Straightforward Pre-Intermediate - Macmillan Education

Komentáře

Transkript

Straightforward Pre-Intermediate - Macmillan Education
Straightforward Pre-Intermediate
strana 1 z 13
Straightforward Pre-Intermediate
famous
fan
farmhouse
fashionable
find
fit
flat
flowery
gardening
K této učebnici je k dispozici
procvičování na internetu.
Více informací na
www.macmillan.cz/e-learning
Lesson 1 Family
aunt
cousin
daughter
grandfather
grandmother
husband
mother-in-law
nephew
niece
pet
son
son-in-law
uncle
wife
L^WåíL=
Lâ¾òåL=
LÇlWí]L=
LÖêôåÑ^Wa]L=
LÖêôåã¾a]L=
LܾòÄ]åÇL=
Lã¾a]êfåälWL=
LåÉÑàìWL=
LåáWëL=
LéÉíL=
Lë¾åL=
Lë¾åfåälWL=
L¾ÏâäL=
Lï~fÑL=
teta
bratranec; sestřenice
dcera
dědeček
babička
manžel; muž
tchýně
synovec
neteř
domácí zvíře; miláček
syn
zeť
strýc
manželka; žena
guitar
hobby
housework
include
juggling
laugh
library
lovely
member
message
motor home
perform
pink
poll
Lesson 1 Frienship
best friend
LÄÉëí=DÑêÉåÇL=
get on (well) with LÖÉí=flå=ïÉä=ïfaL=
(sb)
have a lot in
LÜôî=]=äflí=få=
common with (sb) âflã]åL=
keep in touch with LâáWé=få=í¾ípL=
(sb)
LåÉfÄ]L=
neighbour
nejlepší přítel
vycházet s někým (dobře)
mít toho s někým hodně
společného
udržovat se v kontaktu
primary school
soused/ sousedka
Lesson 1 Other words & phrases
accommodation
accountant
advert(isement)
attractive
L]?â^ã]DÇÉfpåL=
L]Dâ~råí]åíL=
LôÇî‰WíI=
]ÇDî‰Wífëã]åíL=
L]DíêôâífîL=
background
best-selling
LÄôâÖê~råÇL=
LÄÉëíëÉäfÏL=
blonde
bucket
circus
clothes
colleague
college
concert
contact
corn
couple
LÄäflåÇL=
LľâfíL=
Lë‰Wâ]ëL=
Lâä]rÇòL=
LâfläáWÖL=
LâfläfÇwL=
Lâflåë]íL=
LâflåíôâíL=
LâlWåL=
Lâ¾éäL=
doll
dress
electricity
email
enquiry
experience
expert
LÇfläL=
LÇêÉëL=
LfäÉâDíêfëfíáL=
LáWãÉfäL=
LfåDâï~f]êáL=
LfâDëéf]êá]åëL=
LÉâëé‰WíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
pop singer
popular
practise
press
ubytování
účetní
reklama; izerát
atraktivní; přitažlivý;
příjemný
pozadí; prostředí; původ
jdoucí na dračku; výborně
se prodávající
světlovlasý; blondýna
kbelík
cirkus
oblečení
spolupracovník; kolega
vysoká škola
koncert
kontaktovat (koho)
kukuřice
pár; dvojice (lidí žijících
spolu)
panenka
šaty (dámské)
elektřina
email
informace
zážitek
odborník; znalec
prime minister
private
pub
recent
recruitment
agency
secretary
shirt
show
soap opera
staff
surprise
temporary
theme park
tone
traditional
typical
university
urgently
vegetable
village
voicemail
website
wedding
winner
wonder
slavný; proslulý
fanoušek
farma
módní
najít
v dobré kondici; způsobilý
byt
květovaný
zahradničení;
zahrádkářství
LÖfDí^WL=
kytara
LÜflÄáL=
koníček
LÜ~rëï‰WâL=
domácí práce
LfåDâäìWÇL=
zahrnovat; obsahovat
LÇw¾ÖäfÏL=
žonglování
Lä^WÑL=
(za)smát se
Lä~fÄê]êáL=
knihovna
Lä¾îäáL=
půvabný; příjemný
LãÉãÄ]L=
člen; příslušník
LãÉëfÇwL=
vzkaz; zpráva
Lã]rí]=Ü]rãL=
kempinkový vůz
Lé]DÑlWãL=
účinkovat; hrát
LéfÏâL=
růžová
Lé]räL=
průzkum veřejného
mínění
Léflé=ëfÏÖ]L=
zpěvák populární hudby
Léfléàrä]L=
oblíbený; populární
LéêôâífëL=
cvičit, procvičovat
LéêÉëL=
stisknout; zmáčknout
(knoflík; tlačítko)
Léê~fã]êá=ëâìWäL= základní škola pro žáky
od do let (GB)
Léê~áã=Dãfåfëí]L= předseda vlády; premiér
Léê~fî]íL=
soukromý; důvěrný
Lé¾ÄL=
hospoda
LêáWëåíL=
nedávný; nový
LêfDâêìWíã]åí=
personální agentura
LÑÉfã]ëL=
LÑôåL=
LÑ^WãܾìëL=
LÑôpå]ÄäL=
LÑ~fåÇL=
LÑfíL=
LÑäôíL=
LÑä~rêáL=
LÖ^WÇåfÏL=
ÉfÇw]åëáL=
LëÉâê]í]êáL=
Lp‰WíL=
Lp]rL=
Lë]ré=flé]ê]L=
Lëí~WÑL=
Lë]Déê~fòL=
LíÉãéçê]êáL=
LqáWã=é^WâL=
Lí]råL=
Líê]DÇfp]åäL=
LíféfâäL=
LàìWåfDî‰Wë]íáL=
L‰WÇw]åíL=
LîÉÇwí]ÄäL=
LîfäfÇwL=
LîlfëãÉfäL=
LïÉÄë~fíL=
LïÉÇfÏL=
Lïfå]L=
Lï¾åÇ]L=
sekretářka; tajemník
košile
pořad; zábavné
představení
televizní/rozhlasový seriál
zaměstnanci
překvapit; překvapení
dočasný
zábavní park
tón
tradiční
typický
univerzita; vysoká škola
naléhavý; nutný
zelenina
vesnice
hlasová schránka
internetová stránka
svatba; svatební
vítěz
podivovat se; divit se
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
strana 2 z 13
timetable
tuition
university
Lesson 2 Adjectives with preposition
afraid of
bored with
fond of
good at
interested in
keen on
L]DÑêÉfÇ=]îL=
LÄlWÇ=ïfaL=
LÑflåÇ=]îL=
LÖrÇ=]íL=
Lfåíê]ëífÇ=fåL=
LâáWå=flåL=
terrible at
worried
LíÉêfÄä=]íL=
Lï¾êfÇL=
obávající se něčeho
znuděný něčím
(be ~) mít rád
dobrý v něčem
zajímající se o něco
(be ~) velmi rád něco
dělat
hrozný v něčem
ustaraný; znepokojený
LÉÇwrDâÉfpåL=
cafeteria
LâôÑ]Díf]êf]L=
certificate
compulsory
computer
course
desk
education system
examination
(exam)
experienced
fail
Lë‰WDífÑfâ]íL=
Lâ]ãDé¾äë]êfL=
Lâ]ãDéàìWí]L=
LâlWëL=
LÇÉëâL=
LÉÇàrDâÉfpå=
ëfëí]ãL=
LáÖòôãfDåÉfpåI=
fÖDòôãL=
LfâDëéf]êf]åëíL=
LÑÉfäL=
fee
LÑáWL=
get a place (at
university)
grade
LÖÉí=]=éäÉfëL=
výchova; (dosažené)
vzdělání
jídelna; bufet (v
nemocnici apod)
certifikát; vysvědčení
povinný
počítač
chod (jídla)
psací stůl; lavice
systém vzdělávání
school subjects
art
biology
Greek
history
Irish
Latin
mathemetics
(maths)
music
religion
LëâìWä=ë¾ÄÇwfâíL=
L^WíL=
LÄ~fDflä]ÇwáL=
LÖêáWâL=
LÜfëí]êáL=
L~fêfpL=
LäôífåL=
Lãôq]DãôífâëL=
předmět (ve škole)
výtvarná výchova
biologie
řecký; řečtina
dějiny; historie
irský; irština
latina; latinský
matematika
LãàìWòfâL=
LêfDäfÇw]åL=
science
technology
Lë~f]åëL=
LíÉâDåflä]ÇwáL=
hudební výchova
náboženství; vyznání;
víra
přírodověda
technologie
Lesson 2 Other words & phrases
zkouška
zkušený
neudělat; propadnout (u
zkoušky)
honorář; odměna;
poplatek
dostat se někam
třída; ročník; známka
(US)
headmaster
LÜÉÇDã^Wëí]L=
ředitel
LÜÉÇDãfëíê]ëL=
ředitelka
headmistress
LÜÉÇDíáWíp]L=
ředitel/ka školy
headteacher
homework
LÜ]rãï‰WâL=
domácí úkol
LäôÏÖïfÇwL=
jazyk; způsob vyjadřování
language
laboratory
Lä]DÄflê]íêáL=
laboratoř
leaving age
LäáWîáÏ=ÉfÇwL=
věk, ve kterém se
vychází ze školy
leaving certificate LäáWîáÏ=ë]DífÑfâ]íL= závěrečné vysvědčení
(ze střední školy)
LäÉëåL=
hodina
lesson
location
Lä]rDâÉfpåL=
místo; poloha; umístění
Lãfâëí=ëÉâëL=
(škola) pro chlapce i
mixed sex
děvčata
Lã¾äíf=ãáWÇf]=
multimediální učebna
multi-media
ëÉåí]L=
centre
native speaker LåÉfífî=DëéáWâ]L= rodilý mluvčí
pass (an exam) Lé^WëL=
udělat; uspět
Léê~fî]í=ëâìWäL= soukromá škola
private school
(corporal)
Lé¾åfpã]åíL=
trest
punishment
pupil
LéàìWéäL=
žák
LâïfläfÑfâÉfp]åL= vzdělání; kvalifikace
qualification
přihláška
registration form LêÉÇwfDëíêÉfpå=
result
single sex
accent
actually
anyway
artist
as usual
(fall) asleep
ban
behaviour
borrow
brilliant
Lôâë]åíL=
Lôâípì]äáL=
LÉåfïÉfL=
L^WífëíL=
L]ò=DàìWwr]äL=
L]DëäáWéL=
LÄôåL=
LÄfDÜÉfîà]L=
LÄflê]rL=
LÄêfäf]åíL=
care (about sb)
club
choose
(multinational)
company
competition
complicated
embarrass
enjoy
exciting
fancy dress
costume
fancy dress party
flexible
flight
fun
funny
government
great
in addition
in charge (of)
LâÉ]L=
Lâä¾ÄL=
LípìWòL=
Lã¾äíáDåôp]åä=
â¾ãé]åáL=
Lâflãé]DífpåL=
soutěž
Lâflãéäf?âÉfífÇL= složitý; komplikovaný
LfãDÄôê]ëL=
uvést/přivést do rozpaků
LfåDÇwlfL=
těšit se z čeho; užívat si
LfâDë~fífÏL=
vzrušující
LÑôåëá=ÇêÉë=
kostým na karneval
âflëíàìWãL=
LÑôåëf=DÇêÉë=é^WífL=m aškarní ples
LÑäÉâë]ÄäL=
pružný; ohebný; flexibilní
