Zpravodaj leden 1999

Transkript

Zpravodaj leden 1999
PRAVODAJ
Moravských Bránic
Cena 2,- Kč
IV. ROČNÍK - LEDEN 1999
======================================================
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem, kteří mě ve volbách volili, poděkovat za
projevenou důvěru. Slibuji, že budu zastupitelem i těm, kteří mně svůj hlas
nedali.
V obecním zastupitelstvu jsem byl znovu zvolen starostou. Bude to
již třetí volební období. To první volební období bych charakterizoval jako
učednické, druhé tovaryšské a nyní jsem připraven nashromážděné
zkušenosti ve prospěch obce zúročit.
Pokusím se vyčerpávajícím způsobem odpovědět na položenou
otázku redakce Zpravodaje,
“Jakou mám představu realizace
předvolebního hesla ”.
Jedná se o úkoly rozdělené do několika oblastí, které lze, podle
mě, ve vztahu k obecnímu rozpočtu splnit. Již v předchozích volebních
obdobích jsme dokázali finančně zabezpečit chod obce i jeho investiční
aktivity bez zadlužení.
Upozorňuji, že uvedené pořadí
úkolů není podle stupně
závažnosti. O tom rozhodne zastupitelstvo.
A . Občanská vybavenost
- upravit dětské hřiště a provést opravu a nátěr oplocení v areálu
MŠ
- provést výměnu střešní krytiny na části objektu MŠ
- dokončit výstavbu nové zdi hřbitova
- vybudovat autobusovou zastávku na ulici k Ivančicím
- vybudovat parkoviště a odpočinkový prostor na bývalém
“Stávku”
- provést generální rekonstrukci místního rozhlasu
- opravit fasádu hasičské zbrojnice
1
- vybudovat garáže za potokem naproti hřbitova, včetně napojení
na el. energii.
B . Infrastruktura
- dokončit terénní a povrchové úpravy na cestičce z obce na
nádraží,
- na křižovatkách umístit směrovky k významným nemovitostem
(obecní úřad, sokolovna, hasička, nádraží ČSD ....), a k místům
podniků
- vybudovat u hasičské zbrojnice nadzemní nezamrzající požární
hydrant
- dokončit schůdnou svodnici povrchových vod ve středu obce,
upravit veřejné prostranství okolo obchodu s potravinami “ALA”
s
vybudováním odstavného a obslužného parkoviště
- provádět opravy a postupné budování nových chodníků v
koordinaci s obnovou a výstavbou inženýrských sítí.
C . Životní prostředí
- pokračovat po zvládnutí kůrovcové kalamity v zalesňování a v
rozumném hospodaření v obecních lesích
- nedopustit vzniku a provozu černých skládek
- zajistit výsadbu a pravidelnou údržbu veřejné zeleně
- zajistit údržbu břehů vyčištěného potoka a místních komunikací
- vyčistit záchytnou retenční nádrž za kanálem pod tratí ČD ( nad
bývalou ulicí Jiráskovou)
- soustavnou prořezávkou odstraňovat náletovou zeleň.
D . Kulturní památky
- opravit a provést nátěr plotu kolem pomníku padlých a zajistit
důstojné udržování jeho okolí.
E . Společenský život
- podporovat aktivní spolky a sdružení. Přispívat jim dvakrát za
rok při pořádání kulturních akcí na náklady spojené
s pronájmem
sokolovny a přilehlého sportovního areálu
- pokračovat s vydáváním místního Zpravodaje
- vybudovat tradici společenských zábav ve stylu country
- podpořit snahy o založení místního hudebního souboru
zajištěním
základního vybavení víceúčelovou zvukovou aparaturou
- podporovat udržování místních zvyklostí a tradic
F . Podnikatelská činnost
2
- vybudovat a udržovat oboustranně výhodné vztahy s místními
podnikateli.
G . Řešení problémů
- neúnosné požadavky firem, nabízejících provedení veškerých
udržovacích a investičních prací a převyšujících objem obecního
rozpočtu kompenzovat vytvořením obecní pracovní čety z místních
kvalifikovaných ochotných občanů (formou dohod o pracovní činnosti),
která by tyto práce prováděla
- posílit pocit sounáležitosti občanů s obcí (vesnickou pospolitost)
a podporovat dobré sousedské vztahy
- důsledně postihovat nekázeň místních občanů, rekreantů a
ostatních osob projíždějících obcí za znečišťování životního prostředí,
zejména za odkládání odpadů na nepatřičná místa
- v úzkém kontaktu s dopravci udržet stávající dopravní
obslužnost obce nesnižováním počtu vlakových a autobusových spojů
- pokračovat v osvědčeném zavedeném systému sběru a
likvidace komunálních odpadů
- aktivně se podílet na činnosti Svazku vodovodů a kanalizací
Ivančice.
