Spomyšelské aktuality

Transkript

Spomyšelské aktuality
Spomyšelské
aktuality
roč. IX. - č. 3 (35) - říjen 2011
zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí
nepravidelně vydává Obec Spomyšl
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Vážení a milí spoluobčané,
v následujících odstavcích Vás budu informovat o několika událostech, které by Vás mohly zajímat …..
Stavební parcely na poli u bytovky
jsou zatím stále ve fázi studie. Čekáme na vyjádření státních orgánů a až poté budeme moci pokračovat dále.
Doufejme, že to nebude trvat roky, jako tomu bylo před výstavbou kanalizace.
Jelikož parcely jsou stále skoro rok na mrtvém bodě a panelová cesta byla odstraněna, byl požádán Stavební
úřad Mělník o souhlas k obnově této cesty (jako plochu ostatní – místní komunikace), aby se dala opět
oficiálně zpevnit pro fekální vozy, které najíždějí k čerpací stanici pro kaly. Tato místní komunikace se též
nechá řádně zapsat na Katastrálním úřadě.
Obecní úřad :
Protože se nám zatím nedaří urychlit akce okolo stavebních parcel, bylo dohodnuto, že necháme
zrekonstruovat celý Obecní úřad, který si to za ty roky též zaslouží. Bude se jednat o výměnu oken a dveří,
instalaci nového elektrického vedení, které je ve velmi špatném stavu, zateplení vrchního podlaží, oprava
podlah, výměna okapů včetně svodů, částečná oprava střechy a na závěr fasáda. V součastné době se
zpracovávají podklady k podání dotace.
V zimním období se zastupitelé společně s našimi hasiči budou podílet na přípravě rekonstrukce a přístavbě
hasičského domu a poté opět budeme žádat o dotace.
Příspěvek na pořízení díla:
Dne 21.9.11 proběhla opět schůzka s obcí Jeviněves týkající se nevyřešených sporů s napojením na
kanalizaci a čistírnu odpadních vod.
Požadavky obce Jeviněves jsou :
Uzavřít jednu dohodu na čistírnu odpadních vod v částce 675.000,- Kč, kterou již pro nás mají připravenu a
po podepsání smlouvy bude tato částka převedena na náš účet. Druhou dohodu uzavřít na stočné, které je z
naší strany podmíněno podpisem obou dohod v jeden den. A za třetí: spornou částku 2.005.317,22 Kč, s
kterou Jeviněvští nesouhlasí, chtějí ji s námi projednávat po jednotlivých položkách a věří, že se nám podaří
dospět k rozumnému kompromisu. Tomu se nebráníme a jsme ochotni jednat.
Z naší stany byl podán další návrh, že může být podle zákona 428/2001 o vodách obcí Jeviněves vybudována
šachta s osazeným měřidlem průtoku odpadních vod cejchovaným zkušebnou a pravidelně, max. v ročních
intervalech, měřidlo přecejchovat. V tomto případě se úhrada stočného stanovuje dle stavu zjištěného na
měřidle se sazbou stočného v obvyklých podmínkách mělnické lokality.
Pokud se v Jeviněvsi rozhodnou pro měřící šachtu, musí předložit návrh zařízení a měřidla na výpočtovou
limitní kapacitu. Návrh musí být námi schválen. Poddimenzované zařízení není přípustné. I nadále vás budu
o průběhu informovat.
Vodovodní přivaděč pitné vody :
Vodovodní přivaděč pitné vody byl konečně dokončen a dne 21.9.2011 přišlo rozhodnutí o zkolaudování.
Jediná připomínka ke kolaudačnímu řízení z naší strany byla, že do dnešního dne nebyla uzavřena smlouva
na uložení věcného břemene vodovodní šachty a potrubí na obecních pozemcích, aby vše bylo řádně zapsáno
na Katastrálním úřadě v Mělníku. Tato připomínka byla zapsána a Stavebním úřadem Mělník potvrzena.
Firma Veolia a.s. se k této věci vyjádřila, že vše napraví a učiní tak do 6 měsíců.
-2-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Revize dětského koutku :
Na dětském koutku byla provedena oprava kolotoče a oplocení. Laťky na opravu kolotoče nám dodal pan
Petr Horáček, na opravě se podíleli tatínkové dětí (P. Kumpricht, J. Menčík, J. Rákos a Zd. Novák, elektřinu
dodal P. Bureš). Oplocení bylo ošetřeno luxolovým nátěrem, který udělaly ženy zastupitelstva obce a pí. Zd.
Plačková.
Osvětlení v ul. Bosně
bylo již opraveno přičemž bylo zjištěno, že osvětlení bylo poškozeno vlivem výstavby kanalizačních
přípojek. Faktura v částce 8.400,-Kč byla přefakturována firmě, která u nás kanalizaci včetně přípojek
stavěla v rámci reklamace a zároveň byla reklamována oprava poškozeného chodníku a dvou kanalizačních
šachet, které se též propadají. Jedna šachta se nachází v obci před Antikem a druhá u transformátoru.
Aktuální informace:
Sběr nebezpečného odpadu se bude konat dne 23.10.2011 od 13.30 – 13.50 hod. před Obecním úřadem.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v naší obci dne 27.10. -31.10.2011
Přáníčko:
Jelikož poslední číslo Spomyšelských aktualit ročníku 2011 bude vydáno až v lednu r. 2012, chtěla bych
Vám jménem celého zastupitelstva popřát ......
Šťastné a veselé prožití svátků vánočních, hodně štěstí, spokojenosti
a hlavně hodně zdravíčka do Nového roku.
To, že budou Vánoce,
ví i kapr v rybníce,
proto znova po roce
přejem š astné Vánoce
a hodně zdraví celý rok,
a v něm není chybný krok.
Ivana Kumprichtová
starostka obce
Sepsáno dne : 23.9.2011
-3-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
K titulní straně.
Naše čistička odpadních vod, která byla vystavěna a pracuje na vraňanském katastru, nám mezi podobnými stavbami v
okolí určitě nedělá ostudu, spíše naopak. Zásluhou pana Ladislava Horkého nejen dobře funguje, ale svým
bezprostředním okolím přitahuje pozornost okolojdoucích i okolojedoucích. Naše starostka paní Ivana Kumprichtová o
ní dokonce prohlásila, že je to nejkrásnější "čovka" v republice. Možná je to pravda.
–jvm-
V průběhu prvního srpnového týdne proběhlo v části obce měření stavu vody ve studnách. Výběr
studní nebyl náhodný. Jednalo se o území vzdálené od plánované vraňanské pískovny do 500 m.
Pokud majitel pustil provádějícího geologa na svůj soukromý pozemek, byla zaznamenána
hladina vody pod úrovní okolního terénu, výška sloupce vody a materiál, z něhož je studna
vystavěna. Současně byly zaznamenány souřadnice GPS.
Ve čtvrtek 1.září začal nový školní rok. Dostalo se mi pozvání do školy ve Vraňanech, rád jsem ho využil a proto vás
mohu s klidným svědomím pravdivě informovat o zahájení školního roku. Škola je na vyučování, stravování a pobyt
dětí v družině dobře připravena a z hlediska estetického činí na návštěvníka velmi příjemným dojmem. Výzdoba tříd i
chodeb je na úrovni, místnosti jsou vymalovány, je položeno nové lino. Vnitřní prostory budovy, jak třídy, tak i chodby,
na mne zapůsobily svojí barevností, což jistě lichotí dětem, a také pestrostí nápadů pro výzdobu.
Všechny školáky přivítala paní ředitelka Mgr. Štěpánka Srbová, pak jednotlivě promluvila s každým prvňáčkem a
obdarovala ho drobným dárkem. Přítomné rodiče vyzvala, aby se podívali do počítačové učebny. Mohu podotknout, že
učebna na mne velice zapůsobila, v přeneseném slova smyslu se asi jedná o jakousi vlajkovou loď celé školy, na kterou
jsou všichni zaměstnanci školy patřičně a oprávněně pyšní. Nové monitory a počítače zářily čistotou, učebna vyzdobena
- co ještě více si mohou děti přát. Snad jen to, aby technika, zaplacená z unijních peněz, nezklamala a vydržela co
nejdéle. Výuku na počítačích budou mít žáci páté třídy, vyučování povede externí učitel. - Rodiče pak mohli svobodně
nahlédnout do kterékoli části školy včetně kuchyně, družiny apod. - Prvňáčci se posléze sešli se svojí paní učitelkou
Mgr. Miloslavou Houškovou, která se s každým osobně seznámila a krátce s ním pohovořila. Nových žáčků přišlo
celkem osm, z toho tři ze Spomyšle.
(-jvm-)
- ředitelka školy vítá žáky 1.třídy -
- třídní učitelka vítá jednoho ze svých žáků -
-4-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
V pondělí 5.září byly hlášením obecního rozhlasu obyvatelé Spomyšle poprvé informováni o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny dne 26.září 2011 od 7,30 do 14,30 h. Přerušení dodávky se týkalo části obce od pošty směr Cítov,
Chaloupka a od rybníka směr Hlavní.
V té době již byl před čp. 15 připraven betonový sloup. Z této informace plyne, že v den odstávky proudu se rušil
„nástřešák“ na čp. 15 a el. vedení se spolu s kabelem pro obecní rozhlas překládalo na nový sloup, který byl postaven a
v zemi zasypán suchým betonem dne 26.9. Pouze díra pro sloup byla vykopána předem. Práci prováděli 2 pracovníci,
dokončili ji v předstihu a el. proud byl v síti opět ve 13,25 hodin.
- sloup položený před čp. 15 (stav ze dne 5.9.2011) -
- 26.9.2011- po přeložce el.vedení z nástřešáku na sloup -
Ve dnech 12.-13.září byla odstraněna závada na osvětlení konce ulice Bosna, před čp. 69, 119 a 118. Porušený el.kabel,
který byl umístěn pod chodníkem, byl vyměněn za nový, ten vložen do červené plastové chráničky a napojen
k nefunkčním svítidlům.
