Prosinec - Stavební bytové družstvo Havířov

Transkript

Prosinec - Stavební bytové družstvo Havířov
 B_z^[!#
!"
`b_cY^US" !%
#"$!" %&' !("
zc\_$
@B?4BEÙCD5F>Ø2IDI
FI38ÕJØJ41B=1
=cdc[v[^YX_f^Q8QfÌ_f`b_f_jeZU
SU\[U])`_R_zU[fbáj^çSXzvcdUSX
]cdQDQ[}cdv\_efçcdQf^Uh`_jY
SYfUC`_\UzU^c[}]T_]8QfÌ_fQ
=cdc[}Y^V_b]Qz^SU^dbe]fReT_f
[Y^Q3U^dbe]
3?>ÕCJ1:Ø=Õ
l )*+3>Õ>ÕFÏDŒF1¾d_Ri\i^v
]cd[i^ báj^çSX ]Y^YcdUbcdUf T_
fi\_ezU^çSX \_[Q\Yd ?b\_f} 2_Xe
]^Q ;QbfY^} F _T`_\UT^SX X_
TY^vSX cU !! \Ycd_`QTe cUd[Q\i
^Q c`_\Uz^} RUcUT f ;4 BQT_cd
f 8QfÌ_f Q TYc[ed_fQ\i _ dSXd_
\_[Q\YdvSX
;b_]`áZz_fv^[^YXQ`_c[id_fv^ l , ?C1F14>Ø@É54C541Cx=24f
Y^V_b]QSfÒUX_TbeXedQ[}`_ÌvTv @bQjU`Q^FdFQ^zU[`bQS_fQ\fd}d_
]UfçcdQficfUb^YcvÚU]YRUcUTicU Ve^[SY!"\UdQ^QTQ\ҁ_RT_RZYÚ^U
c`Yc_fQdU\YSUcd_fQdU\YQed_bc[vzdU [Q^TYT_fQ\>_fç]`ÌUTcUT_eCfQje
^Q\UYbáj^}TQ\ҁQ[dYfYdi`b_TdY zUc[çSXQ]_bQfc[çSXRid_fçSXTbeÚ
YT_c`\}
cdUfRi\jf_\U^B>4b:Ý2ÕBD1`ÌUT
FUV_^TecU^QSXvj`ÌUc" cUT_e [_^db_\^ [_]YcU `Q[ 9^W :Q^
[^YX[^YX_f^Q`_ÌvTvjQb_[`ÌUc FIC<?EÙ9<
)% Q[SQ^QfÒdfZY`ÌUc!( l >1Ï5 4BEÙCDF? EC@?ÉÕ41
CDEvf^ReT_fQ^QÒUX_C248QfÌ_fZU`áfQR^vfjY]^]Xvfe¸
^vfÒdf^[á
<? fU TbeX}] zdfbd\Ud Tf jQZ]Q
>QÒU[^YX_f^Q]vdQ[}ZUT^e`_R_z f}Q[SUD_e`bf^Ri\)́Z^QÑ4U^
3454678 9:; 7<= ><=4 =<?@A9 B4=89 4d_]d_zQcU`_`Ìvd
[ef8QfÌ_fCeSX}QdQZYÚ^U^`b_ _dUfÌU^çSX TfÚÀ ^Q e\ ?T\UX\} f
Fv]Z]}^U]fÒUSXjQ]cd^Q^SáQVe^[SY_^vÌá^QÒUX_
`b_f_j_fv^[^YX_f^i^i^fX_T^vY 8QfÌ_fÏe]RQb[e DQ] Ri\ jQ
TbeÚcdfQ[\YT^}QbQT_cd^}`b_ÚYd^QTSXvjUZSX_fv^_z
[TiÚ`áf_T^d_Ri\fU\]Y`[^ç_R XvZU^`b_f_jdU`U\^}X_zUb`QT\Q¾
^X_zQcecdbvfU^}X_^UZ\}`Uf[beXecfçSXR\j[çSX
ZU[d`Qd́S4_\e4e[\Q
Q\dUb^QdYf^X_ jTb_ZU dU`\Q D]d_
[Ti ]áÚUdU Q\Uc`_¹ ^Q SXf\Y jQ`_]U^_ed ^Q cX_^
C^Qҁ]jÌYj_fQdU\U]Zc]Ub_jX_T\Y Tá\UÚYdç]QbdUVQ[dá]ZQ[_Zc_eQ\
QcdQb_cdY[dUb}ccUR_efÒUT^T^i`ÌY^vÒUZQjQ]ic\UdcUf[\YTe
`ÌU]cdYd`_R_z[eT_ZY^çSXfiX_fe dUb^QdYf^jTb_ZUdU`\Qf`_T]^[vSX
^QTfS]Y[dUb}Zc_efÚYf_dc[edUz^Tá\UÚYd}¸
ZSSX`b_cd_bDiZc]U^QÒ\YfUc`bvf^ C248QfÌ_fRi\Qf^_fv^QTbeXv
4_^QTSXvjUZSX_b_[eFv]`ÌUZY`ÌUTUfҁ]jTbQfÒdcd\vc[e
ReT_fC248QfÌ_f^Qe\YSY8_b^_ Q[SUQcYSUcU]Y^vÌ[dUbç`b_RX\
Qf^U`_c\UT^ÌQTRiSX^v]fÒU]`Ìv\QQRi^v]`ÌY^Uc\b_[
ceÒc[}@_[eTfÒU`áZTUdQ[ZQ[cY ""́Z^Q@b_WbQ]Ri\f^_fv^^Q`Ì
" !&fSUbQT_cd^çSXQ`_jYdYf^SXY^V_b]QSQd_^UZU^j^QÒUX_
`ÌUTcdQfeZU]U]áÚU]UZYÚf^_f}] fçf_ZYQ\dUb^QdYf^SXjTb_ZáU^UbWY
TbeÚcdUf^X_ÚYf_dQ¸
b_SU" !&`ÌYfdQd^QÒUeÚYfQdU\Uf^_ zY ]_Ú^_cdY ‹c`_b ^Q SU^vSX U\U[
9^WCY]_^Q;?J<?FÕ=1BD9´Õ;?FÕ
f}]`[^}]`b_cd_be
dÌY^iQ`\i^e
ÌUTYdU\[Q
9^W4QW]QbxE>D?FÕ l -./ 481FØÉ?FC;æ=JÕ=;5=fi
ÌUTYdU\[Q]cdc[}[^YX_f^i b_cd_eb_jcvX\}[fdY^_f}jvX_^i@bY]
ReT_eXbvdSYRe\_fY^i[dUb}fiZT_e^Q
"% dYcS;zDU^d_^_fç_[bQc^ç`bfU[
j`́ZU]^`_RidcfQdURzQ^á]Yb_TY^v]
TbeÚcdfQ[dUbç]ZUCXb_]vÚT^ 3Xd\YRiSX_]d_ed_SUcd_efijfQd `ÌYfdv^_Rzv^[á
f_\UR^_RT_RfçR_bá]z\U^c[çSX TU\UWvdá_RTbÚU\Yf`báRXe]c fvcz\U^iTbeÚcdfQQRicdUf_\R l 0;B5C>Ø1B389FF;1BF9>r[dU
cQ]_c`bvfTU\UWvdá]Q^vXbQT^ SÚZ^QQ\Ycd_`QTe\Ud_Ò^X_b_[e fçR_báz\U^c[çSXcQ]_c`bvfTU bç ]v fU cfçSX cRb[vSX fU\]Y jQ
[á]TU\UWvdá`b_^UZfiÒҁ_bWv^ c_ezQc^`ÌUTcUT_f}fçR_báz\U^ \UWvdáQZUZYSX^vXbQT^[áf^_ Z]Qf} dYc[_fY^i Q TQ\ҁ QbSXYfv\YU
c[çSXcQ]_c`bvf`_[i^i`b_jQZYÒ fQ\Y jfçÒU^_e `_j_b^_cd ^UR_× _c\QfY\ ÒUTUcvdY^i Ñ>Qb_jU^Y^_fv
d^[_^v^z\U^c[çSXcSXájcQ]_ `b_cdÌUT^YSdf]dSXd_f_\U^çSX _c\QfQÀ `b_RX\Q f `b_cd_bvSX Qb
c`bvf^Q[dUbçSX`b_RX^U^_fv Ve^[SY_^vÌácU]áÚUdU`_T\Ud^Q SXYfe # `b_cY^SU " !% _T !' f_\RQfçR_báTU\UWvdáQZUZYSX^v zY^^_cdYQTQ\ҁ]fçf_ZYTbeÚcdfQ X_TY^
XbQT^[áDid_Ñf_\UR^Àz\U^c[} :UT^vcU_Ve^[SUj_T`_fT^}Q l 1BF>Ø81FØÉ?FC;æ=9>9@9F?F1B
FGHIJ KIJLML GNOGPLQR GKSTGJQUV
jvcde`SU] T_TQfQdU\á U\U[dbYS[} cSXájU]ec`b_RX^_ed^UZ`_j `b_d_RicdU]\YjUcf}X_cdÌUTe fj^Y[\ ^Q e\ CU\c[} f 8QfÌ_f FQ́
U^UbWYUzY`\i^eT_fQÒYSXT_]vS TZYfTU^fU[dUb}]Ri\Qf_\RQ fiRbQd^UZfX_T^Zҁ[Q^TYTvdiQfi cfd\}fçzU`^`Yf_)=Qbiz[Qcfd\ç
^_cdzYcQ]YefQÚeZUdU_j]^cf} `ÌUT`dY\Udi`b_fUTU^Q@dY\Ud} c\_fYdZY]ZUT^_j^Qz^_e`_T`_be \UÚv[!!`_\_d]Qfçc`USYv\=Qeb!#
Ve^[z^_RT_R" !!¾" !&c[_^ TáfbeQ`́c\RYdZY]dQ[}c`_\e ;d_]ed_]_[ejTUfQ́fçR_b^vZT\Q
X_c_ezQc^}X_T_TQfQdU\U`Q[cY
zdQ[}z\U^á]fçR_bácQ]_c`bvf `bvSY^UR_׋c`Ò^vc`_\e`bvSU jT_]vSSXceb_fY^
fv]T_f_\eZU]UT_`_bezYd`_cUz[Qd TU\UWvdá]QZUZYSX^vXbQT^[á] Ve^[SY_^vÌácz\U^c[_ejv[\QT^_e
l J>ÕD5 =EJ5E= 8B1x5; [dU
cbUQ\YjQSj]^iT_TQfQdU\U^UR_× [dÚRi\Yjf_\U^YQÚf`báRXed_X_ ZUjv[\QT^]`ÌUT`_[\QTU]‹c`Ò
b} `b_f_jeZU =ejUe] 2Uc[iT f !
