kvalita a bezpečí - Oblastní nemocnice Jičín as

Transkript

kvalita a bezpečí - Oblastní nemocnice Jičín as
KVALITA A BEZPEČÍ
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
Jedním ze základních pilířů Oblastní nemocnice Jičín a.s. je kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího
poskytování a snaha o předcházení možným rizikům. Sledováním nových vědeckých a technických trendů
v medicíně i dalších oborech a jejich aplikací do praxe, dodržováním právních a dalších předpisů i jejich změn,
dalším vzděláváním, prováděním auditů, sledováním funkčnosti a efektivity procesů, vyhodnocováním jejich kritérií
se snažíme o neustálé zlepšování činnosti naší nemocnice. Neustále se snažíme náš systém řízení a minimalizace
rizik zdokonalovat a zajistit Vám tak maximálně bezpečnou péči.
Akreditace pracovišť pro přípravu lékařů
Ministerstvo zdravotnictví ČR podle § 17 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta a podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo rozhodnutí o
udělení akreditace pro tyto specializační obory :
-
dětské lékařství
chirurgie
anesteziologie a resuscitace
vnitřní lékařství
neurologie
gynekologie a porodnictví
otorinolaryngologie
rehabilitační a fyzikální medicína
nefrologie
nukleární medicína
klinická biochemie
lékařská mikrobiologie
traumatologie
endokrinologie a diabetologie
radiologie a zobrazovací metody
bylo požádáno o další obory
- radiační onkologie
- klinická onkologie
- geriatrie
Zvyšování kvality dětského a gynekologicko-porodnického oddělení
Dokladem snahy neustálého zvyšování kvality poskytované péče na novorozeneckém i gynekologickoporodnickém oddělení je získání titulu Baby Friendly Hospital. Certifikát Baby Friendly Hospital v roce 2008,
který je na celém světě udělován nemocnicím, respektive jejich novorozeneckým oddělením, která splní kritéria,
stanovená Světovou zdravotnickou organizací na podporu kojení. Do certifikačního procesu se intenzivně zapojili
především zaměstnanci dětského oddělení ve spolupráci s gynekologií a porodnicí, zároveň bylo doplněno i
přístrojové a materiálové vybavení.
Baby Friendly Hospital
Ministerstvo zdravotnictví ČR podle § 49 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydalo rozhodnutí o udělení
akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech
pro přípravu porodních asistentek.
Zlepšování kvality laboratoří
V roce 2010 vydalo Oddělení klinické biochemie, v roce 2011 Oddělení transfúzní a hematologické a
Oddělení lékařské mikrobiologie Laboratorní příručku. Příručka zahrnuje nabídku služeb, které oddělení
poskytuje v oblasti laboratorní medicíny, je určena zejména lékařům a zdravotním sestrám, pracovníkům laboratoří a
dalšího komplementu. Shrnuje základní informace o činnosti pracoviště, nabízí seznam poskytovaných vyšetření,
obsahuje zásady správné přípravy před odběrem krve, pokyny pro správný sběr moče pro pacienty i pro provádějící
oddělení, formy a způsoby vydávání výsledků, kritéria odmítnutí vzorků a mnoho dalších oboustranně potřebných
sdělení.
Laboratoře se účastnily externího hodnocení kvality firmou SEKK s.r.o. (Akreditovaný poskytovatel programů
zkoušení způsobilosti, Správná laboratorní práce) a Národní referenční laboratoře (Akreditační pracoviště Centra
epidemiologie a mikrobiologie), které se zaměřuje na certifikaci srovnatelnosti výsledků laboratoří.
Oddělení klinické biochemie je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví a získalo v roce
2010 od NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při ČLS JEP) „Osvědčení o splnění
podmínek pro Audit I“.
Oddělení transfúzní a hematologické je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví a získalo v roce
2011 od NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při ČLS JEP) „Osvědčení o splnění
podmínek pro Audit I“.
Oddělení OKM získalo certifikát „Osvědčení o splnění podmínek pro Audit I“ v březnu 2013.
