Znalecký posudek č. 2012/041

Transkript

Znalecký posudek č. 2012/041
Znalecký posudek č. 2012/041
O ceně nemovitosti:
Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky,
parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž,
okres Kroměříž, kraj Zlínský.
Objednatel posudku:
Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha,
soudní exekutor
Prokešovo náměstí 5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Účel posudku:
Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného, Ing. Otakara Kašpárka, bytem
Broskvová 4125/13, 767 01 Kroměříž.
Podle stavu ke dni 25. 1. 2012 posudek vypracoval:
Ing. Pavel Krämer
Nováčkova 729/29
700 30 Ostrava - Výškovice
Posudek obsahuje 15 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
Ostrava, 15. 2. 2012
–2–
A. Nález
1. Znalecký úkol
Na základě usnesení sp.zn. 102 EX 00472/10-052 ze dne 11. 11. 2011 soudního exekutora JUDr. Milana
Vlhy provést:
Ocenění nemovitosti povinného.
o výměře Znaleckým posudkem je stanovena cena nemovitosti dle cenových předpisů, zákona č.
151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění, vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č.
460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb. a dále obvyklá, obecná, neboli tržní,
cena nemovitosti, to je cena, kterou by bylo možno za nemovitost, jako předmět prodeje a koupě
v rozhodné době a místě dosáhnout.
Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených.
Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou.
2. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 25. 1. 2012.
Místnímu šetření nebyl vlastník nemovitosti a povinný přítomen, přestože byl o termínu konání
informován doporučeným dopisem, který si převzal.
Zpracovateli posudku nebyl umožněn přístup do oceňovaného objektu rodinného domu a na oceňované
pozemky.
3. Podklady pro vypracování posudku
 Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 5, sp.zn.
102 EX 00472/10-052 ze dne 11. 11. 2011.
 Zákon č. 151/1997 Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
257/2004 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. o oceňování majetku.
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o
oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č.
364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb.
 Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 5606 pro katastrální území Kroměříž, vedený Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Kroměříž.
 Kolaudační rozhodnutí ze dne 12.7.1993, vydané Městským úřadem Kroměříž, Stavebním
úřadem, č,j, Stav/330/1014/93/Jan.
4. Vlastnické a evidenční údaje
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Zlínský
Kroměříž
Kroměříž (674834)
List vlastnictví číslo: 5606
Vlastník:
Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
–3–
Společné jmění manželů
Kašpárek Otakar Ing.
Kašpárková Šárka PhDr.
Broskvová 4125/13, Kroměříž, 767 01
5. Celkový popis nemovitosti
Předmětem ocenění je nemovitost v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, kraj
Zlínský, zapsaná ve prospěch vlastníků na LV č. 5606 pro katastrální území Kroměříž, vedeném
Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Kroměříž.
Nemovitost je tvořena objektem řadového rodinného domu č.p. 4125, nacházejícího se v řadě rodinných
domů na ulici Broskvová v Kroměříži, na parcele č. st. 6464, s příslušenstvím tvořeným venkovními
úpravami a trvalými porosty na parcelách č. st.6464 a 604/79, a pozemky, parcelami č. st.6464 a 604/79.
Parcela č. st.6464 o výměře 147 m2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku
zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemek zastavěný objektem řadového rodinného domu.