C248QfÌ_fZUcSX_`^_fv]jQZYcdYd d_`dY\Ud}X_Ve^[z^X__RT_R
^}X_Ve^W_fv^SU\}X_TbeÚcdfQ
`_cSX_T ?RSX_T^X_ T_]e <Qc_
T_Tvf[idSXd_]}TYjQfçX_T^çSX
^Q=QcQbi[_f^v]cdf?cdbQf/
`_T]^U[efiRbQ^}X_T_TQfQdU\U
;b_]cdv\çSXUh`_jYScUjTU[_^QZ
dSXd_U^UbWY2\YÚҁ`_Tb_R^_cdYfv]
dQ[}cRbQdU\c[}Q[SU>Q`́[\QTQÚ
_SX_d^cT\`bQS_f^SYdUSX^YS[}X_
T_ "# \UT^Q " !& `_dbfv fçcdQfQ
‹cU[ezY`bQS_f^SY`́c\eÒ^}_Rf_T^
FÕ>?35 à@<>Œ :9>1; J[ecdU cY
%)&$))!!!
WXY Z[\]^_\` abc^def[
Rid_f}c`bvfi
^QZd SXfY\[e zQce Q jQZTdU cU T_
F_TQd_`U^`\i^
& #% )!"(
]ejUQcUcfç]YTd]Y`_TfQd
5\U[db_
& $"((!$'
l )2 D5 Ù5 x?;?<Õ41 `ác_R [b_
1^d}^i
& #'%#%()
]ZY^}X_dQ[}`b_dYcdbUceQTU`bUcY/
& #$$)'((
J`ác_ReZ d_ `bf[i f z_[_\vT _RcQ
FçdQXi¾XQfvbYU
& %% "%!"
ÚU^}1^YÚU^icUz_[_\vTiRvd^U]e
FçdQXvÌYc\eÚRQ`7QRbiÒ
'##!($$!"
c>Q_`Q[[TiÚc^TjQdçTU^' W
`;ej]YQ[
'##!($$#%
z_[_\vTifiX^UcUZY]]bdfYSU¸bUT
=cdc[v[^YX_f^Q
f^QÒU]TbeÚcdfe
F_\RifçR_báz\U^c[çSXcQ]_c`bvfTU\UWvdáQ^vXbQT^[áCXb_]vÚT^TU\UWvdá
4_`_bezU^^QÒY]
TbeÚcdUf^[á]
;1=F?<1DF@ÉØ@14Œ81FÕB95
f_RT_Rfv^_z^SXcfvd[á/
F<?Ù5>1
=9=?ÉÕ4>Õ
@ÉØ<?81
àÌUT^X_TY^iC248QfÌ_f
f_RT_R`ÌUTfv^_z^]Q_RT_Rfv^_z^SXcfvd[á" !%
C`bvf^ReT_fQ
`_^T\ "!!""
‹dUbç ""!""
cdÌUTQ "#!""
zdfbdU[ "$!""
`vdU[ "%!""
`_^T\ "(!""
‹dUbç ")!""
cdÌUTQ # !""
zdfbdU[ #!!""
`vdU[
! !"
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!&
'
'
¾!! !" ¾!'
¾!! !" ¾!'
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
`_^T\ "!!""
‹dUbç
""!""
cdÌUTQ "#!""
zdfbdU[ "$!""
`vdU[ "%!""
`_^T\ "(!""
‹dUbç
")!""
cdÌUTQ # !""
zdfbdU[ #!!""
`vdU[
! !"
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!&
'# ¾!!# !"# ¾!'
'# ¾!!# !"# ¾!'
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
‹ÌUT^TU^
‹ÌUT^TU^
ÏdTbçTU^
!cfvdU[fv^_z^
>_fçb_[
‹ÌUT^TU^
‹ÌUT^TU^
ÏdTbçTU^
!cfvdU[fv^_z^
>_fçb_[
‹ŒŽ‘ Œ’“Ž” •–—˜’
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!%
!&
'
'
¾!" !# ¾!'
¾!" !# ¾!'
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
jQfÌU^_
wxyz{|z}~€ ‚ƒ„… †‡ˆ | wx‰z|Š |‡ Ò`Ub[_fv^f`_ÌQTZYÚ$%`ÌUTcdQfU
^]_`Ubi2UTÌYSXQC]UdQ^i@B?41
>Õ>5FŒCD1c=QÌU^[_ef`_Tv^
;QdUÌY^i;^Ú[_f}]Q^ÚU\[Q1TQ]Q
@\QSXUd[i>Uf]ÚURi^[T_ded_
_`Ube^UfYT\^UR_^Uc\iÒU\ZUZ^UZ
[bvc^ZҁvbYUdÌURQQ\Uc`_¹ÑFb^}
]Y\_fv^À^Qcf}cfQdR1dQd_@b_TQ
^v^UfcdQf?cdbQff[\QcYS[}bUÚYY
9\ZYBQS[QcU\R_Tcf}X_`bf^X_
efUTU^^Q`b[^Q>vb_T^X_TYfQT\Q
]_bQfc[_c\Ujc[}X_@b_^vc_RzQ^i
d}d_bU`eR\Y[iZU_`Ub_e^vb_T^QdQ[
Y`_c`_ecd\UdcU^v]\RQzQcd_
@_fQÚeZU]UjQTá\UÚYd}fvcd_ed_SUc T_Z]UQÚ[c\jv]¸
d_eY^V_b]_fQd_j]^vSXSU^if_T^} ;QdUÌY^Q;^Ú[_fvz\U^[Q`bQÚc[}
X_Qcd_z^}X_c‹zY^^_cd_T!!" !& X_>vb_T^X_TYfQT\QT_[vjQ\QÚU
[dUb} ^v] f ]Y^e\çSX T^USX cT\Y\Q X\UTYÒdjSU\QjQ`\^^}TYfv[ifÒUSX
c`_\Uz^_cdCUfUb_]_bQfc[}f_T_f_Ti WU^UbQS R_eÌ\Yf d\Uc[Q\_ =ec]
Q[Q^Q\YjQSU?cdbQfQQc
[_^cdQd_fQdÚU^UZU^ZUZj`fQ\UYXU
JQ f_T^} dUTi f ^QTSXvjUZS] b_SU bUS[çfç[_^Ri\c[f\çQÚUj]^_XQ
jQ`\Qd]U#%#);z]#RUj4@8jQ Ñ`b_TQ^çSX^UfcdÀ[dUb}ZcU]]\Q
cd_z^} `Q[ #"## ;z]# RUj 4@8 ]_Ú^_cdfTYfQT\USXcX\}T^_edRi\Q
JQ]#cdeTU^}f_TidQ[f^vc\UTeZS] dQZUZZUT^_ej^UZ\U`ҁSX2eTU]U
b_SUjQ`\Qd]UfzUd^!%TQ^j`ÌY ]_SbvTY[TiÚ_cdbQfc[}>vb_T^TY
TQ^}X_T^_di''((;z
fQT\_`_jfU`Q^;QdUÌY^e[X_cd_fv^
@b_ cb_f^v^ efvT]U ÚU SU^Q f_T Yf`́Òd]b_SU
XQ[
^}X_`b_b_[" !%zY^#$$ ;z]#
RUj4@8jQcd_z^}`Q[#!((;z]#
RUj4@8JQ]#cdeTU^}f_TiXbQT
]Uf\Ud_Ò^]b_SUfzUd^!%TQ^
j`ÌYTQ^}X_T^_di'&"";z
Fb_SU" !&^vcdUTizU[v^QfçÒU^
SU^i jQ ]# cdeTU^} f_Ti _ !&& ;z :UT^_ejQ[S[_^Q^çSXfU99`_\_\Ud
S_Ú`ÌUTcdQfeZU^vbácdSU^i_"!( b_[e" !%[`b_R\U]QdYSUQ\dUb^QdYf
CdQfUR^ Rid_f} TbeÚcdf_ 8Qf ^SXjTb_ZáU^UbWYRi\TU^_dUfÌU^çSX
Ì_fjdYde\ed_X_d_^QfçÒU^SU^i TfÚfT_]^Qe\YSY?T\UX\v"[dUbç
f_T^}X_Qcd_z^}X_^U`ÌY`bQfeZU `b_RX\T^U!!)" !%Qd_jUZ]}^Q
`\_Ò^}^QfçÒU^‹XbQTjQ`\^^ `b_jvcde`SUc`_\e`bQSeZSSXTbeÚ
c`_ZU^vceځfv^]ZUT^_dU[_T! cdUfD}d_Q[SUcUj‹zQcd^Y\_SU\[U]
\UT^Q" !&
!#‹zQcd^[áQd_jUcUT]YTQ\ҁSX
J]^QSU^if_T^}X_
Qcd_z^}X__T!!" !&
@_[\QT^Q
`_^T\ "!!""
