ZDE - Základní škola Otokara Březiny

Komentáře

Transkript

ZDE - Základní škola Otokara Březiny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
pro základní vzdělávání
REGIONÁLNÍ ŠKOLA
Vydal ředitel školy PaedDr.Michal Scigiel dne 30.6.2007
Projednáno a schváleno V. pedagogickou radou ZŠ OB dne 18.6.2007
Školní vzdělávací program Regionální škola
1
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
OBSAH:
1. Identifikační údaje
1.1. Základní škola Otokara Březiny jako předkladatel ŠVP.
1.2. Město Jaroměřice nad Rokytnou jako zřizovatel školy.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2. Charakteristika školy
Umístění, úplnost, velikost, služby, žáci.
Provozní podmínky a vybavení.
Charakteristika pedagogického sboru.
Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty.
Účast na grantech, projektech.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3. Charakteristika ŠVP
Zaměření školy.
Výchovně vzdělávací strategie školy k vytváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Začlenění průřezových témat.
4.1.
4.2.
4. Učební plán
Poznámky k učebnímu plánu
Učební plán pro 1. a 2. stupeň
5. Učební osnovy
5.1.
Jazyk a jazyková komunikace - vzdělávací oblast.
5.1.1. Český jazyk a literatura
5.1.2. Cizí jazyk
5.1.2.1 Anglický jazyk
5.1.2.2 Německý jazyk
5.2.
Matematika - vzdělávací oblast
5.2.1. Matematika a její aplikace
5.3.
Informační a komunikační technologie - vzdělávací oblast.
5.3.1. Informační a komunikační technologie
5.4.
Člověk a jeho svět - vzdělávací oblast.
5.4.1. Člověk a jeho svět.
5.5.
Člověk a společnost - vzdělávací oblast.
5.5.1. Dějepis
5.5.2. Výchova k občanství
5.6.
Člověk a příroda - vzdělávací oblast.
5.6.1. Fyzika
5.6.2. Chemie
5.6.3. Přírodopis
5.6.4. Zeměpis
5.7. Umění a kultura - vzdělávací oblast
5.7.1. Hudební výchova
5.7.2. Výtvarná výchova
5.8.
Člověk a zdraví - vzdělávací oblast.
5.8.1. Výchova ke zdraví
5.8.2. Tělesná výchova
5.9.
Člověk a svět práce - vzdělávací oblast
5.9.1. Člověk a svět práce.
5.10. Školní družina
6.1.
6.2.
6.3.
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
Hodnocení žáka ve škole.
Pravidla pro hodnocení žáků.
Autoevaluace školy a její evaluační činnost.
Školní vzdělávací program Regionální škola
2
1. Identifikační údaje
1.1. Předkladatelem ŠVP je Základní škola Otokara Březiny se sídlem na Komenského náměstí č. p. 120, 675 51
Jaroměřice nad Rokytnou. K 30. 6. 2007 je ředitelem školy, současně statutárním orgánem, PaedDr. Michal
Scigiel.
Použitelné kontakty a údaje organizace jsou následující:
a) Kontakty:
Pevná telefonní linka s přepojovací ústřednou, záznamníkem a faxem:
Služební mobilní telefon ředitele školy, statutární orgán:
Služební mobilní telefon zástupkyně ředitele pro II. stupeň, statutární zástupce:
Služební mobilní telefon zástupkyně ředitele pro I. stupeň:
Webová stránka organizace:
E-mailová adresa organizace:
Koordinátor tvorby ŠVP pro I. stupeň Mgr. Ivana Julinová, ZŘ I.stupeň
Koordinátor tvorby ŠVP pro II. stupeň Mgr. Jaroslava Stuchlíková, ZŘ II.stupeň
Předsedkyně Školské rady Bc. Petra Pevná
568 440 204
739 573 601
739 573 602
739 573 603
www.zsob-jaromerice.cz
[email protected]
739 573 603
739 573 602
568 408 019
b) Údaje:
Název vzdělávacího programu a označení: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Regionální
škola“, č. j. 101/2007. Jako pracovní materiál byl projednán a předběžně schválen k připomínkovému řízení IV.
pedagogickou radou dne 23. 4. 2007. Od 24. 4. 2007 do 30. 5. 2007 byl tento dokument předložen k širší diskusi
Školské radě, zřizovateli - Městu Jaroměřice nad Rokytnou, dále rodičovské veřejnosti prostřednictvím Rady
třídních zástupců SRPDŠ na třídních schůzkách. Jako závazný a konečný učební dokument organizace byl
schválen V. pedagogickou radou dne 18. 6. 2007 s účinností od 1. 9. 2007. Pro seznámení širší veřejnosti byl
vyvěšen na webových stránkách školy od 20. 6. 2007.
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 474 43 669
REDIZO: 600 122 352
Bankovní spojení: ČS a. s. Jaroměřice nad Rokytnou, č. ú: 152 381 6329/0800
IZO: 047 443 669
1.2. Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Město Jaroměřice nad Rokytnou. Sídlo Městského úřadu je
náměstí Míru č. p. 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou. K 30. 6. 2007 je starostou města Ing. Karel Nedvědický.
Použitelné kontakty na zřizovatele jsou následující:
Pevná linka s přepojovací ústřednou:
Přímá telefonní linka na starostu města:
Webová stránka města:
E-mailová adresa města:
568 408 011
568 408 013
www.jaromericenr.cz
mě[email protected]
2. Charakteristika školy .
2.1. Umístění, úplnost, velikost, poskytované služby, žáci.
Základní škola je umístěna jako jediná přímo ve středu města, které má asi 4 tisíce obyvatel. Mimo funkce
městské školy plní současně funkci spádové školy pro okolní region (viz motivační název ŠVP Regionální
škola). Tento je tvořen příměstskými částmi Boňov, Ohrazenice, Popovice, Příložany, Ratibořice, Vacenovice,
dále samostatnými spádovými obcemi bez škol Bohušice, Lesůňky, Příštpo a spádovými obcemi s malotřídními
školami pro I. stupeň Blatnice, Šebkovice.
Naše škola je plně organizovaná pro I. a II. stupeň. K 30. 9. 2006 jsou na I. stupni jsou dvě třídy v ročníku (10
tříd), na II.stupni 2 - 3 třídy v ročníku (10 tříd). K výše uvedenému datu máme 461 žáků, z toho 213 na I. stupni,
248 na II. stupni. Již několik let zaznamenáváme každoroční pokles v rozmezí 20-30 žáků (zhruba 1 třída).
Celkový provoz zajišťuje 45 zaměstnanců, z toho 31 pedagogických a 14 správních. Provoz je zajištěn ve staré
historické budově z roku 1899 (4. - 9. ročník), v nové přístavbě z roku 1988 (1. -3. ročník).
Z poskytovaných služeb nabízí škola žákům organizovanou mimoškolní a zájmovou činnost (25 ZK), školní
družinu pro 1. - 4. ročník (3 oddělení), školní poradenské zařízení pro žáky i rodiče v oblasti práce s dětmi
mimořádně nadanými, s poruchami učení, chování, integrace, logopedické péče, výchovného poradenství, dále
školní a závodní stravování pro všechny žáky a zaměstnance (včetně důchodců), školní bufet s dotovaným
mléčným programem, pitný režim (automaty), půjčovnu sportovního vybavení (lyže, jízdní kola), možnost
Školní vzdělávací program Regionální škola
3
kopírování dokumentů, přístupu na internet aj. Žáci si vydávají vlastní školní časopis s přílohami v anglickém a
německém jazyce. Na správě a organizaci školy se podílejí aktivní činností ve Školním parlamentu, v třídních
samosprávách, třídnických hodinách.
2.2. Provozní podmínky a vybavení školy.
Škola má dostatek kmenových (univerzálních) učeben pro jednotlivé třídy, jejich vybavení je v přístavbě
standardní (1. – 3. ročník), ve staré budově (4. – 9. ročník) většinou na podprůměrné úrovni, nevyhovující
většina podlah, zastaralé lavice, židle, tabule, sanitární zařízení a odpady ve třídách. Škola disponuje v obou
budovách průměrně vybavenými odbornými učebnami s kabinety a to pro výpočetní techniku, fyziku, chemii,
tělocvičnou pro tělesnou výchovu, hudební výchovu, přírodopis, školními dílnami pro pracovní činnosti, cvičnou
školní kuchyňkou, třemi samostatnými učebnami pro školní družinu, školní jídelnou s kuchyní. Ve škole jsou
v současnosti dvě počítačové sítě, jedna žákovská v odborné učebně (20 PC) a druhá zaměstnanecká (12 PC).
Další počítače jsou mimo sítě v některých odborných učebnách a pracovištích (5 PC). Dále má škola k dispozici
na mimoškolních pracovištích dopravní hřiště, školní pozemek, oddychový a relaxační areál. Šatny pro 4. - 9.
ročník jsou v dezolátním stavu, zatím je vyřešen tento problém v 1. - 3. ročníku formou individuálních
šatnových skříněk. Sociální zařízení na chodbách (WC) jsou ve stavu běžného standartu, na úrovni odpovídající
hygienickým normám.
Organizaci citelně chybí vlastní školní hřiště (využívá nedostatečně vybavené a vzdálené zařízení TJ SOKOL),
druhá moderní tělocvična, kvalitně vybavené dvě odborné učebny pro výpočetní techniku s potřebným HW
(dataprojektory, interaktivní tabule, přenosné PC a nová výpočetní technika), odborná učebna pro výuku cizích
jazyků s odpovídajícím vybavením. Dále chybí prostory pro ukládání pomůcek ve třídách (vestavěné skříně,
policové systémy). Vyřešit tyto prostorové a materiální nedostatky je prioritou pro nejbližší léta.
2.3. Charakteristika pedagogického sboru.
K 1.1.2007 má škola celkem 31 pedagogických pracovníků. Z tohoto počtu nemají odpovídající kvalifikaci dvě
učitelky, které si ji dálkovým studiem doplňují. Pedagogický sbor je převážně feminizovaný, celkem 28 žen,
pouze 3 muži. Další 4 učitelky si na základě dohody se zaměstnavatelem zvyšují dálkovým specializačním
studiem kvalifikaci v oborech ICT koordinátor, speciální pedagogika, výchovný poradce, logopedie. Tyto
odborné specializace (výchovný poradce, speciální pedagog-logoped) jsou v maximální míře využívány ve
školním poradenském centru pro evidované žáky v dopolední výuce, případně individuálně v odpoledních
hodinách s rodiči jako poradna. Všichni pedagogové jsou průběžně vzděláváni v rámci DVPP podle stanoveného
plánu, s ohledem na vyučované předměty, aprobaci, členství v předmětových komisích aj. Interní pedagogické
zaměstnance doplňují podle potřeby externí spolupracovníci, hlavně v oblasti mimoškolní a zájmové činnosti,
výuky nepovinných předmětů, umělecké výchovy, organizovaných kurzů aj.
2.4. Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty.
K 1.1.2005 byla na naší škole ustanovena šestičlenná Školská rada. V ní má svoje zastoupení dvěma zvolenými
členy pedagogický sbor, další dva zvolení členové zastupují rodiče žáků a zbývající jmenovaná dvojice zastupuje
zřizovatele. Od počátku panuje mezi školou a touto institucí vstřícná, korektní a dělná atmosféra s pravidelnou
výměnou a poskytováním informací, požadované dokumentace, vzájemných setkání a schůzek.
Jako registrované občanské sdružení pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Otokara Březiny. Jeho
činnost má velmi široký dosah v oblasti úzké spolupráce a informovanosti rodičů o výsledcích a průběhu
výchovně vzdělávacího procesu, dále v oblasti mimoškolní a zájmové činnosti, posílení ekonomických aktivit
školy. Sdružení pracuje systémem volené Rady třídních zástupců, voleného hlavního výboru a třídních schůzek,
vše 4 x ve školním roce, podle vlastního plánu práce a finančního rozpočtu.
Škola dále úzce spolupracuje s místními institucemi jako např. Městské kulturní středisko (literární výchova,
regionální tradice, projekty, knihovna), Společností Otokara Březiny (slavný básník, bývalý učitel na zdejší
škole, muzeum, společenská a kulturní vystoupení), TJ Sokol (sport, tělovýchova, pronájmy), Obvodním
oddělením Policie ČR (branná výchova, ukázkové akce, prevence kriminality a dopravní výchova). V současné
době nemá škola žádný patronát v ČR ani v zahraničí.
2.5. Dlouhodobé projekty.
V období let 2006-2008 je škola zapojena do několika evropských projektů EU v rámci ESF.
V první řadě je nutno zmínit projekt VIP-Kariéra, který umožňuje činnost a spolufinancování Školního
poradenského centra, školení pedagogických pracovníků k ŠVP (Akce na zakázku).
Dále se jedná o projekt Brána jazyků, který umožňuje bezplatné zdokonalování a zvyšování jazykové úrovně
vlastních i regionálních pedagogických pracovníků v AJ a NJ na různých úrovních.V tomto případě je škola
školícím střediskem, poskytuje vlastní lektory i výukové prostory za úhradu z ESF EU.
Projekt Hodina umožňuje posílit hodinové dotace výuky na II. stupni ve vybraných předmětech a zajistí jejich
financování.
Školní vzdělávací program Regionální škola
4
Projekt SIPVZ zajišťuje zvyšovaní „počítačové gramotnosti“ pedagogických pracovníků v dlouhodobém
horizontu, na různých úrovních, financování kurzů, částečné úhrady za správy sítí, nákupy SW.
Jako zatím nejzajímavější a nejhodnotnější se jeví získaný grant ESF EU, prostřednictvím MŠMT, v námi
zpracovaném projektu „Cesta k Regionální škole“ zaměřený na rozvoj lidských zdrojů, v oblasti zkvalitňování
vzdělávání ve školách, ověřování a zdokonalování ŠVP. Získaná částka ve výši více jak 1,5 milionu Kč umožní
zaplatit práci navíc pedagogickým pracovníkům, umožní jejich další vzdělávání, školení, nákup potřebné
výpočetní a audiovizuální techniky, uhradí část provozních nákladů.
V průběhu školního roku je do běžné výuky zapojováno projektové vyučování (Den Země, Branný den aj.)
3. Charakteristika ŠVP.
3.1. Zaměření školy.
Jak vyplývá z motivačního názvu našeho ŠVP (Regionální škola), jsme školou pro širší region spádových obcí,
ve kterém jiná základní škola není. Základem našeho vzdělávacího programu je všeobecné zaměření, bez
specializační profilace. Výchovně vzdělávací zaměření naší školy je v souladu s potřebami našich žáků pro
budoucí život, s více jak stoletou slavnou tradicí naší školy a se stanovenými cíli základního vzdělávání,
odpovídající dnešní době . Současným vzdělávacím trendem tohoto století je žák se schopnostmi a dovednostmi
přemýšlet, vyhledávat, aplikovat, adaptovat, pracovat, spolupracovat, využívat, objevovat, komunikovat,
konzultovat. Výchovným trendem je žák svébytný, přirozeně sebevědomý, zodpovědný, s pozitivním chováním,
jednáním, vystupováním, prožíváním. Měl by mít kladný vztah k lidem, společnosti, přírodě, být ohleduplný
tolerantní, uznávající kulturní, duchovní hodnoty. To jsou i základní cíle celého výchovně vzdělávacího procesu,
našeho školního vzdělávacího programu, ke kterým naše škola směřuje.
3.2. Výchovně vzdělávací strategie školy k rozvoji a vytváření klíčových kompetencí žáků.
Zásadní ve výchovně vzdělávací strategii školy je utváření a rozvoj klíčových kompetencí. Všechny se navzájem
prolínají, doplňují, stojí nad předměty, jsou multifunkční. K nim směřují veškeré postupy, metody, formy práce,
různé aktivity, uplatňované v celém výchovně vzdělávacím procesu, všemi pedagogickými pracovníky školy.
a) Kompetence k učení: Jsou důležité pro efektivitu výuky, jejich rozvoj umožňuje žákům plánovat a
organizovat další vlastní učení, ale i budoucí celoživotní vzdělávání. Vedou žáka k uvádění věcí, jevů, činností
do souvislostí, propojení do různých vzdělávacích oblastí. Preferovanou výchovně vzdělávací strategií je
uplatňování moderních vyučovacích metod a organizačních forem výuky jako je práce ve skupinách, projektové
vyučování, kooperativní učení, využívání všech dostupných zdrojů informací ve škole - internet, výukové
programy, školní a žákovská knihovna, encyklopedie, slovníky, audiovizuální technika.
b) Kompetence k řešení problémů: Žáci jsou k řešení různých problémů vedeni přímo ve výuce vhodnými
metodami a formami práce. Úkoly zadané učitelem musí být postaveny tak, aby žáka nutily vyhledat a určit
vhodný způsob a postup řešení zadaného problému, vyhledat zdroj potřebných informací, poradit se a
konzultovat postup s pracovní skupinou. Výchovně vzdělávací strategií bude učení v souvislostech, problémové
vyučování, praktické pokusy a výzkum, laboratorní práce, zpracování projektů, aplikace výukových programů,
práce na internetu, odborné publikace.
c) Kompetence komunikativní: Tyto kompetence umožňují žákům jasně formulovat a vyjadřovat své myšlenky,
názory, interpretace. Způsob vyjadřování je logický, výstižný, kultivovaný, v písemné i mluvené podobě. Žák
musí mít v průběhu výuky dostatečný prostor k vyjadřování, prezentaci svých myšlenek. Počáteční nedostatky,
poruchy, případná omezení (psaní, řeč) musí škola společně s rodiči řešit (pedagogicko-psychologická poradna,
školní poradenské centrum, logopedie, individuální učební plány apod.). Výchovně vzdělávací strategií bude
skupinové, projektové a problémové vyučování, komunitní kruh, diskusní fórum, reprezentace školy na
veřejnosti, účast na různých vystoupeních, soutěžích, olympiádách, mimoškolní a zájmová činnost zaměřená na
komunikaci(divadlo, zpěv, recitace, tanec, náprava řeči aj.)
d) Kompetence sociální a personální: Tyto kompetence pěstují u žáků schopnost pracovat ve skupině, kolektivu,
týmu. Umí přijmout svoji roli, postavení, podílí se na vytváření příznivé pracovní atmosféry, mezilidských
vztahů, spoluzodpovědnosti na řešení úkolů, problémů. Respektuje názory jiných, čerpá poučení. Učí se řídit
svoje jednání, chování, při zachování sebedůvěry a sebeúcty. Výchovně vzdělávací strategií bude skupinová
výuka, komunitní kruh, týmová práce na projektech, práce žáků v třídní samosprávě, Školním parlamentu,
vydávání školního časopisu, spolupráce se Sdružením rodičů, přátel dětí a školy, zřizovatelem (město),
městskými organizacemi (MěKS).
e) Kompetence občanské: Spoluvytvářejí u žáků vědomí občanských práv a povinností, formují právní vědomí
budoucích dospělých občanů. Posilují a upevňují národní hrdost a identitu, pozitivní vztah k naší historii,
Školní vzdělávací program Regionální škola
5
symbolům. Rozvíjí vztah k národním a regionálním tradicím, zvykům, obyčejům, vztah k rodině, společnosti,
k zdravému životnímu stylu. Umožňují proniknout do globálních, hlavně ekologických a humanitárních
problémů současného světa, hledat jejich řešení. Výchovně vzdělávací strategií bude sociální učení, metody
sebepoznávání, formování právního vědomí, práce třídních samospráv, podíl Školního parlamentu na řízení
školy, vydávání vnitroorganizačních dokumentů, školního řádu, exkurze a tvorba projektů v orgánech místní
samosprávy (rada, zastupitelstvo, odbory MěÚ).
d) Kompetence pracovní: Umožní žákům pochopit pracovní proces z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti,
významu. Naučí se používat různé pracovní nástroje, přístroje a technologická zařízení. Budou schopni pracovat
s různými materiály, různými technickými postupy, dodržovat určitá pravidla, návody, příručky, normy. Vytvoří
a upevní si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při veškeré pracovní činnosti, ochranu životního prostředí,
kulturních a společenských hodnot. Výchovně vzdělávací strategií bude opět uplatňování moderních forem výuky
ve skupině, na tvorbě projektu, praktické vyučování v odborných učebnách školních dílen, školního pozemku,
cvičné kuchyně, šití, výpočetní techniky, chemie, fyziky, přírodopisu, osvojování si pracovních postupů,
pracovních dovedností a návyků.
3.3. Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podle školského zákona č.561/2004 Sb., §§ 121 a 123, následně prováděcí vyhlášky č. 72/2005 Sb.
(poskytování poradenských služeb ve školách), dále prováděcí vyhlášky č.73/2005 Sb. (vzdělávání žáků
mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami), jsou školy povinné tyto služby a úkony zajistit,
pokud mají potřebný souhlas rodičů (zákonných zástupců) žáka. Právě v souladu s výše uvedenou legislativou
bylo na naší škole, s platností od 1. 9. 2005, zřízeno „Školní poradenské pracoviště“ (ŠPP). Pro tuto činnost se
podařilo získat i finanční dotace v rámci EU-ESF (VIP Kariéra) na pokrytí části mzdových nákladů. Toto
zařízení pracuje podle vlastního programu (příloha plánu práce školy) a plánů činností jednotlivých pracovníků
(ŠPP). Pracoviště řídí speciální pedagog. Je pověřeným vedoucím celého pracoviště, který řídí a koordinuje
činnost ostatních pracovníků podle vlastního dokumentu “Školní program pedagogicko psychologického
poradenství.“ Na pracovišti dále pracuje logoped, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických
jevů (etoped). Toto odborné pracoviště zajišťují interní pedagogičtí pracovníci s odpovídající kvalifikací (v
některých případech rozšiřovanou dálkovým studiem), s potřebným materiálním zázemím a vybavením
(kancelář, učebna, počítače, výukové programy, speciální pomůcky aj.), koordinovaným a kombinovaným
rozvrhem dopolední výuky, odpoledních konzultací pro žáky, rodiče, veřejnost. Jsou v úzké spolupráci
s ostatními pedagogy, rodiči, externími institucemi (Pedagogicko psychologické poradny v Třebíči a
Moravských Budějovicích, Institut pedagogicko psychologického poradenství v Praze, krajští metodici apod.).
Mají zavedenou řízenou dokumentaci, systém evidence, zápisů o vykonávané činnosti, přihlášky se souhlasy
rodičů aj. Vyhodnocování činnosti je pravidelné, na čtvrtletních pedagogických radách.
a) Vzdělávání mimořádně nadaných žáků: S touto depistáží naše pracoviště v současné době teprve začíná.
Okruh této činnosti spadá hlavně do náplně práce výchovného poradce v koordinaci se speciálním pedagogem.
Smyslem je vytipovat, podchytit a zaregistrovat tyto jedince z celého kolektivu cca 500 žáků, identifikovat druh
nadání, zajistit individuální přístup, vypracovat individuální studijní plán, spolupracovat s rodiči a dalšími
institucemi. Podle statistik se udává průměrný počet takových žáků 5%. V současné době jsou k 1. 2. 2007
v celém kraji Vysočina takto vytipováni a evidováni pouze 4 žáci!! Je to dáno tím, že identifikace mimořádně
nadaných žáků je velice obtížná, dlouhodobá, která může být hlavně v mladším školním věku zaměněna
s nerovnoměrným a zrychleným vývojem, který se v pozdějším období dospívání postupně vyrovná s vrstevníky
na průměr. Proto i uplatňování diagnostických metod identifikace musí být dlouhodobé, používané v široké škále
a oblasti pedagogické, psychologické, sociologické i laické. Nutná je úzká spolupráce a provázanost na úrovni:
nadaný žák * třídní učitel (vyučující) * rodiče * externí odborné pracoviště (PPP) * ŠPP - výchovný poradce
(speciální pedagog). Školní poradenské pracoviště (speciální pedagog a výchovný poradce) musí mít jasně
zpracovanou metodiku specifikace mimořádně nadaných žáků (např. úroveň znalostí, pracovní tempo, vlastní
pracovní postupy, záliba v problémech, evidentní nadání, talent, rychlá orientace a reakce, často kontroverzní
chování aj.). S touto metodikou musí být seznámeni všichni vyučující, musí s ní pracovat, tipovat a vyhledávat
ve svých předmětech a oborech, konzultovat s třídními učiteli, odbornými pracovníky ŠPP. Po dlouhodobějším
sledování, pozorování, vyhodnocení (minimálně jeden školní rok) je možné žáka navrhnout (se souhlasem
rodičů) na odborné vyšetření do PPP. Pokud se tato skutečnost potvrdí, je žák zařazen do databáze mimořádně
nadaných žáků a dále pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu, který musí obsahovat povinné údaje, až
na výjimky shodné pro práci žáků se zdravotním postižením ( uvedené v následující části b).
Školní vzdělávací program Regionální škola
6
b) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:
Do této kategorie jsou zařazeni žáci postižení tělesně, zrakově, sluchově, mentálně. Základním smyslem a
úkolem je poskytnout takto postiženým žákům odpovídající vzdělávání formou individuální integrace v běžné
třídě, pokud to odpovídá možnostem a podmínkám naší školy a potřebám takového žáka. Výuka je postavena na
individuálním vzdělávacím plánu. Ten obsahuje základní údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu
individuálně poskytované péče, očekávané výstupy, časové a obsahové rozvržení učiva, použité metody a formy
práce, zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, využití vhodných kompenzačních a didaktických pomůcek,
speciálních učebnic, výukových programů, finanční požadavky, personální zajištění pedagogickými pracovníky,
závěry z odborných vyšetření a koordinace s odborným pracovníkem. Množství takto integrovaných žáků je na
naší škole minimální. Všichni jsou zařazeni v odpovídajícím ročníku, příslušné třídě, s individuálními
vzdělávacími plány. Jsou pod dohledem a v evidenci ŠPP, příslušné pedagogicko psychologické poradny.
Podle vlastního školního programu pedagogicko psychologického poradenství a školní poradenské služby
provádí naše ŠPP vlastní depistáž (vyhledávání) žáků se specifickými poruchami v učení a jinými výukovými
problémy. Jedná se o důležitou část náplně práce speciálního pedagoga a logopeda. Do této kategorie patří žáci
s různými vývojovými poruchami učení, LMD, hyperaktivitou, krátkodobými následky po prodělaných
nemocích aj. Veškerá následná činnost je vždy s písemným generálním souhlasem a přihláškou rodičů do ŠPP.
Od počátku musí být podložena odborným vyšetřením žáka od psychologa z pedagogicko psychologické
poradny. Po depistáži, vyšetření a zařazení následuje diagnostická, intervenční, metodická a koordinační
činnost. Vše je zajišťováno na úrovni: žák s poruchou, problémem * rodiče * třídní učitelka * externí odborné
pracoviště * ŠPP - speciální pedagog (logoped). S žáky se pracuje podle individuálního rozvrhu, vzdělávacího
plánu. Týká se dopolední výuky, odpoledních konzultací s rodiči, vždy na vlastním specializovaném a patřičně
vybaveném pracovišti mimo vlastní třídu žáka.
c ) Vzdělávání žáků s výchovnými problémy a se sociálním znevýhodněním:
Do kategorie žáků s výchovnými problémy jsou řazeni žáci, kteří se opakovaně dopouštějí závažných
kázeňských přestupků, soustavně porušují školní řád, míjí se u nich účinkem kázeňská opatření, snížené známky
z chování. Současně se jedná o problémové žáky s projevy šikany, xenofobie, rasismu, drogově závislé. Depistáž
a práce s těmito žáky je hlavní náplní práce metodika prevence sociálně patologických jevů v koordinaci se
speciálním pedagogem. Velmi důležitá je preventivní výchovná, poradenská a koordinační činnost. Tato spočívá
v organizování osvětové a přednáškové činnosti pro třídní kolektivy, pro individuality, koordinaci činnosti
třídních učitelů s třídnickými hodinami, vyučujících, rodičů, zapojení vedení školy, mimoškolní a zájmové
činnosti, schránky důvěry, Školního parlamentu, Školního nezávislého časopisu aj. Na tomto vzdělávání a
výchově se podílí neziskové a poradenské instituce, střediska pro drogovou závislost, cíleně zaměřené školní
projekty aj. Při potřebě represivní činnosti ŠPP je potřeba vytvořit koordinaci činností a vedení dokumentace na
úrovni: problémový žák * třídní učitel (vedení školy) * ŠPP - metodik prevence – etoped (speciální pedagog) *
rodiče * sociální kurátor * sociální odbor MěÚ * Policie * Státní zastupitelství . O všech činnostech je
zavedena potřebná dokumentace, žáci jsou evidováni v databázi ŠPP.
Žáci se sociálním znevýhodněním pocházejí většinou prostředí sociálně, kulturně či jazykově odlišného od
běžného standartu. Většinou se jedná o etnika, národnostní menšiny, migrační a trvalé azylanty. Výchovné a
vzdělávací problémy u těchto žáků vyplývají z jazykové bariéry, odlišného stylu života, jiné hodnotové
stupnice, sektářství, náboženství a jejich symbolů, způsobu výchovy v rodině, nízkého sociálního, kulturního a
ekonomického postavení ve společnosti aj. Výchovně vzdělávací činnost a další práce s těmito žáky vyžaduje,
mimo depistáže, důkladnou znalost a anamnézu rodinného prostředí, koordinaci činností na úrovni:
znevýhodněný žák * třídní učitel (vyučující) * ŠPP - výchovný poradce (speciální pedagog) * rodiče * externí
instituce (Cizinecká policie, sociální odbor MěÚ, sociální kurátor ). Dlouhodobým cílem je integrace těchto žáků
do běžného a standartního prostředí, ochrana jejich minoritních zájmů a potřeb proti majoritní společnosti, pokud
nejdou proti společenskému standartu. Škola musí, prostřednictvím ŠPP (výchovného poradce, speciálního
pedagoga), třídního učitele a vyučujících, za podpory vedení školy, zabezpečit těmto žákům individuální studijní
plán, individuální přístup vyučujících, poradenské služby ŠPP a externí odborné poradenství, materiální
podporu. V případě navýšených finančních zdrojů je možné zřídit funkci asistenta vyučujícího, zřízení přípravné
třídy, zmenšit počet žáků ve třídě, skupině apod.
Školní vzdělávací program Regionální škola
7
3.4 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání.
Tématické okruhy průřezových témat umožňují propojení jednotlivých vzdělávacích oborů. Při jejich realizaci využíváme možnosti integrace do jednotlivých
předmětů a dále realizujeme jejich obsah formou dílčích projektů a projektových dnů.
Žáci jsou s jednotlivými průřezovými tématy a jejich tématickými okruhy seznamováni v jednotlivých předmětech v průběhu vzdělávání tak, aby na konci 1. i 2.
stupně prošli všemi průřezovými tématy a do konce 9. ročníku se seznámili se všemi tématickými okruhy.
Do základního vzdělávání je zařazeno těchto 6 průřezových témat:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.2 Výchova demokratického občana
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
6.4 Multikulturní výchova
6.5 Environmentální výchova
6.6 Mediální výchova
Zařazení průřezových témat a jejich tématických okruhů je uvedeno v následujícím přehledu a dále v učebních osnovách jednotlivých předmětů.
Školní vzdělávací program Regionální škola
8
6.1 Osobnostní a sociální výchova
Průřezová
témata
Tématický okruh
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rozvoj schopností poznávání
Č, M, Prv,
TV, VV, PČ,
Č, M, Prv,
TV, VV, PČ,
Č, M, Prv,
TV, VV, PČ, AJ
Č, M, Vl, Př,AJ
TV, VV, PČ,
Sebepoznání a sebepojetí
Č, M, Prv,
TV,
Č, M, Prv,
TV, PČ,
Č, M, TV, VV,
HV, PČ,
Č, M, Prv,
TV,VV, PČ,
Č, M, Prv,
TV, VV, PČ,
Č, M, TV, VV,
HV, PČ,
Č, M, Prv,AJ
TV, VV, PČ,
Č, M, Prv,
TV, VV, PČ,
Č, M, TV, AJ,
VV, HV, PČ,
Č, M, Vl, Př,
TV, VV, PČ,AJ
Č, M, Vl, Př,
TV, VV, PČ,
M, Vl, Př, TV,
VV, HV, PČ,AJ
M, Vl, Př,
TV, VV, PČ,
AJ
M, Vl, Př, TV,
VV, PČ,AJ
M, Vl, Př,AJ
TV, VV, PČ,
M, Vl, Př, TV,
VV, HV, PČ,AJ
AJ,M,Z,Př,
HV,VV,TV,
VT
AJ,VV,TV,
HV
AJ, SP, VV, VT,
TV
AJ, TV,M,VZ
AJ,M,Z,Př,
HV,VV,TV,
VT,TČ,NJ,SP
AJ,NJ,OV,VVH
V,SP,TV
AJ,OV,VV,
TV,TČ,VT
AJ,VV,HV TV
AJ,M,Z,Př,CH
HV,VV, TV,
VT,SP,TČ,NJ
AJ,NJ,VV,HV
SP,TV
AJ,HV,TV,NJ,
SP,VV
Př,TV,NJ,AJ
SP,VV
AJ,M,Z,Př,CH
HV,VV, TV,
VT,VZ,NJ
AJ,HV,VV,
TV,VZ,NJ,SP
AJ,VZ,VV,TV
VT
AJ,TV,NJ,SP,
VV,VZ
Kreativita
Prv, TV, VV,
HV, PČ,
Č, Prv, TV,
VV, HV, PČ,
Č, Prv, TV,
VV, HV, PČ,
TV,VV, HV,
PČ,AJ
TV, VV, HV,
PČ,AJ
AJ,TV,M,VV,
HV,VT
AJ,TV,M,VV,
HV,TČ,VT
Poznávání lidí ve skupině
Č, M, Prv, TV,
VV, PČ,
Č, M, TV,
VV, PČ,
Č, M, Prv,
TV, VV, PČ,
Č, M, TV,
VV, PČ,
Č, M, Prv,
TV, VV, PČ,AJ
Č, M, TV,
VV, PČ,
Č, M, VV, VV,
PČ,AJ
Č, M, Vl, Př,
TV, VV, PČ,AJ
AJ,SP,VZ,TV,
M,OV,VV
AJ,HV,VZ,TV
M,OV,SP,VV
AJ,NJ,M,VV,
TV
AJ,TV,NJ,M,
VV,SP,HV
AJ,CH,VZ,TV,
SP,NJ,M,VV,
HV,VT
AJ,NJ,M,VV,SP
TV
AJ,TV,NJ,M,SP,
VV,HV
Komunikace
Č, M, TV,
VV, PČ,
Č, M, TV,
VV, HV, PČ,
AJ,TV,NJ,VV,
M,SP,HV,VT
AJ,TV,NJ,SP,M
VV,HV,VT
AJ,TV,NJ,SP,
VV,M,HV,VT
Č, M, TV, PČ,
Č, M, TV, PČ,
Č, M, Vl, Př,
TV, VV, HV,
PČ,AJ
Č, M, Vl, TV,
VV, PČ, AJ
AJ,SP,TV,ČJ,M,
VV,VZ,VT
Kooperace a kompetice
Č, M, TV,
VV, HV, PČ,
AJ
Č, M, TV,
VV, PČ,
AJ,Z,SP,M,
VV,F
AJ,M,VV,F
AJ,M,SP,VV,
F
Z,AJ,ČJ,SP,
VV,M,F
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Prv, PČ,
Prv, PČ,
Ć, Prv, VV,
PČ,
AJ,Z,SP,M,
VV,VT
AJ,M,VV,SP,
TČ,VT
AJ,CH,ČJ,M,
SP,VV,TČ,VT
AJ,Z,CH,SP,
VV,M,VT
Hodnoty, postoje, praktická
etika
M, TV, PČ,
Č, M, TV,
Č, M, TV, VV,
HV, PČ,
Č, M, Vl,
Př, TV, VV,
PČ,
M, Vl, Př,TV,
VV, HV, PČ,
Č, M, TV, VV,
PČ,AJ
Č, M, Vl, Př,
TV, VV, PČ,
AJ
Č, M, Vl, Př,
TV,VV, HV,
PČ,AJ
Č, M, Vl, TV,
VV, PČ,
AJ
Č, M, Vl,
Př, TV, VV,
PČ,AJ
M, Vl, Př, TV,
VV, HV, PČ,
AJ,CH,M,SP,
VT,VV,HV,
TV,NJ,TČ
AJ,TV,NJ,M,
SP,VV
AJ,HV,TV,NJ,
SP,M,VV
SP,M,VV,TV
VV,M,SP,TV,
TČ
AJ,CH,TV,M,
SP,VV,HV,TČ
AJ,CH,TV,M,
SP,VV,HV,VZ
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Školní vzdělávací program Regionální škola
9
6. 2 Výchova
demokratického
občana
6. 3 Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Občanská společnost a škola
M, Prv,
M, Prv,
M, Prv,
M, Vl,
M,
M
KoA,M,VV
AJ,M,VV
AJ,M
Občan, občanská společnost a
stát
Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
Prv,
Prv,
M, Prv,
M, Vl,
M,
HV,VT
KoA,VT
OV,SP,VV,
VT
SP
SP,VV,VT,
D
Vl,
Vl,
Evropa a svět nás zajímá
Prv,
Objevujeme Evropu a svět
M,
Jsme Evropané
Kulturní diference
6. 4 Multikulturní výchova
M, ICT
Vl,
HV,D
SP
Z,OV,VV,ČJ
SP,VV,D,ČJ
Vl,
Z,SP,M,TV,ČJ
Př,AJ,SP,TV,M
Z,CH,NJ,KoA,
SP,HV,VT
Př,AJ,CH,D,
NJ,OV,SP,TV,
M,F
M, Vl, ICT,
SP,HV,TV,VT
AJ,TV,ČJ,SP,
HV,VT
Z,TV,D,NJ,SP
KoA,HV,VT
Z,AJ,TV,NJ,
HV,VT
Vl,
Z,SP,VV,HV
AJ,VV,SP
Z,KoA,SP,VV
Z,ČJ,NJ,AJ,
OV,SP,VV
VV,
M, VV,
M, Vl, VV,
OV,TV,M
Z,KoA,ČJ,HV,
TV,M
Z,TV,AJ,SP,M
AJ,NJ,M,SP,
TV,D
Lidské vztahy
Prv, VV,
Prv, VV,
M, Prv, VV,
HV,
M, Vl, VV, HV,
M, Vl, Př, VV,
HV,
SP,TV,OV,VV,
HV,M
Z,AJ,SP,TV,VV
HV,M
Z,HV,VZ,AJ,T
V,NJ,SP,VV,M
Z,AJ,TV,D,ČJ,
SP,VV,NJ,
HV,M
Etnický původ
VV,
VV,
Prv, VV,
Vl, VV,
Vl, Př, VV,
HV,D
Z,HV
Př,VZ,Z,AJ,SP
AJ,SP,NJ
VV,
Vl, VV,
Vl, VV,
VV,TV
AJ,TV,ČJ,VV,H
V
AJ,TV,ČJ,SP,
VV
Z,AJ,NJ,SP,
VV,TV
Vl, VV,
Vl, VV,
SP,HV,M
Z,M
Z,AJ,SP,M
AJ,SP,M
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a
solidarity
Školní vzdělávací program Regionální škola
10
6. 6 Mediální výchova
6.5 Environmentální výchova
Ekosystémy
Základní podmínky života
Př, PČ,
Př, PČ,
Z,SP,VV,TV
Př,OV,TV,VV,
SP
Př,SP,CH,TV,
VV
Z,CH,SP,VV,
TV
Prv,
Prv, VV, PČ,
Př, VV, PČ,
Př, VV, PČ,
Př,SP,VV
VV
SP,CH,VV
SP,CH,VV,VZ,
F
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
VV, PČ,
VV, PČ,
VV, PČ,
Vl, Př, VV, PČ,
Vl, Př, VV, PČ,
SP,VV,HV,TV,
ČJ
Z,KoA,SP,TV,
OV,VV
Z,CH,TV,AJ,ČJ,
SP,VV,VZ,F
Př,AJ,CH,VZ,
TV,OV,SP,VV
Vztah člověka k prostředí
M, TV, PČ,
M, Prv, TV, PČ,
M, Prv, TV, PČ,
M, Vl, Př, TV,
PČ,
M, Vl, Př, TV,
PČ,
SP,VV,ČJ,HV,
TV
Př,KoA,SP,TV,
OV,VV,HV,TČ
AJ,CH,SP,VV,
HV,TV,TČ
Př,Z,AJ,VV,CH,
TV,OV,SP,HV
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
ICT,
M, ICT,
M, ICT, AJ
M, ICT, TV,AJ
M, Vl, Př,
ICT, TV,AJ
AJ,Z,VZ,TV,
VV,HV,VT
AJ,Z,TV,NJ,VV
SP,VT
AJ,Z,VV,CH,
TV,NJ,OV,VT,
SP
AJ,Z,VV,CH,
VZ,SP,TV,ČJ,
VT,NJ,
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
M, ICT,
M, ICT, HV,
M, ICT, HV,
M, ICT, HV,
Č, M, Vl, Př,
ICT, HV,
Z,VT
Z,VT
Z,OV,SP,VV,
VT
Z,VV,VZ,ČJ,
VT
Stavba mediálních sdělení
ICT,
ICT,
ICT,
ICT,
Č, ICT,
AJ
AJ,NJ
AJ,NJ
AJ,NJ,SP
Vnímání autora mediálních
sdělení
ICT,
ICT,
ICT, HV, PČ,
Č, ICT, HV,
PČ,
Č, ICT, HV,
PČ,
VV,HV
VV,HV
AJ,SP,VV,HV
Z,AJ,SP,VV,HV
Fungování a vliv médií ve
společnosti
ICT,
Prv, ICT,
Prv, ICT, PČ,
M, Př, ICT,
PČ,
Č, M, ICT, PČ,
TV,VT
HV,TV,VT
OV,HV,TV,NJ,
SP,AJ,VV,VT
AJ,VZ,TV,SP,
VV,NJ,HV,VT
Tvorba mediálního sdělení
ICT,
ICT,
ICT, PČ,
ICT, PČ,
Č, ICT, PČ,AJ
AJ,M,VV,TV
AJ,M,VV,TV
AJ,CH,TV,M,
SP,VV,NJ,VT
AJ,CH,TV,SP,
ČJ,NJ,VV,VZ,
M,VT
Práce v realizačním týmu
ICT,
ICT,
ICT, PČ,
Př, ICT, PČ,AJ
ICT, PČ,AJ
AJ,SP,VV,TV
AJ,NJ,VV,SP,
TV
AJ,TV,NJ,SP,
VV
Z,AJ,VZ,NJ,SP,
VV,TV
Školní vzdělávací program Regionální škola
11
4. Učební plán
Učební plán 1. - 9. ročník
1. stupeň
2. stupeň
Vyučovací předměty
Časová dotace
1.
2.
3.
4.
5.
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
9
0
10
0
9
3
7
3
7
3
Matematika
Informatika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Výchova ke zdraví
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Svět práce
Volitelné předměty
4
0
2
5
0
2
5
0
2
5
1
5
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
Celkem
20
22
24
26
26
-
42
9
0
24
2
6
4
4
6.
7.
8.
9.
5
5
4
4
18
3
3
3
3
12
5
1
4
1
5
0
5
0
19
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
0
1
2
2
1
3
30
-
5
7
10
5
0
118
-
-
29
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
3
31
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
4
32
8
4
7
4
7
6
3
4
6
8
4
10
122
4.1 Poznámky k učebnímu plánu
1. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje vyučovací předměty Český jazyk a cizí jazyk
Český jazyk
- na 1. i na 2. stupni integruje vzdělávací obor Český jazyk a literatura. V 1. ročníku má předmět komplexní charakter. Od
2. do 5. ročníku zahrnuje složky specifického charakteru: jazykové vyučování a slohový výcvik, čtení a literární výchova a
psaní. Týdenní časová dotace jazykového vyučování ve 2. - 5. ročníku je 5 hodin. V této časové dotaci je zahrnuta 1 hodina
měsíčně slohového výcviku. Literární výchova je ve 2. ročníku dotována 5 hodinami, ve 3. ročníku 4 hodinami a ve 4. a 5.
ročníku 5 hodinami týdně. V rámci literární výchovy ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka psaní, která se realizuje během týdne
v menších časových celcích než je vyučovací hodina. V 6. a 9. ročníku předmět Český jazyk obsahuje jazykové vyučování,
literaturu a slohový výcvik . V 6. a 7. ročníku 5 hodin týdně, v 8. - 9. ročníku 4 hodiny týdně. Rozdělení hodin na jazykové
vyučování, literaturu a sloh jsou určovány ročními plány vyučujících. Předmět Český jazyk je posílen o 6 disponibilních
hodin, a to ve 2. - 7. ročníku o hodinu týdně.
Cizí jazyk
- vyučování cizího jazyka se realizuje od 3. roč. Ve 3. až 5. ročníku se všichni žáci učí anglický jazyk. V 6. - 9. ročníku se
vyučuje vedle anglického jazyka i jazyk německý, jehož výuka jako hlavního cizího jazyka bude končit ve školním roce
2010/2011. Žáci se dělí do skupin (max. 25 žáků ve skupině).
2. Matematika a její aplikace
- předmět Matematika se vyučuje v každém ročníku v týdenním rozsahu 4 - 5 hodin . Je posílen celkem o 5 disponibilních
hodin. Na 1. stupni ve 2. a 3. ročníku a na 2. stupni v 6., 8. a 9. ročníku.
Školní vzdělávací program Regionální škola
13
3. Informační a komunikační technologie
- předmět Informatika se vyučuje ve 4. - 7. ročníku po 1 hodině týdně. Je posílen 2 disponibilními hodinami, a to
ve 4. a 7. ročníku.
4. Člověk a jeho svět
- se vyučuje ve vyučovacích předmětech Prvouka v 1. - 3. roč., Přírodověda a Vlastivěda v 4. a 5. roč., které jsou
posíleny 2 disponibilními hodinami v 5. ročníku.
5. Člověk a příroda
- realizují vyučovací předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis celkem 24 hodin týdně. Oblast je posílena 2
disponibilními hodinami, v 7. roč. Přírodopis a v 8. roč. Fyzika. Chemie se učí od 8. roč. 2 hodiny týdně.
6. Umění a kultura
- realizují vyučovací předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova v počtu hodin odpovídajících povinné
časové dotaci.
7. Člověk a zdraví
- realizují předměty Tělesná výchova na 1. a 2. stupni v časové dotaci 2 hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku probíhá
výuka plavání (v rozsahu 20 vyučovacích hodin). Na 2. stupni je začleněn předmět Výchova ke zdraví v 6., 8. a 9.
roč. po 1 hodině týdně.
8. Člověk a svět práce
- se vyučuje ve vyučovacích předmětech Praktické činnosti na 1. stupni a Svět práce na 2. stupni v časové dotaci
1 hodina týdně. Na 2. stupni je třída rozdělena na skupiny podle charakteru práce, aby byla zajištěna bezpečnost
žáka a ochrana jeho zdraví. Vyučuje se ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny.
9. Volitelné předměty
- se vyučují na druhém stupni a jsou dotovány z disponibilní časové dotace v 7. - 9. ročníku v počtu 10 hodin
týdně. Zahrnují Další cizí jazyk (německý) od 7. roč. po 2 hodinách týdně a další předměty podle zájmu žáků (viz.
tabulka Volitelné předměty).
Svět práce
Pěstitelské práce, práce s technickými materiály
Práce s technickými materiály, příprava pokrmů
Svět práce – provoz a údržba domácnosti
Svět práce
Volitelné předměty
Šití
Další cizí jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace z německého jazyka
Seminář z přírodopisu
Seminář z přírodovědných předmětů
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky
Informatika
Technické kreslení
Práce s technickými materiály
Školní vzdělávací program Regionální škola
ročník
časová dotace
6.
7.
8.
9.
1
1
1
1
ročník
časová dotace
7.
7.- 9.
7. - 9.
7. - 9.
7. - 9.
7. - 9.
7. - 9.
7. - 9.
8. - 9.
9.
8.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
Učební plán pro 1. stupeň
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace
Vzdělávací
obory
Vyučovací
předměty
Český jazyk a
literatura /38/
Český jazyk
Cizí jazyk /9/
Anglický jazyk
Ročník
1.
2.
3.
3
Matematika
4 4+1 4+1
Informační a komunikační technologie /1/
Informatika
-
Umění a kultura /12/
Člověk a zdraví /10/
Člověk a svět práce /5/
Celková povinná časová dotace
*DČD - disponibilní časová dotace
Školní vzdělávací program Regionální škola
Dotace
DČD*
38
4
3
3
9
0
5
5
22
2
1
1
1
0
1
1
2
-
0+1
2
-
2
-
2
2
1+1
1+1
6
3
3
1
1
1
1
1
5
0
1
1
1
2
2
7
0
Tělesná
výchova
2
2
2
2
2
10
0
Svět práce
1
1
1
1
1
5
24 26
118
2
2
26
109
Prvouka
Přírodopis
Vlastivěda
Hudební
Hudební výchova
výchova
Výtvarná
Výtvarná
výchova
výchova
Tělesná výchova
5.
9 9+1 8+1 6+1 6+1
Matematika a její aplikace /22/
Člověk a jeho svět /12/
4.
20 22
0
2
0
9
118
3
15
Učební plán pro 2. stupeň
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory
Jazyk a jazyková
komunikace
Vyučovací
předměty
Český jazyk a
literatura /16/
Český jazyk
Cizí jazyk /12/
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika a její aplikace /16/
Matematika
Informační a komunikační technologie /1/ Informatika
Dějěpis
Člověk a společnost Dějěpis
Výchova k
/12/
Výchova k občanství
občanství
Fyzika
Fyzika
Chemie
Chemie
Člověk a příroda /22/
Přírodopis
Přírodopis
Zeměpis
Zeměpis
Hudební výchova
Hudební výchova
Umění a kultura /10/
Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví
Člověk a zdraví /11/
Tělesná výchova
Člověk a svět práce /4/
Volitelné předměty
Celková povinná časová dotace
*DČD - disponibilní časová dotace
Školní vzdělávací program Regionální škola
Tělesná výchova
Svět práce
Ročník
6.
7.
8.
4+1
4+1
4
3
3
3
4+1
4
1
9.
Dotace DČD*
16
2
3
12
0
4+1
4+1
16
3
0+1
0
0
1
1
2
2
2
2
12
0
1
1
0
2
2
1
2
0
1+1
1
1
1+1
2
2
1
1
2
2
1
2
22
1
0
1
0
1
1
1
1
10
0
2
2
1
1
1
0
1
1
11
0
2
1
2
1
2
1
2
1
4
0
0
3
3
3+1
29
30
31
122
6
5
32
2
4
10
104
18
122
5
16
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 47443669, tel./záz./fax 568440204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “REGIONÁLNÍ ŠKOLA”
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Český jazyk a literatura
a) Charakteristika oblasti:
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích předmětech – český jazyk a literatura, cizí jazyk a ve volitelných předmětech.
Všechny tyto vyučovací předměty mají za úkol vybavit žáky dovednostmi, vytvořit jim nástroje vzdělávání pro všechny oblasti vzdělávání. Jazykové vzdělávání pojímáme
jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení. Jazyk chápeme především jako prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů, je bezprostředně spojen s myšlením. Z tohoto
pohledu k jazyku přistupujeme během vyučování. Chápeme jej v rovině kulturní, sociální a psychické. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace má klíčové postavení
ve vzdělávání a výchově. Tato vzdělávací oblast vybavuje žáka a následně absolventa základní školy nástrojem dorozumívání, sdělování a přijímání informací, pomocí jazyka
se rozvíjí myšlení, předávají se pomocí něho i citové obsahy, hodnoty. Žák by měl zvládnout správně a výstižně se vyjadřovat v mateřském jazyce, správně porozumět
vnímanému textu. Nedílnou součástí této vzdělávací oblasti je kultivace řeči i písma, volba nejen odpovídajícího obsahu, ale i formy sdělení. Zvládnutí alespoň základů cizího
jazyka má žákům poskytnout možnosti čerpání zážitků a zkušeností mimo rámec naší republiky, umožňuje komunikaci s lidmi hovořícími jinými jazyky, je velmi důležité pro
vzájemné poznání a pochopení, v neposlední řadě odstraňuje předsudky.
b) Charakteristika oboru (předmětu):
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně. Vzdělávací obsah tohoto předmětu má komplexní charakter, ale pro
přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek
prolíná. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 9 hodin, ve 2. ročníku 10 hodin / z toho 1 hodina DČD/, ve 3. ročníku 9 hodin / z toho 1 hodina DČD /a ve 4. –
5. ročníku 7 hodin / z toho 1 hodina DČD/ a výuka probíhá většinou v kmenových třídách, ve ŠPZ, v počítačové učebně nebo v učebně na školním pozemku. Český jazyk a
literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, k osvojování a
rozvíjení čtenářských schopností a vede k využívání různých zdrojů informací – např. slovníky, encyklopedie, katalogy pro rozšiřování znalostí a dovedností pro další vývoj.
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a
sociální výchova a Mediální výchova.
Klíčové kompetence ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura
Kompetence k učení
- svoji činnost a učení organizuje a plánuje nejprve s pomocí učitele, později samostatně
- dokáže posoudit své výsledky s ohledem na cíl, kterého mělo být dosaženo
- učí se hledat podstatné věci, postupuje od jednoduššího ke složitějšímu, umí najít chybu
- umí vyhledávat informace z různých zdrojů – ústních, tištěných, mediálních a počítačových, pracuje uvědoměle s textem, čte s porozuměním, snaží se o stálé zdokonalování
techniky čtení
- pracuje samostatně a tvořivě, umí povzbudit a pozitivně motivovat, aktivně se zapojuje do vyučovacího předmětu
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky nebát se problémů, hledat vhodné řešení /pomoc učitele, spolužáků, postupná samostatnost/, učíme žáky na základě vlastních zkušeností prakticky řešit
Školní vzdělávací program Regionální škola
17
problémy, zkoušet různé možnosti řešení problémů, dokončit úkoly a zdůvodňovat své závěry
- podporujeme samostatnost a hledání různých přijatelných možností řešení problémů, postupovat o jednoduchého ke složitějšímu
- vedeme žáky ke spolupráci při řešení problémů
- umí pracovat s různými typy záznamů a textů - obrazy, audio a videozáznamy apod.
- zapojuje se aktivně do soutěží, připravují různé aktivity pro mladší spolužáky
- hodnotíme práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní
- postupně dokáže formulovat a prezentovat své názory a myšlenky /ústně i písemně od jednoduššího ke složitějšímu/
- srozumitelně se vyjadřuje, pečlivě vyslovuje a rozvíjí si svoji slovní zásobu
- pozorně dokáže naslouchat, udržovat kontakt očima, nezasahuje do mluveného projevu druhého, umí projevit souhlas nebo nesouhlas, klade krátké a jasné otázky
- dokáže o problému diskutovat, umí vyjádřit svůj názor
- prezentuje výsledky své i skupinové práce, využívá školní časopis
- umí zaujmout své místo ve dvojici, skupině a respektuje názor ostatních
- zvládá komunikaci i ve vyhraněných situacích
Kompetence sociální a personální
- postupně dokáže přejít od individuální práce k práci ve dvojicích popř. v malé skupině
- podílí se na vytvoření příjemné atmosféry, která je důležitá pro práci ve skupinách, dokáže ocenit své kamarády za dobrou práci, umí své kamarády povzbudit
- přijme jednoduchou roli ve skupině, řídí popř. organizuje, dokáže společně pracovat s pomůckami
- respektuje dohodnutá pravidla
- umí spolupracovat a řešit úkoly v různých skupinách spolužáků
- respektuje pokyny pedagogů
Kompetence občanské
- dodržuje povinnosti a respektuje stanovená pravidla, podílí se na tvorbě pravidel
- umí jednat zodpovědně a uvědoměle nejenom při činnostech organizovaných školou
- dokáže respektovat individuální, kulturní a náboženské rozdíly mezi žáky
- chrání zdraví své i ostatních, na modelových situacích dokáže uplatnit jednoduché praktické dovednosti, v krizových situacích ohrožujících zdraví a život postupuje podle
pokynů kompetentních osob
- využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje v přírodě, k životnímu prostředí
Kompetence pracovní
- aktivně pracuje s různými zdroji informací - ústních, tištěných, mediálních a počítačových
- získané vědomosti a dovednosti využívá v ostatních předmětech
- cíleně pečuje o prostředí ve kterém žije, pracuje a získává vědomosti
- nebojí se převzít zodpovědnost za splněný úkol
- dokáže se přizpůsobit změněným pracovním podmínkám - např. práce v jiné skupině, úprava pracovního místa pro spolupráci ve skupině
- je veden učitelem k organizování a plánování učení, dodržuje dohodnutou kvalitu, postupy a termíny
Školní vzdělávací program Regionální škola
18
Možné formy:
vyučovací hodina základního typu, práce v učebně, počítačové učebně, na pozemku, práce ve dvojicích, skupinách, samostatná práce (při hodinách, domácí práce).
Možné metody:
práce s učebnicí, pracovními sešity a listy, stavebnicemi zaměřenými na jazykovou výchovu, didaktické hry, výukové programy na PC, různé druhy diktátů, uvolňovací cviky,
činnosti na rozvoj jemné motoriky - hry a hříčky (psaní do vzduchu, mokrým štětcem na tabuli, obtahování), práce s věkově přiměřenými texty (hlasité, tiché a párové čtení,
aktivní rozhovor, naslouchání s porozuměním - poslech čteného textu, audio a video ukázek, vyprávění pohádek, příběhů, práce s osnovou, dramatizace, dokreslování děje,
výstavky dětských knížek, práce s dětskými knihami a časopisy, vedení čtenářského deníku, vyhledávání informací a jejich prezentace s výstupem, besedy, soutěže, divadelní
a filmová představení, práce a četba v přírodě, dramatizace, recitace, KAFOMET, názornost, aktivní zapojení žáků do řešení problémů.
