03.11.2012

Transkript

03.11.2012
Blahopřejeme těm, kteří od 3. 11. do 9. 11. oslaví své narozeniny
4. 11. Jana Jonštová
5. 11. Zdeněk Kantor
Přidáváme biblický text: (Filipským 4,19+20) “Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.“ Týden společných modliteb
První týden v listopadu budeme spolu tradičně prožívat "modlitební týden". Jeho letošní námět je "Boží slovo a probuzení církve".
V našem sboru se budeme scházet mimo sobotu každý den v 18 hodin v malém sále sborového domu. V soboty 3. a 10. listopadu budou přednášky námětem druhé části dopolední bohoslužby, která začíná v 10:30.
Druhé setkání semináře “Změna” odpoledne 3.11.
Program setkání:
Cílem tohoto semináře je oživit a prohloubit náš vztah s Bohem. Přejeme si, abychom skrze nová povzbuzení a nové pohledy dostali větší chuť budovat vztah s Bohem i vztahy se svými blízkými. Přáli bychom si, aby nám naše společná motivační odpoledne poskytla bohatý užitek a možná i v něčem proměnila naše srdce, protože jen proměněná srdce jednotlivců mohou vytvořit proměněné vzájemné vztahy, proměněné rodiny, proměněný sbor i církev. • sobota 3. 11. vede br. V. Fürst Boží slovo a probuzení církve
• neděle 4. 11. vede s. I. Klečková
Moc Božího slova v našich životech
• pondělí 5. 11. vede br. V.Fürst
Srdce a půda
Témata jsou určena všem věkovým kategoriím, určitě i mládeži. Rovněž máte možnost pozvat na tuto pravidelnou akci i Vaše přátele, protože motivační seminář „Změna“ je srozumitelný a bude zaměřen na praktické prožívání křesťanských principů v životě.
Charitativní koncert Rostislava Hesska 17.11.2012
Milí bratři a sestry, mládeži, sboroví přátelé,
rádi bychom Vás jménem misijního oddělení co nejsrdečněji pozvali na Charitativní koncert – folkový recitál Rostislava Hesska, který proběhne v našem sboru v sobotu 17.11. 2012 v 17:00 hod. Dobrovolné vstupné bude použito na konkrétní pomoc pro matky s dětmi z Azylového domu Sára ve Frýdku-­‐Místku. Děkujeme a těšíme se na Vás.
Informace z traktátu
Misijní časopis “Za obzorem” je stále možno zakopit za zvýhodněnou cenu 6,-­‐ Kč. Časopis můžete nabídnout vaším přátelům a známým. • úterý 6. 11. vede br. J. Nowak
Překročit Jordán
• středa 7. 11. vede br. K. Majer
Výzva k vůdcovství
• čtvrtek 8. 11. vede br. A. Maďa
Studium bible a modlitba
• pátek 9. 11. vede br. V. Fürst
Světem pro mé nohy
• sobota 10. 11. vede br. T. Hölbling
Oživení a misie
V sobotu 10. listopadu proběhne sbírka modlitebního týdne. Její výtěžek bude použit na celosvětové plány oddělení osobní služby.
Těšíme se, že spolu prožijeme mimořádné chvíle, kdy na nás díky modlitbám bude působit moc Ducha svatého, o kterého chceme prosit našeho nebeského Otce i Ježíše Krista.
Všichni jste srdečně zváni.
Z P R A V O D A J S B O R U 3.
C A S D F R Ý D E K -­‐ M Í S T E K L I S T O P A D U 2 0 1 2 Z S 1 2 3 6
Program sobotní bohoslužby:
9:00 -­‐ 10:20 Sobotní škola vede br. Aleš Maďa ml. • Společná píseň č. 256
• Modlitba
• Studium Bible ve skupinkách
• Misijní chvíle a sbírka pro misijní projekty CASD
• Společná píseň č. 140
• Modlitba 10:20 -­‐ 10:30 Přestávka 10:30 -­‐ 11:45 Bohoslužba modlitebního týdne
vede s. I. Klečková
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Společná píseň č. 43
Oznámení sboru
Tichá modlitba
Čtení z Bible
Společná píseň č. 57
Modlitba
Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru
Přivítání dětí + modlitba
Píseň s. Karin Maďová
Čtení modlitební přednášky, (děti v malém sále)
Modlitební přednáška -­‐ br. Vlastimil Fürst
Společná píseň č. 138
Modlitební chvíle
5 minut přestávka
• Členské shromáždění
15:00 -­‐ 16:00 Duchovní seminář “Změna” vede oddělení misie
Oznámení sboru
1. Dnes dopoledne budeme číst první přednášku modlitebního týdne pod vedením br. Vlastimila Fürsta.
2. Po dopolední bohoslužbě prosíme členy našeho sboru o účast na členském shromáždění.
3. Odpoledne v 15:00 hodin pokračuje motivační duchovní seminář „Změna“ tetonkrát s názvem "Zlomení překážek minulosti".
4. Společná setkávání ve sboru v 18:00 hodin
• sobota 3. 11. vede br. V. Fürst • neděle 4. 11. vede s. I. Klečková
• pondělí 5. 11. vede br. V.Fürst
• úterý 6.11. vede br. J. Nowak
• středa 7.11. vede br. K. Majer
• čtvrtek 8.11. vede br. A. Maďa
