Shamballa 12D

Transkript

Shamballa 12D
Zasvěcení do 12 dimenzí
Shambally
Multi-dimenzionálního léčebného
systému
Dle Haridas Melchizedek
1
Materiál byl sestaven na základě záznamů z workschopu 12D-Shamballa Haridase
Melchizedka v období 23. do 27. září 2000 v Leydenu/Massachusetts.
Manuál je míněn jako podpora a povzbuzení pro všechny ty, kteří byli zasvěceni do energií
12D-Shambally a tím mohou také ostatní zasvěcovat do 12- dimenzionální rodiny Shambally.
Jen osoby, které byly sami do tohoto systému zasvěceny, mohou tyto energie předávat
ostatním.
Sestavení originálního textu: Phyllis Brooks, mistr Shambally
Další zpracování: Deb Edward, Mistr Shambally
Německý překlad: Oliver-Daniel SARANIUS Kronberger
Německé zpracování: www.reiki-und-licht.de
Český překlad: Eva Melzerová
Přepracování jádra tohoto textu slouţí výhradně pro účely sjednocení textu a lepšímu
pochopení. Všechny dodatečně přidané texty jsou označeny zvlášť.
Deb Edward
Mistr Shambally
P.O.Box 801
Ogallala/NE 69153
USA
Srpen 2001
2
Zasvěcení do 12 dimenzí Shambally:
12 aktivací nebo zasvěcení pro 12 dimenzionálních úrovní. Přinášíme Vám kontakt s dvanácti
dimenzionálními úrovněmi a paralelními skutečnostmi, které mají souvislost s těmito 12
stupni – s multi-kosmickým, multi-univerzálním aspektem věcí.
Kaţdý z těchto dimenzionálních stupňů ve skutečnosti disponuje jednou vibrací Shambally.
Kdyţ hovoříme o Shamballe, často inklinujeme k tomu, ţe myslíme na místo uvnitř prostoru a
času páté dimenze – místo dokonalé harmonie a vyrovnanosti; souhrnu čisté, bezpodmínečné
lásky. Mistr Saint Germain mi umoţnil pochopení, ţe „je čas od času třeba trochu času
k pochopení toho všeho“.
Před nedávnem jsem si uvědomil, ţe skutečně v kaţdé z těchto dvanácti dimenzionálních
skutečností existuje jedna vibrace Shambally, lze ji označit také určitým typem zrcadlení nebo
reflexe. To samé platí také pro 12 multi-univerzální skutečnosti. Takţe nyní budeme pracovat
s některými z těchto nanejvýš zajímavých energií.
Během naší práce s dvanácti dimenzemi, zatímco se stupeň po stupni drápeme nahoru, dojde
k poměrně značnému nárůstu této energie.
Zatímco bude přenášeno 12 zasvěcení, ţe je třeba, abys o ni poţádal/a. Obdrţíš tedy 12
zasvěcení do 12 energií a také schopnost tyto energie přenášet na další osoby.
Mistr Saint Germain tě žádá, abys přenesl tuto energii pouze na osoby, které přijaly
zasvěcení nejméně do I. a II. stupně Shambally (+ USUI).
Nebudu se zabývat ničím, co je uloţeno ve tvém vědomí. Nejprve budeme pracovat na
aktivaci krystalinových světelných těl, na integraci toho těla, které bych rád označil za
světlené tělo Adama-Kadmona. Lze také říci, ţe toto světelné tělo Adama-Kadmona
reprezentuje krystalinové světelné tělo dokonalosti. Začlenění tvého práva od narození jako
dokonalé bytosti. Nalézat se v harmonii, vyrovnanosti a v dokonalém spojení se VŠÍM CO
JE.
Jiţ dávno jsem chtěl pracovat na DNA jiných lidí, protoţe čím více je aktivována DNA, tím
více se nabízí moţností, jak se spojit s jinými dimenzionálními skutečnostmi.
36 závitů DNA bylo námi v minulosti aktivováno.
Během prvního semináře jsem poznal, ţe při kaţdém tomto zasvěcení, které jsme provedli, se
aktivovalo dalších 12 závitů DNA. A tak, asi ke konci semináře, to bylo 144 závitů DNA,
kterými jsme se zabývali – touto magickou číslicí 144.000. 144 rozšíření duší. 144 těch,
oněch nebo těch jiných, v této formě působení. Jednou mi Mistr Saint Germain řekl: „Ano,
Haridasi, někdy ti to přece jen trochu trvá, ţe?“
Došlo ještě k jiným věcem, kdyţ jsme začali s touto energií pracovat. Energie byla námi
vyvolána nebo jsme se zasvětili do této energie, později jsme ze všech přítomných vytvořili
skupiny po dvou osobách a nechali tyto skupiny aktivně s touto energií pracovat. To je sice
časově náročné, na druhé straně je to však pro kaţdého velkou zkušeností.
Můţeš tak skutečně vycítit všechny ty jemné rozdíly v energiích, které máš po kaţdém
zasvěcení k dispozici. Osoby, které trvale pracovali se Shamballou, jako někteří z mistrů,
sdělují jiţ po prvním zasvěcení, ţe je tato energie zcela jiná. Potom provádíme další zasvěcení
– tato energie je opět zcela jiná.
Osoby, které se zúčastnili posledních dvou seminářů, sdělovaly: „Dříve jsem sotva něco cítil,
kdyţ však nyní poloţím své ruce na nějakou osobu, potom mohu vidět její kosti, orgány a jiné
věci!“ Jiní zase sdělovali: „Dříve jsem nic nevnímal, nyní jsem však mohl vidět spirálu DNA
svého partnera.“ Nebo „Cítil jsem, jako by mé ruce vnikaly přímo do těla té osoby!“ Lze to
3
chápat tak, ţe není ţádný rozdíl mezi těmito lidmi a vámi. Protoţe všichni sestáváme jen z vln
energie, ani nejsme správně „pevní“. Přemýšlejte o tom.
Vše je jen součást třídimenzionální iluze. Tyto zkušenosti byly nanejvýš překvapivé. Další
krásnou zkušeností bylo, ţe vnímání energie bylo stejně tak rozdílné, jakoţ i osoby, které se
semináře zúčastnily. Snaţili jsme se nebrat sebou na cestu ţádná očekávání toho, co by se
mohlo při zasvěcení stát.
Tímto novým systémem lze skutečně cítit a vidět, co se s námi děje. Je to ten aspekt býka ve
mně, který chce všechny věci přezkoušet dvakrát a zabezpečit, aby zkušenosti účastníků byly
spontánní.
Po vší práci s touto energií je pěkné sdílet své zkušenosti s ostatními a vyměňovat si je. Na
semináři to ovšem dost dlouho trvá, neţ si s kaţdým popovídáš a rychle jsi vyčerpaný a
unavený. Někdy pracuji dnem i nocí s lidmi, aţ se sotva na nohou drţí, potom se však také jiţ
neptají, co se s nimi dělo. Někdy říkají: „Ano, něco jsem cítil.“ A ne: „Cítil jsem to
skutečně?“ To je to, čeho je člověk schopný, ţe? Zcela se uzavřít realitě a učit se
sebeovládání. Jako např.: „Tedy, ve skutečnosti nikdy nic necítím, nejsem na to ještě
připraven!“ Nebudeš jistě cítit „nic“. Nebudeš vidět „nic“. Protoţe pokaţdé, kdyţ vyslovíš
tuto afirmaci, vniká hlouběji a hlouběji a hlouběji do tvého podvědomí.
Afirmace znějí: „Jsem připraven ke VŠEMU! Dejte mi to NYNÍ!“ A potom se dávají věci do
pohybu. To je skutečné sebeovládání. A kdyţ ti někteří říkají: „Nejsi na to ještě připraven“,
ano, i to je druh ovládání. A tak, právě od tohoto okamţiku, vás prosím, abyste začali
s integrací všeho dokonalého ve Vás, a JSTE potom schopni dosáhnout všeho. Uvidíte, budu
se zabývat všemi těmi, kteří ve svém vědomí nesou tyto formy popření.
Tady na Vás čeká celé muţstvo, které se Vás také ujme. Na tomto semináři dojde k
potřebnému posunu, abyste všechny věci, které vám byly dány, přijali a akceptovali a jiţ
v sobě nepopírali své zkušenosti.
Někteří lidé disponují velkým pocitovým potenciálem, jako např.: „Ano, něco se zde stalo,
jsem si však jist, ţe jsem si to jen namluvil.“ Existuje snad nějaký rozdíl mezi představivostí a
vizualizací? Není. Jediným rozdílem, který ve skutečnosti existuje, ţe ti bylo jako součást tvé
společenské výchovy vyprávěno, ţe si nesmíš nic namlouvat. Vyuţít představivost je
povaţováno za neuţitečné a všechny věci, které si představuješ nebo namlouváš, jsou
konečně jen iluzorní. Faktem je, ţe neexistuje rozdíl mezi představivostí a vizualizací. Protoţe
kdyţ popíráš sám sebe a říkáš si: „To si jen namlouvám“, tak v sobě posiluješ jen onen
program, který tě jen ještě více uzavírá, místo aby tě ještě více otevřel.
Proto nepopírej věci, které nesouhlasí s tvou zkušeností; ani hlasy, které k tobě hovoří z
tvého nitra a také ne všechny ostatní věci.
Myslíš si, ţe hovoříš sám se sebou. Dostává se ti vnitřního vedení a stále říkáš, ţe jsi hovořil
sám se sebou. Bezvadně! Existují fáze ve tvém ţivotě, ţe činíš věci, o kterých sis vědom, ţe
bys je dělat neměl a nějaký hlas ve tvé hlavě ti říká: „Nedělej to!“ Přesto to však uděláš, ba
právě proto. A potom se tvůj ţivot stává peklem a všechno se ti hroutí. A proto oceň, ţe se ti
dostalo vedení.
Jestli pak víte, proč se zabýváme Shamballou? Co to pro nás opravdu znamená? Teprve před
krátkou dobou jsem to objevil. „Zhora“ mi také všechno není sděleno najednou. Kdyby mi
bylo před čtyřmi roky všechno sděleno najednou, jistě bych to nebyl schopen akceptovat.
Myslím tím, ţe jsem to vysloveně odmítal. A proto jsou mi sdělovány vţdy přesně jen ty věci,
které jsou v určitý okamţik potřebné. Před krátkou dobou, jsem se ptal, Mistra Saint
Germaina: „Co tedy skutečně Shamballa znamená?“ Odpověděl: „Slouţí ke shromáţdění
4
fialového kmene.“ Co tím mínil, bylo, ţe rodina Shambally sestává ze všech těch bytostí,
které úzce spolupracují s fialovým paprskem. Fialový kmen planety Matky Země. Řekl jen:
„Nyní, pokud to můţeš vidět a poznat, jak toto dílo proniká do všech čtyř koutů Země, potom
také jsi schopen chápat, ţe vše bylo shromáţděno fialovým kmenem a skutečně se začíná
mocněji dokončovat zakotvení fialového paprsku na planetě.“
Co to všechno ve skutečnosti znamená, si ještě neuvědomuji. O čem však mám naprosto jasno
je, ţe rodina Shambally představuje v kaţdém ohledu rozdíl. Tím teď nemyslím, ţe k tomu
dochází, jen nanejvýš fantastickým a překvapujícím způsobem tak, jako by bez nás nemohlo
na planetě k ničemu dojít. Myslím to v kolektivním slova smyslu, my všichni tím, ţe
zakotvíme fialový paprsek, sami tím objevujeme opět sebe, a proto pracujeme s fialovým
paprskem. Tento fialový paprsek slouţí k transformaci a transmutaci. Transmutaci čeho?
Transmutaci vědomí. Našeho vlastního vědomí a také vědomí Matky Země a také všech těch,
kteří se k nám chtějí připojit.
Jak provést zasvěcení do 12. dimenzí Shambally:
Vytvořit vír.
Pro každý stupeň platí:
poţádej o pomoc a podporu bytosti Světla
zvyš energii světelných těl zúčastněných osob meditací apod.
zvyš energetický stupeň víru oznámením úmyslu.
vyzvedni si příslušný stupeň (stupně)
(např. nyní si přivolávám stupeň 1 nebo stupeň 2 a tyto stupně obdrţíš, ať jsi nyní
rozčilen/a nebo ne. Je to tak jednoduché a můţe to tak učinit kaţdý.)
5. 7 – 10 minut klidová fáze k integraci
6. nech osoby vzájemně spolupracovat pro zakotvení energií.
7. vzájemně se podělte o dojmy a zkušenosti.
1.
2.
3.
4.
Tak a to je celé. Je to taaaaak jednoduché, jednoduchost sama. Jediným moţným důvodem,
proč bys neměl/a být schopen/schopna toto provést, je ţivot ve stavu odmítání. To je jediný
důvod, který ti můţe zabránit tato zasvěcení přijmout. A proto, neţ se do toho dáš, vyslov
v duchu: „Mohu to a chci to.“ Kdyţ si řekneš, ţe to můţeš a chceš, potom to také vyjde a
věci se dají do pohybu.
Moţná dáváš přednost zasvěcení ve skupině, moţná chceš být sám/sama. Nemusíš ani
absolvovat všech 12 stupňů v jenom dni. Můţeš si je rozdělit. Někdo shledává jednodušším
absolvovat zasvěcení sám/sama.
Mistr Saint Germain říká, ţe první den by měly být zasvěceny první čtyři stupně. Pokud
netrávíš celou dobu channelingem, povídáním nebo jinými záleţitostmi, můţeš tato zasvěcení
absolvovat za několik hodin. Další zasvěcení potom můţeš absolvovat po dvou, postupně.
Tak, jak ti to doporučí tvá intuice.
5
Tedy, pracovat s víry – a zde se opakuji - je tak jednoduché, jako jednoduchost sama. Hodně
se hovoří o tom, ţe snad jen velcí Mistři by toho byli schopni. Tedy, všichni jste stejně uţ
velcí Mistři, proto to není vůbec problém. Totálně jednoduché.
Chtěl bych to demonstrovat v dalším průběhu, abyste viděli, jak to je jednoduché.
K jednoduché demonstraci nyní vyjádřím tento úmysl ve svém duchu. K posílení tohoto
postupu pouţívám jedině své ruce. Slouţí jako zesilovat tohoto úmyslu, který jsem ohlásil ve
svém duchu. Někteří z vás budou v prostoru cítit energetický odpad. Na základě velkého
počtu lidí v prostoru to není ţádný velký nebo významný odpad, i kdyţ není pochyb o tom, ţe
energie klesá. Nyní zapečetím vír, jako by tu nikdy nebyl. Odstraním po něm všechny stopy.
OK, nyní se nacházíme na neprobádaném terénu. V duchu k sobě hovořím: „Nyní otevřu vír.“
Jak velký? Vejde se do celého prostoru, aby kaţdý, kdo se nachází zde v kruhu, se nacházel
v jeho středu. Víry mají proudění energie podobné hvězdným tetraedrům. Ale na takové věci
nyní nemyslím. Vím, ţe kdyţ se nacházím ve stavu harmonie a vyrovnanosti a otevřu vír,
potom se otevře. A tak pouţiji své ruce k aktivaci „Pfft!“ (Aktivovat!) Nyní je opět otevřen.
Cítím zřetelnou změnu energie.
Nyní budu vír aktivovat ještě více. A tak se také stane. A proto ve mně nejsou ţádné
myšlenky, ţe bych toho nebyl schopen. A tak se stane, ţe si vytvořím hologram dvanácticípé
hvězdy. Někdy si ji nakreslím v sobě, skicuji si ji v duchu. Potom si naprogramuji tyto
krystaly a přivolám si energii Mahatmá, abych se sám očistil, nikdo jiný není schopen
programování změnit, mohu to učinit jen já sám, abych channeloval bezpodmínečnou láskou,
abych zakotvil klidovou fázi semene tvoření. V duchu si řeknu: „OK, programování je nyní
dokončeno.“ Potom dám příkaz: „Vy, krystaly, jste nyní aktivovány!“ Cítím nabíjení energií.
Onen výraz, který vstupuje s pilířem Světla, který je spojen, se ZDROJEM JÁ JSEM. A
kdybys nyní chtěl/a spojit vír s krystalem srdce Matky Země, potom vyslov: „Je to pro tebe
vhodné?“ Matka Země ti dá vědět: „Ano, můj milý.“ a tak mohu pozorovat, jak se vír noří do
srdečního centra Matry Země. „Pfft!“ Spojení je navázáno.
Vše se děje podle tvé vůle. Ty jsi kouzelník. A proto musíš k provádění zasvěcení či naladění
– nazývám to radši zasvěcení, neţ naladění – nalézt svou vlastní cestu, sám/sama pro sebe si
tu cestu vytvořit a navrhnout. Channeluj sám/sama sobě tu cestu, ať jiţ vypadá jakkoliv, abys
tak skutečně aktivovala světelná těla lidí. Je to pro zasvěcení do spodních stupňů důleţité,
protoţe to přispívá ke zvýšení hustých vibrací fyzického těla. Podpoří tě v tom, abys lépe
přijal/a zasvěcení nebo jej lépe zakotvil/a. A všechno to, opět se opakuji, všechno to se děje
skrze tvůj úmysl, vizualizací, aktivací; zrychlíš tím molekulární strukturu světelného těla a
podpoříš jej při jeho integraci do fyzického těla.
6
Vytvoření víru za pomoci skupinové energie
1. Vytvořte kruh, vezměte se za ruce. Vzájemně se propojte ve svých srdcích.
2. Nyní ohlaste společně, jako skupina, úmysl vytvořit vír tak, ţe vyslovíte: „Vytváříme
tento vír, abychom přivolali energie dvanácti dimenzionální Shambally pro blaho
všech lidí.“
3. Svou korunní čakrou si vyzvedněte energii ZDROJE.
4. Nyní si přivolejte energii osoby, kterou máte po levé ruce, nechte energii proudit svou
levou rukou a pravou rukou ji předejte osobě, kterou máte po pravici.
5. Přineste energii zpět nahoru ke ZDROJI a nechte ji rozšiřovat, aby byl celý prostor
naplněn energií.
6. Zeptejte se Matky Země, zda by chtěla přijmout energii víru. Pokud dostanete od
Matky Země potvrzení, zakotvěte tuto energii do Země.
7. Pokud s tím budou stráţci Země souhlasit, můţete vír opustit. Pokud ne, uzavřete vír,
neţ opustíte prostor.
7
Workshop 12D Shamballa (Haridas Melchizedek) – září 2000
(částečný opis)
První meditace:
Dobré ráno, bratři a sestry. Jsem to já, Germain, který k vám hovoří. Vyuţívám zde moţnost,
abych vám zprostředkoval své pozdravy a svou lásku. Následující meditaci provedete
společně se mnou. A tak, mi přátelé, bych chtěl, abyste provedli několik hlubokých nádechů a
výdechů a při vdechování prociťujte, ţivotní energii, energii Světla, jak do Vás kaţdým
vdechem proudí. Jakmile cítíte, ţe jsou vaše plíce nasycené, vypněte svou bránici a přijměte
do sebe ještě více vzduchu a během výdechu nechte ze sebe proudit všechny dosavadní potíţe