LÑä~fíL=
let
LѾåL=
zábava; zábavný
LѾåáL=
legrační; divný
LÖ¾î]åã]åíL=
vláda
LÖêÉfíL=
skvělý; úžasný; velký
Lfå=]DÇfpåL=
kromě; nadto
Lfå=Díp^WÇw=]îL=
(be~) být zodpovědný za
all inclusive
minimum
miss (a lesson)
mobile phone
of course
organize
painter
provide
row
rule
shopping bag
LfåDâäìWëfîL=
Lãfåfã]ãL=
LãfëL=
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
L]î=DâlWëL=
LlWÖ]å~fòL=
LéÉfåí]L=
Léê]Dî~fÇL=
Lê]rL=
LêìWäL=
LpfléfÏ=ÄôÖL=
LÖêÉfÇL=
ÑlWãL=
LêfDò¾äíL=
LëfÏÖä=ëÉâëL=
výsledek
(škola) pouze pro jedno
pohlaví
social programme Lë]rpä=éê]rÖêôãL= společenské akce
LôâDífîfíáL=
činnost; aktivita
activity
state school
LëíÉfí=ëâìWäL=
státní škola
subject
Lë¾ÄÇwfâíL=
předmět (ve škole)
Lí‰WãL=
semestr; pololetí
term
www.macmillan.cz/slovnicky
jízdní/letový řád
školné
univerzita; vysoká škola
Lesson 2 School subjects
Lesson 2 Education
education
Lí~fãíÉfÄäL=
LíàìWfpåL=
LàìWåfDî‰Wë]íáL=
přízvuk
vlastně
v každém případě
výtvarník; umělec
jako obvykle
usnout
zakázat
chování
(vy)půjčit si
vynikající; báječný; velmi
nadaný
starat se
klub; golfová hůl
vybrat (si)
nadnárodní společnost
co
zahrnující vše
minimum
zameškat hodinu
mobilní telefon; mobil
samozřejmě
(z)organizovat; uspořádat
malíř
poskytnout; opatřit
řada
pravidlo; řád; zásada
nákupní taška
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
stupid
symphathetic
ultra-modern
witch
worry (about
sb/sth)
LëíàìWéfÇL=
Lëféãé]DqÉífâL=
L¾äíê]=ãflÇ]åL=
LïfípL=
Lï¾êáL=
strana 3 z 13
hloupý
soucitný; dojímavý
super moderní
čarodějnice; ježibaba
dělat si starosti
Lesson 3 House & home
(be) away from
home
get home
home town
homework
housewife
housework
leave home
L]DïÉf=Ñê]ã=
Ü]rãL=
LÖÉí=Ü]rãL=
LÜ]rã=Dí~råL=
LÜ]rãï‰WâL=
LÜ~rëï~fÑL=
LÜ~rëï‰WâL=
LäáWî=DÜ]rãL=
být pryč
dorazit domů
rodné, domovské město
domácí úkol
žena v domácnosti
domácí práce
odejít z domu
Lesson 3 Towns
accommodation
art gallery
bar
bridge
bus station
castle
cathedral
church
cinema
crime
culture
flat
industrial
library
metro
museum
nightclub
nightlife
park
opera house
pollution
public transport
restaurant
shopping centre
stadium
studio
theatre
traffic
L]?â^ã]DÇÉfpåL=
L^Wí=Öôä]êáL=
LÄ^WL=
LÄêfÇwL=
Lľë=ëíÉfpåL=
Lâ^WëäL=
Lâ]DqáWÇê]äL=
Líp‰WípL=
Lëfå]ã]L=
Lâê~fãL=
Lâ¾äíp]L=
LÑäôíL=
LfåDǾëíêf]äL=
Lä~fÄê]êáL=
LãÉíê]rL=
LãàìDòáW]ãL=
Lå~fíâä¾ÄL=
Lå~fíä~fÑL=
Lé^WâL=
Lfléê]=Ü~rëL=
Lé]DäìWpåL=
Lé¾Ääfâ=
DíêôåëélWíL=
LêÉëí]êflåíL=
LpfléfÏ=ëÉåí]L=
LëíÉfÇf]ãL=
LëíàìWÇf]rL=
Lqf]í]L=
LíêôÑfâL=
tram
train station
LíêôãL=
LíêÉfå=ëíÉfpåL=
L]DÄêlWÇL=
area
banker
cash
LÉ]êá]L=
LÄôÏâ]L=
LâôpL=
century
chat
LëÉåíp]êáL=
LípôíL=
cheap
clan
coal
community
LípáWéL=
LâäôåL=
Lâ]räL=
Lâ]ãDàìWå]ífL=
www.macmillan.cz/slovnicky
drive (sb) mad
encourage
flatmate
flag
grim
guest
immigrant
independence
normal
online
ordinary
ubytování
obrazárna; galerie
bar
most
autobusové nádraží
hrad; zámek
katedrála
kostel; církev
kino
zločin
kultura
byt
průmyslový
knihovna
metro
muzeum
noční podnik; bar
noční život
park
opera (budova)
znečištění
veřejná doprava
restaurace
nákupní středisko
stadion
ateliér
divadlo
dopravní/pouliční ruch;
provoz
tramvaj
vlakové nádraží
Lesson 3 Other words & phrases
abroad
conference
countryside
dirty
discourage
do ciziny/zahraničí; v
cizině/zahraničí
oblast; rozloha
bankéř
hotové peníze; platit v
hotovosti
století
povídat si; (neformální)
rozhovor
levný
klan; rod
uhlí
komunita; společenství
origin
outdoor
owner
passenger
peace
picnic
producer
programme
put (sb) off
reunion
rollerblading
scarf
settle down
skating
sofa
space
strange
tartan
tourist
twin
whisky
konference
venkov
špinavý
vzít odvahu; zastrašit;
odradit
LÇê~fî=ãôÇL=
dohánět k šílenství; jít
hrozně na nervy
LfåDâ¾êfÇwL=
povzbudit
LÑäôíãÉfíL=
spolubydlící
LÑäôÖL=
vlajka; prapor
LÖêfãL=
ponurý; hrozivý
LÖÉëíL=
host; návštěvník
LfãfÖê]åíL=
imigrant
LfåÇfDéÉåÇ]åëL== nezávislost
LålWãäL=
obyčejný; normální
LflåDä~fåL=
připojený (k počítačové
síti)
LlWÇåêáL=
normální; běžný (o.
people - obyčejní lidé)
LflêfÇwfåL=
původ
L~ríÇlWL=
nacházející se/určený pro
použití venku
L]rå]L=
majitel
LéôëfåÇw]L=
cestující; pasažér
LéáWëL=
mír; klid; pohoda
LéfâåfâL=
piknik
Léê]DÇàìWë]L=
výrobce; producent;
pěstitel
Léê]rÖêôãL=
program; pořad
Lérí=flÑL=
zarazit; odstrašit
LêáWDàìWåf]åL=
zasedání; schůze
Lê]rä]ÄäÉfÇfÏL=
bruslení na kolečkových
bruslích
Lëâ^WÑL=
šátek; šála
LëÉíä=Ç^råL=
usadit se
LëâÉfífÏL=
bruslení
Lë]rÑ]L=
pohovka
LëéÉfëL=
prostor
LëíêÉfåÇwL=
(po)divný; zvláštní
Lí^WíåL=
kostkovaný
Lír]êfëíL=
turista/turistka
LíïfåL=
dvojče
LïfëâáL=
whisky
LâflåÑ]ê]åëL=
Lâ¾åíêáë~fÇL=
LljWíáL=
LÇfëDâ¾êfÇwL=
Lesson 4 Weddings
bouquet
bride
bridesmaid
ceremony
champagne
church
groom
guest
honeymoon
marriage
priest
reception
registry office
ring
speech
wedding cake
LÄìWDâÉfL=
LÄê~fÇL=
LÄê~fÇòãÉfÇL=
LëÉê]ã]åáL=
LpôãDéÉfåL=
Líp‰WípL=
LÖêìWãL=
LÖÉëíL=
LܾåfãìWåL=
LãôêfÇwL=
LéêáWëíL=
LêfDëÉép]åL=
LêÉÇwfëíêá=flÑfëL=
LêfÏL=
LëéáWípL=
LïÉÇfÏ=âÉfâL=
kytice
nevěsta
družička
obřad; slavnost
šampaňské
kostel; církev
ženich
host; návštěvník
svatební cesta; líbánky
manželství; sňatek
kněz; pastor; duchovní
hostina; formální oslava
matrika; matriční úřad
prsten; kroužek
řeč; proslov
svatební koláč
Lesson 4 Relationships
ask (sb) out
L^Wëâ=^ríL=
pozvat na milostnou
schůzku
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
be crazy about LÄáW=âêÉfòá=]Ä^ríL= být do někoho blázen
(sb)
have an argument L=Üôî=]å=
hádat se kvůli něčemu
about (sth)
^WÖàrã]åíL=
have (sth) in
=
mít něco společného
common
chodit s někým
go out with (sb) =
oženit/vdát se
get married to (sb)=
be in love with
=
být do někoho
(sb)
zamilovaný
Lëéäfí=¾éL=
rozejít se
split up
go (out) on a date LÖ]r=flå=]=ÇÉfíL= jít na rande
fall in love with LÑlWä=få=ä¾îL=
zamilovat se do někoho
(sb)
Lé^Wíå]L=
partner; partnerka
partner
LÇfDîlWëL==
rozvod
divorce
divorced
LÇfDîlWëíL=
rozvedený/rozvedená
Lesson 4 Other words & phrases
active
agency
arrange
average
belive in sth
bookstore
boss
business
carry on
cigar
cold
conclusion
cover
dead
disadvantage
friendly
generation
intelligent
jacket
journalist
kid
kiss
magazine
matter
newsagent
outgoing
perfect
personality
prefer
princess
prison
professor
promise
referee
romantic
secret
share
single mother
smile
unusual
vegetarian
vice versa
victory
aktivní
agentura
zajistit, zařídit
průměr; průměrný
věřit
knihkupectví
šéf
obchod
pokračovat
doutník
chladno; nachlazení
shrnutí; závěr
poklop; víko
mrtvý; zemřelý
nevýhoda
přátelský
generace
inteligentní
sako; kabátek
novinář; žurnalista
děcko
líbat; políbit (se)
časopis
věc; záležitost; hmota
trafika; novinový stánek
společenský; otevřený
dokonalý; ideální
osobnost
dát přednost
princezna
věznice; vězení
profesor
(při)slíbit; slibovat
rozhodčí; soudce; dělat
rozhodčího
Lê]rDãôåífâL=
romantický
LëáWâê]íL=
tajemství; tajný
LpÉ]L=
podílet se (na něčem);
sdílet (něco)
LëfÏÖä=ã¾a]L=
svobodná matka
Lëã~fäL=
úsměv; usmívat se;
usmát se
L¾åDàìWwì]äL=
neobvyklý
LîÉÇw]DíÉ]êf]åL= vegetarián
Lî~fëá=Dî‰Wë]L=
naopak; obráceně
Lîfâí]êáL=
vítězství
LôâífîL=
LÉfÇw]åëáL=
