obec Šťáhlavy Knihovna ve Šťáhlavech je od 9. dubna 2016 až do odvolání UZAVŘENA. OČKOVÁNÍ PSŮ Očkování psů bude ve středu 11. května 2016. Šťáhlavy: 16.00 – 17.00 u obecního úřadu | Šťáhlavice: 17.15 – 17.45 u ...

Více

Jan Klumpera vydal brožuru pod názvem „Řeky

Jan Klumpera vydal brožuru pod názvem „Řeky tel. 607226755, e-mail luft [email protected] Je možné se přihlásit i na místě, avšak jen do počtu 200 startujících. Pokud možno, ale přihlášku zašlete a to včas, abychom měli přehled o počtu startuj...

Více