VENEJNA VYHLASKA `/ OZNAMENi

Komentáře

Transkript

VENEJNA VYHLASKA `/ OZNAMENi
Mdstsky niad Rokycany,odbor stavebni
Masarykovon6m. I,337 01 Rokycany
Cj:1240/OSTl09-2
Vyiizuj e: Miroslava Vilgnerovii
E-mail: [email protected]
Telefon: 371 706 144
22.4.2009
' '':'--"-.-'
.*.
:l
.
:",'
.. i.., i
,.
--'-----.-".-.,i
:-*-*'*-
i-adatel:
Martin KLASNA (nar. 18.6.1975),Chylickfll72o338 42 Hrfdek u Rolrycan
, , rii. _ali
&-a
6eafi2
VENEJNA VYHLASKA '/
OZNAMENi
O ZArrAJENiSPOJENEHO
UZEMNiHONiZNNi O UMISTENIsTAVBYA STAVEBNIHo
nizTNi APoZYANi T vBnnJNEMUUSTNIMUJEDNANi
Dne 8.4.2009podalMartin KLASNA (nar. 18.6.1975),
Chylicktl72,338 42 Hridek u RokycanZ6dost
o vyd6ni irzemniho rozhodnuti o umistEni stavby: Flr6dek - garii, s dilnou a Lfidost o vyd6ni stavebniho
povolenf pro stavbu: Hrddek - gsrdi s dflnou na pozemku: pozemkovd parcela parcelni ifslo 1575/102
v kot. fizem[ Hrddek u Rokvcan. Uvedenym dnem bylo zahhjenospojend izemniiizeni o umistdni stavby a
stavebniiizeni.
Mdsts\i iriad Rokycany,odbor stavebni,jako stavebniiriad piislu5ny dle $ 13 odst. 1 pism. f) z6konad.
I8312006Sb.,o fzemnim pl6nov6nfa stavebnfmi6du, ve zndni pozddjiich piedpisri(d6lejen "stavebnizhkon"),
oznamuje v souladu s ustanovenim $ 87 odst. I stavebnihozitkona zahdjeni spojendhoirzemnihoiizeni o
umistdni stavby a stavebnihoiizeni a soudasnEnaiizuje veiejn6 ristnijedn6ni na den
28.5.2009(itvrtekl v 9:30 hodin.
Mfsto kondn{: v m{stdstavbv na p.p.i. 1575/102v k.ti. Hrddek u Rokvcan.
Do podkladfl rozhodnuti mohou irdastnici iizeni nahlednoutu Mdstsk6ho fiadu Rokycany, odboru
stavebniho(n6v5tdvnidny: Ponddli a stiedaod 8.00 do 17.00hod.) a pii ristnimjedn6ni.
ZhvaznS stanoviska dotdenych org6nfi, n6mitky ridastnikfi iizeni a piipominky veiejnosti musi byt
uplatndny nejpozddji pii veiejn6m ristnim jedn6ni, jinak se k nim nepiihliZi. K zivaznym stanoviskim a
n6mitk6m k v6cem, o kterych bylo rozhodnutopii vyd5ni irzemnfhonebo reguladnihopl6nu, se nepiihliZi.
Udastnik iizenive sqich n6mitk6ch uvede skutednosti,kter6 zaklSdajijeho postavenijako ridastnikaiizeni,a
drivody pod5ni n6mitek; k n6mitk5m, kter6 nesplfiujfuveden6poZadavky,se nepiihlfZi. Nech6-li se ndkterli z
irdastnikfiiizeni zasttpovat, piedloLi jeho z6stupcepisemnou plnou moc.
Zadatel zajisti dle $ 87 stavebnfho zhkona,aby informace o jeho zSmErua o tom, Le podal Z6dosto
vyd6ni rizemniho rozhodnuti, byla bezodkladndpot6, co bylo naiizeno veiejn6 fstni jedn5ni, v1v65enana
vhodn6m veiejnE piistupndm mist6 u stavby nebo pozemku, na nichZ se mh zhmEr uskutednit,a to do doby
veiejn6hofstniho jedn6ni. Soud6stiinformaceje i grafick6 vy'jddienfz6mdru,popifpaddjinlf podklad,znEhoL
lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu z6mdru a na jeho vliv na okoli. Pokud Ladatel
uvedenoupovinnostnesplni,stavebniriiad naiidi opakovandveiejn6irstnijedn6ni.
StranaI
Udastnik iizeni nebo jeho z6stupceje v souladus ustanovenim$ 36 odst. 4 zilkonad. 500/2004Sb.,
sprSvnii6d,ve znEnipozddjSichpiedpisfr(d6lejen "spr6vnii6d") povinen piedloZit navyzvu opr6vn6n6riiedni
osoby prttkaztotoZnosti.PrrikazemtotoZnostise rozumf doklad,kterlf je veiejnou listinou, v ndmZjeuvedeno
jmdno a piijmeni, datum narozenia misto trval6hopobltu, popifpadEbydli5tdmimotzemi Ceskdrepubliky a z
n6hoZje patrn6 i podoba,popiipad6jin! ridaj umoZriujicisprdvnimuorg6nu identifikovat osobu,kter6 doklad
piedkl6d6, jako jeho opr6vndn6ho drZitele. Piipadnd je tieba d6le piedloZit doklad opravriujici k jednhni za
prSvnickouosobu.
Udastnik iizeni mfiLepodle $ l4 odst. 2 sprSvnihoi6du namitat podjatost riiedni osoby,jakmile se o ni dozvi. K
n6mitce se nepiihlddne, pokud fdastnik iizeni o dfivodu vyloudeni prokazateln6 vEddl, ale bez zbytedndho
odkladu n5mitku neuplatnil.
,y't
.^'
///"'fr4-'
lng.dtarichDienstbier
vedoucfodborustavebniho
Tento dokumentmusi b1.tvyvd5enna fiiedni descepo dobu 15 dni, 15. denje poslednimdnem ozndmeni.
Soudasndriiad pro ryvE5eni a poddni zprhvy o vyv6Senipotvrzuje, Le tato pisemnostbyla zveiejndna
zprisobemumoZf,ujicim drilkovy piistup, podle vdty druh6 $ 25 odst. 2 zfikona 50012004Sb. (spr6vni i6d).
Podpisopr6vnd
Razitko:
y, powrzuJlcl v)'vesenl
rsrsxYuRAt)
Podpisopr6vndn6
osoby,potvrzujicisejmuti
Razitko:
3 3 84 2 H R A D E K
okresRokycanv z.
T e l . : 3 7 z1 A Zt S Z -
lli:g+[]#i,
RozdElovnfk
Uiastnfci iizeni - izemnltfzeni o umistEnistavby
jednotlivd:
Dorudeni
Martin KLASNA, Chylick6 172,33842 Hrddeku Rokycan
MEstoHr6dek,N6mdsti8. kvdtna270,33842 tlrddeku Rolcycan
Dorudeni
veiejnouvyhl65kou:
- ostatnifdastniciiizeni.
fiastnici Yizeni- stavebniiizeni
jednotlivd:
Dorudeni
MartinKLASNA,Chylick6172,33842 llr6deku Rokycan
MdstoHr6dek,N6mdsti8. kvEtna270,33842 Hrddeku Rokycan
Jiri Sfila,Chylick6171,33842 HrddekuRokycan
Ufaay pro vyvEsenia pod6nizprhvyo datu vyv65enia sejmuti(dorudenijednotlivd)
MEUHr6dek,S.Kvdtna
270,33842 Hrddeku Rokycan
n6m.1,337Ol Rokycany
MdU Rokycany,
Masarykovo
Strana2