TYPOGRAFIA

Komentáře

Transkript

TYPOGRAFIA
T Y P O GR A FIA
18 8 8–2 013
| Ty p o g r a f i a d i g i t á l n í 1 / 2 0 1 3 | č . 3 1 | r o č n í k 4 |
OBSAH
CONTENTS
2 ¤e‰ení pro publikování dokumentÛ uvnitfi firmy
pomáhá zv˘‰it zisky
Solution for the publishing of documents in the company
helps to increase profits
3 Dokonãující zpracování po kotouãovém tisku map
Postpress after web printing of maps
4 Xerox ocenûn nejen za spoleãenskou odpovûdnost
¤e‰ení pro publikování
dokumentÛ uvnitfi firmy
pomáhá zv˘‰it zisky
Xerox award not only for social responsibility
5 Aktuality digitální
Digital actualities
7 Pfiedstavujeme fie‰ení – Canon imagePROGRAF MFP
M40 Solution
Introducing Solutions – Canon imagePROGRAF MFP
M40 Solution
8 Papier s eleganciou priná‰a do kancelárií haute couture
Paper with elegance brings to the offices haute couture
TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 1/2013/ã. 31/roãník 4
Pfiíloha ãasopisu Typografia 1/2013/ã. 1242/roãník 116
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343,
164 00 Praha 6
Canon Europe, svûtov˘ lídr v oblasti
digitálního zpracování obrazu, pfiedstavil
novou aktualizaci svého unikátního
tiskového fie‰ení pro publikování dokumentÛ
v mal˘ch a stfiedních kanceláfiích.
iW Desktop ve verzi 3.0.1 umoÏÀuje
distribuãním partnerÛm spoleãnosti Canon
pfiiná‰et zákazníkÛm pfiidanou hodnotu
a zároveÀ tûÏit z nárÛstu objemu ti‰tûn˘ch
dokumentÛ.
Adresa redakce Tuchomûfiická 343, 164 00 Praha 6
www.typografiacz.cz
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
[email protected]
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
[email protected]
Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o,
ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal,
Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘
Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: Vladislav Najbrt a Ondfiej Cejnar
Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o.
Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné
700 Kã + 15 % DPH
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch
ãlánkÛ.
Pfiíloha je vyti‰tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA
(vnitfiní listy). Obálka je vyti‰tûna na stroji
Xerox DocuColor 8080.
iW Desktop 3.0.1 umoÏÀuje organizacím
v kombinaci s multifunkãními zafiízeními
Canon imageRunner Advance jednodu‰e
vytváfiet uvnitfi firmy profesionální
a personalizované ti‰tûné dokumenty.
Novinka je ideální pro v‰echny firmy, které
tráví ãas kompletací dokumentÛ, jako jsou
návrhy, zprávy, informaãní balíãky
a broÏury, a potfiebují zapÛsobit
profesionálním vzhledem materiálÛ.
iW Desktop ‰etfií organizacím ãas a náklady
spojené s outsourcingem dokumentÛ.
iW Desktop je cenovû dostupné
a ‰kálovatelné fie‰ení, které pfiímo
spolupracuje s multifunkãními tiskárnami
Canon a tiskov˘mi ovladaãi bez nutnosti
dal‰ích zafiízení. To otevírá partnerÛm
nové obchodní pfiíleÏitosti k prodeji
publikaãních fie‰ení Canon do mal˘ch
i stfiedních firem.
„Na‰i zákazníci stále kladou velk˘ dÛraz
na ti‰tûné dokumenty. PrÛbûÏné v˘sledky
na‰í studie1 ukazují, Ïe firmy sdílí tfietinu
ti‰tûn˘ch dokumentÛ s klienty. A tyto
dokumenty jsou ãasto rozhodujícím faktorem
úspûchu. Proto musí b˘t v nejvy‰‰í kvalitû,
aÈ uÏ se jedná o návrhy pro zákazníky
nebo o marketingové broÏury. iW Desktop
3.0.1 byl vyvinut s ohledem na poÏadavky
zákazníkÛ na kvalitní vnitrofiremní
publikování dokumentÛ a poskytuje
partnerÛm fie‰ení, které je na trhu jedineãné,“
fiíká Daniel Míka, Office Product Business
Development Manager spoleãnosti Canon CZ.
A dodává: „Podle na‰ich testÛ umoÏÀuje
iW Desktop zv˘‰it poãet dokumentÛ
