Flexcon® M

Transkript

Flexcon® M
18503561 tjech inst. voors
06-07-2001 13:07
Pagina 1
Flamco Flexcon® M
CZ
© 2001, Flamco
Tlakové expanzní nádoby s membra´nou
18503561 tjech inst. voors
06-07-2001 13:07
Flamco
Nas¬e adresa :
Flamco CZ
Evropská 423/178
160 00 Praha 6
+420 602 200 569
[email protected]
Pagina 2
Návod k montáz¬i a provozu pro Flexcon M
Váz¬eny´ zákazníku
S tlakovou expanzní nádobou s membra´nou Flexcon M jste získal kvalitní vy´robek firmy
Flamco.
Tlaková expanzní nádoba s membránou Flexcon M umoz¬nu
¬ je provozní bezpec¬nost a
jednoduchost pr¬i montáz¬i.
V následujícím textu najdete návody k ustavení/montáz¬i a k uvedení do provozu, tak
jako popis zpu˚sobu práce expanzní nádoby Flexcon M.
Budete-li mít jes¬te¬ dals¬í dotazy k expanzním nádobám Flexcon M, rádi Vám je
zodpovíme.
Obsah
Kapitola
1. Vs¬eobecne¬
2. Funkce, zpu˚sob pra´ce a vybavení
3. Ustavení a montáz¬
4. Uvedení do provozu - provoz
5. Servis - opakované zkous¬ky
Strana
3
4
6
7
8
2
18503561 tjech inst. voors
06-07-2001 13:07
Flamco
Pagina 3
1. Vs¬eobecne¬
Pokud je tlaková expanzní nádoba Flexcon M s membránou správne¬ dimenzovana´
a v uzavr¬ené otopné soustave¬ správne¬ instalovaná, spln¬uje následující funkce :
- ukládání expanzního objemu be¬hem ohr¬ívání otopné soustavy
- uloz¬ení zásoby vody, kterou pr¬i potr¬ebe¬ dopln¬uje zpe¬t, napr¬. pr¬i ochlazení nebo pr¬i
ztrátách, které vznikají nete¬snostmí
- udrz¬ování minimálního pr¬etlaku v soustave¬ (udrz¬ování tlaku)
Voda a plyn jsou v expanzní nádobe¬ Flexcon M odde¬leny vyme¬nitelnou membránou
z vysokohodnotného butylkauc¬uku. Protoz¬e se expanzní objem ukládá pouze do
membrány a nepr¬ichází do kontaktu s vnitr¬ní ste¬nou nádoby, je zamezeno korozi
nádoby.
Propustnost (permeabilitu) butylkauc¬uku lze prakticky zanedbat.
1.1 Rozsah pouz¬ití
Expanzní tlakové nádoby Flexcon M s membra´nou se pouz¬ívají v uzavr¬eny´ch otopny´ch
soustavách s teplotou pr¬ívodní vody do maxim 120 °C a v uzavr¬eny´ch chladicích
soustavách.
Expanzní tlakova´ nádoba Flexcon M s membránou je urc¬ena pro :
- maxim. pr¬ípustnou teplotu pr¬ivodní vody otopné soustavy : 120 °C
- maxim. trvalé zatíz¬ení membrány teplotou (dle DIN 4807, díl 3) : 70 °C
U otopny´ch soustav s teplotou zpe¬tné vody > 70 °C je nutno pr¬ed nádobu Flexcon M
instalovat pr¬edr¬azenou nádobu k ochlazení expanzní vody.
Flexcon V-B - pr¬edr¬azené nádoby ve velikostech 180 az¬ 2000 litru˚; 5 a 10 bar ve
stojatém provedení.
1.2 Pr¬ehled dodávaného sortimentu
Sériove¬ se dodávají následne¬ uvedená provedení :
- Flexcon M 80 - 8000 litru˚, stojaté provedení,
Max. pr¬ipustny´ provozní tlak 5 a 10 bar;
- Flexcon M 400 - 12500 litru˚, lez¬até provedení,
Max. pr¬ipustny´ provozní tlak 5 bar;
- Flexcon M 400 - 10000 litru˚, lez¬até provedení,
Max. pr¬ipustny´ provozní tlak 10 bar;
Expanzní nádoby Flexcon M s membránou pro provozní tlak pr¬es 10 bar na dotaz.
1.3 Ustanovení a pr¬edpisy
Konstrukce nádob je povolena dle § 14 Pr¬edpisu˚ pro parní kotle (Dampf KV) a
jednotlivé nádoby jsou podrobeny technické zkous¬ce ve vy´robním závode¬. Oznac¬ení
konstrukce nebo razítko technické kontroly (TÜV) jsou vyznac¬eny na typovém s¬títku.
Doklady o zkous¬ce jsou pr¬iloz¬eny k nádobe¬.
Nádoby jsou zar¬azeny do skupiny II Pr¬edpisu˚ pro parní kotle (Dampf KV/TRD 702).
Pr¬íslus¬né zkous¬ky a kontrolní pr¬edpisy po instalaci v míste¬ ustavení zajis¬t’uje instalac¬ní
firma nebo provozovatel.
3
18503561 tjech inst. voors
06-07-2001 13:07
Flamco
Pagina 4
2. Funkce, zpu˚sob práce a vybavení
4
5
6043
2
11
12
6
7
8
1
5
obrázek 1
9
10
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nádoba z oceli
Vyme¬nitelná membrána z butylkauc¬uku (dle DIN 4807, díl 3)