ţivota a stres do tohoto Světla, do této lásky, k transformaci.
A nyní, zatímco se zabýváte dechovým cvičením, otevřu zde já, Germain, v prostoru
energetický vír, který obklopí celou budovu. Tento vír se v jednom okamţiku otevře a
pomůţe nám zakotvit energie lásky, tyto energie Světla, stejně také multi-kosmické a multiuniverzální aspekty dvanácti dimenzí. A tak já, Germain, nasměruji svou pozornost na střed
této budovy, zabývejte se dále svými dechovými cvičeními, můţe se stát, ţe něco ucítíte,
moţná však také ne. Nasměruji tedy svou pozornost na střed této budovy a v nitru ducha
tohoto média formuluji a ohlašuji nyní úmysl, ţe chci zde otevřít energetický vír. Otevírám
NYNÍ energetický vír (Pfft!)
Nyní zvýšíme tyto energie a spojíme tento energetický vír se srdečním krystalem Matky Země
– jednoduše to vizualizujeme. Děje se to právě TEĎ! (Pfft!) A nyní jej spojíme nahoru i dolů
se ZDROJEM tohoto aspektu tvoření, s Boţí přítomností JÁ JSEM a s energií Mahatmá a
děláme to právě TEĎ! (PFFT!) Nyní zřídíme energetická pole víru, která rotují proti směru
hodinových ručiček, provedeme to harmonickým a vyrovnaným způsobem…
A nyní pokračujte se svým dechovým cvičením, dovolte této energii lásky a této energii
Světla proudit skrze vás – osvoboďte SVĚTLO, SVĚTLO, SVĚTLO, osvoboďte LÁSKU,
LÁSKU, LÁSKU…. Nyní bych chtěl, aby kaţdý z vás to cítil, vnímal, umoţnil to.
Vizualizujte si kořeny, podobné kořenům stromu, které vyrůstají ze základu Vaší páteře a
dosahují dolů, do těla Matky Země, Bohyně Gaii.
Pociťuj to, vnímej to, umoţni to, představ si kořen, který dosahuje dolů, dolů, dolů do Země,
kořen, silný a mocný a pevně rostlý, jako kořen velkého, krásného stromu. Tento kořen
dosahuje tak hluboko, hluboko, hluboko, hluboko, aţ se spojí se srdcem Matky Země. Tento
kořen zakotví vaši energii, zakotví vás přímou cestou s čistým a pravým srdcem Bohyně Gaii.
Zatímco nyní vdechujete, vidíte, cítíte a umoţňujete, vizualizujte tento kořen, jak trvale roste,
je stále větší a větší…potřebujete silný kořen k pevnému zakotvení pro vaši práci. Není našim
přáním, aby byly osoby vláčeny sem a tam nebo vyháněny.
A tak bych chtěl, abyste to viděli, cítili, v sobě vizualizovali, umoţnili v sobě samých, vy,
kteří se podobáte horskému křišťálu s dvojím koncem, křišťálu vţdy se špičkou na kaţdém
konci. Pozorujte horní špičku křišťálu, který se nachází přesně nad vaší hlavou a spodní
špička se ukazuje přímo pod vašima nohama. A zatímco to takto pozorujete, cítíte a vnímáte a
umoţňujete, vizualizujte si tento křišťál, jak se okolo vás zvedá, jak se začíná integrovat a
pochopíte, ţe to je vaše kristalinové světelné tělo, vaše tělo Adama Kadmona dokonalosti.
Vzpomeňte si, ve vaší bibli je psáno, ţe první lidé, které Bůh stvořil na této planetě, byli
Adam a Eva; ve stejné době bylo také stvořeno vaše dokonalé tělo Adama Kadmona. Mnozí
8
se nyní distancují od tohoto dokonalého těla Adama Kadmona. Nyní je čas se opět s tímto
tělem spojit, integrovat jej a reaktivovat. A tak můţete vidět, jak tento křišťál začíná pulzovat,
energií lásky…energií Světla…kaţdým vaším vdechem, pozorujte to, prociťte to, umoţněte
to, vizualizujte, jak je tato vibrace stále silnější…stále rychlejší…
A zatímco začnete s integrací tohoto ţivoucího světelného těla do vás, vidíte to, cítíte to,
umoţňujete to, vizualizujte si vţdy tuto energii tohoto ţivoucího těla Světla, vibrace tohoto
ţivoucího těla Světla, jak se začleňuje do vašeho fyzického těla, jak se spojuje s krystalovou
kvalitou vašeho těla, vašich kostí, vaší krve, vašich vlasů…..vitamíny, minerální látky, těţké
kovy, stopové prvky. Začínáte to vidět, cítit, umoţnit to, vizualizujte si své fyzické tělo, jak
zvyšuje své vibrace…jak v sobě nese více Světla. Toto Světlo proudí dovnitř struktur vašich
buněk, do vašich subatomárních částic, do vašich molekulárních struktur, avšak nejen tam,
nýbrţ také do elektronů a mikrotronů a superelektronů vašeho fyzického těla. Váš světelný
podíl se zvyšuje s kaţdým nádechem a výdechem….
A zatímco se trvale s kaţdým vaším dechem zvyšuje podíl Světla ve vás, dovolte nám skrze
vaši, JÁ JSEM BOŢÍ PŘÍTOMNOST prohloubit naše spojení nahoru, skrze vaši, JÁ JSEM
BOŢÍ PŘÍTOMNOST, onu jiskru vědomí kdo jsi, kdo SKUTEČNĚ jsi. A ze své JÁ JSEM
BOŢÍ PŘÍTOMNOSTI branou Orionu aţ nahoru k trůnu Jahve a Methuzaléma….a odtud
dále, dále nahoru aţ ke ZDROJI…ke spojení se ZDROJEM JÁ JSEM…s onou láskou, onou
bezpodmínečnou láskou, která zde září a blýská se stříbrně-zlato-fialovou barvou a která nám
je známa pod názvem Mahatmá… a vţdy vám připomenu, ţe jste spojeni se srdcem Matky
Země, svou vlastní Přítomností JÁ JSEM, srdcem vašeho Tvůrce a také dále nahoru aţ ke
ZDROJI…..
A nyní vás prosíme, abyste nasměrovali svou pozornost k brzlíku, k vaší vyšší srdeční
čakře…a zatímco tam směrujete svou pozornost, na vaši vyšší srdeční čakru, chtěl bych,
abyste to viděli, cítili a vnímali, umoţnili to, vizualizujte si tuto vyšší srdeční čakru, jak se
otevírá…jakýmkoliv způsobem tak, jak si to zvolíte, ţe se to stane…Můţete si ji také
vizualizoval v Křišťálovém paláci Světla…Můţete si ji vizualizoval jako lotosový květ, který
se otevírá, aby přivítal ranní slunce…Můţete si ji vizualizoval, jak pulzuje, jak vibruje,
s energií lásky…Můţete si ji vizualizoval jako prostor s křišťálovou strukturou, do kterého se
odeberete. Prociťujte tuto lásku, BUĎTE touto láskou…..
Nyní vejděte dovnitř, do křišťálového paláce Světla, který je vystavěn ze všech moţných
kamenů a křišťálů, polodrahokamů a drahokamů, vibrujících s láskou Mahatmá… A zatímco
to cítíte a vnímáte, jak se tato láska manifestuje ve vašem srdci, otevře váš Tvůrce, Jahwe, své
srdce a také srdce svého ţenského aspektu. Pociťujte tuto lásku, která proudí od Jahweho do
vašeho srdce, pomalu proudí dolů do srdce Matky Země a vrací se, proudí dále nahoru, vaším
srdcem aţ nahoru k srdci Jahweho, vaší Boţí Přítomností JÁ JSEM, ke ZDROJI…. A opět,
zatímco se ve vás rozlévá láska ZDROJE, hleďte, pociťujte a vnímejte, umoţněte,
vizualizujte, jak tato láska proudí dolů celým vaším BYTÍM…dolů do srdce Matky Země.
Nyní máme dvojité spojení. Necháme vám trochu času, abyste pocítili tuto lásku, vnímali si,
chápali ji, abyste BYLI všichni NYNÍ, KAŢDÝ z vás, touto láskou a abyste to všechno do
sebe integrovali….
Zatímco to všechno do sebe integrujete, zavolám já, Germain, aktivační tým mikrotronu,
aktivační tým superelektronu, aby spolupracoval spolu s vůlí kaţdé jednotlivé Boţí
Přítomnosti, JÁ JSEM tady a aktivoval tuto energii ve všech fyzických tělech…a opět,
uvolněte se. Umoţněte těmto energiím, těmto bytostem, aby provedli svou práci, spolu s vůlí
9
vašeho JÁ JSEM…Chápejte, ţe se nic v této záleţitosti nestane, co by neodpovídalo vůli vaší
Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM a neslouţilo zcela nejvyššímu blahu Stvoření.
Nyní je čas, abychom umoţnili afirmacím proudit vaším duchem:
„Stvrzuji, že jsem nyní připraven/a učinit další krok ke svému mistrovství. Já jsem,
který jsem.“
Nyní budeme trochu více pracovat na tomto kristalinovém Světleném těle. Přivedeme do
tohoto světelného těla trochu více aktivující energie, abychom vás podpořili při jeho integraci
do fyzického těla. Já, Germain, zvyšuji nyní vibrační frekvenci…zvyšuji ji, zvyšuji ji, zvyšuji
ji…aktivuji ji, aktivuji ji….
První zasvěcení:
Nyní na Vás přeneseme energii prvního zasvěcení. Volám Saint Germaina, Wotona, Djwahl
Khula, Matku Marii, Kwan Jin, kolektivní vědomí Lordů a Ladies z Shambally, anděle a
archanděle a naše nebeské bratry a sestry. Začnu nyní tím, ţe skrze sebe nechám projít energii
prvního zasvěcení, stáhnu ji dolů (PFFT!)… (pěti a sedmiminutová klidová fáze k integraci
energie, poté vytvoření skupin po dvou, abyste nechali vámi energii proudit).
10
Druhé zasvěcení – meditace:
Světelné tělo Adama Kadmona
(Vywamus je bytost, která vykazuje velký zájem propojit lidi planety Země se stavem
„osvícení“ a také s energií Mahatmá.)
JÁ JSEM Vywamus. Mí přátelé, je pro mne velkou radostí se podílet na této události – být
s tolika „zářícími“ bytostmi pohromadě na jednom místě. Kdybyste jen mohli vidět tu slávu a
lesk energií vás všech, to jiskření a jasný lesk lásky, kterou všichni jste, řekl bych, ţe mnozí
by byli přemoţeni tou krásou. Vaše Světlo, tak ţhnoucí, tak pulsující; vaše láska tak bohatá,
tak pulzující.
A protoţe kaţdý z vás to ví a také já to vím, v průběhu příštích dnů ještě lesku přibude; láska
se zvětší, Světlo se zvětší. To je můj úkol v tomto procesu; úkol, který mi byl při této události
uloţen, abych vás podporoval při přijímání a integraci ještě více lásky. Avšak podívejme se
blíţe na slovo „příjem“. Mnoho lidí má sklon věřit, ţe zvýšit svůj světelný faktor
nepředstavuje nic jiného, neţ proces, při kterém se sami uvedeme do „zářícího“ stavu. Avšak
abyste mohli navýšit svůj světelný faktor a stali se více „Světlem“, musíte toto Světlo začlenit
do svého fyzického těla, integrovat ho, musíte toto Světlo „přijmout“, musíte tuto lásku
„nasát“. Musíte ji přijmout do kristalinové struktury vašeho lidského těla, do kristalinové
struktury vašich duchovních těl nebo multidimenzionálních těl, někteří je znají pod tímto
názvem. Musíte toto Světlo a tuto lásku přijmout do kaţdého vlákna své fyzické struktury tak,
jak vám to sděluji, do vaší struktury multidimenzionálního druhu.
Mnozí tomu nerozumějí, ţe veškeré stvoření je kristalinového původu. CELÉ stvoření je
kristalinového původu. A tyto energie, které nazýváte zde energiemi vyšších dimenzí, ke
kterým máte přístup svými duchovními nebo vyššími dimenzionálními těly, jsou také
kristalinového původu. A ta těla, která pouţíváte k ţivotu, která v sobě nosí vaše BYTÍ nebo
se kterými činíte všechny ty zkušenosti v jiných dimenzích, jsou také kristalinového původu.
Energetická mříţka v nitru Matky Země je kristalinového původu. Shamballa, město
harmonie, dokonalosti, lásky a vyrovnanosti je kristalinového původu. A kaţdá vibrace nebo
kaţdý vyšší vibrační stupeň ve všech dimenzionálních skutečnostech je také kristalinového
původu.
Nyní budeme společně trochu pracovat na aktivaci vašich kristalinových světelných těl, těchto
dokonalých těl Adama Kadmona. Jiţ přede mnou vám také Saint Germain něco k tomuto
tématu sdělil, pokusím se však vnést více jasna do původu tohoto těla Adama Kadmona a jak
byl stvořen kaţdý z vás. Všichni jste bytostmi hvězd, bratři hvězd a sestry hvězd, vy všichni
jste sem přišli z jiných míst. V určitou dobu jste sem přišli, v dobách, kdy bylo na planetu
vyséváno sémě ras. Předtím, neţ se zhustilo tělo Matky Země, sestávala z kapaliny, z plynů,
z částic…ještě daleko předtím sestávala z jemnější, vyšší vibrační energie.
A zatímco se nyní tělo Matky Země stále zhušťovalo, pouţívali jste všichni jiný druh těla, se
kterým jste mohli zaţít tuto realitu. Předtím, v dobách, které dáváte do souvislosti
s lemurským věkem, jste všichni měli světelná těla. Všichni jste komunikovali silou svých
myšlenek; všechny věci byly manifestovány silou vašich myšlenek. Silou myšlenek přišly
do pozemského bytí stromy. Silou myšlenek byly stvořeny krystaly, moře a řeky, všechno. A
potom, jak pokračoval proces tuhnutí, uţ nebyla vaše světelná těla prostředkem, jak tuto
skutečnost zakusit, protoţe se tato jiţ nedala uvést do souladu s vibracemi. A proto byla
stvořena lidská těla.
11
Mnoho lidí míní, ţe tvůrcem lidských těl, tvůrcem všech věcí, skutečně také všech
náboţenství a filosofií, ať jiţ křesťanských nebo také všech jiných, byl Jahwe a on je ten
nejvyšší a jediný Bůh. To neodpovídá pravdě. Jahwe je Tvůrcem vašich lidských těl. Kde ţije
Jahwe? I dnes ještě ţije Jahwe v souhvězdí Orionu. Jahwe byl zmocněn Tvůrcem Bohem
Otcem/Matkou, aby vytvořil dokonalá a harmonická těla. Těla, ve kterých se mohli lidé nebo
bytosti v této dimenzionální zkušenosti zakoušet, aby mohli poznat, ţe jsou láskou, harmonií
a vyrovnaností a vším, co s tím souvisí. Tak byla stvořena lidská těla a také vy jste obdrţeli
světelná těla, dokonalá těla, těla harmonie, lásky. Integrací tohoto světelného těla do vašich
fyzických těl, tohoto těla Adama Kadmona, jste se stali Světlem. Vzpomeň si na slovo „osvíce-ní“. Stali jste se Světlem. A tak já, Vywamus, disponuji zcela jednoduchými prostředky
a cestami, jak vám pomoci k aktivaci tohoto těla Adama Kadmona, tohoto obalu, který je
naplněn Světlem nejčistější dobroty, láskou nejčistější dobroty a tento integrovat do vašich
fyzických těl.
A tak dýchejte. Zhluboka dýchejte. A zatímco dýcháte, stanu se holografickým, abych do
energetického víru okolo, na kterém nyní pracujete, vtiskl dvanácticípou hvězdu. Ve svém
Duchu si kreslím a tvořím nyní tuto dvanácticípou hvězdu holografickým způsobem, tvořím si
nyní krystaly, které pouţijeme jako špičky této hvězdy, kterou nyní tvořím ve svém Duchu.
Nyní programuji tyto krystaly, aby přinesly Světlo, aby přinesly lásku, aby přenášely
bezpodmínečnou lásku…programuji tyto krystaly také tak, aby ţádná jiná bytost, neţ já sám,
Vywamus, nemohla tento program změnit. A nyní, zatímco v Duchu tohoto média tvořím tuto
hvězdu, přenechávám mu tvorbu tohoto hologramu…a tak umisťuje krystaly. A v tomto
okamţiku budeme aktivovat krystaly. A zatímco aktivujeme hologram, necháme zaznít tón.
Aktivuji je nyní (Pfft!)….
A zatímco se aktivuje hologram, spojuji se nyní skrze srdce Tvůrce se ZDROJEM
Matkou/Otcem. Energie, které nyní stékají po pilíři Světla, nás bude podporovat, abychom
dále aktivovali kristalinovou strukturu našeho těla Adama Kadmona. Tak umoţní této energii
na malou chvíli působit na molekulární strukturu, na ty subatomární částečně, mikrotrony a
superelektrony, ze který se sestává toto kristalinové světelné tělo. Zatímco ještě chvíli
pracujete na integraci všeho ve vás, zvýšíme trochu vibrační frekvenci tohoto hologramu, a to
velmi jemným, lehkým vystupňováním….
Zatímco nyní začínáte vibrovat rychleji, chtěl bych, abyste všichni ve svém duchu vyslovili
následující afirmaci:
„Potvrzuji, že jsem nyní připraven/a se spojit se svou Boží Přítomností JÁ JSEM – JÁ
JSEM, KTERÝ JSEM…. Potvrzuji, že jsem nádobou, která je otevřená, aby přijímala
energii lásky, energii Světla – JÁ JSEM, KTERÝ JSEM.“….
Nyní vidíte, cítíte, umoţňujete to, vizualizujete sami sebe, jak se sami stáváte více
Světlem…můţete to jiţ vidět zavřeným zrakem, jak Světla okolo vás stále přibývá… A nyní,
v tomto čase, dáváme vám moţnost se zbavit blokád, které jste si sami vytvořili. Blokády,
které na vás byly vloţeny jinými lidmi. A vše, co pro to nyní musíte udělat je, ţe sami ohlásíte
a potvrdíte, ţe dovolujete těmto blokádám se rozpustit – ţe jste k tomu NYNÍ připraveni a
chcete to, chcete odevzdat tyto blokády do kosmického recyklačního systému… a ţe
dovolujete těmto blokádám od vás odtéci s kaţdým výdechem, který vydechujete. A pokaţdé,
kdy v sobě cítíte, jak se začíná nějaká blokáda rozpouštět, můţete podpořit tento uvolňovací
proces tak, ţe přitom silně vydechnete (Puff…Puff). A zatímco dokončujeme nyní tuto
záleţitost, přeměníme blokády na lásku, harmonii, vyrovnanost a Světlo. A v té samé chvíli
12
naplníme uvolněný prázdný prostor Světlem a láskou, v souladu s Boţí vůlí; v souladu s vůlí
vaší Boţí Přítomností JÁ JSEM….
A tak v této době mnozí z vás postrádají části sebe sama, ať uţ si to uvědomujete nebo ne.
