New Inspiration 3

Komentáře

Transkript

New Inspiration 3
New Inspiration 3
strana 1 z 13
New Inspiration 3
Welcome!
do an exercise
LÉâë]ë~fòL=
dělat cvičení
miserable
Lãfò]ê]ÄäL=
ubohý; nešťastný
exam(ination)
LfÖDòôãLL=
zkouška
pleased
LéäáWòÇL=
potěšený; mající radost
fail/pass an
exam
LÑÉfäLé^WëL=
udělat/neudělat zkoušku
posh
LéflpL=
nóbl; extra
sad
LëôÇL=
smutný
scared
LëâÉ]ÇL=
vystrašený
tell the truth
LíÉä=a]=íêrqL=
říci pravdu
tired
Lí~f]ÇL=
unavený
Unit 1 Lesson 1 – How are you feeling?
ambition
LôãDÄfpåL=
ctižádost; touha
voice
LîlfëL=
hlas
boots
LÄìWíëL=
vysoké boty
worried
Lï¾êfÇL=
ustaraný; znepokojený
bored
LÄlWÇL=
znuděný
care (about)
LâÉ]L=
záležet na; nebýt jedno
cheerful
Lípf]Ñ]äL=
veselý; radostný
college
LâfläfÇwL=
vysoká škola
crime
Lâê~fãL=
zločin
denim
LÇÉåfãL=
disabled
LÇfëDÉfÄäÇL=
environment
LfåDî~fê]åã]åíL=
invalidní; (zdravotně)
postižený
životní prostředí
fed up
LÑÉÇ=D¾éL=
half term
Lesson 3 – She was surfing
amazingly
L]DãÉfòfÏäáL=
kupodivu
attack
L]DíôâL=
napadení; útok
bite
LÄ~fíL=
(u)kousnutí, kousnout
bright (colour)
LÄê~fíL=
jasná; světlá (barva)
calm
Lâ^WãL=
klidný; tichý
otrávený
championship
Lípôãéá]åpáéL=
mistrovství
LÜ^WÑ=Dí‰WãL=
jarní prázdniny
clear
Lâäf]L=
jasný
hoodie
LÜrÇáL=
mikina s kapucí
compete
Lâ]ãéáWíL=
soutěžit; závodit
nervous
Lå‰Wî]ëL=
nervózní
cool
LâìWäL=
chladný; chladivý
part-time
Lé^Wí=í~fãL=
na částečný úvazek
crocodile
Lâêçâ]Ç~fäL=
krokodýl
scary
LëâÉ]êáL=
nahánějící strach
frequently
LÑêáDâïÉåíäáL==
často
sixth form
Lëfâëq=ÑlWãL=
poslední ročník střední školy
get away
LÖÉí=]DïÉfL=
uniknout
violin
Lî~f]DäfåL=
housle
get back
LÖÉí=DÄôâL=
vrátit se
volunteer
Lîflä]åDíf]L=
dobrovolník
get out (of)
LÖÉí=D~rí=]îL=
vylézt z
get over
LÖÉí=D]rî]L=
dostat se z (nemoci, deprese)
jaw
LÇwlWL=
čelist
kick
LâfâL=
kopnout (nohou)
lake
LäÉfâL=
jezero
pain
LéÉfåL=
bolest
professional
Léê]DÑÉp]åäL=
profesionální
punch
Lé¾åípL=
udeřit pěstí
recover
LêfDâ¾î]L=
uzdravit se
shark
Lp^WâL==
žralok
shock
LpflâL=
leknutí
splash
LëéäôpL=
šplouchnutí
džínovina
Lesson 2 – Why didn’t I enjoy it more?
angry
LôÏÖêáL=
depressed
LÇfDéêÉëíL=
embarrassed
LfãDÄôê]ëíL=
excited
LfâDë~fífÇL=
vzrušený; nadšený
fall asleep
LÑlWä=]DëäáWéL=
usnout
fortune teller
LÑlWíp]å=íÉä]L=
get on (well)
LÖÉí=DflåL=
kdo hádá osud (z ruky, karet
apod.)
vycházet (dobře)
go wrong
LÖ]r=DêflÏL=
pokazit se
successfully
Lë]âDëÉëÑäáL=
úspěšně
happy
LÜôéáL=
šťastný
surf
Lë‰WÑL=
příboj; vlnobití
lonely
Lä]råäáL=
osamělý; opuštěný
surf
Lë‰WÑL=
surfovat
www.macmillan.cz/slovnicky
rozzlobený
sklíčený
zahanbený; v rozpacích
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 2 z 13
surfer
Lë‰WÑ]L=
surfař
separate
LëÉé]êÉfíL=
oddělit
take off clothes
LíÉfâ=flÑ=Dâä]raòL=
svléci se
significant
LëfÖDåfÑfâ]åíL==
významný
take part (in)
LíÉfâ=Dé^Wí=fåL=
(z)účastnit se
skates
LëâÉfíëL=
brusle
turn red
Lí‰WåL=
zčervenat; zrudnout
terrified
LíÉêfÑ~fÇL=
vyděšený
warning
LïlWåfÏL=
varování
(un)usual
LàìWwr]äL=
(ne)obvyklý
wave
LïÉfîL=
vlna
wolf
LïräÑL=
vlk
Lesson 4 – Describing a significant event
Culture
action
Lôâp]åL=
čin
achievement
L]DípáWîã]åíL=
úspěch
(dis)appear
L]Déf]L=
(zmizet); objevit se
astronaut
Lôëíê]ålWí=L=
kosmonaut
arrest
L]DêÉëíL=
zatknout
democracy
LÇfDãflâê]ëáL=
demokracie
autobiography
LlWí]rÄ~fDflÖê]ÑáL=
vlastní životopis
elect
LfDäÉâíL=
(z)volit (si)
boycott
LÄlfâflíL=
bojkot
election
LfDäÉâpåL=
volby
carriage
LâôêfÇwL=
vůz; vagón (železniční)
female
LÑáWãÉfäL=
ženský; ženského pohlaví
cheer
Lípf]L=
provolávat slávu
head of state
LÜÉÇ=]î=DëíÉfíL=
hlava státu
civil rights
Lëfîä=Dê~fíëL=
občanská práva
human rights
LÜàìWã]å=ê~fíëL=
lidská práva
(un)comfortable
Lâ¾ãÑí]ÄäL=
(ne)pohodlný
illiterate
LfDäfí]ê]íL=
negramotný
department
store
experience
LÇfDé^Wíã]åí=ëílWL= obchodní dům
income
Lfåâ¾ãL=
příjem
LfâDëéf]êá]åëL=
zážitek; zkušenost
non-violent
Låflå=Dî~f]ä]åíL=
nenásilný
fare
LÑÉ]L=
jízdné
own
L]råL=
vlastnit
fine
LÑ~fåL=
pokuta
owner
L]rå]L=
majitel
(un)friendly
LÑêÉåÇäáL=
(nepřívětivý); přátelský
parliament
Lé^Wä]ã]åíL=
parlament
give in
LÖfî=DfåL=
vzdát to
politician
LéfläfDífpåL=
politik
(un)happy
LÜôéáL=
(ne)šťastný
politics
Léflä]ífâëL=
politika
home game
LÜ]rã=ÖÉfãL=
domácí zápas
poor
Lér]L=
chudý
illegal
LfDäáWÖäL=
nezákonný
power
Lé~r]L=
síla; moc
in the open
Lfå=aáW=D]ré]åL=
property
Léêflé]íáL=
majetek; vlastnictví
Internet
Lfåí]åÉíL=
solo
Lë]rä]rL=
sám
law
LälWL=
struggle
Lëíê¾ÖäL=
zápas; boj
leader
LäáWÇ]L=
vote
Lî]ríL=
hlas (volební)
(il)legal
LäáWÖäL=
(ne)zákonný
vote
Lî]ríL=
volit; hlasovat
be (un)lucky
Lä¾âáL=
(ne)mít štěstí
minister
Lãfåfëí]L=
protestantský kněz
movement
LãìWîã]åíL=
hnutí
organise
LlWÖ]å~fòL=
(z)organizovat
action film
Lôâpå=ÑáäãL=
akční film
physically
LÑfòfâäáL=
fyzicky
(dis)agree
L]DÖêáWL=
(ne)souhlasit
(un)popular
Léfléàrä]L=
(ne)populární
amazing
L]DãÉfòfÏL=
úžasný
realise
LêáW]ä~fòL=
uvědomit si
animation
LôåfãÉfp]åL=
animace
result
LêfDò¾äíL=
výsledek
audition
LlWDÇfpåL=
zúčastnit se konkurzu
right
Lê~fíL=
právo
avoid
L]DîlfÇL=
vyhýbat se
row
Lê]rL=
řada
awful
LlWÑäL=
strašný
score