Český jazyk 1. ročník
očekávané výstupy (žák):
- sluchově hlásky rozliší
- rozliší výslovnost krátkých a
dlouhých samohlásek
- rozdělí slovo na slabiky a hlásky
- rozdělí větu na slova
učivo
I. Jazyková výchova
- věta, slovo, slabika, hláska - rozlišení z hlediska potřeb
psaní a čtení
- sluchové rozlišení hlásek, správná výslovnost samohlásek,
souhlásek a skupin souhlásek
- poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám,
písmeno malé, velké, tištěné, psané
- plynulé spojování slabik a slova, výslovnost délky hlásek
- tečka, otazník, vykřičník
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a soc. výchova
- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání
a sebepojetí, seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena
- sociální rozvoj - poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace a kompetice
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
Školní vzdělávací program Regionální škola
19
- plynule čte jednoduché texty
- orientuje se v textu slabikáře
- postupně si osvojuje a rozvíjí
čtenářské dovednosti
- vyslechne pozorně krátký souvislý
text
II. Komunikační a slohová výchova
1. Čtení a naslouchání
- praktické čtení
- osvojení techniky čtení
- pozornost, plynulost
- znalost orientačních prvků v textu
- hlasité čtení
- postupně uvědomělé čtení - slov, krátkých vět,
souvislých textů
- plynulé čtení přiměřeně náročných textů
- tiché čtení
- naslouchání - respektování mluveného projevu partnera - kontakt
- pozorné vyslechnutí krátkého textu, odpovídat na jednoduché
otázky, tvořit jednoduché otázky
- role mluvčího a naslouchajícího
Přesahy:
Prv, M,VV, HV, TV
2. Mluvený projev
- správně vyslovuje všechny hlásky - správné dýchání, vhodné tempo řeči, výslovnost
- umí pozdravit dospělé osoby i své - krátké mluvené projevy
kamarády, rozlišuje vhodnost
jednotlivých pozdravů a oslovení
- umí vyjádřit jednoduchou prosbu,
omluvu
- umí sestavit jednoduché blahopřání
- při psaní používá základní
hygienické
návyky /sezení, držení tužky,
umístění
sešitu a jeho sklon/
- píše správně tvary písmen a číslic
ve větší velikosti a liniatuře
- píše a spojuje písmena, slabiky a
slova
- převádí slova a věty z podoby
mluvené do podoby psané
Školní vzdělávací program Regionální škola
3. Písemný projev
- správná příprava na psaní – dodržování hygienických návyků
- psaní písmen, slabik, slov
- opis a přepis jednoduchých vět
- diktát jednoduchých slov a vět
- psaní číslic
- psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova
vět
20
- dodržuje správné pořadí písmen a
úplnost slova
- píše čitelně a úhledně, dbá na
celkovou úpravu písemného projevu
III. Literární výchova
- poslech literárních textů /dětská próza a poezie - rozlišení/
- vyjadřování pocitů z přečteného textu
- čte a přednáší zpaměti ve
- přednes vhodných literárních textů
vhodném
- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
frázování a tempu literární texty
- dramatizace
přiměřené věku
- vlastní výtvarný doprovod
- rozliší prózu od poezie
- rozliší pohádku, hádanku, říkanku, - pojmy - pohádka /pohádková postava/, hádanka, říkanka, báseň,
říkadlo,
báseň
- rozumí pojmům spisovatel, kniha, - spisovatel, kniha, čtenář, básník, ilustrace, časopis
čtenář, básník, divadlo, herec
- pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností
- vyjadřuje své pocity z přečteného
textu
Český jazyk 2. ročník
očekávané výstupy (žák):
- správně vyslovuje běžně užívaná
česká slova
- používá správnou intonaci - podle
druhů vět
učivo
I. Jazyková výchova
1. Zvuková stránka jazyka
- správná výslovnost českých slov
- správná výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek,
párových souhlásek na konci slov
- druhy vět - rozlišení podle intonace
2. Slovní zásoba a tvoření slov - slova nadřazená, podřazená,
souřadná, citově zabarvená
- ke slovu nadřazenému umí přiřadit - slovo, slabika, hláska, písmeno - rozdělení hlásek
slova podřazená, rozlišuje slova
- slabikotvorné r, l
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a soc. výchova
- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebe poznání
a sebepojetí, seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita
- sociální rozvoj - poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace a kompetice
- morální rozvoj – hodnoty, postoje, praktická etika
Možné evaluační nástroje:
21
citově zabarvená
- rozdělí hlásky do skupin samohlásky /krátké, dlouhé/,
souhlásky /měkké, tvrdé,obojetné/,
dvojhlásky
- orientuje se v abecedě, částečně ji
používá
- slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- slabika a dělení slov na konci řádku
- abeceda - seznámení
3. Tvarosloví
- umí vyjmenovat slovní druhy
- seznámení se slovními druhy - podstatná jména, slovesa,
- pozná podstatné jméno, sloveso ,
předložky a spojky
spojku, předložku - typické zástupce - určování typických zástupců slovních druhů v textu
- uspořádá slova ve větě
- rozliší druhy vět podle postoje
mluvčího
- používá správná interpunkční
znaménka za větou
- umí rozlišit tvrdé a měkké
souhlásky v českých slovech
- píše správně i-y po tvrdých a
měkkých souhláskách v českých
slovech
- zná a užívá pravidla pro psaní ú/ů
v českých slovech
- umí zapsat slabiky dě, tě, ně
- umí zapsat slabiky bě, pě, vě, mě
/mimo morfologický šev/
- rozliší a správně zapíše jméno
obecné a vlastní
Školní vzdělávací program Regionální škola
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
Přesahy:
Prv, M, HV, VV, TV
4. Skladba
- pořádek slov ve větě
- druhy vět podle postoje mluvčího
5. Pravopis
- tvrdé a měkké souhlásky
- psaní ú, ů
- psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- vlastní jména - psaní velkých písmen
- párové souhlásky na konci slov
22
II. Komunikační a slohová výchova
- dále rozvíjí čtenářské dovednosti
- plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného obsahu a náročnosti
- rozumí písemným pokynům
přiměřené složitosti
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nedbalou výslovnost
- respektuje mluvní projev druhé
osoby, reaguje jednoduchými
otázkami
- umí pozdravit dospělé osoby i své
kamarády
- umí dokončit jednoduchý příběh,
vyprávění podle obrázkové osnovy
- umí popsat jednoduché předměty a
jejich vlastnosti
- při psaní používá základní
hygienické návyky
-píše písmena a číslice v přirozené
velikosti, dodržuje sklon písma,
zachovává rozestupy písmen
- správně spojuje písmena a slabiky
do slov
- ovládá psaní jednoduchého textu
- používá velká písmena ve slovech,
větách a diakritická znaménka
- píše čitelně a úhledně, dbá na
celkovou úpravu písemného projevu
- napíše adresu, jednoduchý dopis a
přání
Školní vzdělávací program Regionální škola
1. Čtení a naslouchání
- čtení s porozuměním
- hlasité a tiché čtení s porozuměním
2. Mluvený projev
- správná výslovnost hlásek, správné dýchání a vhodné tempo řeči
- respektování mluveného projevu druhé osoby
- pozorné vyslechnutí krátkého textu, snaha vytvořit jednoduché
doplňující otázky
- role naslouchající - mluvčí
- krátké mluvené projevy - dokončení jednoduchého příběhu,
vyprávění podle obrázkové osnovy, vyprávění podle časové
posloupnosti, popis - pojmenování jednoduchých předmětů a jejich
vlastností, oslovení, pozdrav, poděkování
3. Písemný projev
- upevňování hygienických návyků
- dokončení nácviku psaní všech malých a velkých písmen
- psaní, opis, přepis a diktát slov, vět,
- psaní číslic
- psaní písmen velké tiskací abecedy
- psaní adresy, dopisu, pozdravu z prázdnin, přání, jednoduchého
vzkazu
- nadpis, odstavec
23
- se zájmem vyslechne předčítání
nebo nahrávku literárního textu
přiměřeného věku
- při čtení připraveného textu
správně čte přímou řeč
- čte a přednáší ve vhodném tempu,
používá správné frázování
přiměřeně náročného textu
- volně reprodukuje čtený nebo
slyšený text
- pracuje s poezií
- orientuje se v základních
literárních pojmech
III. Literární výchova
- poslech četby poezie a prózy
- čtení literárních textů s ohledem na přímou řeč
- spojování obsahu textu s ilustrací
- vyprávění pohádek a povídek, volná reprodukce a dramatizace
- přednes básní
- pojmy - báseň, verš, rým, přednes - recitace
- vyprávění, vypravěč, příběh, děj
- divadlo
- výtvarný doprovod - ilustrace a ilustrátor
Český jazyk 3. ročník
očekávané výstupy (žák):
- rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu jazyka
- správně moduluje souvislou řeč
- pracuje se slovy, rozliší slabiky a
hlásky
- pracuje se slovy nadřazenými,
souřadnými, podřazenými
- rozezná slova příbuzná
- umí rozlišit slova spisovná a
nespisovná, přejatá
- zvládne praktické využití abecedy
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Jazyková výchova
1. Zvuková stránka jazyka
- slovní přízvuk, intonace, tempo mluveného projevu
2. Slovní zásoba a tvoření slov
- rozlišování slabik, hlásek
- slova nadřazená, podřazená, souřadná
- slova souznačná, protikladná, mnohoznačná
- slova příbuzná
- slova přejatá, spisovná a nespisovná
- abeceda - řazení slov
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a soc. výchova
- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání,
sebepoznávání a sebepojetí, seberegulace
a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita
- sociální rozvoj - poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace a kompetice, řešení
problémů a rozhodovací dovednosti
- morální rozvoj – hodnoty, postoje, praktická
etika
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
24
3. Tvarosloví
- vyjmenuje slovní druhy
- slovní druhy - seznámení /ohebné a neohebné/, rozlišování
- rozlišuje typické zástupce slovních typických zástupců slovních druhů
druhů
- podstatná jména
- u podstatných jmen rozliší číslo a - slovesa
rod
- u sloves rozliší osobu a číslo
- pozná základní spojovací výrazy
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
Přesahy:
Prv, M, HV, VV, TV
4. Skladba
- pozná větu jednoduchou a souvětí - věta jednoduchá a souvětí
- v souvětí určí počet vět
- spojování vět jednoduchých do souvětí vhodnými spojkami a
- vyhledá základní skladební dvojici jinými spoj. výrazy
- určování počtu vět v souvětí
- ovládá řady vyjmenovaných slov
- píše správně i-y ve
vyjmenovaných slovech po
obojetných souhláskách
- v typických případech vlastních
jmen píše velké písmeno
- správně píše párové souhlásky
uprostřed a na konci slov
Školní vzdělávací program Regionální škola
5. Pravopis
- vyjmenovaná slova - psaní i/y po obojetných souhláskách
- vlastní jména
- párové souhlásky
25
II. Komunikační a slohová výchova
- plynule a s porozuměním čte
přiměřené texty
- vyhledává v dětské encyklopedii
podle abecedního rejstříku
požadovanou informaci
- porozumí písemným pokynům
přiměřené náročnosti
- respektuje základní komunikační
pravidla
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nepřesnou výslovnost, volí vhodné
tempo řeči a správně dýchá
- vytvoří krátký mluvený projev na
základě svých zážitků
- umí použít krátké mluvené projevy
- seřadí ilustrace podle časové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh, postupuje podle
jednoduché osnovy, umí ji vytvořit
1. Čtení
- hlasité plynulé čtení souvětí a vět
- tiché čtení
- orientace v textu, vyhledávání - abecední rejstříky
- podpora zájmu o individuální četbu
- pozorné vyslechnutí čteného textu s porozuměním - tvoření
doplňujících otázek
2. Mluvený projev
- respektování mluveného projevu druhé osoby, role mluvčího a
naslouchajícího
- správná technika mluveného projevu - dýchání, tempo řeči
- dodržování základních komunikačních dovedností a pravidel
- používat krátké mluvené projevy
- souvisle se vyjadřovat a klást otázky
- popis jednoduchých předmětů
- dokončení jednoduchého příběhu, vyprávění jednoduchého
příběhu podle obrázkové osnovy, sestavit jednoduchou osnovu
3. Písemný projev
- upevňování hygienických návyků
- upevňování správných tvarů písmen a číslic, odstraňování
- při psaní používá základní
individuálních nedostatků v kvantitativních i kvalitativních znacích
hygienické návyky
- píše podle normy psaní v přirozené písma
velikosti a liniatuře, dodržuje sklon - postupná automatizace psacího pohybu, kontrola vlastního
písemného projevu
písma a rozestupy mezi písmeny
- psaní, opis, přepis a diktát slov, vět, autodiktát
- píše čitelně, úhledně a přiměřeně
- psaní číslic
hbitě
- provádí kontrolu vlastního projevu - psaní písmen velké tiskací abecedy
- psaní adresy, dopisu, pozdrav z výletu, blahopřání - nadpis,
- umí se vyjádřit v jednoduchých
formách písemného projevu
odstavec, pozvánka, inzerát, jednoduchá přihláška a dotazník
Školní vzdělávací program Regionální škola
26
- při čtení připraveného textu čte
s ohledem na přímou řeč
- čte a přednáší ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
- volně reprodukuje přečtený nebo
slyšený text
- aktivně se podílí na dramatizaci
- pozná typické znaky ilustrací
známých ilustrátorů
- vytvoří vlastní ilustraci k textu
- pracuje s prózou a poezií
- orientuje se základních pojmech
literatury
III. Literární výchova
- poslech četby poezie a prózy
- čtení literárních textů dětské prózy a poezie s ohledem na přímou
řeč
- spojování obsahu textu s ilustrací
- vyprávění pohádek a povídek o dětech, volná reprodukce
slyšeného i čteného textu
- přednes básní nebo úryvku prózy
- dramatizace
- pověsti místní, regionální
- vyhledání podstaty příběhu, charakteristika literární postavy
- vyjádření postoje ke knize
- individuální četba, knihovnička
- pojmy - báseň s dějem, přirovnání, pověst, povídka, postava,
divadlo, herec, režisér, dějství, spisovatel, básník, ilustrátor, verš,
rým, čas a prostředí děje, literatura umělecká, naučná
Český jazyk 4. ročník
očekávané výstupy (žák):
Učivo
I. Komunikační a slohová výchova
1. Receptivní činnosti
1. Čtení
- čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas a zvládá úkoly
spojené s vyhledávání informací v textu (ve
slovníku nebo v krátkém souvislém textu) a
jejich zaznamenáváním
- odliší v textu podstatné a okrajové
Školní vzdělávací program Regionální škola
Praktické čtení
- technika čtení
- čtení pozorné
- čtení plynulé
- znalost orientačních prvků v textu
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky, přesahy
aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a soc. výchova
- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání,
sebepoznávání a sebepojetí,
seberegulace a sebeorganizace,
psychohygiena
- sociální rozvoj - poznávání lidí ve skupině, mezilidské
vztahy, komunikace, kooperace a kompetice,
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
6.6 Mediální výchova
- vnímání autora mediálních sdělení
27
informace, posoudí úplnost a neúplnost
jednoduchého sdělení
Věcné čtení
- čtení jako zdroj informací
- čtení vyhledávací
- čtení orientační
- odliší jednoduchou fikci od skutečnosti
Kritické čtení
- všímá si výrazných postupů a prostředků - čtení analytické
manipulativní komunikace např. v televizní - čtení hodnotící
reklamě)
Zážitkové čtení
(je součástí literární výchovy)
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
- aktivita v hodině
- hodnocení diktátů – 1x týdně
- čtvrtletní písemné práce – listopad, leden, duben, červen
2. Naslouchání
- rozumí přiměřeně složitému sdělení,
zapamatuje si jeho smysl a podstatná fakta
reprodukuje
- dovede se vhodně ptát
- rozpozná jednoduché případy
manipulativní komunikace, zvláště
v reklamě
Praktické naslouchání
- zdvořilé
- vyjádření kontaktu s partnerem
Přesahy:
Př, Vl, M, HV, VV, TV, A
Věcné naslouchání
- pozorné
- soustředěné
- aktivní (zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
Kritické naslouchání
- objektivní a subjektivní sdělení
- komunikační záměr mluvčího
- manipulativní působení projevu
- zvukové prostředky souvislého projevu (intonace, tempo
řeči)
- mimojazykové prostředky souvislého projevu (mimika,
gesta, řeč těla)
Zážitkové naslouchání
(je součástí literární výchovy)
- účinně se dorozumívá ve škole i mimo
Školní vzdělávací program Regionální škola
2. Produktivní činnosti
28
školu
- klade účelné otázky a dovede vhodně
odpovídat
- reprodukuje přiměřeně náročné texty, umí
vést dialog, telefonický rozhovor
- sdělí jednoduchou zprávu či oznámení,
zanechá vzkaz na záznamníku
vypráví vlastní zážitek s dodržením dějové
posloupnosti
- formuluje vlastní názor a prožitky,
respektuje názor partnera v rozhovoru
- uvědomuje si potřebu spisovné
výslovnosti ve veřejném projevu
- zvládá vyjadřování v běžných
komunikačních situacích
3. Mluvený projev
Základy dorozumívání (komunikační normy, role
mluvčího a posluchače, základní mluvené žánry podle
komunikační situace – dialog, telefonický rozhovor,
záznam na záznamníku, sdělení zprávy, oznámení)
Pěstování kultivovaného projevu
4. Písemný projev
- píše jasně a zřetelně po stránce obsahové
a formální jednoduché komunikační žánry:
zpráva, oznámení vzkaz, inzerát, dopis,
popis osoby, hračky
- zvládá jednoduchou grafickou úpravu
textu – návaznost textů, členění do
odstavců, má osvojené základní normy
písemného vyjadřování
- vyplní jednoduché tiskopisy: telegram,
složenku, přihlášku)
- doplní nebo dokončí příběh
- sestaví osnovu
Technika psaní
- úpravný, čitelný a přehledný písemný projev
- formální úprava písemného styku
Rozvíjení kultivovaného písemného projevu
- základní slohové postupy a žánry – adresa, zpráva,
oznámení, vzkaz, dopis, popis osoby, hračky
- vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu
- uspořádaní informací v textu s ohledem na jeho účel –
vyplnění jednoduchých tiskopisů (telegram, složenka,
přihláška)
- rozvoj vlastního kultivovaného psaní (vypravování,
doplní nebo dokončí příběh
- sestavení osnovy
II. Literární výchova
5 . Poslech literárních textů
Školní vzdělávací program Regionální škola
29
6. Zážitkové čtení a naslouchání
7. Tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes vhodných literárních textů
- volná reprodukce (převyprávění) přečteného nebo
slyšeného textu
- záznam reprodukce hlavních myšlenek
- interpretace literárního textu
- dramatizace
- vytváření vlastních textů
- vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
8. Základy literární teorie a historie
- námět a téma díla
- literární hrdina
Jazyk literárního díla
- obrazná pojmenování: přirovnání
- zvukové prostředky poezie: rytmus verše, rým
9. Literatura umělecká a věcná (populárně naučná)
10. Literární druhy a žánry
- poezie, próza
- žánry lyrické, lyrika přírodní
- pohádka, povídka, pověst, bajka
11. Literárně výchovné aktivity
- besedy o knihách
- návštěvy knihoven
- návštěva divadelních a filmových představení, výstav
III. Jazyková výchova
12. Zvuková stránka jazyka
- nauka o slově
- používá náležitou intonaci, přízvuk, pauzy - hlásková podoba slova
a tempo podle svého komunikačního
- spisovná a nespisovná výslovnost
Školní vzdělávací program Regionální škola
30
záměru
- modulace souvislé řeči: přízvuk – slovní a větný;
- rozlišuje na konkrétních příkladech
intonace, tempo řeči
spisovnou nespisovnou výslovnost (vnímá i - členění souvislé řeči: pauzy, frázování
regionální zvláštnosti)
- hledá a poznává slova příbuzná
- orientuje se ve stavbě slova (kořen,
předpona, přípona, koncovka)
- k základovému slovu vytvoří slova
odvozená
- vnímá stylové rozdíly mezi spisovnými
slovy a nespisovnými, citově zabarvenými
a neutrálními
-orientuje se ve významech slov
mnohoznačných (význam základní,
přenesený)
- chápe podstatu ohýbání slov
- rozlišuje slova, jejich základní mluvnické
významy a tvary
- správně určí ohebné slovní druhy a
příslovce
- rozliší spisovné a nespisovné tvary slov
- vyhledá podmět a přísudek, určí základ
věty nutný k úplnému sdělení
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí
Školní vzdělávací program Regionální škola
13. Slovní zásoba a tvoření slov
- slova a pojmy
- význam slov
- slova spisovná a nespisovná
- slova citově zabarvená
- stavba slov
- předponová část, kořen, příponová část, koncovka
(u jednoduchých slov)
- předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné
předložky
- předpony vz-, roz- bez- a přeložka bez
- předpony ob-, v-, vy-/vý
14. Tvarosloví
- slovní druhy – určování slovních druhů – slova ohebná a
neohebná
- podstatná jména – opakování (rod, číslo, pád), vzory
podstatných jmen – skloňování podstatných jmen (bez
vzorů předseda a soudce)
- slovesa – opakování (osoba, číslo)
- určování infinitivu
- slovesa zvratná
- jednoduché a složené slovesné tvary
- časování sloves (čas přítomný, budoucí a minulý)
15. Skladba
Stavba věty
- rozlišování věty jednoduché a souvětí
- spojování vět v souvětí vhodnými spojovacími výrazy
Podmět a přísudek
- určování vyjádřeného podmětu a přísudku
31
- prakticky ovládá základní principy
lexikálního pravopisu slov českých a
vybraných slov přejatých, základy
syntaktického pravopisu (shoda přísudku
s podmětem)
- správně píše i,í,y,ý ve slovech po
obojetných souhláskách a v koncovkách
podstatných jmen
16. Pravopis
- vyjmenované slova – psaní správného i,í,y,ý po
obojetných souhláskách
- koncovky podstatných jmen
- shoda přísudku s holým podmětem
Český jazyk 5. ročník
očekávané výstupy (žák):
učivo
I. Komunikační a slohová výchova
1. Receptivní činnosti
1. Čtení
- čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas a
zvládá úkoly spojené s vyhledávání
informací v textu (ve slovníku nebo
v krátkém souvislém textu) a jejich
zaznamenáváním
- odliší v textu podstatné a okrajové
informace, posoudí úplnost a
neúplnost jednoduchého sdělení
- odliší jednoduchou fikci od
skutečnosti
- všímá si výrazných postupů a
Školní vzdělávací program Regionální škola
Praktické čtení
- technika čtení
- čtení pozorné
- čtení plynulé
- znalost orientačních prvků v textu
Věcné čtení
- čtení jako zdroj informací
- čtení vyhledávací
- čtení orientační
Kritické čtení
- čtení analytické
- čtení hodnotící
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a soc. výchova
- sociální rozvoj – psychohygiena, poznávání lidí ve skupině,
mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a
kompetice
- morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti
6.6 Mediální výchova
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba
mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení,
fungování a vliv médií ve společnosti /regionu/, tvorba
mediálních sdělení
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnotíme slovně i známkou
32
prostředků manipulativní
komunikace např. v televizní
reklamě)
Zážitkové čtení
(je součástí literární výchovy)
2. Naslouchání
- rozumí přiměřeně složitému
sdělení, zapamatuje si jeho smysl a
podstatná fakta reprodukuje
- dovede se vhodně ptát
- rozpozná jednoduché případy
manipulativní komunikace zvláště
v reklamě
Praktické naslouchání
- zdvořilé
- vyjádření kontaktu s partnerem
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
- aktivita v hodině
- hodnocení diktátů – 1x týdně
- čtvrtletní písemné práce – listopad, leden, duben, červen
Přesahy:
Př, Vl, M, HV, VV, TV, AJ
Věcné naslouchání
- pozorné
- soustředěné
- aktivní (zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
Kritické naslouchání
- objektivní a subjektivní sdělení
- komunikační záměr mluvčího
- manipulativní působení projevu
- zvukové prostředky souvislého projevu (intonace, tempo řeči)
- mimojazykové prostředky souvislého projevu (mimika, gesta, řeč
těla)
Zážitkové naslouchání
(je součástí literární výchovy)
2. Produktivní činnosti
- účinně se dorozumívá ve škole i
mimo školu
- klade účelné otázky a dovede
vhodně odpovídat
- reprodukuje přiměřeně náročné
texty, umí vést dialog, telefonický
rozhovor
- sdělí jednoduchou zprávu či
oznámení, zanechá vzkaz na
záznamníku
vypráví vlastní zážitek s dodržením
Školní vzdělávací program Regionální škola
3. Mluvený projev
- základy dorozumívání (komunikační normy, role mluvčího a
posluchače, základní mluvené žánry podle komunikační situace –
dialog, telefonický rozhovor, záznam na záznamníku, sdělení
zprávy, oznámení)
- pěstování kultivovaného projevu
33
dějové posloupnosti
- formuluje vlastní názor a prožitky,
respektuje názor partnera
v rozhovoru
- uvědomuje si potřebu spisovné
výslovnosti ve veřejném projevu
- zvládá vyjadřování v běžných
komunikačních situacích
- píše jasně a zřetelně po stránce
obsahové a formální jednoduché
komunikační žánry: zpráva,
oznámení vzkaz, inzerát, dopis,
popis osoby, hračky
- zvládá jednoduchou grafickou
úpravu textu – návaznost textů,
členění do odstavců, má osvojené
základní normy písemného
vyjadřování
- vyplní jednoduché tiskopisy:
telegram, složenku, přihlášku)
- doplní nebo dokončí příběh
- sestaví osnovu
Školní vzdělávací program Regionální škola
4. Písemný projev
Technika psaní
- úpravný, čitelný a přehledný písemný projev
- formální úprava písemného styku
Rozvíjení kultivovaného písemného projevu
- základní slohové postupy a žánry – adresa, zpráva, oznámení,
vzkaz, dopis, popis osoby, hračky
- vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu
- uspořádaní informací v textu s ohledem na jeho účel – vyplnění
jednoduchých tiskopisů (telegram, složenka, přihláška)
- rozvoj vlastního kultivovaného psaní (vypravování, doplní nebo
dokončí příběh
- sestavení osnovy
34
II. Literární výchova
Metoda vypravování – učitel zajímavě vypravuje, žáci ho
napodobují.
Metoda popisu – žák popisuje, zdůvodňuje, vysvětluje.
6. Zážitkové čtení a naslouchání
Metoda samostatného studia žáků – domácí příprava učiva dříve
vyloženého ve škole.
7. Tvořivé činnosti s literárním textem
Slohová cvičení – pozorování textu, imitování, otázková metoda,
- přednes vhodných literárních textů
- volná reprodukce (převyprávění) přečteného nebo slyšeného textu mluvní cvičení
Spojení s výtvarným projevem – využívání kresby a malby
- záznam reprodukce hlavních myšlenek
Volný hovor spojený s výtvarným projevem
- interpretace literárního textu
- dramatizace
- vytváření vlastních textů
- vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
5. Poslech literárních textů
- čte a vyjádří své pocity a názory o
přečteném textu
- orientuje se v různých typech
textů (uměleckých, naučných,
dobrodružných, konzumních)
- pracuje se základními literárně
vědními pojmy: lyrika, epika, verš,
rým, přirovnání, básnický
přívlastek;
bajka, povídka, čas a prostředí děje,
řeč autora a postav)
- podle svých schopností volně
reprodukuje text
8. Základy literární teorie a historie
- námět a téma díla
- literární hrdina
Jazyk literárního díla
- obrazná pojmenování: přirovnání
- zvukové prostředky poezie: rytmus verše, rým
9. Literatura umělecká a věcná (populárně naučná)
10. Literární druhy a žánry
- poezie, próza
- žánry lyrické, lyrika přírodní – II. úroveň
- pohádka, povídka, pověst, bajka
11. Literárně výchovné aktivity
- besedy o knihách
- návštěvy knihoven
- návštěva divadelních a filmových představení, výstav
III. Jazyková kultura
- používá náležitou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo podle svého
Školní vzdělávací program Regionální škola
12. Zvuková stránka jazyka
- národní jazyk (mateřský jazyk) - nejdůležitější prostředek
dorozumívání
35
komunikačního záměru
- rozlišuje na konkrétních příkladech
spisovnou nespisovnou výslovnost
(vnímá i regionální zvláštnosti)
- hledá a poznává slova příbuzná
- orientuje se ve stavbě slova (kořen,
předpona, přípona, koncovka)
- k základovému slovu vytvoří slova
odvozená
- vnímá stylové rozdíly mezi
spisovnými slovy a nespisovnými,
citově zabarvenými a neutrálními
- orientuje se ve významech slov
mnohoznačných (význam základní,
přenesený)
13. Slovní zásoba a tvoření slov
- slova jednoznačná a mnohoznačná, homonyma, antonyma,
synonyma
- stavba slov
- odvozování příponami a předponami
- kořen – společný pro všechna příbuzná slova
- souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene
- zdvojené souhlásky
- předpony s-, z-, vz- předložky s, z
- skupiny bje, bě, pě, vje, vě, mně, mě (bje, vje tam, kde se setká
předpona ob- a v- s kořenem na je)
- dělení slov na konci řádku
14. Tvarosloví
Slovní druhy
Podstatná jména -mluvnické kategorie – pád, číslo, rod a vzor,
- chápe podstatu ohýbání slov
skloňování jmen podle vzorů
- rozlišuje slova, jejich základní
Přídavná jména – rozlišování druhů přídavných jmen, skloňování
mluvnické významy a tvary
- správně určí ohebné slovní druhy a přídavných jmen měkkých a tvrdých, skloňování přídavných jmen
přivlastňovacích – seznámení
příslovce
- rozliší spisovné a nespisovné tvary Zájmena – seznámení s jejich druhy, nahrazování podstatných a
přídavných jmen zájmeny
slov
Zájmena osobní – skloňování – seznámení
Číslovky – rozlišování číslovek v textu
Slovesa – určování mluvnických kategorií sloves – osoba, číslo, čas
Slovesný způsob – oznamovací, podmiňovací a rozkazovací
- vyhledá podmět a přísudek, určí
základ věty nutný k úplnému sdělení
- odlišuje větu jednoduchou a
souvětí
Školní vzdělávací program Regionální škola
15. Skladba
- základní větné členy - určování základních větných členů
- podmět vyjádřený a nevyjádřený
- přísudek slovesný a jmenný
- věta jednoduchá, souvětí
36
- přímá řeč – seznámení
- prakticky ovládá základní principy
lexikálního pravopisu slov českých a
vybraných slov přejatých, základy
syntaktického pravopisu (shoda
přísudku s podmětem)
- správně píše i,í,y,ý ve slovech po
obojetných souhláskách a
v koncovkách podstatných jmen
16. Pravopis
- vyjmenovaná a příbuzná slova – psaní správného i,í,y,ý po
obojetných souhláskách
- koncovky podstatných jmen, přídavných jmen tvrdých a měkkých
- shoda přísudku s podmětem – holý podmět
2. stupeň
b) Charakteristika oboru (předmětu):
Na 2. stupni se Český jazyk a literatura vyučuje v 6. – 9. ročníku s časovou dotací 19 hodin za týden ( 16 hodin z minimální časové dotace a 3 hodiny z disponibilní časové
dotace), tzn. V 6. – 8. ročníku 5 hodin týdně a v 9. ročníku 4 hodiny týdně.
Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Výjimečně pracujeme v terénu, zejména při
Komunikační a slohové výchově.
V Komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je
naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně, komunikovat s okolním světem.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat
vlastní názory o přečteném díle. Literární výchova má za cíl humanizaci žákovy osobnosti, rozvíjení jeho citů, pochopení mezilidských vztahů, rozpoznání dobra a zla, rozvoj
estetického cítění, rozpoznání literárních hodnot od braků, porovnání literárního díla s jeho filmovou či dramatickou adaptací, podněcování žáků k četbě (aby jí dali přednost
před televizními programy, počítačovými hrami).
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je využívá v tvůrčích činnostech
- uvádí věci do souvislostí
- propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí do širších celků
- čte s porozuměním
- snaží se objektivně posoudit svůj pokrok.
Kompetence k řešení problémů:
Školní vzdělávací program Regionální škola
37
- vnímá nejrůznější problémové situace
- promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a k tomu využívá vlastního úsudku a zkušeností
- zaujímá citový postoj k literárnímu dílu
- činí uvážlivá rozhodnutí, která je schopen obhájit
- respektuje názory ostatních.
Kompetence komunikativní:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
- vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- respektuje jiný názor, odlišnou kulturu
- pro komunikaci s okolním světem využívá informační a komunikační prostředky
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a ke spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
- spolupracuje ve skupině
- podílí se na vytváření pravidel práce v týmu (organizace práce, rozdělení rolí, ohleduplnost, úcta)
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby se snaží pomoci nebo o ni požádá
- přispívá k diskuzi v malé skupině nebo ve třídě
- respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají
- učí se pečlivosti, soustředěnosti, píli a vzájemné komunikaci.
Kompetence občanské:
- projevuje pozitivní postoje k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví
- vcítí se do situace ostatních lidí
- zpracovává úkoly, které ho připravují na život v občanské společnosti (žádost, vyplnění tiskopisů, úvahy na aktuální a společenské téma.
Kompetence pracovní:
- ověřuje své nadání
- pokouší se o vlastní tvorbu
- učí se tomu, jak se učit, jak si zpracovat výtah, výpisky, referát
- učí se formulovat a prezentovat své myšlenky a názory
- pracuje se slovníky, jazykovými příručkami
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje.
Možné formy práce:
práce v učebně, práce v počítačové učebně, práce s celou třídou, práce ve skupinách (2 a více žáků ve skupině), komunitní kruh, individuální práce s jednotlivými žáky,
práce v domácím prostředí, exkurze, zpracování projektů
Možné metody práce:
Školní vzdělávací program Regionální škola
38
učebnice, pracovní listy, texty krásné literatury, odborné literatury, odborné publikace, jazykové příručky a slovníky, literární slovníky, práce s médii, výukové programy na,
CD, DVD, videokazety, audiokazety, DVD, práce s výpočetní technikou, internet, dramatizace, kvízy, hry, burza knih, volné psaní, vlastní tvorba
Jazyková výchova 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
- odliší projev spisovný a nespisovný projev, vhodně užije
spisovný projev v některých životních situacích
- uvědomí si členění jazyka i dle soc. skupin (argot, slang)
- používá jazykové příručky (SSČ, PČP )
- seznámí se s lingvistickou terminologii (stylistika…)
učivo
I. Jazyk a jeho útvary, jazykověda
- komunikace:
verbální a nonverbální,
spisovná a nespisovná čeština
- jazykověda a její složky
- jazykové příručky
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
6. 1 Osobnostní a sociální výchova: smyslem je pomáhat
každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti
založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším
lidem a světu – klíčovým nástrojem jednání v životních
situacích je verbální a neverbální komunikace.
6. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech: pomáhá překonat předsudky, vede
k poznávání kořenů a zdrojů evropské civilizace,
seznamuje s lidovou slovesnotí, zvyky a tradicemi národů
Evropy.
6. 5 Environmentální výchova: vede k vnímavému a
citlivému přístupu člověka k přírodě, k odpovědnosti ve
vztahu k ochraně přírody.
Evaluace:
- průběžně krátké písemky, testy (mluvnické),doplňovací
cvičení, korektura textu
- diktáty (minimálně 1xměsíčně)
- čtvrtletní písemné práce (listopad, leden, duben, červen)
- ústní zkoušení, zkoušení u tabule
- aktivita v hodině
- DÚ.
Přesahy: OV
- rozpozná význam slov lišících se délkou samohlásky
(rada – ráda)
- znalost tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek využije
v praktických pravopisných cvičeních
- rozliší věty podle postoje mluvčího
Školní vzdělávací program Regionální škola
II. Zvuková stránka jazyka
- rozdělení hlásek
- spisovná výslovnost, spodoba znělosti
- zvuková stránka věty
39
- obohatí slovní projev o skupiny příbuzných slov
- rozezná příbuzná slova na základě podobnosti významů
- uvědomí si souvislost příbuzných slov se slovy
vyjmenovanými
- na základě znalostí příbuzných slov žák určí společnou část
těchto slov – kořen
- odliší kořen od předpony a přípony z důvodu použití
správného pravopisu
- všímá si změny hlásek v kořeni při odvozování slov
- zařadí slova ke správnému slovnímu druhu
- rozliší ohebný a neohebný slovní druh
- určí mluvnické kategorie jmen a sloves
III. Stavba slova
- stavba slova
- slovotvorný rozbor (viz LV – Kytice)
- příbuzná slova
- rozbor stavby slova
- střídání hlásek při odvozování
- zdvojené souhlásky
- skupiny bje-bě
- předložky a předpony s, z, s-, z- pravopis – obojetné souhlásky
IV. Tvarosloví
- druhy slov
- mluvnické kategorie
Tvarosloví – podstatná jména
- uvědomí si rozdíl mezi podstatnými jmény konkrétními a
abstraktními
- odliší podstatná jména pomnožná od hromadných a
látkových
- uvědomí si mluvnické číslo těchto podst. jmen
- rozezná podst. jména obecná od vlastních a tyto poznatky
využije v psaném projevu
- přiřadí podst. jména ke správnému vzoru a odvodí pravopis
1. Podstatná jména
- druhy podstatných jmen
- tvary podstatných jmen
- skloňování vlastních jmen
- rozliší druhy příd. jmen: tvrdá, měkká, přivlastňovací a
odvodí pravopis
- odvodí příd. jména od podst. jmen pomocí přípon
- pozná 2. a 3. stupeň přídavných jmen
- rozliší příd. jména přivlastňovací od podst. jmen
2. Přídavná jména
- druhy přídavných jmen
- skloňování přídavných jmen
- přídavná jména přivlastňovací
- stupňování přídavných jmen
- vyhledá a určí druhy zájmen
- odvodí neurčitá zájmena od zájmen tázacích
- skloňuje zájmeno já, rozpozná tvary zájmen on, ona, ono,
ten, náš, můj, tvůj, svůj, její ve 2. – 7. pádě
3. Zájmena
- druhy zájmen
- tvary zájmen
Školní vzdělávací program Regionální škola
40
- rozpozná druhy číslovek
- skloňuje některé základní a řadové číslovky
- píše tečku za řadovou číslovkou
4. Číslovky
- druhy číslovek, skloňování
- určí mluvnické významy u sloves
- rozpozná určité a neurčité tvary slovesa
- seznámí se se zastaralým infinitivem (moci, péci…)
- rozliší slovesný způsob
- užívá spisovné tvary podmiňovacího způsobu
- procvičuje- druhy číslovek, skloňování si shodu přísudku s
podmětem
5. Slovesa
- slovesa a jejich způsob
- pravopis
- určí základní větné členy
- pozná vyjádřený, nevyjádřený podmět
- seznámí se s podmětem několikanásobným
- vytváří skladební dvojice a pozná závislosti rozvíjejících
větných členů
- určuje rozvíjející větné členy
- rozpozná větu jednoduchou a souvětí
- podle určitých tvarů sloves žák určí počet vět v souvětí
- spojí věty obvyklými spojovacími výrazy
- doplní interpunkci v jednoduchých souvětích
V. Skladba
- základní větné členy
- několikanásobný podmět
- rozvíjející větné členy
- věta jednoduchá, souvětí
- tvoření vět
- textová stavba
Literární výchova 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
- rozezná vybraný epický, lyrický a dramatický text
- pokusí se poznat prózu a poezii
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Základní rozdělení literatury
- epika, lyrika, drama
- krásná x odborná literatura
- poezie, próza
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Evaluace:
- referáty žáků
- vlastní tvorba
- průběžné testy
- pololetní opakování
- literární výchova je součástí čtvrtletních prací z českého
jazyka
41
- recitace poezie a prózy
- besedy nad čtenářským deníkem
- zařadí pohádku ke správnému literárnímu druhu
- vyjmenuje znaky pohádky a vyhledá je v textu
- rozezná jednotlivé druhy pohádek
- uvede významné české a světové autory a sběratele pohádek
- samostatně reprodukuje text
- samostatně formuluje dojmy a názory k četbě
- srovnává pohádky (jejich formu, jaz. prostředky, obsah atd.)
různých kultur
- seznámí se se světovým dílem, které se stalo podkladem pro
operu
- charakterizuje hlavní postavu díla
- charakterizuje baladu
- seznámí se s literárním žánrem – parodií
- přednese jednu Erbenovu baladu
- doprovodí přečtený literární text ilustrací
- porovná historickou prózu Štorcha a Augusty
- pozná ilustrace Z. Buriana
- seznámí se s cestopisnou prózou, vyhledá jinou cestopisnou
ukázku
- seznámí se s pojmem LS a pokusí se jej vysvětlit
- rozpozná rozdíl mezi bájí a pohádkou
- vyhledá a převypráví jednu regionální pověst
- převypráví jednu národní pověst
- porovná odlišné zpracování národních pověstí různými
autory
- vyhledá a převypráví jednu báji z antického Řecka
- seznámí se s formou bájí → bohové zasahují do osudu lidí
- pozná hlavní řecké bohy
Školní vzdělávací program Regionální škola
II. Pohádka
- pohádka – teorie, dělení
- zvířecí
- autorské (Čapek, Werich, Andersen)
- lidové (Němcová, Erben, Grimmové,
- čínské, indické (Bednář - Princezna
Turandot, Marek – Jak podvodník
podvodníka podvedl), židovské,
cikánské
III. Česká literatura 19. století
- sběratelé pohádek: Erben, Němcová
- Němcová – Divá Bára, Babička
- Erben – Kytice
- Erben – Polednice
x
Suchý – Polednice
Přesahy: D
IV. Na cestě
- Štorch - pravěcí lovci (+ ilustrace)
- Augusta – pravěký svět
- Marco Polo
Přesahy: D, VV, OV, RV
Přesahy: D, VV
V. Lidová slovesnost:
Mýty, báje, pověsti, pohádky
- pověst, báje – teorie
- pověsti o kulturních památkách města,
historie znaku města
- Staré pověsti české
- Staré řecké báje a pověsti (viz D)
42
- seznámí se se znaky dobrodružné literatury
- seznámí se s některými českými a světovými autory
- charakterizuje hlavní postavu příběhu
VI. Příběhy odvahy a dobrodružství
- porovná jednání dětských hrdinů se sebou samým
- hledá různá řešení určitého problému
- všímá si vztahů dětského hrdiny k vrstevníkům, k ostatním
lidem, zvířatům, rostlinám a věcem
VII. Příběhy s dětským hrdinou
- se seznámí s některými českými a světovými spisovateli,
kteří píší příběhy se zvířecím hrdinou
- všímá si vztahů lidí a zvířat (pozitivního i negativního)
a vztahů mezi zvířaty
- seznámí se s dílem Liška Bystrouška, jeho formou a
jazykovými prostředky (nářeční prvky), které je podkladem
pro operu L. Janáčka - Liška Bystrouška
- seznámí se s pojmem „nonsens“, dovede je vysvětlit
- zarecituje jednu báseň (J. Žáček nebo E. Frynta)
- pokusí se vysvětlit, co znamená „lidový šibal“
- porovná bratra Palečka se „šibaly“ jiných národů –
s Enšpíglem, Hodžou Nasredinem…
- převypráví jeden příběh z knihy Moudří blázni
- vysvětlí poučení vyplývající z některého příběhu
- seznámí se s pojmem FANTASY LITERATURA
- jmenuje některé světové autory, kteří tvoří v duchu fantasy
literatury
- rozvíjí svou představivost a fantazii
- všímá si rozdílů mezi pohádkovými situacemi a situacemi ve
fantasy literatuře
Přesahy: OV, RV, Z
Projekt: Robinson Crusoe, viz JEČNÁ in Literární hry
VIII. Svět lidí a zvířat
- Eric Knight
- John Steinbeck
- František Nepil
- Rudolf Těsnohlídek
Přesahy: Př, HV
IX. Úsměvy a šibalství
- nonsensová poezie (Žáček, Frynta)
- „moudří blázni“
X. Ve škole fantazie
- J. K. Rowlingová
- J. R. R. Tolkien
- Roald Dahl
Komunikační a slohová výchova 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
43
- seznámí se s vypravováním jako slohovým útvarem
- uvědomí si, že základem vypravování je děj a dějová
(časová) posloupnost
- ve vypravování vhodně užívá různých jazykových
prostředků
- oživí text přímou řečí, seznámí se se zápisem přímé řeči
- seznámí se s různými typy osnovy
- člení osnovu na tři části: úvod, stať, závěr → stejně tak
rozvíjí i děj samotného vypravování
- člení text na odstavce dle bodů osnovy
- na základě obrázkové osnovy žák samostatně vypráví příběh
- při vypravování užívá vhodných plnovýznamových sloves
- vhodně využívá jaz. prostředky, kterými zvyšuje napětí děje
- samostatně sestaví vypravování – krátkou pohádku, povídku
- na základě znalostí z nižších ročníků žák odvodí definici
popisu – co to popis je, kdy ho používáme, jaké jazykové
prostředky při popisu užíváme
- správně užívá zvolený postup při popisu předmětu, postavy,
děje, či prac. postupu
- při popisu vhodně užívá rozličná zpřesňující přídavná jména,
plnovýznamová slovesa, přirovnání atd.
- při popisu osoby popisuje celkový vzhled v náležitém
pořadí, způsob vyjadřování, chůzi, řeč a hlas atd.
- umí popsat určitý děj v časovém sledu, ve kterém se
odehrává – popis vánočních zvyků, obyčejů atd.
- využívá odborné názvy při popisu prac. postupu
- vyhledá v odborné literatuře popis prac. postupu – recept na
přípravu jídla, návod na sestavení předmětu či lab. práce atd.
- sám sestaví jednoduchý popis prac. postupu
I. Vypravování
- teorie slohového útvaru
- přímá řeč
- děj vypravování
- osnova vypravování
- mluvený projev – pohádka
- jazykové prostředky vypravování
- dějové napětí
- stavba slohových prací (odstavce)
Evaluace:
- průběžně slohová cvičení – krátké testy
- slohové práce (3xročně)
- mluvní cvičení
- domácí úkoly
Přesahy: OV, RV, LV
II. Popis
- popis předmětu
- popis osoby
- popis děje – Vánoce
- popis pracovního postupu
III. Charakteristika
- je stručně seznámen s charakteristikou postav
- uvědomí si rozdíl mezi zprávou a oznámením.
→ zpráva informuje o události, která již proběhla
Školní vzdělávací program Regionální škola
IV. Zpráva a oznámení
- rozdíl mezi zprávou a oznámením
- novinové zpravodajství
44
→ oznámení informuje o události, která se teprve stane
- zpráva o přečtené knize
- sestaví samostatně zprávu či oznámení na zadané téma, užije
všechny potřebné údaje: datum, místo, čas, událost- převypráví zprávu z televizního vysílání
- sestaví krátkou zprávu na základě přečtení knihy
- zná zkratku SMS zpráva a využití této zprávy v praxi
V. Výpisky
- zná rozdíl mezi výtahem a výpisky:
- hlavní myšlenky textu
větný zápis x heslovité zaznamenání
- výpisky
- pracuje s odborným textem
- pokusí se najít hlavní myšlenku textu, zná důvody pro
VI. Výtah
sestavování výtahu či výpisek
- výtah, výpisky – rozdíl
- pořizuje si potřebné výpisky ze snadného odborného textu
- pořizuje si výtah z odborného textu učebnic 6. ročníku
Přesahy: D, Z, F
VII. Dopis
- rozezná dopis osobní a úřední
- dopis
- při sestavování dopisu užije všechny potřebné údaje: datum, - stylizace dopisů
místo napsání, oslovení, text, rozloučení, vlastnoruční podpis,
v úředních dopisech záhlaví, adresáta, odesílatele, poděkování
atd.
- sestaví osobní dopis na zadané téma
- seznámí se s pojmy anonym, otevřený dopis, nóta, sbírka
dopisů – korespondence
- umí sestavit telegram či SMS zprávu
- umí se vyjadřovat jasně, stručně, srozumitelně pro text
telegramu či SMS zprávy
- umí správně vyplnit tiskopis telegramu
- odvodí potřebné údaje pro zadání inzerátu na základě práce
s inzeráty v inzertních novinách
- pokusí se sestavit inzerát se všemi potřebnými údaji
- zdramatizuje komunikační situaci prostřednictvím telefonu
Školní vzdělávací program Regionální škola
VIII. Telefonní komunikace
- telegram, inzerát
- telefon
- fax
45
- je seznámen s formou elektronické komunikace,
elektronické pošty - e-mailu
- je seznámen s pojmem WEBOVÁ STRÁNKA
- hledá na internetu údaje o slohových útvarech
- zavede si svou vlastní e-mailovou adresu a pošle si se
spolužákem dopis ve formě e-mailu
IX. Elektronická komunikace
- internet
Přesahy: PČ
Jazyková výchova 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
- zopakuje si druhy podstatných jmen
- procvičí si mluvnické kategorie
- procvičí si pravopis -i/-y v koncovkách podst. jmen
- snaží se správně užít odchylných tvarů některých
podstatných jmen označujících části těla
učivo
I. Tvarosloví
1. Podstatná jména
- mluvnické kategorie
- skloňování a pravopis podst. jmen
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
6. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech – viz 6. ročník
6. 4 Multikulturní výchova: umožňuje seznamovat se
s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a
hodnotami, rozvíjí smysl pro toleranci, rovnocennost lidí,
učí uvědomovat si možné dopady vlastních verbálních i
neverbálních projevů.
Evaluace:
- průběžně krátké písemky, testy (mluvnické),doplňovací
cvičení, korektura textu
- diktáty (minimálně 1xměsíčně)
- čtvrtletní písemné práce (listopad, leden, duben,
červen)
- ústní zkoušení, zkoušení u tabule
- aktivita v hodině
- DÚ.
- zopakuje si druhy přídavných jmen
- procvičí si mluvnické kategorie
- procvičí si pravopis přídavných jmen
- využívá různých přípon při stupňování přídavných jmen
- pozná jmenné tvary přídavných jmen, procvičí si jejich
pravopis
Školní vzdělávací program Regionální škola
2. Přídavná jména
- druhy přídavných jmen
- mluvnické kategorie
- pravopis přídavných jmen
- jmenné tvary
46
- vyhledá a určí druhy zájmen
- skloňuje zájmena já, on, ona, ono, ten, náš, můj, tvůj, svůj,
její a nezaměňuje jejich tvary
- nepoužívá nadbytečně zájmena ukazovací ve svém projevu a
rozliší vhodné užívání zájmen vztažných
- seznámí se se skloňováním zájmena jenž, poznává jej v textu
- rozpozná druhy číslovek
- skloňuje některé základní a řadové číslovky
- píše tečku za řadovou číslovkou
- procvičí si mluvnické kategorie sloves
- seznámí se s některými obtížnějšími slovesnými tvary
- rozlišuje trpný a činný rod, uvědomí si, kdy je podmět
konatelem děje a kdy nikoli
- převádí slovesa do trpného rodu a naopak
- rozliší příslovce a přídavná jména
- tvoří jednotlivé tvary příslovcí při stupňování
- rozeznává rozdíl mezi spojením předložky s podstatným
jménem a příslovečnou spřežkou
- nahrazuje příslovce s opačným významem
- rozliší neohebná slova
- vyhledá v literárních ukázkách neohebná slova
- volí nejvhodnější předložky a spojky v souvětích
- rozliší a vyjmenuje spojky souřadicí a podřadicí
- užívá vhodných spojovacích výrazů, dle potřeby projevu je
obměňuje
- rozlišuje jména obecná a vlastní
- zná základní pravidla psaní velkých písmen v názvech:
měst, ulic, náměstí, sídlišť, pohoří, organizací, institucí atd.
- procvičuje si a ověřuje správné psaní velkých písmen
- pracuje s Pravidly českého pravopisu
Školní vzdělávací program Regionální škola
3. Zájmena
- druhy zájmen
- skloňování některých zájmen osobních
a přivlastňovacích
- vztažná zájmena – jenž, který
4. Číslovky
- druhy číslovek, jejich skloňování
- pravopis číslovek
5. Slovesa
- mluvnické kategorie
- spisovné tvary sloves
- slovesný rod činný, trpný
6. Příslovce
- druhy příslovcí
- tvoření, stupňování
- příslovečné spřežky
7. Předložky
- vlastní, nevlastní
8. Spojky
- souřadicí, podřadicí
9. Částice
10. Citoslovce
II. Velká písmena v názvech
– pravopis
47
Věcný význam slov, sousloví, rčení
- vyhledává jednoznačná a mnohoznačná slova v textu
- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo
podobného významu a slova vícevýznamová
- určí věcný i mluvnický význam slova
III. Věcný význam slov, sousloví, rčení
- slova jednoznačná, mnohoznačná,
synonyma, antonyma, homonyma
- metafora, metonymie
- odborné názvy, termíny
Přesahy: Z, F, CH
- rozliší sousloví od volného spojení slov
- pozná rčení, pořekadlo, přísloví
- vysvětlí význam obrazného spojení a umí je využívat
v mluvených i psaných projevech
- pracuje se SSĆ a Slovníkem českých synonym
- poznává významové rozdíly mezi slovy, využívá synonym a
homonym ve slohu
- učí se používat běžné odborné názvy při výkladu odborného
textu
Obohacování slovní zásoby
IV. Obohacování slovní zásoby
- zná čtyři základní způsoby tvoření nových slov: odvozování, 1. Tvoření slov
skládání, zkracování, přejímání z cizích jazyků
- rozlišuje jednotlivé způsoby obohacování slovní zásoby
- pracuje se SSČ a Slovníkem českých synonym
- obohacuje svou slovní zásobu, využívá ji při komunikaci,
slohovém výcviku
- odvozuje slova pomocí přípon: přechyluje podstatná jména,
uvádí názvy osob, míst, vlastností, dějů a vztahů
- respektuje regionální názvy
- spojuje slova s různými předponami a užívá je ve větách
- všímá si změny významu slov při odvozování předponou
- odvozuje slova od podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves
- vyhledá slova odvozená
- užívá složenin – všímá si rozdílu slovní zásoby v cizím
jazyce
- rozlišuje zkratky a zkratková slova
V. Skladba
- určí druhy věty podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací - druhy vět
– zjišťující, doplňovací; rozkazovací, přací), věty zvolací
- určuje věty na základě zvládnutí základních větných členů:
- věty jednočlenné, dvojčlenné, vět.
věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty
ekvivalent
- vyhledá základní větné členy
Školní vzdělávací program Regionální škola
48
- určí podmět a slovní druh, kterým je vyjádřen (podst. jméno,
vztažné zájmeno, příslovce atd.)
- určí přísudek a slovní druh, kterým je vyjádřen
- pozná rozvíjející větné členy a určí je
- určí počet vět v souvětí, rozliší větu hlavní a vedlejší
- seznámí se s druhy vedlejších vět
- nahrazuje větné členy vedlejšími větami a naopak
- vyhledá spojovací výrazy
- pozná a snaží se určit několikanásobné větné členy
- základní větné členy
- rozvíjející větné členy
- věta jednoduchá a souvětí
- vedlejší věty
- větné členy několikanásobné, holé,
rozvité
Literární výchova 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
Základní rozdělení literatury
- rozezná epický, lyrický a dramatický text
I. Základní rozdělení literatury
- epika, lyrika, drama
- seznámí se s nejstaršími literárními památkami a zařadí je
(hebrejská, antická …)
- pokusí se formulovat hlavní myšlenku eposu
- rozdělí Bibli na dvě části (SZ, NZ)
- vyjmenuje některé známé starozákonní postavy a stručně je
charakterizuje
- převypráví 2 vybrané příběhy ze SZ a 2 příběhy z NZ a
pokusí se vyjádřit mravní ponaučení
- vysvětlí základní pojmy: „bible, evangelium, epos“
- rozumí pojmu „antická literatura“
- převypráví 2 příběhy
- seznámí se s osobnostmi Cyrila a Metoděje a s některými
památkami staroslověnské literatury
- pokusí se charakterizovat význam cyrilometodějské mise
II. Nejstarší literární památky
- Epos o Gilgamešovi
- Bible
- Homér
Školní vzdělávací program Regionální škola
III. Staroslověnská literatura
- legendy: Život Konstantinův
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Evaluace:
- referáty žáků
- vlastní tvorba
- průběžné testy
- pololetní opakování
- literární výchova je součástí čtvrtletních prací z českého
jazyka
- recitace poezie a prózy
- besedy nad čtenářským deníkem
Přesahy: D, OV, RV, HV, VV
Projekt: „Potopa“ – in BERÁNKOVÁ, E. Tvořivá hra
Přesahy: D
49
- vysvětlí literární pojem „legenda“
- pokusí se srovnat Kosmase a pověsti Aloise Jiráska (shody x
rozdíly)
- uvede některé známé české dvojice ze starých pověstí
- převypráví 2 české pověsti
- vysvětlí literární pojem „kronika, pověst“
- uvede nejstarší duchovní píseň a nejstarší českou duchovní
píseň
- objasní funkci těchto písní, všímá si jazyka
- uvede název životopisu Karla IV.
- zná 1. česky psanou kroniku
- vysvětlí pojmy „chorál, autobiografie“
- seznámí se s životem a dílem M. Jana Husa
- vysvětlí, co znamená „diakritický pravopis“
- seznámí se s regionální památkou – Biblí kralickou
- uvede dvě osobnosti českého baroka (J. A. Komenského, A.
Michnu z Otradovic)
- vysvětlí význam pedagogických spisů J. A. Komenského
- vysvětlí pojmy: „koleda, baroko“
- na základě informací se pokusí vysvětlit pojem „renesance“
- seznámí se s životem a dílem některých osobností období
renesance
- seznámí se s tvůrcem sonetu
- pokusí se definovat pojem „rytířská kultura“, charakterizuje
postavu rytíře Dona Quijota a jeho sluhy
- pokusí se vysvětlit pojem „donkichot, donkichotství“
- uvede 2 slavné dramatiky období renesance a klasicismu a
jejich dílo (Shakespeare, Moliere)
- zarecituje úryvek z Molierova Lakomce
- vysvětlí literární pojmy „sonet, epitaf, renesance, dialog,
monolog“
- seznámí se s pojmem osvícenství, s jeho znaky a s některými
autory
- vysvětlí literární pojmy: „cestopis, utopie“
- stručně charakterizuje hnutí NO – co bylo jeho cílem
- časově vymezí období NO
- jmenuje některé významné osobnosti NO z oblasti
jazykovědy, historie, přírodních věd, novinářství, literatury a
divadla
Školní vzdělávací program Regionální škola
IV. Latinská literatura
- Kosmas, národní pověsti
Přesahy: D
V. Česká literatura
- píseň „Hospodine, pomiluj ny“,
,„Svatý Václave“
- Karel IV.
- Dalimilova kronika
Přesahy: D,HV, RV
- Jan Hus
- Bible kralická
- Jan Amos Komenský
- Adam Michna z Otradovic
VI. Renesance
- F. Petrarca
- F. Villon
- G. Boccaccio
- M. de Cervantes y Saavedra
- W. Shakespeare
Přesahy: D, OV, RV
VII. Klasicismus
- Moliére
VIII. Osvícenství
- G. Swift
- J. W. Goethe
IX. Národní obrození
- Václav Matěj Kramerius
- Josef Dobrovský
- J. Jungmann
Přesahy: Z
Přesahy: D, Př
50
- charakterizuje komedii, tragédii, pokusí se přiřadit
k ukázkám
- vysvětlí pojem „lidová slovesnost“ a uvede některé autory
- seznámí se s pojmem „ohlasová poezie“, všímá si, z čeho
čerpá
- seznámí se s osobností F. L. Čelakovského, s jeho dílem
- zopakuje si pojem „balada“ a jmenuje dalšího autora, který
psal balady
- převypráví obsah balady Toman a lesní panna
- zarecituje ukázku z balady Toman a lesní panna
- pokusí se vysvětlit pojem „alegorie“ (báseň Pocestný)
- připomene si osobnost J. K. Tyla v souvislosti s českou
státní hymnou
- vysvětlí pojem „lidová báchorka“
- seznámí se s hlavním představitelem českého romantismu a
s jeho dílem
- na základě znalostí o epice, lyrice se pokusí vysvětlit
lyrickoepický žánr a pokusí se vyhledat v básni epické a
lyrické pasáže
- zná obsah alespoň pěti Erbenových balad a pokusí se u
některých vyjádřit poučení
- zarecituje jednu Erbenovu baladu
- vysvětlí literární pojem „eufemismus“
- seznámí se s druhy rýmů
- seznámí se s životem a dílem Karla Havlíčka Borovského
- vysvětlí pojem „epigram, satira, ironie“
- naučí se zpaměti jeden epigram
- zopakuje si, co všechno již ví o životě a díle Boženy
Němcové
- převypráví obsah Divé Báry – charakterizuje hlavní hrdinku
- divadlo NO
X. Lidová slovesnost
1. Ohlasová poezie
- František Ladislav Čelakovský
XI. Národní obrození
- Josef Kajetán Tyl
- Karel Hynek Mácha
- Karel Jaromír Erben
- Karel Havlíček Borovský
- Božena Němcová
Projekt: Národní obrození
Komunikační a slohová výchova 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
- rozliší jednotlivé části vypravování – úvod, zápletka,
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Vypravování
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Evaluace:
51
vyvrcholení, rozuzlení
- správně užívá zvolený postup při popisu předmětu či
pracovního postupu
- uvědomuje si důležitost úlohy sloves a odborných názvů
při popisu děje
- sám sestaví popis pracovního postupu
- zvládá sestavení osnovy popisu uměleckého díla – rozdělení
na jednotlivé plány
- samostatně vypracuje popis uměleckého díla – výtvarného
II. Popis
- výrobků
- pracovního postupu
- odborné názvy
- popis uměleckého díla
- průběžně slohová cvičení – krátké testy
- slohové práce (3x ročně)
- mluvní cvičení
- domácí úkoly
Přesahy: F, Z, Př, VV
- výstižně formuluje a sděluje pocity a prožitky, rozvíjí své
emocionální vnímání
- vhodně užívá jazykové prostředky k vlastnímu tvořivému
psaní (přirovnání, metafora atd.)
III. Líčení
- seznámení se slohovým útvarem
- jazykové prostředky
- líčení krajiny
Přesahy: HV
- vhodně využívá jaz. prostředky, kterými oživí
charakteristiku: vyjadřuje se pomocí rčení, využívá
přirovnání, přísloví a pořekadel
- vyhledá v umělecké literatuře charakteristikou literární
postavy
- na základě vlastní četby sestaví charakteristiku lit. postavy
IV. Charakteristika
- vnější, vnitřní
- přímá, nepřímá
- jazykové prostředky
- kamaráda (spolužáka)
- literární postavy
Přesahy: OV, RV
- zpracuje výtah z odborného textu, volí vhodné jazykové
prostředky
- zná základní útvar administrativního stylu - žádost
- umí formulovat ústní a písemnou žádost
- uvědomuje si důležitost formální stránky žádosti
V. Výtah
Přesahy: D, Z, F (ukázky z učebnic)
VI. Žádost
Přesahy: PČ
- zná náležitosti pozvánky
- vytvoří vlastní pozvánku
Školní vzdělávací program Regionální škola
VII. Pozvánka
52
- je seznámen se slohovým útvarem – životopis
- zná základní druhy životopisu – větný, strukturovaný
- vyjmenuje údaje, které musí životopis obsahovat: datum a
místo narození, údaje o rodičích, popř. sourozencích,
dosažené vzdělání, rodinný stav, přehled zaměstnání, zájmová
činnost, zdravotní stav, podpis a datum
- uvědomuje si důležitost přehlednosti, přesnosti,
srozumitelnosti a formální úpravy životopisu
- sestaví stručný vlastní větný životopis
VIII. Životopis
- větný, strukturovaný
- jazykové prostředky
- postup při psaní životopisu
Jazyková výchova 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
- zná dělení slovanských jazyků: západní, jižní, východní
- je seznámen s ukázkami slovanských jazyků, snaží se o
porozumění cizímu textu, hledá podobná slova
- rozliší spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu
- chápe svou roli v různých komunikačních situacích se
svými vrstevníky i ve společnosti
- převádí text z nespisovné podoby do spisovné a naopak
učivo
I. Obecné výklady o jazyce
- slovanské jazyky
- útvary českého jazyka
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Zařazená průřezová témata a jejich charakteristika:
6. 1 Osobnostní a sociální výchova – viz 6. ročník
6. 2 Výchova demokratického občana: vede k rozvoji
kritického myšlení, k uvažování o problémech v širších
souvislostech, rozvíjí komunikativní, formulační a
argumentační schopnosti, přispívá k utváření hodnot jako
je spravedlnost, svoboda, tolerance
6. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech – viz 6. ročník
6. 4 Multikulturní výchova - viz 7. ročník
6. 5 Environmentální výchova – viz 7. ročník
Evaluace:
- průběžně krátké písemky, testy (mluvnické),doplňovací
cvičení, korektura textu
- diktáty (minimálně 1xměsíčně)
- čtvrtletní písemné práce (listopad, leden, duben, červen)
- ústní zkoušení, zkoušení u tabule
- aktivita v hodině
- DÚ.
Přesahy: OV
Školní vzdělávací program Regionální škola
53
- vyhledá slova cizího původu
- nahradí přejatá slova slovy domácími
- zvládá výslovnost a tvorbu správných tvarů frekventovaných
cizích obecných a vlastních jmen
- vyhledá neznámá jména a seznámí se s jejich výslovností a
skloňováním
- si všímá užití cizích vlastních jmen v textech (z literatury a
techniky)
- využívá Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné
češtiny aj. slovníků a jaz. Příruček
- si procvičuje znalost slovních druhů
- zvládá v písemném projevu pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický
- si zopakuje pravidla psaní předpon s-, z-, vz- dle potřeby samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, Stručné mluvnice české
- umí skloňovat zájmena týž, tentýž
- seznámí se s některými nepravidelnostmi ve skloňování
podstatných jmen:
- se seznámí se vzory některých podst. jmen obecných i
vlastních (př. Jiří – jarní, Jirka – předseda, vrátný – mladý)
- zopakuje si podst. jména s významem životným skloňující
se jako neživotná (př. národ, život) a podst. jmen s životnými
koncovkami (př. Sněhuláci, draci)
- procvičí si mluvnické kategorie sloves
- určí slovesný vid
- tvoří vidové dvojice
- seznámí se se slovesnými třídami a správně přiřadí slovesa
k jednotlivým třídám
- správně užívá pravopis i/y ve shodě přísudku s podmětem a
doplňuje interpunkci
- rozliší věty jednočlenné a dvojčlenné (i s nevyjádřeným
podmětem)
- vyhledá a určí základní a rozvíjející větné členy
Školní vzdělávací program Regionální škola
II. Nauka o slovní zásobě
- slovní zásoba
- významy slov
- přejatá slova
- cizí vlastní jména
- tvoření slov
Přesahy: LV, F, CH, Př, Z
III. Tvarosloví
- slovní druhy
- pravopis ohebných slov
- předpony s-, z-
IV. Nepravidelnosti skloňování
- zájmeno týž, tentýž
- jména obecná a vlastní
V. Slovesa
- slovesný vid
- kmen přítomný a minulý
- slovesné třídy
- nepravidelná slovesa
- pravopis koncovek jmen a sloves
VI. Skladba
- jednočlenné a dvojčlenné věty,
ekvivalent
- základní větné členy
54
- je seznámen s doplňkem a vedlejší větou doplňkovou
- správně užije pravopisná pravidla o shodě přísudku
s podmětem v psaných projevech
- procvičuje znalost několikanásobných větných členů, určuje
významový poměr mezi několikanásobnými větnými členy
- rozliší větné členy v přístavkovém vztahu
- zná druhy významových poměrů: slučovací, odporovací,
stupňovací, vylučovací, příčinný (důvodový), důsledkový
- určuje významové poměry mezi souřadně spojenými
hlavními větami, a souřadně spojenými vedlejšími větami
- vyhledá různé příklady spojovacích výrazů a určí je
- správně užívá interpunkci v souvětí, odděluje vedlejší věty
vložené do vět hlavních z obou stran čárkami
- doplní spojovací výrazy do textu
- používá souřadné spojky, vztažná zájmena, příslovce
- rozliší souvětí souřadné a podřadné
- rozvíjející větné členy
- doplněk, Vv doplňková
- pravopis: shoda přísudku s podmětem
- několikanásobné větné členy
- významové poměry
- všestranné jazykové rozbory
- stavba věty jednoduché
- souvětí podřadné
- vedlejší věty
- pravopis: čárka ve větě a v souvětí
- souřadně spojené věty v souvětí
- tvoření vět
- souvětí souřadné
- skladba souvětí
Literární výchova 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
- seznamuje se s rozdělením literatury, s její funkcí
- jmenuje některé literární druhy a žánry
učivo
I. Literární teorie
- rozdělení literatury, funkce literatury
- literární druhy a žánry
- výrazové formy (poezie, próza)
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Evaluace:
- referáty žáků
- vlastní tvorba
- průběžné testy
- pololetní opakování
- literární výchova je součástí čtvrtletních prací z českého
jazyka
- recitace poezie a prózy
- besedy nad čtenářským deníkem
Přesahy: OV, RV, D
- seznámí se s dílem významných autorů 2. pol. 19. století
- seznámí se s některými proudy v české literatuře (májovci..)
- vysvětlí pojem „fejeton, romance, arabeska“
- převypráví 2 Nerudovy povídky
- zarecituje 1 Nerudovu báseň dle vlastního výběru
Školní vzdělávací program Regionální škola
II. Česká literatura 60. – 70. let 19.
století
- Jan Neruda
- Vítězslav Hálek
- Karolína Světlá
- Jakub Arbes – romaneto
55
- vysvětlí pojem „romaneto“ a zná jeho tvůrce v české
literatuře
- uvede zakladatele české básnické tvorby pro děti a
připomene překladatelskou činnost J. V. Sládka z anglického
jazyka
- vysvětlí pojem „realismus“, uvede, na co klade důraz
- jmenuje některé české autory píšící v duchu realismu
- jmenuje a charakterizuje některé nové umělecké proudy
(impresionismus, symbolismus, dekadence, dadaismus)
- seznámí se s osobností Otokara Březiny a jeho dílem
- pokusí se charakterizovat skupinu protispolečenských
buřičů, jmenuje některé autory patřící do této skupiny
- vysvětlí pojem „anarchismus“
- uvede, o čem nejčastěji vypráví Bezručovy básně – útlak
slezského lidu (národnostní, sociální motiv)
- hledá nářeční prvky v díle Petra Bezruče
- charakterizuje postavu Švejka a převypráví dvě Švejkovy
příhody
- pokusí se vysvětlit, co znamená sloveso „švejkovat“
- zarecituje jednu báseň z oddílu protispolečenští buřiči dle
vlastního uvážení
- pokusí se vysvětlit pojem „proletářské umění“
- seznámí se s dílem Jiřího Wolkera
- zarecituje jednu Wolkerovu báseň
- vysvětlí pojem „epitaf“
- seznámí se s dílem nositele Nobelovy ceny za českou
literaturu
- zarecituje jednu báseň od J. Seiferta
- pokusí se vysvětlit pojem „poetismus“ a uvede představitele
poetismu
Školní vzdělávací program Regionální škola
III. Česká literatura 70. – 80. let 19.
století
- Svatopluk Čech
- Josef Václav Sládek
IV. Česká literatura 80. – 90. let 19.
století
- Alois Jirásek
- Jaroslav Vrchlický
- bratři Mrštíkové
V. Literární moderna
- nové literární směry
- Otokar Březina
Přesahy: D
VI. Protispolečenští buřiči
- Petr Bezruč
- František Gellner
- Jaroslav Hašek
- Fráňa Šrámek
- Viktor Dyk
Přesahy: D, OV
VII. Proletářská poezie
- Jiří Wolker
VIII. Proletářská literatura
- Jaroslav Seifert
- Vítězslav Nezval
- Vladislav Vančura
Přesahy: D
56
- zarecituje úryvek z divadelní hry Manon Lescaut
- charakterizuje jazyk v díle V. Vančury
- seznámí se s některými českými prozaiky první poloviny 20.
století
- převypráví obsah Nikoly Šuhaje loupežníka
- převypráví dvě povídky od Karla Čapka
- uvede díla Karla Čapka, která upozorňují na nebezpečí
fašismu
- vysvětlí, co byl „kabaret“ a které osobnosti zde působily
- zná tři příběhy z Poláčkovy knihy Bylo nás pět
IX. Literatura před 2. sv. válkou
- Ivan Olbracht
- Marie Majerová
- Karel Čapek, Josef Čapek
- Eduard Bass
- Karel Poláček
- František Langer
- Osvobozené divadlo
Přesahy: D, HV
- vysvětlí, o čem pojednává „legionářská literatura“
- ví, kdo stál u vzniku Osvobozeného divadla, jmenuje některé
hry uvedené v tomto divadle a jejich autory
- uvede regionálního představitele české katolické literatury
(J. Deml)
- pokusí se uvést, jakými tématy se katoličtí autoři ve svých
dílech zabývali
X. Katolická literatura
- Jakub Deml
XI. Psychologická próza
- všímá si témat psychologické prózy
- uvede některé autory české psychologické prózy
Přesahy: OV
XII. Bajky
- seznámí se s českými a světovými autory bajek
- vysvětlí pojem „bajka, alegorie“
- hledá v bajce alegorii a mravní ponaučení
- přednese jednu krátkou bajku dle vlastního uvážení
XIII. Světový romantismus
- Alexandr Sergejevič Puškin
- vysvětlí pojem „romantismus, romantika“, uvede základní
- Victor Hugo
znaky romantismu
- seznámí se s některými autory světového romantismu
- charakterizuje postavy z románu Chrám Matky Boží v Paříži
XIV. Kritický realismus
- vysvětlí pojem „realismus, realita“, pokusí se uvést základní
znaky realismu
- seznámí se s některými světovými osobnostmi tohoto směru
- pokusí se uvést, co autoři ve svých dílech kritizují
Školní vzdělávací program Regionální škola
57
- seznámí se s autorem E. A. Poeem
- vysvětlí žánr „horor, detektivka“
XV. Detektivní žánr, horor
- Edgar Allan Poe
Komunikační a slohová výchova 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
I. Charakteristika literární postavy
- rozliší charakteristiku vnější, vnitřní, přímou, nepřímou
- ukázky a četba literárních
charakteristik
- užije charakteristiky ve vlastním písemném projevu
- interpretuje charakteristiku lit. hrdiny a tvoří charakteristiku - jazykové prostředky charakteristiky
vlastní
- všímá si jazykových prostředků ozvláštňujících
charakteristiku v uměleckých textech
- vhodně užívá jazykových prostředků charakteristiky:
přirovnání, metafora, rčení, přísloví …
II. Líčení
- výstižně a kultivovaně vyjadřuje své myšlenky a pocity
- ukázky textů v literatuře
- zpracování osnovy
využitím vhodných jazykových prostředků
- kompozice líčení
- zpracuje osnovu líčení
- užívá vhodných jazykových prostředků: přirovnání,
metaforické vyjádření, rčení, přísloví, pranostika,
personifikace, kontrast, básnické přívlastky
- na základě poznatků o líčení se pokusí o vlastní tvořivé
psaní
- umí uspořádat získané informace v textu s ohledem na jeho III. Výklad
účel
- využití výkladu a jeho zpracování
- vytvoří jasný a posluchačům srozumitelný výkladový text - - odborné názvy – terminologie
- vytvoří gramaticky i věcně správný písemný projev
- užívá vhodné jazykové prostředky – odborné názvy, věty
bez citového zabarvení, bohatě rozvité věty a souvětí , členění
na odstavce
IV. Výtah
- reprodukuje odborný text
- osnova
- rozdíl mezi výtahem a výpisky
- vyhledá klíčová slova a formuluje hlavní myšlenky textu,
- citáty
vytvoří stručné poznámky z textu, tj. osnovu, výpisky nebo
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Evaluace:
- průběžně slohová cvičení – krátké testy
- slohové práce (3x ročně)
- mluvní cvičení
- domácí úkoly
58
výtah
- vypracuje výtah z učební látky jiného předmětu
- ve výtahu z textu užívá citátů jiných autorů, je seznámen
s formální stránkou citací (uvozovky, jméno autora, název
díla, jméno nakladatelství, místo, rok vydání a stránku, ze
které citát je)
- zapojuje se do diskuse, vyjadřuje své názory, argumentuje,
naslouchá ostatním
- umí odlišovat fakta od názorů a hodnocení
- využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému
psaní
- zpracuje úvahu na vhodné téma, uplatní zde vlastní
zkušenosti, názory a postoje
- užívá vhodné jazykové prostředky úvahy: hodnotící
jazykové prostředky, obrazná vyjádření, otázky
- rozliší základní styly (slohy) dle jejich funkce:
prostěsdělovací, odborný a administrativní, publicistický a
řečnický, umělecký
- užívá dle formy projevů mluvených a psaných
- v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně
užívá verbálních a nonverbálních prostředků řeči
- dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci
V. Úvaha
- slohový útvar – úvaha
- kompozice úvahy
- jazykové prostředky
- osnova
- ústní úvaha
VI. Mluvený a psaný projev
- základní styly
- projev mluvený a psaný: jazykové
prostředky
- přednes
Jazyková výchova 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
I. Obecné výklady o jazyce
- uvede rozdělení světových jazyků (germánské, románské,
- rozdělení jazyků
slovanské…), některé jazyky zařadí (AJ, NJ…)
- slovanské jazyky
- rozdělí slovanské jazyky na 3 větve a umí zařadit český
jazyk mezi západní větev slovanských jazyků
- hledá podobnosti ve slovní zásobě jednotlivých slovanských
jazyků, všímá si podobnosti českého jazyka a slovenského
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
6. 1 Osobnostní a sociální výchova – viz 6. ročník
6. 2 Výchova demokratického občana – viz 8. ročník
6. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech – viz 6. ročník
6. 4 Multikulturní výchova - viz 7. ročník
6. 6 Mediální výchova: přispívá ke schopnosti úspěšně a
59
jazyka
- uvede jiné jazyky, kterými se mluví v ČR (národní menšiny)
- seznamuje se s nejdůležitějšími etapami vývoje českého
- vývoj českého jazyka
jazyka, pokusí se některé znaky hledat v ukázkách starší české
literatury
- zná rozvrstvení národního jazyka
- útvary českého jazyka
- rozliší spisovný jazyk a nespisovný jazyk, uvede některá
nářečí a jejich typické znaky
- vysvětlí pojem „obecná čeština, slang, argot“
- uvede základní disciplíny jazykovědy
- jazykověda
II. Slovní zásoba
- rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby, - obohacování slovní zásoby
uvede příklady
- pozná slova cizího původu, hledá vhodné české ekvivalenty,
rozumí nejčastěji užívaným výrazům cizího původu
- seznamuje se s pravopisem cizích slov
- změny ve slovní zásobě
- vysvětlí pojmy „archaismus, historismus, neologismus“,
uvede příklady
- zná základní jazykové příručky, umí je využívat ke své práci - jazykové příručky a slovníky
- uvede rozdíl mezi hláskou a písmenem
- rozdělí české hlásky
- seznámí se se zásadami spisovné výslovnosti, snaží se jimi
řídit ve svých projevech
- uvede znělé a neznělé souhlásky
- zaměřuje se na správnou výslovnost hlásek, hláskových
skupin
- uvede rozdíl mezi přízvukem hlavním a vedlejším
- uvědomuje si význam tempa a tvoření pauz v běžné
komunikaci (mluvený projev…)
- provede rozbor stavby slova
- rozezná kořen, příponu, předponu a koncovku
- uvádí příbuzná slova
- všímá si změn samohlásek a souhlásek při odvozování
Školní vzdělávací program Regionální škola
samostatně se zapojit do mediální komunikace, vede ke
zpracování, vyhodnocení a využití podnětů přicházejících
z médií, vede ke schopnosti analyzovat a posoudit
věrohodnost sdělení a vyhodnotit jejich záměr
Evaluace:
- průběžně krátké písemky, testy (mluvnické),doplňovací
cvičení, korektura textu
- diktáty (minimálně 1xměsíčně)
- čtvrtletní písemné práce (listopad, leden, duben, červen)
- ústní zkoušení, zkoušení u tabule
- aktivita v hodině
- DÚ.