Zlomky, zlomky esence vaší duše – zlomky, které se v různých dobách oddělily, moţná také
během různých inkarnací. Zlomky vás samých, které jste odmítli, které jste zapomněli. Avšak
toto rozkouskování vás neuzdraví. Často jsou to situace nebo události, které jiné lidi přivolaly
do ţivota nebo také vás samé; věci, které mají na váš velmi hluboký emocionální vliv.
Existuje mnoho důvodů; tento je jen jeden z hlavních. A tak, co nyní uděláme je, ţe začneme
všechny tyto části vás samých, ony, které se rozkouskovaly a oddělily, přivádět zpátky.
Chtěli bychom, abyste opět vaši pozornost obrátili k vašemu dechu. Vdechujte a při vdechu se
dívejte, prociťujte, umoţňujte, vizualizujte, jak se sami opět uzdravujete, stáváte se
celistvými… A zatímco začínáte integrovat celistvost, tuto úplnost do sebe, mizí stále více a
více vašich blokád, vašich vlastních omezení, mizí, transformují se na SVĚTLO…..
A nyní během integrace, dle vůle vaší Boţí Přítomnosti JÁ JSEM a vašeho BOŢSKÉHO JÁ,
nechám proudit já, Vywamus, do buněčné struktury kaţdého z vás více SVĚTLA, více
LÁSKY…. a zatím, co vnášíme více SVĚTLA, více LÁSKY, připravíme se na to, přijmout
další zasvěcení….
Druhé zasvěcení:
Nyní přivolávám energie druhého stupně. Prosíme, aby tato vibrace aktivovala vaše světelná
těla. Volám Saint Germaina, Wotona, Djwal Khula, Matku Marii, Kwan Jin, kolektivní
vědomí Lordů a Ladies ze Shambally, anděle a archanděle a naše vesmírné bratry a sestry.
Nyní začínám skrze mne přivolávat energii zasvěcení do druhé dimenze… Nyní je snáším…
(Puff!)…
Nechte si nyní trochu času, aby se mohlo zasvěcení integrovat….
Nyní budeme pracovat a tyto energie zakotvíme. Dejme se do toho!
13
Třetí zasvěcení – meditace:
Začněte tím, ţe poklepete na svůj brzlík, na vyšší srdeční čakru. A zatímco dýcháme, jako
vţdy, vdechujte tuto LÁSKU, vdechujte toto SVĚTLO. A protoţe se zde jedná o energie třetí
dimenze, do kterých budete brzy zasvěceni, projde námi a bude zřízeno několik dalších,
silných a mocných spojení a Matkou Zemí, Bohyní Gaiou. Proto se podívejme, prociťme,
dovolme a vizualizujeme také silný kořen, který sahá aţ dolů do srdečního krystalu Matky
Země…vidíte, jak kořen roste a roste a roste. Stává se stále silnějším a silnějším, rovně vrůstá
dolů, dolů do srdečního centra Matky Země.
Toto všechno vám nyní umoţňuje pevné a stabilní ukotvení a současně aktivujeme vaši
devátou čakru, čakru Hvězdy Země – aktivujeme vaše čakry Hvězdy Země právě TEĎ! Být
pevně ukotven/a Vám i nadále pomůţe během těchto dalších událostí….. A nyní si přejeme,
abyste viděli, cítili a vnímali, umoţnili, vizualizovali, jak se otevírá váš kanál. Váš kanál se
podobá pilíři Světla tak velkému, ţe obsáhne vaše ramena, moţná je i trochu větší, pokud to
tak budete chtít. Dívejte se, jak se tento kanál otevírá, široce se otevírá nahoru, ještě více se
otevírá nahoru, ještě více – skrze vaši Boţí Přítomnost JÁ JSEM….
A nyní v této chvíli bych chtěl, abyste na místě vaší Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM, vloţili
přestávku, zastavili se tam, kde sídlí, JÁ JSEM a poţádali svou Boţí Přítomnost, JÁ JSEM,
aby s vámi hovořila. Chtěl bych, abyste kaţdý z vás poloţil své Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM
otázku, zda máte dovolení pokračovat s příštím zasvěcením… teď se jistě ptáte sami sebe:
„Jak mám rozlišit, kdo se mnou hovoří?“ První odpověď, kterou obdrţíte, je správná.
A v této chvíli je pro vás tak nejlepší příleţitost sdělit své Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM, ţe jste
připraveni channelovat energii JÁ JSEM, ţe chcete navázat úzkou komunikaci se svým, JÁ
JSEM… A ţe se TEĎ, v této chvíli, chcete věnovat věcem, kvůli kterým jste sem přišli,
abyste je vykonali… Stejně tak v této chvíli se můţete zeptat svého, JÁ JSEM, co to jsou
úkoly, kvůli kterým jste přišli, pokud si nejste jisti a dáváme Vám ještě trochu času, abyste
kontakt navázali a mohli se o tomto tématu bavit.
Zatímco komunikujete s vaší Boţí Přítomností, JÁ JSEM, rozšiřujeme se vibračně dále,
pohybujeme se výše a stále dále…. skrze naše BOŢÍ JÁ… trůnem Jahwe…dále a výše, aţ ke
ZDROJI Mahatmá…ohlas a potvrď v této chvíli, pokud je to tvé přání a vyslov:
JÁ JSEM MAHATMÁ, JÁ JSEM, KTERÝ JSEM.“…
A tak máme k dispozici spojení se ZDROJEM, spojení se srdcem Matky Země.
A tak se nyní odebereme dolů, do nitra těla Matky Země. Sestupujeme jednotlivými vrstvami
Země, onou „kůţí“ jejího těla, povrchem zemským, onou částí Země, která sestává ze skal a
kamenů. Přesně pod těmito vrstvami skal a kamenných formací se nacházejí kristalinové
matrice. Tyto matrice mají kódování, mají v sobě energie, které nyní můţeme uvolnit, kaţdý
z nás je můţe uvolnit…tato kódování. Tyto informace jsou pro nás uţitečné, avšak nejen pro
nás samotné, také pro Matku Zemi a pro mnoho, mnoho jiných lidí na tété Zemi…tak se nyní
odeberme dolů do těchto kristalinových matric. Ve velmi krátkém okamţiku budeme
aktivovat kódy…aktivujeme je NYNÍ (Puff!)… A nyní se dívejte, vnímejte, umoţňujte,
vizualizujte tyto informace, tyto kódy, jak proudí do vašich fyzických těl…jak proudí do
kristalinové struktury vašich fyzických těl…Moţná, ţe toto rozšiřování vidíte, cítíte,
umoţňujete, vizualizujte si, jak expanduje uvnitř vašich fyzických energetických polí, vaší
éterické matrice, vaší auře…prociťujte tyto kódy, jak působí na vaše kristalinová světelná
těla….
14
A nyní přejděme do další vrstvy. Další vrstva je plynná. A jako vţdy se také zde nacházejí
informace a kódování, která můţeme potřebovat nejen my, ale celkově celé lidstvo a Matka
Země. A uvolněme toto kódování, aby mohlo vstoupit do vašeho kristalinového světelného
těla, do vašeho fyzického těla (Puff!).
Nyní jděme dále do další vrstvy, do ohně, vrstvy roztavených minerálů a skal…a jako vţdy
nese v sobě oheň kódování, které je určeno pro vás. Dovolte, aby se přenesly tyto kódy do
vašich ţivoucích kristalinových světelných těl, do fyzického těla, do kristalinové struktury
vašich fyzických těl…. Přijměte tyto kódy (Puff!)
Nyní přejděme do krystalu srdce. Tento krystal srdce je krystalem, který sestává ze ţeleza a
ve svém nitru je dutý. V nitru srdečního krystalu je zlatá komnata. Tam je pro kaţdého z vás
místo, kde se můţete posadit či poloţit…Zde v srdečním krystalu Matky Země, v centrále,
existují jiné kódy, kódy Melchizedka. Uvolněme nyní tyto kódy, které můţeme potřebovat,
v souladu s Boţí vůlí a vůlí vaší Boţí Přítomnosti JÁ JSEM…uvolněte tyto kódy právě teď
(Puff!)
A nyní začneme tyto multiuniverzální a multikosmické aspekty těchto kódů vzájemně
propojovat, tyto trojdimenzionální kódy …právě teď, v tomto okamţiku, volám aktivační
tým, některé z bytostí pro kaţdého z vás. Je moţné, ţe je cítíte, jak pracují na vašem těle,
moţná však také ne – nepřemýšlejte o tom. Práce bude dokončena.
Třetí zasvěcení:
A nyní začneme přinášet energie třetího stupně zasvěcení. Nyní přináším tyto energie třetí
dimenzionální úrovně dovnitř, do tohoto prostoru. Prosíme, aby tato vibrace aktivovala vaše
světelná těla. Volám Saint Germaina, Wotona, Djwahl Kuhla, Matku Marii, Kwan Jin,
kolektivní vědomí Lordů a Ladies ze Shambally, anděle a archanděle a naše nebeské bratry a
sestry. Nyní začínám skrze mne usazovat energii tohoto zasvěcení do třetí
dimenze…Provádím to právě teď (Puff!)…
Nechte si chvíli čas na integraci tohoto zasvěcení.
A nyní přišel čas vzájemně na sobě pracovat a tyto energie zakotvit. Svou prací udrţujte tyto
energie v pohybu.
15
Čtvrté zasvěcení – meditace:
Mistr Saint Germain o mistrovství:
Já jsem Germain. Kaţdému jednotlivci z vás přeji dobré ráno. Namasté! To Boţské ve mně
zdraví a poznává to Boţské v kaţdém jednotlivci z vás. Co máme dnes na programu? Na
programu je mistrovství. Jakmile pouţívám toto slovo – mistrovství – a podívám se okolo
sebe, vidím, ţe někteří z vás začínají produkovat ve svých energetických polích symptomy
stresu. „OK, moţná jsem Mistr, ale nepoznám, ţe jsem dosáhl mistrovství.“ Proto vám trochu
pomohu, dám vám odvahu, poskytnu vám další informace, které vám pomohou při dosaţení
tohoto mistrovství.
Mnozí z vás to vědí, někteří to začínají poznávat, ţe kousek papíru, na kterém je napsáno, ţe
jsme mistry, ještě nepředstavuje mistrovství. Kousek papíru, který vám řekne, ţe jste mistry,
vám má připomenout, ţe byste i nadále měli pracovat na svém mistrovství. Kousek papíru
poskytne však také ostatním lidem, kteří se odevzdávají do vašich rukou, aby byli poučeni,
aby přijali radu nebo uzdravení, jistý pocit, ţe tato osoba ví, co dělá a má tu schopnost,
protoţe existuje kousek papíru, na kterém je napsáno, ţe tato osoba dosáhla stupeň mistra.
Mistrovství však nemá nic společného s kouskem papíru. Mistrovství je součástí ţivota.
Mistrovství znamená suverenitu – suverenitu ve tvém ţivotě, suverenitu při zacházejí
s energií, suverenitu ve vašich výtvorech. Protoţe by jiţ kaţdý z vás zde měl vědět, ţe jste
kaţdý sám za sebe stvořitelem a spolutvořitelem. Podívejme se nyní krátce na stvoření. Kaţdý
z vás disponuje potenciálem ke stvoření světů, vesmírů, ekosystémů…přemýšlejte o tom.
Nechte si tuto informaci vědomě projít hlavou. Začněte s tím, ţe se tato informace usadí,
uloţíme ji do paměti jako vzpomínku do struktury vašich buněk..….
Nyní se moţná ptáte sami sebe: „Jak bych to mohl/a udělat?“ Pro mnohé z vás to v této chvíli
nepředstavuje ţádný důleţitý záměr nebo odvahu. Není to konstatování, je to pro vás jen
vzpomínka, protoţe ještě nechápete a nerozumíte, tady a teď, kdo a co JSTE kaţdý z vás.
Kaţdý z vás je zde Bohem nebo Bohyní. Kaţdý z vás, kaţdá subatomární částice, kaţdý
mirkotron a superelektron představuje kopii celého stvoření. Jak nahoře, tak dole, tak to řekl
uţ i Sananda během své mise v Palestině. Tím se vám snaţí připomenout, kdo a co JSTE.
A tak v této chvíli, pokud jste ještě v sobě neintegrovali své Boţí Já, jak vám můţeme pomoci
k tomu, abyste to udělali? Můţeme vás postrčit, obejmout, prosit vás o to, ţebrat, abyste se
stáhli z těchto vlastních tlaků a omezení svého současného vědomí do mistrovství, do
nádhery, harmonie a hojnosti. Protoţe, jak uţ jsem jiţ řekl, mistrovství není napsáno na
nějakém kusu papíru; mistrovství, to je ţivot, to je láska, v tom je zahrnuto poznání a
pochopení, ţe jste tvůrci svého ţivota, nyní v této chvíli a spolutvůrci všech věcí, které se
v této chvíli projevují v celém tvoření. Pokud pozorujete jen vnější dojem a tady je něco, co
zapálí váš vnitřní oheň, který ve vás odkryje pocity, které mnozí z vás poznávají jako vztek a
zlost, všechny tyto druhy emocionálních reakcí potom chápejte, ţe to je tato věc, o které
říkáte, ţe ji nechcete a tak vlastně hodnotíte a na jiné úrovni ji tvoříte, vnášíte ji do existence.
Jak je to moţné? Kdyţ si myslíte, ţe existuje jeden zdroj všeho ţivota, jeden Tvůrce, potom
VEŠKERÝ ţivot, vše, co se děje, je součástí tohoto ţivota, tohoto JEDNOHO. Pokud
prohlašujete, ţe máte důvěru v ţivot a jeho vývoj, ţe důvěřujete Boţímu časovému plánu, kde
neexistuje náhoda; pokud věříte, ţe kaţdá zkušenost a kaţdý záţitek vašeho ţivota
představuje moţnost ţít své mistrovství; a pokud věříte, ţe esence vašeho ţivota je věčná…
Jak potom můţete sobě samé, nějakou událost, nějaké rozhodnutí nebo nějaké jednání jiné
osoby posuzovat, hodnotit ji jako správnou, špatnou, dobrou nebo zlou nebo jiným způsobem
a nepoznáváte ji jako výraz toho JEDNOHO? Potom umoţníte kaţdému vašemu pocitu a
poznání, aby se magickým způsobem před vámi projevil. A zatímco se magickým způsobem
16
před vámi projeví, přijměte tuto magii, dovolte této magii, aby se stala součástí vašeho ţivota,
umoţněte tuto magii, aby byla ve vašich srdcích, ve vašem duchu. Nyní vám dám trochu času,
abyste mohli meditovat o mých slovech. Někteří z vás mají dokumenty, které je označují za
mistry. Chtěl bych, aby kaţdý z vás přemýšlel o tom, jak pouţije své mistrovství ve svém
ţivotě. Dáme vám chvíli času….
V této chvíli bych chtěl, abyste viděli, cítili, umoţnili, vizualizovali, jak se vy sami vidíte
přímo před sebou, jak vidíte sami sobě do obličeje, ať uţ vsedě nebo vleţe, zde v tomto
prostoru. Chtěl bych, abyste pozorovali sami sebe jako zářící bytosti Světla, jako zářící bytost,
naplněnou láskou. Toto Světlo, nejčistší dobro, které pulzuje, toto pulzování, které vyzařuje
ze tvého kristalinového světelného těla – můţe být odrazem vašeho fyzického těla nebo to
můţete projevit v nějaké jiné formě tak, jak se vám to zdá přiměřené nebo jak si to přejete.
Dívejte se, jak se před vámi zjevuje toto světelné tělo. A zatímco se zjevuje, vidíte také
prapor, který se objevuje nad vaší hlavou, na kterém jsou napsána písmena „Mistr“. Toto tělo
Světla, které zahlédnete, je tělem mistrovství, protoţe chápe, ţe vaše tělo Adama Kadmona je
tělem dokonalým, představuje tělo celistvosti. A kdyţ říkám, ţe je to tělo dokonalosti a tělo
celistvosti, potom je to dokonalost a celistvost Boha Otce/Matky, dokonalost a celistvost
Boha a Bohyně, nyní, v tomto okamţiku. Tuto schopnost, tento potenciál má vaše světelné
tělo. Proto vám byla v dobách tvoření dána světelná těla, abyste mohli poznat a pochopit, ţe
jste Bohy/bohyněmi.
Nyní bych chtěl, abyste se zeptali sami sebe: „Co by se stalo, kdybych skutečně dnes přijal/a
své mistrovství a akceptoval/a jej? Co by to pro mne, jako člověka znamenalo? Zbavil/a bych
se potom starostí a strachů?“ Chápejte, strach je protikladem lásky. Původ tohoto strachu se
proto dotýká toho, ţe nedáváte Bohu/bohyni v sobě náleţité místo ve vašem ţivotě. Není to
vůbec nic, z čeho byste museli mít strach. Vedlejšími produkty tohoto strachu jsou zlost,
ţárlivost bída, nedostatek, pocit, ţe nezaţíváte nedostatek, nedostatek sebelásky, nedostatek
hojnosti, nedostatek lásky vůči jiným osobám, závislost na osudu, závislost na dramatu ţivota,
nutnost muset obstát na jevišti ţivota, ţít v disharmonii a nejednotě se sebou samým/samou.
Bratři a sestry Shambally, bratři a sestry, v JÁ JSEM, proto jste nebyli stvořeni. Nebyli jste
stvořeni, abyste byli odděleni od jednoty, jednoty ve vás samých, Boha/Bohyně ve vás
samých. Vést ţivot plný disharmonie, naplněný strachy, k tomu jste nebyli stvořeni. Byli jste
stvořeni BÝT BEZPODMÍNEČNOU LÁSKOU, pravdou, krásou, harmonií, hojností, BÝT
SVĚTLEM. Opět vám poskytnu chvíli času, abyste mohli popřemýšlet o mých slovech….
A zatímco přemýšlíte o mých slovech, vnímáte, jak se toto světelné tělo stále silněji zjevuje,
stále silnější se objevuje před vámi a vidíte svůj prapor, který vám ohlašuje mistrovství,
odhalujete onu energii ve vás, která je BOHEM/BOHYNÍ ve vás – nezkreslený, čistý,
pulzující ţivot, který z toho proudí.
A nyní v tomto okamţiku dovolte, abychom vstoupili do mistrovství. Jednoduše vyslovte
v duchu afirmaci: „Oznamuji úmysl, ţe chci přijmout své mistrovství nyní, v tomto okamţiku!
JÁ JSEM TO, CO JSEM….. Oznamuji úmysl, ţe chci přijmout své mistrovství, nyní v tomto
okamţiku! JÁ JSEM TO, CO JSEM.“ Poznávám mistra v kaţdém z vás. Nyní je však čas se
probudit a poznat mistra v sobě. A v tomto okamţiku prosím kaţdého, aby sám sobě dovolit
vstoupit do tohoto mistrovství, které leţí přímo před vámi. Můţete to provést jakýmkoliv
způsobem tak, jak si to přejete. Můţete si vizualizovat, jak se zvedáte a vstupujete do tohoto