LëâlWL=
skórovat
being
LÄáWfÏL=
bytost
scream
LëâêáWãL=
křičet; ječet
boring
LÄlWêfÏL=
nudný
seat
LëáWíL=
sedadlo
brilliant
LÄêfäf]åíL=
vynikající
separate
LëÉé]ê]íL=
oddělený
captain
LâôéíåL=
kapitán
www.macmillan.cz/slovnicky
venku; pod širým nebem
internet
zákon
vůdce; vedoucí
Unit 2 Lesson 1 – You can’t help laughing
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 3 z 13
come to life
Lâ¾ã=í]=ä~fÑL=
ožít
dance routine
LÇ^Wåë=êìWDíáWåL=
taneční číslo
comedy
Lâflã]ÇáL=
komedie
expect
LfâDëéÉâíL=
očekávat
curse
Lâ‰WëL=
kletba
experiment
LfâDëéÉêfã]åíL=
experimentovat
disappointing
LÇfë]DélfåífÏL=
neuspokojivý; chabý
low
Lä]rL=
nízký; nízko
divorced
LÇfDîlWëíL=
rozvedený
manage
LãôåfÇwL=
zvládat; dokázat
documentary
LÇflâàìDãÉåíêáL=
dokumentární film/pořad
obey
L]DÄÉfL=
poslouchat
drama
LÇê^Wã]L=
drama
poet
Lé]rfíL=
básník
employer
LfãDéälf]L=
zaměstnavatel
pretend
LéêfDíÉåÇL=
předstírat
excellent
LÉâë]ä]åíL=
skvělý; výborný
promise
LéêflãfëL=
slib
exciting
LfâDë~fífÏL=
strhující; vzrušující
range
LêÉfåÇwL=
škála
expedition
LÉâëé]DÇfpåL=
výprava
rule
LêìWäL=
pravidlo
fall in love
LÑlWä=få=ä¾îL=
zamilovat se
style
Lëí~fäL=
styl
funny
LѾåáL=
legrační
talent
Líôä]åíL=
nadání; talent
genius
LÇwáWåà]ëL=
génius
try out
Líê~f=D~ríL=
vyzkoušet (si)
good-looking
LÖrÇ=DärâfÏL=
hezký; pohledný
guard
LÖ^WÇL=
stráž
horror
LÜflê]L=
hrůza
horror film
LÜflê]=ÑfäãL=
horor
human
LÜàìWã]åL=
lidský
human
LÜàìWã]åL=
člověk
incredibly
LfåDâêÉÇfÄäáL=
neuvěřitelně
information
LfåÑ]DãÉfpåL=
informace
inhabit
LfåDÜôÄfíL=
obývat
intelligent
LfåDíÉäfÇw]åíL=
inteligentní
interesting
Lfåíê]ëífÏL=
zajímavý
keen (on)
LâáWåL=
nadšený (pro)
keep (…ing)
LâáWéL=
neustále něco dělat
kidnap
LâfÇåôéL=
unést
mining
Lã~fåfÏL=
těžba
musical
LãàìWòfâäL=
muzikál
remove
LêfDãìWîL=
vytáhnout
risk
LêfëâL=
riskovat
romantic film
Lê]rDãôåífâ=ÑfäãL= romantický film
science fiction
film
silly
Lë~f]åë=DÑfâpå=
ÑfäãL=
LëfäáL=
science fiction
succeed (in)
Lesson 3 – Books are left in public places
bench
LÄÉåípL=
lavička
come up with
Lâ¾ã=¾é=ïfqL=
přijít s
comment
LâflãÉåíL=
komentář
cover
Lâ¾î]L=
obálka
enthusiastic
Lfå?qàìWòfDôëífâL=
nadšený
finder
LÑ~fåÇ]L=
nálezce
give up
LÖfî=¾éL=
vzdát se; přestat
globe
LÖä]rÄL=
glóbus; zeměkoule
goal (= aim)
LÖ]räL=
cíl
grow up
LÖê]r=¾éL=
vyrůst; dospět
increasing
LfåDâêáWëfÏL=
rostoucí
label
LäÉfÄäL=
opatřit štítkem
library
Lä~fÄê]êáL=
knihovna
lie (on)
Lä~fL=
ležet
look up
Lärâ=¾éL=
vyhledat
note
Lå]ríL=
lístek se zprávou
pick up
Léfâ=¾éL=
zvednout
hloupý
pine tree
Lé~få=íêáWL=
borovice
Lë]âDëáWÇL=
uspět
register
LêÉÇwfëí]L=
zapsat (se)
terrible
LíÉêfÄäL=
hrozný
report (back)
LêfDélWíL=
podat zprávu
thrilling
LqêfäfÏL=
vzrušující; napínavý
set up
LëÉíD¾éL=
vytvořit
stand up
LëíôåÇ=¾éL=
vstát; stoupnout si
take out
LíÉfâ=D~ríL=
vyndat; vzít si
turn up
Lí‰Wå=¾éL=
objevit se
unique
LàrDåáWâL=
jedinečný
virtual
Lî‰Wípr]äL=
virtuální
Lesson 2 – Promise to work together
attend
L]DíÉåÇL=
navštěvovat; účastnit se
ballroom
LÄlWäêìWãL=
Best of luck!
LÄÉëí=]î=Dä¾âL=
pět standardních a pět
latinsko-amerických tanců
Hodně štěstí!
coach (person)
Lâ]rípL=
trenér
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 4 z 13
Lesson 4 – Describing a picture
Review Units 1-2
a great deal
L]=ÖêÉfí=DÇáWäL=
hodně; dost
ballet
LÄôäÉfL=
balet
attractive
L]DíêôâífîL=
přitažlivý
breakdancing
LÄêÉfâÇ^WåëfÏL=
breakdance
background
LÄôâÖê~råÇL=
pozadí
careful
LâÉ]Ñ]äL=
opatrný
boatman
LÄ]ríã]åL=
loďkař; převozník
dream (of)
LÇêáWãL=
snít (o)
careless
LâÉ]ä]ëL=
neopatrný
salsa
Lëôäë]L=
salsa (tanec/omáčka)
colourful
Lâ¾ä]ÑäL=
pestrý
colourless
Lâ¾ä]ä]ëL=
bezbarvý
comic book
Lâflãfâ=ÄrâL=
komiks
cry
Lâê~fL=
plakat
depend (on)
LÇfDéÉåÇL=
záviset (na)
dog
LÇflÖL=
pes
according to
L]DâlWÇfÏ=í]L=
podle
expression
LfâDëéêÉpåL=
výraz
astronomer
L]Dëíêflå]ã]L=
astronom
expressionism
LfâDëéêÉp]åfò]ãL=
expresionismus
atmosphere
Lôíã]ëÑf]L=
atmosféra
foreground
LÑlWÖê~råÇL=
popředí
claim
LâäÉfãL=
tvrdit
handkerchief
LÜôÏâ]ípfÑL=
kapesník
cloud
Lâä~rÇL=
mrak
hopeful
LÜ]réÑäL=
nadějný
distance
LÇfëí]åëL=
vzdálenost
hopeless
LÜ]réä]ëL=
beznadějný
galaxy
LÖôä]âëáL=
galaxie
impressionism
LfãDéêÉp]åfò]ãL=
impresionismus
gravity
LÖêôî]íáL=
gravitace
in particular
Lfå=é]Dífâàrä]L=
konkrétně
gun
LÖ¾åL=
střelná zbraň; pistole
painful
LéÉfåÑäL=
bolestivý
identify
L~fDÇÉåífÑ~fL=
rozpoznat; identifikovat
painless
LéÉfåä]ëL=
bezbolestný
in other words
Lfå=¾a]=ï‰WÇòL=
jinými slovy
painting
LéÉfåífÏL=
malba; obraz
light year
Lä~fí=àf]L=
světelný rok
pop art
Léflé=^WíL=
pop art
liquid
LäfâïfÇL=
tekutina
realism
Lêf]äfò]ãL=
realismus
mirror
Lãfê]L=
zrcadlo
realistic
Lêf]DäfëífâL=
realistický
mixture
Lãfâëíp]L=
směsice
relaxed
LêfDäôâëíL=
uvolněný
ani … ani
LêfDã~fåÇL=
připomenout
response
LêfDëéflåëL=
reakce
neither … nor
(conj)
orbit
Lå~fa]=DålWL=
remind
LlWÄfíL=
oběžná dráha
LéäôåfíL=
planeta
Unit 3 Lesson 1
There could be tens of billions of planets
river
Lêfî]L=
řeka
planet
straw
LëíêlWL=
sláma
possibility
Léflë]DÄfä]íáL=
možnost
successful
Lë]âDëÉëÑ]äL=
úspěšný
report
LêfDélWíL=
zpráva
sunset