Centrum klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín, a.s. bylo vytvořeno jako jeden z organizačních celků
nemocnice za účelem zefektivnění laboratorního komplementu. Uvedená organizační změna úzce souvisí s
přípravou na akreditaci laboratorního komplementu a s cílem standardizace všech laboratorních procesů.
K vytvoření Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín, a.s.došlo k 1.2.2013.
Oddělení klinické biochemie, oddělení transfúzní a hematologické, a oddělení klinické mikrobiologie jsou zapojeny
do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při
ČLS JEP) „Osvědčení o splnění podmínek pro Audit II“. Oddělení OKB získalo certifikát v srpnu 2013, OTH v září
2013 a OKM koncem listopadu 2013.
Certifikace ISO 9001, 14001, 18001
Oblastní nemocnice Jičín a.s. začala systematicky pracovat na zvýšení kvality práce a na naplňování motta
nemocnice „Kvalita a lidskost“. Po usilovné práci všech zaměstnanců po úspěšně provedeném certifikačním auditu
firmy T Cert s.r.o. byl nemocnici dne 14.9.2010 slavnostně předán mezinárodní certifikát integrovaného systému
řízení, tj. certifikát EN ISO 9001:2008 systému řízení kvality, certifikát EN ISO 14001:2004, který dokládá zavedení
systému environmentálního managementu a certifikát BS OHSAS 18001:2007 o splnění požadavku normy, která
řeší systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Získání těchto certifikátů svědčí o neustálé snaze Oblastní
nemocnice Jičín a.s. poskytovat pacientům co nejkvalitnější zdravotní služby v oblasti léčebně-preventivní,
diagnostické a ošetřovatelské péče.
V roce 2011, 2012 úspěšně proběhl dozorový audit.
V roce 2013 Oblastní nemocnice Jičín a.s. úspěšně absolvovala recertifikační audit integrovaného systému řízení pro
poskytování zdravotních služeb v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče, jenž byl shledán
shodným s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 – systém managementu jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 –
systém ochrany životního prostředí a ČSN EN ISO OHSAS 18001:2008 – ochrana zdraví a bezpečnosti při práci. V
roce 2013 bylo provedeno 42 interních auditů. Spolehlivost interních auditů je 76,25 %, což představuje velmi
dobrou spolehlivost. V rámci interních auditů byly prováděny kontroly z hlediska BOZP a PO na pracovištích a
odděleních celé nemocnice, které byly zaměřeny na dodržování pokynů a opatření plynoucích z právních předpisů a
interních směrnic. Nemocnice se snažila i v roce 2013 o zlepšování kvality ovzduší, snižování emisí a snížení
spotřeby paliva a tím podporovala systém řízení environmentálních aspektů.
V roce 2014 proběhl opět dozorový audit.
Dalším cílem ve zvyšování kvality zdravotní péče je využití konceptu bazální stimulace na oddělení ARO a
neurologie.
Na oddělení radiodiagnostiky byl spuštěn bezfilmový provoz MARIE PACS.
Spokojenost pacientů
Spokojený pacient je strategickým cílem naší nemocnice. Vytvoření příjemného a bezpečného prostředí,
které umožní uspokojení individuálních potřeb pacienta respektováním lidské důstojnosti, a sladění zdrojů
zdravotnického zařízení s potřebami a očekáváním klientů bude vždy naší prioritou.
V celostátní anketě spokojenosti pacientů – Nejlepší nemocnice získala Oblastní nemocnice Jičín a.s. v roce 2009 2.
místo v Královéhradeckém kraji.
V celostátní anketě spokojenosti pacientů – Nejlepší nemocnice získala Oblastní nemocnice Jičín a.s. v roce 2010
1. místo v Královéhradeckém kraji.
V celostátní anketě spokojenosti pacientů – Nejlepší nemocnice ČR očima pacientů získala Oblastní nemocnice Jičín
a.s. v roce 2011 také 1. místo v Královéhradeckém kraji.
kategorie Nemocnice ČR
1. místo v Královéhradeckém kraji
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Královéhradecký kraj
Společnost získala i v roce 2012 1. místo v Královéhradeckém kraji v celostátním hodnocení spokojenosti pacientů
v anketě „Nemocnice ČR očima pacientů a získala Pečeť kvality, což je dokladem toho, že pacienti opakovaně
oceňují kvalitní práci nemocnice.