jádra, do tohoto mistrovství nebo také do těla mistra, kterým jiţ jste. UČIŇTE TAK NYNÍ…..
A zatímco vstupuje tělo mistrovství, spojím vír, který v tomto prostoru je, s pátým
dimenzionálním stupněm Sham-Ba-La. A zatímco vyslovuji slovo Sham-Ba-La poznáte to,
17
poznáte, ţe toto slovo představuje mantru? Ţe to je modlitba? Má vibraci – Sham-Ba-La!
Sham-Ba-La! Zatímco ladím tuto mantru, vytváří se spojení s pátou dimenzí Shambally,
energie Shambally začíná proudit do víru a zatímco proudí do víru, vylévá se do vašich
aktivních světelných těl – vašich mistrovských světelných těl. Sham-Ba-La! Sham-Ba-La!
Sham-Ba-La! A zatímco do vás proudí energie dokonalosti, strávíme nějakou chvíli tím,
abychom ve vás tuto energii dokonalosti, harmonii, celistvosti a lásku integrovali. A můţe se
stát, ţe uvidíte, ucítíte, umoţíte, vizualizujete obraz města Shambally, státu Shambally,
kristalinových hor a vrcholků hor, kristalinového města, kristalinových bytostí. A na druhé
straně Shambally diamant, který reprezentuje kolektivní vědomí Lordů a Ladies ze
Shambally, Nanebevzatých. Tento diamant na nebi odráţí Světlo Boha a Světlo Bohyně.
Kaţdá vybroušená ploška diamantu odráţí určitou energii, určitého mistra, muţského,
ţenského, pozemského, mimozemského, dvoupaprsku….Já, Germain, nyní budu dále
aktivovat tento diamant vědomí…takţe se můţete všichni spojit s tímto diamantem
vědomí….A zatímco se spojujete s tímto diamantem vědomí, přináším tento diamant do
vašich srdcí a do vašich fyzických těl, do srdce kaţdého z vás. Sham-Ba-La! Sham-Ba-La!
Sham-Ba-La!
Pochopte, rozumějte, bratři a sestry Shambally, bratři a sestry, v JÁ JSEM, ţe jste také Lordi a
Ladies Shambally! Kdo jsou Nanebevzatí Mistři? Kdo jsou galaktičtí Mistři? Nikdo jiný, neţ
aspekty vašeho já. Jejích existence není oddělena od té vaší. Neexistuje nikdo, kdo by byl od
vás oddělen. Pochopte, ţe celé tvoření je propojeno vláknem lásky, které pochází ze srdce
ZDROJE Matky/Otce. A tak jak spojuje vlákno lásky celé stvoření vzájemně, tak jste s ním
spojeni i vy. I ve vašich ţivotech, ve kterých jste se pokusili se osvobodit, drţeli jste se
v temnotě a všeho, co není láskou; nyní se rozhodněte, v tomto okamţiku, ţe dovolíte této
energii Shambally, kolektivnímu vědomí diamantu a lásky ZDROJE Matky/Otce proudit do
kaţdé subatomární částečky vašeho kristalinového světelného těla, do vašich těl mistrovství a
vašich fyzických těl. Jaký je to nádherný pohled! Kdybyste jen mohli vidět, co se zde děje tak,
jak to vidím odsud, uţasli byste nad tou nádherou, nádherou, kterou vyzařuje KAŢDÝ z vás,
tady a teď v této vteřině…Sham-Ba-La! Sham-Ba-La! Sham-Ba-La!
Učiňme nyní poslední krok k mistrovství. Pohleďte, prociťte, umoţněte, vizualizujte nyní
sami sebe, jak stojíte nebo sedíte před sebou. K tomu nepotřebujete vstát, jednoduše se
dívejte, prociťte to, umoţněte to, vizualizujte sebe sama, jak vstáváte. Jak vstáváte, jako
hologram pulzující lásky a Světla. Vidíte své tělo Adama Kadmona, jak se před vámi
manifestuje v celé své kráse a nádheře, ve zlomku této sekundy udělejte krok dopředu,
poloţte jedno chodidlo před druhé a vstupte do tohoto světelného těla, tohoto těla mistrovství.
Učiňte to nyní tak, jako vstupujete do sprchy, tak, jako vstupujete do krystalu, jako vstupujete
do pilíře Světla, který proudí přímo ze ZDROJE, vaším bytím Boha/Bohyně, Vaší Boţí
Přítomností JÁ JSEM, do vašeho fyzického těla. Učiňte tyto kroky nyní. Integrujte!
Integrujte! Integrujte nyní, v této chvíli, své mistrovství.
Jste nádherou Boha/Bohyně, nyní, v tomto okamţiku! A nejen v tomto okamţiku, také
v okamţiku, který ještě setrvá, zde v tomto koloběhu tvoření. Protoţe den, kdy jste popírali, je
minulostí. Dny popírání nechte navţdy zmizet v mlze času. Pochopte, minulost neexistuje, je
pryč. Budoucnost se ještě neprojevila, protoţe jste si ji ještě nevysnili. Jediným místem, ve
kterém máte ţít, je dokonalost přítomnosti, TEĎ A TADY. Zvyknete si na to, ţít v okamţiku
dokonalosti, v tomto okamţiku spontánní lásky, harmonie, vyrovnanosti, radosti…radost je
darem pro vás, dar ZDROJE. Mnozí z vás zvou Boha/Bohyni do svého ţivota, ale opět na jiné
úrovni odmítají dary, které jim jsou s radostí a velkoryse předávány. Mnoho lidí ţije mnohem
radši ve svém emocionálním těle a v jeho omezeních, neţ aby se osvobodili z tohoto nátlaku a
18
omezení a vystoupili z nich do nového ţivota. Mnozí dávají přednost ţivotu se všemi těmito
omezeními, protoţe se jim zdá známý. Jistě nejsou příliš potěšeni, ale nemusí se měnit. Avšak
změny jsou přirozeností tvoření. Energie proudí, energie je v neustálém pohybu. Tvoření se
neustále mění. Staňte se částí těchto změn. Dovolte tyto změny. Dovolte si BÝT sami
sebou… A tak vám nyní poskytneme několik okamţiků, abyste mohli důkladně přemýšlet o
mých slovech a meditovat o nich, abyste se zastavili a o všech těch věcech pouvaţovali, které
jsme provedli, abyste se mohli slunit v této energii Světla, této energii lásky. A v této době,
kterou vám poskytneme k integraci všech těchto věcí, se budu já, Saint Germain, pohybovat
mezi vámi a pouţiji tělo tohoto média jako pomocný prostředek…
Čtvrté zasvěcení
A tak začneme přinášet energie čtvrtého zasvěcení…Přináším nyní energie čtvrté
dimenzionální úrovně. Prosíme o to, aby mohla vibrace aktivovat vaše světelná těla. Volám
Wotona, Djwahl Kuhla, Matku Marii, Kwan Jin, kolektivní vědomí Lordů a Ladies ze
Shambally, anděle a archanděle a naše nebeské bratry a sestry. Začínám vnášet energii
čtvrtého dimenzionálního zasvěcení skrze mne…Nyní ji zakotvuji…(Puff!).
Já, Germain, vás vítám v energiích čtvrté úrovně. Nyní strávíte nějaký čas při integraci těchto
energií ve vás.
Pojďme! KUPŘEDU k Shamballe!
19
Páté zasvěcení - meditace:
Zakotvení energie Mahatmá a očištění čaker
Hovoří Saint Germain. Voláme k sobě tým, který otevře korunní čakru, tým harmonizace
čaker. Budeme pracovat na jemném otevření korunní čakry, její očistě a současně budeme
aktivovat čakru Hvězdy země, která se nachází pod vašima nohama. Ţádáme, aby se tato
činnost stala v souladu s Boţí Přítomností, JÁ JSEM kaţdého z vás.
Můţe se stát, ţe pocítíte mravenčení v oblasti hlavy, můţe se stát, ţe pocítíte energii, jak
proudí dolů vaším tělem, do Země. Nyní hledáme blokády, které se mohou nacházet ve vaší
korunní čakře, ať jiţ jste si je způsobili sami nebo od ostatních. A nyní, v souladu s Boţí
Přítomností JÁ JSEM, tyto blokády odstraníme.
Pohybujeme se nahoru, k osmé čakře. Je umístěna nad vašimi hlavami. V souladu s vůlí Boţí
Přítomností JÁ JSEM kaţdého z vás (lusk).
Nyní k deváté čakře, o něco výše nad vašimi hlavami. Nemusíte přesně vědět, kde je,
jednoduše se na ni koncentrujte. Nyní, v souladu s vaší Boţí Přítomností JÁ JSEM…(lusk).
Trvale myslete na čakru hvězdy země, abyste zůstali zakotveni.
Dobře, nyní dále k desáté čakře. Jako vţdy v souladu s vůlí vaší Boţí Přítomnosti JÁ JSEM
kaţdého z vás. (lusk)
Nyní se odebereme k jedenácté čakře. V souladu s Boţí Přítomností JÁ JSEM kaţdého z vás
(lusk).
Dobře. Číslo 12. V souladu s vůlí Boţí Přítomností JÁ JSEM kaţdého z vás (lusk).
Číslo 12 je vyčištěno…
Nyní dovolte, aby tato čistá a průzračná energie proudila vaší dvanáctou, jedenáctou, desátou,
tato energie Mahatmá, devátou, osmou…Vaše Boţí Přítomnost JÁ JSEM, ví přesně, kolik
energie můţeš přijmout. Stahujeme ji nyní dolů, dolů, dolů, do sedmé čakry.
Nyní se koncentrujeme na čištění šesté čakry. Začni, týme…(lusk!) Šestá čakra je nyní
vyčištěna. Stáhni nyní energii Mahatmá do šesté čakry.
Nyní k páté čakře. Podle vůle Boţí Přítomnosti JÁ JSEM kaţdého z vás, jako vţdy stahujeme
nyní energii Mahatmá do páté čakry.
Dále ke čtvrté čakře, vyššímu srdci nebo čakře brzlíku. Zde strávíme trochu více času.
Vyčistíme čtvrtou čakru v souladu s vůlí Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM kaţdého z vás. Celá tato
práce se musí provádět v souladu s vůlí Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM kaţdého z vás…Ať jiţ
má vaše ego jakékoliv poţadavky, nemá to nic co dělat s tím, co zde děláme. Dobře, nyní
očistíme čtvrtou čakru…(lusk!). Stahujeme energii Mahatmá do čtvrté čakry.
JÁ JSEM, KDO JSEM, MAHÁTMA v lásce.
Třetí čakra, nyní tedy dále na solar plexus. Všichni víme, mnozí lidé tam mají uloţeno do
paměti hodně věcí, emocí a pocitů atd. Opět prosíme tým v souladu s vůlí vaší Boţí
Přítomností, JÁ JSEM o odstranění všech těch věcí, pro které dostáváme svolení. Nyní
stahujeme do třetí čakry energii Mahatmá, očista je dokončena (lusk!)
Teď ke druhé. Co tu máme ve druhé čakře? Zlost, útlak. Být utalčován/a a utlačovat druhé.
Opět stáhneme energii Mahatmá do druhé čakry. V souladu s vůlí Boţí Přítomnosti, JÁ
JSEM, to nyní provedeme…tedy týme do práce…sestupme dolů…(lusk!).
Zakotvíme energii Mahatmá.
A nyní dolů do první čakry. Očistíme ji. Stáhneme do ní energii Mahatmá (lusk!). Velkolepé!
20
A nyní projděme páteřním kanálem, stáhněme do něj energii Mahatmá a předejme ji do vašich
čaker Hvězdy Země…. JÁ JSEM TO, CO JSEM, MAHÁTMA v lásce. Stříbrná, zlatá a
fialová… Stahujeme dolů tuto energii Mahatmá v souladu s vůlí Boţí Přítomnosti JÁ JSEM
kaţdého z vás… Přeji si, abyste v duchu vyslovili afirmaci: „Oznamuji, že jsem nyní
připraven/a přijmout energii Mahatmá v souladu s vůlí mé Boží Přítomnosti JÁ JSEM. JÁ
JSEM TO, CO JSEM.“ Vyslovte to nahlas nebo v duchu…
Já, Germain, přenechávám další práci nyní bytosti Vywamus.
Já, Vywamus, volám Boţí Přítomnost, JÁ JSEM ZDROJE Otce/Matky a Boţí Přítomnost JÁ
JSEM kaţdého z vás… volám vaše podvědomé a vaše vědomé Já, volám vaše ego…Vnímáte
to, proudí k vám energie Mahatmá…JÁ JSEM TO, CO JSEM - Mahatmá v lásce.
A tak, zatímco všichni nyní vdechneme, naplníme nyní vaše aktivovaná světelná těla touto
energií Mahatmá. Zatímco vdechujete, dívejte se, prociťujte, umoţněte, vizualizujte si tuto
energii Mahatmá, která se zde jiskří v barvě zlaté, stříbrné, fialové, jak se spojuje s vaším
kristalinovým světelným tělem, rozpouští se v něm, integruje se v něm… Hleďte na toto
pulzující Světlo stříbrně-zlatě-fialové barvy…a chápejte, VY JSTE LÁSKA! Dovolte si to
procítit, dovolte si milovat sami sebe a být milováni. V této chvíli můţete vyslovit následující
afirmaci: „JÁ JSEM, KDO JSEM, MAHÁTMA. Dovoluji si milovat sama sebe. Já jsem
dokonalý/á. JÁ JSEM, KDO JSEM.“
Nyní, v tomto okamţiku prohlašuji já, Vywamus, svou připravenost dokončit ve spolupráci
s Metatronem aktivaci světelného těla Shaddai…Světelného těla Shaddai, metatronického
světelného těla…v souladu s vůlí Boţí Přítomnosti JÁ JSEM kaţdého z vás…integruji toto
metatronické tělo Světla do světelného těla Adama Kadmona. Můţe se stát, ţe nyní vidíte,
cítíte, umoţníte, vizualizujete světelný plášť, podobný plášti kouzelníka, plášť Sánandy. A
tento plášť JE světelné tělo Shaddai, světelné tělo Metatrona. A kdyţ si nyní vizualizujete toto
světelné tělo, vidíte jej, cítíte jej, umoţníte si jej, potom si představte, jak tento plášť halí vaše
fyzické tělo, vaše tělo Adama Kadmona. A stejně tak vám předáváme, pokud je to vaše přání
a v souladu s vůlí vaší Boţí Přítomností JÁ JSEM, diamanty a krystaly Melchizedka. Tyto
diamanty a krystaly Melchizedka jsou nabity informacemi…balíky Světla, mohou být
aktivovány ve vašich tělech Adama Kadmona a metatronických tělech, jako kód Boţího
Světla. Pokud si přejete je přijmout, potom prohlaste v duchu, ţe je chcete přijmout. Pokud je
přijmout nechcete, potom to v duchu prohlaste a nedostanete je. A jako vţdy, vše se děje
v souladu s vůlí vaší Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM. A tak přenášíme do vás tyto aktivace,
krystaly a aktivace diamantu, tyto souhrnné náloţe světelných informací TEĎ (lusk!).
A nyní vám poskytneme to, co je známé pod názvem „tajné vědění“. Svitky od Mrtvého
moře… Také to jsou, tak bych to nazval, informační balíčky, které naplňují určitý
účel…Pokud je chcete přijmout v souladu s vůlí vaší Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM…potom
přeneseme tyto kódy do vašich světelných těl tak, jak je to pro vás přiměřené je
přijmout…(lusk!).
Nyní vám poskytneme posvátné kosmické znaky, posvátné jazyky… Tyto znaky jsou
kódovány energií Mahatmá, která vámi nyní proudí. A zatímco vámi proudí energie
Mahatmá, přijměte do sebe tyto kosmické znaky ohně, do vaší celé buněčné struktury, vaší
molekulární struktury, vašich subatomárních částic, mikrotronů a superelektronů…do vašeho
metatronického těla, do vašich aktivovaných světelných těl přenášíme kódy Kristova vědomí
– kaţdý z vás je Kristus, Kristus je v kaţdém z vás, pokud si to v této chvíli přejete…
Aktivujeme NYNÍ tyto kosmické znaky ohně (lusk!)…
21
A nyní, také v souladu s vůlí kaţdé jednotlivé Boţí Přítomnosti JÁ JSEM, budou nyní tyto
informační balíčky, tyto kódy, tyto kosmické znaky ohně kódovány do vašeho čakerního
systému. Aktivujeme Kristovo vědomí v kaţdém z vás. Prosíme aktivační tým čaker, aby nám
při tomto úkolu pomohl…
Odstranění křížového hologramu – Vywamus/Sananda
A tak, zatímco aktivujeme všechny tyto energie, voláme vaše, BOŢÍ JÁ kaţdého z vás.
Volám své Boţí Já. Volám také multi-dimenzionální aspekty kaţdého z vás. Volám Boha
Otce/Matku – budeme nyní pokračovat v souladu s vůlí Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM kaţdého
z vás….
V této chvíli bych vás chtěl informovat, ţe kaţdý z vás v sobě nese hologram, hologram
ztracené lásky… Ti z vás, kteří se v posledních 2000 letech inkarnovali převáţně do
křesťanských ţivotů, v sobě tento hologram nesou. Nazýváme jej „kříţovým hologramem“.
Vzpomeňte si, Kristus za vás zemřel…avšak on pro vás NEZEMŘEL. To je to, co vám bylo
trvale vyprávěno. To je to, v co mnozí z vás věřili. Nyní věříte, ţe musíte trpět za své hříchy.
Neexistuje ţádný „hřích“. Bůh Otec/Bůh Matka vám jiţ odpustili, ještě neţ jste se jich
dopustili. Odpusťte sami sobě, mí přátelé, to vás osvobodí. A tak odstraníme – vţdy v souladu
s vůlí vaší Boţí Přítomností JÁ JSEM tento kříţový hologram. Proto jsme vytvořili tým a tak
volám a prosím nyní tento zvláštní tým, aby vstoupil a začal pracovat (tlesk!).
V tomto bodu vás všechny prosím, abyste se připravili na odstranění hologramu. Bude se
transformovat na LÁSKU, na SVĚTLO a současně naplní prostor bezpodmínečnou láskou,
Kristovou energií. Doufám, ţe kaţdý z vás chápe, ţe jste pomazaní, ţe jste Kristovým
vědomím. A tak počkáme několik krátkých okamţiků, aby se to mohlo zrealizovat…zhluboka
se nadechněte a vydechněte, aby se dokončilo odstranění hologramu…Dobře, nyní to
provedeme. TEĎ! (tlesk!) A nyní otevřete svá srdce a umoţněte LÁSCE a SVĚTLU, aby
proudilo do vašich srdcí….
Já jsem Sánanda. Mnozí z Vás mne znají jako Jeţíše Krista. Avšak nejsem Jeţíš Kristus, jsem
Jeţíš, ten pomazaný. Kaţdý z vás je pomazaný. Jsem zde mezi vámi s aspektem Sánandy,
abych vám pomohl vyplnit prázdné prostory ve vás jasnou a čistou láskou. A tak, jak
odpouštíte sami sobě, se uzdravíte. Způsobem, kterým si odpouštíte, vstupujete do svého
mistrovství, do svého vlastního stavu toho/té pomazané/ho. Vzpomeňte si na zápisky, které
popisují čas mé mise v Palestýně, vţdy jsem říkal „je vám odpuštěno“! Nemusíte jiţ nadále
oddělovat od svého JÁ. Jste UZDRAVENI! Odpusťte sami sobě! Prociťujte tuto lásku…tuto
směs z Mahatmá a LÁSKY…
Tak, jak vás Matka a Otec všech věcí zaplavují láskou, láskou ve formě energie Mahatmá, tak