Lë¾åëÉíL=
západ slunce
robot
Lê]rÄ]íL=
robot
surrealism
Lë]Dêf]äfò]ãL=
surealismus
rocky
LêflâáL=
skalnatý
truthful
LíêìWqÑäL=
pravdivý; pravdomluvný
scientist
Lë~f]åífëíL=
vědec; přírodovědec
upset
L¾éDëÉíL=
rozrušený; rozčilený
similar
Lëfã]ä]L=
podobný
vest
LîÉëíL=
nátělník
solar system
Lë]rä]=ëfëí]ãL=
sluneční soustava
war
LïlWL=
válka
star
Lëí^WL=
hvězda
wonder
Lï¾åÇ]L=
přemýšlet; divit se
support life
Lë]DélWíL=
surface
Lë‰WÑfëL=
mít podmínky pro existenci
života
povrch
telescope
LíÉäfëâ]réL=
dalekohled
temperature
LíÉãéê]íp]L=
teplota
torch
LílWípL=
baterka
trillion
Líêfäà]åL=
bilion
UFO
(Unidentified
Flying Object)
LàìW=ÉÑ=D]rL=
UFO
Inspiration Extra!
computer
Lâ]ãDéàìWí]L=
počítač
suburb
Lë¾Ä‰WÄL=
předměstí
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
universe
strana 5 z 13
LàìWåfî‰WëL=
vesmír
Lesson 2 – When can you drive a car?
aim
LÉfãL=
snažit se; usilovat
army
L^WãáL=
armáda
put on weight
Lérí=flå=DïÉfíL=
přibírat (na váze)
rapidly
LêôéfÇäáL=
rychle
revision
LêfDîfwåL=
opakování
sensible
LëÉåë]Ä]äL=
rozumný
sit down
Lëfí=DÇ~råL=
sednout si
situation
LëfípìDÉfpåL=
situace
slow down
Lëä]r=Ç~råL=
zpomalit
solve
LëfläîL=
(vy)řešit
stressed
LëíêÉëíL=
stresovaný
tell lies
LíÉä=ä~fòL=
lhát
turn down
Lí‰Wå=Ç~råL=
ztlumit
write down
Lê~fí=DÇ~råL=
zapsat si
as long as (conj) L]ò=DäflÏ=]òL=
pokud
break a law
LÄêÉfâ=]=DälWL=
porušit zákon
factory
LÑôâí]êáL=
továrna
forbidden
LÑ]DÄfÇ]åL=
zakázaný
full-time
LÑrä=í~fãL=
na plný úvazek
get married
LÖÉí=ãôêfÇL=
oženit se; vdát se
intend
LfåDíÉåÇL=
mít v úmyslu
law-breaking
LälW=ÄêÉfâfÏL=
porušování zákona
licence
Lä~fëåëL=
licence; koncese
limit
LäfãfíL=
omezit
against the law
L]?ÖÉåëí=a]=DälWL=
proti zákonu
lottery ticket
Läflí]êf=DífâfíL=
los
aid
LÉfÇL=
pomoc
motorbike
Lã]rí]Ä~fâL=
motorka
boil
LÄlfäL=
vařit (se); vřít
partner
Lé^Wíå]L=
partner; partnerka
cause
LâlWòL=
způsobit
purpose
Lé‰Wé]ëL=
účel
control
Lâ]åDíê]räL=
regulace; dohled
pyjamas
LéfDÇw^Wã]òL=
pyžamo
(in)correct
Lâ]DêÉâíL=
(ne)správný
refrigerator
LêfDÑêfÇw]êÉfí]L=
lednička
(in)credible
LâêÉÇ]ÄäL=
(ne)uvěřitelný
stay awake
LëíÉf=]DïÉfâL=
zůstat vzhůru
developing world LÇf?îÉä]éfÏ=
Lesson 4 – Discussing facts and opinions
rozvojový svět
dignity
Dï‰WäÇL=
LÇfÖå]íáL=
důstojnost
dirty
LljWíáL=
špinavý
drinking water
LÇêfÏâfÏ=ïlWí]L=
pitná voda
electricity
LfäÉâDíêfëfíáL=
elektřina
vyvážená dieta
export
LÉâëélWíL=
vývoz
break a promise LÄêÉfâ=]=DéêflãfëL=
porušit slib
fair trade
LÑÉ]=DíêÉfÇL=
spravedlivý obchod
bully
LÄräáL=
šikanovat
číslo
calm down
Lâ^Wã=DÇ~råL=
zklidnit se
cheat
LípáWíL=
podvádět
LÑfÖ]L=
figure (=
number)
greenhouse gas LÖêáWåÜ~rë=ÖôëL=
topení
Lâflåë]åDíêÉfíL=
soustředit se
heating
LÜáWífÏL=
concentrate
avšak
Lë~fÄ]=ÄräáfÏL=
kyberšikana
however
LÜ~rDÉî]L=
cyber bullying
fair
(ne)logický
LÑÉ]L=
spravedlivý
(il)logical
LäflÇwfâäL=
firmly
přísně
mít vliv
LщWãäáL=
helpful
LÜÉäéÑ]äL=
nápomocný
make a
difference
on standby
LãÉfâ=]=ÇfÑê]åëL=
LëíôåÇÄ~fL=
v pohotovostním režimu
ignore
LfÖålWL=
nevšímat si
(im)perfect
Lé‰WÑfâíL=
(ne)dokonalý
keep a secret
LëáWâêfíL=
udržet tajemství
policy
LéfläfëáL=
politika; strategie
lie down
Lä~f=Ç~råL=
lehnout si
(im)polite
Lé]Dä~fíL=
(ne)slušný
make sure
LãÉfâ=Dpr]L=
ujistit se
poverty
Léflî]íáL=
chudoba
marks
Lã^WâëL=
známky
price
Léê~fëL=
cena
mood
LãìWÇL=
nálada
proper
Léêflé]L=
(po)řádný
nicely
Lå~fëäáL=
slušně; mile
proverb
Léêflî‰WÄL=
přísloví
panic
LéôåfâL=
zmatkovat
remote
LêfDã]ríL=
vzdálený
(im)possible
Léflë]ÄäL=
(ne)možné
respect
LêfDëéÉâíL=
úcta
whale-hunting
LïÉfä=ܾåífÏL=
lov velryb
Lesson 3 – You should calm down!
balanced diet
LÄôä]åëí=DÇ~f]íL=
www.macmillan.cz/slovnicky
skleníkové plyny
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 6 z 13
respect
LêfDëéÉâíL=
respektovat
hairbrush
LÜÉ]Äê¾pL=
kartáč na vlasy
skill
LëâfäL=
dovednost; šikovnost
happening
LÜôé]åfÏL=
událost
solar power
Lë]rä]=é~r]L=
solární energie
haunted
LÜlWåífÇL=
(be ~) straší tam
switch off
Lëïfíp=DflÑL=
vypnout
haunting
LÜlWåífÏL=
strašení
treat
LíêáWíL=
léčit
investigate
LfåDîÉëífÖÉfíL=
vyšetřovat
(in)visible
Lîfò]ÄäL=
(ne)viditelný
juggle
LÇw¾ÖäL=
žonglovat
work for a living
LäfîfÏL=
vydělávat si na živobytí
kite
Lâ~fíL=
papírový drak
knock
LåflâL=
(za)klepání
lip
LäféL=
ret
nasty
Lå^WëífL=
nepříjemný; hnusný; sprostý
play back
LéäÉf=DÄôâL=
znovu přehrát
psychic
investigator
reporter
Lë~fâfâ=
fåDîÉëífÖÉfí]L=
LêfDélWí]L=
senzibil
rise
Lê~fòL=
zvednout se
sideways
Lë~fÇïÉfòL=
bokem; do strany
terror
LíÉê]L=
hrůza
think differently
LÇfÑê]åíäfL=
myslet si něco jiného
whale
LïÉfäL=
velryba
Inspiration Extra!
make friends
LãÉfâ==DÑêÉåÇòL=
spřátelit se
Culture
zpravodaj
author
LlWq]L=
autor
biography
LÄ~fDflÖê]ÑáL=
životopis
breath
LÄêÉqL=
dech; nádech
breathe
LÄêáWaL=
dýchat
criminal
LâêfãfåäL=
zločinec
detective story
LÇfDíÉâífî=ëílWêáL=
detektivka
excitedly
LfâDë~fífÇäáL=
nadšeně; vzrušeně
explosion
LfâDëéä]rwåL=
výbuch
accidentally
LôâëfDÇÉåí]äfL=
náhodou; neúmyslně
handsome
LÜôåë]ãL=
hezký
anxious
LôÏâp]ëL=
úzkostlivý; naplněný obavami
knock
LåflâL=
porazit; shodit
coin