- stav prací dne 13.9.2011 – chodník na konci ulice V Bosně
- stav prací dne 13.9.2011 – před čp. 69 -
E-deska obce Spomyšl:
-5-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
7.-22.7.2011 - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému
ústnímu jednání - týkalo se elektřiny pro budoucí dvojdomek na parcele za čp. 113.
24.8.-8.9.2011 - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Spomyšl kNN pro 2 RD na p.č. 1/1 - Hudák" IV-12-6010532 a
současně vydání stavebního povolení pro tuto stavbu.
V červencovém lužeckém Vltavanu si posteskl tamní starosta, jaké potíže způsobil
Úřad práce, který byl přiřazen pod centrální středisko v Příbrami, tím, že
nepřidělil pracovníky. Příbramská nabídka byla taková, že se při zkrácených financích,
potřebě ochranných pomůcek, proškolování a délce činnosti pracovníků obci nevyplatí
tyto pracovníky zaměstnávat. Rada Lužce pak rozhodla, že obec přijme tři pracovníky, již
proškolené a zaučené, na stálý pracovní poměr.
Obec řeší problémy s mosty přes kanál. Většina stránek Vltavanu je věnována dětem a školní činnosti, dále dokopné,
informacím Policie ČR, činnosti JSDH (hasičů) a informacím z kultury.
Letošní druhé číslo Vraňanského zpravodaje přineslo v článku zvaném Myšlenkování zajímavou úvahu o
úbytku zemědělské půdy v našich krajích v posledních letech. Vůbec bych se nebál podepsat se pod každou větu.
Čtenář dostává informaci o dubnovém veřejném projednávání záměru "Těžba štěrkopísků v lokalitě Vraňany-nádraží",
o znovuotevření hostince "U Felixe". Poslední květnový den skončila stavba splaškové kanalizace v lokalitě u nádraží a
stavba byla předána obci Vraňany. V červnu byly opraveny vlakové zastávky ve stanici Mlčechvosty.
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě mezi VKM a obcí Vraňany o podmínkách zřízení vodního díla
II.etapa Spomyšl-Mlčechvosty - vstup na pozemek a nájem pozemku pro výstavbu elektropřípojky.
Ve zpravodaji se dále můžete dočíst o dění v mateřské škole, základní škole, jarní výsledky fotbalových mužstev, o
matrikách, sběratelství, o událostech ve Vraňanech a Mlčechvostech v létech 1949-1953. "Stará vraňanská kapsa" je
tentokrát věnovaná historii divadelnictví u našich sousedů - spolku "Mošna".
Ledčické novinky, které byly distribuovány v září 2011, nabídly čtenářům "ústy" starostky paní Jiřiny
Michovské pozvánku na oslavu 785.výročí první zmínky o obci a 125.výročí založení místní školy. Uvnitř
periodiky najde čtenář povídání o muškátech, o činnosti místní jednotky SDH, několik stran je věnováno škole a jejím
aktivitám, kynologickém klubu a dvoustrana je věnována starým českým jídlům - jejich názvům a receptům.
Ve Vltavanu, zářijovém čísle lužeckého měsíčníku, oznámil starosta obce p. Patrik Rollo, že v září bude
otevřeno nové dětské hřiště "Na Pastvách", bude se sestavovat obecní rozpočet na rok 2012, obec bude v době
vegetačního klidu provádět prořezávku obecních stromů, probíhá jednání o stavebním řízení na sběrný dvůr,
chystá se výstavba cyklostezky Lužec-Zelčín. Starosta také oznámil, že požádal policii o pomoc při dodržování
vyhlášky o volném pohybu psů po veřejných prostranstvích. Takový pes bude odchycen specializovanou firmou a
odvezen do útulku. Po dodatečném zjištění majitele psa, bude po něm vymáhána částka za odchyt, která činí 10-12- tisíc
Kč. - Na dalších stranách periodika se může čtenář seznámit s činností dětí o prázdninách a o první školní den, zbytek
čísla je věnován pozvánkám na různé akce v Lužci, zveřejněn je také program mělnického vinobraní.
Po přečtení rozhovoru s jednou z největších českých celebrit modelkou Terezou Maxovou v
Magazínu Dnes, příloze deníku Mladá Fronta Dnes ze dne 25.8.2011, jsem byl velice
překvapen jejím oznámením, že část jejích předků žila ve Spomyšli.
Dovolím si opsat tu část rozhovoru, která se týká naší obce. Rozhovor vedl redaktor MFD pan
Tomáš Poláček.
Citát: ... Ve třiceti jsem byla šťastná, když jsem od tety dostala rodinnou kroniku. - Co v ní bylo?
- Část mé rodiny zemřela za druhé světové války v koncentrácích a teta si dala tu práci, že
shromáždila staré fotografie a ručně sepsala rodinnou historii. - Dozvěděla jste se z té kroniky
něco nového? - Třeba to, že můj brácha Tomáš se jmenuje po Tomáškovi, který se jednou měl stát jeho strýcem. Jenže
se narodil v terezínském ghetu a po roce a půl zemřel. - Když jste takové příběhy četla, začala jste se hlásit k
židovství svých předků? - To zase ne, oni nebyli nějak výrazně věřící. Žili ve Spomyšli u Mělníka, kde nebyla ani
synagoga, takže chodili do kostela. Neměli předsudky; vzpomínám, jak můj dědoušek nikdy nechoval nenávist ani k
Němcům: "Někteří mi vyvraždili část rodiny, ale jeden německý lékař mi zároveň zachránil život," říkal. "A Rusové mě
sice osvobodili, ale nakonec okupovali Československo..." Já dnes žiju s Turkem, takže naše rodina opravdu předsudky
mít nemůže.
(-jvm-)
-6-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
10.8.2011 - Termín sběru nebezpečného odpadu je stanoven na 23.října 2011 v době od 13,3013,50 hodin. Dále se hovořilo o přivaděči el. proudu Lipovou ulicí k budoucímu dvojdomku, o
agentuře pro začleňování Romů, o ukončení spolupráce s p. Tiborem Pákou, o dalším jednání s
vedením obce Jeviněves ohledně placení poplatků za kanalizaci. Starostka obce oznámila, že
9.srpna nepřevzala obecní pozemky a nepodepsala kolaudaci stavby vodovodního přivaděče,
protože nebyla dokončena úprava terénu na návsi a není uveden do původního stavu prostor mezi
lávkou a hřištěm SK – je tam navýšen terén o 50 cm!
Na poradě bylo dohodnuto, že starostka ohlídá stav středu obce, kde zahradníci srovnají terén a
zasejí trávu a sportovci si sami ohlídají úpravu terénu vedle hřiště a teprve s jejich souhlasem starostka podepíše
kolaudaci stavby vodovodního přivaděče v naší obci.
24.8.2011 - Starostka oznámila, že kontrolou na ČOV byl zjištěn vyšší obsah fosforu ve vodě odtékající z čističky, než
povolují předpisy. - Firma Nábytek Spomyšl požádala o umístění reklamy na lávku přes silniční obchvat ode dne 1.září
2011. - Hovořilo se o nutnosti pořídit přístupovou cestu k přečerpávací stanici u bytovek. - Zastupitelé obce se dohodli,
že natřou plot dětského koutku na návsi. Maminky, které tam se svými dětmi chodily, prohlásily, že ho již nepoužívají,
že je tam nepořádek.
7.9.2011 - Na této poradě se hodně mluvilo o nutnosti prořezu stromů nebo likvidaci těch úplně suchých. Jednalo se o
břízách kolem autobusové zastávky, stromu u rybníka, dále o prosychajícím jasanu na pozemku patřícím k domu čp. 13,
o lípě před domem čp. 25 a jasanu na pozemku u čp. 50. - Proběhla schůzka se starostkou Vraňan ohledně plateb za
kanalizaci, byla vybrána firma na provedení vrtané studny v Dolíku, hovořilo se o rekonstrukci zdejšího obecního úřadu
a přístavbě k Hasičskému domu, proběhlo další jednání o realizaci cesty k čerpací stanici u bytovky a jedna z majitelek
stavebních parcel u "Křížku" oznámila, že chce pozemek obci vrátit.
21.9.2011 - Zastupitelé opět jednali se zástupci obce Jeviněves o napojení jejich obce na spomyšelskou kanalizaci.
Hovořili také o problému s obecním traktůrkem, o začleňování Romů, o pracech, které budou přidělovány pracovníkům
v rámci tzv. veřejné služby, rozhodli o žádostech pp. Josefa Macáka a Paláta o poražení stromů. Prořez lípy před čp. 25
může provést pouze odborník.
Ze starých zápisů jsem pro vás vybral několik dat a událostí, které se týkají tehdejšího
života v obci. Pochopitelně, že z těchto dokumentů nelze vyčíst všechno a lze tedy pouze
předpokládat, jak žili obyčejní lidé, jaký vliv na jejich, povětšině zemědělskou práci,
mělo mizerné počasí a z toho pocházející neúroda, jak na jejich rodinné rozpočty
... z dávné i nedávné působilo
placení obecních dávek ze zákona povinných, ale i dávek vznikajících půjčkami
obce na větší investice. Nelze popsat ani hlad a bídu v některých rodinách, i když se
historie obce ...
rodiče a starší děti snažili vydělat si nějaký krejcar či zlatku. Nelze z nich vyčíst, ani
přesně popsat neštěstí těch, kteří byli závislí na příjmu hlavy rodiny, která veškerý vydělaný peníz propila nebo utopila
při karbanu v hospodě.
Při přepisu údajů většinou ponechávám původně použité výrazy, mnohé z nich dnes již nepoužívané. I z dnešního
pohledu je zajímavé, jak jednoduchým způsobem si obec dokázala ohlídat přítok vody do obecního rybníka.