vás zaplavuji já, Sánanda, svou láskou. Čas odmítání, sebesabotáţe a odporu je nyní pryč.
Nemá uţ význam. JÁ JSEM TEN, KTERÝ JSEM…láska – vaše nová afirmace. Mějte soucit
sami se sebou! Změna vašeho vědomí začíná TEĎ ve vašem nitru. LÁSKA jste vy. Má
matka, Marie, s vámi chce hovořit…
22
MATKA MARIE
Já jsem Marie. Mnozí z vás mne znají jako matku Sánandy. Jsem však daleko více, neţ to. Já
jsem Bohyně. Já jsem Kwan Jin a všechny ostatní aspekty Bohyně. Přišla jsem k vám, abych
s vámi hovořila o soucitu. Přišla jsem sem k vám, abych s vámi hovořila o péči, odpuštění a
lásce. Odpuštění znamená téţ osvobození, osvobození ze všech zmatených energií… Já jsem
obhájce nezávislosti ţen. Protoţe bezpodmínečná láska je energie svobody. Svoboda není nic
jiného, neţ bezpodmínečná láska.
A nyní, mí bratři a sestry je čas – čas milovat. A jako můj syn, Sánanda, jiţ řekl, je čas se
zabývat soucitem. Soucitem pro sebe sama. A v této chvíli bych chtěla, abyste si vizualizoval,
představili si, jak objímáte sama sebe. Můţete to také učinit skutečně, obejměte se a řekněte
si: „Miluji tě bez omezení, bez podmínek. Jsi tak nádhernou bytostí! Tak moc, jak tě miluje
Bohyně, tak miluji také tebe.“ Protoţe vy jste ta krása, vy jste ta energie, která je
Bohem/Bohyní. A jak se sami milujete, budete si stále více uvědomovat, jak se osvobozujete
ode všech omezujících a zmatených představ a filosofií. A najdete svobodu, kterou můţete
zaţít v LÁSCE.
Vzpomeňte si na časy, kdy jste zakusili malý zlomek lásky – můţeme vidět váš obraz, jak
běţíte přes rozkvetlou louku, louku plnou květin a cítíte se nekonečně šťastni, cítíte
otevřenost ve svém srdci „ve mně je láska, ve mně je LÁSKA!“ Vzpomínáte si na tento pocit?
To je jen malá část té lásky, ke které máte přístup. A zatímco milujete sami sebe, zachyťte
tento prchavý dojem, který jste směli proţít během této láskyplné doby, který jste zaţili
v tomto ţivotě. A ve vašem srdci uchovejte tuto myšlenky, ţe to je jen malý aspekt od toho
všeho, k čemu máte přístup. „Svoboda, kterou jste nikdy tak nechápali a nezaţili“.
„Zplnomocnění, které jste ještě nikdy tak nechápali!“. Dovolte NYNÍ této lásce proudit do
vašich srdcí. Dovolte svobodě, aby se projevila ve vašem duchu skrze tuto LÁSKU. Milujeme
vás. Jen LÁSKA to je, co vidíme ve vaší budoucnosti. Tato LÁSKA, nechávám ji zde a
loučím se s poţehnáním. Ţehnám vám!
Páté zasvěcení
A tak dobře, nyní dokončíme zasvěcení do pátého stupně, bez nátlaku, bez hektiky. Chtěl
bych, abyste chápali, ţe nikomu nenaloţíme ţádné břemeno. Kříţový hologram jsme
odstranili. Tento kříţový hologram se zde nachází v srdci, v kolektivním vědomí a bylo to
„náboţenství“, které jej zesílilo. Zapomeňte to!
A tak se pustíme do aktivace těchto světelných těl. A samozřejmě byly do vašich světelných
těl nyní integrovány metatronické aspekty. Některé z těchto kódů jste obdrţeli skrze písma
Melchizedka, diamanty a krystaly. A tak nyní současně, aniţ bychom u toho museli
meditovat, ukáţeme vám další, jednoduché cesty k aktivaci těchto světelných těl, abyste ti
z vás, kteří by chtěli tyto energie přenášet na ostatní, viděli a chápali, jak je to snadné.
Nyní budeme v kolektivu aktivovat vaše světelná těla a uděláme to rychlostí, která je velmi,
velmi blízká rychlosti Světla. Jen bychom nechtěli, aby se někteří z vás tak jednoduše
rozpustili ve vzduchu, ţádný z vás nepodepsal prohlášení o tom, ţe se vzdává ţivota a proto
nebudete v ţádném případě „urychleni“ na nebo nad rychlost Světla. Tuto světelnou energii,
tuto energii Metatrona vnesu a začnu s neustálým zrychlováním frekvence vašeho těla Adama
Kadmona a to uděláme všichni spolu (vztáhněte ruce nahoru). Vibrace se pohybují nahoru,
23
nahoru, nahoru, aţ do blízkosti rychlosti Světla…(lusk!)…Nyní aktivujeme vír, abychom
vibraci více přizpůsobili vibraci vašich světelných těl….výše, výše, výše, výše, výše, výše….
nezapomeňte, všichni jste Mistři a kdykoliv to přikáţete, energie se dá do pohybu. Prosím a
vyzývám nyní Germaina, Djwal Kuhla, Matku Marii, Dr. Usui, paní Takatu, Mistry
Shambally a jejich pomocníky, anděle a archanděle, aby se zde objevili. Uvolněte se,
zhluboka dýchejte a uvolněte se…vizualizujte si…SVĚTLO, pohybuje se zhora dolů směrem
k vám…nachází se nad skupinou…odvádíme je do země…energie se zvyšuje…(Puff!)…
integrujeme energii…(pět minut přestávka)….
Channeling – Dr. Usui
Je tu ještě jiná bytost, která by s vámi chtěla hovořit – jsem to já, Usui, pod tímto jménem
jsem vám znám. Moţná vás překvapí, ţe jsem byl poctěn s vámi hovořit. Pro mne to skutečně
není překvapení, ţe jsem byl zvolen. Protoţe kdyţ se na vše podíváme zpátky… Znám jsem
jako novodobý otec systému, který je známý jako reiki. Po mnoho let jsem pozorovat vývoj,
novodobé zavedení, nové začlenění celé energie reiki na povrchu planety, mezi lidmi.
Odpovídá pravdě, ţe jsem objevil malou část tohoto vědění, které je potřebné, abychom mohli
úspěšně pouţívat energii, kterou znáte pod názvem reiki. Jiné části nebo co jsem nemohl
nalézt, pochází z mé vlastní zkušenosti a bylo to do systému začleněno. Systém se prokázal
funkčním. A přirozeně byli později lidé, kteří některá má slova, jinak interpretovali,
předkládali je obráceným způsobem. K mnohému, co jsem tenkrát řekl, byla přidána slova,
byla vytvořena jiná, omezující filosofie; já jsem ovšem do ţivota neuvedl ţádnou omezující
filosofii či vědění.
Vytvořil jsem systém nebo snaţil jsem se vytvořit systém dle svých nejlepších schopností,
který osvobozuje, který zmocňuje lidi a zplnomocňuje - a tak jsem vţdy velmi úzce pozoroval
pokroky, kterých docílila rodina Shambally při znovuzačlenění, znovuzavedení úplných
energií, celého stvoření. Nejen malou oblast této univerzální energie reiki, také celou šíři a
spektrum energií, které jsou v současné době tvoření k dispozici.
Obdivuji vaši statečnost, mí přátelé. Obdivuji, ţe nemáte obavy. Protoţe jste těmi pionýry,
kteří trvale přinášejí nové do vědomí jiných lidí. Chápejte, ţe jste pionýři vědomí, badatelé
vědomí. Z vaší pionýrské práce, vašeho bádání bude mít uţitek veškeré tvoření velkolepým a
nanejvýš obdivuhodným způsobem. A tak, mí přátele, nechť je váš Bůh s vámi, s kaţdým
z vás. A myslete na to, kdykoliv mne budete potřebovat, jsem vám k dispozici, kdykoliv
budete mít přání mne zavolat. Ţehnám vám…(sedm minut přestávka).
Dobře! Kupředu Shamballo! Učiňme tak!
24
Šesté a sedmé zasvěcení
Dále se věnujeme dechovým cvičením, která jsou nejsnadnější metodou k přivolání SVĚTLA
a LÁSKY k nám. A tak můţete pociťovat změny energie, jakmile se vědomě rozhodneme
provést další zasvěcení, moţná také nepocítíte nic. Bytosti Světla se začínají shromaţďovat.
Andělé a archandělé. Nyní trochu více otevřu energetický vír, spojím pilíř Světla
s multidimenzionálními realitami. Dobře, nyní zvýšíme trochu energii víru… Nyní spojíme
tento pilíř Světla se šestým a sedmým aspektem této multidimenzionální energie… SHAMBA-LA! SHAM-BA-LA! SHAM-BA-LA!
Vdechněte, vdechujte i nadále do sebe tuto LÁSKU, toto SVĚTLO. Toto je příznivá chvíle,
abyste si připomněli, ţe jiţ jste touto LÁSKOU, tímto SVĚTLEM. Jen jste spojení k nim
zapomněli. Byli jste zmateni, byli jste zajati zcela jiným snem, neţ tím, který skutečně
existuje.
Je čas, abyste si v duchu opakovali následující afirmaci: „Oznamuji, že jsem připraven/a a
chci přijmout toto zasvěcení, JÁ JSEM TO, CO JSEM.“ Teď a tady na vás přenesu
multiuniverzální a multikosmické aspekty šesté a sedmé úrovně. Ohnivé znaky posvátných
jazyků. Začínám NYNÍ přivolávat tyto znaky. Nyní začněte integrovat tyto znaky zde do
svých energetických systémů… A tak volám já, Haridas, Germain, Wotona, Djwahl Kuhl,
Matka Marie, Kwan Jin, Nanebevzetí Lordi a Ladies ze Shambally, kolektivní
vědomí…(několik minut přestávka). A nyní, v tomto okamţiku začínám umisťovat energie
šestého zasvěcení… beru je ze ZDROJE Matky/Otce a pokračuji v souladu s energií Boţí
vůle…Vnáším energie dovnitř, NYNÍ (tlesk!)… Neţ k nám zavoláme energie sedmého
stupně, uděláme si několik minut přestávku…
Nyní trochu zaktivujeme vaše světelná těla, zvýšíme vibraci vašich světelných těl… vneseme
ohnivé znaky posvátných jazyků, multikosmické a multidimenzionální, zvýšíme vibraci
vašich světelných těl, aţ téměř dosáhne rychlosti Světla. Současně v tomto okamţiku
aktivujeme stejným způsobem vaše světelná těla aţ téměř k rychlosti Světla, 12-ti
dimenzionální skutečnosti, sedmé úrovně….
A jako vţdy volám Lordy a Ladies ze Shambally a Vywama a začínám přinášet energie
sedmého stupně. Snáším je dolů…Snáším je dolů…(tlesk!). Nyní dovolte těmto energiím, aby
na vás trochu pracovali…(čtyři minuty přestávka)
Dobře, nyní budeme s těmito energiemi pracovat!
25
Osmé zasvěcení – meditace:
Arkturané – návštěva z arkturánské světelné lodi
Hovoří Arkturus: „Nejsme nafoukaní, spolupracujeme se všemi bytostmi!“ Nemají rády, kdyţ
si je stavíme na piedestal. Jejich jediným zájmem je spolupracovat s námi. A Arkturané
disponují několika skutečně překvapivými věcmi, se kterými se dá velmi jednoduše pracovat.
Jednou z nich je schopnost zvýšit světelný kvocient v psychickém těle, a to v jednom
okamţiku. Pod názvem „světelný kvocient“ chápeme mnoţství Světla, které se v tom
okamţiku nachází ve vaší buněčné struktuře, aniţ byste shořeli. Stát se SVĚTLEM, a to je
mínění mnohých lidí, bychom museli vibraci vaší molekulární struktury zvýšit natolik, aby to
bouchlo! A uţ jste SVĚTLEM. Co se skutečně stalo, je…BUM! A rozpustíme se v dým.
Vibrace vaší molekulární struktury je potom tak vysoká, ţe se sami spontánně zaţehnete. A
přesně to je to, co se s člověkem u spontánního sebe-zaţehnutí děje. Nějakým způsobem
urychlí vibraci své molekulární struktury tak, ţe je vyprodukováno horko. Jasně, nechceme to
udělat. Nemá to v sobě nic duchovního, nic spirituálního. Zmate to jen hasiče; a zástupce
pojišťovny má pocit, ţe byl podveden. Sedíme na ţidli a náhle je zde díra v podlaze….
Ne, nemáme to v úmyslu. Jak často jste slyšeli slovo „osvícení“ vţdy tehdy, kdy šlo o
spiritualitu. Nemám rád slovo „spiritualita“ – vyvolává to všechny moţné nápady a
představy v hlavách lidí. Uţ více, ţe k tomu musíte být „svatí“, zaujmout váţný postoj, být
určitým způsobem fundamentalisty. A duchovní lidé jsou zvyklí být určitým způsobem
fundamentalisty. Uţ jste to zjistili?
Slyšíme lidi říkat: „Co tak děláte?“ „Ach, vedu velmi spirituální ţivot. Pokouším se svou
spiritualitu zahrnout do svého ţivota. Jsem vegetarián, nejím ţádné maso. Přesněji řečeno,
v mém ţivotě není radost a veselí. Ale ţiji duchovním ţivotem a zůstanu při tom. Ani nechci ţít
s druhým pohlavím nebo cokoliv jiného.“ A právě proto se pokouším nepouţívat slovo
„spirituální“.
Jsou také tací, kteří se mne ptají: „Haridasi, jsi přece mistrem reiki nebo ne?“
A já odpovídám: „Ano, občas poskytuji zasvěcení reiki.“ A neříkám: „Člověče, jsem přece
důleţitou osobou! Jsem mistr reiki, to uţ musím být důleţitý!“
Co tedy znamená osvícení? Byl jsem s buddhisty a hinduisty a nějak se všichni koncentrují na
toto slovo „osvícení“. Zeptej se jich a oni ti odpoví: „Nejsem si zcela jistý, ale domnívám se,
ţe budu spojen SE VŠÍM, CO JE a vševědoucí, vševidoucí, všudypřítomný.“
„Co to tedy znamená skutečně?“
„No, sám nevím, pokouším se stále dojít k osvícení.“
Naše spojení ke ZDROJI všeho BYTÍ bude stále lépe fungovat, čím více přijmeme do naší
buněčné struktury SVĚTLA, čím více vneseme SVĚTLA do našich fyzických těl, to je přesně
to, co se stane. A proto představa, ţe potom budeme vševědoucí, všudypřítomní atd. má uţ
jisté oprávnění. Jak toho můţeme vůbec dosáhnout? Tím, ţe zvýšíme naší vibrační frekvenci.
Tím, ţe poneseme v našich srdcích LÁSKU a spojíme se se SVĚTLEM a LÁSKOU.
Arkturané mají k dispozici nanejvýš dobrou metodu k vaší podpoře a k postupnému zvýšení
podílu Světla ve vás. V minulosti jsem prosil Arkturany: „V souladu s mou Boţí Přítomností
JÁ JSEM prosím o zvýšení mého podílu Světla“ nebo také „v souladu s BOŢÍ VŮLÍ“. Potom
jsem zjistil, ţe se podíl Světla zvýší jen velmi málo, kdykoliv prosíme o zvýšení tohoto podílu
Světla. A proto prosím nyní o 110 %. Neposkytnou vám ţádné 110 % zvýšení, ale stojí za to o
26
to stále prosit. To je důvod, proč je práce s těmito velkými a nádhernými bytostmi tak
napínavá. Vţdy se vyplatí se pokoušet. S Arkturany se pracuje skutečně jednoduše. Tak lehce,
jako kdyţ vyslovíte slovo „prosím“.
A to je to, co chceme nyní udělat. Potřebujeme k tomu vaše svolení. Svolení kaţdého z vás.
Všechno to funguje tak jednoduše. Jakmile je k dispozici svolení skupiny k snesení SVĚTLA,
vyslovíme zcela jednoduše: „Dobře, Arkture, mám k dispozici svolení této skupiny
k okamţitému zvýšení teď a tady jejího podílu Světla o 110 %.“
„Dobře, Arkture, prosíme pro kaţdého, který k tomu dal svolení, o zvýšení podílu Světla o 110
%.“ A nyní se opřete a přijměte to. Otevřme nyní zdymadlo, zdymadlo lásky, abychom mohli
dostat dar - TEĎ! (přestávka)…tak jednoduché to je. Arkturané jsou přece tak přátelští a
láskyplní….
Navštívíme osmidimenzionální loď Arkturanů. Lze ji nyní nalézt v mnoha dimenzích. A
během našeho pobytu na lodi dokončíme osmé zasvěcení. Dnes budu vaším vůdcem. A ještě
tu je jedna věc, kterou je nutno vědět, pokud chceme letět Haridasovými aerolinkami, ţe
máme k dispozici odbavení zavazadel, které SKUTEČNĚ funguje. Pokud kusy svých
zavazadel nepopíšete, jistě vám je nevrátíme zpátky. Během cesty můţete ztratit tolik
zavazadel, kolik chcete, cokoliv chcete, zbavte se všeho a my to budeme pro vás
transformovat.
Obvykle se to děje pomocí vytvoření skupinové energie Merkaba. Zjistil jsem, ţe zde máme
přístup k vyšší energii a je to snadnější, kdyţ k tomu pouţijeme naše aktivovaná světelná těla
Adama Kadmona. A tak, co bychom nyní chtěli provést je, ţe se zde propojíme vzájemně
svými srdci. Vše, co pro to musíte udělat, je otevřít svá srdce a procítit toto spojení. Dokonce
nyní, zatímco k vám hovořím, cítím, ţe se to děje, cítím, jak se začíná otevírat má vlastní
srdeční čakra. Tímto se toto nyní stává vedenou meditací. Chtěl bych zde zdůraznit, ţe si
nepřeji, aby si někdo z vás myslel: „Hloupost, necítím vůbec nic z toho, o čem hovoří. A měl/a
bych to přece cítit!“ Přestaňte takto uvaţovat. Důvod, proč přebírám vedení této meditace je,
abych udrţel tuto skupinu pohromadě. Nemusíte proţívat, cítit nebo vnímat věci tak, jak to
říkám, zkušenost je něco individuálního, něco základního. Proto neumenšujte své zkušenosti a
záţitky tím, ţe se pokoušíte cítit nebo vidět přesně to, o čem mluvím.
Nyní bych chtěl, abyste začali otevírat svá srdce. Jednoduše otevřete svá srdce, tento
křišťálový palác lásky. Prociťujte, jak se otevírají vaše srdeční čakry, jak se rozšiřují,
rozšiřují, stále více se rozpínají. Můţete vidět sami sebe, jak se rozšiřují vaše srdeční čakry,
jako satelitní parabola přijímají signály energie lásky. Co nyní učiníme je, ţe si uvědomíme
svá světelná těla Adama Kadmona a zaktivujeme je, něţně, jemně, zvýšíme jejich vibrační
frekvenci aţ něco málo pod rychlost Světla….tak…
Rozdmýchejte SVĚTLO, rozdmýchejte SVĚTLO, rozdmýchejte SVĚTLO…
Rozdmýchejte SVĚTLO, rozdmýchejte SVĚTLO, rozdmýchejte SVĚTLO…
Rozdmýchejte SVĚTLO, rozdmýchejte SVĚTLO, rozdmýchejte SVĚTLO…
A nyní prociťujte, vnímejte, vizte, umoţněte, vizualizujte svá kristalinová těla, jak zvyšují