Parcela č. 604/79 o výměře 154 m2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku
ostatní plocha, manipulační plocha. Jedná se o pozemek zahrady tvořící jednotný funkční celek se
stavbou rodinného domu č.p. 4125 na parcele č. st.6464 a pozemkem, parcelou č. st.6464, evidovanou v
katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za účelem společného využití a ve
vlastnictví stejných spoluvlastníků.
Oceňovaná nemovitost se nachází v okrajové části zastavěného území města, v lokalitě zastavěné
především objekty užívanými pro potřeby individuálního nebo hromadného bydlení, d dobrou občanskou
vybaveností a dobrou dostupností jak prostředky individuální, tak městské hromadné dopravy.
Nemovitost je napojena na rozvod elektrické energie, veřejný vodovod, kanalizaci a rozvod zemního
plynu.
6. Obsah posudku
a) Objekty
1) Rodinný dům č.p. 4125 v k.ú. Kroměříž s příslušenství, venkovními úpravami na pozemcích ve
funkčním celku
b) Pozemky
1) Pozemky, parc.č. st.6464, 604/79, v k.ú. Kroměříž
c) Ocenění porovnávací metodou
–4–
B. Posudek
Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 387/2011 Sb. o
oceňování majetku.
Podklady pro stanovení koeficientu Kp:
Obec:
Kroměříž
Popisy objektů
a) Objekty
1) Rodinný dům č.p. 4125 v k.ú. Kroměříž s příslušenství, venkovními úpravami
na pozemcích ve funkčním celku
Objekt rodinného domu č.p. 4125 v katastru Kroměříž je stavbou zděné konstrukce, podsklepenou, o
jednom nadzemním podlaží, se šikmým sedlovým krovem. Prostor obestavěná střešní konstrukcí je využit
na podkroví.
Jedná se o rodinný dům řadový, vnitřní, nacházející se v řadové zástavbě podél ulice Broskvová.
Dispoziční uspořádání stavby:
Zpracovateli posudku nebyl umožněn přístup do objektu. Proto je uvažováno, že:
1-PP je tvořeno chodbou, třemi nebo čtyřmi skladovacími místnostmi, případně prádelnou a dále
kotelnou.
1.NP je tvořeno garáží pro jedno motorové vozidlo, zádveřím, předsíní, místností kuchyně, jídelnou,
jednou nebo dvěma obytnými místnostmi a dále WC.
2.NP - podkroví je tvořeno asi třemi obytnými místnostmi, lodžií, koupelnou a WC.
Stáří objektu a stavebně technický stav:
Objekt je užíván od roku 1993.
Na objektu nebyly zřejmě po dobu jeho užívání prováděny žádné rozsáhlejší opravy nebo rekonstrukce,
není provedeno zateplení objektu tepelně izolačním obkladem fasády, nebyla provedena výměna oken a
dveří.
Stavebně technický stav objektu odpovídá době užívání při omezeném provádění nezbytné údržby.
Popis jednotlivých konstrukcí objektu:
Objekt je vybudován na betonových základech opatřených izolacemi proti zemní vlhkosti. Svislé nosné
konstrukce a obvodové zdivo tloušťky 40 cm ,sou vyzdívané z cihel nebo škvárobetonových tvárnic.
Stěny jsou opatřeny vnitřními a vnějšími hladkými dvouvrstvými vápennými omítkami, sokl budovy a
předpokládá se že rovněž stěny koupelny, WC a kuchyně za kuchyňskou linkou jsou obloženy
keramickými obklady.
Sedlový krov dřevěné konstrukce je pokryt pálenou krytinou, je opatřen klempířskými konstrukcemi
z pozinkovaného plechu a bleskosvodem.
Předpokládá se, že v objektu je proveden rozvod ústředního topení s kotlem plynovým, rozvod elektrické
energie, studené i teplé vody, předpokládá se že zdrojem teplé vody je bojler nebo kotel ÚT, je provedena
vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení a rozvod zemního plynu.
–5–
Za účelem stanovení ceny nemovitosti se předpokládá, že kuchyně je vybavena plynovým sporákem
s digestoří a kuchyňskou linkou, záchody jsou standardní splachovací, koupelna je vybavena umývadlem,
vanou, případně sprchovým koutem.
Okna budovy jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné, plné i prosklené, schodiště je betonové
s dřevěným nebo dlážděným povrchem, podlahy obytných místností jsou pokryty textilními krytinami,