‹dUbç
""!""
cdÌUTQ "#!""
zdfbdU[ "$!""
`vdU[ "%!""
`_^T\ "(!""
‹dUbç
")!""
cdÌUTQ # !""
zdfbdU[ #!!""
`vdU[
! !"
Ñ@b_TQ^[QÀRi\Qc[f\v
‹ÌUT^TU^
‹ÌUT^TU^
ÏdTbçTU^
!cfvdU[fv^_z^
>_fçb_[
BUQ\Yj_fQ^}Q[SU
[Q\dUb^QdYf^]jTb_Zá]
f`_T]^[vSXTbeÚcdfQ
fU99`_\_\Ud" !%
@ÌUT`Yci^vZU]^}X_Q‹XbQTjQ`\^^
c`_ZU^vceځfv^]ZUT^_dU[
ghijklkmh nh l opnqhrst rpuv op SYd_fQ^} c]b^YSU z\v^U[ 9F _Tcd
]b^zQcd_cT_dQji^QҁTbeÚcdUf^ ! jfiÒeZU_]beY^V\QSUb_[e`ÌUT
fUÌUZ^_cdYdç[QZScUzUd^_cdY^_fçSX SX_jX_]Y^Y]v\^fÒQ[_%`b_SU^d
`ÌUT`Ycá^vZU]^}X_Q‹XbQTjQ`\^ F`́`QTÚUSU^QjQc`bvfeZUT^_d[i
^c`_ZU^vceځfv^]ZUT^_dU[Tv\U jQXb^_fQ^v[!!RÚ^}X_b_[eT_
ZU^ Ñ`ÌUT`Yci ^vZU]^}X_À RXU] ^vZU]^}X_ T_cvX^U fçÒU c[edUz^
RÚ^}X_b_[eQ`b_d_RiSX_]SXd\Y fi^Q\_ÚU^çSX ^v[\QTá ^Q c`bvfe
`ÌY`_]U^_ed^UZTá\UÚYdZҁc[edUz^_cdY TbeÚcdfQb_[e`ÌUTSX_jX_ReTUcU
[dUb}]QZf\Yf^Q`_cde`TbeÚcdfQ`ÌY `́c`fU[c`bvfSYjfiÒ_fQd[!'RÚ
df_bR^_fçSX`ÌUT`Ycá^vZU]^}X_
^}X_b_[e`_ejU_]beY^V\QSUb_[e
4beÚcdf_`_cde`eZU`ÌYdf_bR`ÌUT`Ycá `ÌUTSX_jX_ `ÌUcd_ÚU Ri Ri\Q ]bQ
^vZU]^}X_fc_e\QTecUC]b^YSz Y^V\QSU^YÚҁ^UÚ%`b_SU^d
&" !#¾`bQfYT\Q`b_cUcdQf_fv^fçÒU 4Q\ҁ`_\_Ú[_e`ÌUT`Ycá^vZU]^}X_
^vZU]^}X_Q‹XbQTjQ`\^^`_c[id_ [dUbvZU[!'RÚ^}X_b_[ejUZ]}^Q
fQ^vceځfv^]Ridáb_TY^^çSXT_]á e`bQf_fv^Q ZU df_bRQ T\_eX_T_R}
Q^URid_fçSX`b_cd_b4\Uz\v^[eF999 jv\_Xi^Q_`bQfiQ‹TbÚRe[dUbvcU
_Tcd"d}d_c]b^YSUZU`\_Ò^v‹`bQfQ jfiÒeZU_]beY^V\QSUb_[e`ÌUTSX_j
fçÒU^vZU]^}X_Qc\eÚUR`b_fvT^Q X_]Y^Y]v\^fÒQ[_%`b_SU^dz\v
fÚTi[!zUbfU^SYRÚ^}X_b_[ecd] ^U[9F_Tcd!%SYd_fQ^}c]b^YSU
ÚUT_ZTU\Y[fçj^Q]^ç]j]^v]`_ @\_Ò^v ‹`bQfQ _cdQd^SX `_\_ÚU[
d_]d_dUb]^e]áÚU`ÌUTcdQfU^cdf_ `ÌUT`Ycá^vZU]^}X_cU_TfZ_T`́
TbeÚcdfQb_jX_T^_ed_`\_Ò^}‹`bQf `QT^}X_jfçÒU^SU^jQT_TQfQdU\c[v
^vZU]^}X_dQ[}[ZY^}]eTQde
`\^^
;!'RÚ^}X_b_[ecUdQ[`ÌUT`Yci JfçÒUefUTU^}X_]áÚU]UdUTiT_
^vZU]^}X_ e`bQfeZ jUZ]}^Q e `́ f_TYd ÚU `ÌUT`Yci ^vZU]^}X_ Zc_e
c`f[ec`bvfSY[dUbçcUfUc]ic\e _Rfi[\Ue`bQf_fv^i`bQfYTU\^`\_Ò^
`_ejU![bvdb_z^Qd_[!'RÚ^}X_
b_[eQ`_[eTZc_e`ÌUT`Ycie`bQfU^i
fSU[bvd RXU] b_[e ZUT^v cU j`bQ
fYT\Q_‹`bQfe[dUbvRi\Q`b_fUTU^Q
TbeÚcdfU]^Qjv[\QTb_jX_T^edz\U^
c[}cSXájUcQ]_c`bvfi^Q`Ì_fçÒY
df_bRiT\_eX_T_R}jv\_Xi^Q‹`bQfe
zY‹TbÚRe
CY]_^Q;?=5>4?FÕ
U[_^_]YS[v^v]cd[i^
TbeÚcdUf[dÚcYjTU`b_X\}T\YfUj[e
ÒUR^]`b_f_je"Y^cdQ\_fQ^vdU`U\^v
zUb`QT\Q`b__XÌUfdU`\}f_TiQf_Ti
^Qfidv`^SU\}X_T_]e
4Q\ҁTU^_dUfÌU^çSXTfÚ^Q?T\UX\}
"Ri\)! " !%QRi\ebzU^jvcde`
Sá]^QÒYSXTbeÚcdUf^SXT_]á[dU
b}X_cUj‹zQcd^Y\_%"\YT
@_c\UT^\Ud_Ò^Q[S[Q\dUb^QdYf^]
jTb_Zá]U^UbWYRi\_TR_b^çcU]Y^vÌ
[dUbç cU [_^Q\ f Qe\U Fic_[} Ò[_
\i c_SYv\^ c`bvf^ 8QfÌ_f "" ! " !%>Qd_]d_cU]Y^vÌYRi\_%'jv
cde`Sá^QÒYSXT_]ácUj^v]U^_ZUT
^Q[c]_Ú^_cd]Y[dUb}c_ezQc^çdbX
cQ\dUb^QdYf^]YjTb_ZYU^UbWY^QRj
QdQ[ic[_^[b}d^]YVY^Q^z^]Y`́^_
ciQ\dUb^QdYf^SXjTb_ZáU^UbWYfX_T
^çSX`b_T_]ifUc`bvfTbeÚcdfQ2i\
jTU`bUjU^d_fv^`b_ZU[d_`dY]Q\YjQSU
U\U[dbYS[}U^UbWYUQT_TvfU[`\i^e
[dUb}Zc_eT_Tvfv^iT_T_]vS^_cd
fT_]USXfUc`bvfTbeÚcdfQQRi\i
`ÌUTcdQfU^i[_^[b}d^`_T]^[ic`_
\Uz^_cdY5eb_`U5Qci5^UbWiQccU
[dUb_eTbeÚcdf_ejQfÌU\_bv]S_f_e
c]\_efe^QT_Tvf[eU\U[dbYS[}U^Ub
WYUQ`\i^eCQ]_cdQd^vzvcd^QcU]Y
^vÌYRi\Qf^_fv^QzYÒd^_d_`^çSX
c_ecdQffzUd^ÌUÒU^VY^Q^S_fv^
^v[\QTá^QdQd_zYÒd^
9^W<QTYc\QfB1CJ;1
dUSX^YS[ç^v]cdU[
3XSUdUZUÒdfSUeÒUdÌYd^Q`b_f_je
cf}X_RidezYT_]e/
T_Zd[^Q`_ZU^^QfUÌUZ^_eTYcdbYRez^c×cd]ÚUT_d}d_cdRi]\Rçd
bUQ\Yj_fv^`b_TUZ`ÌURidUz^}U^UbWYU:Uj[Q\[e\_fv^_ÚUd]d_TQ\ҁ][b_
™š› œš› žŸ ¡¢£¤Ÿ¥¦§ ¨jvÌYZ_f}]zc\U8QfÌ_fc[}X_TbeÚcdUf^[Q [U]Ri]\_T_Zd[TQ\ҁ]ej\Uf^^`b_f_jedU`U\^çSXzUb`QTU\Qc^ÚU^
fbQS]UcUYfd_]d_zc\U[Q\dUb^QdYf^]jTb_Zá]fidv`^Q_XÌUfe f\Qcd^c`_dÌURiU\U[dbYS[}U^UbWYUSU\}X_T_]e^Qe\?T\UX\}"
f_Tif`_T]^[vSX^QÒUX_TbeÚcdfQQd_[_^[b}d^[`Y\_d^]e`b_ FçX\UT_fdQ[}efQÚeZU]U_`_zdQzU]́jU^çSX¾_`dY]Q\Yj_fQ^çSXc`_dÌU
RvSXT_]vS^_cdQT_]ecfieځfv^][bidTbQXçSXÒ`YzU[c`_dÌURiU\U[
ZU[de^QT_]e\?T\UX\v!!#&"8QfÌ_fÏe]RQb[