L]DêÉfåÇwL=
LôîêfÇwL=
LÄ]DäáWîL=
LÄrâëílWL=
LÄflëL=
LÄfòå]ëL=
Lâôêf=flåL=
LëfDÖ^WL=
Lâ]räÇL=
Lâ]åDâäìWwåL=
Lâ¾î]L=
LÇÉÇL=
LÇfë]ÇDî^WåífÇwL=
LÑêÉåÇäáL=
LÇwÉå]DêÉfpåL=
LfåDíÉäfÇw]åíL=
LÇwôâfíL=
LÇw‰Wå]äfëíL=
LâfÇL=
LâfëL=
LãôÖ]DòáWåL=
Lãôí]L=
LåàìWòÉfÇw]åíL=
L~ríDÖ]rfÏL=
Lé‰WÑfâíL=
Lé‰Wë]Dåôä]íáL=
LéêfDщWL=
LéêfåDëÉëL=
LéêfòåL=
Léê]DÑÉë]L=
LéêflãfëL=
LêÉÑ]DêáWL=
www.macmillan.cz/slovnicky
strana 4 z 13
yoga
Là]rÖ]L=
jóga
Lesson 5 Compound nouns
backpack
boyfriend
cable car
camping-gas
stove
credit card
dinner party
first-aid kit
flashlight
guide book
insect spray
mobile phone
penknife
sleeping bag
sunglasses
tea bag
tour guide
T-shirt
video camera
water bottle
LÄôâéôâL=
LÄlfÑêÉåÇL=
LâÉfÄä=â^WL=
LâÉãéfÏ=Öôë=
ëí]rîL=
LâêÉÇfí=â^WÇL=
LÇfå]=é^WíáL=
LщWëí=ÉfÇ=âfíL=
LÑäôpä~fíL=
LÖ~fÇ=ÄrâL=
LfåëÉâí=ëéêÉfL=
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
LéÉåå^fÑL=
LëäáWéfÏ=ÄôÖL=
Lë¾åÖä^WëfòL=
LíáW=ÄôÖL=
Lír]=Ö~fÇL=
LíáW=p‰WíL=
LîfÇá]r=âôã]ê~L=
LïlWí]=ÄflíäL=
ruksak; batoh
přítel; milenec
kabina lanové dráhy
přenosný plynový vařič
kreditní/úvěrová karta
společenská večeře
lékárnička
baterka
průvodce (kniha)
sprej proti hmyzu
mobilní telefon; mobil
kapesní nůž
spací pytel
sluneční brýle
čajový sáček
průvodce
tričko
video kamera
láhev na vodu
Lesson 5 Air travel
board
LÄlWÇL=
boarding card
book
LÄlWÇáÏ=â^WÇL=
LÄrâL=
check in
LípÉâ=fåL=
check-in
LípÉâ=DfåL=
departure
duty-free
LÇfDé^Wíp]L=
LÇàìWíá=DÑêáWL=
fasten
flight
gate
hall
hand luggage
land
locker
luggage
overhead
pack
passport
passport control
LÑ^Wë]åL=
LÑä~fíL=
LÖÉfíL=
LÜlWäL=
LÜôåÇ=ä¾ÖfÇwL=
LäôåÇL=
Läflâ]L=
Lä¾ÖfÇwL=
L]rî]DÜÉÇL=
LéôâL=
Lé^WëélWíL=
Lé^WëélWí=
â]åDíê]räL=
LëáWíL=
sedadlo; místo
LëáWí=ÄÉäíL=
bezpečnostní pás
Lë]DâàìWêfíáL=
bezpečnost; bezpečí
LëfâDàr]ê]íf=Ö^WÇL= člen ostrahy
LíÉfâflÑL=
start ( o letadle)
Lí‰WãfåäL=
terminál; konečná stanice
LífâfíL=
jízdenka; lístek
seat
seat belt
security
security guard
take-off
terminal
ticket
nastoupit do
(vlaku/letadla)
palubní lístek
rezervovat (si); objednat
předem
ubytovat se (v hotelu
apod.)
odbavení (zavazadel na
letišti)
odjezd; odlet
osvobozený od
cla/poplatků; bezcelní
upevnit; zapnout
let
brána; vrata
předsíň; hala
příruční zavazadlo
přistát
skříňka; přihrádka
zavazadlo; zavazadla
vrchní; jsoucí nad hlavou
(za)balit; sbalit
(cestovní) pas
pasová kontrola
Lesson 5 Hotels
air conditioning
central heating
connection
countryside
facility
gym
LÉ]=â]åDÇfpåáÏL=
LëÉåíê]ä=ÜáWífÏL=
Lâ]DåÉâpåL=
Lâ¾åíêáë~fÇL=
LÑ]DëfäfíáL=
LÇwfãL=
klimatizace
ústřední topení
spojení
venkov
vybavení; zařízení
tělocvična
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
lift
location
minibar
room service
satellite
sauna
shower
single
twin
LäfÑíL=
Lä]rDâÉfpåL=
LãfåáÄ^WL=
LêìWã=ë‰WîfëL=
Lëôí]ä~fíL=
LëlWå]L=
Lp~r]L=
LëfÏÖäL=
LíïfåL=
strana 5 z 13
výtah; svezení v autě
místo; poloha; umístění
minibar
pokojová služba
satelitní; družice
sauna
sprchový kout; sprcha
jednolůžkový (pokoj)
dvoulůžkový (pokoj)
Lesson 5 Verb patterns
be interested
hope to
intend to
look forward to
plan to
want to
would like to
LÄáW=fåíêfëífÇL=
LÜ]ré=í]L=
LfåíÉåÇ=í]L=
Lärâ=DÑlWï]Ç=í]L=
Léäôå=í]L=
Lïflåí=í]L=
LïrÇ=ä~fâ=í]L=
mít zájem
doufat
zamýšlet
těšit se na
plánovat
chtít
chtít
Lesson 5 Other words & phrases
activist
afterwards
ancient
attendant
beach
beauty
bell
breathtaking
build
calm
capital
casino
cleanliness
climb
cloud
comb
comfortable
crowded
depend
destination
discover
distillery
dive
LôâífîfëíL=
L^WÑí]ï]ÇòL=
LÉfåp]åíL=
L]DíÉåÇ]åíL=
LÄáWípL=
LÄàìWíáL=
LÄÉäL=
LÄêÉqíÉfâfÏ L=
LÄfäÇL=
Lâ^WãL=
LâôéfíäL=
Lâ]DëáWå]rL=
LâäáWåäáå]ëL=
Lâä~fãL=
Lâä~rÇL=
Lâ]rãL=
Lâ¾ãÑí]ÄäL=
Lâê~rÇfÇL=
LÇfDéÉåÇL=
LÇÉëífDåÉfpåL=
LÇfëDâ¾î]L=
LÇfëDífä]êáL=
LÇ~fîL=
dolphin
exhibition
explore
extraordinary
extremely
fast food
festival
fix
ghost
give up
hang on
historic
horrible
hunt
ice
incredible
journey
jungle
kayak
LÇfläÑfåL=
LÉâëfDÄfpåL=
LfâDëéälWL=
LfâDëíêlWÇfå]êáL=
LfâëDíêáWãäáL=
LÑ^Wëí=DÑìWÇL=
LÑÉëífîäL=
LÑfâëL=
LÖ]rëíL=
LÖfî=¾éL=
LÜôÏ=DflåL=
LÜfëDíflêfâL=
LÜflêfÄäL=
LܾåíL=
L~fëL=
LfÏDâêÉÇfÄäL=
LÇw‰WåáL=
LÇw¾ÏÖ]äL=
Lâ~fôâL=
www.macmillan.cz/slovnicky
aktivista
potom; později
starobylý; starověký
obsluha; personál
pláž; mořský břeh
krása; kráska
zvon(ek)
úžasný; beroucí dech
postavit; vybudovat
klidný; tichý; klid; ticho
hlavní město
kasino
čistotnost
(vy)lézt; vyšplhat se (na)
mrak; oblak
hřeben
pohodlný
přeplněný; přecpaný
záviset; záležet
místo určení; cíl
objevit
lihovar
potápět se; skákat do
vody
delfín
výstava
(pro)zkoumat
mimořádný; neobvyklý
nesmírně; neobyčejně
rychlé občerstvení
slavnost
připevnit; opravit
duch
vzdát se; přestat
počkat
historický
hrozný; strašný
pátrat; honit; lovit
led
neuvěřitlený
cesta
džungle
kajak
key
local
luxury
magic
map
metal
mind
minister
monster
motorbike
nervous
object
organization
path
LâáWL=
Lä]râäL=
Lä¾âp]êáL=
LãôÇwfâL=
LãôéL=
LãÉíäL=
Lã~fåÇL=
Lãfåfëí]L=
Lãflåëí]L=
Lã]rí]Ä~fâL=
Lå‰Wî]ëL=
LflÄÇwÉâíL=
LlWÖ]å~fDòÉfpåL=
Lé^WqL=
receipt
LêfDëáWíL=
rubbish
ruins
save
search
shout
sing
sky diving
smell
souvenir
spider
spokesman
stairs
submarine
temple
throw
trail
treasure
vacancy
valley
view
volcano
wall
waterfall
welcome
wreck
yacht
Lê¾ÄfpL=
LêìWfåòL=
LëÉfîL=
Lë‰WípL=
Lp~ríL=
LëfÏL=
Lëâ~f=Ç~fîfÏL=
LëãÉäL=
LëìWîôDåf]L=
Lëé~fÇ]L=
Lëé]râëã]åL=
LëíÉ]òL=
Lë¾Äã]êáWåL=
LíÉãéäL=
Lqê]rL=
LíÉfäL=
LíêÉw]L=
LîÉfâ]åëáL=
LîôäáL=
LîàìWL=
LîfläDâÉfå]rL=
LïlWäL=
LïlWí]ÑlWäL=
LïÉäâ]ãL=
LêÉâL=
LàflíL=
klíč
místní
luxus; přepych
kouzlo; kouzelný
mapa; plán (města)
kov; kovový
mysl; rozum
ministr
příšera
motorka
nervózní; úzkostlivý
předmět
organizace
cestička; stezka; pěšina;
cesta
stvrzenka; příjmový
doklad
odpadky; smetí
trosky; zřícenina
šetřit; spořit
(pro)hledat
(za)křičet; řvát
(za)zpívat
sky diving
čichat; ucítit; vonět
suvenýr
pavouk
mluvčí
schody
ponorka
svatyně; chrám
házet; hodit
stezka; pěšina; stopa
poklad
volné místo
údolí
vyhlídka; výhled
sopka
stěna; zeď
vodopád
uvítat; přivítat (koho kde)
vrak; ztroskotat
jachta
Lesson 6 Food
bacon
beer
breakfast
cake
caviar
chicken
chips
chocolate
coffee
cookbook
cookie
crisp
diet
donut/doughnut
egg
(French) fries
fruit
ham
LÄÉfâåL=
LÄf]L=
LÄêÉâÑ]ëíL=
LâÉfâL=
Lâôîá^WL=
LípfâfåL=
LípféëL=
Lípflâä]íL=
LâflÑáL=
LârâÄrâL=
LârâáL=
LâêfëéL=
LÇ~f]íL=
LÇ]rå¾íL=
LÉÖL=
LÑê~fòL=
LÑêìWíL=
LÜôãL=
slanina
pivo
snídaně
dort; koláč
kaviár
kuře
hranolky; brambůrky
čokoláda
káva; šálek kávy
kuchařka (kniha)
sušenka
křehký; svěží
dieta
kobliha
vejce
hranolky
ovoce
šunka
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
hamburger
hot dog
ice cream
junk food
lemon
meal
mineral water
noodles
pasta
peanut butter
pizza
potato
recipe
rice
salad
LÜôãĉWÖ]L=
LÜflí=ÇflÖL=
L~fë=âêáWãL=
LÇw¾Ïâ=DÑìWÇL=
LäÉã]åL=
LãáWäL=
Lãfå]ê]ä=ïlWí]L=
LåìWÇäòL=
Léôëí]L=
LéáWå¾í=Dľí]L=
LéáWíë]L=
Lé]DíÉfí]rL=
LêÉëféáL=
Lê~fëL=
Lëôä]ÇL=
salt
sauce
sausage
snack
LëlWäíL=
LëlWëL=
LëflëfÇwL=
LëåôâL=
sorbet
LëlWÄÉfL=
steak
strawberry
sugar
tomato
yoghurt
LëíÉfâL=
LëíêlWÄ]êáL=
LprÖ]L=
Lí]Dã^Wí]rL=
LàflÖ]íL=
strana 6 z 13
hamburger; karbanátek
párek v rohlíku