povrchy podlah ostatních místností tvoří keramické dlažby.
Příslušenství stavby zahrnuté v ceně:
Příslušenstvím stavby zahrnutým v její ceně jsou venkovní úpravy na parcele č. st.6464 a 604/79
v katastru Kroměříž.
Jedná se o venkovní úpravy zanedbatelného rozsahu, přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy,
oplocení zahrady.
b) Pozemky
1) Pozemky, parc.č. st.6464, 604/79, v k.ú. Kroměříž
Parcela č. st.6464 o výměře 147 m2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku
zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemek zastavěný objektem řadového rodinného domu.
Parcela č. 604/79 o výměře 154 m2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku
ostatní plocha, manipulační plocha. Jedná se o pozemek zahrady tvořící jednotný funkční celek se
stavbou rodinného domu č.p. 4125 na parcele č. st.6464 a pozemkem, parcelou č. st.6464, evidovanou v
katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za účelem společného využití a ve
vlastnictví stejných spoluvlastníků.
Ocenění nemovitosti povinného
a) Objekty
a.1) Vyhláška 387/2011 Sb.
a.1.1) Rodinný dům č.p. 4125 v k.ú. Kroměříž s příslušenství, venkovními
úpravami na pozemcích ve funkčním celku – § 26a
Podlaží:
Název
1.PP
1.NP
2.NP-podkroví
Součet:
Výška
2,40 m
2,80 m
2,70 m
7,90 m
Podlažnost:
292,59 / 91,26
Zastavěná plocha
11,70×7,80
11,70×7,80+5,70×3,30
11,70×7,80
=
=
=
91,26 m2
110,07 m2
91,26 m2
292,59 m2
=
=
219,02 m3
308,20 m3
=
296,59 m3
823,81 m3
= 3,21
Obestavěný prostor (OP):
1.PP
2,40 × 11,70×7,80
1.NP
2,80 × (11,70×7,80+5,70×3,30)
Zastřešení
(1,00+4,50/2) × 11,70×7,80
včetně podkroví
Obestavěný prostor – celkem:
Určení základní ceny za m3 dle přílohy č. 20a, tabulky č. 1:
Kraj:
Zlínský
=
–6–
Obec:
Kroměříž
Počet obyvatel: 29 027
Indexovaná prům. cena (IPC):
3 669,– Kč/m3
Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Situace na dílčím (segmentu)
II. Poptávka nižší než nabídka
trhu s nemovitostmi
2 Vlastnictví nemovitostí
II. Stavba na vlastním pozemku (ve
spoluvlastnictví)
3 Vliv právních vztahů na
II. Bez vlivu
prodejnost (např. prodej podílu,
pronájem)
Ti
–0,05
0,00
0,00
3
Index trhu (IT = 1 +  Ti):
0,950
i=1
Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 6
Popis znaku
Hodnocení znaku
Pi
1 Poloha nemovitosti
II. Okrajová území obce - oddělené části obce –0,03
2 Význam lokality v obci, oblasti, III. Preferované
0,05
okresu
3 Okolní zástavba a životní
III. Převažující objekty pro bydlení
0,00
prostředí
4 Dopravní spojení
II. Dobrá dostupnost centra obce, dobré
0,00
dopravní spojení
5 Parkovací možnosti v okolí
II. Omezené
0,00
nemovitosti
6 Obyvatelstvo
II. Bezproblémové okolí
0,00
7 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu
0,00
nemovitosti
8 Vlivy neuvedené
II. Bez dalších vlivů
0,00
8
Index polohy (IP = 1 +  Pi):
1,020
i=1
Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 20a, tabulka č. 2
Popis znaku
Hodnocení znaku
0 Typ stavby
III. Podsklepený - se šikmou nebo strmou
střechou
1 Druh stavby
II. Dvojdomek, dům řadový
2 Provedení obvodových stěn
III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové
3 Tloušťka obvod. stěn
I. méně jak 45 cm
4 Podlažnost
I. Hodnota větší než 2
5 Napojení na veřejné sítě
V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn
(přípojky)
nebo propan butan
6 Způsob vytápění stavby
III. Ústřední , etážové , dálkové
7 Zákl. příslušenství v RD
III. Úplné - standardní provedení
8 Ostatní vybavení v RD
I. Bez dalšího vybavení
9 Venkovní úpravy
II. Minimálního rozsahu
Vi
C
–0,01
0,00
–0,02
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
–0,03
–7–
10 Vedlejší stavby tvořící
příslušenství k RD
11 Pozemky ve funkčním celku se
stavbou
12 Kriterium jinde neuvedené