Čím žila naše obec před 130 roky?
Předběžný obecní rozpočet na rok 1881 byl postaven takto:
příjmy
Povinnost z obecních pozemků – 144 zl 76 kr
Prodej přírodnin (tráva, ovoce) …. 40 zl
Nájem z příorků ……. 18 zl 86 kr
Povinnost z domku …. 20 zl
Kromobyčejný příjem …. 15 zl
Stará pohledanost za dlužníky ….. 209 zl 76 kr
vydání
Povinnost za rok 1880 … 151 zl 13 kr
c.k.daň a jiné platy z obec.domku … 32 zl
Služné … 178 zl
Stromky na obecní pozemky … 30 zl
Správa cest a jiné obecní práce … 25 zl
Stavba nového mostku … 37 zl (s poznámkou: místo stavby
mostku zakoupí se násada ryb)
Pořízení hasičského náčiní … 60 zl
Na potřeby školy ve Vraňanech … 81 zl 30 kr
-7-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
Celkem:
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
543 zl 60 kr
Cestné v záležitostech obce … 30 zl
Odvodní výlohy … 15 zl
Vydržování kanceláře obce … 12 zl
Výlohy s popisováním lidu … 26 zl
Na školní plat za osvobozené příslušníky … 20 zl
Různá vydání … 20 zl
Na stavbu školy do Vraňan … 1350 zl
Na přípřeže hnanecké a dobročinné … 12 zl
2109 zl 43 kr
Z porad vedení obce:
Pod zápisy jsou většinou podepsáni pánové: V. Král – starosta, J. Kubeš a Jos. Jiránek – radní, Jos. Duchoslav, Jos.
Rybák, G. Heller, V. Šuster a V. Novotný – členové výboru.
V průběhu ledna 1881 se na schůzích diskutoval problém bezpečnosti v obci - rozhodnuto docílit bezpečnosti pouze
noční hlídkou spojenou se zvoněním a poštovní posílkou. Dále usneseno, že hnanecká, vojenská a dobročinná přípřež se
má dodávat sjednáním povozu a povoluje se platit 2 zl. za každou míli. Panu Guttmanu Hellerovi, který žádal o
povolení místa na hnůj na obecní návsi, se nevyhovělo.
V únoru byl beze změny přijat navržený obecní rozpočet s tím, že úhrada schodku rozpočtu se provede 9% přirážkou
obecní a 5% přirážkou na potřeby školní ke všem přímým daním a mimořádnou přirážkou k daním rozepsaným na
minulý rok. Dále usneseno, že obecní polní hlídka má vůbec odpadnout a obecní ponůcka placená býti má dle roztřídění
do 4 tříd (3ft., 2,50 ft., 2 ft., 1,50 ft.). Pouze obecní posílka se má platiti obecní přirážkou, stromky na obecní pozemky
se mají sázet s výlohou 30 zl. a stavba nového mostku má se pro příští rok odložiti a místo toho vysaditi ryby do
obecního rybníka. Jako revizor účtu za rok 1880 byl zvolen p. V. Šuster (7 hlasů) a p. Antonín Ernst (7 hlasů). Pánové
se zavázali k prozkoumání účtů s ukončením do 1 týdne a výsledek předložit obecnímu výboru. Panem Jiránkem,
radním obecního výboru, bylo navrženo a výborem schváleno, aby za zapůjčování obecní voznice bylo do obecní
pokladny placeno za každý den 25 kr. V pádu, že by snad někdo svévolně neb z neopatrnosti voznici značněji poškodil
a poškození to někým osvědčeno bylo, povinen bude dle ustanovení obecního představenstva vyšší náhradu, nežli denní
půjčovné, uhraditi.
V březnu jednal obecní výbor o opravě usnesení z února, týkajícího se obecní bezpečnosti, které bylo rozhodnutím okr.
hejtmanství zrušeno. Dohodnuto, že noční hlídka nebude zrušena, nýbrž její činnost bude hrazena příspěvkem jednoho
každého čísla stejnou částkou po 1 zl. r.č. Za ponocného přijat jednohlasně dosavadní ponocný Jan Vedlík s platem za 1
rok 40 zl.r.č., který se vším souhlasil a vlastní rukou podepsal.
Určitě hodně zajímavé je rozhodnutí obce ze dne 25.března 1881, které se týkalo žádosti p. Václava Šustera ml. za
povolení hražení zahrady při jeho stavení k rohům domku Fr. Tošnera čp. 9. Vedení obce odpovědělo takto: Obci jest
provždy volno a povoluje mu zahražení zahrady do stavební čáry před jeho domem k rohům domku čp. 9. Obec si pouze
provždy vyhražuje, by vodě z parcelního čísla 56, 57 a 451 nikdy průchod proti vůli obce zrušen nebyl. Jako důkaz
vyrozumění s usnesením obecního výboru stůjž zde podpis žadatele: (podpis V. Šuster).
Do okresního zastupitelstva byl většinou hlasů zvolen p. Jan Kubeš.
V červnu byl polním hlídačem provizorně na 3 měsíce jednohlasně zvolen p. Em. Pokorný s poznámkou, že má být do 2
měsíců ženat a v pádu, že by se během provizoria osvědčil, má býti definitivně přijat a pod přísahu vzat, služba dle
nabídnutí za ročních 180 zl. Během provizoria vyplácet týdně.
V září přijat návrh Václava Šustera na příspěvek obce k dostavbě Národního divadla. Obec přispěje částkou 50 zlatých.
Výbor se usnesl vymáhat dluhy obci až do krajnosti. Určeno datum posvícení: 25.září.
V prosinci se obecní výbor zabýval otázkou výše deputátu pro obecního sluhu Em. Pokorného a stanovením jeho
povinností. Před svátky vylovené ryby z obecního rybníka prodávat dražbou bez váhy nejdříve místním občanům, pak
jiné veřejnosti.
Před 120 léty, roku 1891, se rozhodlo např. o:
Předběžný obecní rozpočet:
příjmy
Nájem z obecních pozemků – 124 zl 20 kr
Prodej trávy a ovoce …. 60 zl
Za ryby … 80 zl
Nájem z přiorků a zahrad …. 44 zl 40 kr
Školní plat … 147 zl
Za ponůcku … 37 zl
vydání
C.k.daň … 24 zl 40 kr
Na ekvivalent …. 7 zl 20 kr
Služné strážníkovi … 150 zl
Správa obecních cest … 20 zl
Vydržování kanceláře obce … 12 zl
Dluh chudé kase … 4 zl 73 ½ kr
-8-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Schodek …. 16 zl 64 kr
Různý příjem …. 30 zl
Příspěvek z honitby … 60 zl
Nájem z obec. domků … 42 zl
Pokladniční hotovost … 76 zl 21 kr
Od lovení ryb … 12 zl
Za službu starostovi … 100 zl
Cestné, přípřeže … 15 zl
Vysazování stromků …. 15 zl
Služné pokladníkovi … 10 zl
Pojištění obecního domku …. 2 zl 19 kr
Strážníkovi na oblek …. 20 zl
Od zvonění … 10 zl
Vydržování obec.svítiva … 26 zl
Poštovní posílka …. 10 zl
Samosprávní obzor ….. 5 zl
Školní paušál …. 118 zl
Odvodní útraty … 8 zl
Různá vydání … 50 zl
Obec.doktorovi - renumerace … 13 zl
Za vydržování školy … 84 zl 93 kr
Celkem:
Podepsán: ---
717 zl 45 ½ kr
Tento předběžný návrh byl v obecní schůzi všemi přítomnými
schválen.
Spomyšel dne 6.ledna 1891.
Podpisy: K. Štolc - radní, Frant. Turek, Václav Novotný, Josef
Turek, Jiří Duchoslav, Frant. Viktorin.
717 zl 45 ½ kr
Z porad vedení obce (pozn.: převážně se schůzí účastňují: pp František Pém - starosta, Frant. Turek, Karel Štolc, Václav
Novotný, Frant. Viktorin, Josef Heller, Václav Král, Antonín Malík).
V lednu proběhly volby do obecního zastupitelstva, také se provedla volba obecního pokladníka na tři roky a
jednohlasně byl na dobu 3 roků zvolen pan František Viktorin čp. 22.
V únoru se rozhodlo o vypsání konkurzu na vydržování osvětlení v obci Spomyšli. Diskutovalo se také o tom, jak
naložit se šlechetným darem spomyšelského rodáka Václava Novotného. (pozn.: bývalý majitel čp. 7)
V březnu rozhodnuto o prodeji kapří násady, o vysázení višní a třešní podél silnice k Jeňovsi. V dubnu proběhla volba
obecního strážníka a také usneseno, aby se přikročilo k dražbě majetku dlužníků.
Je zřejmé, že Šusterův majetek se dostal do problémů, již v únoru zasílá obec do Roudnice obnos 629 zlatých za věci,
které byly zabaveny a prodány. (pozn.: Šustr byl v té době majitelem hospodářství čp. 8 a měl také v pronájmu statek
čp. 20 - bývalý Šimákův; teprve o rok později se statek čp. 20 stává majetkem pana Františka Sailera, který se oženil
s Annou Julií, dcerou Antonína Šimáka)
V květnu oznamuje obec do Roudnice, že onemocnělo 5 školou povinných dítek na spalničky: Václav Viktorin, Václav
Duchoslav, Antonín Kindl, Josef Kubeš a Antonie Tošnerová.
V prosinci požaduje Okresní hejtmanství, aby byli protokolárně vyslechnuti rodiče, kteří nedali svá dítka očkovat.