LâlfåL=
mince
tajemný; záhadný
down-to-earth
LÇ~råíìWD‰WqL=
s nohama na zemi
záhada
find out
LÑ~fåÇ=~ríL=
zjistit; vypátrat
literatura faktu
follow advice
LÑflä]r=]ÇDî~fëL=
řídit se něčí radou
perla
forecast
LÑlWâ^WëíL=
předpověď
milostný román
go out
LÖ]r=D~ríL=
vyjít si
horoscope
LÜflê]ëâ]réL=
horoskop
It makes no
difference.
ladder
LÇfÑê]åëL=
To je jedno.
LäôÇ]L=
žebřík
leaf (pl leaves)
LäáWÑL=
list
look out
Lärâ=~ríL=
dávat pozor
lucky charm
Lä¾âá=Díp^WãL=
talisman
map
LãôéL=
mapa
malíř
mysterious
mystery
LãfDëíf]êf]ëL=
Lãfëí]êáL=
non-fiction
Låflå=DÑfâp]åL=
pearl
Lé‰WäL=
romantic novel
speed
Lê]r?ãôåífâ=
DåflîäL=
LëéáWÇL=
underworld
L¾åÇ]ï‰WäÇL=
uhánět; jet nedovolenou
rychlostí
podsvětí
unknown
L¾åDå]råL=
neznámý
Unit 4 Lesson 1 – She saw furniture moving
Lesson 2 – I’ll keep my fingers crossed!
bruise
LÄêìWòL=
modřina; pohmožděnina
painter
LéÉfåí]L=
clap
LâäôéL=
(za)tleskat
prediction
LéêfDÇfâpåL=
předpověď; odhad
code
Lâ]rÇL=
kód; šifra
prove
LéêìWîL=
dokázat
communicate
Lâ]DãàìWåfâÉfíL=
dorozumívat se
rational
LêôpåäL=
racionální
conclusion
Lâ]åDâäìWwåL=
shrnutí; závěr
read out
LêáWÇ=~ríL=
přečíst nahlas
dare
LÇÉ]L=
odvážit se
supernatural
LëìWé]Dåôíp]êäL=
nadpřirozený
floor
LÑälWL=
podlaha
superstition
LëìWé]Dëífp]åL=
pověra
fright
LÑê~fíL=
úděs; hrůza
superstitious
LëìWé]Dëífp]ëL=
pověrčivý
go away
LÖ]r=]DïÉfL=
odjet
take no notice
Lå]rífëL=
nevšímat si
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 7 z 13
take out
LíÉfâ=D~ríL=
vyndat; vytáhnout
put on clothes
Lâä]raòL=
obléci se
Touch wood.
Lí¾íp=DïrÇL=
Musím to zaťukat.
role
Lê]räL=
role; funkce
try out
Líê~f=D~ríL=
vyzkoušet
servant
Lë‰Wî]åíL=
sluha; služka
zhasnout
suicide
LëìWfë~fÇL=
sebevražda
verdict
Lî‰WÇfâíL=
výrok poroty; rozsudek
wig
LïfÖL=
paruka
turn off the lights Lí‰Wå=flÑ=a]=Dä~fíëL=
Lesson 3 – If you follow this advice …
associate
L]Dë]rpáÉfíL=
spojovat si
brain
LÄêÉfåL=
mozek
calendar
LâôäfåÇ]L=
kalendář
category
Lâôí]Ö]êáL=
kategorie
connection
Lâ]DåÉâpåL=
spojení
consolidation
Lâ]å?ëfläfDÇÉfp]åL=
upevnění; sloučení
crash
(computer)
fix
LâêôpL=
spadnout (počítač)
LÑfâëL=
zarýt se
improve
LfãDéêìWîL=
zlepšit
increase
LfåDâêáWë=L=
zvětšovat se; růst
It's on the tip of
my tongue
landmark
LíféLí¾ÏL=
Mám to na jazyku.
LäôåÇã^WâL=
memorable
LãÉã]ê]ÄäL=
pamětihodnost; orientační
bod
památný
memory
LãÉã]êáL=
paměť
pay attention
LéÉf=]DíÉåpåL=
dávat pozor
actor
Lôâí]L=
herec
personalise
Lé‰Wë]å]ä~fòL=
přijmout za svoje
call in (at)
LâlWäL=
zastavit se; navštívit
zpracovat
challenging
Lípôä]åÇwfÏL=
náročný
vzpomenout si; vybavit si
first aid
LщWëí=DÉfÇL=
první pomoc
odpovědět
highlight
LÜ~fä~fíL=
zvýraznit; upozornit na
výzkum
mile
Lã~fäL=
míle
police; regál
motorcycle
Lã]rí]ë~fâäL=
motorka
skiing
LëâáWfÏL=
lyžování
youth centre
LàìWq=ëÉåí]L=
centrum mládeže
process
recall
reply
research
Léê]rëÉëL=
LêfDâlWäL=
LêfDéä~fL=
LêfDë‰WípL=
shelf (pl shelves) LpÉäÑL=
Inspiration Extra!
make a list
LãÉfâ=]=DäfëíL=
udělat seznam
Review Units 3-4
engine
LÉåÇwfåL=
motor
give someone a
lift
notice
LäfÑíL=
někoho svézt
Lå]rífëL=
všimnout si
Unit 5 Lesson 1
Has she learnt first aid yet?
Lesson 4 – Telling a story
adore
L]DÇlWL=
zbožňovat
anger
LôÏÖ]L=
vztek
annual
Lôåàr]äL=
každoroční
activity
LôâDífîfíáL=
činnost
confess
Lâ]åDÑÉëL=
přiznat (se)
bouncy
LÄ~råëáL=
skákavý
diver
LÇ~fî]L=
potápeč
bungee jumping
bungee jumping
drown
LÇê~råL=
utopit (se)
combine
LľåÇwáW=
Çw¾ãéfÏL=
Lâ]ãDÄ~fåL=
fancy dress ball
LÑôåëá=DÇêÉë=ÄlWäL=
maškarní bál
efficient
LfDÑfpåíL=
efektivní; účinný
honeymoon
LܾåfãìWåL=
svatební cesta; líbánky
free running
LÑêáW=Dê¾åfÏL=
free running
housekeeper
LÜ~rëâáWé]L=
hospodyně
involve
LfåDîfläîL=
zahrnout; týkat se
impatiently
LfãDéÉfp]åíäáL=
netrpělivě
kite surfing
Lâ~fí=ë‰WÑfÏL=
kite surfing
importance
LfãDélWí]åëL=
důležitost
line
Lä~fåL=
šňůra
inquest
LfÏâïÉëíL=
vyšetření příčiny smrti
litre
LäáWí]L=
litr
presence
LéêÉò]åëL=
přítomnost
parachute
Léôê]pìWíL=
padák
www.macmillan.cz/slovnicky
Lesson 2 – Have you ever wondered …?
spojit; sloučit
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 8 z 13
paragliding
Léôê]?Öä~fÇfÏL=
paragliding
set a record
LêÉâlWÇL=
udělat rekord
para-skiing
Léôê]ëâáfÏL=
paraskiing
straight away
LëíêÉfí=]DïÉfL=
hned; okamžitě
point
LélfåíL=
místo; bod
test
LíÉëíL=
test; zkouška
push
LérpL=
tlačit; strčit
test
LíÉëíL=
testovat; provádět zkoušku
roll
Lê]räL=
koulet; valit se
wear off
LïÉ]ê=flÑL=
vyprchat; vytratit se
roller coaster
Lê]rä]=â]rëí]L=
horská dráha
sailing
LëÉfäfÏL=
plachtění
sphere
LëÑf]L=
koule
sphereing
LëÑf]êfÏL=
zorbing
steep
LëíáWéL=
strmý; prudký
steer
Lëíf]L=
řídit; kormidlovat
strap
LëíêôéL=
popruh
surfboard
Lë‰WÑÄlWÇL=
surfovací prkno
uncontrollably
L¾åâ]åDíê]rä]ÄäáL=
water-skiing
LïlWí]=ëâffÏL=
nekontrolovatelně;
neovladatelně
vodní lyžování
whizz
LïfòL=
svištět; hvízdat
zorbing
LòlWÄfÏL=
zorbing
Lesson 3
We’ve been friends ever since we met
Lesson 4 – Describing personal experiences
altitude sickness LôäífíàìWÇ=ëfâå]ëL= výšková nemoc
beef
LÄfWÑL=
hovězí (maso)
border
LÄlWÇ]L=
hranice
electricity