13 Stavebně-technický stav
II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové
zastavěné ploše nad 25 m2
II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem
III. Bez vlivu na cenu
III. Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších
stavebních úprav)
*
Kategorie stavby:
A - stáří do 20 let včetně (nebo po celkové rekonstrukci)
Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V14:
1,0
0,00
0,00
0,00
0,85*
12
Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V13):
0,867
i=1
Index cenového porovnání (I = IT × IP × IV):
Cena upravená (CU = IPC × I):
Určení porovnávací hodnoty (OP × CU):
0,950 × 1,020 × 0,867 =
3 669,– × 0,840 =
0,840
3 081,96 Kč/m3
823,81 × 3 081,96 =
2 538 949,47 Kč
Rodinný dům č.p. 4125 v k.ú. Kroměříž s příslušenství,
venkovními úpravami na pozemcích ve funkčním celku
– zjištěná cena:
2 538 949,47 Kč
b) Pozemky
b.1) Vyhláška 387/2011 Sb.
b.1.1) Pozemky, parc.č. st.6464, 604/79, v k.ú. Kroměříž – § 28
Základní cena za m2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 400,– Kč.
Cena je určena podle písm. i): okresní město.
§ 28 odst. 2 – Zastavěné plochy a nádvoří
Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m2 pozemku
Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1:
Výhodnost polohy na území obce z hlediska
účelu užití stavby
+
50 % ×
1,500
Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2:
Možnost napojení na rozvod plynu
Koeficient změny cen staveb Ki:
Koeficient prodejnosti Kp: (Rodinné domy)
10 % ×
×
×
1,100
2,155
1,222
Jednotková cena [Kč/m2]
Výměra [m2] základní
upravená
147
400,–
1 738,0506
Cena [Kč]
255 493,44
§ 28 odst. 5 – Pozemky zahrad a ostatní plochy
Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m2 pozemku
Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1:
Výhodnost polohy na území obce z hlediska
účelu užití stavby
+
50 % ×
1,500
Název
Zastavěná plocha
Parc. č.
st.6464
+
–8–
Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2:
Možnost napojení na rozvod plynu
Koeficient změny cen staveb Ki:
Koeficient prodejnosti Kp: (Rodinné domy)
Koeficient úpravy dle §28 odst.5:
Název
Ostatní plocha
Parc. č.
604/79
+
10 % ×
×
×
×
1,100
2,155
1,222
0,400
Jednotková cena [Kč/m2]
Výměra [m2] základní
upravená
154
400,–
695,2202
Cena [Kč]
107 063,91
Součet cen všech typů pozemků:
Pozemky, parc.č. st.6464, 604/79, v k.ú. Kroměříž –
zjištěná cena:
=
362 557,35 Kč
362 557,35 Kč
c) Ocenění porovnávací metodou
Porovnávací cena nemovitosti jako celku se obecně zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji nebo
koupěmi v daném místě a čase.
Pro účely porovnání, pokud informace o realizovaných prodejích chybí, nebo jsou nedostupné, je možné
využit také porovnání s cenami obdobných nemovitostí v dané, nebo srovnatelné lokalitě, získanými z
inzerce a nabídek realitních kanceláří.
V principu se jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, velikostí a
lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů
z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s
realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná porovnávací cena se
zohledněním situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti ke dni ocenění.
Pro srovnání jsou použity nemovitosti srovnatelného charakteru, nemovitosti přibližně srovnatelného
stavu, v dané nebo srovnatelné lokalitě, nabízené na trhu s nemovitosti v 1.čtvrtletí roku 2012.
Rozdíly v poloze, technickém stavu, vybavení a v rozsahu a stavu příslušenství, tj. venkovních úprav
včetně dostupnosti inženýrských sítí a rozsahu společně užívaných pozemků jsou zohledněny v
porovnávací tabulce.
Vzhledem ke skutečnosti, že u porovnávacích nemovitostí je známa pouze nabídková cena a lze