dÌY^iU^UbWYjRQdUbY^QRZU^çSXfT_R^UZ]U^ҁc`_dÌURidUTi^UZfiÒҁX_
CdQf`Y\_d^X_`b_ZU[de^Qe\?T\UX\v"
`ÌURid[eU^UbWYUfcdYjQdi^UZ^YÚҁSU^i`ÌUfvÚ^f^_SY
©ª« ¬­®«¯°± ¬ª«²³´¯ µª¶·¸¯¹º »¼® ¹¼»ª½° µ¾¿ Àµ®³Á®½ Âà Äà Åà º ¯« Æd_X_Táf_Te
@_[bQz_fv^`b_R\U]QdY[iQ\dUb^QdYf^SXjTb_Záf`_T]^[vSXTbeÚcdfQ]á
ÚUjTUZc_e#fSX_TifUT\UcURUcfU\]Y`_T_R^ç]Y`QbQ]Udbicd]ÚU[QÚ
ÚUdU_zU[vfQd_`dfTQ\ҁ]zc\U8QfÌ_fc[}X_TbeÚcdUf^[QdUTif]cSY
TçfSX_T]vcQ]_cdQd^ç^Q`_Z_fQSejU\dQ[ÚU\jUc`_dÌURidU`\Qc\UT_fQd
RÌUj^e`́ÒdX_b_[e
9^W<QTYc\QfB1CJ;1dUSX^YS[ç^v]cdU[
^Q[QÚT}]fSX_Te_TT\U^4_]^fv]UcUÚUY`ÌUcbU\QdYf^^j[ç`_zUd
RidáfZUT^_]fSX_T!!Ri]ÌU^]c[edUz^çSXdU`\_dQc`_dÌURdU`\Q^Q
_XÌUfdU`\}f_TiQ^Qd_`U^fZUT^_d\YfçSXfSX_TUSX]\_T_Zd[`_]b^
fi`_fTQZS]jvfbá]`_e[_^zU^d_`^}cUj†^i" !%" !&dUTi^QZQÌU
çèéêë ìíîïéðfçSXQzY^Ú_f^SXT_]á`bQfYTU\^[QÚTçdçTU^
" !&_VY^Q^z^SX`́^_cUSXZUT^_d\YfçSX`ÌYZQdçSX_`QdÌU^
à[\YT_f}c\eÚRi
?`QdÌU^bUQ\Yj_fv^QfZUT^_d\YfçSXfSX_TUSXT_]e
?T\UX\v"$&
ÇÈ ÉÊËÌÍÎ ÏÐ Ñ ÒÓÔÌÕÖ×ÈÍØÙ ÉÊËÌÍÚ ØÈÛÜÝÞ ÓÔÌÉÈÍÈØÞ ßàÍØà áÓÔÞÉÞ ÕÖàÉÞâÙ SX_d_`U^Q_XÌUfedU`\}f_TiZQ[_Ú^URi\_`b_fUTU^_fizYÒd^_d_`^}
c_ecdQfi
FUfSX_Tez&Ri\Q`_ejUfizYÒd^Q_d_`^vc_ecdQfQQ]ÌU^]ReT_e
c\UT_fv^i‹c`_bi`ÌUTUfҁ]fázYT_]ez$z]ÚRi]\QRçd[fQ^dYVY[_fv
^QUVU[dYf^_cdzY^vfbQd^_cdY^fUcdYSUT_fizYÒd^_d_`^}c_ecdQfiS_ÚcU
`b_]d^Uf[_^[b}d^]T_`_bezU^`b_TQ\ҁT_]iTbeÚcdfQ
FUfSX_Tez"Ri\QZQ[fizYÒd^Q_d_`^vc_ecdQfQdQ[bUQ\Yj_fv^QY^cdQ\QSU
"[cdU`U\^çSXzUb`QTU\419;9>`b__XÌUfdU`\}f_TiYfidv`^T_`\^^v
bUjUbf^d_`^_ec`Ybv\_efQ[e]e\Qz^^vT_RQjv\_Ú^]U\U[dbYS[ç]`́
]_d_`^ç]U\U[db_[_d\U]4v\URi\Q`b_fUTU^Q‹`\^v_`dY]Q\YjQSU^v[\QTe
^Q_TRbU\U[dÌY^iQd_j]^_e49CDB92Ex>ØC1J2IdQbYVe_TRbeT[i
Y^cdQ\QSYdU`U\^çSXzUb`QTU\Qj́jU^]cTbeÚU^}X__TRb^}X_]cdQ
@_c\UT^Vvjd_X_d_`Y\_d^X_`b_ZU[de`ÌY`bQfU^_e[bUQ\YjQSYRi]\QRçd
Y^cdQ\QSUQdUcd_fv^fçX_T^_cdY`b_f_je6?D?F?<D193;r5<5;DBÕB>I
FçX\UT_fRidQd_zvcd`b_ZU[de]\QRçdc`eÒd^Q`_!!" !&=\_Ri
& ;zRid]cfz4@8
à[\YTb_TY^^çSXT_]áRidáZUT^_bvj_fçY`bQfYTU\^ç
!" ;zX_T
JQ]cd^Q^SY*zYcdçdbUcd^bUZcd́[`_ZYÒd^
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
͋âçâêâóŽâëâçáìëìómåìïìèò©
åìáën÷áïÞóvÞíïÞàìóëvà坑ðínà嗫
D_]`_Ò_fvdU\'#$% ($(#9x?'$)')'')8QfÌ_f
!(!%
ãäåãæ
Fv^_SUfzUbQQT^Uc
ñòóò ôòõö÷øùú óùû÷ ûøü ø÷ý÷þÿò ý `b_SXvjU^_RSX_T^X_SU^dbQ7\_
Recf8QfÌ_f>YS`b_dY7\_Rece
T_RÌUcUjTU^Q[e`eZUFÒeTUXb_
]QTijR_ځ\Uf^ç]]vc\U]`_z^QZU
QTbQXç]YXbQz[Q]Y[_^zU;d_]ecU
Q\U`ÌYTvfvX_T^b_jZfU^çSX]Q\çSX
Td[dUb}^Ujf\QTQdU\^`_RXQZ`b_
cd_bU]<v[vZU[QÚT}dÌ`idYf}`_j\vd
[_QdQ[cUzQcd_`\vzU]zY[ÌY[U]
T_]vXQZd_X_zY_^_X_DQ^[TUZ
ҁc[b_]^_cd`b_cdj]YjU\Q[_ej\_
Fv^_SeÚZUdb_SXe]Y]_¸Ñ:vSXSY
d_X_Q^T\QÀ[ÌYzj\_cd^QcYd́\Udv
X_\zYz[QQTe`U^_Ú[Q]QÒ\Q`QZScY
^Qb_jfvjQ^}d[Q^Yz[i[bvc^çSXR_
dYzU[ÑD_QÚ`ÌYZTU=Y[e\vÒ]Y\vz[eÀ
c^QځcUZYj[\YT^Yd]Q]Y^[QÑ1\UZv
X_SXSYdU‚À[ÌYz`áfQR^}R\_^‚Q
d}Td[_Q`_dfvÌY]edUz_ec\jiZQ[_
XbvSXiÑ>_dQ[Z_À^UfiTbځ]Q]Y^[Q
Qf[\vTvQ^T\QT_f_j[e¸
F de SXf\Y cY fj`_]^v] ^Q cf_ZU
[bvc^}Fv^_SUfZUT^_]`áfQR^}]
`_T[b[_^_Òc[}]]cdUz[e>URi
\iÚvT^}ce`Ub]Qb[UdifÒUX_Ri\_
`_c[b_f^eQ\U`_T^_XQ]Q[Ìe`Q\
R\_ez[çc^XQefç[\QTeSe[bvb^i
`Q^Q<QeÒ]Q^Qcdv\SXe]U\Tdc
zUbfU^ç]Y^_c[i4dY_RX\ÚU\iXb_
]vT[iSe[b_fQb_j]çÒ\U\iS_cYT_
`ÌvdjQ]Q\ç`U^jU[[dUbçdYc[\if
^}R_dYz[i[QRvdU[QzQ`[e@b_cd
^vTXUbQ=_ZUbQT_cdjd_X_d_Tvb[e
^URbQ\Q[_^SU@_\Ud_fQ\QZcU]Ò×Qcd
^]UjYdQ×[_eQ]Q][_ec`Q^U^
[_ef^vbez:UځÒU[]Yfid_eÚU^ç
TvbU[ÑcUX^Q\À>Qc`Q^^URi\_Q^Y
`_]iÒ\U^Ñ1\U8Q^Yz[_ZUdQ]dQ[}
TvbUzU[_[dUbçcYc^Q`cQ\QfT_`YcU
:UځÒ[_fY@_TfUZcUT_RÌUÀ_jfQ\Q
cU]Q]Y^[Q1ZvZcU]cYfj`_]^
\QÚUZcU]cYÑ^Q`cQ\QÀdUTic`ÒU
^Q[bUc\Y\Qzdfbd[eÚ\e×_ez[}X_]vc
\Q[dUb}ZcU]]\QcdbQÒ^bvTQ^Q
T_]vS]b_j`bQc[Q^}]Qf_¹Qf}]
SX\UR2i\Qd_dYÚfv\[QQdQ[_fçSX
T_Rb_dZQ[_]vc\_Ri\_ZQ[_ÒQVbv^e
QZUÒd[d_]e^Q`́T\_f}\cd[i¸4
fv]cU`_Tcdb_]U[[dUbçcfd`bQ
fç]Yf_c[_fç]Ycfz[Q]YQUZX\U:U
dQ]ZUÒdRQ\zU[`ÌUfvjQ^çjU\U^_e Zc]UT_]QcSXbQ¹_fQ\YeÚ\}dQZQ[_
cdeÚ[_e=vc\_¸@b_cd¾Fv^_SU cY`Q]QdeZYj]}X_Tdcdf2i\_ `_[\QT?T[Q]U^f_^\_ZUT^_Te