LfäÉâDíêfëfíáL=
elektřina
exhausting
LfâDòlWëífÏL=
vyčerpávající
face
LÑÉfëL=
obličej; tvář
freshwater
LÑêÉpïlWí]L=
sladká voda
guinea pig
LÖfåf=DéfÖL=
morče
headache
LÜÉÇÉfâL=
bolest hlavy
hostel
LÜflëíäL=
ubytovna
llama
Lä^Wã]L=
lama
magic
LãôÇwfâL=
kouzlo; kouzelný
mountain range
Lã~råífå=êÉfåÇwL=
horské pásmo
nationality
Låôp]DåôäfíáL=
národnost
agency
LÉfÇw]åëáL=
agentura
popularity
LéfléàrDäôê]íáL=
oblíbenost; popularita
assist
L]DëfëíL=
pomáhat; podporovat
possibility
Léflë]DÄfä]íáL=
možnost
attitude
LôífíàìWÇL=
postoj; přístup; stanovisko
reality
LêfDôä]íáL=
skutečnost; realita
authorities
LlWDqflê]íáòL=
úřady
responsibility
Lêfëéflåë]DÄfä]íáL=
odpovědnost
charitable
Lípôêfí]ÄäL=
charitativní
roast
Lê]rëíL=
péci; opékat
cigareta
snowboarding
Lëå]r?ÄlWÇfÏL=
snowboarding
komunita; společenství
speciality
LëéÉpáDôä]íá=L=
specialita
vyřadit; přestat jíst
trail
LíÉfäL=
stezka; pěšina; stopa
droga; lék
trek
LíêÉâL=
túra
Lîôäàì]ÄäL=
cenný; hodnotný
Lï‰WqL=
(be ~) mít hodnotu; stát za
(co)
cigarette
community
cut out
drug
LëfÖ]DêÉíL*=
Lâ]ãDàìWå]ífL=
Lâ¾í=~ríL=
LÇê¾ÖL=
entertain
LÉåí]DíÉfåL=
(po)bavit
valuable
fall out (with)
LÑlWä=D~rí=ïfaL=
rozhádat se
worth
fame
LÑÉfãL=
sláva; pověst
fortunate
LÑlWíp]å]íL=
šťastný; majetný
get rid of
LÖÉí=êfÇ=]îL=
zbavit se
habit
LÜôÄfíL=
zvyk; návyk
hit it off
LÜfí=fí=DflÑL=
dokonale si rozumět
airline
LÉ]ä~fåL==
letecká společnost
in case
Lfå=DâÉfëL=
pro případ; kdyby náhodou
as a rule
LêìWäL=
obvykle
medal
LãÉÇäL=
medaile
benefit
LÄÉå]ÑfíL=
být ku prospěchu
kov
business
LÄfòå]ëL=
obchod
novota
coach (vehicle)
Lâ]rípL=
(dálkový) autobus
příležitost; možnost
company
Lâ¾ãé]åáL=
společnost
kus; kousek
cook
LârâL=
kuchař
štafeta
cost
LâflëíL=
náklady; výlohy
odvětví; úsek
economy
LfDâflå]ãáL=
hospodářství
metal
novelty
opportunity
piece
relay
sector
LãÉíäL=
LåflîäíáL=
Lflé]DíàìWå]íáL=
LéáWëL=
LêáWäÉfL=
LëÉâí]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
Culture
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 9 z 13
import
LfãDélWíL=
dovážet
local
Lä]râäL=
místní člověk
plant
Léä^WåíL=
sázet
preach
LéêáWípL=
kázat; hlásat
public transport
veřejná doprava
resort
Lé¾Ääfâ=
DíêôåëélWíL=
LêfDòlWíL=
responsible
LêfDëéflåë]ÄäL=
(z)odpovědný
salary
Lëôä]êáL=
souvenir
LëìWîôDåf]L=
staff
workout
Lï‰Wâ~ríL=
cvičení; posilování
Lesson 2
People didn’t use to throw things away
letovisko
LôÇL=
inzerát; reklama
plat
ad (=
advertisement)
brick
LÄêfâL=
cihla
suvenýr
campaign
LâôãDéÉfåL=
kampaň
Lëí~WÑL=
zaměstnanci
can
LâôåL=
plechovka
tidy
Lí~fÇáL=
pořádný; pořádkumilovný
carpet
Lâ^WéfíL=
koberec
tourist
Lír]êfëíL=
turista/turistka
construct
Lâ]åDëíê¾âíL=
sestrojit
vital
Lî~fí]äL=
nezbytný; životně důležitý
consume
Lâ]åDëàìWãL=
spotřebovat
cupboard
Lâ¾Ä]ÇL=
skříňka
designer
LÇfDò~få]L=
návrhář
endless
LÉåÇä]ëL=
nekonečný
Unit 6 Leson 1 – He had won awards
advantage
L]ÇDî^WåífÇwL=
výhoda
entirely
LfåDí~f]äfL=
zcela; naprosto
although
LlWäDa]rL=
ačkoli
glass
LÖä^WëL=
sklo
balance
LÄôä]åëL=
držet rovnováhu; vyvažovat
hot water bottle
LÜflí=DïlWí]=ÄflíäL=
ohřívací láhev
bar
LÄ^WL=
tyč
imaginative
LfDãôÇwfå]ífîL=
nápaditý; vynalézavý
bicycle
LÄ~fëfâäL=
jízdní kolo
in the first place
Lfå=a]=щWëí=éäÉfëL=
vůbec
blind
LÄä~fåÇL=
slepý
jumbo jet
LÇw¾ãÄ]r=ÇwÉíL=
obří tryskové letadlo
deaf
LÇÉÑL=
hluchý
material
Lã]Díf]êá]äòL=
látka; hmota; materiál
design
LÇfDò~fåL=
návrh; plán
pencil case
LéÉåëä=âÉfëL=
penál
tečka; bod
plant
Léä^WåíL=
rostlina
elektronika
plastic
LéäôëífâL=
umělá hmota; plast; plastový
nepřítel
pot
LéflíL=
hrnec; kelímek
rukavice
printer
Léêfåí]L=
tiskárna
LêáWDë~fâäL=
recyklovat; třídit odpad
dot
electronics
enemy
glove
LÇflíL=
LfäÉâDíêflåfâëL=
LÉå]ãáL=
LÖä~¾îL=
handrail
LÜôåÇêÉfäL=
zábradlí; madlo
recycle
inspiration
Lfåëé]DêÉfp]åL=
inspirace; vnuknutí
recycled
LêáWDë~fâäÇL=
recyklovaný
invention
LfåDîÉåpåL=
vynález
recycler
LêáWDë~fâä]L=
ten, kdo třídí odpad
make a sign
Lë~fåL=
udělat znamení rukou
reduce
LêfDÇàìWëL=
zredukovat; zmenšit
metal
LãÉíäL=
kovový
resource
LêfDòlWëL=
zdroj
mobility
Lã]rDÄfä]íáL=
pohyblivost
rubber
Lê¾Ä]L=
guma; gumový
product
LéêflǾâíL=
výrobek
saucepan
LëlWëé]åL=
rendlík; kastrol
rail
LêÉfäL=
zábradlí; madlo
stylish
Lëí~fäfpL=
elegantní; módní
raised
LêÉfòÇL=
(po)zvednutý
supporter
Lë]DélWí]L=
přívrženec; stoupenec
sell out
LëÉä=D~ríL=
vyprodat
throw away
Lqê]r=]DïÉfL=
zahodit
sign language
Lë~få=äôÏÖïfÇwL=
znaková řeč
turn into
Lí‰Wå=fåí]L=
změnit se v co
simplify
LëfãéäfÑ~fL=
zjednodušit
tyre
Lí~f]L=
pneumatika
klouzat
vacuum cleaner
LîôâàìWã=âäáWå]L=
vysavač
voják
waste
LïÉfëíL=
odpad
schody
wear out
LïÉ]=D~ríL=
obnosit
síla
wood
LïrÇL=
dřevo
LïräL=
vlna
LàflÖ]íL=
jogurt
slide
soldier
stairs
strength
Lëä~fÇL=
Lë]räÇw]L=
LëíÉ]òL=
LëíêÉÏqL=
system
Lëfëí]ãL=
systém
wool
translator
LíêôåëDäÉfí]L=
překladatel; překladač
yoghurt
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 10 z 13
Lesson 3 – The first car was invented by him
X-ray
LÉâë=DêÉáL=
rentgen
zip
LòféL=
zip
aqualung
Lôâï]ä¾ÏL=
akvalung
artist
L^WífëíL=
umělec
atomic bomb
L]?íflãfâ=DÄflãL==
atomová bomba