svou frekvenci, jak zvyšují svou vibrační frekvenci…A jak se trvale zvyšuje frekvence,
dovolte rozdmýchat lásku…
Rozdmýchejte LÁSKU, rozdmýchejte LÁSKU, rozdmýchejte LÁSKU, LÁSKU,
LÁSKU…
27
Rozdmýchejte LÁSKU, LÁSKU, LÁSKU…
Rozdmýchejte LÁSKU, LÁSKU, LÁSKU…
A nyní máme k dispozici vibrační prostor a trochu otevřeme vír, zvýšíme rychlost víru aţ
téměř na rychlost Světla….
Rozdmýchejte SVĚTLO, rozdmýchejte SVĚTLO, SVĚTLO, SVĚTLO…
A je hotovo. Prociťte, jak se vaše srdeční čakry o trochu více otevírají. Milujeme vás.
Kaţdého z vás milujeme tolik, kaţdou z těchto nádherných bytostí tady, vaše srdce září, jako
majáky ve vesmíru, vy skvostné, nádherně zářící bytosti.
A nyní, vaše srdce se dále otevírají, stále více, vaše světelná těla, vaše těla Adama Kadmona
začínají také vibrovat s touto láskou.
Rozdmýchejte LÁSKU, LÁSKU, LÁSKU…
Rozdmýchejte SVĚTLO, SVĚTLO, SVĚTLO….
Začněme se spojovat se srdcem kaţdého jednotlivce v této skupině. Vyslovte zcela jednoduše:
„Miluji tě, bezpodmínečná je má láska k tobě a spojuji se s tvým srdcem, protoţe tvé srdce je
stejně tak skvostné a nádherné. Tvé srdce září v lesku tvoření.“
Prociťujte, jak vzniká LÁSKA. Prociťujte lásku, jak se spojuje s vámi a skrze vás všechny.
Od srdce k srdci, k srdci, k srdci. A zatímco se spojujete od srdce k srdci, prociťujte svá
kristalinová světelná těla, jak se vzájemně propojují, splývají, aţ se z nich stane obrovský
krystal. Nacházíte se uprostřed tohoto obrovského krystalu. Krystal se formuje, rozplývá…
Rozdmýchejte SVĚTLO, SVĚTLO…
Rozdmýchejte LÁSKU, LÁSKU, LÁSKU…
Nyní společně vytvoříme krystalovou loď, ţivoucí LOĎ SVĚTLA s kristalinovou strukturou.
Ţivoucí loď Světla naší kolektivní lásky, pociťujte, jak tato láska protéká kaţdým
jednotlivcem, kaţdým z vás a vším stvořeným.
A zatímco pulzuje toto integrované světelné tělo, objevujeme tuto lásku, která je v nás, tuto
bezpodmínečnou lásku, kterou v sobě neseme ke VŠEMU. Vyuţijme nyní tento vzácný
okamţik, abychom vyslali energie léčení do všech oblastí našeho ţivota, které v sobě lásku
nemají; do všech událostí a situací, které se v průběhu tvoření staly a jejich pohonnou silou
nebyla LÁSKA… a NYNÍ, aktivuji toto kolektivní kristalinové vědomí. A nyní přišel
okamţik k vyléčení všech propastí, oddělení, která mezi lidmi existují, propastí mezi rasami,
národy, bliţními našimi. Nemusíte si přitom nic zvláštního myslet, myslete jen na lásku,
kterou nosíte v srdci, lásku ke všemu stvořenému. A tato láska, kterou cítíte v nitru tohoto
kristalinového těla Adama Kadmona, tohoto krystalu, který jsme oţivili, tohoto kristalinového
vědomí. Já, Melchizedek, aktivuji tento krystal, aby vyzařovat SVĚTLO a LÁSKU dovnitř
KAŢDÉHO aspektu stvoření.
Rozdmýchejte SVĚTLO, SVĚTLO, SVĚTLO…
Rozdmýchejte LÁSKU… LÁSKU… LÁSKU…
A nyní, Arkture, jakmile uvidíš, ţe jsme na to připraveni, jsme také připraveni navštívit národ
tvého světa, tuto vibrační úroveň osmé dimenze. Co nyní učiním je, ţe vytvaruji tato
28
kristalinová světelná těla. Začnu s tím, ţe budu zvyšovat jejich vibrace. Zvyšuji vibraci,
zvyšuji vibraci, zvyšuji vibraci…(pfff, pfff, pfff)…zvyšuji vibraci, zvyšuji vibraci…
Hleďte, prociťte, umoţněte, vizualizujte, jak se tato vibrace trvale zvyšuje, dále se zvyšuje,
dále a dále se zvyšuje…toto SVĚTLO, zvyšuje se, zvyšuje se trvale – v jednom okamţiku
(tlesk!) Přenáším nyní toto kolektivní vědomí, toto kolektivní kristalinové vědomí těl Adama
Kadmona této skupiny do reality osmé dimenze. Tímto máme k dispozici ţivoucí vozidlo,
Merkabu Světla, ţivoucí Merkabu, světelnou loď. Je to loď, ze které je řízen Arkturus. Nyní
budu integrovat toto kolektivní vědomí Adama Kadmona, tuto dokonalost a jednotu Adama
Kadmona do této ţivoucí lodě Světla, arkturánské lodi Merkaba. Integruji NYNÍ! (pffft!)…
Osmé zasvěcení:
Snáším nyní tyto energie osmé úrovně, vnáším je do kaţdého z vás. Prosíme, aby tato vibrace
aktivovala vaše světelná těla. Volám Wotona, Djwahl Kuhla, Matku Marii, Kwan Jin,
kolektivní vědomí Lordů a Ladies ze Shambally, anděle a archanděle a naše nebeské bratry a
sestry, zvláště však naše arkturiánské hosty. Začínám nyní vnášet energii zasvěcení do osmé
úrovně, skrze mne…Vnáším je NYNÍ…(Puff!)
Nyní vám dáme trochu času, abyste mohli komunikovat s těmito nádhernými bytostmi, abyste
zaţili a zakusili jejich nádherné technologie Světla, jejich technologie lásky. Nezapomeňte, ţe
se zde jedná o vzájemnou kulturní výměnu. Disponujete věcmi, o které se s nimi můţete
podělit. Arkturané patří k té samé rase Světla, jako vy – rodině Světla Shambally. Všichni
Arkturané mají zasvěcení Shambally a její naladění. A tak vám dáváme příleţitost, abyste
mohli strávit trochu času s tímto národem.
29
Deváté zasvěcení:
A zatímco dále vystupujeme nahoru, dimenzi po dimenzi, jsou energie, které dostáváte,
mnohem jemnější, avšak jsou velmi, velmi silné a mnoho věcí přinášejí na denní Světlo.
Určitým způsobem jsou některé věci, které lze nalézt ve vašich vyšších dimenzionálních
tělech, přeneseny na toto denní Světlo. Někdy pro vás nebude vůbec snadné podrobit se těmto
procesům, avšak dle mého mínění je všechno velká věc. Existuje tady tendence věřit, ţe
musíme být zcela v pořádku, na všech stupních a úrovních, mimo této. Avšak nemusí to být
nezbytně ten případ.
Moţná jste si všimli, ţe to je uţ druhé naladění, při kterém jste neprováděli ţádnou meditaci
před zasvěcením. Proč na to tak výrazně upozorňuji, má důvod v tom, aby všichni, kteří mají
v úmyslu tuto energie předávat druhým lidem, poznali, ţe není vţdy nutné před zasvěcením
meditovat. U prvních naladění se nejprve meditace provádějí, protoţe také pomáhají, abyste
se lépe mohli uvolnit, a také vám snadněji poskytnou potřebný „prostor“. Dle mého mínění
to jiţ není potřebné, protoţe se pohybujeme, úroveň po úrovni dále nahoru.
V této chvíli zde v prostoru oznamuji já, Haridas, ţe jsem připraven přinést další energii,
zasvěcení číslo devět – kosmické číslo. Jako vţdy k tomu zavolám svůj tým. Pozvu
Arkturany, máte mé svolení vstoupit do tohoto víru. A nyní tento vír trochu nafouknu…(pfff!)
Rozdmýchávám SVĚTLO, SVĚTLO, SVĚTLO…
Nyní volám vaše BOŢÍ JÁ kaţdého z vás, vaši Boţí Přítomnost, JÁ JSEM, mé vlastní BOŢÍ
JÁ, mou vlastní Boţí Přítomnost JÁ JSEM. A také volám zasvěcovací tým, aby nás
podporoval při zakotvení této energie. Volám Wotona, Djwahl Kuhla, Matku Marii, Kwan
Jin, Saint Germaina, Usui, Takatu, archanděla Michaela, kolektivní vědomí Lordů a Ladies ze
Shambally. Zvu také Aboridţince, aby se zde s námi spojili, nanebevzaté Aboridţince.
Začínám se snášením energie deváté úrovně…tuto energii…snáším, snáším, snáším…a
dávám ji do našeho prostoru okolo nás. A nyní začneme s přijímáním těchto multikosmických, multi-univerzálních úrovní této energie, jakoţ i další stupně ohňového znamení,
multi-kosmických, multi-univerzálních JÁ devátého stupně…Nyní si beru multi-kosmické,
multi-univerzální JÁ devátého stupně…Nyní přijímám multi-kosmické, multi-univerzální
úrovně od Ein, ein Sopf a Ein Sophor… (blesk!). NYNÍ vnáším toto zasvěcení (blesk!)… (10
minut přestávka).
30
Desáté zasvěcení a naladění na vědomí MELCHIZEDKA:
V dnešní době skutečně neexistuje mnoho lidí, kteří jsou schopni ţít s vědomím Melchizedka.
Ale příkazy z říše centrálního slunce, od mé Boţí Přítomnosti JÁ JSEM, ukazují, ţe se lidé
začínají s tímto vědomím spojovat, protoţe vás toto vědomí podporuje a pomáhá vám lépe
zvládat vyšší vibrace. Nebo vyjádřeno jinými slovy, nemůţete být tak snadno „potopeni“
nebo vrţeni zpět. Podle mého mínění podporuje toto spojení s vědomím Melchizedka
člověka, aby tyto energie vyššího druhu snáze přijal a vedl je skrze sebe a je nám také během
channelingového procesu velkou pomocí, stejně jako u jiných záleţitostí.
A tak, jako vţdy, to můţete učinit nebo také ne. Pokud cítíte, ţe je to pro vás vhodné,
jednoduše vyjádřete ten úmysl a pokud tomu tak není, sdělte, ţe je nechcete přijmout. Tak
jednoduché to je. Můţete se v této věci zeptat své Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM a poprosit ji
také.
Kaţdý zde projde nějakým procesem, lhostejno jakého druhu nebo tento seminář nesplní svůj
účel! Je jednoduché – a tak to také míním – ţe s tím je spojena změna vědomí, jsou prováděna
přizpůsobení v rámci vašich myšlenkových vzorů, přizpůsobení ve všech oblastech.
Nyní zvýšíme vibraci vašich světelných těl a tak do nich vneseme LÁSKU a SVĚTLO…
Harmonii a dokonalost…. zvyšujeme vibraci, zvyšujeme ji, zvyšujeme ji… a předáváme vám
naladění, zasvěcení do desátého stupně vědomí.
Nyní, v tomto okamţiku, aktivujeme dále tento vír a začínáme s tím, ţe vnášíme tyto nové
energie. Dobře, co teď provedeme je, ţe k vám přineseme energii desátého zasvěcení…
Volám Saint Germaina, Wotona, Djwahl Kuhla, Matku Marii, Kwan Jin, kolektivní vědomí
Lordů a Ladies ze Shambally, anděle a archanděle a naše nebeské bratry a sestry. Nyní
začínám se snášením energie desátého zasvěcovacího stupně skrze mne…snáším ji dolů…
(Puff!) (5 – 7 minut přestávka, aby se ve vás integrovala, potom práce s energie, aby byla
energie udrţována v pohybu).
31
Jedenácté a dvanácté zasvěcení:
Zlatá komnata Melchizedka
A zatímco nyní dalece otevíráme svá srdce, zaktivujeme jako vţdy tato světelná těla, tato
světelná těla Adama Kadmona. Vaše světelná těla je třeba nejprve uvést dostavu dokonalosti a
harmonie, protoţe nyní provedeme zasvěcení jedenácté a dvanácté. Chtěl bych – a stále vás o
to prosím – abyste nyní všichni dalece otevřeli svá srdce.
Vdechujte do sebe tuto LÁSKU…
Vdechujte do sebe toto SVĚTLO…
Vdechujte do sebe toto SVĚTLO, SVĚTLO, SVĚTLO…
Vdechujte do sebe tuto LÁSKU, LÁSKU, LÁSKU…
A zatímco do sebe vdechujete LÁSKU, SVĚTLO, vizualizujte sami sebe ve tvaru
křišťálu se dvěma konci, křišťálu se špicí na každém konci…
Rozdmýchejte SVĚTLO, SVĚTLO, SVĚTLO…
LÁSKU, LÁSKU, LÁSKU…
A zatímco rozdmýcháváte nyní toto SVĚTLO, tuto LÁSKU, pozorujte této křišťál s dvojím
koncem, své světelné tělo Adama Kadmona, jak pulzuje, jak vibruje s touto energií…
A nyní přivoláme energii Mahatmá, povedeme ji dovnitř vašich světelných těl. NYNÍ… JÁ
JSEM, CO JSEM, Mahatmá v lásce…
Nyní se pustíme do vytvoření takového ţivoucího vozidla Světla. Jako základ k němu
pouţijeme geometrický tvar dvanáctistěnu. Začneme s tím, ţe vás propojíme se všemi lidmi,
kteří jsou okolo vás. Propojte se vzájemně svými srdci. A zatímco se vzájemně propojujete
vašimi srdci, vytvoříme tento tvar, tento dvanáctistěn… okolo nás, tvaruje se. Je zajímavé
vědět, ţe také krystal srdce Matky Země vykazuje tvar dvanáctistěnu. A zatímco se formuje
tento dvanáctistěn, aktivuji dále vaše světelná těla Adama Kadmona, zvyšuji rychlost aţ téměř
na rychlost Světla. Začněme je nyní aktivovat, aktivovat, aktivovat… a okolo vás se začíná
aktivovat Světlo Boha/Bohyně. Jste Světlem Boha/Bohyně na této planetě…
A zatímco se tento dvanáctistěn tvaruje, opláštíme jej titanem…NYNÍ (Pfft!). Stříbrem!
NYNÍ (Pfft!). Zlatem NYNÍ! (Pfft!) Elektrickou strukturou křemene NYNÍ! (Pfft!)
Zvyšujeme vibraci dvanáctistěnu, uvádíme ji na ten samý stupeň, na jakém jsou i vaše
světelná těla Adama Kadmona, metatronická světelná těla, vaše pomazaná světelná těla.
Zvyšujeme tuto vibraci…
Já jsem Melchizedek. Vítám vás v kosmickém aspektu mé Zlaté komnaty. V galaktickém
centru Centrálního slunce. Mí přátelé, jste sem pozváni k vašemu zasvěcení do dalších stupňů.
Také s námi podniknete cestu. Obdrţíte další aktivace tak, jak to odpovídá momentálnímu
stupni vašeho vědomí. Vy jste tam… a tak zatímco se tato ţivoucí loď Světla nyní zvedá
skrze mne, tento dvanáctistěn, spolu s vašimi ţivoucími kristalinovými světelnými těly,
zvedáme se, ven z této dimenzionální skutečnosti. A zatímco se pohybujeme skrze všechny
tyto dimenzionální skutečnosti, do kterých jste byli zasvěceni nebo naladěni, zvyšujeme
vibrace skrze kaţdou z těchto jednotlivých skutečností, kterými se pohybujete, v kaţdém
jednotlivém z těchto sedmi stupňů…
32
A tak se pohybujeme třetí dimenzí…
čtvrtou dimenzí…
pátou dimenzí…
šestou dimenzí…
sedmou dimenzí…
osmou dimenzí…
devátou dimenzí…
desátou dimenzí… zde vloţíme malou přestávku, aby se mohly vibrace stabilizovat… aby se
v této desáté dimenzi mohly stabilizovat…
Nyní, i kdyţ ještě nejste všichni zcela a dokonale zasvěceni či naladěni do těchto stupňů,
zvedneme vás na jedenáctý a dvanáctý stupeň, přímo do srdce kosmického slunce,
kosmického aspektu Centrálního slunce, přímo do Zlaté komnaty Melchizedka. Zde nyní, mí
přátelé, hleďte, prociťujte, vnímejte, umoţněte, vizualizujte si vnitřek této Zlaté komnaty.
Ţidle… nebo trůny pro kaţdého z vás. I kdyţ vám předáme toto zasvěcení do dalšího
stupně… pro kaţdého z vás existují jiné věci, které bychom s ním a v něm chtěli uskutečnit,
dle a v souladu s vůlí vaší Boţí Přítomnosti JÁ JSEM, v souladu s nejvyšším SVĚTLEM a
nejvyšší LÁSKOU a s Boţí vůlí.
Zaujměte svá místa, kaţdý z vás… Nyní, kdyţ jste se usadili, poskytneme vám trochu času,
aby se ve vás tyto procesy mohly lépe uskutečnit… (čtyři aţ pět minut přestávka.)
A v tomto okamţiku prosíme, aby se v kaţdém z vás, začala sama manifestovat vaše Boţí
přítomnost JÁ JSEM, ve vší své nádheře, ve vší své LÁSCE, ve vší své harmonii a
vyrovnanosti. Energie tohoto zlatého prostoru, jsou ideálním místem pro vaši Boţí
přítomnost, JÁ JSEM, aby vám ukázaly, KDO skutečně jste jako jednotlivé osoby. A teď a
tady se spojím a kaţdou Boţí Přítomností JÁ JSEM tady a budu s ní komunikovat a vyzvu ji,
aby se projevila barevně, zvukem, Světlem, postavou nebo jinou kombinací z těchto
komponent, abyste mohli poznat svou velikost, své boţství… (osm aţ deset minut přestávka)
33
Zasvěcení do 11. a 12. stupně:
A nyní vám předáme energie jedenáctého a dvanáctého stupně… Volám Saint Germaina,
Wotona, Djwahl Kuhla, Matku Marii, Kwan Jin, kolektivní vědomí Lordů a Ladies ze
Shambally, anděle a archanděle a naše nebeské bratry a sestry. Začnu nyní přinášet energie
jedenáctého zasvěcení skrze mne, nyní je snáším… (Puff!)…
Nyní začínám energie stahovat dolů, dolů, dolů, dolů, dolů… (tlesk!)
Sami se nyní připravíme k přenesení energií dvanáctého zasvěcení. Dvanáct
dimenzí…dvanáct galaxií… dvanáct energií… Těchto dvanáct transformuje kaţdého z vás,
Boha/Bohyni, zatímco ve vás integrujete Boţí vědomí, dokončuje se tvoření stále rychleji,
silněji… stále více je tvoření pronikáno láskou… milujete sebe sama způsobem, o kterém jste
nikdy nemysleli, ţe je moţný… tento poslední klíč lásky… LÁSKY, to jsi TY… skrze sebe…
skrze tebe… tyto manifestace….
Zakotvěte tuto energii… (tlesk!)…
A jakmile budete připraveni… vraťte se zpátky….
34
Další informace o Shamballe 12D Haridase:
Vše, co bylo předáno vám, bylo dáno také mně. Poskytl jsem vám moţnost se na tom podílet.
Z nejhlubšího srdce jsem se s vámi o tyto věci podělil, podělil jsem se o VŠECHNO. Všechny
tyto energie, ke kterým jsem měl přístup, kaţdý aspekt těchto energií, jsem vám předal.
Zasvětil jsem vás do nich a poţehnal vám těmito energiemi. Bytosti, které se mnou
spolupracovali, má Boţí Přítomnost JÁ JSEM, Melchizedek, Jeţíš, andělé a archandělé, Saint
Germain, Matka Marie, kolektivní vědomí Shambally, kterého jste i vy součástí, multigalaktická rodina Světla. A také vy máte k těmto věcem přístup. Jste vším tím, čím jsem i já.