Pr¬ipojení k systému (adaptér pro pr¬írubovy´ spoj dle pr¬ání zákazníka)
Plovákovy´ odvzdus¬no
¬ vac¬ (na pr¬ání zákazníka)
Kontrolní otvor
Plnicí ventil dusíku
Typovy´ s¬títek
Pr¬ipoj pro manometr, s manometrem zabezpec¬eny´m ochranny´m ve¬ncem
Zátka pro vypous¬te¬ní
Nohy (s vy´sk¬ ovy´m nastavením od 2800 litru˚)
Expanzní voda
Plynovy´ pols¬tár¬
Na obrázku 1 je znázorne¬na expanzní tlaková nádoba Flexcon M ve stojatém provedení.
Membrána (2), která se nachází v nádobe¬ (1), slouz¬í k uloz¬ení a uchovávání expanzní
vody.
Pr¬i ohr¬evu zve¬ts¬uje voda v soustave¬ svu˚j objem a pr¬ivádí se do membrány pr¬es dole
lez¬ící pr¬ípoj k soustavé (3). Pr¬itom je plyn, ktery´ se nachází v nádobe¬ a má urc¬ity´,
z vy´roby nastaveny´ plnicí pr¬etlak (viz bod 4 “Uvedení do provozu - provoz”),
komprimován v závislosti na ukládaném mnoz¬ství.
Potr¬ebuje-li soustava be¬hem ochlazování ope¬t vodu, pr¬ivádí se z expanzní nádoby
Flexcon M, zatímco se souc¬asne¬ uvoln¬uje pols¬tár¬ tlakového plynu a sniz¬uje se celkovy´
tlak.
U funkc¬ní soustavy je na vodní stran¬e soustavy a na strane¬ plynu v expanzní nádobe¬
Flexcon vyrovnany´ tlak.
Expanzní nádoba Flexcon M je pr¬i dodání okamz¬ite¬ pr¬ipravena k pr¬ipojení.
4
18503561 tjech inst. voors
06-07-2001 13:07
Flamco
Pagina 5
Flexcon M - stojaté provedení
Pr¬ipojení k soustave¬ je s vy´jimkou velikosti M 80 umíste¬no v kontrolním otvoru spodního
dna nádoby.
Velikost nádoby
Pr¬ipojení k soustave¬
Závit
DIN 2999-1
0000 az 2080 litru˚
400 az¬ 800 litru˚
1000 az¬ 1600 litru˚
0000 az 2000 litru˚
2800 az¬ 5200 litru˚
6700 az¬ 8000 litru˚
Pr’ruba
PN 16 (DIN 2633)
1 (v horním dy´nku)
11/4/NA 32
11/2/NA 40
2 /NA 50
21/2/NA 65
-
NA 100
Volitelné moz¬nosti pro Flexcon M - stojaté provedení
Na pr¬ání zákazníka je moz¬no dodat pro nádoby velikosti 400 l az¬ 5200 l adaptér
s pr¬írubovy´m pr¬ipojením PN 16 dle DIN 2633.
Dále lze tlakovou nádobu s membránou Flexcon M vybavit “hlásic¬em protrz¬ení
membrány” k urc¬ení moz¬ného pos¬kození membrány.
Flexcon M - lez¬até provedení
Pr¬ipojení k soustave¬ je u lez¬atého provedení umíste¬no v kontrolním otvoru na boku.
Velikost nádoby
400
1000
0000
2800
6700
az¬
az¬
az
az¬
az¬
800
1600
2000
5200
12500
Pr¬ipojení k soustave¬-pr¬íruba
PN 16/DIN 2633
litru˚
litru˚
litru˚
litru˚
litru˚
NA 32
NA 40
NA 50
NA 65
NA 100
5
18503561 tjech inst. voors
06-07-2001 13:07
Flamco
Pagina 6
3. Ustavení a montáz¬
Nádoby Flexcon M se dodávají lez¬ící na palete¬ pro jedno pouz¬ití a jsou kompletne¬
montované.
Expanzní nádoby Flexcon M je nutno umíst’ovat v uzavr¬eny´ch místnostech (okolní
teplota 5 - 40 °C) tak, aby se u nich mohl kdykoliv bez problému˚ prováde¬t servis,
kontrola a aby se daly provozovat.
Následné obrázky a tabulky udávají minimální odstupy :
Flexcon M - stojaté provedení
6044
Velikost nádoby (l)
a
(mm)
1600
1600
500
500
b
(mm)
650
1000
c
(mm)
800
800
Nad horním kontrolním otvorem je nutno dodrz¬et volny´ prostor :
- min. 650 mm pro velikost nádoby ≤ 1600 l
- min. 1000 mm pro velikost nádoby > 1600 l
Flexcon M - lez¬até provedení
6044
Plocha k ustavení nádoby je nutno provést tak, aby byla zaruc¬eno bezpec¬né ustavení.
Pr¬ipojení k soustave¬ se provede jako spojení k otopné soustave¬. Provedení pr¬ipojení
k soustave¬ je popsáno v bodu 2 "Funkce, zpu˚sob práce a vybavení".
Propojení je moz¬no provést dle volby od zpe¬tného potrubí zdroje tepla soustavy, pr¬ic¬emz¬
je tr¬eba dbát na to, aby bylo provedeno pr¬ímé spojení ke zdroji tepla.
U pr¬ipojení k soustave¬ je tr¬eba dbát na následující :
- Expanzní nádoby musí by´t oproti otopné soustave¬ uzavíratelné. Tato uzavírací zar¬ízení