vytváfien˘ch uvnitfi firmy. S iW Desktop
uÏivatelé vytváfií aÏ o 37 % více barevn˘ch
dokumentÛ uvnitfi firmy, neÏ kdyÏ firma
toto fie‰ení nemá.2 Novinka umoÏÀuje
partnerÛm nabízet ‰ikovné fie‰ení pro
zdolávání kaÏdodenních v˘zev spojen˘ch
s publikováním dokumentÛ a zároveÀ otevírá
nové obchodní pfiíleÏitosti.“
Nová funkce pro tisk variabilních dat je velmi
intuitivní a umoÏÀuje jednoduché propojení
s excelovsk˘mi a CSV databázemi. UÏivatelé
tak mohou jednodu‰e pfienést variabilní
obsah, jako jsou loga a kontaktní údaje,
a publikovat je v personalizované
a profesionální kvalitû jako ti‰tûné
dokumenty ãi PDF a sílet je se zákazníky.
UÏivatelé mohou také vyuÏít pro úsporu ãasu
‰ablony, které jsou dostupné na jedno
kliknutí.
iW Desktop je kompatibilní se v‰emi
kanceláfisk˘mi stroji Canon a je ideální
v kombinaci s tiskárnami s automatick˘m
dokonãováním, napfiíklad fiadou imageRunner
Advance, která nabízí svazování, dûrování,
skládání a v˘robu broÏur. iW Desktop 3.0.1
umoÏÀuje partnerÛm zv˘‰it pfiíjmy prodejem
komplexního fie‰ení pro vnitrofiremní
publikování dokumentÛ, které kombinuje
v˘konn˘ software i hardware. Partnefii mohou
nabídnout iW Desktop 3.0.1 také jako
bezplatnou 45denní zku‰ební verzi. Vytvofiit
lze i speciální personalizované URL, které
pfiesmûruje uÏivatele na stránku partnera
a vybídne k zakoupení plné licence
po uplynutí zku‰ební doby. Canon iW
Desktop je k dispozici ke staÏení na adrese:
http://software.canon-europe.com ×
1
Canon povûfiil nezávislou odbornou spoleãnost
pro v˘zkum trhu RS Consulting, aby provedla v˘zkum
(s pracovním názvem: „Canon Office Insights“).
Uvedené prÛbûÏné v˘sledky jsou na jeho základû.
729 koncov˘ch uÏivatelÛ a rozhodovacích orgánÛ
po celé Evropû bylo dotazováno po internetu v prÛbûhu
záfií 2012.
2
Na základû prÛzkumu z roku 2011, ve kterém Canon
sledoval celkem 97 000 tiskov˘ch zafiízení
nainstalovan˘ch v japonsk˘ch mal˘ch a stfiedních
firmách. UÏivatelé fie‰ení iW Desktop publikovali
v prÛmûru o 37 % více barevn˘ch dokumentÛ
na barevn˘ch tiskárnách s rychlostí tisku 20 aÏ 29 stran
za minutu a o 19 % více barevn˘ch dokumentÛ napfiíã
v‰emi barevn˘mi tiskov˘mi stroji.
Vyti‰tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.
Xerox ocenûn nejen za spoleãenskou
odpovûdnost
¤adu ocenûní za rok 2012 obdrÏel Xerox
za spoleãenskou zodpovûdnost, etiku,
ekologickou udrÏitelnost, inovace nebo
etnickou rozmanitost.
¤editelka spoleãnosti Xerox, Ursula Burns,
v nedávném rozhovoru uvedla: „Upfiímnû
fieãeno, spoleãnostem, které povaÏují
spoleãenskou zodpovûdnost za nutné zlo,
nechci vûnovat svÛj ãas a pozornost, a to ani
obchodní.“ My‰lenku Ursuly Burns
naplÀovala spoleãnost Xerox v celém roce
2012, díky ãemuÏ obdrÏela dlouh˘ seznam
poct a ocenûní zdÛrazÀujících úspûch
spoleãnosti.
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA.
Spoleãenská zodpovûdnost âasopis Fortune
zafiadil Xerox na tfietí místo ve své v˘roãním
seznamu „nejobdivovanûj‰ích“ spoleãností
svûta. Spoleãnost Xerox, která se v seznamu
objevuje v kategorii poãítaãového prÛmyslu,
se v leto‰ním roce posunula o jedno místo
v˘‰e, pfiímo za firmy, jako jsou Apple nebo
EMC.
Spoleãnost Xerox se umístila na seznamu
sta nejlep‰ích spoleãností magazínu Corporate
Responsibility Magazine. Mezi kritéria pro
umístûní patfií boj proti zmûnám klimatu,
zamûstnanecké vztahy, Ïivotní prostfiedí,
finance, správa, lidská práva a filantropie.
Etika Spoleãnost Xerox byla jmenována
institutem Ethisphere jednou ze svûtovû
nejetiãtûj‰ích firem v rámci kategorie
spotfiební elektroniky pro rok 2012.
Spoleãnost Xerox je oceÀována za zachování