Přesahy: D
III. Zvuková stránka jazyka
- hláskosloví
- spisovná výslovnost
- slovní a větný přízvuk, pauzy, tempo
IV. Tvoření slov
- stavba slova
- střídání hlásek při odvozování
60
- rozliší kořen a slovotvorný rozbor
- procvičuje (průběžně v celém školním roce) pravopis ú/ů,
z/s, i/y ve vyjmenovaných a příbuzných slovech, skupiny
bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, předpony s/z a dělení slov
- zná rozdělení slovních druhů, uvede příklady
- vyjmenuje ohebné slovní druhy
- určuje mluvnické kategorie u ohebných slovních druhů
- správně skloňuje ohebné slovní druhy a používá správné
tvary (skloňování vlastních jmen osobních a místních
- rozliší podstatná jména hromadná, pomnožná, látková,
konkrétní, abstraktní, obecná, vlastní
- uvádí správné tvary cizích vlastních a obecných jmen,
zvládá jejich výslovnost
- rozliší druhy přídavných jmen, zájmen, číslovek
- zařadí slovesa do slovesné třídy (I. –V.)
- seznámí se s kmenem přítomným a minulým
- seznámí se s tvořením přechodníků, vyhledá je v ukázkách
starší české literatury
- určí, zda se jedná o přechodník přítomný nebo minulý
- procvičuje pravopis – koncovky podstatných jmen, úskalí
přídavných jmen přivlastňovacích, pravopis stupňování
přídavných jmen,pravopis jmenných tvarů přídavných jmen,
správné tvary zájmen (osobní, přivlastňovací zájmena …) a
číslovek (řadové číslovky, psaní číslovek), shoda přísudku
s podmětem a s několikanásobným podmětem
V. Pravopis
- lexikální, tvaroslovný
VI. Tvarosloví
- slovní druhy
- ohebné slovní druhy
- přechodník
- pravopis spojený s ohebnými slovními
druhy, syntaktický pravopis
- vyjmenuje neohebné slovní druhy
- neohebné slovní druhy
- rozliší druhy příslovcí, stupňuje příslovce, užívá
příslovečných spřežek
- uvede druhy předložek a spojek (vlastní, nevlastní; podřadící
a souřadící)
VII. Skladba
- proniká do logiky skladby českého jazyka
- věta jednočlenná a dvojčlenná, větný
- rozliší věty jednočlenné, dvojčlenné a větný ekvivalent
ekvivalent
(jednočlenná věta neslovesná)
- základní větné členy
- rozpozná základní větné členy – podmět a přísudek
- podmět – všímá si slovních druhů, kterými může být podmět
Školní vzdělávací program Regionální škola
61
vyjádřen
- rozdělí podmět na vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
- přísudek – zná sponová, fázová a způsobová slovesa
- přísudek – uvede rozdělení přísudku (jmenný se sponou,
beze spony, slovesný jednoduchý, složený)
- rozumí pojmu „holý, rozvitý a několikanásobný větný člen“
- u několikanásobných větných členů určuje významové
poměry
- rozliší několikanásobný větný člen od souvětí
- vyjmenuje rozvíjející větné členy, zná jejich závislosti
- všímá si větněčlenské platnosti spojovacích výrazů
(vztažných zájmen, příslovcí…)
- ví, která slova ve větě nejsou větným členem
- pozná samostatný větný člen, vsuvku, elipsu
- v souvislosti se zvláštnostmi větného členění si všímá
pravopisu čárky ve větě
- rozliší větu jednoduchou a souvětí
- charakterizuje podřadné souvětí
- rozlišuje Hv a Vv
- procvičuje druhy Vv (ovládá spojovací výrazy, kterými je
Vv uvozena)
- transformuje Vv na větný člen a naopak
- uvědomuje si základní zásady psaní čárky v podřadném
souvětí
- charakterizuje souřadné souvětí
- určuje významové poměry mezi Hv
- uvědomuje si základní zásady psaní čárky v souřadném
souvětí
- rozliší mluvnický a slovní zápor
- vytvoří zápornou větu
- zvládá zásady českého slovosledu
- rozvíjející větné členy
- zvláštnosti větného členění
- věta jednoduchá a souvětí
- souvětí podřadné
- čárka v souvětí podřadném
- souvětí souřadné
- čárka v souvětí souřadném
- zápor v české větě
- slovosled
Literární výchova 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
- seznámí se s funkcí literatury
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Funkce literatury
- opakování teorie předešlých ročníků
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Evaluace:
- referáty žáků
62
- seznámí se s pojmem metrum verše
- metrum verše
- vlastní tvorba
- průběžné testy
- pololetní opakování
- literární výchova je součástí čtvrtletních prací z českého
jazyka
- recitace poezie a prózy
- besedy nad čtenářským deníkem
II. Ústní slovesnost
- ví, co je ústní slovesnost
- uvede znaky ústní slovesnosti
- zná sběratele ústní slovesnosti
- seznámí se s literaturou pro děti a mládež
- seznámí se s rozdělením literatury pro děti a mládež
- uvede některé básníky a prozaiky píšící pro děti a mládež
- pokusí se vyjádřit význam této literatury pro děti a mládež
- seznámí se s vybranými ilustrátory dětských knih
- seznámí se s vybranými básníky a prozaiky z tohoto období
- uvede, na co se tito autoři ve svých dílech zaměřují
(tematika)
- převypráví 2 Drdovy povídky
- seznámí se s vybranými autory a jejich díly z tohoto období
- jmenuje některá díla B. Hrabala + filmové zpracování jeho
knih
- ví, který film podle předlohy B. Hrabala získal cenu Oscara
- charakterizuje některou Hrabalovu postavu (např. strýc
Pepin)
- seznámí se s pojmem „pábitelé“
- uvede jednu významnou osobnost, ke které se vztahuje
některé dílo F. Kožíka
- zná rozdělení literatury po roce 1948
- seznámí se s politickou situací, která vedla k tomuto
Školní vzdělávací program Regionální škola
III. Literatura pro děti a mládež
- rozdělení literatury pro děti a mládež
- význam literatury pro děti a mládež
- významní čeští ilustrátoři dětských
knih
IV. Literatura od počátku II. světové
války
Přesahy: D
V. Česká literatura po roce 1945
- Bohumil Hrabal
- životopisná próza: František Kožík
VI. Literatura po roce 1948
- literatura oficiálně vydávaná –
socialistický realismu
Přesahy: D
63
rozdělení
- samizdatová literatura
- vysvětlí pojem „cenzura“
- exilová literatura
- pokusí se vysvětlit pojem „socialistický realismus, samizdat.
exilová literatura“ a uvede některé autory, kteří sem svým
postojem a dílem patří
- seznámí se s některými exilovými nakladatelstvími a jejich
zakladateli, pokusí se vysvětlit jejich význam
- zná některé hlavní postavy vybraných děl
VII. Česká literatura 2. poloviny 20.
století
- zná 2 díla Oty Pavla, ví o čem ve svých povídkách píše
- Ota Pavel
(vlastní zážitky z dětství, sportovní komentátor)
- charakterizuje některou z postav Oty Pavla
- přečte a převypráví 2 povídky Oty Pavla
- seznámí se s některými vybranými autory tohoto období
- seznámí se s osobností Václava Havla
- Václav Havel
- jmenuje 2 Havlovy hry
VIII. Humoristická próza:
- seznámí se s vybranými autory humoristické prózy
- pokusí se vyjádřit význam této prózy
- přečte 2 povídky od vybraného autora, provede zápis do
čtenářského deníku
IX. Písničkáři
- seznámí se s některými písničkáři
- uvede, na co reaguje píseň Karla Kryla Bratříčku, zavírej
vrátka
- seznámí se s některými texty písničkářů, poslech
- zopakuje si vše, co ví o divadle (kamenná divadla, divadlo
X. Divadlo
NO, kočovné společnosti…)
- SEMAFOR
- seznámí se s divadly malých forem, uvede jejich zakladatele, - Divadlo Járy Cimrmana
- Nedivadlo
významné osobnosti
- Divadlo Y
- zná některé hry uvedené v těchto divadlech
- pokusí se vyjádřit význam divadla, jeho přínos
- uvědomí si základy slušného chování v divadle
- připomene si směry literární moderny objevující se v české
literatuře (viz 8. ročník)
- seznámí se s tzv. prokletými básníky a pokusí se uvést, proč
se jim tak říká
Školní vzdělávací program Regionální škola
Projekt: najde si na internetu, v encyklopedii informace o
Václavu Havlovi, seznámí ostatní spolužáky
Přesahy: HV
XI. Světová literatura – literární
moderna
- moderní literární směry
64
- jmenuje 2 díla Oscara Wilda, 1 dílo přečte a provede zápis
do čtenářského deníku
- seznámí se s kaligramy Guillama Apolinara
- seznámí se s vybranými autory 1. poloviny 20. století
- všímá si zaměření děl (I. světová válka…)
- seznámí se s vybranými autory z tohoto období
- prokletí básníci
- Oscar Wilde
- Guillame Apolinare: Kaligramy
XII. Světová literatura 1. poloviny 20.
století
XIII. Světová literatura po II. světové
válce
Přesahy: D
Komunikační a slohová výchova 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
I. Slohové postupy a útvary
- ujasní si, co je slohový postup a slohový útvar
- zopakuje si slohové postupy a útvary z nižších ročníku a
pokusí se je poznat
- pokusí se shrnout základní znaky vypravování
- opakuje si zápis přímé řeči
- vyjmenuje 4 části vypravování a snaží se je dodržovat ve
svých pracech
- zná části osnovy, vytváří osnovu příběhu
- zopakuje si, co je to popis
- seznámí se s dělením popisu (statický, dynamický, podle
oblasti – prostý, odborný…)
- rozliší charakteristiku vnější, vnitřní, přímou a nepřímou
- jazykové prostředky charakteristiky
- seznámí se s kompozicí popisu předmětu a s jazykovými
prostředky
- seznámí se s jazykovými prostředky popisu děje a
pracovního postupu
Školní vzdělávací program Regionální škola
II. Vypravování
- znaky vypravování
- přímá řeč
- části vypravování
- osnova
III. Popis
- dělení popisu
- charakteristika
- popis předmětu
- popis děje a popis pracovního postupu
- líčení
65
- vysvětlí, co je líčení (subjektivně zabarvený popis) a
seznámí se s jazykovými prostředky líčení
IV. Tiskopisy
- seznámí se s některými poštovními poukázkami, zopakuje si
jejich vyplňování
- vytvoří vlastní objednávku
V. Životopis
Přesahy: PČ, ZEÚ
- seznámí se s administrativním stylem a některými jeho
útvary
- uvede, které údaje by měl životopis obsahovat
- seznámí se s jazykovými prostředky životopisu
- seznámí se s možností profesního (strukturovaného)
životopisu
VI. Výklad, výtah, výpisky
- zopakuje si, co je výklad, jeho funkci
- rozliší výtah a výpisek
VII. Proslov
Projekt: Proslov
- uvede, co je to proslov
- seznámí se se znaky proslovu, s obraty a jazykovými
prostředky užívanými v proslovu
- seznámí se s pojmem „rétorika“
- seznámí se s chováním při veřejném proslovu
VIII. Úvaha
- pokusí se uvést, co je cílem úvahy
- seznámí se se základními znaky úvahy a s jazykovou
stránkou úvahy (přesnost vyjadřování, pojmenování jevů,
problémů, logika)
- seznámí se s kompozicí úvahy
- seznámí se s esejí
- seznámí se s publicistickými útvary
- pokusí se vyjádřit, co je publicistika
- seznámí se s vybranými publicistickými útvary, pokusí se
vysvětlit jejich funkci
- esej
IX. Publicistické útvary
- zpravodajské útvary ( zpráva, oznámení,
inzerát, interview)
- úvahové útvary (úvodník, komentář)
- útvary na přechodu mezi odbornými
útvary (reportáž, fejeton)
X. Diskuse
- seznámí se s vlastnostmi diskuse
Školní vzdělávací program Regionální škola
66
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 47443669, tel./záz./fax 568440204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “REGIONÁLNÍ ŠKOLA”
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Anglický jazyk
b) Charakteristika oboru (předmětu): Předmět anglický jazyk je vyučován na 1. i 2. stupni ZŠ. Je kladen důraz na seznámení s jiným než mateřským jazykem a k probuzení
zájmu o cizí jazyk. Metody a formy práce jsou zaměřeny na samostatnou práci žáků, na práci ve skupinách, dvojicích, rozhovory, jazykové hry a soutěže, s důrazem na
činnostní charakter učení.
Klíčové kompetence ve vzdělávacím oboru Anglický jazyk:
Kompetence k učení
- žák je veden k aktivnímu zájmu o cizí jazyk, je veden k poznání a smyslu učení se anglickému jazyku pro další studium a praktický život
- objevuje propojenost probraných témat a jazykových jevů
- samostatně vyhledává nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině
Kompetence k řešení problémů
- žák je veden k porozumění obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory
- umí vyhledávat v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
- nebojí se mluvit anglicky v jednoduchých větách s cizím člověkem
- odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
Kompetence komunikativní
- žák je veden k získávání základní slovní zásoby, k jejímu rozšiřování, samostatnému vedení jednoduchého rozhovoru, naslouchání promluv druhých lidí, reaguje na ně
- vyžádá jednoduchou informaci
- umí zformulovat nejzákladnější myšlenky anglicky
Kompetence sociální a personální
- žák je veden k práci ve skupinách, k upevňování dobrých mezilidských vztahů
- spolupracuje v anglicky hovořící skupině, podílí se na příjemné atmosféře v týmu
- chápe nutnost spolupráce s druhými při řešení daného úkolu
Kompetence občanské
- žák je veden k respektování druhých lidí, k získání představy o zvycích a tradicích v anglicky mluvících zemích a porovnání s našimi
Kompetence pracovní
- žák je veden k tvorbě projektů, k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem
Možné formy práce
práce v učebně, práce v počítačové učebně, práce ve skupinách – dva a více žáků ve skupině, práce v domácím prostředí – domácí úkoly, projekty
Školní vzdělávací program Regionální škola
67
Možné metody práce
práce s učebnicí, pracovním sešitem a pracovními listy, hry s obrázky, skládanky, doplňovačky, křížovky, jednoduché rozhovory, čtení s porozuměním – doplňování
jednoduchých textů, poslech – doplňovačky podle poslechu, projekty – moje rodina, náš dům, jak lidé bydlí, naše škola, naše město, zvířata,Vánoce,Velikonoce, zájmy a
záliby, ilustrace čtené pohádky, dramatizace pohádky, písničky
Anglický jazyk 3. ročník
očekávané výstupy (žák):
- pozdraví, představí se
- pojmenuje některé věci kolem sebe
- pojmenuje oblíbená zvířata
- napočítá do deseti
- pojmenuje základní barvy
- řekne a zazpívá jednoduché básně
a písně
- splní jednoduché pokyny zadané
anglicky
- řekne, co má
- přečte jednoduchá slovíčka
- napíše jednoduchá slovíčka
učivo
- pozdravy
- představení sama sebe
- pojmenování členů rodiny
- pojmenování některých zvířat
- poznávání barev
- počítání do deseti
- poznávání toho, co jíme a pijeme
- užití slovesa být a mít
- poznáváme rodinu a kamarády
- první čtení s důrazem na výslovnost
- přepis tiskacího písma na psací
- nácvik samostatného vedení rozhovoru, schopnosti reakce na
základní a jednoduché otázky
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.6 Mediální výchova – videoprogramy, poslech, výukové
programy na PC
Možné evaluační nástroje :
- slovní zásoba – doplňování slov do vět, jednoduchý popis
obrázků, kreslící diktáty
- gramatika – jednoduché didaktické testy, které prověřují
osvojení jednotlivých gramatických jevů
- komunikace – rozhovory, inscenace rozhovorů – hodnotíme
výslovnost, schopnost reagovat na sousedovy otázky, necháme
žáky, aby se vzájemně opravovali.
- čtení – připravujeme a hodnotíme texty se známou slovní
zásobou
- čtení s porozuměním - porozumění hodnotíme prostřednictvím
otázek ANO – NE, řešení problémů vyplývajících z textu
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování
- rozbor samostatných prací žáka
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se hodnotit
navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
Přesahy :
Prv, čtení, TV
Školní vzdělávací program Regionální škola
68
Anglický jazyk 4. ročník
očekávané výstupy (žák):
Učivo
- rozumí známým slovům a jednoduchým větám se
vztahem k osvojovaným tématům
- pořádek slov ve větě, synonyma, antonyma, popis
místa
- odlišnost českého a anglického slovosledu
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických
materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a
využívá je ve své práci, používá dvojjazyčný slovník
- slovní zásoba z tématických celků (čísla, barvy,
zvířata, rodina, členové rodiny, jídlo, pití, oblečení,
dopravní prostředky)
- četba autentického textu, četba pohádek
- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché
texty obsahující známou slovní zásobu
- četba textu z učebnice, fonetický zápis, vázání slov,
znělost, neznělost (základné slovní zásoba)
- vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a
vytvoří odpověď na otázku
- odvození významu slova z kontextu
- sloveso být ve všech osobách čísla jednotného a
množného, otázka a zápor
- sloveso mít v čísle jednotném i množném
- sloveso can ve smyslu vidím, slyším
- sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení,
vyplní své údaje do formulářů
- jednoduchá sdělení, omluva, žádost, popis umístění,
určení předmětu ve třídě
- tvorba množného čísla podstatných jmen
- přivlastňovací a ukazovací zájmena, předložky –
určení polohy předmětu
- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně
obtížného textu a jednoduché konverzace
- recituje zpaměti několik říkanek a básniček, zazpívá
několik písní
- vypravovat a zahrát pohádku, hrát hru, slovní zásoba
z tématických celků
- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví,
rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne
požadovanou informaci
- pravidla komunikace v běžných každodenních
situacích – pozdrav, poděkování, představení
- reakce na otázky, čas a směr, cesta
Školní vzdělávací program Regionální škola
Poznámky (zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, pomůcky, přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.6 Mediální výchova – videoprogramy, poslech,
výukové programy na PC
Možné evaluační nástroje:
- slovní zásoba – doplňování slov do vět, jednoduchý
popis obrázků, kreslící diktáty
- gramatika – jednoduché didaktické testy, které
prověřují osvojení jednotlivých gramatických jevů
- komunikace – rozhovory, inscenace rozhovorů –
hodnotíme výslovnost, schopnost reagovat na otázky
- čtení – připravujeme a hodnotíme texty se známou
slovní zásobou
- čtení s porozuměním – porozumění hodnotíme
pomocí otázek ANO – NE, řešení problémů
vyplývajících z textu
- rozbor a hodnocení projektů
- rozbor samostatných prací žáka
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se
hodnotit navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
Přesahy:
Prv, Č, čtení, TV, M
69
Anglický jazyk 5. ročník
očekávané výstupy (žák):
Učivo
- rozumí známým slovům a jednoduchým větám se
vztahem k osvojovaným tématům
- pořádek slov ve větě, synonyma, antonyma, popis
místa
- odlišnost českého a anglického slovosledu
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických
materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a
využívá je ve své práci, používá dvojjazyčný slovník
- slovní zásoba z tématických celků (čísla, barvy,
zvířata, rodina, členové rodiny, jídlo, pití, oblečení,
dopravní prostředky)
- četba autentického textu, četba pohádek
- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché
texty obsahující známou slovní zásobu
- četba textu z učebnice, fonetický zápis, vázání slov,
znělost, neznělost (základné slovní zásoba)
- vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a
vytvoří odpověď na otázku
- odvození významu slova z kontextu
- sloveso být ve všech osobách čísla jednotného a
množného, otázka a zápor
- sloveso mít v čísle jednotném i množném
- sloveso can ve smyslu vidím, slyším
- sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení,
vyplní své údaje do formulářů
- jednoduchá sdělení, omluva, žádost, popis umístění,
určení předmětu ve třídě
- tvorba množného čísla podstatných jmen
- přivlastňovací a ukazovací zájmena, předložky –
určení polohy předmětu
- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně
obtížného textu a jednoduché konverzace
- recituje zpaměti několik říkanek a básniček, zazpívá
několik písní
- vypravovat a zahrát pohádku, hrát hru, slovní zásoba
z tématických celků
- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví,
rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne
požadovanou informaci
- pravidla komunikace v běžných každodenních
situacích – pozdrav, poděkování, představení
- reakce na otázky, čas a směr, cesta
Školní vzdělávací program Regionální škola
Poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
pomůcky, přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.6 Mediální výchova – videoprogramy, poslech,
výukové programy na PC
Možné evaluační nástroje:
- slovní zásoba – doplňování slov do vět, jednoduchý
popis obrázků, kreslící diktáty
- gramatika – jednoduché didaktické testy, které
prověřují osvojení jednotlivých gramatických jevů
- komunikace – rozhovory, inscenace rozhovorů –
hodnotíme výslovnost, schopnost reagovat na otázky
- čtení – připravujeme a hodnotíme texty se známou
slovní zásobou
- čtení s porozuměním – porozumění hodnotíme
pomocí otázek ANO – NE, řešení problémů
vyplývajících z textu
- rozbor a hodnocení projektů
- rozbor samostatných prací žáka
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se
hodnotit navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
Přesahy:
Prv, Č, čtení, TV, M
70
2. stupeň
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
- Vést žáka k poznání a smyslu učení se anglickému jazyku. Žák si uvědomuje důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i pro další život.
Kompetence k řešení problémů
-vést žáka k systémové práci, k vyhledávání informací a ke konstruktivistickému způsobu jejich uplatňování.
- žák je veden k rozvíjení schopnosti chápat a správně interpretovat slyšené a čtené slovo
- řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí. Nebojí se mluvit anglicky s cizím člověkem. Umí opsat obsah myšlenky, chybí- li slovní zásoba.
Kompetence komunikativní
- žák je veden k rozšiřování slovní zásoby, samostatnému vedení jednoduchého rozhovoru, naslouchání promluv druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje
- porozumí jednoduchému sdělení v anglickém jazyce. Umí zformulovat jednoduché myšlenky anglicky. Rozumí přiměřenému textu v anglickém jazyce
- využívá dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu
Kompetence sociální a personální
- žák je veden ke schopnosti jednoduše ale souvisle hovořit o nejběžnějších situacích každodenního života
- v jednoduchých situacích si vyžádá pomoc, radu a sám ji i poskytne. Dodržuje v anglicky mluvicím prostředí zásady slušného chování
- spolupracuje v anglicky hovořící skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k diskusi v malé skupině i v debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
Kompetence občanské
- žák je veden k získání představy o zvycích anglicky mluvicích zemích a porovnávání s našimi
- umí srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvicích zemí a České republiky
Kompetence pracovní
- žák je veden k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem. Využívá anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí.
Možné formy práce:
práce v učebně, práce v počítačové učebně, práce ve skupinách – dva více žáků ve skupině, práce v domácím prostředí
Možné metody práce:
práce s učebnicí, pracovním sešitem a pracovními listy, hry s obrázky, skládanky, doplňovačky, křížovky jednoduché rozhovory ,čtení s porozuměním – doplňování
jednoduchých textů, poslech - doplňovačky podle poslechu, projekty – moje rodina, náš dům, jak lidé bydlí, naše škola, naše město, zvířata, Vánoce, Velikonoce, zájmy a
záliby, ilustrace čtené pohádky, dramatizace pohádky, písničky
Školní vzdělávací program Regionální škola
71
Anglický jazyk 6. ročník
očekávané výstupy ( žák )
učivo
Žák pohotově, přirozeně a jazykově správně reaguje na
jednoduché otázky (jméno, věk, bydliště)
- představí druhé
- vyjádří, že někdo něco vlastní, nebo se na to zeptá
- oznamovací věta, zápor a otázka se
slovesem BÝT
- člen, jednotné a množné číslo
- počitatelná, nepočitatelná podst. jména
- nepravidelné množné číslo podst. jmen
- přivlastňovací pád
- oznamovací věta, zápor a otázka se
slovesem MÍT
- rozkazovací způsob
- způsobové sloveso CAN: co umíme dělat a
co můžeme dělat
- vazba: THERE IS…. THERE ARE…
- přítomný čas průběhový - oznamovací věta,
zápor, otázka
- přítomný čas prostý – vyjádření obvyklého,
prostého děje – oznamovací věta, zápor,
otázka
- otázka a zápor s DO
- zkrácené tvary sloves
- frekvenční příslovce
- číslovky základní, řadové
- zájmena osobní, ukazovací, přivlastňovací,
neurčitá
- hláskování
- doplňovací otázky – wh-questions
- srovnávání přítomných časů
- minulý čas prostý
- minulý čas slovesa BÝT
- budoucí čas - oznamovací věta, zápor,
otázka
- stupňování přídavných jmen
- otázky na podmět a předmět
- nácvik samostatného vedení rozhovoru,
přirozenost reakce
- anglicky někomu něco přikáže nebo zakáže
- požádá o svolení, zda něco smíme udělat
- vyjádří, že někdo něco umí, nebo neumí
- vyjádří, že se někde něco vyskytuje, nebo nevyskytuje
- ptá se a popisuje, co kdo dělá právě v tuto chvíli
- mluví o opakujících se činnostech
- pojmenuje svátky a významné dny
- mluví o zálibách a zálibách ostatních
- mluví o předmětech blízkých i vzdálených
- vyjádří názor na vzhled někoho nebo něčeho
- pojmenuje denní činnost
- popisuje určité chování, opakovanou činnost
- dokáže říct, co se mu líbí, nelíbí
- říká, co dělal v minulosti
- hovoří v jednoduchých větách o počasí
Školní vzdělávací program Regionální škola
Poznámky
(zařazená průřezová témata, přesahy, evaluace, pomůcky,
úkoly aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.6.Mediální výchova – videoprogramy, poslech,
výukové programy na PC
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech – jak bydlí v jiných evropských státech –
Evropa a svět nás zajímá
6.4 Multikulturní výchova – multikulturalita
Přesahy: Z, Př, D, ICT, TV
Možné evaluační nástroje:
- slovní zásoba – doplňování slov do vět, jednoduchý
popis obrázků, kreslicí diktáty
- gramatika – jednoduché didaktické testy, které
prověřují osvojení jednotlivých gramatických jevů
- komunikace – rozhovory, inscenace rozhovorů –
hodnotíme výslovnost, schopnost reagovat na sousedovy
otázky, necháme žáky, aby se vzájemně opravovali
- čtení – připravujeme a hodnotíme texty se známou
slovní zásobou
- čtení s porozuměním – porozumění hodnotíme
prostřednictvím otázek ANO – NE, řešení problémů
vyplývajících z textu
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování
- rozbor samostatných prací žáka
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se
hodnotit navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
72
- opakuje po učiteli jednoduché věty
- po přípravě reprodukuje jednoduchý přečtený a
vyslechnutý text
- samostatně vede jednoduchý rozhovor
- zachytí stěžejní myšlenku v projevu učitele a
v projevu rodilých mluvčích ze záznamu
- slovní zásoba z okruhů: představování,
škola, britská škola, naše škola, moje rodina,
domácí mazlíčci, zvířata, náš dům, způsoby
bydlení, jídlo a pití, čas a datum, barvy, roční
období, počasí, oblečení, nakupování, části
těla, sport, zvyky a obyčeje v ČR, Praha,
moje město, orientace ve městě
Anglický jazyk 7. ročník
očekávané výstupy ( žák )
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Poznámky
( zařazená průřezová témata, přesahy, evaluace, pomůcky, úkoly
aj.)
73
Žák se dokáže orientovat v monologu či dialogu s
malým počtem neznámých výrazů, jejich význam
dokáže odhadnout
- psaní krátkých stručných dopisů a pohlednic
- žádání a poskytování osobních informací
- seznámení s měnami angl. mluvících zemí
- modální slovesa
- dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně
- popis města a instrukce k určení směru
důležitých detailů
- popsání denní rutiny, zvyků a životního stylu
- popis lidí, charakteristika a oblečení
- rozumí obsahu jednoduchých textů
- vyjádření množství
- v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na - minulý a budoucí čas
jednoduché otázky
- slovní zásoba z okruhů: číslovky, barvy, čas,
- umí vyhledat zákl. informace a hlavní myšlenky
škola, kalendář, zvyky, ovoce a zelenina, jídlo,
- využívá slovníky
oblékání, Země, Česká republika, rodina,
záliby, sport
- účastní se rozhovoru
- vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích
- umí jednoduše vyjádřit svůj názor
- umí přednést krátkou zprávu či sdělení
Průřezová témata:
6.3Vvýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- cestujeme po anglicky mluvících zemích
6.4 Multikulturní výchova – vztahy mezi lidmi
6.6 Mediální výchova – videoprogramy, poslech, výukové
programy na PC
- umí napsat stručný osobní dopis
- čtení s porozuměním - porozumění hodnotíme prostřednictvím
otázek ANO –NE, řešení problémů vyplývajících z textu
- má základní poznatky o anglicky mluvících zemích
Přesahy: Z, D, Př, ICT, TV, ČJ a literatura
Možné evaluační nástroje:
- slovní zásoba – doplňování do vět, jednoduchý popis obrázků,
kreslící diktáty
- gramatika – jednoduché didaktické texty, které prověřují
osvojení jednotlivých gramatických jevů
- komunikace – rozhovory, inscenace rozhovorů
- čtení – připravujeme a hodnotíme texty se známou slovní
zásobou
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování
- zachytí stěžejní myšlenku v projevu učitele a v
projevech rodilých mluvčích ze záznamu
- rozbor samostatných prací žáka
- po přípravě stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu
- čte nahlas texty přiměřeného rozsahu
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se hodnotit
navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
Anglický jazyk 8. ročník
očekávané výstupy ( žák )
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Poznámky
( zařazená průřezová témata, přesahy, evaluace, pomůcky, úkoly
aj.)
74
Žák řekne, kde byl a co dělal
- řekne co dělá právě teď a co bude dělat
- řekne co měl, má a bude mít
- porovnává a srovnává
- slovní druhy, časování sloves to be, to have,
tvary významových sloves
- zájmena osobní, vztažná, zvratná
- otázka, odpověď, zápor v čase přítomném
průběhovém a prostém, minulém, budoucím a
- čte texty přiměřeného rozsahu
předpřítomném
- rozumí obsahu jednoduchých textů
- Wh-otázky
- vyhledává v textech známé výrazy, fráze a odpovědi na - minulý čas pravidelných a nejčastějších
jednoduché otázky
nepravidelných sloves
- vazby s do, make, take a have
- samostatně vede jednoduchý rozhovor , ústně a
- pravidelné a nepravidelné stupňování
písemně vyjadřuje jednoduše vlastní názor
přídavných jmen
- stupňování příslovcí
- zachytí stěžejní myšlenku v projevu učitele, popř.
- opisné tvary – be allowed, to be able to
rodilých mluvčích.ze záznamu
- vyjádření názoru
- seznamuje se zeměmi studovaného jazyka
- řadové číslovky
- vyjádření I like, I hate
- dokáže vyplnit jednoduchý dotazník a napsat stručný
- modální slovesa
životopis
- počitatelnost
- slovní zásoba z okruhu hotel, cestování,
- odvodí pravděpodobný význam nových slov kontextu nakupování, oblečení
textu
- čteme jednoduchá oznámení, veřejné nápisy,
- po přípravě stručně reprodukuje obsah přiměřeně
inzeráty, jednoduchý tematický popis
obtížného textu
- další anglicky mluvící země
- používá dvojjazyčný slovník
- některá historická fakta Velké Británie,
Londýna a USA (státní symboly)
- jednoduché sdělení – oslovení, pozdrav,
představování, omluva,
poděkování, prosba, žádost o pomoc, přání…
- četba autentického materiálu, časopisů,
novin
- zdvořilé společenské fráze, dát radu,
doporučit způsob řešení problému
- vyjádření jistoty, minulosti a obecné
budoucnosti
- nácvik samostatného vedení rozhovoru,
přirozenosti reakce
Školní vzdělávací program Regionální škola
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.4 Multikulturní výchova – vztahy mezi lidmi
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
cestujeme do anglicky mluvících zemí
6.2 Výchova demokratického občana – školství ve VB a USA
6.5 Enviromentální výchova – projekty o životním prostředí
6.6 Mediální výchova – videoprogramy , počítačové programy,
originální texty, poslech
Přesahy Z, D, Př, ČJ a literatura
Možné evaluační nástroje:
- slovní zásoba – doplňování do vět, jednoduchý popis obrázků,
kreslící diktáty
- gramatika – jednoduché didaktické testy, které prověřují
osvojení jednotlivých gramatickýcj jevů
- komunikace – rozhovory, inscenace rozhovorů – hodnotíme
výslovnost, schopnost reagovatna sousedovy otázky, necháme
žáky, aby se vzájemně opravovali, hodnotíme i závažné
gramatické chyby
- čtení s porozuměním – diskuze a řešení problémů - rozebíráme
o něco složitější texty – žáci odpovídají na připravené otázky,
rozhodují, zda je tvrzení pravdivé nebo ne, doplňují slova do
textu, dokončují nedokončený text
poslech s pororumněním – podle poslechu doplňujeme
neúplný text, hledáme slova, opakujeme slova a jednoduché
rozhovory
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování
- rozbor samostatných prací žáka
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se ohodnotit
navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
75
Anglický jazyk 9. ročník
Poznámky
( zařazená průřezová témata, přesahy v RVP, evaluace, pomůcky,
úkoly aj.)
Žák řekne, kde byl a co dělal
- minulý čas sloves: pravidelných i
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- řekne, co dělá právě teď a co bude dělat
nejčastějších nepravidelných
6.2 Výchova demokratického občana- školství ve VB a USA
- porovnává a srovnává
- otázka, odpověď, zápor v minulém čase,
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
předpřítomném čase
-cestujeme po anglicky mluvicích zemích
- čte přiměřeného rozsahu
- pravidelné i nepravidelné stupňování
6.4 Multikulturní výchova – vztahy mezi lidmi
- rozumí obsahu jednoduchých textů
přídavných jmen
6.5 Environmentální výchova – projekty o životním prostředí
- v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na - stupňování příslovcí
6.6 Mediální výchova – videoprogramy, počítačové programy,
jednoduché otázky
- modální slovesa pro vyjádření možnosti,
originální texty, poslech
jistoty
- samostatně vede jednoduchý rozhovor a ústně a
- slovní zásoba z okruhu : lidské tělo, zdraví,
Přesahy:
- Z, D, Př, ČJk a literatura
písemně vyjadřuje jednoduše vlastní názor
film a divadlo, svátky a tradice, cestování,
sport, restaurace, hotel – konverzace v daných Možné evaluační nástroje :
- slovní zásoba- doplňování do vět, jednoduchý popis obrázků,
- zachytí stěžejní myšlenku v projevu učitele a v
tematických celcích
kreslící diktáty
projevech rodilých mluvčích ze záznamu
- čteme jednoduchá oznámení a inzeráty,
- gramatika –jednoduché didaktické testy, které prověřují
jednoduchý technický popis
osvojení jednotlivých gramatických jevů
- seznamuje se se zeměmi studovaného jazyka
- vyplňování dotazníků
-dokáže vyplnit jednoduchý dotazník a napsat stručný
- některá historická fakta Velké Británie a USA - komunikace-rozhovory, inscenace rozhovorů- hodnotíme
výslovnost, schopnost reagovat na sousedovy otázky,necháme
životopis
- další anglicky mluvicí země : Kanada,
žáky , aby se vzájemně opravovali, hodnotíme i závažné
Austrálie, Nový Zéland
gramatické chyby
- odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu - jednoduché sdělení – oslovení, pozdravy,
- čtení s porozuměním –diskuse a řešení problémů- rozebíráme o
textu
představování, omluva, poděkování, prosba,
něco složitější texty- žáci odpovídají na připravené otázky,
žádost o pomoc, přání
rozhodují, zda je tvrzení pravdivé nebo ne, doplňují slova do
- po přípravě stručně reprodukuje obsah přiměřeně
- četba autentického materiálu , časopisů a
textu, dokončují nedokončený text.
obtížného textu
novin
- poslech s porozuměním – podle poslechu doplňujeme neúplný
- používá dvojjazyčný slovník
- četba textů s tématem životní prostředí
text, hledáme slova, opakujeme slova a jednoduché rozhovory
- zdvořilé společenské fráze, dát radu,
- rozbor a hodnocení projektů
doporučit způsob řešení problému
- vyjádřit jistou i obecnou budoucnost
- pozorování žáka při vyučování
- nácvik samostatného vedení rozhovoru,
- rozbor samostatných prací žáka
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se ohodnotit
přirozenosti reakce
navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
očekávané výstupy ( žák )
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
76
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 474 43 669, tel/záz/fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
VZDĚLÁVACÍ OBLAST : 5.1 Jazyk a jazyková komunikace
VZDĚLÁVACÍ OBOR :5. 1.2 AJ – Konverzace v anglickém jazyce
Charakteristika předmětu:Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce je vyučován na druhém stupni základní školy od 7. ročníku.
Důraz je kladen na komunikační dovednosti žáků, na jejich samostatnou práci s cizojazyčným textem, na práci ve skupinách, dvojicích, rozhovory, jazykové hry a soutěže, na
tvorbu projektových prací.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
- vést žáka k poznání a smyslu učení se anglickému jazyku, k uvědomění si důležitosti znalosti anglického jazyka pro budoucí život.K rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení
schopnosti chápat a správně interpretovat slyšené
Kompetence k řešení problémů
- žák dokáže vyhledávat informace k řešení problému, dokáže identifikovat shodné, podobné a odlišné znaky, snaží se samostatně řešit problémy volbou vhodného způsobu
řešení, užívá při řešení problému logické postupy, dokáže využívat informační zdroje k řešení problémů
Kompetence komunikativní
- vést žáka k týmové práci, komunikaci učitel – žák, žák – učitel,žák – žák. Vést žáka k aktivnímu používání anglického jazyka v běžných situacích života
Kompetence sociální a personální
- vést žáka k práci ve skupině, upevňování dobrých mezilidských vztahů,k oceňování zkušeností druhých lidí a k respektu k různým názorům
Kompetence občanské
- vést žáka k respektování druhých lidí, jejich individuality a způsobu života
Kompetence pracovní
- vést žáka k tvorbě projektů
Možné formy práce
práce v učebně, práce v počítačové učebně, práce ve skupinách – dva a více žáků ve skupinách, práce v domácím prostředí – domácí úkoly, projekty
Možné metody práce:
Školní vzdělávací program Regionální škola
77
práce s pracovními listy, se slovníkem, hry s obrázky, křížovky, doplňovačky, práce s originálními texty, poslech, videoprogramy, počítačové programy, čtení a reprodukce
jednoduchých textů, doplňování do textu, jazykové a gramatické hry, projekty: moje rodina, náš dům, naše město, oblíbené zvíře, naše škola
Konverzace v anglickém jazyce 7. ročník
očekávané výstupy ( žák )
učivo
Žák jednoduše, přirozeně reaguje na - slovní zásoba z okruhů :
jednoduché otázky z oblastí:
Moje rodina
- jméno, věk, bydliště
Bydlení
Nakupování
- dokáže jednoduše popsat osoby,
Oblečení
- po přípravě reprodukuje
Barvy
jednoduchý přečtený a slyšený text,
Škola
Volný čas – hobby
- zachytí stěžejní myšlenku v
- co umíme dělat a co můžeme dělat – způsobové sloveso CAN
projevu učitele a projevech rodilých - přítomný čas prostý, průběhový :
mluvčích ze záznamu
otázka, odpověď, zápor
- pomocné sloveso to do , to be :
- samostatně vede jednoduchý
otázka , odpověď, zápor
rozhovor a vyjadřuje jednoduše svůj - mít rád, nemít rád
vlastní názor
- práce s neznámým textem
- žák dokáže říct, co se mu líbí a co - správné užití vazby there is, there are
ne
- nácvik samostatného vedení rozhovoru, přirozenosti reakce
- řekne to i o jiných osobách
- popíše jednoduše místnost a
obrázek
- dokáže říct, co dělá pravidelně, co
dělá právě teď, co dělal včera
Školní vzdělávací program Regionální škola
Poznámky
( zařazená průřezová témata, přesahy, evaluace, pomůcky, úkoly
aj.)
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.2 Výchova demokratického občana- školství ve VB a USA
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
-cestujeme po anglicky mluvicích zemích
6.4 Multikulturní výchova – vztahy mezi lidmi
6.5 Environmentální výchova – projekty o životním prostředí
6.6 Mediální výchova – videoprogramy, počítačové programy,
originální texty, poslech
Přesahy: Z, D, Př, ČJ a literatura, VV
Možné evaluační nástroje:
- popis obrázků
- komunikace –rozhovory, inscenace rozhovorů, hodnotíme
výslovnost, schopnost reagovat na sousedovy otázky, necháme
žáky, aby se vzájemně opravovali.
- čtení – připravujeme a hodnotíme texty se známou slovní
zásobou
- čtení s porozuměním – porozumění hodnotíme prostřednictvím
otázek s odpovědí ANO, NE
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování
- rozbor samostatné práce žáka
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se ohodnotit
navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
78
Konverzace v anglickém jazyce 8. ročník
očekávané výstupy ( žák )
učivo
Žák jednoduše , přirozeně reaguje na - slovní zásoba z okruhů :
jednoduché otázky ( jméno, věk,
Moje rodina
bydliště)
Bydlení
Nakupování
- jednoduše popíše osoby
Oblečení
Barvy
- po přípravě reprodukuje přečtený a
Škola
slyšený text
Volný čas – hobby
- zachytí stěžejní myšlenku v
- co umíme dělat a co můžeme dělat – způsobové sloveso CAN
projevu učitele a projevech rodilých - přítomný čas prostý, průběhový :
mluvčích ze záznamu
otázka, odpověď, zápor
- pomocné sloveso to do, to be :
- samostatně vede jednoduchý
otázka, odpověď, zápor
rozhovor a vyjadřuje jednoduše svůj - mít rád, nemít rád
vlastní názor
- práce s neznámým textem
- správné užití vazby there is, there are
-žák dokáže říct, co se mu líbí a co
- popisujeme lidské tělo, některé lidské vlastnosti
ne
- popisujeme město, ve kterém žijeme- školu
- řekne to i o jiných osobách
- popisujeme oblečení- vyjádření toho, co mám já nebo jiná osoba
- popíše jednoduše místnost a věci na sobě.
kolem sebe
- nácvik samostatného vedení rozhovoru, přirozenosti reakce
- dokáže říct, co dělá pravidelně, co
dělá právě teď, co dělal včera
Poznámky
( zařazená průřezová témata, přesahy, evaluace, pomůcky, úkoly
aj.)
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.2 Výchova demokratického občana - školství ve VB a USA
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- cestujeme po anglicky mluvicích zemích
6.4 Multikulturní výchova – vztahy mezi lidmi
6.5 Environmentální výchova – projekty o životním prostředí
6.6 Mediální výchova – videoprogramy, počítačové programy,
originální texty, poslech
Přesahy: Z, D, Př, ČJ a literatura, VV
Možné evaluační nástroje:
-popis obrázků
- komunikace – rozhovory, inscenace rozhovorů, hodnotíme
výslovnost, schopnost reagovat na sousedovy otázky, necháme
žáky, aby se vzájemně opravovali.
- čtení – připravujeme a hodnotíme texty se známou slovní
zásobou
- čtení s porozuměním – porozumění hodnotíme prostřednictvím
otázek s odpovědí ANO, NE
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování
- rozbor samostatné práce žáka
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se ohodnotit
navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
- pracuje se slovníkem při
jednodušší práci s neznámým textem
Konverzace v anglickém jazyce 9. ročník
očekávané výstupy ( žák )
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Poznámky
(zařazená průřezová témata, přesahy, evaluace, pomůcky, úkoly
aj.)
79
Žák řekne, kde kdy byl a co dělal,
- řekne, co dělá právě teď a co bude
dělat
- pohotově a přirozeně reaguje na
situaci každodenního života
- po přípravě reprodukuje
jednoduchý přečtený a vyslechnutý
text
- samostatně vede jednoduchý
rozhovor s využitím širší slovní
zásoby
- dokáže pohotově reagovat
vlastním názorem vyjádřeným
jednoduše ústně i písemně
- dokáže jednoduše popsat osoby,
věci a svět kolem sebe, popíše dům,
pokoj, školu
- dokáže vyhledávat ve slovníku při
práci s neznámým textem
- rozšiřování slovní zásoby z okruhů :
Moje rodina
Bydlení
Nakupování
Oblečení
Barvy
Škola
Volný čas – hobby
- co umíme dělat a co můžeme dělat – způsobové sloveso CAN
- přítomný čas prostý, průběhový :
otázka, odpověď, zápor
- pomocné sloveso to do , to be :
otázka , odpověď, zápor
- mít rád, nemít rád
- práce s neznámým textem
- procvičování vazby there is, there are
- popisujeme lidské tělo, některé lidské vlastnosti a jejich
porovnávání
- popisujeme město, ve kterém žijeme- školu
- popisujeme oblečení- vyjádření toho, co mám já nebo jiná osoba
na sobě.
- poslech – doplňování textů populárních písní, práce s originálními
materiály
- nácvik samostatného vedení rozhovoru, přirozenosti reakce
Průřezová témata :
6.1 osobnostní a sociální výchova
6.2 Výchova demokratického občana- školství ve VB a USA
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
-cestujeme po anglicky mluvicích zemích
6.4 Multikulturní výchova – vztahy mezi lidmi
6.5 Environmentální výchova – projekty o životním prostředí
6.6 Mediální výchova – videoprogramy, počítačové programy,
originální texty, poslech
Přesahy: Z, D, Př, ČJ a literatura, VV
Možné evaluační nástroje:
- popis obrázků
- komunikace –rozhovory, inscenace rozhovorů, hodnotíme
výslovnost, schopnost reagovat na sousedovy otázky, necháme
žáky, aby se vzájemně opravovali.
- čtení – připravujeme a hodnotíme texty se známou slovní
zásobou
- čtení s porozuměním – porozumění hodnotíme prostřednictvím
otázek s odpovědí ANO, NE
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování
- rozbor samostatné práce žáka
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se ohodnotit
navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
- zachytí stěžejní myšlenku v
projevu učitele a projevech rodilých
mluvčích ze záznamu
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 5.10 Jazyk a jazyková komunikace
VZDĚLÁVACÍ OBOR: 5.1.2.2 Německý jazyk
Charakteristika vzdělávacího předmětu:
Předmět německý jazyk je vyučován na druhém stupni ZŠ jako druhý cizí jazyk. Je kladen důraz na seznámení s jiným než mateřským jazykem a k povzbuzení zájmu o druhý
cizí jazyk. Metody a formy práce jsou zaměřeny na samostatnou práci žáků, na práci ve skupinách, ve dvojicích, rozhovory, jazykové hry a soutěže, s důrazem na činnostní
charakter učení
Školní vzdělávací program Regionální škola
80
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:
Klíčové kompetence ve vzdělávacím oboru Německý jazyk:
Kompetence k učení:
- vést žáka k poznání a smyslu učení druhého cizího jazyka.
Kompetence k řešení problému:
- vést žáka k systémové práci, samostatnému vyhledávání informací a ke konstruktivistickému způsobu jejich uplatňování.
Kompetence komunikativní:
- vést žáky k týmové práci ke komunikaci žák-žák, žák- učitel, vést žáky k aktivnímu používání něm. jazyka v běžných životních situacích.
Kompetence sociální a personální:
- vést žáka k uplatnění mezilidských vztahů při práci ve skupinách.
Kompetence občanské:
- vést žáky k respektování druhých lidí a jejich názoru, znalostech.
Kompetence pracovní:
- vést žáky k samostatné a skupinové práci., k tvorbě projektových úkolů a jejich prezentace.
Možné formy práce :
V lavicích ve třídě, práce ve skupinách, práce v počítačové učebně, využití technických reprodukčních prostředků, počítačový program Terasoft, práce v domácím prostředí domácí úkoly, projekty
Možné metody práce :
Nácvik hlásek odlišných od češtiny, artikulace, tvoření hlásek pomocí zrcátek, procvičování ve slovech, poslech a překlad, poslech magnetonových nahrávek rodilými
mluvčími, s následným opakováním ( ve skupině, individuálně), video, nácvik jazykolamů, recitace básní a písní.
Vyvozování pravidel a definic na základě poznatků z textu, skupinová práce na tvorbě celků a vět vhodných pro konverzaci, projekty a jejich prezentace, domácí formou,
práce se slovníky, ústní procvičování ( jazykové hry- pexeso, domino, řešení tajenek, hry s obrázky skládanky, doplňovačky podle poslechu. Projekty- moje rodina, bydlení,
škola, město, zvířata, Vánoce, Velikonoce, zájmy, ilustrace pohádky, dramatizace pohádky, písničky, v obchodě, u lékaře.
Německý jazyk 7.ročník
očekávané výstupy (žák )
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
81
- rozlišuje a co nejpřesněji
napodobuje probírané hlásky,
- melodii a rytmus základních typů
vět,
- čte nahlas a foneticky texty
přiměřeného rozsahu
- zavřené e,o
- přehlásky ö, ü ,ä
- zadopatrové ng, nk
- přízvuk slovní , větná melodie
- četba textu z učebnice a autentického materiálu (časopisy
noviny )
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.2Výchova demokratického občana - školství
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech cestujeme po německy mluvících zemích
6.4 Multikulturní výchova - vztahy mezi lidmi
6.5 Environmentální výchova
6.6 Mediální výchova - videoprogramy, poslech, výukové
programy na PC
Přesahy
- český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis,
informatika, tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova
Možné evaluační nástroje
- slovní zásoba - doplňování do vět, jednoduchý popis obrázků,
kreslící diktáty
- gramatika - jednoduché didaktické texty, které prověřují osvojení
jednotlivých gramatických jevů
- komunikace - rozhovory, inscenace rozhovorů
- čtení - připravujeme a hodnotímetexty se známou slovní zásobou
- čtení s porozuměním - porozumění hodnotíme prostřednictvím
otázek ANO - NE, řešení problémů vyplývajících z textu
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se hodnotit
navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
Školní vzdělávací program Regionální škola
82
- píše hlásky odlišné od českého
jazyka
- píše podstatná jména velkým
počátečním písmenem
- utvoří jednoduché typy vět
- časuje slovesa v přítomném čase
- používá osobní a přivlastňovací
zájmena v 1. a 4. pádě
- pojmenuje číslice (1-20) a barvy
- grafická stránka hlásek odlišných od ČJ v probíraných slovech
- psaní podstatných jmen
- pořádek slov ve větě
- jednoduchá věta oznamovací , tázací , rozkazovací
- vyjadřování záporu včetně kein
- používaní členů u podstatných jmen
- znalost přídavných jmen v přísudku , zájmena osobní ,
přivlastňovací , záporná , tázací ( wer , was) , číslovek základních
(1-20)
- časování sloves pravidelných , pomocných ( haben , sein)
- vazba ich möchte
- vyjádření budoucnosti tvarem přítomného času
- příslovce ( wo, wann, wie viel, wie, warum)
- umí pozdravit, představí sebe i
Slovní zásoba na daná témata:
druhé, poděkuje a poprosí
- pozdravy
- pošle jednoduché přání a popřeje - já a moje rodina
k narozeninám
- zájmy, sport
- rozumí běžným pokynům učitele , - můj kamarád
jednoduchým větám
- časové údaje
- tvoří jednoduché otázky a
- škola
odpovědi
- nejběžnější zvířata
- popíše několika jednoduchými
- nákupy
větami obrázek
- svátky (Vánoce, Velikonoce )
- umí napsat stručný dopis
kamrádovi
- pravidla komunikace v běžných každodeních situacích - dokáže vybrat z jednoduchého
pozdrav, poděkování, představení
textu základní informace a pracuje
- reakce na otázky, čas a směr, cesta
se slovníkem
Německý jazyk 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
83
- čte nahlas plynule a foneticky
správně texty přiměřeného rozsahu
- rozumí obsahu jednoduchých textů
vyhledává v textu známé výrazy,
fráze a odpovědi na jednoduché
otázky
- používá členy podstatných jmen,
- skloňuje podstatná jména (v 1., 3.,
4. pádě)
- časuje sloves v přítomném čase
- používá předložky
počítá se základními číslovkami
- odhaduje význam slov
- seznamuje se zeměmi studovaného
jazyka
- dokáže vyplnit jednoduchý
dotazník, formulář a napsat stručný
životopis
- samostatně vede jednoduchý
rozhovor, ústně a písemně vyjadřuje
vlastní názor
- stručně reprodukuje obsah
přiměřeně obtížného textu
- používá dvojjazyčný slovník
- slovní druhy
- časování sloves- rozkazovací způsob, vykání
- časování nepravidelných sloves ( používaných v učebnici)
- slovesa s odlučitelnou předponou
- číslovky základní 0- 1000
- předložky se 3. pádem
- předložky se 4. pádem
- předložky se 3. a 4. pádem
- spojky, částice, citoslovce používané v učebnici
- slovotvorba
- seznámit žáky s reáliemi zemí, ve kterých se mluví německy
- jednoduchá sdělení - oslovení, pozdrav,představování, omluva
- poděkování, prosba, žádost o pomoc, přání
- popis lidí, charakteristika oblečení a vlastností
- vyjádření času, od - do
- slovní zásoba na daná témata:
- nákupy - ovoce, zelenina
- oblékání
- tradice a zvyky (Vánoce, Nový rok, Velikonoce)
- četba autentického materiálu, novin, časopisů
- odvodí pravděpodobný význam slov - doporučit způsob řešení problému
- nácvik samostatného vedení rozhovoru, přirozenosti reakce
z kontextu textu
- zachytí stěžejní myšlenku v projevu
učitele a v projevech rodilých
mluvčích
Německý jazyk 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
84
- umí vyjádřit zápor
- správně skloňuje podstatná jména,
přídavná jména, zájmena
- vyjadřuje se v čase přítomném,
budoucím a minulém
- vyhledá na mapě země, ve kterých
se mluví německy
- odpovídá na základní dotazy
týkajících se zeměpisných znalostí
- komunikativní situace umí řešit za
použití rozvinutějších struktur,
rozvinutější slovní zásoby
- zvládá řešení situací souvisejících
s návštěvou v rodině, provádění
návštěvy ze zahraničí
- v případě potřeby zvládne uplatnit
kompenzační prostředky
- dokáže vytvořit několik vět např.
k obrázku, samostatně pohovořit na
známá témata,vybrat z
jednoduchého textu základní
informace, pracovat se slovníky
- slovosled jednoduchých vět
- vyjadřování záporu včetně nicht mehr, kein mehr
- používání členu u podstatných jmen, skloňování vlastních jmen,
vyjadřování českých pádů skloňováním, předložkami, skládáním,
přivlastňovací pád
- přídavná jména v přísudku i v přívlastku, stupňování
- zájmena skloňování
- číslovky základní, řadové
- časování sloves, minulé časy, budoucí čas
- slovosled vět vedlejších
- německy mluvící země
- slovní zásoba na daná témata:
- prázdniny, cestování
- zájmy, povolání
- u lékaře
- můj přítel
- pohádky
- plán města, orientace ve městě, rozhovor na dané téma
- provádíme cizince po našem městě, po Brně, po Praze
- svátky (Vánoce, Velikonoce - přání, zvyky)
- zdvořilé společenské fráze, dát radu, doporučit způsob řešení
- četba autentického materiálu, časopisů, novin,
- čteme jednoduchá oznámení, veřejné nápisy, inzeráty, jednoduchý
tématický popis
- nácvik samostatného vedení rozhovoru
- odhadne význam neznámého slova - význam slov v kontextu
na základě konverzační situace, čte s - slovotvorba ( přípony, předpony, složeniny)
- množné číslo
porozuměním
Školní vzdělávací program Regionální škola
85
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 47443669, tel./záz./fax 568440204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “REGIONÁLNÍ ŠKOLA”
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace 5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Matematika a její aplikace
a) Charakteristika oblasti: Práce učitele a aktivní činnost dětí vychází na 1. stupni z úzkého sepětí matematiky s řešením situací, s nimiž se žáci setkávají v běžném životě.
Žáci nejdříve ovládnou pamětní počítání, později zvládnou písemné operace. Důraz je kladen na porozumění matematickým postupům, základním pojmům matematiky,na
správné užívání symbolů. Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí.
b) Charakteristika oboru (předmětu): Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni do čtyř tematických okruhů. Nejvíce času je věnováno práci s přirozenými čísly – Čísla a
početní operace - tak,aby žáci na konci 5. ročníku aplikovali osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel.
Žáci se postupně učí v okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty poznávat, vyhledávat a třídit různá data do tabulek, diagramů.
Z praktického života vychází i poznávání Geometrie v rovině a prostoru, jež postupně vede k rozeznávání základních geometrických útvarů a těles i k užívání jednoduchých
konstrukcí. Nestandardní aplikační úlohy a problémy jsou určené pro 2. období práce s dětmi na 1. stupni. Do výuky jsou zařazeny prostředky výpočetní techniky a mnoho
názorných pomůcek tak, aby i méně nadaní žáci učivo zvládli.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
- třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je využívá v procesu učení
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
- poznává smysl a cíl učení, poznatky využívá v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
- vyhledá informace vhodné k řešení problémů
- využívá získané vědomosti k objevování různých variant řešení problémů
- volí vhodné způsoby řešení
- osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací
Kompetence komunikativní
- učí se naslouchat a správně se matematicky vyjadřovat v ústním i písemném projevu
- postupně se rozvíjí logické uvažování
- orientuje se v různých typech slovních úloh, tabulkách či diagramech i za pomoci pedagoga
- používá matematické symboly
Kompetence sociální a personální
- učí se spolupracovat ve skupině
- chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
- podílí se na vytváření pravidel práce v týmu společně s pedagogy
Školní vzdělávací program Regionální škola
86
- dokáží ocenit své spolužáky za splnění úkolu
Kompetence občanské
- zná základní společenské normy chování
- učí se uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole a mimo školu
Kompetence pracovní
- postupně bezpečně používá nástroje a vybavení
- nabyté znalosti a zkušenosti se učí využívat v různých oblastech (propojení předmětů)
Možné formy práce:
ve třídě, v lavicích, na koberci, v přírodě, ve skupinách, práce v domácím prostředí, práce v počítačové učebně
Možné metody práce:
aktivní předávání poznatků, matematické a didaktické hry, soutěže, pracovní listy, modelování konkrétních situací, využití názorných pomůcek, souborů předmětů,
nástěnných obrazů, pozorování – zpětná vazba, procvičování ve dvojicích, ve skupinách, samostatná práce, mechanické početní techniky, kontrola, spolupráce, počítačové
programy, projekty
V dalších ročnících navázání na předchozí učivo, aktivní předávání poznatků, výměna názorů, četba textů s rozborem – učebnice, pracovní sešity, listy, samostatná práce,
matematické a didaktické hry, soutěže, modelování konkrétních situací, demonstrační ukázka, využití názorných pomůcek, souborů předmětů, nástěnných obrazů, pozorování
– zpětná vazba, procvičování ve dvojicích, ve skupinách, mechanické početní techniky, kontrola, spolupráce, počítačové programy, diagnostický průzkum – tabulky, grafy,
projekty
Matematika 1. ročník
očekávané výstupy (žák):
Učivo
I. Číslo a početní operace
1. Obor přirozených čísel 0-20
- vytváření souborů pomocí předmětů, modelů peněz apod.
- používá přirozená čísla k
modelování reálných - skutečných – - počítání předmětů v daném souboru, přidávání, ubírání
situací, počítá předměty v daném
souboru
- vytváří soubory s daným počtem
prvků
Školní vzdělávací program Regionální škola
2. Vytváření souborů s daným počtem prvků
- počítání předmětů v daném souboru
- porovnávání prvků v souborech předmětů do 20
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.5 Environmentální výchova
- pěstujeme návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání
občana vůči prostředí
- lidské aktivity, problémy životního prostředí
6.1 Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
- naslouchání,poznávání, sebedůvěra, sebepoznání, seberegulace,
psychohygiena, sebepojetí, sebeorganizace
Sociální rozvoj
Komunikace,kooperace a kompetice, pravidla chování, úcta,
rodina, přátelství, respektování, bezpečí
87
3. Čtení, zápis a porovnání přirozených čísel do 20
- čtení a zápis čísel
- čte, zapisuje a porovnává přirozená - psaní číslic
čísla do 20
- číselná řada
Morální rozvoj
Prostředky, omluva, přijetí omluvy, vyjádření přání a očekávání
pozitivním způsobem
Spolupráce, pomoc
4. Užití a zápis vztahu rovnosti a nerovnosti
- porovnávání čísel do 20
- užívá a zapisuje vztahy rovnosti a - užívá znaménka = , <, >
nerovnosti
- posloupnost přirozených čísel
6.2 Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola
- zobrazí číslo na číselné ose do 20
- provádí jednoduché početní
operace s přirozenými čísly zpaměti
5. Zobrazování čísel na číselné ose do 20
6. Jednoduché početní operace s přirozenými čísly – zpaměti
- znaménka + - sčítání a odčítání do 10
- číslo 0
- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku do 20
7. Řešení a tvoření slovních úloh
- je veden k řešení a tvoření slovních - úlohy na porovnávání čísel,
úloh
- na sčítání , odčítání
II. Závislosti,vztahy a práce s daty
- orientuje se v čase a prostoru
- seznamuje se s jednotkami
Školní vzdělávací program Regionální škola
6.4 Multikulturní výchova
6.6 Mediální výchova
- využívat médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění
volného času
- kvalita
- hodnotový žebříček
- volný čas
- biorytmy
- režim dne
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
Přesahy:
Č, Prv, dopravní výchova, VV, PČ,TV chvilky
8. Orientace v čase a prostoru
- konkrétní orientace v prostoru a na ploše
9. Jednotky
- seznámení - metr, kilogram, litr, hodina
III. Geometrie v rovině a v prostoru
88
- rozezná základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa - rozezná,
pojmenuje, vymodeluje a popíše
10. Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa rozeznání,pojmenování,vymodelování a popis
- rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
- tělesa: krychle, kvádr, válec, koule
Matematika 2. ročník
očekávané výstupy (žák):
učivo
I. Číslo a početní operace
- používá přirozená čísla k
modelování reálných –
skutečných - situací, počítá
předměty v daném souboru
- vytváří soubory s daným počtem
prvků
1. Obor přirozených čísel 0-100
- vytváření souborů pomocí předmětů, modelů peněz apod.
- názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých
předmětů
2. Modelování reálných situací
Vytváření souborů s daným počtem prvků
3. Čtení,zápis a porovnání přirozených čísel do 100
- čte, zapisuje a porovnává přirozená - čtení a zápis čísel
- čísla sudá, lichá
čísla do 100
- číselná řada
- čtení čísel na číselné ose
- počítání po desítkách, jednotkách
- porovnávání čísel do 100
4. Užití a zápis vztahu rovnosti a nerovnosti
- užívá a zapisuje vztahy rovnosti a
nerovnosti
Školní vzdělávací program Regionální škola
6.1 Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
- Naslouchání,poznávání, sebedůvěra, sebepoznání, seberegulace,
psychohygiena
Sociální rozvoj
- Komunikace, kooperace, pravidla chování, úcta, rodina,
přátelství, respektování, bezpečí
Morální rozvoj
- Prostředky, omluva, přijetí omluvy, vyjádření přání a očekávání
pozitivním způsobem
- Spolupráce, pomoc
6.2 Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola
6.4 Multikulturní výchova
5. Lineární uspořádání, zobrazování čísel do 100 na číselné ose
- užívá lineární uspořádání,
zobrazuje čísla na číselné ose
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata
6.5 Environmentální výchova
- Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro
každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
- Učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se
ekologických problémů
6.6 Mediální výchova
- využívat médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění
volného času
- volný čas
89
- provádí jednoduché početní
operace s přirozenými čísly zpaměti
6. Jednoduché početní operace s přirozenými čísly - zpaměti
- sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 s přechodem desítky
- součet, rozdíl - pojmy
- sčítání a odčítání násobků deseti v daném oboru
- sčítání a odčítání v oboru 0 – 100 s přechodem desítky kontrola
výsledku
- řady násobků daného čísla
- násobení jako opakované sčítání
- automatizace násobilek
7. Řešení a tvoření slovních úloh v oboru do 100
- je veden k řešení a tvoření slovních
úloh
- biorytmy
- režim dne
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
Přesahy:
Č, Prv, ICT, dopravní výchova, VV, PČ,TV chvilky
II. Závislosti ,vztahy a práce s daty
- orientuje se v čase a prostoru
- seznamuje se s jednotkami a s
jednoduchými převody jednotek
- popisuje jednoduché závislosti z
praktického života
8. Orientace v čase
- den - 24 hodin, hodina - 60 minut
- čtení údajů na hodinách – ciferníku, na digitálních hodinách
- orientace v prostoru, na ploše
9. Jednoduché převody jednotek času
- jednotky - metr, centimetr, litr, kilogram
10. Popis jednoduchých závislostí z praktického života
- sledování jednoduchých závislostí na čase
11. Tabulky, schémata, posloupnosti čísel
- doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel
III. Geometrie v rovině a prostoru
12. Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa - rozeznání,
pojmenování, vymodelování, popis
Školní vzdělávací program Regionální škola
90
- rozezná základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa-rozezná,
pojmenuje,vymodeluje a popíše
- porovnává velikosti útvarů, měří a
odhaduje délky úsečky
- orientace v prostoru a v rovině
- rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
- tělesa: krychle, kvádr, válec, koule
- modelování těles
- poznávání geom. těles v praxi
13. Porovnání velikosti útvarů,měřění a odhad délky úsečky
- bod , přímka, úsečka – rýsování, označování
- délka úsečky - rýsování s přesností na cm
- rýsování přímek procházejících jedním bodem
Matematika 3. ročník
očekávané výstupy (žák):
učivo
I. Číslo a početní operace
1. Obor přirozených čísel 0-1000
- používá přirozená čísla k
- modelování skutečných situací, počítání předmětů v daném
modelování reálných – skutečných - souboru
situací, počítá předměty v daném
- zavádění násobení a dělení na souborech různých předmětů
souboru
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.5 Environmentální výchova
- pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání
občana vůči prostředí
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- Naslouchání,tolerance, důvěra sebepoznání, respektování ,
životní role
2. Modelování reálných situací. Vytváření souborů s daným počtem - Sebeovládání, tolerance, pravidla chování, komunikace,
kooperace a kompetice, úcta, rodina, přátelství, respektování
- vytváří soubory s daným počtem
prvků
národnostní menšiny, zdravotně znevýhodněných,bezpečí
prvků
- Osobní optimum
- Prostředky, omluva, přijetí omluvy, vyjádření přání a očekávání
3. Čtení, zápis a porovnání přirozených čísel do 1000
pozitivním způsobem
- čte, zapisuje a porovnává přirozená - čtení a zápis čísel trojciferných
- Spolupráce, pomoc
čísla do 1000
- čísla sudá , lichá
- Psychohygiena
- číselná řada
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- čtení trojciferných čísel na číselné ose
6.2 Výchova demokrat. občana
- počítání po jednotkách, po desítkách, po stovkách
Občanská společnost a škola
- porovnávání čísel do 1 000
Občan, společnost, stát
4. Užití a zápis vztahu rovnosti a nerovnosti
Školní vzdělávací program Regionální škola
91
- užívá a zapisuje vztahy rovnosti a - porovnávání čísel do 1 000 a vztahy mezi nimi zapsané pomocí
nerovnosti
symbolů
- užívá lineární uspořádání,
zobrazuje čísla na číselné ose
- provádí početní operace s
přirozenými čísly – zpaměti
5. Lineární uspořádání, zobrazování čísel do 1000 na číselné ose
- vyznačování intervalů na číselné ose patřících k danému
zaokrouhlenému číslu
6. Jednoduché početní operace s přirozenými čísly – zpaměti
- řady násobků daného čísla
- automatizace násobilek
- dělení v oboru těchto násobilek
- pojmy součet, rozdíl, součin, podíl, zbytek
- kontrola a odhad výsledku
7. Řešení a tvoření slovních úloh v oboru do 1000
- řeší a tvoří slovní úlohy v oboru
přirozených čísel a používá při nich
osvojené početní operace
6.3 Výchova k myšlení v evrop. a globálních souvislostech
Objevujeme Evropu - naše sousedy
6.4 Multikulturní výchova
Mezilidské vztahy
6.6 Mediální výchova
- využívat médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění
volného času
- kvalita
- hodnotový žebříček
- volný čas
- biorytmy
- režim dne
- etika
- přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnosti potřebám a
cílům týmu
II. Závislosti,vztahy a práce s daty
- orientuje se v čase a prostoru
- seznamuje se s jednotkami a s
jednoduchými převody jednotek
8. Orientace v čase
- den, hodina, minuta, sekunda
- čtení údajů na hodinách – na ciferníku, na digitálních hodinách
9. Jednoduché převody jednotek času
- jednotky - metr, centimetr,dm, milimetr, litr,mililitr, kilogram,
gram
10. Popis jednoduchých závislostí z praktického života
- popisuje jednoduché závislosti z
praktického života
11. Tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
Přesahy:
Č, Prv, ICT, dopravní výchova, VV, PČ,TV chvilky
- doplňuje tabulky,
schémata, posloupnosti čísel
III. Geometrie v rovině a prostoru
12. Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa - rozeznání,
pojmenování, vymodelování, popis
Školní vzdělávací program Regionální škola
92
- rozezná základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa - rozezná,
pojmenuje, vymodeluje a popíše
- rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
- čtvercová síť
- tělesa: krychle, kvádr, válec, koule, jehlan, kužel
- porovnává velikosti útvarů, měří a
odhaduje délky úsečky
13. Porovnání velikosti útvarů, měřění a odhad délky úsečky
- bod , přímka, polopřímka, úsečka – rýsování, označování
- měření délek stran rovinných obrazců
Matematika 4. ročník
očekávané výstupy (žák):
učivo
I. Číslo a početní operace
- provádí čtení, zápis a porovnání
přirozených čísel do 1 000 000
- užívá a zapisuje vztahy rovnosti a
nerovnosti
1. Obor přirozených čísel 0 - 1 000 000
- čtení, zápis a porovnání přirozených čísel do 1 000 000
- porovnávání čísel do 1 000 000
- rozklad čísla v desítkové soustavě
2. Užití a zápis vztahu rovnosti a nerovnosti do 1 000 000
- posloupnost přirozených čísel
3. Lineární uspořádání
- užívá lineární uspořádání, zobrazuje
čísla na číselné ose
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- Naslouchání,tolerance, důvěra sebepoznání, respektování ,
životní role
- Sebeovládání, tolerance, pravidla chování, komunikace,
kooperace a kompetice, úcta, rodina, přátelství, respektování
národnostní menšiny, zdravotně znevýhodněných,bezpečí
- Osobní optimum
- Prostředky, omluva, přijetí omluvy, vyjádření přání a očekávání
pozitivním způsobem
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje,
praktická etika
- Spolupráce, pomoc
- Psychohygiena
4. Početní operace s přirozenými čísly – zpaměti
- provádí poč. operace s přirozenými
čísly – zpaměti
5. Písemné početní operace v oboru do 1 000 000
- provádí písemné početní operace v
oboru do 1 000 000
- užívá záměny sčítanců, činitelů při
pamětném a písemném počítání
Školní vzdělávací program Regionální škola
6. Využití záměny sčítanců, činitelů při pamětném a písemném
sčítání a násobení
- vztahy mezi sčítáním a odčítáním
- vztahy mezi násobením a dělením
6.2 Výchova demokrat občana
- Občanská společnost a škola
- Občan, společnost, stát
6.5 Environmentální výchova
- pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání
občana vůči prostředí
- problémy životního prostředí
6.3 Výchova k myšlení v evrop. a globálních souvislostech
- Objevujeme Evropu a svět
93
7. Pořadí početních výkonů, užívání závorek
- zaokrouhluje přiroz. čísla, provádí
odhady výsledků početních operací
8. Zaokrouhlování přirozených čísel, odhady, kontroly výsledků
početních operací
- odhady výsledků početních operací
9. Řešení a tvoření slovních úloh v oboru do 1 000 000
- řeší a tvoří slovní úlohy v oboru
přirozených čísel a používá při nich
osvojené početní operace
II. Závislosti,vztahy a práce s daty
10. Vyhledávání, sběr a třídění dat
- vyhledává, sbírá a třídí data
11. Čtení a sestavování jednoduchých tabulek a diagramů
- čte a sestavuje jednoduché tabulky
a diagramy
III. Geometrie v rovině a v prostoru
- znázorňuje a narýsuje základní
rovinné útvary (čtverec, kruh,
obdélník), narýsuje jednoduché
konstrukce
- rozpozná základní útvary v prostoru
(krychle, kvádr, válec, koule, jehlan,
kužel)
12. Znázornění a rýsování základních rovinných útvarů
(čtverec,kruh.obdélník), jednoduché konstrukce
6.4 Multikulturní výchova
- Mezilidské vztahy
- Kulturní rozdílnost
6.6 Mediální výchova
- využívat médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění
volného času
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- fungování a vliv médií ve společnosti
- kvalita
- hodnotový žebříček
- volný čas
- biorytmy
- režim dne
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- vliv médií ve společnosti
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
Přesahy:
Č, Prv, ICT, dopravní výchova, VV, PČ,TV chvilky
13. Základní útvary v prostoru
- rozpoznání základních útvarů v prostoru (krychle, kvádr, válec,
koule, jehlan, kužel)
14. Sčítání a odčítání úseček graficky, určování délky lomené čáry
(obvod roviných obrazců sčítáním stran)
Školní vzdělávací program Regionální škola
94
- sčítá a odčítá úsečky graficky,
určuje délky lomenné čáry, obvod
-výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením délek jeho stran
(mm, cm, dm, m, km )
- sestrojí rovnoběžky a kolmice
(různoběžky, polopřímky)
15. Sestrojení rovnoběžek a kolmic (různoběžky,polopřímky)
- vzájemná poloha dvou přímek v rovině
- označování průsečíku dvou různoběžek
- určí obsah rovinných obrazců
pomocí čtvercové sítě a základní
jednotky obsahu
- rozpozná a znázorní ve čtvercové
síti jednoduché osově souměrné
útvary, určí osu souměrnosti
překládáním papíru
16. Určování obsahu rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě a
základní jednotky obsahu
- základní jednotky obsahu (cm²,m²)
- jednoduché převody
- řešení jednoduchých slovních úloh na výpočty obsahů obdélníků a
čtverců
17. Rozpoznání a znázornění ve čtvercové síti, jednoduché osově
souměrné útvary, osa souměrnosti překládáním papíru
IV. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- řeší slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech školské
matematiky
Matematika 5. ročník
očekávané výstupy (žák):
učivo
I. Číslo a početní operace
- provádí čtení, zápis a porovnání
přirozených čísel do 1 000 000
1. Obor přirozených čísel 0 – 1 000 000
- přirozená čísla do 1 000 000 a přes 1 000 000
2. Čtení, zápis a porovnávání přirozených čísel do 1 000 000
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- Naslouchání, tolerance, důvěra, sebepoznání, respektování ,
životní role
- Sebeovládání, tolerance, pravidla chování, komunikace,
kooperace a kompetice, úcta, rodina, přátelství, respektování
95
3. Užití a zápis vztahu rovnosti a nerovnosti
- užívá a zapisuje vztahy rovnosti a
nerovnosti
4. Písemné početní operace v oboru do 1 000 000
- provádí písemné početní operace v
oboru do 1 000 000
- užívá záměny sčítanců, činitelů při
pamětném a písemném sčítání,
násobení
5. Využití záměny sčítanců a činitelů při pamětném a písemném
sčítání, násobení
- užití vlastností početních výkonů
- provádění odhadů a kontroly výpočtů
6. Pořadí početních výkonů, užívání závorek
- pořadí početních výkonů, užívání závorek
- zaokrouhluje přiroz. čísla, provádí
odhady a kontroly výsledků početních
operací
Školní vzdělávací program Regionální škola
6.5 Environmentální výchova
- pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání
občana vůči prostředí
- problémy životního prostředí, vztah k životnímu prostředí
6.3 Výchova k myšlení v evrop. a globálních souvislostech
- Objevujeme Evropu a svět
8. Rozklad čísla v desítkové soustavě
- zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě
6.4 Multikulturní výchova
- mezilidské vztahy
- kulturní rozdílnost
9. Řešení a tvoření slovních úloh v oboru do 1 000 000
- poznávají jednotky
6.2 Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a škola
- Občanská společnost a stát
7. Zaokrouhlování přirozených čísel, odhady, kontroly výsledků
početních operací
- odhady a kontrola výsledků
- řeší a tvoří slovní úlohy v oboru
přirozených čísel a používá při nich
osvojené početní operace
- poznávají zlomky, desetinná čísla
národnostní menšiny, zdravotně znevýhodněných, bezpečí
- Prostředky, omluva, přijetí omluvy, vyjádření přání a očekávání
pozitivním způsobem
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje,
praktická etika
- Spolupráce, pomoc
- Psychohygiena
10. Zlomky a desetinná čísla, jednotky
- celek, část – modelování, zápis, čtení
- názorné vyznačení části celku
- praktické modely desetinných čísel – peníze, hmotnosti, délky
-jednotky hmotnosti (g, kg, t)
- jednotky objemu (ml, l, hl)
6.6 Mediální výchova
- využívat médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění
volného času
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- fungování a vliv médií ve společnosti
- kvalita
- hodnotový žebříček
- volný čas
- biorytmy
- režim dne
96
II. Závislosti,vztahy a práce s daty
11. Vyhledávání, sběr a třídění dat
- vyhledává, sbírá a třídí data
12. Čtení a sestavování jednotlivých tabulek a diagramů
- čte a sestavuje jednoduché tabulky
a diagramy
III. Geometrie v rovině a v prostoru
- znázornňuje a narýsuje základní
rovinné útvary (čtverec, kruh,
obdélník a trojúhelník), narýsuje
jednoduché konstrukce
- rozpozná základní útvary v prostoru
(krychle, kvádr, válec, koule, jehlan,
kužel)
- sčítá a odčítá úsečky graficky,určí
délku lomené čáry (obvod roviných
obrazců sčítáním stran), určí obvod
mnohoúhelníku sečtením délek stran
- sestrojí rovnoběžky a kolmice
(různoběžky, polopřímky)
- určí obsah rovinných obrazců
pomocí čtvercové sítě a základní
jednotky obsahu
Školní vzdělávací program Regionální škola
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
Přesahy:
Č, Prv, ICT, dopravní výchova, VV, PČ,TV chvilky
13. Znázornění a rýsování základních rovinných útvarů, jednoduché
konstrukce
14. Základní útvary v prostoru
- rozpoznání základních útvarů v prostoru (krychle, kvádr, válec,
koule, jehlan, kužel)
15. Sčítání a odčítání úseček graficky, určování délky lomené čáry,
obvod mnohoúhelníků sečtením délek stran
- určování délky lomené čáry (obvod roviných obrazců sčítáním
stran)
- určování obvodu mnohoúhelníku sečtením délek stran
16. Sestrojení rovnoběžek a kolmic
- vzájemná poloha dvou přímek v rovině
- označování průsečíku dvou různoběžek
- rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem
17. Určování obsahu rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě a
základní jednotky obsahu
- základní jednotky obsahu (mm², cm², m², km²)
- jednoduché převody
- povrch kvádru a krychle
- řešení jednoduchých slovních úloh na výpočty obsahů obdélníků
97
a čtverců
- rozpozná a znázorní ve čtvercové
síti jednoduché osově souměrné
útvary, určí osu souměrnosti
překládáním papíru
18. Rozpoznání a znázornění ve čtvercové síti, jednoduché osově
souměrné útvary, osa souměrnosti překládáním papíru
IV. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- řeší slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech školské
matematiky
2. stupeň
b) Charakteristika předmětu matematika:
Vzdělávací obor Matematika a její aplikace je na naší škole integrován do vyučovacího předmětu Matematika. Na 2. stupni matematika navazuje svým vzdělávacím
obsahem na předmět Matematika na 1. stupni. Součástí předmětu Matematika je Aritmetika a Geometrie v 6. – 9. ročníku. Výuka matematiky probíhá převážně
v jednotlivých kmenových učebnách v rámci celé třídy. V 6., 8. a 9. ročníku se vyučuje s časovou dotací 5 hodin za týden , v 7. ročníku 4 hodiny týdně. Zahrnuje čtyři
tematické okruhy. Okruh Čísla, početní operace s nimi se prohlubuje o Číslo a proměnná, žáci se naučí základní početní operace provádět, ale hlavně operaci propojit
s reálnou situací. V okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. Pracují
s tabulkami, diagramy a grafy. Geometrie v rovině a v prostoru umožňuje žákům znázorňovat geometrické útvary a geometricky modelovat reálné situace. Učí se měřit
délku, obvod, obsah, pracují s úhly, v prostoru objem a povrch. Modelové situace si žáci převádí do běžného života a řeší polohové a metrické úlohy reálného světa.
V okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy řeší problémové situace a úlohy běžného života tzv. slovní úlohy, při nichž se rozvíjí logické myšlení žáků . Žáci se
učí využívat prostředky výpočetní techniky, kalkulátoru a některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice všem žákům z různých stran pohledu. Zdokonalují
se v samostatné a kritické práci se zdroji informací.
K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků jsou upřednostňovány následující postupy, metody a formy práce, popřípadě jiné aktivity jako výchovné a vzdělávací
strategie. Do předmětu Matematika jsou integrovány některé tematické okruhy průřezových témat a jsou zapsány do tabulky s učivem pro 6. ročník, neboť se prolínají
učivem od 6. až do 9. ročníku.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
- vyhledává, třídí a systematizuje informace ve známém číselném oboru a rozšiřuje o obory dalších čísel ,efektivně je využívá v procesu učení i praktickém životě
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
Školní vzdělávací program Regionální škola
98
- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary a prostorová tělesa, využívá potřebnou matematickou symboliku
- samostatně pozoruje, experimentuje a v praxi používá získané poznatky z měření úhlů, z výpočtů rovinných a prostorových úloh
- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení.
Kompetence k řešení problémů
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů (obvod, obsah) při řešení úloh v prostoru (objem, povrch)
- vyhledává informace vhodné k řešení problémů (konstrukce čtyřúhelníku, lichoběžníku) nachází jejich shodné znaky (konstrukce trojúhelníku)
- využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení a zkušeností při řešení jednoduchých úloh z praxe
- modeluje a řeší situace vyjádřené poměrem, samostatně řeší problémy spojené s měřítky map a plánů, volí vhodné postupy řešení a prakticky ověřuje
- správnost řešení.
- při řešení problémů užívá logické, matematické a empirické postupy (přímá, nepřímá úměra, procentuální počet, trojčlenka)
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
- uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů hodnotí.
Kompetence komunikativní
- rozumí různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů, základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a aktivně je používá
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Kompetence sociální a personální
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření společných pravidel vzájemného soužití, uvědomuje si svoji roli v pracovním týmu
- přispívá k diskusi v malé skupině i v debatě celé třídy
- ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- je si vědom svých práv i povinností ve škole i mimo školu, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích
Kompetence pracovní
- používá bezpečně nástroje potřebné k rýsování daných obrazců a dodržuje vymezená pravidla
- načrtne a sestrojí rovinné útvary, umí změřit délku a určit obvod rovinných obrazců
- modeluje prostorová tělesa, používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
- adaptuje se na změněné podmínky
Školní vzdělávací program Regionální škola
99
Možné formy práce:
práce v učebně převládají vzhledem k počtu žáků a hodinové dotaci předmětu (frontální výuka, individuální přístup, samostatná práce ), práce v počítačové učebně (využívají
se výukové programy k prohloubení získaných informací o učivu, pro praktické ověřování správnosti řešení, problémů, kde žák osvědčené postupy používá při řešení
obdobných situací), práce ve skupinách (spolupráce na řešení jednoduchých i složitějších úkolů, žák si uvědomí sebe sama při zapojení se do společného řešení problému dle
svých možností a schopností a přebírá zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů hodnotí), projektové práce (žák využívá matematických postupů při řešení
projektů, využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení), domácí příprava (žák vyhledává a třídí informace, které využívá při činnostech
v praktickém životě, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému).
Možné metody práce:
práce s učebnicí, práce s učebními texty a pracovními listy, s výukovým programem na PC, problémové vyučování, diskuse, aktivního učení (rozhodovací hry , simulační
hry), objevování a řízeného objevování, neustálé procvičování a začleňování opakování do vyučovacích hodin
Matematika 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
- užívá způsob vyjádření vztahu celek X část desetinným
číslem
- zaokrouhluje a provádí odhady s přesností na určený
počet desetinných míst
- provádí početní operace v oboru desetinných čísel
- užívá znaky dělitelnosti dvěma, třemi, čtyřmi, pěti,
šesti, devíti, deseti
- rozloží číslo na součin prvočísel
- zapisuje a čte pomocí římských číslic
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Desetinná čísla
- znázornění čísla na číselné ose
- desetinné číslo – desetinné zlomky
- porovnávání, zaokrouhlování
- sčítání a odčítání desetinných čísel
- násobení 1o, 1oo, 1ooo ….
- dělení 1o, 1oo, 1ooo ….
- násobení a dělení desetinných čísel
- slovní úlohy
II. Dělitelnost přirozených čísel
- znaky ( kritéria ) dělitelnosti
- násobek, dělitel
- prvočíslo, číslo složené
- rozklad čísla na součin prvočísel
- římské číslice
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
Číselná osa
Pracovní listy , didaktická hry
6.1 Osobnostní a sociální výchova – rozvoj
schopností poznávání, poznávání lidí,
mezilidské vztahy, kooperace a kompetice,
řešení problémů a rozhodovací dovednosti,
kreativita, komunikace,hodnoty, postoje,
praktická etika ( skupinové práce)
6.2 Výchova demokratického občana –
občanská společnost a škola (slovní úlohy)
6.3 Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech) – Evropa nás
zajímá, Evropa a svět (sl.úlohy)
6.4 Multikulturní výchova – kulturní
diference,lidské vztahy,princip mezinárodního
smíru a solidarity
6.6 Mediální výchova- tvorba mediálního
sdělení (skup. práce – výstupy)
Problémové vyučování. Erastothenovo síto.
Didaktický test
100
- používá zápis lineární útvarů pomocí značek a
symbolů
- rýsuje rovnoběžky, různoběžky, kolmice
- zná rovinné obrazce vytvořené ze dvou, tří, čtyř, bodů,
umí je sestrojit
- sestrojí čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník
a využívá jejich vlastností
- umí změřit délku a převádět jednotky délky
- odhaduje a vypočítává obvod základních rovinných
útvarů ( čtverec, obdélník)
- určí obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti
- umí vypočítat povrch a objem kvádru a krychle
- rozliší a pojmenuje druhy úhlů
- narýsuje úhel dané velikosti a změří velikost úhlu
- umí graficky sčítat a odčítat úhly, sestrojit osu úhlu,
přenést daný úhel k dané polopřímce
- užívá jednotky stupeň a minuta
- umí převést stupně na minuty a minuty na stupně a
minuty
- provádí početní operace s velikostmi úhlů
- určuje a užívá vedlejší a vrcholové úhly
- určí shodné útvary
- umí použít věty o shodnosti útvarů
- chápe pojem shodná zobrazení
- sestrojí obraz útvaru v osové souměrnosti
- určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce
- rozlišuje jednotlivé druhy trojúhelníků
- sestrojí kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku
- pojmenuje, znázorní a správně užívá pojmy výška,
těžnice, těžiště,střední příčka
- užívá vztah pro součet velikostí všech vnitřních úhlů
Školní vzdělávací program Regionální škola
III. Základní rovinné obrazce, množinová symbolika
- bod, přímka, kružnice, rovnoběžky, kolmice, jejich
konstrukce
- úsečka, polopřímka, trojúhelník, čtyřúhelník, kružnice)
- rozdělení základních čtyřúhelníků ( čtverec, obdélník)
a jejich vlastnosti
- jednotky délky, převody
- výpočty obvodu čtverce a obdélníku
- jednotky obsahu, převody
- výpočty jednoduchých obsahů čtverce a obdélníku
- seznámení s tělesy (krychle, kvádr, válec, jehlan, kužel,
koule)
- jednotky objemu
- povrch a objem krychle a kvádru jakou součet obsahů
čtverců, obdélníků
IV. Úhel a jeho velikost
- popis úhlů, řecká abeceda
- druhy úhlů - pravý, ostrý, tupý, přímý, větší než 18o °
- rýsování úhlů - osa úhlu, grafické přenášení úhlů,
součet,rozdíl graficky, velikosti úhlů úhloměrem
- měření úhlů ( stupně, minuty )
- převody úhlů
- násobení a dělení velikosti úhlů přirozeným číslem
- sčítání a odčítání velikosti úhlů
- úhly vedlejší a vrcholové
V. Shodnost geometrických útvarů
- shodnost geometrických útvarů
- věty o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu)
- shodné zobrazení - osová souměrnost
- konstrukce obrazu útvaru v osové souměrnosti
- útvary osově souměrné
VI. Trojúhelník
- rozdělení trojúhelníků - podle úhlů - podle velikosti stran
- osa úhlu, osa strany
- kružnice vepsaná, opsaná trojúhelníku
- strana , výška, těžnice, těžiště,střední příčka trojúhelníku
Pracovní listy.
Praktické úkoly.
Přesahy – F- ( převody jednotek)
Didaktické pomůcky- tělesa, geometrie kolem
nás.
Výukový program – Didakta – geometrie.
Praktické úkoly – rýsovací potřeby.
Tvořivost, představivost. (OSV - kreativita)
Průsvitka.
Ověřování pomocí průsvitky
Tvořivost (OSV)
Pracovní listy:
trojúhelník
- úhly v trojúhelníku ( vnitřní, vnější, součet úhlů v
101
v trojúhelníku
- umí sestrojit trojúhelník podle vět sss, sus, usu
trojúhelníku, výpočty s úhly v trojúhelníku)
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků ( užití vět o shodnosti trojúhelníků)
Matematika 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
- užívá způsob vyjádření vztahu celek X část zlomkem
- čte, zapisuje a zobrazuje zlomky na číselné ose
- používá rozšiřování a krácení zlomků
- převádí desetinná čísla na zlomky a naopak
- umí seřadit zlomky podle velikosti
- provádí početní operace se zlomky
- převede zlomek na smíšené číslo a naopak
- seznámí se se složeným zlomkem
- umí zapsat záporné a kladné číslo a zobrazit je na
číselné ose
- umí určit číslo opačné k danému číslu
- umí sčítat celá čísla
- umí násobit a dělit celá čísla
- umí odčítat celá čísla
- umí zobrazit různá racionální čísla na číselné ose
- umí uspořádat racionální čísla podle velikosti
- převádí zlomky na desetinná čísla a naopak
- řeší základní početní operace s racionálními čísly
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Kladná racionální čísla - zlomky
- zavedení pojmu zlomek, číselná osa, převrácené číslo
- základní tvar zlomku, rovnost zlomků
- rozšiřování a krácení zlomků
- zápis zlomku desetinným číslem a naopak
- porovnávání zlomků – společný násobek (jmenovatel)
- sčítání a odčítání zlomků
- násobení a dělení zlomků
- smíšená čísla
- složený zlomek
II. Celá čísla
- obor celých čísel, čísla kladná, záporná a nula
- uspořádání celých čísel na číselné ose
- čísla navzájem opačná
- sčítání celých čísel
- násobení a dělení celých čísel
- odčítání celých čísel
III. Racionální čísla
- uspořádání racionálních čísel (kladné, záporné zlomky)
- porovnávání racionálních čísel
- vyjádření rac. čísel zlomkem nebo deset.číslem
- základní početní operace s racionálními čísly
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
Problémové vyučování, objevování, řízené
objevování.
Kruhový, sloupcový diagram pro zobrazení
zlomků (částí) celku, zápis dělení zlomkem
NULA!
Didaktický test
(OSV) – rozvoj schopností poznání
Teploměr – didaktická pomůcka
Číselná osa – rozšířený číselný obor.
Pracovní listy
Výukový program – Terasoft – celá čísla.
Pracovní listy
Procvičování
Číselná osa
Výukový program – Terasoft – racionální
čísla.
102
- používá pojem shodná zobrazení
- sestrojí obrazy útvarů ve středové souměrnosti
- určí střed souměrnosti středově souměrného obrazce
- umí rozlišovat jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná
jejich vlastnosti,
- sestrojí rovnoběžník z daných prvků ( využívá výšky,
úhlopříčky)
- sestrojí čtyřúhelník z daných prvků
- umí vypočítat obvod a obsah rovnoběžníku a
trojúhelníku dosazením do vzorce
- rozliší jednotlivé druhy lichoběžníků
- umí vypočítat obvod a obsah lichoběžníku
- sestrojí lichoběžník z daných prvků
- rozezná hranoly s podstavou rovnoběžníku,
trojúhelníku a lichoběžníku, sestrojí síť těchto hranolů
- vypočítá jejich objem a povrch dosazením do vzorců
- převádí jednotky objemu a obsahu
- užívá způsob vyjádření vztahu celek X část poměrem
- umí porovnat dvě veličiny poměrem
- umí převést vzdálenost na mapě do skutečnosti a
naopak, modeluje situace
- umí zapsat a doplnit tabulku přímé úměrnosti
- umí zapsat a doplnit tabulku nepřímé úměrnosti
- určí, zda závislost je přímá nebo nepřímá úměrnost
- zakreslí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic
- přečte souřadnice bodu vyznačeného v PSS
- narýsuje graf přímé, nepřímé úměrnosti
- řeší vztahy přímé a nepřímé úměrnosti pomocí
trojčlenky
Školní vzdělávací program Regionální škola
IV. Shodnost geometrických útvarů
- shodná zobrazení – středová souměrnost
- konstrukce útvarů ve středové souměrnosti
- útvary středově souměrné
Představivost, tvořivost. (OSV)
Skupinová práce.
V. Čtyřúhelníky. Hranoly
- rozdělení čtyřúhelníků, kosočtverec, kosodélník
- konstrukce rovnoběžníků - čtverce, obdélníku, kosočtverce,
kosodélníku
- konstrukce čtyřúhelníků ( ze znalosti konstrukce
trojúhelníků – sss, sus, usu)
- výpočty obvodů a obsahů rovnoběžníků
- výpočty obvodu a obsahu trojúhelníku
- lichoběžník a jeho vlastnosti, rozdělení lichoběžníků
- výpočty obvodu a obsahu lichoběžníku
- konstrukce lichoběžníků
- hranoly s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou a
lichoběžníkovou základnou
- výpočty objemů a povrchů těchto hranolů
- jednotky objemu
VI. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- pojem poměr, vyjádření dělením nebo zlomkem
- převrácený poměr
- měřítko mapy (plánu)
- přímá úměrnost
- nepřímá úměrnost
- pravoúhlá soustava souřadnic, osy souřadnic, body
v pravoúhlé soustavě souřadnic (PSS)
- graf přímé, nepřímé úměrnosti
- trojčlenka, slovní úlohy na využití přímé a nepřímé
úměrnosti
Úprava žákovských prací
Modelování geometrických těles
Pracovní listy
Přesahy - F
1 l = 1dm3
Přesahy - Z,F
Zhotovování plánů , čtení map
Milimetrový papír
Pracovní listy se slovními úlohami.
103
- vyjádří část celku pomocí procent
- užívá základní pojmy procentového počtu
- umí vypočítat procentovou část, počet procent a základ
přes jedno procento nebo pomocí trojčlenky
- řeší aplikační úlohy na procenta
VII. Procenta
- procento jako část celku (1% - setina základu)
- základ, procentová část, počet procent
- výpočet procentové části, počtu procent a základu
Kruhový diagramy z tisku – žákovské práce.
Pracovní listy se slovními úlohami
(VDO – občanská společnost a škola)
- slovní úlohy z praxe
Matematika 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
- určí druhou mocninu čísel 0 - 1000
- užívá ve výpočtech druhou mocninu , čte ji a zapisuje
- používá druhou mocninu všech čísel
- určí druhou odmocninu čísel 0 - 1000
- užívá ve výpočtech druhou odmocninu, čte ji a zapisuje
- provádí početní operace s druhou mocninou a
odmocninou
- umí sestrojit pravoúhlý trojúhelník a pojmenovat jeho
strany
- umí použít vztah pro výpočet stran pravoúhlého
trojúhelníku při řešení geometrických úloh a úloh
z praxe
- zapíše číslo ve tvaru a.10n pro 1≤a‹10, n je celé číslo
- umí číst a zapisovat mocniny s přirozeným mocnitelem
- provádí početní operace s mocninami s přirozeným
mocnitelem
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Druhá mocnina a odmocnina
- určování druhé mocniny pomocí tabulek ( čísla 0-1000)
- druhá mocnina desetinných čísel
- druhá mocnina čísel větších než 1000
- určování druhé mocniny pomocí kalkulátoru
- určování druhé odmocniny pomocí tabulek ( čísla 0-1000)
- druhá odmocnina desetinných čísel
- druhá odmocnina čísel větších než 1000
- určování druhé odmocniny pomocí kalkulátoru
II. Pythagorova věta
- pravoúhlý trojúhelník
- algebraický a geometrický význam Pythagorovy věty
- řešení pravoúhlého trojúhelníku
- znění Pythagorovy věty
- využití Pythagorovy věty v početních a konstrukčních
úlohách
III. Mocniny s přirozeným mocnitelem
- zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin 10
- mocniny se stejným základem a s přirozeným mocnitelem
- sčítání a odčítání mocnin
- násobení a dělení mocnin
- mocnina součinu, zlomku, mocniny
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
Matem-chem-fyz. tabulky
Kalkulátor.
Skupinová práce – Pythagoras
Výukový program – Didakta - pravoúhlý
trojúhelník
Praktické užití.
Věty o počítání s mocninami (také pamětní)
Individuální přístup.
104
- umí určovat hodnotu číselného výrazu
- pochopí pojem proměnná
- umí dosadit do výrazu za proměnnou číslo a určit
jeho hodnotu
- provádí početní operace s výrazy
- pochopí pojem mnohočlen
- provádí početní operace s mnohočleny
- pochopí a naučí se užívat součtové vzorce (a±b)2, a2–b 2
- chápe levá X pravá strana rovnice
- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
- provádí zkoušku správnosti svého řešení
- řeší slovní úlohy pomocí lineárních rovnic
- sestrojuje kružnice daného poloměru, průměru
- podle bodů dotyku přímky s kružnicí určuje vzájemnou
polohu přímky a kružnice (tečna, sečna, vnější přímka)
- umí sestrojit tečnu ke kružnici jako kolmici k poloměru
a využitím Thaletovy kružnice
- chápe pojmy tečna ke kružnici, tětiva kružnice
- určuje vzájemnou polohu dvou kružnic
- odhaduje a umí vypočítat obvod a obsah kruhu pomocí
vzorce, umí používat Ludolfovo číslo π
- sestrojí síť válce
- vypočítá objem a povrch válce dosazením do vzorců
- užívá pojmy obsah, obvod kruhu, objem, povrch válce
- sestrojí osu úsečky, osu úhlu, rovnoběžky v dané
vzdálenosti, soustředné kružnice, tečnu ke kružnici,
- umí sestrojit základní rovinné obrazce zadané různými
prvky v jednodušších zadáních
Školní vzdělávací program Regionální škola
IV. Výrazy
- číselný výraz, hodnota výrazu
- proměnná, výraz s proměnnou
- dosazování do výrazu
- úpravy výrazů, zjednodušování výrazů
- mnohočlen
- sčítání a odčítání mnohočlenů
- násobení mnohočlenu jednočlenem, mnohočlenem
- vzorce (a±b)2, a2 – b2
V. Lineární rovnice
- rovnost, vlastnosti rovnosti
- lineární rovnice s jednou neznámou
- řešení lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav
- zkouška správnosti řešení
- řešení základních slovních úloh vedoucích k řešení
lineárních rovnic
VI. Kružnice, kruh, válec
- sestrojování kružnice daného poloměru,(průměru)
- vzájemná poloha přímky a kružnice
- tětiva
- konstrukce tečny ke kružnici v daném bodě T є k,
- bod ležící vně kružnice, Thaletova kružnice
- vzájemná poloha dvou kružnic
- kruh, obvod a obsah kruhu, číslo π
- válec ( modelování válce, síť válce)
- objem a povrch válce
- slovní úlohy na výpočet obsahu a obvodu kruhu, objemu a
povrchu válce
VII. Konstrukční úlohy
- základní konstrukce v rovině
- základní pravidla přesného rýsování ( rozbor, popis
konstrukce, konstrukce, diskuse)
- řešení konstrukčních úloh na sestrojování trojúhelníků,
lichoběžníků, čtyřúhelníků
Pracovní listy – procvičování
Didaktická pomůcka
Neznámá x - pochopení
Pracovní listy
Viz. dosazování do výrazu
Výukový program – Didakta -rovnice
2 typy slovních úloh - nejjednodušší
Rýsovací potřeby
Didaktický test
Objevování
Tělesa – válec
Rýsovací potřeby
Úprava žákovských prací
105
- seznámí se s jednoduchými statistickými šetřeními a
zapisuje do tabulky nebo diagramem
- umí vypočítat aritmetický průměr
- určí medián, modus
- umí číst tabulky a grafy
VIII. Základy statistiky
- statistický soubor, šetření
- jednotka, znak, četnost
- aritmetický průměr
- medián, modus
- diagramy – sloupcový, kruhový
Skupinová práce
(MeV – tvorba mediálního sdělení)
Matematika 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
- provádí základní početní operace s mocninami, užívá
součtové vzorce
- umí rozložit výraz na součin
- vytýkáním před závorku
- podle vzorců
- umí zapsat lomené výrazy, chápe kdy má výraz smysl
- umí krátit a rozšiřovat lomené výrazy
- násobí a dělí lomené výrazy
- sčítá a odčítá lomené výrazy
- umí řešit rovnice s jednou neznámou a provádí
zkoušku jako součást řešení
- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
- odvodí řešení rovnice se dvěma neznámými
- upravuje soustavu rovnic se dvěma neznámými
- řeší soustavu dvou rovnic
- řeší úlohy z praxe rovnicemi
- řeší úlohy z praxe podle vzoru řešení úloh o pohybu,
na společnou práci a na směsi
- umí určit z grafu a tabulky, zda jde o funkci
- orientuje se v grafu a určuje def. obor a obor hodnot
- sestrojí graf lineární funkce, určí, klesající, rostoucí
- sestrojí graf kvadratické funkce (parabolu )
- sestrojí graf nepřímé úměrnosti (hyperbolu )
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Výrazy
- mocniny s přirozeným mocnitelem, mnohočleny - opakování
- vzorce (a±b)2, a2 – b2
- rozklad výrazu na součin
- vytýkání před závorku, podle vzorců
- lomený výraz, podmínky řešitelnosti
- krácení, rozšiřování
- násobení, dělení
- sčítání a odčítání
II. Rovnice
- řešení rovnic s jednou neznámou, zkouška
- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
- rovnice se dvěma neznámými, jejich řešení
- soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
Prohloubení znalostí
Pracovní listy
Diferenciace
- aplikační matematické úlohy
- elementární matematické úlohy
Projekt
Přesahy - CH
Výukový program – problémové vyučování
- řešení soustavy dvou rovnic metodou dosazovací a sčítací
- řešení slovních úloh vedoucích k řešení lineárních rovnic
- řešení slovních úloh o pohybu, o společné práci, na směsi.
III. Funkce
- pojmy - funkce, graf funkce, definiční obor a obor hodnot
(body, přímka, křivka, interval)
- lineární funkce ( rovnice, graf, rostoucí, klesající)
- kvadratická funkce (rovnice y = ax2, graf )
- nepřímá úměrnost (rovnice y= k/x , graf )
Milimetrový papír – grafy
106
- určí shodné, podobné útvary v rovině
- určí a používá poměr (koeficient) podobnosti
- užívá věty sss, uu, sus pro určení podobnosti
trojúhelníků
- sestrojí rovinný útvar podobný danému
- užívá poměr podobnosti při práci s plány a mapami
- sestrojí sdružené průměty kvádru, krychle
- umí užít správně vzorců pro obvod, obsah, povrch a
objem při řešení úloh z praxe
- seznámí se s jehlanem, kuželem a koulí
- modeluje tato tělesa
- sestrojí síť jehlanu
- umí vypočítat jejich objem a povrch v jednoduchých
případech
- umí vypočítat úrok z dané jistiny za určité období
- provádí jednoduché úrokování
- řeší jednoduché úlohy z praxe vedoucí
k jednoduchému úrokování
IV. Podobnost trojúhelníků
- určování podobných útvarů v rovině
- poměr podobnosti
- podobnost trojúhelníků, věty o podobnosti
- užití vět o podobnosti trojúhelníků ke zjišťování jejich
podobnosti
- praktické zmenšování a zvětšování rovinných obrazců
v daném poměru
- užití podobnosti při konstrukci plány
- obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání
V. Jehlan, kužel, koule
- rovinné obrazce, tělesa
- jehlan ( modelování, síť, objem, povrch)
- kužel ( modelování, objem, povrch)
- koule( modelování, objem, povrch)
- výpočty objemů a povrchů jehlanu, kužele, koule
v praktických úlohách
VI. Základy finanční matematiky
- úrok, jistina, úroková míra, úroková doba, výpočet
- jednoduché úrokování
- řešení slovních úloh z praxe
Prohloubení učiva
Rozdíl shodné X podobné
Rýsovací potřeby - konstrukce
Tělesa
Matem.- chem.-fyz. tabulky
Praktické úkoly
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 47443669, tel./záz./fax 568440204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “REGIONÁLNÍ ŠKOLA”
5 UČEBNÍ OSNOVY 5.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie 5.3.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Informační a komunikační technologie
a) Charakteristika oblasti:
Vzdělávací oblast informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v
ovládání výpočetní techniky a moderních informačních techologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v
praktickém životě. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných médií, umožňuje realizovat
metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje
aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standartní učební texty a pomůcky.
b) Charakteristika oboru (předmětu):
Předmět je vyučován na 1. stupni ve 1. – 3. ročníku v časové dotaci 1 hodina za 14 dní , ve 4. a 5. ročníku 1 hodina týdně. Informatika se vyučuje v odborné učebně, třída je
zpravidla rozdělena na polovinu.
Školní vzdělávací program Regionální škola
107
Obsahem výuky jsou informační a komunikační technologie. Získané znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech při vyhledávání, zpracování a
prezentování informací.
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v informatice realizují také některá témata z průřezových témat např. mediální výchova a osobnostní a sociální výchova.
V předmětu klademe důraz na životní kompetence: tvořivost, práci s informacemi a jejich prezentaci, podnikatelské dovednosti, řešení problémů, práci, zdraví, zodpovědnost.
Nadaní žáci mohou realizovat větší rozsah zadané práce v projektech. V odpoledních hodinách je pro žáky školy přístupná žákovská knihovna a učebna výpočetní techniky.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- v učení kladen důraz práci s textem, vyhledávání informací
- využívá výpočetní techniku ke zvýšení efektivnosti svého učení
- zná jednoduché textové zdroje pro učení (moderní mediální prostředky, učebnice, encyklopedie, knihy, časopisy)
Kompetence k řešení problémů:
- ví, jakých chyb by se mohl dopustit při řešení problémů
- přijímá odpovědnost za výsledek řešení problémů, nenechá se odradit případným neúspěchem
- hledá různé varianty řešení problémů, porovnává informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů, třídí je, posuzuje
Kompetence komunikativní:
- učí se vyjadřovat se ústně i písemně, využívá výpočetní techniku jako prostředku modelování přírodních a sociálních jevů a procesů
- poznává pravidla komunikace mezi lidmi
- využívá ke komunikaci moderní média
Kompetence sociální a personální:
- ve výuce se učí pracovat ve skupinách
- oceňuje své spolužáky za dobrou práci
Kompetence občanské:
- učí se chápat práva a povinnosti související se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy
- respektuje zdravotní rizika spojená s využíváním výpočetní techniky
- zná základní společenské normy chování
Kompetence pracovní
- šetrně pracuje s výpočetní technikou, vhodně udržuje hardware i software
- vyhodnocuje výsledky své činnosti
- nebojí se převzít odpovědnost za splnění úkolu
Možné formy:
práce u počítače, práce v síti internet, místní síti, frontální výuka, skupinová výuka
Školní vzdělávací program Regionální škola
108
Možné metody:
výklad, projekt, práce s různými typy výukových programů a různými druhy softwaru, vyhledávání informací a komunikace, zpracování a využití informací
Informační a komunikační technologie 1. – 3. ročník
očekávané výstupy (žák):
- zná základní pojmy informační
činnosti a ví, k čemu které zařízení
slouží
- pojmenuje základní části počítače
a ví, k čemu slouží
- respektuje pravidla bezpečné práce
s HW
- respektuje pravidla bezpečné práce
se SW
- respektuje pravidla bezpečné práce
v učebně
- zná zdravotní rizika dlouhodobé
práce s počítačem a řídí se jimi
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Základy práce s počítačem
1. Základní pojmy informační činnosti
- pojmy počítač, video, televize atd.
2. Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
- části počítače (myš, klávesnice, monitor, case)
- tiskárna
3. Jednoduchá údržba počítače
- bezpečné zapnutí a vypnutí počítače
- bezpečné zacházení s počítačem
4. Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
- bezpečnost práce v počítačové učebně
- zdravotní rizika při dlouhodobé práci s počítačem
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.6 Mediální výchova – ve všech okruzích učiva předmětu ICT.
Uplatňuje se zejména: Kritické čtení a vnímání, Interpretace
vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení,
Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve
společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním
týmu.
Ostatní průřezová témata se uplatňují podle toho, ve kterém
předmětu se ICT použije.
Možné evaluační nástroje:
- praktické úkoly
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců,
skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnocení slovně, známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
109
- používá internetový prohlížeč,
dokáže najít některé internetové
stránky, zejména ty, které jsou
určeny dětem
- umí otevřít textový editor, zapsat
jednoduchý text, opravit si chybu v
textu, uložit text, ukončit textový
editor
II. Vyhledávání informací a komunikace
5. Formulace požadavku při vyhledávání na internetu
- užívání exploreru
- orientace v dětských www stránkách
III. Zpracování a využití informací
6. Základní funkce textového editoru (word)
- otevření, ukončení textového editoru
- zápis textu, oprava textu, uložení
Přesahy:
Č, M, Prv, VV, PČ, HV, TV
7. Práce v programu
- využití počítače k procvičení a upevnění učiva v jednotlivých
- umí spustit program určený k
procvičení učiva v daném předmětu, předmětech
dle instrukcí vyučujícího s ním
dovede pracovat
Informační a komunikační technologie 4. – 5. ročník
očekávané výstupy (žák):
- zná základní pojmy informační
činnosti, pojmy informace,
informační zdroje, informační
instituce, ví, k čemu které zařízení
slouží
- umí pojmenovat základní části
počítače a další školní vybavení, ví,
k čemu slouží
- využívá nejběžnější periferie
počítače (myš, klávesnice, tiskárna
apod.)
učivo
I. Základy práce s počítačem
1. Základní pojmy informační činnosti
- pojmy počítač, video, televize atd.
2. Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
- části počítače (myš, klávesnice, monitor, case)
- tiskárna
- školní hardware
- využívá základní standartní funkce 3. Operační systémy a jejich funkce
počítače, zná rozdíl mezi pojmy HW - software –základní orientace v pojmech operační systém (WIN,
a SW, ví, co je to operační systém a ostatní), uživatelský
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.6 Mediální výchova – ve všech okruzích učiva předmětu ICT.
Uplatňuje se zejména: Kritické čtení a vnímání, Interpretace
vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení,
Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve
společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním
týmu, Evropa a svět nás zajímá.
Ostatní průřezová témata se uplatňují podle toho, ve kterém
předmětu se ICT použije.
Možné evaluační nástroje:
- praktické úkoly
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
110
uživatelský program
program
- rozlišuje textový dokument (doc,
txt), obrázek (jpg, bmp), pohyblivý
obrázek (gif)
- umí spustit program pomocí
souboru .exe, ví, k čemu exe
program slouží
4. Seznámení s formáty souborů
- seznámení s formáty souborů (doc, txt, gif, jpg, pdf, bmp)
- soubory typu .exe
- umí spustit písničku, krátké video,
animaci apod. pomocí přehrávače
5. Multimediální využití počítače
- přehrávače (formáty cda, mpeg, jpeg, MP3)
- film
- krátké video nebo animace (gif)
- rozbor a hodnocení projektů, modelových situací
- hodnocení slovně, známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- vyhodnocení práce ve skupinách
Přesahy:
Č, M, Vl, Př, VV, PČ, HV, TV
- respektuje pravidla bezpečné práce 6. Jednoduchá údržba počítače
s HW a SW
- bezpečné zapnutí a vypnutí počítače
- postupuje poučeně v případě
- bezpečné zacházení s počítačem
běžného problému s HW nebo SW
- chrání data před poškozením,
ztrátou nebo zneužitím
- respektuje pravidla bezpečné práce 7. Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
v učebně
- bezpečnost práce v počítačové učebně
- zdravotní rizika při dlouhodobé práci s počítačem
- zná zdravotní rizika dlouhodobé
práce s počítačem a řídí se jimi
II. Vyhledávání informací a komunikace
- při vyhledávání informací na
8. Společenský tok informací
- seznámení s www stránkamise zpravodajským a informačním
internetu používá jednoduché a
obsahem
vhodné cesty
- komunikuje pomocí internetu či
jiných běžných komunikačních
zařízení
9. Základní způsoby komunikace
- chat
- korespondence přes internet, odeslání a příjem pošty
- vyhledává informace na portálech,
v knihovnách a databázích
10. Metody a nástroje vyhledávání informací
- seznámení s různými způsoby vyhledávání informací na www
stránkách
- práce s daty uloženými na CD nebo na HDD, různé typy
encyklopedií apod.
Školní vzdělávací program Regionální škola
111
- používá internetový prolížeč,
dokáže najít některé internetové
stránky, zejména ty, které jsou
určeny dětem
- umí otevřít textový editor, zapsat
jednoduchý text, opravit si chybu v
textu, uložit text, ukončit textový
editor
- umí otevřít grafický editor,
vytvořit obrázek, opravit chybu,
uložit obrázek, ukončit grafický
editor
- umí upravit velikost nebo typ
písma, okopírovat text, upravit
obrázek, vložit obrázek k textu
apod.
11. Formulace požadavku při vyhledávání na internetu
- užívání exploreru
- orientace v dětských www stránkách
III. Zpracování a využití informací
12. Základní funkce textového a grafického editoru
- otevření, ukončení textového editoru
- zápis textu, oprava textu, uložení
- otevření, ukončení grafického editoru
- obrázek v grafickém editoru, uložení
II. úroveň
- kopírování a jednoduché úpravy textu
- schránka
- formátování textů
- úpravy obrázků v grafickém editoru
- vkládání obrázků do textu apod.
13. Práce v programu
- využití počítače k procvičení a upevnění učiva v jednotlivých
- umí spustit program určený k
procvičení učiva v daném předmětu, předmětech
dle instrukcí vyučujícího s ním
dovede pracovat
2. stupeň
b) Charakteristika předmětu: Samostatný vyučovací předmět Informační a komunikační technologie (ICT) Tento komplexní záběr předmětu ICT naučí žáky pracovat s
ohledem na široký okruh vzájemných souvislostí a s více zdroji informací. Žáci si osvojují správné užívání pojmů z oblasti SW a HW. Žáci získávají základní informace o
správném používání techniky a o možnostech využití nových informačních technologií. Seznámí se i s výukovými programy na škole. Dostávají základy dodržování
autorských práv a legality SW. Při praktických úlohách získávají žáci dovednosti potřebné pro práci s jednotlivými programy, daty a zdroji informací. Učí se samostatně
vyhledávat, třídit informace z různých zdrojů, prezentovat a obhajovat své výsledky, komunikavat s lidmi a hledat cesty ke správnému řešení. ICT je předmět, který je
prostředkem ke komunikaci, zdrojem informací i pro další předměty a dává možnost růstu žáka ve všech ostatních vzdělávacích oblastech. Výuka je dotována 1 hodinou
týdně v 6. a 7. ročníku a v 8. a 9. ročníku bude výuka probíhat formou volitelného předmětu Výpočetní technika s dotací 1 hodina týdně.
Školní vzdělávací program Regionální škola
112
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro tato objevování využívají
svých zkušeností s jinými programy, nápovědu programů, literaturu a svoje písemné poznámky.
Kompetence k řešení problémů:
- zadáváním úloh a problémů jsou žáci vedeni k aktivnímu přístupu při jejich řešení. Získávají zkušenost, že řešení zadaných úloh může být i více. Žáci jsou vedeni učitelem,
coby konzultantem, k hledání všech řešení, ale i dotažení úlohy do konce.
Kompetence komutativní:
- žák využívá vhodných technologií pro komunikaci na dálku – elektronická pošta. Při komunikaci dodržuje pravidla a vžité konvence.
Kompetence sociální a personální:
- žáci jsou vedeni při řešení problému ke vzájemné pomoci, při práci na skupinových projektech se učí práci v týmu, rozdělení úkolů, hlídání časových harmonogramů. Žáci
jsou přizváni k hodnocení své práce, ale i k práci druhých, učí se hodnotit své výsledky ohleduplně a taktně, chápou, že každý má jiné schopnosti a dovednosti.
Kompetence občanské:
- žáci znají základní legislativní předpisy a morální zákony (ochrana soukromí při práci na PC,hesla, SW pirátství, autorský zákon atd.). Při zpracování informací jsou žáci
vedeni k přemýšlení a vytvoření si vlastního názoru na informace získané prostřednictvím internetu.
Kompetence pracovní:
- žák dodržuje bezpečnostní předpisy a hygienická pravidla. Využívá získané informace pro svůj profesní růst.
Formy práce: v odborné počítačové učebně
Metody práce: výklad, ukázka, informace z internetu, projekt
Informační a komunikační technologie 6.ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
Zná základní informace o vývoji počítačů
Historie počítačů
Popíše složení PC, posoudí kvalitu PC
podle parametrů jednotlivých komponent.
Hardware
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Přesahy: F
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a
113
Respektuje pravidla bezpečné práce
s hardware. Údržba počítače.
Pracuje s informacemi a programy
v souladu s platnými zákony. Chrání data
před poškozením
Má znalost o různých druzích operačních
systémů
Má znalost základního ovládání a možností
daného programu, je schopen vytvořit
jednoduché obrázky
Ovládá základní funkce úpravy textu a
práci s různými objekty
- používá informace z různých zdrojů
- ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost
Software
sebeorganizace
6.2 Výchova demokratického občana - občan, občanská
společnost a stát
6.6 Mediální výchova – zobecnění informací
Přesahy RVP: M, F, VkO
Operační systém - nastavení
Přesahy RVP: M, F
Počítačová grafika - malování
Přesahy RVP: M, F, VV
Evaluace: hodnocení projektů a pracovních zadání
Textový editor Word - formátování textu, kopírování, vkládání
objektů
Internet
- pohyb po www
- WWW vyhledávače, ověřování věrohodnosti informací,
porovnání výsledků.
- Ukládání z www
- správné zadávání dotazů
Přesahy RVP: ČJ
Evaluace: vytváření a úprava textů
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
6.2 Výchova demokratického občana – občan, občanská
společnost a stát
6.3 Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech
– objevujeme Evropu a svět
6.6 Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- fungování médií ve společnosti
Ovládá základní principy chování při
komunikaci po internetu
Komunikace na internetu – elektronická pošta, chatování a
další
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a
sebeorganizace, kreativita, komunikace
Přesahy RVP: VkO
Zpracovává a precizuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě
Prezentační programy - Power Point
Prezentace informací
Přesahy RVP: výtvarná výchovy
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a
sebeorganizace, kreativita
Přesahy: VV
Evaluace - prezentace
Školní vzdělávací program Regionální škola
114
Informační a komunikační technologie 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Evaluace: vytváření a úprava textů
Přesahy RVP: ČJ, VV, M
Zvládá složitější postupy při vytváření a
formátování dokumentů, využívá
vhodných aplikací, uplatňuje základní
estetická a typografická pravidla
- ovládá práci s tabulkovými editory a
využívá vhodných aplikací
Textový editor - MS Word
Práce s textovým souborem. Pokročilejší úpravy textu. Použití
tabulek a obrázků, technické kreslení
Tabulkový editor - vytváření tabulek, práce s daty, jednoduché
vzorce, grafy
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova – kreativita
Přesahy RVP: VV, M
Chápe pojem duševní vlastnictví,
využívá volně šiřitelných programů pro
svoji práci
Internet – freeware, shareware programy
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a
sebeorganizace
6.2 Výchova demokratického občana – občan, občanská
společnost a stát
6.6 Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- fungování médií ve společnosti
Přesahy RVP: VkO
Využívá základní funkce počítače a jeho
nejběžnější periferie.
Používá výukový software na škole
Zvládá samostatně sběr informací
z internetu a jejich následnou prezentaci
na určené téma
Práce s výukovými programy
Přesahy RVP: všechny předměty
Práce s internetem, textovým, tabulkovým a grafickým
editorem a Power Pointem.
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova – kreativita, kooperace
Evaluace: prezentace
Přesahy RVP: ČJ, VV, M
Školní vzdělávací program Regionální škola
115
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 47443669, tel./záz./fax 568440204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “REGIONÁLNÍ ŠKOLA”
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.4 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět
5.4.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět
a) Charakteristika oblasti:
Tato vzdělávací oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, přírody, techniky, zdraví a dalších témat. Na základě teoretických poznatků směřuje k dovednostem pro
praktický život. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Vzdělávací
oblast připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.
b) Charakteristika oboru (předmětu):
Tento vzdělávací obor je vyučován v 1. – 5. ročníku a je členěn do 5 tematických okruhů. V 1. – 3. ročníku je nazván Prvouka a ve 4. – 5. ročníku Přírodověda a Vlastivěda.
V tématickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí chápat organizaci života v obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly
přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. V tématickém okruhu Lidé kolem nás si žáci
osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou
společnost nebo i svět. Tématický okruh Lidé a čas učí žáky orientovat se v dějích a v čase. Podstatou je probudit v žácích zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i
celé země.
V tématickém okruhu Rozmanitosti přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají rozmanitost živé i neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si
uvědomili, že Země a život na ní tvoří nedílný celek, ve kterém jsou všechny děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk velmi snadno narušit. Učí se
sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak přispět k ochraně přírody a životního prostředí. V tématickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sebe,
své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí od narození až do dospělosti, co je pro něj vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu,
hygieny, výživy a mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o bezpečném chování v různých životních situacích včetně mimořádných událostí.
Uvědomují si odpovědnost, jakou má každý člověk za své zdraví i zdraví jiných lidí.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- v učení kladen důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací
- zná jednoduché textové zdroje pro učení (učebnice, dětské encyklopedie, další knihy a časopisy)
- řeší zajímavé domácí úkoly
Kompetence k řešení problémů:
- ví, jakých chyb by se mohl dopustit při řešení problémů
- přijímá odpovědnost za výsledek řešení problémů, nenechá se odradit případným neúspěchem.
- hledá různé varianty řešení problémů a vybírá mezi nimi
Kompetence komunikativní:
- učí se naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně
- buduje pravidla oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky navzájem
- učí se diskutovat podle pravidel efektivní diskuse
Školní vzdělávací program Regionální škola
116
- využívá ke komunikaci telefon (i mobilní)
Kompetence sociální a personální:
- ve výuce se učí pracovat ve skupinách
- přijme jednoduché role ve skupině
- při práce ve skupině se podílí o pomůcky a materiál
- oceňuje své spolužáky za dobrou práci
Kompetence občanské:
- učí se chápat práva a povinnosti související se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy
- zvládá praktické dovednosti ochránit zdraví své i jiných v krizových situacích
- zná základní společenské normy chování
- vnímá krásy přírody a cíleně o ni pečuje
Kompetence pracovní
- po celou dobu práce udržuje své pracovní místo v pořádku
- vyhodnocuje výsledky své činnosti
- nebojí se převzít odpovědnost za splnění úkolu
Možné formy práce:
práce v učebně, práce v počítačové učebně, využívání učebny na školním pozemku, praktická výchova na dopravním hřišti, vycházky a pozorování v přírodě, tématické
exkurze, návštěva muzeí a výstav, výuka v učebně přírodopisu, besedy (spolupráce s klubem Zámek – protidrogová prevence, spolupráce se zdravotnickým zařízením, policií
ČR), samostatná práce, práce ve dvojicích, práce ve skupině, projektové dny, spolupráce s městskou knihovnou
Možné metody práce:
výklad, řízená diskuze, samostatné vyhledávání informací (učebnice, encyklopedie, články v časopise), zpracování tématu formou referátu nebo projektu, práce
s doplňkovými materiály (pracovní listy, pracovní sešity), využívání tématicky zaměřených televizních programů, videokazet, využívání pomůcek z kabinetů (kabinet I.
stupně, kabinet občanské výchovy, dějepisu), spolupráce s ekologicky zaměřenými organizacemi, práce s odbornou literaturou (Ústava ČR, Zákoník práce), ilustrování učiva
četbou beletrie, kronik, populárně naučné literatury, práce s mapou, globem, kompasem, buzolou, práce s denním tiskem (aktuální informace, srovnávání situace u nás a
v jiných evropských státech), shromažďování informací o EU, NATO a jiných mezinárodních organizacích, nácvik chování v modelových situacích, hry, soutěže, křížovky a
doplňovačky, ověřování teorie v praxi – pokusy, praktická cvičení, projekty, zakládání sbírek – horniny, herbáře, využití výukových programů na PC, zapojení třídy do sběru
papíru a léčivých bylin
Prvouka 1. ročník
očekávané výstupy (žák):
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
117
I. Místo, kde žijeme
- orientuje se v budově školy, zvládá
cestu do školy a rozlišuje možná
nebezpečí v nejbližším okolí
1. Naše škola, třída
- jsem školák (seznámení se školním prostředím)
- naše třída
- o přestávce a ve vyučování
- cestou do školy
2. Místo, kde žiji
- obec (orientace v obci, seznámení s významnými místy)
- orientuje se v obci, kde žije
- rozpozná jednoduché orientační body
- zvládá jednoduchou komunikaci
Průřezová témata
6.1 Osobnostní a soc. výchova
- rozvoj schopností poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- kreativita
- poznávání lidí ve skupině
- řešení propblémů a rozhodovací dovednosti
6.2 Vých. demokr. občana
- občan, občanská společnost a škola
-občan, občanská společnost a stát
6.4 Multikulturní výchova
- lidské vztahy
- vztah člověka a prostředí
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka ve vyučování ( aktivita, zájem o výuku,
schopnost spolupracovat s ostatními )
- hodnocení znalostí ústní i písemnou formou
- hodnocení výsledků skupinové práce – přínos pro skupinu,
schopnost prezentovat práci skupiny
- využití různých forem hodnocení
Žáci:
- vzájemná pomoc při řešení společných úkolů, oprava chyb
- společné hodnocení skupinové práce
- vzájemná kontrola, oprava chyb
Školní vzdělávací program Regionální škola
118
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
- odvozuje význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
- orientuje se v čase, v režimu dne
- chápe důležitost dělby práce v rodině
- zvládá popis základních částí těla,
umí pojmenovat prsty.
- rozlišuje pojmy úraz a nemoc.
- umí ošetřit drobná poranění a umí
přivolat pomoc.
II. Lidé kolem nás
3. Naše rodina
- funkce rodiny
- vztahy mezi členy rodiny
- postavení jedince v rodině
- rodinná oslava
Přesahy
Č, VV, PČ
4. Práce dospělých
- různá povolání (pojmy – zaměstnání, povolání, odměna za práci,
pracovní den, den pracovního klidu, prázdniny, dovolená,
nezaměstnanost, zaměstnání rodičů, dramatizace různých povolání)
- v obchodě
- na stavbě a další povolání
- exkurze dle možností (pekárna, pošta, knihovna, policie atd.)
5. Práce a zábava
- pracovní režim - režim dne (základní orientace v čase)
- doba práce a odpočinku
- podíl členů rodiny na práci v domácnosti
- volný čas
III. Člověk a jeho zdraví
6. Lidské tělo
- části lidského těla
- zdraví a nemoc, úraz
- chápe důležitost pravidelné zdravé
- správná výživa
stravy, pohybového a pitného režimu
- naučí se základní hygienické návyky - čistota , základní hygienické návyky
- zvládá základní společenská pravidla
- rozlišuje správné a nevhodné chování
- chápe přirozenou odlišnost spolužáků - vztahy mezi lidmi
Školní vzdělávací program Regionální škola
119
IV. Rozmanitost přírody
7. Podzim
- znaky podzimu
- vyjmenuje roční období.
- chápe změny v přírodě v jednotlivých - podzimní práce v sadu, na zahradě, na poli
- ovoce a zelenina
ročních obdobích a charakteristické
- zvířata na podzim
znaky těchto období
8. Zima
- znaky zimy
- zima v místní krajině
- Vánoce, Nový rok
- zvířata v zimě (u krmítka, u krmelce)
9. Jaro
- znaky jara
- jaro v místní krajině
- rostliny na jaře (části rostlin)
- v sadu a na zahradě (stromy na jaře, plody, včela, čmelák, včelín, úl,
med; práce na zahradě)
- domácí zvířata a jejich mláďata
- vztah člověka ke zvířatům
- Velikonoce (tradice, zvyky, křesťanský svátek)
10. Léto
- znaky léta
- léto v místní krajině
- na louce a na poli (rostliny, zvířata, druhy obilí)
- v lese
- bouřka (ochrana před bouřkou)
- ohleduplné chování v přírodě, ochrana přírody a životního prostředí
( likvidace odpadů)
Prvouka 2. ročník
očekávané výstupy (žák):
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
120
I. Místo, kde žijeme
1. Škola, domov
- začíná škola – rozvrh hodin
- bezpečně zvládá cestu do školy
- cestou do školy
- umíš se chovat
- popis domu
2. Naše obec
- vesnice – město (rozdíly mezi vesnicí a městem)
- umí rozlišit správné a nevhodné
- popis obce, města (instituce v naší obci, památná místa, kulturní
chování
- dokáže rozeznat rozdíl mezi vesnicí a památky, významné osobnosti obce, názvy obcí a měst v okolí, vodní
zdroje)
městem, popsat obec a její kulturní
- dopravní značky v obci a telefonní čísla 150, 155, 158
památky
- zná významné osobnosti obce
3. Krajina kolem nás
- typy krajiny (zařazení krajiny našeho domova)
- chráněná krajinná oblast (mapa, značky na mapě, CHKO v našem
okolí )
II. Lidé kolem nás
4. Domov
- moje rodina
- časová přímka – stáří členů rodiny
- povinnosti členů rodiny (domácí práce)
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
- projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům
- odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
5. Člověk mezi lidmi
- soužití lidí (mezilidské vztahy, komunikace mezi lidmi)
- chování lidí (vlastnosti lidí, pravidla slušného chování)
Průřezová témata
6.1 Osobnostní a soc. výchova
- rozvoj schopností poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- kreativita
- poznávání lidí ve skupině
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
6.2 Vých. demokr. občana
- občanská spol. a škola
- občan, občanská společnost a stát
6.4 Multikulturní výchova
- lidské vztahy
6.5 Environmentální výchova
- základní podmínky života
- vztah člověka k prostředí
6.6 Mediální výchova
- fungování a vliv médií ve společnosti
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka ve vyučování (aktivita, zájem o výuku,
schopnost spolupracovat s ostatními )
- hodnocení znalostí ústní i písemnou formou
- hodnocení výsledků skupinové práce – přínos pro skupinu,
schopnost prezentovat práci skupiny
- využití různých forem hodnocení
6. Věci a činnosti kolem nás
- práce dospělých (povolání – náplň jednotlivých povolání, povolání
rodičů)
Žáci:
- vzájemná pomoc při řešení společných úkolů, oprava chyb
- společné hodnocení skupinové práce
- vzájemná kontrola, oprava chyb
III. Lidé a čas
Přesahy
Č, VV, PČ
7. Lidé a čas
Školní vzdělávací program Regionální škola
121
- orientuje se v čase, režimu dne,
využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě
- uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních
znalostí o lidském těle
- dodržuje zásady bezpečného chování
tak, aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných
- umí ošetřit drobná poranění.
- reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných událostech
- pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
- pracovní a volné dny, využití volného času
- rok, měsíce, týden, hodiny
IV. Člověk a jeho zdraví
8. Čistota
- základní hygienická pravidla
- úklid
- nemoc, zdraví, úraz, první pomoc
- první pomoc (úraz, havárie, telefon 155, 158, 150, ošetření
jednoduchého poranění, vybavení lékárničky)
- zdravá strava
- ochrana zubů
V. Rozmanitost přírody
9. Podzim
- znaky podzimu
- podzimní práce v sadu a na zahradě ( popis rostliny, názvy
ovocných stromů a jejich plodů)
- ovoce a zelenina (třídění ovoce a zeleniny, zdravá výživa)
- co se sklízí na podzim na poli (polní plodiny)
- podzim v lese (listnaté a jehličnaté stromy)
10. Zima
- znaky zimy
- zima v místní krajině
- Vánoce, Nový rok
- zvířata v zimě
11. Jaro
- znaky jara
- jaro v místní krajině
- rostliny na jaře, péče o pokojové květiny
Školní vzdělávací program Regionální škola
122
- v sadu a na zahradě
- domácí zvířata a jejich mláďata
- vztah člověka ke zvířatům
- Velikonoce
12. Léto
- znaky léta
- léto v místní krajině
- na louce a na poli
- u rybníka
- ohleduplné chování v přírodě, ochrana přírody (ochrana životního
prostředí, likvidace odpadů)
Prvouka 3. ročník
očekávané výstupy (žák):
- vyznačí v jednoduchém plánu
místo svého bydliště a školy, cestu
na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
učivo
I. Místo, kde žijeme
1. Domov
- náš dům
2. Škola
- škola (chování ve škole školní řád)
- cesta do školy (bezpečnost)
- začlení svou obec do příslušného
kraje, pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí
3. Naše obec
- naše obec (minulost obce, město a vesnice, významné budovy a
úřady, plánek města, průmysl, obchody a služby, zdravotnická
zařízení, vzdělávací, kulturní a sportovní centra, doprava)
- rozliší přírodní a umělé prvky
v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a
rozmanitost
4. Krajina
- orientace v krajině, světové strany
- povrch krajiny ( barvy na mapě)
- využití krajiny (pěstování plodin)
- voda v krajině
5. Naše vlast
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky
(zařazená průřezová témata , evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata
6.1 Osobnostní a soc. výchova
- rozvoj schopností poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- kreativita
- poznávání lidí ve skupině
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
6.2 Vých. demokr. občana
- občanská spol. a škola
- občan, občanská společnost a stát
6.3 Výchova k myšlení v evrop. a glob. souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
6.4 Multikulturní výchova
- lidské vztahy
- etnický původ
6.5 Environmentální výchova
- základní podmínky života
- vztah člověka k prostředí
6.6 Mediální výchova
- fungování a vliv médií ve společnosti
123
- Česká republika a sousední státy (význam slova Evropa)
- územní celky – kraj
- Praha
II. Lidé a čas
- rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
6. Orientace v čase a časový řád
- kalendář
- základní jednotky času
7. Současnost a minulost v našem životě
- jak žili lidé dříve (památná místa a osobnosti)
- pojmenuje některé rodáky,
kulturní či historické památky,
interpretuje některé pověsti spjaté
s místem v němž žije
8. Regionální památky
- péče o památky, báje, mýty, pověsti našeho regionu
III. Lidé kolem nás
- odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
- sestaví jednoduchý rodokmen.
- rozlišuje role rodinných
příslušníků
Možné evaluační nástroje
Učitel:
- pozorování žáka ve vyučování (aktivita, zájem o výuku, schopnost spolupracovat s ostatními )
- hodnocení znalostí ústní i písemnou formou
- hodnocení výsledků skupinové práce – přínos pro skupinu,
schopnost prezentovat práci skupiny
- využití různých forem hodnocení
Žáci:
- vzájemná pomoc při řešení společných úkolů, oprava chyb
- společné hodnocení skupinové práce
- vzájemná kontrola, oprava chyb
Přesahy:
Č, VV, PČ
9. Lidská činnost a tvořivost
- materiál, pracovní pomůcky a nástroje
- práce a volný čas
- lidé a výrobky (obchod a nakupování)
10. Rodina
- rodokmen
- postavení jedince v rodině
11. Chování lidí
- vlastnosti (tolerance k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich
přednosti a nedostatky)
- projevuje toleranci k druhým
12. Právo a spravedlnost
- práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy
IV. Rozmanitost přírody
Školní vzdělávací program Regionální škola
124
13. Neživá příroda
- látky a jejich vlastnosti
- provádí jednoduché pokusy u
- skupenství látek
skupiny známých látek, určuje jejich - vzduch (složení vzduchu, význam vzduchu pro život)
společné a rozdílné vlastnosti
- voda (vlastnosti a formy vody), koloběh vody v přírodě
- člověk a půda
- Vesmír, Země, Slunce
- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
14. Živá příroda
- rostliny (znaky rostlin, rozdělení rostlin, části rostlin)
- houby (stavba těla, druhy hub)
- živočichové (společné znaky, způsob života, výživa, stavba těl,
rozdíl ve způsobu života rostlin a živočichů)
- živočichové a člověk (domácí a hospodářská zvířata)
15. Zkoumáme přírodu
- roční období (znaky)
16. Rozmanitost přírody a její ochrana
- rozmanitost života v přírodě
- změny počasí v průběhu roku
- chráníme přírodu (odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního
prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy)
V. Člověk a jeho zdraví
- využívá elementární znalosti o
lidském těle
- dodržuje zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání
Školní vzdělávací program Regionální škola
17. Lidské tělo
- společné znaky, potřeby a projevy člověka
- růst a vývoj
- muž a žena
- rozmnožování
- rodina
- stavba těla (kostra, svaly, kůže, vnitřní orgány)
- smysly
18. Péče o zdraví
- výživa a zdraví
- režim
- nemoc, úraz, poranění
- návykové látky a zdraví
125
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná
- v případě potřeby požádá o pomoc
pro sebe i pro jiné
- osobní bezpečí (šikana, týrání, pohlavní zneužívání)
- služby odborné pomoci (tel. číslo linky důvěry)
Přírodověda
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení
- vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci
- vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků
- umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok
- na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání
Kompetence k řešení problémů:
- vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti
- ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání
- vést žáky k ověřování správnosti řešení problému
Kompetence komunikativní:
- rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události
- seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech (kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody)
- vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální:
- vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného a přírodovědného
charakteru
- předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování
- individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
Kompetence občanské:
- na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí,
- vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících environmentálních problémů
- ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku
Kompetence pracovní:
- seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů
Školní vzdělávací program Regionální škola
126
- poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci
- naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní postup
Přírodověda 4. ročník
očekávané výstupy (žák):
učivo
I. Neživá příroda
- vysvětlí základní rozdíl mezi živou a neživou
přírodninou
- rozpozná skupenství látek a jejich změny ve svém
okolí a přírodě
- provede jednoduchý pokus a jeho pozorování popíše
slovy nebo zaznamená kresbou (nákresem), vyhodnotí
a vysvětlí výsledky pokusu
1. Látky a jejich vlastnosti
- třídění látek (přírodniny, lidské výtvory)
- změny látek a jejich skupenství
- vlastnosti
- rozpozná a pojmenuje různá skupenství vody
v přírodě,
- jednoduše vysvětlí oběh vody v přírodě
- pojmenuje složky vzduchu a označí kyslík jako
nezbytnou složku důležitou pro dýchání organismů a
hoření látek ve vzduchu
- označí zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém
okolí
2. Voda a vzduch
- voda - výskyt, vlastnosti, formy
- oběh vody v přírodě
- čistota vody
- vzduch – vlastnosti, složení,
- znečištění vzduchu
- pozná některé běžné zástupce hornin a nerostů ve
svém okolí
- uvede příklady obnovitelných a neobnovitelných
přírodních zdrojů
- vysvětlí jednoduše jak vzniká půda, význam humusu
3. Nerosty a horniny, půda
- horniny a nerosty, zvětrávání
- vznik půdy, vlastnosti, úrodnost
- hospodářsky důležité horniny a nerosty
- pozná vybrané rostliny ze svého okolí podle vnější
stavby těla
- charakterizuje základní rozdíly mezi bylinami,
dřevinami a houbami
Školní vzdělávací program Regionální škola
II. Živá příroda
4. Rostliny a houby
- stavba těla u některých nejznámějších druhů rostlin a
hub
- rostliny kulturní a plané
- rostliny chráněné, okrasné, hospodářsky významné
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
pomůcky, přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- mezilidské vztahy
- komunikace
- kooperace
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, postoje, praktická etika
6.5 Environmentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka ve vyučování (aktivita, zájem o
výuku, schopnost spolupracovat s ostatními)
- hodnocení znalostí ústní i písemnou formou
- hodnocení projektů a referátů
127
- rozezná naše nejznámější jedovaté houby a prokáže
znalost hlavních zásad bezpečného sběru hub
- rozliší nejznámější kulturní a plané rostliny, některé
keře, listnanté a jehličnaté stromy, chráněné, jedovaté a
léčivé rostliny i běžné plevele (podle místních
podmínek)
- posoudí význam zelených rostlin pro život organismů
na Zemi
- význam rostlin v přírodě a pro člověka
- vztah člověka a přírody
- rozlišuje mezi počasím a podnebím
- vysvětlí význam vodstva, rostlinstva a ovzduší pro
život na Zemi
III. Rozmanitost přírody a její ochrana
5. Rozmanitost naší přírody
- význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi
- podnebí a počasí
- rozlišuje základní společenstva v okolí školy (obce)
- rozpozná některé příčiny porušování přírodní
rovnováhy (vysvětlí pojmy škůdce a plevel)
6. Rovnováha v přírodě
- podmínky života, vzájemné vztahy mezi organismy
- přírodní společenstva
- přírodní rovnováha
- aktivně se snaží pomoci při ochraně rostlin a
živočichů ve svém okolí
- určí chráněné lokality ve svém okolí
- chová se v chráněných oblastech podle zásad, které
ukládá návštěvní řád
- posoudí důležitost šetření elektrickou energií a pitnou
vodou jako jeden ze způsobů ochrany životního
prostředí
- uplatňuje zásady ochrany vody a ovzduší a je
schopen ohlásit i případy znečištění
- pojmenuje ekologické a neekologické druhy dopravy
- dovede vysvětlit pojem živelná pohroma a ekologická
katastrofa
- pojmenuje nejdůležitější dopravní značky, řídí se
pravidly bezpečnosti v roli chodce jako účastníka
7. Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
- ochrana přírody a životního prostředí (význam lesa)
- ochrana životního prostředí v obci (regionu)
- likvidace odpadů
- ochrana rostlin, živočichů
-chráněné území a jejich význam
- živelné pohromy a ekologické katastrofy
- bezpečnost silničního provozu (dopravní značky,
chování chodců v silničním provozu)
Školní vzdělávací program Regionální škola
- hodnocení výsledků skupinové práce – přínos pro
skupinu, schopnost prezentovat práci skupiny
- pozorování a hodnocení žáka při praktických
cvičeních (schopnost využít získaných poznatků)
- využívání různých forem hodnocení (slovně,
známkou, pochvalou)
Žáci:
- vzájemná pomoc při řešení společných úkolů, oprava
chyb
- společné hodnocení skupinové práce, zpracovaných
projektů
- zavedení žákovského portfolia
Přesahy:
Vl, VV, Č, PČ
128
silničního provozu
- je schopen založit herbář
- pojmenuje základní způsoby zacházení s domácími
zvířaty (péče o ně) a uplatňuje pravidla bezpečnosti při
kontaktu s neznámými zvířaty
8. Praktický přírodopis
- pěstování rostlin
- péče o domácí zvířata
Přírodověda 5. ročník
očekávané výstupy (žák):
- vyjádří jednoduše příslušnost planety Země ke
sluneční soustavě a vesmíru
- využívá poznatky o pohybu Země k objasnění
střídání dne a noci a změn ročních období
- vysvětlí pojem magnet, magnetismus, ví, že
vlastnosti magnetu má rovněž celá Země
- užívá správně názvy částí těla vybraných
živočichů a popíše stavbu těla známého živočicha
- pozná zástupce nejznámějších skupin živočichů
ze svého okolí a určí je podle některých typických
znaků
- rozlišuje živočichy podle způsobu výživy
(masožravci, býložravci, všežravci)
- posoudí důvody a význam chovu zvířat (radost,
potrava, pomoc člověku, dopravní prostředek
atd.)
- pozoruje vybranou přírodninu nebo její části
( i s pomocí lupy) a zhotoví jednoduchý nákres
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Neživá příroda
1. Vesmír a Země
- vesmír a sluneční soustava
- postavení Země ve vesmíru
- střídání ročních období
- střídání dne a noci
- význam Slunce pro živé organismy
- magnetismus, magnetické póly
II. Živá příroda
2. Živočichové
- stavba těla vybraných živočichů a funkce jednotlivých
částí těla
- základní skupiny živočichů, znalost zástupců jednotlivých
skupin a jejich poznávání
- význam živočichů v přírodě a pro člověka
- vztah člověka ke zvířatům
3. Praktický přírodopis
- cvičení a pozorování v přírodě
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- mezilidské vztahy
- komunikace a kooperace
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, postoje, praktická etika
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
6.4 Multikulturní výchova
- lidské vztahy
- etnický původ
6.5 Environmentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
6.6 Mediální výchova
- práce v realizačním týmu
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- fungování a vliv médií ve společnosti
129
pozorování
- ovládá základní pravidla zakládání a sledování
jednoduchého pokusu
- pojmenuje hlavní části lidského těla včetně
nejdůležitějších ústrojí, orgánů a orgánových
soustav a vysvětlí jejich základní funkce
- orientuje se v jednotlivých obdobích lidského
života
- vysvětlí základní rozdíly mezi mužem ženou
- označí zdraví jako základní lidskou hodnotu, o
kterou se stará rodina společně
- rozliší, jaké prostředí mu vyhovuje pro práci a
odpočinek
- pojmenuje některé cesty přenosu infekčních
chorob a nejdůležitější způsoby ochrany (osobní
hygiena, očkování) a prakticky je uplatňuje
- poskytne základní péči při nemoci v rodině
(přivolá lékaře, změří teplotu, podá nápoje)
- rozlišuje mezi zdravými a méně zdravými
potravinami a rozhoduje se ve prospěch zdravých
- dodržuje pitný režim, umí si vybrat vhodné
nápoje
- uplatňuje základní návyky osobní a intimní
hygieny v denním režimu
- zařazuje (na základě osvojených znalostí) do
denního režimu činnosti vhodné z hlediska zdraví
- dodržuje pravidla bezpečnosti při práci,
manipulaci s ohněm a všímá si návodů pro
bezpečné zacházení s běžnými látkami
používanými v domácnosti
- orientuje se v příruční lékárničce a ošetří lehčí
poranění
- vhodně reaguje na situaci úrazu, v případě
potřeby přivolá záchrannou službu
Školní vzdělávací program Regionální škola
- exkurze
- pozorování a popis přírodnin
III. Člověk a jeho zdraví
4. Lidské tělo
- stavba lidského těla, funkce některých orgánů, orgánové
soustavy
- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
- změny lidského těla v průběhu života
- vývin jedince (dětství, dospívání, dospělost, stáří)
5. Péče o zdraví
- zdraví a nemoc, příčiny nemocí, ochrana před nemocemi a
odpovědnost za zdraví své a jiných
- preventivní lékařská péče
- užívání a ukládání léků
- vliv stravování na zdraví
- osobní, intimní a duševní hygiena
- hygiena odívání
- ochrana proti slunečnímu záření
- denní režim, aktivní pohyb, relaxace, otužování
- úrazová zábrana
- chování v situaci úrazu
- reklamní vlivy, reklamní triky
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka ve vyučování (aktivita, zájem o výuku,
schopnost spolupracovat s ostatními)
- hodnocení zanlostí ústní i písemnou formou
- hodnocení projektů a referátů
- hodnocení výsledků skupinové práce – přínos pro
skupinu, schopnost prezentovat práci skupiny
- pozorování a hodnocení žáka při praktických cvičeních
(schopnost využít získaných poznatků)
- využívání různých forem hodnocení (slovně, známkou,
pochvalou)
Žáci:
- vzájemná pomoc při řešení společných úkolů, oprava
chyb
- společné hodnocení skupinové práce, zpracovaných
projektů
- zavedení žákovského portfolia
Přesahy:
Vl, VV, Č, PČ, TV
130
- rozpozná na příkladech pravdivost a
nepravdivost reklamy (reklama na potraviny,
propagace cigaret a alkoholu, reklama na různé
druhy léků, diet apod.)
- nepoužívá vulgární slova a nevhodné projevy
z oblasti sexuality
- chápe pojmy dospívání, puberta, dokáže
pojmenovat druhotné pohlavní znaky
6. Základy sexuální výchovy
- etika ve vzájemném chování dívek a chlapců
- pojem dospívání
- druhotné pohlavní znaky
- uvede některá zdravotní rizika návykových látek
a zdravotní rizika spojená s hracími automaty
- používá jednoduché způsoby odmítání
návykových látek v modelových situacích
7. Návykové látky a zdraví
- přírodní a chemické látky
- kouření, alkohol, drogy a jiné škodliviny
- zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek
- odmítání návykových látek
- v modelových situacích projevuje účelné
způsoby chování v situacích osobního a cizího
ohrožení
- přivolá pomoc dospělých, policie v případě
cizího ohrožení
- rozpozná, komu může v případě šikany, týrání a
sexuálního zneužívání nejvíce důvěřovat
- pojmenuje projevy násilí ve filmech, kreslených
seriálech a počítačových hrách a vyjádří svůj
vlastní názor
- komunikuje v případě potřeby se službami
poskytujícími anonymní poradenskou pomoc
- samostatně uplatňuje pravidla bezpečnosti
silničního provozu v roli cyklisty
8. Osobní bezpečí
- bezpečné chování v různém prostředí
- krizové situace – šikanování, týrání, sexuální zneužívání
- brutalita a jiné formy násilí v médiích
- přivolání pomoci v situaci osobního nebo cizího ohrožení
- linky důvěry, krizová centra
- bezpečnost silničního provozu (vybavenost jízdního kola,
situace v běžném silničním provozu a jejich řešení)
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích
stimuluje mimořádné události
9. Situace hromadného ohrožení
- požár
- povodeň
- jaderné nebezpečí
- chemické zamoření
Školní vzdělávací program Regionální škola
131
Vlastivěda
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení
- vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci
- vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků
- umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok
- na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání
Kompetence k řešení problémů:
- vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti
- ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání
- vést žáky k ověřování správnosti řešení problému
Kompetence komunikativní:
- rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události
- seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech (kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody)
- vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální:
- vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného a přírodovědného
charakteru
- předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování
- individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
Kompetence občanské:
- na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí
- vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících environmentálních problémů
- ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku
Kompetence pracovní:
- seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů
- poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci
- naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní postup
Školní vzdělávací program Regionální škola
132
Vlastivěda 4. ročník
očekávané výstupy (žák):
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke
krajině a státu
- orientuje se v obci, určí základní směry do
sousedních obcí a význačné orientační body
- pojmenuje význačné nebo historické objekty
v obci
- zná pověsti a historické události, které se váží
k minulosti obce
- zorientuje plán místní krajiny (turistickou mapu),
rozumí jeho obsahu, grafice, vysvětlivkám
- orientuje se na mapě České republiky, popíše
polohu místní krajiny
- posoudí různé činnosti člověka v přírodě a
uvědomuje si jejich možné dopady na životní
prostředí
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Místo, kde žijeme
1. Domov
- orientace v nejbližším okolí bydliště
2. Naše obec
- poloha obce v krajině
- význačné budovy, objekty, zajímavá místa
- minulost obce – pověsti, historické budovy
- současnost obce
- dopravní spojení do sousedních obcí, dopravní kázeň
II. Země, v níž žijeme
3. Okolní krajina
- určování hlavních světových stran
- ochrana životního prostředí
- druhy plánů a map, jejich měřítko
obsah a grafika map, barvy, orientace mapy,
nadmořská výška, vysvětlivky (mapový klíč)
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- mezilidské vztahy
- komunikace a kooperace
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, postoje, praktická etika
6.2 Výchova demokratického občana
- občanská společnost a škola
- občan, občanská společnost a stát
- formy participace občanů v politickém životě
- principy demokracie jako formy vlády a způsobu
rozhodování
6.4 Multikulturní výchova
- lidské vztahy
- etnický původ
- multikulturalita
- princip sociálního smíru a solidarity
6.5 Environmentální výchova
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka ve vyučování (aktivita, zájem o výuku,
schopnost spolupracovat s ostatními)
- hodnocení zanlostí ústní i písemnou formou
- hodnocení projektů a referátů
- hodnocení výsledků skupinové práce – přínos pro skupinu,
schopnost prezentovat práci skupiny
133
- určí některá významná místa a města v regionu,
informuje ostatní o některých jejich zajímavostech
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,
hospodářství a kultury
- orientuje se na vlastivědné mapě ČR a zná státy, se
kterými ČR sousedí
- popíše pomocí vlastivědné mapy polohu České
republiky v Evropě a porovná její polohu a rozlohu
vzhledem k sousedním státům
- vyhledá jednoduché údaje o podmínkách a
sídlištích lidí na mapě naší republiky
- popíše zeměpisnou polohu hlavního města Prahy,
jeho význam, památky
- jednoduše vyjádří podstatu pojmů vlast a
vlastenectví
- určí symboly našeho státu
- rozliší, které orgány se podílejí na řízení státu a
které se podílejí na správě obce, v níž žije
- pracuje s časovými údaji
- orientuje se na časové přímce
Školní vzdělávací program Regionální škola
4. Místní krajina, místní oblast
- místní region (oblast) České republiky
- zvláštnosti místní oblasti a příslušnost k větším
územním celkům (historická země, kraj)
- zajímavá a památná místa
- pozorování a hodnocení žáka při praktických cvičeních
(schopnost využít získaných poznatků)
- využívání různých forem hodnocení (slovně, známkou,
pochvalou)
Žáci:
- vzájemná pomoc při řešení společných úkolů, oprava chyb
- společné hodnocení skupinové práce, zpracovaných
projektů
- zavedení žákovského portfolia
5. Naše vlast
- zeměpisná poloha, rozloha, členitost povrchu a
přírodní poměry České republiky
- Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje,
výroba, služby, obchod
- státní symboly naší vlasti
- řízení společnosti (prezident, vláda, parlament, senát)
- volby
Přesahy:
Př, VV, Č, PČ, M
III. Lidé a čas
6. Orientace v čase a časový řád
- dějiny jako sled časových událostí
- časová přímka
- kalendář, letopočet, generace
134
- srovnává na vybraných ukázkách způsob života a
práce předků na našem území v minulosti a
současnosti naší vlasti
- objasní historické důvody pro zařazení státních
svátků a významných dnů
- dokáže se podřídit kompromisu nebo v nutném
případě ustoupit
- rozliší, že v každé společnosti existují lidé, kterým
je nutné pomáhat (lidé staří, nemocní, slabší,
handicapovaní aj.), snaží se o to v prostředí třídy
(školy)
- dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině
- usiluje o řešení sporů nenásilným způsobem,
respektuje odlišné názory a zájmy jiných, jejich
soukromí
- uplatňuje základní pravidla slušného chování
v běžných situacích
7. Současnost a minulost v našem životě
- proměny způsobu života, bydlení, předmětů denní
potřeby v průběhu lidských dějin
- státní svátky a významné dny
IV. Lidé kolem nás
8. Soužití lidí
- mezilidské vztahy
- mezilidská komunikace
- zásady opatrnosti, vstřícnosti, úcty, slušnosti a
ohleduplnosti ve styku s lidmi
- lidská setkání (poznávání druhých lidí, přirozené a
sociální rozdíly mezi lidmi)
- lidská solidarita
9. Chování lidí
- pravidla slušného chování na veřejnosti a ve
společnosti
- principy demokracie
demokratické způsoby řízení a jednání ve škole
(žákovský parlament aj.)
Vlastivěda 5. ročník
očekávané výstupy (žák):
Školní vzdělávací program Regionální škola
Učivo
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
135
- orientuje se v základech zeměpisu světa (světadíly,
oceány, evropské státy)
- užívá glóbus jako zmenšený model planety Země
- vyhledá na mapě střední Evropy sousední státy
České republiky a jejich hlavní města, určí podle
světových stran jejich geografickou polohu vůči ČR
- porovná způsob života a přírodu v naší vlasti a
v ostatních zemích, vyhledá jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapě
Evropy
- přiměřeně ke svým schopnostem a svému věku
chápe význam pojmu Evropská unie, vyjmenuje
některé členské státy
- zprostředkuje ostatním některé zajímavosti a zážitky
z vlastní cesty do zahraničí (z četby cestopisu,
z cestopisného filmu atd.)
- uvede některé báje a pověsti vztahující se k historii
naší země (regionu)
- rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik
- rozliší jednání, které ohrožuje práva druhých lidí
nebo je protiprávní (šikana, zastrašování, zneužívání
aj.) a upozorní na ně
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se
už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská
práva a demokratické principy
- vysvětlí, proč každý stát má zájem na zachování
pořádku na svém území a uvede příklady orgánů,
které na udržování pořádku ve státě dohlížejí
Školní vzdělávací program Regionální škola
I. Země, v níž žijeme
1. Zeměpis Evropy a světa
- glóbus
- základní orientace na mapě Evropy a světa,
kontinenty, oceány
- práce s atlasem
- evropské státy
- Evropská unie
- cestování
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- mezilidské vztahy
- komunikace a kooperace
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, postoje, praktická etika
6.5 Environmentální výchova
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
6.6 Mediální výchova
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
II. Lidé a čas
2. Lidé – poznávání jejich života v minulosti a
přítomnosti
- historické prameny a způsoby poznávání minulosti
- pověsti a báje jako prostředek k probuzení zájmu o
dějiny národa
- periodizace dějin, hlavní reálie v minulosti a
současnosti naší vlasti
III. Lidé kolem nás
3. Právo a spravedlnost
- základní lidská práva, práva dítěte
- pojem protiprávního jednání
- orgány právní ochrany občanů (policie a soudy)
6.2 Výchova demokratického občana
- principy demokracie jako formy vlády a způsobu
rozhodování
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- objevujeme Evropu a svět
- jsme Evropané
6.4 Multikulturní výchova
- kulturní diference
- lidské vztahy
- etnický původ
- multikulturalita
- princip sociálního smíru a solidarity
136
- rozlišuje základní formy vlastnictví, používá peníze
v běžných situacích
- poukáže v nejbližším společenském a přírodním
prostředí na změny a některé problémy
4. Vlastnictví
- vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné
- peníze
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka ve vyučování (aktivita, zájem o výuku,
schopnost spolupracovat s ostatními)
- hodnocení znalostí ústní i písemnou formou
- hodnocení výsledků skupinové práce – přínos pro
skupinu, schopnost prezentovat práci skupiny
- pozorování a hodnocení žáka při praktických cvičeních
(schopnost využít získaných poznatků)
- využívání různých forem hodnocení (slovně, známkou,
pochvalou)
- hodnocení projektů a referátů
Žáci:
- vzájemná pomoc při řešení společných úkolů, oprava
chyb
- společné hodnocení skupinové práce, zpracovaných
projektů
- zavedení žákovského portfolia
5. Globální problémy
- významné sociální problémy
- problémy konzumní společnosti
- globální problémy přírodního prostředí
Přesahy:
Př, VV, Č, PČ, M
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost
5.5.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Dějepis
a) Charakteristika oblasti: Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována v povinných vyučovacích předmětech (oborech) dějepis, který je vyučován na II. stupni od 6.
do 9. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně a výchova k občanství, vyučovaná na II. stupni od 6. do 9. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně, s celkovou týdenní dotací 12
vyučovacích hodin . Vzdělávání v této oblasti směruje k poznávání dějinných, sociálních a kulturně historických aspektů života lidí. Formuje dovednosti, postoje žáků
k aktivnímu využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě.
Školní vzdělávací program Regionální škola
137
b) Charakteristika oboru (předmětu): Vzdělávací obor (předmět) Dějepis se zaměřuje na podávání základních poznatků o konání člověka v minulosti, zejména na předávání
historických zkušeností a na poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti. Důraz je kladem především na dějiny 19. a 20. století,
protože tam se nacházejí kořeny většiny současných společenských jevů. Obor motivuje žáky , aby prostřednictvím minulosti poznávali vlastní charakter a utvářeli svoji
budoucnost.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- žák vybírá a využívá vhodné způsoby pro efektivní učení, plánuje vlastní učení. Vyhledává a třídí informace, využívá je v praktickém životě i v učení. Vyvozuje závěry pro
využití v budoucnosti, má pozitivní vztah k učení, diskutuje o výsledcích učení,
propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí.
Kompetence k řešení problémů:
- žák pochopí a rozpozná problém, promyslí a naplánuje způsob řešení, vyhledává informace vhodné k řešení problémů, volí vhodné způsoby řešení, ověřuje správnost řešení,
hodnotí výsledky svých činností.
Kompetence komunikativní:
- žák umí na dané téma komunikovat a diskutovat, vyjadřuje se výstižně, souvisle, kultivovaně a logicky v písemném i ústním projevu. Rozumí různým typům záznamů i
obrazovým materiálům, využívá komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
- žák spolupracuje ve skupině, společně s pedagogy se podílí na vytváření pravidel práce v týmu i na vytváření dobrých mezilidských vztahů, přispívá k diskusi ve skupině i
ve třídě, oceňuje znalosti a zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska. Řídí svoje jednání, aby dosáhl pocitu sebedůvěry a sebeúcty.
Kompetence občanské:
- žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situace ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, chápe principy, na nichž spočívají zákony, je si vědom
práv i povinností ve škole, respektuje a chrání naše tradice i kulturní a historické dědictví, je veden k projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům.
Kompetence pracovní:
- žák dodržuje vymezená pravidla při práci, využívá znalosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, adaptuje se na nové pracovní podmínky pracuje
s různými typy učebních materiálů /tisk, učebnice, encyklopedie, historické prameny, pracovní listy/.
Možné formy práce:
práce v učebně, práce v počítačové učebně, práce se třídou, skupinová práce, práce v domácím prostředí /domácí úkoly, projekty/, exkurze, sběr informací v terénu
Možné metody práce:
práce s učebnicí, pracovními listy a historickými materiály, odborné publikace, dokumenty, encyklopedie, práce s výpočetní technikou, internet, CD, DVD, videokazety,
audiokazety, texty z beletrie, školní časopis.
Školní vzdělávací program Regionální škola
138
Dějepis 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
- žák vysvětlí cíl a způsob poznávání historie, poslání a
úkoly archívů, muzeí, knihoven a galerií
- orientuje se v historickém čase, určí století př. n. l. a n. l.
- pracuje s časovou přímkou – vyznačuje historické události
- definuje pojmy: dějepis, archeologie, historický pramen
učivo
I.Pravěk
Historie
Čas, Časová přímka
Archeologie
Hmotné a písemné prameny
- stručně objasní problém vzniku světa a člověka na základě
dosavadních vědeckých poznatků
Vznik a vývoj lidského rodu – různé teorie
- charakterizuje paleolit, neolit a období kovů
- charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich
materiální a duchovní kulturu
- objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování
kovů pro lidskou společnost
- ví, co je to pazourek
Starší doba kamenná
Střední doba kamenná
Mladší doba kamenná
Pozdní doba kamenná
- ví, že bronz je slitina mědi a cínu
Doba bronzová
- vysvětlí pojem opidum, pěstní klín, keramika žďáření
- stručně popíše znalosti Keltů
Doba železná, Keltové
- zná základní rozdělení slovanských kmenů a jazyků
Stěhování národů
Slované
Pravěk v českých zemích
- stručně popíše pravěké osídlení Evropy a našich zemí
- uvede příklady archeologických kultur na našem území
- seznámí se s archeologickými pozůstatky pravěku v našem
regionu
Regionální dějiny – pravěk na Jaroměřicku
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Projekt:Tvorba pravěkého domu (malá stavba
z přírodních materiálů)
Čtení ukázek z beletrie – E.Štorch: Lovci mamutů
Video ( např.-Cesta do pravěku)
Pokusit se vymodelovat z plastelíny sošku Venuše,
pravěký nástroj apod.
Evaluace:
- komunikace
- čtení s porozumění
- diskuse a řešení problémů –rozebrání historického
filmu, beletrie
- rozbor samostatných prací, referátů, práce
s atlasem, domácích úkolů
- hodnocení dětmi navzájem – skupiny, dvojice,
jednotlivci
- hodnocení slovně i známkou
- pozorování žáka při výuce,samostatné a skupinové
práci
- poslech s porozuměním tj. reflexe
- analýza ústních projevů – ústní zkoušení –učitel
zadá žákovi téma, jeho vyprávění doplňuje
otázkami
- písemné práce – ověření vědomostí a dovedností
formou testů, odpovědí na otázky,
desetiminutovky,práce v sešitě(úprava,
zápisy,obrázky,mapky,domácí úkoly…), shrnující
prověrky (ověřují delší časové úseky, chronologické
řazení,vyvozování z textu…)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova:
Školní vzdělávací program Regionální škola
139
síla osobnosti a její vliv na utváření dějin např.
Alexandr Veliký, síla náboženského vyznání – první
křesťané
6.2 Výchova demokratického občana:
v historických souvislostech poznává vznik prvních
demokratických států, zásady jejich řízení,
porovná se současností.
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech : kořeny světové a evropské
civilizace, společný původ všech lidí .
6.4 Multikulturní výchova: etnický původ, prolínání
a vzájemné obohacování starověkých kultur, jejich
vliv do dnešních dob, židovské náboženství
6.5 Environmentální výchova: vliv prostředí na
vývoj člověka, ekosystémy – lidské sídlo a vznik
vesnic, vznik a fungování států.
6.6 Mediální výchova: vyhledávání a zpracovávání
informací
- rozpozná souvislosti mezi přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
- uvede obecné znaky jejich hospodářského, společenského,
politického, kulturního a náboženského vývoje
- uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
- objasní přínos starověkých států pro rozvoj světové
civilizace
- porovná formy vlády v jednotlivých státech
- vysvětlí pojem faraon, mumie, hieroglyf, klínové písmo,
papyrus, pyramida, buddhismus, védy, jóga
- pojmenuje řeky, na kterých leží starověké státy
- uvede objevy, které Evropa převzala z těchto států
/hedvábí, střelný prach, porcelán, kompas, Ludolfovo číslo
atd./
II. STAROVĚK
Mezopotámie
Egypt
Indie
Čína
Řecko
- objasní vliv přírodních poměrů na rozvoj řecké společnosti
- objasní úlohu bájí, pověstí a náboženství v životě Řeků
Školní vzdělávací program Regionální škola
Projekt: Vlastní písmo - napsat vánoční přání
Práce s knihou nebo s internetem – „7 divů světa“
Video: Zázraky modré planety (Velká čínská zeď,
pyramidy), Egypt, Indie
Přesahy: LV - Staré řecké báje a pověsti, pověst o
trójské válce
Ukázky z beletrie – Dějepis formou ukázek z krásné
literatury
140
- vysvětlí význam styků Řeků s okolním světem
- porovná státní zřízení a způsob života ve Spartě a
v Aténách
- charakterizuje přínos řecké a helenistické kultury pro
rozvoj evropské civilizace
- vyjmenuje některé osobnosti řeckých dějin, uvede jejich
díla
- uvede zkladní obsah pověsti o trójské válce
- zná jméno H. Schliemann
- vysvětlí slovo demokracie, mytologie, antika, kolonizace,
sparťanská výchova, maratonský běh,amfiteátr, olympijské
hry
- rozliší typy řeckých sloupů
- ví, kdo to byl Alexandr Makedonský
- popíše přírodní poměry a objasní jejich vliv na vývoj
římské společnosti
- vysvětlí podstatu antické demokracie
- charakterizuje dobu královskou, období republiky a
císařství
- vysvětlí podstatu a význam křesťanství a jeho souvislost s
judaismem
- objasní vliv římské kultury na evropskou civilizaci
- vyjmenuje některé významné osobnosti Říma
- pozná římského vojáka
- ví, kdo to byl Spartakus
- objasní pojem gladiátor, právo „veta“, legie, koloseum
- ví, kdo to byl Gaius Julius Caesar
- ví, na jaké části se rozpadla římská říše /západořímskou,
východořímskou/
Video – Trója, Řecké umění, Olympia
Projekt: řečtí bohové (zámecký park - sochy = řečtí
bohové)
Projekt: život a kultura ve starověkém Řecku
Řím
Naše země a náš region ve starověku
Školní vzdělávací program Regionální škola
Přesahy: LV - Staré řecké báje a pověsti
Báje o založení Říma, Romulus a Rémus – přesahy
-LV
Ukázky z beletrie: dějepis formou ukázek z krásné
literatury
Video: Zázraky modré planety (Koloseum),
Gladiátoři, G. J. Caesar
Projekty zaměřené na život v Římě – vojsko,
pokrmy, styl oblékání a účesy, výchova, kultura,
Pompeje atd.
Rozbor písně Spartakus od skupiny Bagr
Přesahy: HV
Hry:
- rozcvička – žák má připravené otázky a zkouší
třídu nebo jednotlivce
- kdo byl kdo – žák představuje osobnost, třída
pokládá otázky a podle opovědí ano x ne hádá o
koho jde
- písmenka – učitel napíše na tabuli slovo a žáci ke
každému písmenu vymýšlí historický pojem
- vyřazování – 5 dobrovolníků jde k tabuli, třída jim
dává otázky, kdo nezná odpověď, tak se posadí,
vítězem se stává ten, kdo vydrží nejdéle
141
Křížovky a doplňovačky
Pantomima nebo dramatizace - výjevy z řecké
mytologie, olympijskou disciplínu…
Dějepis 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
- popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše a
změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu
nových etnik a christianizace
- porovná základní rysy západoevropské, byzantskoslovanské a islámské kulturní oblasti
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
III. RANÝ STŘEDOVĚK
Germánské říše
Francká říše
Byzantská říše
Arabské výboje
Slované
- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí
Křesťanství
- uvede nejznámější státy východních a jižních Slovanů
- popíše vznik Kyjevské Rusi /sjednocení Novgorodského a
Kyjevského knížectví/
- uvede první vládnoucí rod /Rurikovci – potomci Varjagů/
Východní Slované, jižní Slované
Bible, četba ukázek, seznámení s dalšími světovými
náboženstvími – kniha Světová náboženství – Přesahy:
LV - Bible
Evropské státy
- charakterizuje první státní útvary na našem území tj.
Sámovu říše, Velkou Moravu
Velká Morava
- uvede první historicky doložený vládnoucí pár v Čechách
/Bořivoj a Ludmila/
- uvede nejzákladnějších informací o knížeti Václavu
- vyjmenuje alespoň 3 světce /sv. Václav, sv. Ludmila, sv.
Vojtěch/
Počátky Českého státu – první Přemyslovci
- charakterizuje románskou kulturu, poznat tzv. románský
oblouk, vyjmenuje základní příklady staveb – rotunda,
bazilika
Románský sloh
Projekt: Tvorba mincí - denáry
Přemyslovský stát – kultura
prohlídka města Znojma – rotunda, Třebíč - bazilika
Školní vzdělávací program Regionální škola
142
- uvede některé lokality Jaroměřicka, kde najdeme první
osídlení
- popíše hospodářství, strukturu středověké vzdělanosti a
způsob života jednotlivých vrstev
Regionální dějiny
IV. VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK
Středověká města
Středověká krajina
Středověká vzdělanost
Regionální dějiny
Projekt: porovnání našeho města/naší obce: Jak vypadá
město dnes a jak asi vypadalo ve středověku
Křížové výpravy
- vysvětlí, proč se příslušníkům těchto výprav říkalo křižáci
- uvede důvod křížových výprav
- vyjmenuje poslední Přemyslovce
- uvede nejdůležitější letopočty vztahující se k jejich vládě
/1212, 1278, 1306/
- vysvětlí pojem Zlatá bula sicilská
- uvede důsledky vydání Zlaté buly
- najde ve slovníku slovo bula a vysvětlí jeho význam
Poslední Přemyslovci
- uvede manželku Jana Lucemburského
- popíše situaci v Čechách v době vlády Jana
Lucemburského, bitva u Kresčaku /1346/
Lucemburkové na českém trůně
Projekt: region – slavnost BARCHAN v Jemnici
- uvede manželky Karla IV.
- vysvětlí, proč si císař zvolil jméno Karel
- uvede nejvýznamnější gotické stavby, které nechal císař
postavit
Karel IV.
Projekt: Karel IV.
Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně
Přesahy: LV
- charakterizuje gotiku, pozná rozdíl mezi románským a
gotickým obloukem
- vyjmenuje některé památky gotiky – především v Praze,
doba Karla IV.
Gotika
- vymezí vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
- uvede nejdůležitější mezníky Husova života /6. 7. 1415/
Jan Hus
- vyjmenuje některé husitské zbraně
Husitské války
Školní vzdělávací program Regionální škola
Projekt: Jak válčili husité – knižní publikace
Ktož sú boží bojovníci – přesahy HV
143
- vyjmenuje významné husitské bitvy
- vysvětlí rozdíl mezi radikálními a umírněnými husity
- vysvětlí, proč měli husité ve svém znaku kalich
- ví, kdo to byl Jan Žižka
- uvede, jak husitské války skončili
- ví, které město husité založili
Přesahy: HV – Ktož sú boží bojovníci
Přesahy: LV
A. Jirásek: Z Čech až na konec světa
- uvede rod, ke kterému Ladislav náleží /Lucemburkové/
- uvede příčinu smrti krále Ladislava
- ví, jako funkci zastával Jiří z Poděbrad před svým zvolením
českým králem
- uvede způsob, jakým chtěl Jiří řešit spory evropských
panovníků
Ladislav Pohrobek
Jiří z Poděbrad
- vyjmenuje oba panovníky rodu Jagellovců, kteří u nás
vládli
- uvede rok a příčinu smrti Ludvíka Jagellonského
/1526, bitva u Moháče proti Turkům/
Jagellonci, Turci, Polsko
- uvede datum bitvy u Kresčaku /1346/
- ví, kdo to byla Jana z Arku
- vysvětlí vznik Španělska / Kastilie+Aragonie+ dobytí
Granady – arabské/
- vysvětlí, kdo to byli Maurové
Stoletá válka
- objasní hospodářské a kulturní změny v Evropě
Pyrenejský poloostrov – vznik Španělska
V. RANÝ NOVOVĚK
Hospodářské a politické změny
- popíše hlavní objevné cesty a vysvětlí jejich význam,
příčiny a důsledky
- vyjmenuje nejznámější mořeplavce
Objevné cesty
Projekt: Koření
- ví, na jakém kontinentě se rozkládala říše Inku a Aztéků
- dokáže vyhledat další informace o zaniklých civilizacích
- vysvětlí, zánik indiánských civilizací
Civilizace Ameriky, Afriky a Asie
Průřezová témata:
6.4 Multikulturní výchova: seznamuje s rozmanitostí
různých kultur, jejich tradicemi a jejich hodnotami.
- vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka
- vysvětlí pojem humanismus /fil. směr, v jehož středu zájmu
je člověk/ a renesance /znovuobjevení antiky/
- vyjmenuje některé zástupce světové renesance
Školní vzdělávací program Regionální škola
Humanismus a renesance
144
- popíše, jak vypadají sgrafita
- vyjmenuje některé představitele předbělohorské kultury
v Čechách /Jiří Melantrich, Daniel Adam z Veleslavína,
Viktor Kornel ze Všehrd/
- uvede některá literární díla této doby /Bible kralická,
Kronika česká Václava Hájka z Libočan/
Humanismus a renesance v Čechách předbělohorská doba
- vysvětlí nové myšlenky žádající reformu církve i reakci
církve na tyto požadavky
- vysvětlí, co je to reforma /změna/
- uvede alespoň jednoho představitele reformace /M. Luther,
J. Kalvín/
- rozdělí křesťanství na katolické a evangelické
/protestantské/
Reformace
- vysvětlí pojem inkvizice
- uvede, kde všude vládli Habsburkové / Španělsko,
Rakousko, Německo – Svatá říše národa německého/
- ví, že došlo k osamostatnění Nizozemí z nadvlády
Španělska
Španělsko – 16. století a Nizozemí
- vysvětlí, co to byla válka růží /rody Lancasterů a Yorků/
- uvede příčinu, proč Jindřich VIII. dal vzniknout
anglikánské církvi /potřeboval povolit další sňatek/
- uvede stručnou charakteristiku vlády Alžběty I. /druhá
Jindřichova dcera/
- uvede příčiny občanské války /1639/
- vysvětlí pojem diktatura a konstituční monarchie
- vysvětlí, jak vznikla Velká Británie /spojením Anglie a
Skotska, za vlády královny Anny/
Anglie – Jindřich VIII., Alžběta I.,
O. Cromwell – revoluce v Anglii
vznik Velké Británie
Přesahy: HV
Válka růží – Spirituál kvintet
Přesahy: LV
Richard III.:W. Shakespeare
- vysvětlí pojem hugenot /nekatolík/
- uvede, co to byla bartolomějská noc /vyvraždění hugenotů
1572/
- ví, kdo to byl kardinál Richelieu
- ví, kdo to byl kardinál Mazanin
- uvede hlavní myšlenku merkantilismu
- ví, kdo merkantilismus zavedl /ministr Colbert/
Francie – Ludvík XIII., Ludvík XIV.
Přesahy: LV
A. Dumas: Tři mušketýři, Muž se železnou maskou, J.
B. Moliére
Školní vzdělávací program Regionální škola
145
- vysvětlí pojem pravoslaví / náboženství – ani kat. ani
protestantské/, ikona
- ví, kdo je to car, bojar, kozák, ataman
- vysvětlí pojem samoděržaví /absolutistická vláda/
- vysvětlí pojem nevolnictví
- charakterizuje reformy Petra I.
Rusko – Ivan Hrozný,Boris Godunov Petr I.
- charakterizuje postavení českých zemí v habsburské
monarchii i v podmínkách Evropy
- vysvětlí pojem personální unie /Ferdinand I. Habsburský/
- uvede časové rozmezí, kdy u nás vládli Habsburkové /1526
– 1918/
Habsburkové v Čechách
- vysvětlí pojem stavy /skupiny svobodných obyvatel/
- uvede podepsání Majestátu /náboženská svoboda/
Předbělohorská doba
Rudolf II. Habsburský
- uvede základní příčinu stavovského povstání
/nedodržování náboženské svobody/
- uvede rok bitvy na Bílé hoře
- uvede počet popravených českých pánů
- uvede důsledky vlády katolických Habsburků /rekatolizace,
poněmčování, odchod inteligence do exilu/
- uvede nejznámějšího exulanta J.A. Komenského
České stavovské povstání -Bílá hora
- objasní příčiny a důsledky třicetileté války
- uvede časové rozmezí tohoto konfliktu /1618 – 1648/
- připomene nejvýznamnějšího vojevůdce Albrechta z
Valdštejna
Třicetiletá válka
Přesahy: LV
Pověsti Jaroměřicka – Justýnka
- charakterizuje barokní kulturu /hlavně architekturu,
malířství, sochařství/
- uvede příklad barokní památky / kostel sv. Markéty
v našem městě/
- uvede některé představitele baroka /Rembrant van Rijn, J.
B. Moliére, J. B. Santini, K. Škréta, P. Brandl, J. J. Ryba, A.
Michna z Otradovic. J. A. Komenský atd. /
Baroko – svět, Čechy
Přesahy. LV
České baroko
- vysvětlí pojem militarizace, kurfiřt, kaprál, osvícenství
- ví, kde se rozkládal braniborsko-pruský stát
Prusko – Hohenzollernové
Přesahy: LV
A. Jirásek: Psohlavci
Školní vzdělávací program Regionální škola
Přesahy: LV
Císařův pekař, pekařův císař
146
- vysvětlí pojem pragmatická sankce, centralizace
- ví, kdo to byl Juraj Jánošík, Jan Nepomucký
- zná pojem rekatolizace /viz. téma Bílá hora/
- vysvětlí pojem nevolnictví
- uvede nejzákladnější informace o povstání Chodů
- vysvětlí princip manufaktury
České země po třicetileté válce
Dějepis 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
- charakterizuje hlavní změny v 18. století
- vysvětlí slovo osvícenství
- charakterizuje postavení českých zemí v habsburské
monarchii
- vysvětlí význam reforem Marie Terezie a Josefa II., některé
vyjmenuje, ví přibližné datum jejich vydání
učivo
I.NOVOVĚK
Osvícenství
Habsburská monarchie a české země v 18. století
Císařovna Marie Terezie, Josef II. a jejich reformy
Hospodářský a kulturní rozvoj českých zemí
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech: propojuje poznatky z oboru historie a
politické geografie, prohlubuje porozumění
klíčovým historickým a politickým událostem.
Přesahy: LV
Spisovatelé Národního obrození
- umí porovnat vývoj v jednotlivých částech Evropy
Anglie 18. století
Francie
Rusko
Prusko
- vysvětlí příčiny osamostatnění anglických osad a vznik USA
- vysvětlí slovo rasismus
- vysvětlí vliv Francouzské revoluce na evropský vývoj
- ví, kdo to byl Napoleon Bonaparte
- uvede alespoň 2 významné bitvy Napoleona /Slavkov,
Waterloo / tj. místo a datum
Vznik USA
- ví, kdo to byl kníže Metternich
Rakouské císařství – Metternichův absolutismus
Školní vzdělávací program Regionální škola
Francouzská revoluce
Napoleon Bonaparte
přesahy: LV
Chaloupka strýčka Toma
Projekt – Bitva u Slavkova, regionální dějepis- hrob
francouzských vojáků u Bohušic
Uspořádání Evropy po skončení napoleonských válek
147
- vysvětlí pojem průmyslová revoluce
Průmyslová revoluce
- vysvětlí pojem národní obrození
Národní obrození
Revoluce roku 1848
- ví, kdo to byl A. Bach
- vysvětlí pojem absolutismus, absolutistická vláda
České země v období Bachova absolutismu
- popíše uspořádání Evropy po víděňském kongresu
- vysvětlí změnu názvu: Rakousko – Uhersko
Vznik Rakouska-Uherska
- vysvětlí příčiny občanské války – Sever proti Jihu
- pokusí se charakterizovat představy jednotlivých stran o
budoucím státě
- zopakuje si pojem rasismus
Občanská válka v USA
Sjednocení Německa a Itálie
Školní vzdělávací program Regionální škola
148
- zopakuje si pojem průmyslová revoluce
II. NOVODOBÉ DĚJINY
Průmyslová revoluce v Evropě
Formování nové občanské společnosti
- popíše postavení českých zemí v rámci Rakouska - Uherska
České země v Rakousku-Uhersku
- zná odkaz významných osobností našich a světových dějin
Česká politika na přelomu 19. a 20. století
Česká kultura
Koloniální země
Trojspolek, Trojdohoda
První světová válka
Ruská revoluce
Vznik Československa
- vysvětlí význam vzniku Československa
- zná přesné datum vyhlášení samostatné československé
republiky
- objasní pojem republika
- zná prvního československého prezidenta
- zhodnotí postavení Československa v evropských
souvislostech a její vnitřní sociální, politické, hospodářské a
kulturní prostředí
Dějepis 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
- charakterizuje hlavní změny koncem 19. a počátkem 20. století
- objasní postavení českých zemí v Rakousku - Uhersku a hlavní
cíle české politiky
- popíše příčiny, průběh a výsledky 1. světové války
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Období mezi dvěma světovými válkami
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Projekt: 1. světová válka
Hodnocení projektů 1. a 2. světová válka
Vznik Československa
Průřezová témata:
149
- vysvětlí postavení českého národa v této válce
- uvede den vzniku samostatné republiky a jména hl. představitelů
politiky, kteří se o samostatnost státu zasloužili
6.4 Multikulturní výchova: rozvíjí smysl pro
spravedlnost, solidaritu a toleranci, chápe kulturní
specifika menšin
- charakterizuje vývoj v Československu v 20. letech, takéž
v Evropě
ČSR ve 20. letech 20. století
Evropa a svět ve 20. století
Světová hospodářská krize a její důsledky
- uvede některé ze zemí, které se staly sovětskými republikami
- vysvětlí slovo sověty
- ví, kdo to byl Josif Vissarionovič Stalin
Vznik SSSR
- objasní příčiny vítězství fašismu v Německu
- vysvětlí pojem fašismus, nacionalismus
Nástup fašismu
- charakterizuje vývoj v Evropě a v Československu ve 30. letech
Československo ve 30. letech 20. století
Zápas o Československo
- objasní vznik a záminku pro rozpoutání 2. sv. války
Druhá světová válka
- vyjmenuje světové mocnosti, které se účastnily Mnichovnské
konference, uvede datum konání konference a její důsledky
Mnichovská konference a její důsledky
- vysvětlí pojem protektorát, popíše, jak vypadaly naše země
v období protektorátu – územě
Protektorát Čechy a Morava
- uvede, jaké místo v protektorátu zastával R. Heydrich
- vysvětlí slovo atentát
- uvede důsledky atentátu na říšského protektora pro obyvatelstvo
protektorátu
Heyrichiáda
- vysvětlí slovo odboj
- rozdělí československý odboj /zahraniční, domácí/
Odboj proti fašismu
- objasní, co bylo příčinou změny ve válce /spojenci v Normandii,
bitva u Stalingradu, bitva u Kurska/
Přelom ve válce
- vysvětlí pojem bezpodmínečná kapitulace
- ví, jak skončil život německého vůdce A. Hitlera
Konec 2. světové války
Školní vzdělávací program Regionální škola
Projekt: ŠOA
Projekt: 2. světová válka
přesahy: LV
L. Aškenazy: Májové hvězdy
150
- objasní, jak byli potrestání hlavní představitelé něm. fašismu
/Norimberský proces/
- uvede závěry z konference v Postupimi
- ví, která vojska osvobodila naši republiku
- uvede přesné datum osvobození hlavního města Prahy
Osvobození ČSR
- vyjmenuje mocnosti, které si rozdělily Berlín na 4 okupační zóny
- vysvětlí slovo retribuce
- ví, co je to UNRRA
Evropa a svět po 2. světové válce
- ví, jak dopadly volby v roce 1946
- ví, co to byl odsun Němců a jak probíhal
Roky 1945 a 1948
- vysvětlí pojem studená válka
- objasní, co to byl Marshallův plán
Poválečný vývoj SSSR
Uvolnění situace v ČSR koncem 50. let 20.
století
- objasní, jak proběhla okupace v srpnu 1968
Pražské jaro 1968
- vysvětlí pojem normalizace
- vysvětlí pojem Charta 77
Normalizace – naše republika
- ví, kdo to byl M.S. Gorbačov
Svět demokracie
Rozpad zemí sovětského bloku
- vysvětlí pojem sametová revoluce
- vyjmenuje hlavní představitele občanského fóra
- ví, kdo se stal prezidentem republiky po sametové revoluci
-vysvětlí a posoudí postavení rozvojových zemí
- prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Sametová revoluce - 1989
Globální problémy lidstva
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech: propojuje poznatky z oboru historie a
politické geografie.
6. 2 Výchova demokratického občana:
charakterizuje principy demokracie, zabývá se
lidskými a občanskými právy.
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
5. 5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost.
Školní vzdělávací program Regionální škola
5. 5. 2 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství v 6. – 9. ročníku.
151
a)
Charakteristika oblasti: Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována v povinných vyučovacích předmětech (oborech) dějepis, který je vyučovaný na II.stupni od
6.do 9.ročníku 2 vyučovací hodiny týdně a výchova k občanství, vyučovaná na II.stupni od 6.do 9 ročníku 1 vyučovací hodinu týdně, s celkovou týdenní dotací 12
vyučovacích hodin. Vzdělávání v této oblasti směřuje k poznávání dějinných, sociálních a kulturně historických aspektů života lidí.Formuje dovednosti, postoje žáků
k aktivnímu využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě.
b) Charakteristika oboru (předmětu): Vzdělávací obor (předmět) Výchova k občanství vede žáky k realistickému poznávání osobnosti jiných lidí i sama sebe, v různých
životních situacích, orientaci v sociální realitě. Učí je znát a respektovat pravidla a zákonné normy občanského soužití, rozvíjí občanské a právní vědomí. Motivuje
k aktivní účasti v životě současné společnosti.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- Žák je i nadále veden k systematickému vyhledávání, analyzování, používání získaných poznatků a vědomostí o lidské společnosti, občanském
životě, ekonomických zákonitostech, dění v současném globálním světě.
Kompetence k řešení problémů:
- Žák se orientuje v současné ekonomické a sociální realitě ČR, Evropy, světa. Vyplývající problémy dokáže definovat, uvažovat o nich, navrhovat řešení.
Kompetence komunikativní:
- Žák umí na dané téma komunikovat, diskutovat, sdělovat a obhajovat svoje názory, vlastní myšlenky, postupy, postoje. Nebojí se využívat všechny dostupné formy
komunikace-verbální, písemnou, elektronickou.
Kompetence sociální a personální:
- Žák je hrdý na svůj národ, svoji vlast, ctí i národy jiné, odmítá rasismus, xenofobii. Respektuje národnostní menšiny a etnika. Chápe lidskou solidaritu a je ochoten pomáhat
potřebným.
Kompetence občanské:
- Žák dodržuje pravidla a právní normy demokratického společenského soužití. Má vyvinutý smysl pro dodržování mravních zásad a principů, občanskou a osobní
zodpovědnost.
Kompetence pracovní:
- Žák umí účinně a efektivně používat, využívat veškeré dostupné informační technologie současného světa, zejména výpočetní, audiovizuaální,a záznamovou techniku,
internet. Umí pracovat s encyklopedickými publikacemi, dále obsahově, textově, graficky zpracovat projekt.
Možné formy práce:
s celou třídou, skupinami, komunitní kruh, individuální práce s jednotlivými žáky, samostatné domácí úkoly a práce, zpracování projektů, odborné exkurze, sběr dat a
materiálů v terénu
Školní vzdělávací program Regionální škola
152
Možné metody práce:
učebnice a pracovní listy, originální textové materiály, odborné publikace, dokumenty, encyklopedie, audiovizuální technika, práce s médii, výukové programy na CD, DVD,
videokazety, audiokazety, práce s výpočetní technikou, internet, vyhledávání informací, práce ve specializovaných odborných učebnách, školní parlament, školní časopis,
redakční rada, zpravodajové
Výchova k občanství 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
- orientuje se na naší škole
- řídí se vnitřním řádem školy
- chápe práva a povinnosti žáků,
objasní výhody jasně stanovených
pravidel a dodržuje je
- aktivně se zapojuje do žákovské
samosprávy
- dokáže stručně charakterizovat
každé roční období i měsíc
- zná významné svátky, lidové
zvyky, vysvětlí jejich původ
- na příkladech uvede rozdílné
způsoby slavení svátků u nás a
v jiných zemích
- sleduje sdělovací prostředky
- zdůrazní význam rodiny pro rozvoj
člověka
- zformuluje základní funkce rodiny
- vědomě se podílí na pozitivní
rodinné atmosféře
- vysvětlí význam náhradní
rodičovské péče pro děti vyrůstající
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Naše škola
- život ve škole
- práva a povinnosti – vnitřní řád školy
- činnost žákovské samosprávy, školní parlament
- umění se učit
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální kultura: utváření dobrých mezilidských
vztahů ve třídě i mimo ni, uvědomování si hodnoty spolupráce a
pomoci.
6.4 Multikulturní výchova: vlastní kulturní identita,tradice a
hodnoty, mezilidské vztahy ve škole, zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy, specifické rysy jazyků a
jejich rovnocennost.
II. Proměny roku
- cyklus dne, týdne a roku – průběžně
- významné svátky roku
- lidové zvyky a slavnosti
Pomůcky: video Sto let školy
Evaluace: autoevaluace ve skupině, ve dvojici
Projekt: celoroční kalendář – významné dny, svátky, pranostiky
Přesahy: Z, Př, ČJ
Pomůcky: video a audioukázky, citáty a pranostiky, učebnice,
slovníky, mapy
Tato témata jsou probírána v době daného svátku a jsou doplněna
rozhlasovými relacemi.
III. Domov a rodina
- pocit domova, domov a přírodní okolí
- typy rodiny
- rodinné a příbuzenské vztahy, rodokmen
- funkce rodiny
Evaluace: čtvrtletní testy
Přesahy: třídnické hodiny
Pomůcky: učebnice - kopírovací listy, internet
- náhradní rodinná výchova
- sousedi, cizí lidé, lidská setkání
153
mimo vlastní rodinu
- stručně popíše fungování obce, zná
pojmy starosta, obecní rada, obecní
volby…
- zapojuje se do kulturního života
obce a ochrany životního prostředí
okolí obce
- zná zajímavá a památná místa naší
obce a okolí, uvědomuje si nutnost
jejich ochrany a nutnost šetrného
chování k nim
- sleduje místní zpravodaje a
sdělovací prostředky
- uvědomí si postavení obce a
regionu v širších souvislostech
(ČR,EU)
- dokáže vyprávět některou z
pověstí o počátcích českého národa
- objasní význam některých
slavných osobností naší minulosti
- dokáže uvést příklady významných
kulturních i přírodních míst a
památek
- vysvětlí, co proslavilo ČR ve světě,
uvede příklady
- objasní význam hlavního města
Prahy
- rozliší projevy vlastenectví od
projevu nacionalismu
- sleduje sdělovací prostředky
- uvědomí si jazyk jako jeden
z důležitých znaků národa
Projekt: plán města
IV. Naše obec, region
- fungování obce – obecní zastupitelstvo, starosta (primátor), obecní Přesahy: ČJ, Z
rada, obecní úřad
Pomůcky: kopírovací listy, učebnice, mapa města
- místní tradice – kulturní život obce
- zajímavá a památná místa, rodáci
- naše okolí
V. Naše vlast
- pojem vlasti a vlastenectví
- pověsti o počátcích českého národa
- naši slavní předkové
- zajímavá a památná místa
- co nás proslavilo – krása a přírodní bohatství, zručnost našich lidí,
věda, vynálezy, umění
- Praha
- národní hrdost – láska k vlasti a národu, evropanství, tolerance
- mateřský jazyk
Projekt: Slavná osobnost, Stověžatá Praha (památky)
Přesahy: D, ČJ
Evaluace: závěrečné hodnocení, celkové opakování učiva,
pololetní testy
Pomůcky: video - Praha hlavní město, mapa, historická
literatura, kopírovací listy, audioukázky
Výchova k občanství 7. ročník
Školní vzdělávací program Regionální škola
154
očekávané výstupy (žák )
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
I. Člověk jako jedinec
- popíše způsoby překonávání osobních - pojem osobnosti člověka, dědičné a získané vlastnosti a vlohy
6.1. Osobnostní a sociální kultura: porozumění sobě samému a
nedostatků a posilování kladných
- osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti člověka
druhým, zvládání vlastního chování, napomáhá primární
stránek osobnosti (schopnosti,
- charakter člověka, jeho utváření, kladné a záporné charakterové prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů
dovednosti)
vlastnosti
chování
- na příkladech popíše a rozliší projevy - sebehodnocení, sebepoznávání a sebevýchova, pěstování vůle a 6.5. Environmentální výchova: rozvíjí porozumění vztahům
kladných a záporných charakterových
osobní kázně
člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí,
vlastností člověka
- životní cíle a plány, životní perspektiva, motivace
učí komunikovat o problémech životního prostředí, vede
- vysvětlí, jaký význam má vůle při
k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a
překonávání překážek, význam vůle pro
kulturnímu dědictví
život
- kriticky hodnotí a vhodně koriguje
své chování a jednání
Evaluace: čtvrtletní testy
II. Člověk a kultura
- kultura, kultura hmotná a duchovní
- charakterizuje základní součásti
Přesahy: VV, D, HV, literatura
kultury, jejich význam v životě člověka - umění, druhy umění
Pomůcky: učebnice, kopírovací listy, video
- rozmanitost kulturních projevů, vzájemné obohacování
- vysvětlí obsah pojmu umění
Projekt: vliv reklamy – reklamní kampaň
- kulturní hodnoty, tradice, instituce
- respektuje kulturní odlišnosti a
- kam za kulturou
odlišné názory
- masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia –
- objasní možná nebezpečí působení
masmédií a masové kultury na člověka přínos, nebezpečí
- vysvětlí význam kulturních tradic pro
jednotlivce i pro společnost
- uvědomuje si krásy naší země
Pomůcky: encyklopedie, internet, kopírovací listy
III. Přírodní a kulturní bohatství
- ochrana přírodního a kulturního bohatství
- uvede příklady působení člověka na
Projekt: třídění odpadů
- krajina – její rozlišnost a jedinečnost
přírodu, jeho příčiny a následky
Evaluace: testy
- účinky lidských zásahů do přírody
- uvede možnosti nápravy
- aktivně přistupuje k ochraně životního - Zachraňme Zemi
prostředí
Pomůcky: slovníky, pracovní listy, učebnice
- objasní, jaké místo má majetek mezi
IV. Majetek a bohatství
Evaluace: pololetní testy
dalšími životními hodnotami
- naše potřeby
- vyjmenuje hlavní způsoby a zdroje
- majetek a vlastnictví
- zdroje a získávání, zánik a ochrana
získávání majetku
- majetková nerovnost
- rozlišuje a porovnává různé formy
- principy běžného hospodářství
vlastnictví
- na příkladech chování kupujících a
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
155
prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu
- rozpozná,v jakých společenských
vztazích je osobně začleněn a jaké
sociální role z těchto vztahů vyplývají
- rozlišuje na příkladech projevy
nepřiměřeného chování
- správně rozlišuje případy asertivní a
agresivní mezilidské komunikace
- rozlišuje projevy vlastenectví od
projevů nacionalismu
- orientuje se v účelu symbolů a ve
způsobu jejich užívání
- pochopí odlišnosti, výchovu k
toleranci a respektu
- zaujímá aktivní postoje k projevům
netolerance
- sleduje sdělovací prostředky
- vysvětlí význam členění státní moci
- seznámí se se základními lidskými
právy
- respektuje práva všech lidí
- uplatňuje svá práva, nepoškozuje
práva druhých
V. Život mezi lidmi
- lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi (pomoc
lidem v nouzi)
- mezilidská komunikace, konflikty
- zásady lidského soužití, morálka, pravidla chování
Pomůcky: slovníky, internet, video
Přesahy: školní řád, třídnické hodiny
VI. Národ, vlast
- vlastenectví, národní hrdost
- státní symboly
- národní symboly
- národnostní menšiny
- ČR – demokratický právní stát
Přesahy: D, ČJ, Z, HV
Evaluace: testy
Pomůcky: video, slovníky, obrazy, mapa
VII. Miniúvod do lidských práv
- jsme rozdílní
- práva a povinnosti
- moje práva – tvoje práva
Pomůcky: výtisky Ústavy, Všeobecná deklarace lidských práv,
pracovní listy
Evaluace: závěrečné hodnocení a opakování
Výchova k občanství 8.ročník
očekávané výstupy (žák )
- rozlišuje na příkladech ze světa
- vyjmenuje rozdělení státní moci
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Stát a právo.
1.Právní základy státu.
- vznik, znaky,typy a formy státu
- státní občanství a Ústava ČR
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
6.2.Výchova demokratického člověka: demokratické uspořádání,
řízení společnosti,vědomí o občanských právech a povinnostech,
svobodách, pochopení řádu, pravidel,zákonů
156
ČR
- uvede počty poslanců v komorách
- vyjmenuje vládu a ministerstva
- uvede instituce ve správě obcí
- vysvětlí delegování pravomoci
- vyhledá zásady fungování v
Ústavě
- uvede příklady přímé demokracie
- vyjmenuje místní poslance
- vyjmenuje základní lidská práva
- zná dokumenty, kde jsou
zakotvena
- uvede příklady národ. menšin v
ČR
- Parlament, Poslanecká sněmovna, Senát ČR, prezident
2. Státní správa a samospráva.
- složení vlády a náplň práce jednotlivých ministerstev
- obec jako samosprávný celek
- kraje(okresy), města, úřady
Projekt: skladba, obsazení, práce odborů na MěÚ Jaroměřice
Evaluace: čtvrtletní testy
Pomůcky: nástěnné politické mapy světa, Evropy, atlasy
3. Principy demokracie.
- zásady demokratického státu
- přímá a nepřímá demokracie
- volební systém, volební právo, politické strany
Přesahy: D,Z, ICT
Projekt: účast na zasedání městského zastupitestva, zpracovat
4. Lidská práva.
- lidská práva zaručená Ústavou ČR
- deklarace, listina práv a svobod
- diskriminace, národnostní menšiny, šikana
Evaluace: pololetní testy
Pomůcky: PC, mapy, statistiky, učebnice, výtisky Ústavy
- vysvětlí funkci právního řádu
- definuje obsah právního řádu
- nakreslí složení soudního senátu
5. Právní řád v ČR.
- definice, právní normy, právní systém
- zákony, vyhlášky, nařízení vlády, sbírky zákonů
- soustava soudů v ČR
- uvede příklady přestupků z praxe
- vyjmenuje instituce pro řízení
- uvede příklady trestných činů
6. Protiprávní jednání.
- pokuty, přestupky, trestný čin
- správní a soudní řízení
- státní zastupitelství, Policie ČR, vězení, vazba
Školní vzdělávací program Regionální škola
6.6. Mediální výchova: elementární poznatky a dovedenosti
v mediální komunikaci, práce s médii, používání různých
komunikačních prostředků, chápání médií jako sociální
instituce,schopnost interpretace, posouzení věrohodnosti
Projekt: anketa pro žáky 8.ročníku
Pomůcky: výukové programy na PC, trestní zákoník
Evaluace - čtvrtletní testy probraného učiva
157
- funkčnost ústavních zákonů
- orientuje se v Občanském
zákoníku
- vyjmenuje náležitosti prac.
smlouvy
- popíše svatební obřad, křest dítěte
- uvede příklady zneužívání dětí
- navštíví domov důchodců, prarodič
- zná zákony upravující oblast sexu
7. Právo v každodenním životě.
- ústavní a občanské právo
- obchodní, rodinné finanční právo
- pracovní, živnostenské právo
Pomůcky: obchodní a občanský zákoník, internet, PC
Přesahy: RV, třídnické hodiny, školní řád
8.Člověk a rodinný život.