zmrzlina
bufetová strava
citrón
jídlo; pokrm
minerální voda; minerálka
nudle
těstoviny
arašídová pomazánka
pizza
brambor
recept
rýže
salát (bramborový,
ovocný ap.)
sůl
omáčka
salám; párek; klobása
svačina; malé
občerstvení
ledová tříšť; zmrzlina
ochucená rumem
biftek; řízek; steak
jahoda; jahodový
cukr
rajče
jogurt
Lesson 6 Eating out
bill
LÄfäL=
course
dessert
main course
service charge
set menu
starter
VAT
LâlWëL=
LÇfDò‰WíL=
LãÉfå=âlWëL=
Lë‰Wîfë=íp^WÇwL=
LëÉí=ãÉåàìWL=
Lëí^Wí]L=
LîáW=Éf=DíáWL=
waiter
waitress
LïÉfí]L=
LïÉfíê]ëL=
účet; účtenka; bankovka
(AmE)
chod (jídla)
zákusek
hlavní jídlo
poplatek za služby
menu
předkrm
DPH (daň z přidané
hodnoty)
číšník; vrchní
číšnice; servírka
Lesson 6 Other words & phrases
addict
alcohol
LôÇfâíL=
Lôäâ]ÜfläL=
annual
army
artificial
ashtray
authentic
bean
bedroom
boring
box
busy
chapter
chemical
costume
count
customer
delicious
dish
Lôåàr]äL=
L^WãáL=
L^WífDÑfpäL=
LôpíêÉfL=
LlWDqÉåífâL=
LÄáWåL=
LÄÉÇêìWãL=
LÄlWêfÏL=
LÄflâëL=
LÄfòáL=
Lípôéí]L=
LâÉãfâäL=
LâflëíàìWãL=
Lâ~råíL=
Lâ¾ëí]ã]L=
LÇfDäfp]ëL=
LÇfpL=
www.macmillan.cz/slovnicky
narkoman; nadšenec
alkoholické nápoje;
alkohol
každoroční
armáda
umělý
popelník
autentický; opravdový
bob; fazole; zrnko
ložnice
nudný; otravný
krabice; skříňka
zaneprázdněný; rušný
kapitola
chemikálie; preparát
kostým; kroj
počítat
zákazník; host
lahodný
jídlo; pokrm; nádoba;
mísa
draw
droppings
drug
face
fascinating
flavour
fresh
fridge
healthy
heart
ingredient
kill
laboratory
leaf
lifestyle
lively
market
marvellous
measure
microwave
military service
movement
occasion
order
plant
presenter
preservative
progress
scoop
serve
service
shopping list
silly
sparkling
special
speciality
supermarket
taste
taxi
weak
weigh
LÇêlWL=
LÇêfléfÏòL=
LÇê¾ÖL=
LÑÉfëL=
LÑôëfåÉfífÏL=
LÑäÉfî]L=
LÑêÉpL=
LÑêfÇwL=
LÜÉäqáL=
LÜ^WíL=
LfåDÖêáWÇá]åíL=
LâfäL=
Lä]DÄflê]íêáL=
LäáWÑL=
Lä~fÑëí~fäL=
Lä~fîäáL=
Lã^WâfíL=
Lã^Wî]ä]ëL=
LãÉw]L=
Lã~fâê]ïÉfîL=
Lãfä]íêá=Dë‰WîfëL=
LãìWîã]åíL=
L]DâÉfw]åL=
LlWÇ]L=
Léä^WåíL=
LéêfDòÉåí]L=
LéêfDò‰Wî]ífîL=
Léê]rÖêÉëL=
LëâìWéL=
Lë‰WîL=
Lë‰WîfëL=
LpfléfÏ=äfëíL=
LëfäáL=
Lëé^WâäfÏL=
LëéÉpäL=
LëéÉpáDôä]íá=L=
LëìWé]ã^WâfíL=
LíÉfëíL=
LíôâëáL=
LïáWâL=
LïÉfL=
(na)kreslit
trus
droga; lék
obličej; tvář
okouzlující; strhující
chuť; příchuť
čerstvý; osvěžující
lednička
zdravý
srdce; srdeční
přísada
zabít; zabíjet
laboratoř
list
životní styl
rušný; živý
trh; tržiště
úžasný; skvostný
míra; měřit
mikrovlnná trouba
vojenská služba
pohyb; přesun
příležitost
nařídit; objednat
podnik; továrna; rostlina
moderátor; konferenciér
ochranný prostředek
pokrok
nabrat (si)
obsloužit
služba
nákupní seznam
hloupý; pošetilý
jiskřivý
speciální
zvláštnost; specialita
supermarket
chuť; chutnat
taxi; taxík
slabý
zvážit; vážit
Lesson 7 Work
boss
application form
apply for
LÄflëL=
šéf
LôéäfDâÉfpå=ÑlWãL= formulář; žádost
L]Déä~f=Ñ]L=
podat si žádost; zažádat
be fired (from a
job)
career
CV (curiculum
vitae)
diploma
do (sth) for living
earn
education
LÄáW=Ñ~f]ÇL=
si o
být vyhozen
Lâ]Dêf]L=
LëáW=îáWL=
povolání; životní dráha
životopis
LÇfDéä]rã]L=
LÇìW=Ñ]=äfîfÏL=
L‰WåL=
LÉÇwrDâÉfpåL=
in charge (of
sth/sb)
interview
job
office
pay rise
professional
Lfå=íp^WÇwL=
diplom
živit se něčím
vydělat; vydělávat
výchova; (dosažené)
vzdělání
zodpovědný za něco
Lfåí]îàìWL=
LÇwflÄL=
LflÑfëL=
LéÉf=ê~fòL=
Léê]DÑÉp]åäL=
interview; dělat interview
zaměstnání; práce
kancelář; úřad
zvýšení platu
profesionál; profesionální
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
(be/get) promoted Léê]Dã]rífÇL=
Léê]Dã]rpåL=
promotion
qualification
LâïfläfÑfâÉfp]åL=
LêfDâêìWíã]åíL=
recruitment
strana 7 z 13
referee
LêÉÑ]DêáWL=
responsible (for
sth)
retired
salary
temporary
training
well-paid
LêfDëéflåë]ÄäL=
(být) povýšen
povýšení
vzdělání; kvalifikace
nábor; přijímání
zaměstnanců
rozhodčí; soudce; dělat
rozhodčího
zodpovědný
LÄáW=êfDí~f]ÇL=
Lëôä]êáL=
LíÉãéçê]êáL=
LíêÉfåfÏL=
LïÉä=DéÉfÇL=
(be ~) být v důchodu
(stálý) plat
dočasný
trénink; výcvik; výuka
dobře placený
Lesson 7 Jobs
accountant
chauffeur
computer
programmer
dentist
doctor
engineer
journalist
lawyer
manager
nurse
police officer
sales assistant
social worker
teacher
train driver
waiter
waitress
účetní
řidič
počítač
programátor
zubař; zubní lékař
doktor; lékař
inženýr; technik
novinář; žurnalista
právník; právní zástupce
manažér, trenér
zdravotní sestra;
ošetřovatelka
Lé]DäáWë=flÑfë]L=
policista; strážník
LëÉfäò=]Dëfëí]åíL= prodavač
Lë]rpä=ï‰Wâ]L=
sociální pracovník
LíáWíp]L=
učitel/ka
LíêÉfå=Çê~fî]L=
vlakvedoucí
LïÉfí]L=
číšník; vrchní
LïÉfíê]ëL=
číšnice; servírka
L]Dâ~råí]åíL=
Lp]rDщWL=
Lâ]ãDéàìWí]L=
Léê]rDÖêôã]L=
LÇÉåífëíL=
LÇflâí]L=
LÉåÇwfDåf]L=
LÇw‰Wå]äfëíL=
LälWà]L=
LãôåfÇw]L=
Lå‰WëL=
Lesson 7 Personality
ambition
ambitious
emotion
emotional
honest
imagination
imaginative
independence
independent
(well) organized
patience
patient
sensitive
sensitivity
skill
skilled
ctižádost; touha; přání
ambiciózní
cit; emoce; rozrušení
citový; dojemný
čestný; upřímný
představivost;
obrazotvornost
LfDãôÇwfå]ífîL= nápaditý; vynalézavý
LfåÇfDéÉåÇ]åëL== nezávislost
LfåÇfDéÉåÇ]åíL== nezávislý
lWÖ]å~fòÇL=
připravený
LéÉfp]åëL=
trpělivost; snášenlivost
LéÉfp]åíL=
trpělivý
LëÉåë]ífîL=
citlivý
LëÉåë]Dífî]íáL=
citlivost
LëâfäL=
dovednost; šikovnost
LëâfäÇL=
šikovný
LôãDÄfpåL=
LôãÄfp]ëL=
LfDã]rpåL=
LfDã]rp]åäL=
LflåfëíL=
Lf?ãôÇwfDåÉfpåL=
Lesson 7 Other words & phrases
ability
adviser
angry
L]DÄfä]íáL=
L]ÇDî~fò]L=
LôÏÖêáL=
appearance
assistant
astrology
balance
basic
L]Déf]ê]åëL=
L]Dëfëí]åíL=
L]Dëíflä]ÇwáL=
LÄôä]åëL=
LÄÉfëfâL=
www.macmillan.cz/slovnicky
schopnost
poradce
rozhněvaný; rozzlobený;
rozčilený
vzhled
asistent
astrologie
rovnováha; harmonie
základní
bilionaire
by chance
cash
celebrity
cheque
contain
crazy
cute
dot
downtown
earring
gas
haircut
horoscope
hyphen
loads of
marketing
mile
millionaire
movies
natural
naturally
philosophy
post office
recently
sales
situation
slash
smart
star
star sign
strength
stressed
successful
suit
team
tidy (up)
traveller
tutor
unemployed
unemployment
benefit
waste
worried
bilionář
náhodně; náhodou
hotové peníze; platit v
hotovosti
Lë]DäÉÄêfíáL=
známá osobnost;
celebrita
LípÉâL=
šek
Lâ]åDíÉfåL=
obsahovat
LâêÉfòáL=
šílený; bláznivý
LâàìWíL=
roztomilý; rozkošný
LÇflíL=
tečka; bod
LÇ~råDí~råL=
(o městě) do centra; v
centru
Lf]êfÏL=
náušnice
LÖôëL=
plyn
LÜÉ]â¾íL=
účes; sestřih
LÜflê]ëâ]réL=
horoskop
LÜ~fÑåL=
spojovací čárka
Lä]rÇò=]îL=
spousty něčeho
Lã^WâfífÏL=
marketing
Lã~fäL=
míle
Lãfäà]DåÉ]L=
milionář
LãìWîfòL=
kino
Låôíp]ê]äL=
přirozený; přírodní
Låôípê]äfL=
pochopitelně;
samozřejmě
LÑfDäflë]ÑáL=
filozofie
Lé]rëí=flÑfëL=
pošta
LêáWë]åíäfL=
v poslední době
LëÉfäòL=
tržba; odbyt
LëfípìDÉfpåL=
situace
LëäôpL=
lomítko; seknutí; říznutí
Lëã^WíL=
luxusní; elegantní; chytrý
Lëí^WL=
hvězda
Lëí^W=ë~fåL=
hvězdné znamení
LëíêÉÏqL=
síla
LëíêÉëíL=
stresovaný
Lë]âDëÉëÑäL=
úspěšný
LëìWíL=
kostým (dámský); oblek
(pánský)
LíáWãL=
tým; družstvo
Lí~fÇá=¾é=L=
uklidit
Líêôî]ä]L=
cestovatel
LíàìWí]L=
učitel; univerzitní lektor
L¾åfãéälfÇL=
nezaměstnaný
