Vzorový test z pedosféry a biosféry pro 2. ročník

Transkript

Vzorový test z pedosféry a biosféry pro 2. ročník
*/ Zakroužkujte jednu (správnou) odpověď
- tropický deštný prales nalezneme například v povodí řeky Kongo
- rozhodující vliv na vznik pouští má teplota
- na safari se jezdí do východoafrických savan
- v Arktidě žijí tučňáci
- na savanách východní Afriky se pasou stáda bizonů
1/ Ve kterém ze sedmi světadílů se nacházejí uvedené pouště?
3 b.
- Kalahari: …………………. - Gobi: …………………. - Atacama: ………………….
8*/ Který z uvedených půdních typů se nevyskytuje na českém území?
A – černozemě, B – hnědé půdy, C – podzolové půdy, D – žlutozemě
Vzorový test z pedosféry a biosféry pro 2. ročník
2*/ Jakou závislost v rozmístění
rostlinstva na pevnině severní polokoule vyjadřuje toto schéma?
2 b.
A – na nadmořské výšce, B – na
zeměpisné šířce, C – na rozložení
pevnin a oceánů, D – na počasí
3*/ Kde žijí Laponci?
2 b.
A – v Severní Americe, B – v Austrálii,
C – v Africe, D – na severu
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
2 b.
9*/ Co je to vádí?
2 b.
A – totéž, co v Austrálii creek, B – občasný vodní tok v poušti Kalahari, C – studna
s pitnou vodou na Arabském poloostrově, D – arabský název vesnice na Sahaře
10*/ Které z uvedených pojmů lze označit za přírodní prvky v krajině?
- městský park - tropický
- pole
- parkoviště
- jezero
deštný les
2 b.
11/ Která šířková pásma (vegetační pásy) jsou zakreslena v této mapce?
3 b.
Skandinávského poloostrova
4/ Pro která geografická šířková (vegetační) pásma jsou typičtí vyobrazení
živočichové?
a)
b)
c)
……………….
3 b.
……………….
a - …………………….
b - …………………….
c - …………………….
5/ Co je to biodiverzita a jak se v přírodě projevuje? Vysvětlete tento pojem
s uvedením oblastí, kde je tento jev nejvyšší, či nejnižší:
2 b.
6/ Které čtyři z uvedených pojmů spojuje příslušnost ke stejnému geografickému
šířkovému (vegetačnímu) pásu? Zakroužkujte správné pojmy:
2 b.
- žirafa
- permafrost
- dub korkový
- safari
- velbloud
- polární noc
- savana
- střídání období
sucha a dešťů
7*/ Jsou uvedená tvrzení pravdivá?
6 b.
- pampy je název používaný pro africké savany
ANO – NE
12/ Kteří čtyři hlavní půdotvorní činitelé ovlivňují vznik a vlastnosti půd?
- ………………….
- ………………….
- ………………….
- ………………….
4 b.
Odpovězte na druhou str.:
13/ Proč je nadměrné vypalování a kácení tropických deštných pralesů nebezpečné
a z jakých důvodů (uveďte alespoň tři) k němu dochází?
4 b.
14/ Co způsobuje v oblasti afrického sahelu proces označovaný jako dezertifikace?
Vysvětlete uvedený jev a uveďte tři příčiny, které ho v dané oblasti způsobují: 4 b.