- svatba, manželství, rodina
- výchova dětí v rodině, sociálně patologické jevy (toxikománie aj.) Projekt -sestaví a nakreslí rodokmen své rodiny do 3. kolena
- stáří, soužití s rodinou, sociální zařízení, smrt, pohřeb
Evaluace - závěrečné hodnocení, celkové opakování učiva,
- biologie člověka, láska, partnerské vztahy, sex, homosexualita
pololetní testy
Výchova k občanství 9.ročník
očekávané výstupy (žák )
- definuje základní výrobní zdroje
- vysvětlí uspokojování lid. Potřeb
- chápe roli peněz jako platidel
- popíše princip podnikání
- vysvětlí co určuje cenu na trhu
- příklady finančního trhu z praxe
- porovná výsledky NH v Evropě
- porovná výsledky HDP v Evropě
učivo
I. Stát a hospodářství
1. Výroba, obchod, služby, statky
- výroba, druhy, zdroje, obchod, služby
- statky, služby,definice, rozdělení
- peníze jejich funkce, podoba, inflace
- formy podnikání, zisk, náklady
2. Principy tržního hospodářství.
- tržní vztahy, nabídka, poptávka, cena
- druhy trhu a jejich specifika
- NH a jeho členění
- definice HDP a složky ND, krize
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:
podporuje mezinárodní porozumění,rozvíjí evropskou identitu,
respektuje národní identitu.
6.5 Environmentální výchova: vede k pochopení složitosti a
komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí, účasti na jeho
formování a ochraně, s uplatněním hledisek ekologických,
ekonomických, společenských a časových.
Projekt: zpracovat ceny pečiva v místě, konkurence, nabídka
Pomůcky: PC, internet, výukový program, mapy
Přesahy: D, Z, ICT
3. Majetek a vlastnictví.
Školní vzdělávací program Regionální škola
158
- zpracuje tabul. příkladů vlastnictví
- uvede příklady rodinného majetku
- uvede příkl. nehmotného majetku
- soukromé a obecní vlastnictví
- družstevní a státní vlastnictví
- hmotné a duševní vlastnictví
- právní ochrana majetku
Evaluace: čtvrtletní testy, opakování učiva, klasifikace
Pomůcky: PC, výukový program, hodnotící testy
Projekt: zpracovat komunální majetek města, příslušný odbor
Přesahy: třídnické hodiny, rodinná výchova, školní parlament
- navrhne měsíční rodinný rozpočet
- porovná nabídky finan. služeb - ověří výši měsíčního zdanění platu
- sestaví sestupně příjemce
stát.finan.
4. Peníze a rozpočty.
- bankovnictví v ČR, funkce ČNB
- finanční služby peněžních ústavů
- druhy daní, poplatky, veřejné finance
- státní rozpočet, jeho druhy,příjmy, výdaje
- státní dluh, zahraniční investice
Pomůcky: mince a bankovky ČR, směnky,dlužní úpis aj.
Projekt: vyhledá a zpracuje příjmy, výdaje SR za rok,
individuální práce, vyhodnocení
Evaluace: pololetní testy, opakování učiva, klasifikace
- nakreslí časovou osu čes.státnosti
- zná data vzniku ES,EHS
- zhodnotí význam evrop. integrace
II. Mezinárodní vztahy a globální svět
1. Evropská integrace, EU
- historická cesta české státnosti
- evropská měna
- EU, její členové, přístup ČR
- orgány EU, jejich činnost, výhody pro ČR
Projekt: anketa pro žáky 9.ročníku
Pomůcky: politická a geografická mapa Evropy, PC programy
- orientuje se v historii vzniku SN
- zná současné počty členů OSN
- vyjmenuje orgány OSN
2. Mezinárodní spolupráce a nadnárodní organizace.
- Společnost národů, historie, vznik
- historie a vznik OSN, současnost, sídlo
- systém činnosti OSN a jeho orgány
- uvede příklady global.problémů
- určí příčiny a důsledky glob.prob.
- vyjmenuje příklady hum.org.
- uvede příklady terorist.organizací
Školní vzdělávací program Regionální škola
3. Globalizace a její problémy.
- definice globalizace, pojem projevy
- významné globální problémy a jejich možné řešení
- mezinárodní humanita, projevy odporu
- mezinárodní terorismus a extremismus
- celkové opakování učiva 9.ročníku
Projekt: grafické znázornění a struktura OSN se všemi orgány
Pomůcky: internet, mapa, DVD
Evaluace: závěrečné hodnocení a opakování, čtvrtletní testy
Pomůcky - učebnice, internet, mapa, DVD
159
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 5.6 Člověk a příroda
VZDĚLÁVACÍ OBOR: 5.6.1 Fyzika
a) Charakteristika oblasti:
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována v povinných vyučovacích předmětech (oborech) fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Vzdělávání v této oblasti směřuje k
příležitosti poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti
udržování přírodní rovnováhy pro existence živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného
alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně
základního vzdělání a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a přirozeně i s
dalšími vzdělávacími oblastmi.
b) Charakteristika předmětu:
Předmět fyzika je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně, v 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v učebně fyziky, žáci se řídí pracovním řádem
učebny.Žáci se seznamují s fyzikálními zákony a s jejich uplatněním v technické praxi, osvojují si nejdůležitější fyzikální pojmy a veličiny. Předmět vede žáky také
k pochopení přírodních dějů a jevů (tj. co se děje a proč se to děje) a jejich významu pro člověka. Seznamuje žáky i s negativními vlivy techniky a technologií na životní
prostředí.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- žák pracuje s různými zdroji informací (učebnice, encyklopedie, internet, tabulky, tisk)
- informace třídí, zpracovává, nachází souvislosti
- samostatně pozoruje a experimentuje, vyhodnocuje a vytvoří závěry pokusů
- kriticky zhodnotí výsledky svého učení
Kompetence k řešení problému:
- žák využívá získané poznatky při řešení praktických situací
- hledá různé varianty řešení
Kompetence komunikativní:
- žák vyjadřuje se výstižně, souvisle a logicky v ústním i písemném projevu
- respektuje názory ostatních
- svůj názor dokáže obhájit vhodnými argumenty, přijímá kritiku
Kompetence sociální a personální:
Školní vzdělávací program Regionální škola
160
- žák spolupracuje na zadaném úkolu, domluví se na rozdělení práce ve skupině
- respektuje pravidla slušného chování
Kompetence občanské:
- žák si uvědomuje svou spoluzodpovědnost za zachování životního prostředí
- je si vědom svých práv a povinností
Kompetence pracovní:
- udržuje v pořádku své pracovní místo a svoje pomůcky
- pracuje s měřidly a jednoduchými přístroji
- vypracovává domácí úkoly a laboratorní protokoly
- dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- dokáže si svoji práci naplánovat a zorganizovat
Formy práce:
hodina základního typu, laboratorní práce, práce ve skupinách, exkurze, práce v počítačové učebně
Metody práce:
výklad, výklad s demonstrací, pokus, rozhovor, samostatná práce, frontální pokus, práce s učebnicí, MFCH tabulkami, literaturou, referát, projekt, video, práce s internetem,
počítačové výukové programy
Fyzika 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce při provádění
fyzikálních pozorování a jednoduchých experimentů
- na konkrétním příkladu rozliší pojem látka a těleso,
rozliší skupenství, vyjmenuje některé vlastnosti
- porozumí pojmu síla, gravitační síla
- určí vodorovný a svislý směr
- změří velikost působící síly pomocí siloměru
- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek
neustále pohybují a vzájemně na sebe působí (Brownův pohyb,
difuze)
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Stavba látek
- tělesa a látky, vlastnosti látek
- vzájemné působení těles, síla, měření síly
- gravitační síla
- částicové složení látek
161
- dokáže těleso elektrovat třením
- na pokusech pozná přitažlivé a odpudivé elektrické síly
- popíše složení magnetu
- určí, kdy budou magnetické síly přitažlivé a kdy odpudivé
- rozdělí pokusně látky na látky s feromagnetickými vlastnostmi a
látky nemagnetické
- vytvoří model magnetického pole pomocí železných pilin
- určí severní zeměpisný pól Země
- používá značky základních fyzikálních veličin a jejich jednotek
- vyjadřuje hodnotu fyz. veličiny číselnou hodnotou a jednotkou
- upevní si převádění jednotek délky, objemu, hmotnosti a času
- uvede základní jednotku délky, změří délku vhodně zvoleným
měřidlem
- změří objem pevného a kapalného tělesa odměrným válcem
- změří hmotnost pevného tělesa na rovnoramenných vahách
- určí hustotu látky ze změřené hmotnosti a objemu
- umí pracovat se stopkami
- změří teplotu tělesa teploměrem
- určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané veličiny
Elektrické vlastnosti látek
- elektrování těles třením
- elektrická síla
Magnetické vlastnosti látek
-magnety
- póly magnetu
- mgnetické pole, indukční čáry
- magnetické pole Země
Přesahy:
- Z - zeměpisné póly Země
- určování světových stran
Měření fyzikálních veličin
- porovnávání a měření
- fyzikální veličiny, měřidla, jednotky
- měření délky
- měření objemu
- měření hmotnosti
- hustota - výpočet hustoty látky
- výpočet hmotnosti
- měření času
- měření teploty
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- Kooperace a kompetice
Přesahy:- M - převody jednotek,
- počítání s desetinnými čísly
- video – Měření času
- čtení z grafu
Fyzika 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
- žák rozhodne, zda je dané těleso v klidu nebo v pohybu vzhledem
k jinému tělesu
- rozhodne na příkladech, zda se těleso pohybuje rovnoměrně nebo
nerovnoměrně
- používá s porozuměním vztahy v=s:t a s=v.t
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Pohyb tělesa
- klid a pohyb tělesa
- rovnoměrný pohyb – výpočet rychlosti, dráhy,
grafické znázornění
- průměrná rychlost nerovnom. pohybu
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- Kooperace a kompetice
- pravidla silničního provozu, bezpečnost
- jízdní řád
162
- znázorní graf závislosti dráhy na čase při rovnoměrném pohybu
- čte z grafu odpovídající si hodnoty dráhy a času
- určí průměrnou rychlost nerovnom. pohybu tělesa
- znázorní sílu úsečkou se šipkou
- změří siloměrem velikost tahové síly
- používá s porozuměním vztah Fg=m.g
- vypočítá velikost výslednice dvou sil stejného směru a opačného
směru a určí její směr
- objasní praktické situace související s polohou těžiště a stabilitou
tělesa
- práce s grafy
Síla, skládání sil
- jednotka síly,znázornění síly
- gravitační síla
- skládání sil stejného směru a opačného směru
- těžiště tělesa
Posuvné účinky síly
- tři Newtonovy pohybové zákony
- vyjmenuje síly působící na těleso v klidu a pohybu a síly
vzájemného působení dvou těles a jejich účinky (na konkrétních
příkladech)
- objasní změnu pohybu tělesa při působení daných sil a souvislost s
hmotností tělesa (na konkrétních příkladech)
Třecí síla
- změří třecí sílu, určí její směr
- třecí síla
- rozliší smykové a valivé tření
- smykové a valivé tření
- tření v praxi
- navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly v praktických
situacích
- užívá s porozuměním vztah p=F:S
- navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení tlaku v praktických
situacích
- najde pokusně rovnovážnou polohu páky při působení dvou sil
- objasní funkci páky a kladky v různých praktických zařízeních
Školní vzdělávací program Regionální škola
Tlaková síla, tlak
- tlak, jednotka tlaku
- výpočet tlaku a tlakové síly
- tlak v praxi
Otáčivý účinek síly
- páka, rovnovážná poloha páky
- užití páky
- kladky
Přesahy:
- M - těžnice v trojúhelníku
- bezpečnost silničního provozu
- bezpečnost – prolomení ledu
Přesahy:
M - jednotky obsahu
163
- objasní princip činnosti hydraulických zařízení
- objasní vznik hydrostatického tlaku v kapalinách
- používá s porozuměním vztah p=h.ρ.g
- objasní důsledky hydrostatického tlaku v praxi
- používá s porozuměním vztah Fvz=V.ρ.g
- porovnáním gravitační a vztlakové síly rozhodne o chování tělesa
v kapalině (a ve vzduchu)
- objasní existenci atmosférického tlaku
- uvede příklady využití přetlaku a podtlaku plynu v uzavřené
nádobě v praxi
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
- Pascalův zákon, hydraulická zařízení
- hydrostatický tlak
- vztlaková síla, Archimédův zákon
- atmosférický tlak
- Torricelliho pokus, měření atmosférického tlaku
- tlak plynu v uzavřené nádobě
- bezpečnost – koupání, záchrana tonoucího
Přesahy:
- práce s MFCH tabulkami
- Př - vodní živočichové
Fyzika 8.ročník
očekávané výstupy (žák )
- rozhodne, kdy těleso koná práci
- užívá s porozuměním vztah W=F.s
- užívá s porozuměním vztah P=W/t
- určí v jednoduchých případech z vykonané práce změnu pohybové
nebo polohové energie tělesa
- porovnává pohybovou energii těles podle jejich rychlosti a
hmotnosti
- užívá s porozuměním vztah Ep=m.g.h
- vysvětlí na jednoduchých příkladech vzájemnou přeměnu
pohybové a polohové energie tělesa
- objasní souvislost vnitřní energie tělesa s jeho částicovou stavbou
- vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa s jeho teplotou
- uvede příklady tepelné výměny
- vyjmenuje tepelné vodiče a tepelné izolanty a jejich využití
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Práce, výkon
- práce
- výkon
Pohybová a polohová energie tělesa
- pohybová energie tělesa
- polohová energie tělesa
- vzájemná přeměna pohybové a polohové energie
tělesa
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- Kooperace a kompetice
Vnitřní energie tělesa
- vnitřní energie
- změna vnitřní energie
- tepelná výměna
164
- určí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem při tepelné výměně
Q=c.m.(t2-t1)
- vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu látek
- vyhledá v tabulkách teplotu tání a varu, měrné skupenské teplo tání
látky
- určí skupenské teplo tání tělesa
- uvede, na čem závisí rychlost vypařování a teplota varu kapaliny a
důsledky v praxi
- vysvětlí podmínky pro vznik některých meteorologických jevů v
přírodě (rosa, mlha, jinovatka)
- objasní důsledky anomálie vody v přírodě
- stanoví nezbytné podmínky vzniku el. proudu v obvodu, sestaví
jednoduchý el. obvod a nakreslí jeho schéma
- vyjmenuje el. vodiče a el. izolanty
- změří el. proud ampérmetrem a el. napětí voltmetrem
- užívá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy (I=U/R)
- rozpozná zapojení spotřebičů za sebou a vedle sebe a určí jejich
výsledný odpor
- určí práci vykonanou el. polem W=U.I.t
- určí příkon el. proudu Po=U.I
- zjistí spotřebu el. energie, když zná el. příkon spotřebiče
- zná pravidla bezpečného zacházení s el. spotřebiči a zásady první
pomoci při úrazu el. proudem
- objasní základní meteorologické prvky
- vyhledá informace o různých způsobech znečištění atmosféry
Školní vzdělávací program Regionální škola
Teplo
- teplo
- měrná tepelná kapacita látky
- práce s MFCH tabulkami
Změny skupenství látek
- tání a tuhnutí
- vypařování a var
- kapalnění
- sublimace a desublimace
- práce s MFCH tabulkami
Přesahy:
- Ch - dělení směsí
- video
Elektrický obvod
- el. náboj, el. pole
- blesk
- el. obvod
- el. vodiče a izolanty
- el. proud, jeho měření
- el. napětí, jeho měření
- Ohmův zákon, odpor vodiče
- zapojení spotřebičů za sebou a vedle sebe
- reostat
- el. práce, el. energie
- el. příkon
Počasí kolem nás
- základní meteorologické prvky a jejich měření
(teplota a tlak vzduchu, proudění vzduchu, vlhkost
vzduchu, srážky)
- problémy znečišťování atmosféry (skleníkový efekt,
ozón)
Přesahy:
M - vyjádření neznámé ze vzorce
- Ch - model atomu
- práce s grafy
- spotřeba el. energie v domácnosti
Průřezová témata:
6.5 Environmentální výchova:
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- projekt – způsoby znečišťování atmosféry,
důsledky
- předpověď počasí
165
Fyzika 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
- zná praktické využití poznatků o působení magnetického pole na
magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole
v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého proudu
- popíše funkci elektromotoru
- popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické
energie
- vyjmenuje využití diody a LED diody v praxi
- vyjmenuje zdroje zvuku, chápe jev šíření zvuku a souvislost
s látkovým prostředím
- chápe jev odraz zvuku
- zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho kmitočet
- používá s porozuměním pojem hlasitost zvuku
- určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitého
zvuku na člověka
- vyjmenuje některé druhy elektromag. záření a jejich využití v praxi
- rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla
- využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní vznik stínu
- využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou optických
prostředí (rovinná zrcadla)
- rozliší duté a vypuklé zrcadlo a dokáže uvést příklad jejich využití
v praxi
- rozliší pokusně spojku a rozptylku
- vyjmenuje jednoduché optické přístroje a jejich využití
- používá s porozuměním pojem krátkozrakost a dalekozrakost a
způsob nápravy těchto očních vad brýlemi
- pokusně objasní rozklad bílého světla optickým hranolem,
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Elektromagnetické děje
- magnetické pole cívky s proudem
- elektromagnet a jeho užití
- působení magnetického pole na cívku s proudem
- elektromotor
- elektromagnetická indukce
- střídavý proud
- transformátor
- polovodiče, odpor polovodičů
- polovodičová dioda, VA charakteristika, využití
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- Kooperace a kompetice
Zvukové děje
- zvuk, zdroj zvuku
- šíření zvuku a jeho rychlost
- odraz zvuku
- tón, výška tónu
- kmitočet tónu
- hlasitost zvuku
Přesahy:
Př - ucho
- nadměrná hladina zvuku
Hv - tóny, ladička, hudební nástroje
Světelné děje
- elektromag. záření, využití
- světlo, zdroj světla
- přímočaré šíření světla
- stín
- rychlost světla
- odraz světla
- zrcadla
- lom světla
- optické čočky
- zorný úhel, lupa, mikroskop, dalekohled
- rozklad světla
Přesahy:
Př - oko, mikroskop
- video - Elektromagnetismus
Video – Akustika
- video – Míchání barev
166
vyjmenuje barvy světla
- objasní, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová reakce a
popíše, na jakém principu funguje jaderný reaktor
- objasní zajištění bezpečného provozu v jaderné elektrárně
- uvede další příklady využití jaderného záření
Jaderná energie
- radioaktivita
- využití jaderného záření
- jaderná reakce
- jaderný reaktor
- jaderná energetika
- ochrana před zářením
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje el. energie
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a
globálníchsouvislostech
– Evropa a svět nás zajímá
6.5 Environmentální výchova
– Základní podmínky života
- exkurze do jaderné elektrárny Dukovany
Přesahy:
- Ch - jaderné štěpení
- video – Energie, Radioaktivita
- objasní pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
- objasní jevy zatmění Slunce a Měsíce, měsíční fáze
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
Vesmír
- sluneční soustava
- hvězdy
- Z - zatmění Slunce a Měsíce
- video - Měsíc
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.6 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda
5.6.2 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Chemie
Charakteristika oblasti:
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizován v povinných vyučovacích předmětech (oborech) fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Vzdělávání v této oblasti směřuje k
příležitosti poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti
udržování přírodní rovnováhy pro existence živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním
názorům), kritického myšlení a logického uvažování. Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni
přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělání a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost,
Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a přizozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
b) Charakteristika oboru (předmětu):
Vzdělávací obor (předmět) Chemie je zařazen do osmého a devátého ročníku s časovou dotací dvou hodin týdně. Výuka probíhá v učebně chemie, žáci se řídí pracovním
řádem učebny. Chemie poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním jevům a jejich zákonitostem. Dává jim základ pro lepší pochopení a využívání
současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. U žáků se rozvíjí dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,
vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných jevů, analyzovat výsledky a vyvozovat závěry. Učí se řešit poznávací nebo praktické problémy, chápat důležitost
poznávání zákonitostí přírodních procesů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali podstatné souvislosti mezi přírodou a lidskou činností, především závislost člověka na
Školní vzdělávací program Regionální škola
167
přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a lidské zdraví. Učí se o konkrétních látkách negativně působících na zdraví člověka a osvojují si
pravidla bezpečné práce s nimi v laboratoři i v běžném životě. Velká pozornost je věnována učivu o návykových látkách a jejich vlivu na osobnost člověka.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- Žák je systematicky veden k různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. Učí se zpracovávat informace z hlediska důležitosti i objektivity a
využívat je k dalšímu učení.
Kompetence k řešení problémů:
- Žák se učí přecházet od smylového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích, teoriích o modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů. Učí se
poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. Učí se základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodních zákonů. U žáka rozvíjí schopnost
objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
Kompetence komunikativní:
- Žák je veden k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. Učí se stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých
pozorování a experimentů.
Kompetence sociální a personální:
- Vede žáka k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
Kompetence občanské:
- Vede žáka k poznávání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí k odpovědnosti za zachování životního prostředí.
Kompetence pracovní:
- Žáka učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. Žáka seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
Možné formy práce:
práce ve třídě, v odborné učebně, práce v počítačové učebně, práce individuální, práce ve dvojicích, práce skupinová, práce domácí, práce v laboratoři, exkurze, projekty,
práce s tabulkami, práce s periodickou soustavou prvků, video , referát
Možné metody práce:
výklad, výklad s demonstrací, pokus, rozhovor, diskuze, individuální práce, frontální práce, práce s učebnicí, práce s internetem, výukové programy PC
Školní vzdělávací program Regionální škola
168
Chemie 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
Žák
- uvede příklady chemického děje a
čím se chemie zabývá
- rozpozná fyzikální látky a tělesa
- uvede příklady chemické výroby
ve svém okolí, zhodnotí význam i
případná rizika pro společnost
I. Pozorování, pokus a bezpečnost práce
- vznik a význam chemie
- látky, tělesa
- chemické děje
- chemická výroba
- mimořádné události
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova: Reflektuje osobnost žáka,
jeho individuální potřeby a zvláštnosti. Týká se evoluce lidského
chování, lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako
základního ekologického principu. Nabízí možnosti rozvoje
emociálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností
ve vztahu k přírodnímu prostředí. Rozvoj schopností poznávání;
Vlastnosti látek
- vlastnosti látek – barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, kujnost, kreativita; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty,
- uvede fyzikální a chemické
vlastnosti látek, známé látky podle tepelná a elektrická vodivost
postoje, praktická etika.
- změny skupenství – tání, tuhnutí, vypařování, zkapalnění,
různých vlastností rozliší
- rozpozná skupenství látek a jejich sublimace
změny
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:
- vyhledá v tabulkách dané hodnoty Bezpečnost při experimentální činnosti
Podporuje mezinárodní porozumění, rozvíjí evropskou identitu,
- zásady bezpečné práce v laboratoři (pracovně) i v běžném životě objasňuje důsledky globálních vlivů na životní prostředí a klade
- uvede zásady bezpečné práce
- první pomoc při úrazu v laboratoři (poleptání, popálení, pořezání) důraz na potřebu a závažnost ochrany životního protředí.
v chemické pracovně, poskytne a
- nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-věty a jejich užívání
přivolá první pomoc při úrazu
v běžném denním životě
- uvede příklady nebezpečných
chemických látek a zásady bezpečné
práce s nimi
II. Směsi
- rozliší různorodé a stejnorodé
6.5 Environmentální výchova: Vede k pochopení složitosti a
Směsi
směsi ; uvede příklad
komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí. Zahrnuje
- různorodé, stejnorodé roztoky, složky směsi
- složení roztoků; hmotnostní zlomek
- použije správně základní pojmy
základní podmínky života; ekosystémy; lidské aktivity a
- oddělování složek směsí (usazování, filtrace,destilace,
- vypočítá složení roztoků
problémy životního prostředí; vztah člověka k životnímu
- navrhne postupy oddělování směsí krystalizace, sublimace)
prostředí. Chování člověka za mimořádných událostí.
- zhodnotí význam vody pro život
Voda a vzduch
- destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody
na Zemi
- zjistí, uvede příklady znečišťování - čistota vody, ovzduší, teplotní inverze, smog
- složení vzduchu
vody a vzduchu v domácnostech i
v přírodě
Přesahy: F, Př, VkZ, Z, M, D, ČJ
III. Částicové složení látek a chemické prvky
Částicové složení látek
- používá pojem atom, molekula ve - molekuly, atomy, atomové jádro - protony, neutrony, elektronový Průřezová témata:
Školní vzdělávací program Regionální škola
169
správných souvislostech
- používá názvy, značky vybraných
chemických prvků
- rozpozná vybrané kovy a nekovy
- rozliší periody a skupiny v PS
- rozliší chemickou značku prvku a
chemický vzorec sloučeniny
- rozliší výchozí látky a produkty
chemických reakcí, uvede příklady
důležitých chemických reakcí praxe
- zapíše jednoduchou chemickou
rovnici vybrané chemické reakce
- přečte zápis chemické rovnice
s užitím názvů chemických látek
- určí oxidační číslo atomu prvků
v halogenidech, oxidech
- zapíše z názvů vzorce halogenidů,
oxidů, kyselin, hydroxidů, solí a
naopak ze vzorců jejich názvy
- popíše vlastnosti a použití
vybraných kyselin, hydroxidů
- bezpečné ředění jejich roztoků
- první pomoc při zasažení lidského
těla těmito látkami
- posoudí vliv vybraných oxidů,
kyselin, hydroxidů, solí na životní
prostředí
- vysvětlí vznik kyselých děšťů
- rozliší kyselé a zásadité roztoky
pomocí pH papírů a změří pH
- rozliší látky, které patří mezi soli
- vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a
měkkou vodou
- uvede význam průmyslových
hnojiv a posoudí jejich vliv na
životní prostředí
Školní vzdělávací program Regionální škola
obal – elektrony; ionty
Chemické prvky
- názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků
- skupiny a periody v periodické soustavě prvků
- protonové číslo
Chemické sloučeniny
- chemická vazba
- vzorce, ozónová vrstva
IV. Chemické reakce
Chemické reakce
- výchozí látky a produkty
- chemický děj
Chemické rovnice
- zákon zachování hmotnosti
- látkové množství, molární hmotnost
- jednoduché chemické reakce
6.6 Mediální výchova: Žáka má vybavit na úroveň mediální
gramotnosti. Vyhledávání materiálů a novinek z médií; ověřování
věrohodnosti , zpracování a doplňování učiva; získávání
informací přes vzdělání až po naplnění volného času. Internet,
videoprogramy, výukové programy na PC, originální texty.
V. Anorganické sloučeniny
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny, pH
Hydroxidy
Soli
- oxidační číslo,
- názvosloví,
- vzorce
- vlastnosti a použití prakticky vybraných halogenidů, oxidů
- vlastnosti, výroby a použití vybraných prakticky významných
kyselin, hydroxidů
- kyselost a zásaditost roztoků
- indikátory pH
- podstata neutralizace
- vznik solí
- názvosloví
- vzorce a použití vybraných prakticky významných solí
Možné evaluační nástroje:
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování
- rozbor samostatných prací žáka
- provedení a rozbor laboratorní práce
- rozbor problémové úkoly
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se hodnotit
navzájem
- hodnotíme využitím hodnocení, jež jsou součástí výukových
programů na PC
- hodnotíme slovně, známkou
- didaktické testy, prověrky
- autoevaluace žáků
VI. Hospodářsky významné látky
Průmyslová hnojiva
Stavební pojiva
170
- popíše použití, složení a vlastnosti - vápenná malta, sádra, beton
nejznámnějších stavebních pojiv
Keramika
Chemie 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
Žák
- vysvětlí pojem slučování, rozklad,
reaktanty, produkty, oxidace,
redukce, elektrolýza - využití
- popíše výrobu železa a oceli
zhodnotí jejich význam pro národní
hospodářství
- koroze – činitelé ovlivňující její
rychlost
- vlastnosti, příklady i využití
fosilních a průmyslově vyráběných
paliv, posoudí vliv na životní
prostředí
- rozpozná označení hořlavých látek
- uvede zásady bezpečné
manipulace s těmito látkami
- postup při vzniku požáru - hašení
učivo
I. Chemické reakce a energie
Klasifikace chemických reakcí
- slučování, rozklad, neutralizace
Redoxní reakce
- oxidace a redukce
- výroba železa, oceli
- elektrolýza,
- koroze
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
- teplota, plošný obsah povrchu pevného reaktantu
- katalyzátory
Termické reakce
- exotermické a endotermické reakce
Zdroje energie
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
- fosilní paliva
- průmyslově vyráběná paliva
- jaderná energie
- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, II. Organické sloučeniny
uvede jejich vzorce, vlastnosti a
Uhlovodíky
použití
- názvosloví základních uhlovodíků, vzorce
- vyhledá a uvede příklady produktů - vlastnosti a použití významných uhlovodíků
- příklady v praxi používaných významných alkanů, alkenů, alkynů
a průmyslového zpracování ropy a
a aromatických uhlovodíků
zemního plynu
- průmyslové zpracování ropy
- vyhledá a uvede příklady havárií
způsobených ropou, ropnými
Paliva
- ropa
produkty a zemním plynem
- zemní plyn
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova: Reflektuje osobnost žáka,
jeho individuální potřeby a zvláštnosti. Týká se evoluce lidského
chování, lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako
základního ekologického principu. Nabízí možnosti rozvoje
emociálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností
ve vztahu k přírodnímu prostředí. Rozvoj schopností poznávání;
kreativita; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty,
postoje, praktická etika.
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:
Podporuje mezinárodní porozumění, rozvíjí evropskou identitu,
objasňuje důsledky globálních vlivů na životní prostředí a klade
důraz na potřebu a závažnost ochrany životního protředí.
Přesahy: F, Př , VkZ, Z, M, D, ČJ
171
- rozliší pojmy „uhlovodíky“ a
„deriváty uhlovodíků“
- rozliší uhlovodíkový zbytek a
charakteristickou skupinu
- rozliší a zapíše vzorce základních
derivátů uhlovodíků, uvede
vlastnosti a jejich použití
- orientuje se ve výchozích látkách
a produktech fotosyntézy a dýchání
- uvede podmínky pro průběh
fotosyntézy a její význam pro život
na Zemi
- rozliší základní složky potravy,
uvede zdroje a posoudí jednotlivé
potraviny z hlediska zásad správné
výživy
- rozliší plasty od dalších látek
- posoudí vliv používání plastů na
životní prostředí
- rozliší přírodní a syntetická
vlákna, uvede výhody a nevýhody
používání
- doloží na příkladech význam
chemických výrob pro národní
hospodářství a pro člověka
- uvede příklady prvotních a
druhotných surovin pro chemické
výroby a zhodnotí je z hlediska
udržitelného rozvoje
- zhodnotí ekonomický a
ekologický význam recyklace
odpadů
- vysvětlí pojem biotechnologie a
uvede příklady
- uvede příklady drog a otravných
látek
Školní vzdělávací program Regionální škola
Deriváty uhlovodíků
- halogenové deriváty
- alkoholy, fenoly
- aldehydy, ketony
- karboxylové kyseliny
- estery, esterifikace
- názvosloví základních derivátů uhlovodíků, vzorce
- vlastnosti a použití významných derivátů uhlovodíků
Průřezová témata:
6.6 Mediální výchova: Žáka má vybavit na úrovni mediální
gramotnosti. Vyhledávání materiálů a novinek z médií; ověřování
věrohodnosti, zpracování a doplňování učiva; získávání informací
přes vzdělání až po naplnění volného času. Internet,
videoprogramy, výukové programy na PC, originální texty.
Přírodní látky
- sacharidy
- tuky
- bílkoviny
- vitamíny
- fotosyntéza
Plasty a syntetická vlákna
- PE, PP, PVC
- polyamidová a polyesterová vlákna
III. Chemie a společnost
- chemické výroby
- otravné látky
- pesticidy
- biotechnologie, enzymy
- léčiva
- drogy
- detergenty
- potraviny
- chemie a životní prostředí
Možné evaluační nástroje:
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování
- rozbor samostatných prací žáka
- provedení a rozbor laboratorní práce
- rozbor problémové úkoly
- hodnotíme jednotlivce, celou skupinu, necháme se hodnotit
navzájem
- hodnotíme využitím hodnocení, jež jsou součástí výukových
programů na PC
- hodnotíme slovně, známkou
- didaktické testy, prověrky
- autoevaluace žáků
172
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
5. 6 VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a příroda
5. 6. 3 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis
Charakteristika oboru(předmětu):
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku. Výuka přírodopisu probíhá v učebně přírodopisu, pro žáky jsou závazná pravidla, která obsahuje
řád učebny.
Vzdělávání v předmětu přírodopis směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny, poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním
zákonitostem, umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe, ovlivňují se, vede k chápání souvislostí mezi stavem přírody a
lidskou činností.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- Žák vyhledává, třídí a propojuje informace, efektivně je využívá v procesu učení i v praktickém životě, správně používá odbornou terminologii, samostatně pozoruje a
experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry, poznává smysl a cíl učení.
Kompetence k řešení problémů:
- Žák vyhledává informace vhodné k řešení problémů, řeší problémy samostatně, je schopen svá rozhodnutí obhájit.
Kompetence komunikativní:
- Žák formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně v ústní i písemné formě, respektuje názory jiných, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj
názor, přijímá kritiku, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním světem.
Kompetence sociální a personální:
- Žák účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc
nebo o ni požádá, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.
Kompetence občanské:
- Žák dodržuje pravidla slušného chování, je si vědom svých práv a povinností, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.
Kompetence pracovní:
- Žák používá bezpečně a účinně pomůcky a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, pracuje v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, sám organizuje práci,
navrhuje postup a časový rozvrh.
Školní vzdělávací program Regionální škola
173
Možné formy práce:
hodina základního typu, hodina laboratorních prací, exkurze.
Možné metody práce:
výklad, výklad s demonstrací, rozhovor (motivační, opakovací), beseda, práce s učebnicí, odbornou literaturou, pracovními listy, projektové vyučování, problémová metoda,
pozorování přírodnin, pokus, laboratorní práce, práce žáků s multiplikáty pomůcek.
Přírodopis 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
- rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se
v daném přehledu vývoje organismů
I. Země a život
- vznik a vývoj života
- rozmanitost života
- názory na vznik života
II. Vývoj a zdokonalování organismů
- buňka (rostlinná, živočišná, bakteriální)
- základní struktura života (buňky, pletiva, tkáně, orgány,
orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné)
- projevy života (výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin,
reakce na podněty)
- význam a zásady třídění organismů
- praktické metody poznávání přírody
- bezpečnost práce při poznávání přírody
Přesahy: D
- popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a
bakterií, objasní funkci základních organel
- třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek
- aplikuje praktické metody poznávání přírody
- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírody
III. Organismy jednobuněčné
- bakterie a viry – výskyt, význam, praktické využití
- jednobuněčné rostliny - řasy
- jednobuněční živočichové - prvoci
- jednobuněčné houby
Přesahy: RV (výchova ke zdraví)
- uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií
v přírodě a pro člověka
- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
rostlin, živočichů a hub
- zhodnotí význam jednobuněčných rostlin, živočichů a hub
v přírodě a pro člověka
Školní vzdělávací program Regionální škola
Průřezová témata:
6.5 Environmentální výchova
Přesahy: Z, náboženství
174
- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných druhů řas,
objasní jejich význam
- rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků
- vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam
v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
- objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů
a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
IV. Organismy mnohobuněčné
- mnohobuněčné rostliny - řasy
- mnohobuněčné houby, lišejníky
- mnohobuněční živočichové – žahavci, kroužkovci, měkkýši,
členovci
Přesahy: Z
Přírodopis 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
- odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od
buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
- porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede
praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
- vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů
a jejich využití při pěstování rostlin
- rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
- odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám prostředí
- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
- odvodí na základě pozorování základní projevy chování
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Vyšší rostliny I - III
-anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých
částí těla vyšších
- rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
- fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, dýchání,
růstu, rozmnožování
- systém rostlin – mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné,
krytosemenné (jednoděložné a dvouděložné) – vývoj,
poznávání běžných druhů, jejich zařazování do systému,
- hospodářsky významné druhy
- význam rostlin a jejich ochrana
II. Vyšší živočichové I -II
- vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci
strunatců (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci)
- rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, chov domestikovaných
živočichů, živočišná společenstva
- projevy chování živočichů
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
Přesahy: Z, D
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
Přesahy: Z, D
175
přizpůsobení danému prostředí
- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka,
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se
živočichy
- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
- vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců
v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam
III. Příroda a její ohrožení
- ochrana přírody a životního prostředí
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvlslostech
6.5 Environmentální výchova
Přesahy: Z
Přírodopis 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů
a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
- odvodí na základě pozorování základní projevy chování
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje
zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Savci
- vývoj, stavba a funkce jednotlivých částí těla
- zjednodušený přehled třídění savců
- savci našich ekosystémů
- biomy a jejich savci (tundra, lesy mírného pásma, polopouště
a pouště, tropické deštné lesy, moře a oceány)
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.5 Environmentální výchova
Přesahy: Z, D
176
- určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
- orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
- objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří
- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí,
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
- aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném
poškození těla
- uvede příklady dědičnosti v praktickém životě, příklady vlivu
prostředí na utváření organismů
- vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a
význam z hlediska dědičnosti
II. Člověk
- podstata, původ a vývoj člověka
- anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých částí
lidského těla, orgány, orgánové soustavy (tělního pokryvu,
opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací,
rozmnožovací, řídící)
- nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, zásady léčení
běžných nemocí, závažná poranění a život ohrožující stavy,
základy první pomoci
- životní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
6.4 Multikulturní výchova
Přesahy: D, CH, F, RV
III. Základy genetiky
-dědičnost a proměnlivost organismů
- J. G. Mendel – zakladatel nauky o dědičnosti
Přírodopis 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
I. Země – naše planeta
-postavení Země ve vesmíru
-vznik a stavba Země
- rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty
s použitím určovacích pomůcek
II. Minerály
- principy krystalografie
- vznik, vlastnosti, třídění, praktický význam a využití zástupců
- určování vzorků
- rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny
s použitím určovacích pomůcek
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
Přesahy: Z, F
Přesahy: CH, F, Z
Přesahy: CH, Z
III. Horniny
- vznik, vlastnosti, třídění, praktický, význam a využití zástupců
- určování vzorků
177
- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů,
včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
- porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy,
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě
- rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
- uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí
na rozvoj a udržení života na Zemi
- uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi
- rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace,
společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu
základní princip existence živých a neživých složek ekosystému
- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
IV. Utváření zemského povrchu
- vnitřní a vnější geologické děje – příčiny a důsledky
- půdy – složení, vlastnosti, půdní typy a půdní druhy
Přesahy: Z
V. Dějiny Země
- vývoj zemské kůry
- vznik a vývoj života, výskyt typických organismů a jejich
přizpůsobování prostředí
Přesahy: D
VI. Základy ekologie a ochrana životního prostředí
- změny v přírodě (přirozené, vyvolané činností člověka)
- přírodní zdroje a jejich využívání
- půda a její význam, devastace a rekultivace půdy
- voda a její ochrana
- ovzduší a jeho ochrana
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
6.5 Environmentální výchova
Přesahy: Z, pěstitelství, CH, F
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.6 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda
5.6.4 VZDĚLÁVACÍ OBOR : Zeměpis (geografie)
Charakteristika předmětu:
Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku. V jednotlivých ročnících se zaměřuje na ucelené celky s danou geografickou problematikou.
Obsah předmětu je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o planetě Zemi, o jednotlivých světadílech, oblastech a některých státech.
Hlavním cílem je pomoci žákům orientovat se ve světě, začlenit ČR a Evropu do mapy světa, využívat mapy, osvojené poznatky a získané dovednosti v praxi.
Klíčové kompetence ve vzdělávacím oboru Zeměpis (geografie):
Kompetence k učení:
- vybírat a využívat vhodné způsoby získávání informací
- třídit a propojovat informace a efektivně je využívat
Školní vzdělávací program Regionální škola
178
- operovat s používanými termíny
- samostatně pozorovat a závěry využívat v praxi
- dokázat zhodnotit výsledky učení
Kompetence k řešení problémů:
- vnímat problémové situace a nacházet jednoduchá řešení na základě získaných poznatků a dostupných zdrojů informací
- nacházet různé varianty řešení a za pomoci vyučujícího je zhodnotit
- schopnost obhájit svá řešení za pomoci vyučujícího
Kompetence komunikativní:
- naučit se kultivovaně vyjadřovat s využitím zeměpisné terminologie
- reagovat s porozuměním na obsah sdělení učitele a spolužáků
- porozumět textu a obsahu mapy a interpretovat jej
- využívat dalších zdrojů informací
Kompetence sociální a personální:
- společně pracovat ve skupině
- pomáhat spolužákům porozumět učivu a pracovat s mapou
- učit se diskutovat a obhajovat své poznatky ve skupině lidí
Kompetence občanské:
- posílit vztah k místní krajině
- chránit a oceňovat přírodní bohatství naší planety i nejbližšího okolí
- zapojovat se do aktivit chránících životní prostředí
Kompetence pracovní:
- adaptovat se na změny ve využívání různých učebních a pracovních postupů
- používat učební pomůcky co nejefektivněji
Možné formy práce:
skupinová práce, projektová výuka, samostatná práce, práce s textem, práce s atlasem a mapou, terenní pozorování, práce v terénu, využití počítačových programů a internetu,
audiovizuální programy
Možné metody práce:
výklad, názorná demonstrace, upevňování poznatků nákresem, využití vlastních poznatků a pozorování, , třídění poznatků na základě získaných informací a praktických
zkušeností, beseda, využití poznatků ze sledování audiovizuálních programů
Školní vzdělávací program Regionální škola
179
Zeměpis 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
Zhodnotí postavení Země ve
vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy, prokazuje na
konkrétních příkladech tvar planety
Země.
Diskutuje o délce dne a
noci podle zeměpisné šířky a
ročních období.
Přiměřeně hodnotí geografické
objekty, jevy a procesy v krajinné
sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost
Organizuje a přiměřeně hodnotí
geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických
informačních zdrojů.
Používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii.
Přiměřeně hodnotí geografické
objekty, jevy a procesy v krajinné
sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich
vzájemnou souvislost a
podmíněnost.
Rozlišuje a porovnává složky a
prvky přírodní sféry, jejich
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Země jako vesmírné těleso
- vesmír, sluneční soustava, vývoj poznání o vesmíru
- tvar a pohyby Země
- důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
- střídaní dne a noci
- střídání ročních období
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova (poznávání, řešení problémů)
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
6.6 Mediální výchova
Poznámky: význam pro cestování, porozumění přírodním
procesům a dějům kolem nás
Přesahy: Př, M, F, VV
Geografická kartografie a topografie
- zeměpisná síť – určování zeměpisné polohy
- světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice,
smluvený čas
- glóbus, měřítko glóbusu
- měřítko a obsah plánů a map
- orientace plánů a map (světové strany)
- práce s mapou místní krajiny
- základní informační geografická média a zdroje dat
Krajinná sféra
- přírodní sféra
- společenská a hospodářská sféra
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
6.6 Mediální výchova
Pomůcky: mapy, atlasy, buzola, počítačové programy a internet
Přesahy: M, F
Průřezová témata:
6.5 Enviromentální výchova - ekosystémy, základní podmínky
života
180
vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje
a klasifikuje tvary zemského
povrchu.
Porovná působení vnitřních a
vnějších procesů v přírodní sféře a
jejich vliv na přírodu a na lidskou
společnost.
Ovládá základy praktické topografie
a orientace v terénu.
Uplatňuje v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu ve
volné přírodě.
Aplikuje v terénu praktické postupy
při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny
- stavby a prvky přírodní sféry
- atmosféra – počasí, podnebí, oběh vzduchu, roční období
- hydrosféra – moře a oceány, ledovce, …
- litosféra – vznik pohoří, vnější, vnitřní členění
- pedosféra
- biosféra – charakteristika šířkových pásem a výškových stupňů,
přírodní oblasti (tropický prales, savany, pouště, lesostepi, stepi,
tundry, tajgy, polární krajiny)
Přesahy: Př
Terénní geografická praxe a aplikace
- orientační body v terénu
- určování hlavních a vedlejších světových stran
- pohyb podle mapy a azimutu, praktická cvičení s buzolou
- odhad vzdálenosti a výšek objektů v terénu
- jednoduché panoramatické náčrtky krajiny
- situační plány, náčrtky pochodové osy
- hodnocení přírodních jevů a ukazatelů
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální rozvoj – kooperace a kompetice
Poznámky: práce v terénu- téma je vhodné zařadit formou
teréního cvičení v rámci exkurze
Přesahy: M, VV
Zeměpis 7.ročník
očekávané výstupy (žák )
Rozlišuje zásadní přírodní a
společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci světových regionů.
Lokalizuje na mapách hlavní
světové makroregiony podle
zvolených kritérií, srovnává jejich
postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny.
Srovnává a hodnotí polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry,
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Světové regiony
- určující a srovnávací kritéria včetně polohy a rozlohy
- světadíly, oceány
AFRIKA:
- poloha a členitost pobřeží
- povrch a vodstvo
- podnebné oblasti
- vegetační oblasti
rozdělení afrického kontinentu – obyvatelstvo a hospodářství
jednotlivých oblastí, státy a města
- důsledky koloniálního panství
AUSTRÁLIE
poloha a členitost pobřeží
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Průřezová témata:
6.4 Multikulturní výchova – etnický původ, kulturní diference,
lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity
6.5 Environmentální výchova- lidské aktivity a problémy
životního prostředí
6.6 Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Poznámky: využít spojení verbálního a písemného projevu
k upevnění vazeb ( mapa)
Přesahy: Př, D, VkO, ČJ, HV
181
zvláštnosti a podobnosti vybraných
světových makroregionů, tj.
světadílů, oceánů a jejich částí a
vybraných (modelových) států.
Zvažuje, jaké změny ve vybraných
světových regionech nastaly,
nastávají, mohou nastat, a co je
příčinou zásadních změn v nich.
- povrch a vodstvo
- podnebné oblasti
- vegetační oblasti
- obyvatelstvo a hospodářství jednotlivých oblastí, státy a města
- důsledky přistěhovalectví
OCEÁNIE
- rozdělení (Mikronésie, Melanésie, Polynésie)
- poloha, podnebné a vegetační oblasti, závislá a nezávislá území
ANTARKTIDA
- poloha, podnebné podmínky, dohoda o mírovém a
- vědeckém využití Antarktidy
AMERIKA
- poloha a členitost pobřeží
- povrch a vodstvo
- podnebné oblasti
- vegetační oblasti
- rozdělení amerického kontinentu – obyvatelstvo a hospodářství
jednotlivých oblastí, státy a města
EURASIE
- rozdělení na Evropu a Asii, přírodní hranice
ASIE
- poloha a členitost pobřeží
- povrch a vodstvo
- podnebné oblasti
- vegetační oblasti
- rozdělení asijského kontinentu – obyvatelstvo a hospodářství
jednotlivých oblastí, státy a města
Zeměpis 8.ročník
očekávané výstupy (žák )
Rozlišuje zásadní přírodní a
společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci Ruska a evropských
regionů.
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
RUSKO
- spojení dvou kontinentů
- přírodní podmínky
- hospodářství
- obyvatelstvo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Průřezová témata:
6.2 Výchova demokratického občana
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
6.4 Multikulturní výchova
182
Lokalizuje na mapách Rusko a
evropské regiony podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení.
Srovnává a hodnotí polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podrobnosti regionů a
států.
Zvažuje, jaké změny v regionech a
státech nastaly, nastávají, mohou
nastat a co je příčinou zásadních
změn v nich.
EVROPA:
- přírodní oblasti, podnebné oblasti, vegetační oblasti, osídlení
oblastí, jazykové, náboženské a kulturní oblasti státní zřízení,
(monarchie, republika, diktatura)
- národní a mnohonárodnostní státy, hospodářské oblasti, správní
oblasti
- Evropská unie – historie, státy, cíle, orgány přírodní, společenské,
politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich
řešení
- vzájemné porovnávání jednotlivých států, oblastí Evropy
(hospodářství, přírodní podmínky)
Jižní Evropa
- Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko
Západní Evropa
- Velká Británie, Irsko, Francie, Benelux
Severní Evropa
- Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, Island, Pobaltí
Východní Evropa
- Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko
Jihovýchodní Evropa
- Rumunsko, Bulharsko, Jihoslovanské státy, Albánie
Střední Evropa
- SRN, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko
6.5Enviromentální výchova
6.6Mediální výchova
Poznámky: Práce s mapami jednotlivých států, zjišťování
současné situace v jednotlivých státech, informace formou
referátů, využívání internetu a ostatních sdělovacích prostředků.
Přesahy:Př, D, VV, ČJ, VkO, VV
Zeměpis 9.ročník
očekávané výstupy (žák )
Vymezí a lokalizuje místní oblast
(region) podle bydliště nebo školy.
Zhodnotí přírodní, hospodářské a
kulturní poměry místního regionu
k vyšším územním celkům.
Zhodnotí polohu, přírodní poměry a
zdroje České republiky v evropském
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Česká republika
- zeměpisná poloha, rozloha
- přírodní poměry : povrch, podnebí, vodstvo
- socioekonomická charakteristika: struktura a rozmístění
obyvatelstva, struktura a rozmístění hospodářských odvětví
- hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a ve světě,
zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
6.5 Environmentální výchova
6.6 Mediální výchova
Poznámky: Samostatné vyvozování závěrů na základě získaných
poznatků, využívání vlastních poznatků, popřípadě poznatků
183
a světovém kontextu.
Lokalizuje na mapách jednotlivé
kraje ČR a hlavní jádrové a periferní
oblasti z hlediska osídlení a
hospodářských aktivit.
Uvádí příklady účasti a působnosti
České republiky ve světových
mezinárodních organizacích a
nadnárodních institucích,
organizacích a integracích států.
Popisuje sluneční soustavu, pohyby
a postavení těles ve sluneční
soustavě.
Zdůvodní význam oběhu Země
kolem Slunce a otáčení Země kolem
své osy a vyvodí správné závěry.
Srovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry,
rozlišuje na konkrétních příkladech
specifické znaky a funkce krajin.
Uvádí konkrétní příklady přírodních
a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů.
Uvádí na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika přírodních
a společenských vlivů na životním
prostředí.
Lokalizuje na mapách hlavní
světové makroregiony podle
zvolených kritérií, srovnává jejich
postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny.
Srovnává a hodnotí kulturní,
společenské, politické a hospodářské
poměry, zvláštnosti a podrobnosti
světových makroregionů, a jejich
částí .
Zvažuje, jaké změny ve vybraných
Školní vzdělávací program Regionální škola
- územní jednotky, správní členění, euroregiony
- charakteristika jednotlivých oblastí (krajů)
- kraj místního regionu
rodičů a spolužáků.
Orientace na mapě.
Přesahy:D,VoK, Př, ČJ, VV
Přesahy: F, Př
Země jako součást vesmíru
- Sluneční soustava
- postavení Země ve sluneční soustavě
Poznámky: využití poznatků, jejich prohloubení a rozšíření na
- pohyby Země a jejich vliv na fyzickogeografickou sféru a na život základě zkušeností a vědomostí z jiných předmětů
člověka (Newtonovy a Keplerovy zákony)
Krajinná sféra a ekologie
- přírodní a společenské prostředí
- typy krajin (přírodní, kulturní)
- prvky a složky krajiny
- životní prostředí
- ekosystém
- vlivy působící na krajinu
- trvale udržitelný život a rozvoj
- principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí
- chráněná území přírody
- globální ekologické a environmentální problémy lidstva
Společenské a hospodářské prostředí
Obyvatelstvo světa
- hustota osídlení, urbanizace, aglomerace a konurbace, rozmístění
podle ras, národů, jazykových skupin a náboženství,ohniska
národnostních a náboženských konfliktů
Světové hospodářské oblasti
- surovinové zdroje
- průmyslové oblasti
- zemědělství
- hospodářské poměry v jednotlivých oblastech světa
Průřezová témata:
6.5 Environmentální výchova
Přesahy: Př
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
6.4 Multikulturní výchova
6.6 Mediální výchova
Poznámky: využití tématických map, ročenek, ukazatelů rozvoje
hospodářství.
Využít umělecké literatury a filmu k charakteristice obyvatelstva
a hospodářství.
184
světových regionech nastávají, a co
je příčinou zásadních změn v nich.
Přesahy: D,VkO
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 47443669, tel./záz./fax 568440204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “REGIONÁLNÍ ŠKOLA”
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.7 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura
5.7.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Hudební výchova
a) Charakteristika oblasti: Oblast si klade za cíl vést žáky k ochraně a hledání krásy v sobě i kolem sebe. Směřuje k chápání tradic, kritickému přístupu ke skutečnosti,
nabízí osobní postoje a osobní objevování, sleduje smysl a podstatu tvůrčí činnosti.
b) Charakteristika oboru (předmětu): Hudební výchova na základní škole umožňuje žákům chápat umění jako specifický způsob poznání a komunikace. Snaží se o
vybudování pozitivního vztahu k různorodým kulturním hodnotám současnosti i minulosti na základě porozumění, tolerance ale i kritičnosti. Samozřejmostí je vytváření
vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot a kulturních projevů různých skupin, národů a národností. Hlavní důraz je kladen na
rozvíjení kreativity žáka a jeho tvorbu. Hudební výchova tímto napomáhá utváření hodnot a potřeb jedince.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- vytváří si optimální podmínky pro učení
- operuje s obecně užívanými termíny
- učí se samostatnosti a tvořivosti
- vědomě eliminuje rušivé podněty
Kompetence k řešení problémů:
-využívá svých zkušeností při řešení problému
- nenechá se odradit případným neúspěchem
- samostatně řeší problémy
Kompetence komunikativní:
- vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu
- rozumí různým typům textů a záznamů
- využívá informační komunikační prostředky
- využívá získané dovednosti ke kvalitní spolupráci ostatními
Kompetence sociální a personální:
Školní vzdělávací program Regionální škola
185
- spolupracuje ve skupině
- přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů
- oceňuje zkušenost druhých lidí
- ovládá a řídí své chování a jednání
Kompetence občanské:
- zná základní společenské normy chování
- seznamuje se s tradicemi, kulturou a historickými památkami
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům
- aktivně se zapojuje do veřejně prospěšných aktivit
Kompetence pracovní:
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti
- využívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje
- adaptuje se na nové pracovní podmínky
Možné formy práce :
práce ve skupinách, individuální činnost, společná práce, práce v domácím prostředí
Možné metody práce:
dechová a hlasová cvičení, poslech hudebních skladeb, nácvik písní , básně ( rytmizace a vytváření jednoduchých melodií), tanec
Hudební výchova 1. ročník
očekávané výstupy (žák):
- správně dýchá, nasadí a tvoří tón, výslovnost
- zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě
- zpívá rytmicky přesně v jednohlase
- melodizuje jednoduché texty
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
I. Vokální činnost
- pěvecké dovednosti
- hlasová hygiena
- tonální cítění
186
- využívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře
- rytmizuje jednoduché texty
II. Instrumentální činnost
- seznámení s Orffovým instrumentářem
- hra jednoduchých doprovodů
- rytmizace slov, textu
III. Hudebně pohybová činnost
- pohybové vyjádření hudby
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybuje
- hudebně pohybové hry
se podle hudby na místě, vpřed a vzad
- hra na tělo
- pohybově vyjádří tempo a emocionální zážitek
z hudby
IV. Poslechová činnost
- hudebně-vyjadřovací prostředky
- rozliší hlasy při poslechu vokální hudby
- rozpozná v znějící hudbě některé hudební
nástroje (zobcovou flétnu,klavír, housle)
- rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v znějící hudbě
Průřezová témata
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- osobnostní rozvoj – kreativita, psychohygiena
Možné evaluační nástroje:
- pozorování žáka, hodnocení pokroku jednotlivce i skupin,
autoevaluace, komunikace, hodnotíme pozitivně slovně i
známkou
Přesahy:
Č, M, Prv, PČ, VV, TV
Hudební výchova 2. ročník
očekávané výstupy (žák):
- hlasově zvládá rozsah c1-h1
- zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně
- čte a zapíše notu osminovou, čtvrťovou,
půlovou a celou, pomlku čtvrťovou a
osminovou
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
I. Vokální činnost
- pěvecký projev
- rozvíjení hlavového tónu
- volný nástup 1. a 5. stupně
- realizace písní ve 2/4,3/4 a 4/4 taktu
- lidová a umělá píseň
- grafický záznam hudby (noty a pomlky)
187
- využívá nástroje Orffova instrumentáře
k doprovodu písní
- pohybově vyjádří stoupání a klesání melodie,
její ukončenost
- zvládá poskočný krok, držení rukou při
tanečním pohybu v bok, vedle sebe a proti sobě
- rozpozná hudbu taneční, pochodovou
- je schopen sluchově rozlišit jednoduchou
melodii
- rozpozná další hudební nástroje
(trubka,kontrabas,velký a malý buben)
II. Instrumentální činnost
- rytmizace a melodizace
III. Hudebně pohybová činnost
- taktování
- pohybové vyjádření hudby
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- osobnostní rozvoj – kreativita, estetika
psychohygiena
6.6 Mediální výchova
- jazyková kultura, komunikace, kultura a umění
6.4 Multikulturní výchova
- lidské vztahy
Možné evaluační nástroje:
- pozorování žáka, hodnocení pokroku jednotlivce i skupin,
autoevaluace, komunikace, hodnotíme pozitivně slovně i
známkou
Přesahy:
Č, M, Prv, PČ, VV, TV
IV. Poslechová činnost
- hudební styly
- interpretace hudby
Hudební výchova 3. ročník
očekávané výstupy (žák):
- zpívá intonačně čistě v jednohlase i dvojhlase
- správně dýchá v pauze, mezi frázemi
- orientuje se v zápisu jednoduché písně
- zvládá počátky jednoduchého dvojhlasu a
kánonu
- umí pojmy notová osnova, taktová čára, noty
podle délky, pomlky
- zahraje doprovod s použitím
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
I. Vokální činnosti
- hygiena zpěvu
- hlavový tón
- délka a výška not
- grafický záznam vokální hudby
- dvojhlas a vícehlas
II. Instrumentální činnost
- hra na hudební nástroje
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
188
souzvuku dvou tónů
- ovládá rytmické doprovody ve 2/4 a ¾ taktu
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
dvoudobé chůze a tance
- pohybově vyjádří charakter melodie, její
tempo, dynamiku a emocionální zážitek
- odliší hudbu určenou k slavnostním
příležitostem od hudby populární
- rozliší menuet, polonézu, rocková hudba
III. Hudebně pohybová činnost
- pohybový doprovod znějící hudby
- taktování
- osobnostní rozvoj – kreativita,
Psychohygiena, estetika
6.6 Mediální výchova
- jazyková kultura, komunikace, kultura a umění
6.4 Multikulturní výchova
- lidské vztahy
Možné evaluační nástroje:
- pozorování žáka, hodnocení pokroku jednotlivce i skupin,
autoevaluace, komunikace, hodnotíme pozitivně slovně i
známkou
Přesahy:
Č, M, Prv, PČ, VV, TV
IV. Poslechová činnost
- hudební nástroje
- hudební styly a žánry
Hudební výchova 4. ročník
očekávané výstupy (žák):
- zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase v durových
i mollových tóninách
- váže tóny
- ovládá pojmy stupnice, předznamenání,
repetice
- využívá na základě svých schopností
jednoduché nástroje k doprovodné hře
- orientuje se v zápisu jednoduché písně
učivo
I. Vokální činnost
- pěvecký a mluvní projev
- grafický záznam vokální hudby
- intonace
- hudební rytmus
II. Instrumentální činnost
- hudební improvizace, rytmizace
- grafický záznam melodie
- nástroje Orffova instrumentáře
III. Hudebně pohybová činnost
- vyjádří charakter poslouchané hudby pohybem - taktování
- pohybové vyjádření hudby
- taktuje na dvě a tři doby
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- osobnostní rozvoj – kreativita,
Psychohygiena, estetika
6.6 Mediální výchova
- jazyková kultura, komunikace, kultura a umění
6.4 Multikulturní výchova
- lidské vztahy
Možné evaluační nástroje:
- pozorování žáka, hodnocení pokroku jednotlivce i skupin,
autoevaluace, komunikace, hodnotíme pozitivně slovně i
189
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím kroků ve
¾ taktu
- rozlišuje melodii od doprovodu
- rozpozná malou hudební formu
- sleduje vztah předvětí a závětí
- odliší durový a mollový tónorod
- rozliší pěvecký sbor
(dětský,mužský,ženský,smíšený)
- rozpozná další hudební nástroje - dechové
známkou
Přesahy:
Č, M, Prv, PČ, VV, TV
IV. Poslechová činnost
- vztahy mezi tóny
- kvalita tónů
- hudební nástroje
- hudební výrazové prostředky
- hudební formy
Hudební výchova 5. ročník
očekávané výstupy (žák):
- zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či
dvojhlase v durových i mollových tóninách
- při zpěvu využívá získané dovednosti
- orientuje se v zápisu písně nebo skladby
učivo
I. Vokální činnost
- vokální projev
- rozvoj hudební představivosti
- orientace v notovém záznamu melodie
- hudební rytmus
II. Instrumentální činnost
- na základě svých hudebních možností využívá - doprovod písní
jednoduché nebo složitější hudební nástroje
- záznam hudby
k doprovodné hře
- reprodukuje jednoduché motivy písní
- doprovodí písně tónikou a dominantou
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků
- vytváří pohybové improvizace
- využije regionálního lidového tance a
společenského tance
- taktuje na 4 doby
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
III. Hudebně pohybová činnost
- pohybový doprovod hudby
- taktování
- taneční hry se zpěvem
- jednoduché lidové tance
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- osobnostní rozvoj – kreativita,
Psychohygiena, estetika
6.6 Mediální výchova
- jazyková kultura, komunikace, kultura a umění
6.4 Multikulturní výchova
- lidské vztahy
Možné evaluační nástroje:
- pozorování žáka, hodnocení pokroku jednotlivce i skupin,
autoevaluace, komunikace, hodnotíme pozitivně slovně i
známkou
Přesahy:
Č, M, Prv, PČ, VV, TV
190
- rozpozná hudební formu jednoduché písně
nebo skladby
- rozpozná v hudbě některé z užitých
výrazových prostředků
- rozliší lidovou kapelu, symfonický orchestr,
rockovou kapelu
- chápe základní společenskou funkci hudby
- nabývá povědomí o skladatelském významu
hudebních skladatelů
IV. Poslechová činnost
- hudební styly a žánry
- hudební skladatelé
- hudební dílo
- symfonický orchestr
2. stupeň
a) Charakteristika oblasti: Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova, který je vyučován na I. I II. Stupni 1
vyučovací hodina týdně v výtvarná výchova. Vzdělání v této oblasti směřuje k rozvoji estetického cítění žáků, k rozvoji vlastních uměleckých vloh, tvořivosti,k rozvoji tvůrčí
fantazie i chápání uměleckého díla.
b) Charakteristika oboru (předmětu) hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a komunikaci. Vede k rozvoji
individuálních hudebních schopností, jež projevuje hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností může žák uplatnit svůj individuální potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, při hře na hudební nástroje, při tanci a pohybovém
doprovodu hudby,může „interpretova“t hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Klíčové kompetence
Kompetence k učení:
- ukázat žákům vhodné způsoby, metody práce s hudebním materiálem
- vést žáky k vyhledávání a třídění informací z hudební oblasti za účelem dalšího vzdělávání
- učit žáky operovat s termíny a na základě jejich pochopení uvádět věci do souvislostí
- směřovat žáky k vytváření si komplexnějšího pohledu na kulturní jevy
- vést žáky k pozorování, poslouchání, experimentování, kritickému hodnocení výsledků svého učení
Kompetence k řešení problémů:
- vést žáky k posuzování vlastního pokroku v učení, k určení překážek či problémů bránících v učení, diskutování o nich, o možnostech nápravy
- předkládat žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování
Školní vzdělávací program Regionální škola
191
- vést žáky ke kritickému myšlení,k uvážlivým rozhodnutím, schopnosti obhájit je, uvědomování si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výsledky
Kompetence komunikativní:
- vést žáky k formování vlastních názorů
- zapojovat žáky do diskuse, vhodně argumentovat
- nabízet žákům dostatek hudebních námětů
- učit žáky rozumět různým typům komunikačních prostředků, přemýšlet o nich, reagovat na ně, tvořivě je využívat k vlastnímu rozvoji
- vést žáky k aktivnímu zapojení do společenského dění
Kompetence sociální a personální :
- zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu
- navozovat dostatek situací, ve kterých si žáci uvědomí efektivnost spolupráce
Kompetence občanské:
- poskytovat žákům možnost vcítit se do situace ostatních
- vést žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
- vést žáky k oceňování našich tradic, kulturního i historického dědictví
- vést žáky k tvořivosti, zapojovat je do kulturního dění
Kompetence pracovní:
- vést žáka k užívání znalostí, zkušeností a dovedností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
Možné formy práce:
v učebně HV, návštěva výchovného koncertu
Možné metody práce:
S celou třídou, skupinami, individuální práce s jednotlivými žáky, praktické činnosti u klavíru, jednoduchý vícehlas, kánon, lidový dvojhlas, zpracování projektů, využívání
hudebních nahrávek, videokazety, DVD, tajenky, kvízy, vědomostní testy
Hudební výchova 6.ročník
očekávané výstupy (žák )
- správné hospodaření s dechem, tvoření tónů,
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Vokální činnosti
1. úroveň
- artikulace, hlasová hygiena
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika,
evaluace, projekty, přesahy, pomůcky)
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
192
artikulace
- využívání vlastního hlasového potenciálu
- zpěv nejméně 10 písní podle žákových
dispozic v jednohlase i dvojhlase
- rozpoznávání předností i nedostatků vlastního
zpěvu
- rozšiřování hlasového rozsahu
- zpěv jednohlasý i vícehlasý
- rytmus řeči a hudební rytmus
- orientace v notovém záznamu melodie
- reflexe vokálního projevu
- intonace - imitace, opora hudebního nástroje
- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
- pozorování žáka při vyučování
- hodnocení vztahu k předmětu
- hodnocení jednotlivců i skupin žáků
- hodnocení slovní i známkou
Žáci:
- aktivita v hodině
- vzájemné hodnocení hudebního projevu
Přesahy: ČJ a literatura, Cizí jazyk, D, Z, TV –
cvičení s hudbou, VV, M, OV
Instrumentální činnosti
1. úroveň
- improvizace s pomocí jednoduchých
hudebních nástrojů
- volba vhodných doprovodů
- orientace v zápise písní a skladeb
homofonního typu
- osvojení pojmů part, partitura, hudba vokální,
instrumentální, píseň, variace, rondo
- pochopení uspořádání partitury, zběžná
orientace v ní
- chápání pojmu hudební forma
- hra na hudební nástroje Orfova instrumentáře
- realizace instrumentálních doprovodů
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje
2. úroveň
- orientace v zápise skladeb zapsaných
- pomocí kytarových značek či harmonických funkcí
- praktické činnosti u klavíru
- doprovod na rytmické, popř. melodické nástroje
- vytváření doprovodů písně – předehra, mezihra,
dohra
- orientace v poslechové ukázce
- hudební výrazové prostředky
- tajenky, kvízy, osmisměrky, doplňovačky
- praktické pohybové činnosti
Přesahy:
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- pomáhá žákovi hledat vlastní cestu k životní
spokojenosti a dobré vztahy k dalším lidem
- rozvíjí smyslové vnímání a vlastní kreativitu
6.2 Výchova demokratického občana
- rozvíjí a podporuje komunikativní a prezentační
schopnosti a dovednosti
- prohlubuje empatii a schopnost aktivního
naslouchání a spravedlivého posuzování
- vede k respektování kulturních, etnických a jiných
odlišností
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
- rozvíjí vztah k evropské a světové kultuře
- prohlubuje porozumění evropským kulturním
Školní vzdělávací program Regionální škola
193
kořenům
6.4 Multikulturní výchova
- poskytuje základní znalosti o různých etnických
skupinách
- rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti
jiných národností
6.5 Environmentální výchova
- vede žáky k zamyšlení nad vztahem člověka a
prostředí
- vede k vnímání estetických kvalit a prostředí
6.6 Mediální výchova
- přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a
kriticky hodnotit umělecké projevy
Hudebně pohybové činnosti
- volba vhodných hudebně pohybových prvků
na základě reflexe poslouchané hudby
1. úroveň
- pohybový doprovod znějící hudby
- pohybové vyjádření hudby, pantomima, improvizace
- pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby
- orientace v prostoru
- základy taktování
- taneční kroky, mazurka, polka, valčík
- praktické činnosti při poslechu u klavíru
- využití dovedností v rámci pohybové výchovy
- tajenky, kvízy
- vědomostní testy
- ústní zkoušení
Poslechové činnosti
- chápání pojmu hudební forma
- orientace v proudu znějící hudby, vnímání
melodické struktury díla
- konfrontace znějící hudby s dalšími skladbami
z hlediska funkce, stylu a žánru
Školní vzdělávací program Regionální škola
1. úroveň
- významné sémantické prvky a jejich význam
v hudebním díle - pohyb melodie, zvukomalba…..