Q\UYZY]`ÌUTSXvjUZS=Y[e\vÒQ2Qb ]YdUXTi`d\Udc`_\Uz^cb_TY SX}Se[b_f[dUb}]v]QT_[vjQ\Qj
R_b[Qc_ÌUSXiZQR\z[iQ_Rbvj[i zYQRbQdbU]Zc]URiT\U\Yf]Q\}] d_X_]v\QS_T_]QRi\_fib_RYdF
d_Ri\_^S_[bvc^}X_1dQ[^Qd_ T_][e[dUbç_dUS[bvdSU`_fv\SU `_[_ZYRi\_`́ZU]^}dU`\_]_X\YZc]U
]_SbvTQQZUÒdcfU\Y[_e\vc[_e [_e`Y\Q`_cde`^e`bQf_fQ\dQ[ cU`_cQTYd^Q[_RUbUS^_¾T^Uc
fj`_]^v]DQZU]^_Q`ÌU[fQ`U^ QRiSX_] f ^] ZQ[ÚdQ[Ú ]_X RicUd_]eeÚQcY[_RUbUS^Ú[Q
\YRiT\UdF_TeZc]UcYSU]ecU\Y \_QXbvdcY^UÚfUzUb`ÌYÒU\dvdQj
`b_Tdc[_eTeÒY
@_ÏdTb}]T^ecUÒ\_cUfÒU]YTd ^_cYdjUcdeT^^QTf_b[e_Rid `bvSURi\jv]Uz^[U]^QT_\U@_
]Yj_[_\cv¹[_fQd>QÏd`v^QZc]U ^}Ri\iZU^Tf]cd^_cdYQ\URi\Y [b_[f@UdÌfQ\T:UX_‹[_\U]Ri
\_jQ`v\Ydcfz[i¸
jQcUfX\_ez[ec[Q]QbvTiQ[Q]Q Zc]UfUf\Qcd^]
bvT[Q]YcUT\Yf^QÒU]`́ZU]^fi ;TiÚ^Q`QTQ\c^XfUfj`_]^[vSX @_T cdb_]UzU[
d_`U^}]`_[_ZY[TU]_ZYX_T^b_ ]Yd_`ÌY`QTvÚUX_fÚTiS[iRi\_ Zc]U T_cdQ\Y ^
TYzU`ÌY`bQfY\Y\_ed[_f}`ÌUTcdQfU^ Xb_j^]_ST\Q\YZc]UcYRe^[bi ZQ[} Tb_R^} Tv
;QÒ`vbU[`bY^SUj^QzUb^_[^Ú^[ cdQf\Yc^Xe\v[iQRi\_dÌURQ`_ bUz[i ^Q fdҁ
TbQ[bidÌQ`[^}[e\Yci[dUb}^Q]Q ]Q\ejQz^Qdc`́`bQfQ]Y^Qcfvd[i* ^URi\i `U^jU¸
\_fQ\]áZcdbçS=\Q?zY^v]TYf^Ufi `ÌUTUfҁ]fÒeTU`_ÌvT^e[\YTYdS_Ú F`Q]dY]Ydid_
\Uj\ijTá\[e`ÌYd_]`ÌUTcdQfU^^Q Zc]UZQ[_[\eSYcQ]_jÌUZ]]_SbvTY Fv^_SU ed[f\i
[dUb}dvdQÑfib_RY\ÀYXb_]QRQdUb[_e ^U]\YcUX^Qd^ZQ[ç]Q\çc]bzU[ T[ifá^Ycdb_]Uz[e`UzU^çSXb_X
Q`Q[Zc]UcYb_jT\Y\Y‹[_\i:vZQ[_ \z[áQ`́ZU]^}X_dU`\Q_T[Q]U^¸
T\Q\`QdÌYz^}cfdU\^}UVU[di¸
DU^[bvdcUjQzQ\`cvdb_[!)$$QT ^UZ]U^ҁZcU]cUjQRçfQ\fçb_R_e @_fUzUÌY¾deҁ]ÚUYdUXTieÚRi\
dU]cUdQ[db_SXej`́ZU]¹_fQ\idÚ[} _jT_R^çSXÌUdjá¾T_cdQ\ZcU][TYc [Q`b¾Zc]UcU`Q[`_cQTY\Yc`_\e
zQci[dUb}Zc]UfÒYSX^YTdYYT_c`\ `_jYSY^áÚ[i\YcdiRQbUf^}X_`Q`be `_fTQ\YcYQdÌURQ`_c\_eSXQ\Y^QÒU
`b_ځfQ\Y;Y^_^UXbv\_dQ^S_fQz[icU jU[dUb}X_Ri\_dÌURQ^Qcd́XQd[bvd[} ]Q\}bvTY_DUc\Q2i\_d_dQ[_f}]Q\}
[_^Qd^Uc]\iX\ez^v`ÌUTcdQfU^ `b_eÚ[iQdi`Q[`_cde`^c\U`_fQdQ fQZz[_^Q[dUb}]cUTQ\_SXidYd`vb
¾d_Ri\_^Q_Tce^T_fjU^1dQ[ ^Q`_Z_fQd^QcURUQÚfj^Y[\T\_eXç cdQ^YSJ]Q\çSX_[U^Zc]UcUTfQ\Y
Zc]UcbQT_cd`ÌYZ]Q\ic^QXeb_TYzá XQTj`Q`b_fçSX[b_eÚ[áC\U`_fQ\_ fU^c]bU][ScQÌc[}SUcd^Q[dU
jQXbvd^v]Q\Uc`_¹^S_`_XvT[_f} cU\U`YT\U]T_]vSfçb_RiS_ÚRi\Q b}cU_RzQc_RZUfY\Qcfd\Q^ZQ[}X_
X_1]iTdYZc]URi\iÒ×Qcd^}2Uj ]_e[Qc]SXQ^vcf_T_eÉUdjicU QedQ2ÚU\YZc]UcUbiSX\U`_TfQd
TbQXçSXXbQzU[\Uc[\çSXVYWebU[]_ _]_dQ\i[_\U]cdb_]Uz[e[d_]ecU `b_d_ÚUQed_de^URi\__Rfi[\ç]ZU
RY\ázY`_zdQzáQ\UcSU\_e^áҁ\vc[i ZUÒd^QfdfU^QX_TY\_db_SXe_R\vz fU]DYSXv^_S¸
Q`_X_Ti]UjY^UZR\YÚҁ]Y¸
[ájfQdiQ^QjvfbcU^Q^UZ\U`ҁ @b_^vc]Q\vTS[Qd_fc[ed[edQ
8Q^Q;E381É?FÕ ]cdQjQfcY\_`vbQ^T\z[á[dUb} [_fv^_SRi\Q:U^b_TYzUcU]_Ú^v
Yfded_cfvdUz^T_Re`ÌUT& \Udic
^U[\YTU]TfQ\Yc]bU][Ïe]RQb[e
[TUeÚfibácdQ\_^_f}]cd_¸DUXTi
cY ^Q `_zdQzY `_j^Q]U^vfQd S_
ZQ[Ri^U¸@b_cd_b`́ZU]^}[Q
Zc]U]é[Q\YÑ;_bUQÀ=cd_[dUb}
fvb^i f `_cSX_T ^QÒUX_ _RSX_T [T_ j[_^je]_fQ\ Ï`Y^Qf} ^vT_R
jQ[bvd[_`_X\dY\_Y^vÒT_]U[Q^Q
^X_SU^dbQ5<Õ>jfUQ\v[vc^QT ZU`Q[dQ[}ZUZYSX`bvSU>UT_fUTe
ÒUTdcdf¸?TcdX_fQ\YZc]UcUT_
[QÚT}X_ [T_ f _RSX_T^] T_] cYQ^Y`ÌUTcdQfYdZQ[ÑeRXQ^}À]QZ
^Q[e`eZU ^UR_ ZU^ _RX\Ú S_ Ri ÒdX\}^_Ú[idid_Tf[ifUzUb;d_]e @UdÌfQ\Te4_8QfÌ_fQZcU]cUfbvdY\
ZUÒd ^Q[_e`Y\ Fá^ [vfi T_fUTU ZU jQ`_dÌUR Y ZYcd} c\i Q jbez^_cdY QcY`_TfQSUdY\UdUSXQc]Q\ç]Y`ÌU
c`_\UX\Yf`ÌY\v[Qd>QfSZUT_c\_fQ `ÌYb_j^vÒU^`\^çSXÒv\[á[vfijv cdvf[Q]YZcU]deT_T^Uc9[TiÚcU
`_ÚYd[U]TfQdcU^QR\Uc[_f_Rc\e [ec[áf^QzQZU¸>[dUb}T^iZU _^]`_fTv\USS_cZv^Q^X_^U
XeZS`́ZU]^}Tf[iZQ[_Zc_edÌURQ deT_c\_fQ`ÌU`\^^_Q[vfQ`bUcc_ Tv]T_`ecdYdFUcb_f^v^c_cdQd^]Y
@UdbQQ@Qf\QDieÚj^vc^QT[QÚTç c ]\}[U] Q [i^edç] dfQb_X_fç] ]cdiZUzYcd}RiT\cUf^]T_RÌU
[T_T_[Qfvb^i@YQSUdd_jQfdQ\9`ÌY b_X\z[U] ZTU T_c\_fQ ^Q TbQz[e \US[T_^v]]áÚUjvfYTd_bWQ^YjQSY
fU\]Y^vb_z^}]Qb_jcvX\}]dUb}^e Did_ T_Rb} Ñf\iÀ [Qfvb^i ]\ef] T_`bQfi]^_ÚcdfjU\U^b_j[fUd\}
f_R_ezvcdUSX[Qfvb^iZY]‹c]f cQ]_jÌUZ]_fÒUSX_Rc\eXeZSSX e\YSU<YTU]cUdeÚYZUT_RÌU