Rok 1901 přinesl následující události:
Předběžný obecní rozpočet byl navržena takto:
příjmy
Obecní pozemky … 410,50 K
Prodej trávy …. 50 K
Prodej ovoce … 60 K
Za ryby … 240 K
Nájem z přiorků a zahrádek …. 66 K 84 h
Subvence na hasičské náčiní … 280 K
Různý příjem …. 40 K
Příspěvek z honitby … 120 K
Pokladniční hotovost … 81 K 75 h
Hotovost pokladny chudých … 90 K 78 h
Pohledanost mezi dlužníky … 950 K 24 h
Za led z obec.rybníka …. 171 K 90 h
4% úrok z 561,76 K (chudinská nadace Novotnýho) …..
vydání
C.k.daň … 43,72 K
Ekvivalent …. 20,47 K
Služné strážníkovi … 400 K
Správa obecních cest … 120 K
Vydržování kanceláře obce … 24 K
Od lovení ryb … 50 K
Za službu starostovi … 200 K
Cestné, přípřeže … 40 K
Služné pokladníkovi … 30 K
Od zvonění … 24 K
Vydržování obec.svítiva … 52,88 K
Samosprávný obzor ….. -- K
Doplnění hasič.náčiní: hadice … 30 K
-9-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
....... 22,48 K
4% úrok 83,34 K z kontribuč.fondu … 3,56 K
Z hudby ….. 16 K
Licitační procento …. 4 K
Celkem:
Podepsán: ---
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
2595,57 K
Školní paušál …. 225 K
Odvodní útraty … 16 K
Různá vydání … 140 K
Služné lékaři … 37,60 K
Za vydržování školy … 332,67 K
Vysazování ovocných stromů … 20 K
Záložna rolnická, Roudnice …. 188,80 K
Nedoplatky z roku 1900 … 728,80 K
Spořitelna roudnická …69,32 K
Na vazbu zákoníků … 20 K
2792,26 K
Podepsán:
Předběžný rozpočet schválen.
Ve Spomyšli 20.1.1901.
Podpisy: Lad. Novotný - starosta, Václ. Šuster, V. Král,
Frant. Pém, Frant. Šafařík, Frant. Fišer, Ant. Duchoslav.
Z dostupných údajů:
Podle výsledků sčítání lidu k 31.12.1900 bylo v obci 48 reformovaných evangelíků a 1 evangelík augsburského
vyznání.
V únoru požádala paní Anna Kubálková o povolení k přestavbě chlévů, Čeněk Srba žádal o povolení postavit si
stodůlku a František Šafařík o povolení postavit si chlév - dostali ho. Koncem měsíce svoluje Okr.hejtmanství
v Roudnici, aby si p. Štěpán z Daňovsi mohl odvést do svého dvorce 1 krávu s teletem zakoupenou od Josefa Uhra ve
Spomyšli. Obec vydala průvodní dobytčí pas.
V březnu byly ohlášky svatby Vaněk - Pedlíková. Dne 23.3. se konal odvod pro spomyšelské brance - v 8 h.ráno v
Roudnici. Obecní výbor se usnesl udělit druhou výtku obecnímu strážníkovi Ant. Vurmovi za to, že "při hudebních
zábavách těchto se súčastní a při tom noční hlídku pranic nevykonává, jakož i proto, že i v jiných dnech noční hlídku
nekoná, jelikož je ho málokdy slyšet pískat". Hejtmanství oznámilo, že v Daňovsi a následně i v Horních Beřkovicích
vypukla slintavka a kulhavka.
V květnu začíná svoji živnost v cihelně provozovat Josef Šlosr (pozn.: před ním tam vyráběl cihly Jan Piksa. Pálené
cihly z rukou pana Šlosera dodnes nacházíme při místních demoličních pracech, Jsou snadno rozeznatelné od ostatních,
neboť nesou jméno majitele J.ŠLOSER a domicil SPOMYŠL). - MUDr. Pavlis oznámil, že 26.5. bude očkovat děti.
Rodiče povinných očkovanců byli vyrozuměni oběžníkem, ale přesto se děti všechny nedostavily a proto museli být
rodiče opět vyzváni, aby svá dítka, Jos. Kopeckého, Marii Šimralovou, Josefa Uhra, Fr. Šourka, Ant. Uhra, Bedř.
Tošnera, Stanislavu Štolcovou, Marii Šebovou, Annu Pražanovou, Annu Vurmovou, Ant. Šourka a Emilii Tošnerovou,
přivedli na den a hodinu, kterou očkovací lékař sdělí. Licentování býků se bude ve Spomyšli odbývat dne 29.5.1901.
Licence č. 11-14 pak obdrželi pp. Klindera a oba K.Štolcové. Obec zasílá do Roudnice seznam osob „k poskytování
přípřeže vojenské povinných“.
Koncem června žádá obec Spomyšl Okresní hejtmanství v Roudnici o exekuční vymožení dluhu nedoplatků z obecních
dávek z minulého roku. Je zajímavé, že mezi dlužníky byla i manželka bývalého obecního starosty Anna Pémová. OÚ
ve Vraňanech zaslal do Spomyšle trestní nálezy pro zanedbanou školní docházku některých spomyšelských, školou
povinných dětí. Obec vydává 9 K 60 h za 1200 kusů dvouletých akátů.
Okresní výbor v Roudnici požádal počátkem července zdejší obec o doručení spisu Frant. Šafaříkovi. Spis se týkal
odměny 18 K za chov vzorné plemenné krávy.
Dne 3.července se konala zkouška parního kotle mlátícího stroje na studený vodní tlak, zkoušky se účastnil C.k.
zkušební komisař parních kotlů z Litoměřic. Z neznámých příčin vypukl 13.července 1901 požár v domku p. Karla
Švece čp. 33. Karel Švec pak požádal obec o potvrzení, že nemá žádné viny na požáru svého domku. Potvrzení mu bylo
vystaveno. Současně K. Švec požádal o povolení adaptovat své obytné stavení čp. 33 a k němu přistavět kolnu. Stavba
povolena 3.srpna 1901. - V Roudnici skládal slib nový obecní strážník.
Kovář Šmaus se musel zpovídat z přestupku proti živnostenskému řádu, protože již nějaký čas provozoval živnost
podkovářskou bez koncese.
Koncem srpna požádala obec pana Fr. Hájka v Plaňanech, aby "pro případ, kdyby byl v rybníce nedostatek vody, mohla
obec umístit ryby z rybníka, dal souhlas umístit je v jeho rybníce". Pan Hájek obratem odpovídá a žádá o bližší sdělení
ohledně umístění ryb v jeho rybníce. Podrobná zpráva, jakým způsobem by se ryby v jeho rybníce umístily, mu byla
podána. (pozn.: pan František Hájek byl novým majitelem hospodářství v čp. 8, po panu Šustrovi)
Ve Spomyšli se v té době nevybírala žádná obecní dávka z pálení lihovin. Obchod smíšeným zbožím v čp. 15
provozovali manželé Traubovi. Václav Uher přestal provozovat živnost kovářskou. Paromlátící společenstvo žádalo o
vyměření daně za mlácení pro ostatní občany, tedy nikoliv podílníky společenstva. Obec Spomyšl si stěžovala k
Okr.hejtmanství v Roudnici na hornobeřkovské občany, kteří překročili hranice revíru při honě dne 15.srpna odpoledne.
- 10 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
V říjnu dostal majitel cihelny Josef Šlosr povolení ke stavbě chléva a cihlářské dílny. Obec provedla odhad pozemku
ležícího na katastru Spomyšle a náležejícího svěřenství pp. hrabat Chotků.
V listopadu oznámila obec do Roudnice, že na zarděnky onemocněly 3 děti Josefa Hoška, 2 děti Fr. Tošnera (čp. 17) a 2
děti Ant. Tošnera (čp. 37). Počátkem prosince žádalo Okr.hejtmanství v Roudnici, aby v obci bylo veřejně vyhlášeno,
že "každý otec rodiny je povinen ihned nahlásit onemocnění dítek zarděnkami". V obci to bylo veřejně vybubnováno.
V prosinci, jako každoročně již po dlouhá léta, zasílá obec na hejtmanství do Roudnice licenci Ant. Tošnera ke hře na
kolovrátek s žádostí o prodloužení pro rok 1902.
z archivních dokumentů vybral, upravil a poznámkami doplnil -jvmBenjamin Franklin:
Ten, kdo chce žít v míru a pohodě, nesmí říkat vše, co ví, ani soudit vše, co vidí.
… ze Základní školy Vraňany – III.
Ani během letních prázdnin budova základní školy nezahálela.
Proběhlo zde mnoho oprav a úprav, které naši školu posunuly zase
o stupínek výše.
Kompletně jsme zařídili počítačovou učebnu 12 novými počítačovými sestavami včetně nábytku. Tuto
velkou investici jsme si mohli dovolit díky penězům z evropských fondů.
- počítačová učebna -
- "Duhová" šatna -
Zútulnili jsme a vymalovali další části školy pestrými barvami, jimž vévodí obrovská duha v šatně pro
děti.
V šatně a ve dvou chodbách jsme položili nová lina.
Díky podpoře obecního úřadu jsme opravili vnější omítku části budovy naší školy a provedli jsme
drobné terénní úpravy na školní zahradě.
- 11 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Přepažením chodby v přízemí jsme získali pěkný prostor pro tolik potřebný kabinet výtvarné výchovy a
pracovních činností.
1.září jsme za účasti p. starostky Vraňan Nadi Klimentové slavnosně zahájili nový školní rok 2011/2012.
Přivítali jsme nové žáčky – prvňáčky, letos i děti ze Spomyšle. Odtud děti přijel pozdravit také pan
Marsa. Rodiče i veřejnost měli možnost prohlédnout si celou školu.
Dětem v 5.ročníku přibyl nový předmět – informatika, a s novým předmětem taktéž nový pan učitel.
Pro naše děti je pan učitel – muž, něco nezvyklého, a tak se na něj velmi těšily.