předpokládat, že skutečná cena dosažená při prodeji bude vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi i
výrazně nižší, je tato nabídková ceny upravena, objektivizována, na pramen ceny koeficientem Kpramen.
Srovnávací nemovitosti :
Nemovitost č.1)
Prodej, dům rodinný, 427 m2
Cena: 2 700 000,- Kč
Adresa: Vážany
Datum vložení: 30.11.2011
Datum aktualizace: Dnes
ID zakázky: 2011291
Budova: Cihlová
Stav objektu: Velmi dobrý
Typ domu: Patrový
Plocha zastavěná: 91 m2
Plocha užitná: 427 m2
Plocha pozemku: 427 m2
–9–
Plocha zahrady: 336 m2
Popis:
K prodeji rodinný dům 4+1 po celkové rekonstrukci v Kroměříži - lokalita Vážany . Dům je
patrový. Zastavěná plocha a nádvoří 91 m2. V přízemí se nachází prádelna,sklep, sklad a
prostorná garáž se vstupem do zahrady. V 1.poschodí je kuchyně,WC s možností vybudování
prostorné koupelny, obývací pokoj (50 m2)se vstupem na zahradu. V 2.poschodí jsou 3.pokoje +
balkon s výhledem do zahrady, koupelna a sociální zařízení. Dům má ústřední plynové vytápění.
Veškeré IS v domě. Za domem udržovaná zahrada o výměře 336 m2 s možností vjezdu od hlavní
komunikace. Velmi pěkný dům, který se nachází v klidné a vyhledávané lokalitě.
Kontaktovat
Reality KM Now
Riegrovo náměstí 137/57, 76701 Kroměříž
Nemovitost č.2)
Prodej, dům rodinný, 345 m2
Cena: 3 000 000,- Kč
včetně provize
Adresa: Příčná, Vážany
Datum vložení: 13.02.2012
ID zakázky: pd107
Budova: Cihlová
Stav objektu: Dobrý
Poloha domu: Řadový
Vlastnictví: Osobní
Umístění objektu: Klidná část obce
Typ domu: Patrový
Podlaží počet: 2 včetně 1 podzemního
Podlaží umístění: Přízemí
Počet bytů: 2
Plocha zastavěná: 162 m2
Plocha užitná: 345 m2
Plocha podlahová: 162 m2
Plocha pozemku: 345 m2
Lodžie: Ano
Sklep: Ano
Rok rekonstrukce: 2009
Voda: Dálkový vodovod
Topení: Ústřední plynové
Odpad: Veřejná kanalizace
Telekomunikace: Telefon, Internet, Kabelová televize
Elektřina: 400V
Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus
Zařízeno: Částečně
Popis:
K prodeji dvougenerační rodinný dům (2 x 3+1)s garáží a zahradou v Kroměříži. Dům je patrový
a nachází se v klidné a vyhledávané lokalitě. V přízemí se nachází prádelna, sklep, kotelna,
sklad, garáž a vstup na zahradu. V 1. a 2. poschodí jsou bytové jednotky 3+1 s lodžií, koupelnou
a WC. Byty prošly částečnou rekonstrukcí (plastová okna, vodovod). Dům má ústřední plynové
vytápění. Za domem je udržovaná zahrada.
Kontaktovat
TRUMF reality, s.r.o.
– 10 –
Milíčovo náměstí 620/3, 76701 Kroměříž
Nemovitost č.3)
Prodej, dům rodinný, 270 m2
Cena: 2 790 000,- Kč
Adresa: Osvoboditelů, Vážany
Datum vložení: 24.12.2011
Datum aktualizace: 10.02.2012
ID zakázky: 2869
Budova: Smíšená
Stav objektu: Dobrý
Poloha domu: Samostatný
Vlastnictví: Osobní
Umístění objektu: Klidná část obce
Zástavba: Obytná
Typ domu: Přízemní
Podlaží umístění: 1.podlaží
Plocha zastavěná: 210 m2
Plocha užitná: 270 m2
Plocha podlahová: 270 m2
Plocha pozemku: 737 m2
Popis:
Prodej RD 6+1 s nebytovým prostorem po kompletní rekonstrukci v roce 2008 - 2011. U domu
velká zahrada s venkovním posezením a krbem, vlastní studna.
Kontaktovat
Realitní společnost ZVONEK, s.r.o.
Vejvanovského 384/1, 76701 Kroměříž
Seznam porovnávaných objektů:
Nemovitost č.1)
Výchozí cena (VC):
Množství (M):
Kmísta:
Kstav:
Kvybav.:
Kpřísluč:
Kpozemky:
Kpramen:
Jednotková cena (JC):
Váha (V):
Nemovitost č.2)
Výchozí cena (VC):
Množství (M):
Kmísta:
Kstav:
Kvybav.:
Kpřísluč:
Kpozemky:
Kpramen:
Jednotková cena (JC):
2 700 000,– Kč
190,00 m2
1,00
1,10
1,00
1,00
1,05
1,10
11 184,99 Kč
1,0
3 000 000,– Kč
162,00 m2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,10
16 835,02 Kč
– 11 –
Váha (V):
1,0
Nemovitost č.3)
Výchozí cena (VC):
2 790 000,– Kč
Množství (M):
270,00 m2
Kmísta:
1,00
Kstav:
1,10
Kvybav.:
1,00
Kpřísluč:
1,05
Kpozemky:
1,10
Kpramen:
1,00
Jednotková cena (JC):
8 133,28 Kč
Váha (V):
1,0
kde JC = (VC / M) / (Kmísta × Kstav × Kvybav. × Kpřísluč × Kpozemky × Kpramen)
Minimální jednotková cena za m2:
Průměrná jednotková cena za m2 ( (JC × V) /  V):
Maximální jednotková cena za m2:
Stanovení porovnávací hodnoty:
Stanovená jednotková cena za m2:
Množství:
Porovnávací hodnota:
8 133,28 Kč
12 051,10 Kč
16 835,02 Kč
×
=
12 051,10 Kč
200,00 m2
2 410 220,– Kč
– 12 –
C. Rekapitulace
Na základě provedeného vyhodnocení trhu s obdobnými nemovitostmi je jako obvyklá cena nemovitosti,
to je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním
styku, uvažována cena zjištěná porovnávací metodou po zaokrouhlení.
Ceny podle cenového předpisu
Cena objektů
2 538 950,– Kč
Cena pozemků
362 560,– Kč
Celková cena podle cenového předpisu
2 901 510,– Kč
Cena zjištěná porovnávacím způsobem
2 410 220,– Kč
Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce
2 410 000,– Kč
Cena slovy: dvamilionyčtyřistadesettisíc Kč
Ocenění
jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených
Ke dni ocenění váznou na nemovitosti tato omezení vlastnického práva :
Ing. Otakar Kašpárek
Broskvová 4125/13
Kroměříž
Stavba: Kroměříž,č.p.4125
Parcela: 604/79
Parcela: st.6464
Ing. Otakar Kašpárek
Broskvová 4125/13
Kroměříž
Ing. Otakar Kašpárek
Broskvová 4125/13
Kroměříž
Stavba: Kroměříž,č.p.4125
Parcela: 604/79
Parcela: st.6464
Stavba: Kroměříž,č.p.4125
Parcela: 604/79
Parcela: st.6464
Ing. Otakar Kašpárek
Broskvová 4125/13
Kroměříž
Nařízení exekuce
Usnesení Okresního soudu v Kroměříži 10EXE-144/2010-14 ze dne 10.3.2010 o nařízení exekuce.
Zástavní právo exekutorské pro pohledávku ve výši 5.852,50 Kč včetně příslušenství a nákladů
exekuce pro Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.
Exekuční příkaz vydaný Exekutorským úřadem Zlín 012 EX-5219/2009-14 ze dne 10.3.2010.
Právní moc ke dni 17.3.2010.
Nařízení exekuce
Usnesení Okresního soudu v Kroměříži 10 EXE-780/2010-21 ze dne 30.6.2010 o nařízení exekuce.
Právní moc ke dni 26.8.2010.
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Ostrava 102 EX-00472/2010-020 ze dne 16.9.2010.
Právní moc ke dni 27.9.2010.
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Olomouc 057 EX-5155/2010-15 ze dne 14.2.2011.
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Kroměříž 122 EX-90/2011-7 ze dne 28.3.2011.
Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky do výše 1.426.970,- Kč s dobou splatnosti do
30.5.2031 pro Equa bank a.s., Lazarská 1718/3, Praha, Nové Město.
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 3.6.2008.
Právní účinky ke dni 4.6.2008.
Nařízení exekuce
Usnesení Okresního soudu v Kroměříži 4 EXE-992/2011-10 ze dne 9.6.2011 o nařízení exekuce.
Nařízení exekuce
Usnesení Okresního soudu v Kroměříži 10 EXE-231/2011-13 ze dne 15.2.2011 o nařízení exekuce.
– 13 –
Ocenění
závad, které prodejem z dražby nezaniknou
Po prodeji v dražbě nebude na oceňované nemovitosti váznout žádná právní vada.
Ostrava, 15. 2. 2012
Ing. Pavel Krämer
Nováčkova 729/29
700 30 Ostrava - Výškovice
– 14 –
D. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne
5.4.1991, Spr. 1960/91 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2012/041 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 059/12 podle připojené likvidace.
– 15 –
E. Seznam příloh
 Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 5, sp.zn.
102 EX 00472/10-052 ze dne 11. 11. 2011.
 Dodejka – oznámení o termínu konání místního šetření.
 Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 5606 pro katastrální území Kroměříž, vedený Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Kroměříž.
 Kopie katastrální mapy.
 Ortofotomapa.
 Letecký pohled.
 Fotodokumentace.