jdfv́^U]Yj=QZcf_ZYcUbfbc[_e Tf[vSX]QZj`bvSUbQT_cd1dQ[ :UTY^}S_]YdQTicSXvjZc_edidY
`bvSYebzYdbvTid_ZUfYTd^Q`bf^ ¾QÚcUReTUdUSXddT_RÌUQbiSX\U SX}Fv^_SURUjc`_ecdizQcd_jRi
`_X\UT 1 ^U^ d_]e dQ[ b_jX_T^ _RzUbcdfYdb_jX_T^cUfd}d_[Qfvb dUz^çSXTvb[áRUjcX_^eQ^Ubf_jY
fÒeTU1\U_^iT_c\_fQ[]YdQZ]UjY ^ [dUbv ZU f\Qcd^ dQ[ ́[QZS Ñ^Q di`b_ÚYd}ZU^dQ[fb_TY^^}][beXe
TUcd[Q]Y cd_\[á Q ^UjQ`_]U^_e bv^ÀjQcdQfdU
XQ[ dÌURQfcUT^Q[_RUbSY¸
@@
@_c\UT^[\YT^}Fv^_SU
EÚZcdUdQ]Ri\Y/
T\Q^SXFç\_Xe[QÚT_b_z^jT_RY\dQ
[}zUb^_eÒU[c[çfQSX\Qf_eQ]Q\}
ZUc\Yz[i<v[QTU\]_S^URi\_Q\URi\_
d_fU\Y[}dÒU^^Q^S_S_dU`bfUjQ
`vbT^`ÌYZTU:UځÒU[¸
@Q]QdeZYcU^Qcf_ZY^U`_`cQdU\^_e
bQT_cd j Tvb[e [dUbç ] T_c\_fQ
_Xb_]Y\;bvc^ç[Qeze[_fçÑ`\Qfv[À
cUTSdYÒU`_Tfv^_z^]cdb_]Uz
[U]@Q^U^[Q[dUbv^URi\QRÚ^[
cUX^v^f_RSX_TUSX]\QÒdbY[_fQ
3_cUTZUf^QÒU]]cd/
ø -./012345 6783 9 :5;<=>545 >/?9=2 cdbe_fQ^ç[Q]Ub_fçcicd}]:UT^v
cU_Y^fUcdYSYfX_T^_d"(]Y\[_be^
@U^jU^Q_R^_fe[dUbvRi\Q^ed^v
Ò\ijb_j`_zde]cdQCicd}]]_^Y
d_beZUfU\[_ezvcd‹jU]8QfÌ_fQQ
T\UfiZvTÌU^ÌUTYdU\U=cdc[}`_\YSYU
2_Xec\QfQ=ebQcUfÑ^_z^]bUÚY]eÀ
Zc_ejvj^Q]iZUÒd[fQ\Yd^Zҁ
ø @ABAC D BEFG HIJKBL M 1^_Ò}VUÀ
cU^QdvzU\f8QfÌ_f>QdvzU^cU
_TUXbvfQ\_fjv́fbUcdQebQSYÑJv]U[À
Q^Q`vbT^dUXTiT_]cdQjQfdQ\
j^v]çzUc[çÒ}V[eSXQÌJTU^[@_
X\bUYSX:UX_`́d_]^_cd`ÌY\v[Q\QT_
bUcdQebQSU]^_XU]fSU\YT^UÚZU
RÚ^}@_T\UcT\U^`b_Te[SU`_ÌQ
TeÑ1^_Ò}VUÀRicU]\T\^QdvzU^ç
f8QfÌ_ffic\Qd^QDF@bY]Qf`bá
RXe\UT^Q^UR_‹^_bQ" !&
ø NKOEJIO PLBA QHIFLHRKSIOKTc
z^c[ç]]cdU]>1>:9>7=U]_
bQ^Te]_c`_\e`bvSY`_TU`cQ\"&
́Z^Qdb`bY]vd_bcdQdedvb^X_]c
dQ8QfÌ_fQ4Q^YU\@1G<1Cc`_\ec
`ÌUTcdQfYdU\Yz^c[}cdbQ^i=U]_bQ^
Te]cUdç[vc`_\e`bvSU^Q`Ìf_R\Qc
dY[e\debifTifjT\vfv^QTQ\ҁSX
cV}bJv]b^Qfvjv^c`_\e`bvSU]ec
ZUÒdcSXfv\YdXQfÌ_fÒdjQcde`YdU\}
ø >QjY]^‹TbÚRefiz\U^Y\8QfÌ_f
zdb^vSdQ`á\]Y\Y_^e[_be^@\v^jY]
^‹TbÚRicSXfv\Y\YbQT^cd]ÚU]c
d_fiÒ\_fcd́SYÚvT_cdU]_RifQdU\^Q
‹[\YT^_ffiReT_fQ^çSXSX_T^[á
JY]^‹TbÚRef8QfÌ_fjQZYÒ×eZjQ
]cd^Q^SYjTUZҁSXDUSX^YS[çSXc\e
ÚURQ^QcY\^YSSXfUf\Qcd^YSdf[bQZU
`bQSeZjQ]cd^Q^SYC`bvficY\^YS=_
bQfc[_c\Ujc[}X_[bQZUJY]^‹TbÚRQ
f^QÒU]]cdcUdç[vd}]Ì!&)[]
f_j_fU[Q)"[]SX_T^[á@bQS_f^SY
]QZ[TYc`_jYSY#f_jicbQT\YS%]e\
dY[vb$dbQ[d_bic`\eXU]QZUTU^cU
c^X_f_eVb}j_e#bez^Vb}jiQTQ\ҁ
`_dÌUR^vf_jYT\Q
bUT
`ÌUXbQTQf́Z^e" !%F_TQ_`QT\QQRi\__T[bid_S_Ri\_SU\v\}dQ
T_c\_fQjdbQSU^_¸
YZ[\]^_`
>UfX_T^}SX_fv^z\U^QTbeÚcdfQQ]_Ú^_cdZUX_fi\_ezU^
^}`_Ò[_jU^]QZUd[efUf\Qcd^YSdf
ZcdUcU]_Ú^vcUd[Q\Y^UR_cUfRe zYc`_\ef\Qcd^YSdfTbeÚcdfQ`_[eT
T_eS^e]áÚUdUcUd[Qdcd]ÚUfvÒ fçÒUÒ[_Ti`ÌUcQXeZUfZUT^_d\Yf}]
c_ecUTz\U^TbeÚcdfQ^vZU]SU^U `́`QTzvcd[e%dYcS;z
R__c_RQRiT\SfRidcUz\U^U] :U\Y[_ÚZUfi\_ezU^z\U^QTbeÚcdfQ
TbeÚcdfQ^vZU]SU]`_beÒeZUT_Rb} ^UZfdҁ]jvcQXU]T_ZUX_`bvfQ
]bQfifT_]^UR_`ác_RZY^}jv `_fY^^_cdZUdÌURQ]ic\UdZYÚ`ÌY`bf
fQÚ^}_RdÚU[dUb}]QZf\Yf^Q[\YT^} ^SX^vj^QSSX^UfX_T^}X_SX_fv^
c_eÚYdfT_]
z\U^QTbeÚcdfQ^Qd_ÚU`b_`́`QT^}
@b_dU^d_`́`QTRicdU]\YfTd ZUX_fi\_ezU^[dUb}ZUcQ]_jÌUZ]
ÚU_`Q[_fQ^}XbeR}`_beÒU^T_R ]Uj^]_`QdÌU^]f`́`QTÚUcU
bçSX]bQfáfT_]zY_`Q[_fQ^} ^U`_TQ́cZUT^Qd^v`bQfeedQ[_f}
j`ác_R_fv^ZY^çSXjvfQÚ^çSX_Rd X_z\U^QTbeÚcdfQZY^ç]j`ác_RU]
ځ]áÚURçdTáf_TU]`b_fi\_ezU^ ReTU^ed^}]edQ[_f}SX_fv^T_
z\U^QTbeÚcdfQ^vZU]SUjÌQTz\U^á [Qj_fQdQd_Q×ZYÚZU]ecQ]_d^}
TbeÚcdfQQZUX_^vc\UT^}X_ficd ]e_bWv^á]TbeÚcdfQzY^vc\UT^
`́c\eÒ^}]ec_eTe^Q[dUbçcUfi
X_fv^
JQXbeR}`_beÒU^T_RbçSX]bQfá \_ezU^çz\U^TbeÚcdfQ]áÚU_RbvdYd
f T_] zY j`ác_R_fv^ ZY^çSX jv c^vfbXU]^Qj^U`\Qd^^b_jX_T^ed
fQÚ^çSX_RdÚ\jU`_[\vTQdjUZ]} _fi\_ezU^
^Q _RdÚ_fv^ _cdQd^SX ^vZU]Sá C_X\UTU] ^Q fçÒU efUTU^} fv]
^QT]b^ç]X\e[U]`QSXU]X]i TbeÚcdf_T_`_bezeZUzY^YdT\U^ÚU
jU]^UzYcd_dQ]YjvfQÚ^}j^UzYÒ×_ efUTU^çSX`_cde`áQd_cQ]_jÌUZ]
fv^c`_\Uz^çSXzvcdT_]eRide `_T\U`_fQXijvfQT^}X_SX_fv^cU
^UQTU[fvd^]SX_fU]jfÌQdTv\U [dUbç]cU]áÚUdUcUd[Qd
`Q[c\_f^zYVijYS[}‹d_[ifázY_cdQd 4_`_bezU^}`_cde`i*