- hudební výrazové prostředky
- opera, árie, recitativ
- opereta, muzikál
- balet, pantomima
- melodram, scénická hudba
- Národní divadlo, národní hymna
194
Hudební výchova 7.ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Vokální činnosti
- správné hospodaření s dechem, tvoření tonu,
artikulace
- zdokonalení hlasové techniky
- sjednocování a rozšiřování hlasového rozsahu
- přiměřený hudební výraz při technicky
správném, intonačně čistém a rytmicky
přesném zpěvu písní jednohlasých – dle svých
dispozic
- využívání vlastního hlasového potenciálu
- rozpoznávání předností i nedostatků vlastního
zpěvu
1. úroveň
- lidský hlas, dýchání a hlasová technika, pravidla
hlasové hygieny, mutace
- skupiny mužských a ženských hlasů
- jednohlasý a vícehlasý zpěv
- rytmus řeči a hudební rytmus
- orientace v notovém záznamu
- rozvoj hudebního sluchu a představivosti
- reflexe vokálního projevu
- intonace a vokální improvizace v dur i v moll tóninách
- aktivní účast v činnostech pěveckých
- vědomostní testy
Instrumentální činnosti
- schopnost hrát a improvizovat melodie,
doprovody a jednoduché skladbičky na Orfovy
nástroje
- volba vhodných doprovodů
- orientace v zápise písní a skladeb
homofonního i polyfonního typu
- tyto písně či skladby na základě
individuálních schopností a získaných
dovedností svým způsobem realizuje
- volba vhodného typu hudebně pohybových
prvků na základě reflexe poslouchané hudby
Školní vzdělávací program Regionální škola
1. úroveň
- samostatné vytváření doprovodu písní s předehrou,
mezihrou a dohrou, improvizace, provádění předem
připravených partiturek na nástroje rytmické, popř.
melodické
- rozeznávání hudebních nástrojů i nástrojové skupiny
- účast v instrumentálních činnostech
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebních nástrojů
2. úroveň
- orientace v zápise skladeb zapsaných pomocí
kytarových značek či harmonických funkcí
Hudebně pohybové činnosti
1. úroveň
- pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční
kroky, vlastní pohybové ztvárnění
- aktivní účast v činnostech hudebně pohybových
- vlastní ztvárnění znějící hudby, improvizace
195
- rozpoznávání některých tanců různých období
– vlastní pohybová vazba
- schopnost pohybově doprovodit znějící
hudbu, reagovat na změny v proudu znějící
hudby
- využívání hudby probraných žánrů při dalších
hudebních i nehudebních činnostech
- osvojení jednodušších tanečních kroků
- orientace v probraných hudebních druzích a
žánrech
- schopnost odlišit hudbu národnostních
menšin, porovnat autentickou podobu lidové
písně se skladbou
- orientace v probraných hudebních žánrech
- schopnost v návaznosti na osvětlení dobových
souvislostí rozlišit slohovou, žánrovou a
stylovou podobu hudebního díla
- postihuje charakteristické stylotvorné a
významné sémantické prvky díla, srovnává je a
slovně charakterizuje
- pohybové vyjádření v návaznosti na sémantiku díla
- pohybová reakce na změny tempové
- sluchová orientace v prostoru
- pohybové ztvárnění hudebně vyjadřovacích prostředků,
hudebního kontrastu, taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu,
ovládání základních kroků probíraných tanců (mazurka,
polka, valčík, country tance, dobové tance)
- poslechové kvízy zaměřené na probrané žánry
- využívání hudby probraných žánrů při dalších
činnostech
- vědomostní testy
Osvojení pojmů :
- tanec lidový a tance společenské
- pantomima
- klasický balet a významní baletní umělci
- výrazový tanec
- společenské tance
- tanec v kabaretu a muzikálu
Poslechové činnosti
1. úroveň
- hudební dílo a autor
- hudební styly a žánry
- interpretace znějící hudby
- kánon, fuga, koncert, sonáta, symfonie, symfonická
báseň, kantáta, oratorium
- hudební nástroje v komorním a symfonickém orchestru
- jednohlas, jednodušší forma vícehlasu
- aktivní účast v činnostech poslechových
- poslechové kvízy
- pexeso, křížovky, skrývačky a osmisměrky
- vědomostní testy
- ústní zkoušení
Hudební výchova 8. a 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
- tvoří na základě svých hudebních schopností
jednoduchá aranžmá, elementární kompozice a
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Instrumentální činnosti
1. úroveň
- samostatné vytváření doprovodu písní s předehrou,
mezihrou a dohrou, improvizace, provádění předem
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
- aktivní zapojení při praktických činnostech
- tajenky, skrývačky, kvízy
196
improvizace
- volí vhodné typy doprovodů, interpretuje
různé motivy, témata i části skladeb
- orientuje se v zápise písní a skladeb
homofonního i polyfonního typu hudby
artificiální i nonartificiální, tyto písně či
skladby na základě individuálních schopností a
získaných dovedností svým způsobem realizuje
- volba vhodného typu hudebně pohybových
prvků na základě reflexe poslouchané hudby
- rozpoznání některých z tanců různých
stylových období – vlastní pohybová vazba
- schopnost pohybově doprovodit znějící
hudbu, reagovat na změny v proudu znějící
hudby
- využívání hudby probraných žánrů při dalších
hudebních i nehudebních činnostech
- vytvoření představy o vzniku hudby
- chápání rozdělení hudby na artificiální a
nonartificiální
- základní orientace ve vývoji hudby,
v jednotlivých uměleckých směrech
- povědomí o základních hudebních druzích a
formách charakteristických pro daná období a
nejvýznamnějších osobnostech
- schopnost přiřadit hudební ukázku
k uměleckému období, určit druh skladby,
případně formu
Školní vzdělávací program Regionální škola
připravených partiturek
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebních nástrojů
- sluchové či zrakové rozlišování hudebních nástrojů,
dělení do skupin podle společných znaků
- vědomostní testy
2. úroveň
- orientace v zápise skladeb zapsaných pomocí
kytarových značek či harmonických funkcí
Hudebně pohybové činnosti
1. úroveň
- pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční
kroky, vlastní pohybové ztvárnění
- pohybové vyjádření v návaznosti na sémantiku
hudebního díla – pantomima, improvizace
- pohybová reakce na změny tempové, dynamicko
rytmicko metrické, harmonické
- orientace v prostoru
- paměťové uchování a reprodukce pohybů prováděných
při tanci či pohybových hrách
- country tance, krok rokenrolu, disco tance, aktuální
tance
Poslechové činnosti
1. úroveň
- orientace v hudebním prostoru
- hudební dílo a autor
- hudební styly a žánry
- interpretace znějící hudby
- epizody ze života tvůrců hudebních ukázek
- interpret a jeho místo v hudebním umění, umění kýč –
VV
- dělení hudby na hudbu uměleckou (vážnou, klasickou) a
populární
- počátky hudby
- hudba ve středověku
- aktivní zapojení při praktických činnostech
- aktivní účast v činnostech poslechových
- poslechové kvízy zaměření na probírané hudební
žánry
- pexeso, křížovky
- vědomostní testy
- ústní zkoušení
197
- postihuje charakteristické stylotvorné a
sémantické prvky díla, srovnává je a slovně
charakterizuje
- orientace ve vývoji populární hudby
- rozlišování základních žánrů
- znalost nejslavnějších interpretů a skupin
- chápání problematiky módnosti a komerce
v kontrastu s nadčasovostí
- poznávání základních žánrů populární hudby
podle hudebních ukázek
- renesance
- baroko – zrod opery, první orchestry, divadla, nové
hudební nástroje
- klasicismus – vznik symfonie, smyčcového kvartetu
- romantismus - hlavní znaky, symfonický orchestr,
hudba programní
- nejslavnější skladatelé jednotlivých hudebních epoch
- artificiální hudba konce 19. století
2. úroveň
- hudba artificiální a nonartificiální
- rozšiřující učivo o hudebních skladatelích
- USA jako kolébka moderní a populární hudby
- jazz a swing a představitelé
- vznik rock-n-rollu
- 60. léta – rozvoj rockového hudby v Anglii, nejslavnější
písně a kapely
- populární hudba 70. a 80. let 20. století
- problematika komerce, kýče a módnosti
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 47443669, tel./záz./fax 568440204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “REGIONÁLNÍ ŠKOLA”
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.7 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura
5.7.2 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výtvarná výchova
a) Charakteristika oblasti: Oblast si klade za cíl vést žáky k ochraně a hledání krásy v sobě i kolem sebe. Směřuje k chápání tradic, kritickému přístupu ke skutečnosti,
nabízí osobní postoje a osobní objevování, sleduje smysl a podstatu tvůrčí činnosti.
b) Charakteristika oboru (předmětu): Rozvíjení smyslové citlivosti, fantazie a obrazotvornosti, ověřování a rozvíjení komunikačních schopností, posilování a uplatňování
subjektivity a individuality, rozvoj myšlení.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- vědomě eliminuje rušivé podněty a vytváří optimální podmínky pro práci
- učí se sebehodnocení a hodnocení druhých
- učí se ve vhodných podmínkách realizovat vlastní nápady
- učí se samostatnosti a tvořivosti
Školní vzdělávací program Regionální škola
198
Kompetence k řešení problémů:
- učí se samostatnosti a tvořivosti
- hledá různé varianty řešení problémů a vybírá mezi nimi
- ví, jakých chyb by se mohl dopustit při řešení problémů
Kompetence komunikativní:
- učí se organizovat činnost ostatních dětí ve skupině
- z dostatku možností je veden k porozumění obrazových materiálů
- je vede k formování vlastních názorů
- je veden k vhodné komunikaci se spolužáky a s učitelem
Kompetence sociální a personální:
- používá skupinovou práci, vzájemnou pomoc
- respektuje společně dohodnutá pravidla chování
- oceňuje své spolužáky ve skupině za dobrou práci
- umí se rozdělit o pomůcky a materiál
Kompetence občanské:
- zná základní společenské normy chování
- učí se vnímat krásu umění a přírody
- seznamuje se s našimi tradicemi, kulturními a historickými památkami
Kompetence pracovní:
- po celou dobu práce udržuje pracovní místo v pořádku
- vyhodnocuje výsledky své činnosti
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje určená pravidla
Formy práce:
práce ve třídě, práce kolektivní, skupinová, ve dvojicích, individuální, práce v přírodě, práce v domácím prostředí ( projekt )
Metody práce:
seznámení s výtvarnými technikami (kresba, malba, komb. techniky, modelování, prostorové práce ), pozorování, dotváření, kombinace,stříhání, vytrhávání, lepení
rytmické řazení prvků v ploše, estetické vnímání, rozvíjení fantazie, představivosti a smyslu pro originalitu, rozvíjení kreativity, aktivní práce s ilustrací
Školní vzdělávací program Regionální škola
199
Výtvarná výchova 1. – 3. ročník
očekávané výstupy (žák):
učivo
I. Rozvíjení smyslové citlivosti
- rozpoznává a pojmenovává linii,
tvar, objem, barvy
- porovnává je a třídí na základě
svých zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
- své zkušenosti uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání
1. Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- linie, tvar, objem,barva, jejich jednoduché vztahy ( podobnost,
rytmus ), jejich kombinace a proměny v ploše a prostoru
2. Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj smyslového vnímání, soustředění, pozornosti, rozvoj
kreativity, kooperace
6.4 Multikulturní výchova
- kulturní diference, respektování různých etnik
6.5 Environmentální výchova
- rozvoj spolupráce v péči o třídu, blízké okolí
3. Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly
- vizuálně obrazové vyjádření podnětů hmatových a sluchových
4. Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- fotografie, televize, film, tiskoviny
II. Uplatňování subjektivity
- v tvorbě projevuje své vlastní
zkušenosti
- vyjadřuje rozdíly při vnímání
událostí různými smysly, k jejich
vyjádření volí vhodné prostředky
- podává podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření
5. Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
a ostatních zkušeností
- manipulace s objekty
- pohyb těla
- akční tvar malby a kresby
6. Typy vizuálně obrazných vyjádření
- hračky, objekty, ilustrace textu, volná malba, animovaný film,
fotografie, sochy
7. Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání ( zrakové, hmatové, statické a
dynamické)
- odlišné způsoby podání porovnává
- hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém
se svojí dosavadní zkušeností
vnímání)
Školní vzdělávací program Regionální škola
Možné evaluační nástroje:
- pozorování žáka, hodnocení pokroku jednotlivce i skupin,
autoevaluace, komunikace, hodnotíme pozitivně slovně i
známkou
Projekty :
- roční období, Vánoce, výlet
Pomůcky :
- tužka, uhel, tuž, dřívka, vodové barvy, temperové barvy,
pastel, textil, kůže, přírodní materiál, plastelína, modelovací
hlína, modurit, papír, krabičky, špejle
Přesahy :
- PČ, HV, literární výchova, dramatická výchova, Prv, M
(geometrické tvary )
200
III. Ověřování komunikačních účinků
- na základě vlastních zkušeností
nalézá rozdíly v pracích
- porovnává práce jedince s pracemi
ostatních dětí
8. Osobní postoj v komunikaci
- hledání rozdílů a porovnávání prací jedince s ostatními dětmi ve
skupině (třídě)
Další aktivity :
- vycházky, výstavy prací, výtvarné soutěže, návštěvy výstav a
galerií, besedy
9. Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
- komunikace se spolužáky, vysvětlování, obhajoba výsledků své
tvorby
Výtvarná výchova 4. – 5. ročník
očekávané výstupy (žák):
učivo
I. Rozvíjení smyslové citlivosti
- rozpoznává a pojmenovává linii,
tvar, objem, barvy, světlostní
kvalitu, porovnává je
- užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k
celku
1. Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- linie, tvar, objem,barva, světlostní kvalita, jejich vztahy
(podobnost, rytmus, kontrast )
kombinace a proměny v ploše, prostoru a objemu
2. Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
3. Reflexe a vztahy zrakového vnímání
- při vnímání událostí rozpoznává
k vnímání ostatními smysly
účinek i dalších smyslů ve vztahu ke
- vizuálně obrazové vyjádření podnětů hmatových , sluchových,
zrakovému vnímání, pro jejich
pohybových, čichových a chuťových
zapojení nalézá a uplatňuje plošné,
objemové i prostorové vizuálně
4. Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
obrazné prostředky
- fotografie, televize, film, tiskoviny, umělecká výtvarná tvorba,
elektronická, média, reklama
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata :
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj smyslového vnímání, soustředění, pozornosti, rozvoj
kreativity, kooperace
6.4 Multikulturní výchova
- kulturní diference, respektování různých etnik
6.5 Environmentální výchova
- rozvoj spolupráce v péči o třídu, blízké okolí
Možné evaluační nástroje:
- pozorování žáka, hodnocení pokroku jednotlivce i skupin,
autoevaluace, komunikace, hodnotíme pozitivně slovně i
známkou
201
II. Uplatňování subjektivity
- v tvorbě projevuje své vlastní
zkušenosti
-osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě
-svobodně volí a kombinuje
prostředky pro vyjádření nových
pocitů a prožitků
- na základě vlastních zkušeností
nalézá rozdíly v pracích
- porovnává práce jedince s pracemi
ostatních dětí
- porovnává různá podání prací a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
Projekty :
- roční období, Vánoce, výlet
5. Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
a ostatních zkušeností
- manipulace s objekty
- pohyb těla
- akční tvar malby a kresby
Pomůcky :
- tužka, uhel, tuž, dřívka, vodové barvy, temperové
barvy, pastel, textil, kůže, přírodní materiál, plastelína, modelovací hlína, modurit, papír, krabičky, špejle
6. Typy vizuálně obrazných vyjádření
- hračky, objekty, ilustrace textu, volná malba, animovaný film,
fotografie, sochy
Přesahy:
- PČ, HV, literární výchova, dramatická výchova, Prv, M
(geometrické tvary )
7. Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání ( zrakové, hmatové, statické a
dynamické)
- hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém
vnímání)
III. Ověřování komunikačních účinků
Další aktivity :
- vycházky, výstavy prací, výtvarné soutěže, návštěvy výstav a
galerií, besedy
8. Osobní postoj v komunikaci
- hledání rozdílů a porovnávání prací jedince
s ostatními dětmi ve skupině (třídě)
9. Komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření
- komunikace se spolužáky, vysvětlování
obhajoba výsledků své tvorby
- naučit se respektovat záměr a tvorbu jiných
2. stupeň
a) Charakteristika oblasti: Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizován v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova, který je vyučovaný na II. stupni od 6. do
9. ročníku 1 vyučovací hodinou, a výtvarná výchova, která je vyučována na II. stupni od 6. do 7. ročníku 2 vyučovacími hodinami a v 8 a. a 9. ročníku 1 vyučovací hodinou
týdně, s celkovou dotací 10 vyučovacích hodin. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních , instrumentálních, hudebně pohybových poslechových činností
k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně
Školní vzdělávací program Regionální škola
202
obrazovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména
z pozorování dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.
b) Charakteristika oboru: Vzdělávací obor Výtvarná výchova vede k rozvíjení citlivosti, fantazie a obrazotvornosti, ověřování komunikačních schopností, posilování a
uplatňování subjektivity a individuality, rozvoj myšlení.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- Žák vědomě eliminuje rušivé podněty a vytváří optimální podmínky pro práci, činnost provádí s obecně užívanými termíny,
znaky a symboly, věci uvádí do souvislostí, propojuje do širších celků, učí se realizovat vlastní nápady, učí se hodnocení a sebehodnocení,
samostatnosti a tvořivosti.
Kompetence k řešení problémů:
- Hledá různé varianty řešení problémů a vybírá mezi nimi, učí se samostatnosti.
Kompetence komunikativní:
- Je veden k vhodné komunikaci se spolužáky i s učitelem, k diskusi na dané téma. Učí se prezentovat a obhajovat svoje dílo,vyjadřovat svoje pocity a myšlenky.
Kompetence sociální a personální:
- Používá skupinovou práci a vzájemnou pomoc ve skupinách, respektuje společně dohodnutá pravidla chování, oceňuje spolužáky za dobrou práci, umí se rozdělit o
pomůcky a materiál.
Kompetence občanské:
- Zná základní společenské normy chování, učí se vnímat krásu umění přírody.
Kompetence pracovní:
- Po celou dobu práce udržuje pracovní místo v pořádku, používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje určitá pravidla, dodržuje pravidla ochrany svého
zdraví,ale i zdraví ostatních, vyhodnocuje výsledky své činnosti.
Možné formy práce :
práce v učebně, práce v počítačové učebně, práce ve skupinkách - dva i více žáků ve skupině, práce v domácím prostředí – domácí úkoly , referáty, aktuality, projekty, práce v
komunitním kruhu, práce v okolí školy, práce v plenéru, práce v zámeckém parku
Možné metody práce:
využívání metod RWCT, práce s využitím arteterapie, práce s tiskem, práce s odborným textem, videoprogramy, poslech, počítačové programy, používání odborné literatury,
reprodukcí, projekty, modelové hry a situace, samostatné práce, pomoc a spolupráce mezi žáky, skupinová práce, experiment, soutěže školní, regionální, celostátní, práce pro
Školní vzdělávací program Regionální škola
203
výzdobu školy, paspartování dětských prací, práce pro školu, město - upomínkové předměty, školní ples, výročí školy a města, akademie, divadelní představení, práce pro
školní časopis a webové stránky školy, návrhy diplomů a upomínkových předmětů
Výtvarná výchova 6. – 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
- pojmenovává a vytváří vizuálně
obrazové elementy, jejich jednoduché
vztahy a uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků
učivo
I. Rozvíjení smyslové citlivosti
1. Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- linie, tvar, objem, barva, světlostní kvalita, vnitřní
a jejich jednoduché vztahy
- rozvržení v ploše, objemu a prostoru
uspořádání
2. Uspořádání objektů do celků v ploše, prostoru a časovém
průběhu
- vytváření sestav ve statickém a dynamickém vyjádření
- vyjádření vztahů a proměn mezi objekty
- užívá zrakového vnímání
k zaznamenání vizuálních zkušeností
získanými ostatními smysly a podněty
z představ a fantazie
- užívá prostředky pro zachycení jevů,
kvalit a procesů v proměnách, vývoji a
vztazích
- ke své tvorbě užívá některé z metod
uplatňovaných v současném výtvarném
umění(fotografie, reklama, animace)
- kombinuje prostředky pro vlastní
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Průřezová témata :
6.1 - osobnostní a sociální výchova – rozvoj smyslového vnímání,
soustředění, pozornosti, rozvoj kreativity, kooperace
6.2 - výchova demokratického občana
6.3 - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- práce s tiskem
6.4 - multikulturní výchova - vztahy mezi lidmi
6.5 - environmentální výchova - projekty o životním prostředí
ekonomické hodnocení
6.6 - mediální výchova - videoprogramy, počítačové
programy
3. Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly
- vnímání mimovizuálních podnětů při své tvorbě
(sluchových, pohybových, čichových, hmatových a chuťových)
- odraz jiných uměleckých druhů ( hudebních, dramatických)
4. Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- fotografie, film, tiskoviny, umělecká výtvarná tvorba,
televize, reklama – vhodný výběr a kombinace ve vlastní tvorbě.
II. Uplatňování subjektivity
5. Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušenos
- manipulace s objekty
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru
- akční tvar malby a kresby
6. Typy vizuálně obrazných vyjádření
Přesahy: Z, D, Př, RV, OV, ČJ a literatura, HV,
- akce pro první stupeň, projektové dny
Možné evaluační nástroje :
- slovní zásoba, hodnocení vlastního díla, reprodukcí
- používání odborné terminologie z dějin umění
- komunikace
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při výuce
204
vyjádření a uplatnění své osobitosti a
- hračky, objekty, ilustrace textu, volná malba, fotografie, reklama,
porovnává jejich ve vizuálně obrazných animovaný film, sochy, plastika
vyjádřeních již existujících, již
užívaných
- interpretuje vizuálně obrazná
vyjádření současnosti a minulosti,
vychází ze znalostí historie a svých
zkušeností
7. Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání (zrakové, hmatové, statické a dynamické)
- hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na
smyslovém vnímání,citově zabarvená
- promyšlené a vědomé uplatnění při vlastní činnosti
- uvědomuje si různorodost zdrojů
interpretací
III. Ověřování komunikačních účinků
8. Osobní postoj v komunikaci
- utváření a zdůvodňování osobního postoje
- podmínky pro porovnávání prací a jejich zdůvodňování
- nalézá vhodnou formu pro prezentaci
svých vizuálně obrazných vyjádření
9. Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
- komunikace se spolužáky, vysvětlování a obhajoba výsledků své
tvorby
- naučit se respektovat záměr a tvorbu jiných
- prezentace ve veřejném prostoru
10. Proměny komunikačního obsahu
- proměny obsahu vlastních prací v různých souvislostech
- pozorování žáka při skupinové práci
- rozbor samostatných prací
- hodnocení slovně i známkou
Projekty:
- roční období, Vánoce, výlet, příroda, portrét, zvířata, vývojová
etapa lidstva
Pomůcky:
- klasické i zcela netradiční
- barvy - temperové, vodové, akvarelové, prstové
- pastelky, voskovky, fixy, umělecké křídy
- štětce - kulaté, ploché
- uhel, rudka
- tuš – černá i barevné
- inkoust
- pero, brk, špejle, dřívko, tužka
- molitanové houbičky
- výkresy, barevné papíry, novinové papíry, balící papíry,
kartony,ubrousky
- tapety, samolepící tapety
- tuhá lepidla, tekutá lepidla, tapetové lepidlo
- různé přírodní materiály
- různé textilní materiály
- nůžky
- potravinářské fólie, zahradnické netkané materiály
- pletiva, drátků
- modelovací hmoty
Další aktivity: vycházky, výstavy prací, výtvarné soutěže,
návštěvy výstav a galérií, besedy.
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.8 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a zdraví
Školní vzdělávací program Regionální škola
5.8.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova ke zdraví v 6. - 9. ročníku
205
a) Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v povinném vyučovacím předmětu Tělesná výchova, který je vyučovaný na I. i II.
stupni 2 vyučovací hodiny týdně a v předmětu Výchova ke zdraví, vyučovaná na II. stupni v 6., 8. a 9. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně s celkovou týdenní dotací 11
vyučovacích hodin týdně. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí a do života školy. Vzdělání v této oblasti směřuje k poznávání
vlastních pohybových možností a zájmů, rozpoznání a rozvíjení pohybového nadání, vede žáky k poznání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, vede k aktivnímu
zapojování do činností podporujících zdraví a k propagaci zdravotně prospěšných činností ve škole a v životě. Cílem oblasti je výchova člověka, pro kterého se zdravý životní
styl stane na základě našich informací a získaných dovedností samozřejmostí.
b) Charakteristika oboru (předmětu): Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k upevňování hygienických, stravovacích, pracovních a zdravotně preventivních návyků,
rozvíjení dovedností odmítat návykové látky, čelit vlivům reklamy a vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Práce v hodinách povede k rozvíjení
schopností žáků vytvářet si vlastní názor na základě využívání všech dostupných informací, umět tento názor nejen vhodně a srozumitelně formulovat, ale i prezentovat.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- Žák je veden k systematickému vyhledávání, analyzování, používání získaných poznatků a vědomostí o lidské společnosti i občanském životě.posoudí vlastní pokrok a učí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit. Obecně operuje s užívanými termíny.
Kompetence k řešení problémů:
- Vnímá problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů, využije k tomu vlastního úsudku a zkušeností.
Kriticky myslí a je schopen obhájit svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.
Kompetence komunikativní:
- Formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně. Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. Rozumí různým typům textů a záznamů. Využívá informační a komunikační prostředky
pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Kompetence sociální a personální:
- Spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce. S druhými lidmi jedná ohleduplně a s úctou, respektuje jejich názory. Umí poskytnou pomoc nebo o ni
požádat.
Kompetence občanské:
- Respektuje přesvědčení druhých lidí, má schopnost empatie, umí se postavit proti fyzickému i psychickému násilí. Chová se zodpovědně v krizových situacích a i
v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Zapojuje se do sportovních aktivit.Chápe ekologické souvislosti a problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
Kompetence pracovní:
- Používá bezpečně vybavení učeben, dodržuje vymezená pravidla, adaptuje se na nové pracovní podmínky. K výsledkům pracovních činností přistupuje z hlediska ochrany
svého zdraví i zdraví druhých.
Školní vzdělávací program Regionální škola
206
Možné formy práce:
práce ve skupinách, práce v domácím prostředí, sběr dat v terénu, odborné exkurze, besedy s odbornými pracovníky, projekty
Možné metody práce:
práce s učebnicí, práce s pracovními listy, práce s odbornou literaturou /encyklopedie/, práce v učebně, práce s médii, výukové programy /CD, VHS, AUDIO/, vyhledávání
informací - PC
Výchova ke zdraví 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
- respektuje přejatá pravidla soužití
mezi vrstevníky a partnery
- uvede příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu
sociálního klimatu z hlediska
prospěšnosti zdraví
- objasní význam lidských hodnot
- odmítá nátlak,agresi a nevhodné
přístupy k uvedeným hodnotám
- vysvětlí role členů komunity
- pozitivní komunikací přispívá
k utváření dobrých mezilidských
vztahů v širší společnosti
- vysvětlí role členů komunity
- vysvětlí na příkladech souvislosti
mezi tělesným, duševním a
sociálním zdravím
- orientuje se ve zvláštnostech
vývoje osobnosti
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I.Vztahy mezi lidmi a formy soužití.
1. Vztahy ve dvojici.
- kamarádství, přátelství, láska
- partnerské vztahy, manželství, rodičovství
2.Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity.
- rodina, škola,vrstevnická skupina, obec, spolek
II. Rozvoj osobnosti.
1. Duševní a tělesné zdraví.
- vývoj a formování osobnosti v hlavních etapách života
- psychická a fyzická zdatnost
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Pomůcky: učebnice,kopírovací listy
Evaluace: test Jsi dobrým kamarádem
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova: vzájemné poznávání se ve
skupině, třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, chyby při
poznávání lidí
Přesahy: VV, OV
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova: získávání dovedností
vztahujících se ke zdravému duševnímu a sociálnímu životu,
rozhodování se v běžných i vypjatých situacích
Evaluace – test Staráš se dobře o své zdraví
207
- vysvětlí pojmy zdraví, zdravý
- životní styl, prevence
- dokáže řešit konfliktní situace
s nejmenším dopadem na osobnost
- využívá důvěry a spolupráce
v řešení konfliktní situace
2. Vyrovnání se s problémem (únik) – úvod
- sebepoznání a sebevýchova
III. Osobní bezpečí
1. Způsoby chování
- rozpoznává situace ohrožující jeho - v krizových situacích –šikana a jiné projevy násilí
- při pobytu v různých prostředích
bezpečnost
- projevuje odpovědné chování
v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných
událostech
2. Komunikace se službami odborné pomoci
- Dětská krizová centra, linky důvěry
- dokáže komunikovat s linkou
důvěry, policií a dalšími
specializovanými službami
3.Tragédie, pohroma, katastrofa, evakuace
IV. Zdravý způsob života a péče o zdraví
1. Osobní hygiena
- uplatňuje hygienické zásady a
- intimní hygiena chlapců a dívek
návyky vztahující se k osobní a
- hygiena odívání
intimní hygieně, k základům
kosmetické péče, k hygieně odívání
- orientuje se v prostředcích osobní a
intimní hygieny a ve způsobech
jejich používání
Evaluace – pololetní testy
Zařazená průřezová témata a jejich charakteristika:
6.6 Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení, pěstování kritického přístupu k reklamě
Projekt - reklama propagující zdravotní a kosmetické přípravky
- uplatňuje zásady duševní hygieny - režim dne,volný čas
v denním režimu
- zařazuje formy aktivního
odpočinku do svého režimu dne
- uvádí klady a zápory při využívání
multimediálních zařízení v životě
člověka
Školní vzdělávací program Regionální škola
208
- posuzuje současné převažující
stravovací zvyklosti s ohledem
k zásadám zdravé výživy
- vyjmenuje pozitiva a negativa
vlivu výživy na zdraví
- uvede vhodné a nevhodné
jednoduché technologické postupy
přípravy pokrmů v souvislosti se
zdravou výživou
- uvědomuje si rizika zneužívání
návykových látek
- orientuje se v účincích
nejznámějších návykových látek
- rozpozná taktiky reklamních
agentur
- chápe důležitost a příčiny změn
v psychice jedince v období puberty
- reaguje na fyziologické změny
v období dospívání a kultivovaně se
chová k opačnému pohlaví
V. Zdravá výživa
1. Vliv výživy na zdravotní stav lidí
- sestavování jídelníčku
- zpracování potravin ve vztahu ke zdravé výživě
Projekt: zdravá výživa - sestavit jídelníček pro rodinné
stravování
VI. Rizika ohrožující zdraví
1. Auto – destruktivní závislosti
- zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek
- alkoholismus, kouření
- reklamní vlivy – propagace tabákových výrobků, alkoholu
VII. Sexuální dospívání a reprodukční zdraví
1. Proměny člověka v období dospívání
-vztahy mezi chlapci a dívkami
Evaluace – pololetní testy
Výchova ke zdraví 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
I. Úvod k výuce rodinné výchovy
- uvědomí si zdravý životní styl
v období dospívání
Školní vzdělávací program Regionální škola
209
II. Rodina
- rozčleňuje a posuzuje faktory vedoucí - faktory ovlivňující stabilitu rodiny
ke stabilitě či nestabilitě rodiny
- zdůvodní výběr ideálního partnera
- jak najít toho pravého, tu pravou
- porovnává různá kritéria při výběru
partnera (ky)
- zná hlavní rizika předčasného
- manželství, předčasné manželství, neshody
manželství a rodičovství
- odlišuje správné a nesprávné postupy
v řešení konfliktů
III. Péče o zdraví
1. Vliv životních podmínek na zdraví
- zdraví, nemoc, dědičnost, způsob života
- uplatňuje základní zásady přispívající
k zachování a upevnění zdraví
- orientuje se v základních příčinách
- ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami
nemocí
- vhodným chováním se chrání před
infekčními chorobami; včetně nákazy
HIV
- přebírá zodpovědnost za zdraví vlastní - úrazy, chování v situacích ohrožení zdraví
i ostatních
- využívá základní pravidla bezpečnosti - význam pohybu pro zdraví, otužování
ochrany zdraví při pohybových
činnostech
- uplatňuje pravidla bezpečnosti při
pohybových aktivitách
- chrání se vhodnou výživou proti
civilizačním chorobám
- orientuje se rámcově v alternativních
výživných směrech
- navrhuje možné zásady zdravé výživy
- rozpozná situace ohrožující
bezpečnost
Školní vzdělávací program Regionální škola
IV. Zdravá výživa
1. Vliv výživy a způsoby stravování na zdraví člověka
- alternativní výživa a poruchy výživy
- nežádoucí způsoby výživy
2. Shrnutí zásad při výběru a přípravě pokrmů
V. Rizika ohrožující zdraví
1. Nebezpečné situace
- bezpečné sportování
Průřezová témata:
6.4 Multikulturní výchova: učí přijímat druhého jako jednice se
stejnými právy, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory, zvyky
i kultury, odlišné kultury bere jako rovnocenné
Evaluace: výtvarné práce, pracovní listy, testy, referáty,
sebereflexe, skupinová diskuse
Přesahy: TV, Př, D, VV, OV
Zařazená průřezová témata a jejich charakteristika:
6.5 Environmentální výchova: rozvíjí vztah člověka a životního
prostředí, vede k uvědomování si podmínek života a možností
jejich ohrožování
Projekt: Pyramida zdravé výživy
Evaluace: pravidla silničního provozu
210
- uplatňuje pravidla bezpečnosti při
- bezpečnost silničního provozu
pohybových aktivitách, v podmínkách
silničního provozu, na výletech …
- umí vyjádřit své pocity spojené
2. Násilí v sexualitě
s násilím, včetně sexuálního zneužívání
- umí poskytnout první pomoc při
3. Nacvičujeme první pomoc
stavech ohrožující zdraví
- orientuje se v účincích nejznámějších
návykových látek
- uvědomuje si škodlivost a vedlejší
účinky dopingových látek
- uvědomuje si mechanismy vzniku
závislosti na návykových látkách
- orientuje se v nabídce specializované
pomoci – krizová centra, linky důvěry
- umí pomoci vrstevníkovi – odkázání
na odbornou pomoc, přivolá pomoc
- objasní různé podoby lásky, pojmů
sex a sexualita
- specifikuje odlišnosti v lásce
(heterosexualita…)
- uvědomuje si ohrožení v oblasti
reprodukčního zdraví, riziko
těhotenství mladistvých , prostituce
-chápe význam a rizika antikoncepce
VI. Zneužívání návykových látek
1. Drogy kolem nás
- nejčastější užívané drogy
- drogy a jejich účinek
- doping
2. Vznik závislosti
3. Jak se ubránit, jak pomoci
VII. Sexuální výchova
1. Lidská sexualita, láska
2. Reprodukční zdraví dospívajících a možná ohrožení
3. Plánované rodičovství
Pomůcky: videopořad Oči hadů
Pomůcky: videokazeta Láska je láska
Výchova ke zdraví 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
I. Změny v životě člověka a jejich reflexe
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Evaluace: výtvarné práce, pracovní listy, testy, referáty,
211
- přijímá odpovědnost za bezpečné
sexuální chování
- optimálně reaguje na fyziologické
změny v období dospívání
- uvědomuje si odpovědnost matky za
zdravý vývoj dítěte /životospráva
v těhotenství/
- uplatňuje na veřejnosti vhodnou míru
zdrženlivosti
- chápe význam i rizika antikoncepce
- toleruje odlišnou pohlavní identitu
- uplatňuje preventivní způsoby
chování v souvislosti s pohlavně
přenosnými chorobami
- umí vyhledat odbornou pomoc
- chápe rozdíl mezi pouhou
zamilovaností a plně rozvinutou láskou
- vyhledá odbornou pomoc
- ví, jak předcházet sexuálním rizikům
- uvědomuje si rizika zneužívání
návykových látek
- orientuje se v nejznámějších
návykových látkách
- rozpozná taktiky reklamních agentur
/propagace návykových látek/
- vyhodnotí na základě svých znalostí
možný manipulativní vliv vrstevníků,
médií a sekt
- uplatňujě osvojené sociální
dovednosti a modely chování při
kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni
- dává do souvislosti složení stravy a
způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí
- projevuje odpovědné chování
Školní vzdělávací program Regionální škola
- sexuální dospívání a reprodukční zdraví
- předčasná sexuální zkušenost
- těhotenství a rodičovství mladistvých
- poruchy pohlavní identity
- antikoncepce
sebereflexe,
II. Zdravý způsob života a péče o zdraví
- pohlavně přenosné nemoci
Projekt – Zdravý životní styl
- postoje k sexualitě a sexuálnímu chování
III. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
- sexuální kriminalita
Pomůcky. Trestní zákoník
- zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek
- manipulativní reklama a informace
Zařazená průřezová témata a jejich charakteristika:
6.6 Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení, kritický přístup k reklamě
- civilizační choroby a stres
- ochrana člověka za mimořádných situací
212
v situacích ohrožení zdraví, osobního
- zásady první pomoci
bezpeční, při mimořádných událostech,
v případě potřeby poskytne adekvátní
první pomoc
- vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví a diskutuje o něm s vrstevníky
- uplatňuje osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
IV. Hodnota a podpora zdraví
- odpovědnost jedince za zdraví
- působení kvality prostředí na zdraví člověka
Zařazená průřezová témata a jejich charakteristika:
6.5 Environmentální výchova: rozvíjí vztahy člověka a prostředí,
rozvíjí porozumění důsledkům lidských činností na prostředí,
přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské
populace a vztahem k životnímu prostředí
Přesahy: VV – Změny člověka v průběhu nemoci
- podpora zdraví v komunitě /osvěta/
- projevuje odpovědný vztah k sobě
samému i ostatním lidem
- umí vyjádřit svůj názoru
- umí přijímat kritiku i pochvalu
- používá vhodné formulace při
komunikaci
- využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a dovednosti
k regeneraci organismu, překonávání
únavy a předcházení stresovým
situacím
- zváží výhody asertivního chování pro
lepší a snadnější jednání s lidmi
- zvládá zásady spolupráce, umí účinně
pomoci
V. Osobnostní a sociální rozvoj
- sebepoznání, sebepojetí
- stanovení osobních cílů
- psychohygiena /zvládání stresu/
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova: sebepoznání a sebepojetí,
rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace,
psychogygiena, kreativita, komunikace, mezilidské vztahy
Přesahy: VV - Individuální výtvarná práce – jméno – naše
vlastnosti a zájmy
- asertivita a empatie
- základy etiky
- prosociální postoje
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 47443669, tel./záz./fax 568440204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “REGIONÁLNÍ ŠKOLA”
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.8 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a zdraví
5.8.2 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Tělesná výchova
Charakteristika oboru (předmětu): Vzdělávání směřuje k poznávání sama sebe, pochopení hodnoty zdraví. Žáci poznávají smysl zdravotní prevence, hloubku problémů
spojených s nemocí a poškozením zdraví. Seznamují se s různým nebezpečím v běžných i mimořádných situacích. Osvojují si dovednosti a způsoby chování, které vedou k
Školní vzdělávací program Regionální škola
213
zachování či posílení zdraví. Získávají potřebnou míru odpovědnosti za své zdraví i zdraví jiných. Zpočátku je vzdělávání ovlivněno osobním přístupem učitele, později je
kladen důraz na větší samostatnost a odpovědnost.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
- učí se sebehodnocení a hodnocení druhých.
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence k řešení problému
- samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.
Kompetence komunikativní
- rozumí běžně užívaným gestům, zvukům a jiným informačním a komunikačním prostředkům, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a
k aktivnímu zapojení se do společenského dění.
Kompetence sociální a personální
- účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj. Ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence občanské
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu.
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc.
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví. Zapojuje se do kulturního dění a sportovních aktivit.
Kompetence pracovní
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové podmínky.
Možné formy práce:
v tělocvičně, ve skupině, individuálně, na hřišti, na dopravním hřišti, na pozemku, v přírodě, v bazénu, zimní stadion, ve třídě (na koberci)
Možné metody práce:
rozcvičení, různé formy her (pohybové, míčové, dotykové), posilovací cviky, cvičení s hudbou, cvičení s náčiním, šplh na tyči, laně, atletika, plavání, bruslení, využívání
tématicky zaměřených televizních programů, turistika
Školní vzdělávací program Regionální škola
214
Tělesná výchova 1. – 3. ročník
očekávané výstupy (žák):
- podle pokynu či obrázku zaujme
základní cvičební polohy a provede
základní pohybové činnosti
- dodržuje základní pravidla
bezpečného chování ve známém
cvičebním prostředí; vhodně reaguje
na pokyny, gesta a signály (učitele)
- dodržuje pravidla osvojovaných
činností (her); pozná nedodržení
základních pravidel; v jednoduchých
případech rozhodne o výsledku (kdo
dříve, dále, přesněji)
- připraví náčiní a lehčí nářadí;
zvládá jednoduchou organizaci
činností (změna činnosti, směru
pohybu)
- dohodne se na základní spolupráci
a naplňuje ji
- pravidelně se věnuje pohybovým
aktivitám; kromě povinné TV se
zúčastňuje i některé další (dalších)
- volí vlastní tempo cvičení a počet
opakování
- užívá správné způsoby sezení
(zvedání a nošení zátěže); užívá
cviky pro odstranění únavy
- dodržuje základní hygienické
požadavky (převlékání, mytí);
dodržuje zásady bezpečnosti při
cvičení
- adekvátně reaguje na situaci úrazu;
Školní vzdělávací program Regionální škola
Učivo
I. Činnosti podporující pohybové učení
- základní tělovýchovné pojmy
- smluvené povely, signály, gesta, značky
- organizace prostoru a činností
- pravidla osvojovaných pohybových činností
- vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
- zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých
činnostech; fair play jednání (uplatňování myšlenek olympismu)
- posuzování a měření pohybových činností (výkonů)
II. Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- způsoby ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti
- manipulace se zatížením
- správné držení těla
- příprava organismu před pohybovou činností a její vhodné
ukončení
- prevence a korekce jednostranného tělesného a duševního zatížení
- hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí
- bezpečnost při pohybových činnostech
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
– rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, sebepoznání a
sebepojetí, kooperace, poznávání lidí, kreativita, seberegulace,
sebeorganizace, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje, praktická
etika, komunikace, kooperace a kompetice, hodnoty, postoje,
praktická etika.
6.5 Environmentální výchova
- vztah člověka k prostředí
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců i
skupin
- hodnotíme slovně i známkou
- hodnocení podle předem stanovených kritérií, pravidel
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- aktivita v hodině
Přesahy:
- ve všech předmětech je vhodné využít tělovýchovných
chvilek (pro např. protažení, odreagování, zopakování
215
přivolá pomoc dospělého; ošetří
drobné poranění
- napodobí jednoduchou
pohybovou činnost (snaží se o její
osvojení, zlepšené provedení)
- vytvoří variantu jednoduchého
pohybového úkolu
- respektuje základní pohybové
přednosti a nedostatky (zdravotní
omezení) vlastní i jiných
- pozná správně a zcela chybně
provedenou pohybovou činnost
učiva, upevňování učiva, … )
III. Pohybové dovednosti
- gymnastika
- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou (akrobacie, přeskoky,
cvičení s náčiním, tanec, aerobik), cvičení na nářadí, šplh na tyči a
laně
- ovládá zpevňování a uvolňování
těla a jeho částí; usiluje o přesné
provádění pohybů
- zvládá stoj na rukou, kotouly,
základní gymnastický odraz z
trampolínky a můstku; cvičení s
jednoduchým náčiním; šplh;
základní akrobatické prvky
a přeskoky nářadí odpovídající
výšky
- vyjádří slovo, rytmus, hudbu či
pocity pohybem (se snahou o
estetické provedení pohybů
- zvládá jednoduché tanečky a
taneční kroky; tančí se žákem
opačného pohlaví
- atletika (běhy – sprinty 50 m , vytrvalostní běh- 300 m, 600 m,
- zvládá základy rychlého a
vytrvalého běhu, skok do dálky nebo 1 000 m; běh v terénu,
překážkový běh, štafetový běh, skok do dálky, hod kriketovým
do výšky, hod míčkem
míčkem
- zvládá základní činnosti s míčem
odpovídající velikosti a hmotnosti;
ovládá různé náčiní a předměty a
Školní vzdělávací program Regionální škola
- pohybové hry různého zaměření
- sportovní hry (základy herních systémů, herních kombinací a
herních činností jednotlivce v podmínkách utkání – ve vybraných
216
využívá je při pohybových hrách
hrách dle podmínek školy: fotbal, florbal, softbal, ringo, stolní
tenis, vybíjená, přehazovaná aj.)
- jedná podle pravidel bezpečnosti
při plavání (nepřeceňování sil,
plavání v neznámé vodě atd.)
- zvládá dýchání do vody, splývání,
šlapání do vody a jeden plavecký
styl – uplave 200 m
- plavání
- ujde trasu do 10 km; orientuje se
- turistika a pobyt v přírodě (technika chůze se zátěží, orientace
v přehledné krajině podle výrazných v přírodě, příprava a likvidace tábořiště, příprava jednoduchého
orientačních bodů
jídla, základy orientačního běhu a jízdy na kole)
- uplatňuje při přesunu bezpečné
chování v dopravních prostředcích
- bruslení, lyžování, lední hokej, jízda na kole
- zvládá pohyb na ledu bez bruslí,
klouzání vyvolenou nohou vpřed
- zvládá chůzi v botách s bruslemi
mimo led, vstup na led (s dopomocí)
- provádí průpravná cvičení pro
osvojení rovnováhy (s oporou)
- učí se nasedání a sesedání, jízdu
v přímém směru, zatáčení,
odbočování, brzdění, zastavení
Tělesná výchova 4. – 5. ročník
očekávané výstupy (žák):
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty,
pomůcky, přesahy aj.)
217
- samostatně užívá základní názvy používaných
cvičebních poloh, pohybových činností, náčiní a nářadí;
podle pokynů změní dané polohy a činnosti
- uplatňuje pravidla bezpečného chování i v méně
známém prostředí
(aplikace dopravní výchovy)
- dodržuje pravidla osvojovaných her a soutěží
- jedná v duchu fair play; pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům, adekvátně na ně reaguje
- zorganizuje jednoduché pohybové hry (soutěže)
- dohodne se na jednoduché spolupráci a taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
- změří základní pohybové výkony a dovede je
porovnat s předchozími výsledky (zlepšení, zhoršení)
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
- zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu
preventivní a korektivní pohybové činnosti (především
v návaznosti na vlastní svalová oslabení)
- přizpůsobí sedací, případně pracovní nábytek výšce
své postavy, druhu práce (i improvizovaně)
- jednoduchými testy změří úroveň své zdatnosti
využívá některé konkrétní postupy (činnosti) pro rozvoj
pohyblivosti, svalové síly a běžecké rychlosti
- využívá základní kompenzační a relaxační cviky (při
dlouhodobém sezení a při práci s počítačem)
- uplatňuje jednoduchou přípravu organismu před
pohybovou činností a po jejím ukončení
- samostatně dodržuje osobní hygienu při pohybových
činnostech; udržuje čistotu cvičebních prostorů
- poskytne základní dopomoc a záchranu při cvičení
- ošetří i větší poranění (podvrtnutí, řezné rány aj.),
přivolá lékaře
Školní vzdělávací program Regionální škola
I. Činnosti podporující pohybové učení
- základní tělovýchovné pojmy
- smluvené povely, signály, gesta, značky
- organizace prostoru a činností
- pravidla osvojovaných pohybových činností
- vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových
činnostech
- zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech; fair play jednání (uplatňování
myšlenek olympismu)
- posuzování a měření pohybových činností (výkonů)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání, psychohygiena,
sebepoznání a
sebepojetí, kooperace, poznávání lidí,
kreativita, seberegulace, sebeorganizace, mezilidské
vztahy, hodnoty, postoje, praktická etika, komunikace,
kooperace a kompetice, hodnoty, postoje, praktická
etika.
6.5 Environmentální výchova
- vztah člověka k prostředí
II. Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- způsoby ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti
- manipulace se zatížením
- správné držení těla
- příprava organismu před pohybovou činností a její
vhodné ukončení
- prevence a korekce jednostranného tělesného a
duševního zatížení
- hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí
- bezpečnost při pohybových činnostech
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků
jednotlivců i skupin
- hodnotíme slovně i známkou
- hodnocení podle předem stanovených kritérií, pravidel
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- aktivita v hodině
- vzájemné porovnání dosažených výsledků
Přesahy:
- ve všech předmětech je vhodné využít tělovýchovných
chvilek (pro např. protažení, odreagování, zopakování
učiva, upevňování učiva, … )
218
III. Pohybové dovednosti
- projevuje v souladu s konkrétní pohybovou činností
a vlastními předpoklady přiměřenou rozhodnost,
samostatnost, odvahu, vůli po zlepšení
- zbytečně neriskuje při pohybových činnostech
- smíří se s vlastním neúspěchem, usiluje o zlepšení
podle svých předpokladů
- respektuje zdravotní handicap
- pojmenuje chyby v provedení pohybové činnosti
jiných a reaguje na pokyny k vlastním chybám
- z nabídky činností zvolí činnost odpovídající vlastní
úrovni pohybových dovedností
- ovládá zpevňování a uvolňování těla a jeho částí;
usiluje o přesné provádění pohybů
- zvládá stoj na rukou, kotouly, základní gymnastický
odraz z trampolínky a můstku; cvičení s jednoduchým
náčiním; šplh; základní akrobatické prvky a přeskoky
nářadí odpovídající výšky
- vyjádří slovo, rytmus, hudbu či pocity pohybem (se
snahou o estetické provedení pohybů)
- zvládá jednoduché tanečky a taneční kroky; tančí se
žákem opačného pohlaví
- gymnastika
rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou (akrobacie,
přeskoky, cvičení s náčiním, tanec, aerobik), cvičení na
nářadí, šplh
- zvládá základní postoje, úchopy, pády, vyproštění
z držení, obranu proti objetí, škrcení, úderům
- užívá bojové prvky pouze v duchu fair play (v
návaznosti na znalost důsledků jejich zneužití)
-úpoly (postoje, úchopy, pády, základy sebeobrany,
aikidó)
- zvládá základy rychlého a vytrvalého běhu, skok do
dálky nebo do výšky, hod míčkem
- atletika (běhy – sprinty 60 m , vytrvalostní běh- 300 m,
600 m, 1 000m; běh v terénu,
překážkový běh, štafetový běh, skok do dálky a do
výšky, hod kriketovým míčkem
- využívá pohybové hry s konkrétním zaměřením
- zvládá elementární herní dovednosti (míčové,
pálkovací) a uplatní je v utkání podle zjednodušených
pravidel
- pohybové hry různého zaměření
sportovní hry (základy herních systémů, herních
kombinací a herních činností jednotlivce v podmínkách
utkání – ve vybraných hrách dle podmínek školy:
Školní vzdělávací program Regionální škola
219
vybíjená, přehazovaná, basketbal, házená, fotbal,
volejbal, florbal, softbal, ringo, stolní tenis aj.)
- jedná podle pravidel bezpečnosti při plavání
- plavání – dle podmínek školy
(nepřeceňování sil, plavání v neznámé vodě atd.)
- zvládá dýchání do vody, splývání, šlapání vody a jeden
plavecký styl – uplave 200 m
- samostatně se připraví na turistickou akci, volí vhodné
oblečení; naplánuje jednoduchou trasu
- ujde s mírnou zátěží trasu do 15 km; orientuje se podle
turistických značek; připraví jednoduché tábořiště
- turistika a pobyt v přírodě (technika chůze se zátěží,
orientace v přírodě, příprava a likvidace tábořiště,
příprava jednoduchého jídla
- zvládá pohyb na ledu bez bruslí, klouzání vyvolenou
nohou vpřed
- zvládá chůzi v botách s bruslemi mimo led, vstup na
led (s dopomocí)
- provádí průpravná cvičení pro osvojení rovnováhy (s
oporou i bez opory)
- zkouší jízdu vpřed (vzad)
- hraje jednoduché hry
- zvládá nasedání a sesedání, jízdu v přímém směru,
zatáčení, odbočování, brzdění, zastavení
- bruslení, lyžování (LV), lední hokej, jízda na kole
2. stupeň
Charakteristika oboru (předmětu): Vzdělávací obor (předmět) Tělesná výchova vede žáky k realistickému poznávání svých tělesných schopností a dovedností. Vede k vnímání
radostných prožitků z pohybových činností. Žáci získávají základní orientaci v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví poškozuje. Vede
k chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro uplatnění v současné společnosti. Motivuje k aktivní účasti v životě
současné společnosti.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- Žák je i nadále veden k hledání vhodných způsobů, metod při nácviku různých pohybových dovedností, projevuje ochotu věnovat se po celý život ochraně svého zdraví.
Vyhledává a třídí informace o svém zdraví. a vyvozuje z nich závěry pro využití ve své budoucnosti. Posuzuje vlastní pokrok a určuje překážky a problémy bránící učení.
Operuje s obecně užívanými termíny ve sportu.
Školní vzdělávací program Regionální škola
220
Kompetence k řešení problémů:
- Žák se orientuje v současných poznatcích a zdraví a zdravém životním stylu. Vyplývající problémy dokáže definovat, uvažovat o nich, navrhovat řešení.
Kompetence komunikativní:
- Žák umí na dané téma komunikovat, diskutovat, sdělovat a obhajovat svoje názory, vlastní myšlenky, postupy, postoje.Nebojí se využívat všechny dostupné formy
komunikace - verbální, písemnou, elektronickou.
Kompetence sociální a personální:
- Žák spolupracuje ve skupině (sportovním týmu), dodržuje stanovená pravidla různých sportovních disciplín. Je hrdý na svůj výkon, na úspěchy našich sportovců, na svoji
vlast, ctí i úspěchy jiných., odmítá rasismus, xenofobii..Chápe lidskou solidaritu a je ochoten pomáhat potřebným a zdravotně postiženým.
Kompetence občanské:
- Žák dodržuje pravidla, respektuje nadání a výsledky jiných, je schopen se vcítit do situací jiných lidí. Chová se zodpovědně i v situacích ohrožujících zdraví a život člověka.
Dále se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit na veřejnosti..
Kompetence pracovní:
- Žák umí v rámci svých fyzických a duševních schopností používat vybavení pro sportovní vyžití, využívá znalosti a návyky získané během školní docházky k účinné
ochraně zdraví a systematicky se snaží rozvíjet a zlepšovat svoje fyzické dovednosti. Umí efektivně používat, využívat veškeré dostupné informační technologie současného
světa, zejména výpočetní, audiovizuální a záznamovou techniku, internet. Umí pracovat s encyklopedickými publikacemi, dále obsahově, textově, graficky zpracovat projekt
Možné formy práce:
v tělocvičně, ve skupinách, individuálně, na hřišti, v přírodě, v bazénu, na zimním stadionu
Možné metody práce:
rozcvička, gymnastika, cvičení s hudbou, úpoly, atletika, různé formy her, posilovací cvičení, plavání, bruslení, turistika, využívání tématicky zaměřených televizních
programů
Školní vzdělávací program Regionální škola
221
Tělesná výchova 6. - 9. ročník CHLAPCI, DÍVKY
očekávané výstupy (žák )
učivo
1.
- umí si zorganizovat svůj pohybový
režim
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti
- samostatně se připraví na
pohybovou činnost /rozcvička
- odmítá drogy a jiné škodlivé a
návykové látky
- umí se vhodně a bezpečně chovat i
v méně známém prostředí a
sportovištích, přírodě
- předvídá možná nebezpečí
silničního provozu
Školní vzdělávací program Regionální škola
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
- význam pohybu pro zdraví
- kondiční programy a testy zdatnosti
- prevence svalových zranění, průpravné a relaxační cviky
- rekreační a výkonnostní sport, věkové kategorie
- hygiena a bezpečnost při různých sportech
- výzbroj a výstroj při různých sportech
- ošetření drobných i vážnějších zranění
- údržba sportovišť, péče o pomůcky a nářadí
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků
jednotlivců i skupin
- hodnotíme slovně i známkou
- hodnocení podle předem stanovených kritérií, pravidel
Žáci:
- vzájemná kontrola popř. oprava chyb
- aktivita v hodině
- vzájemné porovnání dosažených výsledků
Přesahy:
- ve všech předmětech je vhodné využít tělovýchovných
chvilek ( např. protažení, odreagování, zmenšení únavy a stresu)
222
- v souladu s individuálními
předpoklady zvládá osvojované
pohybové dovednosti
- umí posoudit provedení
osvojované pohybové činnosti
- zná a užívá sportovní názvosloví
na úrovni cvičence, rozhodčího a
diváka
- naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, ochranu přírody
při sportu
- dohodne se na spolupráci se
spoluhráči
- umí zorganizovat nebo pomoci při
organizaci jednoduchých
sportovních soutěžích
- zná pravidla osvojovaných
sportovních disciplín a aktivně je
dodržuje
- umí zpracovat naměřená data
Školní vzdělávací program Regionální škola
2. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
- pohybové hry s různým zaměřením
- gymnastika /akrobacie, přeskoky, hrazda, kladina (pouze dívky),
bradla, kruhy
- cvičení s hudbou, rytmické cvičení (dívky)
- úpolová cvičení a základy sebeobrany
- lehká atletika - sprint 6 m, 300m, střední tratě 600m a 800m
(dívky), 1 000 a 1 500m (chlapci), skok daleký a skok vysoký, hod
míčkem /6. a 7. ročník a dívky/, hod granátem /chlapci/, hod
diskem, vrh koulí 3 kg a 4 kg, štafetový běh
- sportovní hry – kopaná, odbíjená /od 7. ročníku/, basketbal,
softbal, florbal
- zimní sporty – bruslení, lyžování, snowboarding /LVK od 7.
ročníku/
- turistika a pobyt v přírodě
- plavání /na místním koupališti/
- netradiční sporty a pohybové činnosti – jóga, ringo, frisbee
- hromadné sportovní akce celé školy
- reprezentace školy na vybraných sportovních soutěžích
Zařazená průřezová témata a jejich charakteristika:
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- osobnostní rozvoj – psychohygiena, poznání svých fyzických a
duševních schopností, kooperace, kreativita, s
- morální rozvoj – hodnoty, postoje
- sociální rozvoj – komunikace
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- orientuje žáky v globálních problémech souvisejících se
zdravím
- rozvíjí u žáků zájem o sport, vede k pochopení olympijských
idejí a významu sportu pro přátelství mezi lidmi a národy
6.4 Multikulturní výchova
- rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a fair play
6.5 Environmentální výchova
- vztah člověka k prostředí a jeho vliv na zdraví
6.6 Mediální výchova
- používání výpočetní techniky při zpracování sportovních
výsledků a poznatků o zdraví
3. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
- komunikace v TV, sportovní názvosloví, povely, signály, značky
- vzájemná spolupráce a jednoduchá taktika
- organizace a pomoc při sportovních aktivitách
- historie a současnost sportu, olympijské hry
- pravidla osvojovaných pohybových činností, her, závodů
- měření výkonů a jejich vyhodnocování a evidence
223
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 47443669, tel./záz./fax 568440204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “REGIONÁLNÍ ŠKOLA”
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.9 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět práce
5.9.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Svět práce
a) Charakteristika oblasti: Oblast Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v
jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě společnosti.
b) Charakteristika oboru (předmětu): Předmět Člověk a svět práce vede postupně žáky k získávání znalostí a zkušeností z různých oborů lidské činnosti, přispívá k vytváření
profesní orientace žáků. Od ostatních vzdělávacích oblastí se odlišuje tím, že se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. Žáci používají bezpečně různé
nástroje, vybavení, materiály, učí se hodnotit výsledky své práce a spolupracovat. Ve všech okruzích jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při
práci.
Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni na tyto tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- učí se vybírat vhodné způsoby a metody učení. Plánuje a organizuje za pomoci učitele vlastní činnost a učení
- je schopen vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá při učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
- používá vhodná pojmenování a názvy, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
- učí se samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich závěry
- posuzuje a hodnotí vlastní pokrok a výsledky učení ostatních
Kompetence k řešení problémů:
- rozpozná a pochopí problém, vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni
- učí se hledat vhodné způsoby řešení problémů a osvědčené postupy využívá při řešení obdobných problémových situací
Kompetence komunikativní:
- porozumí jednoduchým pracovním návodům v písemné i ústní podobě
- účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
- s ohledem na věk rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům, jiným informačním prostředkům, přemýšlí o nich a vhodně na ně reaguje, tvořivě je
využívá ke svému rozvoji
- učí se organizovat spolupráci v pracovní skupině
Kompetence sociální a personální:
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu. Učí se přijímat nové role v pracovní skupině a pozitivně ovlivňovat
kvalitu společné práce
Školní vzdělávací program Regionální škola
224
- za pomoci pedagogů se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých
mezilidských vztahů, je veden tak , že v případě potřeby k poskytne pomoc nebo o ni požádá
- učí se vhodně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých, je veden k nesobeckému přístupu.
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, sleduje svůj rozvoj
- zhodnotí a ocení práci svoji , své pracovní skupiny i ostatních lidí
Kompetence občanské:
- chápe za pomoci pedagogů základní principy pravidel chování a jednání ve škole i mimo školu. Uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo
- poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
- seznamuje se s našimi tradicemi a kulturním i historickým dědictvím, projevuje k nim pozitivní postoj
- učí se chápat základní ekologické souvislosti a problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní:
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
- je veden k hospodárnosti a kvalitě práce při zachování hledisek ochrany zdraví a ochrany životního prostředí
Možné formy práce:
ve třídě, v lavicích, na koberci, na pozemku školy, v přírodě, v domácím prostředí
Možné metody práce:
navázání na předchozí učivo a dovednosti, aktivní předávání poznatků a získávání dovedností při praktických činnostech, pozorování – zpětná vazba, soustředit se na postup i
na výsledek práce, výměna názorů, hledání správných pracovních postupů, návyků, porozumění pracovnímu návodu, ukázka výrobků,vhodná inspirace, předvedení možného
pracovního postupu, kontrola správnosti zvoleného postupu, samostatná práce, skupinová práce podporující rozvoj tvořivosti, vynalézavosti, pokusy, demonstrační ukázka,
exkurze, spolupráce, projekty: Den Země, Branný den
Svět práce 1. – 3. ročník
očekávané výstupy (žák):
učivo
I. Práce s drobným materiálem
- vytváří jednoduché předměty z
Školní vzdělávací program Regionální škola
1. Zhotovování jednoduchých předmětů z tradičních i netradičních
materiálů
- vytváření předmětů z přírodního materiálu – propichování,
poznámky
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky,
přesahy aj.)
Průřezová témata
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- osobnostní rozvoj rozvíjí rozhodovací dovednosti,cvičí
seberegulaci, učí se plánovat, učí se základní sociální dovednosti
6.5 Environmentální výchova
225
tradičních i netradičních materiálů,
přírodních a technických materiálů.
- pracuje podle slovního návodu a
předlohy - z tradičních i
netradičních materiálů
- zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi
navlékání, spojování, slepování,lisování a pod
- práce z technického materiálu - ohýbání, stříhání, lepení,
spojování, svazování,…
- práce s papírem (různé druhy papíru, kartonu)
Vlastnosti papíru – překládání, skládání, stříhání, vystřihování,
nalepování, slepování papíru …
- textilem ( plošné i délkové textilie různého druhu, rozlišování
materiálu, pomůcek na šití, šití, přišívání )
- modelovací hmotou (hnětení, válení, stlačování, přidávání,
ubírání, ohýbání …)
- práce s netradičními materiály
2. Práce podle slovního návodu a předlohy
- zvládání jednoduchých prac. operací podle slovního návodu
- vytváření návyků a postupů při práci s předlohou
- poznávání vlastností materiálu –určování tvaru, barvy..
II. Konstrukční činnosti
3. Zvládání elementárních dovedností a činností při práci se
stavebnicemi
- různé druhy stavebnic
III. Pěstitelské práce
4. Péče o nenáročné rostliny
- ošetřování pokojových rostlin za používání vhodných nástrojů a
- provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, pečuje o nenáročné rostliny pomůcek, jejich rozmnožování dělením, řízky rostlin (zalévání,
kypření, rosení, hnojení, jejich přesazování, výživa rostlin)
- pěstování rostlin ze semen (koření, bylinky…)
- rostliny léčivé, jedovaté, alergie
- úprava květin, jednoduchá vazba
- pokusy a pozorování růstu rostlin v závislosti na různých
- vede pěstitelské pokusy,
podmínkách
pozorování, zaznamenává a
Školní vzdělávací program Regionální škola
- environmentální výchova napomáhá rozvíjení spolupráce v péči
o životní prostředí ( rodina, třída, blízké okolí). Začíná si
uvědomovat vnímavý a citlivý přístup k ochraně přírody.