nejvy‰‰ích etick˘ch principÛ a na seznamu
se objevuje kaÏdoroãnû od jeho prvního
vydání pfied ‰esti lety.
Ekologická udrÏitelnost Spoleãnost Xerox
se umístila na 66. místû v anal˘ze Newsweek
Green, která hodnotí 500 nejvût‰ích
americk˘ch spoleãností a srovnává jejich
ekologickou stopu, firemní management
a transparentnost s cílem urãit ty, které
se chovají k Ïivotnímu prostfiedí nej‰etrnûji.
Americká agentura Environmental Protection
Agency (EPA) oznaãila spoleãnost Xerox
za jednoho z nejvût‰ích odbûratelÛ zelené
energie v oblasti technologií
a telekomunikací. Zelená energie je elektfiina
vyrábûná z obnoviteln˘ch zdrojÛ, jako jsou
solární, vûtrné, geotermální, bioplynové
a nízko dopadové hydro-elektrárny
a neprodukuje Ïádn˘ nárÛst emisí
skleníkov˘ch plynÛ. EPA také zafiadila
spoleãnost Xerox na 14. místo mezi
20 nejvût‰ími odbûrateli zelené energie
v oblasti technologií a telekomunikací.
Etnická rozmanitost âasopisem Black
Enterprise byla spoleãnost Xerox vybrán jako
jedna ze 40 nejlep‰ích spoleãností pro
etnickou rozmanitost v roce 2012. Xerox byl
vybrán na základû prÛzkumu, kter˘ se zamûfiil
na ãtyfii oblasti: zamûstnaneckou základnu,
vedoucí pracovníky, ãleny pfiedstavenstva
a etnickou rozmanitost u dodavatelÛ.
Z více neÏ 800 spoleãností byla spoleãnost
Xerox vybrána ãasopisem LATINA Style jako
jedna z 50 nejlep‰ích spoleãností pro latinské
Ameriãany. V˘roãní zpráva oceÀuje zamûfiení
na rozmanit˘ nábor zamûstnancÛ a iniciativy
v povy‰ování stávajících zamûstnancÛ.
Spoleãnost Xerox získala skóre 100 procent
na indexu korporátní rovnosti, kter˘
zvefiejÀuje The Human Rights Campaign, jako
jedno z nejlep‰ích míst pro práci lesbick˘ch,
gay, bisexuálních nebo transsexuálních
pracovníkÛ. Spoleãnost Xerox si drÏí
100 procentní hodnocení od poãátku
prÛzkumu pfied více neÏ 10 lety.
Inovace Xerox byl jmenován jedním
z nejlep‰ích IT inovátorÛ v leto‰ním Ïebfiíãku
InformationWeek 500. Jde o v˘roãní seznam
inovativních uÏivatelÛ podnikov˘ch
technologií. Spoleãnost Xerox se umístila
na 111. místû mezi 500 firmami ocenûn˘mi
za IT inovace v roce 2012, coÏ je v˘znamn˘
posun z 210. místa v loÀském roce.
Program ocenûní Japan U.S. Business and
Technology Awards prohlásil Xerox za vítûze
zvlá‰tního ocenûní s názvem „Vynikající
úspûch v japonsko-americké spolupráci
v oblasti inovací.“ Ocenûní bylo udûleno
spoleãnosti za 50 let jedineãného v˘zkumu
a v˘voje spolupráce s Fuji Xerox.
Xerox je pfiední svûtová spoleãnost pÛsobící
v oblasti fiízení obchodních procesÛ a správy
dokumentÛ s roãním obratem 22,5 miliardy
USD. ·iroké portfolio technologií a sluÏeb
nabízí zákazníkÛm takovou míru podpory,
díky které se mohou plnû vûnovat svému
podnikání. Spoleãnost Xerox dodává ‰piãkové
nástroje správy dokumentÛ a technologie pro
produkãní tisk, dále pak sluÏby, software
a originální spotfiební materiál pro
marketingovou a obchodní komunikaci
i bûÏn˘ kanceláfisk˘ tisk. Prostfiednictvím
spoleãnosti ACS, která je souãástí firmy
Xerox od února 2010, nabízí také ‰irok˘
outsourcing obchodních procesÛ a IT sluÏeb,
vãetnû zpracování dat, fiízení lidsk˘ch zdrojÛ,
podpory procesÛ v oblasti financí a sluÏeb
nebo fiízení vztahÛ se zákazníky, a to jak pro
komerãní firmy, tak i pro státní správu.
134 tisíc zamûstnancÛ spoleãnosti Xerox
peãuje o zákazníky ve více neÏ 160 zemích
svûta. Více informací o spoleãnosti Xerox
naleznete na www.xerox.cz. ×
P¤EDSTAVUJEME ¤E·ENÍ
Canon imagePROGRAF MFP M40
Solution
Spoleãnost Canon Europe, svûtov˘ lídr
v oblasti digitálního zpracování obrazu,
pfiedstavila systém Canon imagePrograf MFP
M40 Solution. Jde o fie‰ení, které komplexnû
pokr˘vá workflow velkoformátového tisku,