H . Ostatní akce
1. Akce investičního charakteru s možností realizace pouze při
získání státních dotací
- zajistit finanční prostředky z ministerstva zemědělství. Zahájit a
realizovat projekčně připravenou největší investiční akci v obci kanalizaci splaškových vod.
Využít provádění zemních prací a v koordinaci současně provést
- v “Sadech” svedení povrchové vody do zatrubněné svodnice
povrchových vod s vyústěním do místního potoka. Ve spolupráci se
Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice vyměnit poruchový vodovodní
řad, položit stoku splaškové kanalizace a celou ulici předláždit
zámkovou dlažbou
- v ulici za bývalou prodejnou KONZUMU svést odděleně povrchové
vody ze střech a dvorků rodinných domků do zatrubněné svodnice
povrchových vod s napojením na stávající zatrubněnou svodnici pod silnicí
vedoucí od hasičky do potoka. Položit stoku splaškové kanalizace a celou
ulici předláždit zámkovou dlažbou
2. Akce realizované jiným právním subjektem, na nichž se
obec finančně nepodílí
3
- ve spolupráci s TELECOMEM řešit “zadrátování obce” a
dosáhnout co nejdříve provedení kabelizace telefonních rozvodů (jedná
se o investiční akci právního subjektu, kterému naše zastupitelstvo ani
občané “nevelí”).
Pokládám za svou povinnost předložit Vám na konci volebního
období právu, jak byly tyto úkoly, které jsem si uložil splněny.
František B a d i n, starosta
Usnesení
obecního zastupitelstva Mor. Bránice ze dne 29.11.1998
Obecní zastupitelstvo na základě průběhu jednání:
- ověřuje: Platnost volby všech 15 členů obecního zastupitelstva
- stanoví: 1. Zástupcem starosty bude jeden člen OZ
2. Dlouhodobě uvolněn může být jeden člen OZ
3. Členům OZ, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě
uvolněni ze svého zaměstnání odměnu ve výši 90% rozpětí
uvedeném v příloze č. 1 k nařízení vlády ČR č. 520/1990 Sb.,
o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění
pozdějších předpisů a novel.
- volí:
1. Starosty obce pana Badina Františka (počtem 12 hlasů)
2. Zástupce starosty pana Ing. Světlíka Miroslava (počtem 12
hlasů)
3. Členy obecní rady pana Kršňáka Karla (počtem 10 hlasů)
Koblížka Oldřicha (počtem10 hlasů)
Němce Lubomíra (počtem 9 hlasů)
-svěřuje: Obecní radě část své pravomoci schvalovat rozpočtová
opatření.
- ukládá: Obecní radě připravit návrh jednacího řádu obecního
zastupitelstva, případně návrh na potvrzení platnosti stávajícího.
- souhlasí:S vyplácením odměn v rozpětí 60-90% neuvolněným členům
obecní rady a předsedům komisí.
Výsledek hlasování:
pro 14,
proti 0,
zdržel se: 0
Ing. Miroslav Světlík
místostarosta
František Badin
starosta
Ze školní kroniky (9)
(Zapsal 18. července 1904 Václav Götz )
4
Skoro od počátku r. 1904 zuří prudká válka mezi velkou říší ruskou
a Japonskem, jehož rozpínavostí byla zaviněna. Štěstí válečné přálo
Japoncům na moři i na pevnině; nyní ovšem se poněkud obrátilo. Hlavní
válka vede se o pevnost Port-Arturskou, která až dosud vzdoruje všem
útokům a nástrahám. Vůdce vojska ruského Kuropatkin vede si velice
obezřele a svádí pouze menší potyčky. Boj ten sleduje celý svět.
Společenský život v obci naší vzpružen byl přednáškami, divadlem
a slavností. Čtenářský spolek zdejší pořádal dne 5. června 1904 výlet
spojený s uctěním památky zesnulého řídícího ředitele Václava Hodyce.
Velký obraz
zesnulého byl na jeho rově. Zde uvítal zapisovatel shromážděné. Byliť
přítomny spolky okolní, učitelé a četné obecenstvo. Byl zapěn smuteční
sbor, školní dítky přednesly pohrobní vzpomínky a učitel Novotný z Ivančic
měl slavnostní řeč. Pak byla výletní část programu: zapěny sborové
zpěvy a předneseny verše.
Úroda vcelku je prostřední, utrpěla částečně stálým suchem.
Dne 14. července vznikl o 6. hodině odp. oheň u Ant. Smetany.