Rozšířili jsme nabídku zájmových kroužků. V naší základní škole se děti mohly přihlásit do kroužků:
tanečního, výtvarného, hudebního, angličtiny nebo sportovního. Novinkou je letos kroužek „Pletení
košíků“, o který je mezi dětmi velký zájem.
- Naši prvňáčkové – Kryštof, Anička, Eliška, David, Šimon, Kristýnka, Kuba a Jirka. (všechny čtyři snímky ze základní školy dodala paní Štěpánka Srbová)
V novém školním roce 2011/2012 nás čeká nejen mnoho práce, ale také radostí a zážitků, o které se
s Vámi podělíme zase v příštích aktualitách.
Mgr. Štěpánka SRBOVÁ, ředitelka ZŠ Vraňany
Zprávičky od koťátek.
Po ukončení školního roku byla naše MŠ uzavřena od 1.7. do 7.8.2011. Během
letních prázdnin probíhaly opravy sociálního zařízení na školkové zahradě z
důvodu zatékání dešťové vody střechou a zdí. Zeď dostala i novou fasádu a také
byly odstraněny pro hry dětí rizikové panely. Na místo nich byla plocha
zatravněna.
Ve čtvrtek 1.září nastoupilo do mateřské školy 11 nových dětí. Hned první den
nám zpříjemnilo vedení FVE Vepřek velkým a barevným dárkem v podobě molitanové
stavebnice.
V úterý 13.9. jsme se vydaly do tělocvičny základní školy, abychom zde
shlédly naše první společné představení v tomto školním roce - pohádku "O
porouchaném robotovi". Příběh byl moderní, veselý - také jsme se do něj zapojily
a již se těšíme na další pohádky...... a možná přijde i kouzelník!
Děti a paní učitelky z MŠ Vraňany
- 12 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
- 1.září 2011 -
- 1.září 2011 -
- 1.září 2011 -
- Robot -
28.června 2011- "šerpování předškoláků"- loučení se školkou
(všechny snímky z mateřské školy dodala paní Ladislava Myšková)
- 13 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Lužecký hřbitov je stoletý.
Které jiné výročí může být vhodnější pro ohlédnutí se za minulostí kohokoliv nebo čehokoliv! Sto let není ani příliš
krátká doba, aby se události zdály ještě čerstvé, ani příliš dlouhá doba, aby se na důležité věci zapomnělo. Proto se vám
budu snažit rekapitulovat některé události a tím připomenout historii hřbitova, na kterém mají mnozí z nás uloženy své
předky a na který pravidelně dojíždějí, aby položili kytičku, "promluvili" si se zesnulými, postěžovali si nebo
pochválili, nechali skanout nějakou tu slzičku ....
Prosím, aby jste mnou poslepované střípky vzali jen jakousi připomínku výročí této, pro většinu z nás potřebné a z
určitého hlediska i velmi důležité, stavby.
Starý lužecký hřbitov stál v bezprostřední blízkosti domovní zástavby u silnice k Chramostku. To je vidět nejen na
katastrální mapě z r. 1913 (viz nahoře), ale hřbitov byl zakreslen i na katastrální mapě Lužce z roku 1840. V posledních
desetiletích 19.století pravděpodobně již nestačil svojí kapacitou, nebo překážel v rozvoji obce tím, že bránil rozšiřování
zástavby, nebo se jeho umístění či stav nelíbil nadřízeným orgánům, nebo ....? Proto byli lužečtí radní postaveni před
zásadní rozhodnutí - kdy, kde a za kolik postavit hřbitov nový. Jejich snaha byla mnoholetá.
První zmínka o potřebnosti nového hřbitova se objevuje již v roce 1885. Na schůzi obecního představenstva se tehdy
projednával pokyn C.k. okresního hejtmanství v Mělníku, aby se obec Lužecká postarala o umrlčí komoru. Zástupci
obce se tehdy dohodli, že se pokusí jednat o odstranění tak zvané kostnice, která "k žádné okrase obce zajisté neslouží",
a při jednání budou prosazovat možné přeložení hřbitova na nové místo.
Jednání byla jistě složitá a časem se na ně asi pozapomnělo, nebo se záležitost nezdála tak důležitou a nevedly se o
ní záznamy, protože další zmínka se při jednání lužeckého představenstva objevuje až v roce 1900 a opět se projednává
nařízení C.k. okresního hejtmanství v Mělníku, aby se obec postarala o zřízení umrlčí komory na hřbitově. Výsledek
jednání byl však obdobný tomu před 15 lety: umrlčí komoru postavit až po zřízení nového hřbitova. Navíc byla zvolena
komise, která dostala na starost volbu místa, jednání s majiteli pozemků, rozlohu hřbitova apod.
- 14 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Výzvy z Mělníka k postavení umrlčí komory neustávaly ani v dalších letech a tak se Obecní výbor, pod tlakem
nadřízeného orgánu, vydal posoudit navržené místo, které vyhlédla komise. V prosinci 1902 byl přijat plánek navržený
architektem Kamaradem, který byl doplněn členem Obecního výboru požadavkem na byt pro hrobníka sestávajícího ze
síně, sednice, komory a sklepa.
Do Spomyšle došel dne 26. září 1902 dopis se sdělením od OÚ v Lužci, že oznamují sestavování komise pro
postavení nového hřbitova a svolávají jednání na den 27.t.m. ve 2 hodiny odpoledne.
V roce 1904 vzali členové obecního výboru na vědomí přípis patronátního úřadu v Roudnici, který sděloval, že
výměna pozemků pro hřbitov potřebných je povolena.
Po dalších třech letech, v březnu 1907, žádá p.řed. Josef Grosman, aby se stavební odbor přičinil "o otázku
hřbitovní". Představitelé obce se mají přeptat na C.k.okresním hejtmanství, kde se ta záležitost zdržuje.
V září 1909 v diskuzi po jednání Obecního výboru se vyjádřil MUDr. Augustin v tom smyslu, že má "za žádoucí a
potřebné, by otázka nového hřbitova, tak dlouho se vlekoucí, byla konečně řešena". Toto sdělení se stalo impulsem ke
zvolení nové komise pro předběžné práce.
V dubnu 1910 sděluje předseda komise MUDr. J. Augustin, že komise vybrala vhodná místa pro postavení nového
hřbitova, všichni majitelé jsou ochotni k výměně svých pozemků za pozemky obecní. Komise pak dostala od Obecního
výboru zplnomocnění, aby vyjednala výměnu pozemků s manželi Hrachovými a "aby nejen vykonala další přípravné
práce, ale aby uvedla nový hřbitov ve skutek".
Dne 9.května 1911 se "Komise pro zřízení nového hřbitova obecního" usnesla přikročit nyní již neprodleně k
postavení ohradní zdi a budov s tím spojených, jelikož vyšší úřady nepřestávají vysílati jednu urgenci za druhou.
Zadání stavby nového obecního hřbitova bylo inzerováno v obou časopisech vycházejících na Mělníku a v
Národních listech. Došly tři oferty s náležitými vádii. Všichni přítomní členové Obecního výboru, až na jednoho, se
vyslovili pro zadání stavby p. Antonínu Karbanovi, architektu v Kralupech. Ten zaslal nejvýhodnější nabídku, nabídl
slevu 6% ze sumy 14.754 K 37h.
Ještě v polovině září 1911 se schvalovaly na Obecním úřadě poslední úpravy projektu. Představitelé obce Lužecké
se rozhodovali o postavení kříže na hřbitově, požadovali kvalitní pískovec na stavbu, rozhodli, že planýrku plochy
provede obec na své náklady a zřízení kopané studny bude zadáno architektovi Karbanovi. Dále byla požadována
úprava márnice a pitevny, zřízení věžičky pro zvonek na márnici a zavěšení zvonku.
V říjnu 1911 se jednalo o obsazení místa hrobníka. Zvolen byl 48letý Antonín Kuřátko. Dr. Augustin předložil
Obecnímu výboru "Služební instrukce pro hrobníka" a "Řád hřbitovní".
domek hrobníka - 1911
Po postavení hřbitova na něm stály dvě prakticky identické stavby – márnice a domek hrobníka. Obě stavby velmi
prosté, márnice měla navíc věžičku pro zavěšení zvonu.
Další informace pro spomyšelské občany došla do obce 9.prosince 1911. Obecní úřad v Lužci n.Vltavou pozval na
kolaudaci nového interkonfesionálního hřbitova konanou dne 13.prosince zástupce obcí, mezi nimi také zástupce
Spomyšle. Den před kolaudací bylo našimi představiteli rozhodnuto, že za Spomyšl se účastní starosta obce a pan
Václav Turek čp. 4. Zde je dlužno podotknout, že obecním starostou v té době byl pan František Pém z čp. 27.
Den po kolaudaci hřbitova přišel do Spomyšle další dopis, jímž OÚ v Lužci n.Vlt. oznamuje, že "nový hřbitov bude
dne 17.12.1911 ve 2 ½ hodiny vysvěcen. K tomu aktu se zve ob. výbor i občanstvo".
Nový hřbitov byl tedy postaven koncem roku 1911 nákladem obce Lužec nad Vltavou. Tento údaj uvádí lužecká
obecní kronika v roce 1922 s tím dodatkem, že se na něm od roku 1912 pochovávají mrtví z Lužce, Chramostku,
Spomyšle a Vraňan.
- 15 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
22. 3. 2005
Pan Josef Šrotýř *1838, lužecký občan, který si postavil
asi v roce 1872 domek čp. 121, zanechal po sobě zápisky. Píše
se v nich, že dne 6.ledna 1912 o svatých Tří Králů byl na nový
hřbitov pohřben první lužecký občan pan Žebera, povoláním
holič.
V dubnu 1913 byl v Lužci projednán konečný účet arch.
Karbana za postavení hřbitova. Účet zněl na 19.027,41 K.
Většina částky byla zaplacena buď před stavbou nebo v jejím
průběhu.