attempt
L]DíÉãéíL=
pokus
car alarm
Lâ^Wê=]?ä^WãL=
autoalarm
approximately
L]Déêflâëfã]íäáL=
přibližně; asi
carpenter
Lâ^Wéfåí]L=
tesař
bamboo
LÄôãÄìWL=
bambus
chamber
LípôãÄ]L=
komora
bark (of tree)
LÄ^WâL=
kůra
(run like)
clockwork
compose
Lâäflâï‰WâL=
(šlapat jako) hodinky
complicated
Lâflãéäf?âÉfífÇL=
složitý; komplikovaný
connected
Lâ]DåÉâífÇL=
spojený; propojený
Lâ]ãDé]ròL=
složit (hudbu)
cotton
LâflíåL=
bavlněný
director
LÇ~fDêÉâí]L=
ředitel
cotton
LâflíåL=
bavlna; bavlník
do damage
LÇôãfÇwL=
způsobit škodu
detailed
LÇáWíÉfäÇL=
podrobný; detailní
do the shopping
LÇrW=a]=pfléfÏL=
nakupovat
emperor
LÉãé]ê]L=
císař
do the washing
up
engineer
LÇìW=a]=ïflpfÏ=¾éL= umý(va)t nádobí
explorer
LfâDëéälWê]L=
LÉåÇwfDåf]L=
inženýr; technik
instruction
LfåDëíê¾âpåL=
průzkumník; cestovatel;
badatel
instrukce; pokyny
full-scale
LÑrä=ëâÉfäL=
velký jako originál
mulberry
Lã¾äÄ]êáL=
moruše
helicopter
LÜÉäfâfléí]L=
vrtulník
novelist
Låflî]äfëíL=
spisovatel
highly
LÜ~fäfL=
velmi; značně
paper
LéÉfé]L==
papír
interestingly
Lfåíê]ëífÏäáL=
kupodivu
plastic surgery
Léäôëífâ=ë‰WÇw]êáL= plastická chirurgie
internal
combustion
(engine)
inventor
Lfå?í‰Wå]ä=
â]ãDľëíp]åL=
spalovací (motor)
printing
LéêfåífÏL=
tisk; knihtisk
process
Léê]rëÉëL=
postup
LfåîÉåí]L=
vynálezce
pulp
Lé¾äéL=
kaše; celulóza
light bulb
Lä~fí=ľäÄL=
žárovka
shape
LpÉféL=
tvar
list
LäfëíL=
zapsat na seznam
sheet
LpáWíL=
list
listener
Läfëå]L=
posluchač
skins
LëâfåòL=
kůže; kožešiny
make an attempt L]DíÉãéíL=
pokusit se
soft
LëflÑíL=
měkký; hebký
mobile phone
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
mobilní telefon
spread
LëéêÉÇL=
namazat; rozprostřít
nominate
LåflãfåÉfíL=
nominovat; navrhnout
supply
Lë]Déä~fL=
dodávat
nuclear bomb
LåàìWâäá]=DÄflãL=
jaderná bomba
tray
LíêÉfL=
podnos
on display
Lflå=ÇfDëéäÉfL=
vystavený
poll
Lé]räL=
průzkum veřejného mínění
powered
Lé~r]ÇL=
poháněný; napájený
professor
Léê]DÑÉë]L=
profesor
put into practice
LéêôâífëL=
zavést do praxe
pyramid
Léfê]ãfÇL=
pyramida
run into
Lê¾å=fåí]L=
narazit na
self-propelled
LëÉäÑéê]DéÉäÇL=
samohybný
shortlist
LplWíäfëíL=
užší výběr
shut
Lp¾íL=
zavřít
sketch
LëâÉípL=
načrtnout
sophisticated
Lë]DÑfëífâÉfífÇL=
důmyslný
telephone
LíÉäfÑ]råL=
telefon
television
LíÉä]îfwåL=
televize
vehicle
Lîá]âäL=
vozidlo; dopravní prostředek
World Wide Web Lï‰WäÇ=ï~fÇ=DïÉÄL= internet
www.macmillan.cz/slovnicky
Lesson 4 – Describing a process
Inspiration Extra!
candle
LâôåÇäL=
svíčka
electrical
LfDäÉâíêfâäL=
elektrický
Review Units 5-6
wind
LïfåÇL=
vítr
Unit 7 Lesson 1 – He asked her not to go
ape
LÉféL=
lidoop
artificial
L^WífDÑfpäL=
umělý
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 11 z 13
bracelet
LÄêÉfëä]íL=
náramek
bring back
LÄêfÏ=DÄôâL=
přivézt si
chimpanzee
Lípfãé]åDòáWL=
šimpanz
command
Lâ]Dã^WåÇL=
příkaz
correctly
Lâ]DêÉâíäáL=
správně
critic
LâêfífâL=
kritik
gorilla
LÖ]Dêfä]L=
gorila
guilty
LÖfäíáL=
LÄfíL=
kousek; kus
charge a mobile
nabít si mobil
cholera
Líp^WÇw=]=
Dã]rÄ~fäL=
Lâflä]ê]L=
vinen
co-author
Lâ]r=DlWq]L=
spoluautor
vymyslet
crazy
LâêÉfòáL=
šílený; bláznivý
crops
LâêfléëL=
plodina; úroda
dozen
LǾòåL=
tucet
educate
LÉÇàrâÉfíL=
vzdělávat; učit
farmer
LÑ^Wã]L=
zemědělec; sedlák
fees
LÑáWL=
poplatek
generate
LÇwÉå]êÉfíL=
vyrábět
go ahead with
LÖ]r=]DÜÉÇ=ïfaL=
pustit se do
go back
LÖ]r=DÄôâL=
jít nazpět; vrátit se
go down
LÖ]r=DÇ~råL=
ubývat; klesat
go on
LÖ]r=DflåL=
pokračovat
go up
LÖ]r=D¾éL=
růst; stoupat
home-made
LÜ]rã=ãÉfÇL=
domácí
It's early days.
L‰WäáL=
Je moc brzy./Sotva to začalo.
rozzlobený
leadership
LäáWÇ]pféL=
vedení; představitelé
kočka
media
LãáWÇf]L=
média
kachna
phenomenal
LÑ]DåflãfåäL=
ohromný; zcela mimořádný
pumpovat
LãÉfâ=D¾éL=
Lã¾åâfL=
opice
natural
Låôíp]ê]äL=
přirozený; přírodní
operation
Lflé]DêÉfpåL=
operace
relationship
LêfDäÉfpåpféL=
vztah
remarkable
LêfDã^Wâ]Ä]äL=
pozoruhodný
request
LêfDâïÉëíL=
požadavek
symbol
LëfãÄäL=
symbol
trainer (person)
LíêÉfå]L=
trenér
zavřít vodu
Lesson 2 – He said he couldn’t remember
annoyed
cat
L]DålfÇL=
LâôíL=
They asked him how he had got the idea
bit
make up (=
invent)
monkey
turn off the water Lí‰WåLïlWí]L=
Lesson 3
cholera
duck
LǾâL=
effect
LfDÑÉâíL=
účinek; vliv
pump
Lé¾ãéL=
either … or
L~fa]=…=DlWL=
buď … anebo
LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL=
střední škola (UK)
elephant
LÉäfÑ]åíL=
slon
Lëí^WîÉfp]åL=
email
attachment
filter
L]Díôípã]åíL=
příloha emailu
secondary
school
starvation
hladovění
stock
LëíflâL=
zásoby
LÑfäí]L=
filtrovat
villager
LîfäfÇw]L=
vesničan
interviewer
Lfåí]îàìW]L=
reportér; tazatel u pohovoru
windmill
LïfåÇãfäL=
větrný mlýn
ISP (Internet
Service
Provider)
junk
L~f=ÉëDéáWL=
poskytovatel internetu
LÇw¾ÏâL=
harampádí
pig
LéfÖL=
prase
attention
L]DíÉåp]åL=
pozornost
snail
LëåÉfäL=
hlemýžď
attract attention
L]DíêôâíL=
upoutat pozornost
solution
Lë]DäìWpåL=
řešení
capsize
LâôéDë~fòL=
převrhnout se
spam
LëéôãL=
spam; nevyžádaná pošta
coastguard
Lâ]rëíÖ^WÇL=
pobřežní stráž
tail
LíÉfäL=
ocas
container
Lâ]åDíÉfå]L=
nádoba
tiger
Lí~fÖ]L=
tygr
description
LÇfDëâêfépåL=
popis
tough
Lí¾ÑL=
těžký; obtížný