skenování, archivace a sdílení barevn˘ch
i ãernobíl˘ch dokumentÛ.
Pfiedstavené fie‰ení zahrnuje velkoformátovou
tiskárnu Canon imagePrograf, nov˘ skener
M40 pfiipojen˘ pfies integrovan˘ stojan,
v˘konn˘ software MFP a velk˘, snadno
ovladateln˘ dotykov˘ displej, kter˘ nabízí
dynamické náhledy. Sestava je vhodná pro
pracovní skupiny jakékoli velikosti, které
se zab˘vají zpracováním technické
dokumentace, od jejího skenování
aÏ po finální v˘stup. Jde zejména o zástupce
segmentu AEC (Architecture, Engineering and
Construction).
Díky univerzálním funkcím tisku
a Scan-To-Copy/File/E-mail/Cloud
Connectivity vyhovuje nové multifunkãní
zafiízení poÏadavkÛm uÏivatelÛ kategorie
CAD/GIS na rychlost a kvalitu práce. ¤e‰ení
Canon imagePrograf MFP M40 dokáÏe
skenovat pfiedlohy o ‰ífii aÏ 40 palcÛ, pfii
rychlosti 13 palcÛ za sekundu
(monochromaticky). ZároveÀ vyuÏívá nové
uspofiádání snímacích senzorÛ CIS (Contact
Image Sensor), které zaji‰Èuje pfiesné a ãisté
snímání obrázkÛ bez stínÛ v fiádkovém
zobrazení objektÛ a v reálném optickém
rozli‰ení 1200 dpi. Díky tiskovému rozli‰ení
2400 x 1200 dpi a velikosti kapky inkoustu
¤e‰ení Canon imagePrograf MFP M40 Solution zahrnuje velkoformátovou tiskárnu Canon imagePrograf, nov˘ skener
M40 pfiipojen˘ pfies integrovan˘ stojan, v˘konn˘ software MFP a velk˘, snadno ovladateln˘ dotykov˘ displej, kter˘
nabízí dynamické náhledy.
4 pl snadno replikuje jemné linie a sloÏité
detaily. Navíc, technologie v˘mûnn˘ch
zásobníkÛ inkoustu hot swap umoÏÀuje
nahrazení dané barvy bez pfieru‰ení
probíhajícího tiskového procesu.
Software SmartWorks MFP, kter˘ lze ovládat
prostfiednictvím 22palcového intuitivního
dotykového displeje, podporuje dávkové
zpracování skenovan˘ch pfiedloh, coÏ v˘raznû
zvy‰uje efektivitu pouÏití. Zafiízení nabízí
i vestavûn˘ pevn˘ disk* s kapacitou 250 GB,
na nûjÏ je moÏno ukládat soubory
ve formátech PDF, JPEG a TIFF. Canon
imagePrograf M40 nabízí ‰irokou variabilitu
konfigurací. UÏivatelé si mohou fie‰ení
pfiizpÛsobit zcela podle vlastních potfieb.
imagePrograf M40 je kompatibilní s pûti
velkoformátov˘mi tiskárnami z fiady Canon
imagePrograf. Konkrétnû jde o modely
iPF750, iPF815, iPF825 a nedávno
pfiedstavené iPF760 a iPF765.
„Dfiíve byli architekti, inÏen˘fii a stavbafii
primární skupinou uÏivatelÛ fie‰ení pro
velkoformátové skenování a tisk. PrÛbûÏnû
se ale objevuje mnohem více oblastí nasazení,
a proto oãekáváme podstatn˘ rÛst trhu. Vy‰‰í
vyuÏití velkoformátového zpracování obrazu
indikujeme u spoleãností ze segmentu utilit,
u firem zab˘vajících se tûÏbou a dopravou
ropy a plynu nebo u vládních institucí, jeÏ
napfiíklad plánují v˘stavbu mûst. V‰echny
tyto organizace potfiebují skenovat, archivovat
a pfietiskovat plány a technické v˘kresy,“
doplnil Yuichi Miyano, fieditel divize
velkoformátového tisku spoleãnosti Canon
Europe.
„Portfolio spoleãnosti Canon se zamûfiuje
na tuto poptávku. Nov˘ systém imagePrograf
M40 pfiedstavuje dostupnou volbu pro vysoce
kvalitní velkoformátové skenování a tisk. Lze
jej snadno ovládat a i díky tomu jde o velmi
v‰estrannou investici pro jak˘koli podnik,
kter˘ chce zv˘‰it produktivitu zpracování
sv˘ch obrazov˘ch vstupÛ a v˘stupÛ,“ doplnil
Yuichi Miyano.
¤e‰ení Canon imagePrograf MFP M40 bude
u autorizovan˘ch partnerÛ firmy Canon
dostupné od ledna 2013. Více informací
najdete na stránkách spoleãnosti Canon,
konkrétnû na http://www.canon-europe.com/
for_work/products/large_format_printers/
index.aspx. ×
Podle tiskové zprávy z 15. ledna 2013.
*250 GB pevn˘ disk tiskárny není dostupn˘ ve v‰ech
konfiguracích
Vyti‰tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

