ZÁPIS A USNESENÍ z94.zasedání rady obce Ostravice

Transkript

ZÁPIS A USNESENÍ z94.zasedání rady obce Ostravice
ZÁPIS A USNESENÍ
z94.zasedání rady obce Ostravice
Datum zasedání:
26.06.2014
Počet členůrady obce:
přítomno členů:
5
Omluveni:
2
v
15.00 hod.
J (die prezenčnílistiny)
záznam iednání a usnesení:
Bod
iednóní
1.
-
usnesení
1/94
Rada obce schvaluje přednesený program dnešníhozasedání rady obce. Program
je totožný s projednávanými bodyjednání.
Hlasování o usnesení:
2.
2/94
pro:3
proti: 0
Rada obce schvaluje uzavření podnájemní smlouty na poze_mekparc. č. 814/8
vk,ú. Staré Hamry 2 mezi obcí ostravice, ostravice 577,_IČ.00297046,739 14
jako pronajímatel a společnostíStřechmont-stav, s.r.o., IC: 28620020, se sídlem
Pavlovova 3073/36, Ostrava jako nájemce za účelemstavby leŠenípři zateplování
budovy Ostravice č. p. 55L Oznámení o podnájmu pozemku bylo zveřejněno na
úřednídesce obce od 9. 6. 2014 do 25. 6. 2014. Rada obce pověřuje starostu
k podpisu smlouvy
proti: 0
3.
3/94
zdržel: 0
zdržel:0
Rada obce schvaluje žádost ředitellql Základní školy a Mateřské školy Ostravice,
příspěvkové organizace, Ostravice 300, IČ: 750297]5, 739 ]4 o souhlas
s navýšením nejvyššíhopovoleného počtu žákůve školnídružině a s tim
souvisejícízměnou zápisu tohoto školskéhozařízení v rejstříku škol.
Hlasování o usnesení:
pro:3
proti: 0
zdržel:0
Rada obce projednala rrysledek jednaní zastupitelsťva obce ve věci neschválení
objednání auditu _ přezkumu hospodaření obce zarokZOí4 s termínern oznámeni
dle zálkona č.Iz8l20O0 Sb., kde j e stanoven termín do 3 0. čeryna z0l4
4.
,
4/94
Rada obce po zkušenostech z roku 201 I požaduje pro své rozhodnutí ve věci
20]4 více informací,
objednání audiíu - přezkumu hospodaření abce za rok
Hlasovóní o
usnesení; pro: j
proti:
0
zdržel:0
Zapís sepsán 3. července 2014
Jiří Pavlán
Ing. Miroslav Mališ
starosta obce
ň""nr
§€jmuto
ístostarosta obce
ťlňep vTsrnevň
dne
-2-