L¾å]ãDéälfã]åí= podpora v
ÄÉåfÑfíL=
nezaměstnanosti
LïÉfëíL=
plýtvat; mrhat
Lï¾êfÇL=
ustaraný; znepokojený
LÄfäà]DåÉ]L=
LÄ^f=Díp^WåëL=
LâôpL=
Lesson 8 Computer actions
arrow
attach
button
click
connect
copy
cursor
delete
disk
document
download
Lôê]rL=
L]DíôípL=
LľíåL=
LâäfâL=
Lâ]DåÉâíL=
LâfléfL=
Lâ‰Wë]L=
LÇfDäáWíL=
LÇfëâL=
LÇflâàã]åíL=
LÇ~råDä]rÇL=
edit
format
LÉÇfíL=
LÑlWãôíL=
šíp; šipka
připojit; lpět na
knoflík; tlačítko
kliknout
spojit; připojit
kopírovat; opisovat
kurzor
(vy)mazat
disketa; pevný disk
dokument; materiál
stáhnout a uložit
(počítačová data)
připravit k vydání; vydat
formát; formátovat
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
highlight
icon
insert
log off
log on
look up
LÜ~fä~fíL=
L~fâflåL=
LfåDë‰WíL=
LäflÖ=DflÑL=
LäflÖ=DflåL=
Lärâ=¾éL=
message
paste
print
programme
replace
LãÉëfÇwL=
LéÉfëíL=
LéêfåíL=
Léê]rÖêôãL=
LêfDéäÉfëL=
save
screen
select
site
software
LëÉfîL=
LëâêáWåL=
LëfDäÉâíL=
Lë~fíL=
LëflÑíïÉ]L=
synonym
Lëfå]åfãL=
table
thesaurus
tool
type
undo
LíÉfÄäL=
LqfDëlWê]ëL=
LíìWäL=
Lí~féL=
L¾åDÇìWL=
strana 8 z 13
zvýraznit
ikona
vložit
odhlásit se
přihlásit se
vyhledat; najít co (ve
slovníku)
vzkaz; zpráva
pasta; tvárná hmota
otisknout; vytisknout
program; programovat
nahradit; zaměnit; vrátit
na původní místo
uložit
obrazovka
vybrat (si)
místo; plocha
programové vybavení
počítače
synonymum; slovo
stejného významu
stůl; tabulka
tezaurus; slovník; lexikon
nástroj; nářadí
typ
zrušit
Lesson 8 Adjectives with infinitives
dangerous
difficult
easy
healthy
illegal
impossible
legal
possible
safe
unhealthy
unusual
usual
LÇÉfåÇw]ê]ëL=
LÇfÑfâäíL=
LáWòáL=
LÜÉäqáL=
LfDäáWÖäL=
LfãDéflë]ÄäL=
LäáWÖäL=
Léflë]ÄäL=
LëÉfÑL=
L¾åDÜÉäqáL=
L¾åDàìWwì]äL=
LàìWwr]äL=
nebezpečný
obtížný; nesnadný
jednoduchý
zdravý
nezákonný; protiprávní
nemožný
právní; právnický
možný; přijatelný
bezpečný
nezdravý
neobvyklý
obvyklý (as usual - jako
obvykle)
Lesson 8 Other words & phrases
advanced
airport
alien
L]ÇDî^WåëíL=
LÉ]élWíL=
LÉfäf]åL=
automatic
blast off
brilliant
LlWí]DãôífâL=
LÄä^Wëí=flÑL=
LÄêfäf]åíL=
businessman
consortium
LÄfòå]ëãôåL=
Lâ]åDëlWíá]ãL=
contestant
crew
cure
development
disease
earth
elderly
energy
equipment
essay
Lâ]åDíÉëí]åíL=
LâêìWL=
Lâàr]L=
LÇfDîÉä]éã]åíL=
LÇf òáWòL=
L‰WqL=
LÉäÇ]äáL=
LÉå]ÇwáL=
LfDâïféã]åíL=
LÉëÉfL=
www.macmillan.cz/slovnicky
pokročilý; rozvinutý
letiště
mimozemšťan;
návštěvník (z jiné
planety)
automatický
odpálit; odstartovat
vynikající; báječný; velmi
nadaný
obchodník
konsorcium; asociace;
klub
soutěžící; soupeř
posádka
(vy)léčit
vývoj
nemoc; choroba
země; zeměkoule
(po)starší; v letech
energie; síla
vybavení; výbava
esej; úvaha
exploration
fact
fiction
film
finances
foreign
freaky
LÉâëéä]DêÉfpåL=
LÑôâíL=
LÑfâpåL=
LÑfäãL=
LÑ~fåôåëfòL=
LÑflê]åL=
LÑêáWâáL=
frightening
game show
grow
hill
increase
LÑê~fí]åfÏL=
LÖÉfã=p]rL=
LÖê]rL=
LÜfäL=
LfåDâêáWë=L=
invention
invisible
knowledge
laser
lend
litre
luck
machine
matrix
medicine
military
modelling
moon
museum
offer
oil
permission
planet
prisoner
product
quest
refuse
risky
rocket
satellite
science fiction
scientist
similar
society
source
space
space ship
space station
suggest
survey
talk
text
theory
thirsty
title
translation
trip
ultraviolet
unstoppable
war
wind
LfåDîÉåpåL=
LfåDîfò]ÄäL=
LåfläfÇwL=
LäÉfò]L=
LäÉåÇL=
LäáWí]L=
Lä¾âL=
Lã]DpáWåL=
LãÉfíêfâëL=
LãÉÇë]åL=
Lãfäfí]êáL=
LãflÇäfÏL=
LãìWåL=
LãàìDòáW]ãL=
LflÑ]L=
LlfäL=
Lé]DãfpåL=
LéäôåfíL=
Léêfò]å]L=
LéêflǾâíL=
LâïÉëíL=
LêfDÑàìWòL=
LêfëâáL=
LêflâfíL=
Lëôí]ä~fíL=
Lë~f]åë=DÑfâpåL=
Lë~f]åífëíL=
Lëfã]ä]L=
Lë]Dë~f]íáL=
LëlWëL=
LëéÉfëL=
LëéÉfë=pféL=
LëéÉfë=ëíÉfpåL=
Lë]DÇwÉëíL=
Lë]DîÉfL=
LílWâL=
LíÉâëíL=
Lqf]êáL=
Lq‰WëíáL=
Lí~fíäL=
LíêôåëäÉfpåL=
LíêféL=
L¾äíê]Dî~f]ä]íL=
L¾åDëíflé]ÄäL=
LïlWL=
LïfåÇL=
průzkum; probádání
skutečnost, fakt
beletrie; fikce
film
finance
zahraniční; cizí
strašidelný;
nevysvětlitelný
hrozivý; hrůzu nahánějící
(televizní) soutěž
pěstovat (rostliny); růst
kopec; pahorek
zvětšovat se; růst;
přibývat
vynález
neviditelný
znalost; vědomost
laser
(za)půjčit
litr
štěstí
stroj
základní hmota; děloha
lék; medicína
vojenský
modeling
měsíc
muzeum
nabídnout; nabízet
olej; ropa
dovolení, povolení
planeta
vězeň
výrobek; produkt
hledání; vyhledávání
odmítnout
riskantní
raketa
satelitní; družice
vědecko-fantastický
vědec; přírodovědec
podobný
společnost
zdroj; pramen
prostor; vesmír
kosmická raketa
orbitální stanice
navrhnout; doporučit
průzkum; přehled
projev; mluva
text
teorie
žíznivý
titul; název
překlad
výlet; zájezd
ultrafilalový
nezastavitelný
válka; boj
vítr
Lesson 9 -ing & -ed adjectives
annoyed
L]DålfÇL=
otrávený; znechucený;
(be ~) zlobit se
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
annoying
bored
boring
depressed
depressing
disappointed
disappointing
excited
L]DålffÏL=
LÄlWÇL=
LÄlWêfÏL=
LÇfDéêÉëíL=
LÇfDéêÉëfÏL=
LÇfë]DélfåífÇL=
LÇfë]DélfåífÏL=
LfâDë~fífÇL=
exciting
fascinated
fascinating
frightening
relaxed
relaxing
surprised
surprising
tired
tiring
LfâDë~fífÏL=
LÑôëfåÉfífÇL=
LÑôëfåÉfífÏL=
LÑê~fí]åfÏL=
LêfDäôâëíL=
LêfDäôâëfÏL=
Lë]Déê~fòÇL=
Lë]Déê~fòfÏL=
Lí~f]ÇL=
Lí~fêfÏL=
strana 9 z 13
otravný
znuděný; otrávený
nudný; otravný
sklíčený; postižený krizí
skličující; deprimující
zklamaný
neuspokojivý
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
vzrušující
okouzlený; fascinovaný
okouzlující; strhující
hrozivý; hrůzu nahánějící
odpočatý; uvolněný
uvolňující; relaxační
překvapený
překvapující
unavený; vyčerpaný
únavný; vyčerpávající
Lesson 9 TV programmes
chat show
Lípôí=p]rL=
current affairs
programme
documentary
Lâ¾ê]åí=]DÑÉ]òL=
Léê]rÖêôãL=
LÇflâàìDãÉåíêáL=
LÖÉfã=p]rL=
game show
sitcom
LëfíâflãL=
Lë]ré=flé]ê]L=
soap opera
sports programme LëélWíë=
televizní/rozhlasová
beseda (se známými
osobnostmi)
denní události
program; pořad
dokumentární (film,
pořad)
(televizní) soutěž
situační komedie
televizní/rozhlasový seriál
sportovní vysílání, pořad
éê]rÖêôãL=
Lesson 9 Films
acting
actor
actress
direct
director
extra
role
setting
soundtrack
LôâífÏL=
Lôâí]L=
Lôâíê]ëL=
LÇ~fDêÉâíL=
LÇ~fDêÉâí]L=
LÉâëíê]L=
Lê]räL=
LëÉífÏL=
Lë~råÇíêôâL=
special effects
star
LëéÉpä=fDÑÉâíëL=
Lëí^WL=
herectví
herec
herečka
režírovat
filmový režisér
člen komparsu
role
prostředí; umístění
soundtrack (hudba k
filmu)
zvláštní efekty
hrát hlavní roli
Lesson 9 Other words & phrases
agent
album
LÉfÇw]åíL=
LôäÄ]ãL=
announce
arena
attack
L]Då~råëL==
L]êáWå]L=
L]DíôâL=
attend
L]DíÉåÇL=
available
award
L]DîÉfä]ÄäL=
L]DïlWÇL=
bedtime
boat
booking fee
building
cabaret
LÄÉÇí~fãL=
LÄ]ríL=
LÄìâfÏ=ÑáWL=
LÄfäÇfÏL=
LâôÄ]êÉfL=
www.macmillan.cz/slovnicky
agent
album; LP (dlouhohrající
deska)
oznámit; ohlásit
aréna
napadení; útok;
napadnout
navštěvovat; účastnit se;
obsluhovat
dostupný; k dispozici
udělit; uložit (pokutu);
přiznat (náhradu)
čas jít spát
člun; loď(ka)
poplatek za rezervaci
budova; stavebnictví
kabaret
cable TV
circle
civilization
classical music
conduct
contract
cost
cruise
dance
designer
detail
LâÉfÄä=íáW=DîáWL=
kabelová televize
Lë‰WâäL=
kruh; okruh
Lëfî]ä~fDòÉfpåL=
civilizace