Podobné dokumenty

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117 ·éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, +420 776 613 647 [email protected] Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vlad...

Více

Akcelerace datového centra

Akcelerace datového centra Funkce Bezpeãnost chrání zdroje datového centra pfied vnûj‰ími hrozbami tím, Ïe ukonãuje ve‰keré pfiíchozí i odchozí relace a nedovoluje tak vnûj‰ím zdrojÛm identifikaci nebo pfiístup k serverÛm, t...

Více

T Y P O G R A F I A

T Y P O G R A F I A Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka...

Více

Sirius - Elsyst Engineering

Sirius - Elsyst Engineering Dávkové zpracování Propracovan˘ systém dávkového zpracování je urãen pro distribuované zpracování stfiedních a velk˘ch mnoÏství dokumentÛ. Dokumenty jsou po celou dobu trvání procesÛ zpracování ulo...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Typografia digitální Pfiíloha o digitálním tisku ti‰tûná digitálním tiskem Více uvnitfi ãísla Typografia 2/2011/1221/roãník 114 Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ Vydavatel Digirama s.r.o....

Více

Typografia digitální 06 | 2012 25_3

Typografia digitální 06 | 2012 25_3 Jacobson, zástupce grafické divize spoleãnosti Xerox: „V budoucnu se chceme dále vûnovat posilování vztahÛ s na‰imi zákazníky a dodávat jim technologie a sluÏby tak, aby mûli z tisku co nejvût‰í pfi...

Více

3.7.6 Zásoby na cestű a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestű a nevyfakturované dodávky Příchovky zvířat například narozená mláďata, jednodenní kuřata, nově vzniklá včelstva, se oceňují vnitropodnikovými cenami stanovenými na bázi vlastních nákladů. Nelze-li je zjistit, pak reprodukčn...

Více

Print Layout 1 - Archaia Praha ops

Print Layout 1 - Archaia Praha ops Základní otázku „Jak je co staré?“ si poloÏí kaÏd˘ archeolog v momentû, kdy se ze zkoumané archeologické situace objeví první stfiípky rozbit˘ch keramick˘ch nádob. Je‰tû od hlíny je zanícen˘ badatel...

Více

NOVÉ INSTALACE ANICOLORŮ V ČESKÉ REPUBLICE!

NOVÉ INSTALACE ANICOLORŮ V ČESKÉ REPUBLICE! jsme shlédli expozici věnovanou zpracování vína a absolvovali degustaci místních vín. Po té jsme absolvovali procházku nej-

Více