Sociální konstruktivismus padesátiletý

Transkript

Sociální konstruktivismus padesátiletý
Sekce sociologické teorie České sociologické společnosti
Vás zve na kolokvium
Sociální konstruktivismus padesátiletý
V roce 2016 si sociologická obec připomíná půlstoletí od vydání jedné z nejcitovanějších
publikací moderní sociologické teorie, knihy Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna
Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Tato práce, jež stála u vzniku
nového sociologického paradigmatu, jedinečně představila vztah společnosti a individua
jako dynamický a „dialektický“ proces toho, jak utváříme a sdílíme porozumění sociální
realitě a jak se tento objektivní „vnější“ svět promítá do našeho vědomí. Sociální
konstruktivismus významným způsobem ovlivnil nejen sociologickou teorii, ale s větším či
menším porozuměním tomu, oč autorům šlo, inspiroval i bádání v mnoha dílčích oblastech:
od identity, etnicity či národa přes otázky genderu až po analýzu mediálních obsahů nebo
lidské mysli. Sekce sociologické teorie ČSS při této příležitosti pořádá kolokvium, jehož cílem
je projednat otázky sociálního konstruktivismu v nejširších souvislostech.
Kolokvium proběhne v pátek 8. dubna 2016 od 10:20 do 17:00 v budově
FSV UK „Hollar“ (Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1), posluchárna 212.
PROGRAM AKCE:
10:20–12:30
12:30–13:30
13:30–15:00
15:00–15:15
15:15–17:00
Dilbar Alieva: „Filozofické zdroje sociálneho konštruktivizmu“
Jan Kalenda: „Limity konstruování v symbolickém interakcionismu: Pětice řešení
jednoho dilematu“
Csaba Szaló: „Socializace, dialogická komunikace a tíha minulosti“
Jiří Kabele: „Krizová narativizace a instituce – mediace in/variability“
– PAUZA NA OBĚD –
Zdeněk Konopásek: „Konstruktivismus, sociologie plná nedorozumění: Pohled
zevnitř“
Jakub Mlynář: „Sociální konstruktivismus a etnometodologie: Dvě větve jednoho
stromu?“
Lucie Cviklová: „Koncepce Sociální konstrukce reality z hlediska Bennettova
vývojového modelu“
– PAUZA NA KÁVU –
Roman Vido: „Kam se poděl posvátný kosmos? K přínosu P. L. Bergera a T.
Luckmanna pro sociologii náboženství“
Karel Hlaváček: „Postmodernizace sociálního konstruktivismu: Cesta k postsekulární
sociologii?“
Miroslav Paulíček: „Komická konstrukce reality“
Za sekci sociologické teorie ČSS:
Jakub Mlynář
Miroslav Paulíček
Jiří Šubrt