INFORMEL - ART BRUT

Komentáře

Transkript

INFORMEL - ART BRUT
INFORMEL - ART BRUT
- umění v původním surovém, stavu; spontánní, neškolené umělecké projevy; dětská tvorba;
umění prehistorických nebo primitivních národů; umění duševně chorých;
- informel je umění netvárnosti - silné vrstvy barvy s kousky omítky, rozdrceným mramorem,
pískem i sádrou působí hrůzným napětím
- umělec pracuje s barvou jako s blátem, všemožně ji míchá a kupí vrstvy na povrchu plátna v
hrůzné životnosti
- barevná hmota pak na plátně zobrazuje širokou škálu pocitů, vidin samoty, odcizení, hněvu,
hrůzy a zničení časem
- informel si nade vše cení svou bezprostřednost, vitalitu a nezkaženost, a tak jsou často jako
umělecká díla vystavovány obrazy šílenců
- úsilí o „novou“ orientaci člověka ve světě, o řešení a naplňování vztahu subjektu moderního
člověka ke světu, v němž se vrstvila existenciální úzkost s noetickou skepsí a devalvací
stávajících hodnot
- záměr maximálního výrazového působení netradičními výtvarnými postupy, prostředky a
materiály, které svým radikalismem a jiností byly příslibem něčeho „nového“ (po válce, která
vzala jistoty, ale nedala nové)
- zbaven fixace na jakákoli pravidla, která dosud ve výstavbě a pojetí uměleckého díla platila
- bez estetizace, stržení pout s tradicí a s pojmy jako krása, tvar rytmus, řád
- zakládá se na spontánním expresivním gestu - protiklad ke geometrické abstrakci
JEAN DUBUFFET
(1901 Le Havre Normandie - 1985)
Zajímá se o umění lidí bez uměleckého vzdělání, duševně nemocných a vizionářů.
"Vyhledáváme umělecké práce, jako obrazy, kresby, sochy, sošky, nejrůznější předměty všeho
druhu, které v ničem neimitují (nebo co možná nejméně) umělecká díla…, ale které naopak
využívají prvotního lidského fondu a nejspontánnější a nejosobnější invence; práce, jejichž
autor vytěžil vše ze svého vlastního nitra, ze svých pohnutek a nálad, bez ohledu na platné
konvence a bez respektování obvykle přijímaných prostředků"
"Míníme jím práce lidí nezasažených výtvarnou kulturou, u nichž se na rozdíl od toho, k čemu
dochází u intelektuálů, nevyskytuje téměř nebo vůbec mimetismus, jelikož jejich autoři čerpají
jedině z vlastních zdrojů a nikoli z šablon klasického či módního umění. Jsme tu svědky
výtvarného projevu v čisté, surové podobě, v každé fázi autorem znovu vynalézaného pouze na
základě jeho vlastních pohnutek. Tedy umění, v němž se projevuje výhradně funkce invenční."
"Art Brut" - tak pojmenoval Jean Dubuffet umění lidí, kteří kvůli nevyléčitelné duševní
nemoci nejsou schopni čerpat z intelektu a provádět analýzu, jejichž umělecký talent byl však
oživen a podporován, čímž se jejich umělecká genialita stala očividnou.
HANS HARTUNG
Hans Hartung se narodil v Německu, kde studoval filosofii a historii umění na universitě.
Před vypuknutím války uprchl z Německa do Paříže, kde se stal jedním z nejvýznamnějších
abstraktních malířů. Po vstupu Francie do války vstoupil do Francouzské cizinecké legie a v
roce 1944 ztratil v boji nohu.
Hartungovo silné a výrazné podání je typickým příkladem spontánní a intuitivní práce známe
pod jménem Art Informel. Princip Hartungova umění spočívá v tom, že ani malíř sám po
začátku práce nevěděl, jak bude vypadat konečné dílo, a nechal se zcela unášet hlubokými
emocemi, které tak vlastně v obraze popisovaly umělcův duševní stav.
- drsné a dramatické linie černé barvy dominují neurčitému bledému pozadí
- kaligrafie tvořená svázanými snopy čar uspořádaných křížem přes sebe vyzařuje sílu a
energii
TAŠISMUS – TACHISMUS
- směr v nefigurativním malířství a grafice 50. let 20. stol. zejm. ve Francii; tachismus vznikl
v Paříži po druhé světové válce
- zdůrazňoval spontánnost malířské akce, projevující se např. automatickým kladením
barevných skvrn a linií bez promyšleného záměru
- automatismem byl tašismus blízký surrealismu a spontánností akční malbě
- malíři vytvářeli barevné skvrny v širokých tazích štětce, barva byla nanášena na plátna
přímo z tub a rozmazávána ve spontánních tvořivých impulsech; obrazy mluví novým
uměleckým jazykem, zachycují náhlou dynamiku a bezprostřednost
- tachismus se tak vlastně stává evropskou obdobou americké akční malby
J.Bazaine, M.Moreni či C.Bryen.
R.Birolli
H.Michaux