Tentýž měsíc bylo na schůzi Okrašlovacího spolku
oznámeno, že spolek vysadil u nového hřbitova 2 jilmy
pestrolisté a 28 keřů.
Středem hřbitova se stala rodinná hrobka, kterou nechal
vystavět statkář pan František TůmaA) z Chramostku. Byl
majetný, ale jeho životní osud mu nepřinesl štěstí, spíše
naopak. V roce 1913 mu zemřela ve věku pouhých 21 let
velice nadaná dcera Marie, básnířka a studentka filosofie.
Kromě jiného si ve svých verších, pod pseudonymem
vydaných, stěžuje na neveselý rodinný život a svůj bol vyzpívává ve verších –nechte vy si vaše zlato a nechte mi své
štěstí za to-. Další rány následovaly po třech letech - v roce 1916 opustila svět jeho manželka a v roce 1919 jeho syn.
Zůstal tak sám, sice bohatý, ale bez
rodiny. Zemřel jako třiasedmdesátiletý
dne 23.11.1935 v Chramostku.
Vraťme se však o 22 let nazpět.
Ihned po úmrtí své dcery Marie v roce
1913 požádal statkář Tůma o povolení
ke stavbě hrobky na lužeckém hřbitově.
S výjimkou nesouhlasného stanoviska
jednoho zastupitele se ostatní přítomní
zastupitelé rozhodli stavbu za určitých
podmínek povolit. Po dokončení nesla
stavba nad vstupními dveřmi nápis
RODINA TŮMOVA. - Dnes má
hrobku ve vlastnictví jiná soukromá
osoba.
Vrácení zvonů 15.září 1919.
Usilovné snaze zdejšího faráře
podařilo se docíliti vrácení některých
zvonů. Týž zaplatil ze svého 7.337K 19h náhrady a výloh, když jinak nemohl dosáhnuti vrácení zvonů farnosti. První
vrácen byl umíráček 12.srpna.
Dne 12.září 1919, v den Jména Panny Marie ráno naloženy dva zvony uchráněné od rozbití na nádraží Masarykově.
Dne 15.září v pondělí počalo umísťování zvonů ve věži a
v sobotu 20.září 1919 zvonilo se opět oběma zvony.
detail náhrobku
Roku 1923 zemřela velmi známá a populární
osobnost MUDr. Josef AugustinB). Jeho pohřeb se konal
3.října 1923 o 3.hodině odpolední za obrovské účasti
místního i okolního občanstva. Lužecký kronikář
zaznamenal, že "nepřehledné davy smutečních hostí,
nespočetné množství věnců, tklivé zpěvy i řeči nad
otevřeným hrobem a hlavně neskrývané slzy v očích
mladých i starých svědčily výmluvně o tom, co vše v dr.
Augustinovi Lužec ztratil. Zemřel člověk zlatého srdce
zanechávaje po sobě památku nehynoucí - není divu, že
při jeho smrti plakala bez rozdílu celá obec." Doktor byl
pochován na novém hřbitově.
- 16 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
V říjnu 1923 bylo usneseno rozšířit obecní hřbitov asi o polovinu dosud stávající plochy. V roce 1925 bylo na
schůzi obecního zastupitelstva konstatováno, že v příštím roce se s přístavbou hřbitova určitě nezačne. Koncem roku
1926 došla do obce pouze jedna nabídka na přístavbu hřbitova - od Václava Pištory. V roce 1928 byly upravovány
poplatky za hroby. Při té příležitosti bylo rozhodnuto, že nová plocha hřbitova se rozdělí na hroby obyčejné, rodinné a
dětské. Provede to hřbitovní komise, která se zvolí.
Na hřbitově se konaly "dušičkové" sbírky. Údaj z 2.11.1932 uvádí, že "na obou hřbitovech vybral dorost Č.Č.kříže
ve prospěch místního spolku 289,35 Kč". Z této částky pak věnoval 100 Kč obecné škole na mléčnou akci pro chudé
děti. Dušičkových akcí se na hřbitově účastňovaly i školní děti.
V rozpočtové schůzi bylo 14.11.1934 jednomyslně schváleno vybírání dávek a poplatků až do roku 1938. Mezi nimi
je i hřbitovní poplatek, podle velikosti hrobu 20 až 3200 Kč.
V roce 1936 bylo zahájeno jednání s dědici Františka Tůmy, kterým bylo sděleno, že pro obec bude prospěšnější,
když na fond k udržování hrobky věnují místo peněz pozemek, který hodnotou tak netratí jako hotové peníze. Nakonec
však obec přijala nabízené peníze. V polovině roku 1944 došlo u mělnického soudu k předání nadace na udržování
hrobky Františka Tůmy na lužeckém hřbitově. Starosta a pokladník obce Lužec n.Vlt. převzali částku 30.000 K i s
úroky ve výši 4.787,85 K a obec se zavázala Tůmovu hrobku udržovat v pořádku tak dlouho, dokud postačí úroky ze
složeného kapitálu. Udržovací práce obnášely: opravy zdiva, zábradlí, natírání každé 2 roky, vnitřní opravy, bílení,
svíčky a květiny v Den dušiček.
Válečná doba poznamenala hřbitov takto:
Roku 1940 byl školní mládeži nařízen sběr odpadků, jako železo, papír, kosti a hadry. Ze hřbitova byly vzaty staré a
odložené železné kříže.
Dne 29.ledna 1942 byl nařízen soupis všech zvonů vyjma zvonů nejstarších z 15tého století. V Lužci n.Vlt., byly
zrekvírovány 2 velké zvony z roku 1769, z nichž jeden vážil 1200kg, druhý 570kg, malý zvonek sanktusový o váze
81kg i obecní zvonek na hřbitově na věžičce umrlčí komory, tzv. umíráček, ve váze 31kg. Zvony byly odvezeny do
Prahy – Manin, malé zvony byly odvezeny do Hamburku.
V roce 1944 se zkoumalo, zda v kapli postavené u kostela roku 1773 je podzemní chodba do statku čp. 19. Byla
odstraněna krytba a po vyčištění krypty, z níž byly odvezeny 2 fůry kostí na nový hřbitov, zjištěno, že se zde žádná
chodba nenachází.
Hřbitovní komise, která provedla prohlídku hřbitova, v r. 1947 konstatovala, že čelní zeď je poškozena, některé
pískovcové hřebeny se rozpadají, vrata se nahnutím jednoho pilíře nezavírají na klíč, ale na řetěz, je nutno omítnout
mnoho m2 zdí. Rozpočet oprav se vyšplhal na 40 tisíc Kč, ale tyto peníze nebyly nadřízenými orgány uvolněny.
I v dalších letech se MNV musel zaobírat stavem hřbitova, kvalitou práce hrobníků, vydáním nového hřbitovního
řádu (1951), očíslováním hrobů, platem hrobníků atp.
Ještě několik vět o konci starého hřbitova:
Jak dožíval starý, pro pohřbívání již několik desítek let nepoužívaný hřbitov? Ten se pomalu, ale jistě stával
překážkou dalšího rozvoje obce a tak se přistoupilo k jeho postupnému odstraňování. Byl zrušen v roce 1958 a kromě
asi 2 hrobů všechny ostatní zůstaly na místě. Občas se některý propadl a musel být zavezen. - Roku 1971 bylo v lužecké
obecní kronice konstatováno, že ze starého hřbitova, který byl zrušen, byl vybudován Park pionýrů. Staré stromy z
tohoto hřbitova byly ponechány na místě, pozemek byl urovnán, vysázeny nové keře a stromy a růže a upraveny cesty.
Přední zeď byla odstraněna, protože byla z větší části rozpadlá.
;
Nedatované černobílé snímky starého hřbitova dokladují jeho stav v jakém se nacházel před zrušením.
- 17 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Park pionýrů v Lužci
Vraťme se však k hřbitovu, který letos jubiluje.
V roce 1977 byla u hřbitova zhotovena nová vrata a vrátka v hodnotě 63 tisíce Kčs.
Nepříjemnosti mnoha lidem způsobily silné deště v roce 1981, které ve svém důsledku způsobily 20.-21.července
velkou letní povodeň. Podle kronikářových záznamů nastal na lužeckém hřbitově sesuv půdy asi u 20% hrobů.
V akci "Z" byl roku 1983 na hřbitově instalován rozvod vody za 12 tisíc Kčs.
V socialistickém závazku obce Lužec na rok 1984 se objevila položka: Opravit průčelí hřbitova - 1.část.
Naplánované finance: 90 tisíc Kčs.
Roku 1986 byla k jednotlivým hrobům na hřbitově připevněna čísla. Každý majitel hrobu je od té doby povinen toto
číslo chránit před poškozením.
Při vyhodnocování rozpočtu obce za rok 1986 bylo konstatováno, že na hřbitovních poplatcích bylo vybráno 6800
Kčs, v plánu bylo 15000 Kčs.
V předvečer výročí VŘSR se 6.11.1986 konal lampiónový průvod na hřbitov k hrobu padlých sovětských vojáků.
V září roku 1988 byl
zbourán domek hrobníka,
již mnoho let zchátralá
stavba.
- 18 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Rok 1991:
Na hřbitovních poplatcích bylo vybráno 31200 Kč.
Tento rok byla na hřbitově zahájena stavba urnové zdi. Bylo rozhodnuto, že stavba bude situována do zadní
části hřbitova a bude realizována po částech. Řešení navrhl ing.arch. Jiří Hánl. V plánu byla také oprava průčelí
hřbitova a pro to existovala dvě řešení, přičemž rozhodovalo, kolik bude obnova stát a budou-li na ni peníze.
Prvním řešení bylo průčelí zbourat a postavit nové moderní (projekt už byl v té době zpracován). Alternativním
návrhem bylo doporučení odborníků na historické stavby opravit starou zeď v průčelí a uvést ji do původního
stavu, protože zeď (průčelí) je už historická, pochází z roku výstavby hřbitova.