^]^vZU]Sá]QjvfQÚ^}_`Q[_fQ ¾` ÌYf_\Qd`_\YSYYjUZ]}^Qf`́`Q
!"#$ %&'() #$ *+(,
TUSXc\_f^SXzYVijYS[çSX‹d_[á
QjvfQÚ^}X_`_Ò[_jU^]QZUd[e
¾`_́TYdcY_`ÌYf_\v^`_\YSYU[bvd[ç
jvj^Q]Q^USXQdZUZ`_dfbTYd^[dU
bç]jUc_ecUTá
¾_jvfQT^}]SX_fv^Y^V_b]_fQd
fçR_bcQ]_c`bvfi[dUbç]áÚUded_
jv\UÚYd_cd`b_ZUT^QdcÑ`b_fY^Y\ç]À
z\U^U]TbeÚcdfQ^QfçR_b_f}
cSXájY`_dQÚ]_^Qz\U^c[}cSXájY
cQ]_c`bvfi
¾`_́TYdV_d_WbQVYUzYQeTY_fYjev\^
jvj^Q]jUZ]}^Qf`́`QTUSX`_
Ò[_jU^]QZUd[ej^UzYÒ×_fv^
¾c_ezQc^cU_RbvdYd^Qc`bvfe
TbeÚcdfQcUcdÚ^_cd^QjvfQT^}
SX_fv^cdÚ^_cdT_\_ÚYd`_T`Yci
c_ecUTácfT[á
¾`ÌUTQdc`bvfTbeÚcdfQTá[Qj^
]QdUbYv\ijvfQT^}X_SX_fv^
@_[eT ReTUdU `_dÌUR_fQd `_]_S
f`́`QTUSXjvfQT^}X_SX_fv^^U
fvXUZdU_c\_fYdfUT_eS_bWQ^YjQz^
`bvf^X_‹dfQbeTbeÚcdfQ`Q^=Y\[_
f_edU\%)&$))!# U]QY\*Q\U^Q
]Y\[_fQ0cRTXQfYb_fSj
1=
UVWUX
;e`eZdURQdUb[i
@_TjY]^QjY]^_RT_R^vcfÒUSX
^i_`d`ÌU[fQ`Y\_biSX\ç]cd]fv
^]?`á\`vd}ZUeÚd]QZQ[_f`id\Y
Q\YT}[dÚ`_]cd`edeZdÌURQ
^[Q]^Q_[bQZ]_X_ejQ[_`^_ed
_f\Qcd^^_Xi@b_z/@_e\Yz^\Q]`i
]^_XTi^_f}Zc_ejÌUZ]^QcdQfU
^i^QS_^UZ]U^ҁY^dU^jYdecfd\Q
QdQ[^U]áÚURçdÌUz_RUj`Uz^}]
SX_jU^ `_ e\YSSX ]Y]_ SU^dbe]
]cdQDQ][\Q]`v]jv́ZUÒd`vb
_RSX_Tá^i^eÚYcfdU\^vfv^_z^
fçjT_RQfv^_z^cdb_]?T\UX\UZҁ
e\YSUfjTv\U^}_T`e\ceZSX_SU^dbQ
]QZc]á\e1X\Qf^SX_TSYDYcdQb
ҁQdSXZUfdÒY^QebzYdDQ[ÚUZU
T_Rb}^UjQ`_]U^_edT_[Q`ciRe^
Ti^UR_[QRvdefce^_edT_RÌUcfdS
RQdUb[eQRicdUcURUj‹bQjeT_cdQ\Y
T_ cfçSX T_]_fá 1 d_ eÚ ^U]\e
f]_báj^çSXÑÚYf\USXÀ_Xb_ÚeZSSX
`_[_Z^}Qc\eÒ^}_RzQ^i<YTU]c
^U[Q\ç]Y‹]ic\id]QfiX_feZUQ`bv
f^Qd]Qf}]v\__cfd\U^}e\YSU
fcvjUZDQ[X_T^XUj[çSXSXfY\fU
]cd[dUb}cUQ\Uc`_¹^Qcfvd[i
fv^_z^Q>_fçb_[db_SXefSUb_j
jv́1\US_`_d_]¸/
XQ[
®
­¯
®
­
;Q]jQ[e\deb_e
a bcdefgh dijfgfgh klmnopq rsts
4á]`\^çcfd\Qd_ZU^_f}_z^SU^dbe]^Qe\YSY4\_eX}f8QfÌ_f@_T\Uc
[e\deb^SXQ[STYfQTU\^SX`ÌUTcdQ
fU^Q[_^SUbdá[dUb}\v[QZTYfv[iQ
`_c\eSXQzU1\UZYÚ^QTeRU^[_^[b}d
^($" !&cU`ÌY`bQfeZUf`_ÌQTeÚ
"$b_z^[_R\RU^}]UjY^vb_T^c_e
dÚUcdeTU^dU[cdÌUT^SXÒ[_\=9CC
BU^UdQdU^d_[bvd^Qd}]Q1253541
B?3;E6Y^v\UcUec[edUz^f;e\deb
^]T_]<U_ÒU:Q^vz[Qf8QfÌ_
f@_T\Uc=_TUbvd_bU]ReTU_`d
_cfTzU^çQc[f\ç:Q^xU^c[çX_c
diReT_e^Q`ÌF\QTY]b8b_^=QbdQ
:Q^T_fvFvS\Qf>_YT2vbdQQTQ\ҁ
4á]`\^çcfd\Q
`__c]Y]cSSX`b_RX\Q[_\QeTQ
_RZU[d<YT}cU`dQZS_d_f\Qcd^ZU SUQcYSU"&cb`^Q" !%?RQÑ_zQÌYÀ
1dQ[fÒU]ficfd\eZYÚUjUcdQb}X_ cU^Q`bQSSXdQ[}`_T\U\YdbvfY\YdQTi
jTbQf_d^X_cdÌUTYc[QReT_fi[dUbv T_f_\U^}f_\^}T^iQc^QÚY\YcURçd
`_b_SU!)) `_ejUSXvdbQ\QcUcdQ\_ cdQfRQÌá]eÚYdUz^[TUcUTQ\_
?x>Ø35>DBE=EZUX_fj^Y[ecd_Z Ñ>UZT́fUZcU]cY]ic\U\ÚU`_cdQf]U
`ÌUTUfҁ]=E4b=YSXQ\Ï×vfQQ_`dY[ ^_f_eReT_feQ\U^Qc[id\QcU`ÌU
Q_`d_]UdbYcdQ1\UhUZ@e^[_DU^`b_ cdQfRQd_X_d_cdQb}X_jTbQf_d^YS[}X_
f_jeZUdQ[}TQ\ҁ_TR_b^v`bQS_fYÒd jQ́jU^dQ[Zc]UT_d_X_Ò\Y¸À́[v
_`dY[i6?F51fU]cd
`Q^T_[d_bÏ×vfQ
DYd_TfQ`v^_f}]\YÒdcd^QfÒUSX^i F_z^]SU^dbec^vjfU]?@D?=54
`_dÌUR^}_[_\^_cdYfzUd^cdQfUR^X_ _bTY^eZ[b_]=E4bÏ×vfiZUÒdTf
`_f_\U^Yc`_\e`bvSYcVYb]_eCD1F? _z^\}[QÌ[iQTQ\ҁ_TR_b^SY=_TUb
CD1F21?cdbQfQQc[dUbvcU`bvSU ^`́cdb_ZU[dUb}jTU]QZec^QT¹eZ
SX_`Y\Qc_TR_b^_cdQfU\[ç]`bQS_f \}[QÌá]`bvSYf_bTY^QSSXQ_^YdQ[
^]^QcQjU^]:UQÚc`_TYfU]ZQ[ ]QZfSUzQce^Qcf}`QSYU^di>Q
biSX\UcUReT_fQ`b_]¹_fQ\Q¾`bv ZTUdUjTUb_f^ÚQ]Re\Q^SY`b_TdY
SUjQ`_zQ\i^Q`_zvd[eb_[e" !%Q cfb_jU^ç]Y_z^]YfQTQ]YÒY\Xv^de
•– —˜™š›œ žŸ ¡ ¢£ ™¤¥£¦§˜ ¨™¦ © ª«¬¢¨©
`_jbQ[_cdÑDQd_Q]Re\Q^SUZUZUTY^_e
fbUWY_^eÀ́[v=E4b=YSXQ\Ï×vfQ
;_]V_bd`_c[ideZUdQ[}`́]v^vfQj
^_cd^Q_`dY[e6?F51[dUbvcT\f
`bQf}][́T\UReT_fiQ]vcf_ZUfi
ÒUdÌ_f^i_`d_]UdbYcdU[`b_`_Tb_R
^ZҁfiÒUdÌU^jbQ[e4[ijvRbec_f}
T\^ZU]_Ú^}jX_d_fYdRbç\UfUfU\]Y
[bvd[}]zQc_f}]dUb]^eT_[_^SUY
^Q`_z[v^
?z^SU^dbe]cdv\U`ÌYZ]v`QSYU^diQ
d_^UZU^XQfÌ_fc[}_RzQ^iQ\UY\YTYj
SU\}X_bUWY_^e;bvc^jbU[_^cdbe_
fQ^çTá]SYd\Yf_`QdÌU^çcfd\iYRQb
fQ]YUhdUbY}báYY^dUbY}báT_Tv\[ijv́
ZQ[_]Q\çÒ`Ub[^Qd}d_ZY^Q[T_SU\Q
fÒUT^4\_eX}d́T@ÌY\v[vYfvc/
8Q^Q;eSXQÌ_fv
Ded_jQZ]Qf_ec_edÚcT\_eX_edbQ
TYS`ÌY`bQfeZUCdÌUT^Ò[_\Q8QfÌ_f
@b_cdÌUT^CeSXv;\eR`ÌvdU\Ò[_\iQ