musí by´t zabezpec¬ena proti neoprávne¬né manipulaci (napr¬. ventil s krytkou s drátem a
plombou).
- Vypous¬te¬cí zar¬ízení mezi uzavíracím zar¬ízením a expanzní nádobou.
- Svár¬ecí práce je nutno provést tak, aby se svár¬ecí okuje nedostaly do expanzní
nádoby nebo na ni.
- Provozní teplota v pr¬ípoji k soustave¬ nesmí pr¬ekroc¬it max. 70 °C. (Kompletní izolace
expanzního potrubí zvys¬uje teplotu zatíz¬ení membrány!)
6
18503561 tjech inst. voors
06-07-2001 13:07
Flamco
Pagina 7
Doporuc¬ená instalace pro tlakové expanzní nádoby s membránou Flexcon M
Jeden nebo více zdroju˚ tepla je moz¬no opatr¬it jedním nebo více expanznímí nádobami.
Pro projektování, montáz¬ a provoz platí norma o uzavr¬eny´ch otopny´ch soustavách
(DIN 4751-2).
2
7
7
3
3
4
1
5
6
5
6
6045
obrázek 2
Otopná soustava bez sme¬so
¬ vacího ventilu s klouzavou teplotou kotle
(napr¬. v NT-rozsahu)
1
2
3
4
5
6
7
Zdroj tepla
Spotr¬ebic¬e tepla (topny´ okruh)
Flexcon M - expanzní tlaková nádoba s membránou
Pojistny´ ventil
Ventil s krytkou (s drátem a plombou)
Vypous¬te¬cí ventil
Odvzdus¬no
¬ vací ventil
4. Uvedení do provozu - provoz
- Tlakovou expanzní nádobu s membránou Flexcon M pr¬ed uvedením do provozu
nepln¬te vodou nebo odde¬lte nádobu od síte¬ (uzavr¬ete ventil s krytkou!).
- Plnicí pr`letlak plynu je z vy´roby nastaven dle objednávky. Bez udání plnicího pr¬etlaku
plynu jsou v nádobách pr¬i dodání následující max. hodnoty :
• u provedení 5 bar = max 4 bar
• u provedení 10 bar = max 6 bar
A je nutno nastavit poz¬adovanou hodnotu.
Pr¬ílis¬ vysoky´ nebo naopak pr¬ílis¬ nízky´ plnicí pr¬etlak plynu omezuje provoz
tlakové expanzní nádoby s membránou˚ Flexcon M.
- Po kontrole plnicího pr¬etlaku plynu pr¬i uzavr¬eném ventilu s krytkou se otopná soustava
napustí a odvzdus¬ní.
- Pr¬es plnicí a vypous¬te¬cí kohout v expanzním potrubí se tlaková expanzní nádoba
s membránou Flexcon M napustí poz¬adovanou rezervou vody.
Rezerva vody k vyrovnání maly´ch ztrát z nete¬sností musí by´t podle CµSN minimálne¬
30% expanzního objemu vody. Potr¬ebny´ plnicí tlak, ktery´m musí by´t tlaková expanzní
nádoba s membránou ve studeném stavu soustavy naplne¬na vodou, udává vzorec :
(Plnicí p¬retlak + 1) x Jmenovity´ objem EN
= (..........- 1) = ..........bar pr¬etlaku
Jmenovity´ objem EN - rezerva vody
- Ventil s krytkou k soustave otevr’t.
- Tlakovou expanzní nádobu s membránou Flexcon M pr¬es odvzdus¬no
¬ vací ventil odvzdus¬nit
(odpadá pr¬i vybavení nádoby plovákovy´m odvzdus¬no
¬ vákem “Flexvent Super”).
Du˚lez¬ité informace pro nádoby s plnicím tlakem plynu vys¬sí¬ m nez¬ 6 bar !
Tohoto plnicího pr¬etlaku se docílí dusíkem pr¬i protitlaku na vodní strane¬. Pr¬i poz¬adavku
plnicího pr¬etlaku plynu od 6 bar smí rozdíl tlaku by´t maximálne¬ 3 bar.
Dopln¬ovací armatura musí by´t vybavena zkous¬eny´m a vhodny´m pojistny´m ventilem.
7
18503561 tjech inst. voors
06-07-2001 13:07
Flamco
Pagina 8
5. Servis - opakované zkous¬ky
Norma DIN 4807/2 vyz¬aduje pro tlakové expanzní nádoby s membránou 1x v roce servis
a kontrolu.
Vedle vne¬js¬ího stavu nádoby a funkc¬nosti dílu˚ vybavení se musí pr¬edevs¬ím pr¬ezkous¬et
plnicí pr¬etlak plynu v EN.
Kontrola plynového pols¬tár¬e je moz¬ná pouze tehdy, kdyz¬ není na vodní strane¬ tlak.
Po vypus¬te¬ní vody z nádoby pr¬ekontrolujte plnicí pr¬etlak plynu a popr¬ípade¬ dusík
dopln¬te.
Pozor : pro doplne¬ní plynového pols¬tár¬e pouz¬ijte pouze dusík !
Termíny opakovany´ch kontrol nejsou závislé na pr¬edpisech a jsou vy´robcem stanoveny :
- Vne¬js¬í kontrola
: roc¬ne¬
- Vnitr¬ní kontrola
: 5 let
- Zkous¬ka tlaku vody : 10 let
Servis Vám doporuc¬ujeme provést servisem firmy Flamco.
Kontaktujte zastoupení firmy Flamco.
8