V roce 1992 činily skutečné příjmy za hřbitovní poplatky 6600 Kč, plán byl 5 tisíc Kč.
Mezi výdaji obce Lužec n.Vltavou v roce 1993 je částka 396 674 Kč za urnovou zeď. Z toho plyne fakt, že toho
roku byla postavena další část urnové zdi v zadní části hřbitova.
Část hřbitovní zdi od prof. J. Fanty (foto:L.Tomek)
V jakémsi rozporu s
dříve napsaným tvrzením o tom,
kdo nechal postavit zeď nového
hřbitova, je zápis, tentokrát
uveřejněný v lužecké kronice roku
1994:
"Hřbitovní zeď.
V naší obecní kronice jsme zjistili,
že hřbitovní zeď nechal postavit
bývalý statkář pan Rudolf
GrosmanC). Práce prováděl český
novorenesanční
a
secesní
architekt profesor ČUVT Fanta
Josef, který se narodil 7.12.1856 a
zemřel 30.6.1954.
Zjistili jsme, že tento architekt se
podílel na výstavbě Wilsonova
nádraží 1900 – 1909 ještě se
sochaři (Folkmanem, Suchardou,
Vosmíkem). Dále Hlávkova kolej,
interiér
národního
divadla,
Mohyla míru u Slavkova, domě pražského spolku Hlahol, budově ministerstva na Františku, Lužec nad Vltavou –
hřbitovní zeď r.1911.
Úroveň stavění udaná silnou generací architektů např.Josefa Fanty a Osvalda Polívky se promítá i do práce stavitelů a
zednických mistrů původců většiny secesních domů na Vinohradech, Žižkově, ve Vršovicích i Holešovicích.
Máme dopis z 26.4.1991, kde píše Zdeněk Lukeš z kulturní sekce kanceláře prezidenta ČSFR, že jde skutečně o kvalitní
dílo. Brána nese rysy vstupní mříže hřbitovní zdi v Poděbradech od profesora Fanty."
V roce 2008 byla prováděna rekonstrukce hřbitovní zdi. Na obrázcích je vidět vstupní brána s částí hradby, jednak
pohledem vně hřbitova, jednak zevnitř. Ze sloupů kolem vstupních vrat byly v této době odstraněny obě vázy. - Nová
hřbitovní zeď byla vysvěcena 2.listopadu 2008.
- 19 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Mělnický deník dne 7.11.2008 uvedl, že „Kolumbárium se čtyřiašedesáti schránkami na urny vzniklo během letošní
rekonstrukce na vnitřní straně zdi lužeckého hřbitova. Jeho průčelí je po deseti letech stejné jako před zásahem
neznámých zlodějů, kteří zeď rozebrali a odvezli. Později se sice část materiálu objevila na zámku Ploskovice na
Litoměřicku, průčelí to ale nezachránilo. Zůstalo z něj jen torzo. …. Náhodný návštěvník by přitom nepoznal, že zeď má
za sebou rekonstrukci. Povrch má totiž patinu, aby působil dobově.“ (konec citátu)
Rada Obce Lužec nad Vltavou zveřejnila zprávu "Zrealizované stavby a akce v letech 2002-2010" v níž uvádí, že na
hřbitově byly v tomto období osazeny lavičky, vybudován nový rozvod vody, vystavěno průčelí hřbitova včetně
kolumbária se zelení za celkové náklady 1,8 mil.Kč.
Současná podoba hřbitova:
29.7.2009 – část kolumbária v hradební zdi
30.8.2011 – márnice - pohled zevnitř hřbitova
29.3.2011 – pohled na márnici z cesty
29.3.2011 – čelní hradba se vstupní bránou
- 20 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
…………………..
Na úplný závěr:
Z katastru nemovitostí lze vyčíst, že hřbitov leží na parc.čísle 405 katastru obce Lužec nad Vltavou, má plochu 6136 m2
a parcela je ve vlastnictví obce Lužec nad Vltavou.
.............................
V práci jsou použity údaje získané z obecní kroniky Lužce n.Vlt., ze zápisů ze schůzí Obecního úřadu a MNV v Lužci,
z kroniky Okrašlovacího spolku v Lužci, z kroniky Obecné školy v Lužci z let 1885-1921, z lužeckého měsíčníku
Vltavan, ze zachovaných dokladů obce Spomyšl, z Katastru nemovitostí a z Mělnického deníku ze 7.listopadu 2008.
.............................
Za zmínku určitě stojí krádež měděné kopule Tůmovy hrobky, provedená před několika roky, údajně profesionálně.
.............................
Nové internetové stránky obce Lužec nad Vltavou (http://www.luzec.cz/page/Historie-obce/) uvádějí, že komunální
hřbitov postavila r. 1911 na své náklady obec.
.............................
Poznámky:
A)
František Tůma: Pohřeb jeho byl ve středu dne 27.listopadu. Poněvadž neměl bližších příbuzných uspořádali
přátelé podle jeho přání pohřeb opravdu okázale. Výkrop provedl děkan Karel Pejša za asistence farářů z
Chlumína a z Nelahozevse. Průvod byl neobyčejně veliký. Mnoho lidí přišlo jen ze zvědavosti. Pohřbu účastnily se
spolky, jichž byl zemřelý členem: Sokol, Beseda a Vltavan. Při vynášení z domu hrála Satranova a Císařova kapela
oblíbenou nebožtíkovu píseň "Až se bude suchá lípa…" a pak kvarteto z Národního divadla hrálo na lesní rohy a
smutnými tóny doprovázelo nebožtíka na cestě ze statku. Vezen čtyřspřežím vraníků nastoupil svou poslední cestu.
Obřady smuteční byly konány v lužeckém kostele a účinkovalo při nich pěvecké kvarteto Národního divadla. Při
vynášení rakve z kostela myslivci z liběchovského panství, kterým majitel panství Frant. Homolka opatřil k pohřbu
nové stejnokroje, hrající na lesní rohy v oknech statku Bromů, budili tklivou náladu. Na hřbitově před otevřenou
hrobkou, v níž odpočívají pozůstatky rodičů, manželky, syna a dcery jeho, po smutečních obřadech, z nichž nejvíce
upoutal přednesený sbor Rodné brázdy, rozloučil se se svým sousedem starosta Chramostku Jaroslav Vaněk, pak za
spolky Josef Patka z Lužce, za kamarády a myslivce promluvil liběchovský první český starosta Fr. Homolka, jenž
charakterisoval svého přítele slovy: Byl jsi bohat, ale zemřel jsi chudě! Pak byla rakev uložena za zvuků státních
hymen k věčnému odpočinku do hrobky a sice dle zapsaného přání obličejem zemřelého k východu, k rodné obci a
napříč k ostatním rakvím, aby tak bylo naznačeno uzavření rodu posledním jeho potomkem.
Pohřební výdaje činily celkem asi 43.000 Kč.
František Tůma za života pomýšlel své bohatství věnovati dobročinným účelům, ale buď se k napsání závěti
neodhodlal a nebo se ztratila. (zkrácený a upravený výňatek ze zápisu o průběhu pohřbu)
B)
MUDr. Josef Augustin:
(citovaný text pochází z Mělnických listů ze dne 5.10.1923)
Narodil se 15.února 1856 v Neznašově u Klatov, studoval na gymnásiu v Klatovech, kde též maturoval.
Z doby středoškolských studií vzpomínal rád zvláště na profesora Schmillauera (Šmilovského), který mu o
prázdninových cestách se studenty diktoval části svých románů. Lékařské studie konal na tehdy ještě německé
universitě v Praze, a když byla rozdělena, dokončil studie na fakultě české. Již v Praze byl členem Sokola, a když se
r. 1886 stal obvodním lékařem v Lužci, přenesl svou činnost do jednoty lužecké.
Není v Lužci i okolí nikoho, kdo by neželel jeho ztráty. Povolání jeho, jež plnil s obětavostí pravého lidumila,
přivádělo jej do všech vrstev společenských, ale zejména chudina bude dlouho pohřešovati dobrého pana doktora.
Nezaháněl nemoc jenom léky, často -ba velice často- když se nouze zahnízdila v chatách, vyléčil bezpečně chlebem. Byl duší všeho ušlechtilého. Místní odbor Ústřední Matice Školské ztrácí v něm svého otce a jediného
předsedu, škola přítele žáků a příznivce, místní odbor Červeného kříže svého jednatele, místní záložna, čítárna a
knihovna svého zakladatele, téměř všechny spolky svého milého člena.
Byl vroucím vlastencem, věrným stoupencem Národní demokracie a stálým odběratelem Národních Listů. Největší
ztrátu utrpěl však Sokol. Byl stálým členem jeho výboru a od smrti p. řed. Josefa Grosmana v roce 1911 jeho
starostou. Jemu věnoval téměř všechen svůj čas, jím se zaměstnával ještě poslední večer před skonem. Charakter
vzorný, ve všem dochvilný, přesný, mysli vždy jasné i v trampotách duševního bolu, povaha dobrácká, zanícená
v nejvyšší míře pro vše dobré, pracovník neúnavný, a při tom skromný.
Vzácnými přednostmi osobními, vzděláním i životním rozhledem, znalostmi a vytrvalostí v práci překonával hravě
téměř vše, před co jej mnohostranná činnost jeho postavila. Jen touha jeho, aby nebyl jednou dlouho nemocen, a
přání, aby povinnost odejít ze života přišla mu náhle, zůstaly nesplněny, tíseň nemoci poměrně dlouhé, byla mu
největší útrapou životní. - Obvodní a pokladniční lékař MUDr. Josef Augustin zemřel v Lužci nad Vltavou krátce
před půlnocí dne 30.září 1923.
Důvod, proč se obšírněji rozepisuji o doktoru Augustinovi, je ten, že ho občas zmiňuje dokumentace naší obce.