dinghy
LÇáÏÖáL=
malý člun
trunk (animal)
Líê¾ÏâL=
chobot
direct
LÇ~fDêÉâíL=
přímo
virus
Lî~fê]ëL=
vir
hold on
LÜ]räÇ=flåL=
držet se
worm
Lï‰WãL=
červ
in trouble
Lfå=íê¾ÄäL=
v nesnázích
zebra
LòÉÄê]L=
zebra
injure
LfåÇw]L=
zranit
invitation
LfåîfDíÉfpåL=
pozvánka
www.macmillan.cz/slovnicky
Lesson 4 – Telling a story
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 12 z 13
journalist
LÇw‰Wå]äfëíL=
novinář
right
Lê~fíL=
narovnat
watertight
LïlWí]í~fíL=
vodotěsný
Culture
Lesson 2 – What would you do?
aspirin
LôëéêfåL=
aspirin
back away
LÄôâ=]DïÉfL=
couvat; ustoupit
bank (of river)
LÄôÏâL=
břeh
barefoot
LÄÉ]ÑríL=
bosý; naboso
berry
LÄÉêáL=
bobule
communication
Lâ]ãàìWåfDâÉfpåL=
komunikace
cold
Lâ]räÇL=
rýma
global
LÖä]rÄ]äL=
globální
compass
Lâ¾ãé]ëL=
kompas
cough
LâflÑL=
kašel
count sheep
Lâ~råí=DpáWéL=
počítat ovečky
crouch
Lâê~rípL=
skrčit se
stránka; aspekt
dentist
LÇÉåífëíL=
zubař
občan
desert
LÇÉò]íL=
poušť
mající starost
downstream
LÇ~råDëíêáWãL=
po proudu
následek; důsledek
first aid kit
LщWëí=DÉfÇ=âfíL=
příruční lékárnička
LÑflêfëíL=
les
Unit 8 Leson 1 – They should have thought ..
aspect
citizen
concerned
consequence
LôëéÉâíL=
Lëfífò]åL=
Lâ]åDë‰WåÇL=
Lâflåëfâï]åëL=
consider
Lâ]åDëfÇ]L=
zvážit
forest
dam
LÇôãL=
hráz; přehrada
hiccoughs
LÜfâ¾éëL=
škytavka
displace
LÇfëDéäÉfëL=
odsunout
honey
LܾåáL=
med
environmental
Lfå?î~fê]åDãÉåíäL=
ekologický
insect spray
LfåëÉâí=ëéêÉfL=
sprej proti hmyzu
essential
LfDëÉåpäL=
nezbytný; podstatný
lemon
LäÉã]åL=
citrón
flood
LÑä¾ÇL=
zaplavit; zatopit
lightning
Lä~fíåfÏL=
blesk
fresh water
LÑêÉp=ïlWí]L=
sladká voda
magnifying glass LãôÖåfÑ~ffÏ=
frozen
LÑê]ròåL=
zmrzlý; mražený
match
government
LÖ¾î]åã]åíL=
vláda
hosepipe
LÜ]ròé~féL=
hadice
hygiene
LÜ~fÇwáWåL=
hygiena
ice
L~fëL=
led
minimum
Lãfåfã]ãL=
minimum
polar ice cap
Lé]rä]=D~fë=âôéL=
polární ledový příkrov
positive
Léflò]ífîL=
pozitivní
rainwater
LêÉfåïlWí]L=
dešťová voda
recommended
LêÉâ]DãÉåÇfÇL=
doporučený
salt water
LëlWäí=ïlWí]L=
slaná voda
shortage
LplWífÇwL=
species
LëéáWpáWòL=
store
LëílWL=
tap
LíôéL=
underway
L¾åÇ]DïÉfL=
use
LàìWëL=
(po)užití
water
LïlWí]L=
zalít
watering can
LïlWí]êfÏ=âôåL=
konev
wipe out
Lï~fé=D~ríL=
vyhladit
www.macmillan.cz/slovnicky
nedostatek
rostlinný/živočišný druh
skladovat; zadržovat
kohoutek
rozběhnutý
lupa
Öä^WëL=
LãôípL=
sirka
needle and
thread
oasis
LåáWÇäLqêÉÇL=
jehla a nit
L]rDÉfëfëL=
oáza
penknife
LéÉåå~fÑL=
kapesní nůž
safety pin
LëÉfÑíf=éfåL=
zavírací špendlík
shelter
LpÉäí]L=
(ú)kryt; přístřeší
slippery
Lëäfé]êáL=
kluzký
snake
LëåÉfâL=
had
sore throat
LëlW=qê]ríL=
bolení v krku
sun cream
Lë¾å=âêáWãL=
opalovací krém
survive
Lë]Dî~fîL=
přežít; zůstat na živu
thunderstorm
Lq¾åÇ]ëílWãL=
bouře
tight
Lí~fíL=
pevně
toothache
LíìWqÉfâL=
bolest zubů
upstream
L¾éDëíêáWãL=
proti proudu
waist
LïÉfëíL=
pas (těla)
waterfall
LïlWí]ÑlWäL=
vodopád
whistle
LïfëäL=
píšťalka
whistle
LïfëäL=
hvízdat; pískat
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
New Inspiration 3
strana 13 z 13
Lesson 3
You’d like to stay there, wouldn’t you?
igloo
LfÖäìWL=
iglú
pavilion
Lé]Dîfäá]åL=
pavilón
skyscraper
Lëâ~fëâêÉfé]L=
mrakodrap
Lesson 4 – Describing a country
plain
LéäÉfåL=
pláň
platypus
Léäôífé]ëL=
ptakopysk
polar bear
Lé]rä]=ÄÉ]L=
lední medvěd
prairie
LéêÉ]êáL=
prérie
preserve
LéêfDò‰WîL=
udržet; uchovat
rainforest
LêÉfåDÑflêfëíL=
deštný prales
semi-desert
LëÉãáDÇÉò]íL=
polopoušť
snow
Lëå]rL=
sníh
spider
Lëé~fÇ]L=
pavouk
structure
Lëíê¾âíp]L=
struktura; stavba
LôÄ]DêfÇw]åäL=
australský domorodý
sunshine
Lë¾åp~fåL=
sluneční svit
Aborigine
LôÄ]DêfÇw]åáWL=
australský domorodec
tropical
LíêfléfâäL=
tropický
agriculture
LôÖêfâ¾äíp]L=
zemědělství
tundra
Lí¾åÇê]L=
tundra
announcement
L]Då~råëã]åíL=
oznámení
variety
Lî]Dê~f]íáL=
různorodost
brochure
LÄê]rp]L=
brožura
brown bear
LÄê~rå=DÄÉ]L=
hnědý medvěd
caribou
Lâôê]ÄìWL=
karibu (severoamerický sob)
central
LëÉåíê]äL=
střední
coastal
Lâ]rëíäL=
pobřežní; přímořský
considerably
Lâ]åDëfÇ]ê]ÄäáL=
značně
continental
Lâ]åífDåÉåíäL=
kontinetální; pevninský
coral reef
Lâflêä=êáWÑL=
korálový útes
currency
Lâ¾ê]åëáL=
měna
cyclone
Lë~fâä]råL=
cyklón
dollar ($)
LÇflä]L=
dolar
drought
LÇê~ríL=
sucho; období sucha
effort
LÉÑ]íL=
úsilí; snaha
elk
LÉäâL=
los (hlavně evropský)
emu
LáWãàìWL=
emu
falls
LÑlWäòL=
vodopády
grassland
LÖê^WëäôåÇL=
travnaté pláně
grizzly bear
LÖêfòäá=DÄÉ]L=
medvěd grizly
hurricane
Lܾêfâ]åL=
hurikán
industry
LfåÇ]ëíêáL=
průmysl
interior
LfåDíf]êf]L=
vnitrozemí
kangaroo
LâôÏÖ]DêìWL=
klokan
koala
Lâ]rD^Wä]L=
koala
kookaburra
Lârâ]ľê]L=
ledňák kakabura
minus
(temperature)
monsoon
Lã~få]ëL=
mínus
LãflåDëìWåL=
monzun
moose
LãìWëL=
los (hlavně severoamerický)
musical
LãàìWòfâäL=
hudebně nadaný; muzikální
native
LåÉfífîL=
domorodý
notice
Lå]rífëL=
cedule
official
LflÑfpäL=
úřední
outback
L~ríÄôâL=
australské vnitrozemí
Aboriginal
www.macmillan.cz/slovnicky
Inspiration Extra!
jungle
LÇw¾ÏÖäL=
džungle
make a mistake
LãÉfâ=]=ãfDëíÉfâL=
(u)dělat chybu
runner
Lê¾å]L=
běžec
wildlife
Lï~fäÇä~fÑL=
divočina; divoká příroda
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