Stodola lehla popelem. Vzorně obsluhovaná stříkačka z nádraží zabránila,
že sousední dům Ant. Koblížka neshořel. Přítomny byly stříkačky ze
Silůvek, Něm. Bránic a Kounic.
(Zapsal 22. července 1905 Václav Götz, řídící učitel)
Veliká říše ruská zmítána je uvnitř nepokojem, majícím svůj kořen
v touze národa po svobodomyslném zřízení říšském. Válka s Japonskem
vedena byla nešťastně ze strany ruské. Ztracena byla bitva u Mukdenu,
loďstvo bylo zničeno ve Východním moři. V čele ruského vojska je nyní
Liněvič. Vyjednává se o mír.
V říši rakousko uherské touží Uhři po samostatnosti, Čechové
domáhají se zadržených práv. Jde o zřízení 2. české university v Brně a
užívání českého jazyka v úřadech.
Obec ztratila vzorného muže úmrtím Fr. Navrátila.
Obecní hostinec přestavuje se, by vyhovoval potřebám zdejší
obce.
Čtenářský spolek jeví činnost hlavně spolkovými schůzemi a
přednáškami. Řídící učitel Václav Götz podal část z lučby (Poznámka
redakce: z chemie). Spolek rozloučil se s odcházejícím dlouholetým a
zaslouženým členem Adolfem Friedländerem, Přednostou zdejší stanice,.
Úroda polní je celkem dobrá, stromoví má též ovoce. Víno má
bohatě hroznů.
5
Blahopřání našim občanům
Stoklásek
Jelínková
Čestmír
Růžena
9.1.1924
19.1.1912
75 r. č.p. 317
87 r. č.p. 270
V roce 1998 se narodili:
Markéta
Martin
Anna
Barbora
Kateřina
Klára
Slezáčková
Sojka
Kajsová
Britzmannová
Orgoňová
Ruibarová
16.1.1998
17.6.1998
29.6.1928
13.7.1998
12.8.1998
26.9.1998
č.p. 328
č.p. 326
č.p. 326
č.p. 340
č.p. 161
č.p. 381
Rodičům k narození dítěte blahopřejeme, občánkům přejeme do života
hodně štěstí.
Sňatky v roce 1998
Sojková Dana -Kajs Jiří
7.2.
Sojka Květoslav - Hronová Daniela 21.2.
Kubátová Regina - Weber Vilém
18.4.
Cupáková Alena - Capyk Petr
25.4.
Vařejka Petr - Vařejková Zdena
4.7.
Rapouchová Lucie - Němeček Mirosl.22.8.
Němcová Věra - Blecha Miloslav
4.9.
Zoufalá Jana - Mandzjuk Michal
28.11.
MB 326, D.Kounice
MB 326, Střelice
MB 217, M.Krumlov
MB 246, Brno
MB 132, Ivančice
MB 368, Loděnice
MB 202, Brno
MB 204, Brno
V loňském roce se přihlásilo do naší obce k trvalému pobytu 43
odstěhovalo se 21 občanů, zemřelo 11 občanů.
K 31.12.1998 je přihlášeno k trvalému pobytu ..... občanů.
Moudrá myšlenka
Pro dlouhou chvíli
6
1. Přístav na černém moři
2. Duté válcovité těleso
3. Ohrazená lesní plocha
4. Velké dveře do dvora
5. Prostor pro obilí
6. Ženské jméno
7. Vozidlo na úpravu sněhu
8. Přemýšlení, užívání
9. Vítězství, úspěch
10. Hlavní město ČR
11. Tanec na dvě doby
12. Masa kamene
Řešení z minulého čísla: SILVESTR
Nej ... (Ladislav Kochánek)
Největší stáří některých zástupců naší fauny
včela - dělnice
myš, hraboš
králík
včela -matka
žížala
mravenci
srnec
kočka
rak, štika, ovce
kachna
špaček
5 - 6 týdnů
1 - 2 roky
5 - 7 let
4 - 8 let
10 let
10 - 15 let
17 let
10 - 12 let
20 let
20 let
21 let
rosnička
kanár
kamzík
pes
slepice
jelen
ropucha, kůň
sova, čáp
vrána, havran
perlorodka
kapr
22 let
24 let
20 - 25 let
14 - 28 let
20 - 30 let
30 let
40 let
70 let
70 - 100 let
80 - 100 let
100 let
Nejmenší semínko z našich stromů má bříza. Do jednoho kilogramu je jich
zapotřebí 6 600 000 ! Semínek z modřínu se vejde do 1 kg 220 000,
borovice 159 000, smrku 114 000.
Kulturní a informační centrum města Ivančic
7
Ilustrace Růžena Krčmařová
Vydává OZ Moravské Bránice, vedoucí redaktor Jan Kouřil
Kino Réna Ivančice listopad 1998, začátek ve 20.00 hod.