Někteří z občanů Spomyšle za ním chodili pro radu i pomoc, nebo on jezdil za nimi. Obec Spomyšl mu každoročně
od r. 1887 platila služné, zpočátku 13 zlatých ročně, v roce 1893 to bylo již 20,16 zlatých a po přechodu na novou
- 21 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
měnu r. 1900 činilo služné 37,60 korun. Oznamoval do obce výskyt infekčních (přenosných) nemocí u lidí ze
Spomyšle, účty za léčení některých občanů jsou zaznamenány až do roku 1917. Je zajímavé, že povinné očkování
dětí neprováděl on, ale do Spomyšle za tím účelem jezdil v prvních letech 20.století MUDr. Pavlis z Černoušku.
MUDr. Augustin prováděl očkování dětí v Lužci, záznamy o očkování se zachovaly z let 1900-1916. Očkování
prováděl ve škole, v některých letech očkoval i učitele a obyvatele školní budovy. Po jeho úmrtí očkoval děti Dr.
Pešl.
C)
Josef Grosman: Narozen r.1865 v Lužci n. Vlt. Studoval na lékařské fakultě v Praze. Zúčastnil se ruchu Omladiny
r.1893. Nechav studia, stal se majitelem knihkupectví firmy Grosman a Svoboda v Praze. Po několika létech nechal
knihkupectví a stal se ředitelem cukrovaru v Lužci. Zvolen byl starostou „Sokola“, založil „Lidovou záložnu“ v
Lužci, opatrovnu a čítárnu.
Byl duší společenského života v Lužci a těšil se všeobecné oblibě a vážnosti. Byl též předsedou sboru dobrovolných
hasičů, předsedou okrašlovacího spolku a předsedou ředitelstva lidové záložny. Po celou dobu působení v Lužci byl
členem obecního zastupitelstva a horlivým obětavým členem téměř všech spolků a vlasteneckých institucí v Lužci.
Přičiňoval se o zvelebení obce v každém ohledu. Zemřel ve věku 46ti let vadou srdeční dne 17.7.1911 a byl dne
20.7. za veliké účasti obyvatelstva lužeckého i z dalekého okolí na hřbitově lužeckém slavnostně pochován. V závěti
odkázal své rodné obci dům č.61 pro opatrovnu, lidovou záložnu, čítárnu, knihovnu a jiné kulturní instituce.
Vysv.:
Text psaný kurzívou je přesným opisem dokladu.
kolumbárium: modulární skladebná sestava sloužící k uložení lidských ostatků do obvodových, resp. vnitřních zdí
sakrálních staveb
interkonfesionální: určený pro zemřelé všech náboženských vyznání
oferta: nabídka, návrh
vádium: jistota, záloha složená jako záruka na splnění určitého nároku
Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil své velké díky panu Ladislavu Tomkovi z Lužce n.Vlt.
za neutuchající elán a nezištnou pomoc při hledání písemných i fotografických podkladů týkajících se hřbitovů v Lužci.
Jaroslav Marsa
Nikdy si nenech ujít dobrou příležitost zmlknout.
Fotbal - výsledky podzimních utkání IV.B. třídy Mělnicka ročníku 2011/2012:
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
datum
28.8. ne
4.9. ne
11.9. ne
17.9. so
25.9. ne
2.10. ne
9.10. ne
16.10.
23.10. ne
30.10. ne
6.11. ne
čas
17,00
17,00
17,00
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
14,30
14,00
utkání
Sokol Spomyšl - Sokol Dřínov
Čechie Kralupy B - Sokol Spomyšl
Sokol Spomyšl - Sokol Dolany B
SK Úžice - Sokol Spomyšl
Sokol Spomyšl - TJ Kly B
Sokol Hostín - Sokol Spomyšl
Sokol Spomyšl - Eletis Lužec B
xxx volno xxx
Vltavan Chvatěruby B - Sokol Spomyšl
Sokol Spomyšl - AFK Vojkovice B
AFK Veltrusy B - Sokol Spomyšl
výsledek
0-2
1-1
0-1
3-2
1-2
Červený kohout zaúřadoval v naší obci v sobotu 10.září odpoledne a jeho
obětí se staly kotouče slámy uložené u zdi statku "koňáků" čp. 148. Přijelo
několik požárních sborů, jako první byli na místě a zasahovali spomyšelští
dobrovolní hasiči, přítomna byla Policie ČR. (-jvm-)
O vyjádření k akci jsem požádal starostu dobrovolných hasičů pana Aleše
Duchoslava:
- 22 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Na pokyn nadřízeného útvaru v Mladé Boleslavi vyjela dne 10.9.2011 v 16:13 hodin jednotka dobrovolných hasičů
Spomyšl k požáru stohu slámy v obci Spomyšl čp. 148. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že je požárem
zasažen celý stoh a ohněm je ohrožen také blízký chlév s hospodářskými zvířaty. Velitel jednotky rozhodl o rozvinutí 1
proudu „C“ k ochraně této budovy. Další hasební práce byly prováděny dle pokynů velitele zásahu (VZ) z požární
stanice Mělník. Po dohodě s VZ naše JPO zůstala na místě požáru a pokračovala v ochlazování manipulačního stroje,
který stoh rozebíral. Současně bylo prováděno dle potřeby osvětlení prostoru. Po skončení hasebních prací jednotka na
místě setrvala z důvodu dohlídky požářiště do 11.září 2011 do 8.00 hod. Po písemném předání místa zásahu majiteli
stohu se jednotka vrátila zpět na stanici.
Jednotka dobrovolných hasičů Spomyšl děkuje manželům Burešovým za poskytnutí pomoci při hasebních pracích.
- 10.9.2011 - spomyšelští dobrovolníci v akci -
- hořící sláma - pohled z druhé strany
(snímek pořízený zasahujícími hasiči z Cítova) -
- hořící stoh kotoučů slámy - pohled z bývalé sušárny chmele (snímek pořízený jinou soukromou osobou)
- 11.9.2011 - den po požáru -
Zpráva o mladých hasičích Spomyšl.
Jedeme od začátku!
Prázdniny utekly jako voda a už tu je další hasičský rok. Letos jsme začali stejně jako ve škole, a to 1. září 2011. V
tomto roce se scházíme každou středu v 16h na hasičárně. Celkem se nás schází 13 mladých hasičů a 3 dorostenci. Jen
co jsme přivítali nové členy, začali jsme trénovat na soutěže. Ta první je Závod požárnické všestrannosti v Úžicích, a
proto musíme trénovat opravdu vše - od střelby se vzduchovkami až po vázání uzlů. Jelikož jsou u nás noví členové,
všechny hasičské dovednosti probíráme od znovu. Tím si to krásně zopakujeme a procvičíme. Podzimní posoutěžní
schůzky vyplníme učením se na Zkoušky odbornosti Preventista - junior. Další soutěže nás budou čekat až v příštím
roce a je tedy dost času pro ty, kteří by se chtěli ještě přihlásit k našim mladým hasičům.
Rádi Vás přivítáme!
Ivana Myšková
- 23 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
Vzácné
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
životní okamžiky nemají žádnou cenu, pokud se o ně nepodělíš.
Všem jubilantům, kteří ve 3.čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní výročí, blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví a pohodu do dalších let!
60 let
75 let
82 let
85 let
89 let
Fišerová Danuše
Šofrová Ivana
Plicková Jiřina
Duchoslav Vladimír
Melicharová Hana
Kopecká Zdeňka, čp. 114
Rubín Vladislav
Uhrová Ludmila
pan Vladimír
DUCHOSLAV, čp. 97
(snímek z 1.7.2011)
paní Zdeňka KOPECKÁ
čp. 114
(snímek z 15.7.2011)
pan Vladislav RUBÍN,
čp. 107
(snímek z 20.7.2011)
paní Ivana ŠOFRROVÁ
čp. 82
(snímek z 10.8.2011)
paní Jiřina PLICKOVÁ
čp. 72
(snímek z 29.8.2011)
paní Ludmila UHROVÁ
čp. 90
(snímek ze 7.9.2011)
- 24 -
MK ČR E 16225
paní Danuše FIŠEROVÁ
čp. 134
(snímek z 8.8.2011)
℡ OÚ 315 691 143
†
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Občané Spomyšle se již nikdy osobně nesetkají s panem Erichem Nitschem, který opustil tento svět po dlouhé
nemoci dne 1.července 2011.
Kolotočové atrakce přijely do obce až po posvícení - v pondělí 26.září 2011.
Rozmístily se na louce vedle bytového domu čp. 132 a pobyly zde celý týden.
29.10. - SLAVNOST DUCHŮ
Nezapomeňte si připravit strašidla z dýní, masky,
lampióny a také bubínky, trumpety, píš alky a pod.
26.11. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
ŽIVÝ BETLÉM, PODŘIPSKÝ ŽESŤOVÝ KVINTET, PŘÁNÍČKA PRO JEŽÍŠKA.
NAVÍC PRO LETOŠNÍ ROK ŽÁDÁME DĚTI, ABY SAMY VYROBILY
A DONESLY JEDNODUCHÉ OZDOBY (Z PAPÍRU, SLÁMY APOD.),
KTERÉ SPOLEČNĚ POVĚSÍME NA STROM V PARKU.
10.12. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
11.12. - SETKÁNÍ SE SENIORY OBCE
Hasičský dům - 14 hodin.
Přílohou tohoto vydání Spomyšelských aktualit je II.díl pojednání "Odvody, branci a vojáci".
Spomyšelské aktuality: vydává Obec Spomyšl, Spomyšl čp. 120, 277 05 Spomyšl
Vychází: nepravidelně, zpravidla čtyřikrát ročně
Toto číslo vyšlo: v říjnu 2011
Foto: Jaroslav Marsa, není-li v textu uvedeno jinak
Nepodepsaný text: Jaroslav Marsa
Za obsahovou správnost textu odpovídá jeho autor.
- 25 -
MK ČR E 16225