Podobné dokumenty

Emka plus s.r.o.

Emka plus s.r.o. Vyrobek je v souladu s platnou ceskou a evropskou legislativou, neobsahuje geneticky modifikovane organismy a behem vyroby nedochazi ke geneticke modifikaci.

Více

Prozirave (odpovedne) staveni

Prozirave (odpovedne) staveni ventilátoru upevněného mı́sto vstupnı́ch dveřı́: při daném průtoku vzduchu čerpaného ven musı́ v budově zůstávat požadovaný podtlak. Ventilačnı́ systém většı́ budovy musı́ být au...

Více

SUPER-ČTYŘKOLKY.cz sro, přímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411

SUPER-ČTYŘKOLKY.cz sro, přímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 Motocykl nabízí jedine né vlastnosti – vynikající kvalitu, elegantní vzhled a isté linie, které jist zaru í, že Vám náš produkt p inese do života mnoho pot šení a pohodlí. Tento manuál obsahuje inf...

Více

Evropské lékárny v dnešní dobeˇ - EPF

Evropské lékárny v dnešní dobeˇ - EPF (maloobchodní a nemocniční) tržby z hrazených léků vzrostly v roce 2011 o 0,7 % na 25,7 milionů eur (v prodejních cenách výrobců). (Zdroj: IMS) Užívání generik na vzestupu Vypadá to, že b...

Více

Nové strategické partnerství ve zdravotní pécˇi - EPF

Nové strategické partnerství ve zdravotní pécˇi - EPF společnosti, a sice s ohledem na rostoucí dluhy nemocnic a prodlužování termínů plateb. Státní nemocnice v Portugalsku dlužily v únoru 2012 farmaceutickému průmyslu zhruba 1,39 mld. EUR, což ...

Více

Provozní návod Interroll DriveControl

Provozní návod Interroll DriveControl Jestliže se rychlost otáejícího se RollerDrive náhle sníží (na p. odntím nebo redukcí signálu start na DriveControl), otáí se RollerDrive krátkodob dál (v závislosti na hmotnosti zastavovaného...

Více

Rychlospojky - Parker Snap-tite

Rychlospojky - Parker Snap-tite byla s úspěchem testována v terénu ve spojení proti statickému tlaku do 3000 psi (210 bar). Dodává se v provedení z pozinkované oceli s trojmocným pokovováním ve velikostech 3/8", 1/2", 3/4" a 1"....

Více