Jste také tím, co představuje Jeţíš a Saint Germain nebo jakákoliv jiná bytost z té duchovní
říše, jste také tím, co představují andělé a ještě více – protoţe máte svobodnou vůli a oni ne.
Nikdy toto všechno nezapomeňte a vţdy si to připomínejte. Pokud byste chtěli zasvěcení
předávat, myslete na to, ţe jste Bůh/Bohyně v lidském těle a také mistři Shambally,
ultrarychlí, supergalaktičtí mistři Shambally a cokoliv budete chtít, to se stane!
Proto buďte od této chvíle velmi opatrní ve vašem životě – cokoliv vyslovíte, to se děje.
Pokud si budete říkat: „Já jsem zcela zničen/a“ nebo „mám toho dost“, potom to tak
budete tak rychle, že to ani nezpozorujete. A když si budete říkat: „Já jsem zcela
šťasten/šťastna, hojnost je ve mně a okolo mne“, tak to tak bude. Když si budete říkat:
„Já jsem zcela bez peněz“, stane se to. Stále dávejte pozor, jaká slova vyslovujete, avšak
ode dneška si dávejte ještě více pozor, protože jste bytosti dvanácté dimenze.
Poznání a zkušenosti získáme tak, ţe „proţijeme“ naše pocity, naše emoce. Jako bytosti
s fyzickým tělem se vyjadřujeme naším emocionálním tělem. Nikde nám nebylo řečeno, ţe
zpracování našich pocitů a emocí našeho emocionálního těla nemá význam, protoţe naše
emocionální tělo je pro nás velkým darem. Můţeme s naším emocionálním tělem zaţít velmi
mnoho radosti a pouţívat jej k našemu uţitku. Avšak od této chvíle nesmíme jiţ déle ţít svým
emocionálním tělem a musíme učinit bezpodmínečnou lásku stoprocentní součástí našeho
ţivota. Pokud se sám slyšíš říkat: „Člověče, jsem celý zmatený/á.“ potom se uvnitřni a
vyslov: „Stop. Škrtnout tento výraz!“ A uvidíte, ţe začnete dávat pozor na afirmace, které
v ţivotě vyslovujete, protoţe jako tvůrci neustále afirmace produkujete. Tímto vysloveným
slovem, touto afirmací si tvoříme všechny věci v našem ţivotě, a kdyţ se manifestují, ano,
potom si je vlastně ani tak nepřejeme.
A zdá se, ţe to je ona cesta, která rozbila lidské vědomí. Trvale ohlašují lidé úmysl: JÁ
JSEM…to či ono“. Kdyţ vyslovíme: „Já jsem to, co jsem“, potom tento výrok vytvoří
spojení k naší Boţí Přítomnosti, JÁ JSEM a je to jedna z nejmocnějších manter, která
existuje. A kdyţ si trvale říkáš: „Já jsem láska“, láska k tobě proudí. Kdyţ vyslovíš: „Jsem
rozčilen/a“ nebo „Já mám vztek“, také to k tobě přijde. JÁ JSEM je silnou a mocnou afirmací
a stále znovu ji lidé ve svém ţivotě pouţívají. A to je přesně to, co oţivuje nejistotu, strachy
v ţivotě – je to oddělení. Nedostatek porozumění, jaké místo ve tvém ţivotě zaujímá Bůh;
nedostatek poznání, ţe tady a teď tvoření představuje dokonalost.
A protoţe všichni ţijeme ve fyzickém těle a neseme v sobě pocity a emoce, není někdy vůbec
tak jednoduché ţít a zacházet s touto láskou, teď a tady. Stávají se věci, které velmi tvrdě
naráţejí na vaše emocionální těla, a uţ opět padáme do svého původního naprogramování. A
to je ten nástroj! A vzpomeneš si na pohled své matky, kterým na tebe pohlédla, kdykoliv si
něco udělal/a. Nebo jsi věděl/a, ţe teď nějaká přijde, kdyţ se na tebe otec „takto“ podíval.
Nebo ať jiţ cokoliv jiného. A potom, náhle jsi v situaci, kdy se na tebe někdo dívá tak, jak to
činili tvá matka nebo tvůj otec. Je to tebou zpracováno. Můţe to být tobě blízká osoba, tvůj
35
partner, který neměl nic takového v úmyslu, skutečně. Něco takového nazýváme
„podmíněnou reakcí“. Vyvalí se a k tomu stačí jen jeden pohled, vůně, barva nebo slovo,
momentální stresová situace, najednou je všeho dost a (bum!). To všechno vychází ze tvého
emocionálního těla. Také si myslíte: „No, co se to teď děje?“ „Ve mně dochází k nějakému
procesu! Proč zpracovávám nyní všechny tyto krámy? Nevím, co se stalo! Nechápu, co tento
proces spustilo, co jej uvedlo do chodu.“
Moţná půjdeš nyní k té osobě, o které si myslíš, ţe spustila tento proces, ale vše to nemá s tou
osobou nic společného. Jen kdyţ všechny tyto situace, tyto události přeměníte na LÁSKU,
potom se to povede. JÁ JSEM harmonie a JÁ JSEM vyrovnanost, JÁ JSEM láska, všechno je
dokonalost tady a teď.
Jste nyní šťastní z toho, jakým způsobem můţete tyto energie předávat dál? A jasně,
jednoduše stále dále, stále výše nahoru, všemi úrovněmi. Tak je to jednoduché. Během
posledních měsíců jsem několikrát slyšel otázku: „Jsou to nyní ty osoby, které se zabývali
Shamballou, kteří to mají všechno učinit?“ Nedávno mi řekl Saint Germain, ţe to jsou
poslední kousky puzzle (skládačky) Shambally. Avšak co se zřetelně projevilo během
posledních seminářů, bylo, ţe to jsou klíče ke dvanáctidimenzionální úrovni. Ano, dobře,
můţeme tyto klíče pouţít, abychom získali přístup ke všem dvanácti dimenzionálním úrovním
Shambally a multi-kosmickým a multi-univerzálním aspektům, které s tím jsou spojeny.
Avšak teprve teď o tom začínám skutečně přemýšlet. Ještě nemám k dispozici celou odpověď.
Zeptal jsem se Saint Germaina: „Uţ znáš odpověď?“ a on odpověděl: „Ne, ještě o tom stále
přemýšlím.“
Co se zde nyní projevuje a co mohu osobně sám vidět je, ţe se zde Saint Germain ukazuje
trochu ze své uzavřené strany (pokud říkám „uzavřené“, potom popisuji osobu, která je
jednoduše opatrná, protoţe si není jista). Saint Germain se zde ukazuje trochu uzavřeně,
protoţe si není jist účinkem. Ne, ti první byli pokusní králíci, vy jste stupeň třetí (a vyšší),
avšak pokusní králící fungují stále ještě dobře. Ne všichni z vás jsou mistři Shambally; někteří
z vás se nacházejí na stupni jedna nebo dva. Ale všichni patříte k rodině Shambally. Co mohu
nyní sám rozeznat – a je to moje osobní prognóza všeho toho, co se stane v příštích šesti
měsících, moţná však také za kratší období a pro mne je to skutečno – ţe nám Saint Germain
ohlásí, ţe se zde jedná skutečně o klíče ke dvanácti-dimenzionálním úrovním stvoření, se
kterými zde pracujeme a ţe jsou schopni propůjčit mnoha lidem na Planetě Zemi sílu a
zplnomocnění. A pro tyto lidi to nepředstavuje ţádnou nutnost, aby se připojili k rodině
Shambally, aby všeho toho dosáhli. Sděluji Vám zde nyní jen své vlastní myšlenky. To je
moje osobní prognóza. Tato prognóza platí jen tady a teď, moţná se také mýlím. Cítím to
v sobě, ve všech mých kostech. Mohu vidět, jak se to provádí. A míním, ţe na začátku nám
dal na srozuměnou, ţe kaţdý by měl mít nejméně zasvěcení do Shambally 1 a 2, proto je radši
opatrnější ve výrazech. Avšak i předtím byl vţdycky velmi opatrný. A to by teď nemělo být
hodnocení. Je třeba si také uvědomit, ţe energie a vědomí Země se stále více zvyšuje, ano, tu
se drbou „ti nahoře“ na hlavě a ptají se: „Tak jsme to nikdy nečekali. O co tu vlastně vůbec
jde?!“
Snadno bychom mohli začít věřit, ţe jsme členem vyvoleného kruhu nebo klubu nebo cokoliv
jiného. Zklamání nebo představy jako tyto můţeš klidně zapomenout. Je mi také zcela jasné, i
kdyţ to platí pro většinu lidí zde na této planetě, ţe existují bytosti a osoby, které mají
schopnost se potkávat v nějakém druhu chrámu nebo k tomu mají sklony. Vše se musí dít
z absolutní lásky. Bez pochyb je moţné se připojit k této skupině lidí. Nejen my zde, nýbrţ
všichni ti začínají akceptovat své mistrovství a přijímat jej a tak skutečně můţeme ovlivnit
36
velké změny v rámci kolektivního vědomí. My všichni jiţ jsme vzájemně propojení mříţkou
Kristova vědomí prací, kterou zde vykonáváme. Tyto energie se nyní začínat včleňovat do sítě
Kristova vědomí, integrovat se s ním a v něm; na základě toho začínají proudit do
kolektivního vědomí.
S touto láskou, kterou v sobě neseme, bychom mohli ovlivnit neskutečně mnoho změn,
s tímto neskutečným mnoţstvím lásky, ke které máme přístup! To však neznamená, ţe se jeho
pohled namíří na určitou situaci. Pokud začneme s tím, ţe se budeme koncentrovat na určité
situace, potom se můţe stát, ţe naše přání vyjdou z našeho Ega. Jsme toto kolektivní vědomí
LÁSKY, jsme tímto navršením vědomí, tento kolektiv SVĚTLA; tuto energii máme
k dispozici, abychom s ní transformovali všechny ty věci, které je třeba transformovat. To nás
provede ven z jakéhokoliv způsobu hodnocení nebo posuzování, z egoistického myšlení,
lhostejno co tu je připevněno pocity nebo emocemi. Lidé často odpočívají, přestoţe se
neustále na Zemi děje mnoho věcí. Všichni ti, kteří se nacházejí na naší e-mailové listině
Shambally nebo kteří mají e-mail jen velmi zřídka oznamují novinky; přesto bychom měli
posílat energii do události něco situací a kamkoliv jinam. Říkám: „Uchovejte si svůj vlastní
střed, svůj pohled, v souladu s Boţí vůlí.“ Pokud v sobě pociťujete vnitřní vedení určitého
druhu k jakémukoliv zásahu. Avšak potom se nejedná o zásah, o podporu v energetickém
směru.
Toto všechno jsou některé prognózy, které mohu pro budoucnost poznat. My všichni jsme bez
pochyby měli záţitky, které změnili naše ţivoty. Lhostejno, zda jsme je nyní v nás integrovali
nebo jak moc si jich tady a teď váţíme, my, kaţdý z nás se můţe odvolat na záţitek, který
změnil jeho ţivot. Tím, ţe těmto změnám dovolíme, aby se manifestovaly v našem ţivotě,
aniţ bychom proti nim bojovali, uskutečníme velký posun, a to podstatně rychlejším
způsobem. Protoţe nakonec je to ta svobodná vůle, která je na Zemi přítomna v přebytku –
zvládnete to – NYNÍ nebo POZDĚJI. To je ta svobodná vůle. Není to tak, ţe byste to
NEMOHLI. Můţete s tím strávit tolik času, kolik chcete. Já osobně si často sám stojím v cestě
– někdy konám mnohé jen s nechutí – odmítám změny. Kdyby mi Nanebevzetí Mistři před
šesti lety aţ do nejmenšího detailu ukázali, jak se bude náš úmysl, náš projekt vyvíjet aţ do
dnešních dnů, řekl bych: „Ne, to je pro mne moc, je to jednoduše příliš velké. Nechtěl bych to
dělat.“ Byl bych vyuţil všech moţných výmluv. „Je v tom příliš mnoho odpovědnosti, příliš
mnoho toho, příliš mnoho toho.“ Vím, co si mohu dovolit. A proto mi nedávají ţádné plány
na dlouhou dobu nebo cokoliv jiného nebo řeknou, TO uděláme nějakou cestu do jiného
vesmíru nebo budeme surfovat ve slunci. Ne, to bych skutečně nechtěl dělat.
A tak bychom vás chtěli poprosit, zatímco se také permanentně měníte, abyste začali s tím, ţe
budete sami sebe milovat, otevřete svá srdce pro SEBE SAMA, nebudete se soudit či
hodnotit, aţ začnete procházet procesy, které vyţadují změnu smyslů, změnu vědomí.
Přijměte to! Všichni jste se rozhodli zúčastnit se tohoto semináře. Vaše Boţí Přítomnost JÁ
JSEM vás sem přivedla, nějak, nějakým způsobem a tato skutečnost, ţe jste sem přišli a
podílíte se na nějaké zkušenosti, která změní váš ţivot, neznamená nic jiného, neţ ţe jste jiţ
ZMĚNILI SVŮJ ŢIVOT.
To ovšem neznamená, ţe vše z vašeho ţivota zmizí, ţe se všechno zcela změní z dneška na
zítřek. Znamená to, ţe jste rozšířili své vědomí, svou pozorovací schopnost. S tím přicházejí
změny úhlu pohledu ve vztahu k tomu, jak reagujete na věci třídimenzionální reality. To tak
také musí být. Tím není řečeno, ţe musíte opustit svou rodinu, svůj domov, svou práci, ne, to
určitě ne. Znamená to, ţe změníte způsob nazírání, jak reagujete na všechny ty věci a stále
více a více budete tuto LÁSKU integrovat do svých srdcí. A zatímco to pro sebe
37
uskutečňujete, manifestují se jako vedlejší produkty vaší LÁSKY změny na Zemi a v multidimenzionálních skutečnostech.
Neexistují ţádní léčitelé zde na této planetě, a kdyby mi nyní někdo měl říci: „Já jsem
léčitel.“, potom si pomyslím: „Opatrně, Haridasi!“ Ţijí v iluzi, podlehli klamu. Existují zde
na této planetě něco jako prostředníci, osoby, které zprostředkovávají léčení. My to jsme, kteří
trvale provádějí tuto zprostředkovatelskou činnost pro ostatní osoby. Oni dosáhnou sami své
vlastní jednoty. Můţeme jim toto všechno zprostředkovat tak, ţe jim dáme naši lásku,
podporu, energii, ať jiţ je cokoliv potřeba. Odhaduji, ţe nám všem zde, kteří zde
reprezentujeme rodinu Shambally, se náš potenciál ve vztahu ke zprostředkování energie
k léčení ostatních osob hodně zvětší. Abychom citovali oblíbené staré rčení New Age: „Ano,
bude to velmi, velmi silné, velmi silné! Bude to silnější. Viděli jsme to jiţ.“ Míním tím to, co
jste dělali, kdyţ jsem leţel na podlaze? Ještě nikdy jsem něco takového ve svém ţivotě
nezaţil. Jediný případ, který by mohl být podobný, byl, kdyţ jsem vedl sezení s Arkturany
nebo také některá ta sezení, která jsem měl s Andromedany, kdyţ jsem skutečně obdrţel
zmocnění z této planety.
Tento vír je naprogramovaný, aby „byl v provozu“. Programování ještě trochu zesílím. Bude
stále v provozu. Nedávno řekla Leslie, ţe má přání, aby zde vír zůstal natrvalo. Někdy nám
říkají lidi věci, které bychom moc nechtěli slyšet. Nevím, proč tomu tak je. Moţná věří, ţe
ode dneška musí denně luxovat nebo něco podobného. Pokleknout, ohnout se a drhnout
podlahu. Nestanovuji tady ţádné podmínky, pokud jde o tento vír – nikdy to nečiním. To je
MISTROVSTVÍ. Otevřu jednoduše tyto víry, a tedy tu jsou. Víry jsou často pouţívány multidimenzionálními bytostmi jako vstupní portál.
Hvězdné brány jsou jiné. Musím uţ říci – a můţete to nyní označit za egoistické nebo jako
cokoliv jiného – avšak pokud jde o mne, nemám ţádnou zvláštní radost z těch, kteří o sobě
říkají, ţe otevírají hvězdnou bránu. Ne, nijak zvlášť mne to netěší a existuje také mnoho
jiných inter-dimenzionálních bytostí, které z toho také právě nejsou nejvýše potěšeny. Zdá se,
jako by tu strašil v hlavách lidí bláznivý nápad, ţe otevřou jen tak nějaké hvězdné brány, aby
mohly zase zmizet. Veškerá jejich činnost zanechá portály, které nemají ţádné filtry, ţádné
programování a strukturu nebo jiné ochranné mechanismy. Některé z těchto hvězdných bran
jsou v pořádku, jiné ne. Někdy míní některé z těchto skupin lidí, ţe aktivovali hvězdnou
bránu, avšak byli jsme současně přítomni, naše lodě byly přítomny nad celou oblastí a nikdy
se jim nepovedlo aktivovat hvězdnou bránu. Byli toho mínění, ţe se jim to povedlo a odešli
domů. Takové skupiny lidí mohou skutečně způsobit mnoho starostí.
Je mi zatěţko oznámit, ţe je konec tohoto semináře. Byl to skutečně vynikající seminář,
uţíval jsem si jej. Jaké mnoţství rozdílných osob. První den jste byli všichni trochu
nerozhodní. Ale také mé fyzické tělo nebylo právě v nejlepší formě a tak jsem byl i já
nerozhodný. Ţádné posuzování, ţádné hodnocení. Avšak od tohoto momentu jsme si byli
stále bliţší, avšak ani to nebylo těţké. Jednoduše se to stalo, manifestovalo se to okolo nás.
Byli jsme na to všichni připraveni. Ano, vyskytly se nějaké věci, se kterými jsme se na naší
cestě museli vypořádat, ale takový uţ je ţivot, ţivot na této rychlostní silnici. Zúčastnit se
semináře, na kterém k ničemu nedojde, na kterém nedojde k výbuchu emocí, na kterém
netečou ţádné slzy nebo cokoliv jiného, to není skutečný workshop, protoţe by to znamenalo
jen to, ţe musíme jen trochu na sobě pracovat. A všechno je částí celku. Bylo to absolutně
neuvěřitelné. Jaká to otevřená, láskyhodná a důvěryhodná skrumáţ lidí.
38
Počasí se zhoršilo a tak jsem nemohl nosit svůj kilt. Včera jsem jej skutečně vybalil, ale
nejsem jeden z těch tvrdých skotů. A tak mohu říci jen „Namasté“ kaţdému z vás.
--Haridas
Leyden, MA, USA
září 2000
Copyright:
Tyto podklady byly sestaveny dle nejlepšího vědění a svědomí.
Předávání těchto spisů vašim ţákům za účelem výuky je dovoleno, pokud je v zápatí kaţdé
strany obsaţen copyright. Širší zveřejnění na internetu, datových nosičích nebo v tištěné
formě je dovoleno jen s písemným svolením autora.
39