Lâäôëfâä=ãàìWòfâL= klasická hudba
Lâ]åDǾâíL=
řídit; dirigovat; chovat se
LâflåíêôâíL==
smlouva
LâflëíL=
stát (o penězích)
LâêìWòL=
plavba
LÇ^WåëL=
tancovat; tančit; tanec
LÇfDò~få]L=
návrhář
LÇáWDíÉfäL=
detail; jednotlivost;
dream
election
entertainment
entrance
episode
event
expedition
fame
fantastic
gorgeous
human rights
iceberg
idol
impressionist
LÇêáWãL=
LfDäÉâpåL=
LÉåí]DíÉfåã]åíL=
LfåDíê^WåëL=
LÉéáë]rÇL=
LfDîÉåíL=
LÉâëé]DÇfpåL=
LÑÉfãL=
LÑôåDíôëífâL=
LÖlWÇw]ëL=
LÜàìWã]å=ê~fíëL=
L~fëĉWÖL=
L~fÇäL=
LfãDéêÉp]åfëíL=
in-depth
insult
invent
investor
jackpot
kangaroo
knitting
legend
limousine
line-up
loft
masterpiece
matinee
musical
old-fashioned
painting
Lfå=ÇÉéqL=
Lfåë¾äíL=
LfåDîÉåíL=
LfåDîÉëí]L=
LÇwôâéflíL=
LâôÏÖ]DêìWL=
LåfífÏL=
LäÉÇw]åÇL=
Läfã]DòáWåL=
Lä~få=¾éL=
LäflÑíL=
Lã^Wëí]éáWëL=
LãôífåÉfL=
LãàìWòfâäL=
L]räÇ=DÑôpåÇL=
LéÉfåífÏL=
panic
LéôåfâL=
paparazzi
performance
pronounce
publish
raspberry
reality
record
report
requiem
ridiculous
series
session
sold out
spy
stalls
Léôé]êôíëáL=
Lé]DÑlWã]åëL=
Léê]Då~råëL=
Lé¾ÄäfpL=
Lê^WòÄ]êáL=
LêfDôä]íáL=
LêÉâlWÇL=
LêfélWíL=
LêÉâïf]ãL=
LêfDÇfâàrä]ëL=
Lëf]êáWòL=
LëÉpåL=
Lë]räÇ=¾ríL=
Lëé~fL=
LëílWäòL=
statue
LëíôíàìWL=
maličkost
sen; snít
volby; zvolení
zábava
vstup; nástup
epizoda; díl
událost
výprava; odeslání
sláva; pověst
fantastický; úžasný
nádherný; skvělý
lidská práva
ledovec
idol; modla
impresionista;
impresionistický
hloubkový; důkladný
urazit; urážka
vynalézt
investor
jackpot
klokan
pletení
legenda
limuzína
základní sestava
půda
mistrovské dílo
denní představení
hudební; muzikál
staromódní; starodávný
malba; obraz; malování;
malířství
zděšení; zmatkovat;
panika
paparazzi
představení
vyslovit; vyslovovat
publikovat; zveřejnit
malina
skutečnost; realita
záznam; nahrávka
oznámit; ohlásit
zádušní mše; rekviem
směšný; absurdní
řada; série
schůzka
vyprodaný
špión; špionážní
křesla/sedadla v přízemí
divadla
socha
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
stay tuned
LëíÉf=íàìWåÇL=
survivor
Lë]Dî^fî]L=
talented
TV chanel
unmissable
urban
video tape
viewer
weekly
wharf
Líôä]åífÇL=
LíáWDîáW=ípôåäL=
L¾åãfë]ÄäL=
L‰WÄ]åL=
LîfÇá]r=íÉféL=
LîàìW]L=
LïáWâäáL=
LïlWÑL=
strana 10 z 13
zůstat naladěný
(pokračovat ve sledování
rádia/televize)
kdo přežil; kdo zůstal na
živu
talentovaný
televizní kanál
který nemůžete zmeškat
městský
video kazeta
(televizní) divák
týdeník
molo; přístavní hráz
Lesson 10 Animals
cat
dog
gold fish
hamster
lizard
monkey
parrot
pig
rabbit
rat
LâôíL=
LÇflÖL=
LÖ]räÇ=ÑfpL=
LÜôãëí]L=
Läfò]ÇL=
Lã¾åâfL=
Léôê]íL=
LéfÖL=
LêôÄfíL=
LêôíL=
kočka
pes
rybička
křeček
ještěrka
opice
papoušek
prase
králík
krysa
Lesson 10 Collocations with get
get divorced
LÖÉí=ÇfDîlWëíL=
LÖÉí=Ñ~f]ÇL=
get fired
LÖÉí=fäL=
get ill
get into (financial) LÖÉí=fåí]=
difficulties
ÇfÑfâäífòL=
get into trouble LÖÉí=fåí]=Díê¾ÄäL=
LÖÉí=ãôêfÇL=
get married
get promoted
LÖÉí=éê]Dã]rífÇL=
rozvést se
být vyhozen
onemocnět
dostat se do nesnází
dostat se do problémů
oženit se; vdát se
být povýšen
Lesson 10 Sport
aerobics
champion
cricket
cycling
final
golf
horse racing
marathon
motor racing
race
running
soccer
squash
swimming
tennis
weight training
yoga
LÉ]ê]rÄfâëL=
Lípôãéá]åL=
LâêfâfíL=
Lë~fâäfÏL=
LÑ~fåäL=
LÖfläÑL=
LÜlWë=êÉfëfÏL=
Lãôê]q]åL=
Lã]rí]=êÉfëfÏL=
LêÉfëL=
Lê¾åfÏL=
Lëflâ]L=
LëâïflpL=
LëïfãfÏL=
LíÉåfëL=
LïÉfí=íêÉfåfÏL=
Là]rÖ]L=
aerobik
přeborník; šampion
kriket
cyklistika; jízda na kole
finále
golf
koňské dostihy
maratón
automobilový sport
závod
běh (sport); běhání
fotbal
squash
plavání
tenis
posilování
jóga
Lesson 10 Body & health
adrenaline
antibiotic
appoinment
aspirin
back
blood pressure
brain
breast cancer
L]DÇêÉå]äfåL=
LDôåíáÄ~fDflífâL=
L]Délfåíã]åíL=
LôëéêfåL=
LÄôâL=
LÄä¾Ç=éêÉp]L=
LÄêÉfåL=
LÄêÉëí=âôåë]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
adrenalin
antibiotikum
schůzka
aspirin
záda
krevní tlak
mozek
rakovina prsu
breathe
cell
check-up
chest
cold
cough
diagnosis
ear
examine
exhausted
eye
flu
hangover
headache
heart attack
LÄêáWaL=
LëÉäL=
LípÉâ=¾éL=
LípÉëíL=
Lâ]räÇL=
LâflÑL=
LÇ~f]ÖDå]ìrëfëL=
Lf]L=
LfÖDòôãfåL=
LfÖDòlWëífÇL=
L~fL=
LÑäìWL=
LÜôÏ]rî]L=
LÜÉÇÉfâL=
LÜ^Wí=]DíôâL=
heart rate
hormone
hurt
illness
mouth
multiple sclerosis
LÜ^Wí=êÉfíL=
LÜlWã]råL=
L܉WíL=
Lfäå]ëL=
Lã~rqL=
Lã¾äíféä=
ëâä]Dê]rëfëL=
Lã¾ëäL=
LåÉâL=
Lå]ròL=
Lflé]DêÉfpåL=
LflâëfÇw]åL=
LéÉfåL=
LéÉfåÑäL=
Léôê]ëáWí]ãfläL=
LéêfDëâêfépåL=
LëâfåL=
LëéÉp]äfëíL=
Lëí¾ã]â=ÉfâL=
Lë¾Ñ]L=
Lëfãéí]ãL=
LíÉãéêfíp]L=
Lqê]ríL=
LíêáWíã]åíL=
Lîfí]ãfåL=
LïÉfíL=
LÉâë=DêÉáL=
muscle
neck
nose
operation
oxygen
pain
painful
paracetamol
prescription
skin
specialist
stomach ache
suffer (from sth)
symptom
temparuture
throat
treatment
vitamin
weight
X-ray
dýchat
buňka
prohlídka
hruď
nachlazení
kašlat; kašel; zakašlání
diagnóza
ucho; sluch
vyšetřit; vyzkoušet
vyčerpaný
oko
chřipka
kocovina
bolest/bolení hlavy
infarkt; náhlá srdeční
slabost
tepová frekvence
hormon
bolet; zranit
nemocný
ústa; pusa
roztroušená skleróza
sval
krk; hrdlo; šíje
nos
operace
kyslík
bolest
bolestivý
paracetamol
lékařský předpis; recept
kůže
odborník
bolení břicha
trpět
příznak
teplota
krk; hrdlo
léčba
vitamin
hmotnost
rentgenový paprsek;
rentgen
Lesson 10 Other words & phrases
achievement
affect
arrival
beauty therapist
bronze
brush
L]DípáWîã]åíL=
L]DÑÉâíL=
L]Dê~fîäL=
LÄàìWíá=qÉê]éfëíL=
LÄêflåòL=
LÄê¾pL=
calendar
canoe
cause
celebrate
continent
contribute
crazy about (sth)
cry
deep
desert
LâôäfåÇ]L=
Lâ]DåìWL=
LâlWòL=
LëÉä]ÄêÉfíL=
Lâflåífå]åíL=
Lâ]åDíêfÄàìWíL=
LâêÉfòá=]Ä~ríL=
Lâê~fL=
LÇáWéL=
LÇÉò]íL=
výkon; úspěch
postihnout; poškodit
příjezd
kosmetička
bronz
kartáčovat; česat
kartáčem
kalendář
kánoe
způsobit; příčina, důvod
(o)slavit; oslavovat
světadíl
přispívat
(být) blázen do
plakat; křičet
hluboký
poušť
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
farm
LÑ^WãL=
gardener
gross national
product (GNP)
hockey
memory
official
over-work
LÖ^WÇå]L=
LÖê]rë=åôp]åä=
éêflDǾâíL=
LÜflâáL=
LãÉã]êáL=
LflÑfpäL=
L]rî]Dï‰WâL=
point
prove
raise
LélfåíL=
LéêìWîL=
LêÉfòL=
scale
spectator
stopover
LëâÉfäL=
LëéÉâDíÉfí]L=
Lëíflé]rî]L=
stress
stressful
stuff
LëíêÉëL=
LëíêÉëÑäL=
Lëí¾ÑL=
up to date
L¾é=í]=ÇÉfíL=
vet
LîÉíL=
veterinary practiceLîÉí]êfåêf=
strana 11 z 13
farma; zemědělská
usedlost
zahradník; zahrádkář
hrubý domácí produkt
hokej
paměť
úřední; oficiální
práce přesčas; příliš
namáhavá práce
ukázat; (na)mířit
ukázat se; projevit se
zvýšit; navýšit; vybrat,
získat
měřítko
divák
přerušení cesty;
mezipřistání
napětí; stres; zdůraznit
stresový
věc(i) (obecně –
hovorově)
současný; moderní;
pokrokový
zvěrolékař; veterinář
veterinární ordinace
éêôâífëL=
Lesson 11 Personal possessions
car
CD player
computer
credit card
lipstick
motorbike
MP3 player
pen
phone
sunglasses
TV
watch
(osobní) auto(mobil)
přehrávač kompaktních
disků
Lâ]ãDéàìWí]L=
počítač
LâêÉÇfí=â^WÇL=
kreditní/úvěrová karta
LäféëífâL=
rtěnka
Lã]rí]Ä~fâL=
motorka
LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač
LéÉåL=
pero; propisovačka
LÑ]råL=
telefon
Lë¾åÖä^WëfòL=
sluneční brýle
LíáWîáWL=
televize
LïflípL=
hodinky (náramkové;