Společnost získala v roce 2013 třetí místo v Královéhradeckém kraji v celostátním hodnocení spokojenosti pacientů
v anketě „Nemocnice ČR očima pacientů“, a i dále se řadí mezi nemocnice, které obdržely Pečeť kvality.
Nemocniční anketa Kvalita očima pacientů, která probíhá v nemocnici od roku 2008, nám poskytuje zpětnou vazbu
o kvalitě naší práce. Zpětnou vazbu nám poskytuje i anketa zaměřená na spokojenost ambulantních pacientů. Na
základě vyhodnocení výsledků anket přijímáme opatření k dalšímu zlepšování a zvyšování kvality poskytované
péče.
Bezpečí pacientů
Následující informace Vám poslouží k pochopení některých požadavků a procesů, které slouží ke zvýšení Vaší
bezpečnosti. Prosíme Vás o spolupráci při jejich realizaci.
1. Opakovaně se Vás ptáme na jméno a kontrolujeme identifikační náramek na Vašem zápěstí.
Na náramku bílé barvy, který dostanete při příjmu do nemocnice, je uvedeno Vaše jméno a datum narození.
Opakovanou kontrolou zajišťujeme, aby daný výkon byl skutečně proveden správnému pacientovi. Kontrolu provádí
někdy i více členů zdravotnického týmu. Snižujeme tím riziko možného omylu na minimum. Nebojte se opakovat
Vaše jméno každému zdravotníkovi, který Vám bude poskytovat péči.
2. Váš identifikační náramek má červenou barvu.
Vaše ošetřující sestra usoudila na základě informací, které od Vás získala, že vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu
a dalším okolnostem je u Vás větší míra rizika, že byste mohl/a během pobytu v nemocnici upadnout. Poranění v
důsledku pádu není při pobytu v nemocnicích zcela ojedinělý jev. Příčin je mnoho, zejména pobyt v neznámém
prostředí, účinky léků na organismus a samozřejmě Váš zdravotní stav. Ošetřující personál Vám poskytne dostatek
informací o tom, jak riziko pádu a poranění minimalizovat. Důsledně dbejte pokynů, které dostanete. Nemáte-li
dostatek informací o Vašem režimu, neváhejte se zeptat sestry.
3. K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na
formuláři Informovaný souhlas pacienta.
Na tomto formuláři najdete informace o charakteru výkonu a jeho možných komplikacích. Prosíme, pozorně si jej
přečtěte. Pokud nebudete poskytnutému vysvětlení rozumět, obraťte se na ošetřujícího lékaře.
5. Lékař i sestra si před i po každém fyzickém kontaktu s Vámi dezinfikují ruce.
Tento úkon slouží k omezení pravděpodobnosti přenosu tzv. nemocniční nákazy (nozokomiální infekce), která by
mohla významně komplikovat Vaše zotavení a prodloužit dobu pobytu v nemocnici. Prosíme i Vás, abyste dbal na
hygienu rukou.
6. Staňte se aktivními účastníky léčby:
•
•
•
•
•
•
Ptejte se! Pokud nerozumíte odpovědi, zeptejte se znovu!
Ptejte se na svůj zdravotní stav, výsledky a plán léčebné péče.
Ujistěte se, že dostáváte správnou medikaci/léčbu.
Mějte přehled o tom, jaké léky berete a proč!
Pokud užíváte nějaké léky nebo máte na léky či potraviny alergii, sdělujte to důsledně zdravotníkům, navíc
tuto informaci napište na list papíru, který umístěte na svůj noční stolek v nemocnici.
Zajímejte se o preventivní programy, sledujte aktuální informace ze zdravotnictví ve všech médiích. Staňte
se vzdělanými a poučenými laiky. Pouze dostatečně informovaný a vzdělaný pacient se stává klientem, který
je schopen spolurozhodovat o své léčbě, upozorňovat na rizika a omyly a spolupodílet se na jejich
odstraňování. Vzdělaný pacient snadněji komunikuje se zdravotníky.