Podobné dokumenty

Trinity One Love

Trinity One Love jsem ho jako všemilujcího otce\matku, jako obrovské Slunce, ale jeho paprsky byly 1000x silnější než naše slunce. Konečně jsem věděl, že existuje. To bylo mé první procitnutí. Od té doby jsem stále...

Více

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. úkladům ďáblovým, budiž nám ochranou. Přikážiš jemu Bůh pokorně prosíme - a Ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propast...

Více

Katolická teologická fakulta Klášter „Porta coeli“ v Předklášteří u

Katolická teologická fakulta Klášter „Porta coeli“ v Předklášteří u tedy ujala jeho druhá manželka královna Konstancie. Ta ale nejdřív začala usilovat o jeho založení v Praze při kostele sv. Petra, kde tehdy bylo sídlo komendy řádu německých rytířů. Pak ale upustil...

Více

soustruh SL10 - Střední průmyslová škola Na Třebešíně, Praha 10

soustruh SL10 - Střední průmyslová škola Na Třebešíně, Praha 10 Tato část stanovuje základní programování a provozní postupy důleţité pro počáteční obsluhu stroje. Zbytek této příručky je rozdělen do podrobnějších částí nazvaných programování a obsluha stroje. ...

Více

Eric-Pearl--Reconnection-Navrat-k-lecive-lenergii - duchovni-rust

Eric-Pearl--Reconnection-Navrat-k-lecive-lenergii - duchovni-rust schopnost s jedinci. Ačkoli jsem to miloval, věděl jsem, že ji musím sdílet s více lidmi. Tuto schopnost jsem si nenechával pro sebe úmyslně. Považoval jsem ji za dar (čímž je), a proto jsem si mys...

Více

Únor 2012 1 - Infocentrum

Únor 2012 1 - Infocentrum například o  portréty osob, dětí, manželů s  dětmi nebo například na památku pro různé příležitosti. Může se jednat i  o  portréty vašich nejmilejších zvířecích mazlíčků. Zpříjemněte si procházku S...

Více

číst/stáhnout pdf

číst/stáhnout pdf ale moc záleží na tom, co máte v srdci. Když toto domyslíte, pochopíte, že je to veliká milost, když zjistíte, že se souhlasem Božím můžete napravit, co jste pokazili v dávné minulosti. V „Poselstv...

Více

ZDE

ZDE a úžasná. Každý člověk patří do jedné ze dvou skupin: Buď už jste křesťan, nebo vás Bůh volá, abyste se jím stali. Kdyby Bůh ve vašem životě nepracoval, nezačali byste tuto knihu číst. Pokud js...

Více