kapesní)
Lâ^WL=
LëáWÇáW=éäÉf]L=
Lesson 11 Clothes
boot
cardigan
changing room
dress
fit
flip flops
go with
gown
jacket
jeans
jersey
scarf
shirt
shorts
skirt
sock
suit
bota (vysoká);
zavazadlový prostor (v
autě) / kufr (BrE)
Lâ^WÇfÖ]åL=
(pletená) vesta
LípÉfåÇwfÏ=êìWãL= zkušební kabinka
LÇêÉëL=
šaty (dámské)
LÑfíL=
padnout (o oblečení);
vejít se
LÑäfé=ÑäfléëL=
žabky (boty)
LÖ]r=DïfaL=
hodit se k
LÖ]råL=
večerní róba; dlouhé
splývavé šaty
LÇwôâfíL=
sako; kabátek
LÇwáWåòL=
džíny; rifle
LÇw‰WòáL=
dres; trikot; svetřík
Lëâ^WÑL=
šátek; šála
Lp‰WíL=
košile
LplWíëL=
kraťasy; trenýrky; šortky
Lëâ‰WíL=
sukně
LëflâL=
ponožka
LëìWíL=
kostým (dámský); oblek
(pánský)
LÄìWíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
sweatshirt
tie
top
trainers
trousers
try on
T-shirt
underwear
LëïÉíp‰WíL=
Lí~fL=
LífléL=
LíêÉfå]òL=
Líê~rò]òL=
Líê~f=DflåL=
LíáW=p‰WíL=
L¾åÇ]ïÉ]L=
mikina
kravata; vázanka
tričko; halenka
sportovní/běžecké boty
kalhoty
vyzkoušet (oblečení)
tričko
(spodní) prádlo
Lesson 11 Other words & phrases
antique
awful
bargain
bloke
branch
candle
case
casual
chain
client
department store
discrimination
electronic
employee
enormous
formal
furniture
garage
gold
hurry
image
LôåDíáWâL=
starobylý; starodávný
LlWÑäL=
strašný; otřesný
LÄ^WÖfåL=
výhodná koupě
LÄä]râL=
chlap; chlápek
LÄê^WåípL=
větev; pobočka
LâôåÇäL=
svíčka
LâÉfëL=
případ
Lâôwr]äL=
neformální; ležérní
LípÉfåL=
řetízek
Lâä~f]åíL=
klient
LÇfDé^Wíã]åí=ëílWL=obchodní dům
LÇfëâêfãfDåÉfpåL= diskriminace
LÉäÉâDíêflåfâL=
elektronický
LÉãéälfDáWL=
zaměstnanec
LfDålWã]ëL=
obrovský; nesmírný
LÑlWãäL=
formální; společenský
LщWåfíp]L=
nábytek
LÖôê^WwL=
garáž; (auto)servis
LÖ]räÇL=
zlato
LܾêáL=
spěchat; spěch
LfãfÇwL=
imidž; celkový dojem;
impress
incense
instead
investment
jewellery
joke
judge
medium
mega-store
mum
overtime
professionalism
LfãDéêÉëL=
LfåëÉåëL=
LfåDëíÉÇL=
LfåDîÉëíã]åíL=
LÇwìW]äêáL=
LÇw]râL=
LÇw¾ÇwL=
LãáWÇá]ãL=
LãÉÖ]=ëílWL=
Lã¾ãL=
L]rîÉêí~fãL=
Léê]DÑÉpå]äfòãL=
recommend
roof
sell out
seriously
sexy
shape
sign
silver
size
spokeswoman
stall
store
suitable
uniform
wax
wheel
obraz
udělat dojem; zapůsobit
kadidlo; příjemná vůně
místo (něčeho)
investice
klenoty; šperky
vtip
soudce; soudit
střední
obrovský obchod
maminka (hovorově)
přesčas
profesionální chování;
profesionalismus
LêÉâ]DãÉåÇL=
doporučit
LêìWÑL=
střecha
LëÉä=D~ríL=
vyprodat
Lëf]êá]ëäáL=
vážně
LëÉâëáL=
sexy
LpÉféL=
tvar; (tělesná) kondice
Lë~fåL=
podepsat (se)
Lëfäî]L=
stříbrný
Lë~fòL=
velikost
Lëé]râëïrã]åL= mluvčí
LëílWäL=
stánek
LëílWL=
obchodní dům; sklad
LëìWí]ÄäL=
vhodný; přiměřený
LàìWåfÑlWãL=
uniforma
LïôâëL=
vosk
LïáWäL=
kolo; volant
Lesson 12 Festivals
band
LÄôåÇL=
kapela; skupina; tlupa
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
carnival
costume
display
fireworks
float
Lâ^Wåfî]äL=
LâflëíàìWãL=
LÇfDëéäÉfL=
LÑ~f]ï‰WâëL=
LÑä]ríL=
mask
parade
Lã^WëâL=
Lé]DêÉfÇL=
procession
(loud) speaker
Léê]DëÉpåL=
Lä~rÇ=ëéáWâ]L=
strana 12 z 13
karneval
kostým; kroj
přehlídka; ukázka
ohňostroj
plout; vznášet se (ve
vodě; ve vzduchu)
maska
slavnostní
pochod/průvod; přehlídka
procesí, průvod
reproduktor
Lesson 12 Other words & phrases
academic
adventurer
aeroplane
attempt
balloon
ballooning
charity
climatologist
coast
collect
Lôâ]DÇÉãfâL=
L]ÇDîÉåíp]ê]L=
LÉ]ê]éäÉfåL=
L]DíÉãéíL=
LÄ]DäìWåL=
LÄ]DäìWåfÏL=
LípôêfíáL=
Lâä~fã]Díflä]wfëíL=
Lâ]rëíL=
Lâ]DäÉâíL=
compare
delay
dialect
dirt
emergency
Lâ]ãDéÉ]L=
LÇfDäÉfL=
LÇ~f]äÉâíL=
LljWíL=
LfDã‰WÇw]åëáL=
epic
field
flood
forest
fortunate
generous
geographical
glider
gliding
guest house
guide
handsome
helicopter
helium
horse
hostel
hurricane
middle-class
LÉéfâL=
LÑáWäÇL=
LÑä¾ÇL=
LÑflêfëíL=
LÑlWíp]å]íL=
LÇwÉå]ê]ëL=
LÇwáW]DÖêôÑfâäL=
LÖä~fÇ]L=
LÖä~fÇfÏL=
LÖÉëí=Ü~rëL=
LÖ~fÇL=
LÜôåë]ãL=
LÜÉäfâfléí]L=
LÜáWäá]ãL=
LÜlWëL=
LÜflëíäL=
Lܾêfâ]åL=
LãfÇä=âä^WëL=
mud
native speaker
newsreader
ocean
onion
opera
politican
property
respond
rhinoceros
sail
sailing
Lã¾ÇL=
LåÉfífî=DëéáWâ]L=
LåàìWòêáWÇ]L=
L]rpåL=
L¾åà]åL=
Lflé]ê]L=
LéfläfDífpåL=
Léêflé]íáL=
LêfDëéflåÇL=
Lê~fDåflë]ê]ëL=
LëÉfäL=
LëÉfäfÏL=
soca
Lëflâ]L=
social class
solo
solution
solve
speed
steel
suffering
virus
wage
wealthy
working-class
Lë]rpä=Dâä^WëL=
Lë]rä]rL=
Lë]DäìWpåL=
LëfläîL=
LëéáWÇL=
LëíáWäL=
Lë¾Ñ]êfÏL=
Lî~fê]ëL=
LïÉáÇwL=
LïÉäqáL=
Lï‰WâfÏ=âä^WëL=
Lesson 12 Countries & languages
Arabic
Brazil
China
Chinese
France
French
German
Greece
Greek
Hungarian
Hungary
Italian
Italy
Japan
Japanese
Latin
Poland
Polish
Portuguese
Russia
Russian
Saudi Arabia
Spain
Spanish
Turkey
Turkish
arabský; arabština
Brazílie (pozor na
přízvuk)
Líp~få]L=
Čína
Líp~fDåáWòL=
čínský; čínština;
Číňan+D249
LÑê^WåëL=
Francie
LÑêÉåípL=
francouzština;
francouzsky
LÇw‰Wã]åL=
německý; němčina
LÖêáWëL=
Řecko
LÖêáWâL=
řecký; řečtina
LܾÏDÖÉ]êá]åL=
maďarský, maďarština,
Maďar
LܾÏÖ]êáL=
Maďarsko
LfDíôäf]åL=
italština; italsky; Ital/ka
Lfí]äáL=
Itálie
LÇw]DéôåL=
Japonsko (pozor na
přízvuk)
LÇwôé]DåáWòL=
Japon/ec(ka); japonský;
japonština
LäôífåL=
latina; latinský
Lé]rä]åÇL=
Polsko
Lé]räfpL=
polský; polština
LélWípìDÖáWòL=
portugalský; portugalština
Lê¾p]L=
Rusko
Lê¾påL=
Rus/ka; ruský; ruština
Lë~rÇá=]DêÉfÄf]L= Saudská Arábie
LëéÉfåL=
Španělsko
LëéôåfpL=
španělský; španělština
Lí‰WâáL=
Turecko
Lí‰WâfpL=
Turek; turecký; turečtina
Lôê]ÄfâL=
LÄê]DòfäL=
Lesson 12 Global issues
clone
crime
environment
genetic
engineering
genetically
modified
global warming
health
homeless
minimum wage
nature
conservation
organic food
poverty
protester
Lâä]ìåL=
klonovat; klon
Lâê~fãL=
zločin
LfåDî~fê]åã]åíL= životní prostředí
LÇw]?åÉífâ=
genetické inženýrství
?ÉåÇwfDåf]êfÏL=
LÇwÉåÉífâäá=
geneticky modifikovaný
ãflÇfÑ~fÇL=
LÖä]rÄä=ïlWãfÏL= globální otepolování
LÜÉäqL=
zdraví
LÜ]rãä]ëL=
bez domova
Lãfåfã]ã=ïÉfÇwL=minimální mzda
LåÉfíp]=
ochrana přírody
âflåë‰WîÉfpåL=
LlWDÖôåfâ=ÑìWÇL= organické jídlo
Léflî]íáL=
chudoba; bída; nouze
Léê]DíÉëí]L=
odpůrce; ten, kdo
rainforest
LêÉfåDÑflêfëíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
protestuje
deštný prales
akademický
dobrodruh
letadlo
pokus
balón (k létání)
létání v balónu
dobročinná činnost
klimatolog
pobřeží
sbírat; zastavit se pro;
vyzvednout
porovn(áv)at
zpoždění; zdržení; odložit
nářečí; dialekt
špína; nečistota
naléhavý případ/stav;
pohotovost
epický; epická báseň
pole; obor; hřiště
povodeň; potopa
les; prales
mající/přinášející štěstí
velkorysý; štědrý
zeměpisný
kluzák; větroň
plachtění na větroni
ubytovna
průvodce
hezký; pěkný
helikoptéra
hélium
kůň
ubytovna
hurikán; uragán
střední třída
(společenská)
bláto
rodilý mluvčí
hlasatel (zpráv)
oceán; moře
cibule
opera
politik
majetek; vlastnictví
odpovědět; ozvat se
nosorožec
plavit se; plout
plachtění; plachtařský
sport
soca (karibský druh
hudby)
společenská třída
samostatný; sólový
řešení
(vy)řešit; (roz)luštit
rychlost
ocel
bolest; utrpení
vir
mzda
bohatý; zámožný
pracující/dělnická třída
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Pre-Intermediate
www.macmillan.cz/slovnicky
strana 13 z 13
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward

Podobné dokumenty

Gateway B2 - Macmillan.cz

Gateway B2 - Macmillan.cz L?áWâ]?åflãfâ= hospodářská recese L]Déä~fL= L]ò=ïÉä=]òL= LÄ^W=Öê^WÑL= LÄfDÜÉfîL= LÄ~fíL= LÄlWÇ]L= LÄflëL= LâôåÇfÇÉfíL= LâÉ]íÉfâ]L= LípôåäL= Lâ]ãDéäÉfåL= LâêfífëfëãL= Lâê~rÇL= LÇáWëåíL=

Více

PROSPECTS

PROSPECTS supermarket LëìWé]ã^WâfíL supermarket

Více

Little Bugs 2 - Macmillan Education

Little Bugs 2 - Macmillan Education Tento slovníček je určen pouze pro potřeby učitele nebo rodičů! Děti by se neměly učit slovíčka pomocí překladu. Je pro ně naopak výhodnější neznat přesný překlad

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner famous fantastic good spectacular top bar beach centre church cinema cocktail place

Více

Straightforward Upper-Intermediate

Straightforward Upper-Intermediate Straightforward Upper-Intermediate K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning

Více

Inspiration 2 - Macmillan.cz

Inspiration 2 - Macmillan.cz LÜÉ]ÇêÉë]òL= kadeřnictví LåàìWòÉfÇw]åíëL= novinový stánek; trafika Lé]DäáWë=ëíÉfpåL= policejní stanice Lé]rëí=flÑfëL= pošta LëíÉfÇf]ãL= stadion LëìWé]ã^WâfíL= supermarket Líêôî]ä=DÉfÇw]åëfL=cestovn...

Více

Gateway B1+ - Macmillan Education

Gateway B1+ - Macmillan Education pull down race track rent satellite save sealed shut shadow sightseeing sleeve souvenir stadium stranger switch off telephone box theme park track unique usage valid value vanish village wave without

Více

Global Intermediate - Macmillan Education

Global Intermediate - Macmillan Education kulturní kultura návrhář; grafik; výtvarník doktor; lékař naléhavý případ/stav; pohotovost motor inženýr; technik událost mezinárodní jazyk; způsob vyjadřování právník; právní zástupce právní; práv...

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced LïlWí]êá=~fÇL= uplakaný

Více