Středa 2.9.1998
Big Hill
Neděle 13. 9.1998
Lhář, lhář
8
Pátek 26.9.1998
Mercury
Pátek 4.9.1998
Střelci na útěku
Středa 16.9.1998
Sběratel polibků
Neděle 27.9.1998
Labutí princezna
Neděle 6.9.1998
Země policajtů
Pátek 18.9.1998
Nebezpečné hry
Středa 30.9.1998
Zaříkávač koní
Středa 9.9.1998
Proč kočka není pes l
Neděle 20.9.1998
Mortal Kombat 2
Pátek 11.9.1998
Mimic
Středa 23.9.1998
Velké naděje
Školní kronika pod lupou
Podle výsledků ankety se těší značnému zájmu čtenářů
Zpravodaje články z minulosti naší obce. Po seriálu statí z obecní kroniky,
který jsme uveřejňovali od září 1996 a který měl celkem 12 pokračování,
začali jsme před rokem v prosinci 1997 otiskovat zápisy z kroniky školní.
Tyto sto let staré zápisy vybízejí pozorného čtenáře ke kritickému
pohledu na jejich úroveň. Mají nesporně hodnotu sdělovací, protože se
zachovaly v původním znění a jako takové je přepisujeme v originální
stylizaci i s úctou k tehdejšímu pravopisu.
Výhrady můžeme mít k obsahu sdělení. Mějme na mysli, že jde o
školní kroniku. Škola nežije ve vakuu, ve vzduchoprázdnu. Je živým
článkem společnosti. Ve škole se odráží politická, ekonomická i kulturní
úroveň společnosti.
Z toho pohledu chápeme, že na prvním místě v zápisu toho
kterého školního roku se dočítáme o významných událostech v císařské
rodině, o poslancích na říšském sněmu, ale i o správě hejtmanství.
Nadučitel Götz neopomene zaznamenat změny ve správě obce, protože
na obci ležela tíha starostí o chod školy, o její vybavení.
Zapisovatel věnuje pozornost nejzávažnějším událostem ve světě,
zejména se zmiňuje o válečných konfliktech.
Z textu vyzařuje vlastenecké cítění. Nadučitel Götz straní
veškerému hnutí za obrodu národa, za jeho povznesení, ať už se to děje
osvětovými přednáškami, besedami či účastí na místních oslavách
vlasteneckých spolků, jako hasičů, sokolů i čtenářského spolku.
Vesnický kantor býval vždycky spjat s obcí, s jeho životem. Sdílel
starosti sedláků i prostých domkářů. Proto jsou v kronice komentovány
přírodní jevy toho roku, životní pohromy, záplavy, jak se urodilo na poli, na
9
vinici, jaké bylo ovoce. Od toho se odvíjela spokojenost obyvatel nebo
jeho strádání. Při vší úctě k panu nadučiteli Götzovi postrádám ve školní
kronice zprávy o životě školy, tedy všechno podstatné, co by ve školní
kronice mělo být.
Mám na mysli především základní údaje o organizaci školy v tom
kterém roce, o počtu tříd a žáků. Chybějící zápisy o kantorech. Dnešního
čtenáře by nepochybně zajímalo vybavení školy učebnicemi, sešity,
pomůckami, zejména jak s nimi učitel pracoval. Dostávám se k otázce
vyučovacích metod, které se během staletí rozvíjely. Rádi bychom
například věděli, kolik hodin strávili žáci ve škole, jakým předmětům se
vyučovali. Chybí zmínka o tzv. “ulejvácích”, tedy dětech, které měly úlevu
ze školní docházky zejména v době, když bylo v hospodářství “pilno”.
Jistě by mnohého zajímaly sociální poměry žactva, jak chodily děti
oblečeny, zdali někteří netrpěli bídou, zdali nestrádali a jak bylo o ně
postaráno. Sociální rozvrstvení tehdejších obyvatel venkova bylo odvislé
od toho, jak se urodilo. Dělnická třída v té době se teprve tvořila (výstavba
železnic, silnice).
V kronice není bohužel zmínka o tom, jak děti prospívaly, jaké byly
perspektivy jejich dalšího vzdělávání. Vždyť před sto lety se objevuje první
zmínka o úsilí matice školské pomocí sbírek podpořit myšlenku výstavby
měšťanské školy v Dolních Kounicích.
V tom ohledu je zpravodajství školní kroniky značně chudé. Jde o
základní informace, které by po stu letech obohatily naše znalosti o historii
významného úseku kulturně osvětového života naší obce. Přitom ovšem
nepochybuji, že se ve škole pracovalo poctivě.
Jan Kouřil
10
11
12
13
14