Podobné dokumenty

Footprints 1 - Macmillan.cz

Footprints 1 - Macmillan.cz give hug I love mother Mum present special surprise thing

Více

New Inside Out Pre-Intermediate

New Inside Out Pre-Intermediate padnout (o oblečení); LÑrí=ëé^WL= foot spa LѾåáL= funny gadget LÖôÇwfíL= LÖÉí=ÇêÉëíL= get dressed/undresse d give somebody a LÖfî=]=äfÑíL= lift go mad for sth LÖ]r=ãôÇ=Ñ]L= go on the internet LÖ]r...

Více

Gateway B2+ - Macmillan.cz

Gateway B2+ - Macmillan.cz přijít na; kápnout na (řešení) udržovat (co); pokračovat (v čem) okamžitě si vybavit naučit se; pochytit dát si dohromady (pravdu apod.) přemítat probrat; vysvětlit

Více

www.macmillan.cz

www.macmillan.cz úsilí; snaha fluent LÑ äì W]å íL plynulý LÖ ê ÉfíÑ ]äL vděčný grateful grow up LÖ ê ]r =¾ é L vyrůst(at) immediately LfDãáWÇ fî íäfL okamžitě individual Lfå Ç fDî fÇ w r ]äL jednotlivý keep up w it...

Více

Global Intermediate - Macmillan Education

Global Intermediate - Macmillan Education to plant evidence = faith LÑÉfqL= faithful LÑÉfqÑ]äL= foreigner LÑflêfå]L= forget LÑ]DÖÉíL= forgetful LÑ]DÖÉíÑäL= friend LÑêÉåÇL= funny LѾåáL= to be guilty

Více