Metodické pokyny k pracovnímu listu č

Transkript

Metodické pokyny k pracovnímu listu č
Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6 - Stupňování přídavných jmen (comparatives,
superlatives)
Třída: 9.
Učivo: Stupňování přídavných jmen (comparatives, superlatives)
Obsah inovativní výuky: Vyhledat si učivo z internetových zdrojů a pomocí nich vyplnit
toto učivo.
Doporučený čas: 30 minut
Seznam zdrojů k tématu: - Učebnice Way to win 7
• http://www.helpforenglish.cz/gramatika/pridavna-jmena/stupnovani/c2006080103stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine.html
• http://www.grammar.cz/comparatives_superlatives.html
Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu:
1. Vyhledejte na internetových stránkách vše o gramatice – stupňování přídavných jmen
v anglickém jazyce a napište, jakým způsobem se vytváří 2. a 3. stupeň př. jmen
2. Doplňte tabulku s přídavnými jmény (pokud nevíte anglický ekvivalent – použijte
překladač google) a vystupňujte je.
3. Najděte obrázky k těmto přídavným jménům a vložte je k nim.
Pracovní list č. 6 - Stupňování přídavných jmen (comparatives, superlatives)
Jméno:
Třída:
Datum:
Úkol č. 1:
Vyhledejte z výše uvedených internetových zdrojů vše o stupňování přídavných jmen
(comparatives and superlatives) a napište krátce, jakým způsobem se tvoří 2. a 3. stupeň
přídavných jmen.
Úkol č. 2: Doplň tabulku (anglické ekvivalenty můžeš vyhledat pomocí google překladač).
Přídavné jméno:
Adjective:
Comparatives:
Superlatives:
velký
horký
hezký
smutný
slunečný
drahý
dobrý
špatný
vysoký
opatrný
rychlý
Úkol č. 3: Vyhledejte obrázky a přiřaďte je k těmto přídavným jménům a vystupňujte je:
Handsome
long
fat
………………………….
……………………………….
………………………
………………………….
………………………………
………………………
Řešení:
Úkol č. 1:
Jednoslabičná a některá dvojslabičná příd. jména se stupňují přidáním koncovky –er/-est.
(Příklad: long – longer – the longest.)
Končí-li přídavné jméno na souhlásku a před ním je samohláska se souhláskou, dochází ke
zdvojení koncové souhlásky. (Příklad: big – bigger – the biggest.)
Končí-li přídavné jméno na –y, musíme změkčovat na –i. (Příklad: sunny – sunnier – the
sunniest.)
Končí-li přídavné jméno na:- e přídáváme pouze - r ve 2. stupni a - st ve 3. stupni. (Příklad:
nice – nicer – the nicest).
Většina dvouslabičných přídavných jmen se však tvoří opisem more pro 2.st a most pro 3.st
Jedná se zvláště o přídavná jména končící na: - ful, - ing, - ant, - ous aj. (Příklad – careful –
more careful – the most careful)
Tří a víceslabičná přídavná jména se tvoří opisem more pro 2. stupeň a most pro 3. stupeň
(Příklad: beautiful – more beautiful – the most beautiful)
Nepravidelná přídavná jména. Bad, far, good, little, much many some.
Přídavná jména, která nemají ani 2. ani 3. stupeň: huge (obrovský), absolute (naprostý),
fatal (smrtelný), pregnant (těhotná)
Úkol č. 2
Přídavné jméno:
Adverb:
Comparatives:
Superlatives:
velký
big
bigger
the biggest
horký
hot
hotter
the hottest
hezký
pretty
prettier
the prettiest
smutný
sad
sadder
the saddest
slunečný
sunny
sunnier
the sunniest
drahý
expensive
more expensive
the most expensive
dobrý
good
better
the best
špatný
bad
worse
the worst
vysoký
tall
taller
the tallest
opatrný
careful
more careful
the most careful
rychlý
fast
faster
the fastest
Úkol č. 3:
Handsome
long
fat
…more handsome…
….longer…………….
……….fatter………..
…the most handsome
….the longest………..
……..the fattest……..

Podobné dokumenty

4. přídavná jména

4. přídavná jména Nebyl dost starý na to, aby cestoval sám. Naši sousedé jsou tak zdvořilí lidé. Ben je tak trpělivý.

Více

Domino

Domino One of the pupils picks up the domino that matches the one in the middle of the playing area. He/she puts the card next to the card on the table. The next players continue in turns until all the do...

Více

Comparatives, superlatives

Comparatives, superlatives Rozumí známým slovům a větám vzhledem k osvojovaným tématům Comparatives, superlatives, adjectives, than, more, Prezentace vysvětlující stupňování krátkoslabičných a víceslabičných

Více

Aimee Mann: One - Římskokatolická farnost Cheb

Aimee Mann: One - Římskokatolická farnost Cheb No is the saddest experience You'll ever know Yes, it's the saddest experience You'll ever know Because one is the loneliest number That'll you'll ever do One is the loneliest number That you'll ev...

Více

Behaci hra

Behaci hra In the middle of the room there are 4 playing tables. On each of them place English version of cards face up. Each table has on cards of a different colour. Make sure there is enough space around e...

Více

vy_22_inovace_číslo přílohy 1_aj_6a_32

vy_22_inovace_číslo přílohy 1_aj_6a_32  tvoří se přidáním koncovky ER – SMALL / SMALLER  u přídavných jmen končících na E přidáme pouze R – WIDE / WIDER  u jednoslabičných, krátkých přídavných jmen zdvojíme poslední souhlásku a přidá...

Více

Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen Autor: Mgr. Nikola Henčlová Datum: 16.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk – anglický jazyk Tematický okruh: Gramatika Téma: Stupňování příd...

Více