Podobné dokumenty

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 získaných z inzerce a nabídek realitních kanceláří. V principu se tedy jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na zák...

Více

RD Chlebovice, Frýdek-Místek - Posudek

RD Chlebovice, Frýdek-Místek - Posudek V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (jenž se ovšem vztahuje na výslovně vyjmenované případy, což v daném případě není) je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: „Obvyklou cen...

Více

Znalecký posudek č. 2011/386

Znalecký posudek č. 2011/386 stavbou pro rodinnou rekreaci č.e. 262 na parcele č. st.636 v katastrálním území Řeka a pozemky, parcelami č. st.636 (zastavěná plocha a nádvoří) a 352/5 (zahrada) zapsanými ve prospěch vlastníků n...

Více

Znalecký posudek č. 2013/208 - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M

Znalecký posudek č. 2013/208 - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M Účel posudku: Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného.

Více

Ocenění nemovitosti povinného - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M

Ocenění nemovitosti povinného - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m2: Množství: Porovnávací hodnota:

Více

Výzva k vyzvednutí písemností pro vyvěšení na úřední desce

Výzva k vyzvednutí písemností pro vyvěšení na úřední desce Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení: Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, Praha 6 Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního ...

Více

Sdělení

Sdělení soudu/soudního exekutora uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty na den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné...

Více

363-19_16-Chutzpah-RD Prchalov - e

363-19_16-Chutzpah-RD Prchalov - e Obestavěný prostor – celkem: Určení základní ceny za m3 dle přílohy č. 24, tabulky č. 1: Kraj: Moravskoslezský Obec: Příbor Počet obyvatel:

Více

Znalecký posudek č. 2013/267

Znalecký posudek č. 2013/267 Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Prokešovo náměstí 5 1148 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Více