• pátek 9.11. vede br. V. Fürst
• sobota 10.11. vede br. T. Hölbling
5. Příští sobotu 10. 11. dopoledne budeme číst poslední přednášku se shrnutím br. Tomáše Hölblinga. Po skončení pak budou sečteny dary modlitebního týdne.
Prosíme všechny o vypnutí mobilních telefonů během bohoslužby
Informace o sbírce minulou sobotu
• Sbírka pro misijní projekty CASD 1 340,-­‐ Kč
• Sbírka pro potřeby našeho sboru 2 128,-­‐ Kč
Slovo kazatele sboru bratra V lastíka Fürsta
Proč jsi mne opustil, můj Bože?
22.žalm začíná zvoláním, které každému, kdo zná příběh Ježíše Krista, připomene jeho poslední slova, pronesená na kříži. Píší o tom Matouš a Marek ve svých evangeliích. David v úvodu Žalmu volá:
"Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?
Nechceš mne zachránit a neslyšíš můj hlas?
Můj Bože, můj Bože, celý den jsem volal
a ani v noci neumlkám, ale ty neslyšíš." (Žalm 22,2-­‐3)
Při čtení Davidových žalmů se často ptám, co prožíval, když je psal. Jeho život je plný různých problémů a dramatických okamžiků. Zažil slávu, vítězství, ale také pronásledování a osobní prohry. Někdy byl na vrcholu štěstí, jindy se zdá, jako by ho tragédie dovedly až na pokraj depresí.
V době, kdy napsal tento žalm, musel prožívat těžké chvíle. Zdálo se mu, že ho Bůh opustil. Nerozuměl tomu, co na něho Bůh dopouštěl. Ptal se Boha, volal k němu, ale Bůh mlčel. Také jsi už někdy prožil něco podobného?
Je zajímavé, že stejná slova citoval Ježíš na kříži. Jako Žid znal žalmy. Věděl, že mnohé z nich jsou Židy považovány za mesiášská proroctví. Proto by nás nemělo překvapit, že v poslední chvíli cituje jeden z těchto žalmů. Matouš popsal Ježíšovy poslední chvíle před smrtí na kříži: V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lama sabachtani?", to jest: `Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?´
Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: "On volá Eliáše." Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali: "Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!"
Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.
Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!" (Matouš 27,45-­‐54)
Z obou těchto textů můžeme vyvodit dva podstatné závěry:
1. Hřích je hrozný. Když Ježíš vzal na nás své hříchy, prožil to, co hřích dělá i s námi. Přestal vnímat lásku svého nebeského Otce. V posledních chvílích měl pocit, že ho Bůh opustil.
2. Je tu ale ještě jedno pozitivní zjištění. Ježíš ví, jak nám je, když se nám zdá, že i nás Bůh opustil. Ví, jak strašný je pocit samoty a opuštění. V knize Touha věků píše její autorka Ellen Whiteová: "Kristus celý život zvěstoval padlému lidstvu radostnou zvěst o Otcově milosrdenství a odpouštějící lásce. Hlásal spasení i těm největším hříšníkům. Nyní, pod strašlivou tíhou hříchů, najednou neviděl Otcovu smířlivou tvář... V husté tmě se skrývala Boží přítomnost. Ze tmy si Hospodin udělal stan a skryl svou slávu před lidským zrakem. Spolu se svými svatými anděly byl u kříže. Otec stál při Synovi. Jeho přítomnost však nebyla zjevná... (str. 484)
V našem životě se určitě znovu setkáme s pocitem, že nás Bůh opustil. Není to ale pravda. Bůh je s námi stále. Proto také Ježíš ujišťuje: "...já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." (Matouš 28,20) Bůh nás nikdy neopustí. To jen naše nedokonalé pocity způsobují, že jeho přítomnost někdy nevnímáme. 

Podobné dokumenty

09.11.13 - Sbor církve adventistů Frýdek

09.11.13 - Sbor církve adventistů Frýdek • Sedmý  sešit  z  edice   Znamení  doby:   Co  o  tom  říká   Bible   má   velmi   praktické   téma,   které   se   týká   každého   z   nás:   Peníze  ...

Více

10.11.2012 - Sbor církve adventistů Frýdek

10.11.2012 - Sbor církve adventistů Frýdek Blahopřejeme těm, kteří od 10. 11. do 16. 11. oslaví své narozeniny 10. 11. Cheryl Polehňová Přidáváme biblický text: (Matouš 19:14) On jim ale řekl: "Nechte děti, ať jdou ke mně, a nebraňte jim. J...

Více

10.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek

10.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek • Doprovod  a  výběr  písní                                Vl.  Bijok  a  Šárka  Polehňová   • Ozvučení  (pověří  výbor  sboru)    D.  Ma...

Více