6.6 Mediální výchova škol. časopis, práce a spolupráce v týmu
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení výrobků podle předem daných kritérií,
hodnotící tabulka body 1 až 10 - body si dává sám žák,
spolužáci, učitel – výsledné hodnocení
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola,kritické hodnocení, popř. oprava vlastní
práce
- povzbudivé vyhodnocení práce ve skupinách,
- vyhodnocení přínosu dané činnosti pro žáka
Přesahy:
Člověk a jeho svět - suroviny a různé materiály
Člověk a jeho svět – lidské tělo, hygiena, 1. pomoc
Přesahy
Geometrie – pojmenování těles
Přesahy
Člověk a jeho svět – Rostliny – podmínky života – pokusy
226
zhodnotí výsledky pozorování
5. Pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků
pozorování
IV. Příprava pokrmů
- připraví jednoduché jídlo a vhodně 6. Příprava nenáročné tabule pro jednoduché stolování
upraví stůl
- chová se vhodně při stolování, při 7. Seznamuje se s pravidly správného stolování
svačině ve třídě a při obědě v jídelně
Přesahy
Člověk a jeho svět - Technika – současnost, minulost,
budoucnost
Zdravá životospráva – zelenina – vitamíny
Svět práce 4. – 5. ročník
očekávané výstupy (žák):
- vytváří přiměřenými prac. postupy
různé jednoduché výrobky z daného
materiálu na základě své
představivosti
- využívá prvků lidových tradic při
tvořivé činnosti
učivo
I. Práce s drobným materiálem
1. Zhotovování různých jednoduchých výrobků z daného materiálu
- vytváření předmětů z přírodního materiálu – propichování,
navlékání, spojování, slepování,lisování a pod
- práce z technického materiálu - ohýbání, stříhání, lepení,
spojování, svazování,…
- práce s papírem (různé druhy papíru, kartonu), překládání,
skládání, stříhání, vystřihování, nalepování, slepování, práce se
šablonou
- textilem ( plošné i délkové textilie ), rozlišování textilních
materiálů, pomůcek na šití, šití, přišívání, vyšívání…
- modelovací hmotou, hnětení, válení, stlačování, přidávání,
ubírání, ohýbání …
- práce z netradičních materiálů (drát, svorky, odpadový materiál..)
2. Poznávání a užívání prvků lidových tradic při tvořivé činnosti
- lidové tradice, zvyky, řemesla při pracovních činnostech
3. Volba vhodných pomůcek, nástrojů, náčiní vzhledem
- volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje náčiní vzhledem k materiálu k materiálu, jejich účel, způsob bezpeč. funkce a použití
4. Osvojování pracovních návyků - pořádku, zásad hygieny a
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky
(průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky, přesahy aj.)
Průřezová témata
6.1 Osobnostní a sociální výchova
- osobnostní rozvoj rozvíjí rozhodovací dovednosti, cvičí
seberegulaci, učí se plánovat, učí se základní sociální dovednosti
6.5 Environmentální výchova
- enviromentální výchova napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o
životní prostředí ( rodina, třída, blízké okolí). Začíná si
uvědomovat vnímavý a citlivý přístup k ochraně přírody
6.6 Mediální výchova škol. časopis, práce a spolupráce v týmu.
Možné evaluační nástroje:
Učitel:
- pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců
i skupin
- rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin
- rozbor a hodnocení výrobků podle předem daných kritérií,
hodnotící tabulka body 1 až 10 - body si dává sám žák,spolužáci,
učitel – výsledné hodnocení
- hodnotíme slovně i známkou
Žáci:
- vzájemná kontrola,kritické hodnocení, popř. oprava vlastní
227
bezpečnosti
- dodržuje pořádek, zásady hygieny - dodržování pořádku, organizace práce
a bezpečnosti práce, poskytne 1.
- zásady hygieny a bezpečnosti práce,
pomoc při úrazu
- poskytnutí 1. pomoci při úrazu
- osvojuje si dovednosti a činnosti
montážní a demontážní při práci se
stavebnicemi
II. Konstrukční činnosti
5. Zvládání dovedností a činností montážních a demontážních při
práci se stavebnicemi
- různé druhy stavebnic
- pracuje podle návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
6. Práce podle slovního návodu , předlohy, jednoduchého náčrtu
- dodržuje pořádek, zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytne 1.
pomoc při úrazu
7. Udržování pořádku, zásad hygieny a bezpečnosti práce
- organizace práce jednotlivce, skupiny
- bezpečnost práce
- poskytnutí 1. pomoci při úrazu
III. Pěstitelské práce
8. Provádění jednoduchých pěstitelských činností, samostatné
vedení pozorování
- pokusy a ověřování základních podmínek života rostlin
- pozorování růstu rostlin v závislosti na různých podmínkách
- provádí jednoduché pěstitelské
činnosti
Zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování
Samostatně vede pěstitelské pokusy
a pozorování
- pěstuje a ošetřuje podle daných
zásad pokojové a jiné rostliny
- volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje
a náčiní
Školní vzdělávací program Regionální škola
práce
- povzbudivé vyhodnocení práce ve skupinách,
- vyhodnocení přínosu dané činnosti pro žáka
Přesahy
Člověk a jeho svět - suroviny a různé materiály
Člověk a jeho svět – lidské tělo, hygiena, 1.pomoc
Přesahy
Geometrie – pojmenování těles
Přesahy
Člověk a jeho svět – Rostliny – podmínky života – pokusy
9. Ošetřování a pěstování pokojových rostlin
- rozmnožování pokojových rostlin dělením, řízky rostlin, pěstování
koření, bylinek apod.
- pěstování rostlin ze semen v místnosti– rostliny léčivé, jedovaté,
alergie, rostliny jako drogy…
-ošetřování pokojových rostlin, jejich přesazování, výživa rostlin
- hydroponie
10. Volba vhodných pomůcek
- pěstování rostlin - vhodná půda a její zpracování., vhodné
nástroje, náčiní, pomůcky
- bezpečné ovládání a používání pracovních nástrojů a pomůcek
228
vzhledem k druhu pěstitelské činnosti (truhlík, květináč, konévky,
lopatka, váza, nůžky…, hrábě, motyčka…)
- dodržování pořádku, zásad
hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne 1. pomoc při úrazu
- seznamuje se se základním
vybavením kuchyně a elektrickými
spotřebiči
- dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování
ve třídě, v jídelně, v rodině
- samostatná příprava jednoduchého
pokrmu
- dodržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne 1.
pomoc při úrazu v kuchyni
11. Dodržování pořádku, zásad hygieny a bezpečnosti práce
- organizace práce jednotlivce, skupiny
- spolupráce ve skupině
- bezpečnost práce
- poskytnutí 1. pomoci při úrazu
IV. Příprava pokrmů
12. Orientace v základním vybavení kuchyně
Přesahy
Člověk a jeho svět -Technika – současnost, minulost, budoucnost
Zdravá životospráva – zelenina - vitamíny
13. Pravidla správného stolování
14. Samostatná příprava jednoduchého pokrmu
15. Pořádek, čistota pracovních ploch, zásady hygieny a
bezpečnosti práce
- základy 1. pomoci
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.9 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět práce
5 .9.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a svět práce
a) Charakteristika oblasti: Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizován na druhém stupni ve vyučovacích předmětech (oborech) práce s technickými materiály,
pěstitelství, příprava pokrmů – domácnost, svět práce. Časová dotace je 1 hodina týdně v každém ročníku.
Žáci by měli v hodinách pracovní výchovy získávat především základní pracovní návyky, dokázat správně naplánovat pracovní proces, jeho jednotlivé kroky a jejich
odpovídající pořadí, zvolit vhodné nástroje a pracovní postupy, zvolit odpovídající materiál a suroviny.
Velmi důležité je dodržování zásad bezpečnosti při práci a ochrany zdraví při práci, používání ochranných pomůcek, uspořádání pracovního místa, jeho udržování
v pořádku, úklid pracovního místa, ošetření a vhodné uložení nástrojů. Děti by měly získat nejen přehled o různých pracovních postupech, ale nejdůležitější je
vytváření postojů - kladného vztahu k práci a úcty ke všem druhům práce. Žáci opouštějící základní školu by měli být vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými
Školní vzdělávací program Regionální škola
229
k vedení domácnosti nejen v oblasti přípravy pokrmů, ale i v drobných domácích pracích, v úpravě okolí domu, či v péči o zahradu. V osmém a devátém ročníku jsou
žáci připravováni ke vstupu do světa práce. Žáci devátého ročníku by měli být schopni si zvolit profesi odpovídající osobním předpokladům a zájmům s ohledem na
následné uplatnění na trhu práce, stejně jako vzdělávací zařízení, které je k tomu připraví. Měli by se také umět orientovat a odpovídajícím způsobem jednat ve světě
práce.
K výuce jsou využívány prostory školního pozemku s učebnou, dobře vybavená školní dílna a cvičná kuchyň. Při výuce tematického celku Svět práce v 8. a 9. ročníku jsou
zařazeny odborné pracovní listy a metodické pokyny související s volbou povolání a ekonomickou situací. Cílem je poskytnout žákům poznatky a dovednosti významné pro
volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní profesní orientaci. V hodinách jsou nejvíce využívány metody předpokládající aktivitu žáků, metody modelové situace
a různé jednoduché testy a hry.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení :
- Žáky vedeme k efektivnímu využívání informací v procesu učení, v tvůrčích činnostech a praktickém životě. Učí se samostatnému pozorování a experimentování, porovnávání
získaných výsledků a posuzování závěrů.
Kompetence k řešení problémů:
- Žáci využívají získaných vědomostí a dovedností k navrhování různých variant řešení a vytrvalému hledání konečného řešení problému. Učí se samostatnosti při řešení
problému a volbě nejvhodnějšího řešení. Osvědčené postupy aplikují v praxi a uvědomují si zodpovědnost za svá rozhodnutí.
Kompetence komunikativní:
- Žáci se účinně zapojují do diskuze, obhajují svůj názor a vhodně argumentují. Využívají získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
- Žáci účinně spolupracují ve skupinách, učí se práci v týmu, ohleduplnosti, poskytnutí první pomoci. Chápou potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu. Oceňují
zkušenosti druhých lidí.. Děti rozvíjejí své morálně – volní vlastnosti, píli, soustředěnost, schopnost rozvrhnout si pracovní úkoly, plánovat a dovádět do konce.
Kompetence občanské:
- Žáci respektují názor druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot, učí se zodpovědnému rozhodování podle dané situace, zodpovědnému chování v situacích ohrožující život a
zdraví. Chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a respektují požadavky na kvalitní životní prostředí.
Kompetence pracovní:
- Bezpečně používají vhodné materiály, nástroje a vybavení, dodržují dané postupy a pravidla bezpečnosti práce, přistupují k výsledkům pracovní výchovy i z hlediska
ochrany svého zdraví a zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Výuka je vedena tak, aby žáci byli schopni volit adekvátní
formu další profesní přípravy a byli celkově připraveni na vstup do světa práce.
Školní vzdělávací program Regionální škola
230
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.9 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět práce
5 .9.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Svět práce
b) Charakteristika předmětu: předmět Svět práce je zaměřen na práce s technickými materiály, je dotován 1 hodinou týdně v 7. ročníku a pokračuje volitelným předmětem v 8.
ročníku
Klíčové kompetence
Kompetence k učení:
- Žák umí vyhledávat, třídit, propojovat informace, používat v praktickém životě. Umí pracovat podle návodu. Poznává výhody používání a vytváření náčrtů. Poznává
vlastnosti materiálů a surovin.
Kompetence k řešení problémů:
- Žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy.
Uvědomuje si potřebu praktického ověřování řešení problémů
Kompetence komunikativní:
- Žák využívá komunikační a informační prostředky ke komunikaci se světem, využívá získané dovednosti k utváření mezilidských vztahů. Seznamuje se s přesným
významem pojmů.
Kompetence sociální a personální:
- Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, ovlivňuje kvalitu společné práce. Podílí se na utváření dobré atmosféry v týmu, na základě
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi.
Kompetence občanské:
- Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o
dalším vzdělání a profesním zaměření. Rozvíjí své podnikatelské myšlení, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání.
Kompetence pracovní:
- Žák používá bezpečně a správně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí.
Možné formy práce: samostatná práce v dílně, práce ve skupině
Možné metody práce: nácvik, ukázka, pracovní obrazy, technické nákresy, nářadí
Školní vzdělávací program Regionální škola
231
Svět práce 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
Rozeznává druhy dřevin podle
tvrdosti, podle tvaru zeleně. Má
základní technologické znalosti
o dřevě.
Zvládá přenášení rozměrů
nákresu na polotovar.
Zvládá základní operace
s ručním nářadím, umí volit
nástroje podle požadovaného
tvaru a povrchu .
Dodržuje bezpečnostní nařízení
učivo
Dřevo
- vlastnosti
- ruční obrábění
Provádí základní operace
s plasty, umí zvolit vhodný
technologický postup. Dodržuje
zásady bezpečnosti.
Plasty
- rozdělení podle chování za tepla
- vlastnosti
- ruční
- tepelné zpracování
Provádí jednoduché pracovní
operace, dbá na bezpečnost
práce.
Kov
- rozdělení - železné a neželezné kovy
- vlastnosti, využití, výroba
- ruční zpracování
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy, pomůcky)
Zkouška tvrdosti proti pronikání cizího předmětu, ukázka pracovních operací
Hodnocení: kvalita provedení jednotlivých operací
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání, kreativita,
seberegulace a sebeorganizace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti,
hodnoty, postoje, praktická etika
6.5 Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí
Evaluace – jednotlivé technologické postupy
Přesahy: Př, F, CH
Ukázka chování plastu při nahřívání, pravidel při práci
Hodnocení: kvalita provedení jednotlivých operací,
6.1Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání, kreativita,
seberegulace a sebeorganizace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti,
hodnoty, postoje, praktická etika
6.5 Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí
Přesahy: F, CH
Evaluace – jednotlivé technologické postupy
Ukázka: jednotlivé pracovní operace
Hodnocení: kvalita provedení jednotlivých operací
6.1Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání, kreativita,
seberegulace a sebeorganizace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti,
hodnoty, postoje, praktická etika
6.5 Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí
Přesahy: F, CH
Evaluace – jednotlivé technologické postupy
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
Školní vzdělávací program Regionální škola
232
5 UČEBNÍ OSNOVY
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 5.9 Člověk a svět práce VZDĚLÁVACÍ OBOR: 5.9.1 Svět práce - Pěstitelské práce a chovatelství
a) Charakteristika oblasti: Vzdělávání v této oblasti se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou
pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků a kladném vztahu k práci.
b) Charakteristika oboru - předmětu
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v 6. ročníku v povinném vyučovacím předmětu Svět práce a je zaměřen na pěstitelství a chovatelství, a je dotován na
2.stupni v 6. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět je určen chlapcům i dívkám. Žáci se učí pracovat s různými materiály,osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky.Učí se
plánovat, organizovat,hodnotit pracovní činnosti.Žáci jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Klíčové kompetence
Kompetence k učení:
- Žák umí vyhledávat, třídit, propojovat informace, používat v praktickém životě. Vybírá a užívá pro učení vhodné metody, chce dále celoživotně studovat. Samostatně
pozoruje a experimentuje, umí výsledky zhodnotit a vyvodit závěry. Používá obecně známé termíny a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky a na základě
toho si vytváří úplný pohled na svět.
Kompetence k řešení problémů:
- Žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy.
Vyhledává informace vhodné k řešení problémů. Využívá získané vědomosti a dovednosti a hledá konečné řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
- Žák využívá komunikační a informační prostředky ke komunikaci se světem, využívá získané dovednosti k utváření mezilidských vztahů.
Kompetence sociální a personální:
- Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, ovlivňuje kvalitu společné práce. Podílí se na utváření dobré atmosféry v týmu, na základě
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, přispívá k upevnění mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.
Kompetence občanské:
- Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o
dalším vzdělání a profesním zaměření. Rozvíjí své podnikatelské myšlení, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání.
Kompetence pracovní:
- Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí.
Možné formy práce:
Školní vzdělávací program Regionální škola
233
S celou třídou, skupinami, komunitní kruh, individuální práce s žáky, samostatné domácí úkoly, zpracování projektů,odborné exkurze, frontální pokusy, laboratorní práce,
hodina samostatné práce.
Možné metody práce:
Učebnice, pracovní listy, pracovní pomůcky, odborné publikace, výukové programy-videokazety, audiokazety, práce s výpočetní technikou-internet-vyhledávání informací,
projekty, práce na školním pozemku.
Pěstitelské práce a chovatelství 6. ročník
očekávané výstupy (žák )
- volí vhodné pracovní postupy při
obdělávání půdy
- využívá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu
- volí správné postupy při setí a sázení
zaznamenává a hodnotí výsledky
pozorování
zná založení pokusu
- zná rozdělení okrasných rostlin
- prokáže znalost pěstování
- zná zásady hydroponického pěstování
- prokáže pravidla vazby květin
- využívá a pěstuje květiny pro výzdobu
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda
- zpracování půdy
- výživa rostlin
- ochrana rostlin a půdy
II. Zelenina
- osivo a sadba
- podmínky a zásady pěstování zeleniny
- sklizeň
- zpracování
III. Okrasné rostliny
- ošetřování
- pěstování okrasných rostlin
- hydroponie
- bonsaje
- jednoduchá vazba květin
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika, evaluace, projekty,
přesahy, pomůcky)
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
6.5 Environmentální výchova
6.1 Osobnostní a sociální výchova
Přesahy: Př, Z, CH.
Evaluace: testy
Pomůcky: druhy a vzorky půd
Průřezová témata:
6.5 Environmentální výchova
Přesahy: Př. F. CH.
Evaluace: testy
Pomůcky: vzorky osiva a sadby
Průřezová témata:
6.5 Environmentální výchova
Přesahy: Př, Z
Evaluace: praktická vazba
Pomůcky: květiny, nádoby
234
- dodržuje technologickou kázeň
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- první pomoc při úrazu
- zaznamenává a hodnotí výsledky
pozorování
- ovládá a rozpoznává alespoň 10 druhů
léčivek
- používá informace v praktickém životě
- prokáže základní znalost chovu
drobných zvířat
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- poskytuje první pomoc při úrazu
způsobeného zvířaty
IV. Ovocné rostliny
- druhy
- způsoby pěstování
- sklizeň a uskladnění ovoce
- zpracování
Průřezová témata:
Přesahy: Př, Z,
Evaluace: očkování a roubování
Pomůcky: obrazy, publikace, plody
V. Léčivé rostliny
- pěstování
- sběr
- léčivé účinky
- jedovaté rostliny
- rostliny jako drogy a jejich zneužití
- alergie
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
6.5 Environmentální výchova
Přesahy: Př, Z, CH, RV.
Evaluace: projekt
Pomůcky: léčivky, čaje
VI. Chovatelství
- chov zvířat v domácnosti
- podmínky chovu
Průřezová témata:
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
6.5 Environmentální výchova
Přesahy: Př, Z
Evaluace: testy, skupinová práce
Pomůcky: zdravotnický materiál
- kontakt s neznámými zvířaty
- hygiena a bezpečnost
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO : 474 43 669, tel/ záz/ fax: 568 440 204
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ ŠKOLA“
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.9 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět práce 5.9.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR: Svět práce 7.ročník
b) Charakteristika oboru (předmětu): Vzdělávací obor(předmět)Svět práce je zaměřen v 7. ročníku na přípravu pokrmů a vede k dodržování zásad bezpečnosti při práci a
ochrany zdraví při práci, používání ochranných pomůcek, uspořádání pracovního místa, k udržování pořádku, k úklidu pracovního místa, k ošetření a vhodnému uložení
nástrojů.
Žáci by měli získat nejen přehled o různých pracovních postupech, ale nejdůležitější je vytváření postojů a kladného vztahu k práci. Žáci by měli být vybaveni znalostmi a
dovednostmi potřebnými k vedení domácnosti nejen v oblasti přípravy pokrmů, nákupu vhodných potravin související s přípravou pokrmů, základů zdravé výživy,
ekonomiky vedení domácnosti, ale i praktickým provedením drobných domácích prací.
Školní vzdělávací program Regionální škola
235
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- Žák umí vyhledávat, třídit, propojovat informace, používat v praktickém životě. Vybírá a užívá pro učení vhodné metody, chce dále
celoživotně studovat. Samostatně pozoruje a experimentuje, umí výsledky zhodnotit a vyvodit závěry. Používá obecně známé termíny a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje poznatky a na základě toho si vytváří úplný pohled na svět.
Kompetence k řešení problémů:
- Žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří
komplexnější pohled na přírodní jevy. Vyhledává informace vhodné k řešení problémů. Využívá získané vědomosti a dovednosti a hledá konečné řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
- Žák využívá komunikační a informační prostředky ke komunikaci se světem, využívá získané dovednosti k utváření mezilidských
vztahů.
Kompetence sociální a personální:
- Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, ovlivňuje kvalitu společné práce. Podílí se na
utváření dobré atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, přispívá k upevnění mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc
nebo o ni požádá.
Kompetence občanské:
- Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o
dalším vzdělání a profesním zaměření. Rozvíjí své podnikatelské myšlení, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání.
Kompetence pracovní:
- Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí.
Možné formy práce:
Práce ve třídě a v odborné učebně, práce ve skupinách , samostatná práce, práce v domácím prostředí, projekty
Možné metody práce:
Práce s učebnicí a odbornou literaturou, normami, praktická příprava pokrmů, degustace připravených pokrmů
Svět práce 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika, evaluace, projekty,
236
Příprava pokrmů
Žák
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
- poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni
- používá základní kuchyňský
inventář a bezpečně obsluhuje
základní spotřebiče
- zná základní dovednosti a návyky
- připraví jednoduché pokrmy
v souladu se zásadami zdravé
výživy
- dodržuje pořádek a čistotu při
práci v učebně a dbá na bezpečnost
- získává poznatky o úpravě
pokrmů
- dodržuje základní principy
stolování, společenského chování a
obsluhy u stolu ve společnosti
Školní vzdělávací program Regionální škola
Kuchyně
- základní vybavení kuchyně, udržování čistoty a pořádku
- zásady bezpečnosti a hygieny provozu
Potraviny
- výběr, nákup, skladování, skupiny potravin
- zásady zdravé výživy
Příprava pokrmů
- úprava pokrmů za studena
- základní způsoby tepelné úpravy
- základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
Úprava stolu a stolování
- jednoduché prostírání
- obsluha a chování u stolu
- slavnostní stolování v rodině
přesahy, pomůcky)
Průřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova – osobní rozvoj, sebepoznání,
kultura stolování, vztah k lidem a životnímu prostředí.
6.2 Výchova demokratického občana - osobní zodpovědnost za
své zdraví , respektování a dodržování předpisů a norem, zásady
slušnosti a tolerance, výchova k samostatnosti
6.6 Mediální výchova – recepty a návody z tisku, televizní a
rozhlasové pořady, výstavy, teletext a internet
6.5 Environmentální výchova – třídění odpadů a zlepšování
okolního prostředí
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech stravovací návyky a zvyklosti ostatních zemí
Interkulturní výchova – harmonizace mezilidských vztahů
Přesahy:
OV, Z, Př, F, CH, M, ČJ, VV
Možné evaluační nástroje:
- rozbor a hodnocení projektů
- pozorování žáka při vyučování a praktické činnosti
- smyslové – vizuální hodnocení výrobků
- degustace připravených pokrmů
- hodnotíme jednotlivce, skupinu,
- necháme se hodnotit navzájem
- hodnotíme slovně i známkou
- autoevaluace
237
Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 47443669, tel./záz./fax 568440204
ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE OTOKARA BŘEZINY
5 UČEBNÍ OSNOVY
5.11 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Školní družina
Charakteristika školní družiny:
Školní družina je zaměřena na aktivní odpočinek dětí v době mimo vyučování s ohledem na aktivity a individuální přání dětí. Každý den je pro děti vytvořen prostor pro
dětskou tvořivost a fantazii, pohybové, pěvecké a ostatní činnosti.
Každé oddělení může pro svoji činnost využívat vlastní místnost a školní i mimoškolní prostory ( tělocvična, dopravní hřiště, školní pozemek, cvičná kuchyň ). Děti mají
možnost vybírat si z dostatečného množství stavebnic, stolních her a konstruktivních her. K dispozici je video a televize , v každém oddělení je počítač a CD přehrávač.
Při plánování činností v naší školní družině se bude vycházet z níže uvedených, předem připravených základních témat. Systém uvedených základních témat je na celý
vzdělávací cyklus školní družiny. Témata je možno kdykoliv doplňovat a obměňovat dle zájmu dětí.
Činnosti ve školní družině navazují na školní vzdělávací program.
Vzdělávací cyklus školní družiny je čtyřletý (koresponduje se školní docházkou). K docházce do školní družiny jsou děti přihlašovány svými rodiči přihláškou. Odhlásit je
mohou rodiče pouze písemně.
Možné formy práce:
individuální, skupinová, činnosti samostatné i řízené v odděleních školní družiny, v okolí školy, na dopravním hřišti, na školním pozemku, v zámeckém parku, exkurze,
výlety, besedy, soutěže
Možné metody práce:
ve školní družině jsou děti vedeny k samostatnosti, proto samostatné činnosti převažují nad řízenými.
děti se podílejí na výběru témat, v rámci tématu mají možnost si vybírat z několika činností, v každém tématickém celku je dětem dáván prostor k sebehodnocení, mimo
plánované činnosti mají děti prostor k odpočinku a spontánní činnosti, je respektována individualita dítěte, lze využívat týmovou práci jako jednu z forem vzájemné
spolupráce a pomoci
Cíle vzdělávání ve školní družině:
Základní témata:
Časový plán:
- zdokonalovat a pěstovat vědomosti, návyky a
dovedností
Co mi řekl semafor
Ve zdravém těle zdravý duch
Víme, co jíme
Poznej své tělo
Dokážeš někomu pomoci
Šikulové na zahradě
Poznávej rostliny
Zvířátka v lese
Naše domácí zvířata
Pořadí témat není předem stanoveno, protože
při výběru pružně reagujeme na potřeby a
zájem dětí nebo aktuální situaci.
Tématické celky mají různé časové varianty –
1 týden, 14 dní, 1 měsíc – jsou tedy variabilní.
Je možno také vybírat z akcí, které jsou
předem časově plánované.
- zdokonalovat koordinaci a jemnou motoriku
- rozvíjet smyslové vnímání
- vést děti ke snaze umět dokončit započatou práci
Školní vzdělávací program Regionální škola
Např.
238
- podporovat schopnost rozlišovat správná a chybná
řešení
- pravdomluvnost, důvěryhodnost
- zásady slušného chování
- dbát na dodržování pravidel při hrách a soutěžích
- rozvíjet slovní zásobu, schopnost vyjádřit se a
naslouchat
- vést děti k odpovědnosti za svou osobu a zdraví
- posilovat tělesnou zdatnost
- učit děti správnému stolování
- objektivně se snažit hodnotit své jednání a přijímat
důsledky svého chování
- spolupracovat ve skupině, respektovat ostatní a být
tolerantní
- dbát na bezpečnost práce
- vést děti ke správnému chování v přírodě a ochraně
přírody
- správné dopravní chování
Zvířata v ZOO
Poznáváme vesmírné prostory
Rodina
Hospodaření s penězi
Zaměstnání
Život ve školní družině
Škola hrou
Cesta za kulturou
Můj dům, můj hrad
Naše město
Moje škola
Okolní krajina
Sbal si kufry, jedeme! (cestování)
Mám čas, co s ním? (volný čas dětí)
Na barvě nezáleží (dům přátelství)
Režim dne
Z pohádky do pohádky
Prší, prší, jen se leje
Co dýcháme?
Poznej a chraň!
Když k nám přijde Mikuláš
Vánoce
Velikonoce
Rostliny
Den matek
Jaro
Léto
Podzim
Zima
Oheň – přítel, nepřítel
1. Vánoční besídka
2. Besedy
3. Zájezd do divadla dle nabídky
4. Výstava dětských prací
5. Pořádání a účast ve výtvarných soutěžích
6. Den dětí
7. Výlety školní družiny
8. Celoroční soutěže v jednotlivých
odděleních školní družiny
9. Celoroční využívání dopravního hřiště a
školního pozemku
10. Zábavně – soutěžní odpoledne
11. Odpolední výlety
12. Exkurze
13. Výzdoba školy
14. Soutěže pořádané školní družinou
(výtvarné, sportovní, vědomostní…)
- zklidnění organizmu po obědě
Školní vzdělávací program Regionální škola
239
Volitelný předmět: Cvičení z českého jazyka 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
- zopakuje si druhy podstatných jmen
- procvičí si mluvnické kategorie
- procvičí si pravopis -i/-y v koncovkách
učivo
I. Podstatná jména
- konkrétní, abstraktní,…
- mluvnické kategorie
- koncovky podstatných jmen
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Zařazená průřezová témata a jejich charakteristika:
6. 1 Osobnostní a sociální výchova
6. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
6. 4 Multikulturní výchova
II. Starší česká literatura
- Karel IV.
- zopakuje si druhy přídavných jmen
- procvičí si mluvnické kategorie
- procvičí si pravopis přídavných jmen
- využívá různých přípon při stupňování přídavných jme
III. Přídavná jména
- druhy přídavných jmen
- mluvnické kategorie
- pravopis přídavných jmen
- stupňování přídavných jmen
- Jan Amos Komenský
- vyhledá a určí druhy zájmen
- skloňuje zájmena já, on, ona, ono, ten, náš, můj, tvůj, svůj,
IV.Zájmena
- druhy zájmen
- skloňování zájmen
- rozpozná druhy číslovek
- skloňuje základní (jeden, dva, oba, tři, čtyři, pět, sto, tisíc,
milion, miliarda) a řadové (první, druhý) číslovky
- píše tečku za řadovou číslovkou
Číslovky
- druhy číslovek, pravopis číslovek
- procvičí si mluvnické kategorie sloves
- rozlišuje trpný a činný rod
- správně využívá rod trpný opisný a zvratnou podobu sloves
- převádí slovesa do trpného rodu
- převádí slovesa do činného rodu
Slovesa
- mluvnické kategorie
- slovesný rod činný, trpný
- rozliší příslovce a přídavná jména
- tvoří jednotlivé tvary příslovcí při stupňování
- rozeznává rozdíl mezi spojením předložky s podstatným
jménem a příslovečnou spřežkou
Příslovce
- druhy příslovcí
- tvoření, stupňování
- příslovečné spřežky
Školní vzdělávací program Regionální škola
Přesahy: OV, D, HV
Evaluace:
- průběžně krátké písemky, testy (mluvnické),doplňovací
cvičení, korektura textu
- diktáty
- aktivita v hodině
- kvízy, křížovky
- projekty
Projekt: Karel IV.
Projekt: J.A.Komenský
240
- Karel Jaromír Erben
- rozliší neohebná slova
- volí nejvhodnější předložky a spojky v souvětích
- rozliší a vyjmenuje spojky souřadicí a podřadicí
Předložky
- vlastní, nevlastní
Spojky
- souřadicí, podřadicí
Částice, citoslovce
- rozlišuje jména obecná a vlastní
- zná základní pravidla psaní velkých písmen v názvech:
měst, ulic, náměstí, sídlišť, pohoří, organizací, institucí atd.
Velká písmena v názvech
– pravopis
- vyhledává jednoznačná a mnohoznačná slova v textu
- pozná rčení, pořekadlo, přísloví
- vysvětlí význam obrazného spojení a umí je využívat
v mluvených i psaných projevech
- poznává významové rozdíly mezi slovy, využívá synonym a
homonym ve slohu
- učí se používat běžné odborné názvy při výkladu odborného
textu
Věcný význam slov, sousloví, rčení
- slova jednoznačná, mnohoznačná,
synonyma, antonyma, homonyma
- metafora, metonymie
- odborné názvy, termíny
Projekt:K. J. Erben
- zná čtyři základní způsoby tvoření nových slov: odvozování, Obohacování slovní zásoby
skládání, zkracování, přejímání z cizích jazyků
- tvoření slov: odvozování, skládání,
- vyhledá slova odvozená
zkracování, přejímání z cizích jazyků
- užívá složenin
- rozlišuje zkratky a zkratková slova
- určuje věty na základě zvládnutí základních větných členů:
věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty
- seznámí se s druhy vedlejších vět
Skladba
- věty jednočlenné, dvojčlenné, vět.
ekvivalent
- druhy vět
-Božena Němcová
Projekt: Božena Němcová
Volitelný předmět: Cvičení z českého jazyka 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
- zná dělení slovanských jazyků: západní, jižní, východní
- je seznámen s ukázkami slovanských jazyků,
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
I. Obecné výklady o jazyce
- slovanské jazyky
- nářečí
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Zařazená průřezová témata a jejich charakteristika:
6. 1 Osobnostní a sociální výchova
6. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
241
- rozliší spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu
- vyhledá slova cizího původu
- nahradí přejatá slova slovy domácími
- všímá si užití cizích vlastních jmen v textech (z literatury a
techniky)
- využívá Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné
češtiny aj. slovníků a jazykových příruček
- doplní si znalosti o Haškově díle formou filmových ukázek )
- práce s texty básní J. Seiferta
- procvičí si zásady kompozice vypravování
- si procvičuje znalost slovních druhů
- si zopakuje pravidla psaní předpon s-, z-, vz- dle potřeby samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, Stručné mluvnice české
- zopakuje si zásady psaní velkých písmen
- připomene si ve filmových ukázkách klasická díla
vybraných autorů
- procvičí si zásady kompozice charakteristiky
- procvičí si mluvnické kategorie sloves
- určí slovesný vid
- tvoří vidové dvojice
- správně užívá pravopis i/y ve shodě přísudku s podmětem
- seznámí se s povídkami K. Čapka
- podle audio ukázek pozná některé povídky
- rozliší věty jednočlenné a dvojčlenné (i s nevyjádřeným
podmětem)
- vyhledá a určí základní a rozvíjející větné členy
- zná druhy významových poměrů: slučovací, odporovací,
stupňovací, vylučovací, příčinný (důvodový), důsledkový
- určuje významové poměry mezi souřadně spojenými
hlavními větami, a souřadně spojenými vedlejšími větami
- procvičí si interpunkci v souvětí, oddělování vedlejší věty
vložené do vět hlavních z obou stran čárkami
- doplní spojovací výrazy do textu
- rozliší souvětí souřadné a podřadné
Školní vzdělávací program Regionální škola
II. Nauka o slovní zásobě
- slovní zásoba
- významy slov
- přejatá slova
- cizí vlastní jména
- tvoření slov
III. Literatura do roku 1945
- Jaroslav Hašek
- Jaroslav Seifert
IV. Vypravování
V. Tvarosloví
- slovní druhy
- pravopis ohebných slov
- předpony s-, z- psaní velkých písmen
VI. Literatura do roku 1945
- Vladislav Vančura
- Ivan Olbracht
VII. Charakteristika
VIII. Slovesa
- slovesný vid
- pravopis koncovek jmen a sloves
IX. Literatura do roku 1945
- K. Čapek
- K. Poláček
X. Skladba
- jednočlenné a dvojčlenné věty,
ekvivalent
- základní větné členy
- rozvíjející větné členy
- významové poměry
- vedlejší věty
- pravopis: čárka ve větě a v souvětí
souvislostech
6. 4 Multikulturní výchova
Přesahy: OV, D, HV
Evaluace:
- průběžně krátké písemky, testy (mluvnické),doplňovací
cvičení, korektura textu
- diktáty
- aktivita v hodině
- kvízy, křížovky
- projekty
Projekt: Jaroslav Seifert
Projekt: V. Vančura, I. Olbracht a sourozenci Ulrychovi
Projekt: Karel Čapek a jeho dílo
242
XI. Úvaha
- pokusí se o úvahu na libovolné společenské téma
- v textových a audio ukázkách si připomene dílo světových
dramatiků
XII. Světová literatura
- W. Shakespeare
- J. B. Moliere
- V. Hugo
Volitelný předmět: Cvičení z českého jazyka 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
- rozdělí slovanské jazyky na 3 větve a umí zařadit český
jazyk mezi západní větev slovanských jazyků
- všímá si podobnosti českého jazyka a slovenského jazyka
- rozliší spisovný jazyk a nespisovný jazyk, uvede některá
nářečí , seznámí se s nimi v textových i filmových ukázkách
- zopakuje si nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby
- pozná slova cizího původu, hledá vhodné české ekvivalenty,
rozumí nejčastěji užívaným výrazům cizího původu
- seznamuje se s pravopisem cizích slov
učivo
I. Obecné výklady o jazyce
- rozdělení jazyků
- slovanské jazyky
- vývoj českého jazyka
- útvary českého jazyka
II. Slovní zásoba
- obohacování slovní zásoby
- změny ve slovní zásobě
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
Průřezová témata:
6. 2 Výchova demokratického občana
6. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
6. 4 Multikulturní výchova
6. 6 Mediální výchova: přispívá ke schopnosti úspěšně a
samostatně se zapojit do mediální komunikace, vede ke
zpracování, vyhodnocení a využití podnětů přicházejících
z médií, vede ke schopnosti analyzovat a posoudit
věrohodnost sdělení a vyhodnotit jejich záměr
Přesahy: D
Evaluace:
- průběžně krátké písemky, testy (mluvnické),doplňovací
cvičení, korektura textu
- diktáty
- zkoušení u tabule
- aktivita v hodině
- DÚ
- projekty s literární tématikou
III. Vypravování
- zopakuje si a procvičí kompozici vypravování
- ve filmových a textových ukázkách si zopakuje díla daných
autorů
- zopakuje si rozbor stavby slova
- rozezná kořen, příponu, předponu a koncovku
- uvádí příbuzná slova
- všímá si změn samohlásek a souhlásek při odvozování
- zopakuje si rozdíl mezi kořenem a slovotvorným rozborem
Školní vzdělávací program Regionální škola
IV. Literatura po roce 1945
- Ludvík Aškenázy
- Jan Drda
V. Tvoření slov
- stavba slova
- střídání hlásek při odvozování
243
- procvičuje (průběžně v celém školním roce) pravopis ú/ů,
z/s, i/y ve vyjmenovaných a příbuzných slovech, skupiny
bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, předpony s/z a dělení slov
- ucelí si představu o díle B. Hrabala, seznámí se s jeho
charakteristickým jazykem a stavbou díla
- podle filmových ukázek pozná některá díla autora
VI. Pravopis
- lexikální, tvaroslovný
VII. Literatura po roce 1945
- Bohumil Hrabal
VIII. Životopis
- strukturovaný životopis
IX. Tvarosloví
- zopakuje si rozdělení slovních druhů, určování mluvnických - slovní druhy
kategorii, rozlišení druhů podstatných jmen, přídavných jmen - ohebné slovní druhy
atd.
- neohebné slovní druhy
X. Příprava na přijímací zkoušky
- průběžně se podle testů zopakuje svoje znalosti – simulací
-testy jednotlivých středních škol a učilišť
přijímacích zkoušek
XI. Úvaha
- procvičí si kompozici a jazykové prostředky úvahy
XII. Literatura po roce 1945
- doplní si informace o díle daného autora
- Ota Pavel
XIII. Skladba
- zopakuje si průběžně znalosti se skladby základní školy
- věta jednočlenná a dvojčlenná, větný
- rozpozná základní větné členy – podmět a přísudek
ekvivalent
- rozlišuje Hv a Vv
- základní větné členy
- procvičuje druhy Vv
- rozvíjející větné členy
- procvičuje významové poměry mezi Hv
- věta jednoduchá a souvětí
- rozliší mluvnický a slovní zápor
- souvětí podřadné
- vytvoří zápornou větu
- čárka v souvětí podřadném
- zvládá zásady českého slovosledu
- souvětí souřadné
- čárka v souvětí souřadném
- slovosled
- vypracuje s pomocí PC strukturovaný životopis
- na textových nebo filmových ukázkách si doplní znalosti o
daných autorech
Školní vzdělávací program Regionální škola
XIV. Světová literatura
- Ocsar Wilde
- Erich Maria Remarque
- Ernest Hemingway
- Georgie Orwell
244
Volitelný předmět: Cvičení z matematiky 7. ročník
očekávané výstupy (žák )
- bezpečně provádí operace s desetinnými čísly
- v praxi využívá znaky dělitelnosti přirozených čísel
- zábavnou formou opakuje základní pojmy
- rozšiřuje a upevňuje představivost čísel na číselné
ose v oboru kladných racionálních čísel
- bezpečněji provádí početní operace se zlomky
- umí upravit složený zlomek
- řeší úlohy s využitím zlomků
učivo
I. Opakování učiva 6. ročníku
- operace s desetinnými čísly
- dělitelnost přirozených čísel
- zajímavé úlohy, křížovky
II. Zlomky
- zlomky – části celku, desetinná čísla a zlomky
- procvičování základních početních operací se zlomky
- užití znaků dělitelnosti v převedení zlomku na
základní tvar
- složený zlomek
- zajímavé úlohy
- rozšiřuje a upevňuje představivost čísel na číselné
ose v oboru celých čísel
- prohlubuje znalost počítání s celými čísly a následně
počítání se zlomky
III. Celá čísla, racionální čísla
- čísla kladná, záporná a nula
- uspořádání celých čísel na číselné ose
- početní operace s celými čísly
- zavedení záporných racionálních čísel a početní operace s
nimi
- rýsuje trojúhelník, čtyřúhelník a lichoběžník a užívá
popisu konstrukce
IV. Shodnost geometrických útvarů, čtyřúhelníky, hranoly
- konstrukce trojúhelníků podle vět sss,sus,usu
- konstrukce čtyřúhelníků, lichoběžníků
- praktické metrické počítání obvodů a obsahů
- měří strany rovinných obrazců a umí vypočítat
jejich obvod a obsah
- umí vypočítat povrch a objem – prohlubuje znalosti
- určí, zda závislost je přímá nebo nepřímá úměrnost
- zakreslí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic
- narýsuje graf přímé, nepřímé úměrnosti
- řeší vztahy přímé a nepřímé úměrnosti pomocí
trojčlenky – užívá ve výpočtu měřítka mapy
- chápe procento jako vyjádření části celku jiným
způsobem než zlomkem
- řeší pomocí trojčlenky nebo přes jedno procento
aplikační úlohy na procenta
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
Didaktické pomůcky
- čtyřboký hranol
V. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- příklady na úměrnosti z praxe
- grafy přímé a nepřímé úměrnosti
- měřítko mapy a plánu
- trojčlenka, slovní úlohy na využití přímé a nepřímé
úměrnosti
VI. Procenta
- procento jako část celku (1% - setina základu)
- základ, procentová část, počet procent
- výpočet procentové části, počtu procent a základu
- slovní úlohy z praxe (jednoduché úrokování )
- Diagramy
245
Volitelný předmět: Cvičení z matematiky 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
- určí druhou mocninu pomocí tabulek a kalkulátoru- provádí početní operace s druhou mocninou a
odmocninou
I. Opakování učiva 7. ročníku
- racionální čísla
- operace s racionálními čísly
- zajímavé úlohy, křížovky
II. Druhá mocnina a odmocnina
- druhá mocnina
- určování druhé mocniny pomocí tabulek a kalkulátoru
- třetí a vyšší mocnina
- druhá odmocnina
- určování druhé odmocniny pomocí tabulek a kalkulátoru
- užití druhé mocniny a odmocniny ve výpočtech
- umí vypočítat strany pravoúhlého trojúhelníku
dosazováním do vzorce pro Pythagorovu větu
III. Pythagorova věta
- řešení pravoúhlého trojúhelníku
- slovní úlohy
- řeší úlohy s kladnými i zápornými čísly
- ovládá sčítání, odčítání, násobení a dělení rac. čísel
- procvičuje výpočty druhé mocniny všech čísel
- seznámí se s třetí mocninou a vyššími mocninami
- umí číst a zapisovat mocniny s přirozeným mocnitelem
- provádí početní operace s mocninami s přirozeným
mocnitelem
IV. Mocniny s přirozeným mocnitelem
- mocniny se stejným základem a s přirozeným mocnitelem
- sčítání a odčítání mocnin
- násobení a dělení mocnin
- mocnina součinu, zlomku, mocniny
- procvičování počítání s mocninami
- umí určovat hodnotu číselného výrazu
- pochopí pojem proměnná
- pochopí pojem mnohočlen
- provádí početní operace s mnohočleny
- procvičuje součtové vzorce (a±b)2, a2 – b2
V. Výrazy
- číselný výraz, hodnota výrazu
- proměnná, výraz s proměnnou
- mnohočlen
- počítání s mnohočleny
- vzorce (a±b)2, a2 – b2
-
VI. Lineární rovnice
- lineární rovnice s jednou neznámou
- řešení lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav
- zkouška správnosti řešení
- řešení základních slovních úloh vedoucích k řešení
umí rozlišit zápis rovnice od výrazu
řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
provádí zkoušku správnosti svého řešení
procvičuje na podobných slovních úlohách jejich
Školní vzdělávací program Regionální škola
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace,
projekty, přesahy, pomůcky)
Věty o počítání s mocninami
246
řešení pomocí lineárních rovnic
lineárních rovnic
- odhaduje a umí vypočítat obvod a obsah kruhu
pomocí vzorce, umí používat Ludolfovo číslo π
- sestrojí síť válce
- vypočítá objem a povrch válce dosazením do vzorců
- v praktických situacích a ve výpočtech řeší slovní
úlohy
VII. Kružnice, kruh, válec
- kruh, kružnice, číslo π,
-obvod a obsah kruhu
- válec
- objem a povrch válce
- slovní úlohy na výpočet obsahu a obvodu kruhu, objemu a
povrchu válce
- rýsuje zkladní rovinné útvary
- umí sestrojit základní rovinné obrazce zadané různými
prvky
VIII. Konstrukční úlohy
- množina bodů dané vlastnosti , Thaletova kružnice
- řešení konstrukčních úloh na sestrojování trojúhelníků,
lichoběžníků, čtyřúhelníků
- umí provádět jednoduchá statistická šetření a zapisuje
do tabulky nebo diagramem
IX. Základy statistiky
- statistický soubor, šetření
- diagramy – sloupkový, kruhový
Volitelný předmět: Cvičení z matematiky 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
- umí základní výpočty s racionálními čísly
- řeší rovnice s jednou neznámou a používá zkoušku
- zná a užívá znaků dělitelnosti
- užívá součtové vzorce
- umí rozložit výraz na součin
- vytýkáním před závorku
- podle vzorců
- umí zapsat lomené výrazy, chápe kdy má výraz smysl
- procvičuje se v krácení a rozšiřování lomených
- násobí a dělí lomené výrazy
- sčítá a odčítá lomené výrazy
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
poznámky:
(zařazená průřezová témata, charakteristika,
evaluace, projekty, přesahy, pomůcky)
I. Opakování učiva 8. ročníku
- racionální čísla – desetinná čísla, zlomky
- početní operace s nimi
- rovnice
- dělitelnost přirozených čísel
II. Výrazy
- vzorce (a±b)2, a2 – b2
- rozklad výrazu na součin
- lomený výraz, podmínky řešitelnosti
- krácení, rozšiřování
- násobení, dělení
- sčítání a odčítání
247
- se seznámí s rovnicemi s neznámou ve jmenovateli
- řeší soustavu dvou rovnic, určí, kdy má soustava právě
jedno řešení, kdy nemá řešení nebo kdy má nekonečně
mnoho řešení
- používá rovnice při řešení slovních úloh z praxe
- používá rovnice při řešení úloh o pohybu,
na společnou práci a na směsi
- sestrojí graf lineární funkce, určí, klesající, rostoucí
- sestrojí graf kvadratické funkce ( parabolu )
- sestrojí graf nepřímé úměrnosti (hyperbolu )
- opakuje konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků z 8.roč.
- určí a používá poměr (koeficient) podobnosti
u trojúhelníků
- užívá věty sss, uu, sus pro určení podobnosti
trojúhelníků
- sestrojí rovinný útvar podobný danému
- užívá poměr podobnosti při práci s plány a mapami
- seznámí se s jehlanem, kuželem a koulí
- modeluje tato tělesa
- sestrojí síť jehlanu
- umí vypočítat jejich objem a povrch v jednoduchých
případech dosazováním do vzorců
- řeší jednoduché úlohy z praxe vedoucí
k jednoduchému úrokování
III. Rovnice
- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
- řešení soustavy dvou rovnic metodou dosazovací, sčítací
a graficky
- řešení slovních úloh vedoucích k řešení lineárních rovnic
- řešení slovních úloh o pohybu, o společné práci, na směsi.
IV. Funkce
- lineární funkce ( rovnice, graf, rostoucí, klesající)
- kvadratická funkce ( rovnice y = ax2, graf )
- nepřímá úměrnost ( rovnice y= k/x , graf )
- konstrukční úlohy
V. Podobnost trojúhelníků
- podobnost trojúhelníků
- užití podobnosti při výpočtu stran trojúhelníku
- užití podobnosti v praxi
V. Jehlan, kužel, koule
- jehlan ( modelování, síť, objem, povrch)
- kužel ( modelování, objem, povrch)
- koule( modelování, objem, povrch)
- výpočty objemů a povrchů jehlanu, kužele, koule
v praktických úlohách
VI. Základy finanční matematiky
- řešení slovních úloh z praxe
Volitelný předmět: Výpočetní technika 8. a 9. ročník
očekávané výstupy (žák )
Zvládá složitější postupy při
vytváření a formátování
dokumentů, využívá vhodných
aplikací, uplatňuje základní
estetická a typografická pravidla
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Textový editor - MS Word
Práce s textovým souborem. Pokročilejší úpravy textu. Použití
tabulek a obrázků - Zoner calysto
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy,
pomůcky)
Přůřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova – kreativita, kooperace,
řešení problémů
6.2Výchova demokratického občana
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
248
Chápe základy programování,
chápe logiku a posloupnost
jednotlivých příkazů
Základy programování - Comenius Logo - grafika
Zvládá práci s tabulkovými
editory a využívá vhodných
aplikací, umí je využít v prezentaci
Tabulkový editor - vytváření tabulek, práce s daty, jednoduché i
složitější vzorce, grafy
Prezentace
6.6 Mediální výchova – tvorba mediálního sdělení, interpretace
vztahu mediálních sdělení a reality
Přesahy: ČJ, VV, M
Evaluace – úprava a vytváření textových dokumentů a
grafických projektů
Přůřezová témata:
6.1 Osobnostní a sociální výchova – kreativita, kooperace,
řešení problémů
Přesahy: M, ČJ, AJ
Evaluace – vytvoření jednoduchého programu
Přůřezová témata:
6.1Osobnostní a sociální výchova – kreativita, kooperace, řešení
problémů
6.6 Mediální výchova – tvorba mediálního sdělení, interpretace
vztahu mediálních sdělení a reality
Přesahy: M
Evaluace - prezentace
Volitelný předmět: Práce s technickými materiály 8. ročník
očekávané výstupy (žák )
učivo
Ovládá základní pracovní
operace s ručním
nářadím,dodržuje bezpečnost
práce a hygienu
Dřevo
- využití dříve získaných znalostí a dovedností na
dalších výrobcích
- dřevoobráběcí stroje
Chápe základní rozdělení oceli
pro různá využití. Dbá na
bezpečnost při práci
Kov
-
Orientuje se při výběru
nástroje pro danou operaci.
Správně aplikuje znalosti o
materiálu.
Plasty
- další využití dříve získaných znalostí a dovedností
- průmyslové zpracování plastů
Školní vzdělávací program Regionální škola
ocel rozdělení - třídy oceli
ruční obrábění
poznámky:
(zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, přesahy, pomůcky)
6.1 Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání,
kreativita, seberegulace a sebeorganizace, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika
6.5 Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí
Ukázka pracovních postupů, zefektivnění práce
Přesahy v RVP: F, CH, Př
Evaluace – jednotlivé technologické postupy
Ukázka vzorkovnice kovů
6.1 Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání,
kreativita, seberegulace a sebeorganizace, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika
6.5 Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí
Přesahy v RVP: F,CH
Evaluace – jednotlivé technologické postupy
Ukázka průmyslové zpracování
6.1 Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání,
kreativita, seberegulace a sebeorganizace, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika
6.5 Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí
Přesahy: F,CH
Evaluace – jednotlivé technologické postupy
249
Volitelný předmět: Technické kreslení 9. ročník
Charakteristika předmětu:
Technické kreslení je volitelný předmět, který rozšiřuje učivo matematiky. Je vyučován v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Je určen především pro žáky, kteří mají zájem o studium
technických oborů. Přispívá k rozvoji prostorové představivosti žáka. Žáci se zdokonalují ve správném používání rýsovacích potřeb, učí se přesnosti, pečlivosti a úhlednosti.
Získávají základní znalosti o strojírenském kótování. Zdokonalí se v různých způsobech zobrazení tělesa do roviny.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- žák pracuje samostatně, soustředěně, vytváří si optimální podmínky k učení
- pracuje s učebnicí, technickým výkresem
- kriticky zhodnotí výsledky svého učení
Kompetence k řešení problému:
- žák hledá různé varianty řešení a vybírá mezi nimi
- přijímá odpovědnost za výsledek řešení problému, nenechá se odradit případným neúspěchem
Kompetence komunikativní:
- žák se vyjadřuje výstižně a souvisle
- používá odbornou terminologii
Kompetence sociální a personální:
- žák pomáhá ostatním
- požádá o pomoc učitele nebo spolužáka
- spolupracuje aktivně při práci ve skupině
- dovede ocenit spolužáky za dobrou práci
Kompetence občanské:
- žák respektuje pravidla slušného chování
- respektuje potřeby spolužáků při práci
Kompetence pracovní:
- žák udržuje v pořádku a čistotě své pracovní místo a svoje pomůcky
- dovede si svoji práci naplánovat a zorganizovat
- používá efektivně pracovní pomůcky
Možné formy práce:
Hodina základního typu, práce ve dvojicích, ve skupinách, práce v domácím prostředí, exkurze,
Školní vzdělávací program Regionální škola
250
Možné metody práce:
Výklad, výklad s demonstrací, práce s učebnicí, práce s modely těles, se stavebnicí, ukázka – strojírenské výkresy, samostatná práce – do sešitu, na volný list, diskuse
očekávané výstupy (žák )
- udržuje v pořádku rýsovací potřeby a dovede je správně
použít
- používá technické písmo při popisu výkresu
- používá správně druhy čar
- sestrojí tečny ke kružnici
- zaoblí rohy mnohoúhelníka kružnicovými oblouky
- sestrojí pravidelný šestiúhelník, osmiúhelník a
dvanáctiúhelník
- nakreslí elipsu vepsanou do obdélníka a rovnoběžníka
- pokryje čtvercovou síť opakujícím se obrazcem
- pracuje čistě, přesně a pečlivě, dbá na úpravu výkresu
- zná pravidla kótování délek, kružnic, kružnicových
oblouků
- narýsuje jednoduchou plochou součástku a okótuje ji
- čte v jednoduchém technickém výkresu
- narýsuje obrázek v daném měřítku
- vyplní popisové pole výkresu
- pojmenuje geometrická tělesa – kvádr, krychle,
hranol,válec, kužel, jehlan, koule, komolá tělesa
- narýsuje obraz tělesa ve volném rovnoběžném
promítání
- pojmenuje těleso na obrázku, zjistí jeho skutečné
rozměry
- sestrojí půdorys a nárys geom.. tělesa
- pojmenuje těleso podle jeho sdružených průmětů
Školní vzdělávací program Regionální škola
učivo
Základy rýsování
- rýsovací potřeby
- technické písmo
- druhy a křížení čar
- kružnice, oblouky, tečny ke kružnici, zaoblení
- pravidelné mnohoúhelníky
- rýsování do čtvercové a deformované sítě
- pokrývání
Kótování a měřítko zobrazení
- zásady kótování ve strojírenství
- zobrazování a kótování plochých těles
- měřítko zobrazení
- popisové pole
Volné rovnoběžné promítání
- pravidla volného rovnob. promítání
- zobrazení kvádru a krychle
- zobrazení hranolu a válce
- zobrazení kužele a jehlanu
- zobrazení složitějších těles
Pravoúhlé promítání na dvě průmětny
- půdorys a nárys
- sdružené průměty kvádru a krychle
- sdružené průměty hranolu a válce
- sdružené průměty kužele a jehlanu
poznámky
(zařazená průřezová témata, charakteristika,
evaluace, projekty, přesahy, pomůcky)
Přesahy:
M - tečny ke kružnici, prav. mnohoúhelníky
Přesahy:
M – měřítko
Práce s technickými materiály – výroba
jednoduchého předmětu podle výkresu
- rozšiřuje učivo M
- práce se stavebnicí – modelování těles
- rozšiřuje učivo M
251
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy.
„ … jak hluboký je potok, zjistíte až po tom, co do něho vkročíte.“
Hodnocení tvoří velmi důležitou součást vyučování. Způsob hodnocení upravuje Školský zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základní škole. Podrobná
pravidla hodnocení podle § 30 odst. Školského zákona č. 561/2005 Sb. jsou zakotvena v Klasifikačním řádu,vnitroorganizačního dokumentu KŘ 03/03.
Při hodnocení si uvědomujeme, že hodnocení není zdaleka jenom udělení známky, ale je mocným nástrojem, s jehož pomocí
můžeme dětem velmi prospět, ale také velmi ublížit. Především jde o to, jak žák pracuje, co a jak se žák učí, co a jak se má
hodnotit. Hodnocení má různé úrovně, od zhodnocení jednotlivého výkonu až po zhodnocení za delší období ( vysvědčení ).
Sebehodnocení žáka je nedílnou součástí procesu hodnocení, ale je současně považováno za jednu z významných kompetencí,
kterou chceme žáky naučit.
6.1 Hodnocení žáka ve škole
Úkoly, které školní hodnocení plní.
¾
¾
¾
¾
¾
Hodnocení poskytuje žákovi zpětnou vazbu o jeho výkonu a o prospěchu pokroku, umožňuje žákovi porovnat svůj
výkon s očekávanými cíli, informuje ho o úspěších a nedostatcích a ukazuje, jak nedostatky odstranit, jak zlepšit svou
práci.
Hodnocení má žáky motivovat. Informace o splnění náročného úkolu jsou pro žáka účinným zdrojem motivace.
Hodnocení jako podklad pro vedení záznamů o prospěchu žáka, sledování jeho pokroku (tzv. metoda portfolia) tj.
průběžného shromažďování ukázek toho, co má dítě zvládnuto, doklady o rozdílu na začátku a po dokončení učení
většího celku. Záznamy lze použít i pro jednání s rodiči. Umožňuje poskytnout doklady o momentálním prospěchu a
dosažené úrovni žáka – je podkladem pro sumativní (výstupní) hodnocení, základem pro vysvědčení.
Hodnocení umožňuje posoudit připravenost žáka pro další učení.
Hodnocení má být pro učitele zpětnou vazbou o jeho práci, umožňuje posoudit, jak se podařilo splnit stanovený
výukový cíl.
6.2 Pravidla pro hodnocení žáka
Používané způsoby a metody posuzování výsledků práce žáků.
¾
Hodnocení a klasifikace známkami 1 až 5. Motivem žákova učení by však nemělo být dosažení dobré známky (vyhnutí
se špatné známce), ale vnitřní uspokojení nad získáním znalostí (dovedností). Hodnocení má funkci informační (žák:
co jsem se naučil, učitel: co jsem naučil), diagnostickou (vypovídá o procesu učení, o dosažené úrovni), podporující
(má usnadnit a podpořit další učení).
¾ Slovní hodnocení. Chápe se jako zpráva o učebním vývoji žáka. Je to slovní vyjádření o úrovni, které žák dosáhl
vzhledem k cílům vyučování. U žáků se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou
vývojovou poruchou učení se při hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. U žáka prvního až devátého
ročníku s prokázanou specifickou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy vždy o použití širšího slovního
hodnocení pokud o ni zástupce žáka požádá.
¾ Zpětná vazba, která se dá charakterizovat jako informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku (správně,
nesprávně, málo, příliš atd.) nikoliv však posuzováním kvalit žáka (šikovný, schopný, pilný atd.). Okamžitou zpětnou
vazbu považujeme za jednu ze stěžejních faktorů efektivního učení, zatímco posuzování kvalit žáka je naopak
rizikovým postupem, který může učení blokovat. Při poskytování zpětné vazby (popisem nebo konstatováním) je
kladen důraz na vhodnou formulaci – přednost se dává pozitivnímu vyjadřování.
Ve vyučování využíváme celé bohatství forem hodnocení. Vhodný výběr forem závisí na konkrétním pedagogickém
záměru učitele (tedy podle cíle). Dalšími kritérii pro výběr vhodné formy vyjádření výsledků hodnocení budou: povaha
předmětu, konkrétní učební látka, věk a individuální schopnosti a předpoklady, ale i předpokládané působení této formy
hodnocení na žáka, na jeho rozvoj.
Přehled forem hodnocení žáků.
¾
Jednoduché mimoverbální a verbální hodnocení:
Školní vzdělávací program Regionální škola
252
¾
¾
¾
¾
o
úsměv učitele, přikývnutí, přísný pohled, zavrtění hlavou,
o
gesto (vyjadřující potěšení, nebo zamítnutí),
o
dotek učitele (pohlazení, podání ruky, poklepání na rameni),
o
velice jednoduché slovní zhodnocení (ano, ne, špatně, chyba, prima …).
Oceňování výkonů:
o
výstavky prací žáků
o
pověření méně náročným úkolem
o
pověření náročnějším úkolem
o
pověření vedení týmu při řešení problému.
Kvantitativní hodnocení:
o
vyjádření známky podle klasifikační stupnice ( případně s plusy a mínusy),
o
známka se zdůvodněním,
o
výčet dobře splněných úkolů,
o
výčet chyb,
o
vyjádření počtem bodů (bodové systémy vázané na klasifikaci),
o
procenta.
Slovní hodnocení:
o
slovní obsahová analýza výkonu,
o
ocenění práce třídy po vyučovací hodině,
o
zhodnocení realizovaného projektu,
o
parafrázování výkonu (pozitivní i negativní),
o
pověření vysvětlit spolužákům problém, jev, situaci,
o
zastoupení učitele v určitých situacích (pověření)
o
zastupování školy, třídy na vyšších soutěžích, hrách, olympiádách,
o
vyhlášení vítězů,
o
tabule cti.
Písemná a grafická vyjádření:
o
charakteristika žáka,
o
diagramy, zařazení na diagramu,
o
posuzovací škály.
Každému hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kriterií;
hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité
fázi vzdělávacího procesu hodnocen. Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a k práci s chybou. Přes
chybování směřujeme k úspěšnosti. Přes sebekontrolu k bezchybnosti. Žáky vedeme k hovoru a vzájemné komunikaci. Žáky
nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. Učivo, metody a postupy volíme tak, aby byly přiměřené stupni vývoje žáků. Ve
výuce používáme pozitivního hodnocení a žákovského sebehodnocení. Na druhém stupni mohou žáci provádět vzájemné
hodnocení. Toto je doporučeno především pro hodnocení skupinové práce ( nemusí se hodnotit známkou ). Při
kooperativním způsobu výuky se žáci učí hodnotit jednak individuální výsledek práce a také jeho přínos pro druhé. Součástí
kooperativního vyučování je tzv. reflexe procesu tj. žáci hovoří o tom, jaké dovednosti (kompetence) potřebovali ke
zvládnutí úkolů, co příště musí udělat jinak, jak a proč. Také se učí shodnout se ve skupině v názoru na kvalitu výsledku či
efektivitu postupu. Učitelé se snaží získávat také zpětnou vazbu od žáků, tj. žáci mají prostor k vyjádření k průběhu výuky
(např. vyjádření v komunitním kruhu, formou ankety apod.)
Školní vzdělávací program Regionální škola
253
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně-vzdělávacích výsledků a chování žáka
¾
Ústní hodnocení, klasifikace a písemné hodnocení mají funkci především výchovnou a motivační. Hodnocení směřuje
vždy k cíli, kterého chceme vyučováním dosáhnout. Naším cílem je zapojení všech žáků do výuky, postupný rozvoj
klíčových kompetencí a motivace žáků pro celoživotní učení.
¾
Písemné práce musí být rovnoměrně rozloženy v jednotlivých klasifikačních obdobích. Souhrnné písemné práce ( nad
30 minut) oznamují vyučující žákům s patřičným předstihem (zaznamenávají do třídní knihy ), na jeden den je možno
naplánovat jen jednu souhrnnou práci. Kontrolní práce kratšího rozsahu se do TK nezaznamenávají. Úkolem malých
prověrek je popřípadě zjištění, co je nebo ještě není dobře zvládnuto. Za koordinaci písemných prací je ve své třídě
zodpovědný(á) třídní učitel(ka).
¾
V předmětech s převahou teoretického zaměření (jazyky, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika )
hodnotíme:
¾
o
schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů,
o
kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,
o
aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
o
osvojení účinných metod samostatného studia.
V předmětech s převahou výchovného a praktického zaměření (občanská výchova, výchova ke zdraví, výtvarná
výchova, svět práce) hodnotíme:
o
aktivitu, samostatnost, tvořivost a iniciativu,
o
kvalitu výsledků činností,
o
využíváme teoretických vědomostí v praktických činnostech.
6.3 Autoevaluace školy a její evaluační činnost
Důležitou součástí hodnocení a klasifikace jsou evaluační prostředky, které budou hodnotit úroveň výchovy a vzdělání
jednotlivých ročníků, etap a stupňů školního vzdělávacího programu a sledovat sociální klima školy. Z provedené SWOT
analýzy vyplynuly silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby materiálně-technického, personálního a hygienického charakteru.
Na základě této analýzy chceme průběžně reagovat na nepříznivé faktory a odstraňovat ty, které by měly negativní vliv na
výchovně-vzdělávací proces.
Plán evaluačních činností
¾
¾
Spolupráce s rodinami žáků:
o
dotazníkové šetření sledující klima školy na úrovni žáci, pedagogové, rodiče se bude provádět jednou za dva
roky. Výsledky šetření budou zobrazeny na webových stránkách školy,
o
rodičovské schůzky jsou svolávány čtyřikrát ročně a jejich náplní jsou především informace o aktuálních
záležitostech týkajících se třídy jako kolektivu, školy jako celku. Rodiče jsou seznamováni s Pravidly pro
hodnocení a klasifikaci žáků, se studijními výsledky a chováním žáků,
o
aktuální informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům předávány prostřednictvím žákovských knížek,
týdenních plánů ( 1. stupeň),
o
Den otevřených dveří - jak účast rodičů ve výuce, tak prohlídka školy je pořádána každoročně,
o
Školní akademie - jako přehlídka zájmové činnosti žáků pro celou veřejnost se bude konat jednou za dva roky.
Autoevaluace výchovně-vzdělávacího procesu:
o
pedagogický sbor má zájem na kvalitě autoevaluace, provádí vlastní kontrolu, učitelé navzájem spolupracují,
rozebírají výsledky vyučování jednotlivých předmětů, skupin předmětů v tzv. předmětových komisích,
Školní vzdělávací program Regionální škola
254
¾
o
provádění vzorových hodin pro další vyučující,
o
sebevzdělávání - zapojení do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP),
o
příprava žáků na soutěže, olympiády, sportovní utkání a jejich doprovod na tyto akce,
o
sledování naplňování výstupů jednotlivých předmětů, soulad výuky se školním vzdělávacím programem –
průběžně v každém ročníku,
o
v 5. a 9. ročníku se zapojujeme do celostátního testování škol CERMAT,
o
v 8. ročníku žáci testují své znalosti v rámci SCIO testů v programu Podpora přípravy na přijímací
zkoušky (PPPZ) z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů, součástí je i dotazník pro
žáky a rodiče,
o
v 6. ročníku bude nabídnut projekt společnosti SCIO Komplexní evaluační analýza (KEA), který
znalosti a dovednosti žáků při vstupu na 2. stupeň,
o
výsledky vzdělávání ( úspěšnost žáků v přijímacím řízení)
má zjistit
Autoevaluace činnosti organizace podle zákonných norem
o
vlastní hodnocení, stanoví § 10 odst. 3 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
o
výroční zpráva, stanoví § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561 / 2004 Sb., (školský zákon) a vyhláška č. 15 / 2005,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
o
zpráva BOZP ( § 29 zákona č. 561 / 2004 Sb., školský zákon).
Školní vzdělávací program Regionální škola
255

Podobné dokumenty