=cdc[}[e\deb^cdÌUTYc[_8QfÌ_f
ÎÎÎ
u vwxyz{|} ~€‚zvƒ „…†‡ˆ ‰Š‹Œ jf_R\QcdYDÌY^US[QZc]U^QbQjY\Y^Q
jQZ]Qf_ej`bvfe[dUbvjQeZ]UX\Qf^
di^UZ]U^ҁc\Uz^i=ejUe]DÌY^US
[çSXÚU\UjvbU^`_ÌvTvfçcdQfeCfd
`Q^U^U[5h`_^vdi[dUbçSXReTUd}
]Ì"& `_c[id^UcRbQdU\[Qj;bQ
\e`^QTF\dQf_e>UZcdQbҁ`Q^U^[Q
`_SXvjjb_[e!() 4_`\¹[U]fçcdQ
fiReT_ebáj^}`_[_Zz[i[eSXi¹[i
^vT_Rz[_QTQ\ҁ`́c\eÒU^cdf`b_
]Q\}X_c`_Ti¹[iFçcdQfQ`_dbfvT_
"'\UT^Q" !&
ÎÎÎ
Ž‘’“”f8QfÌ_f=cdf[Y^BQ
T_cdcX\}T^UdUQÚT_# !"" !%
2Ud\}]iZc_ej^UZbáj^ZҁSX]QdUbY
v\áB_f^Ú]áÚUdUcX\}T^_ede[vj
[idf_bRi^QÒYSX]cd^SXfçdfQb^[á
:UjTUdQ[}`[^vWQ\UbYUfv^_z^SX
`_X\UT^YSQTU[_bQS>U^USXdUcYeZd
[QÚT_b_z^[bvc^_efçcdQfe[dUb_e
jQzQ\Q`ÌUT\Udi`ÌY`bQf_fQdfYdv\^`Q
^8Q\VQb_fv
XQ;
@UzU]USe[b_f¸
,-./0123 4/23 40/56 7.80-1279 :2;-<=1> . -08?@1A 12-?=1.B C-? DEF?D? /0 3G9 SYdQ[}
3Ydb_^_f}`á\]cz[i
HIJKLMNOLPLQ
"% WX\QT[}]_e[i`_\_fY^e[i`ÌYSX_`bvÒ[eT_`UzYfQ! WSe[be]_ez[Q
!fQ^Y\[_fçSe[bSYdb†^_f_e[ábeYceÒU^_e!R\U[Q!% Wj][\}X_]vc\Q
^UR_XUbi
>Q`_dÌU^*
!Ú\_edU[!\ځSU]\}[Q
>Q_jT_Reb_X\z[á*
" W]_ez[_f}X_Se[beÒ×vfej!SYdb†^e% W^QcU[Q^çSX_́Ò[á
JUceb_fY^j`bQSeZU]Udcd_[dUb}fifv\]UQcY^Q#]]Qfi[bQZeZU]U]cz[i
[dUb}`_dÌU]UÚ\_ed[U]c]SXQ^ç]c]\}[U]@UzU]UfX_b[_fjTeÒ^}db_eR
^Q!( fU\U[dbYS[}^Q" Qf`\i^_f}^Qcde`^Y#¾$4_RQ`UzU^ZUQcY(
]Y^edFiSX\QT\}`_dÌU]USYdb†^_f_e`_\Uf_eci`U]UcU[Q^ç]Y_́Ò[i
Fv^_z^_f_S^v_]vz[Q
R STUVW WXYZ[\] R STUVW ^_`VUabS `cV^dVW] R STUVW ^_`VUabS eVT_UfW] TghiUWj]
@_j_b^Q[vfe
^cdQ^d^[vfQ¾d_ZUTvf[QQ[bi\Q
]YTef[QÚT}]Òv\[e¸@ÌUzUd\YZc]U
jQfvcded_jQZ]Qf_eQ\U]v\_`_d
ÒeZSY^V_b]QSY_b_j`ecd^}[vf
9^cdQ^d^[vfQcU`_`bf}_RZUfY\Q[_
\U]b_[e!'' fUFU\[}2bYdv^YY>Q
dbXcUfUfU\[}]T_cdQ\Q`_zvd[U]
" cd_\Ud@b_SUcfçb_Rid}d_[vfi
cUc[\vTvj^[_\Y[QzvcdQZUT^_e
j^YSXZU`b_SUcjQX́fv^^Qfic_
[_edU`\_de1dUXTifj^Y[v^URUj
`Uz^çQ[bi\Q]YTDU^ZUc`_Z_fv^c
fçc[idU]bQ[_fY^iQ^Ueb_\_WYS[çSX
`b_R\}]á@_T_R^v\vd[Qfj^Y[v`ÌY
fçb_RXbQ^_\[áRbQ]Ráb[áQ\UR_
XeÚU\Ye^[dUbçSXTdc[çSXfçÚYf
@ÌYTvdU\YT_d}d_[vfiZUÒde]\}
c\QTYT\_ZUd_‹TQZ^`b_d\_ÑfbQ
ÚUT^v[_]RY^QSUÀ
Fçb_RSYcUd]d_VQ[dá]Rbv^d]ÚU
ZY^Q[ded_[vfefib_RYd^U\jUQÚU_R
cQXd}d_Ò[_T\Yf}\vd[iZUfc_e\QTecU
c]b^YSU]Y5E?TR_b^SY[dÚcU
d]d_jQRçfQZT_`_bezeZ*`YZdU[vfe
`bQf_edQQ[bi\Q]YT^U_RcQXeZU>Q
TbeX_ecdbQ^e^vcQ\U]áÚUTUXiTb_
fQdQ`b_d_[U[QÚT}]eÒv\[efi`YZdU
c[\U^YSYf_Ti
bUT
3_e]_SUd
¶CdbQzUReT_eZQ[_^_f}
TU]R_ZeZUdU\Y[QÚT_b_z^c_TcdbQ^^]Tv\^Yz^j^v][ijUc[\QdQ[
c`_]_S_SdQd_ZTU\UXSU
°±²³ ²´ µ¶·¸¹ º´» ·¸ º´»¹ ¼½º¾»¿¾¿ »¿ÀÁ´º±Â ÷¹Ä¾Å¿± ²´ ¿· ·Æ±¿Â ǾȷÆÉ·
¶FizYcd[_RUbUS
÷¶¹¸ ¼Ê» ¿ÁÊ˳ ²±¼ÌÉͱ¸²Î »¶¼Á²½ ²´ ÏÀÉ·¹²¹Ð Á·Ì˹»Ñ¿± ¼ ÒÓÔ µÊͶ¹ ·Æ¿´
"\ځSUc_\YQ^Q^UcdU^Qc[fb^i2XU]SXf\UZU_TcdbQ^dU
ÁpèòçâêâÓd꩝ëÞæê÷dèÞ÷ëxè—꩝
÷ޝíïìçâóâëìòá—ópïòóòíéöëòéoêïìàâ
ޝáìëìóoåìïìèòíŒâçâêâåìáëp÷áïÞóx©ñpðñx©
ìðìßëxàåæíïÞàìóëxà坑ðípà嗫
Ñpxêâð⩝›âæëÞádéâßòáâêâíŒæëdâñmæðñìñò
áìóÞæàåáìêìó—«
ÓÞ❑èéæáìódãæïêÞ«
!)!%
Õ
TQd\UV[i`Ub^[^Qcdb_eXv^(XÌURz[á!SYdb†^db_SXec[_ÌYSU
FÒU^QTb_R^_^Q[bvZ]Uc]SXv]UjQ\YZU]Uf_T_eQ`ÌYfUTU]U[fQbe?R
cQX]ecj][^_ed`Q[dU`bfU`ÌYTv]U^Qcdb_eXQ^ç`Ub^[SYdb†^_f_eÒ×v
feQ[ábe
?]vz[_e]áÚU]U`_\dfv^_z[e^UR_Y[bvZU^}dU`\}]Qc_:Ud_jf\vÒd^Q\U
fçR_b^}
4_Rb_eSXe×

JY]^`́c\_f
klmnompm oqrs nmoot uvwxyqv um zoquv{
\aRc|_qXQRXQ\!9qW`RZ`V\aRcºRY
2>20 :>;=D!°
Ë °±²³Ö; ¼ ̾ÈÀ »²ÀɹР²±Ï¹¸± ¼ ÍÎ dXeR
Ë ×¾È´ ÈÀͶÊÐ ¸·¶¿·Á º±¶ÊÂ
Ë ØÙÚÛÜÝÞ ßà áÚâã äÚå æçäâèßåéê ëÛìç
`_SU\çb_[fdb^_
Ë íîïîðñòó ôî õ öò÷øù öúûïüý ðîðþÿòðü
fY^QÌceTi
!"# $% # & ' $( #!)#* +(
8QfÌ_f@b_cdÌUT^CeSXvdU\*%)&$))!!!VQh*%)&$!!#(%Y^V_0cRTXQfYb_fSjQgggcRTXQfYb_fSj5fYTU^z^zc\_=Y^YcdUbcdf_[e\
debixB5!$!' Ï}VbUTQ[d_b[Q*81>1;E381É?FÕ1TbUcQbUTQ[SU*:e^vS[v!'#& !8QfÌ_f@_T\UcdU\*'#'!!& #'U]QY\*;eSXQ
b_fQ8Q^[Q0cUj^Q]Sj;_bUc`_^TU^SY`b_zdfbd\Ud^[ZU]_Ú^_jQc\Qd^QQTbUcebUTQ[SU81FØÉ?FC;æ
4BEÙCD5F>Ø;ZU^U`b_TUZ^çTYcdbYReSU*fX_jU^]T_cSXbv^U[CQjRQQdYc[*;QbdYc3_cb_
}|
€~
‚ƒ„…†‡ˆ‰ Š‹Œ
Ž‘’“”• –—˜™
š›œžŸ ¡ ¢£¤¥
¦§¨©ª«¬­ ®¯°±